MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 464         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 23 iunie 2008

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

76. - Ordonantă de urgentă privind desemnarea autoritătilor nationale competente pentru coordonarea, monitorizarea, gestionarea si derularea fondurilor nerambursabile destinate finantării programelor de informare si promovare a produselor agricole pe piata internă si în tări terte, precum si pentru completarea Legii nr. 1/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură

 

612. - Hotărâre privind transmiterea fără plată a unor bunuri mobile din proprietatea privată a statului si din administrarea Ministerului Apărării în proprietatea privată a municipiului Resita si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Resita, judetul Caras-Severin

 

647. - Hotărâre pentru aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României si Banca Europeană de Investitii, prin scrisorile semnate la Bucuresti la datele de 27 noiembrie 2007 si 14 februarie 2008 si la Luxemburg la data de 28 ianuarie 2008, la Contractul de finantare dintre România si Banca Europeană de Investitii - Programul de dezvoltare a infrastructurii în orasele mici si mijlocii din România (SAMTID), faza I, semnat la Bucuresti la 28 februarie 2005

 

652. - Hotărâre privind aprobarea listei creantelor comerciale restante aflate în administrarea unitătilor teritoriale subordonate Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat si care se preiau de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului

 

659. - Hotărâre pentru aprobarea listei cuprinzând obiectivele de investitii si a indicatorilor tehnico-economici din cadrul Proiectului „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate în localitătile cu o populatie de până la 50.000 de locuitori", derulat prin intermediul Companiei Nationale de Investitii „C.N.I." - S.A.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

127. - Decizie privind stabilirea atributiilor domnului Rujan Cristinel Ion, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

55. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului actiunilor de supraveghere, prevenire si control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului pentru anul 2008

M. 57. - Ordin al ministrului apărării pentru completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului apărării nr. M.31/2008 privind competentele de achizitie a produselor, serviciilor si lucrărilor în cadrul Ministerului Apărării

 

343. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice - A.N.R.S.C. privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice - A.N.R.S.C. nr. 116/2007 privind aprobarea tarifelor pentru servicii de consultantă si pentru activitătile de pregătire si specializare profesională a personalului operatorilor furnizori/prestatori de servicii comunitare de utilităti publice, precum si a altor persoane interesate

 

4.382. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului pentru aprobarea Listei nominale suplimentare a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achizitionării de calculatoare, pentru anul 2008, rezultată în urma analizării contestatiilor depuse de către solicitanti


 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind desemnarea autoritătilor nationale competente pentru coordonarea, monitorizarea, gestionarea si derularea fondurilor nerambursabile destinate finantării programelor de informare si promovare a produselor agricole pe piata internă si în tări terte, precum si pentru completarea Legii nr. 1/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură

 

Având în vedere obligatiile ce revin României ca urmare a angajamentelor asumate în cadrul Tratatului de aderare la Uniunea Europeană, este necesară luarea tuturor măsurilor privind constructia institutională pentru coordonarea, monitorizarea, gestionarea si derularea fondurilor nerambursabile destinate finantării programelor de informare si promovare a produselor agricole pe piata internă si în tări terte.

Tinând seama de prevederile reglementărilor comunitare, si anume: Regulamentul (CE) nr. 3/2008 al Consiliului din 17 decembrie 2007 privind actiunile de informare si promovare pentru produsele agricole pe piata internă si în tările terte, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 3 din 5 ianuarie 2008, Regulamentul (CE) nr. 1.071/2005 al Comisiei Europene din 1 iulie 2005 privind normele de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2.826/2000 al Consiliului privind actiunile de informare si promovare pentru produsele agricole pe piata internă, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 179 din 11 iulie 2005, Regulamentul (CE) nr. 1.346/2005 al Comisiei Europene din 16 august 2005 privind normele de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2.702/1999 al Consiliului privind actiunile de informare si promovare a produselor agricole în tări terte, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 212 din 17 august 2005, Regulamentul Consiliului Uniunii Europene (CE) nr. 1.290/2005 privind finantarea politicii agricole comune, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 209 din 11 august 2005, se impune implementarea de urgentă a măsurilor pentru elaborarea cadrului legislativ adecvat si eficient privind desemnarea autoritătilor nationale competente pentru coordonarea, monitorizarea, gestionarea si derularea fondurilor nerambursabile destinate finantării programelor de informare si promovare a produselor agricole pe piata internă si în tări terte, situatie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată.

Prezentul act normativ are caracter de urgentă, deoarece se impune o perioadă scurtă de timp pentru pregătirea si accelerarea procesului de încheiere a conventiilor si acordurilor cu institutiile implicate în procesul de gestionare si derulare a fondurilor nerambursabile destinate finantării actiunilor de informare si promovare pentru produsele agricole pe piata internă si în tări terte.

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - Prezenta ordonantă de urgentă are ca scop desemnarea autoritătilor nationale competente pentru coordonarea, monitorizarea, gestionarea si derularea fondurilor nerambursabile destinate finantării programelor de informare si promovare a produselor agricole pe piata internă si în tări terte.

Art. 2. - În întelesul prezentei ordonante de urgentă, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) program de informare si promovare a produselor agricole - un ansamblu de actiuni de informare si promovare coerente, de o amploare suficientă pentru a contribui la cresterea volumului de informatii referitoare la produsele respective, precum si la comercializarea acestora;

b) actiuni de informare si promovare - actiunile care se referă la produsele agricole, la modul de productie a acestora, precum si la produsele alimentare. Actiunile de informare si de promovare a produselor agricole nu trebuie să fie orientate în functie de mărcile comerciale si nici să încurajeze consumul unui produs datorită originii sale. Nu se exclude însă posibilitatea indicării originii produselor care fac obiectul actiunilor de informare si de promovare, în cazul unor denumiri conferite în temeiul reglementărilor comunitare;

c) organizatii care propun programe - organizatiile profesionale si/sau interprofesionale reprezentative ale sectorului sau sectoarelor, din unul ori mai multe state membre sau la nivel comunitar, care propun programe de informare si promovare a produselor agricole;

d) beneficiari - organizatiile profesionale si/sau interprofesionale reprezentative ale sectorului sau sectoarelor din unul ori mai multe state membre sau la nivel comunitar, responsabile pentru initierea si implementarea programelor de informare si promovare a produselor agricole, aprobate spre finantare de către Comisia Europeană;

e) organisme de implementare - organismele selectate printr-o procedură competitivă de către organizatiile care propun programe si cărora li se încredintează implementarea tuturor actiunilor de informare si promovare sau o parte a acestora. Organismele de implementare trebuie să aibă competenta necesară în sectorul produselor si al pietelor în cauză si să dispună de mijloacele necesare pentru a asigura punerea cât mai eficientă în aplicare a actiunilor, tinând seama de dimensiunea comunitară a programelor în cauză;

f) fonduri nerambursabile destinate finantării programelor de informare si promovare a produselor agricole pe piata internă si în tări terte - fondurile care se constituie din contributia financiară a Comunitătii Europene, prin Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), precum si contributia natională si partea de prefinantare de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale;

g) cheltuieli eligibile - cheltuielile necesare si efectiv realizate de către beneficiari pentru implementarea programelor de informare si promovare a produselor agricole si care pot fi finantate atât din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), cât si din bugetul de stat si/sau din contributia proprie a beneficiarului.

