MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 469         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 25 iunie 2008

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 604 din 20 mai 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 121 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

628. - Hotărâre privind recunoasterea Statutului cultului musulman

 

663. - Hotărâre privind numirea domnului Munteanu Codrin Dumitru în functia publică de subprefect al judetului Covasna

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

171. - Ordin al directorului general al Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat privind modificarea Metodologiei de evaluare si certificare a produselor, profilelor si pachetelor de protectie INFOSEC-INFOSEC 14, aprobată prin Ordinul directorului general al Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat nr. 181/2006

 

411. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind modificarea alin. (2) al art. 45 din anexa L la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activitătile din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătătirilor funciare si al organizării si sistematizării teritoriului, precum si conditiile de eligibilitate

 

516. - Ordin al ministrului internelor si reformei administrative pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 371/2007 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară si unitătile sale subordonate

 

1.731/C.- Ordin al ministrului justitiei privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

 

1.856. - Ordin al ministrului economiei si finantelor pentru înlocuirea anexei la Ordinul ministrului de stat, ministrul economiei si comertului, nr. 440/2004 privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standardele europene armonizate, ale căror prevederi se referă la echipamente sub presiune

 

A/5.282. - Ordin al ministrului afacerilor externe privind publicarea rezolutiilor Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite nr. 1.299 (2000) si 1.793 (2007) referitoare la situatia din Sierra Leone

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURÂRILOR

 

505. - Decizie privind autorizarea functionării ca societate de asigurare a Societătii Comerciale „SIGNAL IDUNA ASIGURĂRI DE VIATĂ" -S.A.

 


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 604

din 20 mai 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 121 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Ion Tiucă - procuror

Valentina Bărbăteanu - maqistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 121 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România. Exceptia a format obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 1.644 D/2007 si a fost ridicată de Aii Hashem Abd în Dosarul nr. 8.328/302/2007 al Judecătoriei Sectorului 5 Bucuresti - Sectia a ll-a civilă.

Dezbaterile au avut loc în sedinta publică din 6 mai 2008, când, în urma deliberărilor, Curtea a dispus amânarea pronuntării pentru data de 13 mai 2008, când pronuntarea a fost amânată pentru data de 20 mai 2008.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 1 octombrie 2007, pronuntată în Dosarul nr. 8.328/302/2007, Judecătoria Sectorului 5 Bucuresti - Sectia a ll-a civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.121 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România. Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicată de Aii Hashem Abd într-o cauză civilă având ca obiect plângerea împotriva hotărârii Oficiului Român pentru Imigrări prin care i-a fost respinsă cererea de acces la procedura de azil si prin care s-a dispus transferul solicitantului în Bulgaria.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine, în esentă, că prevederile art. 121 din Legea nr. 122/2006 nu acordă solicitantului de azil posibilitatea reală de a ataca hotărârea Oficiului Român pentru Imigrări prin care i s-a respins accesul la procedura de azil si s-a dispus transferarea acestuia în statul membru responsabil. Prin continutul textelor de lege criticate se stabileste că solicitantul are la dispozitie un termen de două zile pentru a depune, personal, plângere împotriva acestei hotărâri, iar introducerea plângerii în termenul mentionat nu suspendă executarea dispozitiei de transfer. Prin urmare, solicitantul nu beneficiază în mod efectiv de posibilitatea de a exercita calea de atac, în conditiile în care legea permite ca dispozitia de transfer să fie executată odată cu comunicarea hotărârii. Solicitantul este pus astfel în imposibilitatea de a exercita personal acest drept, precum si de a contacta o persoană pe care să o împuternicească pentru a introduce plângerea. în consecintă, autorul exceptiei sustine că prevederile legale criticate nu oferă solicitantului un drept efectiv ia apărare si îl împiedică în acelasi timp să se adreseze instantei pentru apărarea drepturilor sale.

Judecătoria Sectorului 5 Bucuresti - Sectia a ll-a civilă apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul consideră că, în realitate, astfel cum rezultă din motivarea cererii prin care a fost ridicată exceptia, autorul acesteia contestă numai constitutionalitatea alin. (1) si (2) ale art. 121 din Legea nr. 122/2006. Apreciază că textele de lege mentionate încalcă dispozitiile art. 21 din Constitutie si, ca atare, exceptia de neconstitutionalitate este întemeiată în raport cu aceste prevederi ale Legii fundamentale. în argumentarea acestui punct de vedere, arată că legiuitorul are competenta, în temeiul art. 126 alin. (2) din Constitutie, să instituie norme speciale de procedură, derogatorii de la dreptul comun, în considerarea unor situatii deosebite, dar numai în măsura în care demersul său este subordonat regulilor si principiilor constitutionale, asa cum s-a statuat în jurisprudenta Curtii Constitutionale.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile art. 121 alin. (2) si (3) din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România sunt neconstitutionale, fiind contrare principiului liberului acces la justitie, instituit de art. 21 din Legea fundamentală, care presupune posibilitatea oricărei persoane de a se adresa direct si nemijlocit instantelor de judecată pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor sale legitime. Cât priveste critica de neconstitutionalitate a art. 121 alin. (1) si alin. (4)-(6) din Legea nr. 122/2006, apreciază că nu poate fi retinută, întrucât acestea reprezintă norme de procedură a căror reglementare este de competenta exclusivă a legiuitorului.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 121 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428 din 18 mai 2006, care au următorul continut:

„Art 121 - Calea de atac

(1) împotriva hotărârii prevăzute la art. 120 alin. (3) se poate face plângere în termen de două zile de la data primirii dovezii de comunicare sau a documentului prin care se constată că


solicitantul nu se mai află la ultima resedintă declarată. Introducerea plângerii în termenul mentionat nu suspendă executarea dispozitiei de transfer în statul membru responsabil.

(2) Plângerea se depune personal la Oficiul National pentru Refugiati si va fi însotită de copia de pe hotărârea de respingere a accesului la procedura de azil în România.

(3) Plângerea este înaintată de îndată judecătoriei în a cărei rază teritorială se află structura competentă a Oficiului National pentru Refugiati care a emis hotărârea.

(4) Instanta de judecată solutionează plângerea în termen de 5 zile si pronuntă o hotărâre motivată prin care:

a) respinge plângerea si mentine hotărârea Oficiului National pentru Refugiati;

b) admite plângerea, anulează dispozitia de transfer în statul responsabil si dispune acordarea accesului la procedura de azil în România;

(5) Hotărârea instantei este definitivă si irevocabilă.

(6) în cazul în care prin hotărârea instantei de judecată se admite plângerea si se dispune acordarea accesului la procedura de azil natională, iar solicitantul de azil a fost deja transferat în statul membru responsabil, Oficiul National pentru Refugiati va întreprinde demersurile necesare în vederea readmiterii solicitantului pe teritoriul României."

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, prevederile supuse controlului de constitutionalitate contravin următoarelor dispozitii din Legea fundamentală: art. 18 - „Cetătenii străini si apatrizii", 20 - „Tratatele internationale privind drepturile omului", 21 -„Accesul liber la justitie", 24 - „Dreptul la apărare", 44 - „Dreptul de proprietate privată" si 53 - „Restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti".

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine că textele de lege criticate cuprind norme care reglementează exercitarea căii de atac împotriva hotărârii prin care Oficiului Român pentru Imigrări respinge accesul la procedura de azil în România si dispune transferul străinului în statul membru al Uniunii Europene responsabil cu examinarea cererii de azil depuse de un cetătean al unei tări terte sau, dimpotrivă, acordă accesul la procedura de azil în România.

Curtea observă că, în conformitate cu dispozitiile art. 121 alin. (1), se prevede, pe de o parte, dreptul de a face plângere împotriva hotărârii Oficiului Român pentru Imigrări de respingere a accesului la procedura de azil în România si de dispunere a transferului străinului în statul responsabil cu examinarea cererii, iar pe de altă parte, potrivit alin. (2) al art. 121, se stabileste obligatia de a depune plângerea personal, în conditiile în care introducerea acesteia în termenul prevăzut nu suspendă executarea dispozitiei de transfer în statul membru responsabil.

Cum dispozitia de transfer devine executorie din momentul primirii dovezii de comunicare sau a documentului prin care se constată că solicitantul de azil nu se mai află la ultima resedintă declarată, acesta este în imposibilitate obiectivă de a depune plângerea, fiind imediat transferabil în statul membru responsabil. Asadar, este anulată posibilitatea concretă si efectivă a acestuia de a-si valorifica dreptul de acces liber la justitie. Textul impune obligatia depunerii personale a plângerii, or, acest lucru este imposibil ca urmare a caracterului imediat executoriu al dispozitiei de transfer.

De altfel, stabilirea termenului în care poate fi depusă plângerea nici nu îsi mai găseste utilitatea, câtă vreme cel care ar fi dorit să conteste hotărârea poate fi transferat în alt stat din chiar clipa în care acest termen ar începe să curgă, iar textul impune obligatia depunerii plângerii exclusiv personal de către solicitant. Din această perspectivă, imposibilitatea desemnării unui reprezentant care să poată depune plângerea în locul solicitantului echivalează cu privarea de dreptul de a sesiza instanta de judecată, iar dreptul de a contesta hotărârea Oficiului

Român pentru Imigrări apare ca un drept pur formal, care, în realitate, nu poate fi exercitat efectiv.

S-ar putea sustine că executarea nu este suspendată în considerarea faptului că interesul străinului este acela de a avea acces cât mai rapid la procedura de acordare a dreptului de azil. Dar, în ipoteza în care, după transferarea străinului în statul membru a cărui responsabilitate a fost stabilită de functionarii Oficiului Român pentru Imigrări, instanta română admite plângerea solicitantului si constată că, în realitate, statul român este cel care trebuie să analizeze cererea de acordare a dreptului de azil, acest imperativ de celeritate nu se mai respectă, iar transferul este în defavoarea străinului, a cărui posibilitate de a-i fi examinată cererea de azil de către statul realmente responsabil este întârziată.

Este adevărat că Regulamentul Consiliului Uniunii Europene nr. 343/2003, publicat în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene L 199, 31/07/2007, p. 0023-0029, stabilind criteriile si mecanismele pentru determinarea statelor membre responsabile pentru examinarea cererilor depuse în unul dintre statele membre de un cetătean al unei tări terte, prevede, la art. 19 paragraful 2, că implementarea transferului nu se suspendă în cazul introducerii unei căi de atac, în spetă, plângerea. Dar aceasta nu e o regulă imperativă, ci permite fie legislatiei interne, fie instantelor nationale să aprecieze, de la caz la caz, asupra necesitătii suspendării executării dispozitiei de transfer în alt stat.

Asadar, dispozitia cuprinsă în art. 121 alin. (1) fraza a doua nu asigură un drept de acces efectiv la o instantă de judecată.

Mai mult, în ceea ce priveste prevederea cuprinsă în art. 121 alin. (1) potrivit căruia plângerea se depune în termen de două zile de la data primirii dovezii de comunicare a hotărârii, Curtea constată că textul de lege este imprecis, întrucât momentul de la care curge acest termen nu poate fi cunoscut de solicitantul dreptului de acces la procedura de azil, care nu are posibilitatea de a sti când ajunge la Oficiul Român pentru Imigrări această dovadă. Cu privire la acest aspect, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat în jurisprudenta sa că „o normă este «previzibilă» numai atunci când este redactată cu suficientă precizie, în asa fel încât să permită oricărei persoane - care, la nevoie, poate apela la consultantă de specialitate - să îsi corecteze conduita" (cazul Rotaru împotriva României, 2000), iar în cazul Sunday Times contra Regatului Unit, 1979, a decis că „[...] cetăteanul trebuie să dispună de informatii suficiente asupra normelor juridice aplicabile într-un caz dat si să fie capabil să prevadă, într-o măsură rezonabilă, consecintele care pot apărea dintr-un act determinat. Pe scurt, legea trebuie să fie, în acelasi timp, accesibilă si previzibilă".

În ceea ce priveste dispozitiile art. 121 alin. (2) si (3) din Legea nr. 122/2006, Curtea retine că acestea instituie obligatia depunerii plângerii la Oficiul Român pentru Imigrări, care o va înainta judecătoriei în a cărei rază teritorială se află structura competentă a Oficiului Român pentru Imigrări care a emis hotărârea, fără să prevadă si posibilitatea depunerii acesteia si direct la instantă.

Curtea observă că aceasta reprezintă o modalitate procedurală de sesizare a instantei similară celor a căror neconstitutionalitate a fost constatată de instanta de contencios constitutional prin deciziile nr. 347 din 3 aprilie 2007 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 307 din 9 mai 2007) si nr. 953 din 19 decembrie 2006 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 53 din 23 ianuarie 2007). în acele cazuri Curtea a statuat că „existenta oricărui impediment administrativ, care nu are o justificare obiectivă sau ratională si care ar putea până la urmă să nege liberul acces la justitie al persoanei, încalcă în mod flagrant prevederile art. 21 alin. (1)-(3) din Constitutie. (...) Mai mult decât atât, o asemenea solutie legislativă ar putea da nastere la abuzuri săvârsite de către agentii organelor administrative, ceea ce, în final, chiar dacă ar duce la tragerea la răspundere penală sau disciplinară a acestora, ar îngreuna sau chiar nega dreptul contestatorului la accesul liber la justitie".

În ipotezele avute în vedere în deciziile mentionate, s-a constatat că „obligatia depunerii plângerii la organul din care face parte agentul constatator, ca o conditie de acces la justitie, nu poate fi justificată în mod obiectiv si rezonabil nici prin faptul că, primind plângerea, organele administrative ar avea cunostintă de ea si nu ar porni la executarea amenzii aplicate", în speta de fată se observă că nici măcar o asemenea justificare nu poate fi luată în considerare, întrucât depunerea plângerii la

Oficiul Român pentru Imigrări de către solicitantul dreptului de azil căruia i s-a refuzat accesul la procedura de azil în România nu are ca efect suspendarea executării dispozitiei de transfer în statul membru responsabil.

Pentru identitate de ratiune, Curtea constată că dispozitiile art. 121 alin. (2) si (3) din Legea nr. 122/2006 sunt neconstitutionale, întrucât îngrădeste accesul direct la justitie, atât timp cât nu prevede, ca alternativă, si posibilitatea ca plângerea să poată fi depusă si direct la instanta de judecată.

În fine, în ceea ce priveste dispozitiile art. 121 alin. (4), (5) si (6), Curtea constată că acestea nu contravin niciunui text sau principiu din Legea fundamentală.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

în numele legii

DECIDE:

I. Admite exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 121 alin. (1) si (3) din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, exceptie ridicată de Aii Hashem Abd în Dosarul nr. 8.328/302/2007 al Judecătoriei Sectorului 5 Bucuresti - Sectia a ll-a civilă.

II. Admite exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 121 alin. (2) din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, ridicată de acelasi autor în acelasi dosar, si constată că acestea sunt neconstitutionale în măsura în care nu prevăd si posibilitatea ca plângerea să poată fi depusă si direct la instanta de judecată si nici posibilitatea depunerii plângerii si prin reprezentant.

