MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 434       LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 10 iunie 2008

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 431 din 15 aprilie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 42 alin. (4) din Legea fondului funciar nr. 18/1991

 

Decizia nr. 457 din 22 aprilie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 13 din Codul de procedură penală

 

Decizia nr. 551 din 15 mai 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 108 alin. (1) lit. b) pct. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

 

Decizia nr. 552 din 15 mai 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 181 si art. 182 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

587. - Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei constructii aflate în administrarea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse

 

590. - Hotărâre privind trecerea imobilului „Palat administrativ”, aflat în proprietatea publică a statului, din administrarea Institutiei Prefectului Judetului Vaslui în administrarea Consiliului Judetean Vaslui, pe perioada executării lucrărilor de consolidare a acestuia

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

725. - Ordin al ministrului pentru întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii prin fonduri în limita sumelor plătite pentru profitul brut reinvestit

 

1.293. - Ordin al ministrului economiei si finantelor pentru aprobarea schemei de ajutor de stat regional „Finantarea proiectelor de investitii initiale în cercetaredezvoltare si inovare”, aferentă operatiunilor 2.3.2 „Dezvoltarea infrastructurii C-D în întreprinderi si crearea de noi locuri de muncă în cercetare” si 2.3.3 „Promovarea inovării în cadrul firmelor” din cadrul domeniului major de interventie 2.3 „Accesul întreprinderilor la activităti de cercetare-dezvoltare si inovare (CDI)”, axa prioritară 2 „Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică si inovare”, din Programul operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice”

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 431

din 15 aprilie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 42 alin. (4) din Legea fondului funciar nr. 18/1991

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Simona Ricu - procuror

Maria Bratu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 42 alin. (4) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, exceptie ridicată de Societatea Comercial㠄Fruvisat” - S.A. Satu Nou, judetul Constanta, în Dosarul nr. 1.405/256/2006 al Tribunalului Constanta - Sectia civilă. La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza se află în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei ca neîntemeiată, întrucât textul de lege criticat nu contravine normelor constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele :

Prin Decizia nr. 504 din 11 mai 2007, pronuntată în Dosarul nr. 1.405/256/2006, Tribunalul Constanta - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 42 alin. (4) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, exceptie ridicată de Societatea Comercial㠄Fruvisat” - S.A. Satu Nou, judetul Constanta.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esentă, că prevederile de lege criticate contravin normelor constitutionale si a celor din actele internationale invocate, întrucât restituirea către fostii proprietari a terenurilor proprietate a statului, afectate de plantatii de vii sau pomi, nu are în vedere titularul actual al dreptului de proprietate si nici despăgubirile la care ar fi îndreptătit acesta.

Tribunalul Constanta - Sectia civilă apreciază că exceptia este admisibilă.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul apreciază că textul de lege criticat nu contravine dispozitiilor constitutionale ale art. 44. În acest sens, arată că art. 44 alin. (1), potrivit căruia Continutul si limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege, precum si art. 136 alin. (5), care consacră caracterul inviolabil al proprietătii private „în conditiile legii organice”, au în vedere tocmai circumstantieri ale prerogativelor dreptului de proprietate. Potrivit acestor dispozitii, legiuitorul este, asadar, competent să reglementeze cadrul juridic pentru exercitarea atributelor dreptului de proprietate. În consecintă, consideră exceptia neîntemeiată.

Avocatul Poporului consideră că prevederile de lege criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile de lege criticate, raportate la dispozitiile Constitutiei, precum si Legea nr.47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr.47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 42 alin. (4) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1998, cu modificările si completările ulterioare, având următorul continut: „Plantatiile de vii sau pomi pot fi afectate în astfel de cazuri numai în situatia în care nu există terenuri din altă categorie de folosintă, pentru a fi atribuite în proprietate.”

Textele constitutionale considerate a fi încălcate sunt cele ale art. 44 alin.(1) si (2) referitor la proprietatea privată. Este invocată si încălcarea art. 1 din primul Protocol aditional la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Autorul exceptiei consideră că prevederile art. 42 alin. (4) din Legea nr. 18/1991 contravin textelor constitutionale invocate, întrucât este proprietarul plantatiilor viti-pomicole potrivit art. 20 alin. 2 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unitătilor economice de stat ca regii autonome si societăti comerciale, terenuri pentru care s-a validat punerea în posesie a fostilor proprietari.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine că art. 42 din Legea nr. 18/1991 prevede posibilitatea atribuirii terenurilor agricole proprietate a statului, în localitătile cu deficit de teren, către fostii proprietari sau mostenitorii acestora care nu au optat pentru actiuni în conditiile art. 37 din lege, si cărora nu li se poate asigura suprafata minimă de teren prevăzută de această lege. Potrivit alin. (4) al acestui articol, în cazul în care pe aceste terenuri se află plantatii de pomi sau vii, acestea nu pot fi restituite decât în situatia în care nu există terenuri din altă categorie de folosintă.

Analizând prevederile de lege criticate, Curtea constată că acestea nu contravin dispozitiilor art. 44 alin. (1) din Constitutie.

Legiuitorul este competent să reglementeze cadrul juridic pentru exercitarea atributelor dreptului de proprietate în acceptiunea principală conferită de Constitutie, în asa fel încât să nu vină în coliziune cu interesele generale sau cu interesele particulare legitime ale altor subiecte de drept, instituind, astfel, limitări rezonabile în valorificarea acestuia ca drept subiectiv garantat. Prin textul de lege criticat, legiuitorul nu a făcut altceva decât să dea expresie acestor imperative, în limitele si potrivit competentei sale.

Pe de altă parte, în jurisprudenta sa (Decizia nr. 375 din 6 iulie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 591 din 8 iulie 2005), Curtea a statuat că, în domeniul legilor fondului funciar, legiuitorul a rămas consecvent politicii de reconstituire a dreptului de proprietate asupra terenurilor pe vechile amplasamente, cu exceptiile prevăzute de lege. Aceste măsuri au ca finalitate solutionarea definitivă a problemei proprietătii în sensul reparării unei mari nedreptăti istorice. Prin instituirea acestor reglementări, legiuitorul a avut, de asemenea, în vedere respectarea principiului restitutio in integrum, în deplină concordantă cu principiul garantării proprietătii prevăzut la art. 44 alin. (2) teza întâi din Constitutie, potrivit căruia „Proprietatea privată este garantată si ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular.” Pentru aceleasi considerente, prevederile de lege criticate sunt în acord si cu art.1 din primul Protocol aditional la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Pentru motivele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 42 alin. (4) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, exceptie ridicată de Societatea Comercial㠄Fruvisat” - S.A. Satu Nou, judetul Constanta, în Dosarul nr. 1.405/256/2006 al Tribunalului

Constanta - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 15 aprilie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Maria Bratu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 457

din 22 aprilie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 13 din Codul de procedură penală

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Marinela Mincă - procuror

Florentina Geangu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 13 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Alexandru Pantea în Dosarul nr. 1.504/63/2006 al Curtii de Apel Craiova - Sectia penală.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind inadmisibilă.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 28 noiembrie 2007, pronuntată în Dosarul nr. 1.504/63/2006, Curtea de Apel Craiova - Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 13 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Alexandru Pantea într-o cauză având ca obiect solutionarea recursurilor formulate împotriva unei decizii a Tribunalului Dolj.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că textul de lege criticat încalcă dispozitiile art. 21 alin. (2) si (3), ale art. 129 si ale art. 23 alin. (11) din Constitutie, precum si ale art. 6 paragraful 2 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, deoarece „nu prevede ca, în cauzele în care a intervenit prescriptia, judecata să se reia la instanta de fond, pentru ca inculpatul să poată beneficia de căile de atac”.

Curtea de Apel Craiova - Sectia penală apreciază că exceptia de neconstitutionalitate invocată este neîntemeiată.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul consideră exceptia de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată deoarece prevederile art. 13 din Codul de procedură penală sunt în deplină concordantă cu dispozitiile constitutionale privind dreptul la un proces echitabil si la exercitarea căilor de atac în conditiile legii. De asemenea, arată că textul art.13 din Codul de procedură penală nu este în contradictie nici cu dispozitiile art. 23 din Constitutie, raportat la art. 6 paragraful 2 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale deoarece nu contine nicio referire la limitarea sau la neaplicarea prezumtiei de nevinovătie.

Avocatul Poporului apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. Arată că prevederile legale criticate nu încalcă dispozitiile constitutionale invocate de autorul exceptiei.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate. Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 13 din Codul de procedură penală, cu modificările si completările ulterioare, care au următorul cuprins:

„În caz de amnistie, prescriptie sau retragere a plângerii prealabile, precum si în cazul existentei unei cauze de nepedepsire, învinuitul sau

inculpatul poate cere continuarea procesului penal.

Dacă se constată vreunul din cazurile prevăzute în art. 10 lit. a)-e), procurorul dispune scoaterea de sub urmărire, iar instanta de judecată pronuntă achitarea.

Dacă nu se constată vreunul dintre cazurile prevăzute în art. 10 alin. 1 lit. a)-e), procurorul dispune încetarea urmăririi penale, cu exceptia cazului prevăzut în art.10 alin. 1 lit. i), iar instanta de judecată pronuntă încetarea procesului penal.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că aceasta este inadmisibilă, deoarece critica se referă la omisiunea reglementării posibilitătii ca judecarea cauzei să se reia la instanta de fond în situatia în care inculpatul solicită continuarea procesului penal ajuns în faza de recurs.

Or, controlul de constitutionalitate nu poate privi omisiuni de reglementare, deoarece, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, „Curtea Constitutională se pronuntă numai asupra constitutionalitătii actelor cu care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului”.

Fată de cele arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 13 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Alexandru Pantea în Dosarul nr. 1.504/63/2006 al Curtii de Apel Craiova - Sectia penală.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 22 aprilie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Florentina Geangu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 551

din 15 mai 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 108 alin. (1) lit. b) pct. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

 

Acsinte Gaspar - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Simona Ricu - procuror

Valentina Bărbăteanu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 108 alin. (1) lit. b) pct. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, exceptie ridicată de Augustin Ioan Man în Dosarul nr. 9.434/211/2007 al Judecătoriei Cluj-Napoca.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele Curtii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei ca neîntemeiată, apreciind că nu sunt încălcate prevederile Legii fundamentale invocate de autorul exceptiei.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 27 noiembrie 2007, pronuntată în Dosarul nr. 9.434/211/2007, Judecătoria Cluj-Napoca a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 108 alin. (1) lit. b) pct. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice. Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicată de Augustin Ioan Man într-o cauză având ca obiect solutionarea plângerii formulate împotriva unui proces-verbal de constatare si sanctionare a unei contraventii.

În motivarea exceptiei se sustine că aplicarea a două sanctiuni pentru aceeasi faptă, respectiv amendă contraventională si puncte de penalizare, constituie o restrângere a dreptului de a conduce un vehicul, care nu se încadrează în limitele prevăzute de art. 53 alin. (1) din Constitutie. Se mai arată că această restrângere contravine principiului proportionalitătii consacrat de art. 53 alin. (2) din Legea fundamentală. Autorul exceptiei precizează c㠄dreptul de a conduce un autoturism poate să reprezinte chiar profesia unei persoane, iar restrângerea exercitării unei profesii care asigură traiul zilnic al unei persoane” nu poate fi dispusă decât, eventual, în cadrul unui proces penal.

Judecătoria Cluj-Napoca apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât „aplicarea a două sanctiuni, una principală si una complementară [...] nu este de natură a contraveni dispozitiilor constitutionale indicate”.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, neputându-se retine nicio limitare sau restrângere a unor drepturi sau libertăti fundamentale.

Avocatul Poporului consideră că textul de lege criticat este constitutional, întrucât nu restrânge exercitiul unor drepturi sau libertăti. Precizează c㠄scopul sanctiunilor complementare este înlăturarea unei stări de pericol si preîntâmpinarea săvârsirii altor fapte interzise de lege”.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 108 alin. (1) lit. b) pct. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, care au următorul cuprins:

Art. 108 alin. (1) lit. b) pct. 2: „(1) Săvârsirea de către conducătorul de autovehicul sau tramvai a uneia sau mai multor contraventii atrage, pe lângă sanctiunea amenzii, si aplicarea unui număr de puncte de penalizare, după cum urmează: [...] b) 3 puncte de penalizare pentru săvârsirea următoarelor fapte: [...]

2. depăsirea cu 21-30 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatată, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate si verificate metrologic.”

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, textul de lege criticat contravine dispozitiilor din Legea fundamentală cuprinse în art. 53 referitor la restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti. De asemenea, din motivarea scrisă a exceptiei, rezultă că autorul îsi raportează critica si la prevederile art. 41 alin. (1) teza întâi din Constitutie, care stabilesc că dreptul la muncă nu poate fi îngrădit, desi nu precizează explicit acest text constitutional.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine că autorul exceptiei sustine că, prin aplicarea, pentru săvârsirea unei contraventii prin încălcarea regulilor privind circulatia pe drumurile publice, a unei sanctiuni constând atât în amendă, cât si în puncte de penalizare, constituie o restrângere a dreptului de a conduce un vehicul, contrară prevederilor art. 53 din Constitutie. Cu privire la această critică, instanta de contencios constitutional constată că nu este întemeiată, întrucât textul constitutional invocat are în vedere restrângerea unor drepturi sau a unor libertăti fundamentale, or, dreptul de a conduce un vehicul nu face parte dintre drepturile fundamentale garantate la nivel constitutional. În continuarea aceleiasi idei, sustinând c㠄dreptul de a conduce un autoturism poate să reprezinte chiar profesia unei persoane”, autorul exceptiei critică textul ce formează obiect al exceptiei prin raportare la prevederile art. 41 alin. (1) teza întâi din Constitutie. Curtea observă, însă, că textul criticat din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 nu cuprinde dispozitii de natură să îngrădească dreptul la muncă. În fine, Curtea retine că s-a mai pronuntat asupra constitutionalitătii dispozitiilor art. 108 alin. (1) lit. b) pct. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002, prin Decizia nr. 165 din 26 februarie 2008 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 197 din 14 martie 2008), prin raportare la art. 53 din Legea fundamentală. Cu acel prilej, Curtea a constatat că exceptia este neîntemeiată, pentru motivele acolo retinute.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 108 alin. (1) lit. b) pct. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, exceptie ridicată de Augustin Ioan Man în Dosarul nr. 9.434/211/2007 al Judecătoriei Cluj-Napoca.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 15 mai 2008.

 

PRESEDINTE,

ACSINTE GASPAR

Magistrat-asistent,

Valentina Bărbăteanu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 552

din 22 aprilie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 181 si art. 182 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie

 

Acsinte Gaspar - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean -judecător

Marinela Mincă - procuror

Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 181 si art. 182 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, exceptie ridicată de Vasile Butnaru si Silvia Hrituleac în Dosarul nr. 1.745/333/2007 al Judecătoriei Vaslui, de Claudiu Oteleanu în Dosarul nr. 11.323/299/2007 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucuresti si de Neculai Nica în Dosarul nr. 3.144/98/2007 (nr. format vechi 1.620/2007) al Tribunalului Ialomita – Sectia penală.

La apelul nominal răspunde, pentru autorul exceptiei Vasile Butnaru, apărătorul ales Florin Doran din cadrul Baroului Bucuresti si personal autorul exceptiei Claudiu Oteleanu, asistat de apărătorul ales Adrian Roseti din cadrul aceluiasi barou. Se constată lipsa celorlalte părti, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

În Dosarul nr. 63D/2008, partea Gheorghe Ciurilă a depus o cerere prin care solicită acordarea unui nou termen de judecată, motivat de împrejurarea că, în opinia sa, procedura de citare este nelegal îndeplinită. Astfel, învederează Curtii că partea Liga pentru Apărarea Drepturilor Tinerilor nu a fost citată la adresa corectă, iar partea Societatea Comercială Sitex Serv - S.R.L. si-a schimbat sediul si denumirea. Depune în acest sens o copie a unui act aditional si contract de cesiune la actele constitutive ale societătii, emis la data de 14 martie 2008.

