MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 374         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 16 mai 2008

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

107. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 128/2007 pentru modificarea Legii învătământului nr. 84/1995

 

509. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 128/2007 pentru modificarea Legii învătământului nr. 84/1995

 

108. - Lege privind înfiintarea comunei Otelec, prin reorganizarea comunei Uivar, judetul Timis

 

510. - Decret pentru promulgarea Legii privind înfiintarea comunei Otelec, prin reorganizarea comunei Uivar, judetul Timis

 

110. - Lege pentru înfiintarea comunei Suhurlui, prin reorganizarea comunei Rediu, judetul Galati

 

512. - Decret privind promulgarea Legii pentru înfiintarea comunei Suhurlui, prin reorganizarea comunei Rediu, judetul Galati

 

514. - Decret privind conferirea Ordinului Meritul Sportiv

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 453 din 16 aprilie 2008 asupra sesizării de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii pentru modificarea Legii nr. 115/1996 pentru declararea si controlul averii demnitarilor, magistratilor, a unor persoane cu functii de conducere si de control si a functionarilor publici

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

486. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 324/2008

 

489. - Hotărâre privind rechemarea unui consul general

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

104/1.040. - Ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei si al ministrului economiei si finantelor pentru aprobarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei privind activitatea de privatizare pe anul 2008

 

577. - Ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor privind aprobarea reglementării tehnice „Normativ pentru producerea betonului si executarea lucrărilor din beton, beton armat si beton precomprimat - Partea 1: Producerea betonului, indicativ NE 012/1-2007”

 

3.939. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului pentru modificarea Ordinului ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 1.871/2007 privind Metodologia de organizare si desfăsurare a probei anticipate sustinute de elevii claselor a XI-a si a probelor sustinute de elevii claselor a XII-a din sectiile bilingve francofone pentru obtinerea mentiunii speciale „sectie bilingvă francofonă” la bacalaureat

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 128/2007 pentru modificarea Legii învătământului nr. 84/1995

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 128 din 12 noiembrie 2007 pentru modificarea Legii învătământului nr. 84/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 776 din 15 noiembrie 2007.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 9 mai 2008.

Nr. 107.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 128/2007 pentru modificarea Legii învătământului nr. 84/1995

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 128/2007 pentru modificarea Legii învătământului nr. 84/1995 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 8 mai 2008.

Nr. 509.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind înfiintarea comunei Otelec, prin reorganizarea comunei Uivar, judetul Timis

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - (1) Se înfiintează comuna Otelec, judetul Timis, având în componentă satele Otelec si Iohanisfeld, prin reorganizarea comunei Uivar.

(2) Resedinta comunei Otelec se stabileste în satul Otelec.

Art. 2. - (1) În urma reorganizării prevăzute la art. 1, comuna Uivar are în componentă satele Uivar, Pustinis, Răuti si Sânmartinu Maghiar.

(2) Resedinta comunei rămâne în satul Uivar.

Art. 3. - (1) Până la constituirea, potrivit legii, a autoritătilor administratiei publice locale în comuna Otelec, rezolvarea problemelor curente se asigură de 2 delegati, numiti prin ordin al prefectului, cu atributii de primar si viceprimar, precum si de un secretar numit de prefect, în conditiile legii, care vor reprezenta autoritătile locale.

(2) Salarizarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se face, potrivit reglementărilor legale în vigoare, din bugetul comunei Otelec.

Art. 4. - (1) Consiliul Judetean Timis si delegatii împuterniciti conform prevederilor art. 3 alin. (1), împreună cu Directia Generală a Finantelor Publice a Judetului Timis si Consiliul Local al Comunei Uivar, repartizează veniturile si cheltuielile bugetului pe anul 2008, precum si patrimoniul actual al comunei Uivar între comunele prevăzute la art. 1 si 2.

(2) Veniturile si cheltuielile care, în conditiile legii, revin de drept comunei Otelec se administrează si se gestionează prin autoritătile administratiei publice locale ale acestei noi comune, iar echilibrarea bugetului local se realizează pe seama sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, în limita prevederilor aprobate pentru anul 2008, pe ansamblul judetului Timis.

(3) Bugetul comunei Otelec pe anul 2008 se elaborează de către delegatii prevăzuti la art. 3 alin. (1), cu avizul Directiei Generale a Finantelor Publice a Judetului Timis.

(4) Operatiunile de predare-preluare se fac pe bază de protocol încheiat între primarul comunei Uivar si delegatul desemnat prin ordin al prefectului, cu atributii de primar, al comunei Otelec.

Art. 5. - Se autorizează Ministerul Economiei si Finantelor să introducă modificările ce decurg din aplicarea prezentei legi în bugetul de stat pe anul 2008 si în bugetul Ministerului Internelor si Reformei Administrative.

Art. 6. - Alegerile pentru autoritătile administratiei publice locale în comuna nou-înfiintată, potrivit art. 1, se organizează în termen de cel mult 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 7. - Până la noile alegeri locale, autoritătile administratiei publice locale din comuna Uivar functionează în componenta avută la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 8. - Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 9 mai 2008.

Nr. 108.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind înfiintarea comunei Otelec, prin reorganizarea comunei Uivar, judetul Timis

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind înfiintarea comunei Otelec, prin reorganizarea comunei Uivar, judetul Timis, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 8 mai 2008.

Nr. 510.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru înfiintarea comunei Suhurlui, prin reorganizarea comunei Rediu, judetul Galati Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - (1) Se înfiintează comuna Suhurlui, având în componentă satul Suhurlui, prin reorganizarea comunei Rediu, judetul Galati.

(2) Resedinta comunei Suhurlui se stabileste în satul Suhurlui.

Art. 2. - (1) În urma reorganizării prevăzute la art. 1, comuna Rediu are în componentă satele Rediu si Plevna.

(2) Resedinta comunei Rediu rămâne în satul Rediu.

Art. 3. - (1) Până la constituirea, potrivit legii, a autoritătilor administratiei publice locale în comuna Suhurlui, judetul Galati, rezolvarea problemelor curente se asigură de către 2 delegati cu atributii de primar si viceprimar, numiti prin ordin al prefectului, precum si de un secretar, numit de prefect, în conditiile legii, care vor reprezenta autoritătile locale.

(2) Salarizarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se va face potrivit reglementărilor legale în vigoare, din bugetul comunei Suhurlui.

