MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 450         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 17 iunie 2008

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.070. - Ordin al ministrului sănătătii publice pentru aprobarea Normelor metodologice de constituire, păstrare si utilizare a Rezervei Ministerului Sănătătii Publice si a Nomenclatorului de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale si alte materiale specifice

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice de constituire, păstrare si utilizare a Rezervei Ministerului Sănătătii Publice si a Nomenclatorului de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale si alte materiale specifice

 

Văzând Referatul de aprobare al Directiei generale politici, strategii si managementul calitătii în sănătate nr. EN. 5.702 din 28 mai 2008,

în temeiul prevederilor art. 40 alin. (1) si (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice de constituire, păstrare si utilizare a Rezervei Ministerului Sănătătii Publice, prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Nomenclatorul de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale si alte materiale specifice, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - (1) Rezerva Ministerului Sănătătii Publice este destinată rezolvării unor situatii speciale cu impact asupra sănătătii publice.

(2) Rezerva Ministerului Sănătătii Publice cuprinde: medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale si alte materiale specifice.

Art. 4. - (1) Produsele si bunurile de natura celor prevăzute la art. 3 alin. (2), cuprinse în Rezerva pentru situatii speciale, sunt preluate în Rezerva Ministerului Sănătătii Publice.

(2) Bunurile existente în Rezerva pentru situatii speciale care nu sunt prevăzute la alin. (1) sunt gestionate de Oficiul Central de Stocare pentru Situatii Speciale Bucuresti.

Art. 5. - Produsele si bunurile cuprinse în Rezerva Ministerului Sănătătii Publice se achizitionează, în conditiile legii, din sumele prevăzute în bugetul Ministerului Sănătătii Publice.

Art. 6. - (1) Pentru depozitarea, conservarea si eliberarea produselor si bunurilor din rezervă, Ministerul Sănătătii Publice poate încheia contracte de prestări de servicii în conditiile legii.

(2) Depozitarea si conservarea unor produse si bunuri din Rezerva Ministerului Sănătătii Publice se pot asigura si de unitătile sanitare din reteaua proprie, în conditiile prezentului ordin; lista unitătilor sanitare care detin produse si bunuri din Rezerva Ministerului Sănătătii Publice este prevăzută în anexa nr. 3.

Art. 7. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 8. - Directiile de specialitate din Ministerul Sănătătii Publice si unitătile din subordinea sau cele aflate sub autoritatea Ministerului Sănătătii Publice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 9. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin orice dispozitie contrară se abrogă.

Art. 10. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 28 mai 2008.

Nr. 1.070.

 

ANEXA Nr. 1

 

NORME METODOLOGICE

de constituire, păstrare si utilizare a Rezervei Ministerului Sănătătii Publice

 

CAPITOLUL I

Constituirea Rezervei Ministerului Sănătătii Publice

 

Art. 1. - (1) Constituirea Rezervei Ministerului Sănătătii Publice se realizează pe baza nomenclatorului de produse si bunuri cuprins în anexa nr. 2.

(2) Sortimentele de produse si bunuri, precum si cantitătile prevăzute în nomenclatorul cuprins în anexa nr. 2 pot fi modificate prin ordin al ministrului sănătătii publice.

Art. 2. - Procurarea de produse si bunuri în Rezerva Ministerului Sănătătii Publice se realizează cu respectarea dispozitiilor legale privind achizitiile publice, în limita fondurilor aprobate Ministerului Sănătătii Publice cu această destinatie.

 

CAPITOLUL II

Păstrarea si utilizarea produselor si bunurilor

din Rezerva Ministerului Sănătătii Publice

 

Art. 3. - (1) Pentru depozitarea si conservarea produselor si bunurilor din rezervă, Ministerul Sănătătii Publice poate încheia contracte de prestări de servicii în conditiile legii.

(2) Pentru produsele si bunurile din Rezerva Ministerului Sănătătii Publice existente la nivelul unitătilor sanitare, depozitarea si conservarea se asigură de către conducerea acestora.

Art. 4. - Spatiile destinate depozitării produselor si bunurilor din Rezerva Ministerului Sănătătii Publice trebuie să fie amenajate si trebuie să prezinte garantii pentru o bună conservare si securitate.

Art. 5. - (1) În cazul unitătilor sanitare care detin stocuri de produse si bunuri din Rezerva Ministerului Sănătătii Publice si care au obligatia de a asigura depozitarea si conservarea acestora, depozitarea se face în încăperi separate de încăperile în care sunt păstrate produsele acestor unităti.

(2) În situatia în care volumul produselor si bunurilor din Rezerva Ministerului Sănătătii Publice este redus si nu se justifică repartizarea unui spatiu de depozitare separat, aceste produse si bunuri pot fi depozitate în acelasi spatiu cu produsele unitătii respective, dar în zone special amenajate, corespunzătoare din punctul de vedere al depozitării, conservării si manipulării.

(3) Conducerile unitătilor sanitare care detin stocuri de produse si bunuri din Rezerva Ministerului Sănătătii Publice asigură gestionarea lor prin persoane desemnate, numite prin decizia managerului.

Art. 6. - (1) Pentru medicamente, seruri, vaccinuri si alte materiale specifice, unitătile depozitare aplică dispozitiile legale privind pierderile materiale produse în timpul depozitării, manipulării si transportului.

(2) Documentatia legală privind perisabilitătile se întocmeste de unitatea depozitară, după caz.

(3) Un exemplar al documentatiei prevăzute la alin. (2) este transmis la Ministerul Sănătătii Publice - Directia generală politici, strategii si managementul calitătii în sănătate, care o analizează si o prezintă ministrului sănătătii publice spre aprobare.

 

CAPITOLUL III

Scoaterea produselor din Rezerva Ministerului Sănătătii Publice

 

Art. 7. - (1) Unitatea depozitară are obligatia de a conduce evidenta termenelor de valabilitate a tuturor produselor din rezervă, transmitând Ministerului Sănătătii Publice – Directia generala politici, strategii si managementul calitătii în sănătate produsele si cantitătile din rezervă al căror termen de valabilitate expiră în următoarele 10 luni.

(2) Situatia termenelor de valabilitate a produselor păstrate, avizată de autoritatea de sănătate publică în cazul unitătilor sanitare, este transmisă lunar, până la data de 5 a lunii curente pentru luna precedentă.

(3) Situatia termenelor de valabilitate pentru produsele păstrate sterile, avizată de autoritatea de sănătate publică în cazul unitătilor sanitare, se transmite de unitatea depozitară trimestrial, până la data de 10 a lunii curente pentru trimestrul încheiat, la Ministerul Sănătătii Publice - Directia generală politici, strategii si managementul calitătii în sănătate.

(4) Prevederile alin. (1) si (2) se aplică în mod corespunzător si de unitătile sanitare care detin produse din Rezerva Ministerului Sănătătii Publice.

(5) Pe baza situatiilor transmise în conformitate cu dispozitiile alin. (2) si (3) si având în vedere necesarul transmis de autoritătile de sănătate publică pentru situatiile care necesită interventii medicale datorită producerii unor situatii speciale, Directia generală politici, strategii si managementul calitătii în sănătate propune produsele si bunurile care urmează a fi scoase din Rezerva Ministerului Sănătătii Publice prin ordin al ministrului sănătătii publice.

