MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 439         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 11 iunie 2008

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

572. - Hotărâre privind constituirea Grupului de coordonare a implementării Strategiei nationale privind imigratia

 

588. - Hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul autoritătilor si institutiilor publice din administratia publică centrală pentru anul 2008

 

595. - Hotărâre pentru aprobarea participării României la Expozitia Mondială 2010 „Un Oras Mai Bun, O Viată Mai Bună”, Shanghai, China

 

598. - Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.798/2006 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes national „Sectiunea 4 Drajna- Fetesti” si „Sectiunea 5 Fetesti-Cernavodă” din cadrul obiectivului de investitie Autostrada Bucuresti-Cernavodă pe teritoriul localitătilor Borcea, Dragalina si Perisoru din judetul Călărasi si al localitătii Fetesti din judetul Ialomita

 

604. - Hotărâre privind organizarea si desfăsurarea în România, în anul 2008, a unor activităti conduse de experti ai Centrului de programe NATO, ai Agentiei NATO de Comandă, Control si Consultantă, precum si ai Agentiei NATO pentru Întretinere si Aprovizionare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

M.48/15. - Ordin al ministrului apărării si al secretarului de stat al Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989 privind accesul gratuit al luptătorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989 si al urmasilor eroilor-martiri la tratamente si medicamente în spitale, centre medicale de diagnostic si tratament ambulatoriu si baze de tratament din Ministerul Apărării

 

53. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind încetarea valabilitătii regulilor tranzitorii pentru decontarea pe Piata pentru Ziua Următoare

 

233/45. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Sport si al presedintelui Comitetului Olimpic si Sportiv Român privind aprobarea acordării Premiului national pentru sport pentru rezultate de exceptie în anul 2007

 

Lista asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridică, ce beneficiază de subventii de la bugetul local al municipiului Oradea în anul 2008

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind constituirea Grupului de coordonare a implementării Strategiei nationale privind imigratia

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 11 lit. c) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se constituie Grupul de coordonare a implementării Strategiei nationale privind imigratia, organism consultativ, fără personalitate juridică, care functionează pe lângă Ministerul Internelor si Reformei Administrative, denumit în continuare Grupul, în scopul coordonării implementării documentelor strategice periodice din domeniul imigratiei în cadrul unui mecanism de cooperare interinstitutională.

(2) Grupul este subordonat Consiliului interministerial pentru afaceri interne si justitie, constituit potrivit art. 1 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente.

Art. 2. - Mecanismul de cooperare interinstitutională în domeniul imigratiei are un caracter permanent si constituie elementul principal pentru implementarea eficientă a strategiei, politicilor si legislatiei în domeniu, asigurând în acest sens:

a) coordonarea actiunilor institutiilor cu atributii în domeniul imigratiei, asigurând astfel implementarea obiectivelor Strategiei nationale privind imigratia, denumită în continuare strategie, precum si respectarea obligatiilor si angajamentelor asumate de

România;

b) monitorizarea procesului de punere în aplicare a practicilor comunitare si internationale în domeniu;

c) evaluarea semestrială sau ori de câte ori se impune a stadiului implementării politicilor si programelor ce decurg din strategie;

d) elaborarea anuală, pe baza datelor statistice furnizate de autoritătile competente, a unor studii cu privire la evolutia fenomenului migrationist, în raport cu care se emit decizii si recomandări si se stabilesc directii de actiune;

e) cresterea gradului de interoperabilitate si facilitare a schimbului de date si informatii necesare procesului decizional.

Art. 3. - (1) Grupul se constituie din câte un reprezentant permanent, desemnat prin act administrativ al conducătorului următoarelor autorităti/institutii publice sau, după caz, structuri ale acestora, după cum urmează:

A. din cadrul Ministerului Internelor si Reformei Administrative:

a) Oficiul Român pentru Imigrări;

b) Inspectoratul General al Politiei de Frontieră;

c) Inspectoratul General al Politiei Române;

d) Directia generală afaceri europene si relatii internationale;

e) Directia generală Schengen;

f) Centrul de cooperare politienească internatională;

g) Agentia Natională împotriva Traficului de Persoane;

B. din cadrul Ministerului Afacerilor Externe:

a) Directia generală afaceri consulare;

C. din cadrul Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse:

a) Departamentul strategie si ocupare fortă de muncă;

b) Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă;

c) Autoritatea Natională pentru Protectia Drepturilor Copilului;

d) Autoritatea Natională pentru Persoanele cu Handicap;

e) Inspectia Muncii;

D. din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului:

a) Directia generală management învătământ preuniversitar;

b) Directia generală relatii internationale si afaceri europene;

E. din cadrul Ministerului Sănătătii Publice:

a) Directia generală politici, strategii si managementul calitătii în sănătate;

F. institutii în subordinea Guvernului:

a) Agentia Română pentru Investitii Străine;

b) Institutul National de Statistică;

G. institutii publice autonome:

a) Casa Natională de Asigurări de Sănătate.

(2) Pentru buna desfăsurare a activitătii Grupului se desemnează, în conditiile prevăzute la alin. (1), câte un membru supleant care va reprezenta autoritatea/institutia publică în situatiile în care membrul permanent se află în imposibilitatea

de a participa la activitătile Grupului.

(3) Activitatea Grupului este coordonată de secretarul de stat, sef al Departamentului de ordine si sigurantă publică din cadrul Ministerului Internelor si Reformei Administrative, care îndeplineste functia de presedinte.

(4) Vicepresedintele Grupului este directorul general al Oficiului Român pentru Imigrări din cadrul Ministerului Internelor si Reformei Administrative.

(5) Activitatea Grupului se desfăsoară prin reuniuni trimestriale si ori de câte ori este nevoie, la convocarea presedintelui, iar în absenta acestuia, la convocarea vicepresedintelui. La reuniunile Grupului pot fi invitati pentru consultări si reprezentanti ai societătii civile, ai patronatelor si sindicatelor din România, ai organizatiilor neguvernamentale ale căror actiuni au legătură cu activitatea Grupului.

(6) Membrii Grupului sunt convocati individual, data, locul de desfăsurare si ordinea de zi ale sedintelor de lucru fiind comunicate acestora cu cel putin 7 zile calendaristice înainte de reuniunile trimestriale si cu cel putin 3 zile înainte de reuniunile extraordinare.

