MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 442         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 12 iunie 2008

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

577. - Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, precum si pentru reglementarea modalitătilor de stabilire si plată a alocatiei de stat pentru copii

 

Rectificări la:

 - Decretul nr. 110/1995;

 - Decretele : nr. 69/1996, nr. 487/1996, nr. 652/1997, nr. 159/1998

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, precum si pentru reglementarea modalitătilor de stabilire si plată a alocatiei de stat pentru copii

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 11 din Legea nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al art. III din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 16/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, precum si pentru reglementarea modalitătilor de stabilire si plată a alocatiei de stat pentru copii, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Fondurile destinate plătii sumelor restante reprezentând drepturi de alocatie de stat pentru copii stabilite până la data de 31 decembrie 2007, în conditiile legii, precum si cheltuielile de transmitere a acestora se suportă din bugetul de stat, prin bugetele ministerelor si ale altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale cu atributii în acest domeniu până la această dată.

(2) Plata sumelor restante se realizează de către institutiile prevăzute la alin. (1), cu respectarea termenului de prescriptie prevăzut de lege.

Art. 3. - (1) Pentru copiii prevăzuti la art. II alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, bazele de date transmise directiilor de muncă si protectie socială judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, denumite în continuare directii teritoriale, de către Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului, institutiile din sistemul de apărare, ordine publică si sigurantă natională si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale care au în subordine unităti de învătământ, prin structurile teritoriale deconcentrate, precum si directiile generale de asistentă socială si protectia copilului judetene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti constituie documente justificative de plată a alocatiei de stat pentru copii.

(2) Pentru anul 2008, în situatia în care baza de date transmisă de inspectoratele scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, în conditiile prevăzute de art. II alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2007, contine date incomplete cu privire la copiii pentru care se acordă alocatia de stat, reprezentantii legali ai acestora sau, după caz, titularul se vor adresa cu cerere însotită de documente doveditoare la unitătile de învătământ.

(3) Cererile prevăzute la alin. (2) se transmit lunar directiilor teritoriale de către unitătile de învătământ prin intermediul inspectoratelor scolare, până la data de 1 a fiecărei luni.

Art. 4. - Pentru tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani, care urmează cursurile învătământului liceal sau profesional organizate în conditiile legii, cererea prevăzută la art. II alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 16/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii se completează potrivit modelului prevăzut la art. 5 lit. c) din normele metodologice.

Art. 5. - (1) Plata alocatiilor de stat pentru copii scolari stabilite până la data de 31 decembrie 2007, care au fost achitate din bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului si neridicate, se efectuează în continuare prin Compania Natională „Posta Română” - S.A., pe baza filelor cec pentru plata alocatiilor de stat pentru copii scolari care au fost distribuite elevilor prin unitătile de învătământ.

(2) Compania Natională „Posta Română” - S.A. va plăti alocatiile de stat pentru copii scolari restante, cu respectarea termenului legal de prescriptie, din sumele primite în conturile deschise la Trezoreria Statului, atât de la Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului, cât si de la „Bancpost” - S.A.

(3) Cheltuielile pentru plata alocatiei de stat pentru copii din sumele primite de la „Bancpost” - S.A., aferente alocatiilor de stat pentru copii neridicate până la 31 decembrie 2007, se calculează prin aplicarea unui coeficient de 1,3% din valoarea sumelor achitate lunar si se finantează din bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului. Plata se face în luna următoare, pe baza deconturilor primite de la Compania Natională „Posta Română” - S.A.

(4) Din conturile deschise la Trezoreria Statului, Compania Natională „Posta Română” - S.A. ridică sumele în numerar necesare achitării alocatiilor de stat pentru copii, pe baza programărilor depuse la unitătile Trezoreriei Statului la care sunt deschise conturile respective. Pentru sumele în numerar ridicate de Compania Natională „Posta Română” - S.A. din conturile deschise la Trezoreria Statului nu se percep comisioane.

(5) În primele 5 zile lucrătoare ale fiecărei luni Compania Natională „Posta Română” - S.A. va depune în conturile distincte deschise la Trezoreria Statului sumele în numerar ridicate în luna precedentă pentru achitarea alocatiilor de stat pentru copii rămase neutilizate.

(6) Lunar, Compania Natională „Posta Română” - S.A. va vira Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului sumele prescrise.

Art. 6. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 591/1993 privind măsurile pentru aplicarea dispozitiilor Legii nr. 61/1993 referitoare la gestionarea fondurilor, stabilirea si plata alocatiei de stat pentru copii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 21 februarie 2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 28 mai 2008.

