MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 362         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 12 mai 2008

 

SUMAR

 

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

468. - Hotărâre pentru aprobarea plătii contributiei financiare voluntare a României către Organizatia Maritimă Internatională în vederea finantării studiului privind modificările climaterice datorate gazelor cu efect de seră, ca urmare a emisiilor provenite de la navele maritime

 

469. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

 

470. - Hotărâre privind organizarea la Bucuresti, în perioada 17-19 iunie 2008, a celei de-a doua reuniuni a părtilor la Conventia-cadru privind protectia si dezvoltarea durabilă a Carpatilor

 

472. - Hotărâre privind recunoasterea Uniunii Ziaristilor Profesionisti din România ca fiind de utilitate publică

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

535. - Ordin al ministrului mediului si dezvoltării durabile pentru aprobarea Instructiunilor privind modalitătile de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 55/2008 privind reluarea pentru anul 2008 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto national

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea plătii contributiei financiare voluntare a României către Organizatia Maritimă Internatională în vederea finantării studiului privind modificările climaterice datorate gazelor cu efect de seră, ca urmare a emisiilor provenite de la navele maritime

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă plata contributiei financiare voluntare a României către Organizatia Maritimă Internatională în vederea finantării studiului privind modificările climaterice datorate gazelor cu efect de seră, ca urmare a emisiilor provenite de la navele maritime.

(2) Echivalentul în lei al sumei de 10.000 dolari S.U.A, reprezentând plata contributiei financiare voluntare a României către Organizatia Maritimă Internatională în vederea finantării studiului privind modificările climaterice datorate gazelor cu efect de seră, ca urmare a emisiilor provenite de la navele maritime, se va calcula pe baza raportului de schimb leu/dolar S.U.A. în vigoare la data efectuării plătii.

(3) Plata contributiei financiare voluntare prevăzute la alin. (2) se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor aprobat pe anul 2008.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor,

Antonel Tănase,

secretar de stat

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Attila Korodi

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 7 mai 2008.

Nr. 468.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 494 din 9 iulie 2003, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 101, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,Art. 101. - (1) În structura Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei se organizează la nivel de directie generală Organismul intermediar pentru promovarea societătii informationale, în vederea gestionării fondurilor structurale si implementării măsurilor cuprinse în Programul operational sectorial pentru cresterea competitivitătii economice.”

2. După articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 111, cu următorul cuprins:

„Art. 111. - Plătile pentru convorbirile telefonice fixe si mobile se efectuează în limita sumei de 200.000 lei anual din bugetul propriu aprobat al Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei.”

3. Anexa nr. 1 „Structura organizatorică a Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei” se modifică si se înlocuieste cu anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Károly Borbély

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 7 mai 2008.

Nr. 469.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 744/2003)

 

Numărul maxim de posturi: 168, exclusiv demnitarii

si posturile aferente cabinetului ministrului

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

 


*) Se organizează si functionează la nivel de directie generală.

**) Se înfiintează ca unitate fără personalitate juridică, distinctă de structura organizatorică a ministerului.

***) Se organizează si functionează la nivel de compartiment.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea la Bucuresti, în perioada 17-19 iunie 2008, a celei de-a doua reuniuni a părtilor la Conventia-cadru privind protectia si dezvoltarea durabilă a Carpatilor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 4 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă organizarea la Bucuresti, în perioada 17-19 iunie 2008, a celei de-a doua reuniuni a părtilor la Conventia-cadru privind protectia si dezvoltarea durabilă a Carpatilor.

Art. 2. - Finantarea cheltuielilor pentru organizarea evenimentului prevăzut la art. 1, în sumă totală de 200.000 lei, se asigură din prevederile bugetare aprobate Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile pe anul 2008, la capitolul 74.01 „Protectia Mediului”, titlul 20 „Titlul II Bunuri si servicii”, articolul 30 „Alte cheltuieli”, cu respectarea prevederilor legale, conform devizului estimativ prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Attila Korodi

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 7 mai 2008.

Nr. 470.

 

ANEXĂ

 

DEVIZ ESTIMATIV DE CHELTUIELI

 

Nr. crt.

Actiuni organizatorice

Suma alocată (lei)

1.

 

 

 

 

Cheltuieli pentru săli, servicii de traducere si alte servicii

 

1.1. Sălile de conferintă si echipamentele aferente

 

Sala de conferintă

• Chirie si cheltuieli administrative 8.400 lei x 3 zile = 25.200 lei

• Videoproiector si ecran: 885 lei x 3 zile = 2.655 lei

• Instalatie pentru traducere simultană română/engleză, inclusiv 150 de căsti si receptori: 1.800 lei x 3 zile = 5.400 lei

• Sistem de sonorizare 700 lei x 3 zile = 2.100 lei

35.355

Sala compartimentabilă pentru expozitii/masa oficială/coctail/punct de înregistrare participanti

• Chirie si cheltuieli administrative: 5.400 lei x 3 zile = 16.200 lei

20.100

• Sistem de sonorizare si ambiantă muzicală: 1.000 lei x 3 zile = 3.000 lei

• Panouri fonoabsorbante despărtitoare: 300 lei x 3 zile = 900 lei

 

Sala Secretariat:

9.840

• Chirie si cheltuieli administrative: 1.500 lei x 3 zile = 4.500 lei

• 5 posturi conexiune internet: 450 lei x 3 zile = 1.350 lei

• 2 posturi fax: 665 lei x 3 zile = 1.995 lei

• 2 posturi telefonice fixe: 665 lei x 3 zile = 1.995 lei

 


Nr. crt.