Autorul exceptiei Claudiu Oteleanu, prin apărătorul prezent, sustine cererea invocată.

Curtea constată că partea Liga pentru Apărarea Drepturilor Tinerilor a fost citată si la adresa indicată, iar în ce priveste situatia Societătii Comerciale Sitex Serv - S.R.L. sunt operante dispozitiile art. 98 din Codul de procedură civilă. Asa fiind, în temeiul dispozitiilor art. 14 din Legea nr. 47/1992 si art. 156 din Codul de procedură civilă, respinge ca nefondată cererea de acordare a unui nou termen de judecată.

Curtea, având în vedere că exceptiile de neconstitutionalitate ridicate în dosarele nr. 45D/2008, nr. 63D/2008 si nr. 1.013D/2008 au continut identic, pune în discutie, din oficiu, problema conexării cauzelor.

Apărătorii alesi ai autorilor exceptiei sunt de acord cu conexarea celor trei dosare.

Reprezentantul Ministerului Public, având în vedere dispozitiile art. 164 din Codul de procedură civilă, nu se opune conexării dosarelor.

Curtea, în temeiul dispozitiilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, dispune conexarea Dosarului nr. 1.013D/2008 si a Dosarului nr. 63D/2008 la Dosarul nr. 45D/2008, care este primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele dă cuvântul apărătorului ales al autorului exceptiei Vasile Butnaru, care solicită admiterea exceptiei de neconstitutionalitate, deoarece prevederile art. 181 din Legea nr. 78/2000 nu satisfac pe deplin cerintele de previzibilitate necesare oricărei norme juridice.

Apărătorul ales al autorului exceptiei Claudiu Oteleanu solicită admiterea exceptiei de neconstitutionalitate asa cum a fost formulată si depune la dosar concluzii scrise.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin încheierile din 23 noiembrie 2007, 9 ianuarie 2008 si 21 martie 2008, pronuntate în dosarele nr. 1.745/333/2007, nr. 11.323/299/2007 si nr. 3.144/98/2007 (nr. format vechi 1.620/2007), Judecătoria Vaslui, Judecătoria Sectorului 1 Bucuresti si Tribunalul Ialomita - Sectia penală au sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 181 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, art. 181 si art. 182 din Legea nr. 78/2000 si, respectiv, art. 181 alin. 1 din aceeasi lege.

Exceptia a fost ridicată, în dosarele de mai sus, de Vasile Butnaru, Silvia Hrituleac, Claudiu Oteleanu si Neculai Nica.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin că prevederile legale mentionate încalcă dispozitiile constitutionale ale art. 15 alin. (1), art.21 alin. (3), art. 24 alin. (1), art. 53 alin. (2), deoarece nu răspund exigentelor de previzibilitate si precizie, putând da nastere la interpretări arbitrare sau chiar abuzive, încalcă principiul legalitătii incriminării, întrucât elementul material al infractiunii, rezultatul faptei si subiectul pasiv sunt prevăzute ambiguu si neclar. Asa fiind, sunt afectate dreptul la apărare si prezumtia de nevinovătie, deoarece nu se permite învinuitului sau inculpatului să se apere si să administreze probe în raport de fapta precis si legal determinată. În plus, în caz de stabilire a vinovătiei, prin sanctiunea prevăzută, se restrânge disproportionat, în raport cu situatia care a determinat-o, dreptul la libertate.

De asemenea, prevederile legale mentionate încalcă dispozitiile constitutionale ale art. 16 referitoare la egalitatea în drepturi, ale art. 23 referitoare la libertatea individuală si ale art. 44 referitoare la dreptul de proprietate privată, deoarece este supraprotejată proprietatea publică în comparatie cu cea privată. În aceste conditii, este evident că, potrivit textelor legale criticate, s-au instituit măsuri de protejare deosebită pentru sume ale Uniunii Europene (sau orice alte sume), pe când sumele ce reprezintă obiectul unor conventii între statul român si alti contractanti, dar si între persoane fizice, nu se bucură de aceeasi protectie, asa încât se naste o stare de vădită inferioritate între cele două categorii de proprietăti.

În sfârsit, prevederile legale mentionate încalcă si dispozitiile constitutionale ale art. 20 alin. (2) referitoare la cazul în care au prioritate reglementările internationale si ale art. 135 alin. (1) referitoare la economia de piată, deoarece, ca o consecintă directă a egalitătii în drepturi a tuturor statelor membre ale Uniunii Europene, ar trebui ca si patrimoniul, cu referire directă la fondurile Comunitătilor Europene, să fie în mod egal garantat prin legislatiile nationale, atât cu mijloace civile, administrative, contraventionale, cât si prin norme de drept penal.

Asa fiind, de vreme ce prin art. 11 alin. (1) din Constitutie statul român este obligat să îndeplinească întocmai si cu bunăcredintă obligatiile ce îi revin din tratatele la care este parte, este firesc ca, în absenta unei norme exprese, să nu se instituie obligatia de a reglementa distinct în dreptul intern o modalitate mai severă de sanctiuni ale unor fapte în legătură cu modul de obtinere si utilizare a fondurilor puse la dispozitie de Comunitătile Europene.

Judecătoria Vaslui opinează că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, neexistând nicio contradictie între reglementările legale criticate si prevederile constitutionale invocate.

Judecătoria Sectorului 1 Bucuresti opinează că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, neexistând nicio contradictie între reglementările legale criticate si prevederile constitutionale invocate. Astfel, legiuitorul, ca urmare a necesitătilor economico-politico-sociale înregistrate la acest moment, a dorit a descuraja practicile ce aduc atingere fondurilor provenite din bugetul general al Comunitătilor Europene.

Tribunalul Ialomita - Sectia penală opinează că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, neexistând nicio contradictie între reglementările legale criticate si prevederile constitutionale invocate.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul României consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece legiuitorul, ca urmare a necesitătilor economico-politico-sociale înregistrate la acest moment, a dorit să descurajeze practicile ce aduc atingere fondurilor provenite din bugetul general al Comunitătilor Europene.

În realitate, ceea ce se urmăreste prin invocarea exceptiei constă în schimbarea textelor criticate, în sensul micsorării limitelor speciale ale pedepsei privative de libertate în cazul infractiunilor reglementate de Legea nr. 78/2000. Or, sub acest aspect, jurisprudenta Curtii Constitutionale este constantă, statornicind limite ale competentei acesteia : Curtea „nu se poate substitui legiuitorului pentru adăugarea sau modificarea unor noi prevederi celor instituite.” (Decizia nr. 45 din 2 mai 1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 12 mai 1995).

Avocatul Poporului apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece definirea prin lege, în acord cu ratiuni de politică penală, a unor categorii de infractiuni în legătură directă cu cele de coruptie ori cu cele asimilate, în cadrul cărora sunt incluse si faptele prevăzute în textul de lege criticat, nu încalcă dispozitiile art. 16, art. 21 si art. 44 din Constitutie si nu reprezintă o încălcare a principiului universalitătii.

De asemenea, textul de lege atacat nu consacră un caz de restrângere a exercitiului unor drepturi sau libertăti fundamentale în sensul art. 53 din Constitutie, situatie în care ar fi obligatorie si respectarea principiului instituit la alin. (2) al aceluiasi articol.

Prin urmare, restrângerea exercitiului unor drepturi, spre a fi caracterizată ca atare, trebuie să decurgă nemijlocit din lege, să aibă caracter temporar, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu si să fie instituită doar pentru perioada în care actionează cauzele ce au determinat-o, situatii care sunt enumerate limitativ la alin. (1) al art. 53 din Legea fundamentală.

Cât priveste critica de neconstitutionalitate a prevederilor art. 181 din Legea nr. 78/2000 fată de art. 135 din Legea fundamentală, Avocatul Poporului arată că dispozitiile contestate dau expresie preocupării statului pentru a asigura libertatea comertului, protectia concurentei loiale si crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de productie. Dispozitiile art. 11 si art. 20 din Constitutie nu au incidentă în cauză.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtilor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele: Curtea Constitutională constată că a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 181 si art. 182 din Legea nr. 78/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 219 din 18 mai 2000, dispozitii care au fost introduse prin cartea II, titlul I pct. 18 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 21 aprilie 2003, care au următorul continut:

- Art. 181: „(1) Folosirea sau prezentarea de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitătilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, se pedepseste cu închisoare de la 3 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.

(2) Cu aceeasi pedeapsă se sanctionează omisiunea de a furniza, cu stiintă, datele cerute potrivit legii pentru obtinerea de fonduri din bugetul general al Comunitătilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, dacă fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept a acestor fonduri.

(3) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) si (2) au produs consecinte deosebit de grave, pedeapsa este închisoarea de la 10 la 20 ani si interzicerea unor drepturi.”

- Art. 182: „(1) Schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinatiei fondurilor obtinute din bugetul general al Comunitătilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.

(2) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) a produs consecinte deosebit de grave, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.

(3) Schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinatiei unui folos legal obtinut, dacă fapta are ca rezultat diminuarea ilegală a resurselor din bugetul general al Comunitătilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, se sanctionează cu pedeapsa prevăzută la alin. (1).”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că, potrivit art. 73 alin. (3) lit. h) din Constitutie, legiuitorul are libertatea de a stabili prin lege organică infractiunile, pedepsele si regimul executării acestora. Acest lucru nu presupune însă uniformitate de reglementare, motiv pentru care, din anumite ratiuni de politică penală ori din considerente ce izvorăsc din realităti iminente, Parlamentul poate incrimina, prin lege specială, o anumită conduită susceptibilă de a leza o serie de relatii sociale ocrotite.

Asa fiind, dispozitiile legale criticate din Legea nr. 78/2000, care reglementează una dintre modalitătile de săvârsire a infractiunilor împotriva intereselor financiare ale Comunitătilor Europene, au fost instituite de legiuitor în vederea ocrotirii relatiilor sociale referitoare la încrederea publică în folosirea sau prezentarea de documente în vederea obtinerii de fonduri din bugetul general al institutiei europene. Aceasta reprezintă o optiune de politică legislativă si nu aduce în niciun fel atingere dispozitiilor constitutionale invocate în cauză. Astfel, textul de lege criticat se aplică tuturor persoanelor calificate ca subiecti activi si care se află în ipoteza normei, fără nicio discriminare si, de asemenea, nu încalcă niciuna dintre garantiile dreptului la un proces echitabil ori dreptul la apărare, partea interesată având deplina libertate de a se prevala de toate acestea.

Cât priveste critica referitoare la absenta din continutul reglementării a exigentelor de previzibilitate si precizie, Curtea constată că aceasta nu poate fi primită, deoarece textul are o redactare univocă, nefiind susceptibil de o interpretare abuzivă sau arbitrară. De altfel, în cauza Wingrove contra Marii Britanii din 25 noiembrie 1996, Curtea de la Strasbourg a decis că legea internă pertinentă, care înglobează atât dreptul scris, cât si pe cel nescris, trebuie să fie formulată cu o precizie suficientă pentru a permite persoanelor interesate - care pot apela, la nevoie, la sfatul unui specialist - să prevadă într-o măsură rezonabilă, în circumstantele spetei, circumstantele care pot rezulta dintr-un act determinat. Or, nu se poate sustine că dispozitiile legale criticate sunt văduvite de o astfel de cerintă, deoarece acestea nu fac altceva decât să incrimineze uzul de fals comis în scopul circumstantiat al obtinerii de fonduri pe nedrept din bugetul general al Comunitătilor Europene.

Cât priveste pretinsa încălcare a art. 44 din Legea fundamentală, Curtea constată că acesta nu are incidentă în cauză, iar dispozitiile art. 135 alin. (1) din Constitutie sunt pe deplin respectate de normele legale criticate, care, dimpotrivă, reprezintă o garantie a functionării unei economii de piată si care nu fac altceva decât să incrimineze uzul de fals comis în scopul circumstantiat al obtinerii de fonduri pe nedrept din bugetul general al Comunitătilor Europene. De altfel, prin reglementarea criticată nu se urmăreste protectia dreptului de proprietate privată, ci protectia unor fonduri ce tin de patrimoniul unei institutii suprastatale, care, din această perspectivă, capătă, în acord cu dispozitiile art. 148 din Constitutie, conotatiile unei proprietăti publice distincte.

Introducerea, prin lege specială, a unei noi infractiuni distincte cu un regim sanctionator mai sever al faptelor enumerate în art. 181 alin. 1 din Legea nr. 78/2000 nu este de natură a afecta dispozitiile art. 20 alin. (2) referitoare la prioritatea reglementărilor internationale, deoarece, pe de o parte, aceste prevederi constitutionale sunt aplicabile numai în domeniul drepturilor omului si, pe de altă parte, vizează o problemă de aplicare a legii, constând în prioritatea reglementărilor internationale mai favorabile, aspect care excedează competentei Curtii Constitutionale.

Prevederile art. 23 din Constitutie nu au incidentă în cauză, întrucât dispozitiile legale contestate nu dispun cu privire la libertatea individuală.

Celelalte dispozitii constitutionale invocate nu au incidentă în cauză.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 181 si art. 182 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, exceptie ridicată de Vasile Butnaru si Silvia Hrituleac în Dosarul nr. 1.745/333/2007 al Judecătoriei Vaslui, de Claudiu Oteleanu în Dosarul nr. 11.323/299/2007 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucuresti si de Neculai Nica în Dosarul nr. 3.144/98/2007 (nr. format vechi 1.620/2007) al Tribunalului Ialomita - Sectia penală.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 15 mai 2008.

 

PRESEDINTE,

ACSINTE GASPAR

Magistrat-asistent,

Afrodita Laura Tutunaru

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei constructii aflate în administrarea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei constructii aflate în administrarea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse, situată în municipiul Brasov, str. Avram Iancu nr. 53, judetul Brasov, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Trecerea în domeniul privat al statului a constructiei prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din functiune si demolării acesteia.

Art. 3. - După scoaterea din functiune si demolarea constructiei prevăzute la art. 1, Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei

si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 4 iunie 2008.

Nr. 587.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a constructiei aflate în administrarea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse, care trece din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 

Adresa imobilului

Persoana juridică

care administrează imobilul

Caracteristicile bunului care trece

în domeniul privat al statului

Numărul de inventar atribuit

de Ministerul Economiei

si Finantelor

Municipiul Brasov, str. Avram

Iancu nr. 53, judetul Brasov

Ministerul Muncii, Familiei

si Egalitătii de Sanse

Suprafata constructiei = 144,12 m2

Valoarea de inventar = 14.622 lei

Cod 8.29.06

Nr. inv. constructie: 144.077

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea imobilului „Palat administrativ”, aflat în proprietatea publică a statului, din administrarea Institutiei Prefectului Judetului Vaslui în administrarea Consiliului Judetean Vaslui, pe perioada executării lucrărilor de consolidare a acestuia

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea imobilului „Palat administrativ”, aflat în domeniul public al statului, compus din clădire si terenul aferent, situat în municipiul Vaslui, str. Stefan cel Mare nr. 79, judetul Vaslui, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Institutiei Prefectului Judetului Vaslui în administrarea Consiliului Judetean Vaslui, pe perioada executării lucrărilor de consolidare a acestuia.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei

administrative,

Cristian David

p.Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 4 iunie 2008.

