MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 433         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 10 iunie 2008

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 460 din 22 aprilie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 lit. b) si ale art. 11 alin. (1) lit. b) si alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

71. - Ordonantă de urgentă privind modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoasterea meritelor personalului armatei participant la actiuni militare

 

72. - Ordonantă de urgentă privind autorizarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale pentru încheierea de angajamente legale interne în anul 2008 în vederea asigurării unor măsuri financiare pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor în agricultură, industrie alimentară, silvicultură, piscicultură, precum si în activităti nonagricole

 

591. - Hotărâre privind aprobarea încadrării în categoria functională a drumurilor comunale a unor drumuri vicinale situate în judetul Suceava

 

592. - Hotărâre privind trecerea unei constructii aflate în administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 

593. - Hotărâre privind trecerea unor imobile aflate în administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative - Inspectoratul de Politie al Judetului Vaslui din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 

596. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării în domeniul public al municipiului Caracal si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Caracal

 

597. - Hotărâre privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la prevederile Ordonantei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

 

599. - Hotărâre privind recunoasterea asociatiei „Forumul Democrat al Germanilor din România” ca fiind de utilitate publică

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

54. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 29/2003 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor de racordare a utilizatorilor la retelele electrice de distributie de medie si joasă tensiune

 

55. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 15/2004 pentru aprobarea tarifelor si indicilor specifici utilizati la stabilirea tarifelor de racordare a utilizatorilor la retelele electrice de medie si joasă tensiune

 

729. - Ordin al ministrului transporturilor privind modificarea anexei nr. 6 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 245/2008 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

 

730. - Ordin al ministrului transporturilor privind abrogarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 346/2008 pentru aprobarea Normelor privind stabilirea conditiilor de efectuare a evaluării psihologice a persoanelor în vederea obtinerii permisului de conducere auto, precum si a conducătorilor de autovehicule si tramvaie pe drumurile publice si de autorizare de către Ministerul Transporturilor a laboratoarelor psihologice pentru efectuarea acestor evaluări

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

15. - Circulară privind realizarea si punerea în circulatie, în scop numismatic, a unei monede dedicate aniversării a 100 de ani de la nasterea economistului Costin Kiritescu

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 460

din 22 aprilie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 lit. b) si ale art. 11 alin. (1) lit. b) si alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Ion Tiucă - procuror

Florentina Geangu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 lit. b) si ale art. 11 alin. (1) lit. b) si alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Cătălin” - S.R.L. din Iasi în Dosarul nr. 9.172/245/2006 al Tribunalului Iasi – Sectia comercială si contencios administrativ.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, textul de lege criticat fiind în concordantă cu prevederile constitutionale invocate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 8 noiembrie 2007, pronuntată în Dosarul nr. 9.172/245/2006, Tribunalul Iasi - Sectia comercială si contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 lit. b) si ale art. 11 alin. (1) lit. b) si alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Cătălin” - S.R.L. din Iasi într-o cauză având ca obiect solutionarea recursului formulat împotriva unei sentinte a Judecătoriei Iasi.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul exceptiei sustine că dispozitiile de lege criticate contravin prevederilor constitutionale ale art. 20 alin. (1), ale art. 23 alin. (11), ale art. 44 alin. (8) si (9), ale art. 135 alin. (2) lit. a) si ale art. 136 alin. (5), precum si ale art. 6 paragrafele 1 si 2 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale. Se arată, în acest sens, că prevederile de lege criticate contravin normelor constitutionale si conventionale invocate, deoarece: „stabilesc si permit agentilor constatatori puteri în temeiul cărora contravenientul este vinovat, indiferent de obiectiile sale”; „se instituie o prezumtie absolută de ilegalitate asupra provenientei unor bunuri”; „nivelul ridicat al amenzii echivalează practic cu o confiscare a profitului, având efectul unei exproprieri si provocând, în cele din urmă, falimentul agentului economic”.

Tribunalul Iasi - Sectia comercială si contencios administrativ apreciază că exceptia de neconstitutionalitate invocată este neîntemeiată.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Avocatul Poporului consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, arătând că prevederile criticate nu contravin dispozitiilor din Legea fundamentală invocate. Se face referire si la jurisprudenta Curtii Constitutionale cu privire la aceleasi dispozitii legale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 10 lit. b) si ale art. 11 alin. (1) lit. b) si alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 21 ianuarie 2005, cu modificările si completările ulterioare, având următorul continut:

- Art. 10 lit. b): „Constituie contraventii următoarele fapte dacă, potrivit legii penale, nu sunt considerate infractiuni: [...] b) neîndeplinirea obligatiei agentilor economici de a se dota si de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale avizate conform art. 5 alin. (2), la termenele stabilite la art. 6, cu exceptia prevăzută la art. 1 alin. (4), neemiterea bonului fiscal pentru toate bunurile livrate sau serviciile prestate ori emiterea de bonuri cu o valoare inferioară celei reale, precum si nereintroducerea datelor înscrise pe rola jurnal privind

tranzactiile efectuate de la ultima închidere zilnică până în momentul stergerii memoriei operative.”;

- Art. 11 alin. (1) lit. b) si alin. (3): „Amenzile pentru contraventiile prevăzute la art. 10 se aplică agentilor economici, cu exceptia celor prevăzute la lit. d), astfel: [...] b) faptele prevăzute la art. 10 lit. a), b), h1), i), j), I) si m) se sanctionează cu amendă de la 8.000 lei la 40.000 lei. [...]

