MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 471         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 26 iunie 2008

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

81. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază si al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică, precum si unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 19/2003' privind consilierii pentru afaceri europene

 

82. - Ordonantă de urgentă pentru abrogarea Ordonantei Guvernului nr. 76/2000 pentru acceptarea Rezolutiei A.747(18) referitoare la aplicarea măsurării tonajului tancurilor de balast separat la navele petroliere, adoptată la 4 noiembrie 1993 de Adunarea Organizatiei Maritime Internationale

 

83. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale

 

84. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2005 privind regimul finantărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităti nonprofit de interes general

 

660. - Hotărâre privind modificarea anexei nr. 41 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

668. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 867/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Lărgire la 4 benzi de circulatie a DN 73 între km 7+000-km 13+800”

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

128. - Decizie privind eliberarea domnului Daniel Popescu din functia de comisar general, cu rang de secretar de stat, al Autoritătii de management al Proiectului de participare a României la Expozitia Internatională 2008 „Apa si dezvoltarea durabilă", Zaragoza, Spania, organizată în cadrul Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile

 

 

129. - Decizie privind numirea domnului Attila Demeterîn functia de comisar general, cu rang de secretar de stat, al Autoritătii de management al Proiectului de participare a României la Expozitia Internatională 2008 „Apa si dezvoltarea durabilă", Zaragoza, Spania, organizată în cadrul Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

58. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind desemnarea furnizorilor de ultimă optiune de energie electrică pentru perioada 1 iulie 2008 - 30 iunie 2009

 

224. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile de comercializare cu amănuntul a vinului de masă în vrac

 

271. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă privind desemnarea institutiei din subordinea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă, responsabilă la nivel national pentru evidenta persoanelor care fac obiectul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 76/2007 privind procedura specială de înregistrare fiscală si de plată a contributiilor sociale, aprobată prin Legea nr. 348/2007

 

673. - Ordin al ministrului transporturilor pentru aprobarea Reglementării Aeronautice Civile Române RACR - HA „Hărti aeronautice", editia 2/2008

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

522. - Decizie privind retragerea autorizatiei de functionare a Societătii Comerciale ARTCO INVEST BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.


 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază si al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat

potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat

potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică,

precum si unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale si a Ordonantei de urgentă

a Guvernului nr. 19/2003 privind consilierii pentru afaceri europene

 

Având în vedere că în anul 2008, potrivit prevederilor art. 3 alin. (2) teza 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 19/2003 privind consilierii pentru afaceri europene, aprobată cu modificări prin Legea nr. 272/2003, cu modificările ulterioare, teză astfel cum a fost modificată prin art. 30 din Ordonanta Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază si al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică, precum si unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale, s-a stabilit o nouă echivalare, din punct de vedere al salarizării functiei de consilier pentru afaceri europene, respectiv cu functia de secretar III din administratia centrală a Ministerului Afacerilor Externe, rezultând un salariu de bază de 3.232 lei,

În considerarea faptului că prin aplicarea prevederilor art. 3 alin. (2) teza a 2-a din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 19/2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 272/2003, cu modificările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 4/2004 privind repartizarea numărului de consilieri de integrare pe ministere si pentru aprobarea criteriilor de majorare a salariilor de bază ale consilierilor de integrare, cu modificările ulterioare, cu privire la majorarea cu până la 50% a salariilor de bază ale consilierilor pentru afaceri europene, continuă să se înregistreze în unele cazuri depăsirea salariului de bază al functiei publice de secretar general, de 4.010 lei, contrar dispozitiilor art. 3 alin. (4) din acelasi act normativ, dispozitii bazate pe principiul stabilirii unui raport diferential echitabil între regimurile de salarizare ale celor două categorii distincte de functii,

totodată, luând în considerare necesitatea evitării eventualelor litigii generate de aplicarea neunitară a dispozitiilor legale referitoare la salarizarea consilierilor pentru afaceri europene pentru anul 2008, până la data intrării în vigoare a noului sistem de salarizare preconizat pentru această categorie de personal, care ar conduce si la suportarea unor însemnate costuri cu titlu de cheltuieli de judecată,

întrucât aceste elemente constituie situatii extraordinare si vizează interesul public, este necesar să fie adoptate măsuri imediate, utilizându-se procedura de legiferare prin ordonantă de urgentă, în vederea reformării sistemului de salarizare aplicabil consilierilor pentru afaceri europene, astfel încât, în considerarea naturii, importantei, complexitătii atributiilor si responsabilitătilor specifice, să se asigure o diferentiere rezonabilă între nivelul drepturilor salariale lunare cuvenite, atât fată de nivelul drepturilor salariale lunare prevăzute de lege pentru functia de secretar general, cât si fată de alte categorii de personal contractual din ministere si din celelalte autorităti publice si, respectiv, pentru precizarea dispozitiilor legale în domeniul salarizării consilierilor pentru afaceri europene aplicabile pentru anul 2008, până la data intrării în vigoare a reglementărilor preconizate.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Ordonanta Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază si al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică, precum si unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 din 1 februarie 2008, se modifică si se completează, după cum urmează:

1. Articolul 30 se modifică si va avea următorul cuprins: „Art. 30. - (1) Limita minimă si limita maximă a salariilor de bază ale consilierilor pentru afaceri europene sunt prevăzute în anexa nr. Ib, cap. III «Functii specifice unor ministere», pct. 6.

(2) Stabilirea salariilor de bază individuale ale consilierilor pentru afaceri europene între limitele prevăzute la alin. (1) se face potrivit art. 3 alin. (3) si art. 31 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 19/2003 privind consilierii pentru afaceri europene, aprobată cu modificări prin Legea nr. 272/2003, cu modificările ulterioare.