Nr. 590.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului „Palat administrativ”, aflat în domeniul public al statului, care trece din administrarea Institutiei Prefectului Judetului Vaslui în administrarea Consiliului Judetean Vaslui, pe perioada executării lucrărilor de consolidare a acestuia

 

Locul unde este situat

imobilul care se transmite

Persoana juridică de la care

se transmite imobilul

Persoana juridică la care

se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice

ale imobilului

Pozitia din inventarul

bunurilor apartinând

domeniului public

al statului

Municipiul Vaslui,

Str. Stefan cel Mare nr. 79,

judetul Vaslui

Institutia Prefectului

Judetului Vaslui

Consiliul Judetean

Vaslui

Clădire S + P + 5 E :

suprafata construită = 1.508 m2

terenul aferent = 5.374 m2

112.097/1

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII, COMERT, TURISM SI PROFESII LIBERALE

 

ORDIN

privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii prin fonduri în limita sumelor plătite pentru profitul brut reinvestit

 

Având în vedere prevederile anexei nr. 3/21 la Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, cu modificările ulterioare, ale art. 25 alin. (1) si ale art. 261 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 26 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, cu modificările si completările ulterioare, precum si prevederile art. 4 lit. B pct. 1 si 2 din Hotărârea Guvernului nr. 387/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 387/2007, cu modificările ulterioare,

ministrul pentru întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Procedura de implementare a Programului pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii prin fonduri în limita sumelor plătite pentru profitul brut reinvestit, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării.

 

p. Ministrul pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale,

Lucia Nora Morariu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 30 mai 2008.

Nr. 725.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURA

de implementare a Programului pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii prin fonduri în limita sumelor plătite pentru profitul brut reinvestit

 

1. Obiectivul Programului

Obiectivul principal al Programului pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii prin fonduri în limita sumelor plătite pentru profitul brut reinvestit, denumit în continuare Program, îl constituie cresterea competitivitătii si capitalizarea întreprinderilor mici si mijlocii, realizându-se astfel o mai bună consolidare a capitalului si a competitiei la care sunt supuse aceste societăti pe piata unică.

Prin Program se alocă fonduri în valoare de până la 100 mii lei/beneficiar, în limita sumelor plătite pentru profitul brut reinvestit.

Prezenta procedură instituie o schemă de ajutor de minimis.

Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul Programului se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1.998/2006 privind aplicarea art. 87 si 88 ale Tratatului CE.

2. Bugetul Programului

Bugetul alocat Programului pentru anul bugetar 2008 este de 7.879,20 mii lei.

Pentru anul 2008, prin implementarea Programului se estimează acordarea de ajutor de minimis pentru un număr de 350 de operatori economici.

3. Beneficiari eligibili

(1) Pot beneficia de alocatii financiare nerambursabile în cadrul Programului operatorii economici care îndeplinesc cumulativ, la data solicitării, următoarele criterii de eligibilitate:

- sunt persoane juridice (societăti comerciale/societăti cooperative), asa cum sunt definite de Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificările si completările ulterioare: au numărul mediu scriptic anual de personal între 1 si 249 de salariati si realizează o cifră de afaceri netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau detin active totale care nu depăsesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, conform ultimei situatii financiare aprobate, respectiv 31 decembrie 2007. Active totale înseamnă active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli în avans.

- nu sunt în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, insolventă, faliment sau suspendare temporară a activitătii;

- au capital social integral privat, sunt înregistrate si îsi desfăsoară activitatea pe teritoriul României;

- au cel putin un an de la înfiintare la data depunerii cererii-tip pentru alocarea de fonduri;

- si-au îndeplinit obligatiile exigibile de plată a impozitelor către bugetul general consolidat;

- si-au îndeplinit obligatiile exigibile de plată a impozitelor către bugetele locale;

- au încheiat anul fiscal 2007 cu bilant pozitiv si au reinvestit în tot sau în parte profitul;

- au achizitionat active corporale si necorporale noi si acestea au fost puse în functiune până la 31 decembrie 2007;

- nu au aplicat amortizarea accelerată prevăzută de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, pentru activele pentru care solicită fonduri în cadrul Programului;

- nu sunt în dificultate, în conformitate cu prevederile Comunicării Comisiei - Linii directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea firmelor în dificultate, publicată în JOCE nr. 244/2004.

(2) Operatorul economic este obligat să mentină investitia pentru care va beneficia de alocatii financiare nerambursabile în cadrul Programului pentru o perioadă de minimum 3 ani.

(3) Nu se acordă alocatii financiare în cadrul Programului pentru:

a) activităti de pescuit si acvacultură, acoperite de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 104/2000 privind organizarea pietelor produselor de pescuit si acvacultură;

b) activităti legate de productia primară a produselor agricole enumerate în anexa nr. 1 la Tratatul instituind Comunitatea Europeană;

c) activităti de procesare si marketing al produselor agricole cuprinse în anexa nr. 1 la Tratatul instituind Comunitatea Europeană, în următoarele cazuri:

- când cuantumul ajutorului este stabilit pe baza pretului sau a cantitătii produselor de acest tip cumpărate de la producătorii primari ori puse pe piată de operatorii economici respectivi;

- când ajutorul este conditionat de a fi partial sau integral cedat producătorilor primari (fermieri);

d) activităti legate de export către state terte sau state membre, si anume ajutoarele legate direct de cantitătile exportate, de crearea si functionarea unei retele de distributie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;

e) ajutoarele destinate utilizării produselor nationale în detrimentul celor importate;

f) sectorul carbonifer, asa cum este definit în Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.407/2002 privind ajutorul de stat pentru industria carboniferă;

g) sectorul transporturilor rutiere, dacă ajutorul este destinat achizitionării de mijloace de transport rutiere;

h) operatorii economici care nu plătesc impozit pe profit conform Legii nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare.

4. Cheltuieli eligibile

Sumele cheltuite în anul 2007, din profit, pentru investitii în:

a) active corporale:

- echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) - grupa 2 subgrupa 2.1 -, conform Hotărârii Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe;

- computere si echipamentele periferice ale acestora;

b) active necorporale:

- brevete, drepturi de autor, licente, mărci de comert sau de fabrică si alte valori similare, precum si achizitionarea ori producerea programelor informatice.

5. Tipurile de ajutor financiar

(1) Prin Program se alocă 16% din sumele cheltuite în anul 2007, din profit, dar nu mai mult de 100 mii lei, pentru achizitionarea de active corporale si necorporale, prevăzute la pct. 4, facturate, achitate integral si puse în functiune în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2007.

Exemplu de calcul:

- în anul 2007 operatorul economic a achizitionat din profit un echipament tehnologic în valoare de 100 mii lei; prin Program se alocă 100 mii lei x 16% = 16 mii lei; sumele astfel calculate nu trebuie să depăsească impozitul pe profit datorat si plătit, aferent anului 2007;

- în anul 2007 un operator economic a achizitionat un echipament tehnologic în valoare de 100 mii lei - 60 mii lei din credit si 40 mii lei din profit; prin Program se alocă 40 mii lei x 16% = 6,4 mii lei; sumele astfel calculate nu trebuie să depăsească impozitul pe profit datorat si plătit, aferent anului 2007.

(2) Alocatiile financiare vor fi acordate numai dacă activele achizitionate sunt noi, introduse pe piată si puse în functiune cu respectarea reglementărilor tehnice aplicabile si pentru care nu s-a aplicat amortizarea accelerată prevăzută de Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Nu se acordă alocatii financiare pentru activele corporale si necorporale achizitionate în sistem de leasing si pentru activele corporale second-hand.

(4) Nu se acceptă deconturi de cheltuieli prin efectuarea de plăti compensatorii între părtile contractante.

6. Modalitatea de derulare a Programului

6.1. (1) Programul se finantează din bugetul pe anul 2008 al Ministerului pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale (MIMMCTPL); MIMMCTPL are responsabilităti de îndrumare metodologică si de administrare a aplicatiei on-line de înscriere în Program.

(2) Programul se derulează prin oficiile teritoriale pentru întreprinderi mici si mijlocii si cooperatie (OTIMMC); OTIMMC este administrator al Programului si are responsabilităti în implementarea Programului si în gestionarea fondurilor.

6.2. În vederea administrării corespunzătoare (selectie, evaluare si monitorizare) a Programului, în cadrul OTIMMC se va constitui Unitatea de implementare a Programului, denumită în continuare UIP; numărul de persoane, atributiile si responsabilitătile vor fi stabilite prin decizie a directorului executiv al OTIMMC.

6.3 Pentru acordarea alocatiei financiare nerambursabile (AFN) se va constitui o unitate de plată la nivelul OTIMMC, ale cărei structură organizatorică, număr de persoane, atributii si responsabilităti vor fi stabilite prin decizie a directorului executiv al OTIMMC.

6.4 MIMMCTPL, prin OTIMMC, demarează implementarea Programului în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

6.5. Cerere deschisă de proiecte cu depunere continuă - Procedura simplificată continuă

(1) În cazul proiectelor din Program va fi urmată Procedura simplificată continuă.

(2) Selectarea proiectelor prin această procedură se face continuu, în limita bugetului Programului.

(3) Selectia se face în concordantă cu criteriile de eligibilitate si pe baza unei evaluări tehnice, economice si financiare simplificate.

În acest caz nu se face o ierarhizare/listă, fiind stabilit doar un nivel minim de punctaj, astfel încât proiectele sunt evaluate si finantate în ordinea înregistrării lor on-line, dar numai dacă sunt îndeplinite anumite criterii de selectie (punctaj minim) definite în formularul de preselectie.

6.6. În vederea obtinerii aprobării de principiu a finantării, operatorul economic va completa si va transmite on-line formularul de preselectie (anexa nr.1 la prezenta procedură), conform aplicatiei software, care va fi disponibilă pe pagina web a institutiei, la adresa www.mimmc.ro, începând cu ora 9,00 până la ora 20,00 a fiecărei zile din intervalul luni-vineri, până la epuizarea bugetului Programului, MIMMCTPL având obligatia de a anunta pe site-ul institutiei epuizarea acestuia.

6.7. Aplicatia software va genera automat solicitantului un mesaj de confirmare a efectuării înregistrării cu numărul de înregistrare obtinut si cu datele corespunzătoare, completate de către acesta, si cu punctajul minim prevăzut în formularul de preselectie.

6.8. Formularul de preselectie corect si integral completat va putea fi transmis si înregistrat o singură dată în cadrul aplicatiei, programul nepermitând înregistrarea de două ori a aceluiasi operator economic.

6.9. - (1) MIMMCTPL va face publică pe site-ul institutiei, la adresa www.mimmc.ro, în termen de 3 zile lucrătoare de la deschiderea aplicatiei, lista cu solicitantii înscrisi în cadrul Programului. Proiectele vor fi evaluate si finantate în ordinea înregistrării lor on-line.

(2) Documentele corespunzătoare dosarului de solicitare a AFN (certificat constatator, certificate de atestare fiscală privind achitarea obligatiilor de plată către bugetul de stat consolidat si cele privind achitarea taxelor si impozitelor locale, atât pentru sediul social, cât si pentru toate punctele de lucru etc.) trebuie să fie în termenele de valabilitate corespunzătoare la data depunerii cererii pentru alocarea de fonduri în cadrul Programului.

(3) MIMMCTPL va face cunoscută lista cu solicitantii declarati eligibili si acceptati pentru evaluare în scopul finantării în cadrul Programului, în limita bugetului alocat, pe site-ul institutiei, la adresa www.mimmc.ro.

(4) UIP din cadrul OTIMMC va transmite în termen de 7 zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1) solicitantilor prevăzuti la alin. (3) scrisori de înstiintare cu privire la acceptarea acestora la evaluare pentru a primi finantare în cadrul Programului.

6.10. - (1) În termen de maximum 15 zile lucrătoare de la primirea scrisorilor de înstiintare cu privire la acceptarea la evaluare pentru a primi finantare în cadrul Programului, solicitantii prevăzuti la pct. 6.9. alin. (3) au obligatia depunerii cererii de solicitare a AFN, însotită de documentele justificative, îndosariate, conform anexei nr. 2 la prezenta procedură, personal sau prin postă, la sediile OTIMMC de care apartine judetul în care este înregistrată firma solicitanta. (anexa nr. 7 la prezenta procedură).

(2) Dosarul cu toate documentele solicitate de procedura Programului va fi înregistrat în Registrul unic electronic al Programului, constituit la nivel national, mentionându-se data si numărul de înregistrare.

(3) Nedepunerea documentelor mentionate la alin. (1) în intervalul de timp prevăzut atrage decăderea solicitantului din dreptul de a beneficia de prevederile Programului.

6.11. UIP din cadrul OTIMMC va evalua documentele depuse conform pct. 6.10, în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data depunerii acestora.

6.12. UIP din cadrul OTIMMC va transmite solicitantilor care au depus documentatia conform pct. 6.10. alin. (1) incompletă si/sau incorectă (cererea nu contine toate datele solicitate sau contine informatii contradictorii, cererea nu este însotită de toate documentele solicitate ori acestea nu sunt în termenele de valabilitate) sau care nu îndeplinesc punctajul minim prevăzut în formularul de preselectie scrisori de respingere de la finantare.

7. Documente necesare

7.1. - (1) Cererea-tip pentru alocarea de fonduri, prevăzută în anexa nr. 2 la prezenta procedură, va fi însotită de următoarele documente justificative:

- certificat constatator, în original, emis de oficiul registrului comertului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îsi are sediul operatorul economic, în care să se mentioneze următoarele informatii: datele de identificare, codul unic de înregistrare, reprezentantii legali ai societătii, domeniul de activitate principal, data autorizării activitătii/activitătilor pentru care se solicită AFN, sediul principal, sediile secundare, punctele de lucru, structura actionariatului, situatia societătii (dacă este în stare de functionare, dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, insolventă, faliment sau suspendare temporară a activitătii), emis cu maximum 30 de zile înainte de data depunerii documentelor pentru alocare de fonduri;

- copie certificată a certificatului de înregistrare emis de oficiul registrului comertului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îsi are sediul operatorul economic, a anexelor la certificatul de înregistrare sau/si a certificatului constatator eliberat conform prevederilor art. 17 alin. (1) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitătilor de înregistrare în registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum si la autorizarea functionării persoanelor juridice, cu modificările si completările ulterioare, după caz, pentru toate activitătile autorizate pentru care solicită alocatie;

- dovada cifrei de afaceri anuale nete, a activelor totale si a numărului mediu anual de salariati (anexele nr. 4 si 5 la prezenta procedură);

- certificate fiscale, în original sau copie legalizată, emise conform prevederilor legale privind îndeplinirea obligatiilor exigibile de plată a impozitelor, taxelor si datoriilor la bugetul general consolidat, atât pentru sediul social, cât si pentru toate punctele de lucru cu personalitate juridică, în termen de valabilitate corespunzător la data depunerii cererii pentru alocare de fonduri;

- certificate de atestare fiscală, în original sau copie legalizată, emise conform prevederilor legale privind îndeplinirea obligatiilor exigibile de plată a impozitelor, taxelor si datoriilor la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât si pentru toate punctele de lucru, în termen de valabilitate corespunzător la data depunerii cererii pentru alocare de fonduri;

- copie certificată a situatiilor financiare pe anul 2007 (bilantul, contul de profit si pierdere, situatia activelor, situatia repartizării profitului) si a Declaratiei 101, depuse si înregistrate la administratia financiară; hotărârea adunării generale a actionarilor/asociatilor de repartizare a profitului pe anul 2007;

- documente în copie certificată care atestă achizitionarea si achitarea investitiei (facturi si/sau declaratii vamale, extrase de cont, ordine de plată, chitante fiscale, contracte);

- documente în copie certificată care atestă achitarea impozitului pe profit, aferent exercitiului financiar al anului 2007 (ordine de plată, extrase de cont, foi de vărsământ etc.);

- declaratie pe propria răspundere că activul (activele) achizitionat (achizitionate) este (sunt) nou (noi), că nu aplică pentru acestea amortizarea accelerată prevăzută în Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, si că acesta a fost pus în functiune până la 31 decembrie 2007 (anexa nr. 3 la prezenta procedura, pe suport hârtie si CD) ;

- copie certificată de pe fisa de amortizare a activului achizitionat, cu codul de clasificare al acestuia, conform Hotărârii Guvernului nr. 2.139/2004;

- declaratie pe propria răspundere din care să rezulte pentru ce activităti solicită alocatia, pentru operatorii economici care au declarate si autorizate activitătile prevăzute la pct. 3 alin. (3);

- declaratie pe propria răspundere privind valoarea investitiilor efectuate din profit, pentru care se solicită alocatie financiară în situatia în care investitia a fost efectuată partial din profit.