Nr. 577.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

de aplicare a prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, precum si pentru reglementarea modalitătilor de stabilire si plată a alocatiei de stat pentru copii

 

Art. 1. - (1) Alocatia de stat pentru copii prevăzută de Legea nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, republicată, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 61/1993, se acordă tuturor copiilor în vârstă de până la 18 ani, cetăteni români, fără discriminare, precum si tinerilor care au împlinit vârsta de 18 ani, care urmează cursurile învătământului liceal sau profesional organizate în conditiile legii, până la terminarea acestora.

(2) Beneficiază de alocatie de stat pentru copii si copiii cetătenilor străini, precum si ai persoanelor fără cetătenie rezidenti/rezidente în România, în conditiile legii, dacă locuiesc împreună cu părintii.

Art. 2. - Alocatia de stat pentru copii se acordă după cum urmează:

a) în cuantumul prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 7/2007, pentru copiii în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copiilor cu handicap;

b) în cuantumul prevăzut la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 61/1993 pentru copiii care au împlinit vârsta de 2 ani, precum si pentru tinerii prevăzuti la art. 1 alin. (3) din Legea nr. 61/1993, denumiti în continuare tineri;

c) în cuantum majorat cu 100% pentru copiii cu handicap care au împlinit vârsta de 3 ani, potrivit prevederilor art. 58 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, până la împlinirea vârstei de 18 ani.

Art. 3. - (1) Alocatia de stat pentru copiii în vârstă de până la 18 ani se acordă pe bază de cerere completată si semnată de reprezentantul legal al copilului, definit la art. 4 alin. (1) si (2) din Legea nr. 61/1993, însotită de originalul si copia certificatului de nastere al copilului si a actului de identitate al reprezentantului legal, precum si de documentele din care să rezulte situatia juridică a copilului fată de reprezentantul legal, si de orice alte documente justificative, după caz.

(2) În cazul persoanei singure care are copii în întretinere si nu a împlinit vârsta de 18 ani, reprezentantul legal este părintele minor, dacă are capacitate deplină de exercitiu. În situatia în care părintele minor nu are capacitate deplină de exercitiu, plata alocatiei de stat pentru copii se face reprezentantului legal al copilului, respectiv al părintelui minor, stabilit în conditiile legii. În situatiile mentionate dreptul la alocatia de stat pentru copii acordată părintelui minor nu încetează.

(3) Documentele din care rezultă situatia juridică a copilului fată de reprezentantul legal, eliberate în conditiile legii, se prezintă în copie si sunt, după caz, următoarele:

a) livretul de familie;

b) hotărârea judecătorească de încredintare a copilului, în caz de divort;

c) hotărârea judecătorească de încredintare în vederea adoptiei;

d) hotărârea judecătorească de încuviintare a adoptiei;

e) hotărârea judecătorească sau, după caz, hotărârea comisiei pentru protectia copilului pentru măsura de protectie specială a plasamentului;

f) dispozitia directorului general/directorului executiv al directiei generale de asistentă socială si protectia copilului sau, după caz, hotărârea judecătorească pentru măsura de protectie specială a plasamentului în regim de urgentă;

g) hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispozitia autoritătii tutelare, emisă până la 31 decembrie 2004;

h) dispozitia autoritătii tutelare de instituire a curatelei;

i) actul de deces al unuia dintre părinti;

j) alte documente, la solicitarea directiei teritoriale.

(4) Pentru copilul cu handicap, cererea prevăzută la alin. (1) este însotită si de copia certificatului de încadrare a copilului într-un grad de handicap. În situatia în care încadrarea într-un grad de handicap intervine după stabilirea dreptului la alocatia de stat pentru copii, solicitantul depune la primărie numai copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, fără a se completa o nouă cerere.

(5) În cazul în care nu a fost eliberat certificatul de nastere al copilului pentru care se solicită dreptul, cererea prevăzută la alin. (1) va fi însotită de actul constatator al nasterii sau de extrasul de nastere. Copia certificatului de nastere al copilului va fi depusă în termen de 30 de zile de la eliberarea acestuia, dar nu mai târziu de 12 luni de la nasterea copilului, în caz contrar dreptul la alocatia de stat pentru copii se suspendă până la depunerea acestuia, cu reluarea plătii drepturilor restante.

(6) Pentru cetătenii străini sau apatrizi documentele din care rezultă identitatea reprezentantului legal, domiciliul sau resedinta acestuia si a copiilor săi pe teritoriul României, precum si situatia juridică a copiilor sunt cele eliberate de autoritătile din tara de origine, traduse si confirmate de autoritătile române, si/sau, după caz, cele eliberate de autoritătile române.

(7) Cererile pentru stabilirea alocatiei de stat pentru copii si actele din care rezultă îndeplinirea conditiilor legale de acordare a acestui drept se depun si se înregistrează la primăria comunei, orasului, municipiului, respectiv sectoarelor municipiului Bucuresti, pe a cărei/cărui/căror rază teritorială îsi au domiciliul sau resedinta, după caz, reprezentantii legali ai copiilor. Pentru aceste cereri se realizează o evidentă separată.

