MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 345         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 5 mai 2008

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

381. - Hotărâre privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 462/2006 pentru aprobarea programului „Termoficare 2006-2009 calitate si eficientă” si înfiintarea Unitătii de management al proiectului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

42. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială „Amgaz” - S.A. Medias

 

130/24.426. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor si al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor si al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 296/29.767/2007 privind adoptarea măsurilor prin care se asigură punerea pe piată numai a brichetelor care prezintă caracteristici de sigurantă pentru copii si interzicerea punerii pe piată a brichetelor fantezie

 

255. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind modificarea si completarea anexei „Modul de implementare, conditiile specifice si criteriile de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăti nationale directe complementare în sectorul zootehnic, în acord cu reglementările comunitare în domeniu” la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 295/2007 pentru stabilirea modului de implementare, a conditiilor specifice si a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăti nationale directe complementare în sectorul zootehnic, în acord cu reglementările comunitare în domeniu

 

716. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului Declaratiei privind programul de lucru al fabricii de alcool etilic/distilate si a Instructiunilor pentru întocmirea programului de lucru

 

ACTE ALE COLEGIULUI MEDICILOR DENTISTI DIN ROMÂNIA

 

2. - Decizie privind Lista cuprinzând procedurile terapeutice care pot fi aplicate de medicul specialist si medicul primar în ortodontie

 

6. - Decizie privind Lista cuprinzând procedurile terapeutice care pot fi aplicate de medicul specialist si de medicul primar în chirurgia dento-alveolară

 

7. - Decizie privind Lista cuprinzând procedurile terapeutice care pot fi aplicate de medicul specialist si de medicul primar de chirurgie oro-maxilo-facială cu dublă licentă (medicină dentară si medicină generală) sau absolventi ai facultătilor de medicină dentară

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 462/2006 pentru aprobarea programului „Termoficare 2006-2009 calitate si eficientă” si înfiintarea Unitătii de management al proiectului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 462/2006 pentru aprobarea programului „Termoficare 2006-2009 calitate si eficientă” si înfiintarea Unitătii de management al proiectului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 378 din 3 mai 2006, se modifică si completează după cum urmează:

1. În titlu si în tot cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 462/2006, denumirea programului „Termoficare 2006-2009 calitate si eficientă” se înlocuieste cu denumirea „Termoficare 2006-2015 căldură si confort”.

2. La articolul 1, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Programul «Termoficare 2006-2015 căldură si confort» cuprinde două componente:

a) reabilitarea sistemului centralizat de alimentare cu energie termică;

b) reabilitarea termică a clădirilor.”

3. La articolul 2, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 2. - (1) Pentru punerea în aplicare a programului «Termoficare 2006-2015 căldură si confort», componenta prevăzută la art. 1 alin. (2) lit. a), se înfiintează Unitatea de management al programului, denumită în continuare UMP - Termoficare 2006-2015 căldură.”

4. În tot cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 462/2006, sintagma „UMP - Termoficare 2006-2009 calitate si eficientă” se înlocuieste cu sintagma „UMP – Termoficare 2006-2015 căldură”.

5. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 21, cu următorul cuprins:

„Art. 21. - (1) Pentru punerea în aplicare a programului «Termoficare 2006-2015 căldură si confort», componenta prevăzută la art. 1 alin. 2) lit. b), se înfiintează Unitatea de management al programului, denumită în continuare UMP - Termoficare 2006-2015 confort.

(2) UMP - Termoficare 2006-2015 confort se constituie în cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor si este finantată din bugetul acestui minister.

(3) Regulamentul de functionare al UMP – Termoficare 2006-2015 confort prevede structura organizatorică a UMP - Termoficare 2006-2015 confort.”

6. Articolul 4 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) Programul «Termoficare 2006-2015 căldură si confort» este coordonat de o comisie interministerială, organizată conform Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente, în coordonarea Consiliului interministerial pentru probleme economice, politici fiscale si comerciale, piata internă, competitivitate, mediul de afaceri.

(2) Comisia interministerială de coordonare a programului «Termoficare 2006-2015 căldură si confort» este formată din presedinte si 4 membri, cu functie de secretar de stat, din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor, Ministerului Internelor si Reformei Administrative, Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintei si al Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile.

(3) Ministrul internelor si reformei administrative îndeplineste functia de presedinte al Comisiei interministeriale de coordonare a programului «Termoficare 2006-2015 căldură si confort.»”

7. Articolul 5 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) Regulamentele privind aplicarea programului «Termoficare 2006-2015 căldură si confort» se elaborează, pe cele două componente, de unitătile de management al programului prevăzute la art. 2 alin. (1) si la art. 21 alin. (1), se avizează de Comisia interministerială de coordonare a programului «Termoficare 2006-2015 căldură si confort» si se aprobă prin ordine ale ministrilor de resort.

(2) Regulamentele privind aplicarea programului «Termoficare 2006-2015 căldură si confort» prevăzute la alin. (1) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

8. Articolul 6 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - (1) Cheltuielile eligibile ale proiectelor depuse în cadrul programului «Termoficare 2006-2015 căldură si confort», pentru componenta prevăzută la art. 1 alin. (2) lit. a), sunt cofinantate în proportie de maximum 70% din fonduri provenite de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Internelor si Reformei Administrative; criteriile după care se stabilesc procentele de cofinantare a proiectelor sunt prevăzute în Regulamentul privind aplicarea programului «Termoficare 2006-2015 căldură si confort».

(2) Beneficiarii programului «Termoficare 2006-2015 căldură si confort», pentru componenta prevăzută la art. 1 alin. (2) lit. a), sunt autoritătile administratiei publice locale care detin în proprietate sisteme centralizate de alimentare cu energie termică.

(3) Beneficiarii prevăzuti la alin. (2) au obligatia să prevadă în bugetul propriu diferenta dintre suma primită de la bugetul de stat si valoarea totală a proiectului.

(4) Cheltuielile eligibile ale proiectelor depuse în cadrul programului «Termoficare 2006-2015 căldură si confort», pentru componenta prevăzută la art. 1 alin. (2) lit. b), sunt cofinantate din fonduri provenite de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor.

(5) Beneficiarii programului «Termoficare 2006-2015 căldură si confort», pentru componenta prevăzută la art. 1 alin. (2) lit. b), sunt asociatiile de proprietari din blocurile de locuinte - condominii racordate la sistemul centralizat de încălzire.”

9. Articolul 7 se abrogă.

10. Anexa nr. 1 se modifică si se înlocuieste cu anexa la prezenta hotărâre.

Art. II. - Regulamentul de functionare al UMP - Termoficare 2006-2015 căldură se aprobă prin ordin al ministrului internelor si reformei administrative, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. III. - Regulamentul de functionare al UMP - Termoficare 2006-2015 confort se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. IV. - Hotărârea Guvernului nr. 462/2006 pentru aprobarea programului „Termoficare 2006-2009 calitate si eficientă” si înfiintarea Unitătii de management al proiectului va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

László Borbély

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 31 martie 2008.

Nr. 381.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 462/2006)

 

PROGRAMUL

„Termoficare 2006 - 2015 căldură si confort”

 

I. Strategia energetică a României pentru perioada 2007- 2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.069/2007, prevede pentru energia termică următoarele obiective pe termen scurt:

1. stabilirea potentialului de cogenerare si trigenerare - industrial, pentru încălzire, agricol (consum termic si de frig);

2. cresterea eficientei sistemelor de încălzire centralizată si mentinerea pe această bază a consumului urban de energie termică;

3. identificarea tuturor resurselor energetice si primare locale din arealul de cogenerare:

a) resurse energetice primare fosile;

b) resurse energetice regenerabile;

4. elaborarea strategiilor locale pentru implementarea (dezvoltarea) cogenerării în localitătile sau zonele identificate ca având un potential de cogenerare;

5. elaborarea studiilor de fezabilitate pentru promovarea celor mai eficiente solutii de producere a energiei electrice si termice în cogenerare si pentru exploatarea întregului potential de resurse regenerabile.