Art. 8. - (1) Scoaterea produselor din Rezerva Ministerului Sănătătii Publice se poate efectua în următoarele situatii:

a) asigurarea produselor necesare pentru interventiile medicale necesare în situatii speciale;

b) existenta în stocurile rezervei a unor cantităti de produse al căror termen de valabilitate expiră în următoarele 10 luni;

c) existenta în stocurile rezervei a unor cantităti de produse al căror termen de valabilitate depăseste următoarele 10 luni, dar care au utilizare restrânsă datorită progresului terapeutic si/sau un rulaj al stocurilor scăzut;

d) acordarea unor ajutoare umanitare.

(2) Scoaterea produselor din Rezerva Ministerului Sănătătii Publice în situatiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) se aprobă prin ordin al ministrului sănătătii publice, iar scoaterea produselor în cazul prevăzut la alin. (1) lit. d) se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Art. 9. - (1) Produsele si bunurile scoase din Rezerva Ministerului Sănătătii Publice, aflate la unitatea depozitară, sunt transferate autoritătilor de sănătate publică sau unitătilor sanitare, după caz. Produsele transferate pe baza procesuluiverbal de predare-preluare ies din patrimoniul Ministerului Sănătătii Publice si se înregistrează în patrimoniul autoritătilor de sănătate publică sau al unitătilor sanitare, după caz.

(2) Consumul produselor se înregistrează pe baza documentelor justificative si pe cheltuiala autoritătii de sănătate publică sau a unitătii sanitare, după caz.

(3) Produsele si bunurile din Rezerva Ministerului Sănătătii Publice existente la unitătile sanitare se scot din rezervă în situatiile prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a)-c) prin ordin al ministrului sănătătii publice.

Art. 10. - În cazul unitătilor sanitare care detin stocuri de produse din Rezerva Ministerului Sănătătii Publice al căror termen de valabilitate a expirat, scoaterea acestora se poate efectua, în conditiile legii, la nivelul acestor unităti.

 

CAPITOLUL IV

Evidenta produselor din Rezerva Ministerului Sănătătii Publice

 

Art. 11. - Evidenta produselor din Rezerva Ministerului Sănătătii Publice se organizează astfel:

a) la nivelul unitătilor depozitare - evidenta contabilă de gestiune cantitativ-valorică conform legislatiei în vigoare; acestea întocmesc trimestrial si anual situatia stocurilorproduselor din Rezerva Ministerului Sănătătii Publice, cantitativ si valoric, pe care o transmit Ministerului Sănătătii Publice - Directia generală politici, strategii si managementul calitătii în sănătate;

b) la nivelul Ministerului Sănătătii Publice se organizează si se conduce evidenta analitică pe fiecare categorie de bunuri;

c) la nivelul unitătilor sanitare care detin produse din Rezerva Ministerului Sănătătii Publice se organizează si se conduce evidenta analitică pe categorii de bunuri.

Art. 12. - Unitătile depozitare, precum si unitătile sanitare care detin produse din Rezerva Ministerului Sănătătii Publice au obligatia de a le inventaria anual, în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

 

CAPITOLUL V

Responsabilităti

 

Art. 13. - Managerii unitătilor sanitare care detin produse si bunuri din Rezerva Ministerului Sănătătii Publice, precum si conducătorii unitătilor depozitare, după caz, au obligatia:

a) de a asigura gestionarea acestora în conformitate cu dispozitiile prezentului ordin;

b) de a conduce evidenta termenelor de valabilitate a acestora si de a le transmite, până la data de 5 a lunii curente pentru luna precedentă, Ministerului Sănătătii Publice – Directia generală politici, strategii si managementul calitătii în sănătate;

c) de a organiza evidenta contabilă de gestiune cantitativvalorică a produselor si bunurilor primite din Rezerva Ministerului Sănătătii Publice;

d) de a transmite Ministerului Sănătătii Publice – Directia generală politici, strategii si managementul calitătii în sănătate documentatia legală privind perisabilitătile rezultate pe perioada depozitării si conservării acestora;

e) de a respecta prevederile cuprinse în prezentul ordin referitoare la modalitatea de scoatere a produselor si bunurilor din Rezerva Ministerului Sănătătii Publice.

Art. 14. - Autoritătile de sănătate publică au următoarele obligatii:

a) de a verifica unitătile sanitare care detin stocuri de produse si bunuri din Rezerva Ministerului Sănătătii Publice cu privire la respectarea de către managerii acestora a obligatiilor prevăzute la art. 13;

b) de a aviza situatiile transmise de unitătile sanitare care detin stocuri de produse si bunuri din Rezerva Ministerului Sănătătii Publice, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (5), în termen de maximum 24 de ore de la data prezentării acestora;

c) de a întocmi necesarul de produse si bunuri, pe unităti sanitare si pe judet, pentru interventia medicală în situatii speciale cu implicatii asupra sănătătii publice, în termen de maximum 24 de ore de la producerea situatiei de urgentă.

 

ANEXA Nr. 2

 

NOMENCLATORUL

de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale si alte materiale specifice

 

Nr. crt.

Denumirea produselor sau a grupelor de produse

Unitatea de măsură, forma farmaceutică, concentratia, ambalajul

Cantitatea necesară

 

MEDICAMENTE ANTIBIOTICE SI CHIMIOTERAPICE

 

 

1.

AMOXICILLINUM (DCI)

cps. 250 mg

20.000

2.

AMOXICILLINUM (DCI)

cps. 500 mg

20.000

3.

AMOXICILLINUM (DCI)

compr. 1g

35.000

4.

AMOXICILLINUM (DCI)

pulbere pt. susp. orală 125 mg/5 ml

5.000

5.

AMOXICILLINUM (DCI)

pulbere pt. susp. orală 250 mg/5 ml

5.000

6.

AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUM

compr. film. 625 mg

15.000

7.

AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUM

pulb. pt. sol. inj. flac. 1,2 g

5.000

8.

AMPICILLINUM (DCI)

cps. 250 mg

10.000

9.

AMPICILLINUM (DCI)

cps. 500 mg.

20.000

10.

AMPICILLINUM (DCI)

pulb. inj. flac. 500 mg.

30.000

11.

BENZYLPENICILLINUM (DCI)

pulb. inj. flac. 1.000.000 u.i.

35.000

12.

CEFOPERAZONUM (DCI)

pulb. inj. flac. 1 g

13.000

13.

CEFUROXIMUM (DCI)

cps. 250 mg

10.000

14.

CEFTRIAXONUM (DCI)

pulb. pt. sol. inj. flac. 1 g

11.000

15.

CHLORAMFENICOLUM (DCI)

drag. 250 mg

2.500

16.

CIPROFLOXACINUM (DCI)

compr. film. 500 mg

16.000

17.

CLINDAMYCINUM (DCI)

sol. inj. 150 mg/ml fiole 4 ml

10.000

18.

DOXYCYCLINUM (DCI)

cps. 100 mg

10.000

19.

ERYTHROMYCYNUM (DCI)

compr. 200 mg

30.000

20.

ERYTHROMYCYNUM (DCI)

pulbere pt. susp. orală 200 mg/5 ml

3.000

21.

GENTAMICINUM (DCI)

sol. inj. 40 mg/ml fiole 2 ml

20.000

22.