Art. 4. - (1) Tinerii beneficiază de alocatia de stat pentru copii după cum urmează:

a) din oficiu, în continuarea drepturilor acordate până la împlinirea vârstei de 18 ani, dacă sunt îndeplinite conditiile de acordare;

b) pe bază de cerere, completată de acestia, în cazul în care situatia înregistrată înainte de împlinirea vârstei de 18 ani se modifică, însotită de acte doveditoare.

(2) Tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani si repetă anul scolar nu beneficiază de alocatie de stat pentru copii, cu exceptia celor care repetă din motive de sănătate, dovedite cu certificat medical.

(3) În aplicarea art.1 alin. (3) din Legea nr. 61/1993, tinerii beneficiază de alocatie de stat pentru copii în situatia în care urmează cursurile învătământului liceal sau profesional fără întrerupere, cu exceptia prevăzută la alin. (2).

(4) Cererea prevăzută la alin. (1) lit. b) se depune la unitătile de învătământ si este însotită de copia actului de identitate si de adeverinta eliberată de unitatea de învătământ, prin care se atestă faptul că urmează cursurile învătământului liceal sau profesional, că acestea sunt continuate fără întrerupere si că nu repetă anul scolar. În situatia în care anul scolar se repetă din motive medicale, cererea va fi însotită si de copia certificatului medical sau a altui document medical care atestă această situatie.

Art. 5. - Cererea prevăzută la art. 3 alin. (1) se completează după cum urmează:

a) potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului, cu modificările si completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.025/2006, în situatia în care se solicită si indemnizatia pentru cresterea copilului sau stimulentul lunar;

b) potrivit modelului prevăzut în anexa nr.1a), în situatia în care se solicită numai alocatia de stat pentru copii;

c) potrivit modelului prevăzut în anexa nr.1b), în situatia prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. b).

Art. 6. - (1) Pentru copiii pentru care s-a stabilit măsura de protectie specială prevăzută la art. 58 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, cu modificările ulterioare, alocatia de stat pentru copii se acordă pe bază de cerere completată si semnată, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2, de conducătorul directiei generale de asistentă socială si protectia copilului din subordinea consiliului judetean, respectiv din subordinea consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, denumită în continuare directie generală, inclusiv pentru copiii încredintati organismului privat acreditat si licentiat în conditiile legii.

(2) Cererea prevăzută la alin. (1) se depune si se înregistrează la directia de muncă si protectie socială judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, denumită în continuare directie teritorială, până pe data de 1 a fiecărei luni si cuprinde atât pentru serviciile publice, cât si pentru cele private listele cu numele si codul numeric personal ale copiilor, numărul si data emiterii hotărârii comisiei pentru protectia copilului judetene, respectiv a sectorului municipiului Bucuresti sau ale instantelor judecătoresti prin care s-a stabilit măsura de protectie specială, datele privind reprezentantul legal si contul deschis în numele copilului de către directia generală. Cererea este însotită de extrasele de cont pentru conturile în care vor fi virate sumele cu titlu de alocatie de stat pentru copii.

(3) În termenul prevăzut la alin. (2), conducătorul directiei generale transmite directiei teritoriale situatia centralizatoare privind copiii pentru care s-a modificat sau a încetat măsura de protectie specială prevăzută la art. 58 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 272/2004, cu modificările ulterioare, precum si motivele care au dus la această situatie. Situatia centralizatoare se întocmeste potrivit modelelor prevăzute în anexa nr. 3, însotită de copii ale documentelor doveditoare.

Art. 7. - (1) Primarii au obligatia de a transmite lunar directiilor teritoriale, până la data de 1 a fiecărei luni, cererile înregistrate în luna anterioară, potrivit prevederilor art. 3, precum si documentele justificative. Acestea sunt însotite de un tabel centralizator, întocmit potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4. (2) În termenul prevăzut la alin. (1), în aplicarea prevederilor art. 5 din Legea nr. 61/1993, serviciile de stare civilă ale consiliilor locale comunale, orăsenesti, municipale si ale sectoarelor municipiului Bucuresti transmit directiilor teritoriale situatia centralizatoare privind copiii decedati.

(3) În termenul prevăzut la alin. (1) directiile generale transmit directiilor teritoriale lista cuprinzând copiii pentru care au fost emise certificate de încadrare într-un grad de handicap.