Sumele găsite la punctele de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor apartinând operatorilor economici prevăzuti la art. 1 alin. (1), care nu pot fi justificate prin datele înscrise în documentele emise cu aparate de marcat electronice fiscale, în registrul special, mentionat la art. 1 alin. (4), ori prin facturi fiscale, după caz, sunt considerate fără provenientă si se confiscă, făcându-se venit la bugetul de stat. De asemenea, se confiscă sumele încasate din livrarea de bunuri ori prestarea de servicii după suspendarea activitătii agentilor economici, potrivit art. 14.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea constată că a mai exercitat controlul de constitutionalitate a dispozitiilor art. 10 lit. b) si ale art. 11 alin. (1) lit. b) si alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, prin prisma acelorasi critici de neconstitutionalitate ca si cele formulate în prezentul dosar si prin raportare la aceleasi texte din Constitutie si din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Astfel, prin Decizia nr. 161 din 27 februarie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 213 din 29 martie 2007, Decizia nr. 355 din 2 mai 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 497 din 8 iunie 2007, Decizia nr. 509 din 29 mai 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 19 iunie 2007, Decizia nr. 530 din 31 mai 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 423 din 25 iunie 2007, si Decizia nr. 825 din 2 octombrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 750 din 5 noiembrie 2007, Curtea a respins exceptia ca neîntemeiată, pentru considerentele acolo retinute.

Atât considerentele, cât si solutia pronuntată în aceste decizii îsi păstrează valabilitatea si în cauza de fată, neintervenind elemente noi, de natură să ducă la reconsiderarea jurisprudentei Curtii.

Fată de cele arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 lit. b) si ale art. 11 alin. (1) lit. b) si alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Cătălin” - S.R.L. din Iasi în Dosarul nr. 9.172/245/2006 al Tribunalului Iasi – Sectia comercială si contencios administrativ.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 22 aprilie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Florentina Geangu

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoasterea meritelor personalului armatei participant la actiuni militare

 

Având în vedere că participarea personalului Armatei României la misiuni în teatrele de operatii se desfăsoară în conditii de risc ridicat, iar evenimentele sunt soldate cu pierderi nedorite, dar inerente, de vieti si/sau vătămări grave fizice si psihice în rândul militarilor,

din necesitatea sustinerii de urgentă a celor afectati în mod direct de pierderile de vieti omenesti, a celor care si-au pierdut total sau partial capacitatea fizică si psihică în teatrele de operatii, în misiuni în afara teritoriului statului român, si pentru acoperirea vidului legislativ în ceea ce priveste acordarea unor drepturi personalului armatei, urmasilor acestuia, invalizilor si membrilor de familie ai acestora,

pentru recunoasterea imediată a meritelor celor angrenati în aceste misiuni, prin acordarea unor drepturi care reprezintă un act de apreciere a eforturilor depuse, a curajului de a înfrunta riscuri majore, a spiritului de sacrificiu de care au dat si dau în continuare dovadă cei trimisi să îndeplinească angajamentele asumate de statul român,

având în vedere că deja există victime în rândul personalului armatei participant la actiuni militare desfăsurate în afara teritoriului national, fiind necesar ca si acestea să beneficieze, de urgentă, de normele prezentului act normativ,

tinând cont că aceste elemente constituie situatii extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată, nefiind suficientă utilizarea procedurii parlamentare de urgentă,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoasterea meritelor personalului armatei participant la actiuni militare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 896 din 3 noiembrie 2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2007, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Titlul se modifică si va avea următorul cuprins:

„ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru recunoasterea meritelor personalului armatei participant la actiuni militare si acordarea unor drepturi acestuia si urmasilor celui decedat”

2. Articolul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 1. - Prezenta ordonantă de urgentă reglementează modalitătile de recunoastere a meritelor personalului armatei participant la actiuni militare, prin acordarea unor distinctii si crearea posibilitătii mentinerii în structurile Ministerului Apărării a celor care au devenit invalizi, precum si prin acordarea unor drepturi acestuia si urmasilor celui decedat.”

3. La articolul 2, litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

„b) actiuni militare - misiunile prevăzute la art. 2 lit. a)-f) din Legea nr. 42/2004 privind participarea fortelor armate la misiuni în afara teritoriului statului român, cele pentru contracararea si limitarea efectelor actiunilor teroriste, cele de politie aeriană si de interventie cu nave, precum si alte misiuni cu potential ridicat de risc, stabilite prin ordin al ministrului apărării, desfăsurate pe teritoriul statului national.”

4. La articolul 2, după litera d) se introduc două noi litere, literele e) si f), cu următorul cuprins:

„e) urmasii personalului armatei decedat - sotia sau sotul supravietuitor, precum si copiii personalului armatei prevăzut la lit. a);

f) salariul mediu brut - salariul utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.”

5. La articolul 4, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Titlurile onorifice de «Militar Veteran» si de «Veteran» se acordă, prin hotărâre a Guvernului, si personalului care, pe timpul misiunii, s-a remarcat săvârsind acte exemplare de curaj si devotament, indiferent de durata participării, la propunerea comandantilor/sefilor unitătilor din care au făcut parte, pe baza evenimentelor consemnate în jurnalul actiunilor de luptă/ordinul de zi pe unitate.”

6. La articolul 7, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Mentinerea, încadrarea sau reîncadrarea în functii militare ori civile se face prin ordin al ministrului apărării, pe baza propunerii comandantului unitătii/detasamentului, înaintată ierarhic, a concluziilor comisiilor speciale stabilite prin ordin al sefului Statului Major General, care vor cerceta conditiile în care s-au produs evenimentele, si a avizului comisiilor de expertiză medico-militară referitor la rezultatul evaluării aptitudinilor fizice si psihice. Comisiile de expertiză medico-militară trebuie să constate că cei în cauză au în continuare capacitatea de a exercita atributiile functiilor speciale prevăzute la alin. (1), desi si-au pierdut capacitatea de luptă.”

