MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 382         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 20 mai 2008

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 408 din 10 aprilie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. III alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 33/2001 privind unele măsuri referitoare la salarizarea functionarilor publici si a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum si a personalului din organele autoritătii judecătoresti, ale art. 12 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, ale art. 10 alin. (3) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002, ale art. 9 alin. (7) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, ale art. 8 alin. (7) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, ale art. 5 alin. (1) din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006 nr. 380/2005 si ale art. 8 alin. (5) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

490. - Hotărâre privind aprobarea sprijinului financiar de la bugetul de stat pentru realizarea proiectelor din cadrul Programului PHARE 2004 „Sprijin acordat României în participarea la initiativele comunitare”

 

492. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 871/2007 privind aprobarea activitătilor pentru care se acordă sprijin financiar în anul 2007 producătorilor agricoli din sectorul vegetal, a cuantumului sprijinului si a sumei totale alocate fiecărei activităti

 

493. - Hotărâre privind recunoasterea Asociatiei pentru Promovarea Femeii din România ca fiind de utilitate publică

 

494. - Hotărâre privind recunoasterea Asociatiei „Centrul Diecezan Caritas Iasi” ca fiind de utilitate publică

 

496. - Hotărâre privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

497. - Hotărâre privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, prin scoaterea unui imobil din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

502. - Hotărâre privind transmiterea unor imobile din domeniul privat al statului, respectiv din domeniul public al statului, si din administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative – Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Galati în domeniul public al unor unităti administrativ-teritoriale si în administrarea consiliilor locale respective

 

503. - Hotărâre pentru completarea anexei nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 930/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Ilfov, precum si al oraselor si comunelor din judetul Ilfov

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

50. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind completarea Regulamentului pentru autorizarea si verificarea persoanelor fizice care desfăsoară activităti de proiectare, executie si exploatare în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 55/2007

 

648. - Ordin al ministrului transporturilor pentru aprobarea Evaluărilor de securitate a facilitătilor portuare apartinând Companiei Nationale „Administratia Canalelor Navigabile” - S.A. Constanta

 

ACTE ALE COLEGIULUI MEDICILOR DENTISTI DIN ROMÂNIA

 

5. - Decizie pentru adoptarea Regulamentului de organizare si desfăsurare a activitătii comisiilor de disciplină ale Colegiului Medicilor Dentisti din România

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 408

din 10 aprilie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. III alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 33/2001 privind unele măsuri referitoare la salarizarea functionarilor publici si a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum si a personalului din organele autoritătii judecătoresti, ale art. 12 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, ale art. 10 alin. (3) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002, ale art. 9 alin. (7) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, ale art. 8 alin. (7) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, ale art. 5 alin. (1) din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006 nr. 380/2005 si ale art. 8 alin. (5) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Ion Tiucă - procuror

Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. III alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 33/2001 privind unele măsuri referitoare la salarizarea functionarilor publici si a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum si a personalului din organele autoritătii judecătoresti, ale art. 12 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, ale art. 10 alin. (3) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002, ale art. 9 alin. (7) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, ale art. 8 alin. (7) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, ale art. 5 alin. (1) din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006 nr. 380/2005 si ale art. 8 alin. (5) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, exceptie ridicată de Emilia Ligia Neda, Stefania Eliza Moroianu, Diana Soare, Grigore Ion, Irma Otetaru, Nicoleta Burloiu si Lucica Păduraru în Dosarul nr. 32.037/3/CA/2007 al Tribunalului Bucuresti – Sectia a IX-a contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca inadmisibilă, întrucât prevederile de lege criticate au avut o aplicare limitată în timp, ce a încetat anterior sesizării Curtii Constitutionale cu exceptia de  neconstitutionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 7 noiembrie 2007, pronuntată în Dosarul nr. 32.037/3/CA/2007, Tribunalul Bucuresti - Sectia a IX-a contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. III alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 33/2001 privind unele măsuri referitoare la salarizarea functionarilor publici si a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum si a personalului din organele autoritătii judecătoresti, ale art. 12 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, ale art. 10 alin. (3) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002, ale art. 9 alin. (7) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, ale art. 8 alin. (7) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, ale art. 5 alin. (1) din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006 nr. 380/2005 si ale art. 8 alin. (5) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005. Exceptia a fost ridicată de Emilia Ligia Neda, Stefania Eliza Moroianu, Diana Soare, Grigore Ion, Irma Otetaru, Nicoleta Burloiu si Lucica Păduraru în cadrul solutionării unei actiuni în contencios administrativ având ca obiect acordarea primelor de concediu pentru anii 2001-2005.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin, în esentă, că textele de lege criticate, care suspendă acordarea drepturilor referitoare la prima de vacantă, sunt contrare art. 53 din Constitutie, întrucât restrâng exercitiul dreptului legal la prima de concediu, fără a exista una dintre situatiile prevăzute de acest text constitutional.

