MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 432         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 9 iunie 2008

 

SUMA

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

602. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 al Fondului pentru mediu si al Administratiei Fondului pentru Mediu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

45. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 205/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste cerintele de sănătate a animalelor aplicabile comertului intracomunitar si importului de material seminal provenit de la animale domestice din specia bovine

 

1.669. - Ordin al ministrului economiei si finantelor privind aprobarea listelor de cheltuieli eligibile pentru proiectele finantate în cadrul operatiunilor 1.1.2 „Sprijin pentru implementarea standardelor internationale” si 1.1.3 „Sprijin pentru accesul pe noi piete si internationalizare” - domeniul major de interventie 1.1 - Investitii productive si pregătirea pentru competitia pe piată a întreprinderilor, în special a IMM, în cadrul axei prioritare 1 „Un sistem de productie inovativ si ecoeficient” din cadrul Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice” (POS CCE) 2007-2013

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 al Fondului pentru mediu si al Administratiei Fondului pentru Mediu

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2008 al Fondului pentru mediu, prevăzut în anexa nr.1, si al Administratiei Fondului pentru Mediu, prevăzut în anexa nr. 2, institutie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile, finantată din venituri proprii.

Art. 2. - Deficitul pe anul 2008 al bugetului Fondului pentru mediu si al Administratiei Fondului pentru Mediu se acoperă integral din sumele rămase neutilizate la 31 decembrie 2007.

Art. 3. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice dispozitii contrare se abrogă.

Art. 4. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Attila Korodi

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 4 iunie 2008.

Nr. 602.

 

ANEXA Nr. 1

 

Denumire indicator

Cod

Program an 2008

A

B

C

TOTAL VENITURI:

 

161.990,00

1. VENITURI CURENTE

 

161.990,00

A. VENITURI FISCALE

 

146.470,00

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE

18.10

146.470,00

Alte impozite si taxe

18.10.50

146.470,00

• o contributie de 3% din veniturile realizate din vânzarea deseurilor feroase si neferoase de către detinătorii de astfel de deseuri, persoane fizice si/sau juridice

18.10.50.01

48.500,00

• taxe încasate pentru emisiile de poluanti în atmosferă, provenite de la surse fixe

18.10.50.02

12.125,00

• taxe încasate de la operatori economici utilizatori de noi terenuri pentru depozitarea deseurilor valorificabile

18.10.50.03

6,98

• o taxă de 1 leu/kg din greutatea ambalajelor introduse pe piata natională de către producătorii si importatorii de bunuri ambalate si ambalaje de desfacere

18.10.50.04

30.264,00

• o contributie de 2% din valoarea substantelor clasificate ca fiind periculoase pentru mediu

18.10.50.05

3.492,00

• 1% la valoarea de vânzare a masei lemnoase

18.10.50.06

9.700,00


Denumire indicator

Cod

Program an 2008

A

B

C

• o taxă de 1 leu/kg anvelopă, încasată de la producătorii si importatorii care introduc pe piată anvelope noi si/sau uzate destinate reutilizării

18.10.50.07

9.700,00

• o contributie de 3% din suma care se plăteste anual pentru gestionarea fondurilor de vânătoare, plătită de către gestionarii fondurilor de vânătoare

18.10.50.08

6.305,00

• taxe pentru emiterea avizelor, acordurilor si autorizatiilor de mediu

18.10.50.09

4.306,80

• alte taxe si contributii

18.10.50.10

22.070,22

C. VENITURI NEFISCALE

 

15.520,00

C.1 VENITURI DIN PROPRIETATE

 

15.520,00

VENITURI DIN DOBÂNZI

31.10

15.520,00

Alte venituri din dobânzi

31.10.03

15.520,00

C.2 VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

 

0,00

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITĂTI

33.10

0,00

• Taxe si alte venituri din protectia mediului

33.10.09

0,00

TOTAL CHELTUIELI FINANTARE PROIECTE:

 

580.099,04

CAPITOLUL 74.01

 

580.099,04

Subcapitolul 74.01.50 „Alte servicii în domeniul protectiei mediului"

74.01.50

580.099,04

Paragraful 74.01.50.01 „Cheltuieli privind finantarea proiectelor de mediu"

