MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 465         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 23 iunie 2008

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

77. - Ordonantă de urgentă pentru completarea art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar

 

78. - Ordonantă de urgentă privind stabilirea competentei supravegherii executării obligatiei minorului de a presta o activitate neremunerată într-o institutie de interes public, prevăzută la art. 103 alin. 3 lit. c) din Codul penal

 

79. - Ordonantă de urgentă privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici

 

642. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de subprefect al judetului Hunedoara de către domnul Silviu George Didilescu

 

653. - Hotărâre pentru modificarea alin. (1) al art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 632/2007 privind aprobarea închirierii unor bunuri, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Administratiei Nationale „Apele Române

 

656. - Hotărâre privind încadrarea în categoria functională a drumurilor comunale a unui drum situat în judetul Olt

 

657. - Hotărâre pentru modificarea art. 33 din Hotărârea Guvernului nr. 798/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată si de utilizare a dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

125. - Decizie privind eliberarea domnului Silviu George Didilescu din functia de presedinte al Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURRILOR

 

7. - Ordin pentru modificarea si completarea Normelor privind metodologia de calcul si evidentă a rezervelor tehnice minimale pentru activitatea de asigurări generale, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.109/2003

 

DECIZII ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

115. - Decizie privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din 2 iunie 2008 privind lămurirea întelesului, întinderii si aplicării Hotărârii arbitrale din 21 iunie 2005, având drept obiect Metodologia privind utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale si tabelul cuprinzând remuneratiile cuvenite titularilor de drepturi de autor

 


ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru completarea art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar

 

Având în vedere că obiectivul asumat la nivelul Uniunii Europene de asigurare a liberei circulatii a capitalurilor, persoanelor si a serviciilor implică înlăturarea oricăror bariere administrative si tehnice,

luând în considerare necesitatea îndeplinirii obligatiei de simplificare a formalitătilor de înregistrare în registrul comertului si facilitare a accesului la serviciile oferite de oficiile registrului comertului, obligatie asumată de autoritătile române prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeană,

tinând seama de faptul că legislatia românească în materia societătilor comerciale a fost armonizată cu exigentele impuse de Prima Directivă a Consiliului 68/51/CEE de coordonare, în vederea echivalării, a garantiilor impuse societătilor în statele membre, în întelesul art. 58 al doilea paragraf din tratat, pentru protejarea intereselor asociatilor sau tertilor, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2003/58/CE a Parlamentului European si a Consiliului, fiind reglementată si posibilitatea transmiterii electronice a cererilor de înmatriculare sau înregistrare a mentiunilor în registrul comertului,

văzând că Oficiul National al Registrului Comertului, în implementarea dispozitiilor legale de transpunere, a realizat „Sistemul de formulare electronice inteligente", care oferă comerciantilor posibilitatea de a utiliza un sistem avansat de formulare electronice interactive, realizat la standarde europene, prin care se pot înmatricula si înregistra mentiuni în registrul comertului,

dat fiind că rezolvarea cererilor transmise electronic este împiedicată de formalitătile de ordin material de aplicare a timbrului judiciar pe cerere si, respectiv, de anulare a acestuia,

luând în considerare necesitatea eliminării cât mai urgente a obstacolelor în ceea ce priveste înregistrarea electronică a comerciantilor prin reglementarea unei proceduri alternative prin care oficiile registrului comertului să încaseze contravaloarea timbrului judiciar,

având în vedere că obligatia României, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, de aliniere a legislatiei românesti la standardele impuse de acquis-ul comunitar în materia societătilor comerciale presupune atât luarea unor măsuri de ordin legislativ pentru armonizare, cât si asigurarea implementării acestora, neasigurarea accesului comerciantilor la sistemul informatic reprezentând o încălcare a dispozitiilor Primei Directive a Consiliului 68/51/CEE, statul român fiind pasibil de sanctiuni patrimoniale pentru nerespectarea obligatiilor ce decurg din tratate,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - După alineatul (4) al articolului 3 din Ordonanta Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 30 august 1995, aprobată cu modificări prin Legea nr. 106/1995, cu modificările si completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(5) În cazul cererilor de înmatriculare/înregistrare a mentiunilor în registrul comertului, transmise în formă electronică, oficiile registrului comertului vor încasa contravaloarea timbrului judiciar aplicabil. Dispozitiile art. 6 alin. (2) se aplică în mod corespunzător."

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul justitiei,

Theodor Cătălin Nicolescu,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 18 iunie 2008.

Nr. 77.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind stabilirea competentei supravegherii executării obligatiei minorului de a presta o activitate neremunerată într-o institutie de interes public, prevăzută la art. 103 alin. 3 lit. c) din Codul penal

 

Având în vedere că, în prezent, obligatia prevăzută la art. 103 alin. 3 lit. c) din Codul penal, dispusă în sarcina minorului sanctionat cu măsura libertătii supravegheate, se aplică si se execută în conditiile Ordonantei Guvernului nr. 55/2002 privind regimul juridic al sanctiunii prestării unei activităti în folosul comunitătii, aprobată prin Legea nr. 641/2002, cu modificările si completările ulterioare, astfel: supravegherea executării acestei obligatii se face „de către primarul localitătii sau de către primarii sectoarelor municipiului Bucuresti, prin persoane împuternicite în acest sens, cu sprijinul unitătii de politie, în a căror rază teritorială se execută sanctiunea",

luând în considerare că, atunci când prin hotărârea judecătorească se dispune încredintarea minorului spre supraveghere serviciului de probatiune (potrivit art. 11 alin. (1) lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea si functionarea serviciilor de reintegrare socială a infractorilor si de supraveghere a executării sanctiunilor neprivative de libertate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 129/2002, cu modificările ulterioare), teoretic apare un conflict de competentă în cazul în care supravegherea tuturor celorlalte măsuri si obligatii prevăzute la art. 103 din Codul penal este de competenta serviciului de probatiune,

tinând seama că în practică instantele de judecată continuă să pronunte hotărâri judecătoresti prin care dispun inclusiv supravegherea executării obligatiei prevăzute la art. 103 alin. 3 lit. c) din Codul penal în sarcina serviciilor de probatiune, după procedura stabilită prin art. 42 si 43 din Regulamentul de aplicare a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea si functionarea serviciilor de reintegrare socială a infractorilor si de supraveghere a executării sanctiunilor neprivative de libertate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.239/2000, procedură validă până în momentul în care a intrat în vigoare Ordonanta Guvernului nr. 55/2002,

din cauza faptului că există o confuzie de ordin procedural, serviciile de probatiune aflându-se în situatia de a pune în executare hotărâri judecătoresti care au un obiect de supraveghere pentru care nu mai au competentă, ceea ce afectează punerea în executare a hotărârilor judecătoresti si însusi scopul final pentru care acestea sunt pronuntate,

deoarece este afectată credibilitatea sistemului de justitie per ansamblu, din moment ce institutia probatiunii a investit atât resurse umane, cât si resurse de tip material în eficientizarea procedurii de supraveghere a obligatiei prevăzute la art. 103 alin. 3 lit. c) din Codul penal, în prezent, la nivelul Ministerului Justitiei continuându-se implementarea unor programe internationale contractate anterior în acest domeniu (de exemplu, programul MATRA), programe care au presupus investirea unor fonduri într-o activitate care a rămas, practic, fără obiect,

datorită faptului că eficientizarea activitătii serviciilor de probatiune si atingerea scopurilor propuse prin interventia acestora presupun o unitate de abordare a măsurilor si obligatiilor de aceeasi natură pe care instanta de judecată le poate impune minorului sanctionat penal,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - Supravegherea executării obligatiei minorului de a presta o activitate neremunerată într-o institutie de interes public, prevăzută la art. 103 alin. 3 lit. c) din Codul penal, revine serviciului de probatiune de pe lângă tribunalul în circumscriptia căruia locuieste minorul.