Art. 3. - Se desemnează Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale ca autoritate natională competentă responsabilă pentru coordonarea, monitorizarea si gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finantării programelor de informare si promovare a produselor agricole pe piata internă si în tări terte.


Art. 4. - Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, în conformitate cu prevederile art. 3, are următoarele atributii principale:

a) coordonează si urmăreste respectarea si implementarea politicilor comunitare, a dispozitiilor de reglementare privind programele de informare si promovare a produselor agricole;

b) stabileste anual, prin bugetul propriu, fondurile nerambursabile destinate finantării programelor de informare si promovare a produselor agricole;

c) asigură gestionarea la nivel national a programelor de informare si promovare a produselor agricole, în concordantă cu principiile unui management financiar eficient al fondurilor nerambursabile destinate finantării acestor programe;

d) constituie grupul de lucru pentru elaborarea manualului operational privind programele de informare si promovare a produselor agricole si stabileste componenta si responsabilitătile acestui grup prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale;

e) constituie grupul de lucru pentru elaborarea caietului de sarcini privind criteriile de evaluare si selectie a programelor de informare si de promovare a produselor agricole si stabileste componenta si responsabilitătile acestui grup prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale;

f) constituie comisia pentru evaluarea si selectarea programelor de informare si promovare a produselor agricole si stabileste componenta si responsabilitătile acestei comisii prin ordin ai ministrului agriculturii si dezvoltării rurale;

g) constituie grupul de monitorizare a programelor de informare si promovare a produselor agricole si stabileste componenta si atributiile acestui grup, în conformitate cu reglementările comunitare în vigoare, prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale;

h) asigură informarea publică privind programele de informare si promovare a produselor agricole;

i) elaborează si transmite Comisiei Europene, la termenele si în conditiile stabilite de reglementările comunitare în vigoare, lista privind selectarea preliminară a programelor de informare si promovare a produselor agricole, o copie a acestor programe, precum si lista privind organismele de implementare selectate, după caz;

j) verifică, aprobă si comunică Comisiei Europene procedura privind selectarea organismului/organismelor de implementare;

k) notifică organizatiilor care propun programe decizia Comisiei Europene privind aprobarea sau respingerea programelor de informare si promovare a produselor agricole;

I) asigură fluxul financiar al fondurilor nerambursabile destinate cofinantării si prefinantării programelor de informare si promovare a produselor agricole, precum si al contributiei financiare a Comunitătii Europene prin Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), la termenele prevăzute de regulamentele Consiliului Uniunii Europene si Comisiei Comunitătii Europene, precum si de legislatia natională în vigoare;

m) stabileste mijloacele cele mai adecvate privind controlul programelor de informare si promovare a produselor agricole si informează Comisia Europeană cu privire la acestea;

n) asigură prin reprezentanti împuterniciti controlul programelor de informare si promovare a produselor agricole, precum si al materialelor aferente acestor programe;

0) asigură o colaborare administrativă cu unul sau mai multe state membre, după caz, în scopul coordonării, gestionării, monitorizării si controlului programelor de informare si promovare a produselor agricole;

p) emite ordine si instructiuni prin care se transpun în ordinea juridică internă directivele Uniunii Europene, precum si orice alte norme de implementare a regulamentelor, dacă legea nu prevede altfel;

q) îndeplineste si alte atributii, în conditiile legii.

Art. 5. - După articolul 31 din Legea nr. 1/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162 din 25 februarie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 32, cu următorul cuprins:

„Art. 32. - (1) Se desemnează Agentia ca autoritate natională competentă responsabilă pentru derularea eficientă, efectivă si transparentă a operatiunilor financiare privind fondurile nerambursabile alocate programelor de informare si promovare a produselor agricole pe piata internă si în tări terte.

(2) Agentia, în conformitate cu prevederile alin. (1), are următoarele atributii principale:

a) asigură respectarea reglementărilor comunitare în vigoare privind garantiile pentru buna executare a contractelor de finantare, precum si privind garantiile aferente solicitărilor de plată a avansului;

b) asigură încheierea contractelor de finantare cu beneficiarii, în conformitate cu reglementările comunitare;

c) transmite Comisiei Europene copii ale contractelor de finantare încheiate, precum si copii ale documentelor doveditoare privind constituirea garantiilor aferente acestor contracte;

d) primeste, înregistrează si verifică cererile de plată si documentele anexate;

e) autorizează plata în urma verificării cererilor de plată si a documentelor anexate sau înstiintează beneficiarii cu privire la eventualele nereguli sesizate, în vederea solutionării acestora;

f) execută plătile autorizate la termenele si în conditiile prevăzute de reglementările comunitare si de legislatia natională în vigoare;

g) primeste, înregistrează, verifică si avizează rapoartele intermediare, anuale si finale, primite de la beneficiari;

h) transmite Comisiei Europene rapoartele prevăzute la lit. g), precum si situatiile privind cheltuielile eligibile efectuate de către beneficiari, în conformitate cu prevederile contractuale;

i) verifică prin controale tehnice, contabile si administrative beneficiarii si organismele de implementare si informează Comisia Europeană, în cel mai scurt timp, cu privire la controalele planificate si efectuate, precum si asupra rezultatelor obtinute în urma măsurilor de verificare si control;

j) elaborează manuale de proceduri în vederea implementării corespunzătoare a atributiilor care îi revin si care vor fi aprobate prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale;

k) asigură mentinerea unor evidente financiare si contabile privind operatiunile pe care le derulează, în conformitate cu respectarea reglementărilor comunitare si a legislatiei nationale în vigoare;

l) îndeplineste si alte atributii, în conditiile legii."

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Dacian Ciolos

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 18 iunie 2008.

Nr. 76.


 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea fără plată a unor bunuri mobile din proprietatea privată a statului si din administrarea Ministerului Apărării în proprietatea privată a municipiului Resita

si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Resita, judetul Caras-Severin

 

Având în vedere prevederile art. 17 din Legea nr. 371/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Politiei Comunitare, cu modificările si completările ulterioare,

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Art. 1. - Se aprobă transmiterea fără plată a unor bunuri mobile, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din proprietatea privată a statului si din administrarea

Ministerului Apărării în proprietatea privată a municipiului Resita si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Resita, judetul Caras-Severin, pentru dotarea Serviciului Public Polita Comunitară a Municipiului Resita.