74.01.50.01

580.099,04

• prevenirea poluării

20.30.30.01.01

43.790,00

• reducerea impactului asupra atmosferei, apei si solului

20.30.30.01.02

287.001,60

• reducerea nivelurilor de zgomot

20.30.30.01.03

2.330,67

• utilizarea de tehnologii curate

20.30.30.01.04

3.000,00

• gestionarea deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase

20.30.30.01.05

83.643,72

• protectia resurselor de apă, statiile de tratare, statiile de epurare pentru comunităti locale

20.30.30.01.06

64.811,46

• gospodărirea integrată a zonei costiere

20.30.30.01.07

0,00

• conservarea biodiversitătii

20.30.30.01.08

8.674,05

• administrarea ariilor naturale protejate

20.30.30.01.09

3.709,67

• educatia si constientizarea publicului privind protectia mediului

20.30.30.01.10

9.208,92

• cresterea productiei de energie din surse regenerabile

20.30.30.01.11

68.428,95

• reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră

20.30.30.01.12

0,00

• reconstructia ecologică si gospodărirea durabilă a pădurilor

20.30.30.01.13

500,00

•împădurirea terenurilor degradate situate în zonele deficitare în păduri, stabilite în conditiile legii

20.30.30.01.14

5.000,00

• închiderea iazurilor de decantare din sectorul minier

20.30.30.01.15

0,00

• lucrări destinate prevenirii, înlăturării si/sau diminuării efectelor produse de fenomenele meteorologice periculoase la lucrările de gospodărire a apelor aferente obiectivelor din domeniul public al statului

20.30.30.01.16

0,00

DEFICIT)

418.109,04


*) Deficitul anului 2008 se acoperă integral din excedentul înregistrat la 31 decembrie 2007, în valoare de 418.109,04 mii lei.


 

ANEXA Nr. 2

 

ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2008

(Cheltuieli proprii de functionare 3%)

 

- mii lei -

Denumire indicator

Cod

Program an 2008

A

B

C

TOTAL VENITURI

 

5.010,00

1. VENITURI CURENTE

 

5.010,00

A. VENITURI FISCALE

 

4.530,00

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE

18.10

4.530,00

Alte impozite si taxe

18.10.50

4.530,00

• o contributie de 3% din veniturile realizate din vânzarea deseurilor feroase si neferoase de către detinătorii de astfel de deseuri, persoane fizice si/sau juridice

18.10.50.01

1.500,00

• taxe încasate pentru emisiile de poluanti în atmosferă, provenite de la surse fixe

18.10.50.02

375,00

• taxe încasate de la operatori economici utilizatori de noi terenuri pentru depozitarea deseurilor valorificabile

18.10.50.03

0,22

• o taxă de 1 leu/kg din greutatea ambalajelor introduse pe piata natională de către producătorii si importatorii de bunuri ambalate si ambalaje de desfacere

18.10.50.04

936,00

• o contributie de 2% din valoarea substantelor clasificate ca fiind periculoase pentru mediu

18.10.50.05

108,00

• 1% la valoarea de vânzare a masei lemnoase

18.10.50.06

300,00

• o taxă de 1 leu/kg anvelopă, încasată de la producătorii si importatorii care introduc pe piată anvelope noi si/sau uzate destinate reutilizării

18.10.50.07

300,00

• o contributie de 3% din suma care se plăteste anual pentru gestionarea fondurilor de vânătoare, plătită de către gestionarii fondurilor de vânătoare

18.10.50.08

195,00

• taxe pentru emiterea avizelor, acordurilor si autorizatiilor de mediu

18.10.50.09

133,20

• alte taxe si contributii

18.10.50.10

682,58

C. VENITURI NEFISCALE

 

480,00

C.1 VENITURI DIN PROPRIETATE

 

480,00

VENITURI DIN DOBÂNZI

31.10

480,00

Alte venituri din dobânzi

31.10.03

480,00

C.2 VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

 

0,00

VENITURI DIN PRESTĂRI SERVICII SI ALTE ACTIVITĂTI

33.10

0,00

Taxe si alte venituri din protectia mediului

33.10.09

0,00

TOTAL CHELTUIELI

 