(2) Cererea-tip pentru alocarea de fonduri si celelalte documente, copii certificate, declaratii pe propria răspundere, poartă semnătura în original a reprezentantului legal sau a împuternicitului operatorului economic, caz în care se anexează la cerere o împuternicire în original, semnată si stampilată de reprezentantul legal al solicitantului; se anexează, de asemenea, copia buletinului /cărtii de identitate al/a persoanei autorizate/împuternicite.

Cererile si celelalte documente vor fi semnate de aceeasi persoană (reprezentant legal sau împuternicit).

(3) Cererea-tip pentru alocarea de fonduri pentru finantare se completează în limba română, prin tehnoredactare sau prin scriere cu majuscule.

(4) Prin copii certificate, în cadrul Programului, se întelege fotocopii cu stampila operatorului economic, semnătura reprezentantului legal/împuternicitului si mentiunea „conform cu originalul”.

(5) Prin copie legalizată se întelege fotocopie autentificată conform legii de notarul public sau de alt organism autorizat.

(6) Formularul cererii-tip si modelul declaratiilor sunt disponibile pe pagina web a MIMMCTPL, la adresa www.mimmc.ro, la sediile OTIMMC sau în Monitorul Oficial al României, Partea I.

7.2. Evaluarea cererilor-tip pentru alocarea de fonduri în conditiile prevăzute de Program va fi efectuată de către UIP din cadrul OTIMMC.

8. Procedura de înregistrare, evaluare si selectie a beneficiarilor

8.1. - (1) Cererea-tip pentru alocarea de fonduri si documentele justificative îndosariate, prevăzute la pct. 7.1. alin. (1), vor fi transmise prin postă sau depuse personal, în plic sigilat, la sediile OTIMMC de care apartine judetul în care este înregistrată firma solicitantă. (anexa nr. 7 la prezenta procedură), si vor fi înregistrate în Registrul unic electronic al Programului, constituit la nivel national, mentionându-se data si numărul de înregistrare.

(2) Întreaga documentatie va fi depusă în 3 (trei) exemplare:

- un original si două fotocopii certificate.

Toate cele 3 exemplare ale dosarelor vor fi puse într-un plic sigilat si vor fi transmise prin postă sau depuse personal la sediul OTIMMC (anexa nr. 7 la prezenta procedură).

(3) Pe plicul sigilat se vor mentiona:

a) la rubrica „Destinatar”:

- OTIMMC - adresa (vezi anexa nr. 7 la prezenta procedură);

- UIP pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii prin fonduri în limita sumelor plătite pentru profitul brut reinvestit;

b) la rubrica „Expeditor”:

- denumirea completă a solicitantului;

- numărul de înregistrare la oficiul registrului comertului;

- codul unic de înregistrare (CUI) si codul de înregistrare fiscală;

- judetul, adresa completă;

- suma AFN solicitate;

- numărul de înregistrare on-line.

8.2. UIP din cadrul OTIMMC va efectua evaluarea dosarelor în ordinea înregistrării on-line a formularului de preselectie; conditia este ca solicitantul să obtină minimum 5 puncte.

Evaluarea dosarelor se va face în limita bugetului alocat Programului, MIMMCTPL având obligatia de a anunta pe site-ul institutiei, www.mimmc.ro, epuizarea acestuia.

8.3. UIP constituită în cadrul OTIMMC va transmite solicitantilor contractul de finantare (anexa nr. 8 la prezenta procedură).

8.4. Beneficiarul va transmite către OTIMMC-UIP contractul de finantare semnat, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acestuia de către beneficiar, dată prevăzută în confirmarea de primire înapoiată expeditorului.

8.5. - (1) Cheltuielile eligibile pentru care se vor aloca fonduri din cadrul Programului vor fi certificate prin vizita la fata locului a reprezentantului OTIMMC în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii contractului de finantare semnat de către beneficiar.

(2) Acordarea fondurilor se face pe baza documentelor justificative prezentate de beneficiar si a certificării plătii prin vizita la fata locului a persoanei desemnate prin decizie a directorului executiv pentru desfăsurarea activitătii de monitorizare si certificare a plătilor din cadrul Programului.

8.6. Originalul si o copie a dosarului de finantare, însotite de contractul de finantare semnat de beneficiar, aprobat de UIP, vor fi transmise pentru plată la unitatea de plată din cadrul OTIMMC.

8.7. Virarea efectivă a sumei care constituie AFN se face de către OTIMMC prin unitatea de plată, pe baza analizei setului de documente prevăzute la pct. 7.1, pentru operatorii economici care îndeplinesc toate conditiile de eligibilitate, în contul ce cuprinde grupul de cifre 5070, deschis la unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază teritorială îsi au sediul sau la care sunt luate în evidentă fiscală societătile comerciale/societătile cooperative, în termen de 25 de zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la pct. 8.5, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2008.

8.8. Procedura de transfer al fondurilor aferente Programului de la MIMMCTPL către OTIMMC se stabileste prin ordin al ministrului pentru întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale, în termen de 30 de zile de la publicarea Procedurii de implementare a Programului în Monitorul Oficial al României, Partea I.

8.9. Termenul maxim până la care se primesc cereri în cadrul Programului este 1 octombrie 2008, în conditiile în care bugetul alocat Programului nu se epuizează înainte de această dată.

9. Confidentialitate

9.1. Documentele justificative depuse de către solicitanti în cadrul Programului sunt confidentiale, membrii UIP având obligatia de a nu dezvălui informatii mentionate în acestea către terte persoane, cu exceptia cazului în care informatiile sunt furnizate organelor abilitate ale statului în exercitarea atributiilor ce le revin.

9.2. MIMMCTPL si OTIMMC sunt autorizate să publice, în orice formă si mediu, incluzând internetul, informatiile referitoare la numele beneficiarului, suma si/sau scopul AFN acordate, asezarea geografică a proiectului (localitatea si judetul).

10. Prevederi referitoare la acordarea, monitorizarea si raportarea ajutorului de minimis

10.1. Beneficiarul finantării nerambursabile va da o declaratie, în cererea prevăzută la anexa nr. 2 la prezenta procedură, privind ajutoarele de stat si ajutoarele de minimis, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.998/2006 privind aplicarea art. 87 si 88 ale Tratatului CE, publicat în JOCE nr. 379/2006, de care a beneficiat pe parcursul precedentilor 2 ani fiscali si al anului în curs.

10.2. MIMMCTPL, prin UIP din cadrul OTIMMC, va acorda un ajutor de minimis după ce va verifica pe baza declaratiei pe propria răspundere a operatorului economic că este respectată regula cumulului, precum si faptul că suma totală a ajutoarelor de minimis primite pe parcursul unei perioade de 3 ani fiscali, inclusiv anul fiscal în curs, fie din surse ale statului sau ale autoritătilor locale, fie din surse comunitare, nu depăseste pragul de 200.000 euro.

10.3 - (1) MIMMCTPL va realiza si mentine o evidentă a ajutoarelor acordate în baza Programului, pe baza rapoartelor transmise de OTIMMC, astfel încât să fie posibilă identificarea valorii, momentului acordării, modalitătii de acordare, provenientei finantării, duratei si metodei de calcul al ajutoarelor acordate. Această evidentă va fi păstrată la MIMMCTPL timp de 10 ani de la data ultimei alocări în cadrul Programului.

(2) Pentru realizarea acestei evidente, OTIMMC va transmite către MIMMCTPL toate datele solicitate de acesta la termenele ce vor fi prevăzute.

10.4. Operatorii economici beneficiari de ajutor în cadrul Programului vor tine o evidentă specifică a ajutoarelor primite conform prezentei scheme, a altor scheme de minimis si a altor ajutoare de stat. Acestia sunt obligati să arhiveze evidenta specifică si să o păstreze o perioadă de 10 ani.

10.5 Monitorizarea acestei scheme de ajutor revine unitătii de plată din cadrul OTIMMC, care va transmite MIMMCTPL si Consiliului Concurentei informatiile necesare în vederea întocmirii inventarului ajutoarelor de stat, raportului anual privind ajutoarele de stat acordate în România si a registrului ajutoarelor de minimis.

10.6. La solicitarea scrisă a Comisiei Europene, MIMMCTPL va furniza în termen de 20 de zile lucrătoare sau în termenul stabilit în solicitare toate datele pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru a aprecia dacă au fost respectate conditiile impuse de legislatia incidentă, în special suma totală a ajutorului de minimis primit de beneficiari.

11. Monitorizare si control

11.1. Reprezentantii MIMMCTPL si cei ai OTIMMC au dreptul să verifice atât la sediul operatorilor economici, cât si al furnizorilor veridicitatea si conformitatea declaratiilor, activitătilor si cheltuielilor făcute în cadrul Programului. Beneficiarul AFN trebuie să accepte si să faciliteze controlul reprezentantului MIMMCTPL si OTIMMC asupra utilizării AFN acordate prin Program.

11.2. În cazul în care în urma controalelor efectuate de reprezentantii MIMMCTPL si OTIMMC sau la sesizarea organelor de control abilitate ale statului se constată că beneficiarii au făcut declaratii incomplete si/sau neconforme cu realitatea pentru a obtine alocatia financiară, acestia au obligatia de a rambursa sumele primite, actualizate cu dobânzile si penalitătile aferente, calculate la data constatării.

11.3 Procedura de monitorizare si control, cuprinzând atributiile si responsabilitătile celor care vor implementa Programul, se aprobă, în termen de maximum 90 de zile de la intrarea în vigoare a Procedurii de implementare a Programului, prin ordin al ministrului pentru întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale.

11.4. Componenta nominală a echipelor care efectuează monitorizarea si controlul se aprobă prin decizie a directorului executiv al OTIMMC sau prin ordin al ministrului pentru întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale, după caz.

12. Prevederi finale

Beneficiarii alocatiilor financiare nerambursabile au obligatia de a raporta efectele participării la Program către UIP din cadrul OTIMMC, pentru o perioadă de 3 ani, începând cu anul următor acordării alocatiei financiare nerambursabile, prin completarea si transmiterea prin postă sau fax a formularului prevăzut în anexa nr. 6 la prezenta procedură. Perioada de transmitere a formularului de raportare tehnică este 1-30 aprilie a anului următor expirării exercitiului financiar de referintă.

În cazul neîndeplinirii acestei prevederi, operatorul economic nu va mai putea beneficia de niciunul dintre programele de finantare din bugetul MIMMCTPL pentru o perioadă de 3 ani.

 

ANEXA Nr. 1

la procedură

 

FORMULAR DE PRESELECTIE

 

Date de identificare:

 

Denumirea solicitantului

 

Codul unic de înregistrare

 

Nr. de înregistrare la ONRC

 

Adresa solicitantului

 

Judetul

 

Codul postal

 

Nr. telefon

 

Nr. fax

 

Adresa de e-mail

 

Cod CAEN aferent activitătilor pentru care se solicită AFN

 

Suma solicitată (lei)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Criterii

Punctaj

TOTAL

Categoria întreprinderii

A

1

Microîntreprindere

3

 

2

Întreprindere mică

2

3

Întreprindere mijlocie

1

Observatii: La încadrarea întreprinderii se vor avea în vedere calculele făcute conform anexelor nr. 4 si 5 la procedură, având în vedere numărul de angajati din bilantul contabil la 31 decembrie 2007.

 

Achizitionarea activelor

B

4

Activele corporale/necorporale pentru care se solicită alocatie au fost achitate integral din profitul realizat în anul 2007.

2

 

5

Activele corporale/necorporale pentru care se solicită alocatie au fost achitate partial din profitul realizat în anul 2007.

1

 

Tipul activelor achizitionate

 

C

6

Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) — grupa 2 subgrupa 2.1 - conform Hotărârii Guvernului nr. 2.139/2004

3

7

Brevete, drepturi de autor, licente, mărci de comert sau de fabrică si alte valori similare, precum si achizitionarea ori producerea programelor informatice

2

8

Computere si echipamentele periferice ale acestora

1

Observatii: în cazul în care au fost achizitionate mai multe tipuri de active, punctajul va fi obtinut prin calcularea mediei aritmetice corespunzătoare

Desfăsoară efectiv activitate autorizată pe codul CAEN accesat

D

9

12-24 de luni

1

 

10

peste 24 de luni

2

Observatii: Dovada efectuării activitătii autorizate pe codul pe care accesează Programul, prin certificatul constatator emis de oficiul registrului comertului

 

TOTAL PUNCTE OBTINUTE:

Punctajul maxim care se poate obtine este de 10,00 puncte.

Punctajul minim pentru a fi selectat în vederea evaluării este de 5,00 puncte.

 

ANEXA Nr. 2

la procedură

 

CERERE-TIP

pentru alocarea de fonduri în cadrul Programului pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii prin fonduri în limita sumelor plătite pentru profitul brut reinvestit

(Se completează toate rubricile în limba română, prin tehnoredactare.)

 

Subscrisa:

Denumirea societătii comerciale/societătii cooperative ........................................................................................................

Adresa ....................................................................................................................................................................................

Telefon ......................................, fax .................................., e-mail ......................................

Data înregistrării societătii comerciale ..................................................................................

Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comertului ....................................................

Codul fiscal ........................................................................

Codul unic de înregistrare .................................................

Cont ROxxTREZxxx5070xxxxxxxxx ................................................................, deschis la Trezoreria ..................................., solicit alocarea sumei de .............................. lei, reprezentând 16% din sumele cheltuite din profit în anul 2007, dar nu mai mult de 100 mii lei si de valoarea impozitului pe profit datorat si achitat pe anul 2007, pentru investitii în active corporale/necorporale prevăzute la pct. 4 din Program.

 Declar pe propria răspundere că în ultimii 3 (trei) ani fiscali, inclusiv anul în curs:

 nu am beneficiat de ajutor de stat si ajutoare de minimis;

 am beneficiat de următoarele ajutoare de stat si ajutoare de minimis:

 

Nr.

crt.

Anul

acordării ajutorului

Forma ajutorului

Institutia finantatoare

Programul prin care a

beneficiat de finantare

Cuantumul

ajutorului acordat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.998/2006 privind aplicarea art. 87 si 88 ale Tratatului CE, publicat în JOCE nr. 379/2006.

Declar pe propria răspundere că societatea nu se află în dificultate, în conformitate cu prevederile Comunicării Comisiei - Linii directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea firmelor în dificultate, publicată în JOCE nr. 244/2004.

Anexez la prezenta următoarele documente prevăzute la pct. 7.1 alin. (1) din procedură:

 

1. Certificatul constatator, în original, emis de oficiul registrului comertului de pe lângă tribunalul din raza teritorială a sediului întreprinderii, care cuprinde:

 

- datele de identificare ale societătii;

 

- codul unic de înregistrare;

 

- actionarii/asociatii;

 

- reprezentantii legali ai societătii;

 

- domeniul de activitate principal si domeniile de activitate secundare, data autorizării activitătii/activitătilor pentru care se solicită AFN

 

- punctele de lucru si alte sedii secundare ale societătii;

 

- fond de comert;

 

- situatia societătii (dacă este în stare de functionare, dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, insolventă, faliment sau suspendare temporară a activitătii);

 

2. Copie certificată a certificatului de înregistrare emis de oficiul registrului comertului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îsi are sediul operatorul economic

 

3. Copie certificată a anexelor la certificatul de înregistrare sau/si a certificatului constatator eliberat conform prevederilor art. 17 alin. (1) din Legea nr. 359/2004, cu modificările si completările ulterioare, pentru toate activitătile autorizate pentru care se solicită alocatia

 

4. Dovada numărului mediu anual de salariati, a cifrei de afaceri anuale nete si a activelor totale; anexele nr. 4 si 5 la procedură

 

5. Certificatul fiscal privind îndeplinirea obligatiilor de plată la bugetul general consolidat, în original sau în copie legalizată, eliberat de directiile generale teritoriale ale finantelor publice, atât pentru sediul social, cât si pentru toate punctele de lucru cu personalitate juridică

 

6. Certificatul de atestare fiscală privind îndeplinirea obligatiilor de plată către bugetele locale, în original sau în copie legalizată, eliberat de către directiile de impozite si taxe locale din cadrul primăriilor din raza/razele teritoriale unde societatea îsi desfăsoară activitatea, atât pentru sediul social, cât si pentru toate punctele de lucru

 

7. Copie certificată a situatiilor financiare depuse si înregistrate la administratia financiară pe anul 2007:

- bilantul contabil prescurtat;

- contul de profit si pierdere;

- Declaratia 101 privind calculul impozitului pe profit;

- situatia activelor;

- repartizarea profitului (hotărârea adunării generale a actionarilor/asociatilor).