Strategia natională privind alimentarea cu energie termică a localitătilor prin sisteme de producere si distributie centralizate evaluează necesarul de investitii până în anul 2015, pentru sistemele centralizate de încălzire urbană, la circa 340 milioane euro/an (total, circa 2,72 miliarde euro).

Conceptul dezvoltării durabile în domeniul alimentării cu energie termică a localitătilor presupune aplicarea unor solutii tehnice performante capabile să asigure, pe de o parte, conditii normale de viată si de muncă comunitătilor locale si satisfacerea nevoilor sociale ale acestora în conditii de rentabilitate economică si eficientă energetică si, pe de altă parte, conservarea resurselor primare, protectia si conservarea mediului, fără a afecta echilibrul ecosferei si accesul generatiilor viitoare la resursele energetice primare.

Scopul programului de investitii „Termoficare 2006-2015 căldură si confort” este reprezentat de eficientizarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică, având ca obiectiv final reducerea consumului de resurse energetice primare pentru producerea energiei termice cu cel putin 1 mil. Gcal/an fată de consumul de resurse energetice primare consumat în anul 2004.

II. Programul finantează investitiile realizate în:

a) reabilitarea sistemului centralizat de alimentare cu energie termică:

1. unitatea/unitătile de productie a agentului termic;

2. reteaua de transport al agentului termic primar (apă fierbinte);

3. punctele de termoficare sau modulele termice la nivel de imobil, acolo unde se justifică economic;

4. reteaua de distributie a apei calde si a agentului termic de încălzire;

b) reabilitarea termică a clădirilor:

1. reteaua interioară de alimentare a imobilului cu apă caldă si cu agent termic de încălzire;

2. contorizarea individuală împreună cu robinetele termostatice;

3. reabilitarea termică a anvelopei clădirilor, respectiv a fatadelor, teraselor si a tâmplăriei exterioare.

Pentru componenta b) „Reabilitarea termică a clădirilor”, pct. 1, 2 si 3, finantarea, măsurile si etapele de derulare ale programului se vor efectua în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor blocuri de locuinte - condominii, cu modificările si completările ulterioare.

Pentru componenta b) pct. 1 „Reteaua interioară de alimentare a imobilului cu apă caldă si cu agent termic de încălzire”, în cazul în care asociatia de proprietari împreună cu autoritatea locală si/sau cu furnizorul de serviciu decid schimbarea sistemului de distributie interioară pentru încălzire si apă caldă de consum din distributie verticală în distributie orizontală, cheltuielile aferente se vor suporta de autoritatea locală si/sau de furnizorul de serviciu.

Măsurile principale pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit cuprind următoarele:

- izolarea termică a peretilor exteriori, a terasei, planseului peste subsol, realizarea sarpantelor si acoperisurilor ori repararea sau înlocuirea acestora, înlocuirea sau dublarea ferestrelor si usilor exterioare, repararea, consolidarea si zugrăvirea peretilor exteriori si altor elemente structurale si nestructurale care constituie anvelopa clădirilor.

- interventii la conductele si armăturile cu pierderi din subsolul/canalul termic aflat în proprietatea indiviză a asociatiei de proprietari.

III. Sistemul centralizat de producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice trebuie să respecte următoarele conditii obligatorii:

a) necesarul de energie termică se va asigura astfel:

1. vârful curbei de consum - prin echipamente producătoare de agent termic de vârf;

2. consumul din perioada asigurării încălzirii urbane – prin instalatie în cogenerare, cu o capacitate care să poată prelua variatii de consum termic de +/- 10% din capacitatea nominală;

3. consumul aferent asigurării apei calde menajere – prin instalatie în cogenerare, cu o capacitate care să poată prelua variatii de consum termic de +/- 10% din capacitatea nominală;

b) capacitatea de productie a unitătii de productie a agentului termic va fi proiectată pentru consumul actual si cel previzionat;

c) randamentul energetic anual al unitătii de productie de agent termic (energie termică + energie electrică evacuată pentru valorificare)/resurse energetice primare consumate pentru obtinerea energiei termice si electrice trebuie să fie de cel putin 80%; exceptie pot face doar unitătile de productie care utilizează biomasa ca resursă energetică primară, unde randamentul energetic total trebuie să fie de cel putin 70%;

d) reducerea pierderilor tehnologice în retelele de transport al agentului termic primar si de distributie la valori sub 15%;

e) cresterea eficientei energetice a punctelor termice;

f) utilizarea modulelor termice la nivel de imobil, acolo unde se justifică economic;

g) contorizarea la nivel de imobil si la nivel de puncte termice;

h) reducerea pierderilor de energie termică si apă din retelele interioare ale imobilelor;

i) contorizarea individuală si montarea robinetelor termostatice la consumatorii finali;

j) introducerea sistemelor de automatizare si dispecerizare, astfel încât să poată fi asigurate monitorizarea si controlul permanent al functionării instalatiilor în parametrii optimi, de la producere până la utilizator.

IV. În vederea evaluării situatiei si identificării solutiei tehnicoeconomice optime a sistemului de asigurare a energiei termice, fiecare autoritate a administratiei publice locale elaborează Strategia de alimentare cu energie termică, aprobată prin hotărâre a consiliului local/judetean, precum si studii de fezabilitate necesare investitiilor.

La elaborarea strategiilor de alimentare cu energie termică se au în vedere si următoarele considerente privind resursele regenerabile si protectia mediului:

- utilizarea tuturor tipurilor de resurse de energie, cum ar fi:

biomasa, deseurile biodegradabile, incinerarea si coincinerarea deseurilor;

- reducerea poluării, cu posibilitatea controlului reducerii noxelor/emisiilor, eliminarea depozitării lichide a zgurii si cenusii rezultate din arderea cărbunilor si reducerea suprafetelor de depozitare a deseurilor rezultate prin arderea combustibililor fosili (cărbune), prin utilizarea celor mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru producerea energiei;

- potentialul energetic rezultat din proiectele de extragere a biogazului care rezultă din depozitele municipale existente.

Prin Strategia de alimentare cu energie termică se stabilesc următoarele: consumul real de energie termică, necesarul de surse de producere, cu stabilirea investitiilor noi ce trebuie făcute pentru consumul în bandă, solutii pentru acoperirea restului de consum, mentinerea instalatiilor existente si lucrările ce se vor efectua pentru încadrarea în normele de mediu, precum si retragerea instalatiilor din exploatare si casarea acestora.

Strategiile locale de alimentare cu energie termică vor tine cont de obiectivele si măsurile Planului national de dezvoltare 2007-2013, ale programelor operationale sectoriale relevante si ale Programului operational regional.

În baza strategiilor de alimentare cu energie termică, consiliile locale vor aproba prin hotărâre definirea sistemului centralizat de productie si distributie de energie termică si a zonelor unde se asigură exclusiv serviciul de termoficare, având în vedere aplicarea treptată a principiului „o clădire - un singur sistem de asigurare cu energie termică”.

Consiliile locale, pe baza principiului autonomiei locale, pot decide asupra solutiei de investitie atât în cazul reabilitării termice a clădirilor, cât si în cazul sistemului centralizat de productie si distributie de energie termică, care poate fi: participarea la programul „Termoficare 2006 - 2015 căldură si confort”, parteneriat public privat sau alte forme de investitii.

Ministerul Economiei si Finantelor va realiza, prin planurile sectoriale, Strategia privind asigurarea resurselor energetice primare disponibile regional, în paralel cu strategiile de alimentare cu energie termică.

Solutiile propuse în strategii trebuie:

- să respecte legislatia de mediu;

- să se încadreze în Strategia energetică a României pentru perioada 2007-2020;

- să fie eficiente energetic si economic;

- să permită administrarea în conditii de autonomie locală.