11.802,07

CHELTUIELI CURENTE

01

9.522,96

CHELTUIELI DE PERSONAL

10

7.323,36

BUNURI SI SERVICII

20

2.199,60

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

2.279,11

ACTIVE NEFINANCIARE

71

2.279,11

CAPITOLUL 74.01

 

11.802,07

Subcapitolul 74.01.50 „Alte servicii în domeniul protectiei mediului"

74.01.50

11.802,07

Paragraful 74.01.50.02 „Cheltuieli proprii de functionare"

74.01.50.02

11.802,07


Denumire indicator

Cod

Program an 2008

A

B

C

CHELTUIELI CURENTE

01

9.522,96

CHELTUIELI DE PERSONAL

10

7.323,36

Cheltuieli salariate în bani

10.01

5.456,56

Salariu de bază

10.01.01

3.034,04

Spor de vechime

10.01.04

433,32

Alte sporuri

10.01.06

63,04

Ore suplimentare

10.01.07

425,53

Fond de premii

10.01.08

596,20

Prima de vacantă

10.01.09

270,48

Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitătii

10.01.12

245,76

Indemnizatii de delegare

10.01.13

37,70

Alte drepturi salariale

10.01.30

350,49

Cheltuieli salariale în natură

10.02

255,00

Tichete de masă

10.02.01

255,00

Contributii

10.03

1.611,80

Contributii de asigurări sociale de stat

10.03.01

1.085,00

Contributii pentru asigurările de somaj

10.03.02

109,00

Contributii pentru asigurările sociale de sănătate

10.03.03

322,31

Contributii pentru asigurările de accidente de muncă si boli profesionale

10.03.04

32,74

Contributii pentru concedii si indemnizatii

10.03.06

49,11

Contributii la Fondul de garantare a creantelor salariale

10.03.07

13,64

BUNURI SI SERVICII

20

2.199,60

Bunuri si servicii

20.01

1.153,54

Furnituri de birou

20.01.01

166,81

Materiale pentru curătenie

20.01.02

1,01

încălzit, iluminat si fortă motrică

20.01.03

204,87

Apă canal si salubritate

20.01.04

14,00

Carburanti si lubrifianti

20.01.05

85,68

Piese de schimb

20.01.06

12,50

Transport

20.01.07

0,00

Postă, telecomunicatii, radio-tv, internet

20.01.08

163,14

Materiale si prestări de servicii cu caracter functional

20.01.09

42,13

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare

20.01.30

463,40

Reparatii curente

20.02

12,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

143,56

Alte obiecte de inventar

20.05.30

143,56


Denumire indicator

Cod

Program an 2008

A

B

C

Deplasări, detasări, transferări

20.06

462,54

Deplasări interne, detasări, transferări

20.06.01

422,54

Deplasări în străinătate

20.06.02

40,00

Cărti, publicatii si materiale documentare

20.11

12,00

Consultantă si expertiză

20.12

50,00

Pregătire profesională

20.13

10,00

Protectia muncii

20.14

24,84

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale

20.25

150,44

Alte cheltuieli

20.30

180,68

Reclame si publicitate

20.30.01

61,12

Protocol si reprezentare

20.30.02

3,50

Prime de asigurare non-viată

20.30.03

16,07

Chirii

20.30.04

42,19

Fondul conducătorilor institutiilor publice

20.30.07

16,80

Executarea silită a creantelor bugetare

20.30.09

10,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30.02

31,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

2.279,11

ACTIVE NEFINANCIARE

71

2.279,11

Active fixe

71.01

735,17

Constructii

71.01.01

0,00

Masini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică si alte active corporale

71.01.03

3,22

Alte active fixe

71.01.30

731,95

Reparatii capitale aferente activelor fixe

71.03

1.543,94

DEFICIT*)

6.792,07

 


*) Deficitul anului 2008 se acoperă integral din excedentul înregistrat la 31 decembrie 2007, în valoare de 6.792,07 mii lei.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare

si pentru Siguranta Alimentelor nr. 205/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care

stabileste cerintele de sănătate a animalelor aplicabile comertului intracomunitar si importului de

material seminal provenit de la animale domestice din specia bovine

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 18.868 din 28 martie 2008, întocmit de Directia generală sanitară veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitarveterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 205/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste cerintele de sănătate a animalelor aplicabile comertului intracomunitar si

importului de material seminal provenit de la animale domestice din specia bovine, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 756 din 5 septembrie 2006, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 3, alineatul (2) se abrogă.