(7) Sedintele de lucru sunt legal constituite dacă se desfăsoară în prezenta a cel putin două treimi din numărul total al membrilor Grupului.

(8) Deciziile Grupului au caracter de recomandare si se adoptă cu votul majoritătii simple a membrilor prezenti. În caz de egalitate, votul presedintelui este hotărâtor.

(9) Activitatea curentă a Grupului se asigură de Secretariatul tehnic, alcătuit din specialisti din cadrul Oficiului Român pentru Imigrări.

(10) Membrii Secretariatului tehnic sunt numiti de conducerea Oficiului Român pentru Imigrări, cu avizul presedintelui Grupului.

Art. 4. - (1) Grupul are următoarele atributii si competente:

a) coordonează implementarea unitară la nivel national a politicilor stabilite prin strategie;

b) stabileste modalitătile de cooperare interinstitutională în vederea realizării obiectivelor strategiei;

c) urmăreste adaptarea politicilor strategiei în functie de mutatiile în domeniu survenite la nivel national, regional si international;

d) urmăreste dezvoltarea cadrului institutional necesar implementării politicilor în domeniu;

e) coordonează si monitorizează activitătile cuprinse în planurile de actiune specifice;

f) urmăreste eliminarea suprapunerilor de competente între institutiile componente ale Grupului si, în acest sens, formulează propuneri către institutiile competente;

g) propune măsuri legislative, institutionale si operative pe baza concluziilor desprinse din activitatea institutiilor componente;

h) constituie, când este necesar, subgrupuri de lucru, la nivel de experti din cadrul institutiilor componente ale Grupului;

i) realizează si propune Guvernului spre aprobare planurile anuale de actiune pentru implementarea strategiei;

j) coordonează si monitorizează activitătile privind transmiterea informatiilor relevante către Comisia Europeană si către statele membre, în conformitate cu dispozitiile Deciziei Consiliului 2006/688/CE din 5 octombrie 2006 privind instituirea unui mecanism de informare reciprocă cu privire la măsurile statelor membre în domeniul azilului si imigratiei, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 283 din 14 octombrie 2006;

k) informează periodic Consiliul interministerial pentru afaceri interne si justitie cu privire la activitatea desfăsurată.

(2) Secretariatul tehnic are următoarele atributii:

a) asigură legătura permanentă dintre institutiile reprezentate în Grup;

b) realizează si prezintă Grupului note de informare, statistici, analize si prognoze întocmite pe baza datelor obtinute de la institutiile componente ale Grupului, precum si din alte surse;

c) organizează si participă la sedintele Grupului si întocmeste notele de sedintă, asigurând transmiterea acestora tuturor institutiilor implicate;

d) asigură legătura dintre Grup si organizatiile internationale si neguvernamentale relevante în domeniul imigratiei;

e) prezintă Grupului modificările legislative si institutionale intervenite la nivelul Uniunii Europene în domeniul imigratiei;

f) monitorizează si comunică Grupului modul de realizare a sarcinilor si stadiul implementării activitătilor specifice fiecărei institutii cu atributii în materie, pe baza informărilor periodice obligatorii ale acestora, stabilite de Grup;

g) tine evidenta, întocmeste, multiplică, manipulează si păstrează documentele, precum si alte activităti de sprijin pentru derularea în bune conditii a activitătilor Grupului;

h) efectuează orice alte activităti stabilite de Grup, în conditiile prevăzute de lege.

Art. 5. - Presedintele Grupului poate solicita institutiilor, autoritătilor sau structurilor prevăzute la art. 3 alin. (1), din oficiu sau la propunerea Secretariatului tehnic, informări privind stadiul implementării strategiei, precum si propuneri privind măsurile necesar a fi adoptate pentru realizarea obiectivelor strategiei.

Art. 6. - Anual, în baza informării realizate de presedintele Grupului, ministrul internelor si reformei administrative prezintă Guvernului raportul de activitate privind stadiul implementării strategiei si supune aprobării planul de actiune pentru următoarele 12 luni.

Art. 7. - Cheltuielile necesare bunei desfăsurări a activitătii Grupului se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Internelor si Reformei Administrative.

Art. 8. - În termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, institutiile, autoritătile si structurile prevăzute la art. 3 alin. (1) vor comunica Secretariatului tehnic persoanele desemnate membri permanenti si membri supleanti ai Grupului.

Art. 9. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.708/2004 pentru aprobarea componentelor si a structurii Mecanismului de cooperare interinstitutională, precum si a Planului de actiune pentru o perioadă de 12 luni pentru implementarea Strategiei nationale privind migratia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.039 din 10 noiembrie 2004.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

p. Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Remus Pricopie,

secretar de stat

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

Departamentul pentru Afaceri Europene,

Adrian Ciocănea,

secretar de stat

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 28 mai 2008.

Nr. 572.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul autoritătilor si institutiilor publice din administratia publică centrală pentru anul 2008

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 22 alin. (1) lit. o) si al art. 23 alin. (4) teza I din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Planul de ocupare a functiilor publice din cadrul autoritătilor si institutiilor publice din administratia publică centrală pentru anul 2008, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Structura Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul autoritătilor si institutiilor publice din administratia publică centrală si serviciile deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, finantate de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate si de la bugetul asigurărilor pentru somaj, se realizează de către Agentia Natională a Functionarilor Publici, pe baza propunerilor transmise de ordonatorii principali de credite bugetare, în concordantă cu numărul de posturi si fondul aferent salariilor de bază, aprobate prin anexele la legile bugetare pentru anul 2008.

(2) Planul de ocupare a functiilor publice în structura prevăzută la alin. (1) este întocmit pe total ordonator principal de credite bugetare si pe fiecare institutie din subordinea acestuia sau finantată prin bugetul său.

Art. 3. - Pentru celelalte categorii de autorităti si institutii publice aflate în subordinea unor ministere sau a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale, cu finantare din venituri proprii si subventii sau integral din venituri proprii, responsabilitatea în gestiunea functiilor publice revine acestor autorităti si institutii publice, cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, în conditiile legii.

Art. 4. - Pentru autoritătile si institutiile publice din administratia publică locală, Planul de ocupare a functiilor publice se aprobă prin hotărâre a consiliului local, respectiv a consiliului judetean, în conditiile legii.