Actiuni organizatorice

Suma alocată (lei)

 

1.2. Servicii de traducere:

• Traducere documente: cea 100 pag. x 40 lei/pag. = 4.000 lei

• Traducere simultană: română/engleză: 2 persoane x 8 ore x 3 zile x 100 lei = 4.800 lei

8.800

 

1.3. Alte servicii:

• închiriere aparatură (fax, telefon, copiator, imprimantă, ecran digital etc): 1.500 lei x3 zile = 4.500 lei

• Asigurarea asistentei tehnice la echipamente electrice, electronice si IT: 5 persoane x 200 lei/zi x 3 zile = 3.000 lei

• Transport oficialităti/tranfer/visit tour/ghizi, inclusiv închirieri autocare/masini: 12.000 lei

• Cheltuieli pentru materiale promotionale - toate inscriptionate cu sigla conferintei = 23.060 lei

• mape textile: 150 de persoane x 30 lei = 4.500 lei

• blocnotesuri: 150 de persoane x 10 lei = 1.500 lei

• memory stickuri: 150 de persoane x 100 lei = 15.000 lei

• 1 banner (3x6 m2) x 70 Iei/m2 si 2 rollup (1,5 x 2,5 m2) x 400 lei/buc. = 1.260 lei + 800 lei = 2.060 lei

• Cheltuieli de secretariat (consumabile, rechizite, pixuri, ecusoane etc): 150 persoane x 75 lei/persoană = 11.250 lei

53.810

2.

Organizarea unei mese oficiale pentru seara zilei de 18 iunie 2008, oferită de ministrul român (pentru 150 de persoane): 150 de persoane x 60 lei = 9.000 lei

9.000

3.

Organizarea unui cocteil oferit de ministrul român (150 de persoane): 150 de persoane x 12,5 lei = 1.875 lei

1.875

4.

Cheltuieli zilnice de masă (pentru 100 de invitati străini): 100 de persoane x 90 lei x 3 zile = 27.000 lei

27.000

5.

Alte cheltuieli: cafea, apă minerală, sucuri sau alte tratatii oferite în timpul sedintelor (150 de persoane): 150 de persoane x 6,5 lei x 3 zile = 2.925 lei

2.925

6.

Cadouri (pentru 15 delegatii ale tărilor si organizatiilor internationale participante): 15 delegatii x 225 lei = 3.375 lei

3.375

7.

Alte cheltuieli neprevăzute

27.920

 

TOTAL:

200.000

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind recunoasterea Uniunii Ziaristilor Profesionisti din România ca fiind de utilitate publică

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 39 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 246/2005,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se recunoaste Uniunea Ziaristilor Profesionisti din România, persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, cu sediul în municipiul Bucuresti, Piata Presei Libere nr. 1, sectorul 1, ca fiind de utilitate publică.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Adrian Iorgulescu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 7 mai 2008.

Nr. 472.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTĂRII DURABILE

 

ORDIN

pentru aprobarea Instructiunilor privind modalitătile de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 55/2008 privind reluarea pentru anul 2008 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto national

 

În baza art. 12 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 55/2008 privind reluarea pentru anul 2008 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto national, în temeiul art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 368/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile, cu completările ulterioare,

ministrul mediului si dezvoltării durabile emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Instructiunile privind modalitătile de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 55/2008 privind reluarea pentru anul 2008 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto national, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Administratia Fondului pentru Mediu va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Attila Korodi

 

Bucuresti, 6 aprilie 2008.

Nr. 535.

 

ANEXĂ

 

INSTRUCTIUNI

privind modalitătile de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 55/2008 privind reluarea pentru anul 2008 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto national

 

Art. 1. - Producătorii de autoturisme, importatorii sau reprezentantii autorizati ai acestora, persoane juridice, denumiti în continuare solicitanti, care intentionează să se înscrie în Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto national, denumit în continuare Program, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele conditii:

a) functionează legal si au avizele/acordurile/autorizatiile necesare desfăsurării activitătii;

b) au în obiectul de activitate productia si/sau comercializarea autovehiculelor, inclusiv a autoturismelor noi;

c) si-au îndeplinit obligatiile de plată a taxelor, impozitelor si contributiilor către bugetul general consolidat, bugetele locale, Fondul pentru mediu;

d) au cont deschis la Trezoreria Statului;

e) nu se află în procedură de insolventă sau nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea acesteia, potrivit prevederilor legale;

f) nu sponsorizează activităti cu efect negativ asupra mediului, conform prevederilor art. 14 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările si completările ulterioare, si procedurilor prevăzute în Manualul de operare al Fondului pentru mediu.

Art. 2. - (1) Solicitantii care îndeplinesc cumulativ conditiile prevăzute la art. 1 se pot înscrie în Program în termen de 10 zile de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin depunerea la sediul Administratiei Fondului pentru Mediu, în plic sigilat, a unui dosar care cuprinde următoarele documente:

a) cererea de înscriere în vederea înscrierii si validării în Program, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentele instructiuni, în original;

b) cererea de finantare a solicitantului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezentele instructiuni, în original;

c) certificatul de înregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului, cu toate anexele, în copie;

d) împuternicirea dată de către conducerea solicitantului persoanei desemnate să o reprezinte în relatia cu Administratia Fondului pentru Mediu, dacă este cazul, în original;

e) certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului, valabil la data depunerii cererii, din care să rezulte: datele de identificare ale solicitantului, capitalul social, obiectul principal de activitate si activitătile secundare, administratorii, actionarii/asociatii, situatia juridică, în original;

f) certificatele de atestare fiscală si certificatul fiscal valabile la data depunerii cererii, care să dovedească faptul că solicitantul nu are datorii la bugetul general consolidat si la bugetele locale, în original;

g) certificatul de cazier fiscal, valabil la data depunerii cererii, în original;

h) certificatul de atestare privind obligatiile de plată la Fondul pentru mediu, în original;

i) formularul de raportare contabilă la încheierea exercitiului financiar aferent anului 2007, vizat de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Economiei si Finantelor, însotit de raportul administratorilor si al comisiei de cenzori sau de raportul de audit, după caz, precum si de ultima balantă de verificare lunară, aferentă anului în curs;

j) certificarea/înregistrarea comunitară sau natională de tip pentru autoturismele propuse a fi introduse în Program, în copie, sau dovada calitătii de importator ori de reprezentant autorizat al producătorului/importatorului de autoturisme;

k) proiectul, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentele instructiuni, în original.

(2) Anterior semnării contractului de finantare, solicitantul va prezenta originalele documentelor depuse în copie la dosar, pentru ca acestea să fie certificate „conform cu originalul” de către personalul Administratiei Fondului pentru Mediu.

Art. 3. - (1) Solicitantii care îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 1 si 2 sunt validati participe la desfăsurarea Programului.