 

8.*)Documente în copie certificată, care atestă achitarea impozitului pe profit, aferent exercitiului financiar al anului 2007:

- ordin de plată;

- extras de cont;

- foi de vărsământ.

 

9.**)Documente în copie certificată, care atestă achizitionarea si achitarea integrală a investitiei:

- facturi si/sau declaratii vamale;

- ordine de plată

- extrase de cont;

- chitante fiscale.

 

10.***)Copie certificată de pe fisa de amortizare a activului achizitionat, cu codul de clasificare al acestuia, conform Hotărârii Guvernului nr. 2.139/2004

 

11. Declaratie pe propria răspundere din care să rezulte pentru ce activităti solicită alocatia, pentru operatorii economici care au declarate si autorizate activităti prevăzute la pct. 3 alin. (3) din procedură

 

12. Declaratie pe propria răspundere privind valoarea investitiilor efectuate din profit, pentru care se solicită alocatie financiară în cadrul Programului, în situatia în care investitia a fost efectuată partial din profit

 

13. Declaratie pe propria răspundere a solicitantului că activul/activele achizitionat/achizitionate este/sunt nou/noi si că nu se aplică pentru acestea amortizare accelerată conform Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, si că au fost puse în functiune până la 31 decembrie 2007 (anexa nr. 3 la procedură - pe suport hârtie si CD)

 

14. Angajamentul persoanei juridice solicitante de a raporta efectele participării în Program pe o perioadă de 3 ani către UIP din cadrul OTIMMC, conform anexei nr. 6 la procedură

 

15. Copia buletinului de identitate/cărtii de identitate al/a reprezentantului legal

 

16. Împuternicirea reprezentantului societătii solicitante, care semnează documentele din cadrul Programului

 

17. Copia buletinului de identitate/cărtii de identitate al/a împuternicitului

 

 

Reprezentantul legal/Împuternicitul operatorului economic

 

Numele ...........................................................                                    Stampila

Functia .....................................

Semnătura ....................................................

Data semnării .............................


*) Fiecare ordin de plată va fi însotit de extras de cont.

**) Fiecare factură/declaratie vamală va fi însotită de documente de plată (chitante, ordine de plată si extrase de cont, pe care se va marca suma corespunzătoare achitată).

***) Fisa de amortizare se atasează la factura/declaratia vamală corespunzătoare.

 

NOTĂ:

Se va nota cu „X” în dreptul fiecărui document numai dacă acesta este cuprins în dosar.

Solicitantul nu este obligat să suporte nicio taxă din partea niciunei persoane sau institutii care îl ajută în completarea acestei cereri. Reprezentantii OTIMMC si MIMMCTPL pot discuta cu solicitantii toate sau doar o parte din elementele acestei cereri, dar le este interzis să completeze cererea în locul acestora.

OTIMMC nu îsi asumă răspunderea pentru lipsa documentelor din cadrul dosarului, chiar dacă acestea au fost semnate ca fiind incluse în cuprinsul acestuia.

 

ANEXA Nr. 3

la procedură

 

DECLARATIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

 

Subsemnatul/Subsemnata, ............................................................................, identificat/identificată cu actul de identitate seria .......... nr. ..........................., eliberat de ........................................................ la data de ......................................, cu domiciliul în localitatea .............................., str. .......................................... nr. ...., bl. ...., sc. ....., ap. ...., sectorul/judetul ..............................., în calitate de reprezentant legal al societătii ......................................................................... , declar pe propria răspundere:

Activele achizitionate în anul 2007 pentru care se solicită alocatie financiară nerambursabilă în cadrul Programului pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii prin fonduri în limita sumelor plătite pentru profitul brut reinvestit:

 

Nr.

crt.

Denumire activ

Clasificare potrivit Hotărârii

Guvernului nr. 2.139/2004

Factura/Declaratie

vamală/ Nr. si data

Valoare

fără TVA

Din care achitat

din profit

Ordin de plată/cec,

bilet la ordin /Nr. si data

Extras de

cont

Observatii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- sunt noi;

- nu se aplică pentru acestea amortizare accelerată;

- au fost puse în functiune până la 31 decembrie 2007.

 

Semnătura ...............

Stampila ................

Data ..................

 

ANEXA Nr. 4

la procedură

 

DECLARATIE

privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici si mijlocii

 

I. Datele de identificare ale întreprinderii

Denumirea întreprinderii .................................................................................................................

Adresa sediului social ..................................................................................................................

Codul unic de înregistrare ...........................................................................................................

Numele si functia ........................................................................................................................

(presedintele consiliului de administratie, director general sau echivalent)

II. Tipul întreprinderii

Indicati, după caz, tipul întreprinderii:

Întreprindere autonomă

În acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situatia economico-financiară a întreprinderii solicitante.

Se va completa doar declaratia, fără anexa nr. 5 la procedură.

Întreprindere parteneră

Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr. 5 la procedură, precum si a fiselor aditionale care se vor atasa la declaratie.

Întreprindere legată

Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr. 5 la procedură, precum si a fiselor aditionale care se vor atasa la declaratie.

III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii1)

 

Exercitiul financiar de referintă2)

Numărul mediu anual de salariati

Cifra de afaceri anuală netă

(lei/euro)

Active totale

(lei/euro)

 

 

 

 

 

 

 

Important: Precizati dacă, fată de exercitiul financiar anterior, datele financiare au înregistrat modificări care determină încadrarea întreprinderii într-o altă categorie (respectiv microîntreprindere, întreprindere mică, mijlocie sau mare).

Nu

Da (În acest caz se va completa si se va atasa o declaratie referitoare la exercitiul financiar anterior.)

 

 

Semnătura ...........................................................................

(numele si functia semnatarului autorizat să reprezinte întreprinderea)

 

Declar pe propria răspundere că datele din această declaratie si din anexe sunt conforme cu realitatea.

 

Data întocmirii .............................                                Stampila

Semnătura ..................................


1) Datele sunt calculate în conformitate cu art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 27/2006.

2) Datele cu privire la numărul mediu anual de salariati, cifra de afaceri anuală netă si activele totale sunt cele realizate în ultimul exercitiu financiar, raportate în situatiile financiare anuale aprobate de actionari sau asociati.

 

 

ANEXA Nr. 5

la procedură

 

CALCULUL

pentru întreprinderile partenere sau legate

 

Sectiunile care trebuie incluse, după caz:

- sectiunea A, dacă întreprinderea solicitantă are cel putin o întreprindere parteneră (precum si orice fise aditionale);

- sectiunea B, dacă întreprinderea solicitantă este legată cu cel putin o întreprindere (precum si orice fise aditionale).

Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate

 

Perioada de referintă

 

Numărul mediu

anual de salariati

Cifra de afaceri

anuală netă

(lei/euro)

Total active

(lei/euro)

1. Datele1) întreprinderii solicitante sau din situatiile financiare anuale consolidate (se vor introduce datele din tabelul B1 din sectiunea B2)

 

 

 

2. Datele cumulate1) în mod proportional ale tuturor întreprinderilor partenere, dacă este cazul (se vor introduce datele din sectiunea A)

 

 

 

3. Datele cumulate ale tuturor întreprinderilor legate1) (dacă există), dacă nu au fost deja incluse prin consolidare la pct. 1 din acest tabel (se vor introduce datele din tabelul B2 din sectiunea B)

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

Datele incluse în sectiunea „Total” din tabel trebuie introduse în tabelul „Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii”, prevăzut în anexa nr. 4 la procedură.

 

SECTIUNEA A

Întreprinderi partenere

 

Pentru fiecare întreprindere pentru care a fost completat㠄fisa de parteneriat” (câte o fisă pentru fiecare întreprindere parteneră a întreprinderii solicitante si pentru orice întreprindere parteneră a oricărei întreprinderi legate, ale cărei date nu au fost încă incluse în situatiile financiare anuale consolidate ale acelei întreprinderi legate), datele din această fisă de parteneriat trebuie să fie introduse în tabelul de mai jos.

Date de identificare si date financiare preliminare

Tabelul A1

 

Întreprinderea parteneră - Date de identificare

Numărul mediu

anual de

salariati

Cifra de afaceri

anuală netă

(mii lei/mii euro)

Activele totale

(mii lei/mii euro)

Numele sau

denumirea

întreprinderii

Adresa

sediului social

Codul unic de

înregistrare

Numele si prenumele presedintelui

Consiliului de administratie,

directorului general sau echivalent

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ:

Aceste date sunt rezultatul unui calcul proportional efectuat pe baza „fisei de parteneriat”, pentru fiecare întreprindere cu care întreprinderea solicitantă este direct sau indirect parteneră.

Datele introduse în sectiunea „Total” vor fi introduse la pct. 2 din tabelul „Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate” (referitor la întreprinderile partenere).

Aceste date rezultă din situatiile financiare anuale consolidate si din alte date ale întreprinderii partenere, dacă există, la care se adaugă în proportie de 100% datele întreprinderilor care sunt legate cu această întreprindere parteneră, în cazul în care acestea nu au fost deja incluse în situatiile financiare anuale consolidate ale întreprinderii partenere. Dacă este necesar, adăugati „fise privind legătura dintre întreprinderi” pentru întreprinderile care nu au fost deja incluse în situatiile financiare anuale consolidate.


1) Datele cu privire la numărul mediu anual de salariati, cifra de afaceri anuală netă si activele totale sunt cele realizate în ultimul exercitiu financiar, raportate în situatiile financiare anuale aprobate de actionari sau de asociati. În cazul întreprinderilor nou-înfiintate, datele cu privire la numărul mediu anual de salariati, cifra de afaceri anuală netă si activele totale se determină si se declară pe propria răspundere.

2) Datele întreprinderii, inclusiv numărul mediu anual de salariati, sunt determinate pe baza situatiilor financiare anuale si a datelor întreprinderii sau, atunci când este cazul, pe baza situatiilor financiare anuale consolidate ale întreprinderii ori a situatiilor financiare anuale consolidate în care întreprinderea este inclusă.

 

FISA DE PARTENERIAT

 

1. Date de identificare ale întreprinderii

Denumirea întreprinderii .................................................................................................................

Adresa sediului social ..................................................................................................................

Codul unic de înregistrare ...........................................................................................................

Numele si functia ........................................................................................................................

(presedintelui consiliului de administratie, directorului general sau echivalent)

2. Date referitoare la întreprinderea parteneră

 

Perioada de referintă

 

Numărul mediu anual de salariati1)

Cifra de afaceri anuală netă

(lei/euro)

Activele totale

(lei/euro)

TOTAL:

 

 

 

 

NOTĂ:

Aceste date rezultă din conturile sau alte date ale întreprinderii partenere, consolidate, dacă există. La acestea se adaugă în procent de 100% datele întreprinderilor care sunt legate de această întreprindere parteneră, dacă datele din conturile consolidate ale întreprinderilor legate au fost deja incluse prin consolidare în conturile întreprinderii partenere. Dacă este necesar se va adăuga „fisa întreprinderii legate” pentru întreprinderile care nu au fost încă incluse prin consolidare.

3. Calculul proportional

a) Indicati exact proportia detinută2) de întreprinderea solicitantă (sau de întreprinderea legată prin intermediul căreia se stabileste legătura de parteneriat) în întreprinderea parteneră la care se referă această fisă:

..........................................................................................................................................................

Indicati, de asemenea, proportia detinută de întreprinderea parteneră, la care se referă această fisă, din capitalul social al întreprinderii solicitante (sau în întreprinderea legată):

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

b) Introduceti în tabelul de mai jos rezultatul calculului proportional obtinut prin aplicarea celui mai mare dintre procentele la care se face referire la lit. a) la datele introduse în tabelul de la pct. 2.

 

Tabelul de parteneriat - A2

 

Procent

Numărul mediu anual

de salariati

Cifra de afaceri anuală netă

(mii lei/mii euro)

Activele totale3)

(mii lei/mii euro)

Valoarea rezultată în urma aplicării celui mai mare procent la datele introduse în tabelul de la pct. 2

 

 

 

 

Aceste date se vor introduce în tabelul A1.

 

SECTIUNEA B

Întreprinderi legate

 

1. Determinarea situatiei aplicabile întreprinderii care solicită încadrarea în categoria întreprinderilor mici si mijlocii:

Cazul 1: Întreprinderea solicitantă tine situatii financiare anuale consolidate sau este inclusă în situatiile financiare anuale consolidate ale unei alte întreprinderi (tabelul B1).

Cazul 2: Întreprinderea solicitantă sau una ori mai multe întreprinderi legate nu întocmeste/întocmesc ori nu este/nu sunt inclusă/incluse în situatiile financiare anuale consolidate (tabelul B2).

 

NOTĂ:

Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă derivă din situatiile financiare anuale si din alte date ale acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proportional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere a acelei întreprinderi legate, situată imediat în aval sau în amonte, dacă nu a fost deja inclusă prin consolidare4).


1) În cazul în care în situatiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.

2) Procentul din capitalul social sau din drepturile de vot detinute, oricare dintre aceste procente este mai mare. La acesta trebuie cumulată proportia detinută de fiecare întreprindere legată în aceeasi întreprindere parteneră.

3) Active totale reprezintă activele imobilizate plus activele circulante plus cheltuielile în avans.

4) Definitia întreprinderii legate din Ordonanta Guvernului nr. 27/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, aprobată cu modificări prin Legea nr. 175/2006.

 

2. Metode de calcul pentru fiecare caz

Cazul 1: Situatiile financiare anuale consolidate reprezintă baza de calcul. Se va completa tabelul B1 de mai jos.

Tabelul B1

 

 

Numărul mediu anual

de salariati5)

Cifra de afaceri anuală netă

(mii lei/mii euro)

Activele totale

(mii lei/mii euro)

TOTAL:

 

 

 

 

Datele introduse în sectiunea „Total” din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 1 din tabelul „Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate”.

 

Identificarea întreprinderilor incluse prin consolidare

Întreprinderea legată

(denumire/date de identificare)

Adresa sediului social

Codul unic de înregistrare

Numele si prenumele presedintelui

consiliului de administratie,

directorului general sau echivalent

A.

 

 

 

B.

 

 

 

C.

 

 

 

D.

 

 

 

E.

 

 

 

 

NOTĂ:

Întreprinderile partenere ale unei întreprinderi legate, care nu au fost încă incluse în situatiile financiare anuale consolidate, sunt considerate partenere directe ale întreprinderii solicitante. Datele aferente acestora si o „fisă de parteneriat” trebuie adăugate la sectiunea A.

 

Cazul 2: Pentru fiecare întreprindere legată (inclusiv prin intermediul altor întreprinderi legate) se va completa o „fisă privind legătura dintre întreprinderi” si se vor adăuga datele din situatiile financiare anuale ale tuturor întreprinderilor legate, prin completarea tabelului B2 de mai jos.

Tabelul B2

 

Întreprinderea numărul:

Numărul mediu anual

de salariati

Cifra de afaceri anuală netă

(mii lei/mii euro)

Activele totale

(mii lei/mii euro)

1. *)

 

 

 

2. *)

 

 

 

3. *)

 

 

 

4. *)

 

 

 

5. *)

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

NOTĂ:

Datele rezultate în sectiunea „Total” din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 3 din tabelul „Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate” (privind întreprinderile legate).


5) În cazul în care în situatiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.

*) Atasati câte o „fisă privind legătura dintre întreprinderi” pentru fiecare întreprindere.