(3) Consilierii pentru afaceri europene beneficiază de sporurile, de majorările si de alte elemente salariale prevăzute de dispozitiile legale aplicabile personalului contractual din autorităti si institutii publice si, după caz, prevăzute în mod expres de dispozitiile legale speciale aplicabile în autoritatea sau institutia publică în care îsi desfăsoară activitatea."

2. După articolul 30 se introduc două noi articole, articolele 301 si 302, cu următorul cuprins:

„Art. 301. - (1) Prin exceptie de la prevederile art. 11 alin. (1), ordonatorii de credite din cadrul autoritătilor si institutiilor publice în care îsi desfăsoară activitatea consilierii pentru afaceri europene pot acorda premii lunare în limita a 10% din cheltuielile cu salariile aferente functiilor de consilieri pentru afaceri europene prevăzute în statul de functii, cu încadrarea în fondurile aprobate anual prin buget cu această destinatie. Premiile se pot acorda în cursul anului consilierilor pentru afaceri europene care au realizat sau care au participat direct la obtinerea unor rezultate în activitate, apreciate ca valoroase. Sumele neconsumate pot fi utilizate în lunile următoare, în cadrul aceluiasi an bugetar.

(2) Prin exceptie de la prevederile art. 11 alin. (2), ordonatorii principali de credite din cadrul autoritătilor si institutiilor publice în care îsi desfăsoară activitatea consilierii pentru afaceri europene pot acorda premii în limită de până la 5% din cheltuielile cu salariile aferente functiilor de consilieri pentru afaceri europene prevăzute în statul de functii, din economiile realizate prin reducerea cheltuielilor cu salariile, fără a depăsi valoarea economiilor realizate. Premiile se pot acorda în cursul anului consilierilor pentru afaceri europene care au realizat sau care au participat direct la obtinerea unor rezultate în activitate, apreciate ca valoroase.

(3) Premiile individuale se stabilesc de către ordonatorii de credite din cadrul autoritătilor si institutiilor publice în care îsi desfăsoară activitatea consilierii pentru afaceri europene, în limita sumelor alocate cu această destinatie de către ordonatorii principali de credite, cu consultarea organizatiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate.

Art. 302. - (1) La plecarea în concediul de odihnă, consilierii pentru afaceri europene au dreptul, pe lângă indemnizatia de concediu, la o primă egală cu salariul de bază brut din luna anterioară plecării în concediu.

(2) În cazul în care concediul de odihnă se efectuează fractionat, potrivit legii, prima prevăzută la alin. (1) se acordă odată cu indemnizatia de concediu cuvenită pentru fractiunea cea mai mare.

(3) Consilierii pentru afaceri europene care în cursul anului nu au putut efectua concediul de odihnă beneficiază de prima prevăzută la alin. (1) în luna decembrie.

(4) Pentru consilierii pentru afaceri europene care nu au lucrat tot timpul anului în cadrul autoritătilor sau institutiilor publice, prima de concediu se acordă proportional cu perioada în care au lucrat în cadrul acestora, luându-se în calcul salariul de bază brut din ultima lună de activitate anterioară plecării în concediu."

3. La anexa nr. Ib capitolul III „Functii specifice unor ministere", după punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 6, cu următorul cuprins:

„6. Consilieri pentru afaceri europene din autorităti si institutii publice

 

 

 

 

Nr. crt.

Functia

Nivel studii

Salariul de bază iunie-decembrie

minim

maxim

1.

Consilier pentru afaceri europene

S

2.154

3.232"

 

Art. II. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 19/2003 privind consilierii pentru afaceri europene, aprobată cu modificări prin Legea nr. 272/2003, cu modificările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 3 aprilie 2003, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 3, alineatele (2) si (3) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(2) Salariul de bază si celelalte drepturi salariale ale consilierilor pentru afaceri europene sunt cele prevăzute de Ordonanta Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază si al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică, precum si unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale.

(3) Stabilirea salariilor de bază individuale ale consilierilor pentru afaceri europene între limitele prevăzute la art. 30 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 10/2008 se face prin ordin al conducătorului autoritătii sau al institutiei publice în care acestia îsi desfăsoară activitatea, pe baza criteriilor si a cotelor procentuale de majorare a salariului de bază prevăzut la limita minimă, după cum urmează:

a) Criteriile si cotele procentuale de majorare pentru consilierii pentru afaceri europene

 

Denumirea criteriilor

Cota de majorare (%)

1. Adecvarea la cerintele postului

1-30

2. Experientă în specialitate minimum 2 ani

10

3. Specializări postuniversitare în domeniul afacerilor europene sau în domeniul specific de activitate al institutiei de încadrare

10

 

 

b) Corespondenta între punctajele realizate la evaluarea performantelor profesionale individuale anuale si cota procentuală corespunzătoare aferentă criteriului 1 «Adecvarea ia cerintele postului» de la lit. a)

 

Punctaj realizat

Cotă procentuală aplicată

între 1 si 2

0%

între 2,01 si 3

15%

între 3,01 si 3,50

25%

între 3,51 si 5

30%”

 

2. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:

„Art. 31. - Cota procentuală aferentă criteriului 1 «Adecvarea la cerintele postului» de la art. 3 alin. (3) lit. a) se stabileste de către conducătorul autoritătii sau al institutiei publice în care acestia îsi desfăsoară activitatea, pe baza rezultatelor obtinute în urma evaluării performantelor profesionale individuale, potrivit Metodologiei pentru stabilirea normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale si de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 749/1998, cu completările ulterioare. Pentru consilierii pentru afaceri europene debutanti cota se stabileste pe baza evaluării făcute de către comisia de examinare, în functie de rezultatele obtinute la concursul pentru ocuparea postului, potrivit reglementărilor legale în vigoare."

Art. III. - (1) Salariul de bază al consilierilor pentru afaceri europene aflati în functie la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă este de 3.232 lei, asa cum a fost stabilit potrivit art. 30 din Ordonanta Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază si al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică, precum si unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale.