Art. 4. - (1) Consiliul Judetean Galati si delegatii împuterniciti conform prevederilor art. 3 alin. (1), împreună cu Directia Generală a Finantelor Publice Galati si Consiliul Local al Comunei Rediu, repartizează veniturile si cheltuielile actualului buget, respectiv patrimoniul actual al comunei Rediu, între comunele prevăzute la art. 1 si 2.

(2) Veniturile si cheltuielile care, în conditiile legii, revin de drept comunei Suhurlui se administrează si se gestionează prin autoritătile administratiei publice locale ale comunei nouînfiintate, iar echilibrarea bugetului local se realizează pe seama sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, în limita prevederilor aprobate pentru anul curent, pe ansamblul judetului Galati.

(3) Bugetul comunei Suhurlui pe anul 2008 se elaborează de către delegatii prevăzuti la art. 3 alin. (1), cu avizul Directiei Generale a Finantelor Publice Galati.

(4) Operatiunile de predare-preluare se fac pe bază de protocol încheiat între actualul primar al comunei Rediu si delegatul cu atributii de primar al comunei Suhurlui, desemnat prin ordin al prefectului.

Art. 5. - Se autorizează Ministerul Economiei si Finantelor să introducă modificările ce decurg din aplicarea prezentei legi în bugetul de stat pe anul 2008 si în bugetul Ministerului Internelor si Reformei Administrative.

Art. 6. - Până la noile alegeri locale, autoritătile administratiei publice locale din comuna Rediu vor functiona în componenta avută la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 7. - Alegerile pentru autoritătile administratiei publice locale în comuna nou-înfiintată, potrivit art. 1, se organizează în termen de cel mult 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 8. - Anexa la Legea nr. 2/1968 privind reorganizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările si completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 9 mai 2008.

Nr. 110.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru înfiintarea comunei Suhurlui, prin reorganizarea comunei Rediu, judetul Galati

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru înfiintarea comunei Suhurlui, prin reorganizarea comunei Rediu, judetul Galati, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 8 mai 2008.

Nr. 512.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Meritul Sportiv

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. 1, ale art. 7 lit. A si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea presedintelui Agentiei Nationale pentru Sport, pentru rezultatul remarcabil obtinut la Campionatul European de Judo, categoria 48 kg, de la Lisabona, Republica Portugheză,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul Meritul Sportiv clasa a III-a cu o baretă:

- domnului Florin Bercean, antrenor principal;

- domnisoarei Alina Alexandra Dumitru, sportivă.

Art. 2. - Se conferă Ordinul Meritul Sportiv clasa a III-a:

- domnului Robert Andreescu, antrenor;

- domnului Emanuil Campean, antrenor;

- doamnei Simona Richter, antrenor secund;

- domnului Gheorghe Savu, antrenor.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 12 mai 2008.

Nr. 514.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 453

din 16 aprilie 2008

asupra sesizării de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii pentru modificarea Legii nr. 115/1996 pentru declararea si controlul averii demnitarilor, magistratilor, a unor persoane cu functii de conducere si de control si a functionarilor publici

 

În temeiul prevederilor art. 146 lit. a) din Constitutie si al art. 15 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, la data de 18 martie 2008, un grup de 71 de deputati a solicitat Curtii Constitutionale să se pronunte asupra constitutionalitătii art. I pct. 2 din Legea pentru modificarea Legii nr. 115/1996 pentru declararea si controlul averii demnitarilor, magistratilor, a unor persoane cu functii de conducere si de control si a functionarilor publici, dispozitii prin care a fost modificat alin. (1) al art. 18 din Legea nr. 115/1996.

Sesizarea de neconstitutionalitate a fost înregistrată la Curtea Constitutională sub nr. 3.009 din 18 martie 2008 si constituie obiectul Dosarului nr. 602A/2008.

La sesizare a fost anexată lista cuprinzând semnăturile celor 71 de deputati. Potrivit acestei liste, autorii sesizării de neconstitutionalitate sunt următorii: Gheorghe Albu, Liviu Almăsan, Constantin Amarie, Romică Andreica, Gheorghe Barbu, Cornel Stefan Bardan, Marius Bălu, Iulian-Gabriel Bîrsan, Anca-Daniela Boagiu, Cristian Alexandru Boureanu, William-Gabriel Brânză, Daniel Buda, Obuf Cătălin Ovidiu Buhaianu, Diana Maria Busoi, Costică Canacheu, Bogdan Cantaragiu, Petru Călian, Alexandru Ciocâlteu, Liviu Codîrlă, Anca Constantinescu, Dumitru Gheorghe Mircea Cosea, Radu-Cătălin Drăgus, Stelian Dutu, Stelian Fuia, Ionesie Ghiorghioni, Ion Gontea, Dan Grigore, Marian Hoinaru, Traian Constantin Igas, Cristian Ilie, Valentin Adrian Iliescu, Daniel Ionescu, Gratiela Denisa Iordache, Mircea Teodor Iustian, Radu Lambrino, Petru Lificiu, Dănut Liga, Mircea Man, Laurentiu Mironescu, Liviu Alexandru Miroseanu, Alexandru Mocanu, Corneliu Momanu, Petru Movilă, Viorel Oancea, Ioan Oltean, Aurel Olărean, Dumitru Pardău, Marian Sorin Paveliu,

Constantin Petrea, Marcel Adrian Piteiu, Corneliu Popescu, Florin Aurelian Popescu, Cosmin Gabriel Popp, Cezar-Florin Preda, Vasile Pruteanu, Ioan Dumitru Puchianu, Dumitru Puzdrea, Cristian Rădulescu, Marius Rogin, Gabriel Sandu, Gheorghe Sârb, Mugurel Liviu Sârbu, Ion Stoica, Petre Străchinaru, Cornel Stirbet, Valeriu Tabără, Constantin Tudor, Raluca Turcan, Petre Ungureanu, Horia Văsioiu si Claudius Mihail Zaharia.