Art. 5. - Responsabilitatea pentru respectarea Planului de ocupare a functiilor publice în conditiile prevăzute la art. 2 si 4 revine ordonatorilor principali de credite bugetare din administratia publică centrală si locală.

Art. 6. - (1) Pentru autoritătile si institutiile publice din administratia publică centrală se autorizează Agentia Natională a Functionarilor Publici să aprobe modificări în structura Planului de ocupare a functiilor publice, trimestrial, pe baza propunerilor fundamentate transmise de ordonatorul principal de credite.

Modificările se operează în baza de date a Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.

(2) Autoritătile si institutiile publice din administratia publică locală pot aproba modificări în structura Planului de ocupare a functiilor publice, trimestrial, prin hotărâre a consiliului local, respectiv a consiliului judetean, cu respectarea prevederilor art. 23 alin. (5) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată.

(3) Numărul maxim al functiilor publice care vor fi rezervate promovării rapide nu poate fi modificat potrivit alin. (1) si (2).

Art. 7. - (1) Pentru autoritătile si institutiile publice din administratia publică centrală si locală care se înfiintează sau care se reorganizează în cursul anului 2008, functiile publice vacante înfiintate, respectiv functiile publice supuse reorganizării vor fi ocupate în conditiile legii.

(2) Se autorizează Agentia Natională a Functionarilor Publici să aprobe modificări în structura Planului de ocupare a functiilor publice, trimestrial, pe baza propunerilor transmise de ordonatorul principal de credite, pentru evidentierea situatiei prevăzute la alin. (1).

Art. 8. - (1) Functiile publice de executie, stabilite în conditiile legii, din cadrul autoritătilor si institutiilor publice din administratia publică centrală si locală, care devin vacante în cursul anului 2008, pot fi ocupate în conditiile legii.

(2) Functiile publice de conducere din cadrul autoritătilor si institutiilor publice din administratia publică centrală si locală, care devin vacante în cursul anului 2008, pot fi ocupate în conditiile legii.

(3) Se consideră functii publice vacante potrivit alin. (1) si (2) si functiile publice pentru care s-a organizat concurs după termenul de transmitere a propunerilor pentru Planul de ocupare a functiilor publice pentru anul 2008 sau pentru care concursul se afla în derulare la acea dată si nu au fost ocupate în conditiile legii.

Art. 9. - Procedura de redistribuire a functionarilor publici, în conditiile legii, este obligatorie si prealabilă aprobării procedurii de organizare si desfăsurare a concursurilor de recrutare pentru ocuparea functiilor publice de conducere si de executie vacante.

Art. 10. - Pentru anul 2008 se autorizează Agentia Natională a Functionarilor Publici să stabilească, în conditiile legii, din numărul total de functii publice vacante din cadrul autoritătilor si institutiilor publice un număr de 110 functii publice pe care vor fi încadrati manageri publici.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici,

József Birtalan

Ministrul muncii,

familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 4 iunie 2008.

Nr. 588.

 

ANEXĂ

 

PLAN

de ocupare a functiilor publice din cadrul autoritătilor si institutiilor publice din administratia publică centrală pentru anul 2008

 

I - ordonatori principali de credite din administratia centrală - functii publice de stat

 

Functia publică

Nr. maxim

de functii

publice

Nr. de functii publice ocupate

Nr. de functii publice vacante

Nr. maxim de functii publice care vor fi înfiintate

Nr. maxim

de functii

publice

supuse

reorganizării

Nr. maxim de functii publice rezervate promovării

Nr. maxim de functii

publice rezervate promovării

rapide

Nr. maxim

de functii

publice

care vor fi

ocupate

prin recrutare

secretar general al Guvernului

1

1

0

0

0

0

0

0

inspector guvernamental

20

5

15

0

0

0

0

15

secretar general din ministere

15

13

2

0

0

0

0

2

secretar general din alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale

24

18

6

1

0

0

0

6

secretar general adjunct din ministere

19

11

8

0

0

0

0

8

secretar general adjunct din alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale

2

2

0

0

0

0

0

0

inspector general de stat

1

1

0

0

0

0

0

0

Total categoria înalti functionari publici

82

51

31

1

0

0

0

31

director general din ministere

107

90

17

0

0

0

0

17

director general din alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale

17

10

7

0

0

0

0

7

director general din aparatul autoritătilor administrative autonome

4

2

2

0

0

0

0

2

director general adjunct din ministere

78

67

11

0

0

0

0

11

director general adjunct din alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale

30

21

9

0

0

0

0

9

director din ministere

174

150

24

0

0

0

0

24

director din alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale

115

99

16

0

0

0

0

16

director adjunct din ministere

43

32

11

0

0

0

0

11

director adjunct din alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale

36

26

10

0

0

0

0

4

director adjunct din aparatul autoritătilor administrative autonome

54

39

15

0

0

0

0

11

sef serviciu

953

838

115

5

1

21

20

92

sef birou

428

397

31

5

3

5

0

31

functii publice de conducere specifice

94

63

31

0

0

0

0

3

Total categoria functionari publici de conducere

2133

1834

299

10

4

26

20

238

auditor clasa 1 grad profesional asistent

38

17

21

0

11

0

2

18

auditor clasa 1 grad profesional principal

72

37

35

11

26

3

8

32

auditor clasa 1 grad profesional superior

175

134

41

27

0

6

21

11

consilier juridic clasa 1 grad profesional debutant

40

24

16

0

22

0

0

12

consilier juridic clasa 1 grad profesional asistent

249

185

64

21

101

25

6

41

consilier juridic clasa 1 grad profesional principal

162

115

47

99

60

13

95

34

consilier juridic clasa 1 grad profesional superior

174

117

57

58

0

9

44

50

consilier clasa 1 grad profesional debutant

373

175

198

11

57

12

0

147

consilier clasa 1 grad profesional asistent

1787

1576

211

82

177

77

25

154

consilier clasa 1 grad profesional principal

1425

1224

201

237

233

84

173

204


Functia publică

Nr. maxim

de functii

publice

Nr. de functii publice ocupate

Nr. de functii publice vacante

Nr. maxim de functii publice care vor fi înfiintate

Nr. maxim

de functii

publice

supuse

reorganizării

Nr. maxim de functii publice rezervate promovării

Nr. maxim de functii

publice rezervate promovării

rapide

Nr. maxim

de functii

publice

care vor fi

ocupate

prin recrutare

consilier clasa 1 grad profesional superior

5665

4971

694

313

23

93

209

591

expert clasa 1 grad profesional debutant

133

88

45

2

81

4

0

44

expert clasa 1 grad profesional asistent

789

621

168

99

349

75

24

151

expert clasa 1 grad profesional principal

601

455

146

351

265

60

319

120

expert clasa 1 grad profesional superior

201

175

26

236

26

26

202

17

inspector clasa 1 grad profesional debutant

80

55

25

0

37

7

0

25

inspector clasa 1 grad profesional asistent

404

293

111

48

128

80

21

83

inspector clasa 1 grad profesional principal

416

289

127

127

110

117

57

86

inspector clasa 1 grad profesional superior

101

67

34

71

7

42

42

20

functii publice specifice clasa 1

655

395

260

108

105

26

20

97

alte functii publice specifice (manageri publici)

123

108

15

3

2

0

13

8

Total functii publice clasa 1

13663

11121

2542

1904

1820

759

1281

1945

referent de specialitate clasa II grad profesional debutant

1

0

1

0

1

0

0

1

referent de specialitate clasa II grad profesional asistent

18

14

4

1

3

4

0

3

referent de specialitate clasa II grad profesional principal

23

22

1

2

8

4

2

1

referent de specialitate clasa II grad profesional superior

97

92

5

11

0

6

3

2

functii publice specifice clasa II

2

2

0

1

1

0

1

0

Total functii publice clasa II

141

130

11

15

13

14

6

7

referent clasa III grad profesional debutant

203

36

167

0

33

0

0

92

referent clasa III grad profesional asistent

596

350

246

35

91

26

6

115

referent clasa III grad profesional principal

402

351

51

78

107

29

52

47

referent clasa III grad profesional superior

1660

1238

422

99

28

44

57

82

functii publice specifice clasa III

3

3

0

1

1

0

1

0

Total functii publice clasa III

2864

1978

886

213

260

99

116

335

Total functii publice executie

16668

13229

3439

2132

2093

872

1403

2286

Total functii publice

18883

15114

3769

2143

2097

898

1423

2555

 

NOTĂ: Anexa a fost întocmită pe baza datelor referitoare la numărul total de functii publice, numărul de functii publice ocupate si numărul de functii vacante la data de 31 decembrie 2007, transmise de autoritătile si institutiile publice din administratia publică centrală.

 

II — ordonatori de credite din administratia centrală — institutiile prefectului, serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale din unitătile administrativ-teritoriale — functii publice teritoriale

 

Functia publică

Nr. maxim

de functii

publice

Nr. de functii publice ocupate

Nr. de functii publice vacante

Nr. maxim de functii publice care vor fi înfiintate

Nr. maxim

de functii

publice

supuse

reorganizării

Nr. maxim de functii publice rezervate promovării

Nr. maxim de functii

publice rezervate promovării

rapide

Nr. maxim

de functii

publice

care vor fi

ocupate

prin recrutare

prefect

42

32

10

0

0

0

0

10

subprefect

84

70

14

0

0

0

0

14

Total categoria înalti functionari publici

126

102

24

0

0

0

0

24

director executiv din cadrul institutiilor publice subordonate

125

124

1

0

0

0

0

1

director executiv din cadrul serviciilor publice deconcentrate ale organelor de specialitate ale administratiei publice centrale din unitătile administrativ-teritoriale

101

88

13

0

0

1

0

13

director executiv în cadrul institutiei prefectului

54

47

7

5

0

7

0

5

director executiv în cadrul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor

202

195

7

0

0

0

0

7

director executiv adjunct în cadrul institutiilor publice subordonate

230

214

16

0

0

0

0

13

director executiv adjunct din cadrul serviciilor publice deconcentrate ale organelor de specialitate ale administratiei publice centrale din unitătile administrativ-teritoriale

102

91

11

0

0

2

0

9

director executiv adjunct în cadrul institutiei prefectului

9

6

3

0

0

0

0

3

director executiv adjunct în cadrul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor

462

430

32

0

0

2

0

32

functii publice de conducere specifice

979

794

185

2

0

18

4

155

comisar sef sectie

42

37

5

0

0

0

0

5

comisar sef

43

43

0

1

0

0

0

0

comisar sef adjunct

45

16

29

0

0

0

0

26

comisar sef divizie

101

59

42

0

0

0

0

37

sef serviciu

2317

1978

339

24

13

46

3

305

sef birou

1225

923

302

20

5

25

1

285

Total functii publice de conducere

6037

5045

992

52

18

101

8

896

auditor clasa 1 grad profesional asistent

64

61

3

5

41

1

1

3

auditor clasa 1 grad profesional principal

109

97

12

43

60

30

18

12

auditor clasa 1 grad profesional superior

426

376

50

59

2

49

16

35

consilier clasa 1 grad profesional debutant

213

171

42

137

59

22

3

161

consilier clasa 1 grad profesional asistent

2085

1989

96

198

335

134

44

186

consilier clasa 1 grad profesional principal

2055

1902

153

507

474

343

318

208

consilier clasa 1 grad profesional superior

13519

12661

858

1757

53

960

757

645

expert clasa 1 grad profesional debutant

33

30

3

10

23

8

0

10

expert clasa 1 grad profesional asistent

1015

935

80

95

630

97

10

79

expert clasa 1 grad profesional principal

905

663

242

734

383

490

272

70

expert clasa 1 grad profesional superior

238

167

71

242

18

134

93

37

inspector clasa 1 grad profesional debutant

450

364

86

37

362

23

1

103

inspector clasa 1 grad profesional asistent

6115

5658

457

899

3285

1084

244

468

inspector clasa 1 grad profesional principal

4163

3185

978

3803

1757

2335

1421

195

inspector clasa 1 grad profesional superior

285

129

156

859

6

503

334

19

consilier juridic clasa 1 grad profesional debutant

62

61

1

9

42

4

0

1

consilier juridic clasa 1 grad profesional asistent

560

546

14

56

261

64

19

70

consilier juridic clasa 1 grad profesional principal

424

327

97

263

177

138

138

51

consilier juridic clasa 1 grad profesional superior

406

356

50

177

10

115

54

54

comisar clasa 1 grad profesional debutant

181

100

81

1

94

2

0

73


Functia publică

Nr. maxim

de functii

publice

Nr. de functii publice ocupate

Nr. de functii publice vacante

Nr. maxim de functii publice care vor fi înfiintate

Nr. maxim

de functii

publice

supuse

reorganizării

Nr. maxim de functii publice rezervate promovării

Nr. maxim de functii

publice rezervate promovării

rapide

Nr. maxim

de functii

publice

care vor fi

ocupate

prin recrutare

comisar clasa 1 grad profesional asistent

189

131

58

94

14

94

0

55

comisar clasa 1 grad profesional principal

256

161

95

16

91

91

40

16

comisar clasa 1 grad profesional superior

1166

892

274

96

86

83

7

117

functii publice specifice clasa 1

2999

2644

355

995

926

735

578

320

Total functii publice clasa 1

37918

33606

4312

11092

9189

7539

4368

2988

referent de specialitate clasa II grad profesional debutant

6

5

1

0

4

0

0

1

referent de specialitate clasa II grad profesional asistent

81

77

4

12

37

13

3

6

referent de specialitate clasa II grad profesional principal

131

130

1

28

73

20

17

7

referent de specialitate clasa II grad profesional superior

360

343

17

79

31

55

25

18

comisar clasa II grad profesional superior

29

28

1

0

0

0

0

0

functii publice specifice clasa II

63

57

6

28

28

28

15

6

Total functii publice clasa II

670

640

30

147

173

116

60

38

referent clasa III grad profesional debutant

43

36

7

18

40

3

0

14

referent clasa III grad profesional asistent

1506

1456

50

42

863

66

27

65

referent clasa III grad profesional principal

1555

1490

65

637

948

427

270

68

referent clasa III grad profesional superior

9227

9153

74

791

1006

633

187

197

comisar clasa III grad profesional superior

11

8

3

0

3

0

0

3

functii publice specifice clasa III

1464

1416

48

327

409

301

134

81

Total functii publice clasa III

13806

13559

247

1815

3269

1430

618

428

Total functii publice de executie

52394

47805

4589

13054

12631

9085

5046

3454

Total functii publice

58557

52952

5605

13106

12649

9186

5054

4374

 

NOTĂ: Anexa a fost întocmită pe baza datelor referitoare la numărul total de functii publice, numărul de functii publice ocupate si numărul de functii vacante la data de 31 decembrie 2007, transmise de institutiile prefectului, serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale din unitătile administrativ-teritoriale.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea participării României la Expozitia Mondială 2010 „Un Oras Mai Bun, O Viată Mai Bună”, Shanghai, China

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă participarea României, în perioada 1 mai-31 octombrie 2010, la Expozitia Mondială 2010 „Un Oras Mai Bun, O Viată Mai Bună”, Shanghai, China, denumită în continuare expozitie mondială.

Art. 2. - (1) Ministerul pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale, denumit în continuare MIMMCTPL, coordonează procesul de pregătire si de participare a României la expozitia mondială.

(2) Reprezentarea Guvernului României în ceea ce priveste organizarea si participarea României la expozitia mondială se asigură de comisarul general al Sectiunii române, ajutat de comisarul general adjunct al Sectiunii române. Calitatea de comisar general al Sectiunii române este îndeplinită de secretarul general al MIMMCTPL, iar calitatea de comisar general adjunct al Sectiunii române, de secretarul general adjunct al MIMMCTPL.

Art. 3. - (1) În vederea elaborării conceptului de participare a României la expozitia mondială se constituie o comisie de organizare.

(2) Comisia de organizare este condusă de comisarul general al Sectiunii române si are în componentă reprezentanti, la nivel de secretar general, din cadrul următoarelor ministere:

a) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor;

b) Ministerul Afacerilor Externe;

c) Ministerul Culturii si Cultelor;

d) Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei;

e) Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile;

f) Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului;

g) Ministerul Internelor si Reformei Administrative;

h) Ministerul Economiei si Finantelor.

(3) Desemnarea reprezentantilor prevăzuti la alin. (2) se face prin ordin al ministrului de resort, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

(4) Comisia de organizare va coopera si cu alte institutii publice si private, precum si cu organizatii guvernamentale si neguvernamentale.

(5) Comisia de organizare va putea constitui colective tehnice de lucru, formate din reprezentanti ai autoritătilor prevăzute la alin. (2), ai altor autorităti si institutii publice, precum si ai persoanelor juridice de drept privat.

Art. 4. - (1) În vederea realizării demersurilor si luării măsurilor necesare pentru pregătirea si participarea României la expozitia mondială, precum si pentru coordonarea demersurilor întreprinse de MIMMCTPL în contextul participării României la alte expozitii mondiale se constituie, în cadrul MIMMCTPL, Directia generală expozitii mondiale, denumită în continuare DGEM, în subordinea secretarului general al MIMMCTPL.

(2) DGEM are următoarele atributii principale:

a) implementează conceptul si programul de participare a României la expozitia mondială si asigură ilustrarea tematicii propuse de organizatori;

b) colaborează cu organizatorii expozitiei mondiale pentru pregătirea si la realizarea activitătilor cuprinse în programul acestora si realizează în numele statului român toate procedurile necesare pentru pregătirea si participarea României la expozitia mondială;

c) participă la elaborarea caietului de sarcini si la organizarea licitatiilor, în conditiile legii, pentru proiectarea, organizarea si realizarea pavilionului si a celorlalte manifestări prin care România va fi reprezentată la expozitia mondială;

d) asigură managementul organizatoric si monitorizarea realizării proiectului de participare a României la expozitia mondială, pe parcursul etapelor de pregătire, desfăsurare a participării, închidere a expozitiei, inclusiv pe perioada de dezafectare a pavilionului si de predare a locatiei;

e) elaborează propunerile privind bugetul necesar pentru desfăsurarea propriei activităti, precum si pentru asigurarea participării României la expozitia mondială;

f) coordonează activitătile de editare, tipărire, difuzare a materialelor promotionale, precum si realizarea evenimentelor speciale de promovare a participării României la expozitia mondială;

g) asigură îndeplinirea altor atributii si sarcini stabilite de ministrul pentru întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale pentru participarea în bune conditii la expozitia mondială;

h) prezintă periodic ministrului pentru întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale rapoarte privind stadiul pregătirii si desfăsurării participării României la expozitia mondială, precum si modul de gestionare a fondurilor aferente.

