MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 457         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 19 iunie 2008

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

366. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 1.202/2005 privind aprobarea Listei specialistilor împuterniciti să constate si să sanctioneze contraventiile prevăzute la art. 82 din Legea îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004, cu modificările si completările ulterioare, a modelului legitimatiei de identificare a acestora, precum si a modelului procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor în domeniul îmbunătătirilor funciare

 

405. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind conditiile de acordare a autorizatiei speciale de pescuit în scop stiintific

 

ACTE ALE AUTORITĂTII ELECTORALE PERMANENTE

 

Completarea listei partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale, organizatiilor cetătenilor români apartinând minoritătilor nationale si a candidatilor independenti pentru care a fost depus până la data de 15 iunie 2008 raportul detaliat al veniturilor si cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (11) din Legea nr. 334/2006, cu modificările si completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 447 din 16 iunie 2008

 

Lista cuprinzând asociatiile si fundatiile care primesc subventii de la bugetul local al Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca, pentru anul 2008, precum si cuantumul acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridică, care înfiintează si administrează unităti de asistentă socială

 

Rectificări la:

- Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.326/2008

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 1.202/2005 privind aprobarea Listei specialistilor împuterniciti să constate si să sanctioneze contraventiile prevăzute la art. 82 din Legea îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004, cu modificările si completările

ulterioare, a modelului legitimatiei de identificare a acestora, precum si a modelului procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor

în domeniul îmbunătătirilor funciare

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 112.774 din 24 mai 2008 al Directiei generale management fond forestier, funciar si cinegetic, aprobat de conducerea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale,

în baza art. 82 din Legea îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 1.202/2005 privind aprobarea Listei specialistilor împuterniciti să constate si să sanctioneze contraventiile prevăzute la art. 82 din Legea îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004, cu modificările si completările ulterioare, a modelului legitimatiei de identificare a acestora, precum si a modelului procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor în domeniul îmbunătătirilor funciare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.024 din 18 noiembrie 2005, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - Administratia Natională a îmbunătătirilor Funciare, federatiile de organizatii de îmbunătătiri funciare si Directia îmbunătătiri funciare din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.”

2. Anexa nr. 1 se modifică si se înlocuieste cu anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Gheorghe Albu, secretar de stat

 

Bucuresti, 13 iunie 2008.

Nr. 366.


*) Anexa se comunică de către Directia îmbunătătiri funciare din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale persoanelor interesate.

 

MINISTERULAGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind conditiile de acordare a autorizatiei speciale de pescuit în scop stiintific

 

Având în vedere Referatul de aprobare al Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura nr. 2.677 din 7 mai 2008, în temeiul art. 51 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura si al art. (7) alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Pescuitul în scop stiintific poate fi practicat de institutiile de cercetare din sectorul pescăresc care au obiectivele de cercetare mentionate la art. 51 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura.

Art. 2. - În vederea obtinerii autorizatiei de pescuit în scop stiintific, institutiile de cercetare din sectorul pescăresc depun la Agentia Natională pentru Pescuit si Acvacultura, denumită în continuare Agentie, o cerere însotită de următoarele documente:

a) datele de identificare ale institutiei de cercetare: actul normativ în baza căruia functionează, din care să reiasă că are în obiectul de activitate cercetarea stiintifică în domeniul resurselor acvatice vii, pescuitului si acvaculturii, o copie a certificatului de înregistrare fiscală, adresa, numerele de telefon si fax, adresa de e-mail;

b) extras din planul de cercetare, care să prevadă temele de cercetare aprobate, cu termene si domenii definite si care corespund obiectivelor cercetării stiintifice în domeniul evaluării resurselor acvatice vii, pescuitului si acvaculturii;

c) regulament de desfăsurare a pescuitului în scop stiintific, elaborat de fiecare institutie de cercetare si avizat de Agentie;

d) declaratie pe propria răspundere a reprezentantului legal al institutiei privind obligatia de a transmite Agentiei, în termen de 30 de zile de la expirarea valabilitătii autorizatiei, o sinteză care să cuprindă activitătile desfăsurate si rezultatele obtinute ca urmare a practicării pescuitului în scop stiintific;

e) lista cu cercetătorii responsabili cu tematica/tema de cercetare, personalul care participă la pescuit, ambarcatiunile proprii, uneltele si metodele folosite la pescuit.