V. Conditii de eligibilitate ale programului „Termoficare 2006-2015 căldură si confort”, componenta „Reabilitarea sistemului centralizat de alimentare cu energie termică”:

1. beneficiarii sunt autorităti ale administratiei publice locale care au în proprietate sisteme centralizate de alimentare cu energie termică;

2. se finantează lucrări de reabilitare si modernizare a sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică, prevăzute la pct. II lit. a) pct. 1-4;

3. beneficiarii trebuie să facă dovada contributiei proprii la costurile totale ale proiectului;

4. din proiect să rezulte că prin investitiile realizate sistemul de alimentare cu energie termică atinge conditiile tehnice prevăzute la pct. III;

5. proiectele să aibă la bază strategiile de alimentare cu energie termică, elaborate conform pct. IV;

6. proiectele se implementează în perioada 2008-2015.

VI. Pentru componenta „Reabilitarea sistemului centralizat de alimentare cu energie termică”, proiectele se depun, în vederea analizei si evaluării, la sediul Ministerului Internelor si Reformei Administrative, însotite de:

• copie de pe hotărârea consiliului local de aprobare a Strategiei de alimentare cu energie termică si de aprobare a proiectului depus;

• copie de pe Strategia de alimentare cu energie termică;

• avizul tehnic acordat de autoritătile de reglementare competente în domeniu – ANRSC sau, după caz, ANRE;

• copie de pe Programul achizitiilor - executie lucrări pe anul în care se depune proiectul, aprobat de consiliul local.

VII. Pentru componenta „Reabilitarea termică a clădirilor”, beneficiari sunt asociatiile de proprietari din blocurile de locuinte -condominii racordate la sistemul centralizat de încălzire. Astfel, solicitantii depun cereri în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 174/2002, cu modificările si completările ulterioare.

VIII. UMP - Termoficare 2006-2015 căldură, precum si UMP - Termoficare 2006-2015 confort verifică conformitatea si eligibilitatea proiectelor depuse în vederea finantării, pe cele două componente specifice. Acestea pot să ceară documente, date si informatii suplimentare, în situatia în care documentatia este incompletă.

După ce se constată îndeplinirea tuturor conditiilor de eligibilitate si conformitate, UMP - Termoficare 2006-2015 căldură, după caz, UMP - Termoficare 2006-2015 confort întocmeste un raport-sinteză de aprobare sau respingere a finantării, care este supus analizei Comisiei interministeriale de coordonare a programului „Termoficare 2006-2015 căldură si confort”. Pentru proiectele depuse în cadrul componentei „Reabilitarea sistemului centralizat de alimentare cu energie termică”, referatul este însotit de avizul tehnic al autoritătilor de reglementare competente.

Acordarea fondurilor de la bugetul de stat se realizează prin bugetul Ministerului Internelor si Reformei Administrative, respectiv prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor, în baza aprobării proiectelor de către Comisia interministerială de coordonare a programului „Termoficare 2006-2015 căldură si confort”.

IX. Pentru componenta „Reabilitarea sistemului centralizat de alimentare cu energie termică”, finantarea programului „Termoficare 2006-2015 căldură si confort” se realizează pe o perioadă de 8 ani, iar fondurile alocate de la bugetul de stat, în sumă totală de 2.120 milioane lei, se esalonează pe perioada realizării programului în transe anuale, astfel:

- în anul 2008 - 265 milioane lei;

- în anul 2009 - 265 milioane lei;

- în anul 2010 - 265 milioane lei;

- în anul 2011 - 265 milioane lei;

- în anul 2012 - 265 milioane lei;

- în anul 2013 - 265 milioane lei;

- în anul 2014 - 265 milioane lei;

- în anul 2015 - 265 milioane lei.

Pentru componenta „Reabilitarea termică a clădirilor”, finantarea se va face în conformitate cu prevederile art. 8 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 174/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Pentru componenta „Reabilitarea termică a clădirilor”, finantarea programului „Termoficare 2006-2015 căldură si confort” se realizează pe o perioadă de 8 ani, iar fondurile alocate de la bugetul de stat, în sumă totală de 200 milioane lei, se esalonează pe perioada realizării programului în transe anuale, astfel:

în anul 2008 - 25 milioane lei;

în anul 2009 - 25 milioane lei;

în anul 2010 - 25 milioane lei;

în anul 2011 - 25 milioane lei;

în anul 2012 - 25 milioane lei;

în anul 2013 - 25 milioane lei;

în anul 2014 - 25 milioane lei;

în anul 2015 - 25 milioane lei.

UMP - Termoficare 2006-2015 căldură si UMP - Termoficare 2006-2015 confort vor elabora în termen de 60 de zile de la înfiintare regulamentele privind aplicarea programului „Termoficare 2006-2015 căldură si confort”, care vor cuprinde „Ghidul pentru accesarea fondurilor destinate realizării programului”. Prin ghiduri se va realiza corelarea dintre cele două componente, astfel încât să se cofinanteze reabilitarea termică a blocurilor de locuinte-condominii racordate la sistemele centralizate de încălzire.

Consiliile locale vor îndeplini obligatiile ce le revin în realizarea investitiilor, conform procedurilor care vor fi stabilite prin regulamentele de implementare si monitorizare a programului „Termoficare 2006-2015 căldură si confort”.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială „Amgaz” - S.A. Medias

 

Având în vedere prevederile art. 8 alin. (1) lit. l) coroborat cu art. 99 din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 3 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 410/2007 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială “Amgaz” - S.A. Medias, pentru ciclul complet de înmagazinare 2008-2009, prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale prevăzute în anexa nr. 1 nu contin TVA.

Art. 2. - Se stabilesc veniturile totale si veniturile totale reglementate aferente primului an si anului doi al celei de-a doua perioade de reglementare, aprilie 2007-martie 2012, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Prin derogare de la prevederile art. 1, până la finalizarea ciclului complet de înmagazinare 2007-2008, tarifele pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale sunt cele prevăzute în Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 185/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 din 21 martie 2007.

Art. 4. - Societatea Comercială „Amgaz” - S.A. Medias va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Gergely Olosz

 

Bucuresti, 11 aprilie 2008.

Nr. 42.

 

ANEXA Nr. 1

 

STRUCTURA TARIFELOR REGLEMENTATE

pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale, pentru ciclul complet de înmagazinare 2008-2009

 

Denumirea depozitului

U.M.

S.C. „Amgaz” - S.A.

Componenta fixă pentru rezervarea capacitătii

lei/1.000 mc/ciclu complet de înmagazinare

62,59

Componenta volumetrică pentru injectia gazelor naturale

lei/1.000 mc

16,95

Componenta volumetrică pentru extractia gazelor naturale

lei/1.000 mc

16,95

 

ANEXA Nr. 2

 

VENITURILE TOTALE SI VENITURILE TOTALE REGLEMENTATE

aferente primului an si anului doi al celei de-a doua perioade de reglementare, aprilie 2007-martie 2012

 

Ciclul de înmagazinare

U.M.