(2) Prevederile art. 3 alin. (3) si ale art. 31 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 19/2003 privind consilierii pentru afaceri europene, aprobată cu modificări prin Legea nr. 272/2003, cu modificările ulterioare, se aplică în mod corespunzător consilierilor pentru afaceri europene prevăzuti la alin. (1) începând cu 1 octombrie 2010.

Art. IV. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, Hotărârea Guvernului nr. 4/2004 privind repartizarea numărului de consilieri de integrare pe ministere si pentru aprobarea criteriilor de majorare a salariilor de bază ale consilierilor de integrare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 29 din 14 ianuarie 2004, cu modificările ulterioare, se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcurarii

p. Ministrul economiei si finantelor,

Eugen Teodorovici,

secretar de stat

 

Bucuresti, 24 iunie 2008.

Nr. 81.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru abrogarea Ordonantei Guvernului nr. 76/2000 pentru acceptarea Rezolutiei A.747(18)

referitoare la aplicarea măsurării tonajului tancurilor de balast separat la navele petroliere,

adoptată la 4 noiembrie 1993 de Adunarea Organizatiei Maritime Internationale

 

Având în vedere faptul că, începând cu data de 1 ianuarie 2008, Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2.978/1994 privind punerea în aplicare a Rezolutiei A.747(18) referitoare la aplicarea măsurării tonajului tancurilor de balast separat la navele petroliere, adoptată la 4 noiembrie 1993 de Adunarea Organizatiei Maritime Internationale, a fost abrogat de Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 417/2002 privind accelerarea introducerii cerintelor referitoare la coca dublă sau a unor standarde de proiectare echivalente pentru petrolierele cu cocă simplă si de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2.978/1994,

având în vedere faptul că prevederile Rezolutiei A.747(18) au fost preluate în legislatia natională prin intermediul Ordonantei Guvernului nr. 76/2000 pentru acceptarea Rezolutiei A.747(18) referitoare la aplicarea măsurării tonajului tancurilor de balast separat la navele petroliere, adoptată la 4 noiembrie 1993 de Adunarea Organizatiei Maritime Internationale, anterior intrării în vigoare a Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 417/2002,

luând în considerare necesitatea adaptării rapide a cadrului juridic intern în conformitate cu reglementările Uniunii Europene si având în vedere faptul că elementele expuse anterior constituie o situatie extraordinară, este necesar să fie adoptate măsuri imediate pe calea ordonantei de urgentă pentru reglementarea situatiei sus-mentionate,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se abrogă Ordonanta Guvernului nr. 76/2000 pentru acceptarea Rezolutiei A.747(18) referitoare la aplicarea măsurării tonajului tancurilor de balast separat la navele petroliere, adoptată la 4 noiembrie 1993 de Adunarea Organizatiei Maritime Internationale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 412 din 30 august 2000, aprobată prin Legea nr.16/2001.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

p. Ministrul afacerilor externe,

Iulian Buga,

secretar de stat

p. Secretarul de stat al Departamentului pentru Afaceri Europene,

Aurel Ciobanu-Dordea

p. Ministrul economiei si finantelor,

Eugen Teodorovici,

secretar de stat

 

Bucuresti, 24 iunie 2008.

Nr. 82.


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii

si alte drepturi de asigurări sociale

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare, potrivit cărora drepturile si obligatiile asiguratilor si ale pensionarilor se evidentiază, se stabilesc si se plătesc de Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale si de casele teritoriale de pensii, pentru fiecare beneficiar, pe baza codului numeric personal,

tinând cont de faptul că drepturile bănesti, obligatiile de plată, precum si alte beneficii ce derivă din calitatea de asigurat sau pensionar al sistemului se achită sau, după caz, se comunică la domiciliu, precum si de faptul că unele prestatii se efectuează către mandatar, tutore sau curator, titularii fiind în cea mai mare parte minori, pentru care în baza de date a sistemului public de pensii nu există datele de identificare,

având în vedere prevederile Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările si completările ulterioare, care stabilesc în sarcina Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale obligatia de a efectua virarea către fondurile de pensii administrate privat a contributiilor datorate de asiguratii sistemului public de pensii care, în acelasi timp, sunt participanti la aceste fonduri,

luând în considerare faptul că urmează să înceapă procedura de virare a contributiilor participantilor la fondurile de pensii administrate privat, actiune de maximă importantă în procesul de implementare a noului sistem de pensii administrate privat, si pentru evitarea oricăror riscuri de natură să producă scăderea încrederii participantilor la acest sistem,

tinând seama de cele enumerate mai sus, este necesar ca, pe lângă codul numeric personal, Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale si casele teritoriale de pensii să detină informatii privind datele de stare civilă ale persoanelor asigurate în sistem sau pentru care legislatia în vigoare prevede efectuarea unor prestatii. în lipsa acestor date există situatii de natură a genera imposibilitatea efectuării plătilor si a întocmirii evidentelor drepturilor si obligatiilor, precum si riscul de a efectua plăti fără temei, cu efecte negative atât asupra beneficiarilor, cât si asupra bugetului.

Tinând cont de faptul că aceste aspecte vizează interesul public si constituie o situatie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 9, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Datele de stare civilă actualizate pentru toti cetătenii români, cetătenii Uniunii Europene si ai statelor membre ale Spatiului Economic European si străinii care au înregistrată rezidenta/sederea în România, precum si ale persoanelor pentru care CNPAS întocmeste documentatii de plată si/sau efectuează plata unor prestatii sociale vor fi furnizate acesteia, gratuit, de către Ministerul Internelor si Reformei Administrative, prin Centrul National de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor sau prin Oficiul Român pentru Imigrări, după caz."

2. La articolul 9, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) si (4), cu următorul cuprins:

„(3) Datele prevăzute la alin. (2) vor fi furnizate gratuit, la cererea CNPAS, si de către oricare altă autoritate, institutie publică sau altă institutie care detine astfel de informatii.