Art. 2. - Patrimoniul Ministerului Apărării se diminuează cu valoarea de inventar a bunurilor mobile transmise potrivit art. 1.

Art. 3. - Transportul bunurilor din locurile de depozitare la beneficiar se asigură de către Consiliul Local al Municipiului Resita, judetul Caras-Severin.

Art. 4. - Predarea-preluarea bunurilor prevăzute la art. 1 se face pe bază de proces-verbal încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Liviu Radu,

secretar de stat

p. Ministrul apărării,

Georgeta Elisabeta lonescu,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 11 iunie 2008.

Nr. 612.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a bunurilor mobile care se transmit fără plată din proprietatea privată a statului si din administrarea Ministerului Apărării în proprietatea privată a municipiului Resita si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Resita,

judetul Caras-Severin

 

Nr. crt.

Denumirea bunurilor

Cantitatea (bucăti)

Persoana juridică de la care se transmit bunurile

Persoana juridică la care se transmit bunurile

1.

Pistol calibru 7,62 mm, model 1933, categoria a ll-a

200

Statul român, din administrarea Ministerului Apărării, UM 01402 Târgoviste

Municipiul Resita, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Resita, judetul Caras-Severin, pentru dotarea Serviciului Public Politia Comunitară a Municipiului Resita.

2.

Curelusă pistol calibrul 7,62 mm, model 1933

200

 

 

3.

încărcător pistol calibrul 7,62 mm, model 1933

400

 

 

4.

Toc piele pistol calibrul 7,62 mm, model 1933

200

 

 

5.

Vergea pistol calibrul 7,62 mm, model 1933

200

 

 

6.

Ladă ambalat pistol calibrul 7,62 mm, model 1933

5

 

 


Nr. crt.

Denumirea bunurilor

Cantitatea (bucăti)

Persoana juridică de la care se transmit bunurile

Persoana juridică la care se transmit bunurile

7.

Cartus 7,62 mm cu glont obisnuit, fără lame, tub din alamă

10.000

Statul român, din administrarea Ministerului Apărării, UM 01516 Chitila

Municipiul Resita, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Resita, judetul Caras-Severin, pentru dotarea Serviciului Public Politia Comunitară a Municipiului Resita

8.

Ladă pentru ambalat cartuse de infanterie, cu capac si fund din lemn

1

 

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României si Banca Europeană de Investitii, prin scrisorile semnate la Bucuresti la datele de 27 noiembrie 2007 si 14 februarie 2008

si la Luxemburg la data de 28 ianuarie 2008, la Contractul de finantare dintre România si Banca Europeană de Investitii - Programul de dezvoltare a infrastructurii în orasele mici si mijlocii

din România (SAMTID), faza I, semnat la Bucuresti la 28 februarie 2005

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 5 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 31/2005 pentru aprobarea Contractului de finantare dintre România si Banca Europeană de Investitii - Programul de dezvoltare a infrastructurii în orasele mici si mijlocii din România (SAMTID), faza I, semnat la Bucuresti la 28 februarie 2005, aprobată prin Legea nr. 192/2005, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă amendamentele convenite între Guvernul României, prin Ministerul Economiei si Finantelor, si Banca Europeană de Investitii, prin scrisorile semnate la Bucuresti la datele de 27 noiembrie 2007 si 14 februarie 2008 si la Luxemburg la data de 28 ianuarie 2008, la Contractul de finantare dintre România si Banca Europeană de Investitii - Programul de dezvoltare a infrastructurii în orasele mici si mijlocii din România (SAMTID), faza I, semnat la Bucuresti la 28 februarie 2005, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 31/2005, aprobată prin Legea nr. 192/2005, cu modificările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

p. Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

Anna Horvâth,

secretar de stat

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

 

Bucuresti, 18 iunie 2008.

Nr. 647.

 

ROMÂNIA

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

 

Cabinet secretar de stat

 

BANCA EUROPEANĂ DE INVESTITII Departamentul pentru Europa de Sud-Est Fax:+352 43797290

 

Către D. Cormac Murphy, director de departament

 

Bucuresti, 27 noiembrie 2007

 

Ref: Dezvoltarea infrastructurii în orasele mici si mijlocii din România (SAMTID) - Contractul de finantare dintre România si Banca Europeană de Investitii nr. 22.942 din 28 februarie 2005

 

Stimati domni,

La cererea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor, ca agentie de implementare pentru Programul SAMTID, si ca urmare a discutiilor avute la Bucuresti la 7 noiembrie 2007^ vă rugăm să fiti de acord cu modificarea contractului de finantare mentionat, după cum urmează:

- în primul alineat al articolului 1.02 B, data de „31 decembrie 2007" va fi înlocuită cu data de „30 martie 2009";


- în forma actuală a formularului de cerere de tragere, anexa C, data-limită de tragere de „30 aprilie 2008" va fi înlocuită cu data de „30 iulie 2009";

-ia articolul 6.04 „Procedura de licitatie" va fi adăugat următorul text: „......, de exemplu, procedurile românesti de licitatie, aplicabile începând cu 1 ianuarie 2007", deoarece aceste proceduri sunt conforme cu reglementările Uniunii Europene.

Data de finalizare a proiectului rămâne aceeasi, respectiv 31 decembrie 2008.

Vă informăm că si Planul de finantare va fi schimbat, dar forma finală ne va fi comunicată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor în prima parte a lunii decembrie 2007, după ce vor fi efectuate toate plătile din PHARE. Ca urmare, asupra acestei probleme vom reveni mai târziu.

În speranta că solicitarea noastră se va bucura de întelegerea si sprijinul dumneavoastră, asteptăm cu nerăbdare răspunsul dumneavoastră prompt.

 

Cu stimă,

Eugen Teodorovici,

secretar de stat

 

CC: Domnului Jean Marc Martin, ofiter senior de împrumuturi

 

BANCA EUROPEANA DE INVESTITII

 

Prin DHL

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

Str. Apolodor nr. 17

Sectorul 5

70060 Bucuresti

România

În atentia: Domnului Varujan Vosganian, ministrul economiei si finantelor Domnului Eugen Teodorovici, secretar de stat

Luxemburg, 28 ianuarie 2008

 

Ref: SAMTID (FI nr. 22.942)

 

Contract de finantare, semnat la 28 februarie 2005 (Contractul de finantare), între România si Banca Europeană de Investitii

 

Amendament nr. 2

Excelentele voastre,

Ne referim la scrisoarea dumneavoastră din 27 noiembrie 2007, prin care ne-ati solicitat o extindere a perioadei de tragere si a datei de transmitere a cererii finale de tragere.