2007-2008

2008-2009

Capacitatea operatională

mil.mc

41,31

75,00

Venitul total

mii lei

4.917,742

11.063,115

Venitul total reglementat

mii lei

4.754,282

10.602,904

Rata de crestere a eficientei economice pentru perioada de reglementare

%

2,02

2,02

 

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR

Nr. 130 din 24 aprilie 2008

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

AUTORITATEA NATIONALĂ A VĂMILOR

Nr. 24.426 din 24 aprilie 2008

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor si al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 296/29.767/2007 privind adoptarea măsurilor prin care se asigură punerea pe piată numai a brichetelor care prezintă caracteristici de sigurantă pentru copii si interzicerea punerii pe piată a brichetelor fantezie

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 245/2004 privind securitatea generală a produselor, cu modificările si completările ulterioare, si ale Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 339/93 privind controalele de conformitate cu regulile de securitate a produselor, în cazul produselor importate din tări terte,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 748/2007 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor si al Hotărârii Guvernului nr. 532/2007 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale a Vămilor, cu modificările si completările ulterioare,

în conformitate cu Decizia Comisiei 2008/322/CE de prelungire a validitătii Deciziei 2006/502/CE, prin care se solicită statelor membre să adopte măsuri prin care să se asigure că doar brichetele care prezintă caracteristici de sigurantă pentru copii sunt puse pe piată si să interzică punerea pe piată a brichetelor fantezie, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 109 din 19 aprilie 2008,

presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor si vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emit următorul ordin:

Art. I. - Alineatul (2) al articolului 6 din Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor si al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 296/29.767/2007 privind adoptarea măsurilor prin care se asigură punerea pe piată numai a brichetelor care prezintă caracteristici de sigurantă pentru copii si interzicerea punerii pe piată a brichetelor fantezie, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 364 din 29 mai 2007, se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Prezentul ordin este aplicabil până la data de 11 mai 2009.”

Art. II. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

Dan Vlaicu

Vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Gelu Stefan Diaconu

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind modificarea si completarea anexei „Modul de implementare, conditiile specifice si criteriile de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăti nationale directe complementare în sectorul zootehnic, în acord cu reglementările comunitare în domeniu” la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 295/2007 pentru stabilirea modului de implementare, a conditiilor specifice si a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăti nationale directe complementare în sectorul zootehnic, în acord cu reglementările comunitare în domeniu

 

Văzând Referatul Directiei politici de piată în sectorul zootehnic nr. 120.272/2008,

având în vedere prevederile art. 1 si 13 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăti directe si plăti nationale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societătile agricole si alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 139/2007,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa „Modul de implementare, conditiile specifice si criteriile de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăti nationale directe complementare în sectorul zootehnic, în acord cu reglementările comunitare în domeniu” la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 295/2007 pentru stabilirea modului de implementare, a conditiilor specifice si a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăti nationale directe complementare în sectorul zootehnic, în acord cu reglementările comunitare în domeniu , publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 27 aprilie 2007, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. După articolul 2 se introduc două noi articole, articolele 21 si 22, cu următorul cuprins:

„Art. 21. - (1) Pentru anul 2008, prima pe exploatatia de bovine se acordă producătorilor agricoli mentionati la art.1, care au beneficiat în anul 2007 de schema de plăti nationale directe complementare în conditiile prevăzute la art. 2 alin. (1).

(2) Pentru a beneficia de prima prevăzută la alin. (1), solicitantii trebuie să depună o cerere la centrul judetean al Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucuresti, după caz, până la data de 15 iunie, cerere al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1, însotită de următoarele documente:

a) copie de pe buletinul de identitate/cartea de identitate/codul unic de înregistrare/certificatul de înregistrare;

b) declaratie pe propria răspundere că nu au datorii la bugetul de stat si la bugetul local.

Art. 22. - (1) Prima pe exploatatia de bovine se acordă si producătorilor agricoli, asa cum sunt mentionati la art. 1, pentru exploatatii înfiintate în perioada 1 februarie 2007 - 31 ianuarie 2008, care îndeplinesc, cumulativ, următoarele conditii:

a) exploatatia să fie de minimum 3 capete de bovine la data înfiintării exploatatiei;

b) vârsta bovinelor să fie de minimum 6 luni la data înfiintării exploatatiei;

c) exploatatia să fie înregistrată în Registrul national al exploatatiilor la data solicitării primei;

d) să nu aibă datorii la bugetul de stat si la bugetul local.

(2) Pentru a beneficia de prima prevăzută la alin. (1), producătorii agricoli trebuie să detină un efectiv de animale pentru care nu s-a solicitat primă în anul 2007.

(3) Pentru a beneficia de prima prevăzută la alin. (1), solicitantii trebuie să depună o cerere la centrul judetean al Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucuresti, după caz, până la data de 15 iunie, cerere al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1, însotită de următoarele documente:

a) copie de pe buletinul de identitate/cartea de identitate/codul unic de înregistrare/certificatul de înregistrare;

b) documente care atestă provenienta animalelor;

c) declaratie pe proprie răspundere că animalele pentru care se solicită prima nu au fost eligibile la plată pentru primă în anul 2007;

d) declaratie pe propria răspundere că nu au datorii la bugetul de stat si la bugetul local.”

2. Articolul 3 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - (1) Prima pe cap de animal se acordă producătorilor agricoli mentionati la art. 1, o singură dată pe an, pentru femele ovine si/sau femele caprine care îndeplinesc, cumulativ, următoarele conditii:

a) efectivul din exploatatie să fie de minimum 50 de capete femele de ovine/25 de capete femele de caprine, care au împlinit vârsta de minimum un an până la 31 martie a anului în care se face solicitarea primei;

b) efectivul de femele ovine/femele caprine pentru care se solicită prima este înscris în Registrul national al exploatatiilor până la data solicitării primei;

c) efectivul de femele ovine/femele caprine pentru care se solicită prima să fie mentinut în exploatatie la adresa mentionată în cerere, în perioada 16 iunie - 14 septembrie, în vederea efectuării controlului la fata locului de către organismul delegat de Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură, conform procedurii de control elaborate de către aceasta;

d) să nu aibă datorii la bugetul de stat si la bugetul local.

(2) Pentru a beneficia de prima prevăzută la alin. (1), solicitantii trebuie să depună o cerere la centrul judetean al Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucuresti, după caz, în perioada 1 mai - 15 iunie, cerere al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2, însotită de următoarele documente:

a) copie de pe buletinul de identitate/cartea de identitate/codul unic de înregistrare/certificatul de înregistrare;

b) declaratie pe propria răspundere că nu au datorii la bugetul de stat si la bugetul local.

(3) Depunerea cererilor se poate face individual, prin reprezentant legal sau prin intermediul formelor asociative legal constituite.

(4) În cazul depunerii cererilor prin intermediul formelor asociative legal constituite, sunt necesare următoarele documente:

a) copie de pe actul constitutiv;

b) lista membrilor asociatiei.”

3. La articolul 5, alineatele (1) si (3) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) Pentru efectuarea verificării administrative a cererilor depuse pentru prima pe exploatatia de bovine, Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor permite accesul Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură la baza natională de date pentru:

a) verificarea existentei exploatatiilor de bovine înregistrate în Registrul national al exploatatiilor la data de 15 iunie 2008;

b) verificarea înregistrării animalelor în exploatatiile înfiintate în perioada 1 februarie 2007 - 31 ianuarie 2008.

..............................................................................................

(3) După finalizarea verificării în baza de date a existentei exploatatiilor de bovine în anul 2008, conform procedurii elaborate de Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură, va fi întocmit un proces-verbal de control care va fi atasat la dosar.”

4. La articolul 51, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 51. - (1) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor permite accesul Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură la baza natională de date pentru:

a) verificarea existentei exploatatiilor de ovine femele/caprine femele cu minimum 50/25 de capete care au vârsta de minimum un an la data de 31 martie 2008 si sunt înregistrate în Registrul national al exploatatiilor;

b) verificarea înregistrării animalelor pentru care se solicită prima.”

5. La articolul 51, preambulul alineatului (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(4) În cadrul controlului la fata locului în perioada 16 iunie - 14 septembrie pentru speciile ovine si caprine, conform procedurii de control pe teren elaborate de Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură, se verifică următoarele aspecte:”.

6. La articolul 51 alineatul (4), litera c) se abrogă.

7. Articolul 52 se abrogă.

8. În întregul text al ordinului si al anexelor, sintagmele „sucursalele judetene ale Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, respectiv a municipiului Bucuresti, după caz,” si „sef sucursală” se înlocuiesc cu sintagmele „centrele judetene ale Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, respectiv a municipiului Bucuresti, după caz,” si „director centru judetean”.