III. Respinge, ca neîntemeiată, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 121 alin. (4), (5) si (6) din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 20 mai 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Valentina Bărbăteanu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind recunoasterea Statutului cultului musulman

 

În temeiul art. 29 alin. (3) si al art. 108 din Constitutia României, republicată, precum si al art. 49 alin. (2) si (3) din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă si regimul general al cultelor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se recunoaste Statutul cultului musulman, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Decretul Prezidiului Marii Adunări Nationale nr. 590/1949 pentru aprobarea Statutului Cultului Musulman din Republica Populară Română, nepublicat, cu modificările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul culturii si cultelor,

Demeter András István,

secretar de stat

 

Bucuresti, 11 iunie 2008.

Nr. 628.

 


ANEXA

 

STATUTUL

cultului musulman

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Cultul musulman este alcătuit din totalitatea credinciosilor de religie islamică.

(2) Cultul musulman este autonom si se conduce potrivit principiilor moral-religioase stabilite de Seriat.

(3) Cultul musulman nu este subordonat vreunei institutii sau organizatii religioase din tară sau din străinătate.

(4) Cultul musulman respectă Constitutia si celelalte legi ale statului român.

(5) în cadrul serviciilor religioase, clericii folosesc limba maternă si limba Coranului.

(6) Corespondenta si contabilitatea se efectuează în limba română.

 

CAPITOLUL II

Apartenenta la cultul musulman

 

Art. 2. - (1) Muftiatul Cultului Musulman, denumit în continuare Muftiatul, cu sediul în municipiul Constanta, este personalitate juridică si este singura institutie de cult care îi reprezintă pe credinciosii cultului musulman din România.

(2) Apartenenta la religia islamică constă în acceptarea mărturisirii de credintă a islamului, care se exprimă astfel: „Eshedu en la ilahe illallah ve eshedu enne Muhammeden a'bduhu ve resuluhu", respectiv „Mărturisesc că nu există alt Dumnezeu în afară de Allah si iarăsi mărturisesc că Muhammed este robul si trimisul Lui".

(3) Principiile de bază ale islamului sunt:

a) mărturisirea de credintă;

b) îndeplinirea slujbelor religioase obligatorii;

c) postul Ramazanului;

d) pelerinajul;

e) dania - zekatul.

(4) în exercitarea îndatoririlor religioase, private sau publice, nu se va aduce atingere drepturilor fundamentale prevăzute de Constitutia României, republicată, si de tratatele internationale la care România este parte.

(5) Practica religiei islamice, rugăciunile si sărbătorile religioase se efectuează în baza principiilor stabilite de Seriat, conform traditiei comunitătii musulmane din România.

(6) Muftiatul, lăcasurile de cult aflate în subordinea sa si enoriasii musulmani nu pot fi folositi pentru a instiga la rasism, ură fată de alte religii ori nationalităti sau fată de institutiile statului ori fată de ordinea de drept.

(7) Bunurile mobile si imobile apartinând comunitătilor musulmane se administrează de către comitetele locale, sub controlul Muftiatului.

 

CAPITOLULUI

Atributiile Muftiatului

 

Art. 3. - (1) Muftiatul îndeplineste următoarele atributii:

a) îndrumă si coordonează toate activitătile religioase din cadrul comunitătilor musulmane;

b) acordă si supraveghează asistenta religioasă;

c) colaborează cu institutiile abilitate ale statului privind educatia religioasă din cadrul unitătilor de învătământ;

d) înfiintează si organizează cursuri pentru învătarea Coranului (Kur'an Kurslari);

e) organizează pelerinaje la locurile sfinte si initiază cursuri de pregătire a enoriasilor pentru efectuarea ritualului de pelerinaj;

f) eliberează avize pentru înfiintarea de noi lăcasuri de cult, precum geamii si mesgiduri, coordonează si controlează

activitătile desfăsurate în lăcasurile de cult aflate în proprietatea unor persoane fizice sau juridice apartinând cultului musulman;

g) utilizează mijloace de informare în masă proprii si editează cărti, reviste, brosuri si alte materiale informative privind aspecte din viata comunitătii;

h) stabileste orientarea noilor lăcasuri de cult către Kabe - Kaaba;

i) efectuează ritualul religios pentru persoanele care doresc să se convertească la islam;

j) administrează moscheea „Carol" si geamia „Hunkar", situate în municipiul Constanta, precum si bunurile mobile si imobile aflate în proprietatea cultului musulman din localitătile unde nu există comitete locale musulmane.

(2) Muftiatul întocmeste, în mod obligatoriu, următoarele registre:

a) registrul de inventar;

b) registrul de evidentă contabilă;

c) registrul de bilant anual;

d) registrul de evidentă a corespondentei;

e) registrul de încasări si plăti.

Art. 4. - (1) Organizarea pelerinajului la Mecca si Medina se face de către Muftiat.

(2) Persoanele fizice si juridice care doresc să organizeze pelerinajele prevăzute la alin. (1), hagi-umre, trebuie să aibă si avizul Muftiatului.

Art. 5. - (1) Corespondenta oficială se va semna de către muftiu si de către consilierul de specialitate.

(2) Corespondenta oficială a comunitătilor musulmane cu institutiile publice se va face cu avizul prealabil al Muftiatului.

 

CAPITOLUL IV

Organizarea si atributiile Sura-i Islam - Consiliul Sinodal

 

Art. 6. - (1) Sura-i Islam - Consiliul Sinodal este organul suprem care ia decizii privind organizarea si functionarea cultului musulman. Alegerea membrilor Sura-i Islam - Consiliul Sinodal se face o dată la 5 ani. Presedintele Sura-i Islam - Consiliul Sinodal este muftiul.

(2) Sura-i Islam - Consiliul Sinodal se compune din:

a) muftiul în functie;

b) 4 membri numiti de Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România, denumită în continuare UDTTMR;

c) 4 membri numiti de Uniunea Democrată a Turcilor din România, denumită în continuare UDTR;

d) directorul Colegiului National „Kemal Ataturk" din Medgidia;

e) 15 clerici care posedă diplomă de absolvire a unei institutii teologice acreditate si recunoscute de statul român si care exercită o functie în cadrul Muftiatului, alesi de Adunarea generală a clericilor.

(3) UDTTMR este compusă din:

a) presedintele UDTTMR;

b) deputatul UDTTMR;

c) seful comisiei de religie a UDTTMR;

d) un membru din Consiliul de conducere al UDTTMR.

(4) UDTR este compusă din:

a) presedintele UDTR;

b) deputatul UDTR;

c) seful comisiei de religie a UDTR;

d) un membru din Consiliul de conducere al UDTR.

(5) Odată cu alegerea Sura-i Islam - Consiliul Sinodal sunt alesi si 4 membri supleanti.

(6) La terminarea mandatului, seful cultului musulman, dacă nu este reales, rămâne ca membru în Sura-i Islam - Consiliul Sinodal, cu drept de vot, încă un mandat.


(7) Fostii muftii care nu sunt realesi în componenta viitorului Sura-i Islam - Consiliul Sinodal pot participa la sedintele acestuia, fără drept de vot.

(8) Sura-i Islam - Consiliul Sinodal se întruneste o dată la 3 luni.

(9) Sedinta se convoacă în scris cu cel putin 15 zile calendaristice înainte, comunicându-se ordinea de zi. Sedinta este legal constituită cu întrunirea majoritătii membrilor Sura-i Islam - Consiliul Sinodal. Hotărârile se iau cu majoritate simplă de voturi.

(10) La solicitarea expresă a muftiului cultului musulman sau la cererea scrisă a două treimi din numărul membrilor Sura-i Islam - Consiliul Sinodal, acesta se întruneste în sedintă extraordinară. Sedintele extraordinare pot fi efectuate în cazuri exceptionale si după o zi de la comunicare.

Art. 7. - (1) Atributiile Sura-i Islam - Consiliul Sinodal sunt următoarele:

a) aprobă statutul, îl modifică sau poate să aducă amendamente la acesta;

b) alege muftiul;

c) aprobă proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al Muftiatului;

d) aprobă Regulamentul de organizare si functionare al Muftiatului, cu respectarea prevederilor prezentului statut.

(2) Deciziile de importantă majoră privind cultul musulman se iau de către Sura-i Islam - Consiliul Sinodal, respectându-se legile statului român, Statutul cultului musulman si Regulamentul de organizare si functionare al Muftiatului.

(3) Hotărârile luate se duc la îndeplinire de către personalul Muftiatului.

(4) Membrii Sura-i Islam - Consiliul Sinodal sunt răspunzători de hotărârile luate.

(5) Membrii Sura-i Islam - Consiliul Sinodal care nu respectă legile statului român, Statutul cultului musulman sau Regulamentul de ordine interioară al Sura-i Islam - Consiliul Sinodal sunt sanctionati.

(6) Atributiile membrilor Sura-i Islam - Consiliul Sinodal, sunt prevăzute în Regulamentul de ordine interioară al Sura-i Islam - Consiliul Sinodal.

 

CAPITOLUL V

Alegerea muftiului

 

Art. 8. - Candidatii înscrisi pentru ocuparea postului de muftiu trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

a) să fie cetătean român, să fie născut în România si să nu fi avut altă cetătenie;

b) să fie absolvent al Seminarului Musulman din Medgidia, al Colegiului National „Kemal Ataturk" cu profil teologic din Medgidia sau al unei institutii teologice islamice din România ori din străinătate cu diploma acreditată si echivalată de statul român;

c) să nu aibă antecedente penale;

d) să nu facă parte din niciun partid politic sau din nicio organizatie nonguvernamentală cu caracter religios;

e) să aibă vechimea în muncă de cel putin 5 ani ca imam sau deservent de cult în cadrul Muftiatului.

Art. 9. - (1) Alegerea muftiului are loc la resedinta Muftiatului, sub conducerea unui birou electoral. Comisia electorală va fi numită de către Sura-i Islam - Consiliul Sinodal si va fi compusă din 3 membri care sunt membri Sura-i Islam - Consiliul Sinodal si care nu candidează pentru functia de muftiu. Comisia electorală va fi convocată, în scris, de către muftiul aflat în functie.

(2) Data alegerilor, precum si numele candidatilor se aduc la cunostinta corpului electoral cu cel putin 30 de zile înainte de data alegerilor. La data desfăsurării alegerilor va fi invitat si un reprezentant din partea Ministerului Culturii si Cultelor.

(3) Comisia electorală va analiza si va valida dosarele candidatilor la functia de muftiu.

(4) Modul de desfăsurare a alegerilor se va consemna într-un proces-verbal întocmit de Comisia electorală în 3 exemplare, din care un exemplar se va înmâna delegatului Ministerului Culturii si Cultelor, care a asistat la alegeri.

 

CAPITOLUL VI

Constituirea si organizarea Muftiatului

 

Art. 10. - (1) Potrivit Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă si regimul general al cultelor, Muftiatul are personalitate juridică, este singura institutie de cult care îi reprezintă pe credinciosii cultului musulman din România, îsi desfăsoară activitatea conform legilor statului român si prevederilor prezentului statut, precum si ale Regulamentului de organizare si functionare al Muftiatului.

(2) Stampila Muftiatului este rotundă, pe marginea ei este scris textul „Muftiatul Cultului Musulman *Constanta*", iar în mijloc este aplicat textul „din România".

(3) Muftiatul, cu resedinta în municipiul Constanta, are ca sef religios muftiul.

(4) Personalul centrului de cult al Muftiatului este format din: consilier de cult, secretar eparhial, inspector eparhial, consilier tehnic si personal administrativ necesar pentru buna functionare a cultului.

(5) Pentru a sprijini buna desfăsurare a activitătii administrative a centrului de cult al Muftiatului se înfiintează comisii de specialitate, constituite cu acordul Sura-i Islam - Consiliul Sinodal.

(6) Adunarea generală a clericilor este formată din imam-hatip, muezin si personal al centrului de cult al Muftiatului, care posedă diplome teologice acreditate si echivalate de statul român si sunt numiti în functie de Muftiat.

(7) Adunarea generală a clericilor are atributii de a alege în conformitate cu art. 6, precum si atributiile prevăzute în Regulamentul de organizare si functionare al Muftiatului.

Art. 11. -Atributiile muftiului sunt următoarele:

a) este seful cultului musulman. în calitate de conducător spiritual al cultului musulman, acesta conduce activitătile comunitătilor musulmane, în conformitate cu principiile religiei islamice;

b) colaborează cu institutii publice si private în activitătile care prezintă importantă pentru cultul musulman, pe plan intern si extern;

c) supraveghează si răspunde de activitatea Muftiatului;

d) pune în practică hotărârile luate de Sura-i Islam - Consiliul Sinodal si verifică dacă sunt aplicate;

e) ia decizii cu caracter obligatoriu atât pentru clerici, cât si pentru celelalte categorii de personal administrativ, în aplicarea prevederilor statutare si a regulamentelor;

f) decide încadrarea imamilor în functie si transferul acestora;

g) propune Sura-i Islam - Consiliul Sinodal sanctionarea personalului clerical si a celorlalte categorii de personal.

Art. 12. - Personalul clerical si neclerical trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

a) să nu fi adus niciun prejudiciu statului român si ordinii de drept din România prin comportamentul si faptele sale;

b) să nu fi suferit nicio condamnare pentru infractiuni săvârsite cu intentie;

c) comportamentul, atitudinea, credinta si rugăciunea să fie în concordantă cu principiile islamice practicate de generatii întregi în România;

d) alte conditii stabilite de regulamente ale Muftiatului.

Art. 13. - Fundamentele si criteriile de numire a personalului din Muftiat sunt următoarele:

a) muftiul este persoana aleasă în functie de Sura-i Islam - Consiliul Sinodal;

b) muftiul este ales pe o perioadă de 5 ani;


c) la terminarea mandatului muftiul poate fi reales;

d) muftiul va rămâne în functie până la alegerea unui nou muftiu, indiferent dacă acesta candidează pentru un nou mandat sau nu;

e) muftiul nu poate fi îndepărtat din functie decât în situatia în care săvârseste una dintre faptele prevăzute la art. 12 lit. a) si b), iar vinovătia sa este stabilită prin hotărâre judecătorească definitivă;

f) în cazul în care muftiul săvârseste o infractiune, iar vinovătia sa este stabilită prin hotărâre judecătorească definitivă, Sura-i Islam - Consiliul Sinodal se va întruni în 24 de ore într-o sedintă extraordinară si va desemna un muftiu interimar;

g) numirea personalului clerical se face de către muftiu;

h) clericii pensionari si stagiari se numesc si se revocă de către muftiu.

 

CAPITOLUL VII

Comunitătile musulmane

 

SECTIUNEA 1

Administrarea lăcasurilor de cult

 

Art. 14. - (1) Bunurile mobile si imobile apartinând comunitătilor musulmane se vor administra de comitetele locale ale geamiilor, sub controlul Muftiatului.

(2) Lăcasurile de cult care apartin comunitătilor musulmane sunt de 3 categorii:

a) moschei;

b) geamii;

c) mesgiduri.

(3) O comunitate poate avea una sau mai multe geamii sau mesgiduri, după numărul si domiciliul credinciosilor dintr-o localitate.

(4) Geamiile si mesgidurile se înfiintează cu avizul Muftiatului si, conform art. 15 alin. (1), se administrează de către comitetele acestora, sub controlul Muftiatului.