Ca urmare, prin prezenta acceptăm cererea dumneavoastră de a amenda Contractul de finantare, după cum urmează:

a) în forma actuală a articolului 1.02 B se sterge data care a fost modificată „31 decembrie 2007" si se introduce data „30 martie 2009";

b) în formularul de cerere de tragere, anexa C, se înlocuieste termenul de disponibilizare a tragerii „30 aprilie 2008", care a fost modificat, si se introduce „30 iulie 2009".

Toti ceilalti termeni si conditii ale Contractului de finantare vor rămâne neschimbate.

Termenii definiti în Contractul de finantare vor avea acelasi înteles când sunt utilizati pentru acest contract, dacă nu este prevăzut altfel în mod expres.

Pentru a confirma acordul dumneavoastră fată de cele de mai sus, vă rugăm să parafati paginile celor două originale ale acestei scrisori, să semnati fiecare original si să ne transmiteti un (1) original semnat corespunzător împreună cu celelalte dovezi ale autorizării semnatarului (semnatarilor).

Acest amendament va intra în vigoare la data la care primim un (1) original al acestei scrisori, contrasemnată corespunzător de dumneavoastră.

 

Cu stimă,

Banca Europeană de Investitii F. Bruni J.-M. Martin

Convenit si acceptat în numele si pentru Ministerul Economiei si Finantelor,

Numele si functia: Eugen Teodorovici - secretar de stat

Data: 14 februarie 2008.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea listei creantelor comerciale restante aflate în administrarea unitătilor teritoriale

subordonate Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat si care se preiau de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2008 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor creante comerciale restante aflate în administrarea unitătilor teritoriale subordonate Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă lista creantelor comerciale restante aflate în administrarea unitătilor teritoriale subordonate Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat si care se preiau de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Presedintele Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat,

Dezsi losif Zoltân

p. Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Emil Bentan

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 18 iunie 2008.

Nr. 652.

 

ANEXĂ

 

LISTA

creantelor comerciale restante aflate în administrarea unitătilor teritoriale subordonate Administratiei Nationale

a Rezervelor de Stat si care se preiau de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului

Denumirea

Sediul Localitatea/Judetul

Numărul de ordine în registrul comertului

Codul unic de înregistrare

Cuantumul creantelor

- lei -

Unitatea teritorială Localitatea/Judetul

S.C.ACET - S.A.

Localitatea Tulcea, judetul Tulcea

J36/431/1998

2369218

1.064.920,69

515 Bucuresti/Bucuresti

S.C.ADICOM2A -.R.L.

Bucuresti

J40/9909/1994

5719997

22.622,50

515 Bucuresti/Bucuresti

S.C.AGROMEC BĂRĂGANUL - S.A.

Localitatea Bărăganul, judetul Brăila

J9/1459/1994

7239324

393.419,88

310 Barcea/Galati

S.C. AGROSERV EXIM - S.R.L.

Bucuresti

J40/3331/1998

10422932

289.798,30

370 lonesti/Vâlcea

S.C. T.F. CONSULTING& MANAGEMENT &COMERT - S.R.L.

Bucuresti

J40/4193/2003

15320500

1.334.577,94

515 Bucuresti/Bucuresti


Denumirea

Sediul Localitatea/Judetul

Numărul de ordine în registrul comertului

Codul unic de înregistrare

Cuantumul creantelor

- lei -

Unitatea teritorială Localitatea/Judetul

S.C. COMSUIN ULMENI - S.A.

Localitatea Oltenita, judetul Călărasi

J51/80/1991

1924220

11.154.103,81

515 Bucuresti/Bucuresti

S.C. COMTOM TOMESTI - S.A.

Localitatea Tomesti, judetul lasi

J22/1618/1991

1954647

8.233.652,95

515 Bucuresti/Bucuresti

S.C. DUCOMY - S.R.L.

Localitatea Craiova, judetul Dolj

J16/93/1994

5275215

1.218.258,83

345

Sibiu/Sibiu

360

Curtea de Arges/Arges

S.C. GALFIRTEX - S.A.

Localitatea Galati, judetul Galati

J17/74/1991

1643179

34.984,18

350 Popesti Leordeni/Ilfov

S.C. MORARUL - S.R.L.

Localitatea Flămânzi, judetul Botosani

J7/406/1993

4955302

111.694,00

315 Bucecea/Botosani

S.C. PRODITERM - S.A.

Localitatea Bistrita, judetul Bistrita-Nasăud

J6/273/1998

7216908

619.397,62

515 Bucuresti/Bucuresti

S.C. SIDERMET - S.A.

Localitatea Călan, judetul Hunedoara

J20/50/1991

2141936

12.001.253,16

515 Bucuresti/Bucuresti

S.C. - SAL IND - S.A.

Bucuresti

J40/3028/1995

6824214

194.758,20

370 lonesti/Vâlcea

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea listei cuprinzând obiectivele de investitii si a indicatorilor tehnico-economici din cadrul Proiectului „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă

si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate în localitătile cu o populatie de până la 50.000 de locuitori", derulat prin intermediul Companiei Nationale

de Investitii „C.N.I." – S.A.

 

În temeiul prevederilor art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 44 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă lista cuprinzând obiectivele de investitii din cadrul Proiectului „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate în localitătile cu o populatie de până la 50.000 de locuitori", derulat prin intermediul Companiei Nationale de Investitii „C.N.I." - S.A., prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investitii prevăzute la alin. (1), cuprinsi în anexele nr. 2/1—2/12*), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivelor de investitii prevăzute în anexa nr.1, ai căror indicatori tehnico-economicisunt prevăzuti în anexele nr. 2/1—2/12, se face din credite externe, conform Acordului-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucuresti si la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finantarea primei faze a Proiectului „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate în localitătile cu o populatie de până la 50.000 de locuitori", ratificat prin Legea nr. 224/2007, si Acordului de împrumut subsidiar, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, din bugetul local, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

Anna Horvâth,

secretar de stat

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 18 iunie 2008.

Nr. 659.


*) Anexele nr. 2/1-2/12 nu se publică, fiind clasificate potrivit legii.


 

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

cuprinzând 12 obiective de investitii din cadrul Programului „Sistem integrat de reabilitare a sistemului de alimentare cu apă si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare

a apelor uzate în localitătile cu o populatie de până la 50.000 de locuitori"

 

Nr. crt.

Judetul

Localitatea

1.

Bistrita-Năsăud

Rebrisoara

2.

Călărasi

Călărasi

3.

Călărasi

Lehliu-Gară

4.

Călărasi

Oltenita

5.

Constanta

Eforie

6.

Constanta

Negru Vodă

7.

Dâmbovita

Găesti

8.