 

FISA

privind legătura dintre întreprinderi nr. .............. din tabelul B2, sectiunea B

(numai pentru întreprinderile legate care nu sunt incluse în situatiile financiare anuale consolidate)

 

1. Date de identificare ale întreprinderii

Denumirea întreprinderii ..............................................................................................................

Adresa sediului social .................................................................................................................

Codul unic de înregistrare ............................................................................................................

Numele, prenumele si functia ......................................................................................................

(presedintelui consiliului de administratie, directorului general sau echivalent)

2. Date referitoare la întreprindere

 

Perioada de referintă

 

Numărul mediu anual de salariati6)

Cifra de afaceri anuală netă

(mii lei/mii euro)

Activele totale

(mii lei/mii euro)

TOTAL:

 

 

 

 

Datele trebuie introduse în tabelul B2 din sectiunea B.

 

NOTĂ:

Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă sunt extrase din situatiile financiare anuale si din alte date aferente acestora, consolidate, dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proportional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere ale întreprinderii legate, situată imediat în aval sau în amonte de aceasta, dacă nu au fost deja incluse în situatiile financiare anuale consolidate.

Acest tip de întreprinderi partenere sunt considerate ca fiind întreprinderi direct partenere cu întreprinderea solicitantă. Datele aferente acestora si „fisa de parteneriat” trebuie introduse în sectiunea A.


6) În cazul în care în situatiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul mediu anual de salariati, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.

 

ANEXA Nr. 6

la procedură

 

FORMULAR DE RAPORTARE TEHNICĂ*)

pentru Programul pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii prin fonduri în limita sumelor plătite pentru impozitul pe profitul reinvestit

(Se completează toate rubricile în limba română, prin tehnoredactare.)

 

Perioada pentru raportare: anul ..........................

Datele de identificare ale societătii:

Denumirea societătii comerciale ............................................................................................................................................

Adresa ....................................................................................................................................................................................

Telefon ..............................................................., fax ..............................................., e-mail ................................................

Data înregistrării societătii comerciale .................................................................................................................................

Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comertului ......................................................................................................

Codul unic de înregistrare .......................................................................................................................................................

Am obtinut alocatie financiară nerambursabilă în valoare de .................., în baza Contractului de finantare nr. ...../zz.ll.aa.

Date de raportare tehnică:

- cifra de afaceri ......................... lei;

- profitul brut ............................... lei;

- ponderea valorii investitiei finantate din profit în totalul cifrei de afaceri .............................%;

- numărul mediu scriptic anual de personal ...............................

Subsemnatul/Subsemnata, ............................................................................., identificat/identificată cu actul de identitate seria ...................... nr. .................................., eliberat de ...................................... la data de .................................., cu domiciliul în localitatea ......................................, str. ........................................ nr. ...., bl. ...., sc. ....., ap. ........., sectorul/judetul ............................, în calitate de reprezentant legal al societătii ................................................, declar pe propria răspundere că toate informatiile furnizate si consemnate în prezentul formular sunt corecte si complete.

 

Reprezentantul legal/Împuternicitul operatorului economic

Numele...................................................                                 Stampila

Semnătura .............................................

Functia .........................

Data semnării ....................


*) Transmiterea formularului este obligatorie pentru toti beneficiarii de alocatii financiare nerambursabile în cadrul Programului, pentru o perioadă de 3 ani,

începând cu anul următor acordării alocatiei financiare de către OTIMMC.

 

ANEXA Nr. 7

la procedură

 

LISTA

oficiilor teritoriale ale întreprinderilor mici si mijlocii si cooperatie

 

Nr.

crt.

OTIMMC

(judete arondate)

Adresa

Telefon/fax

1.

BRASOV

Arges

Prahova

Str. Prahova nr. 2, Brasov, C.P. 500209

0368-434.154

0368.434.155

oficiubrasov@mimmc.ro

2.

CLUJ

Alba

Sălaj

Str. Horea nr. 13, Cluj-Napoca, C.P. 400174

0264-487.224

0264-487.244

oficiucluj@mimmc.ro

3.

CONSTANTA

Călărasi

Ialomita

Tulcea

Bd. Tomis nr. 79-81, et. 1, cod 900669, Constanta, C.P.900669

0241-661.253

0241-661.254

oficiuconstanta@mimmc.ro

4.

CRAIOVA

Dolj

Gorj

Mehedinti

Olt

Vâlcea

Str. Sfintii Apostoli nr. 72, Craiova, C.P.200501

0251-510.785

oficiucraiova@mimmc.ro

5.

GALATI

Vrancea

Buzău

Brăila

Str. Prelungirea Traian nr.1, bl. Pescărus, tronson C, parter, Galati, C.P.800037

0236-416.610

0236.416.690

oficiugalati@mimmc.ro

6.

IASI

Bacău

Botosani

Neamt

Suceava

Vaslui

Str. Doamna Elena nr. 61A, et. 2, Iasi, C.P.700398

0232-261.101

0332-805.078

0332-805.079

oficiuiasi@mimmc.ro

7.

TÂRGU MURES

Bistrita-Năsăud

Covasna

Harghita

Mures

Sibiu

Piata Victoriei nr. 5, et. 2, Târgu Mures, C.P.540029

0265-311.660

oficiutgmures@mimmc.ro

8.

TIMISOARA

Arad

Caras-Severin

Hunedoara

Timis

Bd. Revolutiei nr. 8, Timisoara, C.P.300024

0256-292.739

0256-292.767

oficiutimisoara@mimmc.ro

9.

TÂRGOVISTE

Dâmbovita

Giurgiu

Teleorman

Str. Radu de la Afumati nr. 1H, C.P. 130056

345.100.523

0245.222.135

oficiutargoviste@mimmc.ro

10.

SATU MARE

Bihor

Maramures

Str. Decebal nr. 4, et. 1, cam. 114, Satu Mare

0261.711.241

0261.711.240

oficiusm@mimmc.ro

11.

BUCURESTI

Ilfov

Str. Vitejilor nr. 33, et. 2, ap. 3, sectorul 3, Bucuresti, cod 031525

0753.012.705

0753.012.703

oficiubucuresti@mimmc.ro

 

ANEXA Nr. 8

la procedură

 

CONTRACT DE FINANTARE

Nr. ........................ din .................

 

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului pentru întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale nr. 725/2008 privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii prin fonduri în limita sumelor plătite pentru profitul brut reinvestit, care se finantează din bugetul MIMMCTPL, se încheie prezentul contract de finantare între:

Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie ............................................................., cu sediul în ..................................., str. .......................... nr. ..., sectorul ....., tel. ...................., fax ..................., cont nr. RO..........................TREZ .........................................., deschis la Trezoreria ..............................., reprezentat prin director executiv ....................................................., în calitate de administrator de Program,

si

.................................................................., cu sediul în.............................................., tel. ......................, fax ....................., înregistrată sub nr. .................... la oficiul registrului comertului, cod fiscal nr. ......., cont curent nr. .................................,

reprezentată prin director general (director).............. si director economic (contabil-sef)........, în calitate de ..........., denumită în continuare beneficiar.

I. Obiectul contractului

Art. 1. - Obiectul contractului îl reprezintă ajutorul financiar nerambursabil acordat de la bugetul de stat prin Programul pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii prin fonduri în limita sumelor plătite pentru profitul brut reinvestit, denumit în continuare Program, administrat de către Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie ......... .

Art. 2. - Beneficiarul va primi ajutorul financiar în termenii si în conditiile stipulate în prezentul contract si în procedura de implementare a Programului.

II. Durata contractului

Art. 3. - (1) Durata de executare a contractului este de 3 (trei) ani de la data semnării contractului de ambele părti.

(2) Termenul-limită pentru depunerea documentatiei de eliberare a alocatiei financiare nerambursabile este 1 octombrie 2008.

III. Finantare

Art. 4. - Costul eligibil al Programului este de ........si reprezintă 16% din sumele cheltuite în anul 2007, din profit, dar nu mai mult de 100 mii lei, pentru achizitionarea de active corporale si necorporale, prevăzute la pct. 4 din procedura de implementare a Programului, facturate, achitate integral si puse în functiune în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2007, conform anexei nr. 1 la contract.

IV. Modalitătile de plată

Art. 5. - Pe baza documentelor justificative (originalul si o copie de pe dosarul transmis de beneficiar si contractul de finantare în original), administratorul va dispune virarea ajutorului financiar în contul deschis de beneficiar în acest scop la Trezoreria.........., în contul ROxxTREZxxx5070xxxxxxxxx;

Art. 6. - Virarea ajutorului financiar nerambursabil în contul deschis de beneficiar în acest scop se efectuează în termen de maximum 25 de zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la pct. 8.5.din procedura de implementare a Programului, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2008.

V. Drepturi si obligatii

Art. 7. - Administratorul:

- va asigura finantarea proiectului în conditiile contractului si în limita fondurilor aprobate pentru Program, cuprinse în bugetul anual al acestuia;

- va urmări îndeplinirea etapelor prevăzute în contract;

- va monitoriza realizarea prevederilor Programului.

Art. 8. - Beneficiarul:

- va pune la dispozitia administratorului toate documentele prevăzute de procedura de implementare a Programului.

Administratorul poate cere oricând informatii suplimentare ce trebuie furnizate în cel mult 10 zile de la solicitarea acestora;

- este obligat să respecte toate conditiile prevăzute în procedura de implementare a Programului.

VI. Răspunderea contractuală

Art. 9. - Administratorul nu răspunde, în nicio situatie si pentru niciun motiv, pentru pagubele sau prejudiciile suferite de personalul sau proprietatea beneficiarului în timpul derulării contractului si nici nu poate accepta vreo pretentie de compensare sau cerere de plată legate de aceste situatii.

Art. 10. - Contractul angajează răspunderea solidară a beneficiarului si succesorilor săi pe de o parte, iar pe de altă parte a administratorului si succesorilor acestuia.

Art. 11. - În cazul în care prin bugetul de stat nu se acoperă sumele necesare finantării proiectului, administratorul este exonerat de orice răspundere.

Art. 12. - Administratorul este descărcat de orice răspundere asociată oricărei pretentii sau actiuni cauzate de încălcarea regulilor, reglementărilor sau legislatiei de către beneficiar, angajatii acestuia sau de persoanele care răspund de acesti angajati, precum si ca urmare a încălcării drepturilor apartinând tertelor părti.

Art. 13. - Beneficiarul îsi asumă responsabilitatea în fata tertelor părti, inclusiv răspunderea pentru fapte sau prejudicii de orice fel cauzate de acesta în limita derulării contractului.

Art. 14. - Reprezentantii MIMMCTPL si cei ai oficiilor teritoriale pentru întreprinderi mici si mijlocii si cooperatie (OTIMMC), în calitate de administrator, au dreptul să verifice atât la sediul operatorilor economici, cât si al furnizorilor veridicitatea si conformitatea declaratiilor, activitătilor si cheltuielilor făcute în cadrul Programului. Beneficiarul alocatiei trebuie să accepte si să faciliteze controlul reprezentantului MIMMCTPL si OTIMMC asupra utilizării alocatiei financiare nerambursabile acordate prin Program.

Art. 15. - În cazul în care în urma controalelor efectuate de reprezentantii MIMMCTPL si OTIMMC sau la sesizarea organelor de control abilitate ale statului se constată că beneficiarii au făcut declaratii incomplete si/sau neconforme cu realitatea pentru a obtine alocatia financiară nerambursabilă, acestia au obligatia de a rambursa sumele primite, actualizate cu dobânzile si penalitătile aferente, calculate la data constatării.

VII. Conflictul de interese

Art. 16. - Beneficiarul se angajează să ia toate măsurile necesare pentru a evita conflictele de interese si va informa imediat administratorul despre orice situatie care cauzează sau ar putea cauza un asemenea conflict.

VIII. Clauza de confidentialitate

Art. 17. - Părtile convin că termenele si clauzele prezentului contract sunt confidentiale, fiecare dintre părti obligându-se să nu transmită tertilor documente, date sau informatii rezultate din derularea acestuia, cu exceptia cazului în care informatiile sunt furnizate organelor abilitate ale statului în exercitarea atributiilor ce le revin.

Art. 18. - Părtile se obligă să nu dezvăluie, pe durata contractului, si nici să utilizeze vreo informatie confidentială sau secretă obtinută pe parcursul contractului, în legătură cu cealaltă parte.

Art. 19. - În întelesul prezentului contract, informatii confidentiale sau secrete includ datele referitoare la informatiile prevăzute în situatiile financiare ale beneficiarului, asa cum sunt ele prezentate în documentele contabile depuse.

Art. 20. - Părtile vor lua măsurile care se impun pentru respectarea de către personalul propriu a prevederilor art. 16 si 17.

IX. Modificarea contractului

Art. 21. - Orice modificare a prezentului contract se face prin act aditional, parte integrantă din contract.

Art. 22. - Valoarea totală a contractului poate fi modificată de către administrator, dar numai în sensul diminuării în cazul constatării nerespectării de către beneficiar a clauzelor contractului sau în cazul cererii exprese a beneficiarului.

X. Încetarea contractului

Art. 23. - Contractul încetează de drept :

- la data încetării finantării prin bugetul de stat;

- la data interventiei unei hotărâri de autoritate;

- la termenul prevăzut în contract.

Art. 24. - Contractul poate înceta prin reziliere la initiativa administratorului, fără acordarea niciunui preaviz, fără a plăti niciun fel de compensatie si fără nicio altă formalitate, atunci când beneficiarul:

a) nu îsi îndeplineste oricare dintre obligatiile asumate prin contract;

b) este declarat insolvabil, intră în reorganizare judiciară sau în stare de insolvabilitate;

c) se constată că a făcut declaratii false sau incomplete pentru a obtine finantarea prevăzută în contract ori furnizează rapoarte ce nu reprezintă realitatea;

d) comite nereguli de ordin financiar sau acte de coruptie în legătură cu proiectul, stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă.

Art. 25. - Rezilierea contractului conduce la excluderea beneficiarului de la posibilitatea de a beneficia de sprijin financiar de la bugetul de stat în cadrul Programului pe o perioadă de 24 de luni de la data constatării neîndeplinirii conditiilor care au condus la încetarea contractului si la restituirea în întregime a sumelor de care a beneficiat, actualizate la data rezilierii.

XI. Legea aplicabilă si solutionarea litigiilor

Art. 26. - Prezentul contract se supune legislatiei românesti.

Art. 27. - Eventualele litigii ivite în legătură cu prezentul contract vor fi solutionate pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil, litigiul va fi adus spre solutionare instantei judecătoresti competente.

XII. Forta majoră

Art. 28. - Forta majoră exonerează părtile de răspundere în cazul imposibilitătii derulării contractului, executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligatiilor asumate prin prezentul contract.

Art. 29. - Prin fortă majoră se întelege un eveniment independent de vointa părtilor, imprevizibil ori insurmontabil, apărut după încheierea contractului, care împiedică părtile să îsi execute obligatiile asumate.

Art. 30. - Cazurile de fortă majoră vor fi certificate de către camera de comert si industrie din judetul în care îsi are sediul OTIMMC, în conditiile legii.

Art. 31. - Partea care invocă forta majoră este obligată să notifice celeilalte părti în termen de 5 zile, prin fax/scrisoare recomandată, existenta si data de începere a evenimentului sau împrejurările considerate ca fortă majoră, fiind obligată să ia toate măsurile posibile pentru limitarea consecintelor produse de un asemenea caz.

XIII. Dispozitii finale

Art. 32. - Prezentul contract reprezintă vointa părtilor si înlătură orice altă întelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară lui.

Art. 33. - Prezentul contract se completează cu prevederile Ordinului ministrului pentru întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale nr. 725/2008.

Contractul a fost încheiat în 4 exemplare originale, 3 exemplare pentru administratorul de Program si un exemplar pentru beneficiar, fiecare având aceeasi valoare, semnate de reprezentantii legali ai celor două părti contractante.

Prezentul contract s-a încheiat azi, ................. .

 

Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie,

.................................................................

Beneficiar (S.C. .............................),

.................................................................

Director executiv,

.................................................................

(numele si prenumele în clar, semnătura si stampila)

Reprezentant legal,

.................................................................