9. Anexa nr. 1 se modifică si se înlocuieste cu anexa la prezentul ordin.

10. În anexa nr. 2, la literele A si B, sintagma „cu codul exploatatiei .................... înregistrat la RNE,” se înlocuieste cu sintagma „cu codul exploatatiei ................... înregistrat la RNE în data de .....................”.

11. La anexa nr. 2 „Cerere pentru ovine si/sau caprine”, textul care urmează după continutul literei B se modifică si va avea următorul cuprins:

Detin:

- un efectiv total de ............................... capete femele ovine si/sau ......................... capete femele caprine, care în perioada de control, 16 iunie - 14 septembrie, se găsesc la adresa ...................................................................................... .(localitatea, str., nr. sau nr. topo păsune pe raza localitătii, după caz)

Solicit:

- prima pentru un număr de .................... femele ovine si/sau ............. femele caprine care au împlinit vârsta de minimum un an până la data de 31 martie 2008, conform codurilor de identificare cuprinse în tabelul alăturat.

Lista animalelor pentru care se face solicitarea

 

Numărul de identificare

(Codul tării si 10 cifre obligatorii)

Rasa

Data nasterii

(ziua/luna/anul)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Declar pe propria răspundere că datele înscrise în prezenta cerere sunt reale, iar în caz contrar voi suporta rigorile prevederilor legale în vigoare privind falsul în declaratii.

 

Data ................ Semnătura si stampila ...................”

 

12. Anexa nr. 21 „Adeverintă” se abrogă.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Dacian Ciolos

 

Bucuresti, 30 aprilie 2008.

Nr. 255.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 295/2007)

 

AGENTIA DE PLĂTI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURĂ

Centrul judetean ........................................

Nr. ............ data .........................................

Verificat si aprobat pentru suma de ....................... lei

la data de .................................

Director centru judetean,

.........................................

CERERE

pentru exploatatia de bovine

 

A. Producător persoană fizică

Subsemnatul/Subsemnata, ..............................................................................................................., (numele, initiala tatălui, prenumele) domiciliat/domiciliată în ..................................................................................... (judetul, satul, comuna, orasul), str. ................. nr. .........., cod postal ..............., telefon ..........., fax .........., e-mail ............, posesor/posesoare al/a BI/CI seria ....... nr. ........, CNP ............, cu codul exploatatiei ............... înregistrat la RNE la data de ................., cont bancar nr. .........................., deschis la Banca ...................., sucursala ......................

B. Producător persoană juridică

....................................................................................................................................................... (denumirea operatorului economic solicitant), cu sediul în ....................................................................... (judetul, satul, comuna, orasul), str. ................ nr. ..........., cod postal ............., telefon ................, fax .............., e-mail ...................., înregistrat la registrul comertului cu cod unic de înregistrare (CUI) ................................., cu codul exploatatiei ................................ înregistrat la RNE la data de ....................., reprezentat de domnul/doamna ....................., în calitate de reprezentant legal, posesor/posesoare al/a BI/CI seria .......... nr. ................, CNP ......................., cont bancar nr. ..................., deschis la .............................., sucursala ............................

I. Pentru exploatatiile eligibile la data de 31 ianuarie 2007

Detin:

- un efectiv total de ............. capete de bovine, eligibile în 2007

Solicit:

- prima pentru un număr de ............... capete de bovine cu vârsta minimă de 6 luni, conform efectivului declarat în cererea depusă în 2007 sub nr. ..................... si conform documentatiei aferente.

II. Pentru exploatatiile înfiintate în perioada 1 februarie 2007 - 31 ianuarie 2008

Detin:

- un efectiv total de ............. capete de bovine.

Solicit:

- prima pentru un număr de ............... capete de bovine cu vârsta minimă de 6 luni, conform codurilor de identificare cuprinse în tabelul alăturat, care îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 22 alin. (1) din anexa „Modul de implementare, conditiile specifice si criteriile de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăti nationale directe complementare în sectorul zootehnic, în acord cu reglementările comunitare în domeniu”.

 

Lista animalelor pentru care se face solicitarea

 

Numărul de identificare

(până la 14 caractere alfanumerice)

Rasa

Data nasterii

(ziua/luna/anul)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Declar pe propria răspundere că datele înscrise în prezenta cerere sunt reale, iar în caz contrar voi suporta rigorile prevederilor legale în vigoare privind falsul în declaratii.

 

Data ............................. Semnătura si stampila ............................

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru aprobarea modelului Declaratiei privind programul de lucru al fabricii de alcool etilic/distilate si a Instructiunilor pentru întocmirea programului de lucru

 

În temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 495/2007 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare,

tinând seama de prevederile art. 4 pct. 41 din Hotărârea Guvernului nr. 532/2007 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale a Vămilor, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 223 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale pct. 11 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, aferente titlului VIII „Măsuri speciale privind supravegherea productiei, importului si circulatiei unor produse accizabile”,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă modelul Declaratiei privind programul de lucru al fabricii de alcool etilic/distilate si Instructiunile pentru întocmirea programului de lucru, prevăzute în anexele nr. 1 si 2.

(2) Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Programele de lucru ale fabricilor de alcool etilic/distilate se aprobă de Directia tehnici de vǎmuire si tarif vamal din cadrul Autoritătii Nationale a Vămilor.

(2) Declaratiile privind programele de lucru prevăzute la alin. (1) se depun la Directia tehnici de vămuire si tarif vamal din cadrul Autoritătii Nationale a Vămilor în vederea aprobării, cu cel putin 15 zile înainte de punerea în aplicare a acestora.

Art. 3. - Programele de lucru ale fabricilor de alcool etilic/distilate aprobate se comunică antrepozitarilor autorizati, directiilor judetene si a municipiului Bucuresti pentru accize si operatiuni vamale în raza cărora functionează instalatiile de fabricatie alcool etilic/distilate autorizate, Directiei supraveghere accize si operatiuni vamale din cadrul Autoritătii Nationale a Vămilor, precum si Directiei antifraudă fiscală si Gărzii Financiare din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.

Art. 4. - Programul de lucru al fabricii de alcool etilic/distilate constituie declaratie făcută pe propria raspundere a antrepozitarului. Orice modificare, de orice natură, a programului de lucru trebuie adusă la cunostinta Directiei tehnici de vǎmuire si tarif vamal în termen de 24 de ore de la producerea acesteia.

Art. 5. - (1) Functionarea instalatiei de fabricatie alcool etilic/distilate fără un program de lucru aprobat, precum si nerespectarea programului de lucru aprobat se sanctionează potrivit Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Titularii autorizatiilor de antrepozit fiscal au obligatia să permită accesul reprezentantilor cu atributii de control din cadrul Agentiei Nationale de Administrare fiscală, Autoritătii Nationale a Vămilor si Gărzii Financiare în orice moment, atât timp cât autorizatia este validă, chiar dacă antrepozitul se află în afara programului de lucru. Accesul în antrepozitele fiscale în afara programului de lucru se realizează în scopul verificării îndeplinirii conditiilor de autorizare si functionare, precum si a modului de valorificare a produselor accizabile aflate sub supraveghere fiscală, potrivit prevederilor legale în domeniu.

Art. 6. - Oprirea instalatiei de fabricatie, datorată unor cauze tehnice, pe o durată mai mare de 24 de ore, constatată prin proces-verbal întocmit de supraveghetorul fiscal împreună cu reprezentantii antrepozitarului, implică întocmirea unui nou program de lucru si supunerea lui spre aprobare, dacă oprirea instalatiei necesită o modificare a perioadelor viitoare de functionare a instalatiei prevăzute în programul de lucru aprobat.