Mures

Corunca

9.

Mures

Fântânele

10.

Mures

Sovata

11.

Vaslui

Murgeni

12.

Vaslui

Negresti

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind stabilirea atributiilor domnului Rujan Cristinel Ion, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General

al Guvernului

 

În temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici si al art. 19 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite următoarea decizie:

 

Art. 1. - Începând cu data prezentei decizii, domnul Rujan Cristinel Ion, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, este desemnat să monitorizeze îndeplinirea strategiilor si programelor cuprinse în Programul de guvernare, în domeniul educatiei, la nivelul judetelor Gorj, Dolj, Vâlcea si Mehedinti.

Art. 2. - În exercitarea atributiilor, domnul Rujan Cristinel Ion îl informează pe secretarul general al Guvernului.

Art. 3. - Domnul Rujan Cristinel Ion va îndeplini si alte atributii stabilite de secretarul general al Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

 

Bucuresti, 20 iunie 2008.

Nr. 127.

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTAALIMENTELOR

 

ORDIN

privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului actiunilor de supraveghere,

prevenire si control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului pentru anul 2008

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 20.121 din 10 iunie 2008, întocmit de Directia generală sanitară veterinară, Directia generală de inspectii si coordonare PIF, Directia de igienă si sănătate publică si Directia de control si coordonare a activitătii farmaceutice veterinare din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 515/2008 pentru aprobarea actiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul actiunilor de supraveghere, prevenire si control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, precum si alte actiuni prevăzute în alte programe nationale, precum si a tarifelor aferente acestora pentru anul 2008,

în temeiul art. 3 alin. (3) si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Programului actiunilor de supraveghere, prevenire si control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului pentru anul 2008, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si institutele veterinare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. -Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor va controla modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. – Norma sanitară veterinară privind măsurile generale de prevenire si control al rabiei la animale domestice si

sălbatice, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 29/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 323 din 24 aprilie 2008, se completează după cum urmează:

- După articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 101, cu următorul cuprins:

„Art. 10 1. - (1) Prin exceptie de la prevederile art. 8 alin. (3) pct. (ii) si ale art. 10 alin. (2), până la data de 1 ianuarie 2009 se pot utiliza si alte tipuri de vaccinuri autorizate pentru comercializare."

(2) Prevederile mentionate la alin. (1) nu se aplică câinilor si pisicilor care fac obiectul miscărilor în scopuri comerciale sau necomerciale între statele membre.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Csutak-Nagy Lászlo

 

Bucuresti, 13 iunie 2008.

Nr. 55.

 

*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 464 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul de vânzări si informare al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 


MINISTERUL APĂRĂRII

 

ORDIN

pentru completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului apărării nr. M. 31/2008 privind competentele

de achizitie a produselor, serviciilor si lucrărilor în cadrul Ministerului Apărării

 

Având în vedere dispozitiile art. 32 alin. (3) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apărării, în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006,

ministrul apărării emite prezentul ordin.

Art. I. - La anexa nr. 2 la Ordinul ministrului apărării nr. M. 31/2008 privind competentele de achizitie a produselor, serviciilor si lucrărilor în cadrul Ministerului Apărării, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 269 din 4 aprilie 2008, după numărul curent 27 se introduc cinci noi numere curente, numerele curente 28, 29, 30, 31 si 32, cu următorul cuprins:

„28. Agentia de Cercetare pentru Tehnică si Tehnologii Militare

29. Academia Tehnică Militară

30. Academia Fortelor Terestre «Nicolae Bălcescu»

31. Academia Fortelor Aeriene «Henri Coandă»

32. Academia Navală «Mircea cel Bătrân»."

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apărării,

Teodor Viorel Melescanu

 

Bucuresti, 14 iunie 2008.

Nr. M. 57.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE

PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂTI PUBLICE - A.N.R.S.C.

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice - A.N.R.S.C. nr. 116/2007

privind aprobarea tarifelor pentru servicii de consultantă si pentru activitătile de pregătire si specializare profesională a personalului operatorilor furnizori/prestatori de servicii comunitare

de utilităti publice, precum si a altor persoane interesate

 

Având în vedere dispozitiile art. 15 alin. (1) si (2), ale art. 20 lit. p) din Legea serviciilor comunitare de utilităti publice nr. 51/2006, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 16 alin. (4) din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice - A.N.R.S.C, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 671/2007,

în temeiul art. 4 alin. (4) din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice - A.N.R.S.C, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 671/2007, al art. 2 din Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice - A.N.R.S.C. nr. 116/2007 privind aprobarea tarifelor pentru servicii de consultantă si pentru activitătile de pregătire si specializare profesională a personalului operatorilor furnizori/prestatori de servicii comunitare de utilităti publice, precum si a altor persoane interesate si al art. 16 alin. (9) din Legea nr. 51/2006, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice - A.N.R.S.C.

emite prezentul ordin.

Art. I. - Articolul 1 din Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice - A.N.R.S.C. nr. 116/2007 privind aprobarea tarifelor pentru servicii de consultantă si pentru activitătile de pregătire si specializare profesională a personalului operatorilor furnizori/prestatori de servicii comunitare de utilităti publice, precum si a altor persoane interesate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 497 din 25 iulie 2007, se modifică după cum urmează:

„Art. 1. - Se aprobă tarifele pentru serviciile de consultantă si pentru activitătile de pregătire si specializare profesională a personalului operatorilor furnizori/prestatori de servicii comunitare de utilităti publice, precum si a altor persoane interesate, astfel:

a) tariful pentru servicii de consultantă este de 73 lei/oră;

b) tariful pentru activitatea de pregătire si specializare profesională este de 224 lei/zi de pregătire (6-8 ore)/participant."

Art. II. - Tarifele prevăzute la art. I se vor aplica începând cu data de întâi a lunii următoare publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice - A.N.R.S.C,

Marian Cristinel Bîgiu

 

Bucuresti, 19 iunie 2008.

Nr. 343.

 


MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI TINERETULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Listei nominale suplimentare a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achizitionării de calculatoare,

pentru anul 2008, rezultată în urma analizării contestatiilor depuse de către solicitanti

 

În temeiul art. 10 alin. (1) si al art. 11 alin. (1)—(5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achizitionării de calculatoare, cu modificările si completările ulterioare, si al Ordinului ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 3.943/2008 privind aprobarea listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achizitionării de calculatoare, pentru anul 2008,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării si tineretului emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă Lista nominală suplimentară a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achizitionării de calculatoare, pentru anul 2008, privind acordarea unui ajutor în valoare de 200 euro, destinat achizitionării unui calculator, rezultată în urma analizării si acceptării de către comisia de contestatii a contestatiilor depuse de solicitanti, cuprinzând 94 de beneficiari, potrivit anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Venitul maxim brut lunar pe membru de familie pentru care se acordă ajutorul financiar beneficiarilor prevăzuti în lista nominală suplimentară din anexă este inferior sumei de 62,58 lei, prevăzută în Ordinul ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 3.943/2008 pentru aprobarea listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achizitionării de calculatoare, pentru anul 2008.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Directia generală management învătământ preuniversitar, Directia generală strategii si programe universitare, Directia generală buget-finante, patrimoniu si investitii, Directia generală administrativ si achizitii, Directia juridic si contencios si Serviciul informatizare din cadrul Directiei relatii publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Cristian Mihai Adomnitei

 

Bucuresti, 9 iunie 2008.