(4) Continutul, modalitătile si termenele de transmitere a informatiilor prevăzute la alin. (2) se stabilesc prin protocoale încheiate între CNPAS si Centrul National de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor sau Oficiul Român pentru Imigrări, după caz, precum si între CNPAS si entitătile prevăzute la alin. (3)."

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Liviu Radu,

secretar de stat

p. Ministrul economiei si finantelor,

Eugen Teodorovici,

secretar de stat

 

Bucuresti, 24 iunie 2008.

Nr. 83.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2005 privind regimul finantărilor nerambursabile

din fonduri publice alocate pentru activităti nonprofit de interes general

 

Având în vedere necesitatea angajării fondurilor alocate României prin Programul general „Solidaritatea si gestionarea fluxurilor migratorii" pentru perioada 2007-2013,

luând în considerare necesitatea adoptării unor măsuri pentru elaborarea si promovarea unei noi legislatii în domeniul atribuirii contractelor finantate din fonduri externe nerambursabile, în contextul obligatiilor ce revin României cu privire la asigurarea unei gestionări eficiente a fondurilor de care beneficiază prin Programul general „Solidaritatea si gestionarea fluxurilor migratorii" pentru perioada 2007-2013,

tinând cont de faptul că accesarea fondurilor acordate de Uniunea Europeană vizează interesul public, iar crearea unor proceduri privind implementarea proiectelor finantate prin Programul general „Solidaritatea si gestionarea fluxurilor migratorii" constituie o situatie extraordinară a cărui reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Legea nr. 350/2005 privind regimul finantărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităti nonprofit de interes general, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.128 din 14 decembrie 2005, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,b) autoritate finantatoare - orice autoritate publică, astfel cum este definită aceasta în Constitutia României, republicată, inclusiv autoritatea judecătorească, precum si orice institutie publică de interes general, regional sau local;".

2. La articolul 3, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Pentru contractele finantate din Programul general «Solidaritatea si gestionarea fluxurilor migratorii» pentru perioada 2007-2013, solicitantii trebuie să fie persoane juridice de drept public sau privat."

3. La articolul 3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) Exceptia prevăzută la alin. (2) nu se aplică în cazul fondurilor alocate României prin Programul general

«Solidaritatea si gestionarea fluxurilor migratorii» pentru perioada 2007-2013."

4. La articolul 4, litera g) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,g) cofinantarea, în sensul că finantările nerambursabile trebuie însotite de o contributie din partea beneficiarului de minimum 10% din valoarea totală a finantării; pentru fondurile alocate României prin Programul general «Solidaritatea si gestionarea fluxurilor migratorii» pentru perioada 2007-2013, contributia din partea beneficiarului trebuie să fie de minimum 5% din valoarea totală a finantării."

5. La articolul 37, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 37 - (1) Autoritatea finantatoare si beneficiarul pot stabili în contractul de finantare nerambursabilă ca plătile către beneficiar să se facă în transe, în avans, în raport cu faza de executie a proiectului si cu cheltuielile aferente, în functie de evaluarea posibilelor riscuri financiare, de durata si evolutia în timp a activitătii finantate ori de costurile interne de organizare si functionare ale beneficiarului."

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Liviu Radu,

secretar de stat

p. Secretarul de stat al Departamentului

pentru Afaceri Europene,

Aurel Ciobanu-Dordea

p. Ministrul economiei si finantelor,

Eugen Teodorovici,

secretar de stat

 

Bucuresti, 24 iunie 2008.

Nr. 84.


 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei nr. 41 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea

inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, precum si al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Valoarea de inventar a imobilelor apartinând domeniului public al statului înregistrate la pozitiile nr. M.E.F 97018 si 97019 din anexa nr. 41 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Directorul Serviciului de Informatii Externe,

Mihai-Răzvan Ungureanu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 18 iunie 2008.

Nr. 660.

 

ANEXA

 

 

 

 

 

 

Ordonator principal de credite

10668016

Serviciul de Informatii Externe

Nr. M.E.F.

Cod de clasificare

Denumire

Date de identificare

Anul dobândirii/dării

în folosintă

Valoarea de inventar

(în lei)

Descriere tehnică

(pe scurt)

Vecinătăti

Adresa

97018

8.29.11

Clădire

 

 

Bucuresti, sectorul 1

1942

13.059.940

97019

8.29.11

Clădire

 

 

Bucuresti, sectorul 1

1996

173.787

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 867/2007 privind aprobarea

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Lărgire la 4 benzi de circulatie

a DN 73 între km 7+000 - km 13+800"

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - În titlul si în tot cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 867/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Lărgire la 4 benzi de circulatie a DN 73 între km 7+000 - km 13+800", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 552 din 13 august 2007, denumirea obiectivului de investitii se înlocuieste cu denumirea „Lărgire la 4 benzi de circulatie a DN 73 între km 7+000 - km 11+100 si drum de legătură cu DN 73D".

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban,

p. Ministrul economiei si finantelor,

Eugen Teodorovici,

secretar de stat

 

Bucuresti, 24 iunie 2008.

Nr. 668.

 


DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind eliberarea domnului Daniel Popescu din functia de comisar general, cu rang de secretar de stat, al Autoritătii

de management al Proiectului de participare a României la Expozitia Internatională 2008 „Apa si dezvoltarea durabilă",

Zaragoza, Spania, organizată în cadrul Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile

 

Având în vedere propunerea formulată de ministrul mediului si dezvoltării durabile prin Scrisoarea nr. 2.127/AKdin 24 iunie 2008,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Daniel Popescu se eliberează din functia de comisar general, cu rang de secretar de stat, al Autoritătii de management al Proiectului de participare a României la Expozitia Internatională 2008 „Apa si dezvoltarea durabilă", Zaragoza, Spania, organizată în cadrul Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

 

Bucuresti, 24 iunie 2008.