Art. 3. - Autorizatiile de pescuit în scop stiintific se eliberează de Agentie si se înregistrează într-un registru special.

Art. 4. - (1) Autorizatia de pescuit în scop stiintific se eliberează pentru o perioadă de cel mult un an calendaristic, în concordantă cu termenele fazelor prevăzute în tematica/tema de cercetare, pentru fiecare zonă.

(2) Activitatea de pescuit în scop stiintific în perimetrul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunării” se va desfăsura în baza permisului de cercetare eliberat de Administratia Rezervatiei Biosferei „Delta Dunării” conform prevederilor Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei „Delta Dunării”, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 5. - In cazul nerespectării conditiilor care au stat la baza eliberării autorizatiei, aceasta poate fi anulată/suspendată pentru o durată de 90 de zile, la propunerea personalului Agentiei cu drept de inspectie si control.

Art. 6. - Institutiile de cercetare care nu transmit Agentiei sinteza mentionată la art. 2 lit. d) nu vor mai putea obtine autorizatie de pescuit în scop stiintific la următoarea solicitare.

Art. 7. - Modelul autorizatiei de pescuit în scop stiintific este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 8. - Formularele autorizatiei de pescuit în scop stiintific se asigură prin grija Agentiei.

Art. 9. - Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 915/2004 privind modalitătile de acordare a autorizatiei pentru pescuit în scop stiintific, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.250 din 24 decembrie 2004, se abrogă.

Art. 10. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Gheorghe Albu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 16 iunie 2008.

Nr. 405.

 

ANEXA

 

ROMÂNIA

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOTĂRII RURALE

 

AUTORIZATIE

de pescuit în scop stiintific

Nr............./.......................

valabilă de la...............-.......................

- model -

 

 

Institutia de cercetare...........................................

Adresa:.................................................................

Înregistrare fiscală:...............................................

Poate practica pescuitul în scop stiintific în zona: în vederea realizării tematicii/temei de cercetare:

 

I. Responsabil temă:..........................................

CNP..........................................................

 

II. Personalul care participă la pescuit:

Nr. crt.

Numele si prenumele

Functia

CNP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Nave si ambarcatiuni folosite la pescuitul în scop stiintific:

Nr. crt.

Nr. licentei de pescuit

Marcajul exterior

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Unelte, dispozitive si metode de pescuit:

Nr. crt.

Denumirea uneltelor/dispozitivelor

Metodele de pescuit

Caracteristicile

Numărul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Observatii:

a) Specii capturate (denumire)

b) Nr./kg exemplare.................

VI. Alte observatii..................

 

Presedinte,

……………………..


 

ACTE ALE AUTORITĂTII ELECTORALE PERMANENTE

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

COMPLETAREA LISTEI

partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale, organizatiilor cetătenilor români apartinând minoritătilor

nationale si a candidatilor independenti pentru care a fost depus până la data de 15 iunie 2008 raportul detaliat

al veniturilor si cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (11) din Legea nr. 334/2006, cu modificările

si completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 447 din 16 iunie 2008

 