2. Articolul 4 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - Prezentul ordin transpune Directiva Consiliului 88/407/CEE care stabileste cerintele de sănătate a animalelor aplicabile comertului intracomunitar si importului de material seminal provenit de la animale domestice din specia bovine, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 194 din 22 iulie 1988, p. 10, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Decizia Comisiei 2008/120/CE de modificare a anexei D la Directiva Consiliului 88/407/CEE si a Deciziei 2004/639/CE privind stabilirea conditiilor de efectuare a importului de material seminal de animale domestice din specia bovine, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 42 din 16 februarie 2008, p. 63-82.”

3. La anexa „Norma sanitară veterinară care stabileste cerintele de sănătate a animalelor aplicabile comertului intracomunitar si importului de material seminal provenit de la animale domestice din specia bovine”, după

articolul 14 se introduce un nou articol, articolul 141 , cu următorul cuprins:

„Art. 141. - Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor informează Comisia Europeană cu privire la actele normative si prevederile administrative necesare pentru implementarea prezentei norme sanitare veterinare.”

4. Anexa nr. 4 „Certificat pentru comertul intracomunitar cu material seminal” la norma sanitară veterinară se modifică si se înlocuieste cu anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Radu Roatis Chetan

 

Bucuresti, 12 mai 2008.

Nr. 45.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 4 la norma sanitară veterinară)

 

CERTIFICATE

destinate schimburilor intracomunitare

- modele –

 

A. Certificat aplicabil în cazul schimburilor intracomunitare de material seminal colectat în conformitate cu Directiva Consiliului 88/407/CEE, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2003/43/CE, expediat dintr-un centru autorizat de colectare a materialului seminal

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

 

B. Certificat aplicabil de la 1 ianuarie 2006 schimburilor intracomunitare de loturi de material seminal colectat, tratat si/sau depozitat înainte de 31 decembrie 2004 în conformitate cu prevederile Directivei Consiliului 88/407/CEE, aplicabile până la data de 1 iulie 2003 si comercializate după această dată în conformitate cu art. 2 alin. (2) din Directiva 2003/43/CE, expediate dintr-un centru autorizat de colectare a materialului seminal

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

 

C. Certificat aplicabil în cazul schimburilor intracomunitare de material seminal colectat în conformitate cu Directiva Consiliului 88/40/CEE, modificată prin Directiva 2003/43/CE, sau colectat, tratat si/sau depozitat înainte de 31 decembrie 2004 în conformitate cu prevederile Directivei Consiliului 88/407/CEE, aplicabile până la data de 1 iulie 2003, si comercializat după această dată în conformitate cu art. 2 alin. (2) din Directiva 2003/43/CE, expediat dintr-un centru autorizat de depozitare a materialului seminal sau dintr-un centru autorizat de colectare a materialului seminal

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

 

ORDIN

privind aprobarea listelor de cheltuieli eligibile pentru proiectele finantate în cadrul operatiunilor 1.1.2 „Sprijin pentru implementarea standardelor internationale” si 1.1.3 „Sprijin pentru accesul pe noi piete si internationalizare” - domeniul major de interventie 1.1 - Investitii productive si pregătirea pentru competitia pe piată a întreprinderilor, în special a IMM, în cadrul axei prioritare 1 „Un sistem de productie inovativ si ecoeficient” din cadrul Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice”

(POS CCE) 2007-2013

 

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale,

ministrul economiei si finantelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă listele de cheltuieli eligibile pentru proiectele finantate în cadrul operatiunilor 1.1.2 „Sprijin pentru implementarea standardelor internationale” si 1.1.3 „Sprijin pentru accesul pe noi piete si internationalizare” – domeniul major de interventie 1.1 - Investitii productive si pregătirea pentru competitia pe piată a întreprinderilor, în special a IMM, în cadrul axei prioritare 1 „Un sistem de productie inovativ si ecoeficient” din cadrul Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice” (POS CCE) 2007-2013, prevăzute în anexele nr. 1 si 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Cheltuielile eligibile pentru operatiunile mentionate la art. 1, din cadrul axei prioritare 1 „Un sistem de productie inovativ si ecoeficient”, vor respecta prevederile prezentului ordin, ale Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale, precum si ale schemei de ajutor de minimis corespunzătoare aprobate.