IMIPENEMUM + CILASTATINUM

pulb. pt. sol. inj. flac.

1.000

23.

OXACILLINUM (DCI)

cps. 500 mg

24.000

24.

OXACILLINUM (DCI)

pulb. inj. flac. 500 mg

24.000

25.

PHENOXYMETHYLPENICILLINUM

compr. 500.000 u.i

10.000

26.

PHENOXYMETHYLPENICILLINUM

compr. 1.000.000 u.i.

10.000

27.

STREPTOMYCINUM (DCI)

pulb. inj. flac.

2.000

28.

TETRACICLINUM (DCI)

cps. 250 mg

20.000

29.

FURAZOLIDONUM (DCI)

compr. 100 mg

40.000

30.

METRONIDAZOLUM (DCI)

sol. perf. 500 mg/100 ml

21.000


Nr. crt.

Denumirea produselor sau a grupelor

Unitatea de măsura, forma farmaceutica, de produse concentratia, ambalajul

Cantitatea necesară

31.

SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM

compr. 480 mg

30.000

32.

SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM

sirop 125 mg/25 mg/5 ml

5.000

 

 

flac. 100 ml

 

33.

SULFAMETOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM

susp. orală

5.000

 

 

200 mg/40 mg/5 ml flac. 100 ml

 

34.

CIPROFLOXACINUM

sol. inj. fiole

20.000

 

ANTITRICOMONIAZICE SI ANTILAMBLIAZICE

 

 

35.

METRONIDAZOLUM (DCI)

drag. 250 mg

12.000

 

ANTIMICOTICE SISTEMICE

 

 

36.

FLUCONAZOLUM (DCI)

cps. 50 mg

2.000

37.

FLUCONAZOLUM (DCI)

cps. 100 mg

4.000

38.

FLUCONAZOLUM (DCI)

cps. 150 mg

2.000

 

GLUCOCORTICOIZI

 

 

39.

DEXAMETHASONUM

sol. inj. 4 mg/ml fiole 2 ml

5.000

 

HYDROCORTISONUM (DCI)

hemisuccinat, sol. inj. 5 mg/ml + solvent fiole 5 ml

50.000

40.

HYDROCORTISONUM (DCI)

hemisuccinat, pulb. pt. sol. inj. flac. 100 mg

25.000

41.

METHYLPREDNISOLONUM

comp. 4 mg

5.000

42.

METHYLPREDNISOLONUM

comp. 16 mg

2.000

43.

METHYLPREDNISOLONUM

comp. 32 mg

1.000

44.

METHYLPREDNISOLONUM

pulb. pt. sol. inj. flac. 125 mg

500

45.

METHYLPREDNISOLONUM

pulb. pt. sol. inj. flac. 500 mg

5.500

46.

PREDNISONUM (DCI)

compr. 5 mg

16.000

 

ANESTEZICE GENERALE

 

 

47.

ATRACURIUM (DCI)

sol. inj. 10 mg/ml fiole 5 ml

2.000

48.

ETOMIDATUM (DCI)

emulsie inj. 2 mg/ml fiole 10 ml

2.000

49.

HALOTHANUM (DCI)

sol. inhal. 100% flac. 250 ml

2.000

50.

ISOFLURANUM (DCI)

flac. 100 ml

2.000

51.

KETAMINUM (DCI)

sol. inj. 50 mg/ml fiole 5 ml

5.000

52.

PANCURONII BROMIDUM (DCI)

sol. inj. 2 mg/ml fiole 2 ml

2.000

53.

PROPOFOLUM (DCI)

emulsie perf./inj. 1% fiole 20 ml

2.000

 

ANALGEZICE OPIOIDE

 

 

54.

FENTANYLUM (DCI)

sol. inj. 0,05 mg/ml fiole 5 ml

3.000

55.

MORPHINUM

sol. inj. fiole 1 ml

8.000

56.

PENTAZOCINUM (DCI)

compr. 50 mg

5.000

57.

PENTAZOCINUM (DCI)

sol. inj.30 mg/ml fiole 1 ml

5.000

58.

PETHIDINUM (DCI)

sol. inj. fiole 2 ml

5.000

 

ANALGEZICE NEOPIOIDE

 

 

59.

TRAMADOLUM (DCI)

sol. inj. 50 mg/ml fiole 2 ml

35.000

60.

TRAMADOLUM (DCI)

compr. 50 mg

65.000

 

ANALGEZICE SI ANTIPIRETICE

 

 

61.

IBUPROFENUM (DCI)

susp. orală 100 mg/5 ml flac. 100 ml

5.000

62.

METAMIZOLUM NATRICUM (DCI)

sol. inj. 50% fiole 2 ml

210.000

63.

PARACETAMOLUM (DCI)

supoz. 125 mg

5.000

64.

PARACETAMOLUM (DCI)

supoz. 250 mg

5.000

65.

PARACETAMOLUM (DCI)

compr. 500 mg

10.000

66.

PARACETAMOLUM (DCI)

suspensie orală flac. 100 ml

5.000


Nr. crt.

Denumirea produselor sau a qrupelor de produse

Unitatea de măsura, forma farmaceutica, concentratia, ambalajul

Cantitatea necesară

 

ANESTEZICE LOCALE

 

 

67.

BUPIVACAINUM (DCI)

sol. inj. 50 mg/10 ml fiole 10 ml

10.000

68.

LIDOCAINUM (DCI)

sol. inj. 1% fiole 10 ml

70.000

69.

LIDOCAINUM (DCI)

sol. inj. 2% fiole 2 ml

30.000

70.

LIDOCAINUM (DCI)

sol. inj. 4% fiole 2 ml

20.000

71.

XILINĂ CU ADRENALINĂ

sol. inj. fiole 2 ml

10.000

 

NEUROLEPTICE SI PSIHOLEPTICE

 

 

72.

CHLORPROMAZINUM (DCI)

sol. inj. 5 mg/ml fiole 5 ml

5.000

73.

HALOPERIDOLUM (DCI)

sol. orală 2 mg/ml flac. 10 ml

5.000

74.

HALOPERIDOLUM (DCI)

sol. inj. 50 mg/ml fiole 1 ml

5.000

75.

HALOPERIDOLUM (DCI)

compr. 5 mg

10.000

76.

LEVOMEPROMAZINUM (DCI)

compr. 25 mg

24.000

77.

LEVOMEPROMAZINUM (DCI)

sol. inj. 25 mg fiole 1 ml

5.000

78.

OLANZAPINUM (DCI)

pulb. pt. sol. inj. flac. 10 mg

2.000

79.

ZIPRASIDONUM (DCI)

liof. pt. sol. inj. 20 mg/ml+ solv. flac. liof. + fiole solv. 1,2 ml

2.000

 

ANTIDEPRESIVE

 

 

80.

CLOMIPRAMINUM (DCI)

compr. 25 mg

5.000

81.

MIANSERINUM (DCI)

compr. 10 mg

5.000

82.

MIANSERINUM (DCI)

compr. 30 mg

5.000

83.

VENLAFAXINUM (DCI)

cps. elib. prel. 75 mg

5.000

 

TRANCHILIZANTE, SEDATIVE, HIPNOTICE

 

 

84.

DIAZEPAMUM (DCI)

compr. 10 mg

70.000

85.