1. PARTIDUL SOCIALIST ROMAN

2. PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT CONSTANTIN TITEL PETRESCU

3. UNIUNEA BULGARĂ DIN BANAT - ROMÂNIA

4. UNIUNEA POLONEZILOR DIN ROMÂNIA „DOM POLSKI”

5. UNIUNEA DEMOCRATICĂ A SLOVACILOR SI CEHILOR DIN ROMÂNIA

6. PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN

7. UNIUNEA UCRAINIENILOR DIN ROMÂNIA

8. UNIUNEA ELENĂ DIN ROMÂNIA

9. ALIANTA PENTRU ARAD PNL+PNTCD

10. ALIANTA ROMANEASCA DIN JUDETUL COVASNA SI MUNICIPIUL SF. GHEORGHE: PDL, PNL, PSD, PNGCD, PRM, PAS

11. ALIANTA PENTRU MUNICIPIUL OLTENITA (PNL, PNTCD)

12. ALIANTA ROMÂNEASCĂ DIN JUDETUL COVASNA

13. ALIANTA ROMÂNEASCĂ DIN SFÂNTU GHEORGHE

14. ALIANTA ROMÂNEASCĂ DIN ORASUL COVASNA

15. ALIANTA ROMÂNEASCĂ DIN LOCALITATEA ZĂBALA

16. ALIANTA ROMÂNEASCĂ DIN LOCALITATEA BRETCU

 

LISTA CANDIDATILOR INDEPENDENTI CARE AU DEPUS RAPORTUL

DE VENITURI SI CHELTUIELI

 

CONSILIERI LOCALI

Nr. crt.

Judetul

Localitatea

Numele si prenumele

1.

ALBA

AIUD

ZURGĂLĂU IOAN

2.

ALBA

AVRAM IANCU

GOJEIU VIORICA

3.

ALBA

BLANDIANA

TENDEAMIRELA

4.

ALBA

CERGAU

CRISTEACORINA

5.

ALBA

CRICAU

PRECUP FLOREAN

6.

ALBA

OHABA

POPA CORNEL

7.

ALBA

SĂLCIU A

RASUNOI NICOLAE

8.

ARAD

DEZNA

POP TEODOR

9.

ARAD

APATEU

MANG IOAN

10.

ARGES

RUCAR

ARSULESCU ION SEBASTIAN

11.

ARGES

LAUNELE DE SUS (TEODORESTI)

BACANOIU FLORIN

12.

ARGES

CUCA

TANASESCU ALEXANDRU

13.

BRASOV

CRISTIAN

GIUVELCA IOAN

14.

BRASOV

MOIECIU

CLINCIU SIMONA-MARIA

15.

BACĂU

COMANESTI

BOBEICA CARMEN MADALINA

16.

BACĂU

PODU TURCULUI

TOPA DUMITRU

17.

BACĂU

LETEAVECHE

DOCHIEI PETRU

18.

BACĂU

VALEA SEACA

PETREAION

19.

BIHOR

SALACEA

LUKACS BÂRNA

20.

BISTRITA NASAUD

SIEU

NETAN IOAN

21.

BOTOSANI

PĂLTINIS

GHEORGHITAION

22.

BOTOSANI

CONCESTI

BALINISTEANUAGLAIA

23.

BOTOSANI

DARABANI

CABAGHIORGHE

24.

BOTOSANI

ROMA

IACOB DUMITRU

25.

BOTOSANI

HILISEU HORIA

MANOLACHE CONSTANTIN

26.

BOTOSANI

LOZNA

DUMITRAS LAURENTIU

27.

BOTOSANI

BUCECEA

ALECU POIENARU STEFAN FLORENTIN

28.

BOTOSANI

VLADENI

PODARU ANGELA

29.

BOTOSANI

HILISEU-HORIA

GIREADA DUMITRU

30.

COVASNA

BARAOLT

ALBERT DENES


Nr. crt.

Judetul

Localitatea

Numele si prenumele

31.

COVASNA

BARAOLT

RACZ GABOR

32.

COVASNA

BARAOLT

PAL ISTVAN

33.

COVASNA

COVASNA

DOMAHAZI JANOS

34.

COVASNA

INTORSURA BUZĂULUI

BULARCA IOAN

35.

COVASNA

INTORSURA BUZĂULUI

BULARCA CONSTANTIN

36.

COVASNA

AITA MARE

BIHARI JOZSEF

37.