Nr. 128.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea domnului Attila Demeter în functia de comisar general, cu rang de secretar de stat, al Autoritătii

de management al Proiectului de participare a României la Expozitia Internatională 2008 „Apa si dezvoltarea durabilă",

Zaragoza, Spania, organizată în cadrul Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile

 

Având în vedere propunerea formulată de ministrul mediului si dezvoltării durabile prin Scrisoarea nr. 2.127/AKdin 24 iunie 2008,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 830/2007 pentru aprobarea participării României la Expozitia Internatională 2008 „Apa si dezvoltarea durabilă", Zaragoza, Spania,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Attila Demeter se numeste în functia de comisar general, cu rang de secretar de stat, al Autoritătii de management al Proiectului de participare a României la Expozitia Internatională 2008 „Apa si dezvoltarea durabilă", Zaragoza, Spania, organizată în cadrul Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

 

Bucuresti, 24 iunie 2008.

Nr. 129.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind desemnarea furnizorilor de ultimă optiune de energie electrică

pentru perioada 1 iulie 2008-30 iunie 2009

 

Având în vedere Referatul de aprobare prezentat de Departamentul piată de energie electrică,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (8), (9) si (10), ale art. 11 alin. (1) si alin. (2) lit. a), ale art. 50 alin.(1) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările si completările ulterioare, ale art.3 alin. (3) din Regulamentul de organizare si functionare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 410/ 2007, precum si ale Regulamentului privind furnizarea de ultimă optiune a energiei electrice, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 14/2007,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se desemnează în calitate de furnizor de ultimă optiune de energie electrică, pentru perioada 1 iulie 2008-30 iunie 2009, următorii titulari de licentă de furnizare a energiei electrice:

 

Nr. crt.

Furnizori de ultimă optiune de energie electrică (FUO)

1

Societatea Comercială Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „ELECTRICA MUNTENIA SUD" - S.A.

2

Societatea Comercială Fililala de Furnizare a Energiei Electrice „ELECTRICA FURNIZARE TRANSILVANIA SUD" -S.A.

3

Societatea Comercială Fililala de Furnizare a Energiei Electrice „ELECTRICA FURNIZARE MUNTENIA NORD"-S.A.

4

Societatea Comercială „CEZ VÂNZARE" - S.A.

5

Societatea Comercială Fililala de Furnizare a Energiei Electrice „ELECTRICA FURNIZARE TRANSILVANIA NORD" -S.A.

6

Societatea Comercială „E.ON MOLDOVA FURNIZARE" - S.A.

7

Societatea Comercială „ENEL ENERGIE" - S.A.

 

Art. 2. - Titularii de licentă de furnizare a energiei electrice prevăzuti la art. 1 si succesorii lor legali, care vor desfăsura activitatea de furnizare după separarea legală a activitătilor de distributie si furnizare, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Unitătile organizatorice din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la data de 1 iulie 2008.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei,

Gergely Olosz

 

Bucuresti, 12 iunie 2008.

Nr. 58.

 


MINISTERULAGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN pentru aprobarea

Normelor metodologice privind conditiile de comercializare cu amănuntul a vinului de masă în vrac

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 63.328 din 4 martie 2008, aprobat de Directia generală de inspectii tehnice si control, având în vedere prevederile art. 27 si ale art. 28 alin. (4) din Legea viei si vinului în sistemul organizării comune a pietei vitivinicole nr. 244/2002, republicată, ale art. 66 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii viei si vinului în sistemul organizării comune a pietei vitivinicole nr. 244/2002, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.134/2002, si ale art. 30 si 31 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializării alimentelor, republicată,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind conditiile de comercializare cu amănuntul a vinului de masă în vrac, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, prin directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti, va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

(2) Verificarea si controlul respectării prevederilor prezentului ordin, constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de către Inspectia de Stat pentru Controlul Tehnic Vitivinicol.

(3) Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se sanctionează potrivit Legii viei si vinului în sistemul organizării comune a pietei vitivinicole nr. 244/2002, republicată.

Art. 3. - În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, comerciantii cu amănuntul ai vinului de masă în vrac au obligatia îndeplinirii conditiilor în vederea autorizării actualelor spatii de comercializare a vinului de masă în vrac.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Gheorghe Albu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 7 aprilie 2008.

Nr. 224.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

privind conditiile de comercializare cu amănuntul a vinului de masă în vrac

 

Art. 1. - (1) Comercializarea cu amănuntul a vinului de masă în vrac se face exclusiv în spatii comerciale autorizate în acest scop, care să asigure mentinerea caracteristicilor fizico-chimice si organoleptice ale vinului.

(2) în spatiile destinate comercializării cu amănuntul a vinului de masă în vrac este interzisă comercializarea produselor alimentare si nealimentare neambalate.

(3) Pentru mentinerea caracteristicilor fizico-chimice si organoleptice ale vinurilor de masă supuse comercializării cu amănuntul, spatiile comerciale destinate acestui scop trebuie să îndeplinească conditiile de igienă corespunzătoare, precum si următoarele conditii minime de dotare:

- sistem de ventilatie;

- sistem de mentinere a unei temperaturi optime;

- sistem de alimentare cu apă si de canalizare;

- pardoseală din materiale minerale (gresie, faiantă etc);

- vase confectionate din materiale care să nu contribuie la deprecierea produsului depozitat (lemn, sticlă, inox, polistif);

- certificat de litrare, pentru recipientele cu o capacitate mai mare de 300 litri.

(4) Vasele din care se comercializează cu amănuntul vinul de masă în vrac vor fi etichetate vizibil si lizibil pentru cumpărător, iar în sistemul de etichetare vor fi cuprinse minimum următoarele indicatii: categoria de calitate - vin de masă; tipul de vin dat de continutul în zahăr: sec, demisec, demidulce, dulce; culoarea vinului supus comercializării; anul de productie; furnizorul si numărul autorizatiei acordate pentru spatiul de comercializare.