DIAZEPAMUM (DCI)

sol. inj. 5 mg/ml fiole 2 ml

55.000

86.

DIAZEPAMUM (DCI)

sol. rectală 5 mg/2,5 ml, pungă cu 1 tub x 2,5 ml + canulă

4.000

87.

DIAZEPAMUM (DCI)

sol. rectală 10 mg/2,5 ml, pungă cu 1 tub x 2,5 ml + canulă

2.000

88.

MIDAZOLAMUM (DCI)

compr. film. 7,5 mg

7.500

89.

MIDAZOLAMUM (DCI)

sol. inj. 5 mg/ml fiole 1 ml

10.000

90.

ALPRAZOLAMUM (DCI)

compr. 1 mg

20.000

 

ANTICONVULSIVANTE

 

 

91.

ACIDUM VALPROICUM + SĂRURI

sirop 50 mg/ml flac. 100 ml + seringă pt. adm. orală

2.000

92.

CARBAMAZEPINUM (DCI)

compr. 200 mg

15.000

93.

PHENYTOINUM (DCI)

compr. 100 mg

10.000

94.

PHENYTOINUM (DCI)

sol. inj. 50 mg/ml, fiole 5 ml

20.000

95.

PHENOBARBITALUM (DCI)

compr. 100 mg

10.000

96.

PHENOBARBITALUM (DCI)

sol. inj. 10% fiole 2 ml

13.000

97.

PHENOBARBITALUM (DCI)

compr. 15 mg

5.000

 

SIMPATOMIMETICE

 

 

98.

EPINEPHRINUM (DCI)

sol. inj. 1 mg/ml

30.000

99.

EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM (DCI)

sol. inj. 50 mg/ml fiole 1 ml

12.000

100.

NORADRENALINUM (DCI)

conc. pt. sol. perf. 0,2% fiole 4 ml

 

10.000

 

PARASIMPATOMIMETICE

 

 

101.

NEOSTIGMINI BROMIDUM (DCI)

sol. inj. 0,5 mg/ml fiole 1 ml

10.000


Nr. crt.

Denumirea produselor sau a qrupelor de produse

Unitatea de măsura, forma farmaceutica, concentratia, ambalajul

Cantitatea necesară

 

PARASIMPATOLITICE

 

 

102.

ATROPINUM (DCI)

sol. inj. 1 mg/ml fiole 1 ml

10.000

103.

BUTYLSCOPOLAMMONII BROMIDUM

sol. inj. 10 mg/ml fiole 1 ml

10.000

104.

COMBINATII (LIZADON P)

cps.

12.000

 

MIORELAXANTE GENERALE

 

 

105.

CHLORZOXAZONUM (DCI)

compr. 250 mg

8.000

106.

ROCURONIUM BROMIDE (DCI)

sol. inj. 10 mg/ml flac. 10 ml

5.000

 

ANTIALERGICE

 

 

107.

CLORPHENIRAMINUM (DCI)

compr. 4 mg

10.000

108.

CYPROHEPTADINUM (DCI)

sirop 2 ml/5 ml flac. 100 ml

5.000

109.

CYPROHEPTADINUM (DCI)

compr. 4 mg

5.000

110.

PROMETHAZINUM (DCI)

sirop 0,124% flac. 50 ml

5.000

111.

LORATADINUM (DCI)

compr. 10 mg

18.000

112.

LORATADINUM (DCI)

sirop 0,1% flac. 60 ml

7.000

 

ANTIINFLAMATOARE

 

 

113.

ACIDUMACETYLSALICYLICUM (DCI)

compr. 500 mg

25.000

114.

ACIDUM ACETYLSALICYLICUM TAMPONAT

compr. 500 mg

20.000

115.

DICLOFENACUM (DCI)

drag. 50 mg

24.000

 

ANTITUSIVE

 

 

116.

CODEINUM (DCI)

compr. 15 mg

12.000

 

EXPECTORANTE

 

 

117.

AMBROXOLUM (DCI)

sirop 0,3% flac. 100 ml

5.000

 

CARDIOTONICE

 

 

118.

DIGOXINUM (DCI)

compr. 0,25 mg

12.000

119.

DIGOXINUM (DCI)

sol. inj. 0,25 mg/ml fiole 2 ml

7.500

 

ANTIARITMICE

 

 

120.

AMIODARONUM (DCI)

fiole 3 ml

3.000

121.

AMIODARONUM (DCI)

compr. 200 mg

24.000

122.

CHINIDINISULFAS(DCI)

compr. 200 mg

5.000

123.

MEXILETINUM (DCI)

cps. 200 mg

10.000

124.

PROPAFENONUM (DCI)

compr. 150 mg

10.000

125.

PROPAFENONUM

sol. inj. 3,5 mg/ml fiole 20 ml

5.000

126.

VERAPAMILUM (DCI)

compr. 40 mg

24.000

127.

ADENOSINUM

flacon inj.

1.000

128.

DILTIASEMUM

pulb. liof. pt. sol. inj. 25 mg

20.000

 

ANTIHIPERTENSIVE

 

 

129.

ATENOLOLUM (DCI)

compr. 50 mg

35.000

130.

ATENOLOLUM (DCI)

compr. 100 mg

20.000

131.

CAPTOPRILUM (DCI)

compr. 25 mg

20.000

132.

CLONIDINUM (DCI)

compr. 0,15 mg

10.000

133.

ENALAPRILUM (DCI)

compr. 10 mg

30.000

134.

ENALAPRILUM (DCI)

compr. 20 mg

20.000

135.

ENALAPRILUM (DCI)

sol. inj. 1,25 mg/ml fiole 1 ml

10.000

136.

LISINOPRILUM (DCI)

compr. 10 mg

10.000

137.

METOPROLOLUM (DCI)

sol. inj. 1 mg/ml fiole 5 ml

5.000

138.

METOPROLOLUM

compr. 50 mg

10.000


Nr. crt.

Denumirea produselor sau a qrupelor de produse

Unitatea de măsura, forma farmaceutica, concentratia, ambalajul

Cantitatea necesară

 

ANTIANGINOASE

 

 

139.

ISOSORBIDI DINITRAS (DCI)

compr. 10 mg

15.000

140.

ISOSORBIDI DINITRAS (DCI)

compr. 20 mg

20.000

141.

NITROGLYCERINUM (DCI)

compr. 0,5 mg

5.000

142.

NITROGLYCERINUM (DCI)

fiole 5 mg/1 ml

5.000

 

DIURETICE

 

 

143.

FUROSEMIDUM (DCI)

compr. 40 mg

12.000

144.

FUROSEMIDUM (DCI)

sol. inj. 10 mg/ml fiole 2 ml

12.000

145.

SPIRONOLACTONUM (DCI)

drag. 25 mg

7.000

 

ANTICOAGULANTE SI TROMBOLITICE

 

 

146.

ACENOCOUMAROLUM (DCI)

compr. 2 mg

12.000

147.

ENOXAPARINUM NATRICUM (DCI)

sol. inj. 60 mg/0,6 ml), seringi preumplute

3.000

148.

HEPARINUM (DCI)

sol. inj. 5.000 u.i./ml fiole 1 ml

22.000

149.

STREPTOKINASUM

flac. 250.000 u.i.

200

150.