Art. 7. - (1) Programul de lucru se suspendă pe perioada în care autorizatia de antrepozit fiscal este suspendată.

(2) Revocarea sau anularea autorizatiei de antrepozit fiscal implică retragerea aprobării programului de lucru.

(3) În cazul în care efectele juridice ale deciziei de suspendare, revocare sau anulare a autorizatiei de antrepozit fiscal sunt suspendate potrivit legii, antrepozitarul este obligat să detină un nou program de lucru ce va fi aprobat.

Art. 8. - (1) Programele de lucru aprobate până la data intrării în vigoare a prezentului ordin rămân valabile până la data pentru care au fost aprobate si se transmit de Directia antifraudă fiscală din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală la Directia tehnici de vǎmuire si tarif vamal din cadrul Autoritătii Nationale a Vămilor.

(2) Programele de lucru aflate în curs de aprobare la data intrării în vigoare a prezentului ordin vor fi solutionate potrivit art. 2.

Art. 9. - Directia antifraudă fiscală si Garda Financiară din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, Directia tehnici de vǎmuire si tarif vamal si Directia supraveghere accize si operatiuni vamale din cadrul Autoritătii Nationale a Vămilor vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 10. - Prevederile Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare fiscală nr. 107/2005 pentru aprobarea modelului Declaratiei privind programul de lucru al fabricii de alcool/distilate de origine agricolă si a Instructiunilor pentru întocmirea programului de lucru, publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 379 din 5 mai 2005, se abrogă.

Art. 11. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Daniel Chitoiu

 

Bucuresti, 25 aprilie 2008.

Nr. 716.

 

ANEXA Nr. 1

 

Antrepozitar ............................................

Cod accize antrepozitar ...............

Cod accize antrepozit ..............

 

DECLARATIE

privind programul de lucru al fabricii de alcool etilic/distilate pe perioada ...................................

 

Capacitatea de fabricatie alcool rafinat/distilate în 24 de ore

(Capz.): ...................... hl alcool pur*)

Numărul de coloane de rafinare si/sau distilare si diametrele acestora:

 

Nr. crt.

Luna

Perioada de functionare

Numǎrul

de zile

de rafinare/distilare

Cantitatea

de alcool

rafinat/distilat

(estimatǎ)

- hl alcool pur*) -

Perioada

în care instalatia

nu functionezǎ

Pregǎtirea

materiei prime

Distilarea

materiei prime

Rafinarea

alcoolului brut

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

..

 

 

 

 

 

 

 

..

 

 

 

 

 

 

 

..

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

x

 

 

x

 

Data

...................

Semnătura si stampila antrepozitarului

...............................

 

*) Notiunea de alcool pur este definită în Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.

 

ANEXA Nr. 2

 

INSTRUCTIUNI

pentru întocmirea programului de lucru

 

1. Programul de lucru se întocmeste în două exemplare, pentru o perioadă de un an, defalcat pe luni calendaristice, începând cu luna de la care autorizatia de antrepozit fiscal intră în vigoare.

2. În cazul în care antrepozitarul detine două sau mai multe instalatii de fabricatie a alcoolului etilic/distilatelor ce pot functiona independent, se va întocmi câte un program de lucru pentru fiecare instalatie montată si pusă în functiune.

3. Modificările aduse instalatiei, ce atrag cresterea sau micsorarea capacitătii de fabricatie, conduc obligatoriu la întocmirea si înaintarea spre aprobare a unui nou program de lucru.

4. Declararea capacitătii de fabricatie a alcoolului rafinat/distilatelor în 24 de ore, a numărului de coloane de distilare si/sau rafinare si a diametrelor acestora trebuie făcută pe baza caracteristicilor tehnice ale instalatiei, stabilite de producătorul instalatiei sau de unitatea care a efectuat montarea si punerea în functiune a instalatiei.

5. Pentru fiecare perioadă de functionare a instalatiei se vor mentiona ziua de pornire a functionării si ziua în care întreaga instalatie va fi oprită.

6. În coloana 5 se va mentiona numărul de zile în care se realizează operatiunea de rafinare a alcoolului brut, în cazul obtinerii de alcool etilic rafinat, respectiv numărul de zile în care se realizează distilarea materiei prime alcoolice, în cazul obtinerii distilatelor de vin, de cereale, de fructe etc., în concordantă cu tehnologia de fabricatie adoptată pentru obtinerea cantitatilor de alcool/distilate estimate.

7. Perioadele de nefunctionare a instalatiei de fabricatie se înscriu în programul de lucru prin indicarea orei din ziua în care se va opri instalatia si se vor aplica sigilii fiscale, respectiv a orei din ziua în care se va desigila instalatia, în vederea repunerii în functiune.

8. Datele înscrise în programul de lucru, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, vor respecta corelatia: Coloana 6 = capacitate zilnică x coloana 5

 

ACTE ALE COLEGIULUI MEDICILOR DENTISTI DIN ROMÂNIA

 

COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI DIN ROMÂNIA

 

DECIZIE

privind Lista cuprinzând procedurile terapeutice care pot fi aplicate de medicul specialist si medicul primar în ortodontie

 

În temeiul art. 500, 502 si 525 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

Consiliul national al Colegiului Medicilor Dentisti din România decide:

Art. 1. - Consiliul national al Colegiului Medicilor Dentisti din România adoptă prin prezenta decizie Lista cuprinzând procedurile terapeutice care pot fi aplicate de medicul specialist si medicul primar în ortodontie, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Colegiului Medicilor Dentisti din România,

Liviu Zetu

 

Bucuresti, 26 ianuarie 2008.

Nr. 2.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând procedurile terapeutice care pot fi aplicate de medicul specialist si medicul primar în ortodontie

 

1. Diagnosticul anomaliilor dento-maxilare

2. Aplicarea unui aparat ortodontic mobil

3. Adaptarea prin rebazare, retusare, reparatii aparate ortodontice în cabinet

4. Activarea elementelor de ancorare si actiune ale aparatelor mobile

5. Confectionarea în cabinet (reparatia) a unor elemente de actiune mecanice simple

6. Elaborarea unui plan de tratament ortodontic pentru anomalii dento-maxilare

7. Aplicarea, activarea si adaptarea aparatelor fixe si mobile functionale

8. Aplicarea, activarea si adaptarea aparatelor fixe si mobile functionale de tipul poliagregate

9. Tratament functional: combaterea obiceiurilor vicioase, reeducare functională (miogimnastică)

10. Elaborarea unui plan de tratament complex al anomaliilor dento-maxilare: ortodontic, chirurgical, functional, protetic

11. Confectionarea de aparate mobile si fixe ca: aparate poliagregate (de tip Edgewise Standard si Straightwire), disjunctoare

12. Tratamentul chirurgical ortodontic prin: extractii seriate, dirijate, basculări si replantări, frenectomie, septotomie

13. Tratamentul ortodontic/protetic: echilibrarea finală a ocluziei prin slefuiri selective ocluzale si/sau aproximale, reconstituirea morfo-functională a dintilor, rezolvarea edentatiei la copii si tineri cu mijloace protetice fixe si mobile

14. Tratamentul ortodontic functional: prin terapie ortodontică în scop profilactic

15. Profilaxia anomaliilor dento-maxilare în colectivităti organizate (cauze functionale - obiceiuri vicioase, de nutritie, afectiuni de ordin general - rahitism etc.)