(2) Comitetul de avizare al Administratiei Fondului pentru Mediu validează solicitantii ori respinge cererile acestora, în termen de 7 zile lucrătoare de la data închiderii perioadei de înscriere în Program.

(3) Lista producătorilor validati, numărul de autoturisme si suma alocată pentru fiecare producător validat se publică pe site-ul Administratiei Fondului pentru Mediu, www.afm.ro, în termen de 3 zile lucrătoare de la data închiderii perioadei de validare.

Art. 4. - (1) Un producător, importator sau reprezentant autorizat al acestora nu poate solicita pentru o marcă de autoturisme mai mult decât suma alocată prin Program, respectiv 120.000 mii lei, în caz contrar solicitarea fiind nulă.

(2) Solicitările cumulate pentru o singură marcă de autoturisme, ale tuturor producătorilor, importatorilor si reprezentantilor autorizati ai acestora, nu trebuie să depăsească suma alocată prin Program, în caz contrar urmând a se aplica prevederile alin. (4).

(3) În conditiile în care suma totală solicitată prin proiectele depuse de către producătorii validati depăseste suma alocată prin Program, Administratia Fondului pentru Mediu va proceda, în interiorul termenului prevăzut la art. 3 alin. (2), la distribuirea acesteia între producătorii validati, prin aplicarea unui coeficient de proportionalitate obtinut din raportul dintre suma alocată si suma totală solicitată.

(4) În situatia în care totalul sumelor solicitate de producătorii, importatorii si reprezentantii autorizati ai unei mărci depăseste suma totală alocată prin Program, coeficientul prevăzut la alin. (3) se va aplica, într-o primă etapă, acestora, până la incidenta sumei alocate. A doua etapă constă în aplicarea coeficientului tuturor producătorilor, importatorilor si reprezentantilor autorizati ai acestora, în conditiile prevăzute la alin. (3).

Art. 5. - (1) Programul se desfăsoară în limita sumei de 120.000 mii lei, pe parcursul a două etape:

a) prima etapă, până la data de 25 septembrie 2008;

b) a doua etapă, de la 1 octombrie până la 12 decembrie 2008.

(2) Contractul pentru finantare nerambursabilă, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, care face parte integrantă din prezentele instructiuni, în baza căruia se alocă suma aprobată unui producător validat, este valabil până la data de 12 decembrie 2008.

(3) Dacă un producător validat nu a utilizat, conform contractului de finantare, până la sfârsitul primei etape cel putin 80% din suma contractată, contractul de finantare nerambursabilă încetează de drept, iar Administratia Fondului pentru Mediu va redistribui suma rămasă neutilizată conform criteriului prevăzut la art. 4.

(4) Redistribuirea sumei rămase neutilizate se face prin act aditional, pe baza cererii de suplimentare a valorii, depusă de producătorii validati care au utilizat cel putin 80% din suma contractată. Dacă un producător validat a utilizat 100% din suma contractată, acesta poate solicita devansarea datei de începere a etapei următoare. Depunerea acestor cereri se face la sediul Administratiei Fondului pentru Mediu până la data de 25 septembrie inclusiv, în functie de desfăsurarea Programului.

(5) Pentru etapa a doua, lista producătorilor validati rămasi în Program se publică în termen de 3 zile lucrătoare de la data redistribuirii sumei rămase neutilizate.

Art. 6. - (1) Pentru a putea beneficia de Program, orice persoană fizică proprietar/mostenitor al unui autoturism uzat având o vechime de cel putin 12 ani de la anul fabricatiei, aflat în stare de functionare si a cărui primă înmatriculare în România a avut loc până la data de  31 decembrie 2006 inclusiv, trebuie să se înscrie la un producător validat pentru achizitionarea unui autoturism nou, după publicarea listei producătorilor validati.

(2) Înscrierea persoanelor fizice în Program se realizează numai după ce producătorul validat a semnat contractul de finantare nerambursabilă cu Administratia Fondului pentru Mediu.

(3) La înscriere, producătorul validat eliberează persoanei fizice o notă de acceptare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentele instructiuni.

(4) Notele de acceptare eliberate persoanelor fizice de producătorii validati, inclusiv după redistribuire, sunt valabile 30 de zile calendaristice de la eliberare, fără ca valabilitatea acestora să depăsească datele de: 18 septembrie pentru prima etapă si 5 decembrie pentru etapa a doua. La expirarea valabilitătii notei de acceptare, producătorul validat poate scoate din evidenta sa persoana fizică respectivă. (5) Înscrierea se face în limita numărului de autoturisme si a sumei contractate de producătorul validat cu Administratia Fondului pentru Mediu si asigură persoanei fizice accesul la Program.

(6) Persoanele fizice înscrise în Program trebuie pună la dispozitie producătorului validat, în termenul prevăzut la alin. (4), următoarele documente:

a) actul de identitate, în copie;

b) certificatul de înmatriculare al autoturismului uzat, în copie legalizată;

c) certificatul de distrugere a autoturismului uzat, eliberat de un operator economic autorizat să desfăsoare activităti de colectare a vehiculelor scoase din uz, în copie legalizată; d) certificatul de radiere din evidenta circulatiei a autoturismului uzat, în original;

e) certificatul de mostenitor, în copie legalizată, dacă persoana fizică înscrisă este mostenitoarea proprietarului (inclusiv, dacă este cazul, certificatul de căsătorie sau un alt document care atestă schimbarea numelui si/sau a prenumelui, în copie legalizată). Atunci când certificatul de mostenitor atestă existenta mai multor mostenitori, este necesară o declaratie notarială prin care acestia acceptă ca un singur comostenitor, nominalizat, să beneficieze de facilitătile Programului, în original;

f) nota de acceptare eliberată de producătorul validat, în original.

(7) Producătorul validat garantează accesul la Program al persoanei fizice care depune, în termenul prevăzut la alin. (4), toate documentele prevăzute la alin. (6). În cazul în care accesul persoanei fizice la Program nu se realizează din culpa exclusivă a producătorului validat, acesta are obligatia de a oferi persoanei fizice respective, în maximum 90 de zile după data de 12 decembrie 2008, posibilitatea achizitionării unui autoturism nou, la o valoare mai mică cu suma de 3.000 lei.