ALTEPLASE

pulb. liof. pt. sol. inj. 50 mg

500

 

ANTIHEMORAGICE

 

 

151.

CARBAZOCHROMI SALICYLAS (DCI)

sol. inj. 0,3 mg/ml fiole 5 ml

5.000

152.

ETAMSYLATUM (DCI)

sol. inj. 125 mg/ml fiole 2 ml

5.000

153.

PHYTOMENADIONUM (DCI)

sol. inj. 10 mg/ml fiole 1 ml

13.000

154.

ERGOMETRINUM (DCI)

sol. inj. 0,2 mg/ml fiole 1 ml

50.000

155.

HEMOSTATICE LOCALE (DCI)

pulbere + solvent, kit cu flacoane de sticlă x 1 ml, 2 ml, 3 ml

3.000

 

SUBSTANTE OCITOCICE

 

 

156.

OXYTOCINUM (DCI)

sol. inj. 1 u.i./ml, fiole 2 ml

30.000

 

ANTIACIDE

 

 

157.

MUTHI SUBCITRAS (DCI)

compr. 120 mg

15.000

158.

COMBINATII ANTIACIDE (DCI)

comprimate masticabile

20.000

 

INHIBITORI Al SECRETIEI GASTRICE

 

 

159.

FAMOTIDINUM (DCI)

compr. 40 mg

10.000

160.

ESOMEPRAZOLUM (DCI)

compr. film. 40 mg

10.000

161.

OCTEOTRIDUM (DCI)

sol. inj. 0,1 mg/ml

5.000

162.

OMEPRAZOLUM (DCI)

cps. 20 mg

12.000

163.

OMEPRAZOLUM (DCI)

pulb. liof. pt. sol. inj. flac. 40 mg

10.000

164.

PANTOPRAZOLUM (DCI)

pulb. liof. pt. sol. inj. flac. 40 mg

5.000

165.

RANITIDINUM (DCI)

compr. 150 mg

10.000

 

ANTIEMETICE

 

 

166.

METOCLOPRAMIDUM (DCI)

sol. inj. 5 mg/ml fiole 2 ml

30.000

167.

PROCHLOR PERAZINUM (DCI)

drag. 5 mg

28.000

 

ANTIDIAREICE

 

 

168.

DIOSMECTITA (DCI)

pulb. susp. 3 g/plic

10.000

169.

LOPERAMIDUM (DCI)

cps. 2 mg

10.000

170.

LOPERAMIDUM (DCI)

sol. orală 0,02% flac. 100 ml

5.000

 

ANTIURICOZURICE

 

 

171.

ALLOPURINOLUM (DCI)

compr. 100 mg

2.000


Nr. crt.

Denumirea produselor sau a qrupelor de produse

Unitatea de măsura, forma farmaceutica, concentratia, ambalajul

Cantitatea necesară

 

COLERETICE SI COLAGOGE

 

 

172.

COMBINATII (COLEBIL)

drag.

30.000

173.

COMBINATII (BILICHOL)

cps. moi gastrorezist.

30.000

174.

DROTAVERINUM

compr. 40 mg

10.000

 

HEPATOPROTECTOARE

 

 

175.

COMBINATII (ASPATOFORT)

sol. inj. fiole 10 ml

10.000

 

BRONHODILATATOARE

 

 

176.

AMINOPHYLLINUM (DCI)

sol. inj. 24 mg/ml fiole 10 ml

7.000

177.

AMINOPHYLLINUM (DCI)

compr. 100 mg

20.000

178.

SALBUTAMOLUM (DCI)

aerosol susp. inhal. 100 mcg/doză flac. 10 ml

5.000

179.

SALBUTAMOLUM (DCI)

compr. 4 mg

20.000

 

IMUNOSUPRESOARE

 

 

180.

AZATHIOPRINUM

compr. filmat 50 mg

5.000

181.

CICLOSPORINUM

capsule moi 25 mg

2.500

182.

CICLOSPORINUM

capsule moi 100 mg

500

183.

TACROLIMUS

capsule 5 mg

2.000

184.

VALGANCICLOVIRUM

compr. filmate 450 mg

2.000

 

PRODUSE UTILIZATE ÎN DERMATOLOGIE

 

 

185.

ACICLOVIRUM (DCI)

compr. 200 mg

8.000

186.

ACIDUM FUSIDICUM (DCI)

cremă 2% tub 15 g

10.000

187.

BENZYLUM BENZOICUM (DCI)

cremă 25% tub 35 g

5.000

188.

BIFONASOLUM (DCI)

cremă 1% tub 35 g

1.000

189.

CLOTRIMAZOLUM (DCI)

sol. ext. 1% flac. 30 ml

1.000

190.

FLUOCINOLON N

ung. tub 18 g

15.000

191.

GENTAMICINUM (DCI)

ung. 0,3% tub 10 g

10.000

192.

COMBINATII (OXIMED)

spray flac. 59,5 g

2.000

193.

POVIDONUM IODINATUM

sol. cut. 10% flac. 30 ml

10.000

194.

POVIDONUM IODINATUM

sol. cut. 10% flac. 120 ml

10.000

195.

SULFADIAZINUM ARGENTICUM

tub 50 g

10.000

 

PRODUSE UTILIZATE ÎN OFTALMOLOGIE

 

 

196.

NAPHAZOLINUM (DCI)

sol. oft. 0,03% flac. 10 ml

5.000

 

ANTIAGREGANTE PLACHETARE

 

 

197.

ACIDUM ACETYLSALICYLICUM (DCI)

compr. 100 mg

20.000

198.

CLOPIDOGRELUM (DCI)

compr. film. 75 mg

5.000

 

STIMULANTE CARDIACE

 

 

199.

DOPAMINUM (DCI)

sol. inj. 10 mg/ml fiole 5 ml

20.000

200.

DOBUTAMINUM (DCI)

sol. inj. 250 mg/50 ml fiole 50 ml

5.000

 

VITAMINE

 

 

201.

THIAMINUM (DCI)

sol. inj. 50 mg/ml fiole 2 ml

10.000

202.

PYRIDOXINUM (DCI)

sol. inj. 50 mg/ml fiole 5 ml

10.000

 

ANTITOXICE SI ANTIDOTURI

 

 

203.

FLUMAZENILUM (DCI)

sol. inj. 0,1 mg/ml fiole 5 ml

4.000

204.

NALORPHINUM (DCI)

sol. inj. 5mg/ml fiole 2 ml

2.000

205.

OBIDOXIMI CHLORIDUM (DCI)

sol. inj. 250 mg/ml fiole 1 ml

5.000

206.

DANTROLENUM

fiole

2.000

207.

CIANOKIT — nitrat de sodiu, tiosulfat de sodiu, nitrat de amil

 

1.000

208.

ALBASTRU DE METILEN

fiole

100


Nr. crt.

Denumirea produselor sau a qrupelor de produse

Unitatea de măsura, forma farmaceutica, concentratia, ambalajul

Cantitatea necesară

209.

GLUCAGONUM HIDROCHLORIDUM

pulb. liof. pt. sol. inj. 1 mg, fiole 2 ml

500

210.

N-ACETILCISTEINUM

fiole

5.000

211.

ATROPINUM

sol. inj. 1 mg/ml, fiole 1 ml

17.000

212.