Art. 5. - (1) DGEM se constituie în cadrul aparatului propriu al MIMMCTPL, cu încadrarea în numărul maxim de posturi prevăzut la art. 7 alin. (10) din Hotărârea Guvernului nr. 387/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale, cu modificările ulterioare.

(2) Personalul care îsi desfăsoară activitatea în cadrul DGEM este selectat dintre angajatii MIMMCTPL, pe baza criteriilor aprobate prin ordin al ministrului, sau este angajat prin concurs ori examen.

(3) Structura posturilor si încadrarea personalului se stabilesc, în conditiile legii, prin ordin al ministrului pentru întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale.

Art. 6. - (1) Cheltuielile aferente pregătirii si participării României la expozitia mondială se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul MIMMCTPL.

(2) Suma necesară pentru anul 2008 se asigură din prevederile bugetare aprobate pentru MIMMCTPL pentru acest an, la capitolul 80.01 „Actiuni generale economice, comerciale si de muncă”.

(3) Organizarea actiunilor de reprezentare si protocol în China, pe durata desfăsurării expozitiei mondiale, se realizează în conformitate cu legislatia în vigoare privind modul si conditiile în care misiunile diplomatice, oficiile consulare si celelalte reprezentante ale României în străinătate pot să organizeze actiuni de protocol si de reprezentare si se efectuează cu aprobarea comisarului general pentru Sectiunea română la expozitia mondială.

(4) În bugetul prevăzut la alin. (1) sunt incluse si cheltuielile cu diurnele legale, cazarea si transportul ziaristilor, al membrilor colectivelor artistice, sportive, stiintifice si altele asemenea, care vor participa la evenimentele organizate de România pe toată durata expozitiei mondiale.

(5) Cheltuielile prevăzute la alin. (4) se suportă de la titlul „Bunuri si servicii”, capitolul 80.01 „Actiuni generale economice, comerciale si de muncă”.

(6) Scăderea din contabilitate a contravalorii eventualelor pagube care pot apărea în timpul participării la expozitia mondială si care nu se datorează culpei vreunei persoane se face, în conditiile legii, pe baza aprobării ministrului pentru întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale, în calitatea sa de ordonator principal de credite.

(7) În urma închiderii expozitiei mondiale, bunurile de natura mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar apartinând pavilionului României, inclusiv structurile de constructie si amenajare, se scot din functiune, se casează, se transferă la birourile de promovare comercial-economică sau la birourile de promovare turistică, se donează, se repatriază sau se valorifică în China, după caz, cu respectarea legislatiei în vigoare.

(8) Lista bunurilor prevăzute la alin. (7) si destinatia acestora se aprobă prin ordin al ministrului pentru întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale.

(9) În completarea alocatiilor bugetare prevăzute la alin. (1) si (2) se pot atrage fonduri provenite din donatii si sponsorizări ale persoanelor fizice si ale persoanelor juridice, din tară si din străinătate, precum si alte surse atrase în conditiile legii.

(10) Elaborarea conceptului de participare la expozitia mondială se realizează prin dezbatere publică, cu consultarea institutelor de arhitectură, institutelor de cercetare-dezvoltare, a principalelor institutii culturale etc.

(11) Comisarul general pentru Sectiunea română răspunde de utilizarea fondurilor aferente organizării si participării României la expozitia mondială, potrivit prevederilor legale.

(12) Structura detaliată a bugetului aferent pregătirii si participării României la expozitia mondială se aprobă prin ordin al ministrului pentru întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale.

Art. 7. - Anexa nr. 1 „Structura organizatorică a Ministerului pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale” la Hotărârea Guvernului nr. 387/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 289 din 2 mai 2007, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător prevederilor prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul pentru întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si

profesii liberale,

Stefan Imre,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

László Borbély

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian Iorgulescu

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Károly Borbély

Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Attila Korodi

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Cristian Mihai Adomnitei

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 4 iunie 2008.

Nr. 595.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.798/2006 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de  interes national „Sectiunea 4 Drajna-Fetesti” si „Sectiunea 5 Fetesti-Cernavodă” din cadrul obiectivului de investitie Autostrada Bucuresti-Cernavodă pe teritoriul localitătilor Borcea, Dragalina si Perisoru din judetul Călărasi si al localitătii Fetesti din judetul Ialomita

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 4 alin. (1) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de constructie de autostrăzi si drumuri nationale, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.798/2006 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes national „Sectiunea 4 Drajna-Fetesti” si „Sectiunea 5 Fetesti-Cernavodă” din cadrul obiectivului de investitie Autostrada Bucuresti-Cernavodă pe teritoriul localitătilor Borcea, Dragalina si Perisoru din judetul Călărasi si al localitătii Fetesti din judetul Ialomita, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.011 din 20 decembrie 2006, se completează cu pozitiile prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - (1) Se aprobă suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes national „Sectiunea 4 Drajna-Fetesti” si „Sectiunea 5 Fetesti-Cernavodă” din cadrul obiectivului de investitie Autostrada Bucuresti-Cernavodă pe teritoriul localitătilor Borcea, Dragalina si Perisoru din judetul Călărasi si al localitătii Fetesti din judetul Ialomita cu suma globală estimată de 4 mii lei, alocată din bugetul Ministerului Transporturilor, în limita prevederilor anuale aprobate cu destinatia cheltuieli aferente costurilor neeligibile, incluse în planul de finantare prevăzut în Memorandumul de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura „Constructia si reabilitarea sectiunilor 4 si 5 ale Autostrăzii Bucuresti-Cernavodă, România” (Măsura ISPA nr. 2.000/RO/16/P/PT/003), semnat la Bucuresti la 22 decembrie 2000 si la Bruxelles la 23 octombrie 2000, ratificat prin Legea nr. 375/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 414 din 26 iulie 2001, cu modificările ulterioare.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) este aferentă imobilelor cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. III. - Persoanele fizice/juridice prevăzute în anexa la prezenta hotărâre vor depune cererile pentru plata justei despăgubiri în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, în conditiile legii.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor,

Septimiu Buzasu,

secretar de stat

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 4 iunie 2008.