COVASNA

AITA MARE

BROTEA OLGA

38.

COVASNA

AITA MARE

BARABASANDRAS

39.

COVASNA

ARCUS

KOCSIS CSABA

40.

COVASNA

ARCUS

BALINTH ZOLTAN

41.

COVASNA

BATANI

SIMONANDRAS

42.

COVASNA

BIXAD

PIRAMPEL ISTVAN

43.

COVASNA

BRĂDUT

TOKOS JENO

44.

COVASNA

CĂTĂLINA

TUSA CSABA

45.

COVASNA

CERNAT

BARTOK ERNO-ATTILA

46.

COVASNA

GHIDFALAU

BENKOANDRAS

47.

COVASNA

HAGHIG

AITEANU VIRGIL

48.

COVASNA

HAGHIG

LUPSAVASILE

49.

COVASNA

OJDULA

CSIKI DAVID

50.

COVASNA

OJDULA

PENZES ZOLTAN

51.

COVASNA

OJDULA

TAMAS ELEMER

52.

COVASNA

SITA BUZĂULUI

TUDOR PRUNDAR PETRU

53.

COVASNA

SANZIENI

LASZLO STEFAN

54.

CLUJ

POIENI

HANGA IOAN

55.

CLUJ

SIC

FILEP MARTIN

56.

CLUJ

IZVORUL CRISULUI

MIHALYAGNES

57.

CLUJ

AGHIRESU

KEREKES KIS

58.

CLUJ

ARGHIRESU

FAZAKAS ELISABETA

59.

DAMBOVITA

LUDESTI

BUCUR MARIN

60.

DOLJ

CERAT

GHITA ION

61.

DOLJ

MACESU DE JOS

PREDA DUMITRU

62.

GORJ

TURBUREA

BALTARETU CONSTANTIN

63.

GORJ

PADES

GUSITANICUSOR

64.

GORJ

ARCAN I

LAZAROIU VAS I LE

65.

GORJ

TISMANA

RAUT ION

66.

GORJ

BALANESTI

BRICEAG LAURENTIU DANIEL

67.

HARGHITA

BĂILE TUSNAD

SZAFTAANDRAS

68.

HARGHITA

ATID

LACKZO LORANT

69.

HARGHITA

AVRAM ESTI

SIMO MOZES-ZOLTAN

70.

HARGHITA

CIUCSANGEORGIU

TEKSE LAJOS

71.

HARGHITA

DARJIU

ZOLTAN I I. CSABA

72.

HARGHITA

LAZAREA

GYORGY ENDRE

73.

HARGHITA

LUETA

LAZAR F. ZOLTAN

74.

HARGHITA

PAULENI CIUC

GALATTILA

75.

HARGHITA

PRAID

LASZLO ENDRE

76.

HARGHITA

PRAID

SZABO JUDIT

77.

HARGHITA

SANDOMINIC

BARAZSOLT

78.

HUNEDOARA

BANITA

MARC PETRU DORIN

79.

HUNEDOARA

LELESE

MUSA FICA


Nr. crt.

Judetul

Localitatea

Numele si prenumele

80.

HUNEDOARA

TOPLITA

RADULIN MIRON

81.

ILFOV

MĂGURELE

RADOI DANIEL

82.

IASI

GROPNITA

GHIBERSAMIHAI

83.

IASI

MIRCESTI

HOBINCAALIN

84.

IASI

PROBOTA

GHERMAN VALENTIN

85.

IASI

COTNARI

BAEANU VAS I LE

86.

IASI

MOGOSESTI

ANTON VAS I LE

87.

IALOMITA

TAN DÂREI

PATARLAGEANU MARIAN

88.

MURES

MIERCUREA NIRAJULUI

BARTOK IOSIF

89.

MURES

MIERCUREA NIRAJULUI

BERECKI VICTOR

90.

MURES

ALUNIS

ZSIGMOND ANDREI

91.