PHISOSTIGMINUM

sol. inj. fiole

250

 

SUBSTANTE CU ACTIUNE ASUPRA ECHILIBRULUI HIDROELECTROLITIC

 

 

213.

CALCII GLUCONAS (DCI)

sol. inj. 100 mg/ml fiole 10 ml

12.000

214.

CALCII ET MAGNESII GLUCONOLACTAS

sol. inj. 5% fiole 2 ml

10.000

215.

KALII CHLORIDUM (DCI)

conc. pt. sol. perf. 7,45% fiole 20 ml

10.000

216.

MANNITOLUM (DCI)

sol. perf. 15% flac. 250 ml

20.000

217.

MANNITOLUM (DCI)

sol. perf. 20% flac. 250 ml

10.000

218.

SĂRURI PENTRU REHIDRATARE ORALĂ

SOLUTII NUTRITIVE SI SOLUTII ENERGIZANTE

pulbere comb. săruri plic 15 g

50.000

219.

GLUCOSUM (DCI)

sol. perf. 5%, saci 250 ml

25.000

220.

GLUCOSUM (DCI)

sol. perf. 5%, saci 500 ml

25.000

221.

GLUCOSUM (DCI)

sol. perf. 10%, flac. 500 ml

27.000

222.

GLUCOSUM (DCI)

sol. perf. 10%, saci 500 ml

8.000

223.

GLUCOSUM (DCI)

sol. perf. 20%, flac. 500 ml

15.000

224.

GLUCOSUM (DCI)

sol. inj. 33%, fiole 10 ml

15.000

225.

GLUCOSUM (DCI)

sol. perf. 5%, flac. 500 ml

8.000

 

ANTIMALARICE

 

 

226.

CHININI HYDROCHLORIDI (DCI)

sol. inj. fiole 1 ml

500

227.

CHININI SULFAS (DCI)

compr. 300 mg/ml, fiole 2 ml

300

228.

HYDROXICHLOROQUINUM (DCI)

compr. 200 mg

1.000

229.

MEFLOQUINUM (DCI)

compr. 250 mg

2.500

 

ANTI PARAZITARE

 

 

230.

ALBENDAZOLUM (DCI)

compr. 200 mg

1.000

231.

MEBENDAZOLUM (DCI)

compr. 100 mg

1.000

 

SUBSTANTE DE CONTRAST

 

 

232.

BARII SULFAS (DCI)

pulb. susp. pungi 95 g

8.000

 

SOLVENTI PENTRU DILUTII

 

 

233.

APĂ DISTILATĂ

sol. inj. fiole 10 ml

50.000

234.

NATRII CHLORIDUM (DCI)

sol. inj. 0,9% fiole 10 ml

150.000

 

PRODUSE HEMATOLOGICE

 

 

235.

ALBUMINUM (DCI)

sol. perf. 5% flac. 200 ml

2.000

 

PRODUSE ANTIANEMICE

 

 

236.

COMPLEX DE HIDROXID DE FIER (III)

sol. inj. 100 mg/2 ml fiole 2 ml

1.000

 

POLIMALTOZAT

 

 

237.

DARBEPOETINUM ALFA

sol. inj. 10 mcg/0,4 ml pen preumplut x 0,4 ml

1.000

238.

EPOETINUM BETA

sol. inj. 5.000 ui/0,3 ml seringă preumplută

250

239.

CYANOCOBALAMINUM

sol. inj. 50 mcg/ml fiole 1 ml

5.000

 

SOLUTII ELECTROLITI

 

 

240.

NATRII CHLORIDUM

sol. perf. 0,9% saci PVC 500 ml

20.000

241.

NATRII CHLORIDUM

sol. perf. 0,9% flac. 500 ml

25.000

 

SUBSTITUENTI DE VOLUM PLASMATIC

 

 

242.

DEXTRAN 40 10% GLUCOZA

sol. perf. flac. 500 ml

2.000

243.

DEXTRAN 70 6% GLUCOZA

sol. perf. flac. 500 ml

2.000


Nr. crt.

Denumirea produselor sau a grupelor de produse

Unitatea de măsură, forma farmaceutică, concentratia, ambalajul

Cantitatea necesară

244.

DEXTRAN 40 10% CLORURĂ DE SODIU

sol. perf. flac. 500 ml

2.000

245.

DEXTRAN 70 6% CLORURĂ DE SODIU

sol. perf. flac. 500 ml

2.000

246.

POLYGELINUM (DCI)

sol. perf. flac. 500 ml

2.000

247.

HYDROXYETHYL — AMIDON

sol. perf. 6% pungă 250 ml

10.000

 

SUBSTANTE CU ACTIUNE ASUPRA ECHILIBRULUI ACIDO-BAZIC

 

 

248.

SODIUM BICARBONICUM (DCI)

sol. perf. 8,4% flac. 100 ml

10.000

249.

SOLUTIE RINGER LACTAT

sol. perf. flac. 250 ml (500 ml)

50.000

 

SUBSTANTE ANTIVIRALE

 

 

250.

AMANTADINUM

cps. 100 mg

10.000

251.

OSELTAMIVIRUM

cps. 75 mg

5.000.000

252.

OSELTAMIVIRUM

pulb. susp. orală 12 mg/ml flac. 100 ml

200.000

253.

LAMIVUDINUM

cp. filmate 100 mg

1.000

 

SERURI TERAPEUTICE (DCI)

 

 

254.

SERANTIDIFTERIC PURIFICAT SI CONCENTRAT

sol. inj. fiole

100

255.

SERANTITETANIC PURIFICAT SI CONCENTRAT

sol. inj. fiole

100

256.

SERANTIBOTULINIC POLIVALENTA, B, E

sol. inj., fiole

200

257.

SERANTIRABIC PURIFICAT SI CONCENTRAT

sol. fiole

50

258.

SER ANTIGANGRENOS PURIFICAT SI CONCENTRAT

sol. inj. fiole

20

259.

SERANTIVIPERINIC

sol. inj. fiole

100

 

VACCINURI

 

 

260.

VACCIN TETANIC ADSORBIT (VTA)

susp. inj. doze

10.000

261.

VACCIN TIFOIDIC INACTIVAT

susp. inj. doze

10.000

262.

VACCIN RABIC INACTIVAT PREPARAT PE CELULE DIPLOIDE UMANE

liofilizat si solvent doze

3.000

263.

VACCIN HEPATITIC A INACTIVAT

tip adult doze

5.000

264.

VACCIN HEPATITIC A INACTIVAT

tip pediatric doze

50.000

265.

VACCIN DIFTERIC SI TETANIC (dT)

tip adult doze

10.000

266.

VACCIN DIFTERIC SI TETANIC (DT)

tip pediatric doze

1.000

267.

VACCIN MENINGOCOCIC POLIZAHARIDIC A+C

pulb. liof./solv. doze

2.000

268.

VACCIN GRIPALTRIVALENT INACTIV SI PURIFICAT

doze

1.500.000

 

IMUNOGLOBULINE

 

 

269.

IMUNOGLOBULINĂ SPECIFICĂ ANTITETANICĂ

sol. inj. fiole

1.000

270.

IMUNOGLOBULINĂ SPECIFICĂ ANTIRABICĂ

sol. inj. fiole

300

271.