16. Epidemiologia anomaliilor dento-maxilare

17. Profilaxia anomaliilor dento-maxilare prin mijloace educative (educatie sanitară si igienă alimentară)

18. Tehnici de anestezie în medicina dentară

19. Tratamentul accidentelor generale ale anesteziei locoregionale, în vederea mentinerii functiilor vitale

20. Tratamentul accidentelor si complicatiilor locale ale anesteziei loco-regionale

21. Tehnici de extractie la dintii temporari si permanenti

22. Tratamentul de urgentă al accidentelor si complicatiilor extractiei dentare

23. Reabilitarea orală implanto-protetică după obtinerea competentelor aprobate de Ministerul Sănătătii Publice

24. Tratamentul de urgentă al plăgilor mucoasei orale

25. Tratamentul de urgentă în fracturile maxilo-mandibulare

26. Tratamentul supuratiilor periosoase (abces vestibular/ palatinal/parodontal)

27. Consultatia primară oncologică oro-maxilo-facială

28. Tratamentul de urgentă al luxatiei temporo-mandibulare

29. Tratamentul cariei simple si complicate la dintii temporari si permanenti

30. Tratamentul afectiunilor mucoasei orale (gingivostomatite eritematoase/ulcero-necrotice, stomatite veziculoase, gingivostomatite din diverse boli generale, leucoplazie, eritroplazie, lichen plan etc.)

31. Tratamentul protetic al leziunilor coronare si al edentatiei partiale reduse

32. Tratamentul edentatiei partiale

33. Tratamentul edentatiei totale

34. Tratamentul protetic al leziunilor coronare si a diferitelor forme de edentatie a dintilor permanenti la copii

35. Tratamentul chirurgical al parodontopatiei marginale cronice

36. Efectuarea si interpretarea examenelor radiologice si imagistice în medicina dentară

Medicul specialist/primar de chirurgie dento-alveolară nu are dreptul de a practica incizii tegumentare cervico-faciale.

Procedurile terapeutice care apartin medicului stomatolog/dentist nu pot fi anulate unui absolvent de medicină dentară care face o specializare în chirurgie dento-alveolară, chirurgie oro-maxilo-facială sau ortodontie. Anularea acestor proceduri care au fost câstigate prin diploma de medic stomatolog/dentist ar fi o ilegalitate care nu are nicio justificare.

Pentru toate specialitătile, inclusiv pentru medicul dentist, specialist sau primar de stomatologie generală, competentele recunoscute în domeniul medicină dentară de Ministerul Sănătătii conferă drepturile legale în vigoare.

Conform publicatiei de examen pentru obtinerea atestatelor de studii complementare, publicate în revista „Viata Medicală” nr. 34 din 24 august 2007, prevăzută în ordinul ministrului sănătătii nr. 418/2005, acestea sunt:

- parodontologie, cu durata de 6 luni (examen teoretic si examen practic);

- pedodontie, cu durata de 6 luni (examen teoretic si examen practic);

- implantologie, cu durata de 18 săptămâni curs teoretic si 3 săptămâni pregătire practică (examen teoretic si examen practic)

- endodontie, cu durata de 6 luni (examen teoretic si examen practic)

- utilizarea terapeutică si chirurgicală a laserilor în medicină dentară, cu durata de două săptămâni (examen teoretic si examen practic).

Conform Legii nr. 84/1995 si Ordinului comun al ministrului sănătătii si al ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 1.141/1.386/2007, la art. 11 alin. (4) se precizează: „Stagiul de doctorat în stiinte medicale nu se consideră ca modul de pregătire în rezidentiat.”

Fată de cele de mai sus, titlul de doctor în stiinte medicale nu se asimilează celui de specialist, în conformitate cu Adresa primită de la Ministerul Sănătătii Publice în 23 ianuarie 2008 cu nr. VIII d/4.127 din 23 ianuarie 2008.

Cursurile de 1-2-3 zile nu reprezintă studii complementare si nici nu pot fi asimilate cu acestea, conform adresei MS - Centrul National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti nr. 112 din 7 ianuarie 2008.

 

COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI DIN ROMÂNIA

 

DECIZIE

privind Lista cuprinzând procedurile terapeutice care pot fi aplicate de medicul specialist si de medicul primar în chirurgia dento-alveolară

 

În temeiul art. 500, 502 si 525 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

Consiliul national al Colegiului Medicilor Dentisti din România decide:

Art. 1. - Consiliul national al Colegiului Medicilor Dentisti din România adoptă prin prezenta decizie Lista cuprinzând procedurile terapeutice care pot fi aplicate de medicul specialist si de medicul primar în chirurgia dento-alveolară, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Colegiului Medicilor Dentisti din România,

Liviu Zetu

 

Bucuresti, 26 ianuarie 2008.

Nr. 6.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând procedurile terapeutice care pot fi aplicate de medicul specialist si de medicul primar în chirurgia dento-alveolară

 

1. Tehnici de anestezie în medicina dentară

2. Tratamentul accidentelor generale ale anesteziei locoregionale, în vederea mentinerii functiilor vitale

3. Tratamentul accidentelor si complicatiilor locale ale anesteziei loco-regionale

4. Tehnici curente de extractie a dintilor temporari si permanenti

5. Tratamentul de urgentă al accidentelor si complicatiilor extractiei dentare

6. Extractiile alveoloplastice

7. Odontectomia dintilor inclusi si semiinclusi

8. Osteotomia transmaxilară

9. Chiuretajul periapical

10. Rezectia apicală la dintii frontali

11. Rezectia apicală la dintii laterali

12. Amputatie, premolarizare, hemisectie

13. Replantarea dentară. Transplantarea dentară

14. Tratamentul accidentelor eruptiei dentare la dintii temporari si definitivi

15. Redresarea chirurgical-ortodontică a dintilor inclusi, în colaborare cu medicul specialist ortodont

16. Tratamentul parodontopatiilor marginale cronice

17. Excizia si plastia frenurilor si bridelor

18. Adâncirea santurilor vestibulare si paralinguale

19. Plastiile de aditie a crestei alveloare

20. Reabilitarea orală implanto-protetică

21. Elevatia membranei sinusale si mărirea distantei subsinusale (lifting sinus)

22. Tratamentul de urgentă al plăgilor cavitătii orale

23. Tratamentul de urgentă în fracturile maxilo-mandibulare

24. Tratamentul supuratiilor periosoase (abces vestibular/ palatinal/parodontal)

25. Consultatia primară oncologică oro-maxilo-facială

26. Extirparea de tumori benigne superficiale si ale mucoasei orale, cu obligativitatea examenului histo-patologic

27. Tratamentul chisturilor oaselor maxilare ce nu necesită rezectii osoase de continuitate si nu deschid cavităti naturale de vecinătate (sinus maxilar, fose nazale, canal mandibular)

28. Tratamentul de urgentă al artritei temporo-mandibulare

29. Tratamentul luxatiei temporo-mandibulare

30. Metode chirurgicale de maleabilizare osoasă în vederea aplicării tratamentului ortodontic în colaborare cu un medic specialist ortodont

31. Tratamentul cariei simple la dintii temporari si permanenti

32. Tratamentul pulpitelor acute si cronice la dintii temporari si permanenti

33. Tratamentul necrozei si cangrenei pulpare la dintii temporari si permanenti

34. Tratamentul parodontitelor apicale acute si cronice

35. Tratamentul afectiunilor mucoasei orale (gingivostomatite eritematoase/ulcero-necrotice, stomatite veziculoase, gingivostomatite din diverse boli generale, leucoplazie, eritroplazie, lichen plan etc.)

36. Tratamentul protetic al leziunilor coronare si edentatiei partiale reduse

37. Tratamentul edentatiei partiale

38. Tratamentul edentatiei totale

39. Tratamente medico-dentare ce nu necesită spitalizare, datorită afectiunilor generale asociate statusului dentoparodontal

40. Efectuarea si interpretarea examenelor radiologice si imagistice în medicina dentară

Medicul specialist/primar de chirurgie dento-alveolară nu are dreptul de a practica incizii tegumentare cervico-faciale.

Procedurile terapeutice care apartin medicului stomatolog/dentist nu pot fi anulate unui absolvent de medicină dentară care face o specializare în chirurgie dento-alveolară, chirurgie oro-maxilo-facială sau ortodontie. Anularea acestor proceduri care au fost câstigate prin diploma de medic stomatolog/dentist ar fi o ilegalitate care nu are nicio justificare.