Art. 2. - Prevederile art. 1 se aplică si se execută în conditiile stabilite prin ordin al ministrului justitiei, care se emite în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

Art. 3. - (1) n termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, Ministerul Justitiei va supune Guvernului spre aprobare proiectul de hotărâre pentru modificarea Regulamentului de aplicare a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea si functionarea serviciilor de reintegrare socială a infractorilor si de supraveghere a executării sanctiunilor neprivative de libertate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.239/2000.

(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se abrogă art. 18 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 55/2002 privind regimul juridic al sanctiunii prestării unei activităti în folosul comunitătii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642 din 30 august 2002, aprobată prin Leaea nr. 641/2002. cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul justitiei,

Theodor Cătălin Nicolescu,

secretar de stat

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

 

Bucuresti, 18 iunie 2008.

Nr. 78.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici

 

Având în vedere că actualul cadru legal a creat premisele functionării în paralel a două sisteme de conducere a operatorilor economici, primul aplicabil societătilor comerciale, în general, instituit de Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, conform căruia administrarea executivă este delegată directorilor care îsi exercită atributiile în temeiul unui contract de mandat, iar cel de-al doilea incident regiilor autonome, societătilor si companiilor nationale, precum si societătilor la care statul sau o autoritate administrativă este actionar majoritar, instituit de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002, cu completările ulterioare, conform căruia atributiile de conducere sunt exercitate de conducători în baza unui contract de performantă, anexă la contractul individual de muncă,

tinând cont de faptul că existenta unui regim diferentiat pentru o anumită categorie de operatori economici nu se justifică, fiind, dimpotrivă, de natură a crea disfunctionalităti în derularea activitătii societătilor cu capital integral sau majoritar de stat,

luând în considerare specificul anumitor categorii de societăti comerciale,

în temeiul prevederilor art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - Prevederile prezentei ordonante de urgentă se aplică regiilor autonome, societătilor si companiilor nationale si societătilor comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este actionar unic sau majoritar, precum si filialelor acestora, denumite în continuare operatori economici.

Art. 2. - (1) Directorii generali/directorii asigură conducerea operatorilor economici prevăzuti la art. 1, în baza unui contract de mandat încheiat în conditiile Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale prezentei ordonante de urgentă.

(2) Contractul de mandat este acordul de vointă încheiat între operatorul economic, reprezentat de consiliul de administratie, si directorul general/directorul operatorului economic, care are ca obiect îndeplinirea unor obiective si criterii de performantă aprobate de actionari.

(3) La nivelul operatorului economic, în contractul de mandat, alături de criteriile de performantă specifice, se prevăd în mod obligatoriu obiective cuantificate privind reducerea creantelor si plătilor restante, a pierderilor, a cheltuielii la 1.000 lei venituri, precum si cresterea productivitătii muncii, calculată potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgentă.

Art. 3. - Criteriile si obiectivele înscrise în contractul de mandat se actualizează anual, în termen de 30 de zile de la data aprobării bugetului de venituri si cheltuieli.

Art. 4. - (1) Remuneratia lunară a directorului general/directorului se diminuează proportional cu gradul global de neîndeplinire a obiectivelor si criteriilor de performantă stabilite prin contractul de mandat, dar nu mai mult de 30% din nivelul acesteia.

(2) După aprobarea situatiilor financiare anuale, conducătorului operatorului economic i se poate acorda un premiu anual de cel mult 12 remuneratii brute lunare, proportional cu gradul global de depăsire a obiectivelor si criteriilor de performantă stabilite prin contractul de mandat.

Art. 5. - Conducătorii ministerelor, Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, organelor administratiei publice centrale sau ale administratiei publice locale, după caz, precum si ai altor institutii publice care au în subordine, autoritate, coordonare sau în portofoliu operatori economici au următoarele obligatii:

a) să aprobe sau să supună aprobării, după caz, bugetele de venituri si cheltuieli, potrivit prevederilor legale în vigoare;

b) să dispună măsuri pentru urmărirea lunară a executiei contractelor de mandat si pentru aplicarea prevederilor art. 4 alin. (1) din prezenta ordonantă de urgentă;

c) să aprobe acordarea premiilor anuale în limita si în conditiile prevăzute prin contractul de mandat si prin prevederile art. 4 alin. (2) din prezenta ordonantă de urgentă.

Art. 6. - Ministerele, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, organele administratiei publice centrale sau ale administratiei publice locale, după caz, prezintă spre consultare sindicatelor de ramură bugetele de venituri si cheltuieli ale operatorilor economici prevăzuti la art. 1.

Art. 7. - (1) Fundamentarea fondului de salarii anual, prevăzut în bugetul de venituri si cheltuieli al operatorilor economici, se va face pe baza indicelui de crestere a câstigului salarial mediu brut lunar, care nu va putea fi mai mare de 60% din indicele de crestere a productivitătii muncii, calculat în unităti valorice comparabile sau în unităti fizice, după caz.

(2) Suplimentar fată de cresterea prevăzută la alin. (1) se va putea acorda o crestere a câstigului salarial mediu pe baza economiilor rezultate din reducerea cheltuielilor la 1.000 lei venituri, dar nu mai mult decât indicele de crestere a productivitătii muncii.

(3) Indicele productivitătii muncii va putea fi calculat în unităti fizice pentru activitatea de bază, dacă aceasta reprezintă mai mult de 50% din totalul veniturilor din activitatea de bază.

(4) Pentru operatorii economici-filiale, a căror activitate depinde de contractele cu societatea-mamă în proportie mai mare de 60% din activitate, drepturile salariale se acordă în conditiile prevăzute la alin. (1) si (2), dar nu mai mult decât cresterea acordată pentru societatea-mamă.

(5) În cazuri justificate, prin hotărâre a Guvernului, pot fi stabiliti alti indicatori specifici de fundamentare a fondului de salarii.

Art. 8. - Prevederile prezentei ordonante de urgentă nu se aplică societătilor financiar-bancare si de asigurări, precum si societătii comerciale „Fondul Proprietatea" - S.A.

Art. 9. - Contractele de performantă încheiate în baza dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002, cu completările ulterioare, precum si contractele de mandat încheiate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă încetează sau se modifică, după caz.


Art. 10. - La data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se abrogă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 297 din 7 iunie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002, cu completările ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

 

Bucuresti, 18 iunie 2008.

Nr. 79.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de subprefect al judetului Hunedoara

de către domnul Silviu George Didilescu

 

Având în vedere prevederile art. 43 din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, ale art. 43 din Ordonanta Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare si alte drepturi ale functionarilor publici, precum si cresterile salariale care se acordă functionarilor publici în anul 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 232/2007, cu modificările ulterioare, precum si ale art. 89 si 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Silviu George Didilescu exercită, cu caracter temporar, functia publică de subprefect al judetului Hunedoara până la organizarea concursului în vederea ocupării definitive a postului.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul internelor

si reformei administrative,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

 

Bucuresti, 18 iunie 2008.