7. La articolul 7, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Personalul armatei mentinut, încadrat sau reîncadrat în cadrul Ministerului Apărării, potrivit prevederilor alin. (1) si (2) si ale art. 8, nu poate beneficia de pensie de invaliditate.”

8. După capitolul III se introduce un nou capitol, capitolul III1, cuprinzând articolele 81-87, cu următorul cuprins:

„CAPITOLUL III1

Unele drepturi ale personalului armatei participant la actiuni militare si ale urmasilor celor decedati

Art. 81. - (1) Personalul armatei rănit ca urmare a actiunilor militare si cel invalid, potrivit prevederilor art. 2 lit. c) si d), beneficiază de următoarele drepturi:

a) tratament în străinătate, în cazul în care afectiunile nu pot fi tratate în tară, cu suportarea cheltuielilor reprezentând costul tratamentului si a cheltuielilor aferente din bugetul Ministerului Apărării. Metodologia privind trimiterea la tratament în străinătate si decontarea cheltuielilor se stabileste prin ordin al ministrului apărării;

b) tratament de recuperare gratuit în institutii medicale de profil;

c) asistentă pentru reconversie profesională si reintegrare în muncă pentru invalizii de gradul III;

d) proteze, orteze si alte dispozitive medicale gratuite;

e) dreptul de a primi si purta uniforma militară, după trecerea în rezervă sau în retragere;

f) scutirea de la plata abonamentului radio-tv;

g) scutirea de la plata abonamentului postului telefonic;

h) 12 călătorii interne dus-întors gratuite pe calea ferată sau 12 călătorii interne gratuite dus-întors pe căile fluviale, la alegere, într-un an calendaristic;

i) gratuitate pe mijloacele de transport în comun de suprafată si subteran, după caz.

(2) Membrii familiei si/sau alte persoane care vizitează personalul prevăzut la alin. (1) pot utiliza gratuit spatiile de cazare din căminele militare, pe perioada cât acesta este spitalizat pentru tratament, dacă vizitatorii nu au domiciliul stabil în garnizoana în care se află institutia medicală. Aprobarea nominală pentru cazarea acestor persoane se acordă de către ministrul apărării.

(3) Militarilor veterani si veteranilor care nu sunt invalizi li se acordă, în plus fată de drepturile prevăzute la art. 3, 4 si 6, următoarele:

a) drepturile prevăzute la alin. (1) lit. f)-i) celor care, pe timpul misiunii, s-au remarcat săvârsind acte exemplare de curaj si devotament;

b) drepturile prevăzute la alin. (1) lit. f), g) si i) celor care au fost decorati pentru merite pe timpul misiunii;

c) drepturile prevăzute la alin. (1) lit. f) si g) celor care au participat, cel putin 2 ani neîntrerupt sau cumulativ, la actiuni militare si au obtinut în această perioadă calificative de cel putin «foarte bun» în aprecierea de serviciu, respectiv punctaj maxim în evaluarea anuală.

Art. 82. - (1) Personalul armatei prevăzut la art. 2 lit. c) si d) beneficiază si de acordarea unei indemnizatii lunare de invaliditate, astfel:

a) pentru marii mutilati, 2,5 solde de grad si de functie, la minim, corespunzătoare gradului de sublocotenent, sau, după caz, 2,5 salarii medii brute;

b) pentru gradul I de invaliditate, 2 solde de grad si de functie, la minim, corespunzătoare gradului de sublocotenent, sau, după caz, 2 salarii medii brute;

c) pentru gradul II de invaliditate, 1,5 solde de grad si de functie, la minim, corespunzătoare gradului de sublocotenent, sau, după caz, 1,5 salarii medii brute;

d) pentru gradul III de invaliditate, o soldă de grad si de functie, la minim, corespunzătoare gradului de sublocotenent, sau, după caz, un salariu mediu brut.

(2) Indemnizatiile de invaliditate acordate cadrelor militare, soldatilor si gradatilor voluntari, precum si personalului civil, în conditiile alin. (1), reprezintă forme de sprijin cu destinatie specială.

(3) Personalului civil i se acordă despăgubiri pentru cazurile de invaliditate sau de deces produse în timpul si din cauza serviciului militar, în conditiile stabilite de lege pentru soldatii si gradatii voluntari.

(4) Cadrele militare, soldatii si gradatii voluntari, precum si personalul civil invalid pot cumula indemnizatia de invaliditate cu pensia sau solda/salariul obtinut, în cazul în care îsi desfăsoară activitatea ca angajati, sau cu veniturile suplimentare realizate prin activităti în scop lucrativ.

(5) Conditiile de acordare a drepturilor prevăzute la alin. (1) si (2) se stabilesc prin norme metodologice aprobate de ministrul apărării.

Art. 83. - (1) Personalul armatei rănit în cadrul actiunilor militare beneficiază, pe lângă celelalte drepturi stabilite conform legii, de o indemnizatie lunară în cuantum de 2 solde de grad si de functie, la minim, corespunzătoare gradului de sublocotenent sau, după caz, de 2 salarii medii brute.

(2) Indemnizatia prevăzută la alin. (1) se acordă de la data producerii afectiunilor fizice dobândite ca urmare a actiunilor de luptă, accidentelor, catastrofelor si altor asemenea evenimente intervenite din cauza participării la actiuni militare, până la data stabilirii situatiei medico-militare.

Art. 84. – Indemnizatia prevăzută la art. 82 si 83 se stabileste după cum urmează:

a) pentru cadrele militare, în raport cu solda de grad si de functie, la minim, corespunzătoare gradului de sublocotenent, iar în situatia în care suma este inferioară salariului mediu brut, se ia în calcul acesta din urmă;

b) pentru soldatii si gradatii voluntari si personalul civil, în raport cu salariul mediu brut.