Nr. 4.382.

 

ANEXA

 

LISTA

nominală suplimentară a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achizitionării de calculatoare,

pentru anul 2008, rezultată în urma analizării contestatiilor depuse de către solicitanti

 

Nr. crt.

Cod judet înscriere

Localitatea unitătii

Unitatea de învătământ

Numele solicitantului

Localitatea de domiciliu

Judetul

de domiciliu

Numele elevului

1

B

BUCURESTI -SECTOR 5

SCOALĂ CU CLS. I-VIII NR.125

Dincă Mihaela -Aurelia

BUCURESTI-SECTOR 5

B

Dincă N. Florin

2

BC

ONESTI

SCOALĂ CU CLASELE I-VIII NR.1 ONESTI

Antal I loan

ONESTI

BC

Antal I Andreea Alexandra

3

BC

ONESTI

SCOALĂ CU CLASELE I-VIII NR.1 ONESTI

Crăciun A Luminita

ONESTI

BC

Crăciun I Ioana Andreea

4

BC

ONESTI

SCOALĂ CU CLASELE I-VIII NR.1 ONESTI

Hrîncescu V Doina

BOGDANA

BC

Hrîncescu N Sebastian

5

BC

ORBENI

SCOALĂ CU CLASELE I-VIII NR.1 ORBENI

MihalceaGAngela

ORBENI

BC

Mihalcea M Ana-Maria


Nr. crt.

Cod judet înscriere

Localitatea unitătii

Unitatea de învătământ

Numele solicitantului

Localitatea de domiciliu

Judetul

de domiciliu

Numele elevului

6

BC

ORBENI

SCOALĂ CU CLASELE I-VIII NR.1 ORBENI

Prepelită 0 Mihaela -Gabriela

ORBENI

BC

Prepelită M Mihai

7

BC

ORBENI

SCOALĂ CU CLASELE I-VIII NR.1 ORBENI

Tugui N Ion

ORBENI

BC

Tugui I Paula-Elena

8

BC

ORBENI

SCOALĂ CU CLASELE I-VIII NR.1 ORBENI

Duhalm I Lenuta

ORBENI

BC

Duhalm V Dragos-Florin

9

BC

ORBENI

SCOALĂ CU CLASELE I-VIII NR.1 ORBENI

Dospinescu G Mariana

ORBENI

BC

Dospinescu V Florentina

10

BC

ORBENI

SCOALĂ CU CLASELE I-VIII NR.1 ORBENI

Cleanu S Măria

ORBENI

BC

Cleanu G Gheorghe-Silviu

11

BC

ORBENI

SCOALĂ CU CLASELE I-VIII NR.1 ORBENI

Cordoneanu I Doina

ORBENI

BC

Cordoneanu I Mihaela

12

BC

ORBENI

SCOALĂ CU CLASELE I-VIII NR.1 ORBENI

Dumitrian P Nicolae

ORBENI

BC

Dumitrian N Ioana

13

BC

ORBENI

SCOALĂ CU CLASELE I-VIII NR.1 ORBENI

Munteanu D Cătălina-Cerasela

ORBENI

BC

Munteanu I Răzvan-Gabriel

14

BC

ORBENI

SCOALĂ CU CLASELE I-VIII NR.1 ORBENI

Giurgea D Lucica

ORBENI

BC

Giurgea N Alexandra

15

BC

ORBENI

SCOALĂ CU CLASELE I-VIII NR.1 ORBENI

Dutu M Tatiana

ORBENI

BC

Dutu P luliana-Camelia

16

BC

ORBENI

SCOALĂ CU CLASELE I-VIII NR.1 ORBENI

Diaconu S Răzvan

ORBENI

BC

Diaconu R Elena-Mădălina

17

BC

ORBENI

SCOALĂ CU CLASELE I-VIII NR.1 ORBENI

Dumitru V Vasile

ORBENI

BC

Dumitru V Valentin-Marian

18

BC

ORBENI

SCOALĂ CU CLASELE I-VIII NR.1 ORBENI

Zamfir G Steluta

ORBENI

BC

Zamfir G Oana-Maria

19

BC

ORBENI

SCOALĂ CU CLASELE I-VIII NR.1 ORBENI

Ochiu P Măria

ORBENI

BC

Ochiu C Ilie-Adrian

20

BC

ORBENI

SCOALĂ CU CLASELE I-VIII NR.1 ORBENI

Moraru G Gheorghe

ORBENI

BC

Moraru G Cătălina-Georgiana

21

BC

ORBENI

SCOALĂ CU CLASELE I-VIII NR.1 ORBENI

Pavel G Zînica

ORBENI

BC

Pavel VAndreea-Mariana

22

BC

ORBENI

SCOALĂ CU CLASELE I-VIII NR.1 ORBENI

Pascal V Maricica

ORBENI

BC

DrobotăGAlexandra-Georgiana

23

BC

ORBENI

SCOALĂ CU CLASELE I-VIII NR.1 ORBENI

Buturugă N Elena-Lucica

ORBENI

BC

Drîmbă M Bogdan-Andrei

24

BC

ORBENI

SCOALĂ CU CLASELE I-VIII NR.1 ORBENI

Chelmus I Ionel

ORBENI

BC

Chelmus I Corina-Elena

25

BC

ORBENI

SCOALĂ CU CLASELE I-VIII NR.1 ORBENI

Preghici I Dănuta

ORBENI

BC

Preghici G Georgiana-Elena

26

BC

ORBENI

SCOALĂ CU CLASELE I-VIII NR.1 ORBENI

Rotam G Luminita

ORBENI

BC

Pascal C Tatiana-Luminita

27

BC

ORBENI

SCOALĂ CU CLASELE I-VIII NR.1 ORBENI

Pruteanu E Mariana-Gabriela

ORBENI

BC

Pruteanu M Marius

28

BC

ORBENI

SCOALĂ CU CLASELE I-VIII NR.1 ORBENI

Ciocoiu I Anisoara

ORBENI

BC

Ciocoiu V Dragos

29

BC

ORBENI

SCOALĂ CU CLASELE I-VIII NR.1 ORBENI

Axente I Gheorghe

ORBENI

BC

Axente G lonela-Roxana

30

BC

ORBENI

SCOALĂ CU CLASELE I-VIII NR.1 ORBENI

Zamfir M Mihai

ORBENI

BC

Zamfir M Elena-Mihaela

31

BC

ORBENI

SCOALĂ CU CLASELE I-VIII NR.1 ORBENI

Tugui C Mihaela

ORBENI

BC

Tugui SAndreea-Elena

32

BC

ORBENI

SCOALĂ CU CLASELE I-VIII NR.1 ORBENI

Tibeică V Măria

ORBENI

BC

Feraru V Constantin-Dan


Nr. crt.