Art. 3. - (1) Pentru a fi eligibile pentru finantare, toate cheltuielile trebuie să facă parte din categoriile de cheltuieli mentionate în prezentul ordin, să corespundă obiectivelor axei prioritare 1 „Un sistem de productie inovativ si ecoeficient” si să fie direct legate de obiectivele si rezultatele proiectelor propuse spre finantare.

(2) Cheltuielile efectuate de beneficiar sunt considerate eligibile de la data intrării în vigoare a contractului de finantare semnat între beneficiar si organismul intermediar pentru implementarea axei prioritare 1 „Un sistem de productie inovativ si ecoeficient” din cadrul Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice” (POS CCE) 2007-2013, în numele si pentru Autoritatea de management al acesteia.

(3) Prin exceptie de la alin. (2), cheltuielile prevăzute în anexa nr. 1, pct. 1.2 si 1.3, aferente operatiunii 1.1.2 „Sprijin pentru implementarea standardelor internationale”, legate de lucrările de proiectare, inclusiv consultantă specializată, pentru elaborarea documentatiei necesare si pentru obtinerea efectivă a avizelor/acordurilor/autorizatiilor sunt considerate eligibile de la data aprobării schemei de ajutor de minimis.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul economiei si finantelor,

Eugen Teodorovici,

secretar de stat

 

Bucuresti, 27 mai 2008.

Nr. 1.669.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA DE CHELTUIELI ELIGIBILE

pentru proiectele finantate în cadrul operatiunii 1.1.2 „Sprijin pentru implementarea standardelor internationale” - domeniul

major de interventie 1.1 - Investitii productive si pregătirea pentru competitia pe piată a întreprinderilor,

în special a IMM, în cadrul axei prioritare 1 „Un sistem de productie inovativ si ecoeficient” din cadrul Programului

operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice” (POS CCE) 2007-2013 (beneficiari: întreprinderi mici si mijlocii)

 

1. Cheltuieli pentru înfiintarea, modernizarea si acreditarea1) laboratoarelor de încercări si etalonări:

1.1 lucrări de constructie si modernizare de laboratoare, inclusiv instalatii aferente constructiilor;

1.2 lucrări de proiectare, inclusiv consultantă specializată, pentru elaborarea documentatiei necesare obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor;

1.3 cheltuieli pentru obtinerea de avize/acorduri/autorizatii;

1.4 achizitionare si instalare de instrumente, echipamente si mobilier pentru laboratoarele de încercări si etalonări;

1.5 achizitionare de echipamente IT si programe informatice aferente obiectului de activitate pentru care se solicită finantarea;

1.6 consultantă pentru elaborarea documentelor de acreditare;

1.7 cursuri specializate pentru utilizarea echipamentelor achizitionate;

1.8 cheltuieli legate de activitatea de acreditare, conform contractului încheiat cu organismul de acreditare.

2. Cheltuieli aferente implementării si/sau certificării2) sistemului de management al calitătii (produselor si/sau serviciilor), sistemelor de management al mediului ISO 14001 sau EMAS ori sistemului de management integrat calitate/mediu:

2.1 consultantă pentru elaborarea documentelor si implementarea sistemului pe niveluri;

2.2 cheltuieli legate de activitatea de evaluare si certificare a sistemului, conform contractului încheiat cu organismul de certificare acreditat;

2.3 cheltuieli legate de instruirea în domeniul calitătii - cursuri autorizate pentru reprezentantul managementului pentru calitate, auditorul/auditorii intern/interni si personalul implicat;

2.4 Cheltuieli pentru achizitionarea dispozitivelor de măsurare si monitorizare a proceselor/produselor.

3. Cheltuieli aferente etichetării ecologice:

3.1 tarife3) pentru obtinerea dreptului de utilizare a etichetei ecologice;

3.2 costuri aferente testării si verificării încadrării în criteriile specifice.