Nr. 642.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea alin. (1) al art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 632/2007 privind aprobarea închirierii unor bunuri,

proprietate publică a statului, aflate în administrarea Administratiei Nationale „Apele Române"

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Alineatul (1) al articolului 3 din Hotărârea Guvernului nr. 632/2007 privind aprobarea închirierii unor bunuri, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Administratiei Nationale „Apele Române", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 28 iunie 2007, se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - (1) Contractele de închiriere se încheie de către Administratia Natională «Apele Române» pentru o perioadă de maximum 10 ani, cu posibilitatea prelungirii acestora, în conditiile legii."

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Attila Korodi

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 18 iunie 2008.

Nr. 653.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind încadrarea în categoria functională a drumurilor comunale a unui drum situat în judetul Olt

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 si 13 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă încadrarea în categoria functională a drumurilor comunale a unui drum situat pe raza administrativ-teritorială a comunei Coteana, judetul Olt, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privată deschise circulatiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 si 338 bis din 20 iulie 2000, cu modificările si completările ulterioare, se completează în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

p. Ministrul transporturilor, Bârna Tânczos, secretar de stat

p. Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice

si locuintelor,

Anna Horvâth,

secretar de stat

 

Bucuresti, 18 iunie 2008.

Nr. 656.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a drumului situat în judetul Olt care se încadrează în categoria functională

a drumurilor comunale

 

Indicativul si traseul drumului propus

Pozitiile kilometrice

Lungimea reală - km -

Provine din:

DC 94: DJ 546 - Coteana - DJ 546

0+000-3+700

3,700

- Ulită Margine - Ulită Cioflig


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art. 33 din Hotărârea Guvernului nr. 798/2003 privind stabilirea conditiilor

de introducere pe piată si de utilizare a dispozitivelor medicale pentru diagnostic in viiro

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Articolul 33 din Hotărârea Guvernului nr. 798/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată si de utilizare a dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 1 august 2003, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 33. - (1) Ministerul Sănătătii Publice ia toate măsurile necesare pentru a asigura faptul că notificările prevăzute la art. 29 si 31 sunt înregistrate în baza de date prevăzută la art. 39. Procedurile de implementare a prezentei sectiuni, în special cele referitoare la notificare, precum si conceptul de modificare semnificativă se stabilesc prin ordin al ministrului sănătătii publice potrivit deciziilor adoptate în conformitate cu procedura specificată la art. 7 din Directiva 98/79/CE din

27 octombrie 1998 privind dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro.

(2) Pentru o perioadă de tranzitie, până la stabilirea unei bănci de date europene accesibile autoritătilor competente din statele membre ale Uniunii Europene si continând date referitoare la toate dispozitivele existente pe teritoriul comunitar, producătorul cu sediul în România furnizează notificările prevăzute la art. 29 si 31 autoritătilor competente din fiecare stat membru al Uniunii Europene unde au fost introduse pe piată dispozitive.

(3) Pentru perioada de tranzitie prevăzută la alin. (2), producătorul cu sediul într-un stat membru al Uniunii Europene, altul decât România, furnizează Ministerului Sănătătii Publice notificările prevăzute la art. 29 si 31, atunci când dispozitivele au fost introduse pe piată pe teritoriul României."

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

Departamentul pentru Afaceri Europene,

Adrian Ciocănea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 18 iunie 2008.

Nr. 657.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind eliberarea domnului Silviu George Didilescu din functia de presedinte al Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap

 

În temeiul art. 15 lit. a) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 5 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 14/2003 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 239/2003, cu modificările si completările ulterioare,

primul-ministru emite prezenta decizie.

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Silviu George Didilescu se eliberează din functia de presedinte al Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

 

Bucuresti, 18 iunie 2008.

Nr. 125.


 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Normelor privind metodologia de calcul si evidentă a rezervelor tehnice minimale pentru activitatea de asigurări generale, puse în aplicare

prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.109/2003

 

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (27) si ale art. 21 alin. (7) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 3 iunie 2008, prin care s-au adoptat modificările si completările la Normele privind metodologia de calcul si evidentă a rezervelor tehnice minimale pentru activitatea de asigurări generale, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.109/2003, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurări Art. I. - Normele privind metodologia de calcul si evidentă a rezervelor tehnice minimale pentru activitatea de asigurări generale, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.109/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 770 din 3 noiembrie 2003, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si completează după cum urmează:

1. Articolul 4 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) Rezerva de daune neavizate se creează si se ajustează cel putin la încheierea exercitiului financiar, dacă reglementările interne ale asigurătorului nu prevăd altfel, în baza estimărilor acestuia, a datelor statistice sau a calculelor actuariale pentru daunele întâmplate, dar neavizate.

(2) a) Asigurătorii autorizati să subscrie asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de lor emite următorul ordin: vehicule au obligatia de a determina trimestrial valoarea rezervei de daune neavizate aferentă acestui tip de asigurare, în conformitate cu metodologia de calcul descrisă în anexa care face parte integrantă din prezentele norme.

b) Asigurătorul este obligat să transmită Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, semestrial, un raport prin care să prezinte modul de calcul al rezervei de daune neavizate aferentă contractelor de asigurări obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule. Acest raport se emite si cuprinde raportările conform metodologiei de calcul descrise în anexă. Primul raport va fi transmis Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor pentru data de 31 decembrie 2008."

2. Se introduce anexa la norme, cu următorul cuprins:

 

„ANEXĂ la norme

 

METODOLOGIE

de calcul al rezervei de daune neavizate aferentă contractelor de asigurări obligatorii de răspundere civilă

pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule

 

1. Prezenta metodologie de calcul este obligatorie pentru asigurătorii care la data pentru care se efectuează calculul au subscris riscuri prin contracte de asigurări obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule de cel putin 3 ani.

2. Rezerva de daune neavizate aferentă contractelor de asigurări obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule se calculează utilizând metoda prevăzută în prezenta anexă.

3. In vederea efectuării calculului se analizează datele trimestriale aferente dosarelor de daună pentru contractele de asigurări obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, înregistrate în ultimii 3 ani (respectiv 12 perioade trimestriale) anteriori datei pentru care se efectuează calculul, raportate conform pct. 4-6.

Valorile daunelor plătite aferente contractelor de asigurări obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule se raportează pentru fiecare perioadă trimestrială din cadrul perioadei analizate, conform tabelului 1:

 

Tabelul 1

Daune plătite (lei)

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

T1

d(1,0)

d(1,1)

d(1,2)

d(1,3)

d(1,4)

d(1,5)

d(1,6)

d(1,7)

d(1,8)

d(1,9)

d(1,10)

d(1,11)

T2

d(2,0)

d(2,1)

d(2,2)

d(2,3)

d(2,4)

d(2,5)

d(2,6)

d(2,7)

d(2,8)

d(2,9)

d(2,10)

 

T3

d(3,0)

d(3,1)

d(3,2)

d(3,3)

d(3,4)

d(3,5)

d(3,6)

d(3,7)

d(3,8)

d(3,9)

 

 

T4

d(4,0)

d(4,1)

d(4,2)

d(4,3)

d(4,4)

d(4,5)

d(4,6)

d(4,7)

d(4,8)

 

 

 

T5

d(5,0)

d(5,1)

d(5,2)

d(5,3)

d(5,4)

d(5,5)

d(5,6)

d(5,7)

 

 

 

 

T6

d(6,0)

d(6,1)

d(6,2)

d(6,3)

d(6,4)

d(6,5)

d(6,6)