Art. 85. - (1) Urmasii personalului armatei decedat, participant la actiuni militare, beneficiază de următoarele drepturi:

a) ajutoarele si despăgubirile în cuantumurile prevăzute de legislatia în vigoare;

b) o indemnizatie lunară egală cu solda lunară brută/salariul de bază brut pe care cel decedat l-a avut la data decesului, care se actualizează potrivit legii, pentru urmasii, indiferent de numărul acestora, ai soldatilor si gradatilor voluntari, precum si ai personalului civil, care nu realizează venituri din salarii sau din activităti independente;

c) închirierea si cumpărarea, cu prioritate, de locuinte din fondul de locuinte sociale al administratiei publice;

d) folosirea centrelor de refacere a capacitătii de muncă, sanatoriilor, căminelor de garnizoană, cluburilor militare si altor facilităti recreative si sportive, în conditiile stabilite pentru personalul armatei;

e) asigurarea, în mod gratuit, a locurilor de înhumare în cimitirele militare si civile;

f) asistentă medicală gratuită în institutiile medicale militare sau publice si asigurarea de medicamente gratuite, atât pentru tratamentul ambulatoriu, cât si pe timpul spitalizării, în conditiile stabilite pentru personalul armatei;

g) asistentă psihologică, asigurată gratuit, de către structurile Ministerului Apărării;

h) transferarea sau înscrierea la/în institutiile militare de învătământ a copiilor soldatilor si gradatilor voluntari, precum si ai personalului civil, în aceleasi conditii prevăzute pentru copiii cadrelor militare decedate;

i) acordarea de către Ministerul Apărării a burselor de studii pentru copiii persoanelor decedate, pe durata studiilor în institutii civile de învătământ, în conditiile stabilite prin ordin al ministrului apărării;

j) încadrarea sotului supravietuitor în rândul personalului militar, în conditiile legii.

(2) În situatia în care nu există urmasi, dacă cel decedat era singurul sustinător al părintilor săi, acestia vor beneficia de jumătate din indemnizatia stabilită potrivit prevederilor alin. (1) lit. b).

Art. 86. - Personalul armatei prevăzut la art. 2 lit. a), care la examenul medical efectuat la înapoierea din misiune sau ulterior este diagnosticat cu boli pentru care se stabileste legătura de cauzalitate cu participarea la actiuni militare, în conditiile prezentei ordonante de urgentă, beneficiază de drepturile prevăzute la art. 81 alin. (1) lit. a) si b) si la art. 85 alin. (1) lit. f) si g).

Art. 87. - (1) Personalul armatei prevăzut la art. 82 alin. (1) lit. a), participant la actiuni militare, mai beneficiază si de împroprietărirea cu un lot de 5 ha teren agricol, în localitatea de domiciliu, sau un loc de casă de 500 m2 în municipiul, orasul sau comuna în care domiciliază.

(2) Personalul armatei participant la actiuni militare care, din cauza deficitului de teren în localitătile unde domiciliază sau în alte localităti, nu a putut fi împroprietărit va fi despăgubit cu o sumă ce reprezintă contravaloarea terenului la care era îndreptătit conform legii.

(3) Cuantumul despăgubirilor se suportă din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Apărării, se stabileste prin hotărâre a Guvernului si se actualizează anual.”

9. După articolul 11 se introduc două noi articole, articolele 12 si 13, cu următorul cuprins:

„Art. 12. - Dispozitiile prezentei ordonante de urgentă se completează cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările ulterioare, fără ca drepturile si facilitătile prevăzute prin prezenta ordonantă de urgentă să se cumuleze cu cele identice, prevăzute de această lege.

Art. 13. - Cheltuielile generate de punerea în aplicare a prevederilor prezentei ordonante de urgentă se suportă din bugetul Ministerului Apărării.”

Art. II. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoasterea meritelor personalului armatei participant la actiuni militare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 896 din 3 noiembrie 2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2007, cu modificările si completările aduse prin prezenta ordonantă de urgentă, se va republica, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul apărării,

Teodor Viorel Melescanu

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 4 iunie 2008.

Nr. 71.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind autorizarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale pentru încheierea de angajamente legale interne în anul 2008 în vederea asigurării unor măsuri financiare pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor în agricultură, industrie alimentară, silvicultură, piscicultură, precum si în activităti nonagricole

 

Având în vedere că, potrivit angajamentelor asumate de România prin Tratatul de aderare, nu se mai pot acorda credite pentru investitii, în conditiile Legii nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor în agricultură, industrie alimentară, silvicultură, piscicultură, precum si în activităti nonagricole, cu modificările si completările ulterioare, decât până la sfârsitul anului 2009, se impune aprobarea în regim de urgentă a suplimentării Fondului pentru creditarea investitiilor, aprobat prin Legea nr. 231/2005, cu modificările si completările ulterioare, în vederea asigurării fondurilor necesare achitării obligatiilor cu termene de plată în anii 2009, 2010, 2011.

Având în vedere că asigurarea conditiilor favorabile accesării noilor fonduri comunitare depinde de existenta cofinantării private ce trebuie asigurată de potentialii beneficiari ai diferitelor fonduri, sunt necesare extinderea si accesarea în continuare a fondului instituit prin Legea nr. 231/2005, cu modificările si completările ulterioare, pentru sprijinirea beneficiarilor Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) - derulat prin Programul National pentru Dezvoltare Rurală 2007-2013 (PNDR), ai Fondului european pentru pescuit (FEP) - derulat prin Programul operational pentru pescuit si ai Fondului european de garantare agricolă (FEGA), prin suplimentarea acestui fond pentru a se asigura partea de cofinantare privată.