MURES

BAHNEA

FICZI ROZALIA

92.

MURES

BERENI

BENEDEKFI CSABA

93.

MURES

BICHIS

MAGO JOZSEF

94.

MURES

BICHIS

BALLAI GYORGY-ATTILA

95.

MURES

BOGATA

LUNG GHEORGHE

96.

MURES

CORUNCA

MACAVEIU VICTOR MIRCEA

97.

MURES

CORUNCA

ANTAL SANDOR

98.

MURES

CRACIUNESTI

PASZTOR CSABA-JOZSEF

99.

MURES

CUCERDEA

SUCIU IOAN

100.

MURES

GANESTI

KESZEG ISTVAN

101.

MURES

GLODENI

ERCSEI GHEORGHE

102.

MURES

HODAC

FEIERI EMIL

103.

MURES

LIVEZENI

TĂTAR VASI LE

104.

MURES

MADARAS

BALAZS LASZLO

105.

MURES

NADES

NICOLA IONEL

106.

MURES

RUSII-MUNTI

PITI MIHAI DORIN

107.

MURES

SANPETRU DE CÂMPIE

MOLDOVAN MARICICA

108.

MURES

VOIVODENI

KOCSIS SANDOR

109.

MURES

ZAU DE CÂMPIE

PANTI IULIU

110.

NEAMT

TARGU NEAMT

LUNGU SERAFIM

111.

NEAMT

HORIA

MIHAILA SANDU

112.

MARAMURES

CALINESTI

RAD STEFAN

113.

PRAHOVA

SIRNA

STANILA IONEL

114.

PRAHOVA

SIRNA

SANDU MARIAN

115.

PRAHOVA

ORAS VĂLENI DE MUNTE

GAJMAN DORU

116.

PRAHOVA

TATARU

PETRESCU EUGENIU

117.

PRAHOVA

BĂLTESTI

CHIRICHES VIOREL LUCIAN

118.

PRAHOVA

BREAZA

SOIUMIHAIL IULIAN

119.

PRAHOVA

BRAZI

MARE ION

120.

PRAHOVA

BAICOI

IACOB GHEORGHE

121.

SIBIU

ORLAT

MUNTEAN PETRU

122.

SIBIU

RAU SADULUI

DRAGUSIN ADRIAN

123.

SIBIU

TÂRNAVA

COJOCARU lOAN-GIULIANO

124.

SIBIU

VALEA VII LOR

SABAU VASI LE

125.

SATU MARE

CAPLENI

HEVELI JOZSEF

126.

SATU MARE

CAPLENI

MANCZ DEZIDERIU

127.

SATU MARE

PISCOLT

DOBRA CONSTANTIN


Nr. crt.

Judetul

Localitatea

Numele si prenumele

128.

SUCEAVA

TODIRESTI

POPESCU IOAN

129.

SUCEAVA

SADOVA

COCAGABRIELA

130.

SUCEAVA

MARGINEA

ROTARI TEODOR

131.

SUCEAVA

LITENI

CEORNEI GHEORGHE

132.

SUCEAVA

VICOVU DE JOS

CENUSA CONSTANTIN

133.

SUCEAVA

VICOVU DE JOS

COROAMA GHEORGHE

134.

SUCEAVA

VICOVU DE JOS

TODOSI VASILE

135.

SUCEAVA

VICOVU DE JOS

HRIHOR TRIFON

136.

SUCEAVA

BOTOSANA

BOCA ION

137.

TIMIS

CIACOVA

TRETA PETRISOR DORIN

138.

TIMIS

DETA

IOTCOV LUCIAN NICUSOR

139.

TIMIS

JIMBOLIA

TABEICA NECULAI

140.

TIMIS

BALINT

GAMAN ION

141.

TIMIS

BARA

FRANTESCU GLIGORE NELU

142.

TIMIS

CRICIOVA

PAULESCU RAIA

143.

TIMIS

CURTEA

BUCUR IOSIF

144.