În motivarea sesizării de neconstitutionalitate, autorii acesteia sustin că dispozitiile de lege mentionate nu sunt conforme cu prevederile constitutionale ale art. 44 alin. (8), deoarece se abat de la terminologia acestora. Astfel, folosirea unor expresii precum „diferente nejustificabile” duce la îndepărtarea de norma constitutională instituită prin alin. (8) al art. 44 privind prezumtia caracterului licit al dobândirii averii, ca o măsură de protectie a dreptului de proprietate privată. În acest sens, în cazul „veniturilor nejustificabile” este posibil să nu se pună problema ilicitului, ci doar problema nedovedirii, din neglijentă, a sursei legale a acestora. Ca urmare, veniturile nejustificate nu sunt confiscate, dobândirea lor fiind legală; doar veniturile dobândite ilicit vor fi confiscate, autoritătile publice penale si fiscale competente urmând să ia măsurile corespunzătoare, în conditiile art. 18 alin. (2) din Legea nr. 115/1996.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) si art. 33 din Legea nr. 47/1992, sesizarea a fost transmisă presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si formula punctele de vedere asupra sesizării de neconstitutionalitate.

Guvernul apreciază că sesizarea de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece dispozitiile de lege supuse controlului sunt clare, precise si se mentin în limitele echilibrului just, fiind concepute cu respectarea prevederilor privind proprietatea din Constitutie si din primul Protocol la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale. În acest sens, arată că art. 44 alin. (8) din Constitutie instituie o prezumtie relativă a dobândirii bunurilor în mod licit. Existenta unei prevederi legale care instituie pentru anumite persoane, în considerarea calitătii acestora, obligatia de a păstra documentele justificative pentru bunurile achizitionate într-o perioadă certă de timp, nu afectează, în sine, prezumtia constitutională de liceitate a dobândirii bunurilor, însă neîndeplinirea obligatiei legale de justificare a dobândirii acestor bunuri poate atrage sanctiunea legală a confiscării lor. Din această perspectivă, această măsură a confiscării este o măsură constitutională, deoarece Legea fundamentală nu exclude legiferarea unor alte tipuri de confiscări în afara celor mentionate în prevederile constitutionale ale alin. (9) al art. 44.

Astfel a statuat Curtea Constitutională în jurisprudenta sa, concretizată în decizii precum Decizia nr. 321/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 330 din 16 mai 2007, si Decizia nr. 414/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 22 iunie 2007.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra sesizării de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând sesizarea de neconstitutionalitate, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, dispozitiile legii criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. a) din Constitutie si celor ale art. 1, 10, 15 si 18 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze sesizarea de neconstitutionalitate. Obiectul sesizării de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. I pct. 2 din Legea pentru modificarea Legii nr. 115/1996 pentru declararea si controlul averii demnitarilor, magistratilor, a unor persoane cu functii de conducere si de control si a functionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 263 din 28 octombrie 1996, cu modificările si completările ulterioare, dispozitii prin care a fost modificat alin. (1) al art. 18 din Legea nr. 115/1996, având următorul continut:

- Art. I pct. 2: „La articolul 18, alineatele (1) si (2) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art.18: - (1) Dacă între averea dobândită pe parcursul exercitării functiei si veniturile realizate în aceeasi perioadă se constată diferente nejustificabile prin veniturile realizate, curtea de apel va stabili, prin hotărâre, bunurile sau cota-parte din acestea care nu au fost dobândite din venituri sau alte surse legale ale persoanei a cărei avere este supusă controlului. [...].”

Critica de neconstitutionalitate constă, în esentă, în sustinerea că redactarea acestui text de lege este neconformă cu art. 44 alin. (8) din Constitutie, potrivit căruia „Averea dobândită licit nu poate fi confiscată. Caracterul licit al dobândirii se prezumă.”

Examinând sesizarea de neconstitutionalitate, Curtea retine că dispozitiile art. 18 din Legea nr. 115/1996 au fost supuse controlului de constitutionalitate cu raportare la aceleasi prevederi constitutionale si cu motivare similară, cu ocazia solutionării unei exceptii de neconstitutionalitate ridicate direct de Avocatul Poporului, la solicitarea deputatului Eugen Nicolicea. Cu acel prilej, Curtea, prin Decizia nr. 599/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 839 din 11 octombrie 2006, respingând exceptia de neconstitutionalitate, a statuat că, „desi dispozitiile de lege criticate sunt redactate cu destulă precizie si claritate pentru a face efectivă protectia instituită de textul constitutional invocat si să permită reglarea conduitei celor interesati, în cuprinsul lor sunt utilizate formule inadecvate, ceea ce, într-adevăr, ar putea genera probleme si greutăti în aplicarea acestora.”

Aceste dispozitii au fost însă modificate prin legea atacată. Esenta criticii aduse acestor modificări constă în faptul că averea unei persoane poate fi micsorată împotriva prevederilor Constitutiei.

Curtea retine că modificările propuse sunt imprecise si inadecvate, întrucât este utilizată expresia „diferente nejustificabile” a cărei sferă de cuprindere nu poate fi determinată. De aceea, Curtea constată că, în conditiile în care prin legea criticată sunt reglementate măsuri excesive, insuficient elaborate, uneori, imposibil de realizat, dar cu efect evident neconstitutional, este necesară înlăturarea acestora.

Astfel, în legătură cu motivul de neconstititionalitate invocat, referitor la încălcarea art. 44 alin. (8) din Constitutie, Curtea retine că prezumtia dobândirii licite a averii constituie una dintre garantiile constitutionale ale dreptului de proprietate. Această prezumtie se întemeiază si pe principiul general potrivit căruia orice act sau fapt juridic este licit până la dovada contrarie, impunând, în ceea ce priveste averea unei persoane, ca dobândirea ilicită a acesteia să fie dovedită. Asa fiind, prezumtia instituită prin textul constitutional de referintă nu împiedică cercetarea caracterului ilicit al dobândirii averii. Prin dispozitiile de lege criticate se urmăreste însă răsturnarea sarcinii probei privind caracterul licit al averii, prevăzându-se că averea a cărei dobândire nu poate fi justificată se confiscă. Pe cale de consecintă, rezultă că averea unei persoane este prezumată ca fiind dobândită ilicit până la dovada contrarie făcută chiar de titularul ei.

În legătură cu aceste aspecte, Curtea retine că prin Decizia nr. 85 din 3 septembrie 1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 211 din 6 septembrie 1996, a statuat că „Securitatea juridică a dreptului de proprietate asupra bunurilor ce alcătuiesc averea unei persoane este însă indisolubil legată de prezumtia dobândirii licite a averii. De aceea înlăturarea acestei prezumtii are semnificatia suprimării unei garantii constitutionale a dreptului de proprietate.”