Pentru toate specialitătile, inclusiv pentru medicul dentist, specialist sau primar de stomatologie generală, competentele recunoscute în domeniul medicină dentară de Ministerul Sănătătii conferă drepturile legale în vigoare.

Conform publicatiei de examen pentru obtinerea atestatelor de studii complementare publicate în „Viata Medicală” nr. 34 din 24 august 2007, prevăzută în Ordinul ministrului sănătătii nr. 418/2005, acestea sunt:

- parodontologie, cu durata de 6 luni (examen teoretic si examen practic);

- pedodontie, cu durata de 6 luni (examen teoretic si examen practic);

- implantologie, cu durata de 18 săptămâni curs teoretic si 3 săptămâni pregătire practică (examen teoretic si examen practic);

- endodontie, cu durata de 6 luni (examen teoretic si examen practic);

- utilizarea terapeutică si chirurgicală a laserilor în medicină dentară, cu durata de două săptămâni (examen teoretic si examen practic).

Conform Legii nr. 84/1995 si Ordinului ministrului sănătătii si al ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 1.141/1.386/2007, la art. 11 alin. (4) se precizează:

„Stagiul de doctorat în stiinte medicale nu se consideră ca modul de pregătire în rezidentiat.”

Fată de cele de mai sus, titlul de doctor în stiinte medicale nu se asimilează celui de specialist, în conformitate cu Adresa primită de la Ministerul Sănătătii Publice în 23 ianuarie 2008 cu nr. VIII d/4.127 din 23 ianuarie 2008.

Cursurile de 1-2-3 zile nu reprezintă studii complementare (competente) si nici nu pot fi asimilate cu acestea, conform Adresei MS - Centrul National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti nr. 112 din 7 ianuarie 2008.

 

COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI DIN ROMÂNIA

 

DECIZIE

privind Lista cuprinzând procedurile terapeutice care pot fi aplicate de medicul specialist si de medicul primar de chirurgie oro-maxilo-facială cu dublă licentă (medicină dentară si medicină generală) sau absolventi ai facultătilor de medicină dentară

 

În temeiul art. 500, 502 si 525 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

Consiliul national al Colegiului Medicilor Dentisti din România decide:

Art. 1. - Consiliul national al Colegiului Medicilor Dentisti din România adoptă prin prezenta decizie Lista cuprinzând procedurile terapeutice care pot fi aplicate de medicul specialist si de medicul primar de chirurgie oro-maxilo-facială cu dublă licentă (medicină dentară si medicină generală) sau absolventi ai facultătilor de medicină dentară, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Colegiului Medicilor Dentisti din România,

Liviu Zetu

 

Bucuresti, 26 ianuarie 2008.

Nr. 7.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând procedurile terapeutice care pot fi aplicate de medicul specialist si de medicul primar de chirurgie oro-maxilo-facială cu dublă licentă (medicină dentară si medicină generală) sau absolventi ai facultătilor de medicină dentară

 

1. Anestezia în chirurgia oro-maxilo-facială si medicina dentară

2. Tratamentul accidentelor generale ale anesteziei locoregionale în vederea mentinerii functiilor vitale

3. Tratamentul accidentelor si complicatiilor locale ale anesteziei loco-regionale

4. Extractia dintilor temporari si permanenti

5. Tratamentul accidentelor si complicatiilor locale ale extractiei dentare

6. Rezectia apicală la dintii frontali si laterali

7. Amputatia, premolarizarea si hemisectia

8. Extractii alveoloplastice

9. Osteotomie transmaxilară

10. Chiuretaj periapical

11. Replantări si transplantări dentare

12. Tratamentul chirurgical al parodontopatiilor marginale cronice

13. Tratamentul chirurgical preprotetic si preimplantar

14. Tratamentul implanto-protetic

15. Elevatia mucoasei sinuzale si mărirea distantei subsinuzale (lifting sinus)

16. Tratamentul incluziei dentare si a accidentelor eruptiei dentare

17. Tratamentul supuratiilor oro-maxilo-faciale

18. Tratamentul afectiunilor sinuzale de origine dentară

19. Tratamentul durerii în teritoriul oro-maxilo-facial

20. Tratamentul de urgentă si definitiv în traumatologia oromaxilo-facială

21. Tratamentul chisturilor si tumorilor benigne ale oaselor maxilare

22. Tratamentul tumorilor benigne ale părtilor moi oro-maxilocervico- faciale

23. Tratamentul tumorilor maligne în teritoriul oro-maxilocervico-faciale

24. Tratamentul afectiunilor articulatiei temporo-mandibulare

25. Tratamentul afectiunilor glandelor salivare

26. Tratamentul malformatiilor congenitale ale fetei si maxilarelor

27. Tratamentul chirurgical al anomaliilor dento-maxilare în colaborare cu medicul specialist/primar ortodont

28. Plastia reconstructivă de părti moi si osoase în teritoriul oro-maxilo-cervico-facial

29. Tratamentul cariei simple si complicate la dintii temporari si permanenti

30. Tratamentul afectiunilor mucoasei orale (gingivostomatite eritematoase/ulcero-necrotice, stomatite veziculoase, gingivostomatite din diverse boli generale, leucoplazie, eritroplazie, lichen plan etc.)

31. Tratamentul protetic al leziunilor coronare si edentatiei partiale reduse

32. Tratamentul edentatiei partiale

33. Tratamentul edentatiei totale

34. Efectuarea si interpretarea examenelor radiologice si imagistice în medicina dentară

Medicul specialist/primar de chirurgie dento-alveolară nu are dreptul de a practica incizii tegumentare cervico-faciale.

Procedurile terapeutice care apartin medicului stomatolog/dentist nu pot fi anulate unui absolvent de medicină dentară care face o specializare în chirurgie dento-alveolară, chirurgie oro-maxilo-facială sau ortodontie. Anularea acestor proceduri care au fost câstigate prin diploma de medic stomatolog/dentist ar fi o ilegalitate care nu are nicio justificare.

Pentru toate specialitătile, inclusiv pentru medicul dentist, specialist sau primar de stomatologie generală, competentele recunoscute în domeniul medicină dentară de Ministerul Sănătătii Publice conferă drepturile legale în vigoare.

Conform publicatiei de examen pentru obtinerea atestatelor de studii complementare, publicate în revista „Viata Medicală” nr. 34 din 24 august 2007, prevăzută în Ordinul ministrului sănătătii nr. 418/2005, acestea sunt:

- parodontologie, cu durata de 6 luni (examen teoretic si examen practic);

- pedodontie, cu durata de 6 luni (examen teoretic si examen practic);

- implantologie, cu durata de 18 săptămâni curs teoretic si 3 săptămâni pregătire practică (examen teoretic si examen practic);

- endodontie, cu durata de 6 luni (examen teoretic si examen practic);

- utilizarea terapeutică si chirurgicală a laserilor în medicină dentară, cu durata de 2 săptămâni (examen teoretic si examen practic).

Conform Legii nr. 84/1995 si Ordinului comun al ministrului sănătătii si al ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 1.141/1.386/2007, la art. 11 alin. (4) se precizează: „Stagiul de doctorat în stiinte medicale nu se consideră ca modul de pregătire în rezidentiat.”

Fată de cele de mai sus, titlul de doctor în stiinte medicale nu se asimilează celui de specialist, în conformitate cu Adresa primită de la Ministerul Sănătătii Publice în 23 ianuarie 2008 cu nr. VIII d/4.127 din 23 ianuarie 2008.

Cursurile de 1-2-3 zile nu reprezintă studii complementare si nici nu pot fi asimilate cu acestea, conform adresei MS - Centrul National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti nr. 112 din 7 ianuarie 2008.