Art. 7. - (1) Proprietarul/mostenitorul predă autoturismul uzat unui operator economic autorizat desfăsoare activităti de colectare a vehiculelor scoase din uz, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Operatorul economic prevăzut la alin. (1), după verificarea notei de acceptare, a certificatului de înmatriculare a autoturismului si a actului de identitate al proprietarului/ mostenitorului, eliberează certificatul de distrugere a autoturismului uzat, conform prevederilor Ordinului ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului administratiei si internelor si al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 87/527/411/2005 privind aprobarea modelului si a conditiilor de emitere a certificatului de distrugere la preluarea vehiculelor scoase din uz.

(3) Lista operatorilor economici autorizati desfăsoare activităti de colectare a vehiculelor scoase din uz se publică pe site-ul Administratiei Fondului pentru Mediu, www.afm.ro, odată cu publicarea listei producătorilor validati.

(4) Certificatul de radiere din evidenta circulatiei a autoturismului uzat se eliberează în baza certificatului de distrugere prezentat în original.

Art. 8. - (1) Suma de 3.000 lei se scade de către producătorul validat din pretul de achizitie al unui autoturism nou care urmează a fi încasat de la persoanele fizice beneficiare. (2) În factura de livrare a autoturismului va fi evidentiat pretul de vânzare al acestuia si, distinct, se va face mentiunea „Suma de 3.000 lei se suportă de Administratia Fondului pentru Mediu, conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 55/2008 privind reluarea pentru anul 2008 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto national”. Sub rubrica ”Total de plată” se înscrie textul ”Diferenta de plată beneficiar” si se mentionează suma rămasă de achitat de către persoana fizică beneficiară.

(3) Decontarea sumei către producătorul validat se face în baza cererii de tragere si a contractului pentru finantare nerambursabilă, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 5 si 6, care fac parte integrantă din prezentele instructiuni.

(4) Decontarea sumei către producătorul validat se face lunar, prin virament în contul de trezorerie al acestuia, pe baza cererii de tragere prevăzute la alin. (3), care se depune lunar la Administratia Fondului pentru Mediu, până la data de 25 a lunii respective, la care se anexează:

a) lista persoanelor fizice beneficiare si a autoturismelor uzate aferente, semnată si stampilată de către producătorul validat, care contine datele de identificare ale persoanei fizice beneficiare (tipul, seria si numărul actului de identitate, domiciliul  si/sau resedinta, codul numeric personal, numărul de telefon) si datele de identificare ale autoturismului uzat (marca, tipul, numărul de identificare - seria sasiului/caroseriei – seria motorului, după caz, anul de fabricatie, numărul certificatului de înmatriculare, numărul certificatului de radiere din evidenta circulatiei);

b) facturile emise persoanelor fizice beneficiare, aferente achizitionării autoturismelor noi, în copie si în original (originalul se restituie).

(5) Documentele mentionate la art. 6 alin. (6), care atestă datele de identificare ale persoanelor fizice beneficiare si datele de identificare ale autoturismelor uzate, rămân spre păstrare si arhivare la producătorul validat.

(6) Producătorul validat completează lista persoanelor fizice beneficiare cu datele de identificare ale acestora si datele de identificare ale autoturismelor uzate mentionate la alin. (4) lit. a) si răspunde de realitatea datelor înscrise în această listă, care se depune la Administratia Fondului pentru Mediu.

(7) Administratia Fondului pentru Mediu poate solicita documentele prevăzute la art. 6 alin. (6) pentru verificarea datelor înscrise în lista persoanelor fizice beneficiare si a autoturismelor uzate aferente, prezentată de către producătorul validat.

 

 

ANEXA Nr. 1

la instructiuni

 

Datele de identificare ale solicitantului .......................................................

(producător de autoturisme, importator sau reprezentant autorizat)

Nr. de înregistrare la Administratia Fondului

pentru Mediu ...................../..........................

Nr. de înregistrare ............/................

 

 

CERERE DE ÎNSCRIERE

 

Denumirea solicitantului .................................................................................................

Forma juridică de organizare ..........................................................................................

Nr. de înregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului ....................../........................./..........................., CUI .........., cont nr. ......................................., deschis la Trezoreria ............................................... .

Adresa sediului social:

Str. ............................................ nr. ......., bl. ......, sc. ......., et. ......, ap. ......., localitatea ............................................., judetul/sectorul ............................, telefon ....................................., fax ..................................., e-mail .............................................

Reprezentant legal/Împuternicit ....................................., posesor al BI/CI/pasaportului seria ........... nr. .................., eliberat/eliberată de .................................., CNP ................................, domiciliat în ....................................................................... .

Solicităm înscrierea în programul instituit prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 55/2008 privind reluarea pentru anul 2008 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto national.

Subsemnatul, ....................................., în calitate de reprezentant legal al ......................................, declar pe propria răspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals în declaratii, următoarele:

a) societatea comercială nu se află în procedură de insolventă;

b) societatea comercială nu face obiectul unei proceduri legale pentru declararea insolventei;

c) societatea comercială nu are obligatii exigibile de plată la bugetul general consolidat, bugetele locale, Fondul pentru mediu;

d) societatea comercială nu sponsorizează activităti cu efect negativ asupra mediului;

e) nu am furnizat informatii false în documentele prezentate.

Subsemnatul îmi asum răspunderea tuturor informatiilor continute în prezenta cerere si în toate celelalte formulare si documente depuse, inclusiv documentele financiare, garantez că datele furnizate sunt actuale, reale si corecte si declar că am luat cunostintă despre prevederile Codului penal privind falsul în declaratii.

Neîndeplinirea conditiilor de mai sus ori prezentarea eronată ori falsă a acestor conditii va duce automat la respingerea cererii sau, ulterior, la returnarea integrală a sumei primite ca finantare nerambursabilă în cadrul programului mentionat mai sus, dacă aceasta a fost acordată.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai Administratiei Fondului pentru Mediu cu privire la orice aspect tehnic si financiar în legătură cu activitatea societătii pe care o reprezint.

 

Persoană de contact ................................................................

Telefon ....................................................................................

În calitate de ............................................................................

Prin semnătura si stampila sa solicitantul confirmă că a înteles si si-a însusit în întregime continutul

cererii.