(5) în cazul utilizării recipientelor cu capacitate mai mare de 500 litri, este obligatorie asigurarea protectiei antioxidante prin utilizarea de gaz inert (CO2 , N2 etc).

(6) în spatiile comerciale autorizate pentru vânzarea cu amănuntul a vinului de masă în vrac este interzisă depozitarea permanentă sau temporară a altor loturi de vin de masă în vrac decât cele destinate comercializării.

(7) Efectuarea, în spatiile destinate comercializării cu amănuntul a vinului de masă, a oricăror practici si tratamente oenologice aprobate prin Normele metodologice de aplicare a Legii viei si vinului în sistemul organizării comune a pietei vitivinicole nr. 244/2002, republicată, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.134/2002, este interzisă.

Art. 2. - (1) Autorizarea spatiilor destinate comercializării cu amănuntul a vinurilor de masă în vrac se face de către directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti, în conformitate cu prezentele norme metodologice.

(2) În vederea autorizării, comerciantii de vin de masă în vrac solicită în scris directiei pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti autorizarea spatiului de comercializare.

(3) Eliberarea autorizatiei, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1, se face în termen de 30 de zile de la data solicitării, pe baza procesului-verbal de constatare a îndeplinirii conditiilor de autorizare, întocmit de Inspectia de Stat pentru Controlul Tehnic Vitivinicol.

(4) Autorizatiile eliberate de către directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti se vizează anual, în urma verificării de către inspectorul vitivinicol a mentinerii conditiilor care au stat la baza autorizării.

Art. 3. - (1) Comerciantii cu amănuntul de vin de masă în vrac au obligatia efectuării receptiei cantitative si calitative a vinului aprovizionat, înainte ca acesta să fie supus comercializării cu amănuntul.

(2) Receptia calitativă se face în momentul aprovizionării si constă în prelevarea de probe si transmiterea unei probe prelevate la un laborator autorizat, în vederea efectuării analizelor fizico-chimice si organoleptice.

(3) Analizele fizico-chimice pentru atestarea calitătii vinului de masă sunt: concentratie alcoolică, aciditate totală exprimată în acid tartric, aciditate volatilă exprimată în acid acetic, dioxid de sulf liber, dioxid de sulf total, extract sec nereducător, zahăr reducător si densitate relativă.

(4) Prelevarea probelor din loturile de vin de masă aprovizionat se va face în prezenta atât a comerciantului, cât si a furnizorului.

(5) Din fiecare lot de vin de masă se vor preleva câte 3 probe de minimum 750 ml, care vor avea următoarele destinatii: o probă se păstrează la furnizor, o probă pentru comerciant si o probă se transmite la un laborator autorizat.

(6) Probele prelevate vor fi sigilate atât de către furnizor, cât si de către comerciant si vor avea mentionate pe etichetă:

- categoria de calitate a vinului;

- cantitatea de vin pentru care s-a prelevat proba;

- numărul buletinului de analiză;

- data si locul prelevării probei;

- numărul mijlocului de transport al vinului;

- semnătura furnizorului si cea a comerciantului.

(7) Comerciantii au obligatia să păstreze probele prelevate din vinul de masă achizitionat, timp de 30 de zile de la epuizarea lotului respectiv.

Art. 4. - (1) Comerciantii de vinuri de masă în vrac sunt obligati să tină evidenta acestor vinuri conform Registrului de intrări/iesiri pentru comercializarea vinurilor de masă în vrac, prevăzut în anexa nr. 2. Intrările corespund cantitătilor de vin de masă înscrise în documentele de însotire a transporturilor de produse vitivinicole în vrac si se operează în cel mult 24 de ore de la efectuarea lor. Iesirile cantitătilor de vin se operează zilnic, iar stocurile trebuie să corespundă cu evidentele la zi.

(2) Documentele fiscale de expeditie, în copie sau în original, documentele de însotire a transporturilor de vin de masă, registrele de evidentă, buletinele de analiză, precum si probele prelevate conform art. 3 se tin în acelasi spatiu în care este comercializat vinul de masă.

Art. 5. - Comercializarea cu amănuntul a vinului de masă în vrac în piete, târguri, oboare, pe marginea soselelor, în spatii improprii este interzisă si se sanctionează contraventional conform art. 51 lit. k) si art. 52 lit. c)'din Legea nr. 244/2002, republicată.

Art. 6. - Nerespectarea conditiilor care au stat la baza autorizării spatiilor comerciale destinate vânzării cu amănuntul a vinurilor de masă în vrac duce la retragerea autorizatiei.

Art. 7. - Comercializarea cu amănuntul a vinurilor de masă în vrac falsificate, substituite sau ai căror parametri fizico-chimici si caracteristici organoleptice nu se încadrează în limitele impuse de actele normative în vigoare atrage răspunderea directă a comerciantilor, contraventională sau penală, după caz, conform prevederilor art. 49, 51 si 52 din Legea nr. 244/2002, republicată.

Art. 8. - Comercializarea cu amănuntul a loturilor de vin de masă în vrac neînscrise sau înscrise eronat în registrele de evidentă se sanctionează conform art. 51 lit. I) din Legea nr. 244/2002, republicată.

Art. 9. -Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

 

MINISTERULAGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

DIRECTIA PENTRU AGRICULTURA SI DEZVOLTARE RURALĂ

 

AUTORIZATIE

nr..............din.......................................

 

Se autorizează spatiul de comercializare situat în localitatea............................................................................................., str. ........................................nr......, Judetul/sectorul....................................., apartinând.............................................................. (denumirea operatorului economic),

CUI...................................., adresa................................................................................, în vederea comercializării cu amănuntul a vinului de masă în vrac, conform prevederilor Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 224 din 7 aprilie 2008.