Art. 8. - (1) Pentru tinerii prevăzuti la art. 1 alin. (3) din Legea nr. 61/1993, inspectoratul scolar judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, denumit în continuare inspectorat scolar, transmite directiilor teritoriale, în scris si în format electronic, până la data de 1 octombrie a fiecărui an situatia centralizatoare privind elevii înscrisi în anul scolar, care va cuprinde numele si prenumele tânărului, codul numeric personal, adresa completă de domiciliu sau de resedintă a acestuia, precum si unitatea de învătământ la care este înscris. Situatia va cuprinde si elevii înscrisi în unitătile de învătământ private acreditate ori autorizate în conditiile legii.

(2) Pe parcursul anului scolar, inspectoratele scolare transmit lunar directiilor teritoriale, în scris si în format electronic, până la data de 1 a fiecărei luni, situatia privind tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani si care nu mai urmează cursurile învătământului liceal sau profesional, organizate în conditiile legii, respectiv sunt exmatriculati si au renuntat la urmarea cursurilor.

(3) Pentru tinerii înscrisi în unitătile de învătământ din subordinea altor autorităti ale administratiei publice centrale de specialitate, aceste unităti de învătământ au obligatia de a transmite directiilor teritoriale situatiile prevăzute la alin. (1) si (2).

Art. 9. - (1) Acordarea alocatiei de stat pentru copii se stabileste prin decizie a directorului executiv al directiei teritoriale în termen de 10 zile lucrătoare de la transmiterea cererii de către primari, de către conducătorul directiei generale, inspectoratele scolare sau unitătile de învătământ din subordinea altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale. Modelul deciziei de acordare a alocatiei pentru copii este prevăzut în anexele nr. 5a) si 5b).

(2) Decizia prevăzută la alin. (1) se comunică în termen de 15 zile lucrătoare de la emitere reprezentantului legal al copilului, iar pentru copiii prevăzuti la art. 6 alin. (1), si conducătorului directiei generale.

(3) Decizia prevăzută la alin. (1) se poate ataca potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 10. - (1) Dreptul la alocatia de stat pentru copii se stabileste începând cu luna următoare celei în care s-a născut copilul, iar plata drepturilor se face începând cu luna următoare depunerii cererii.

(2) Pentru copiii dati în plasament, pentru cei pentru care s-a instituit tutela sau curatela, copiii încredintati în vederea adoptiei sau adoptati, stabilirea dreptului la alocatia de stat pentru copii se face începând cu luna în care a fost emisă, după caz, dispozitia conducătorului directiei generale, hotărârea comisiei pentru protectia copilului sau hotărârea judecătorească.

(3) Pentru copiii prevăzuti la alin. (2), plata alocatiei de stat pentru copii se face începând cu luna următoare stabilirii dreptului, inclusiv pentru perioadele anterioare, în conditiile alin. (2).

(4) Plata alocatiei de stat pentru copii pentru cazurile prevăzute la art. 2 lit. c) se face începând cu luna următoare încadrării într-un grad de handicap, iar începând cu luna următoare expirării certificatului de încadrare într-un grad de handicap plata se face în cuantumul prevăzut la art. 2 lit. b). În situatia în care se emite un nou certificat de încadrare a copilului într-un grad de handicap, cuantumul majorat se acordă începând cu luna emiterii acestuia, iar plata se efectuează începând cu luna următoare transmiterii copiei certificatului de încadrare într-un grad de handicap.

Art. 11. - (1) Alocatia de stat pentru copii se plăteste reprezentantului legal al copilului.

(2) După împlinirea vârstei de 14 ani, plata alocatiei de stat pentru copii se poate face direct titularului, cu încuviintarea reprezentantului legal.

(3) În situatia prevăzută la alin. (2), reprezentantul legal al copilului transmite încuviintarea scrisă si semnată de acesta directiei teritoriale.

(4) Pentru tinerii prevăzuti la art. 1 alin. (3) din Legea nr. 61/1993, alocatia de stat pentru copii se plăteste direct acestora.

Art. 12. - (1) Plata alocatiei de stat pentru copii se realizează prin mandat postal, cont curent personal sau cont de card, în functie de optiunea reprezentantului legal.

(2) În vederea efectuării plătii alocatiei de stat pentru copii, directiile teritoriale solicită Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse creditele bugetare necesare, până cel târziu la data de 15 a fiecărei luni.

(3) Plata alocatiei de stat pentru copii se efectuează de către directia teritorială în a cărei rază îsi are domiciliul sau resedinta reprezentantul legal al copilului, respectiv tânărul înscris în actul de identitate.

Art. 13. - (1) Pentru copiii prevăzuti la art. 6 alin. (1), plata alocatiei de stat pentru copii se realizează numai în conturile personale deschise pentru acestia de către directiile generale si se capitalizează până la împlinirea de către copil a vârstei de 14 ani.