Potrivit argumentelor expuse, Curtea constată că dispozitiile art. I pct. 2 din Legea pentru modificarea Legii nr. 115/1996 pentru declararea si controlul averii demnitarilor, magistratilor, a unor persoane cu functii de conducere si de control si a functionarilor publici, dispozitii prin care a fost modificat alin. (1) al art. 18 din Legea nr. 115/1996, sunt neconstitutionale.

În continuare, Curtea urmează să extindă controlul de constitutionalitate si asupra celorlalte dispozitii ale legii de care, în mod necesar si evident, nu pot fi disociate dispozitiile criticate în sesizare.

Aceste dispozitii au următoarea redactare:

- Art. I pct. 1: „Articolul 3 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 3: - (1) Declaratia de avere se face în scris, pe propria răspundere, potrivit modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.

(2) Datele solicitate în declaratia de avere constituie informatii cu caracter public si derogă de la prevederile legale privind confidentialitatea datelor cu caracter special.

2: La articolul 18, alineatele (1) si (2) se modifică si vor avea următorul cuprins:

Art. 18: - [...] (2) Hotărârea prevăzută la alin.(1) se transmite:

a) parchetului competent, pentru a analiza dacă este cazul să pună în miscare actiunea penală. În cazul în care se constată că persoana este vinovată de săvârsirea unei infractiuni sau a unei contraventii printr-o hotărâre judecătorească definitivă, averea rezultată prin săvârsirea infractiunii sau a contraventiei se confiscă;

b) organelor de specialitate apartinând Ministerului Economiei si Finantelor de la domiciliul persoanei cercetate pentru a se constata dacă pentru averea dobândită, persoana cercetată si-a achitat obligatiile fată de stat, iar în caz contrar să fie executată silit;

c) institutiilor la care lucrează persoana a cărei avere este supusă controlului pentru a se aplica sanctiunile disciplinare prevăzute de Legea nr. 144/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, cu modificările si completările ulterioare.”

Curtea constată că si aceste dispozitii sunt neconstitutionale, deoarece încalcă aceleasi prevederi constitutionale.

Este evident că măsura confiscării unor bunuri constituie o exceptie de la principiul constitutional, consfintit de art. 44 alin. (8) din Constitutie, potrivit căruia caracterul licit al dobândirii bunurilor se prezumă. Astfel, confiscarea nu face decât să aducă atingere prezumtiei de dobândire licită a unor bunuri, ceea ce nu poate conduce decât la concluzia neconstitutionalitătii acestor dispozitii de lege care îngăduie o astfel de atingere adusă averii unei persoane. De aceea, o asemenea măsură este reglementată constitutional doar în cazul săvârsirii unor infractiuni sau contraventii, adică în situatii constatate, în conditiile legii, ca reprezentând fapte cu un anumit grad de pericol social.

În fine, hotărârea curtii de apel, pronuntată potrivit art. 18 alin. (1) din Legea nr. 115/1996, nu poate constitui temei pentru declansarea măsurilor procedurale prevăzute la alin. (2) al aceluiasi articol.

Pentru considerentele arătate, în temeiul art. 146 lit. a) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 11 alin. (1) lit. A.a), al art. 15 alin. (1) si al art. 18 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Constată că dispozitiile Legii pentru modificarea Legii nr. 115/1996 pentru declararea si controlul averii demnitarilor, magistratilor, a unor persoane cu functii de conducere si de control si a functionarilor publici sunt neconstitutionale.

Definitivă si general obligatorie.

Decizia se comunică Presedintelui României, presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si primului-ministru si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Dezbaterea a avut loc la data de 16 aprilie 2008 si la aceasta au participat: Ioan Vida, presedinte, Nicolae Cochinescu, Acsinte Gaspar, Petre Ninosu, Ion Predescu, Tudorel Toader si Augustin Zegrean, judecători.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent-sef,

Doina Suliman

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 324/2008

 

În temeiul art.108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Contractul-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 324/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 252 din 1 aprilie 2008, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 44, alineatele (2) si (5) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(2) Reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale clinice si de medicină dentară încheie un singur contract cu casa de asigurări de sănătate în a cărei rază administrativ-teritorială îsi are sediul furnizorul de servicii medicale sau cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, respectiv cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor. Reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale de recuperare-reabilitare încheie un singur contract cu casa de asigurări de sănătate în a cărei rază administrativ-teritorială îsi are sediul, filiale sau puncte de lucru furnizorul de servicii medicale sau cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, respectiv cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor. Reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale paraclinice încheie un singur contract cu casa de asigurări de sănătate în a cărei rază administrativ-teritorială îsi are sediul, filiale sau puncte de lucru furnizorul de servicii medicale paraclinice si/sau cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, respectiv cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor. Furnizorii de servicii medicale paraclinice pot încheia contracte si cu alte case de asigurări de sănătate, în conditiile prevăzute la alin. (4). Prin punct de lucru nu se întelege punct extern de recoltare, prin urmare casele de asigurări de sănătate nu încheie contracte distincte cu punctele externe de recoltare ale furnizorilor de servicii medicale paraclinice.

.................................................................................................

(5) Fiecare medic de specialitate din specialitătile clinice si dentare, care acordă servicii medicale de specialitate într-o unitate sanitară ambulatorie de specialitate organizată conform Ordonantei Guvernului nr.124/1998, republicată, cu modificările si completările ulterioare, îsi desfăsoară activitatea în baza unui singur contract încheiat cu casa de asigurări de sănătate. Nerespectarea acestei prevederi conduce la rezilierea contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate.”

2. La articolul 47, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 47. - (1) Cabinetele medicale de specialitate din specialitătile clinice, indiferent de forma de organizare, îsi stabilesc programul de activitate zilnic, astfel încât să asigure accesul asiguratilor pe o durată de minimum 35 de ore pe săptămână, repartizarea acestuia pe zile fiind stabilită prin negociere cu casele de asigurări de sănătate. Exceptie fac situatiile prevăzute la alin. (5), (6) si (7).”