Reprezentant legal/Împuternicit:

Numele si prenumele ..............................................................

Functia ....................................................................................

Semnătura ..............................................................................

Data ........................................................................................

L.S.

Decizia Comitetului de avizare al Administratiei Fondului pentru Mediu ........................................

(aprobat/respins)

Presedintele Comitetului de avizare,

Numele si prenumele ..............................................................

Semnătura ..............................................................................

Data ........................................................................................

 

ANEXA Nr. 2

la Instructiuni

 

PROIECT

privind diminuarea poluării aerului, datorată emisiilor de gaze de esapament de la autoturisme, prin înnoirea Parcului auto national

 

A. Datele de identificare ale societătii comerciale

1. Denumirea completă a societătii comerciale ....................................................................................................................

2. Numărul de înregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului: ........................................./......................................

3. CUI/Cod fiscal ...................................................................................

4. Forma juridică de organizare ............................................................

5. Adresa societătii comerciale:

- adresa sediului social: str. .................................. nr. ......., localitatea ................................., judetul/sectorul ......................., telefon ..............................., fax ............................., e-mail .................................., persoana de contact ..........................................., telefon .................................................;

- adresa sediului operational: str. ................................. nr. ......., localitatea ......................, judetul/sectorul ......................., telefon ..............................., fax ............................., e-mail .................................., persoana de contact ...........................................,

telefon .................................................;

- adresele punctelor de lucru care au legătură cu implementarea proiectului: str. .......................................... nr. ........., localitatea ......................................, judetul/sectorul .........................., telefon ..................................., fax ............, email ..............,

persoana de contact .............................................., telefon ............ .

6. Forma de proprietate:

- forma de proprietate: privată |_| publică |_|;

- procentul: privată .......... % publică .......... %.

7. Domeniul de activitate al societătii comerciale (descrierea activitătilor - principală si secundară):

 

Activitatea principală

Cod CAEN

 

Activitatea secundară

Cod CAEN

 

 

1.

2.

3.

...

8. Cifra de afaceri ......................... .

8.1. Cifra totală de afaceri (pe ultimii 3 ani, dacă este cazul, si estimat pe anul curent):

.......................

- anul ..............., valoarea ......................... lei;

- anul ..............., valoarea ......................... lei;

- anul ..............., valoarea ......................... lei;

- anul curent .........., valoarea ................... lei.

8.2. Cifra de afaceri realizată pe piata românească (pe ultimii 3 ani, dacă este cazul, si estimat pe anul curent):

- anul ..............., valoarea ......................... lei;

- anul ..............., valoarea ......................... lei;

- anul ..............., valoarea ......................... lei;

- anul curent .........., valoarea ................... lei.

9. Profit/Pierderi înregistrat/înregistrate pe piata românească (pe ultimii 3 ani, dacă este cazul, si estimat pe anul curent):

- anul ..............., valoarea ......................... lei;

- anul ..............., valoarea ......................... lei;

- anul ..............., valoarea ......................... lei;

- anul curent .........., valoarea ................... lei.

10. Total active/pasive:

- anul precedent .................... lei;

- anul curent .......................... lei.

11. Numărul si structura personalului:

Numărul total de salariati .................., din care:

- personal direct productiv ...................................................;

- personal administrativ si alte departamente .....................;

- personal de conducere .....................................................;

- personal care participă la realizarea proiectului .............. .

B. Descrierea activitătii curente a solicitantului

1. Istoric al activitătii solicitantului .......................................

1.1. Descrieti activitatea de bază desfăsurată ........................................

1.2. Descrieti pe scurt activitătile secundare (auxiliare) desfăsurate ............................

2. Produsele/Serviciile oferite de solicitant: ...........................................................................................................................

(precizati si aria geografică în care sunt comercializate/prestate)

3. Ponderi ale diferitelor tipuri de activităti în cifra de afaceri curentă:

.............................. %;

.............................. %.

4. Autorizatii, avize, acorduri, certificate necesare pentru proiect, dacă este cazul:

 

 

Denumirea

Data eliberării/expirării

Institutia emitentă

 

1.

2.

3.

4.

...

 

5. Piata actuală si piata potentială a solicitantului:

Ce procent din piată are firma dumneavoastră ? ......................................... Care este piata-tintă ? ........................................

6. Alte informatii si/sau documente semnificative pentru functionarea afacerii si realizarea proiectului: ..............................

C. Prezentarea proiectului si obiectul finantării

1. Titlul proiectului: Diminuarea poluării aerului, datorată emisiilor de gaze de esapament de la autoturisme, prin înnoirea

Parcului auto national

2. Descrierea si localizarea proiectului [Descrieti tema proiectului cu elementele generale si particulare, fazele si etapele

acestuia, modul de implementare, grupurile-tintă cărora se adresează, sursa de poluare si eforturile (inclusiv financiare) depuse

până acum pentru reducerea poluării.] .........................

3. Obiectul finantării: sustinerea din Fondul pentru mediu cu suma de 3.000 lei din pretul de vânzare al unui autoturism

nou, în conditiile predării, în vederea distrugerii, a unui autoturism uzat de către persoanele fizice beneficiare.

4. Obiectivele si rezultatele estimate la finalizarea proiectului ..........................

5. Impactul asupra mediului (efecte, rezultate, propagare, modul în care se asteaptă ca implementarea proiectului

contribuie la reducerea poluării si/sau a consumului de carburant) ..........................

6. Durata si graficul estimative de realizare a proiectului propus:

Data anticipată de început: ziua .................. luna ................ anul ..............

Data anticipată de sfârsit: ziua .................... luna ................ anul ..............

 

Luna                             Activitatea propusă în cadrul proiectului (înnoirea Parcului auto national cu un număr de ........... autoturisme noi)

Luna 1

Luna 2

Luna

...

7. Riscuri ce pot apărea în implementarea proiectului (prezentati riscurile luate în calcul la elaborarea proiectului, dacă este cazul): ...............................................................................................................................................................................................

D. Valoarea proiectului

Suma totală solicitată de la Administratia Fondului pentru Mediu .................. [lei]

[numărul de autoturisme noi ce se estimează a se comercializa în cadrul proiectului x 3.000 lei].