(2) Pe perioada în care copiii prevăzuti la art. 6 alin. (1) sunt în întretinerea familiei sau, după caz, s-a instituit măsura alternativă a tutelei ori măsura de protectie specială a plasamentului la o familie, persoană sau la asistentul maternal, alocatia de stat pentru copii se va acorda reprezentantului legal, în baza documentelor prevăzute la art. 3 alin. (1)-(6).

(3) În situatia prevăzută la alin. (2), suma cu titlu de alocatie de stat pentru copii, capitalizată în conditiile prevăzute la art. 4 alin. (4) din Legea nr. 61/1993, poate fi utilizată de către reprezentantul legal al copilului în interesul acestuia, prin hotărârea comisiei pentru protectia copilului.

(4) Cheltuielile pentru deschiderea contului personal prevăzut la alin.(1) se suportă din bugetul de stat alocat Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse, la solicitarea directiilor generale.

(5) În cazul decesului copilului prevăzut la art. 6 alin.(1), sumele cu titlu de alocatie de stat pentru copii plătite se virează de către directiile teritoriale la bugetul de stat, conturile deschise fiind accesate de acestea si lichidate.

Art. 14. - (1) În situatia în care se schimbă reprezentantul legal al copilului, plata alocatiei de stat pentru copii se suspendă până la stabilirea noului reprezentant legal, plata urmând să se efectueze în conditiile art. 3, inclusiv pentru perioada suspendării.

(2) În cazul în care achitarea drepturilor de alocatie de stat pentru copii se face prin mandat postal, plata acesteia se suspendă dacă timp de 3 luni consecutive reprezentantul legal al copilului sau tânărul nu a încasat drepturile cu titlu de alocatie de stat pentru copii. Reluarea în plată, inclusiv plata drepturilor restante, se face pe bază de cerere scrisă întocmită de reprezentantul legal al copilului sau de tânăr, care se înregistrează la directia teritorială.

(3) Reluarea plătii drepturilor suspendate în conditiile alin.(1) si (2) se face cu respectarea termenului general de prescriptie prevăzut de lege, în cazul în care în perioada de suspendare nu au intervenit modificări de natură să conducă la încetarea dreptului.

Art. 15. - (1) În situatia în care, după stabilirea dreptului la alocatie de stat pentru copii, reprezentantul legal sau tânărul optează pentru o altă formă de plată, acesta comunică în scris directiei teritoriale.

(2) În cazul în care optează pentru plata în cont curent personal sau cont de card, comunicarea este însotită de extrasul de cont care cuprinde numele reprezentantului sau, după caz, al tânărului, codul IBAN, numărul de cont, banca si filiala unde este deschis contul ori, după caz, de alte documente emise de unitatea bancară, care să cuprindă aceste informatii.

(3) Plata în cont curent personal sau cont de card a alocatiei de stat pentru copii se realizează numai la băncile cu care directiile teritoriale au negociat comisionul, în conditiile prevăzute la art. 10 alin.(4) din Legea nr. 61/1993.

Art. 16. - (1) Dreptul la alocatia de stat pentru copii încetează începând cu luna următoare celei în care nu mai sunt îndeplinite conditiile de acordare. Dreptul la alocatia de stat pentru copii încetează în una dintre următoarele situatii:

a) decesul copilului sau, după caz, al tânărului;

b) tânărul nu mai urmează cursurile liceale sau profesionale organizate în conditiile legii;

c) copilul cetătenilor străini sau apatrizi prevăzuti la art. 1 alin.(2) nu mai locuieste în România.

(2) În situatia în care după încetarea dreptului sunt îndeplinite din nou conditiile de acordare, alocatia de stat pentru copii se acordă începând cu luna următoare depunerii cererii.

Art. 17. - (1) În cazul în care reprezentantul legal se află temporar în imposibilitatea de a primi alocatia de stat pentru copii, fără pierderea calitătii de reprezentant legal, plata acesteia se poate face celuilalt părinte, unui alt reprezentant legal sau, după caz, unei persoane împuternicite prin procură specială care trebuie să contină în mod obligatoriu următoarele elemente:

a) numele, prenumele, cetătenia, data si locul nasterii, domiciliul si actul de identitate al reprezentantului legal;

b) numele, prenumele, datele de identificare (actul de identitate, domiciliul, data si locul nasterii) ale mandatarului;

c) obiectul mandatului (încasarea drepturilor curente si restante, semnarea extrasului de cont pentru copilul/copiii - numele si prenumele, CNP-ul);

d) perioada de exercitare a mandatului în limita prevăzută de lege;

e) precizarea că mandatarul are obligatiile ce revin reprezentantului legal, inclusiv pe aceea de a anunta în termen directiei teritoriale orice schimbare intervenită în situatia reprezentantului legal sau a copilului, de natură să suspende ori să înceteze acordarea drepturilor.