4. Cheltuieli aferente certificării produselor/serviciilor/proceselor:

4.1 consultantă pentru elaborarea documentelor;

4.2 cheltuieli legate de activitatea de evaluare si certificare, conform contractului încheiat cu organismul de certificare acreditat.


1) Nu se acordă finantare pentru reacreditări.

2) Nu se acordă finantare pentru recertificări.

3) Aceste tarife se plătesc o singură dată, la acordarea licentei de etichetare ecologică.

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA DE CHELTUIELI ELIGIBILE

pentru proiectele finantate în cadrul operatiunii 1.1.3 „Sprijin pentru accesul pe noi piete si internationalizare” – domeniul major de interventie 1.1 - Investitii productive si pregătirea pentru competitia pe piată a întreprinderilor, în special a IMM, în cadrul axei prioritare 1 „Un sistem de productie inovativ si ecoeficient” din cadrul Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice”

(POS CCE) 2007-2013 (beneficiari: întreprinderi mici si mijlocii)

 

Cheltuieli pentru participări la târguri si expozitii internationale, organizate în tară sau în străinătate, cu stand propriu:

1.1 taxa de participare;

1.2 închirierea standului;

1.3 amenajarea standului;

1.4 transportul1) delegatilor;

1.5 cazarea1) pe perioada târgului;

1.6 transportul de mostre si materiale promotionale;

1.7 promovarea în mediile oferite de târg cu ocazia târgului;

1.8 depozitarea de mostre si materiale promotionale pe perioada târgului.

2. Cheltuieli pentru participări la misiuni economice2) în străinătate:

2.1. transportul1) delegatilor;

2.2. cazarea1) pe perioada misiunii.

3. Cheltuieli3) pentru elaborarea si productia de materiale tipărite/inscriptionate de promovare a operatorului economic în vederea participării la târguri internationale, expozitii internationale si misiuni economice:

3.1 pliante, brosuri, cataloage;

3.2 afise, bannere;

3.3 inscriptionare pe suport electronic (CD, DVD etc.);

3.4 alte materiale promotionale3) (tricouri, pixuri, brelocuri, brichete, agende, calendare etc.).

4. Cheltuieli4) pentru promovarea on-line (îmbunătătirea/realizarea unui site pe internet pentru prezentarea activitătii solicitantului si a produselor promovate):

4.1 elaborarea de pagini web în limba română si obligatoriu într-o limbă de circulatie internatională, pentru prezentarea pe internet a activitătii solicitantului si a produselor promovate pentru export sau intern;

4.2 taxa pentru domeniu;

4.3 cheltuieli legate de găzduirea paginii web pe perioada implementării proiectului.

5. Cheltuieli pentru servicii legate de activităti de promovare pe noi piete interne, pe piete internationale si marketing:

5.1 organizarea de seminarii de promovare/mese rotunde etc. în România pentru diseminarea informatiilor legate de firma respectivă;

5.2 realizarea de materiale informative5) si de prezentare ;

5.3 conceperea si realizarea de branduri, mărci, logouri/rebranding etc.

6. Cheltuieli pentru servicii de identificare a furnizorilor/clientilor externi prin programele „Hosted Buyers” pentru atragerea în România a importatorilor/cumpărătorilor/ potentialilor clienti pentru firmele românesti exportatoare, prin participarea acestor „hosted buyers” în calitate de vizitatori la târguri, expozitii si misiuni economice organizate în România;

6.1 transportul1) din tara respectivă în România si retur;

6.2 cazarea1) în România.


1) Cazarea si transportul se vor deconta în limitele stabilite de Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările si completările ulterioare.

2) Misiunile trebuie organizate de entităti specializate/organisme recunoscute.

3) Se acceptă numai dacă sunt legate de categoriile de cheltuieli de la pct. 1 sau 2 din prezenta anexă.

4) Se acceptă numai dacă sunt legate de categoriile de cheltuieli de la pct. 1 sau 2 din prezenta anexă.

5) Numai dacă sunt legate de actiunea prevăzută la pct. 5.1.