3. La articolului 47, după alineatul (4) se introduc trei noi alineate, alineatele (5), (6) si (7), cu următorul cuprins:

„(5) Medicul de specialitate care are contract individual de muncă cu normă întreagă sau, după caz, integrare clinică într-o sectie a unui spital aflat în relatie contractuală cu o casă de asigurări de sănătate si care nu desfăsoară activitate în ambulatoriul integrat al spitalului poate acorda servicii medicale ambulatorii de specialitate în cadrul unui program de activitate stabilit în afara celui din spital si care, pentru specialitătile clinice, să nu depăsească maximum 17,5 ore pe săptămână. În situatia în care medicul de specialitate din spital are contract individual de muncă cu timp partial, acesta poate acorda servicii medicale ambulatorii de specialitate în cadrul unui program de activitate stabilit în afara celui din spital si care, pentru specialitătile clinice, poate fi de până la 35 de ore pe săptămână într-un cabinet medical organizat conform Ordonantei Guvernului nr. 124/1998, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(6) Până la organizarea ambulatoriului integrat al spitalului, medicul de specialitate care are contract individual de muncă cu normă întreagă sau, după caz, integrare clinică într-o sectie a unui spital aflat în relatie contractuală cu o casă de asigurări de sănătate poate acorda servicii medicale ambulatorii de specialitate în cadrul unui program de activitate stabilit în afara celui din spital si care, pentru specialitătile clinice, să nu depăsească maximum 17,5 ore pe săptămână. În situatia în care medicul de specialitate din spital are contract individual de muncă cu timp partial, acesta poate acorda servicii medicale ambulatorii de specialitate în cadrul unui program de activitate stabilit în afara celui din spital si care, pentru specialitătile clinice, poate fi de până la 35 de ore pe săptămână, după cum urmează:

a) într-un cabinet medical organizat conform Ordonantei Guvernului nr. 124/1998, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

b) în ambulatoriul de specialitate al spitalului, organizat în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

(7) Medicul de specialitate care desfăsoară activitate în sistem integrat, precum si medicul de specialitate care are contract de muncă sau integrare clinică pentru activitate desfăsurată exclusiv în cabinete medicale de specialitate fără personalitate juridică care se află în structura spitalelor pot acorda servicii medicale ambulatorii de specialitate în afara programului de activitate, cu respectarea prevederilor alin. (2) sau, după caz, ale alin. (5).”

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Vasile Ciurchea

 

Bucuresti, 7 mai 2008.

Nr. 486.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind rechemarea unui consul general

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Domnul Romeo Săndulescu se recheamă din calitatea de consul general, sef al Consulatului General al României la Cernăuti, Ucraina.

Art. 2. - Domnul Romeo Săndulescu îsi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 mai 2008.

Nr. 489.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL COMUNICATIILOR SI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI

Nr. 104 din 7 martie 2008

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

Nr. 1.040 din 7 aprilie 2008

 

ORDIN

pentru aprobarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei privind activitatea de privatizare pe anul 2008

 

În temeiul prevederilor art.1 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 1/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale unitătilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si a autoritătilor publice centrale, ale art. 5 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei si ministrul economiei si finantelor emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul propriu de venituri si cheltuieli al Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei privind activitatea de privatizare pe anul 2008, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul propriu de venituri si cheltuieli al Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei reprezintă limite maxime care nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate, aprobate prin ordin comun al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei si al ministrului economiei si finantelor.

(2) În cazul în care în executia bugetului de venituri si cheltuieli se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei va efectua cheltuieli totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Károly Borbély

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

ANEXĂ

 

BUGETUL PROPRIU DE VENITURI SI CHELTUIELI

al Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei privind activitatea de privatizare pentru anul 2008

 

- mii lei -

 

Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Program anual

trim.I

trim.II

trim.III

trim.IV

 

 

 

VENITURI TOTALE, din care:

13.591

-

13.591

-

-

 

 

 

I. Venituri curente

13.591

-

13.591

-

 

 

 

C Venituri nefiscale

13.591

-

13.591

-

-

 

 

 

CI. Venituri din proprietate

13.591

-

13.591

-

-

 

30.01

 

Venituri din proprietate

13.591

-

13.591

-

-

 

 

30.01.08

Venituri din dividende

13.591

-

13.591

-

-

 

 

30.01.50

Alte venituri din proprietate

 

 

 

 

 

 

31.01

 

Venituri din dobânzi

-

-

-

-

-

 

 

31.01.03

Alte venituri din dobânzi

-

-

-

-

-

 

 

 

II. Venituri din capital

-

-

-

-

-

 

39.01

 

Venituri din valorificarea unor bunuri

-

-

-

-

-

 

 

39.01.50

Alte venituri din valorificarea unor bunuri - venituri din privatizari

 

-

-

-

-

 

 

 

CHELTUIELI TOTALE, din care:

13.591

-

13.591

-

-

 

87.01

 

Alte actiuni economice

 

 

 

 

 

 

 

 

01. Cheltuieli curente

13.591

-

13.591

-

-

10

 

 

Titlul 1. CHELTUIELI DE PERSONAL

-

-

-

-

-

20

 

 

Titlul II. BUNURI SI SERVICII

-

-

-

-

-

55

 

 

Titlul VII ALTE TRANSFERURI, din care:

13.591

-

13.591

-

-

 

55.01

 

A - Transferuri interne

13.591

-

13.591

-

-

 

 

55.01.20

Varsaminte la bugetul statului din valorificarea activelor bancare si creantelor comerciale si privatizare (doar pentru institutiile implicate in procesul de privatizare)

13.591

 

13.591

 

 

 

 

55.01.20.01

Varsaminte la bugetul de stat, din privatizare

 

 

 

 

 

 

 

55.01.20.02

Varsaminte la bugetul de stat, din dividende

13.591

 

13.591

 

 

 

 

55.01.20.03

Varsaminte la bugetul de stat, din dobânzi

 

 

 

 

 

70

 

 

70. CHELTUIELI DE CAPITAL

-

-

-

-

-

71

 

 

Titlul X. ACTIVE NEFINANCIARE

 

 

 

 

 

 

71.01

 

Active fixe

-

-

-

-

-

 

 

71.01.02

masini, echipamente si mijloace de transport

-

-

-

-

-

 

 

71.01.03

mobilier, aparatura, birotica si alte active corporale

 

 

 

 

 

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE SI LOCUINTELOR

 

ORDIN

privind aprobarea reglementării tehnice „Normativ pentru producerea betonului si executarea lucrărilor din beton, beton armat si beton precomprimat - Partea 1: Producerea betonului, indicativ NE 012/1-2007”

 