Nr. 598.

 

ANEXĂ

 

TABEL

cu imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes national „Sectiunea 4 Drajna-Fetesti” si „Sectiunea 5 Fetesti-Cernavodă” din cadrul obiectivului de investitie Autostrada

Bucuresti-Cernavodă

 

Nr.

crt.

Judetul

Unitatea

administrativ-teritorială

Nr. cadastral

Suprafata terenului

Suprafata

constructiilor

Numele proprietarului conform

documentatiei tehnico-economice

Suprafata

rezultată din acte

(m2)

Suprafata rezultată

din măsurători

(m2)

1

2

3

4

5

6

7

8

64

Călărasi

Dragalina

1474/1

1474/2

1474/3

1474/4

1474/5

1474/6

1474/7

1474/8

1474/9

1474/10

1474/11

1474/12

50.000

13,17

 

Viscea Gheorghe

Georgescu Maria

65

Călărasi

Dragalina

1473/1

26.300

26,17

 

Geambazi Stere

66

Călărasi

Perisoru

793/1

793/2

50.000

2

 

Bosnegeanu Clementina

67

Călărasi

Perisoru

792/1

25.000

1

 

Gheorghe Maria

Moncea Aurica

68

Călărasi

Perisoru

794/1

794/2

794/3

100.000

4,17

 

Olteanu Cristina

Constantinescu Eugen

Constantinescu Lina

69

Călărasi

Borcea

123/1

840

10,41

 

Iancu E. Tudor

70

Ialomita

Fetesti

3220/2

3220/3

25.000

440,82

 

Dăneasa D. Gheorghe

TOTAL SUPRAFATĂ DE EXPROPRIAT: 497,74 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea si desfăsurarea în România, în anul 2008, a unor activităti conduse de experti ai Centrului de programe NATO, ai Agentiei NATO de Comandă, Control si Consultantă, precum si ai Agentiei NATO pentru Întretinere si Aprovizionare

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 4 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

 

Art. 1. - Se aprobă organizarea si desfăsurarea în România, în anul 2008, a unor activităti conduse de experti ai Centrului de programe NATO, ai Agentiei NATO de Comandă, Control si Consultantă, precum si ai Agentiei NATO pentru Întretinere si Aprovizionare, pentru acordarea expertizei de specialitate privind instalarea capabilitătilor de planificare si coordonare a operatiilor aeriene, în vederea integrării fortelor aeriene române în structurile NATINADS - NATO’S Integrated Air Defence System.

Art. 2. - În scopul participării la activitătile prevăzute la art. 1 se aprobă invitarea în tară a unui număr de 50 de personalităti străine si asigurarea cazării acestora, prin derogare de la prevederile cap. II pct. 2 si, respectiv, ale pct. 5 lit. B din Normele privind organizarea în tară a actiunilor de protocol si a unor manifestări cu caracter cultural-stiintific, precum si cheltuielile ce se pot efectua în acest scop de către institutiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 552/1991.

Art. 3. - (1) Pentru buna desfăsurare a activitătilor prevăzute la art. 1, partea română asigură cheltuielile legate de transportul international si intern, inclusiv asigurări pe timpul transportului, comisioanele si spezele bancare, precum si cele determinate de taxele pentru excesul de bagaje/echipamente.

(2) Cheltuielile de protocol necesare organizării si desfăsurării activitătilor prevăzute la art. 1 se stabilesc prin normative proprii, potrivit art. 1 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - Fondurile necesare organizării si desfăsurării activitătilor prevăzute la art. 1 se suportă din bugetul aprobat Ministerului Apărării pe anul 2008.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul apărării,

Teodor Viorel Melescanu

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 4 iunie 2008.

Nr. 604.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL APĂRĂRII

Nr. M.48 din 14 mai 2008

SECRETARIATUL DE STAT PENTRU PROBLEMELE

REVOLUTIONARILOR DIN DECEMBRIE 1989

Nr. 15 din 31 ianuarie 2008

 

ORDIN

privind accesul gratuit al luptătorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989 si al urmasilor eroilor-martiri la tratamente si medicamente în spitale, centre medicale de diagnostic si tratament ambulatoriu si baze de tratament din Ministerul Apărării

 

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (1) lit. i) din Legea recunostintei fată de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989, precum si fată de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 36 alin. (1) lit. b) din Normele metodologice de aplicare a Legii recunostintei fată de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.412/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 33 alin.(1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apărării si al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 760/2003 privind organizarea si functionarea Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989, cu modificările ulterioare,

ministrul apărării si secretarul de stat al Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989 emit prezentul ordin:

Art. 1. - (1) Persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) si la art. 4 alin. (1) din Legea recunostintei fată de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989, precum si fată de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările si completările ulterioare, beneficiază gratuit, în spitalele, centrele medicale de diagnostic si tratament ambulatoriu si în bazele de tratament din reteaua Ministerului Apărării, denumite în continuare unităti sanitare, de medicamente si tratamente medicale.

(2) Tratamentele si medicamentele în unitătile sanitare prevăzute la alin. (1) se acordă în limitele pachetului de servicii medicale profilactice, curative, de urgentă, de medicină dentară, de tratament fizioterapeutic, în ambulatorii si spitale acreditate si de recuperare, contractate de Ministerul Apărării.

Art. 2. - (1) Persoanele prevăzute la art. 1 beneficiază gratuit, în unitătile sanitare din reteaua Ministerului Apărării, de întregul pachet de servicii de bază prevăzut în contractul-cadru si în normele metodologice de aplicare a contractului-cadru, în baza calitătii de asigurat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, potrivit legii, contravaloarea serviciilor decontându-se din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate.

(2) Tratamentele si medicamentele acordate în conditiile alin. (1), care nu se suportă din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate, se suportă din bugetul Ministerului Apărării, în limita fondurilor bugetare aprobate si alocate cu această destinatie.

Art. 3. - Asistenta medicală primară se acordă în cabinetele de medicină de familie care functionează în reteaua Ministerului Apărării pentru persoanele prevăzute la art. 1, în conditiile legii, dacă acestea sunt înscrise pe lista unui medic de familie din această retea.