 

 

 

 

 

T7

d(7,0)

d(7,1)

d(7,2)

d(7,3)

d(7,4)

d(7,5)

 

 

 

 

 

 

T8

d(8,0)

d(8,1)

d(8,2)

d(8,3)

d(8,4)

 

 

 

 

 

 

 

T9

d(9,0)

d(9,1)

d(9,2)

d(9,3)

 

 

 

 

 

 

 

 

T10

d(10,0)

D(10,1)

d(10,2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T11

d(11,0)

D(11,1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T12

d(12,0)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


unde:

- T1, T2, ... , T12 reprezintă cele 12 perioade trimestriale consecutive aferente celor 3 ani anteriori datei pentru care se efectuează calculul rezervei de daune neavizate. Aceste perioade trimestriale sunt numerotate invers proportional cu vechimea lor în cadrul perioadei de 3 ani, astfel: perioadei T1 îi corespunde ultimul trimestru ca vechime din cadrul perioadei de 3 ani, iar perioadei T12 îi corespunde primul trimestru imediat anterior datei pentru care se efectuează calculul;

- d(i,j) (i=1, 2,..., 12, j=0,1,..., 11 si i+j<12) reprezintă valorile daunelor plătite în perioada Ti+j si aferente evenimentelor asigurate întâmplate în perioada Ti.

 

5. Valorile daunelor plătite cumulate se calculează pe baza datelor raportate conform tabelului 1 (pct. 4) si se raportează conform tabelului 2:

 

Tabelul 2

Daune plătite cumulate (lei)

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

T1

D(1,0)

D(1,1)

D(1,2)

D(1,3)

D(1,4)

D(1,5)

D(1,6)

D(1,7)

D(1,8)

D(1,9)

D(1,10)

D(1,11)

T2

D(2,0)

D(2,1)

D(2,2)

D(2,3)

D(2,4)

D(2,5)

D(2,6)

D(2,7)

D(2,8)

D(2,9)

D(2,10)

 

T3

D(3,0)

D(3,1)

D(3,2)

D(3,3)

D(3,4)

D(3,5)

D(3,6)

D(3,7)

D(3,8)

D(3,9)

 

 

T4

D(4,0)

D(4,1)

D(4,2)

D(4,3)

D(4,4)

D(4,5)

D(4,6)

D(4,7)

D(4,8)

 

 

 

T5

D(5,0)

D(5,1)

D(5,2)

D(5,3)

D(5,4)

D(5,5)

D(5,6)

D(5,7)

 

 

 

 

T6

D(6,0)

D(6,1)

D(6,2)

D(6,3)

D(6,4)

D(6,5)

D(6,6)

 

 

 

 

 

T7

D(7,0)

D(7,1)

D(7,2)

D(7,3)

D(7,4)

D(7,5)

 

 

 

 

 

 

T8

D(8,0)

D(8,1)

D(8,2)

D(8,3)

D(8,4)

 

 

 

 

 

 

 

T9

D(9,0)

D(9,1)

D(9,2)

D(9,3)

 

 

 

 

 

 

 

 

T10

D(10,0)

D(10,1)

D(10,2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T11

D(11,0)

D(11,1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T12

D(12,0)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

unde:

- D(i,j) (i=1, 2, ... , 12, j=0, 1, ... , 11 si i+j<12) reprezintă valorile daunelor plătite în toată perioada Ti, Ti+1, ... ,Ti+j si aferente evenimentelor asigurate întâmplate în perioada Ti, respectiv D(i,j) = d(i,0) + d(i,1) + ... + d(i,j).

6. Valorile rezervelor de daune avizate aferente contractelor de asigurări obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule se raportează pentru sfârsitul fiecărei perioade trimestriale, conform tabelului 3:

 

Tabelul 3

Rezerve de daune avizate (lei)

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

T1

R(1,0)

R(1,1)

R(1,2)

R(1,3)

R(1,4)

R(1,5)

R(1,6)

R(1,7)

R(1,8)

R(1,9)

R(1,10)

R(1,11)

T2

R(2,0)

R(2,1)

R(2,2)

R(2,3)

R(2,4)

R(2,5)

R(2,6)

R(2,7)

R(2,8)

R(2,9)

R(2,10)

 

T3

R(3,0)

R(3,1)

R(3,2)

R(3,3)

R(3,4)

R(3,5)

R(3,6)

R(3,7)

R(3,8)

R(3,9)

 

 

T4

R(4,0)

R(4,1)

R(4,2)

R(4,3)

R(4,4)

R(4,5)

R(4,6)

R(4,7)

R(4,8)

 

 

 

T5

R(5,0)

R(5,1)

R(5,2)

R(5,3)

R(5,4)

R(5,5)

R(5,6)

R(5,7)

 

 

 

 

T6

R(6,0)

R(6,1)

R(6,2)

R(6,3)

R(6,4)

R(6,5)

R(6,6)

 

 

 

 

 

T7

R(7,0)

R(7,1)

R(7,2)

R(7,3)

R(7,4)

R(7,5)

 

 

 

 

 

 

T8

R(8,0)

R(8,1)

R(8,2)

R(8,3)

R(8,4)

 

 

 

 

 

 

 

T9

R(9,0)

R(9,1)

R(9,2)

R(9,3)

 

 

 

 

 

 

 

 

T10

R(10,0)

R(10,1)

R(10,2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T11

R(11,0)

R(11,1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T12

R(12,0)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

unde:

- R(i,j) (i=1, 2, ... , 12, j=0, 1, ... , 11 si i+jsl2) reprezintă valorile rezervelor de daune avizate aflate în sold la sfârsitul perioadei Ti+j si aferente evenimentelor asigurate întâmplate în perioada Ti.

- Valorile rezervelor de daune avizate R(i,j)se raportează fără ca acestea să fie influentate de estimările privind valoarea recuperărilor si regreselor.

7. Valorile ajustate ale daunelor plătite, ale daunelor plătite cumulate si ale rezervelor de daune avizate aferente contractelor de asigurări obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, care se iau în calculul rezervei de daune neavizate, se stabilesc pe baza datelor raportate conform tabelelor 1—3 si se raportează conform tabelelor - 6:

 


Tabelul 4

Daune plătite - ajustate (lei)

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

T1

d'(1,0)

d'(1,1)

d'(1,2)

d'(1,3)

d'(1,4)

d'(1,5)

d'(1,6)

d'(U)

d'(1,8)

D'(1,9)

d'(1,10)

d'(1,11)

T2

d'(2,0)

d'(2,1)

d'(2,2)

d'(2,3)

d'(2,4)

d'(2,5)

d'(2,6)

d'(2,7)

d'(2,8)

D'(2,9)

d'(2,10)

 

T3

d'(3,0)

d'(3,1)

d'(3,2)

d'(3,3)

d'(3,4)

d'(3,5)

d'(3,6)

d'(3,7)

d'(3,8)

D'(3,9)

 

 

T4

d'(4,0)

d'(4,1)

d'(4,2)

d'(4,3)

d'(4,4)

d'(4,5)

d'(4,6)

d'(4,7)

d'(4,8)

 

 

 

T5

d'(5,0)

d'(5,1)

d'(5,2)

d'(5,3)

d'(5,4)

d'(5,5)

d'(5,6)

d'(5,7)

 

 

 

 

T6

d'(6,0)

d'(6,1)

d'(6,2)

d'(6,3)

d'(6,4)

d'(6,5)

d'(6,6)

 

 

 

 

 

T7

d'(7,0)

d'(7,1)

d'(7,2)

d'(7,3)

d'(7,4)

d'(7,5)

 

 

 

 

 

 

T8

d'(8,0)

d'(8,1)

d'(8,2)

d'(8,3)

d'(8,4)

 

 

 

 

 

 

 

T9

d'(9,0)

d'(9,1)

d'(9,2)

d'(9,3)

 

 

 

 

 

 

 

 

T10

d'(10,0)

d'(10,1)

d'(10,2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T11

d'(11,0)

d'(11,1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T12

d'(12,0)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

unde:

- d'(i,j) (i=1, 2, ..., 12, j=0, 1, ... , 11 si i+j<12) reprezintă valorile ajustate ale daunelor plătite în perioada Ti+j si aferente evenimentelor asigurate întâmplate în perioada Ti.