(numele si prenumele în clar, semnătura si stampila)

Control financiar preventiv propriu,

.................................................................

(numele si prenumele în clar, semnătura si stampila)

Director economic,

.................................................................

(numele si prenumele în clar, semnătura si stampila)

CEJRU,

.................................................................

(numele si prenumele în clar, semnătura si stampila)

 

Coordonator UIP,

.................................................................

(numele si prenumele în clar, semnătura si stampila)

 

 

ANEXĂ

la contractul de finantare

 

OTIMMC ....................................................., în calitate de administrator al Programului, alocă suma de ....... lei pentru ..................................., cu sediul în.............................................., tel. ........................, fax................., înregistrată sub nr. ............................................. la oficiul registrului comertului, cod fiscal nr. ................................, profit net în anul 2007 ..........................................., din care utilizat pentru dezvoltare ................................................., impozit pe profit plătit în anul 2007 .....................................; suma reprezintă 16% din valoarea următoarelor active achizitionate din profit în anul 2007:

 

Nr.

crt.

Denumirea activului

Clasificare

conform

Hotărârii

Guvernului

nr. 2.139/2004

Factură/Declaratie

vamală/Nr. si data

Valoare

fără TVA

Din care

achitat

din profit

Ordin de plată/cec,

bilet la ordin/Nr. si

data

Extras de cont

Alocat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrator,

..........................................

Beneficiar,

..........................................

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea schemei de ajutor de stat regional „Finantarea proiectelor de investitii initiale în cercetare-dezvoltare si inovare”, aferentă operatiunilor 2.3.2 „Dezvoltarea infrastructurii C-D în întreprinderi si crearea de noi locuri de muncă în cercetare” si 2.3.3 „Promovarea inovării în cadrul firmelor” din cadrul domeniului major de interventie 2.3 „Accesul întreprinderilor la activităti de cercetare-dezvoltare si inovare (CDI)”, axa prioritară 2 „Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică si inovare”, din Programul operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice”

 

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 137/2007, si ale Hotărârii Guvernului nr. 651/2006 privind aprobarea Politicii în domeniul ajutorului de stat pentru perioada 2006-2013,

ministrul economiei si finantelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă schema de ajutor de stat regional „Finantarea proiectelor de investitii initiale în cercetaredezvoltare si inovare”, aferentă operatiunilor 2.3.2 Dezvoltarea infrastructurii C-D în întreprinderi si crearea de noi locuri de muncă în cercetare” si 2.3.3 „Promovarea inovării în cadrul firmelor” din cadrul domeniului major de interventie 2.3 „Accesul întreprinderilor la activităti de cercetaredezvoltare si inovare (CDI)”, axa prioritară 2 „Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică si inovare”, din Programul operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice”, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 23 aprilie 2008.

Nr. 1.293.

 

ANEXĂ

 

FINANTAREA PROIECTELOR DE INVESTITII INITIALE ÎN CERCETARE-DEZVOLTARE SI INOVARE

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prin prezenta se instituie schema transparentă de ajutor de stat regional pentru investitii initiale „Finantarea proiectelor de investitii initiale în cercetare-dezvoltare si inovare”, aferentă operatiunilor 2.3.2 „Dezvoltarea infrastructurii C-D în întreprinderi si crearea de noi locuri de muncă în cercetare” si 2.3.3 „Promovarea inovării în cadrul firmelor” din cadrul domeniului major de interventie 2.3 „Accesul întreprinderilor la activităti de cercetare-dezvoltare si inovare (CDI)”, axa prioritară 2 „Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică si inovare”, din Programul operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice”, denumită în continuare schemă.

Art. 2. - (1) Acordarea ajutoarelor de stat regionale pentru investitii în cadrul acestei scheme se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de stat regional stipulate în Regulamentul (CE) nr. 1.628/2006 pentru aplicarea art. 87 si 88 din Tratat ajutorului national regional pentru investitii, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 302 din 1 noiembrie 2006.

(2) Prezenta schemă este exceptată de la obligatia de notificare către Comisia Europeană în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.628/2006.

Art. 3. - Schema se aplică pe întreg teritoriul României, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare.

Art. 4. - (1) Autoritatea publică care gestionează schema este Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului – Autoritatea Natională pentru Cercetare Stiintifică (ANCS) prin Directia generală organism intermediar pentru cercetare (OI Cercetare). (2) Furnizor de ajutor de stat este Ministerul Economiei si Finantelor, prin Autoritatea de management al Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice”.

 

CAPITOLUL II

Obiectivele schemei

 

Art. 5. - (1) Prin această schemă se va oferi sprijin pentru realizarea de investitii initiale care vor conduce la:

- dezvoltarea capacitătii de cercetare a întreprinderilor prin îmbunătătirea infrastructurii de cercetare-dezvoltare (C-D);

- introducerea rezultatelor cercetării în productie în vederea obtinerii de produse (bunuri/servicii) si procese/tehnologii noi sau îmbunătătite prin valorificarea activitătilor de C-D. Aceasta va duce la întărirea transferului tehnologic si cresterea gradului de aplicare a rezultatelor C-D.

(2) Cresterea capacitătii de cercetare si promovarea inovării în întreprinderi vor conduce în ultimă instantă la cresterea cheltuielilor private pentru C-D, în concordantă cu obiectivele strategice nationale si comunitare în domeniul cercetăriidezvoltării si inovării (CDI).

(3) Prezenta schemă se adresează atât proiectelor de investitii care vizează dezvoltarea infrastructurii de cercetare în întreprinderi (operatiunea 2.3.2 „Dezvoltarea infrastructurii C-D în întreprinderi si crearea de noi locuri de muncă în cercetare”), cât si proiectelor tehnologice inovative din cadrul operatiunii

2.3.3 „Promovarea inovării în cadrul firmelor”.

 

CAPITOLUL III

Baza legală

 

Art. 6. - Prezenta schemă este elaborată în conformitate cu:

- Regulamentul (CE) nr. 1.628/2006;

- Programul operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice” (POS CCE), aprobat prin Decizia Comisiei nr. 3.472 din 12 iulie 2007.

 

CAPITOLUL IV

Definitii

 

Art. 7. - În sensul prezentei scheme, următorii termeni se definesc astfel:

a) ajutor de stat - orice măsură care îndeplineste toate criteriile prevăzute în art. 87 alin. (1) din Tratatul de instituire a Comunitătii Europene;

b) întreprinderi mici si mijlocii sau IMM-uri – operatorii economici care sunt definiti conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificările si completările ulterioare, care transpune în legislatia natională Recomandarea CE nr. 361 din 6 mai 2003, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 124 din 20 mai 2003;

c) întreprindere mare - operatorul economic care nu se încadrează în definitia întreprinderilor mici si mijlocii, asa cum sunt acestea definite la lit. b);

d) operator economic - o institutie care prestează activităti cu caracter economic, adică activităti care constau în oferirea de bunuri si/sau servicii pe piată, indiferent de statutul său legal si modul de finantare. Operatorii economici pot fi de tip întreprindere mare, mijlocie sau mică;

e) întreprindere în dificultate - întreprinderile definite conform Liniilor directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea întreprinderilor în dificultate, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 244/2004;

f) investitie initială:

(i) o investitie în active corporale si necorporale legată de crearea unei noi unităti, extinderea unei unităti existente, diversificarea productiei obtinute în cadrul unei unităti existente prin realizarea de noi produse sau modificarea fundamentală a procesului global de productie în cadrul unitătii existente;

(ii) achizitia de active de capital direct legate de o unitate când această unitate a fost închisă sau ar fi fost închisă dacă nu ar fi fost vândută, iar activele de capital au fost cumpărate de un investitor independent. Simpla achizitie a actiunilor unui operator economic nu constituie investitie initială;

g) active corporale - activele constând în terenuri, clădiri si instalatii/utilaje/echipamente;

h) active necorporale - activele care rezultă în urma unui transfer tehnologic prin achizitii de brevete, licente, know-how sau cunostinte tehnice nebrevetate;

i) intensitatea ajutorului în echivalent subventie brută - valoarea actualizată a ajutorului, exprimată ca procent din valoarea actualizată a costurilor eligibile ale proiectului;

j) începerea lucrărilor - data începerii efective a lucrărilor de constructii sau, dacă este anterioară, data primului angajament care creează obligatii juridice pentru comandarea echipamentelor (cu exceptia studiilor de fezabilitate preliminare);

k) produs agricol:

(i) produsele listate în anexa I la Tratatul de instituire a Comunitătii Europene, cu exceptia produselor piscicole si de acvacultură acoperite de Regulamentul Consiliului nr. 104/2000;

(ii) produsele cuprinse în codurile CN 4502, 4503 si 4504 (produse din plută);

(iii) produse care imită sau înlocuiesc laptele si produsele lactate, asa cum sunt precizate în art. 3 alin. (2) din Regulamentul (CEE) nr. 1.898/87;

l) produse care imită sau înlocuiesc laptele si produsele lactate - produsele care pot fi luate drept lapte si/sau produse lactate, dar a căror compozitie diferă de cea a laptelui si/sau a produselor lactate, în măsura în care acestea contin grăsimi si/sau proteine care nu provin din lapte cu sau fără proteine care provin din lapte [„produse altele decât produsele lactate”, asa cum sunt precizate în art. 3 alin. (2) din Regulamentul (CEE) nr. 1.898/87];

m) procesarea produselor agricole - orice operatie executată asupra unui produs agricol care are ca rezultat tot un produs agricol, cu exceptia activitătilor din ferme care sunt necesare pentru pregătirea unui produs animal sau vegetal pentru prima vânzare;

n) comercializarea unui produs agricol - detinerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei alte forme de introducere pe piată, cu exceptia primei vânzări de către producătorul primar către revânzători si procesatori si a oricărei alte activităti în vederea pregătirii produsului pentru această primă vânzare; vânzarea de către un agricultor spre consumatorii finali este considerată comercializare doar în cazul în care aceasta are loc în spatiile distincte rezervate acestei activităti;

o) inovare - reprezintă un produs (bun/serviciu) sau proces nou ori semnificativ îmbunătătit lansat pe piată sau introducerea în propria întreprindere a unui/unei proces/tehnologii nou/noi ori semnificativ îmbunătătit/îmbunătătite. Inovarea este bazată pe rezultatele unor tehnologii noi, pe noi combinatii ale tehnologiei existente sau pe utilizarea altor cunostinte dobândite de întreprindere. Nu vor fi considerate ca inovări vânzările de produse inovative care sunt realizate sau dezvoltate în întregime de alte întreprinderi. Inovarea se clasifică în 4 tipuri principale: inovare de produs, inovare de proces, inovare organizatională si inovare de marketing;

p) inovare de produs - se referă la bunuri sau servicii cu caracteristici sau intentii de utilizare care diferă semnificativ de produsele precedente realizate de întreprindere. Acestea include schimbări semnificative în specificatiile tehnice, în componente si materiale, în software-ul încorporat, utilizarea facilă sau alte caracteristici functionale. Spre deosebire de inovarea de proces, inovarea de produs se vinde direct clientilor;

q) inovare de proces - implementarea unei metode noi sau semnificativ îmbunătătite pentru productie sau livrare de bunuri ori servicii într-o întreprindere. Aceasta include schimbări semnificative în tehnici, echipamente si/sau software.

 

CAPITOLUL V

Domeniul de aplicare

 

Art. 8. - (1) În cadrul prezentei scheme se acordă sprijin financiar pentru toate domeniile de activitate, cu exceptia următoarelor domenii:

a) pescuitul si acvacultura;

b) constructiile navale;

c) industria cărbunelui;

d) industria siderurgică;

e) sectorul fibrelor sintetice;

f) activitătile legate de productia primară a produselor agricole enumerate în anexa nr. 1 la Tratatul instituind Comunitatea Europeană;

g) productia si comercializarea produselor care imită sau substituie laptele si produsele din lapte, mentionate la art. 3 alin. (2) din Regulamentul (CEE) nr. 1.898/87.

(2) În cadrul prezentei scheme nu se acordă sprijin financiar pentru:

a) sustinerea financiară a activitătilor de export către terte tări sau către state membre ale Uniunii Europene, legată direct de cantitătile exportate, de crearea si functionarea unei retele de distributie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;

b) utilizarea cu precădere a produselor nationale, în detrimentul produselor importate.

 

CAPITOLUL VI

Beneficiari

 

Art. 9. - (1) Beneficiarii acestei scheme sunt:

a) întreprinderi cu activitate de C-D mentionată în statut, care realizează investitii initiale conform operatiunii 2.3.2 „Dezvoltarea infrastructurii C-D în întreprinderi si crearea de noi locuri de muncă în cercetare”;

b) întreprinderi productive pentru care activitatea principală nu este activitatea de C-D, care realizează investitii initiale conform operatiunii 2.3.3 „Promovarea inovării în cadrul firmelor”.

(2) Beneficiarii acestei scheme nu sunt subiect al unei decizii a Comisiei Europene de recuperare a unui ajutor de stat declarat ilegal si incompatibil cu piata comună sau, în cazul în care au făcut subiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată si creanta a fost integral recuperată.

(3) Beneficiarii acestei scheme sunt numai cei care nu vor fi considerati întreprinderi în dificultate.

Art. 10. - (1) Fiecare solicitant care depune o propunere în cadrul schemei trebuie obligatoriu să se înscrie în prealabil în Registrul national al potentialilor contractori (RPC). Acest registru contine toate datele de identificare si situatiile economico-financiare ale fiecărui solicitant, actualizate:

- informatii generale;

- date despre bonitatea beneficiarului, inclusiv resurse umane;

- documente scanate în original: certificat unic de înregistrare, certificat fiscal, act de constituire, statut, ultimul bilant contabil, contul de profit si pierdere;

- structura actionariatului (persoane fizice si juridice);

- componenta organului de conducere/consiliului de administratie;

- declaratia pe propria răspundere a aplicantului privind respectarea anumitor conditii de eligibilitate.

(2) Beneficiarul în cadrul schemei va anexa la dosarul înaintat sau va completa în RPC declaratii scrise pe propria răspundere, însotite de documente corespunzătoare, în vederea verificării de către ANCS - OI Cercetare a îndeplinirii conditiilor prevăzute la art. 8 si 9.

Art. 11. - Beneficiarul acestei scheme îndeplineste si alte conditii specificate în apelul de proiecte si în Ghidul solicitantului, care nu aduc atingere prevederilor în materie de ajutor de stat.

Art. 12. - Numărul maxim estimat de beneficiari în cadrul schemei va fi 300.

 

CAPITOLUL VII

Eligibilitatea proiectelor

 

Art. 13. - Sunt eligibile pentru a primi ajutor regional prin această schemă numai proiectele care îndeplinesc următorele două conditii:

a) beneficiarul acestei scheme a depus o propunere de proiect la autoritatea natională care gestionează schema, respectiv ANCS - OI Cercetare;

b) activitătile proiectului nu au început înainte ca autoritatea care gestionează schema (ANCS - OI Cercetare) să confirme în scris beneficiarului că propunerea îndeplineste conditiile de eligibilitate prevăzute în schemă, sub rezerva rezultatelor finale ale procesului de evaluare a propunerilor.

 

CAPITOLUL VIII

Durata si bugetul schemei

 

Art. 14. - Prezenta schemă intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, si se aplică până la 31 decembrie 2013.

Art. 15. - Bugetul total estimat al schemei (echivalent în lei), precum si repartitia estimativă pe ani si pe operatiuni a acestuia, pentru perioada 2008-2013, sunt următoarele:

 

 

 

 

 

 

 

- euro -

Operatiunea

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Dezvoltarea infrastructurii C-D

în întreprinderi

20.000.000

15.000.000

15.000.000

15.000.000

15.000.000

10.000.000

Promovarea inovării în

cadrul firmelor

20.000.000

15.000.000

15.000.000

15.000.000

15.000.000

10.000.000

Total anual

40.000.000

30.000.000

30.000.000

30.000.000

30.000.000

20.000.000

TOTAL SCHEMĂ: 180.000.000

 

CAPITOLUL IX

Modalitatea de acordare a ajutorului în cadrul schemei

 

Art. 16. - (1) Ajutorul de stat se va acorda sub formă de granturi nerambursabile, în una sau mai multe transe.