(2) În situatia prevăzută la alin.(1), plata alocatiei de stat pentru copii se face la oficiul postal sau la unitatea bancară, pe baza actului doveditor din care rezultă calitatea de reprezentant legal ori, după caz, de persoană împuternicită.

(3) Pentru solicitarea si primirea drepturilor restante, persoana împuternicită în conditiile alin.(1) depune la directia teritorială cererea de acordare a drepturilor, însotită de copia procurii speciale.

(4) Prevederile alin.(1)-(3) sunt aplicabile si în situatia în care reprezentantii legali împreună cu copilul/copiii lor îsi stabilesc resedinta în altă tară.

Art. 18. - (1) Reprezentantul legal al copilului sau, după caz, tânărul este obligat să comunice în scris directiei teritoriale orice modificare intervenită, de natură să determine încetarea, suspendarea sau modificarea plătii drepturilor de alocatie de stat pentru copii, în termen de 15 zile de la aparitia acestora.

(2) În aplicarea prevederilor alin.(1), directia teritorială are obligatia de a actualiza informatiile prelucrate prin programul informatic din cererea initială, pe baza actelor doveditoare.

Art. 19. - (1) În cazul schimbării adresei de domiciliu sau de resedintă în aria de competentă a aceleiasi directii teritoriale care a efectuat plata drepturilor până la aparitia modificării, reprezentantul legal sau, după caz, tânărul comunică în scris, în termenul prevăzut la art. 18 alin.(1), directiei teritoriale modificarea.

(2) În cazul în care noua adresă de domiciliu se află în aria de competentă a altei directii teritoriale, directia teritorială care a efectuat plata până la aparitia modificării procedează la încetarea plătii si comunică în scris directiei teritoriale din judetul de domiciliu al titularului datele necesare în vederea reluării plătii, mentionând obligatoriu ultima lună pentru care s-a efectuat plata, cuantumul, precum si suma restantă defalcată pe fiecare lună.

(3) În situatia prevăzută la alin.(2), reprezentantul legal sau, după caz, tânărul prezintă directiei teritoriale actele doveditoare, pe baza cărora se întocmeste un dosar nou, în termenul prevăzut la art. 18 alin.(1).

Art. 20. - (1) Încetarea/modificarea/suspendarea dreptului la alocatia de stat pentru copii se realizează în baza deciziei directorului executiv al directiei teritoriale, care se comunică beneficiarului în termen de 20 de zile de la emitere.

(2) La fundamentarea deciziei prevăzute la alin.(1), directia teritorială poate să solicite informatii de la primari, de la directiile generale, precum si de la orice altă institutie care detine date cu privire la identitatea reprezentantului legal ori a copilului si la domiciliul acestuia.

Art. 21. - (1) Alocatia de stat pentru copii nu poate fi urmărită silit decât în vederea recuperării sumelor încasate necuvenit cu acest titlu.

(2) Sumele încasate necuvenit cu titlu de alocatie de stat pentru copii se recuperează, potrivit legii, de la persoanele care le-au încasat, pe baza deciziei directorului executiv al directiei teritoriale, si, după caz, prin angajamentul de plată scris al persoanei care le-a încasat necuvenit.

(3) Decizia de recuperare a sumelor încasate necuvenit se comunică celui obligat la plată în termen de 15 zile de la emitere si constituie titlu executoriu de la data comunicării.

Art. 22. - Recuperarea sumelor încasate necuvenit se urmăreste de directia teritorială si se realizează după cum urmează:

a) dacă copilul sau tânărul beneficiază în continuare de drepturi, se vor face retineri esalonat din drepturile aferente lunilor următoare;

b) dacă copilul sau tânărul nu mai beneficiază de drepturi în perioada următoare constatării debitului si reprezentantul legal al copilului, respectiv tânărul consimte, prin angajament scris, să restituie suma încasată necuvenit, acesta va achita suma respectivă în contul directiei teritoriale deschis la Trezoreria Statului sau la sediul acesteia prin casierie, în termenul prevăzut de decizia de recuperare;

c) dacă reprezentantul legal al copilului, respectiv tânărul nu consimte la restituirea sumei si nu există posibilitatea recuperării din alte drepturi, se transmite înstiintare la directia judeteană a finantelor publice, respectiv a sectoarelor municipiului Bucuresti, această institutie urmând să confirme preluarea în continuare a urmăririi debitului respectiv;

d) debitorii declarati insolvabili sau dispăruti se scad din activul directiei teritoriale si se trec într-o evidentă specială, cu respectarea procedurilor legale.

Art. 23. - Datele cuprinse în cererea privind acordarea alocatiei de stat pentru copii sunt supuse confidentialitătii, cu respectarea legislatiei privind datele cu caracter personal.

Acestea pot fi folosite numai în scopul stabilirii dreptului si al întocmirii unor situatii statistice, precum si în situatii justificate de unele măsuri de incluziune socială.