 

Tabelul 5

Daune plătite cumulate - ajustate (lei)

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

T1

D'(1,0)

D'(1,1)

D'(1,2)

D'(1,3)

D'(1,4)

D'(1,5)

D'(1,6)

D'(1,7)

D'(1,8)

D'(1,9)

D'(1,10)

D'(1,11)

T2

D'(2,0)

D'(2,1)

D'(2,2)

D'(2,3)

D'(2,4)

D'(2,5)

D'(2,6)

D'(2,7)

D'(2,8)

D'(2,9)

D'(2,10)

 

T3

D'(3,0)

D'(3,1)

D'(3,2)

D'(3,3)

D'(3,4)

D'(3,5)

D'(3,6)

D'(3,7)

D'(3,8)

D'(3,9)

 

 

T4

D'(4,0)

D'(4,1)

D'(4,2)

D'(4,3)

D'(4,4)

D'(4,5)

D'(4,6)

D'(4,7)

D'(4,8)

 

 

 

T5

D'(5,0)

D'(5,1)

D'(5,2)

D'(5,3)

D'(5,4)

D'(5,5)

D'(5,6)

D'(5,7)

 

 

 

 

T6

D'(6,0)

D'(6,1)

D'(6,2)

D'(6,3)

D'(6,4)

D'(6,5)

D'(6,6)

 

 

 

 

 

T7

D'(7,0)

D'(7,1)

D'(7,2)

D'(7,3)

D'(7,4)

D'(7,5)

 

 

 

 

 

 

T8

D'(8,0)

D'(8,1)

D'(8,2)

D'(8,3)

D'(8,4)

 

 

 

 

 

 

 

T9

D'(9,0)

D'(9,1)

D'(9,2)

D'(9,3)

 

 

 

 

 

 

 

 

T10

D'(10,0)

D'(10,1)

D'(10,2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T11

D'(11,0)

D'(11,1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T12

D'(12,0)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

unde:

- D'(i,j) (i=1, 2, ... , 12, j=0, 1, ... , 11 si i+j<12) reprezintă valorile ajustate ale daunelor plătite în toată perioada Ti, Ti+1,.....,Ti+j si aferente evenimentelor asigurate întâmplate în perioada Ti, respectiv D'(i,j) = d'(i,0) + d'(i,1) + ... + d'(i,j).

 

Tabelul 6

Rezerve de daune avizate - ajustate (lei)

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

T1

R(1,0)

R(1,1)

R(1,2)

R(1,3)

R(1,4)

R(1,5)

R(1,6)

R(1,7)

R(1,8)

R(1,9)

R(1,10)

R(1,11)

T2

R(2,0)

R(2,1)

R(2,2)

R(2,3)

R(2,4)

R(2,5)

R(2,6)

R(2,7)

R(2,8)

R(2,9)

R(2,10)

 

T3

R(3,0)

R(3,1)

R(3,2)

R(3,3)

R(3,4)

R(3,5)

R(3,6)

R(3,7)

R(3,8)

R(3,9)

 

 

T4

R(4,0)

R(4,1)

R(4,2)

R(4,3)

R(4,4)

R(4,5)

R(4,6)

R(4,7)

R(4,8)

 

 

 

T5

R(5,0)

R(5,1)

R(5,2)

R(5,3)

R(5,4)

R(5,5)

R(5,6)

R(5,7)

 

 

 

 

T6

R(6,0)

R(6,1)

R(6,2)

R(6,3)

R(6,4)

R(6,5)

R(6,6)

 

 

 

 

 

T7

R(7,0)

R(7,1)

R(7,2)

R(7,3)

R(7,4)

R(7,5)

 

 

 

 

 

 

T8

R(8,0)

R(8,1)

R(8,2)

R(8,3)

R(8,4)

 

 

 

 

 

 

 

T9

R(9,0)

R(9,1)

R(9,2)

R(9,3)

 

 

 

 

 

 

 

 

T10

R(10,0)

R(10,1)

R(10,2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T11

R(11,0)

R'(11,1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T12

R(12,0)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


unde:

- R'(iJ) (i=1. 2, ... , 12, j=0, 1, ... , 11 si i+jsl2) reprezintă valorile ajustate ale rezervelor de daune avizate aflate în sold la sfârsitul perioadei Ti+j si aferente evenimentelor asigurate întâmplate în perioada Ti.

în calculul valorilor ajustate ale daunelor plătite, daunelor plătite cumulate si ale rezervelor de daune avizate, asigurătorul va exclude următoarele:

• dosarele de daune care au fost luate initial în calculul rezervei de daune avizate, iar ulterior asigurătorul a făcut dovada respingerii acestora la plată;

• dosarele de daune cu valori foarte mari, pentru care asigurătorul consideră că o abordare prudentială ar impune neincluderea acestora în calculul rezervei de daune neavizate;

• alte dosare de daună pentru care asigurătorul poate argumenta motivul neincluderii acestora în calculul rezervei de daune neavizate.

În vederea motivării excluderii dosarelor de daună din calculul rezervei de daune neavizate, asigurătorul este obligat să prezinte o evidentă separată pentru fiecare dintre acestea.

8. Valorile ajustate ale daunelor întâmplate cumulate se calculează pe baza datelor raportate conform tabelelor 4-6 (pct. 7) si se raportează conform tabelului 7:

Tabelul 7

Daune întâmplate cumulate - ajustate (lei)

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

T1

Dl(1,0)

Dl(1,1)

Dl(1,2)

Dl(1,3)

Dl(1,4)

Dl(1,5)

Dl(1,6)

Dl(1,7)

Dl(1,8)

Dl(1,9)

Dl(1,10)

Dl(1,11)

T2

Dl(2,0)

Dl(2,1)

Dl(2,2)

Dl(2,3)

Dl(2,4)

Dl(2,5)

Dl(2,6)

Dl(2,7)

Dl(2,8)

Dl(2,9)

Dl(2,10)

 

T3

Dl(3,0)

Dl(3,1)

Dl(3,2)

Dl(3,3)

Dl(3,4)

Dl(3,5)

Dl(3,6)

Dl(3,7)

Dl(3,8)

Dl(3,9)

 

 

T4

Dl(4,0)

Dl(4,1)

Dl(4,2)

Dl(4,3)

Dl(4,4)

Dl(4,5)

Dl(4,6)

Dl(4,7)

Dl(4,8)

 

 

 

T5

Dl(5,0)

Dl(5,1)

Dl(5,2)

Dl(5,3)

Dl(5,4)

Dl(5,5)

Dl(5,6)

Dl(5,7)

 

 

 

 

T6

Dl(6,0)

Dl(6,1)

Dl(6,2)

Dl(6,3)

Dl(6,4)

Dl(6,5)

Dl(6,6)

 

 

 

 

 

T7

Dl(7,0)

Dl(7,1)

Dl(7,2)

Dl(7,3)

Dl(7,4)

Dl(7,5)

 

 

 

 

 

 

T8

Dl(8,0)

Dl(8,1)

Dl(8,2)

Dl(8,3)

Dl(8,4)

 

 

 

 

 

 

 

T9

Dl(9,0)

Dl(9,1)

Dl(9,2)

Dl(9,3)

 

 

 

 

 

 

 

 

T10

Dl(10,0)

Dl(10,1)

Dl(10,2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T11

Dl(11,0)

Dl(11,1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T12

Dl(12,0)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

unde:

DI(ij) = D,(i,j) + R,(ij)(i=1,2, ... , 12,j=0, 1, ..., 11 sii+j<12).