IMUNOGLOBULINĂ SPECIFICĂ ANTIHEPATITĂ B

fiole

200

272.

IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ

sol. inj. 10% fiole

5.000

273.

IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ

pulbere liof./solv. pt. adm. i.v. 50 mg/ml flac. 500 mg

500

 

DEZINFECTANTE/ANTISEPTICE PENTRU UNITĂTI SANITARE

 

 

274.

ANTISEPTIC PENTRU MÂINI

 

10.000

275.

SĂPUN DEZINFECTANT

 

10.000

276.

DEZINFECTANTI PENTRU DEZINFECTIA IGIENICĂ A MÂINILOR PRIN FRECARE

 

10.000

277.

DEZINFECTANTI PENTRU DEZINFECTIA PIELII INTACTE

 

2.000


Nr. crt.

Denumirea produselor sau a qrupelor de produse

Unitatea de măsura, forma farmaceutica, concentratia, ambalajul

Cantitatea necesară

278.

DEZINFECTANT PENTRU DEZINFECTIADE NIVEL ÎNALT A SUPRAFETELOR CRITICE

I

10.000

279.

DEZINFECTANTI PENTRU DEZINFECTIA DE NIVEL ÎNALT A DISPOZITIVELOR MEDICALE TERMOSENSIBILE SI TERMOSTABILE

 

5.000

280.

DEZINFECTANT ULTRARAPID GATA PREPARAT PENTRU SUPRAFETE SI DISPOZITIVE —

 

10.000

 

APARATE MEDICALE CRITICE

I sau kg

 

281.

DEZINFECTANT PENTRU SUPRAI-b \ b SEMICRITICE

 

 

5.000

282.

DEZINFECTANT PENTRU SUPRAFETE NON-CRITICE

I sau kg

5.000

283.

DEZINFECTANT PENTRU MICROAEROFLORĂ

I sau kg

10.000

284.

DEZINFECTANT PENTRU APĂ POTABILĂ (FÂNTÂNI)

compr.

2.000.000

285.

DEZINFECTANT CLORIGEN DE UZ GENERAL, INCLUSIV PENTRU BLOCURI ALIMENTARE (BUCĂTĂRII DE CAMPANIE)

compr.

4.250.000

286.

DEZINFECTANTE UTILIZATE ÎN SITUATII PANDEMICE

kg

7.000

287.

STERILIZANTE CHIMICE PENTRU DISPOZITIVE MEDICALE TERMOSENSIBILE

INSECTICIDE

kg

6.000

288.

UN INSECTICID DE CONTACT CARE SE PULVERIZEAZĂ CU POMPA HUDSON

sol. I

100

289.

UN INSECTICID DE CONTACT TERMOSENSIBIL PENTRU COMBATEREA TÂNTARILOR ADULTI, CARE SE APLICĂ SUB FORMA DE CEATĂ RECE SAU CALDĂ CU UTILAJE SPECIALE DE TIP „FOG" SAU „ULV"

 

100

290.

UN LARVICID PENTRU TÂNTARI (DE PREFERINTĂ GRANULAR)

DISPOZITIVE MEDICALE

kg

200

291.

CATETER CU 1 LUMEN PENTRU CATETERIZARE VENOASĂ CENTRALĂ PRIN METODASELDINGER PENTRU ADULTI

buc.

3.000

292.

CATETER CU 2 LUMENE PENTRU CATETERIZARE VENOASĂ CENTRALĂ PRIN METODA SELDINGER PENTRU ADULTI

buc.

3.000

293.

CATETER CU 3 LUMENE PENTRU CATETERIZARE VENOASĂ CENTRALĂ PRIN METODA SELDINGER PENTRU ADULTI

buc.

3.000

294.

CATETER CU 3 LUMENE ANTIMICROBIAN PENTRU CATETERIZARE VENOASĂ CENTRALĂ PRIN METODA SELDINGER

buc.

3.000

295.

CATETER VENOS PENTRU ADMINISTRAREA NORMOTERMICĂ A SUBSTANTELOR

buc.

3.000

296.

CATETER ARTERĂ RADIALĂ

buc.

3.000

297.

CATETER ARTERĂ PULMONARĂ

buc.

3.000

298.

MATERIAL DE SUTURĂ RESORBABIL DE DIFERITE DIMENSIUNI

plicuri

36.000


Nr. crt.

Denumirea produselor sau a grupelor de produse

Unitatea de măsură, forma farmaceutică, concentratia, ambalajul

Cantitatea necesară

299.

MATERIAL DE SUTURĂ NERESORBABIL DE DIFERITE DIMENSIUNI

fire

36.000

300.

ACE CHIRURGICALE PENTRU SUTURĂ DE DIFERITE DIMENSIUNI

buc.

5.000

301.

ACE STERILE RAHIANESTEZIE DE DIFERITE DIMENSIUNI

buc.

2.000

302.

ATĂ PENTRU SUTURĂ DE DIFERITE DIMENSIUNI

buc.

5.000

303.

BROSE KIRSCHNER PENTRU FIXĂRI CENTRO-MEDULARE

buc.

500

304.

POTCOAVE TRACTIUNE TRANSSCHELETICĂ

buc.

500

305.

MESE OPERATIE

buc.

10

306.

LĂMPI OPERATIE

buc.

2

307.

LĂMPI MOBILE CU ULTRAVIOLETE

buc.

4

308.

STAPLER CIRCULAR CURB INTRALUMINAL

buc.

100

309.

REZERVE STAPLER LINIAR DE 30 mm

buc.

100

310.

REZERVE STAPLER LINIAR DE 60 mm

buc.

100

311.

REZERVE STAPLER LINIAR DE 90 mm

buc.

100

312.

REZERVE CUTTER LINIAR DE 55 mm

buc.

100

313.

REZERVE CUTTER LINIAR DE 75 mm

buc.

100

314.

LIGACLIPURI

cartuse x6 clipuri

100

315.

COMPRESE STERILE 10/8 cm x 50

buc.

36.000

316.

TIFON

metri liniari

60.000

317.

VATĂ MEDICINALĂ

pachete 200 g

36.000

318.

PANSAMENT INDIVIDUAL STERIL

buc.

50.000

319.

FESE TIFON

buc.

150.000

320.

FESE GIPSATE

buc.

55.000

321.

BANDAJ GIPSAT PE BAZĂ DE RĂSINĂ POLI-URETANICĂ

buc.

10.000

322.

FESE FIBRĂ DE STICLĂ CU RĂSINĂ

buc.

25.000

323.

BANDĂ ADEZIVĂ PENTRU PANSAMENTE

role

15.000

324.

MĂSTI TIP BOTNITĂ DIN MATERIAL NETESUT

buc.

36.000

325.

MĂNUSI EXAMINARE

perechi

42.000

326.

MĂNUSI CHIRURGICALE STERILE

perechi

20.000

327.

SERINGI STERILE DE UNICĂ UTILIZARE 2 ml

buc.

100.000

328.

SERINGI STERILE DE UNICĂ UTILIZARE 2,5 ml

buc.

100.000

329.

SERINGI STERILE DE UNICĂ UTILIZARE 5 ml

buc.

100.000

330.

SERINGI STERILE DE UNICĂ UTILIZARE10 ml

buc.

100.000

331.

SERINGI STERILE DE UNICĂ UTILIZARE 20 ml

buc.