TIMIS

DENTA

GIORICI LAURENTIU

145.

TIMIS

DUDESTII NOI

NEBUNU GHEORGHE

146.

TIMIS

DUMBRAVA

GOAGA MARIAN

147.

TIMIS

FARDEA

LUPULESCU SAMUEL

148.

TIMIS

GAVOJDIA

AVRAM PETRU

149.

TIMIS

GOTTLOB

CRETU BENAIN

150.

TIMIS

PESAC

GRUIA CUYMAN

151.

TELEORMAN

BOTOROAGA

VOICU NICUSOR

152.

TELEORMAN

SIRBENI

DUMITRU FLORENTA

 

PRIMARI

Nr. crt.

Judetul

Localitatea

Numele si prenumele

1.

COVASNA

Belin

SIKO Imre

2.

COVASNA

Bixad

BACS Marton

3.

HARGHITA

Sărmas

MINDRU Misu

4.

VRANCEA

CAMPINEANCA

PARASCHIV STEFAN

5.

MURES

Albesti

STOIAN TOADER

6.

TIMIS

BALINT

CRASOVAN DANUT

7.

SUCEAVA

COMANESTI

PĂSTRĂV GRIGORAS

8.

ARGES

BAICULESTI

BARANESCU GHEORGHE

9.

CLUJ

SIC

SALLAI IOAN

10.

CLUJ

POIENI

BOCAGHEORGHE CONSTANTIN

11.

SATU MARE

AGRIS

SZABO ELEK

12.

SATU MARE

LIVADA

SEBESI IOAN

13.

SATU MARE

CERTEZE

CIOCAN PETRU

14.

MARAMURES

BAIASPRIE

PASCA DORIN VASILE

15.

MARAMURES

CAVNIC

DRAGOS ALEXANDRU

16.

MARAMURES

LAPUS

GIURGIU NICOLAE

17.

MARAMURES

PETROVA

PETROVAI ION

18.

SĂLAJ

NUSFALAU

MATE RADU

19.

BUCURESTI

BUCURESTI

SORIN MIRCEAOPRESCU

20.

VÂLCEA

IONESTI

NEAGOIE CONSTANTIN

 

CONSILIER JUDETEAN

Nr. crt.

Judetul

Localitatea

Numele si prenumele

1.

COVASNA

SFANTU GHEORGHE

JOOS STEFAN LEONTIN

 

LISTA

cuprinzând asociatiile si fundatiile care primesc subventii de la bugetul local al Consiliului Local

al Municipiului Cluj-Napoca, pentru anul 2008, precum si cuantumul acestora, în conformitate cu prevederile

Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridică,

care înfiintează si administrează unităti de asistentă socială

 

Nr. crt.

Denumirea asociatiei/fundatiei

Valoarea subventiei

1.

Fundatia pentru îngrijirea Vârstnicului

128.160 lei

2.

Asociatia Medical-Crestină „Christiana”

149.880 lei

3.

Uniunea Crestină din România

42.720 lei

4.

Asociatia Serviciul de Ajutor Maltez în România

18.088 lei

5.

Fundatia de Caritate „HERALD”

32.040 lei

6.

Asociatia Femeilor Reformate - Casa Copiii Străzii „AKSZA”

23.496 lei

7.

Asociatia de Ajutor Familial „ASISTMED”

42.760 lei

8.

Fundatia Caritas Eparhial Greco-Catolic Cluj

85.440 lei

9.

Fundatia de Binefacere Christian Community Ministries

8.544 lei

10.

Asociatia Providenta Gondviseles Fursorge

10.680 lei

11.

Fundatia Prison Fellowship România

170.880 lei

 

RECTIFICĂRI

 

La Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.326/2008 pentru modificarea anexei nr. 4 la Normele metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 328/2006, aprobate prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.379/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 2 iunie 2008, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- la pct. V din anexă, în coloana „Codul CAEN”, în loc de: „4762”se va citi: „4763”.