Tinând cont că aprobarea în regim de urgentă a aplicării mecanismului financiar prin care sunt implementate atât măsurile programelor finantate din fonduri comunitare, cât si cele finantate prin programe nationale va elimina riscul de a pierde atât fonduri comunitare derulate prin PNDR, cât si fonduri din programe nationale,

luând în considerare că aprobarea prezentei ordonante de urgentă va permite continuarea procesului de reformă a sectoarelor agricultură, silvicultură, piscicultură si dezvoltare rurală,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor în agricultură, industrie alimentară, silvicultură, piscicultură, precum si în activităti nonagricole, cu modificările si completările ulterioare, se autorizează Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale să încheie angajamente legale interne în anul 2008, în limita sumei de 730 milioane lei, asigurată de la bugetul de stat, cu termene de plată în anii 2009, 2010 si 2011.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Gheorghe Albu,

secretar de stat

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 4 iunie 2008.

Nr. 72.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încadrării în categoria functională a drumurilor comunale a unor drumuri vicinale situate în judetul Suceava

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 12 si 13 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă încadrarea în categoria functională a drumurilor comunale a unor drumuri vicinale situate în judetul Suceava, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privată deschise circulatiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 si 338 bis din 20 iulie 2000, cu modificările si completările ulterioare, se completează corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

p. Ministrul transporturilor,

Septimiu Buzasu,

secretar de stat

Ministrul dezvoltării, lucrărilor

publice si locuintelor,

László Borbély

 

Bucuresti, 4 iunie 2008.

Nr. 591.

 

ANEXĂ

 

ÎNCADRAREA

în categoria functională a drumurilor comunale a unor drumuri vicinale din judetul Suceava

 

Indicativul

drumului

propus

Traseul drumului propus

Pozitiile kilometrice (origine - destinatie)

Lungimea

- km -

Provenienta

DC12B

DJ 209A— Pîraie — Mălini — DJ 209B

0+000 — 3+170

3,170

drum vicinal

DC 12C

DJ 209B — Mălini — Poiana Mărului

0+000 — 1+700

1,700

drum vicinal

DC 14

DJ 155A— cătun Plostina — DJ 155A — Bogdănesti

0+000 — 3+000

3,000

drum vicinal

DC 14A

DJ 155A— Bogdănesti — cătun Bogdăneasa

0+000 — 4+500

4,500

drum vicinal

DC43B

DN 2K — Arbore — Cajvana — DJ 178D

0+000 — 2+300 2+300 — 4+740

4,740

— drum vicinal aflat în domeniul
public al comunei Arbore

— drum vicinal aflat în domeniul
public al orasului Cajvana

DC43C

DJ 178D — Cajvana — Botosana — DJ 178

0+000 — 2+720 2+720 — 4+840

4,840

— drum vicinal aflat în domeniul
public al orasului Cajvana

— drum vicinal aflat în domeniul
public al comunei Botosana

DC43D

DJ 178A— Gara Todiresti — Cajvana — DC43A

0+000 — 3+100 3+100 — 5+870

5,870

— drum vicinal aflat în domeniul
public al comunei Todiresti

— drum vicinal aflat în domeniul
public al orasului Cajvana

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unei constructii aflate în administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei constructii aflate în administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, situată în municipiul Suceava, Str. Universitătii nr. 14, judetul Suceava, identificată potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Trecerea în domeniul privat al statului a constructiei prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din functiune si demolării acesteia.

Art. 3. - După scoaterea din functiune si demolarea constructiei, Ministerul Internelor si Reformei Administrative îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică si împreună cu Ministerul Economiei si Finantelor va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice

si locuintelor,

László Borbély

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 4 iunie 2008.

Nr. 592.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a constructiei aflate în administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, care trece din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 

Adresa imobilului

Persoana juridică în a cărei administrare se află imobilul

Caracteristicile constructiei care trece în domeniul privat al statului

Număr de înregistrare laM.E.F.

Municipiul Suceava, Str. Universitătii nr.14, judetul Suceava

Ministerul Internelor si Reformei Administrative

Pavilion nr. 13 — fanar Suprafata construită = 100 m2 Suprafata desfăsurată = 100 m2 Valoarea contabilă = 2.322,5 lei

34.828

(partial)

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unor imobile aflate în administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative - Inspectoratul de Politie al Judetului Vaslui din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă trecerea unor imobile aflate în administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative - Inspectoratul de Politie al Judetului Vaslui, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia.

Art. 2. - Trecerea în domeniul privat al statului a imobilelor mentionate la art. 1 se face în vederea scoaterii din functiune si demolării acestora.

Art. 3. - După scoaterea din functiune si demolare, Ministerul Internelor si Reformei Administrative va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică si va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 4 iunie 2008.

Nr. 593.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor aflate în administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative - Inspectoratul de Politie al Judetului Vaslui, care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune si demolării

 

Nr. crt.

Adresa imobilului

Persoana juridică care administrează imobilul

Valoarea contabilă

- lei -

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Numărul de inventar

din domeniul public

al statului

1.

Municipiul Vaslui, Str. 1 Decembrie nr. 1, judetul Vaslui

Ministerul Internelor si Reformei Administrative, prin Inspectoratul de Politie al Judetului Vaslui

16.548,12

Baraca 37-34-09

Suprafata construită = 59,80 m2

Suprafata desfăsurată = 59,80 m2

113365

partial

2.

Municipiul Vaslui, Str. 1 Decembrie nr. 1, judetul Vaslui

Ministerul Internelor si Reformei Administrative, prin Inspectoratul de Politie al Judetului Vaslui

16548,12

Baraca 37-34-10

Suprafata construită = 75,93 m2

Suprafata desfăsurată = 75,93 m2

113365

partial

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării în domeniul public al municipiului Caracal si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Caracal

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării în domeniul public al municipiului Caracal si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Caracal, în vederea realizării de locuinte sociale, în conditiile legii.