(5) Lăcasurile de cult nu se pot folosi decât în scopuri religioase. Dacă există o casă parohială, aceasta se va da în folosinta imamului.

(6) Moscheea „Carol" si geamia „Hunkar" sunt administrate de Muftiat conform art. 3 alin. (1) lit. j).

 

SECTIUNEA a 2-a

Comitetul geamiei

 

Art. 15. - (1) Organul administrativ al lăcasurilor de cult este comitetul, exceptând moscheea „Carol" si geamia „Hunkar", care sunt administrate de Muftiat, potrivit prevederilor art. 14 alin. (6).

(2) Comitetul administrativ al lăcasurilor de cult este constituit din 5, 7 sau 9 membri, după caz, alesi de comunitate. Imamul este membru de drept al comitetului geamiei în care îsi desfăsoară activitatea.

(3) Comitetul îsi alege din rândul membrilor alesi un presedinte si persoane pentru celelalte atributii, respectiv vicepresedinte, casier, secretar. Membrii comitetului se aleg de către credinciosi, în adunarea generală, cu majoritate de voturi.

(4) Pentru a putea fi alesi ca membri în consiliul de conducere al comunitătii, credinciosii trebuie să aibă vârsta minimă de 23 de ani împliniti, iar alegătorii, minimum 18 ani împliniti.

(5) Comitetele alese, care trebuie recunoscute si aprobate de către muftiu, au un mandat de 4 ani. Dacă un membru al comitetului lipseste nemotivat de la 3 sedinte pe timpul unui an calendaristic, acesta va fi exclus din comitet.

(6) în cazul săvârsirii unei abateri de la regulile de disciplină prevăzute în Regulamentul de organizare si functionare al Muftiatului, în cazul nerespectării legilor si atunci când majoritatea absolută a membrilor unei comunităti solicită,

membrii comitetului pot fi schimbati si înainte de expirarea mandatului de 4 ani.

(7) Comitetele comunitătilor iau decizii cu majoritate de voturi, iar în caz de egalitate, se ia în considerare votul presedintelui. Membrii comitetului sunt solidar răspunzători de toate actele comitetului.

(8) Comitetele unitătilor de cult se administrează pe bază de buget întocmit în fiecare an si aprobat de către muftiu.

 

SECTIUNEA a 3-a

Veniturile comunitătilor musulmane

 

Art. 16. - (1) Veniturile comunitătilor musulmane se obtin din următoarele surse de venit:

a) contributii benevole ale credinciosilor;

b) închirieri de spatii si alte bunuri etc;

c) subventii acordate de stat;

d) terenuri;

e) grădini;

f) clădiri;

g) donatii si sponsorizări.

(2) închirierile, concesionarea si arendarea de spatii ale comunitătilor se fac cu aprobarea Muftiatului.

(3) La ceremoniile religioase, oficiate cu diferite ocazii, precum sunt sunnetul - botezul, cununiile, nasterile, decesele si altele asemenea, se pot încasa donatii de la credinciosi.

(4) Documentele contabile se verifică anual de către Muftiat. Toate registrele unitătilor de cult - cum sunt moscheile, geamiile si mesgidurile - sunt numerotate, snuruite si parafate de Muftiat. Orice nereguli constatate în gestiunea comitetelor se pedepsesc conform legilor în vigoare.

(5) Comunitătile musulmane, cu avizul Muftiatului si cu respectarea legislatiei în vigoare, pot colecta bani sau materiale pentru constructia de noi lăcasuri de cult sau repararea celor existente.

(6) Vânzările si cumpărările de bunuri ale comunitătilor musulmane se fac cu hotărârea comitetelor administrative si prin aprobarea prealabilă a Muftiatului.

 

CAPITOLUL VIII

Dispozitii financiare

 

Art. 17. - Veniturile Muftiatului sunt următoarele:

a) venituri obtinute din activităti comerciale;

b) subventii de la bugetul de stat;

c) donatii si sponsorizări.

Art. 18. - (1) Personalul angajat în cadrul Muftiatului este salarizat potrivit Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, cu modificările si completările ulterioare. Personalul angajat poate beneficia si de un sprijin la salariu acordat de Muftiat pentru serviciile prestate sau pentru cazurile cu probleme sociale.

(2) Sprijinul financiar alocat din bugetul Muftiatului se acordă pe baza analizelor efectuate de conducerea Muftiatului asupra unor cazuri concrete.

 

CAPITOLUL IX

Dispozitii finale

 

Art. 19. - (1) Prevederile prezentului statut se aplică de către muftiu începând cu data intrării sale în vigoare si cu respectarea Constitutiei si a legilor statului român.

(2) Muftiul aflat în functie la data intrării în vigoare a prezentului statut îsi va continua mandatul până la expirarea acestuia.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind numirea domnului Munteanu Codrin Dumitru în functia publică de subprefect al judetului Covasna

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Munteanu Codrin Dumitru se numeste în functia publică de subprefect al judetului Covasna.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor

si reformei administrative,

Cristian David

 

Bucuresti, 24 iunie 2008.

Nr. 663.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

OFICIUL REGISTRULUI NATIONAL AL INFORMATIILOR SECRETE DE STAT

 

ORDIN

privind modificarea Metodologiei de evaluare si certificare a produselor, profilelor si pachetelor de protectie INFOSEC-INFOSEC 14, aprobată prin Ordinul directorului general al Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat nr.181/2006

 

În temeiul art. 1 alin. (4) lit. b) si al art. 3 alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 153/2002 privind organizarea si functionarea Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat, aprobată prin Legea nr. 101/2003, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 58 alin. (3) din Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea si prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum si a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.226/2007, cu modificările si completările ulterioare,

directorul general al Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat emite prezentul ordin.

Art. I. - Metodologia de evaluare si certificare a produselor, profilelor si pachetelor de protectie INFOSEC-INFOSEC 14, aprobată prin Ordinul directorului general al Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat nr. 181/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 444 din 23 mai 2006, se modifică potrivit anexei*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Oficiul Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat,

Marius Petrescu

 

Bucuresti, 19 iunie 2008.

Nr. 171.


*) Anexa se comunică persoanelor juridice de drept public si privat îndreptătite.

 


MINISTERULAGRICULTURII Sl DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind modificarea alin. (2) al art. 45 din anexa L la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activitătile din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătătirilor funciare si al organizării si sistematizării teritoriului, precum si conditiile de eligibilitate

 

Având în vedere Referatul Directiei politici de piată în sectorul zootehnic nr. 117.155/2008,

având în vedere prevederile art. 16 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 123/2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătătirilor funciare si al organizării si sistematizării teritoriului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 125/2007, cu modificările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. -Alineatul (2) al articolului 45 din anexa L la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr.850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activitătile din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătătirilor funciare si al organizării si sistematizării teritoriului, precum si conditiile de eligibilitate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.054 si 1.054 bis din 30 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Persoanele desemnate pentru verificarea solicitărilor verifică corectitudinea înscrisurilor din cerere, conform procedurilor elaborate de Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură."

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltam rurale,

Dacian Ciolos

 

Bucuresti, 19 iunie 2008.

Nr. 411.

 

MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE

 

ORDIN

pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 371/2007 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară si unitătile sale subordonate

 

Având în vedere prevederile art. 8 alin. (2) lit. b) si alin. (7) din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, republicată, ale art. 6 alin. (7) lit. f) din Hotărârea Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară, republicată, si ale Hotărârii Consiliului de administratie al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară nr. 41 din 21 februarie 2008, prin care s-au aprobat propunerile de modificare a tarifelor pentru activitătile desfăsurate de Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară si institutiile sale subordonate,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008,

ministrul internelor si reformei administrative emite prezentul ordin.

Art. I. În anexa la Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 371/2007 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară si unitătile sale subordonate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 7 din 4 ianuarie 2008, cu modificările si completările ulterioare, punctul 5.16 se modifică după cum urmează:

„5.16.

Furnizare de mozaic ortofotoplan

scara 1:5.000

km2

2"

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

 

Bucuresti, 19 iunie 2008.

Nr. 516.

 


MINISTERUL JUSTITIEI

 

ORDIN

privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

 

Având în vedere rapoartele depuse în temeiul art. 17 alin. 1 din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, de Comisia pentru cetătenie, constituită potrivit art. 13 alin. 1 din aceeasi lege,

constatând îndeplinite conditiile prevăzute de art. 10 alin. 1 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 18 alin. 1 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul justitiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă cererile de redobândire a cetăteniei române persoanelor care au avut această cetătenie si au solicitat redobândirea ei, cu mentinerea domiciliului în străinătate, prevăzute în anexa ce face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul justitiei,

Theodor Cătălin Nicolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 18 iunie 2008.

Nr. 1.731/C.

 

ANEXĂ

 

LISTA

persoanelor pentru care Comisia pentru cetătenie a avizat favorabil cererile de redobândire a cetăteniei române, cu mentinerea domiciliului în străinătate, conform art. 10 alin. 1 din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare

 

1. Abraham ludita, fiica lui Staub Vilhelm si Grosz Rozalia, născută la data de 21 martie 1948 în localitatea Turt, judetul Satu Mare, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Ashdod, str. Gilad nr. 17, cod 77710. (Dosar nr. 1.569/RD/2006)

2. Abraham Moisa, fiul lui losif si Teodora, născut la data de 27 mai 1947 în localitatea Somcuta Mare, judetul Maramures, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Ashdod, str. Gilad nr. 17, cod. 77710. (Dosar nr. 3.529/RD/2005)

3. Abramovici Rozica, fiica lui Bercu Avram si Tîrla, născută la data de 5 octombrie 1937 în localitatea Stefănesti, judetul Botosani, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Nazareth Elit, str. Tabor nr. 449/1. (Dosar nr. 2.676/RD/2007)

4. Albrecht Rachel, fiica lui Egri David si Elena, născută la data de 13 decembrie 1947 în localitatea lleanda, judetul Sălaj, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Mevaseret Zion Nof Harim nr. 35. (Dosar nr. 2.751 RD/2007).

5. Alterovici Adrian Sol, fiul lui Burah si Dora, născut la data de 20 august 1944 în localitatea Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Tel Aviv, str. Beit Zuri Eliahu nr. 26. (Dosar nr. 2.677/RD/2007)

6. Ancei Carol, fiul lui Calman si Pinica, născut la data de 1 ianuarie 1952 în localitatea Piatra-Neamt, judetul Neamt, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Kiriat Bialik, str. Haruvim nr. 6. (Dosar nr. 807/RD/2005)

7. Axelrad Ada, fiica lui Veisinger Milu si Rasela, născută la data de 30 martie 1953 în localitatea Brăila, judetul Brăila, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Kiriat Motzkin, str. Kadish Luz nr. 26, Haifa. (Dosar nr. 3.124/RD/2007)

8. Blumer Eliezer, fiul lui Sami si Matilda, născut la data de 20 noiembrie 1948 în localitatea Fălticeni, judetul Suceava, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Galit 14 Yavne. (Dosar nr. 2.590/RD/2007)

9. Boldea Liviu loan, fiul lui Liviu-Gheorghe si Constanta, născut la data de 18 august 1947 în localitatea Bucuresti, România, cetătean elvetian, cu domiciliul actual în Elvetia, Avenue de la Rochelle 10, 1008 Prilly. (Dosar nr. 2.350/RD/2007)

10. Boldea Mihaela, fiica lui Nica Nicolae si Elena, născută la data de 19 februarie 1948 în localitatea Bucuresti, România, cetătean elvetian, cu domiciliul actual în Elvetia, Avenue de la Rochelle 10, 1008 Prilly. (Dosar nr. 2.351/RD/2007)


11. Burciu Victor, fiul lui Radu si Rozalia, născut la data de 30 iulie 1954 în localitatea Bucuresti, România, cetătean german, cu domiciliul actual în Săcele, str. Gheorghe Doja nr. 44, judetul Brasov. (Dosar nr. 1.510/RD/2007)

12. Campus Emanuel, fiul lui losif-Eugen si Angela, născut la data de 30 aprilie 1957 în localitatea Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Tel Aviv, Wolman nr. 11. (Dosar nr. 861/RD/2007)

13. Ceicu Mihail Andrei, fiul lui Mircea si Elena, născut la data de 26 noiembrie 1955 în localitatea Bucuresti, România, cetătean german, cu domiciliul actual în Germania, Wurzburg, Dom'str. 22, cod. 97070. (Dosar nr. 62/RD/2008)

14. Cernes Gigi, fiul lui Haim Aron si Rifca, născut la data de 27 iunie 1947 în localitatea lasi, judetul lasi, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Tel Aviv, str. Andersen nr. 3. (Dosar nr. 2.580/RD/2007)

15. Cioban Emil, fiul lui losif si Eugenia, născut la data de 19 iunie 1950 în localitatea Cluj-Napoca, judetul Cluj, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Nazareth Ellite, Lulavstr. 34/2, ZIP 17511. (Dosar nr. 1.619/RD/2007)

16. Cohen Marcel, fiul lui Cohn Herman si Haia, născut la data de 5 martie 1932 în localitatea Dorohoi, judetul Botosani, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Ashelon, str. Zvi Segal nr. 14. (Dosar nr. 3.429/RD/2006)

17. Cohen Rica, fiica lui Faibis Avram si Hanta, născută la data de 1 septembrie 1934 în localitatea Dorohoi, judetul Botosani, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israei, Ashelon, str. Zvi Segal nr. 14. (Dosar nr. 3.430/RD/2006)

18. Covăsneanu Dov, fiul lui Leiba si Leia, născut la data de 22 februarie 1947 în localitatea Husi, judetul Vaslui, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Rishon Le Zion, Hole'i Agardom 57/7, cod. 75235. (Dosar nr. 3.069/RD/2006)

19. David Marian Laurentiu, fiul lui Herman si Mina, născut la data de 8 februarie 1956 în localitatea Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Holon, Kiriat Shm'ona 8, ap. 2-58481. (Dosar nr. 145/RD/2006)

20. David Sărit Sara, fiica lui Zisu Leizer si Silvia, născută la data de 2 mai 1961 în localitatea Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Holon, Kiriat Shmona 8, ap. 2-58481. Copii minori: David Niv Mike, născut la data de 11 mai 1992. (Dosar nr. 144/RD/2006)

21. Diamant Yosef, fiul lui Diamand Gutman si Fany, născut la data de 4 iulie 1956 în localitatea Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Herzliya, str. Weizman nr. 35. (Dosar nr. 1.098/RD/2006)

22. Distelfeld Kari Haim, fiul lui Schamschen si Marjem, născut la data de 12 ianuarie 1954 în localitatea Suceava, judetul Suceava, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Haifa, str. Braiha Habas nr. 12. Copii minori: Distelfeld Alon, născut la data de 31 decembrie 1991. (Dosar nr. 2.584/RD/2007)

23. Distelfeld Menahem Mendy, fiul lui Samson si Marjon, născut la data de 2 iunie 1957 în localitatea Suceava, judetul Suceava, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Haifa, Senesh Hana nr. 17. Copii minori: Distelfeld Tomer, născut la data de 4 octombrie 1994, Distelfeld Inbar, născută la data de 6 august 1997, si Distelfeld Itai, născut la data de 8 ianuarie 2003. (Dosar nr.' 2.421/RD/2007)