Cod judet înscriere

Localitatea unitătii

Unitatea de învătământ

Numele solicitantului

Localitatea de domiciliu

Judetul

de domiciliu

Numele elevului

33

BC

ORBENI

SCOALĂ CU CLASELE I-VIII NR.1 ORBENI

Nitu C Luciana

ORBENI

BC

Chiscă C Dumitrita-Elena

34

BC

ORBENI

SCOALĂ CU CLASELE I-VIII NR.1 ORBENI

Chiriac N Lucica

ORBENI

BC

Andronic I Lenuta

35

BC

ORBENI

SCOALĂ CU CLASELE I-VIII NR.1 ORBENI

Codită G Adriana

ORBENI

BC

Pătrăscanu D Alexandru

36

BZ

AMARU

SCOALĂ CU CLASELE I-VIII ÂMARU

Anghel N. Nicoleta

POSTA CALNAU

BZ

Dulcinatu 0 Ionela Oana

37

BZ

AMARU

SCOALĂ CU CLASELE I-VIII ÂMARU

Călin I. Victor

AMARU

BZ

Călin V Adriana Florentina

38

BZ

AMARU

SCOALĂ CU CLASELE I-VIII ÂMARU

Ciobanu G. luliana

AMARU

BZ

Ciobanu V Mihăită Ciprian

39

BZ

AMARU

SCOALĂ CU CLASELE I-VIII ÂMARU

Ciorăneanu 0 Eleonora

AMARU

BZ

Ciorăneanu V Florentina Alexandra

40

BZ

AMARU

SCOALĂ CU CLASELE I-VIII ÂMARU

Drăgotel V Ion

AMARU

BZ

Drăgotel I. Tatiana Elena

Claudia

41

BZ

AMARU

SCOALĂ CU CLASELE I-VIII ÂMARU

Drăgotel G. Viorica

AMARU

BZ

Drăgotel N. lonut Nicolae

42

BZ

AMARU

SCOALĂ CU CLASELE I-VIII ÂMARU

Dumitru P. Daniela

AMARU

BZ

Dumitru I. Petrus Marian

43

BZ

AMARU

SCOALĂ CU CLASELE I-VIII ÂMARU

Ghită I. Florentin Marian

AMARU

BZ

Ghită F. Valentin Vasile

44

BZ

AMARU

SCOALĂ CU CLASELE I-VIII ÂMARU

Joia I. Marcel

AMARU

BZ

Joia M. Cristi Mădălin

45

BZ

AMARU

SCOALĂ CU CLASELE I-VIII ÂMARU

Leată V Mioara

AMARU

BZ

Leată L.Valentin Nicu

46

BZ

AMARU

SCOALĂ CU CLASELE I-VIII ÂMARU

Marin I. Marcel

AMARU

BZ

Marin M. Sorina Florentina

47

BZ

AMARU

SCOALĂ CU CLASELE I-VIII ÂMARU

Obrocea G. Manda

AMARU

BZ

ObroceaV. Ramona Andreea

48

BZ

AMARU

SCOALĂ CU CLASELE I-VIII ÂMARU

Paraschivl. Aurelia

AMARU

BZ

Paraschiv Georgiana

49

BZ

AMARU

SCOALĂ CU CLASELE I-VIII ÂMARU

Păteanu D. Iulian

AMARU

BZ

Păteanu I. Bianca Elena

50

BZ

AMARU

SCOALĂ CU CLASELE I-VIII ÂMARU

Petre I. Marius

AMARU

BZ

Petre M. luliana Andreea

51

BZ

AMARU

SCOALĂ CU CLASELE I-VIII ÂMARU

RoibuA. Nona

AMARU

BZ

Roibu I. Daniela Valentina

52

BZ

AMARU

SCOALĂ CU CLASELE I-VIII ÂMARU

Samoilă E. Florian

AMARU

BZ

Samoilă F lonut Marian

53

BZ

AMARU

SCOALĂ CU CLASELE I-VIII ÂMARU

Samoilă E. Vasile

AMARU

BZ

Samoilă V Mihaela Alina

54

BZ

AMARU

SCOALĂ CU CLASELE I-VIII ÂMARU

Sibu I. Gabriela

AMARU

BZ

Sibu N. Aurel Antonio

55

BZ

AMARU

SCOALĂ CU CLASELE I-VIII ÂMARU

Ciopartac V Haralambie

AMARU

BZ

Ciopartac H. Gheorghe Viorel

56

BZ

AMARU

SCOALĂ CU CLASELE I-VIII ÂMARU

Petre G. Ionel

AMARU

BZ

Petre I. Elena Diana

57

BZ

AMARU

SCOALĂ CU CLASELE I-VIII ÂMARU

Preda I. Stefan

AMARU

BZ

Preda S. Nicolae Cristian

58

BZ

AMARU

SCOALĂ CU CLASELE I-VIII ÂMARU

Neculai G. Dorel

AMARU

BZ

Neculai D. StefaniaAmalia

59

BZ

AMARU

SCOALĂ CU CLASELE I-VIII ÂMARU

Cretoiu I. Marian

AMARU

BZ

Cretoiu M. Diana Mihaela


Nr. crt.