Art. 2. - Predarea-primirea imobilului transmis potrivit prevederilor art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul apărării,

Teodor Viorel Melescanu

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

László Borbély

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 4 iunie 2008.

Nr. 596.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării în domeniul public al municipiului Caracal si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Caracal

 

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridică

de la care se transmite

imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Codul de clasificare

din inventarul bunurilor

aflate în administrarea

Ministerului Apărării

care alcătuiesc domeniul

public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Drumul national 54 Caracal - Corabia km 2,5, judetul Olt

Statul român, din administrarea Ministerului Apărării

Municipiul Caracal, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Caracal

- imobil 3138

- cod 8.29.09

- nr. M.F. 103.885

- Suprafata construită = 5.648 m2

- Suprafata desfăsurată = 8.390 m2

- Suprafata totală a terenului (inclusiv constructiile) = 10,5140 ha

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la prevederile Ordonantei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 2/2008 privind modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Constituie contraventii la prevederile Ordonantei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 2 februarie 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 274/2007, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare ordonantă, următoarele fapte:

a) absenta nemotivată a membrilor comisiei de preluare si distrugere prevăzute la art. 1 alin. (3) din ordonantă sau a înlocuitorilor acestora desemnati de institutiile din care provin de la lucrările comisiei, la locul, data si ora convocării;

b) absenta nemotivată a membrilor comisiei de evaluare prevăzute la art. 6 alin. (3) din ordonantă sau a înlocuitorilor acestora desemnati de institutiile din care provin de la lucrările comisiei, la locul, data si ora convocării;

c) absenta nemotivată a membrilor comisiei de distrugere prevăzute la art. 7 alin. (1) din ordonantă sau, în cazul în care acestia absentează motivat, a înlocuitorilor acestora desemnati de institutiile din care provin de la lucrările comisiei, la locul, data si ora convocării;

d) nedeclararea sau nepredarea de către detinător a bunurilor intrate în proprietatea privată a statului în termenul prevăzut la art. 4 alin. (1) din ordonantă;

e) nerespectarea de către detinătorii bunurilor care au trecut în proprietatea privată a statului a obligatiilor de inventariere, păstrare si conservare a acestora până la predarea lor efectivă în vederea valorificării, potrivit dispozitiilor art. 5 alin. (1) din ordonantă;

f) nerespectarea de către organul de valorificare a obligatiei de preluare a bunurilor în termenul prevăzut la art. 6 alin. (2) din ordonantă.

Art. 2. - Contraventiile prevăzute la art. 1 se sanctionează cu amendă de la 25 lei la 100 lei.

Art. 3. - Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de către persoanele cu atributii de control anume împuternicite de conducerea autoritătilor administratiei publice a căror activitate este afectată prin faptele prevăzute la art. 1.

Art. 4. - Contraventiilor prevăzute la art. 1 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

 

Bucuresti, 4 iunie 2008.

Nr. 597.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind recunoasterea asociatiei „Forumul Democrat al Germanilor din România” ca fiind de utilitate publică

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 39 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 246/2005,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se recunoaste asociatia „Forumul Democrat al Germanilor din România”, persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, cu sediul social în municipiul Sibiu, str. Gen. Magheru nr. 1-3, judetul Sibiu, ca fiind de utilitate publică.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Gabriel Berca

Departamentul pentru Relatii Interetnice,

Markó Attila Gábor,

secretar de stat

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 4 iunie 2008.

Nr. 599.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 29/2003 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor de racordare a utilizatorilor la retelele electrice de distributie de medie si joasă tensiune

 

Având în vedere Referatul de aprobare întocmit de Departamentul preturi si tarife în domeniul energiei electrice,

în temeiul dispozitiilor art. 9 alin. (2), (8) si (9), art. 11 alin. (1) si alin. (2) lit. a), c), e) si h), art. 74 lit. f) si ale art. 76 alin. (1) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 37 alin. (1) si art. 51 din Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 90/2008,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. I. - Metodologia de stabilire a tarifelor de racordare a utilizatorilor la retelele electrice de distributie de medie si joasă tensiune, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 29/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 882 din 11 decembrie 2003, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 4, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) În conformitate cu art. 37 alin. (1) din Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 90/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 109 din 12 februarie 2008, tariful de racordare la retelele electrice de medie si/sau joasă tensiune (T) însumează două componente, B si C, respectiv T = B+C,

unde:

B reprezintă componenta corespunzătoare instalatiei de racordare; mărimea acesteia se determină în functie de tipul retelei, lungimea racordului/bransamentului si puterea aprobată, pe baza unor indici specifici «bi» reprezentând costuri medii pe unitatea de măsură (km, kW, buc. etc.);

C reprezintă componenta corespunzătoare receptiei lucrărilor si punerii sub tensiune a instalatiei de utilizare, stabilită pe bază de tarife.”

2. Capitolul II „Stabilirea componentei «A» a tarifului de racordare corespunzătoare capacitătii rezervate în retea” se abrogă.

3. În anexa la metodologie, definitia tarifului de racordare se abrogă.

Art. II. - Operatorii de distributie implicati vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Entitătile organizatorice din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la data de 12 iunie 2008.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Gergely Olosz

 

Bucuresti, 3 iunie 2008.