 

Director executiv,

................................

(numele si prenumele)

 

................................

(semnătura si stampila)

 

Vizat anul 200_............................................

Vizat anul 200_............................................

Vizatanul 200_ ............................................


 

 

ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

 

REGISTRUL DE INTRĂRI/IESIRI

pentru comercializarea vinurilor de masă în vrac

 

Operatorul economic............................................................................, CUI/CNP.........................................., cu sediul în (denumirea, numele/prenumele) localitatea.................................................., str............................................, nr.........., Judetul/sectorul...........................................

Spatiul comercial situat în: localitatea......................................................., str...................................................., nr..........., judetul/sectorul............................................

Autorizatie spatiu comercial nr............................din......................., eliberată de Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală.......................................

Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală.................................................................................................................... certifică:

Acest registru contine............pagini fixe, numerotate consecutiv, începând de la nr. 001 până la nr.............., stampilate si vizate la data de......................../200...

 

Vizat

Inspectorul Inspectiei de Stat pentru Controlul Tehnic Vitivinicol,

.......................................

(semnătura si stampila)

 

Operator economic,

(semnătura si stampila)

 

INTRĂRI/IESIRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Furnizor

Document

de expeditie

(nr./dată)

Document de însotire

conform Ordinului

nr. 234/2004

- anexa nr. 1 -

(nr./dată)

Operatiunea

Stoc (litri)

Semnătura

Observatii

Intrări

Iesiri*)

Data

Cantitatea (litri)

Data

Cantitatea (litri)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


*) Se completează zilnic cu cantitătile totale de vin de masă în vrac comercializate cu amănuntul.

 


MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITĂTII DE SANSE

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCĂ

 

ORDIN

privind desemnarea institutiei din subordinea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă, responsabilă la nivel national pentru evidenta persoanelor care fac obiectul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 76/2007 privind procedura specială de înregistrare fiscală si de plată a contributiilor sociale, aprobată prin Legea nr. 348/2007

 

 

Având în vedere prevederile art. 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 76/2007 privind procedura specială de înregistrare fiscală si de plată a contributiilor sociale, aprobată prin Legea nr. 348/2007, precum si dispozitiile Ordinului ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse si al ministrului sănătătii publice nr. 26/112/2008 pentru aprobarea modelului declaratiei speciale prevăzute la art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 76/2007, aprobată prin Legea nr. 348/2007,

în temeiul prevederilor art. 22 alin. (3) din Legea nr. 202/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă, cu modificările si completările ulterioare,

tinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.610/2006 privind aprobarea Statutului Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă emite următorul ordin:

Art. 1. - începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, în vederea preluării declaratiei speciale cuprinzând evidenta nominală a asiguratilor, pe care contribuabilii nerezidenti care au salariati lucrători sezonieri supusi legislatiei de asigurări sociale din România au obligatia de a o transmite, potrivit art. 4 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 76/2007 privind procedura specială de înregistrare fiscală si de plată a contributiilor sociale, aprobată prin Legea nr. 348/2007, precum si a asigurării evidentei persoanelor care fac obiectul acestei ordonante de urgentă a Guvernului, se desemnează ca institutie responsabilă, la nivel national, Agentia Municipală pentru Ocuparea Fortei de Muncă Bucuresti.

Art. 2. - De la data prevăzută la art. 1, Agentia Municipală pentru Ocuparea Fortei de Muncă Bucuresti va asigura si preluarea declaratiei lunare privind evidenta nominală a asiguratilor si a obligatiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru somaj, prevăzută de Procedura privind declararea lunară de către angajatori a evidentei nominale a asiguratilor si a obligatiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru somaj, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei nr. 405/2004, cu modificările si completările ulterioare, completată de contribuabilii nerezidenti care au salariati lucrători sezonieri supusi legislatiei de asigurări sociale din România.

Art. 3. - In aplicarea prevederilor prezentului ordin, Agentia Municipală pentru Ocuparea Fortei de Muncă Bucuresti are următoarele atributii:

a) asigură preluarea si prelucrarea datelor cuprinse în declaratiile prevăzute la art. 1 si 2;

b) asigură evidenta persoanelor care fac obiectul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 76/2007, aprobată prin Legea nr. 348/2007;

c) pune la dispozitia agentiilor pentru ocuparea fortei de muncă judetene datele cuprinse în declaratiile prevăzute la art. 1 si 2, solicitate în vederea stabilirii drepturilor de care beneficiază, potrivit legii, persoanele asigurate care fac obiectul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 76/2007, aprobată prin Legea nr. 348/2007.

Art. 4. - În vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin, directorul executiv al Agentiei Municipale pentru Ocuparea Fortei de Muncă Bucuresti ia măsurile ce se impun în vederea completării, în mod corespunzător, a regulamentului de organizare si functionare al institutiei, precum si a fiselor de post ale persoanelor desemnate, potrivit legii, să exercite atributiile prevăzute la art. 3.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Presedintele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă,

Gheorghe Clement

 

Bucuresti, 5 iunie 2008.

Nr. 271.

 


MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Reglementării Aeronautice Civile Române RACR - HA „Hărti aeronautice", editia 2/2008

 

Pentru îndeplinirea atributiilor ce revin Ministerului Transporturilor ca autoritate de stat în domeniul transporturilor, în temeiul prevederilor art. 4 lit. b) si f) si ale art. 66 din Ordonanta Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înfiintarea Autoritătii Aeronautice Civile Române, cu modificările ulterioare, precum si ale art. 5 alin (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Reglementarea Aeronautică Civilă Română RACR - HA „Hărti aeronautice", editia 2/2008, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 663/2005 pentru aprobarea Reglementării Aeronautice Civile Române privind hărtile aeronautice RACR - HA, editia 1.0/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 424 din 19 mai 2005, se abrogă.