Art. 4. - Tratamentele medicale ce se acordă în ambulatoriu în unitătile sanitare din reteaua Ministerului Apărării si care nu fac parte din pachetul de servicii medicale de bază, reglementat prin Contractul-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate si normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aplicabil pentru exercitiul bugetar curent, se suportă din fondurile Ministerului Apărării, în limita fondurilor bugetare aprobate si alocate cu această destinatie.

Art. 5. - Directia medicală a Ministerului Apărării, în calitate de utilizator de credite din Programul Administratiei Centrale/Pensii, va cuprinde în proiectul de buget sumele necesare pentru tratamente, medicamente si asistentă medicală de recuperare, care nu se suportă din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate, pe baza datelor comunicate anual, în luna decembrie, de către Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989, referitoare la numărul de beneficiari prevăzuti la art. 1.

Art. 6. - (1) Persoanele prevăzute la art. 1 pot beneficia de asistentă medicală de recuperare în unitătile medicale de recuperare si în bazele de tratament din subordinea Ministerului Apărării.

(2) Biletele de tratament sau de recuperare medicală se asigură de Ministerul Apărării, la solicitarea Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989, decontarea acestora efectuându-se din Fondul national unic al asigurărilor sociale de sănătate si din bugetul Ministerului Apărării, în limitele sumelor acordate cu această destinatie. În cazul în care contravaloarea integrală a biletului nu este acoperită din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate, diferenta se decontează din bugetul Ministerului Apărării, în limita sumelor acordate cu această destinatie.

(3) Persoanele prevăzute la art. 1 pot beneficia de bilete de trimitere la tratament sau recuperare medicală, în conditiile prevăzute la alin. (2), o singură dată într-un an calendaristic, dacă nu au mai beneficiat în cursul aceluiasi an de bilete de tratament sau de recuperare medicală în unitătile medicale de recuperare, în bazele de tratament sau în statiunile balneoclimaterice ale Ministerului Internelor si Reformei Administrative sau ale Ministerului Sănătătii Publice.

Art. 7. - Accesul la tratamente si medicamente în unitătile sanitare se face pe baza documentelor medicale, potrivit legii, a documentului doveditor al calitătii de luptător pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989 sau a celui de urmas de erou-martir, a carnetului de asigurat si a actului de identitate.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apărării,

Teodor Viorel Melescanu

p. Secretarul de stat al Secretariatului de Stat

pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989,

Dorel Căminescu

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind încetarea valabilitătii regulilor tranzitorii pentru decontarea pe Piata pentru Ziua Următoare

 

Tinând cont de Referatul de aprobare întocmit de Departamentul piată de energie electrică,

în conformitate cu prevederile procesului-verbal al sedintei Comitetului de reglementare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei din data de 22 mai 2008,

în temeiul art. 9 alin. (2) si (6), al art. 11 alin. (1) si alin. (2) lit. a) si i) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările si completările ulterioare, precum si al prevederilor Codului comercial al pietei angro de energie electrică, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2004,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, regulile tranzitorii pentru decontare referitoare la răspunderea reciprocă a participantilor la Piata pentru Ziua Următoare îsi încetează valabilitatea.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), plătile din luna iulie 2008 corespunzătoare tranzactiilor cu energie electrică pe Piata pentru Ziua Următoare din luna iunie 2008 se realizează conform prevederilor regulilor tranzitorii pentru decontare referitoare la răspunderea reciprocă a participantilor la Piata pentru Ziua Următoare.

Art. 2. - (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Prezentul ordin se aplică începând cu data de 1 iulie 2008.

Art. 3. - Societatea Comercială „Opcom” - S.A. si participantii la Piata pentru Ziua Următoare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Departamentele de specialitate din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Gergely Olosz

 

Bucuresti, 22 mai 2008.

Nr. 53.

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU SPORT

Nr. 233 din 12 mai 2008

COMITETUL OLIMPIC SI SPORTIV ROMÂN

Nr. 45 din 15 mai 2008

 

 

ORDIN

privind aprobarea acordării Premiului national pentru sport pentru rezultate de exceptie în anul 2007

 

În temeiul prevederilor Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificările si completările ulterioare,

în baza dispozitiilor Hotărârii Guvernului nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispozitiilor Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 759/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Sport, cu modificările si completările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 1.447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă,

în conformitate cu prevederile Statutului Comitetului Olimpic si Sportiv Român,

presedintele Agentiei Nationale pentru Sport si presedintele Comitetului Olimpic si Sportiv Român emit prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă Premiul national pentru sport domnului Lucian Bute, campion mondial, categoria super-mijlocie, versiunea IBF.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Sport,

Octavian Ioan Atanase Bellu

Presedintele Comitetului Olimpic si Sportiv Român,

Octavian Morariu

 

LISTA

asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridică, ce beneficiază de subventii de la bugetul local al municipiului Oradea în anul 2008

 

Nr.

crt.

Denumirea asociatiei/fundatiei

Cuantumul subventiei aprobate

1.

Asociatia Caritas Catolică Oradea

maximum 89 lei/lună/beneficiar, în limita sumei de 35.740 lei

2.

Fundatia People to People

maximum 89 lei/lună/beneficiar, în limita sumei de 20.098 lei

3.

Fundatia Casa Minunată

maximum 89 lei/lună/beneficiar, în limita sumei de 19.000 lei

4.

Fundatia de Scleroză Multiplă MS-Bihor Oradea

maximum 89 lei/lună/beneficiar, în limita sumei de 15.816 lei

5.

Asociatia Down

maximum 89 lei/lună/beneficiar, în limita sumei de 15.680 lei

6.

Asociatia Ramiluck

maximum 89 lei/lună/beneficiar, în limita sumei de 13.350 lei

7.

Fundatia El Sadai

maximum 89 lei/lună/beneficiar, în limita sumei de 12.282 lei

8.

Fundatia Ruhama

maximum 89 lei/lună/beneficiar, în limita sumei de 10.920 lei

9.

Asociatia Pro Christo et Ecclesia

maximum 89 lei/lună/beneficiar, în limita sumei de 10.680 lei

10.

Fundatia Barnaba

maximum 89 lei/lună/beneficiar, în limita sumei de 10.000 lei