24. Donnenfeld Batia, fiica lui Lupovici losif si Roza, născută la data de 14 mai 1945 în localitatea lasi, judetul lasi, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Rishon Lezion, str. Mivtza Kadesh nr. 2. (Dosar nr. 1.861/RD/2005)

25. Drăgan Florin, fiul lui Sandu-Stefan si Sanda, născut la data de 1 aprilie 1985 în localitatea Bucuresti, România, apatrid, cu domiciliul actual în Bucuresti, sos. Pantelimon nr. 369, bl. A-4, ap. 34, sectorul 2. (Dosar nr. 788/RD/2007)

26. Elias Eduard, fiul lui Emil-Samoil si Tivia, născut la data de 5 aprilie 1935 în localitatea Sibiu, judetul Sibiu, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Hadera, str. Hagitit nr. 28/2. (Dosar nr. 1.842/RD/2006)

27. Elias Tamara, fiica lui Weitzner Mauritiu si luliana, născută la data de 8 iulie 1934 în localitatea Hateg, judetul Hunedoara, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Hadera, str. Hagitit nr. 28/2. (Dosar nr. 1.841/RD/2006)

28. Enache Claudiu Mihai, fiul lui Dumitru si Tomaida, născut la data de 20 octombrie 1954 în localitatea Brasov, judetul Brasov, România, cetătean suedez, cu domiciliul actual în Suedia, Stockholm, str. Mikrofonvagen nr. 30, Hagersten, cod 12637. (Dosar nr. 2.743/RD/2007)

29. Enache Elena Victoria, fiica lui Eftimescu Roman si Ana, născută la data de 29 aprilie 1958 în localitatea Bucuresti, România, cetătean suedez, cu domiciliul actual în Suedia, Stockholm, str. Mikrofonvagen nr. 30, Hagersten, cod 12637. (Dosar nr. 2.741/RD/2007)

30. Fisch Paz Zahava, fiica lui Beri lacob si Elvira, născută la data de 2 ianuarie 1948 în localitatea Cluj-Napoca, judetul Cluj, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Kiriat-Bialik, str. Haamakim nr. 5/20. (Dosar nr. 3.127/RD/2007)

31. Friedmann Nicolae, fiul lui Ludovic si Ileana, născut la data de 5 martie 1948 în localitatea Satu Mare, judetul Satu Mare, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Tel Aviv, str. Herzog nr. 2. Copii minori: Friedmann Uriel, născut la data de 4 decembrie 1999. (Dosar nr. 2.609/RD/2007)

32. Friman Helena, fiica lui Jungher losif si Pepi, născută la data de 24 martie 1947 în localitatea Cluj-Napoca, judetul Cluj, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Petah Tikva, str. Hibn'er nr. 26. (Dosar nr. 2.682/RD/2007)

33. Fuchs Uri Fredrich, fiul lui Ancei si Sofia, născut la data de 13 iunie 1953 în localitatea Bacău, judetul Bacău, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Nahariya, str. Ner Halayla 3/4. (Dosar nr. 3.274/RD/2005)

34. Gal Amit, fiul lui Segal Leibu si Fany, născut la data de 5 august 1947 în localitatea Ploiesti, judetul Prahova, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Haifa, str. Albert Schwaitzer nr. 37, 34995. (Dosar nr. 262/RD/2008)

35. Gătă Marin, fiul lui Haralambie si Măria, născut la data de 9 februarie 1958 în localitatea Bucuresti, România, cetătean german, cu domiciliul actual în Germania, Oberursel, str. Bommersheimer nr. 79, cod. 61440. (Dosar nr. 60/RD/2008)

36. Goldenberg Hava, fiica lui Mendel Nahman si Maica, născută la data de 11 februarie 1929 în localitatea Frumusica, judetul Botosani, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Hadera, str. Hilel Yafe nr. 41/2. (Dosar nr. 3.122/RD/2007)

37. Grek Svetozar, fiul lui Stanco si Evghenia, născut la data de 25 noiembrie 1927 în localitatea Parlis, Iugoslavia, cetătean sârb, cu domiciliul actual în Serbia, Belgrad, str. N. Heroja nr. 40A, ap. 15. (Dosar nr. 3.827/RD/2006)

38. Grigorean Erzsebet, fiica lui Szasz Jozsef si Wilma, născută la data de 29 mai 1945 în localitatea Zăbala, judetul Covasna, România, cetătean american, cu domiciliul actual în S.U.A., Southfield, str. Wo'odburn Michigan, cod. 20144. (Dosar nr. 71/RD/2008)

39. Grinberg Adi, fiul lui lancu si Otilia, născut la data de 7 aprilie 1961 în localitatea lasi, judetul lasi, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Kriat Yam, Haarmonim nr. 48 (P.O.B.820). Copii minori: Grinberg Nofar, născut la data de 24 ianuarie 1991, si Grinberg Shay-EI, născut la data de 13 ianuarie 1993. (Dosar nr. 2.068/RD/2007)

40. Grisariu Haim, fiul lui Meir si Hava, născut la data de 3 ianuarie 1936 în localitatea Darabani, judetul Botosani, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Tel Aviv, str. Michai nr. 21. (Dosar nr. 2.689/RD/2007)


41. Hershko Hana, fiica lui Alstein Herman si Sofia, născută la data de 12 octombrie 1947 în localitatea Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Kiriat Tivon, str. Hamigdal nr. 4. (Dosar nr. 2.073/RD/2006)

42. Huberman Jacqueline Noemi, fiica lui Apter Sigfrid Avram si Rezi, născută la data de 30 aprilie 1963 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Ghivat Ela, 23800. Copii minori: Huberman Saar, născut la data de 1 mai 1992, si Huberman Einav, născută la data de 23 august 1997. (Dosar nr. 1.445/RD/2007)

43. lancu Ester Sura, fiica lui Smil si Feiga, născută la data de 17 iunie 1935 în localitatea lasi, judetul lasi, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Natania, str. Smilanski nr. 16/18. (Dosar nr. 2.692/RD/2007)

44. lancu losef, fiul lui David si Golda, născut la data de 18 decembrie 1932 în localitatea lasi, judetul lasi, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Natania, str. Smilanski nr. 16/18. (Dosar nr. 3.107/RD/2007)

45. Ivan Constantin Romulus, fiul lui Romulus si Alexandrina, născut la data de 1 aprilie 1944 în localitatea Bucuresti, România, cetătean german, cu domiciliul actual în Germania, 45472 Mulheim'-Ruhr, Amselstr. 23. (Dosar nr. 2.815/RD/2007)

46. Jansen Adina Măria, fiica lui Mois Gheorghe si Ana, născută la data de 12 martie 1973 în localitatea Uivar, judetul Timis, România, cetătean german, cu domiciliul actual în Germania, 50259 Pulheim, Granatweg 6. (Dosar nr. 2.700/RD/2007)

47. Katz Mordechay Naftaly Peter, fiul lui KatzAlbertsi Adler Elisabeta, născut la data de 27 noiembrie 1949 în localitatea Oradea, judetul Bihor, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Tel Aviv, str. Namir nr. 5. (Dosar nr. 2.688/RD/2007)

48. Keisar Anita luliana, fiica lui Leb Ladislau si Agneta-lrina, născută la data de 23 mai 1953 în localitatea Cluj-Napica, judetul Cluj, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Tel Aviv, str. Lagardia nr. 52. (Dosar nr. 3.121/RD/2007)

49. Keller Yehuda, fiul lui Marton si Irina, născut la data de 17 ianuarie 1947 în localitatea Negresti-Oas, judetul Satu Mare, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, oras Givat Shmuel, str. Alonim nr. 4. (Dosar nr. 1.806/RD/2006)

50. Keren Jehuda, fiul lui Cornăr Aba si Estera, născut la data de 5 noiembrie 1925 în localitatea lasi, judetul lasi, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Haifa, str. 2 Benovenber nr. 18. (Dosar nr. 156/RD/2006)

51. Kittner Marcu Michael, fiul lui Misu si Sabina, născut la data de 2 februarie 1948 în localitatea Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Tel Aviv, str. Biniamini nr. 14. (Dosar nr. 1.984/RD/2006)

52. Kittner Menuha, fiica lui Suhăr David-Sloim si Eti, născută la data de 9 iunie 1951 în localitatea Husi, judetul Vaslui, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Tel Aviv, str. Biniamini nr.14. (Dosar nr. 1.983/RD/2006)

53. Klein Măria, fiica lui Stoica Gheorghe si Elisabeta, născută la data de 9 martie 1947 în localitatea Săcălaz, judetul Timis, România, cetătean german, cu domiciliul actual în Germania, Karlsdorf Neuthard, Hildastr. 8, cod 76689.(Dosar nr. 74/RD/2008)

54. Krausz Dina, fiica lui Susnoschi Solomon si Liza, născută la data de 10 august 1957 în localitatea Râmnicu Sărat, judetul Buzău, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Rishon Le Zion, str. Hazaz nr. 32. (Dosar nr. 2.687/RD/2007)

55. Laor Dan Erich, fiul lui Zalman Isidor si Beti, născut la data de 8 octombrie 1944 în localitatea Bacău, judetul Bacău, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Tel Aviv, str. Filicovski nr. 5. (Dosar nr. 2.678/RD/2007)

56. Levi Clara, fiica lui Cohn Marcel si Rica, născută la data de 30 mai 1956 în localitatea Dorohoi, judetul Botosani, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Ierusalim, Harav Uziel nr. 102. (Dosar nr. 3.431/RD/2006)

57. London Victoria, fiica lui Tănăsescu Gogu si Elena, cetătean american, născută la data de 7 mai 1945 în localitatea Bucuresti, România, cetătean american, cu domiciliul actual în S.U.A.,'641 S. Mashta Dr.Key Biscayne, Florida, 33149. (Dosar nr. 1.536/RD/2007).

58. Magazanik Ana, fiica lui Mittelmann Ludovic si Elisabeta, născută la data de 9 noiembrie 1946 în localitatea Simleu Silvaniei, judetul Sălaj, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Hod Hasharon, Saknay nr. 6. (Dosar nr. 3.894/RD/2006).

59. Magazanik Shmuel, fiul lui Magazanic Hary si Sima, născut la data de 25 decembrie 1946 în localitatea Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Hod Hasharon, Saknay nr. 6. (Dosar nr. 3.893/RD/2006).

60. Mancas Liviu, fiul lui Octavian si Măria Desiree, născut la data de 24 mai 1960 în localitatea Bucuresti, România, cetătean american, cu domiciliul actual în S.U.A., 1701 S. Flagler Dr. Ap.1105, West Palm Beach, Florida, 33401. (Dosar nr. 2.651/RD/2007)

61. Meir David, fiul lui Mayer Eugen si Dinatobiana, născut la data de 23 august 1967 în localitatea Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Mevaseret Tzion, str. Habosem nr. 23. Copiii minori: Meir Roy, născut la data de 29 decembrie 1996, Meir Yonathan, născut la data de 17 mai 2004, si Meir Tomer, născut la data de 7 septembrie 2000. (Dosar n'r. 2.135/RD/2007)

62. Nanu Sevastian George, fiul lui Dumitru si Tamara Camelia, născut la data de 6 ianuarie 1975 în localitatea Constanta, judetul Constanta, România, cetătean german, cu domiciliul actual în Germania, Munchen, str. Westerhamer nr. 45, cod 81671.(Dosar nr. 61/RD/2008)

63. Negulescu Vlad Lulu, fiul lui Stefan si Marieta, născut la data de 25 mai 1945 în localitatea Turnu Măgurele, judetul Teleorman, România, cetătean german, cu domiciliul actual în Germania, 61130 Nidderau, Dresdener Ring 31. (Dosar nr. 2.696/RD/2007)

64. Peled Paul, fiul lui Rosenfeld Mendel si Ana, născut la data de 2 octombrie 1936 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Givataim, Achdu't Havoda. (Dosar nr. 5.962/RD/2004)

65. Pitaru Sandu, fiul lui Strul-Froim si Silvia, născut la data de 17 mai 1947 în localitatea Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Tel Aviv, Dereh Namir nr. 117, cod. 62301. (Dosar nr. 3.105/RD/2007)

66. Platz Mihaela Geraldina, fiica lui Toader Anton si Ana, născută la data de 5 noiembrie 1969 în localitatea Cisnădie, judetul Sibiu, România, cetătean german, cu domiciliul actual în Germania, 74343 Sachsenheim, Hanferaben 25. (Dosar nr. 2.695/RD/2007)

67. Popescu Anne Rodica, fiica lui Dumitrascu Dumitru si Irina, născută la data de 5 februarie 1957 în localitatea Cluj-Napoca, judetul Cluj, România, cetătean suedez, cu domiciliul actual în Suedia, 21229 Malmo, Hakanstorpsvagen 3. (Dosar nr. 1.405/RD/2007)

68. Popescu Rafail, fiul lui Petre si Mariana, născut la data de 8 decembrie 1948 în localitatea Popesti-Leordeni, judetul Ilfov, România, cetătean american, cu domiciliul actual în S.U.A., 3701 Lisburn Road, Mechanicsburg, Pennsylvania 17055. (Dosar nr. 1.910/RD/2006)

69. Postolache Costică, fiul lui Marin si Dumitra, născut la data de 12 martie 1950 în localitatea Secu, judetul Caras-Severin, România, cetătean german, cu domiciliul actual în


Germania, Pettstadt, Sandstrabe 24, cod. 96175. (Dosar nr. 3.131/RD/2007)

70. Radnotzi Magdalena, fiica lui Szabo Andrei si Paraschiva, născută la data de 22 septembrie 1949 în localitatea Voivodeni, judetul Mures, România, cetătean maghiar, cu domiciliul actual în Ungaria, 1164 Budapesta, Cică Utca 15. (Dosar nr. 2.300/RD/2004)

71. Ran Betty Naava, fiica lui Cahana Sulim si Frieda, născută la data de 20 septembrie 1944 în localitatea Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Qiryath Ono, str. Hapardes nr. 8/3. (Dosar nr. 2.683/RD/2007)

72. Roshihotzky Lea, fiica lui Leimsiedler Solomon si Beila, născută la data de 5 ianuarie 1933 în localitatea Gura Humorului, judetul Suceava, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Ramat Gan, str. Haruzim nr. 28. (Dosar nr. 3.595/RD/2006)

73. Rotschild Gershon, fiul lui Isac si Estera, născut la data de 2 septembrie 1947 în localitatea Oradea, judetul Bihor, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Tel Aviv, Kisufim nr. 46. (Dosar nr. 117/RD/2005 )

74. Rozen Kalman, fiul lui Samy si Raschela, născut la data de 26 martie 1931 în localitatea Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Naharya, str. Hagaaton nr. 46. (Dosar nr. 65/RD/2007)

75. Rubin Zvi, fiul lui Israel si Ella, născut la data de 5 februarie 1954 în localitatea Galati, judetul Galati, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Dimona, str. Neve Midbar nr. 36. (Dosar nr. 2.694/RD/2007)

76. Sarel Israel, fiul lui Stoleru lancu Ovide si Amalia, născut la data de 8 aprilie 1938 în localitatea Botosani, judetul Botosani, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Rehovot, str. Einstein nr. 10/6. (Dosar nr. 3.120/RD/2007)