Art. 24. - În aplicarea prezentelor norme metodologice se pot elabora instructiuni care se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse.

Art. 25. - Anexele nr. 1a), 1b), 2, 3, 4, 5a) si 5b) fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

ANEXA Nr. 1a)**)

la normele metodologice

 

CERERE

pentru acordarea alocatie de stat pentru copii

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

 

ANEXA Nr. 1b)*)

la normele metodologice

 

CERERE

pentru acordarea alocatiei de stat pentru copii*)

în cazul tinerilor care au împlinit varsta de 18 ani si urmeaza cursurile învatamantului liceal sau profesional

 

ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

 

CERERE

pentru acordarea alocatiei de stat pentru copii*)

 

LISTA

pentru serviciile publice, care cuprinde copiii pentru care s-a stabilit măsura de protectie specială prevăzută la art. 58 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, cu modificările ulterioare

 

 

Din serviciul rezidential (denumire) ....................

Adresa ..................................................................

 

 

 

 

Nr. crt.

Copil

Hotărârea comisiei

pentru protectia

copilului

Hotărârea instantei judecătoresti

Dispozitia DGASPC

Reprezentantul legal

Nr. cont

Cod IBAN

Banca/ sucursala

 

Numele

Prenumele

CNP

Nr.

Data

Nr.

Data

Nr.

Data

Numele

Prenumele

CNP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA

pentru serviciile private, care cuprinde copiii pentru care s-a stabilit măsura de protectie specială prevăzută la art. 58 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, cu modificările ulterioare

 

Din serviciul rezidential (denumire)..........................................................................................................................................

Adresa....................................................................................................................................................................................

Telefon:.........................., fax ...............................

Certificat de acreditare seria .............. nr. ..........

Licenta seria .............. nr. ..........

 

 

 

 

Nr. crt.

Copil

Hotărârea comisiei

pentru protectia

copilului

Hotărârea instantei judecătoresti

Dispozitia DGASPC

Reprezentantul legal

Nr. cont

Cod IBAN

Banca/ sucursala

Numele

Prenumele

CNP

Nr.

Data

Nr.

Data

Nr.

Data

Numele

Prenumele

CNP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 3

la normele metodologice

 

SITUATIA CENTRALIZATOARE

privind copiii pentru care s-a modificat sau a încetat măsura de protectie specială prevăzută la art. 58 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, cu modificările ulterioare

 

 

Subsemnata (ui),

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numele si prenumele;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

având functia de director general/director executiv

 

 

 

al DGASPC a judetului/sectorului municipiului Bucuresti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fax

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-mail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potrivit prevederilor art. 6 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, precum si pentru reglementarea modalitătilor de stabilire si plată a alocatiei de stat pentru copii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2008, vă transmit situatia centralizatoare privind copiii pentru care s-a modificat sau a încetat măsura de protectie specială prevăzută la art. 58 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, cu modificările ulterioare.

 

Data …............................ .. Semnătura solicitantului …....................

 

 

SITUATIE CENTRALIZATOARE

privind copiii pentru care s-a modificat sau a încetat măsura de protectie specială prevăzută la art. 58 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, cu modificările ulterioare

 

Din serviciul rezidential public/privat (denumire) ..................................................

Adresa ..............................................................................................................

 


 

Nr. crt.

Copil

CNP

Hotărârea comisiei pentru

protectia copilului de

modificare/încetare a măsurii

Hotărârea instantei judecătoresti de modificare/încetare a măsurii

Motivatie

Noul reprezentant legal

CNP

Numele

Prenumele

Nr.

Data

Nr.

Data

 

Numele

Prenumele

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 4

la normele metodologice

 

ROMÂNIA

Judetul/Municipiul Bucuresti .................................

(cod, denumire)

Primarul localitătii/sectorului ....................................

(cod, denumire)

 

TABEL CENTRALIZATOR

privind cererile înregistrate pentru alocatia de stat pentru copii în luna ........, anul ........

 

Nr. crt.

Numele si prenumele copilului

CNP-u

copilului

Numele si prenumele reprezentantului legal

CNP-ul reprezentantului legal

Adresa

Data înregistrării cererii

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data .............

 

Predat

Reprezentant primărie,

...................................

(numele si prenumele)

Primit

Reprezentant DMPS,

.............................................

(numele si prenumele)

 

ANEXA Nr. 5a)

la normele metodologice

 

DIRECTIA DE MUNCĂ SI PROTECTIE SOCIALĂ

 

DECIZIE

privind aprobarea acordării alocatiei de stat pentru copii

 

Nr. .................... din ....................