50.000

332.

SACI RECOLTARE SI CONSERVARE A SÂNGELUI UMAN

buc.

25.000

333.

PIPEGUEDEL

buc.

500

334.

TRUSE PENTRU TRANSFUZIE SANGUINĂ

buc.

110.000

335.

TRUSE PERFUZIE CU AC METALIC

buc.

110.000


Nr. crt.

Denumirea produselor sau a grupelor de produse

Unitatea de măsură, forma farmaceutică, concentratia, ambalajul

Cantitatea necesară

336.

TRUSE PERFUZIE CU AC DE PLASTIC

buc.

110.000

337.

TRUSE PERFUZIE CU MICROPERFUZOR

buc.

15.000

338.

TRUSE COMPLEXE PRIM AJUTOR URGENTE, STERILE

buc.

21.000

339.

TRUSĂ URGENTE HEMORAGICE

buc.

21.000

340.

HEMOSFERE MICROPOROASE POLIZAHARIDICE aplicator steril 3 g

buc.

5.000

341.

TRUSE TERAPEUTICE PENTRU ARSURI

buc.

40

342.

TRUSE CHIRURGIE CERVICALĂ PLUS MINERVE

buc.

12

343.

TRUSE EXAMINARE ORL CU SURSĂ DE ILUMINARE INDEPENDENTĂ

buc.

50

344.

TRUSE DE CONSULTATIE CAVITATE ORALĂ

buc.

60

345.

TRUSE CRANIOTOMIE

buc.

50

346.

TRUSE MICROCHIRURGIE VASCULARĂ

buc.

50

347.

TRUSE ENDOSCOPIE INTRASINUSALĂ

buc.

50

348.

TRUSE CHIRURGIE OSOASĂ MICRO SAW

buc.

50

349.

TRUSE DE CHIRURGIE PLASTICĂ

buc.

40

350.

TRUSE PENTRU RESUSCITARE CARDIO-PULMONARĂ

buc.

20

351.

ELECTROCAUTERE

buc.

15

352.

VACUTAINERE

buc.

5.000

353.

FOLIE IZOTERMICĂ

buc.

10.000

354.

BRANULE

buc.

11.000

355.

SONDE DE INTUBATIE FLEXOMETALICE DE DIFERITE DIMENSIUNI

buc.

1.000

356.

SONDE DE ASPIRATIE TRAHEALĂ DE DIFERITE DIMENSIUNI

buc.

2.000

357.

SONDE GASTRICE DE DIMENSIUNI DIFERITE

buc.

2.000

358.

SONDE VEZICALE DE DIMENSIUNI DIFERITE CU PUNGI COLECTOARE

buc.

2.000

359.

PLĂCUTE PENTRU OSTEOSINTEZĂ SI SURUBURI

buc.

2.000

360.

FILME DENTARE 3/4x25

buc.

10.000

361.

FILME RADIOLOGICE DE DIFERITE DIMENSIUNI

buc.

200.000

 

ALTE MATERIALE SPECIFICE

 

 

362.

ALCOOL 96%

 

125

363.

ALCOOL SANITAR

 

258

364.

PĂTURI UNIVERSALE

buc.

10.000

365.

CUTII INSTRUMENTAR 32 cm

buc.

30

366.

CUTII INSTRUMENTAR 40 cm

buc.

30

 

ANEXA Nr. 3

 

LISTA

unitătilor sanitare care detin produse si bunuri din Rezerva Ministerului Sănătătii Publice

 

1. Institutul Clinic Fundeni Bucuresti

2. Institutul Oncologic „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu” Bucuresti

3. Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. C.C. Iliescu” Bucuresti

4. Institutul National de Diabet, Nutritie si Boli Metabolice „Prof. Dr. Nicolae Paulescu” Bucuresti

5. Institutul National de Boli Infectioase „Prof. Dr. Matei Bals” Bucuresti

6. Spitalul Clinic „Sf. Maria” Bucuresti

7. Spitalul Clinic de Urgentă pentru Copii „Grigore Alexandrescu” Bucuresti

8. Spitalul Clinic de Urgentă Chirurgie Plastică, Reparatorie si Arsuri Bucuresti

9. Spitalul Clinic „Dr. Ion Cantacuzino” Bucuresti

10. Spitalul Clinic de Urgentă „Sf. Pantelimon” Bucuresti

11. Spitalul Clinic Colentina Bucuresti

12. Spitalul Clinic de Urgente Oftalmologice Bucuresti

13. Spitalul Clinic de Urgentă pentru Copii „M. S. Curie” Bucuresti

14. Spitalul Clinic de Urgentă „Bagdasar-Arseni” Bucuresti

15. Spitalul Clinic de Urgentă „Sf. Ioan” Bucuresti

16. Spitalul Universitar de Urgentă Bucuresti

17. Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Arad, judetul Arad

18. Spitalul Judetean de Urgentă Pitesti, judetul Arges

19. Spitalul Judetean de Urgentă Bacău, judetul Bacău

20. Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Oradea, judetul Bihor

21. Spitalul Judetean de Urgentă „Mavromati” Botosani, judetul Botosani

22. Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Brasov, judetul Brasov

23. Spitalul Judetean de Urgentă Brăila, judetul Brăila

24. Spitalul Judetean de Urgentă Buzău, judetul Buzău

25. Spitalul Judetean de Urgentă Călărasi, judetul Călărasi

26. Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Cluj-Napoca, judetul Cluj

27. Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Constanta, judetul Constanta

28. Spitalul Judetean de Urgentă „Dr. Fogolyan Kristof” Sfântu Gheorghe, judetul Covasna

29. Spitalul Judetean de Urgentă Târgoviste, judetul Dâmbovita

30. Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Craiova, judetul Dolj

31. Spitalul Clinic Judetean de Urgentă „Sf. Apostol Andrei” Galati, judetul Galati

32. Spitalul Judetean de Urgentă Giurgiu, judetul Giurgiu

33. Spitalul Judetean de Urgentă Târgu Jiu, judetul Gorj

34. Spitalul Judetean de Urgentă Miercurea-Ciuc, judetul Harghita

35. Spitalul Judetean de Urgentă Deva, judetul Hunedoara

36. Spitalul Clinic Judetean de Urgentă „Sf. Spiridon“ Iasi, judetul Iasi

37. Spitalul Judetean de Urgentă Drobeta-Turnu Severin, judetul Mehedinti

38. Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Târgu Mures, judetul Mures

39. Spitalul Judetean de Urgentă Piatra-Neamt, judetul Neamt

40. Spitalul Judetean de Urgentă Slatina, judetul Olt

41. Spitalul Judetean de Urgentă Ploiesti, judetul Prahova

42. Spitalul Judetean de Urgentă Satu Mare, judetul Satu Mare

43. Spitalul Judetean de Urgentă Zalău, judetul Sălaj

44. Spitalul Judetean de Urgentă „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, judetul Suceava

45. Spitalul Judetean de Urgentă Alexandria, judetul Teleorman

46. Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Timisoara, judetul Timis

47. Spitalul Judetean de Urgentă Tulcea, judetul Tulcea

48. Spitalul Judetean de Urgentă Râmnicu Vâlcea, judetul Vâlcea

49. Spitalul Judetean de Urgentă „Sf. Pantelimon” Focsani, judetul Vrancea