77. Satat Aviva, fiica lui Grunbaum Francisc si Margareta, născută la data de 6 ianuarie 1956 în localitatea Satu Mare, judetul Satu Mare, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Zichron Yacov 30900, Rakefet nr. 1, RO.B. 4011. (Dosar nr. 3.110/RD/2007)

78. Schauder Ora, fiica lui Meirovici Haim si Estera, născută la data de 5 mai 1946 în localitatea Adjud, judetul Vrancea, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Herzelya, str. Palmach nr. 3. (Dosar nr. 3.106/RD/2007)

79. Schlaffer Berthold, fiul lui David si Ana, născut la data de 30 ianuarie 1930 în localitatea Câmpulung Moldovenesc, judetul Suceava, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Ramat-Gan, str. Jabotinsky nr. 45. (Dosar nr. 3.446/RD/2006)

80. Schvartz Marcel, fiul lui Isac si Lora, născut la data de 17 octombrie 1929 în localitatea Bacău, judetul Bacău, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, oras Ashdod, str. Rogozin nr. 54, ap. 24, cod 77440. (Dosar nr. 3.596/RD/2006)

81. Schwartz David, fiul lui Bernard si Freida, născut la data de 4 noiembrie 1942 în localitatea lasi, judetul lasi, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Kiryat-Biyalik, str. Ha Armonim nr. 1/20, Haifa. (Dosar nr. 3.128/RD/2007)

82. Segal Aurel, fiul lui Sapsa si Ghizela, născut la data de 1 octombrie 1937 în localitatea Botosani, judetul Botosani, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Petah-Tikva, str. Amir Ghilboa nr. 1. (Dosar nr. 2.201/RD/2007)

83. Segal Miriam, fiica lui Abramovici Ghersin si Sura, născută la data de 14 iunie 1939 în localitatea Botosani, judetul Botosani, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Petah-Tikva, str. Amir Ghilboa nr. 1. (Dosar nr. 2.200/RD/2007)

84. Simchoni Cojocaru Gad, fiul lui Elii si Miriam, născut la data de 14 octombrie 1972 în localitatea Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Ramat Hasharon, str. Hasayfan nr. 41. Copii minori: Simchoni Cojocaru Iddo, născut la data de 29 iunie 2002. (Dosar nr. 2.015/RD/2005)

85. Solomon Mircea, fiul lui Meier Fischel si Zambila, născut la data de 10 iulie 1940 în localitatea Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Ramat Hasharon, str. Bialik nr. 56/9. (Dosar nr. 3.117/RD/2007)

86. Stojmanovska Angela, fiica lui Gheorghe Ion si Hristina, născută la data de 24 februarie 1964 în localitatea Galati, judetul Galati, România, cetătean macedonean, cu domiciliul actual în Republica Macedonia, Skopje, Skopje-Cair/MKD, 1558 5B. (Dosar nr. 3.148/RD/2006)

87. Toczydlowski Emanuela, fiica lui Drăgan Sandu-Stefan si Sanda, născută la data de 26 septembrie 1987 în localitatea Bucuresti, România, apatrid, cu domiciliul actual în Bucuresti, sos. Pantelimon nr. 369, bl. A-4, ap.34, sectorul 2. (Dosar nr. 717/RD/2007)

88. Trestian Dan, fiul lui Stefan si Melitta, născut la data de 2 februarie 1967 în localitatea Brasov, judetul Brasov, România, cetătean australian, cu domiciliul actual în Australia, Lot 11 Goremans, Road Eureka NSW 2480. (Dosar nr. 3.737/RD/2005)

89. Tudosie Constantin, fiul lui Gavrilă si Vasilica, născut la data de 25 martie 1950 în localitatea Leu, judetul Dolj, România, cetătean german, cu domiciliul actual în Germania, Nordhorn, Marienburger Strabe 4, cod 48529. (Dosar nr. 68/RD/2008 )

90. Vainis losel, fiul lui lonas si Clara, născut la data de 11 septembrie 1939 în localitatea Siret, judetul Suceava, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Rishon Le Zion, str. Wolfson nr. 51. (Dosar nr. 3.129/RD/2007)

91. Valdman David, fiul lui Herman si Estera, născut la data de 25 octombrie 1967 în localitatea lasi, judetul lasi, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Qiriat Bialik, str. Peretz nr. 1, cod. 27000. (Dosar nr. 3.115/RD/2007)

92. Weiss Shlomo Eric, fiul lui Weisz Pavel si Săli, născut la data de 21 noiembrie 1960 în localitatea Târgu Mures, judetul Mures, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Petach-Tikva, str. Mintz nr. 12. (Dosar nr. 2.573/RD/2007)

93. Weisz Hermina, fiica lui Goliger Octav si Sofia, născută la data de 23 noiembrie 1939 în localitatea Roman, judetul Neamt, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Tel Aviv, str. Rofe Hamahtarot nr. 25. (Dosar nr. 2.685/RD/2007)

94. Wolf Elisabeth, fiica lui Petru si Elisaveta, născută la data de 11 noiembrie 1932 în localitatea Tomnatic, judetul Timis, România, cetătean german, cu domiciliul actual în Germania, Rastatt, Jos-Von-Eichendorff-Weg nr.15, cod. 76437. (Dosar nr. 3.132/RD/2007)


 

MINISTERUL ECONOMIEI Sl FINANTELOR

 

ORDIN

pentru înlocuirea anexei la Ordinul ministrului de stat, ministrul economiei si comertului, nr. 440/2004 privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standardele europene armonizate, ale căror prevederi se referă la echipamente sub presiune

 

În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2) si ale art. 27 din Hotărârea Guvernului nr. 584/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a echipamentelor sub presiune, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul economiei si finantelor emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului de stat, ministrul economiei si comertului, nr. 440/2004 privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standardele europene armonizate, ale căror prevederi se referă la echipamente sub presiune, cu modificările si completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 705 din 4 august 2004, se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 12 iunie 2008.

Nr. 1.856.

 

ANEXA (Anexa la Ordinul nr. 440/2004)

 

LISTA1)

standardelor române care adoptă standarde europene armonizate, ale căror prevederi se referă la echipamente sub presiune


1) Lista următoare contine trimiteri la standardele armonizate pentru echipamente sub presiune si la standardele armonizate pentru materiale utilizate în fabricarea echipamentelor sub presiune. în cazul standardului armonizat pentru materiale, prezumtia de'conformitate cu cerintele esentiale de sigurantă este limitată la datele tehnice standard ale materialelor si nu presupune ca materialul să fie corespunzător cu un anumit echipament. Prin urmare datele tehnice mentionate în normele standard se evaluează în raport cu normele de proiectare ale echipamentului, pentru a se verifica dacă cerintele esentiale de securitate ale Directivei 97/23/CE referitoare la echipamente sub presiune sunt satisfăcute.

 

Nr. crt.

Indice standard

Titlu standard

Nr. standard înlocuit

Data la care încetează prezumtia de conformitate cu standardul înlocuit

* Nota 1

1

SREN 19:2003

Robinetărie industrială. Marcarea aparatelor de robinetărie de metal

 

 

2

SREN 287-1:2004

Calificarea sudorilor. Sudare prin topire. Partea 1: Oteluri

 

 

3

SR EN 287-1:2004/A2:2006

Calificarea sudorilor. Sudare prin topire. Partea 1: Oteluri

** Nota 2

30.09.2006

4

SR EN 287-1:2004/AC:2005

Calificarea sudorilor. Sudare prin topire. Partea 1: Oteluri

 

 

5

SR EN 334:2005

Aparate de reglare a presiunii gazelor (regulatoare) pentru presiuni de intrare de până la 100 bar

 

 

6

SR EN 473:2003

Examinări nedistructive. Calificarea si certificarea personalului pentru examinări nedistructive (END). Principii generale

 

 

7

SREN473:2003/A1:2006

Examinări nedistructive. Calificarea si certificarea personalului pentru examinări nedistructive (END). Principii generale

** Nota 2

30.04.2006

8

SR EN 593:2004

Robinete industriale. Robinete metalice cu fluture

 

 

9

SR EN 764-5:2004

Echipamente sub presiune. Partea 5: Documente de conformitate si de inspectie a materialelor metalice

 

 

10

SR EN 764-7:2004

Echipamente sub presiune. Partea 7: Sisteme de securitate pentru echipamentele sub presiune nesupuse la flacără

 

 

11

SR EN 764-7:2004/AC:2006

Echipamente sub presiune. Partea 7: Sisteme de securitate pentru echipamentele sub presiune nesupuse la flacără

 

 

12

SREN 1057:2006

Cupru si aliaje de cupru. Tevi rotunde fără sudură de cupru pentru apă si gaz utilizate la instalatii sanitare si de încălzire

 

 

13

SREN 1092-1:2008

Flanse si îmbinarea lor. Flanse rotunde pentru conducte, robinete, racorduri si accesorii desemnate prin PN. Partea 1: Flanse de otel

 

 

14

SREN 1092-3:2004

Flanse si îmbinarea lor. Flanse rotunde pentru conducte, robinete, racorduri si accesorii desemnate prin PN. Partea 3: Flanse de aliaj de cupru

 

 

15

SREN 1092-3:2004/AC:2007

Flanse si îmbinarea lor. Flanse rotunde pentru conducte, robinete, racorduri si accesorii desemnate prin PN. Partea 3: Flanse de aliaj de cupru

 

 

16

SREN 1092-3:2004/AC:2008

Flanse si îmbinarea lor. Flanse rotunde pentru conducte, robinete, racorduri si accesorii desemnate prin PN. Partea 3: Flanse de aliaj de cupru

 

 

17

SREN 1092-4:2003

Flanse si îmbinările lor. Flanse rotunde pentru conducte, robinete, racorduri si accesorii desemnate prin PN. Partea 4: Flanse de aliaj de aluminiu

 

 

18

SREN 1171:2003

Robinetărie industrială. Robinete cu sertar de fontă

 

 

19

SREN 1252-1:2002

Recipiente criogenice. Materiale. Partea 1: Conditii de tenacitate pentru temperaturi mai mici de - 80 grade C

 

 

20

SREN 1252-1:2002/AC:2004

Recipiente criogenice. Materiale. Partea 1: Conditii de tenacitate pentru temperaturi mai mici de - 80 grade C

 

 

21

SREN 1252-2:2002

Recipiente criogenice. Materiale. Partea 2: Conditii de tenacitate pentru temperaturi cuprinse între - 80 grade C si - 20 grade C

 

 

22

SREN 1349:2002

Robinete de reglare pentru procese industriale

 

 


23

SREN 1349:2002/AC:2003

Robinete de reglare pentru procese industriale

 

 

24

SREN 1591-1:2002

Flanse si îmbinarea lor. Reguli de calcul al îmbinărilor cu flanse circulare cu garnitură de etansare. Partea 1: Metoda de calcul

 

 

25

SREN 1626:2002

Recipiente criogenice. Robinete pentru uz criogenie

 

 

26

SREN 1653:2003

Cupru si aliaje de cupru. Plăci, table si discuri pentru boilere, vase sub presiune si rezervoare pentru depozitarea apei calde

 

 

27

SREN 1653:2003/A1:2003

Cupru si aliaje de cupru. Plăci, table si discuri pentru boilere, vase sub presiune si rezervoare pentru depozitarea apei calde

 

 

28

SREN 1759-3:2004

Flanse si îmbinarea lor. Flanse rotunde pentru conducte, robinete, racorduri si accesorii desemnate prin clasă. Partea 3: Flanse de aliaje de cupru

 

 

29

SREN 1759-3:2004/AC:2007

Flanse si îmbinarea lor. Flanse rotunde pentru conducte, robinete, racorduri si accesorii desemnate prin clasă. Partea 3: Flanse de aliaje de cupru

 

 

30

SREN 1759-4:2004

Flanse si îmbinarea lor. Flanse rotunde pentru conducte, robinete, racorduri si accesorii desemnate prin clasă. Partea 4: Flanse de aliaje de aluminiu

 

 

31

SREN 1797:2002

Recipiente criogenice. Compatibilitate între gaz si material

EN 1797-1:19981)

31.01.2002

32

SREN 1866:2006

Extinctoare de incendiu transportabile

 

 

33

SREN 1983:2006

Armături industriale. Robinete de otel cu bilă

 

 

34

SREN 1984:2002

Robinetărie industrială. Robinete cu sertar, de otel

 

 

35

SREN ISO 4126-1:2004

Dispozitive de securitate pentru protectia împotriva suprapresiunilor. Partea 1: Supape de sigurantă

 

 

36

SREN ISO 4126-1:2004/AC:2007

Dispozitive de securitate pentru protectia împotriva suprapresiunilor. Partea 1: Supape de sigurantă

 

 

37

SREN ISO 4126-3:2006

Dispozitive de securitate pentru protectia împotriva suprapresiunilor. Partea 3: Dispozitive de securitate combinate, supape de sigurantă si discuri de rupere

 

 

38

SREN ISO 4126-4:2004

Dispozitive de securitate pentru protectia împotriva suprapresiunilor. Partea 4: Supape de sigurantă regulator

 

 

39

SREN ISO 4126-5:2004

Dispozitive de securitate pentru protectia împotriva suprapresiunilor. Partea 5: Dispozitive de sigurantă pentru descărcarea controlată împotriva suprapresiunilor

 

 

40

SR EN ISO 9606-2:2005

Calificarea sudorilor. Sudare prin topire. Partea 2: Aluminiu si aliaje de aluminiu

 

 

 

1) Standardul european armonizat, neadaptat ca standard român.