Nr. 54.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 15/2004 pentru aprobarea tarifelor si indicilor specifici utilizati la stabilirea tarifelor de racordare a utilizatorilor la retelele electrice de medie si joasă tensiune

 

Având în vedere Referatul de aprobare întocmit de Departamentul preturi si tarife în domeniul energiei electrice,

în temeiul dispozitiilor art. 9 alin. (2), (8) si (9), art. 11 alin. (1) si alin. (2) lit. a), c), e) si h), art. 41 alin. (8), art. 74 lit. f) si ale art. 76 alin.(1) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 37 si 51 din Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 90/2008,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 15/2004 pentru aprobarea tarifelor si indicilor specifici utilizati la stabilirea tarifelor de racordare a utilizatorilor la retelele electrice de medie si joasă tensiune, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 659 din 22 iulie 2004, se modifică si se completează după cum urmează:

1. După articolul 1 se introduc două noi articole, articolele 11 si 12, cu următorul cuprins:

„Art. 11. - În cazul avizelor tehnice de racordare pentru care nu s-a încheiat contract de racordare până la 12 iunie 2008, suportarea costurilor aferente componentei A a tarifului de racordare, respectiv lucrărilor de întărire a retelei electrice în amonte de punctul de racordare, se face de către operatorul de distributie a energiei electrice, cu respectarea prevederilor art. 37 din Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 90/2008.

Art. 12. - La solicitarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, pentru avizele tehnice de racordare emise în conditiile art. 11 operatorii de distributie vor transmite la Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei următoarele documente:

a) copie a avizului tehnic de racordare;

b) un document semnat de utilizator, din care să rezulte că a luat cunostintă de prevederile prezentului ordin;

c) copie a contractului de racordare încheiat.”

2. Anexa nr. 1 se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Operatorii de distributie implicati vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Entitătile organizatorice din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la data de 12 iunie 2008.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Gergely Olosz

 

Bucuresti, 3 iunie 2008.

Nr. 55.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 15/2004)

 

TARIFELE SI INDICII SPECIFICI UTILIZATI LA STABILIREA TARIFELOR DE RACORDARE

 

Nr. crt.

Denumire

Simbol

Valoare fără TVA

U.M.

 

Componenta B — Tarif pentru realizarea instalatiei de racordare — indici specifici

 

 

 

1

Bransament monofazat radial aerian

 

 

 

1.1

- bransament monofazat aerian standard

bbmas

820

lei/buc.

1.2

— deschidere suplimentară

am

620

lei/buc.

2

Bransament monofazat radial subteran

 

 

 

2.1

— bransament monofazat subteran standard I < 20m

bbmss

1.280

lei/buc.

2.2

— cresterea lungimii cu 1 m fată de I = 20 m

sm

23

lei/m

3

Bransament trifazat radial aerian S s 15 kVA

 

 

 

3.1

- bransament trifazat aerian standard

bbtas

1.146

lei/buc.

3.2

— deschidere suplimentară

at

709

lei/buc.

4

Bransament trifazat radial aerian 15 kVA< S < 20 kVA

 

 

 

4.1

- bransament trifazat aerian standard

kbtas

1.251

lei/buc.

4.2

— deschidere suplimentară

at

942

lei/buc.

5

Bransament trifazat radial aerian 20 kVA< S < 29 kVA

 

 

 

5.1

- bransament trifazat aerian standard

bbtas

1.263

lei/buc.

5.2

— deschidere suplimentară

at

953

lei/buc.

6

Bransament trifazat radial subteran S s 15 kVA

 

 

 

6.1

— bransament trifazat subteran standard I < 20 m

kbtss

1.922

lei/buc.

6.2

— cresterea lungimii cu 1 m fată de I = 20 m

St

29

lei/m

7

Bransament trifazat radial subteran 15 kVA < S < 20 kVA

 

 

 

7.1

— bransament trifazat subteran standard I < 20 m

bbtss

1.991

lei/buc.

7.2

— cresterea lungimii cu 1 m fată de I = 20 m

st

31

lei/m

8

Bransament trifazat radial subteran 20 kVA < S < 29 kVA

 

 

 

8.1

— bransament trifazat subteran standard I < 20 m

kbtss

2.084

lei/buc.

8.2

— cresterea lungimii cu 1 m fată de I = 20 m

st

33

lei/m

9

Racord radial în linie electrică de MT

 

 

 

9.1

— indice specific pt. LEAde MT

bra

88.600

lei/km

9.2

— indice specific pt. LEC de MT

brs

116.000

lei/km

10

Post de transformare aerian MT/JT echipat cu un TR < 63 kVA

bpTA

28.565

lei

11

Post de transformare aerian MT/JT echipat cu un TR 100 kVA

bpTA

30.264

lei

12

Post de transformare aerian MT/JT echipat cu un TR 160 kVA

bpTA

37.115

lei

13

Post de transformare aerian MT/JT echipat cu un TR 250 kVA

bpTA

42.134

lei


Nr.

crt.

Denumire

Simbol

Valoare fără TVA

U.M.

14.

Post de transformare aerian MT/JT echipat cu un TR 400 kVA

bpTA

64.233

lei

15.

Post de transformare în cabină MT/JT echipat cu un TR 250 kVA

bpTA

107.617

lei

16.

Post de transformare în cabină MT/JT echipat cu un TR 400 kVA

bpTC

114.262

lei

17.

Post de transformare în cabină MT/JT echipat cu un TR 630 kVA

bpTC

123.022

lei

18.

Instalatie de racordare complexă

B

deviz general

lei

 

Componenta C — Tarif specific de racordare pentru receptia lucrărilor si punerea sub tensiune a instalatiilor de utilizare

 

 

 

19.

Bransament monofazat

Cbm

71,76

lei

20.

Bransament trifazat S < 10 kVA

Cbt

78,57

lei

21.

Bransament trifazat 10 kVA< S < 50 kVA

Cbt

101,25

lei

22.

Bransament trifazat S > 50 kVA

Cbt

120,92

lei

23.

Racord MT aerian

Crs

401,09

lei

24.

Racord MT subteran

Cra

346,47

lei

25.

Post de transformare aerian

CpTA

580,13

lei

26.