E. Alte aspecte relevante cu privire la proiectul propus: ..........................

 

Numele, prenumele si functia

reprezentantului legal/împuternicitului

.....................................................

Numele, prenumele si functia

responsabilului de proiect

.....................................................

Semnătura reprezentantului legal/împuternicitului

si stampila firmei ...................................

Semnătura responsabilului de proiect

......................................................

 

ANEXA Nr. 3

la Instructiuni

 

Datele de identificare ale producătorului validat

Nr. de înregistrare iesire ........../....................

(se completează la eliberarea notei de acceptare persoanei fizice)

Nr. de înregistrare intrare ........../..................

(se completează la prezentarea persoanei fizice cu documentele obligatorii)

 

NOTĂ DE ACCEPTARE

 

I. Prin prezenta se confirmă înscrierea în programul instituit prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 55/2008 privind reluarea pentru anul 2008 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto national (Programul) a: doamnei/ domnului ............................................................................................... (numele si prenumele), adresa ...................., în calitate de proprietar/mostenitor1)

al autoturismului:

- marca2) : ...........................................;

- tipul 2) : ..............................................;

- numărul de identificare (seria caroseriei/sasiului)2) : ......................;

- seria motorului (după caz)2) 3) : ....................................................;

- anul de fabricatie 2) : .................................;

- numărul de înmatriculare 2) : ......................................................... .

II. Prezenta notă de acceptare garantează accesul doamnei/domnului .............................. (numele si prenumele) la facilitătile oferite prin Program:

- marca: .............................;

- tipul: ................................,

comercializat prin Societatea Comercială ................................, cu conditia predării spre casare si radierii din evidentă a autoturismului precizat la pct. I, având o vechime mai mare sau egală cu 12 ani de la anul fabricatiei, a cărui primă înmatriculare în România a avut loc până la data de 31 decembrie 2006 inclusiv, aflat în stare de functionare, care contine cumulativ următoarele componente esentiale: motorul, transmisia, trenul de rulare, caroseria, sasiul, precum si echipamentele electronice de gestionare a functiilor vehiculului si dispozitivul catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricatie4), în baza prezentării următoarelor documente într-un interval de 30 de zile de la data eliberării prezentei note de acceptare [dar fără a se depăsi data de 18 septembrie 2008*)]:

a) actul de identitate, în copie;

b) certificatul de înmatriculare al autoturismului uzat, în copie legalizată;

c) certificatul de distrugere a autoturismului uzat, în copie legalizată;

d) certificatul de radiere din evidenta circulatiei a autoturismului uzat, în original;

e) certificatul de mostenitor, în copie legalizată, dacă persoana fizică înscrisă este mostenitoarea proprietarului (inclusiv, dacă este cazul, certificatul de căsătorie sau un alt document care atestă schimbarea numelui si/sau a prenumelui, în copie legalizată). Atunci când certificatul de mostenitor atestă existenta mai multor mostenitori, este necesară o declaratie notarială prin care acestia acceptă ca un singur comostenitor, nominalizat, să beneficieze de facilitătile Programului, în original;

f) prezenta notă de acceptare, în original.

Subsemnatul, ................., în calitate de proprietar/mostenitor al autoturismului uzat descris mai sus, cunoscând prevederile art. 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 55/2008, conform cărora nu pot beneficia de suma de 3.000 lei decât o singură dată pentru achizitionarea unui singur autoturism nou, declar pe propria răspundere că nu m-am înscris pe listele altui producător validat.

 

Semnăturile autorizate ale producătorului validat

L.S.

...........................

Beneficiar,

..............................................

 

1) Se anulează mentiunea inutilă.

2) Se mentionează aceste date conform certificatului de înmatriculare.

3) Se completează dacă seria motorului este mentionată în certificatul de înmatriculare.

4) Se referă la faptul că toate elementele enumerate trebuie aibă o vechime mai mare sau egală cu 12 ani.

*) În caz de redistribuire, nota de acceptare este valabilă până la data de 5 decembrie 2008.

 

ANEXA Nr. 4

la instructiuni

 

Datele de identificare ale solicitantului

.......................................................

(producător de autoturisme,

importator sau reprezentant autorizat)

Nr. de înregistrare ............/................

Nr. de înregistrare la Administratia Fondului

pentru Mediu ...................../..........................

 

CERERE DE FINANTARE

 

Denumirea solicitantului ..................................................................

Forma juridică de organizare ..........................................................

Nr. de înregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului ........................../....................../.........................,

CUI ..........................................

Contul nr. ............................................, deschis la Trezoreria ...........................................................

Adresa sediului social: str. ................................ nr. ....., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ....., localitatea .................................., judetul/sectorul ........................................, telefon .................................., fax ................................, e-mail ..................................... .

Reprezentantul legal/Împuternicitul ..............................................., posesor al BI/CI/pasaportului seria ....... nr. ......., eliberat/eliberată de ..............................., CNP ......................................., domiciliat în ................................................, solicit finantarea nerambursabilă cu suma de ................................... lei a proiectului „Diminuarea poluării aerului, datorată emisiilor de gaze de esapament de la autoturisme, prin înnoirea Parcului auto national” din cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului national auto, conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 55/2008 privind reluarea pentru anul 2008 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto national.

 

Reprezentant legal/Împuternicit,

Numele si prenumele ..............................................

Functia ....................................................................

Semnătura ..............................................................

Data ........................................................................

L.S.

Aprobat de Administratia Fondului pentru Mediu:

Presedinte,

Numele si prenumele ..............................................

Semnătura ..............................................................

Director economic,

Numele si prenumele ..............................................

Semnătura ..............................................................

Director Directia proiecte,

Numele si prenumele ..............................................

Semnătura ..............................................................

Sef serviciu (Directia proiecte),

Numele si prenumele ..............................................

Semnătura ..............................................................

Economist/Referent,

Numele si prenumele ..............................................

Semnătura ..............................................................

 

ANEXA Nr. 5

la instructiuni

 

CONTRACT PENTRU FINANTARE NERAMBURSABILĂ

 

Nr. ......... din ................