 


41

SR EN ISO 9606-3:2001

Calificarea sudorilor. Sudare prin topire. Partea 3: Cupru si aliaje de cupru

 

 

42

SR EN ISO 9606-4:2001

Calificarea sudorilor. Sudare prin topire. Partea 4: Nichel si aliaje de nichel

 

 

43

SR EN ISO 9606-5:2002

Calificarea sudorilor. Sudare prin topire. Partea 5: Titan si aliaje de titan, zirconiu si aliaje de zirconiu

 

 

44

SREN 10028-2:2004

Produse plate din oteluri pentru recipiente sub presiune. Partea 2: Oteluri nealiate si aliate cu caracteristici specificate la temperaturi ridicate

SREN 10028-2:1996

31.12.2003

45

SREN 10028-2:2004/AC:2006

Produse plate din oteluri pentru recipiente sub presiune. Partea 2: Oteluri nealiate si aliate cu caracteristici specificate la temperaturi ridicate

 

 

46

SREN 10028-3:2004

Produse plate din oteluri pentru recipiente sub presiune. Partea 3: Oteluri sudabile cu granulatie fină, normalizate

SREN 10028-3:1996

31.12.2003

47

SREN 10028-4:2004

Produse plate din oteluri pentru recipiente sub presiune. Partea 4: Oteluri aliate cu nichel cu caracteristici specificate la temperatură scăzută

SREN 10028-4:1996

31.12.2003

48

SREN 10028-4:2004/AC:2006

Produse plate din oteluri pentru recipiente sub presiune. Partea 4: Oteluri aliate cu nichel cu caracteristici specificate la temperatură scăzută

 

 

49

SREN 10028-5:2004

Produse plate din oteluri pentru recipiente sub presiune. Partea 5: Oteluri sudabile cu granulatie fină, laminate termomecanic

SREN 10028-5:2001

31.12.2003

50

SREN 10028-6:2004

Produse plate din oteluri pentru recipiente sub presiune. Partea 6: Oteluri sudabile cu granulatie fină, călite si revenite

SREN 10028-6:2001

31.12.2003

51

SREN 10204:2005

Produse metalice. Tipuri de documente de inspectie

 

 

52

SREN 10213:2008

Piese turnate din otel pentru functionarea sub presiune

SREN 10213-1:1996;

SREN 10213-2:1996;

SREN 10213-3:1996;

SREN 10213-4:1996

31.05.2008

53

SREN 10216-1:2002

Tevi de otel fără sudură utilizate la presiune. Conditii tehnice de livrare. Partea 1: Tevi de otel nealiat, cu caracteristici precizate la temperatura ambiantă

 

 

54

SREN 10216-1:2002/A1:2004

Tevi de otel fără sudură utilizate la presiune. Conditii tehnice de livrare. Partea 1: Tevi de otel nealiat si aliat, cu caracteristici precizate la temperatura ambiantă

 

 


55

SREN 10216-2+A2:2008

Tevi de otel fără sudură utilizate la presiune. Conditii tehnice de livrare. Partea 2: Tevi de otel nealiat si aliat, cu caracteristici precizate la temperatură ridicată

SREN 10216-2:2003

29.02.2008

56

SREN 10216-3:2003

Tevi de otel fără sudură utilizate la presiune. Conditii tehnice de livrare. Partea 3: Tevi de otel cu granulatie fină

 

 

57

SREN 10216-3:2003/A1:2004

Tevi de otel fără sudură utilizate la presiune. Conditii tehnice de livrare. Partea 3: Tevi de otel aliat cu granulatie fină

 

 

58

SREN 10216-4:2003

Tevi de otel fără sudură utilizate la presiune. Conditii tehnice de livrare. Partea 4: Tevi de otel nealiat si aliat, cu caracteristici precizate la temperatură scăzută

 

 

59

SREN 10216-4:2003/A1:2004

Tevi de otel fără sudură utilizate la presiune. Conditii tehnice de livrare. Partea 4: Tevi de otel nealiat si aliat, cu caracteristici precizate la temperatură scăzută

 

 

60

SREN 10216-5:2005

Tevi de otel fără sudură utilizate la presiune. Conditii tehnice de livrare. Partea 5: Tevi de otel inoxidabil

 

 

61

SREN 10217-1:2002

Tevi de otel sudate utilizate la presiune. Conditii tehnice de livrare. Partea 1: Tevi de otel nealiat, cu caracteristici precizate la temperatura ambiantă

 

 

62

SREN 10217-1:2002/A1:2005

Tevi de otel sudate utilizate la presiune. Conditii tehnice de livrare. Partea 1: Tevi de otel nealiat, cu caracteristici precizate la temperatura ambiantă

 

 

63

SREN 10217-2:2003

Tevi de otel utilizate la presiune. Conditii tehnice de livrare. Partea 2: Tevi sudate electric, de otel nealiat si aliat, cu caracteristici precizate la temperatură ridicată

 

 

64

SREN 10217-2:2003/A1:2005

Tevi de otel utilizate la presiune. Conditii tehnice de livrare. Partea 2: Tevi sudate electric, de otel nealiat si aliat, cu caracteristici precizate la temperatură ridicată

 

 

65

SREN 10217-3:2003

Tevi de otel sudate utilizate la presiune. Conditii tehnice de livrare. Partea 3: Tevi de otel aliat cu granulatie fină

 

 

66

SREN 10217-3:2003/A1:2005

Tevi de otel sudate utilizate la presiune. Conditii tehnice de livrare. Partea 3: Tevi de otel aliat cu granulatie fină

 

 

67

SREN 10217-4:2003

Tevi de otel sudate utilizate la presiune. Conditii tehnice de livrare. Partea 4: Tevi sudate electric, de otel nealiat, cu caracteristici precizate la temperatură scăzută

 

 

68

SREN 10217-4:2003/A1:2005

Tevi de otel sudate utilizate la presiune. Conditii tehnice de livrare. Partea 4: Tevi sudate electric, de otel nealiat, cu caracteristici precizate la temperatură scăzută

 

 


69

SREN 10217-5:2003

Tevi de otel sudate utilizate la presiune. Conditii tehnice de livrare. Partea 5: Tevi sudate sub strat de flux, de otel nealiat si aliat, cu caracteristici precizate la temperatură ridicată

 

 

70

SREN 10217-5:2003/A1:2005

Tevi de otel sudate utilizate la presiune. Conditii tehnice de livrare. Partea 5: Tevi sudate sub strat de flux, de otel nealiat si aliat, cu caracteristici precizate la temperatură ridicată

 

 

71

SREN 10217-6:2003

Tevi de otel sudate utilizate la presiune. Conditii tehnice de livrare. Partea 6: Tevi sudate sub strat de flux, de otel nealiat, cu caracteristici precizate la temperatură scăzută

 

 

72

SREN 10217-6:2003/A1:2005

Tevi de otel sudate utilizate la presiune. Conditii tehnice de livrare. Partea 6: Tevi sudate sub strat de flux, de otel nealiat si aliat, cu caracteristici precizate la temperatură scăzută

 

 

73

SREN 10217-7:2005

Tevi de otel sudate utilizate la presiune. Conditii tehnice de livrare. Partea 7: Tevi de otel inoxidabil

 

 

74

SREN 10222-1:2001

Piese forjate din otel pentru recipiente sub presiune. Partea 1: Prescriptii generale pentru piesele obtinute prin forjare liberă

 

 

75

SREN 10222-1:2001/A1:2003

Piese forjate din otel pentru recipiente sub presiune. Partea 1: Prescriptii generale pentru piesele obtinute prin forjare liberă

** Nota 2

31.10.2002

76

SREN 10222-2:2002

Piese forjate din otel pentru recipiente sub presiune. Partea 2: Oteluri feritice si martensitice cu caracteristici specificate la temperatură ridicată

 

 

77

SREN 10222-2:2002/AC:2002

Piese forjate din otel pentru recipiente sub presiune. Partea 2: Oteluri feritice si martensitice cu caracteristici specificate la temperatură ridicată

 

 

78

SREN 10222-3:2002

Piese forjate din otel pentru recipiente sub presiune. Partea 3: Oteluri cu nichel cu caracteristici specificate la temperatură ridicată

 

 

79

SREN 10222-4:2002

Piese forjate din otel pentru recipiente sub presiune. Partea 4: Oteluri sudabile cu granulatie fină cu limită de curgere ridicată

 

 

80

SREN 10222-4:2002/A1:2002

Piese forjate din otel pentru recipiente sub presiune. Partea 4: Oteluri sudabile cu granulatie fină cu limită de curgere ridicată

** Nota 2

31.01.2002

81

SREN 10222-5:2002

Piese forjate din otel pentru recipiente sub presiune. Partea 5: Oteluri inoxidabile martensitice, austenitice si austenito-feritice

 

 

82

SREN 10222-5/AC:2001

Piese forjate pentru aparate sub presiune. Partea 5: Oteluri inoxidabile martensitice, austenitice si austenito-feritice

 

 

83

SREN 10253-2:2008

Racorduri pentru sudare cap la cap. Partea 2: Oteluri nealiate si aliate feritice cu conditii de inspectie specifică

 

 


84

SREN 10253-4:2008

Racorduri pentru sudare cap la cap. Partea 4: Otel inoxidabil austenitic si austenitic-feritic cu conditii de inspectie specifică

 

 

85

SREN 10269:2002

Oteluri si aliaje de nichel pentru elemente de fixare cu caracteristici specificate la temperatură ridicată si/sau scăzută

 

 

86

SREN 10269:2002/A1:2006

Oteluri si aliaje de nichel pentru elemente de fixare cu caracteristici specificate la temperatură ridicată si/sau scăzută

** Nota 2

31.10.2006

87

SREN 10269:2002/A1:2006/AC:2006

Oteluri si aliaje de nichel pentru elemente de fixare cu caracteristici specificate la temperatură ridicată si/sau scăzută

 

 

88

SREN 10305-4:2003

Tevi de otel pentru utilizări de precizie. Conditii tehnice de livrare. Partea 4: Tevi fără sudură trase la rece pentru circuite hidraulice si pneumatice

 

 

89

SREN 10305-6:2005

Tevi de otel pentru utilizări de precizie. Conditii tehnice de livrare. Partea 6: Tevi sudate trase la rece pentru circuite hidraulice si pneumatice

 

 

90

SREN ISO 10931:2006

Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru aplicatii industriale. Polifluorură de viniliden (PVDF). Specificatii pentru componente si sistem

 

 

91

SREN 12178:2004

Sisteme de răcire si pompe de căldură. Dispozitive pentru indicarea nivelului de lichid. Conditii, încercări si marcare

 

 

92

SREN 12263:2002

Sisteme de răcire si pompe de căldură. Dispozitive întreruptoare de securitate, pentru limitarea presiunii. Conditii si încercări

 

 

93

SREN 12266-1:2004

Robinetărie industrială. încercările aparatelor de robinetărie. Partea 1: încercări la presiune, proceduri de încercare si criterii de acceptare. Prescriptii obligatorii

 

 

94

SREN 12284:2004

Sisteme de răcire si pompe de căldură. Robinete. Conditii, încercări si marcare

 

 

95

SREN 12288:2004

Robinetărie industrială. Robinete cu sertar de aliaj de cupru

 

 

96

SREN 12334:2004

Robinetărie industrială. Robinete de închidere de fontă

 

 

97

SREN 12334:2004/A1:2005

Robinetărie industrială. Robinete de închidere de fontă

** Nota 2

28.02.2005

98

SREN 12334:2004/AC:2003

Robinetărie industrială. Robinete de închidere de fontă

 

 


99

SREN 12392:2002

Aluminiu si aliaje de aluminiu. Produse obtinute prin deformare plastică. Conditii speciale pentru produsele destinate fabricării echipamentelor sub presiune

 

 

100

SREN 12420:2002

Cupru si aliaje de cupru. Piese forjate

 

 

101

SREN 12434:2002

Recipiente criogenice. Racorduri flexibile pentru uz criogenie

 

 

102

SREN 12434:2002/AC:2004

Vase criogenice. Racorduri flexibile pentru uz criogenie

 

 

103

SREN 12451:2002

Cupru si aliaje de cupru. Tevi rotunde fără sudură pentru schimbătoare de căldură

 

 

104

SREN 12452:2002

Cupru si aliaje de cupru. Tevi laminate, fără sudură, cu aripioare pentru schimbătoare de căldură

 

 

105

SREN 12516-1:2005

Robinetărie industrială. Rezistenta mecanică a corpurilor. Partea 1: Metoda tabulară privind carcasele aparatelor de robinetărie de otel

 

 

106

SREN 12516-1:2005/AC:2007

Robinetărie industrială. Rezistenta mecanică a corpurilor. Partea 1: Metoda tabulară privind carcasele aparatelor de robinetărie de otel

 

 

107

SREN 12516-2:2004

Robinetărie industrială. Rezistenta mecanică a corpurilor. Partea 2: Metode de calcul al rezistentei corpurilor de robinete din otel

 

 

108

SREN 12516-3:2003

Robinete. Rezistenta mecanică a carcaselor. Partea 3: Metoda experimentală

 

 

109

SREN 12516-3:2003/AC:2004

Robinete. Rezistenta mecanică a carcaselor. Partea 3: Metoda experimentală

 

 

110

SREN 12516-4:2008

Robinetărie industrială. Rezistenta mecanică a carcaselor. Partea 4: Metode de calcul al rezistentei carcaselor de robinete din alte materiale decât otel

 

 

111

SREN 12542:2003

Recipiente cilindrice stationare, sudate, de otel, produse în serie, pentru depozitarea gazelor petroliere lichefiate (GPL) având un volum mai mic sau egal cu 13 m3 si pentru instalare supraterană. Proiectare si executie

 

 

112

SREN 12542:2003/A1:2005

Recipiente cilindrice stationare, sudate, de otel, produse în serie, pentru depozitarea gazelor petroliere lichefiate (GPL) având un volum mai mic sau egal cu 13 m3 si pentru instalare supraterană. Proiectare si executie

** Nota 2

31.05.2005

113

SREN 12735-1:2003

Cupru si aliaje de cupru. Tevi rotunde, fără sudură de cupru, pentru echipamente de aer conditionat si frigotehnica. Partea 1: Tevi pentru sisteme de conducte

 

 


114

SREN 12735-1:2003/A1:2005

Cupru si aliaje de cupru. Tevi rotunde, fără sudură de cupru, pentru echipamente de aer conditionat si frigotehnica. Partea 1: Tevi pentru sisteme de conducte

** Nota 2

31.10.2005

115

SREN 12735-2:2003

Cupru si aliaje de cupru. Tevi rotunde, fără sudură de cupru, pentru echipamente de aer conditionat si frigotehnica. Partea 2: Tevi pentru echipamente

 

 

116

SREN 12735-2:2003/A1:2005

Cupru si aliaje de cupru. Tevi rotunde, fără sudură de cupru, pentru echipamente de aer conditionat si frigotehnica. Partea 2: Tevi pentru echipamente

** Nota 2

31.10.2005

117

SREN 12778:2003

Articole de gătit. Articole de gătit sub presiune, de uz casnic

 

 

118

SREN 12952-1:2002

Cazane cu tevi de apă si instalatii auxiliare. Partea 1: Generalităti

 

 

119

SREN 12952-2:2002

Cazane cu tevi de apă si instalatii auxiliare. Partea 2: Materiale utilizate pentru părtile sub presiune ale cazanelorsi pentru accesorii

 

 

120

SREN 12952-3:2002

Cazane cu tevi de apă si instalatii auxiliare. Partea 3: Proiectarea si calculul părtilor sub presiune

 

 

121

SREN 12952-5:2002

Cazane cu tevi de apă si instalatii auxiliare. Partea 5: Executia si constructia părtilor sub presiune ale cazanului

 

 

122

SREN 12952-6:2003

Cazane cu tevi de apă si instalatii auxiliare. Partea 6: Examinare pe durata constructiei, a documentatiei si a marcării părtilor sub presiune ale cazanelor

 

 

123

SREN 12952-7:2003

Cazane cu tevi de apă si instalatii auxiliare. Partea 7: Cerinte referitoare la echipamentele cazanului

 

 

124

SREN 12952-8:2003

Cazane cu tevi de apă si instalatii auxiliare Partea 8: Cerinte referitoare la echipamentele de încălzire ale cazanului care utilizează combustibili gazosi si lichizi

 

 

125

SREN 12952-9:2004

Cazane cu tevi de apă si instalatii auxiliare. Partea 9: Cerinte referitoare la echipamentele de încălzire ale cazanului care utilizează combustibili pulverizati

 

 

126

SREN 12952-10:2003

Cazane cu tevi de apă si instalatii auxiliare. Partea 10: Cerinte referitoare la protectia împotriva suprasarcinii de lucru

 

 

127

SREN 12952-11:2007

Cazane cu tevi de apă si instalatii auxiliare. Partea 11: Cerinte referitoare la dispozitivele de reglare si de limitare ale cazanului si ia accesoriile acestuia