Post de transformare în cabină

CpTC

800,95

lei

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind modificarea anexei nr. 6 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 245/2008 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

 

În temeiul prevederilor art. 47 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului  Transporturilor, cu modificările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 6 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 245/2008 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 167 din 4 martie 2008, se modifică după cum urmează:

1. Structura tabelului „Tarife de utilizare a zonei autostrăzilor si drumurilor nationale din România” va avea următorul cuprins:

2. Punctul 8 din tabel va avea următorul cuprins:

 

„Nr. crt.

Denumire tarif

Unitate

de calcul

Tarif unitar, cu TVA

[euro]”

2. Punctul 8 din tabel va avea următorul cuprins:

„8

Accese la diferite obiective (statii de distributie carburanti, hoteluri, moteluri, depozite, spatii comerciale, show-room etc.) pe:

drum european

tarif/m2/lună

 

 

 

0,65

drum national principal sau

secundar

0,39

autostradă

1,61"

 

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor,

Septimiu Buzasu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 3 iunie 2008.

Nr. 729.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru abrogarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 346/2008 pentru aprobarea Normelor privind stabilirea conditiilor de efectuare a evaluării psihologice a persoanelor în vederea obtinerii permisului de conducere auto, precum si a conducătorilor de autovehicule si tramvaie pe drumurile publice si de autorizare de către Ministerul Transporturilor a laboratoarelor psihologice pentru efectuarea acestor evaluări

 

În temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. I. - Se abrogă Ordinul ministrului transporturilor nr. 346/2008 pentru aprobarea Normelor privind stabilirea conditiilor de efectuare a evaluării psihologice a persoanelor în vederea obtinerii permisului de conducere auto, precum si a conducătorilor de autovehicule si tramvaie pe drumurile publice si de autorizare de către Ministerul Transporturilor a laboratoarelor psihologice pentru efectuarea acestor evaluări, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 11 aprilie 2008.

Art. II. - Directia generală infrastructură si transport rutier si Directia medicală vor elabora până la data de 1 octombrie 2008 Normele privind stabilirea conditiilor de efectuare a evaluării psihologice a persoanelor în vederea obtinerii permisului de conducere auto, precum si a conducătorilor de autovehicule si tramvaie pe drumurile publice si de autorizare de către Ministerul Transporturilor a laboratoarelor psihologice pentru efectuarea acestor evaluări, care se vor aproba prin ordin al ministrului transporturilor.

Art. III. - Până la elaborarea normelor prevăzute la art. II, laboratoarele de psihologie autorizate pentru efectuarea examinărilor psihologice ale candidatilor la obtinerea permisului de conducere auto vor functiona în baza autorizatiilor detinute, iar pentru cele care vor solicita autorizarea se vor aplica prevederile Ordinului ministrului transporturilor nr. 922/2007 pentru aprobarea Normelor privind aprobarea procedurilor de agreare de către Ministerul Transporturilor a unitătilor specializate medicale si psihologice, în vederea examinării persoanelor cu functii care concură la siguranta circulatiei rutiere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 679 din 5 octombrie 2007.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor,

Septimiu Buzasu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 3 iunie 2008.

Nr. 730.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind realizarea si punerea în circulatie, în scop numismatic, a unei monede dedicate aniversării a 100 de ani de la nasterea economistului Costin Kiritescu

 

Art. 1. - În conformitate cu prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, Banca Natională a României va pune în circulatie, în scop numismatic, începând cu data de 6 iunie 2008, o monedă din argint dedicată aniversării a 100 de ani de la nasterea economistului Costin Kiritescu.

Art. 2. - Caracteristicile monedei din argint sunt

următoarele:

• valoare nominală: 10 lei;

• material: argint 999 ‰;

• greutate: 31,103 g;

• formă: rotundă;

• diametru: 37 mm;

• calitate: proof;

• margine: zimtată.

Aversul prezintă, în partea superioară, imaginile a 3 monede care au circulat în Tările Române, respectiv: gros emis de Petru Musat, ducat muntean emis de Vladislav I si taler-leu olandez; în zona centrală, textul „ROMANIA” si valoarea nominală a monedei - 10 LEI; iar în partea inferioară, anul emisiunii - 2008, scris vertical, stema României si imaginile primelor monede românesti de circulatie - 1 BAN 1867 si 1 LEU 1870.

Cele 5 monede fac trimitere la monumentala lucrare a lui Costin Kiritescu „Sistemul bănesc al leului si precursorii lui”. La exterior, lângă chenar, se află un cerc perlat.

Reversul prezintă portretul economistului Costin Kiritescu, un citat din opera sa „Am simtit înfiorat respiratia adâncă a istoriei”, o carte deschisă si o călimară cu o pană de scris - simboluri ale activitătii publicistice ale profesorului Kiritescu; la exterior, inscriptiile circulare „COSTIN KIRITESCU”, „1908” si „100 ANI DE LA NASTERE”, iar lângă chenar, un cerc perlat.

Art. 3. - Monedele, ambalate în capsule de metacrilat transparent, vor fi însotite de brosuri de prezentare a tematicii emisiunii, redactate în limbile română, engleză si franceză.

Brosurile includ certificatul de autenticitate al emisiunii, pe care se găsesc semnăturile guvernatorului Băncii Nationale a României si casierului central. Monedele vor fi prezentate în cutii adecvate, pe al căror capac este inscriptionată sigla Băncii Nationale a României.

Art. 4. - Monedele din argint, dedicate aniversării a 100 de ani de la nasterea economistului Costin Kiritescu, au putere circulatorie pe teritoriul României.

Art. 5. - Punerea în circulatie, în scop numismatic, a monedelor din argint din emisiunea dedicată aniversării a 100 de ani de la nasterea economistului Costin Kiritescu se realizează prin sucursalele Bucuresti, Cluj, Iasi si Timis ale Băncii Nationale a României.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 26 mai 2008.

Nr. 15.