9. Factorii de dezvoltare f(i) se calculează pe baza valorilor ajustate ale daunelor întâmplate cumulate raportate în tabelul 7 (pct. 8), conform formulelor următoare:

- f(1) = max{[DI(1,1)+DI(2,1)+ ... +DI(11,1)]/[DI(1,0)+DI(2,0)+ ... +DI(11,0)], 1};

- f(2) = max{[DI(1,2)+DI(2,2)+ ... +DI(10,2)]/[DI(1,1)+DI(2,1)+ ... +DI(10,1)], 1};

- f(11) = max[DI(1,11)/DI(1,10), 1], si se raportează conform tabelului 8:

 

Tabelul 8

Factori de dezvoltare

RCA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Factori de dezvoltare

f(1)

f(2)

f(3)

f(4)

f(5)

f(6)

f(7)

f(8)

f(9)

f(10)

f(11)

 

10. Valoarea rezervei de daune neavizate aferentă contractelor de asigurări obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, estimată pentru sfârsitul perioadei T12, se calculează după cum urmează:

- valorile rezervelor de daune neavizate IBNR(i) (i=2, 3, ... , 12) aferente daunelor întâmplate în perioada Ti, estimate pentru sfârsitul perioadei T12, se calculează conform formulelor:

• IBNR(2) = Dl(2,10)*[f(11)- 1];

• IBNR(3) = Dl(3,9)*[f(11 )*f(10) - 1];

•IBNR(12) = DI(12,0)*[f(11)*f(10)*...*f(1) - 1],

si se raportează conform tabelului 9;

- valoarea totală a rezervei de daune neavizate IBNR, estimată pentru sfârsitul perioadei T12, este egală cu suma valorilor rezervelor de daune neavizate IBNR(i) aferente daunelor întâmplate în perioada Ti, respectiv: IBNR=IBNR(2)+IBNR(3)+...+IBNR(12) si se raportează conform tabelului 9.


Tabelul 9 Rezerva de daune neavizate estimată (lei)

 

Trimestrul

Daune întâmplate cumulate

- ajustate

Rezerva de daune neavizate estimată

T1

Dl(1,11)

0

T2

Dl(2,10)

IBNR(2)

T3

Dl(3,9)

IBNR(3)

T4

Dl(4,8)

IBNR(4)

T5

Dl(5,7)

IBNR(5)

T6

Dl(6,6)

IBNR(6)

T7

Dl(7,5)

IBNR(7)

T8

Dl(8,4)

IBNR(8)

T9

Dl(9,3)

IBNR(9)

T10

Dl(10,2)

IBNR(10)

T11

Dl(11,1)

IBNR(11)

T12

Dl(12,0)

IBNR(12)

T1—T12

 

IBNR"

 

Art. II. - Directiile de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 3 iunie 2008.

Nr. 7.

 

DECIZII ALE OFICIULUI ROMAN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din 2 iunie 2008 privind lămurirea întelesului, întinderii si aplicării Hotărârii arbitrale din 21 iunie 2005,

având drept obiect Metodologia privind utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale si tabelul cuprinzând remuneratiile cuvenite titularilor de drepturi de autor

 

Având în vedere dispozitiile art. 1312 alin. (8) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, si Referatul nr. SDG/1.556 din 6 iunie 2007 al Directiei registre, gestiune colectivă si relatii publice,

în baza prevederilor art. 6 alin. (1) si art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, functionarea, structura personalului si dotările necesare îndeplinirii atributiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite următoarea decizie:

Art. 1. - Se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, Hotărârea arbitrală din 2 iunie 2008 privind lămurirea întelesului, întinderii si aplicării Hotărârii arbitrale din 21 iunie 2005, având drept obiect Metodologia privind utilizarea prin radiodifuzare a

operelor muzicale si tabelul cuprinzând remuneratiile cuvenite titularilor de drepturi de autor.

Art. 2. - Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Eugen Vasiliu

 

Bucuresti, 6 iunie 2008.

Nr. 115.

 


OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR CORPUL DE ARBITRI

 

HOTĂRÂREA ARBITRALĂ

din 2 iunie 2008 privind lămurirea întelesului, întinderii si aplicării Hotărârii arbitrate din 21 iunie 2005,

având drept obiect Metodologia privind utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale si tabelul

cuprinzând remuneratiile cuvenite titularilor de drepturi de autor

 

Completul de arbitri:

- Flavius Baias

- Lucian Belcea

- Gheorghe Gheorghiu

- Ernest Popovici

- Mihai Tănăsescu

Având în vedere cererea formulată de Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din România —Asociatia pentru Drepturi de Autor (UCMR-ADA), cu sediul în municipiul Bucuresti, Calea Victoriei nr. 141, sectorul 1, Bucuresti, legal reprezentată prin director general Ana Achim, prin care aceasta solicită corpului de arbitri ce functionează pe lângă Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (O.R.D.A.) lămuriri cu privire la întelesul, întinderea si aplicarea dispozitivului Hotărârii arbitrale din 21 iunie 2005, având drept obiect Metodologia privind utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale si tabelul cuprinzând remuneratiile cuvenite titularilor de drepturi de autor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 657 din 25 iulie 2005, prin Decizia directorului general al O.R.D.A. nr. 133/2005,

tinând seama de înscrisurile depuse de părti pe durata arbitrajului, de dezbateri si de concluziile părtilor,

COMPLETUL DE ARBITRI CONSTATĂ:

Ca urmare a Cererii formulate de UCMR-ADA si înregistrată la O.R.D.A. cu nr. 3.230 din 12 aprilie 2008 privind lămurirea întelesului, întinderii si aplicării Hotărârii arbitrale din 21 iunie 2005, având drept obiect Metodologia privind utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale si tabelul cuprinzând remuneratiile cuvenite titularilor de drepturi de autor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 657 din 25 iulie 2005, prin Decizia directorului general al O.R.D.A. nr. 133/2005, O.R.D.A. a procedat la convocarea părtilor si a arbitrilor în vederea constituirii completului de arbitri la data de 12 mai 2008.

întrucât la această dată completul de arbitri nu s-a putut constitui, deoarece 2 arbitri au lipsit de la această sedintă din motive obiective, precum si fată de împrejurarea în care la sedintă a fost convocată doar UCMR-ADA, arbitrii au stabilit următorul termen pentru data de 21 mai 2008 si au solicitat O.R.D.A., în conformitate cu prevederile art. 2811 din Codul de procedură civilă, convocarea la următoarea sedintă si a celorlalte părti din dosarul în care s-a pronuntat Hotărârea arbitrală din 21 iunie 2005, având drept obiect Metodologia privind utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale si tabelul cuprinzând remuneratiile cuvenite titularilor de drepturi de autor, respectiv: Asociatia Română de Comunicatii Audiovizuale (ARCA) si Societatea Română de Televiziune (SRTV).