În conformitate cu prevederile art. 38 alin. (2) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare, ale art. 2 alin. (4) din Regulamentul privind tipurile de reglementări tehnice si de cheltuieli aferente activitătii de reglementare în constructii, urbanism, amenajarea teritoriului si habitat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 203/2003, cu modificările si completările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea si realizarea schimbului de informatii în domeniul standardelor si reglementărilor tehnice, precum si al regulilor referitoare la serviciile societătii informationale între România si statele membre ale Uniunii Europene, precum si Comisia Europeană,

având în vedere Procesul-verbal de avizare nr. 1 din 21 aprilie 2008 al Comitetului tehnic de coordonare generală al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor,

în temeiul art. 1 alin. (1) si alin. (2) lit. d), al art. 4 pct. 22 si al art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 361/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă reglementarea tehnică „Normativ pentru producerea betonului si executarea lucrărilor din beton, beton armat si beton precomprimat - Partea 1: Producerea betonului, indicativ NE 012/1-2007”, elaborată de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Constructii si Economia Constructiilor - INCERC Bucuresti, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice dispozitii contrare privind producerea betonului, inclusiv cele precizate în reglementarea tehnică „Cod de practică pentru executarea lucrărilor din beton, beton armat si beton precomprimat, indicativ NE 012-1999”, îsi încetează aplicabilitatea.

Art. 4. - (1) Până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, Directia generală tehnică în constructii va coordona elaborarea codului de practică pentru producerea betonului, rezultat prin comasarea textelor următoarelor documente tehnice: - reglementarea tehnică „Normativ pentru producerea betonului si executarea lucrărilor din beton, beton armat si beton precomprimat - Partea 1: Producerea betonului, indicativ NE 012/1-2007”;

- standardul SR EN 206-1:2002 „Beton. Partea 1: Specificatie, performantă, productie si conformitate”, cu amendamentele SR EN 206-1:2002/A1:2005 si SR EN 206-1:2002/A2:2005 si erata SR EN 206-1:2002/C91:2008; si

- standardul SR 13510:2006 „Beton. Partea 1: Specificatie, performantă, productie si conformitate. Document national de aplicare a SR EN 206-1:2002”, cu erata SR 13510:2006/C91:2008.

(2) Documentul tehnic unificat, rezultat prin comasarea textelor documentelor tehnice prevăzute la alin. (1), se publică sub denumirea „Cod de practică pentru producerea betonului, indicativ CP 012/1-2007”, în conditiile legii si cu avizul Comitetului tehnic de coordonare generală al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor, în:

- Buletinul standardizării, editat de Asociatia de Standardizare din România, depozitarul standardelor mentionate la alin. (1); si

- Buletinul Constructiilor, editat de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Constructii si Economia Constructiilor - INCERC Bucuresti, unitate aflată în coordonarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor, cu respectarea prevederilor art. 22 din Ordonanta Guvernului nr. 39/1998 privind activitatea de standardizare natională, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 355/2002, cu completările ulterioare.

 

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

László Borbély

 

Bucuresti, 29 aprilie 2008.

Nr. 577.

 

ANEXĂ

 

NORMAT I V

pentru producerea betonului si executarea lucrărilor din beton, beton armat si beton precomprimat PARTEA 1: PRODUCEREA BETONULUI

 

Indicativ NE 012/1-2007

Art. 1. - Reglementarea tehnică „Normativ pentru producerea betonului si executarea lucrărilor din beton, beton armat si beton precomprimat” cuprinde două părti, si anume:

- Partea 1: Producerea betonului;

- Partea 2: Executarea lucrărilor din beton.

Prezenta reglementare tehnică reprezintă prima parte a documentului „Normativ pentru producerea betonului si executarea lucrărilor din beton, beton armat si beton precomprimat”, respectiv „Partea 1: Producerea betonului”, indicativ NE 012/1-2007”.

Art. 2. - Producerea betonului pe teritoriul României se realizează în baza si cu respectarea prevederilor standardelor:

- SR EN 206-1:2002 „Beton. Partea 1: Specificatie, performantă, productie si conformitate”, cu amendamentele SR EN 206-1:2002/A1:2005 si SR EN 206-1:2002/A2:2005 si erata SR EN 206-1:2002/C91:2008;

- SR 13510:2006 „Beton. Partea 1: Specificatie, performantă, productie si conformitate. Document national de aplicare a SR EN 206-1:2002”, cu erata SR 13510:2006/C91:2008, si a următoarelor precizări:

a) La capitolul 4 punctul 4.1, subpunctul 4.1.1 „Semnificatia claselor de expunere” din standardul SR 13510:2006 „Beton. Partea 1: Specificatie, performantă, productie si conformitate. Document national de aplicare a SR EN 206-1:2002”, Tabelul 1 „Clase de expunere” se completează cu o nouă notă, nota 2, cu următorul cuprins:

„NOTA 2 - Când betonul este expus la atac chimic care provine din atmosfera cu agenti agresivi în stare gazoasă si solidă, clasificarea se face după cum se indică în anexa I la prezentul normativ. În acest caz, cerintele privind materialele componente si betonul sunt prevăzute în „Instructiunile tehnice pentru protectia elementelor din beton armat si beton precomprimat supraterane în medii agresive naturale si industriale”, indicativ C170.”

b) La capitolul 5 punctul 5.1, subpunctul 5.1.3 „Agregate” din standardul SR 13510:2006 „Beton. Partea 1: Specificatie, performantă, productie si conformitate. Document national de aplicare a SR EN 206-1:2002”, nota se completează după cum urmează:

„NOTĂ - Utilizarea agregatelor din betonul reciclat se face conform SR EN 13242 „Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare în ingineria civilă si în constructii de drumuri” si pe baza agrementelor tehnice pentru domenii de utilizare a agregatelor care nu fac obiectul standardului.”

c) La capitolul 9 „Controlul productiei”, punctul 9.6, subpunctul 9.6.1 „Personal” din standardul SR 13510:2006 „Beton. Partea 1: Specificatie, performantă, productie si conformitate. Document national de aplicare a SR EN 206- 1:2002” se completează cu o nouă notă, nota 2, cu următorul cuprins:

„NOTA 2 - Cerintele privind calificarea si experienta profesională ale responsabilului pentru controlul productiei sunt prezentate în anexa O la prezentul normativ.”

d) După anexa H la standardul SR 13510:2006 „Beton. Partea 1: Specificatie, performantă, productie si conformitate. Document national de aplicare a SR EN 206- 1:2002” se introduce o nouă anexă, anexa I (normativă), cu următorul cuprins:

„ANEXA I

(normativă)

 

Clasificarea mediilor atmosferice agresive asupra elementelor din beton armat si beton precomprimat supraterane

Mediile atmosferice agresive luate în considerare în prezentul normativ se clasifică în 4 clase de agresivitate asupra elementelor din beton armat si beton precomprimat:

XA 1b - medii cu agresivitate foarte slabă;

XA 2b - medii cu agresivitate slabă;

XA 3b - medii cu agresivitate medie;

XA 4b - medii cu agresivitate puternică.