Tribunalul Bucuresti - Sectia a IX-a contencios administrativ si fiscal apreciază că exceptia de neconstitutionalitate nu este întemeiată, sens în care arată că primele de concediu nu reprezintă salariu de bază, ci un element de salarizare suplimentar a cărui acordare si retragere sunt la latitudinea exclusivă a legiuitorului, el nefiind unul dintre drepturile garantate de art. 41 din Constitutie si neintrând sub protectia prevăzută de art. 53 din acelasi act normativ.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului, având în vedere că aplicarea normelor de drept criticate a încetat anterior sesizării Curtii Constitutionale, apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibilă.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au transmis punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.`

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. III alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 33/2001 privind unele măsuri referitoare la salarizarea functionarilor publici si a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum si a personalului din organele autoritătii judecătoresti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 108 din 2 martie 2001, asa cum au fost modificate prin art. 32 din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2002 nr. 744/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 785 din 11 decembrie 2001; ale art. 12 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 784 din 11 decembrie 2001; ale art. 10 alin. (3) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 863 din 29 noiembrie 2002; ale art. 9 alin. (7) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 853 din 2 decembrie 2003; ale art. 8 alin. (7) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.121 din 29 noiembrie 2004; ale art. 5 alin. (1) din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006 nr. 380/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.150 din 19 decembrie 2005; si ale art. 8 alin. (5) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.151 din 19 decembrie 2005.

Textele de lege criticate au următoarea redactare: - Art. III alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 33/2001: „Aplicarea prevederilor art. 32 alin. (2) referitoare la cuantumul sporului cu care se plătesc orele lucrate peste durata normală a timpului de lucru, ale art. 33 alin. (2) referitoare la acordarea primei cu ocazia plecării în concediul de odihnă si ale art. 82 alin. (2) teza a doua referitoare la cuantumul indemnizatiei de delegare, din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 600 din 8 decembrie 1999, cu modificările si completările ulterioare, se suspendă până la data de 31 decembrie 2002.”;

- Art. 12 alin. (4) din Legea nr. 743/2001: „Termenele prevăzute la art. III din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 33/2001 privind unele măsuri referitoare la salarizarea functionarilor publici si a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum si a personalului din organele autoritătii judecătoresti, aprobată si modificată prin Legea nr. 386/2001, se prelungesc până la data de 31 decembrie 2002.”;

- Art. 10 alin. (3) din Legea nr. 631/2002: „Termenele prevăzute la art. III din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 33/2001 privind unele măsuri referitoare la salarizarea functionarilor publici si a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum si a personalului din organele autoritătii judecătoresti, aprobată cu modificări prin Legea nr. 386/2001, cu modificările ulterioare, se prelungesc până la data de 31 decembrie 2003.” ;

- Art. 9 alin. (7) din Legea nr. 507/2003: „Aplicarea prevederilor din actele normative în vigoare referitoare la primele ce se acordă cu ocazia plecării în concediul de odihnă, precum si a celor ale art. 32 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare, se suspendă până la data de 31 decembrie 2004.” ;

- Art. 8 alin. (7) din Legea nr. 511/2004: „Aplicarea prevederilor din actele normative în vigoare referitoare la primele ce se acordă cu ocazia plecării în concediul de odihnă, precum si a celor ale art. 32 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările ulterioare, se suspendă până la data de 31 decembrie 2005.” ;

- Art. 5 alin. (1) din Legea nr. 380/2005: „Prevederile din actele normative în vigoare referitoare la primele ce se acordă cu ocazia plecării în concediul de odihnă se suspendă până la data de 31 decembrie 2006.” ;

- Art. 8 alin. (5) din Legea nr. 379/2005: „Fondurile alocate pentru sprijinirea activitătilor românilor de pretutindeni sunt prevăzute în bugetul Ministerului Afacerilor Externe, iar destinatiile si modul de utilizare a acestora se aprobă prin hotărâre a Guvernului.”