 

 

128

SREN 12952-14:2004

Cazane cu tevi de apă si instalatii auxiliare. Partea 14: Cerinte referitoare la sistemele DENOX cu combustibil lichid care utilizează amoniac lichefiat sub presiune sau solutie de apă amoniacală

 

 


129

SREN 12952-16:2004

Cazane cu tevi de apă si instalatii auxiliare. Partea 16: Cerinte referitoare la echipamentele de încălzire cu pat fluidizat si cu grătar pentru combustibili solizi

 

 

130

SREN 12953-1:2003

Cazane cu tevi de fum. Partea 1: Generalităti

 

 

131

SREN 12953-2:2003

Cazane cu tevi de fum. Partea 2: Materiale utilizate pentru părtile sub presiune ale cazanelor si pentru accesorii

 

 

132

SREN 12953-3:2003

Cazane cu tevi de fum. Partea 3: Proiectarea si calculul părtilor sub presiune

 

 

133

SREN 12953-4:2003

Cazane cu tevi de fum. Partea 4: Executia si constructia părtilor sub presiune ale cazanelor

 

 

134

SREN 12953-5:2003

Cazane cu tevi de fum. Partea 5: Inspectii în timpul executiei, a documentatiei si a marcării părtilor sub presiune ale cazanului

 

 

135

SREN 12953-6:2003

Cazane cu tevi de fum. Partea 6: Cerinte referitoare la echipamentele cazanului

 

 

136

SREN 12953-7:2003

Cazane cu tevi de fum. Partea 7: Cerinte referitoare la echipamentele de încălzire ale cazanului care utilizează combustibili gazosi si lichizi

 

 

137

SREN 12953-8:2002

Cazane cu tevi de fum. Partea 8: Cerinte tehnice referitoare la protectia împotriva suprapresiunii

 

 

138

SREN 12953-9:2007

Cazane cu tevi de fum. Partea 9: Cerinte referitoare la dispozitivele de reglare si de limitare ale cazanului si la accesoriile acestuia

 

 

139

SREN 12953-12:2004

Cazane cu tevi de fum. Partea 12: Cerinte referitoare la echipamentele de încălzire ale cazanului care utilizează combustibili solizi

 

 

140

SREN 13121-1:2004

Rezervoare si recipienti de PAS pentru aplicatii deasupra solului. Partea 1: Materii prime. Conditii pentru specificatii si conditii de utilizare

 

 

141

SREN 13121-2:2004

Rezervoare si recipienti de PAS pentru aplicatii deasupra solului. Partea 2: Materiale compozite. Rezistentă chimică

 

 

142

SREN 13133:2002

Lipire tare. Calificarea operatorilor pentru lipire tare

 

 

143

SREN 13134:2002

Lipire tare. Calificarea procedurilor de lipire tare

 

 

144

SREN 13136:2002

Sisteme frigorifice si pompe de căldură. Dispozitive de suprapresiune si conductele asociate. Metode de calcul

 

 

145

SREN 13136:2002/A1:2005

Sisteme de refrigerare si pompe de căldură. Dispozitive de suprapresiune si conductele asociate. Metode de calcul

** Nota 2

31.12.2005

146

SREN 13175+A2:2007

Echipamente si accesorii pentru GPL. Specificatii si încercări pentru echipamente si accesorii ale rezervoarelor de gaz petrolier lichefiat (GPL)

SREN 13175:2003

30.09.2007


147

SREN 13348:2002

Cupru si aliaje de cupru. Tevi de cupru rotunde, fără sudură, pentru gaze medicale sau vid

 

 

148

SREN 13348:2002/A1:2005

Cupru si aliaje de cupru. Tevi de cupru rotunde, fără sudură, pentru gaze medicale sau vid

** Nota 2

31.10.2005

149

SREN 13371:2002

Recipiente criogenice. Racorduri pentru serviciul criogenie

 

 

150

SREN 13397:2002

Robinetărie industrială. Robinete metalice cu membrană

 

 

151

SREN 13445-1:2003

Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 1: Generalităti

 

 

152

SREN 13445-1:2003/A1:2007

Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 1: Generalităti

** Nota 2

31.12.2007

153

SR EN 13445-1:2003/A2:2007

Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 1: Generalităti

** Nota 2

30.06.2007

154

SR EN 13445-1:2003/A3:2008

Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 1: Generalităti

** Nota 2

29.02.2008

155

SREN 13445-2:2003

Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 2: Materiale

 

 

156

SREN 13445-2:2003/A1:2007

Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 2: Materiale

** Nota 2

31.12.2007

157

SREN 13445-2:2003/A2:2007

Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 2: Materiale

** Nota 2

30.06.2007

158

SREN 13445-3:2003

Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 3: Proiectare

 

 

159

SREN 13445-3:2003/A1:2007

Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 3: Proiectare

** Nota 2

31.12.2007

160

SREN 13445-3:2003/A2:2007

Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 3: Proiectare

** Nota 2

31.10.2007

161

SREN 13445-3:2003/A3:2007

Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 3: Proiectare

** Nota 2

31.10.2007

162

SREN 13445-3:2003/A4:2006

Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 3: Proiectare

** Nota 2

31.01.2006

163

SREN 13445-3:2003/A5:2006

Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 3: Proiectare

** Nota 2

15.08.2006

164

SREN 13445-3:2003/A6:2006

Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 3: Proiectare

** Nota 2

31.08.2006


165

SREN 13445-3:2003/A8:2006

Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 3: Proiectare

** Nota 2

31.10.2006

166

SR EN 13445-3:2003/A10:2008

Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 3: Proiectare

** Nota 2

30.09.2008

167

SREN 13445-3:2003/A11:2007

Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 3: Proiectare

** Nota 2

30.06.2007

168

SREN 13445-3:2003/A17:2008

Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 3: Proiectare

** Nota 2

30.04.2007

169

SREN 13445-4:2003

Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 4: Executie

 

 

170

SREN 13445-4:2003/A2:2007

Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 4: Executie

** Nota 2

30.06.2007

171

SREN 13445-5:2003

Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 5: Inspectie si examinare

 

 

172

SREN 13445-5:2003/A1:2007

Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 5: Inspectie si examinare

** Nota 2

31.12.2007

173

SREN 13445-5:2003/A2:2005

Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 5: Inspectie si examinare

** Nota 2

31.12.2005

174

SREN 13445-5:2003/A3:2006

Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 5: Inspectie si examinare

** Nota 2

30.11.2006

175

SREN 13445-5:2003/A4:2007

Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 5: Inspectie si examinare

** Nota 2

30.06.2007

176

SREN 13445-5:2003/A5:2007

Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 5: Inspectie si examinare

** Nota 2

28.02.2007

177

SREN 13445-6:2003

Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 6: Cerinte referitoare la proiectarea si executia recipientelor sub presiune si a părtilor sub presiune, turnate din fontă cu grafit nodular

 

 

178

SREN 13445-6:2003/A1:2004

Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 6: Cerinte referitoare la proiectarea si executia recipientelor sub presiune si a părtilor sub presiune, turnate din fontă cu grafit nodular. Anexa D: Evaluarea duratei de viată la oboseală

** Nota 2

31.10.2004

179

SREN 13445-6:2003/A2:2007

Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 6: Cerinte referitoare la proiectarea si executia recipientelor sub presiune si a părtilor sub presiune, turnate din fontă cu grafit nodular

** Nota 2

30.06.2007

180

SREN 13445-8:2007

Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 8: Cerinte suplimentare pentru recipientele sub presiune executate din aluminiu si aliaje de aluminiu

 

 


181

SREN 13458-1:2003

Recipiente criogenice. Recipiente fixe, izolate sub vid. Partea 1: Conditii de bază

 

 

182

SREN 13458-2:2004

Recipiente criogenice. Recipiente fixe, izolate sub vid. Partea 2: Proiectare, executie, inspectie si încercări

 

 

183

SREN 13458-2:2004/AC:2007

Recipiente criogenice. Recipiente fixe, izolate sub vid. Partea 2: Proiectare, executie, inspectie si încercări

 

 

184

SREN 13458-3:2004

Recipiente criogenice. Recipiente fixe, izolate sub vid. Partea 3: Conditii de exploatare

 

 

185

SREN 13458-3:2004/A1:2005

Recipiente criogenice. Recipiente fixe, izolate sub vid. Partea 3: Conditii de exploatare

** Nota 2

31.12.2005

186

SREN 13480-1:2003

Conducte industriale metalice. Partea 1: Generalităti

 

 

187

SREN 13480-1:2003/A1:2005

Conducte industriale metalice. Partea 1: Generalităti

** Nota 2

31.12.2005

188

SREN 13480-2:2003

Conducte industriale metalice. Partea 2: Materiale

 

 

189

SREN 13480-3:2003

Conducte industriale metalice. Partea 3: Proiectare si calcul

 

 

190

SREN 13480-3:2003/A1:2006

Conducte industriale metalice. Partea 3: Proiectare si calcul

** Nota 2

28.02.2006

191

SREN 13480-3:2003/A2:2007

Conducte industriale metalice. Partea 3: Proiectare si calcul

** Nota 2

31.05.2007

192

SREN 13480-4:2003

Conducte industriale metalice. Partea 4: Executie si instalare

 

 

193

SREN 13480-5:2003

Conducte industriale metalice. Partea 5: Inspectie si încercare

 

 

194

SREN 13480-6:2004

Conducte industriale metalice. Partea 6: Cerinte suplimentare pentru conductele îngropate

 

 

195

SR EN 13480-6:2004/A1:2006

Conducte industriale metalice. Partea 6: Cerinte suplimentare pentru conductele îngropate

** Nota 2

31.06.2006

196

SREN 13480-8:2007

Conducte industriale metalice. Partea 8: Conditii suplimentare pentru conductele de aluminiu si aliaje de aluminiu

 

 

197

SREN 13611:2008

Echipamente auxiliare pentru arzătoare cu gaz si aparate cu gaz. Cerinte generale

 

 

198

SREN 13648-1:2003

Recipiente criogenice. Dispozitive de protectie împotriva suprapresiunii. Partea 1: Supape de sigurantă pentru uz criogenie

 

 


199

SREN 13648-2:2003

Recipiente criogenice. Dispozitive de protectie împotriva suprapresiunii. Partea 2: Dispozitive cu discuri de rupere pentru uz criogenie

 

 

200

SREN 13648-3:2004

Recipiente criogenice. Dispozitive de protectie împotriva suprapresiunii. Partea 3: Determinarea debitului de evacuat. Capacitate si dimensionare

 

 

201

SREN 13709:2003

Robinetărie industrială. Robinete de închidere si retinere cu ventil de otel

 

 

202

SREN 13789:2003

Robinetărie industrială. Robinete cu ventil de fontă

 

 

203

SREN 13799:2003

Indicatoare de nivel pentru recipiente cu gaz petrolier lichefiat

 

 

204

SREN 13799:2003/AC:2007

Indicatoare de nivel pentru recipiente cu gaz petrolier lichefiat

 

 

205

SREN 13835:2003

Turnătorie. Fontă austenitică

 

 

206

SREN 13835:2003/A1:2006

Turnătorie. Fontă austenitică

 

 

207

SREN 13923:2006

Recipiente de PAS sub presiune, cu înfăsurare filamentară. Materiale, proiectare, fabricatie si încercare

 

 

208

SREN 14071:2005

Supape de sigurantă pentru rezervoare de gaz petrolier lichefiat (GPL). Echipament auxiliar

 

 

209

SREN 14075:2003

Recipiente cilindrice stationare, sudate, de otel, produse în serie, pentru depozitarea gazelor petroliere lichefiate (GPL) având un volum mai mic sau egal cu 13 m3 si pentru instalare subterană. Proiectare si executie

 

 

210

SREN 14075:2003/A1:2005

Recipiente cilindrice stationare, sudate, de otel, produse în serie, pentru depozitarea gazelor petroliere lichefiate (GPL) având un volum mai mic sau egal cu 13 m3 si pentru instalare subterană. Proiectare si executie

** Nota 2

30.06.2005

211

SREN 14129:2005

Supape de sigurantă pentru recipiente GPL

 

 

212

SREN 14197-1:2004

Recipiente criogenice. Recipiente fixe, neizolate sub vid. Partea 1: Conditii de bază

 

 

213

SREN 14197-2:2004

Recipiente criogenice. Recipiente statice neizolate sub vid. Partea 2: Proiectare, Executie, inspectie si încercări

 

 

214

SREN 14197-2:2004/A1:2007

Recipiente criogenice. Recipiente statice neizolate sub vid. Partea 2: Proiectare, executie, inspectie si încercări

** Nota 2

28.02.2007

215

SREN 14197-2:2004/AC:2007

Recipiente criogenice. Recipiente statice neizolate sub vid. Partea 2: Proiectare, executie, inspectie si încercări

 

 

216

SREN 14197-3:2004

Recipiente criogenice. Recipiente statice neizolate sub vid. Partea 3: Conditii de lucru

 

 


217

SREN 14197-3:2004/A1:2005

Recipiente criogenice. Recipiente statice neizolate sub vid. Partea 3: Conditii de lucru

** Nota 2

31.12.2005

218

SREN 14197-3:2004/AC:2005

Recipiente criogenice. Recipiente statice neizolate sub vid. Partea 3: Conditii de lucru

 

 

219

SREN 14222:2004

Cazane cu tevi de fum executate din otel inoxidabil

 

 

220

SREN 14276-1:2007

Echipamente sub presiune pentru sisteme de refrigerare si pompe de căldură. Partea 1: Recipiente. Cerinte generale

 

 

221

SREN 14341:2007

Robinetărie industrială. Robinete de închidere de otel

 

 

222

SREN 14359:2007

Acumulatoare hidropneumatice pentru transmisia hidraulică

 

 

223

SREN 14382:2005

Dispozitive de securitate pentru posturile si instalatiile de detentă-reglare a presiunii gazelor. Dispozitive de blocare pentru presiunile de serviciu până la 100 bar

 

 

224

SREN 14570:2005

Echipament pentru rezervoare de GPL supraterane si subterane

 

 

225

SREN 14570:2005/A1:2006

Echipament pentru rezervoare de GPL supraterane si subterane

** Nota 2

31.08.2006

226

SREN 14585-1:2006

Furtunuri metalice flexibile ondulate, utilizate sub presiune. Partea 1: Prescriptii

 

 

227

SREN ISO 15493:2004

Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru aplicatii industriale. Acrilonitril-butadien-stiren (ABS), policlorură de vinii neplastificată (PVC-U) si policlorură de vinii clorurată (PVC-C). Specificatii pentru componente si sistem. Serie metrică

 

 

228

SREN ISO 15494:2004

Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru aplicatii industriale. Polibutenă (PB), polietilenă (PE) si polipropilenă (PP). Specificatii pentru componente si sistem. Serie metrică

 

 

229

SREN ISO 15613:2004

Specificatia si calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Calificare bazată pe o încercare de sudare înainte de începerea fabricatiei

 

 

230

SREN ISO 15614-1:2004

Specificatia si calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare. Partea 1: Sudarea cu arc si sudarea cu gaz a otelurilor si sudarea cu arc a nichelului si a aliajelor de nichel

 

 