Clasa de agresivitate se stabileste în functie de starea fizică si de natura factorilor agresivi.

Agentii agresivi pot fi în stare:

- gazoasă (gaze agresive de diferite feluri, ceată provenită din condensul vaporilor ce apar în urma variatiei umiditătii sau datorită caracteristicilor de exploatare a instalatiilor tehnologice);

- solidă (săruri, cenusi, praf, pământ etc.).

Clasa de agresivitate a mediilor atmosferice cu agenti agresivi în stare gazoasă se stabileste în functie de umiditatea relativă a aerului, de temperatura mediului si de caracteristica gazelor agresive, conform tabelului I.1.

 

Tabelul I.1 - Determinarea clasei de agresivitate a mediilor atmosferice cu agenti agresivi în stare gazoasă în functie de umiditatea relativă a aerului, de temperatura mediului si de caracteristica gazelor agresive

 

 

 

 

 

 

 

Clasa de agresivitate a mediului

Umiditatea relativă a aerului, %

Temperatura mediului °C

Caracteristica gazelor agresive (tabelul I.2)

XA1b

61 ...75

max. 50

fără gaze agresive

<60

max. 50

gaze agresive din grupa A

XA2b

>75

max. 50

fără gaze agresive

61 ...75

max. 50

gaze agresive din grupa A

<60

max. 50

gaze agresive din grupa B

XA3b

>75

max. 50

gaze agresive din grupa A

61 ...75

max. 50

gaze agresive din grupa B

<60

max. 50

gaze agresive din grupa C

XA4b

>75

max. 50

gaze agresive din grupa B

61 ...75

max. 50

gaze agresive din grupa C

 

La stabilirea clasei de agresivitate a mediului în stare gazoasă se vor avea în vedere următoarele:

a) la temperaturi ale mediului cuprinse între 50°C si 80°C, clasa de agresivitate din tabelul I.1 se măreste cu o clasă;

b) în cazul în care pe suprafata elementelor de constructii este posibilă formarea condensului, agresivitatea se măreste cu o clasă, dacă mediul contine gaze agresive;

c) în cazul în care concentratiile de gaze agresive sunt mai mari decât la gazele din grupa C si umiditatea relativă a aerului este mai mică decât 60%, mediile respective se consideră în clasa XA 4b;

d) în cazul în care gazele agresive sunt din grupa C si umiditatea relativă a aerului este mai mare de 75%, în cazurile în care după aplicarea corectiilor precizate la lit. a), b) si c) rezultă o clasă de agresivitate mai mare de XA 4b, precum si în cazul în care concentratiile de gaze agresive sunt mai mari decât la gazele din grupa C si umiditatea relativă a aerului este mai mare de 60%, mediile respective se consideră cazuri speciale si se analizează fiecare în parte;

e) în cazul prezentei mai multor gaze agresive din grupe diferite, clasa de agresivitate se stabileste pentru gazul cel mai agresiv.

Încadrarea gazelor agresive în grupele A, B si C specificate în tabelul I.1 se face conform tabelului I.2.

 

Tabelul I.2 - Încadrarea gazelor agresive

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupa de concentratie a gazelor agresive

Denumirea gazului agresiv

Formula chimică

Concentratia gazelor agresive, mg/m3 aer

Grupa A

Dioxid de sulf

S02

< 0,10

Hidrogen sulfurat

H2S

< 0,01

Acid fluorhidric

HF

<0,02

Clor

Cl2

<0,05

Acid clorhidric

HCI

<0,05

Oxizi de azot

NO, N02

<0,05

Amoniac

NH3

< 0,10

Grupa B

Dioxid de sulf

S02

0,1 ....5,0

Hidrogen sulfurat

H2S

0,01 ... 0,5

Acid fluorhidric

HF

0,02... 0,5

Clor

Cl2

0,05... 0,5

Acid clorhidric

HCI

0,05... 1,0

Oxizi de azot

NO, N02

0,05... 1,0

Amoniac

NH3

0,1 ...5,0

Grupa C

Dioxid de sulf

S02

5,1 ....50,0

Hidrogen sulfurat

H2S

0,51 ... 5,0

Acid fluorhidric

HF

0,51 ... 5,0

Clor

Cl2

0,51 ...2,0

Acid clorhidric

HCI

1,1 ... 10,0

Oxizi de azot

NO, N02

1,1 ... 10,0

Amoniac

NH3

5,1 ...50,0

 

Observatie: Determinarea concentratiei se face pentru:

- dioxid de sulf, conform SR ISO 4221;

- hidrogen sulfurat, conform STAS 10814;

- acid fluorhidric, conform reglementărilor tehnice specifice;

- clor gazos, conform STAS 10946;

- acid clorhidric, conform STAS 10943;

- oxizi de azot, conform STAS 10329;

- amoniac, conform STAS 10812.

Clasa de agresivitate a mediilor atmosferice cu agenti agresivi în stare solidă se stabileste în functie de umiditatea relativă a aerului si de caracteristica solidului, conform tabelului I.3, în interiorul constructiilor, si, conform tabelului I.4, în aer liber.

Caracteristica solidului se ia în considerare conform tabelului I.5.

 

Tabelul I.3 - Determinarea clasei de agresivitate a mediilor atmosferice cu agenti agresivi în stare solidă în functie de umiditatea relativă a aerului si de caracteristica solidului, în interiorul constructiilor

 

 

 

 

 

 

Clasa de agresivitate a mediului

Umiditatea relativă a aerului, %

Caracteristica solidului1)

XA1b

61 ...75

slab solubil

<60

usor solubil — putin higroscopic

XA2b

>75

slab solubil

61 ...75

usor solubil — putin higroscopic

<60

usor solubil — higroscopic

XA3b

>75

usor solubil — putin higroscopic

61 ...75

usor solubil — higroscopic

XA4b

>75

usor solubil — higroscopic


(1) Mediile cu solide cu agresivitate ridicată, notate cu asterisc în tabelul I.5, conferă mediului clasa de agresivitate XA 4b, indiferent de caracteristica solidului respectiv si de umiditatea relativă a aerului.