1. Părtile contractante

Între:

Administratia Fondului pentru Mediu, cu sediul în municipiul Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 294, corp A, sectorul 6, cod fiscal 14715650, reprezentată legal prin presedinte ........................................... si prin director economic .............................,

în calitate de autoritate contractantă, si Societatea Comercială ........................................, cu sediul în ............................., înregistrată la Oficiul National al Registrului Comertului sub nr. ..................................., CUI/cod fiscal ........................., cont nr. .......................... deschis la Trezoreria ...................................., reprezentată legal prin domnul/doamna .................................................... si

domnul/doamna ........................................., care împuternicesc pe domnul/doamna ............................................, în calitate de producător validat, denumită în continuare Beneficiar, a intervenit prezentul contract de finantare nerambursabilă, denumit în continuare contract.

2. Obiectul si valoarea contractului

2.1. Prin prezentul contract, Administratia Fondului pentru Mediu acordă Beneficiarului o finantare nerambursabilă, denumită în continuare finantare, în vederea sustinerii proiectului „Diminuarea poluării aerului, datorată emisiilor de gaze de esapament de la autoturisme, prin înnoirea Parcului auto national” din cadrul programului instituit prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 55/2008 privind reluarea pentru anul 2008 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto national. 2.2. Valoarea totală a prezentului contract este de .............. lei.

3. Durata contractului

Prezentul contract intră în vigoare de la data semnării acestuia de către părti si este valabil până la data de 12 decembrie 2008.

4. Modalitatea de finantare

4.1. Finantarea se face în transe lunare, în interiorul perioadei prevăzute la pct. 3, si în conformitate cu graficul de finantare nerambursabilă prevăzut în anexa la contract.

4.2. Finantarea se realizează prin debitarea contului de trezorerie al Administratiei Fondului pentru Mediu, pe măsura tragerii sumelor, si prin creditarea contului nr. ........ deschis la Trezoreria ....................... de către Beneficiar, pe bază de cerere de tragere însotită în mod obligatoriu de documentele prevăzute la art. 8 alin. (4) din Instructiunile privind modalitătile de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 55/2008 privind reluarea pentru anul 2008 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto national, aprobate prin Ordinul ministrului mediului si dezvoltării durabile nr. 535/2008.

4.3. Virarea sumelor din contul Administratiei Fondului pentru Mediu în contul Beneficiarului se va face în termen de 10 zile de la depunerea cererii de tragere; ultima cerere de tragere se depune cel mai târziu pe data de 18 septembrie 2008.

4.4. Suma neutilizată la data de 18 septembrie 2008 de către Beneficiar se consideră anulată si rămâne la dispozitia Administratiei Fondului pentru Mediu, care, în functie de cerere, o poate redistribui altor producători validati.

5. Obligatiile Beneficiarului

Beneficiarul se obligă:

a) utilizeze cel putin 80% din suma contractată până la data de 18 septembrie 2008 pentru prima etapă;

b) utilizeze finantarea în exclusivitate pentru realizarea proiectului „Diminuarea poluării aerului, datorată emisiilor de gaze de esapament de la autoturisme, prin înnoirea Parcului auto national”, respectiv decontarea sumei de 3.000 lei/autoturism, acordată conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 55/2008 privind reluarea pentru anul 2008 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto national;

c) informeze Administratia Fondului pentru Mediu si să prezinte documentele corespunzătoare în cazul în care survin modificări cu privire la actele constitutive si/sau la informatiile furnizate cu ocazia prezentării cererii de finantare sau pe parcursul derulării prezentului contract;

d) permită reprezentantilor Administratiei Fondului pentru Mediu accesul la sediile sale pentru inspectarea activitătilor ce se realizează din finantarea acordată si examinarea registrelor si a evidentelor contabile, în legătură cu derularea proiectului;

e) plătească toate taxele, impozitele si contributiile pe care le datorează potrivit reglementărilor legale si în termenele prevăzute de acestea;

f) nu sponsorizeze, pe perioada de valabilitate a prezentului contract, activităti cu impact negativ asupra mediului;

g) să furnizeze, în maximum 5 zile lucrătoare de la solicitarea Administratiei Fondului pentru Mediu, orice informatii suplimentare considerate necesare pentru îndeplinirea prezentului contract;

h) întocmească si să remită Administratiei Fondului pentru Mediu un raport final privind realizarea activitătilor din proiect, la încetarea valabilitătii prezentului contract.

6. Obligatiile Administratiei Fondului pentru Mediu Administratia Fondului pentru Mediu se obligă:

a) asigure finantarea proiectului în conditiile mentionate în prezentul contract, în limita sumelor alocate cu această destinatie prin bugetul propriu de venituri si cheltuieli;

b) pună la dispozitia Beneficiarului informatiile legate de operatiunea de finantare.

7. Răspunderea contractuală

7.1. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părti dă dreptul părtii lezate de a cere rezilierea contractului si de a pretinde plata de daune-interese.

7.2. Beneficiarul îsi asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate tertilor din culpa sa pe parcursul derulării proiectului, Administratia Fondului pentru Mediu fiind degrevată integral de orice responsabilitate.

7.3. Orice disfunctionalitate ivită pe parcursul derulării prezentului contract va fi notificată de către Beneficiar Administratiei Fondului pentru Mediu. Dacă deficientele mentionate în notificare nu sunt înlăturate în maximum 10 zile de la data notificării, Administratia Fondului pentru Mediu are dreptul de a lua următoarele măsuri:

a) sistarea temporară, fără preaviz, a finantării, până la remedierea cauzelor care au dus la sistare;

b) rezilierea prezentului contract si, în acest caz, înapoierea sumelor deja plătite în cadrul acestuia.

7.4. Administratia Fondului pentru Mediu îsi rezervă dreptul de a denunta unilateral prezentul contract în cel mult 15 zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevăzute la data încheierii acestuia si care conduc la modificarea clauzelor contractuale în asa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public.

8. Încetarea contractului

Prezentul contract încetează în următoarele situatii:

a) de drept, în conditiile în care beneficiarul nu a utilizat cel putin 80% din suma alocată prin prezentul contract pentru prima etapă a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto national;

b) la data prevăzută în contract;

c) la data interventiei unei hotărâri de autoritate.