Având în vedere faptul că la data de 21 mai 2008 ARCA, SRTV si S.C. PROTV - S.A. au depus întâmpinare si, respectiv, cerere de interventie accesorie referitoare la cererea formulată de UCMR-ADA pentru lămurirea întinderii, întelesului si aplicării Hotărârii arbitrale din 21 iunie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 657 din 25 iulie 2005, prin Decizia directorului general al O.R.D.A. nr. 133/2005, completul de arbitri a stabilit următorul termen la data de 26 mai 2008, precum si plata onorariului în cuantum de 30.000 lei (6.000 lei/arbitru) în mod egal de către părti.

La termenul din data de 26 mai 2008, părtile au formulat concluzii asupra fondului cauzei, iar completul de arbitri a amânat pronuntarea pentru data de 2 iunie 2008.

Pe durata desfăsurării arbitrajului, părtile au fost reprezentate de:

- UCMR-ADA, prin director general Ana Achim si avocat Alexandru Roată-Palade;

- ARCA, prin director executiv George Chirită;

- SRTV, prin consilier juridic Remus Codreanu.

în data de 2 iunie 2008, în temeiul art. 2811 din Codul de procedură civilă, analizând actele si lucrările dosarului cauzei, s-a pronuntat la sediul O.R.D.A. din Str. Transilvaniei nr. 2, sectorul 1, Bucuresti, cu unanimitate de voturi, prezenta hotărâre.

*

Analizând întregul material probator, completul de arbitri retine următoarele:

Prin cererea formulată, UCMR-ADA solicită completului de arbitri să dispună dacă Hotărârea arbitrală din data de 21 iunie 2005, având drept obiect Metodologia privind utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale si tabelul cuprinzând remuneratiile cuvenite titularilor de drepturi de autor, este lămuritoare în sensul în care procentul stabilit pentru dreptul de radiodifuzare a operelor muzicale de către organismele de televiziune este de 2% din baza de calcul reprezentată de întregul volum al veniturilor din activitatea de radiodifuzare, procent stabilit prin raportare la o pondere a utilizării operelor muzicale de 15%.

Totodată, UCMR-ADA a solicitat completului de arbitri ca în ipoteza în care apreciază că hotărârea arbitrală nu este lămuritoare să dispună lămurirea acesteia, respectiv, dacă prin această hotărâre arbitrală remuneratia pentru radiodifuzarea operelor muzicale pe posturile de televiziune a fost stabilită ca un procent de 2% din baza de calcul reprezentată de întregul volum ai veniturilor din activitatea de radiodifuzare, pentru o pondere a utilizării operelor muzicale de 15%, sau ca fiind un drept la o remuneratie echitabilă de numai 2% pentru o pondere a utilizării operelor muzicale de 100%, care să se aplice numai la acea parte a veniturilor corespunzătoare ponderii utilizării operelor muzicale. Această situatie ar însemna practic faptul ca pentru o pondere de 15% a utilizării operelor muzicale procentul să fie redus la numai 0,45% din veniturile din activitatea de radiodifuzare.


UCMR-ADA sustine faptul că prin Hotărârea arbitrală din 21 iunie 2005, având drept obiect Metodologia privind utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale si tabelul cuprinzând remuneratiile cuvenite titularilor de drepturi de autor, a fost ponderat doar procentul ce trebuie plătit de către organismele de televiziune pentru radiodifuzarea operelor muzicale, stabilind ca acesta să fie de 2% raportat la o pondere de 15% a utilizării operelor muzicale, nefiind ponderată si baza de calcul, deoarece într-o astfel de situatie s-ar fi realizat o dublă ponderare.

Pentru determinarea procentului de 2% prin Hotărârea arbitrală din 21 iunie 2005, având drept obiect Metodologia privind utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale si tabelul cuprinzând remuneratiile cuvenite titularilor de drepturi de autor, a fost stabilită o pondere a utilizării operelor muzicale de 15% din totalul timpului de emisie, pondere ce nu a fost contestată de părti.

De asemenea, în cererea sa, UCMR-ADA mentionează faptul că împotriva Hotărârii arbitrale din 21 iunie 2005, având drept obiect Metodologia privind utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale si tabelul cuprinzând remuneratiile cuvenite titularilor de drepturi de autor, ARCA si SRTV au formulat apel, însă apelul a fost anulat, iar hotărârea arbitrală a rămas definitivă si irevocabilă.

UCMR-ADA arată totodată că necesitatea lămuririi cu privire la întelesul, întinderea si aplicarea Hotărârii arbitrale din 21 iunie 2005, având drept obiect Metodologia privind utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale si tabelul cuprinzând remuneratiile cuvenite titularilor de drepturi de autor, a fost determinată de faptul că, în sustinerea apelului împotriva altei hotărâri arbitrale, respectiv Hotărârea arbitrală din 12 aprilie 2007 privind stabilirea formei finale a Metodologiei având ca obiect utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de către organismele de televiziune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 278 din 25 aprilie 2007, unii utilizatori au pretins că prin Hotărârea arbitrală din 21 iunie 2005, având drept obiect Metodologia privind utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale si tabelul cuprinzând remuneratiile cuvenite titularilor de drepturi de autor, s-a dispus ca remuneratia de 2% să se aplice asupra unei baze de calcul ponderate, respectiv numai asupra acelei părti din veniturile utilizatorilor corespunzătoare utilizării operelor muzicale. UCMR-ADA apreciază că această sustinere contravine prevederilor Hotărârii arbitrale din 21 iunie 2005, având drept obiect Metodologia privind utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale si tabelul cuprinzând remuneratiile cuvenite titularilor de drepturi de autor prin care s-a stabilit în mod clar faptul că baza de calcul a remuneratiei este constituită din totalitatea (întregul volum) veniturilor din activitatea de radiodifuzare.

Prin întâmpinările depuse, ARCA si SRTV solicită respingerea cererii lămuritoare formulate de UCMR-ADA ca fiind inadmisibilă, lipsită de interes, nelegală si netemeinică, arătând în acest sens următoarele:

- prin cererea formulată, UCMR-ADA solicită completului de arbitri să lămurească întinderea, întelesul si aplicarea Hotărârii arbitrale din 21 iunie 2005, având drept obiect Metodologia privind utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale si tabelul cuprinzând remuneratiile cuvenite titularilor de drepturi de autor, si nu a dispozitivului acestei hotărâri, ceea ce contravine prevederilor art. 2811 alin. (1) din Codul de procedură civilă. Astfel, UCMR-ADA nu solicită lămurirea dispozitivului Hotărârii arbitrale din 21 iunie 2005, având drept obiect Metodologia privind utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale si tabelul cuprinzând remuneratiile cuvenite titularilor de drepturi de autor, ci lămurirea unor aspecte din considerentele acestei hotărâri arbitrale. Din acest punct de vedere, cererea UCMR-ADA ar trebui respinsă ca fiind inadmisibilă;