 

Având în vedere:

- art. 7 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, precum si pentru reglementarea modalitătilor de stabilire si plată a alocatiei de stat pentru copii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2008;

- Cererea pentru acordarea alocatiei de stat pentru copii înregistrată cu nr. ......................................................................;

- regulamentul de organizare si functionare al directiei de muncă si protectie socială ....................................................... si în temeiul competentelor conferite de lege,

directorul executiv al Directiei de Muncă si Protectie Socială ............................................................................., numit prin Ordinul ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse nr. ........, decide:

Art. 1. - Se aprobă pentru doamna/domnul .........................................................................................................................., în calitate de reprezentant legal al copilului/titular ................................................................., acordarea alocatiei de stat pentru copii în cuantum de .......................... lei.

Art. 2. - (1) Drepturile prevăzute la art. 1 se acordă începând cu luna ......................................................... .

(2) Plata drepturilor prevăzute la art. 1 se efectuează în perioada .......................................... a fiecărei luni, prin mandat postal/cont personal.

Decizia poate fi contestată în termen de 30 de zile de la comunicare, la Directia de Muncă si Protectie Socială .................................................................. .

În cazul în care sunteti nemultumit de solutionarea contestatiei, decizia poate fi atacată la Tribunalul ................................, în termen de 30 de zile de la comunicarea solutionării contestatiei, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare.

 

Director executiv,

........................

 

ANEXA Nr. 5b)

la normele metodologice

 

DIRECTIA DE MUNCĂ SI PROTECTIE SOCIALĂ

 

DECIZIE

privind aprobarea acordării alocatiei de stat pentru copii

Nr. ......... din ..........

 

Având în vedere:

- art. 7 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, precum si pentru reglementarea modalitătilor de stabilire si plată a alocatiei de stat pentru copii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2008;

- Cererea pentru acordarea alocatiei de stat pentru copii înregistrată cu nr. .....................................................................;

- regulamentul de organizare si functionare al directiei de muncă si protectie socială ...................................................... si în temeiul competentelor conferite de lege,

directorul executiv al Directiei de Muncă si Protectie Socială ........................................................................., numit prin Ordinul ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse nr. ..........., decide:

Art. 1. - (1) Se aprobă acordarea alocatiei de stat pentru copii pentru copiii pentru care s-a stabilit măsura de protectie specială prevăzută la art. 58 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, cu modificările ulterioare.

(2) Copiii pentru care se acordă alocatia de stat pentru copii si cuantumul acesteia sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - (1) Drepturile prevăzute la art. 1 se acordă începând cu luna ......................................................... .

(2) Plata drepturilor prevăzute la art. 1 se efectuează în perioada .......................................... a fiecărei luni si se virează în contul personal al acestora.

Decizia poate fi contestată în termen de 30 de zile de la comunicare, la Directia de Muncă si Protectie Socială ........................ .

În cazul în care sunteti nemultumit de solutionarea contestatiei, decizia poate fi atacată la Tribunalul ................................, în termen de 30 de zile de la comunicarea solutionării contestatiei, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare.

 

Director executiv,

..............................

 

ANEXĂ

la anexa nr. 5b)

 

LISTA

cuprinzând copiii pentru care s-a stabilit măsura de protectie specială prevăzută la art. 58 alin.(1) lit. c) din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, cu modificările ulterioare, pentru care s-au stabilit dreptul la alocatia de stat pentru copii si cuantumul acesteia

 

Din serviciul rezidential public/privat (denumire) .............................................................

Adresa .......................................................................................................

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Copilul

Reprezentantul legal

Nr. cont

Cod IBAN

Cuantumul alocatiei

- lei -

Numele

Prenumele

CNP

Numele

Prenumele

CNP

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECTIFICĂRI

 

În anexa la Decretul nr. 110/1995 privind conferirea medaliei „Crucea comemorativă a celui de-al doilea război mondial, 1941-1945”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 si 244 bis din 25 octombrie 1995, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în loc de: „Durnea I. Costache” se va citi: „Drumea I. Costache”.

 

În anexele la decretele:

- nr. 69/1996 privind conferirea medaliei „Crucea comemorativă a celui de-al doilea război mondial, 1941-1945”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 si 105 bis din 23 mai 1996;

- nr. 487/1996 privind conferirea medaliei „Crucea comemorativă a celui de-al doilea război mondial, 1941-1945”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 264 si 264 bis din 28 octombrie 1996;

- nr. 652/1997 privind conferirea medaliei „Crucea comemorativă a celui de-al doilea război mondial, 1941-1945”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 si 14 bis din 16 ianuarie 1998; si

- nr. 159/1998 privind conferirea medaliei „Crucea comemorativă a celui de-al doilea război mondial, 1941-1945”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 190 si 190 bis din 22 mai 1998, se fac următoarele rectificări*) (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I):

 

*) Textul rectificărilor va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 442 bis în afara abonamentului.