Art. 3. - Directia generală aviatie civilă din cadrul Ministerului Transporturilor, Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română", precum si agentii aeronautici certificati pentru furnizarea de servicii de informare aeronautică vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

p. Ministrul transporturilor,

Septimiu Buzasu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 20 mai 2008.

Nr. 673.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 471 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul de vânzări si informare al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE AASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind retragerea autorizatiei de functionare a Societătii Comerciale ARTCO INVEST BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240/01.07.2001, reprezentată legal de presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum si al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

în conformitate cu atributiile prevăzute de Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, în urma controlului efectuat de organele de specialitate ale Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, în baza Deciziei nr. 325 din 22 aprilie 2008, la Societatea Comercială ARTCO INVEST BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul în municipiul Bacău, str. Stefan cel Mare nr. 10, bl. 10, se. D, et. 2, ap. 5, judetul Bacău, înregistrată la oficiul registrului comertului cu nr. J04/777/02.07.2003, cod unic de înregistrare 15561320/03.07.2003 si înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare sub nr. RBK - 176/09.08.2003, reprezentată legal de domnul Matcasu Toader, în calitate de conducător executiv,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor adoptate în sedinta din data de 27 mai 2008, conform art. 4 alin. (22)-(241) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, în cadrul căreia ca urmare a analizării documentatiei aferente Notei nr. IX.255 din 14 mai 2008 privind controlul efectuat la Societatea Comercială ARTCO INVEST BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., prin Adresa înregistrată la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor cu nr. 46.360 din 17 ianuarie 2008, Societatea Comercială ARTCO INVEST BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. a solicitat aprobarea cererii de încetare a activitătii începând cu data de 1 ianuarie 2007.


Obiectul controlului inopinat a constat în verificarea situatiei financiare la data controlului, precum si modul de respectare a conditiilor aprobate prin autorizatia de functionare a Societătii Comerciale ARTCO INVEST BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. Efectuarea controlului s-a dispus ca urmare a aspectelor mentionate în Nota nr. V1446 din 21 martie 2008, întocmită de către Directia generală reglementări si autorizări asigurări generale, potrivit căreia D.G.R.A.A.G. a comunicat societătii că solicitarea aprobării încetării activitătii va fi solutionată după îndeplinirea de către Societatea Comercială ARTCO INVEST BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. a obligatiilor impuse prin Decizia de sanctionare a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.392 din 16 noiembrie 2006.

Controlul nu s-a putut efectua la sediul Societătii Comerciale ARTCO INVEST BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., deoarece atât la sediul social, cât si la punctul de lucru al societătii din municipiul Bacău nu a putut fi identificată nicio persoană. Ulterior, a fost contactată telefonic doamna Steluta-Svetlana Pop, administrator al societătii.

În urma discutiilor avute cu doamna Steluta-Svetlana Pop la data de 13 mai 2005, la sediul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, a fost încheiată Nota de control nr. IX/255 din 14 mai 2008, în care au fost retinute constatările echipei de control referitoare la activitatea societătii de la ultimul control din data de 1 mai 2006 si până la data de 12 mai 2008.

În urma verificărilor efectuate la sediul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor pe baza actelor depuse de Societatea Comercială ARTCO INVEST BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., în perioada 1 mai 2006 - 12 mai 2008, au rezultat următoarele aspecte:

- datele de identificare ale societătii la data controlului sunt în conformitate cu datele înscrise în certificatul constatator emis de oficiul registrului comertului, actul constitutiv al Societătii Comerciale ARTCO INVEST BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. nesuferind modificări;

- toate raportările anuale, semestriale, trimestriale si lunare au fost transmise la termen (cu venit „0");

- la data controlului, societatea nu înregistrează datorii fată de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor în contul taxei de functionare, aceasta neînregistrând venituri în perioada 1 mai 2006 - 12 mai 2008;

- ultima polită de asigurare de răspundere civilă profesională avea valabilitate în perioada 30 mai 2006 - 29 mai 2007 si era încheiată în limitele legale.

La data de 13 mai 2008 s-a plătit la casieria Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor si amenda dată conducătorului executiv prin Decizia de sanctionare nr. 113.392 din 16 noiembrie 2006, în valoare de 660 lei, cu chitanta nr. 0000377/13.05.2008.

Fată de motivele de fapt si de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguratilor si al promovării stabilitătii activitătii de asigurare în România, în sedinta din data de 27 mai 2008 Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a hotărât aprobarea încetării activitătii Societătii Comerciale ARTCO INVEST BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., potrivit dispozitiilor art. 5 lit. g) si ale art. 35 alin. (7) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare,

drept care se decide:

Art. 1. - Se retrage autorizatia de functionare a Societătii Comerciale ARTCO INVEST BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul în municipiul Bacău, str. Stefan cel Mare nr. 10, bl. 10, se. D, et. 2, ap. 5, judetul Bacău, înregistrată la oficiul registrului comertului cu nr. J04/777/02.07.2003, cod unic de înregistrare 15561320/03.07.2003 si înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare sub nr. RBK - 176/09.08.2003, reprezentantă legal de domnul Matcasu Toader, în calitate de conducător executiv, conform dispozitiilor art. 5 lit. g) si ale art. 35 alin. (7) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, începând de la data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 2. - Se interzice Societătii Comerciale ARTCO INVEST BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., de la data primirii prezentei decizii, desfăsurarea activitătii de broker de asigurare, conform prevederilor Legii nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia.

Art. 3. - Brokerul de asigurare are obligatia să rezilieze toate contractele de colaborare încheiate cu societătile de asigurare.

Art. 4. - Societatea are obligatia să îsi notifice clientii, în termen de 3 zile de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plătii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurători, rămânând direct răspunzătoare pentru îndeplinirea obligatiilor asumate prin contractele în vigoare, până la data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 16 iunie 2008.

Nr. 522.