231

SREN ISO 15614-1:2004/A1:2008

Specificatia si calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice.Verificarea procedurii de sudare. Partea 1: Sudarea cu arc si sudarea cu gaz a otelurilor si sudarea cu arc a nichelului si a aliajelor de nichel. Amendament 1

** Nota 2

31.08.2008

232

SREN ISO 15614-2:2005

Specificatia si calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare. Partea 2: Sudare cu arc electric a aluminiului si aliajelor sale

 

 


233

SREN ISO 15614-4:2006

Specificatia si calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare. Partea 4: Sudare de finisaj a pieselor turnate de aluminiu

 

 

234

SREN ISO 15614-5:2004

Specificatia si calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare. Partea 5: Sudarea cu arc electric a titanului, a zirconiului si a aliajelor acestora

 

 

235

SREN ISO 15614-6:2006

Specificatia si calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare. Partea 6: Sudarea cu arc electric si cu gaze a cuprului si aliajelor sale

 

 

236

SREN ISO 15614-7:2007

Specificatia si calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare. Partea 7: încărcare prin sudare

 

 

237

SREN ISO 15614-8:2003

Specificatia si calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare. Partea 8: Sudarea îmbinărilor teava -placă tubulară

 

 

238

SREN ISO 15614-11:2003

Specificatia si calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare. Partea 11: Sudare cu fascicul de electroni si cu laser

 

 

239

SREN ISO 15620:2002

Sudare. Sudarea prin frecare a materialelor metalice

 

 

240

SREN ISO 16135:2006

Robinetărie industrială. Robinete cu sferă de materiale termoplastice

 

 

241

SREN ISO 16136:2006

Robinetărie industrială. Robinete cu fluture de materiale termoplastice

 

 

242

SREN ISO 16137:2006

Robinetărie industrială. Robinete de închidere de materiale termoplastice

 

 

243

SREN ISO 16138:2006

Robinetărie industrială. Robinete cu diafragmă de materiale termoplastice

 

 

244

SREN ISO 16139:2006

Robinetărie industrială. Robinete cu sertar de materiale termoplastice

 

 

245

SREN ISO 21787:2006

Robinetărie industrială. Robinete cu ventil de materiale termoplastice

 

 

 

* Nota 1: In general, data încetării prezumtiei de conformitate va fi data de anulare stabilită de Organismul European de Standardizare, însă se atrage atentia utilizatorilor acestor standarde asupra faptului că aceasta poate diferi în anumite cazuri exceptionale.

** Nota 2: în cazul modificărilor, standardul de referintă este SR EN CCCCC:YYYY, modificările sale anterioare, dacă există, si noua modificare mentionată. Prin urmare, standardul înlocuit (coloana 3) se compune din SR EN CCCCC:YYYY si modificările sale anterioare, dacă există, însă fără noua modificare mentionată. La data mentionată standardul înlocuit încetează să confere prezumtia de conformitate cu cerintele esentiale ale directivei.

 


MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

privind publicarea rezolutiilor Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite nr. 1.299 (2000) si 1.793 (2007) referitoare la situatia din Sierra Leone

 

În baza art. 3 din Legea nr. 206/2005 privind punerea în aplicare a unor sanctiuni internationale,

în temeiul art. 4 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

Articol unic. - (1) Se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a următoarelor rezolutii ale Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite:

a) Rezolutia Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite nr. 1.299 (2000) privind situatia din Sierra Leone, prevăzută în anexa nr. 1;

b) Rezolutia Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite nr. 1.793 (2007) privind situatia din Sierra Leone, prevăzută în anexa nr. 2.

(2) Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

 

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

 

Bucuresti, 9 iunie 2008.

Nr. A/5.282.

 

ANEXA Nr. 1

 

REZOLUTIA Nr. 1.299(2000)

privind situatia din Sierra Leone, adoptată de Consiliul de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite în cadrul celei de-a 4.145-a întruniri, la 19 mai 2000

 

Consiliul de Securitate,

amintind rezolutiile sale anterioare si declaratiile presedintelui Consiliului referitoare la situatia din Sierra Leone,

analizând scrisoarea secretarului general adresată presedintelui Consiliului pe 17 mai (S/2000/446) si asteptând următorul său raport,

fiind convins că deteriorarea conditiilor de securitate din teren necesită întărirea rapidă a componentei militare a Misiunii Organizatiei Natiunilor Unite în Sierra Leone (UNAMSIL), pentru a oferi misiunii resurse suplimentare în vederea îndeplinirii mandatului său:

1. hotărăste că acea componentă militară a UNAMSIL va fi lărgită până la maximum 13.000 de membri ai personalului militar, inclusiv cei 260 de observatori militari deja mobilizati;

2. îsi exprimă aprecierea pentru toate statele care, pentru a facilita consolidarea rapidă a UNAMSIL, au accelerat trimiterea trupelor lor la UNAMSIL, au pus la dispozitie personal suplimentar si au oferit asistentă logistică, tehnică si alte forme de asistentă militară si solicită tuturor celor care au această capacitate să furnizeze si mai mult sprijin;

3. hotărăste, actionând în temeiul cap. VII din Carta Organizatiei Natiunilor Unite, că restrictiile prevăzute în paragraful 2 al Rezolutiei sale nr. 1.171 (1998) din 5 iunie 1998 nu se vor aplica vânzării sau furnizării de arme si materiale auxiliare destinate exclusiv folosirii în Sierra Leone de către acele state membre care cooperează cu UNAMSIL si Guvernul din Sierra Leone;

4. hotărăste să rămână activ sesizat cu această chestiune.

 

ANEXA Nr. 2

 

REZOLUTIA Nr. 1.793(2007)

privind situatia din Sierra Leone, adoptată de Consiliul de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite în cadrul celei de-a 5.813-a întruniri, la 21 decembrie 2007

 

Consiliul de Securitate,

amintind rezolutiile sale anterioare si declaratiile presedintelui Consiliului referitoare la situatia din Sierra Leone, în special Rezolutia sa nr. 1.734 (2006), Rezolutia sa'nr. 1.688 (2006) si Rezolutia sa nr. 1.620 (2005),

apreciind contributia importantă pe care o are Oficiul Integrat al Organizatiei Natiunilor Unite în Sierra Leone (UNIOSIL) la iesirea Sierrei Leone din conflict si la pacea, securitatea si dezvoltarea tării,

salutând raportul secretarului general din data de 4 decembrie si recomandarea ca mandatul UNIOSIL să fie prelungit pentru încă 9 luni, până la 30 septembrie 2008, în vederea continuării oferirii de asistentă Guvernului Sierrei Leone pentru consolidarea păcii si pregătirea alegerilor locale din iunie 2008,


luând notă de scrisoarea Presedintelui Sierrei Leone adresată secretarului general din 22 octombrie 2007, în care se cere prelungirea mandatului UNIOSIL,

salutând organizarea de alegeri prezidentiale si parlamentare democratice în august si septembrie 2007 si subliniind faptul că acceptarea largă a alegerilor locale din iunie 2008 va fi un alt reper important în consolidarea unei păci durabile în Sierra Leone,

accentuând importanta continuării sprijinului dat de Organizatia Natiunilor Unite si de comunitatea internatională pentru dezvoltarea, securitatea si pacea pe termen lung din Sierra Leone, în special prin cosolidarea capacitătii Guvernului Sierrei Leone,

salutând adoptarea pe 12 decembrie 2007 a Cadrului de cooperare pentru edificarea păcii, care, printre altele, evidentiază 5 zone prioritare în procesul de consolidare a păcii, zone care trebuie abordate de către Guvernul Sierrei Leone, cu sprijinul Comisiei de Edificare a Păcii (CEP), al Organizatiei Natiunilor Unite si al partenenerilor bilaterali si multinationali,

salutând progresele făcute în reformarea sectorului de securitate din Sierra Leone si, mai ales, profesionalismul în crestere al fortelor armate si al politiei Sierrei Leone si solicitând consolidarea suplimentară si rationalizarea arhitecturii de securitate, astfel încât politia si fortele armate să fie sustenabile pe termen lung si să fie capabile să îsi îndeplinească sarcinile eficient,

reiterându-si aprecierea pentru activitatea Curtii Speciale pentru Sierra Leone si pentru contributia sa crucială la reconciliere si la instaurarea statului de drept în Sierra Leone si în subregiune, reiterându-si cererea ca această Curte să îsi finalizeze lucrările rapid si cerând statelor membre să contribuie generos la activitatea Curtii,

salutând rolul jucat de ECOWAS si încurajând statele membre ale Uniunii Râului Mano si alte organizatii să îsi continue eforturile pentru instaurarea păcii si securitătii regionale si subregionale:

1. hotărăste să prelungească mandatul UNIOSIL, asa cum prevede Rezolutia nr. 1.620 (2005), până la 30 septembrie 2008;

2. cere secretarului general să predea până la 31 ianuarie 2008 o strategie de finalizare pentru UNIOSIL, în vederea analizării de către Consiliu, strategie incluzând:

- o reducere de cel putin 20% a personalului până la 31 martie 2008;

- continuarea misiunii la 80% din capacitatea curentă până la 30 iunie 2008;

- încheierea mandatului UNIOSIL până la 30 septembrie 2008;

3. subliniază faptul că este important ca UNIOSIL să se concentreze mai ales asupra sprijinirii alegerilor locale programate pe 21 iunie 2008 si a comisiilor si institutiilor nationale care promovează o bună guvernare si drepturile omului si ca UNIOSIL să sustină intens activitatea Comisiei de Edificare a Păcii si a Fondului de Edificare a Păcii; în această privintă, cere secretarului general să se asigure că UNIOSIL detine capacitatea, expertiza si resursele necesare;

4. îsi exprimă intentia ca, la expirarea mandatului său, UNIOSIL să fie înlocuit de un oficiu politic integrat al Organizatiei Natiunilor Unite, care să se concentreze asupra continuării procesului de edificare a păcii, prin mobilizarea sprijinului donatorilor internationali, prin sustinerea activitătii Comisiei si a Fondului de Edificare a Păcii si prin finalizarea tuturor sarcinilor rămase din timpul mandatului UNIOSIL, în special prin promovarea reconcilierii nationale si sustinerea procesului de reformă constitutională, si cere secretarului general să facă propuneri specifice privind mandatul, structura si capacitatea oficiului în următorul său raport adresat Consiliului în aprilie 2008;

5. solicită tuturor părtilor din Sierra Leone să se asigure că alegerile locale din 2008 sunt transparente, pasnice, libere si corecte; solicită în continuare Guvernului din Sierra Leone să ofere sprijinul necesar institutiilor electorale; îndeamnă statele membre si organizatiile regionale si internationale relevante să acorde suport material si tehnic;

6. subliniază faptul că Guvernul din Sierra Leone este principalul responsabil de consolidarea păcii, securitatea si dezvoltarea pe termen lung a tării si încurajează Guvernul din Sierra Leone să îsi continue colaborarea strânsă cu Comisia de Edificare a Păcii, inclusiv prin monitorizarea regulată a progreselor înregistrate în implementarea Cadrului de cooperare pentru edificarea păcii în Sierra Leone, iar pe donatorii internationali îi încurajează să continue să sustină Guvernul;

7. solicită Guvernului din Sierra Leone, UNIOSIL si altor factori de decizie din tară să îsi intensifice eforturile vizând o bună guvernare, inclusiv prin continuarea măsurilor pentru combaterea coruptiei, îmbunătătirea responsabilizării, dezvoltarea sectorului privat în vederea generării de bogătie si oportunităti de angajare, pentru consolidarea sistemului juridic si promovarea drepturilor omului;

8. actionând în temeiul cap. VII din Carta Organizatiei Natiunilor Unite, hotărăste ca acele călătorii ale martorilor a căror prezentă este solicitată la procesul din fata Curtii Speciale pentru Sierra Leone să nu facă obiectul măsurilor impuse prin paragraful 5 al Rezolutiei nr. 1.132(1997);

9. accentuează importanta rolului jucat de femei în prevenirea si rezolvarea conflictelor si în consolidarea păcii, rol recunoscut de Rezolutia nr. 1.325 (2000), subliniază că la implementarea tuturor aspectelor mandatului UNIOSIL trebuie luată în considerare o perspectivă de gen, încurajează UNIOSIL să colaboreze cu Guvernul din Sierra Leone în acest domeniu si cere secretarului general să se asigure că UNIOSIL are capacitatea, competenta si resursele adecvate pentru a îndeplini această sarcină si îi cere ca, acolo unde este necesar, să includă în rapoartele sale către Consiliu progresele înregistrate în aplicarea principiului egalitătii de sanse între bărbati si femei la nivelul întregului UNIOSIL si orice alte aspecte legate de situatia femeilor si fetelor, mai ales în legătură cu necesitatea de a le proteja de violenta de gen;

10. salută eforturile UNIOSIL în implementarea politicii secretarului general de tolerantă zero fată de exploatarea si abuzurile sexuale, pentru a asigura respectarea deplină de către personalul său a codului de comportament al Organizatiei Natiunilor Unite;

11. cere ca secretarul general să informeze regulat Consiliul cu privire la progresele înregistrate în implementarea mandatului UNIOSIL si a prezentei rezolutii;

12. hotărăste să rămână activ sesizat cu această chestiune.

 


ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind autorizarea functionării ca societate de asigurare a Societătii Comerciale „SIGNAL IDUNA ASIGURĂRI DE VIATĂ" - S.A.

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea sa,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 3 iunie 2008, prin care s-a aprobat cererea Societătii Comerciale „SIGNAL IDUNAASIGURĂRI DE VIATĂ" - S.A. de obtinere a autorizatiei de functionare ca societate de asigurare,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - Societatea Comercială „SIGNAL IDUNA ASIGURĂRI DE VIATĂ" - S.A., cu sediul social în municipiul Bucuresti, Str. Vulturilor nr. 18-18A, parter, etaj 1 si jumătate din etajul 2 (exceptând biroul nr. 1), sectorul 3, nr. de ordine în registrul comertului J40/5.098/19.03.2008, cod unic de înregistrare 23545104/19.03.2008, este autorizată să functioneze ca societate de asigurare de viată, cu respectarea legislatiei în vigoare, având dreptul să practice categoria A „Asigurări de Viată" pentru următoarele clase de asigurare, prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare:

I. Asigurări de viată, anuităti si asigurări de viată suplimentare prevăzute la lit. A a), A b) si A c), cu exceptia celor prevăzute la pct. II si III;

II. Asigurări de căsătorie, asigurări de nastere;

III. Asigurări de viată si anuităti care sunt legate de fonduri de investitii, prevăzute la lit. A a) si A b);

si, conform prevederilor art. 12 pct. 11 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, clasele de asigurare din categoria B „Asigurări Generale":

1. Asigurări de accidente (inclusiv accidentele de muncă si bolile profesionale);

2. Asigurări de sănătate.

Art. 2. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are dreptul de a desfăsura activitate de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul Asigurătorilor.

Art. 3. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are obligatia prezentării Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, în termen de 15 zile calendaristice de la primirea prezentei decizii, a copiilor contractelor de asigurare de răspundere civilă profesională, pentru persoanele semnificative (membrii Consiliului de supraveghere si membrii directoratului), conform prevederilor art. 15312 alin. 4 din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 10 iunie 2008.

Nr. 505.