 

Tabelul I.4 - Determinarea clasei de agresivitate a mediilor atmosferice cu agenti agresivi în stare solidă în functie de umiditatea relativă a aerului si de caracteristica solidului, în aer liber

 

 

 

 

 

Clasa de agresivitate a mediului

Umiditatea relativă a aerului, %

Caracteristica solidului!1)

XA1b

<60

slab solubil

XA2b

61 ...75

slab solubil

<60

usor solubil — putin higroscopic

XA3b

>75

slab solubil

61 ...75

usor solubil — putin higroscopic

<60

usor solubil — higroscopic

XA4b

>75

usor solubil — higroscopic

61 ...75

usor solubil — higroscopic


(1) Mediile cu solide cu agresivitate ridicată, notate cu asterisc în tabelul I.5, conferă mediului clasa de agresivitate XA 4b, indiferent de caracteristica solidului respectiv si de umiditatea relativă a aerului.

 

Tabelul I.5 - Caracteristica solidului

 Denumirea agentului agresiv în stare solidă

Caracteristica solidului

Praf de siliciu

Carbonat de calciu

Carbonat de bariu

Carbonat de plumb

Oxid de fier

Hidroxid de fier

Oxid de aluminiu

Hidroxid de aluminiu

slab solubil

Clorură de sodiu

Clorură de potasiu

Clorură de amoniu*)

Sulfat de sodiu*)

Sulfat de potasiu*)

Sulfat de amoniu*)

Sulfat de calciu*)

Azotat de sodiu*)

Azotat de potasiu*)

Azotat de bariu

Azotat de plumb

Azotat de magneziu

Cromat/bicromat de sodiu*)

Cromat/bicromat de potasiu*)

Cromat/bicromat de amoniu*)

Carbonat de sodiu

Carbonat de potasiu

Hidroxid de calciu

Hidroxid de magneziu

Hidroxid de bariu

usor solubil - putin higroscopic

Fluorură de calciu

Clorură de calciu

Fluorură de magneziu

Fluorură de aluminiu

Fluorură de zinc

Fluorură de fier

Sulfat de magneziu*)

Sulfat de mangan

Sulfat de zinc

Sulfat de fier*)

Azotat de amoniu*)

Fosfati primari

Fosfat secundar de sodiu

Hidroxid de sodiu*)

Hidroxid de potasiu*)

usor solubil — higroscopic


*) Solide cu agresivitate ridicată fată de beton.”

 

e) După anexa N la standardul SR 13510:2006 „Beton. Partea 1: Specificatie, performantă, productie si conformitate. Document national de aplicare a SR EN 206-1:2002” se introduce o nouă anexă, anexa O (normativă), cu următorul cuprins:

„ANEXA O

(normativă)

Cerinte minime privind calificarea si experienta profesională ale responsabilului pentru controlul productiei

Responsabilul pentru controlul productiei va avea cunostintele necesare în domeniul producerii betonului si al standardelor specifice materialelor componente si betonului pentru a putea asigura controlul productiei în ceea ce priveste:

a) materialele componente, inclusiv selectarea acestora:

- receptionarea, depozitarea si gospodărirea materialelor componente: agregate, ciment, aditivi, apă (când nu se utilizează o sursă de apă potabilă), în vederea asigurării caracteristicilor calitative impuse;

- aplicarea, după caz, a măsurilor ce se impun pentru pregătirea agregatelor: sortare, spălare, încălzirea sau răcirea componentilor betonului;

b) proiectarea si producerea betonului;

- respectarea caracteristicilor sortimentului de beton comandat;

c) inspectiile, încercările si utilizarea rezultatelor acestora pentru materialele componente, pentru betonul proaspăt si întărit si pentru echipamente;

d) inspectia echipamentului de transport al betonului proaspăt;

- efectuarea, în conditii corespunzătoare, a transportului betonului;

e) procedurile privind evaluarea conformitătii.

Responsabilul pentru controlul productiei trebuie să fie absolvent de studii superioare în domeniul constructiilor sau materialelor de constructii. În cazul statiilor de betoane de capacitate sub 35 m3/oră, se poate accepta si o pregătire profesională de maistru/tehnician constructor. Experienta profesională în producerea betonului va fi de minimum 3 ani pentru maistru/tehnician si de minimum 2 ani pentru inginer/inginer colegiu (subinginer).”

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI TINERETULUI

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 1.871/2007 privind Metodologia de organizare si desfăsurare a probei anticipate sustinute de elevii claselor a XI-a si a probelor sustinute de elevii claselor a XII-a din sectiile bilingve francofone pentru obtinerea mentiunii speciale „sectie bilingvă francofonă” la bacalaureat

 

Având în vedere prevederile Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în baza prevederilor Acordului interguvernamental franco-român de la Bucuresti, din data de 28 septembrie 2006,

în conformitate cu Ordinul ministrului educatiei si cercetării nr. 634/2007 privind organizarea si desfăsurarea bacalaureatului român - filiera bilingv francofonă,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării si tineretului emite prezentul ordin.

Art. I. - Pct. I B, art. 4 alin. (4) din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 1.871/2007 privind Metodologia de organizare si desfăsurare a probei anticipate sustinute de elevii claselor a XI-a si a probelor sustinute de elevii claselor a XII-a din sectiile bilingve francofone pentru obtinerea mentiunii speciale „sectie bilingvă francofonă” la bacalaureat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 703 din 18 octombrie 2007, se modifică după cum urmează:

„(4) Nota probei se obtine prin împărtirea la 10 a punctajului final, calculată cu două zecimale, fără rotunjire.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. - Directia generală management învătământ preuniversitar, Directia generală buget-finante, patrimoniu si investitii, Directia generală învătământ în limbile minoritătilor si relatia cu Parlamentul, Centrul National pentru Curriculum si Evaluare în Învătământul Preuniversitar, inspectoratele scolare si conducerile unitătilor de învătământ implicate duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

p. Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Remus Pricopie,

secretar de stat

 

Bucuresti, 7 mai 2008.

Nr. 3.939.