(2) Plata ajutorului de stat către beneficiarii schemei, conform contractelor de finantare încheiate până cel târziu la data de 31 decembrie 2013, poate fi esalonată si pentru perioada de după expirarea duratei schemei, până la finalizarea tuturor actiunilor cuprinse în POS-CCE - axa prioritară 2, dar nu mai târziu de 2015.

(3) Contractele de finantare care vor fi încheiate în cadrul acestei scheme vor contine numărul de transe, precum si valoarea totală a ajutorului. Ajutorul se plăteste conform transelor stabilite în contract.

Art. 17. - Nu se pot deconta decât cheltuielile eligibile efectuate după data confirmării scrise din partea autoritătii care gestionează schema că proiectul îndeplineste conditiile de eligibilitate prevăzute în schemă. Totalul cheltuielilor eligibile decontate nu poate depăsi suma contractată.

 

CAPITOLUL X

Descrierea schemei. Costuri eligibile

 

Art. 18. - Schema de ajutor de stat este aferentă a două operatiuni ale POS-CCE - axa prioritară 2 „Competitivitate prin CDI” - domeniul major de interventie 2.3 „Accesul întreprinderilor la activităti de CDI”:

a) operatiunea 2.3.2 „Dezvoltarea infrastructurii C-D în întreprinderi si crearea de noi locuri de muncă în cercetare”.

Obiectivul acestei operatiuni este de a sprijini dezvoltarea capacitătii de cercetare a întreprinderilor prin sustinerea infrastructurii C-D, în vederea cresterii nivelului de inovare si a competitivitătii pe piată; de asemenea, se urmăreste crearea de noi locuri de muncă în activitatea de C-D;

b) operatiunea 2.3.3 „Promovarea inovării în cadrul firmelor”.

Prin această operatiune se vor sprijini întreprinderile inovative care transformă rezultatele activitătilor de C-D în produse (bunuri/servicii) si procese/tehnologii noi sau îmbunătătite. Vor fi sprijinite întreprinderile care vor realiza proiecte tehnologice inovative numai pentru componenta din cadrul proiectului privind investitiile initiale constând în achizitii de active corporale si necorporale necesare pentru introducerea rezultatelor cercetării în productie.

Art. 19. - (1) Operatiunea 2.3.2 „Dezvoltarea infrastructurii C-D în întreprinderi si crearea de noi locuri de muncă în cercetare” se implementează prin intermediul proiectelor de dezvoltare a infrastructurii de cercetare în întreprinderi. Pentru aceste proiecte sunt eligibile a beneficia de ajutor în cadrul prezentei scheme de ajutor, următoarele tipuri de activităti care prezintă caracteristicile investitiei initiale, asa cum este definită la art. 7 lit. f), pentru realizarea infrastructurii:

- achizitie de teren;

- modernizarea clădirilor/spatiilor C-D;

- constructie/extindere clădiri (institute/centre/laboratoare C-D);

- achizitionarea de active corporale pentru C-D (clădiri/spatii, aparatură, instrumente, echipamente pentru cercetare);

- achizitionarea de active necorporale (know-how, brevete, licente etc.) aferente infrastructurii.

(2) Pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii de cercetare în întreprinderi sunt eligibile următoarele costuri:

a) cheltuieli pentru achizitia de teren (sunt eligibile în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului);

b) cheltuieli cu lucrări de modernizare/extindere/constructie de clădiri si spatii;

c) cheltuieli pentru achizitionarea de clădiri si spatii;

d) cheltuieli pentru achizitie de active corporale tip echipamente IT si pentru comunicatii, instalatii, echipamente si instrumente independente pentru cercetare;

e) cheltuieli pentru achizitia de active fixe necorporale (aplicatii informatice, licente, drepturi de utilizare).

(3) Valoarea totală (costuri eligibile + costuri neeligibile) a unui proiect de dezvoltare a infrastructurii de cercetare în întreprinderi nu poate depăsi echivalentul în lei a 50 milioane euro.

(4) Valoarea maximă a ajutorului acordat în cadrul acestei scheme se va calcula, tinând cont de intensitătile specificate la art. 22, ca procent din costurile eligibile ale proiectului specificate în alin. (2).

Art. 20. - (1) Proiectele tehnologice inovative contribuie la implementarea operatiunii 2.3.3 „Promovarea inovării în cadrul firmelor”. Pentru aceste proiecte sunt eligibile în cadrul schemei următoarele tipuri de activităti care prezintă caracteristicile investitiei initiale, asa cum este definită la art. 7 lit. f), pentru introducerea în productie a rezultatelor cercetării: - achizitionarea de active necorporale (know-how, brevete, licente etc.);

- achizitia de utilaje, instalatii si echipamente strict necesare pentru introducerea rezultatelor cercetării în ciclul productiv, dimensionate la volumul real de productie.

(2) Costurile eligibile pentru proiectele tehnologice inovative (operatiunea 2.3.3) sunt:

a) cheltuieli pentru achizitia de active necorporale necesare pentru introducerea rezultatelor cercetării în ciclul productiv (know-how, brevete, licente etc.);

b) cheltuieli pentru achizitia de utilaje, instalatii si echipamente strict necesare pentru introducerea rezultatelor cercetării în ciclul productiv.

(3) Valoarea totală (costuri eligibile + costuri neeligibile) a unui proiect tehnologic inovativ nu poate depăsi echivalentul în lei a 50 milioane euro.

(4) Valoarea maximă a grantului acordat în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat regional pentru un astfel de proiect se va calcula, tinând cont de intensitătile specificate la art. 22, ca procent din costurile eligibile ale proiectului specificate la alin. (2).

Art. 21. - Pentru sectorul transport nu sunt eligibile cheltuielile pentru achizitia de echipamente de transport (active mobile).

 

CAPITOLUL XI

Intensitatea ajutorului regional

 

Art. 22. - (1) Prin prezenta schemă ajutoarele de stat sunt acordate numai în regiunile eligibile, asa cum sunt ele definite si aprobate prin Harta privind ajutorul regional în România 2007- 2013 (http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/comp-2007/n002-07.pdf).

(2) Intensitatea ajutorului de stat în echivalent subventie brută nu poate depăsi pragurile definite pentru ajutorul regional pentru regiunea în care se va face investitia în vigoare la data acordării grantului conform Hărtii privind ajutorul regional în România 2007-2013, respectiv:

- 40% pentru regiunea Bucuresti-Ilfov; si

- 50% pentru celelalte 7 regiuni de dezvoltare ale României.

(3) Intensitatea ajutorului se calculează ca procent din costurile eligibile actualizate ale investitiei initiale în active corporale si necorporale.

(4) Pragurile definite la alin. 2 pot fi majorate cu 20 % pentru ajutoarele pentru investitii initiale acordate întreprinderilor mici si cu 10 % pentru ajutoarele pentru investitii initiale acordate întreprinderilor mijlocii. Fac exceptie de la această prevedere ajutoarele de stat acordate în sectorul transporturilor.

(5) Intensitatea ajutorului de stat va respecta regulile de cumul prevăzute la art. 24.

 

CAPITOLUL XII

Conditii specifice pentru investitiile initiale

 

Art. 23. - În cadrul prezentei scheme se acordă pentru investitii initiale si trebuie să îndeplinească următoarele conditii specifice:

a) investitia trebuie să fie mentinută în regiunea beneficiară pentru minimum 5 ani sau, în cazul IMM-urilor, minimum 3 ani după finalizarea întregii investitii. Această prevedere nu interzice înlocuirea utilajelor sau echipamentelor devenite învechite ca urmare a unor schimbări tehnologice rapide, cu conditia ca activitatea să fie mentinută în regiunea în cauză pentru perioada minimă specificată;

b) pentru a fi eligibile, activele necorporale trebuie:

- să fie utilizate în exclusivitate în locatia care a beneficiat de ajutor de stat regional;

- să fie considerate active amortizabile;

- să fi fost achizitionate de la un tert în conditii de piată;

- să fie incluse în activele firmei si să rămână în locatia care primeste ajutorul regional pentru cel putin 5 ani sau, în cazul IMM-urilor, cel putin 3 ani;

c) beneficiarul de ajutor de stat în cadrul prezentei scheme trebuie să facă dovada contributiei proprii, într-un cuantum de minimum 30% din valoarea cheltuielilor eligibile, în functie de categoria întreprinderii, de regiunea unde va fi implementat proiectul si de intensitatea ajutorului de stat. Această contributie va fi asigurată din fonduri proprii si/sau din resurse atrase, într-o formă care nu implică fondurile publice;

d) în cazul achizitiei de unităti, numai costurile de procurare de la terte părti sunt luate în considerare, cu conditia ca tranzactia să se desfăsoare în conditii de piată. Dacă achizitia este însotită de alte investitii initiale, cheltuielile legate de acestea din urmă vor fi adăugate cheltuielilor pentru achizitia unitătii;

e) în cadrul prezentei scheme nu sunt permise achizitii în regim de leasing;

f) toate activele achizitionate trebuie să fie noi. Sunt exceptate de la această prevedere achizitiile de clădiri de către IMM-uri si preluările. În cazul preluărilor, vor fi deduse activele pentru care ajutoarele pentru achizitie au fost acordate deja înainte de cumpărare;

g) achizitiile de echipamente second-hand nu sunt eligibile;

h) costurile efectuate de IMM-uri pentru investitii în active necorporale se iau în considerare în întregime. Pentru întreprinderile mari aceste costuri sunt eligibile doar în limita a 50% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului;

i) toate sumele utilizate vor fi calculate înainte de deducerea taxelor sau impozitelor. Ajutorul plătit în transe va fi actualizat la valoarea lui la momentul acordării ajutorului. Rata ce urmează a fi folosită în scopurile actualizării (rata de actualizare) va fi rata de referintă aplicabilă în momentul acordării ajutorului, stabilită pentru România de către Comisia Europeană.

 

CAPITOLUL XIII

Cumulul

 

Art. 24. - (1) Cotele maxime de finantare descrise în prezenta schemă se aplică tuturor costurilor proiectului suportate din fonduri publice, indiferent dacă acestea provin din surse locale, regionale, nationale sau comunitare.

(2) Ajutorul primit prin prezenta schemă nu poate fi cumulat pentru aceleasi costuri eligibile cu alte ajutoare de stat comunitare sau nationale, dacă prin cumularea lor se depăseste intenstitatea ajutorului fixată prin prezenta schemă.

(3) Ajutorul primit prin prezenta schemă nu poate fi cumulat cu ajutoare de minimis (în întelesul Regulamentului CE nr. 1.998/2006) pentru aceleasi costuri eligibile, dacă prin cumularea lor se depăseste intensitatea fixată prin prezenta schemă.

(4) ANCS - OI Cercetare va verifica respectarea conditiilor prevăzute la alin. (1), (2) si (3) în baza declaratiilor pe propria răspundere ale beneficiarilor.

 

CAPITOLUL XIV

Modalitatea de derulare a schemei

 

Art. 25. - Procedura de implementare si derulare a schemei se desfăsoară după cum urmează:

a) lansarea apelului de proiecte;

b) primirea si înregistrarea cererilor de finantare;

c) verificarea formală (verificarea conformitătii cererilor si a documentelor însotitoare) - numai proiectele care trec de aceasta etapă vor putea face obiectul etapei următoare;

d) verificarea eligibilitătii beneficiarilor - numai proiectele care trec de această etapă vor putea face obiectul etapei următoare;

e) verificarea eligibilitătii proiectelor - numai proiectele care trec de această etapă vor putea face obiectul etapei următoare;

f) evaluarea si selectia proiectelor;

g) întocmirea si semnarea contractului de finantare;

h) începerea implementării proiectului;

i) depunerea cererii de rambursare, însotită de documentele justificative;

j) acordarea finantării nerambursabile se face de către Unitatea de plată a Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice” numai pe bază de documente justificative, după verificarea cheltuielilor;

k) monitorizarea implementării proiectelor conform prevederilor contractuale.

Art. 26. - (1) Criteriile de evaluare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii de cercetare în întreprinderi (operatiunea 2.3.2) si pentru proiectele tehnologice inovative (operatiunea 2.3.3) vizează:

- relevanta stiintifică si impactul economic ale investitiei;

- calitatea si maturitatea proiectului;

- sustenabilitatea proiectului si capacitatea de implementare si operare.

(2) Etapele prevăzute la art. 25, precum si criteriile de evaluare a proiectelor vor fi detaliate în Ghidul solicitantului. (3) Textul integral al prezentei scheme va fi publicat pe siteurile www.mct.ro si www.minind.ro

 

CAPITOLUL XV

Efectul stimulator

 

Art. 27. - În vederea asigurării unui efect stimulator real, înainte de acordarea ajutorului pentru un proiect, autoritatea responsabilă trebuie să confirme în scris că proiectul îndeplineste conditiile de eligibilitate, sub rezerva rezultatelor finale ale procesului de evaluare a propunerilor. Confirmarea scrisă este valabilă si prin fax sau e-mail. Numai activitătile proiectului care au început după data acestei confirmări sunt eligibile.

 

CAPITOLUL XVI

Raportarea si monitorizarea

 

Art. 28. - (1) Furnizorul de ajutor de stat va transmite Consiliului Concurentei un rezumat al informatiilor referitoare la prezenta schemă de ajutor de stat, în forma prevăzută la anexa nr. 1 la Regulamentul CE nr. 1.628/2006 privind aplicarea art. 87 si 88 din Tratatul de instituire a Comunitătii Europene în cazul ajutoarelor regionale pentru investitii, în vederea transmiterii către Comisia Europeană în maximum 20 de zile lucrătoare de la implementarea prezentei scheme. Aceste informatii vor fi publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(2) În vederea asigurării transparentei si a unui control eficient al ajutoarelor de stat în conformitate cu art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 994/98 cu privire la aplicarea art. 87 si 88 din Tratatul de instituire a Comunitătii Europene pentru anumite categorii de ajutoare orizontale, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 142 din 14 mai 1998, furnizorul de ajutor de stat va aplica prevederile referitoare la procedura de pregătire a notificării si informării din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 137/2007.

Art. 29. - Raportarea si monitorizarea ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme se fac în conformitate cu legislatia comunitară si cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 175/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 28 iunie 2007.

Art. 30. - Furnizorul de ajutor de stat păstrează evidenta detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme pe o durată de 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza prezentei scheme. Această evidentă trebuie să contină toate informatiile necesare pentru a demonstra respectarea conditiilor impuse de legislatia comunitară în domeniul ajutorului de stat, inclusiv informatii privind statutul de IMM al beneficiarilor.

Art. 31. - (1) Furnizorul are obligatia de a supraveghea permanent ajutoarele acordate aflate în derulare si de a dispune măsurile care se impun.

(2) Furnizorul are obligatia de a transmite Consiliului Concurentei, în formatul si în termenul prevăzute în Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, toate datele si informatiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel national.

(3) În cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de către furnizor, Consiliul Concurentei poate să solicite date si informatii suplimentare si, după caz, să facă verificări la fata locului.

(4) În cazul în care furnizorul nu are date definitive privind valoarea ajutorului de stat, acesta va transmite valori estimative.

(5) Erorile constatate de furnizor si corectiile legale, anulări, recalculări, recuperări, rambursări, se raportează până la data de 31 martie a anului următor anului de raportare.

Art. 32. - Pe baza unei cereri scrise, furnizorul va transmite Comisiei Europene, prin Consiliul Concurentei, în termen de 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informatiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării conditiilor prevăzute în prezenta schemă.

Art. 33. - ANCS - OI Cercetare are obligatia de a pune la dispozitia furnizorului de ajutor de stat, în formatul si în termenul solicitate de către acesta, toate datele si informatiile necesare în vederea îndeplinirii procedurilor de raportare si monitorizare ce cad în sarcina furnizorului conform art. 28-32.