9. Forta majoră

9.1. Forta majoră exonerează de răspundere partea care o invocă si o dovedeste în conditiile legii.

9.2. Partea contractantă care invocă forta majoră are obligatia de a notifica celeilalte părti aparitia respectivului caz de fortă majoră, în termen de 5 zile de la data producerii acestuia.

9.3. Îndeplinirea prezentului contract va fi suspendată în perioada de actiune a fortei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părtilor până la aparitia acesteia.

10. Cesiunea

Prezentul contract, precum si toate drepturile si obligatiile decurgând din acesta nu pot face obiectul niciunei cesiuni totale sau partiale.

11. Litigii

11.1. Orice diferend rezultat din interpretarea si/sau executarea prezentului contract se va rezolva, pe cât posibil, pe cale amiabilă.

11.2. În cazul în care o solutie amiabilă nu este posibilă, litigiul se supune spre solutionare instantelor judecătoresti competente în a căror rază teritorială îsi are sediul Administratia Fondului pentru Mediu.

12. Dispozitii finale

12.1. Administratia Fondului pentru Mediu si Beneficiarul se angajează să păstreze confidentialitatea rapoartelor, situatiilor la care se face referire în prezentul contract si a oricărui document, oricărei informatii sau oricărui alt material de care iau cunostintă în derularea prezentului contract, informatiile putând fi furnizate numai autoritătilor competente, în conditiile legii, sau unor terte părti numai cu acordul părtilor la prezentul contract.

12.2. Orice notificare în baza prezentului contract se face la următoarele adrese:

Pentru Administratia Fondului pentru Mediu: Municipiul Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 294, corp A, sectorul 6;

Pentru Beneficiar: ...................................................................................................................................................................

În cazul în care Beneficiarul doreste fie notificat la o altă adresă sau si-a schimbat adresa, va înstiinta în scris Administratia Fondului pentru Mediu, în termen de 10 zile de la data aparitiei modificării.

12.3. Prin semnarea prezentului contract, inclusiv în caz de semnare prin procură, noi, reprezentantii legali ai Beneficiarului, am luat cunostintă de prevederile Codului penal privind falsul în declaratii.

12.4. Anexa face parte integrantă din prezentul contract.

12.5. Prezentul contract, inclusiv anexa la acesta, poate fi modificat si/sau completat cu acordul părtilor, prin act aditional.

12.6. Prezentul contract s-a semnat la data de ........... la sediul Administratiei Fondului pentru Mediu din Bucuresti, în ....... exemplare, toate având valoare juridică egală, din care ....... exemplare pentru Administratia Fondului pentru Mediu si ....... exemplare pentru Beneficiar.

 

Administratia Fondului pentru Mediu

Presedinte,

........

Director economic,

...............

Director proiecte,

.....................

Consilier juridic,

.........................

Beneficiar,

........

 

ANEXĂ

la contract

 

GRAFIC

de finantare nerambursabilă

 

Nr.

crt.

Esalonarea finantării

Sold la începutul

perioadei

Acordări

Sold la sfârsitul

perioadei

Observatii

Anul

Luna

Data programată

Suma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administratia Fondului pentru Mediu

Presedinte,

..........................................

 

Director economic,

..........................................

Director proiecte,

..........................................

Consilier juridic,

..........................................

Beneficiar,

.............................................................

(numele, prenumele, functia persoanelor mentionate

în preambulul contractului si stampila)

 

ANEXA Nr. 6

la instructiuni

 

Datele de identificare ale solicitantului Nr. de înregistrare la Administratia Fondului

....................................................... pentru Mediu ...................../..........................

(producător de autoturisme,

importator sau reprezentant autorizat)

Nr. de înregistrare ............/................

 

CERERE DE TRAGERE

 

Denumirea solicitantului ............................................................

Forma juridică de organizare ....................................................

Nr. de înregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului ......................./............................../................................., CUI .................................................., cont nr. ............................................., deschis la Trezoreria .....................................................

Adresa sediului social: str. ......................................................................... nr. ........., bl. ......., sc. ......., et. ........, ap. ........, localitatea ................................................, judetul/sectorul ..................................., telefon ................................., fax ...................., e-mail ..........................................

Reprezentantul legal/Împuternicitul ....................................., posesor al BI/CI/pasaportului seria ....... nr. .........., eliberat/eliberată de ........................., CNP ......................., domiciliat în ..........................., în baza Contractului pentru finantare nerambursabilă nr. .................../........................., vă rog să aprobati prezenta cerere de tragere pentru suma de .................... lei din finantarea nerambursabilă contractată.

Prezenta cerere este însotită de:

a) lista persoanelor fizice beneficiare si a autoturismelor uzate aferente, semnată si stampilată de către producătorul validat, care contine: datele de identificare ale persoanei fizice beneficiare (tipul, seria si numărul actului de identitate, domiciliul si/sau resedinta, codul numeric personal, numărul de telefon) si datele de identificare ale autoturismului uzat (marca, tipul, seria sasiului, seria motorului si anul de fabricatie, numărul certificatului de înmatriculare al autoturismului, numărul certificatului de radiere din evidenta circulatiei a autoturismului uzat);

b) facturile emise de producătorul validat în favoarea persoanelor fizice beneficiare, aferente achizitionării autoturismelor noi, în copie si original.

Subsemnatul îmi asum răspunderea tuturor informatiilor continute în prezenta cerere, în lista persoanelor fizice beneficiare si a autoturismelor uzate aferente, inclusiv în documentele financiare. Garantez că datele furnizate sunt actuale, reale si corecte si declar că am luat cunostintă de prevederile Codului penal privind falsul în declaratii.

 

Reprezentant legal/Împuternicit,

Numele si prenumele ..............................................................

Functia ....................................................................................

Semnătura ..............................................................................

Data ........................................................................................

L.S.

Aprobat de Administratia Fondului pentru Mediu:

Presedinte,

Numele si prenumele ..............................................................

Semnătura ..............................................................................

Director economic,

Numele si prenumele ..............................................................

Semnătura ..............................................................................

Director Directia proiecte,

Numele si prenumele ..............................................................

Semnătura ..............................................................................

Sef serviciu (Directia proiecte),

Numele si prenumele ..............................................................

Semnătura ..............................................................................

Economist/Referent,

Numele si prenumele ..............................................................

Semnătura ..............................................................................