- la data formulării cererii lămuritoare, Metodologia privind utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale si tabelul cuprinzând remuneratiile cuvenite titularilor de drepturi de autor, stabilită prin Hotărârea arbitrală din 21 iunie 2005, nu mai este în vigoare, aceasta fiind înlocuită de Metodologia având ca obiect utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de către organismele de televiziune, stabilită în baza Hotărârii arbitrale din 12 aprilie 2007. Fată de acest aspect, ARCA si SRTV solicită respingerea cererii ca fiind lipsită de interes;

- pe fondul cauzei, ARCA si SRTV arată că procentul de 2% stabilit în baza Hotărârii arbitrale din 21 iunie 2005, având drept obiect Metodologia privind utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale si tabelul cuprinzând remuneratiile cuvenite titularilor de drepturi de autor, se aplică la veniturilor brute ale utilizatorilor obtinute din activitatea de radiodifuzare pentru o pondere de maximum 100% a utilizării operelor muzicale, procentul remuneratiei nefiind individualizat în functie de paliere ale ponderii utilizării operelor muzicale în programele televiziunilor din repertoriul extins gestionat colectiv de UCMR-ADA. în sustinerea acestui argument, ARCA si SRTV, în întâmpinările depuse, fac referire la unele dintre motivele pentru care Curtea de Apel Bucuresti a procedat la modificarea dispozitiilor Hotărârii arbitrale din 12 aprilie 2007 privind stabilirea formei finale a Metodologiei având ca obiect utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de către organismele de televiziune;

- totodată, pe fondul cauzei, ARCA si SRTV sustin faptul că remuneratia plătită de către organismele de televiziune pentru radiodifuzarea operelor muzicale este aliniată la nivelul mediu al procentelor practicate în Uniunea Europeană.

S.C. PROTV - S.A. a formulat cerere de interventie accesorie în interesul ARCA, înregistrată de O.R.D.A. cu nr. 4.298 din 21 mai 2008, solicitând respingerea cererii formulate de UCMR-ADA ca inadmisibilă, lipsită de interes si neîntemeiată pentru motivele prezentate în cererea de interventie accesorie.

în justificarea cererii, S.C. PROTV - S.A. mentionează faptul că subscrisa reprezintă un organism major de televiziune în sensul Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, astfel că hotărârea ce urmează a fi pronuntată va avea efecte si asupra subscrisei.

De asemenea, S.C. PROTV - S.A. mentionează faptul că o parte din arbitrii care au pronutat Hotărârea arbitrală din 21 iunie 2005 au participat si la pronuntarea Hotărârii arbitrale din 12 aprilie 2007 privind stabilirea formei finale a Metodologiei având ca obiect utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de către organismele de televiziune, ceea ce face ca acesti arbitri să se afle în cazul de abtinere prevăzut la art. 25, raportat la art. 27 pct. 7 din Codul de procedură civilă.

în baza notelor scrise, UCMR-ADA solicită completului de arbtri să stabilească dacă întinderea si întelesul Hotărârii arbitrale din 21 iunie 2005, având drept obiect Metodologia privind utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale si tabelul cuprinzând remuneratiile cuvenite titularilor de drepturi de autor, sunt sau nu lămuritoare în sensul celor sustinute de UCMR-ADA, precum si respingerea exceptiilor invocate de către ARCA, SRTV si S.C. PROTV - S.A. ca fiind neîntemeiate.

Pe baza concluziilor scrise formulate, ARCA consideră respingerea cererilor de recuzare formulate verbal pentru arbitrii Flavius Baias, Gheorghe Gheorghiu si Mihai Tănăsescu ca fiind neîntemeiată si nelegală conform art. 27 pct. 7 din Codul de procedură civilă. De asemenea, ARCA solicită respingerea cererii de lămurire ca tardiv formulată, precum si ca inadmisibilă si lipsită de interes, iar, pe fond, ca nelegală si netemeinică.


S.C. PROTV - S.A., în baza concluziilor scrise, depuse la dosar, consideră că arbitrii Flavius Baias, Gheorghe Gheorghiu si Mihai Tănăsescu trebuiau să se abtină să facă parte din completul de arbitri căruia i-a fost solicitată cererea de lămurire în conditiile prevăzute la art. 25 din Codul de procedură civilă. De asemenea, S.C. PROTV - S.A. precizează faptul că niciuna dintre părti nu avea obligatia de a plăti onorariul arbitrilor, din următoarele motive:

- cererea de lămurire nu intră sub incidenta procedurii de arbitraj prevăzute de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare;

- cererea de interventie accesorie reprezintă o simplă apărare si nu există obligatia de a achita taxa de timbru, asa cum prevede Legea nr. 146/1997privind taxele judiciare de timbru, cu modificările si completările ulterioare, pentru cererea de interventie principal.

Totodată, S.C. PROTV - S.A. reiterează argumentele precizate în cererea de interventie accesorie formulată asupra fondului pricinii, solicitând respingerea cererii de lămurire formulate de UCMR-ADAca neîntemeiată, precum si dreptul de a solicita cheltuieli de judecată pe cale separată.

*

Dezbaterea exceptiilor s-a făcut si hotărârea de respingere a acestora a fost luată si consemnată în procesul-verbal al sedintei din 26 mai 2008.

Pe fondul cererii, completul de arbitri constată următoarele:

Prin dipozitivul Hotărârii arbitrale din 21 iunie 2005 s-a decis forma finală a Metodologiei privind utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale si tabelul cuprinzând remuneratiile cuvenite titularilor de drepturi de autor. Pct. 3 si 4 din hotărârea arbitrală mentionată anterior, vizate de cererea de lămurire, au următoarea redactare:

„3. Baza de calcul se constituie din veniturile obtinute de fiecare dintre utilizatori din activitatea de radiodifuzare a repertoriului de opere muzicale determinat în conditiile legii.

4. Procentul aplicat bazei de calcul este stabilit conform tabelului următor:

 

TABEL

 

Anul 2005 si următorii

2%

 

Completul de arbitri a avut în vedere dispozitiile art. 1311 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, de stabilire a criteriilor legale pentru determinarea bazei de calcul si a tabelului cuprinzând remuneratia cuvenită autorilor, si a decis acordarea „unui procent de 2% din activitatea de radiodifuzare, urmând ca suma minimă să nu fie mai mică de 30.000.000 lei pe trimestru/utilizator".

Se constată astfel că dispozitivul hotărârii este clar si nu necesită lămuriri, procentul de 2% aplicându-se la baza de calcul, în consecintă, cererea formulată de UCMR-ADAeste neîntemeiată.

Fată de aceste considerente,

COMPLETUL DE ARBITRI HOTĂRĂSTE:

Se respinge cererea formulată de UCMR-ADA de lămurire a Hotărârii arbitrale din 21 iunie 2005, având drept obiect Metodologia privind utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale si tabelul cuprinzând remuneratiile cuvenite titularilor de drepturi de autor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 657din 25 iulie 2005, prin Decizia directorului general al O.R.D.A. nr. 133/2005, ca neîntemeiată.

Cheltuielile de arbitrare cad în sarcina UCMR-ADA.

Prezenta încheiere se atasează la hotărârea arbitrală din dosarul cauzei.

Cu apel în termen de 15 zile de la publicarea încheierii arbitrale în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronuntată si semnată astăzi, 2 iunie 2008, la sediul O.R.D.A. din Str. Transilvaniei nr. 2, sectorul 1, Bucuresti.

Completul de arbitri:

Flavius Baias

Lucian Belcea

Gheorghe Gheorghiu

Ernest Popovici

Mihai Tănăsescu