Cod judet înscriere

Localitatea unitătii

Unitatea de învătământ

Numele solicitantului

Localitatea de domiciliu

Judetul

de domiciliu

Numele elevului

60

BZ

RAMNICU SĂRAT

GRUP SCOLAR INDUSTRIAL

Bran S. Marian

RAMNICU SĂRAT

BZ

Bran M.Auras Cătălin

61

BZ

RAMNICU SĂRAT

GRUP SCOLAR INDUSTRIAL

Tudorl. Elena

RAMNICU SĂRAT

BZ

TudorN. Florin Cătălin

62

BZ

RAMNICU SĂRAT

GRUP SCOLAR INDUSTRIAL

Zgîmbău C. Rădita

RAMNICU SĂRAT

BZ

Zgîmbău G. Diana

63

BZ

RAMNICU SĂRAT

GRUP SCOLAR INDUSTRIAL

Fata S. Aurelia

RAMNICU SĂRAT

BZ

Fata D. Elena Florentina

64

BZ

RAMNICU SĂRAT

GRUP SCOLAR INDUSTRIAL

Anton C. Măria

RAMNICU SĂRAT

BZ

lonitescu T. Emil

65

BZ

RAMNICU SĂRAT

GRUP SCOLAR INDUSTRIAL

Onel D. Ilie

RAMNICU SĂRAT

BZ

Onel I. Cristi

66

CT

CONSTANTA

ACADEMIA NAVALA „MIRCEA CEL BĂTRÂN"

Malinchi Mihaela

TUFESTI

BR

Malinchi Mihaela

67

DJ

PERISOR

SCOALĂ CU CLS. I-VIII „HENRI COANDĂ" PERISOR

Bogdan I Nela

PERISOR

DJ

Bogdan A Gabriel Marius

68

DJ

PERISOR

SCOALĂ CU CLS. I-VIII „HENRI COANDĂ" PERISOR

Enache T Ioana

PERISOR

DJ

Enache E Andreea Măria

69

DJ

PERISOR

SCOALĂ CU CLS. I-VIII „HENRI COANDĂ" PERISOR

Cristea V Ana Măria

PERISOR

DJ

Cristea V Cătălin lonut

70

DJ

SEACA DE PĂDURE

SCOALĂ CU CLS. I-VIII SEACA DE PĂDURE

Militam D Marioara

SEACA DE PĂDURE

DJ

Militam M Cristian Daniel

71

DJ

SEACA DE PĂDURE

SCOALĂ CU CLS. I-VIII SEACA DE PĂDURE

DimieruAlon

SEACA DE PĂDURE

DJ

Dimieru I Marcel Alexandru

72

DJ

SEACA DE PĂDURE

SCOALĂ CU CLS. I-VIII SEACA DE PĂDURE

Osiac M Leonică

SEACA DE PĂDURE

DJ

Osiac L Emil Costin

73

DJ

CRAIOVA

SCOALĂ CU CLS. I-VIII NR. 16 CRAIOVA

Alexandru N Cristinel Marius

CRAIOVA

DJ

Alexandru C Carmen Mădălina

74

DJ

CRAIOVA

COLEGIUL NATIONAL „NICOLAE TITULESCU" CRAIOVA

Georgescu M Marian

CRAIOVA

DJ

Georgescu M Sorin Gabriel

75

IL

GIURGENI

SCOALĂ CU CLASELE I-VIII GIURGENI

DimaS. Marian

GIURGENI

IL

Dima M. Gabriel-lulian

76

IL

GIURGENI

SCOALĂ CU CLASELE I-VIII GIURGENI

Rusu N. Nicoleta

GIURGENI

IL

Rusu N.A. Alex-Eduard

77

MH

DROBETA-TURNU SEVERIN

SCOALĂ CU CLASELE I-VIII NR. 13

Popescu G. Elena

GURA VĂII

MH

Popescu Valentin Mihaita

78

OT

SLATINA

SCOALĂ CU CLS. I-VIII „VLAICU VODĂ" SLATINA

Negru M. Ioana

SLATINA

OT

Neagoe I. Geanina luliana

79

OT

OSICADEJOS

SCOALĂ CU CLS. I-VIII OSICADEJOS

Coca A. Claudia

OSICADEJOS

OT

Coca P. Daniel Florinei

80

OT

OSICADEJOS

SCOALĂ CU CLS. I-VIII OSICADEJOS

Ene F. Ion

OSICADEJOS

OT

Brozban I. Alina Cristina

81

OT

OSICADEJOS

SCOALĂ CU CLS. I-VIII OSICADEJOS

Radu G. luliana

OSICADEJOS

OT

Stoian Cătălin Ovidiu

82

OT

OSICADEJOS

SCOALĂ CU CLS. I-VIII OSICADEJOS

Bogdan N. Florin

OSICADEJOS

OT

Medeleanu F. Florina Cătălina

83

OT

OSICADEJOS

SCOALĂ CU CLS. I-VIII OSICADEJOS

Dumitru G. Marian

OSICADEJOS

OT

Dumitru M. Ana Măria

84

OT

OSICADEJOS

SCOALĂ CU CLS. I-VIII OSICADEJOS

Dumitru G. Nicolae

OSICADEJOS

OT

Dumitru N. lonut Cătălin

85

OT

DOBRUN

SCOALĂ CU CLS. I-VIII DOBRUN

Costea M. Ion

ROSIENII MICI

OT

Costea I. Adrian Florentin Cătălin

86

OT

DOBRUN

SCOALĂ CU CLS. I-VIII DOBRUN

Preda T. Iulian

ROSIENII MARI

OT

Preda I. Georgiana Cătălina


Nr. crt.

Cod judet înscriere

Localitatea unitătii

Unitatea de învătământ

Numele solicitantului

Localitatea de domiciliu

Judetul

de domiciliu

Numele elevului

87

OT

DOBRUN

SCOALĂ CU CLS. I-VIII DOBRUN

Dumitrascu Ioana Paula

DOBRUN

OT

Schuller G. Paul Siegfriet

88

PH

PLOIESTI

SCOALĂ CU CLASELE I-VIII NR 13 PLOIESTI

Dumitru F Dumitru-Alunel

PLOIESTI

PH

Dumitru D Elena

89

PH

MĂRGINENII DE JOS

SCOALĂ CU CLASELE I-VIII MĂRGINENII DE JOS, FILIPESTII DE TÂRG

Băculescu S Gina-lzabela

MĂRGINENII DE JOS

PH

Băculescu Cristian-Daniel

90

PH

MĂRGINENII DE JOS

SCOALĂ CU CLASELE I-VIII MĂRGINENII DE JOS, FILIPESTII DE TÂRG

Grigore G Aurelia-Maria

MĂRGINENII DE JOS

PH

Grigore N George

91

PH

MĂRGINENII DE JOS

SCOALĂ CU CLASELE I-VIII MĂRGINENII DE JOS, FILIPESTII DE TÂRG

Nica N Steluta

MĂRGINENII DE JOS

PH

Nica I lonela-Valentina

92

PH

MĂRGINENII DE JOS

SCOALĂ CU CLASELE I-VIII MĂRGINENII DE JOS, FILIPESTII DE TÂRG

Sîrbu CAnisoara

MĂRGINENII DE JOS

PH

Sîrbu GAngi-Dănut

93

SV

GRAMESTI

SCOALĂ CU CLASELE I-VIII NR 1 GRAMESTI

Andriciuc L. Felicia

GRAMESTI

SV

Andriciuc V Alina

94

TL

TULCEA

GRUP SCOLAR TULCEA

Dobre D. Tudor

VISINA

TL

Dobre T. Ionut