Autorii exceptiei consideră că aceste prevederi de lege sunt contrare art. 53 din Constitutie privind restrângerea exercitiului unor drepturi sau libertăti.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că, potrivit celor sustinute de autorii exceptiei, textele de lege criticate prin care este suspendată acordarea primelor pentru concediu de odihnă aduc o restrângere neconstitutională drepturilor lor.

Fată de această sustinere Curtea retine, în acord cu cele statuate în mod constant în jurisprudenta sa, că „beneficiul unor drepturi salariale suplimentare, cum este si prima de concediu, nu constituie un drept constitutional fundamental, iar prevederile art. 53 din Constitutie nu sunt incidente în privinta reglementării lor”. În acest sens poate fi amintită Decizia nr. 26 din 20 ianuarie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 216 din 15 martie 2005.

În acelasi timp, însă, Curtea observă că textele de lege criticate au avut o aplicare limitată în timp, care a încetat anterior sesizării sale cu exceptia de neconstitutionalitate. Asa fiind, în acord cu prevederile art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, potrivit cărora „Curtea Constitutională decide asupra exceptiilor ridicate în fata instantelor judecătoresti sau de arbitraj comercial privind neconstitutionalitatea unei legi sau ordonante ori a unei dispozitii dintr-o lege sau dintr-o ordonantă în vigoare [...]”, exceptia de neconstitutionalitate urmează a fi respinsă ca fiind inadmisibilă.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. III alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 33/2001 privind unele măsuri referitoare la salarizarea functionarilor publici si a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum si a personalului din organele autoritătii judecătoresti, ale art. 12 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, ale art. 10 alin. (3) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002, ale art. 9 alin. (7) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, ale art. 8 alin. (7) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, ale art. 5 alin. (1) din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006 nr. 380/2005 si ale art. 8 alin. (5) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, exceptie ridicată de Emilia Ligia Neda, Stefania Eliza Moroianu, Diana Soare, Grigore Ion, Irma Otetaru, Nicoleta Burloiu si Lucica Păduraru în Dosarul nr. 32.037/3/CA/2007 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a IX-a contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 10 aprilie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Patricia Marilena Ionea

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea sprijinului financiar de la bugetul de stat pentru realizarea proiectelor din cadrul Programului PHARE 2004 „Sprijin acordat României în participarea la initiativele comunitare”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 16/2005 pentru reglementarea unor aspecte financiar-contabile aplicabile în implementarea programelor PHARE prevăzute în memorandumurile de finantare încheiate între Guvernul României si Comisia Europeană referitoare la Programul national PHARE 2004 pentru România, la Programul 2004 pentru sprijin comunitar în domeniul securitătii nucleare pentru România si la programele 2004 de cooperare transfrontalieră si de vecinătate-cooperare transfrontalieră a României cu Ungaria, Bulgaria, Serbia si Muntenegru, Moldova si Ucraina, aprobată prin Legea nr. 93/2005, si în conformitate cu prevederile Memorandumului de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană referitor la Programul national PHARE 2004 pentru România, semnat la Bucuresti la 21 decembrie 2004, publicat conform Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.412/2005, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă plata de la bugetul de stat, în limita echivalentului în lei al sumei de 213.586,20 euro, reprezentând contributia Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile la realizarea proiectelor PHARE 2004/016-772.05.02.02.05 „Îmbunătătirea sistemului de management al inundatiilor (MOSES)” si PHARE 2004/016-772.05.02.02.06 „Monitorizare, prognoză si cele mai bune practici pentru diminuarea si prevenirea inundatiilor în regiunea CADSES (FLOODMED)” din cadrul Programului PHARE 2004/016-772.05.02 „Sprijin acordat României în participarea la initiativele comunitare”, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Echivalentul în lei al sumei în euro prevăzute la art. 1 se asigură din bugetul de stat pe anul 2008, prin bugetul Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile, prin redistribuire în cadrul alineatului 55.01.08 de la capitolul 74.01 „Protectia mediului”.

(2) Echivalentul în lei al sumei prevăzute la alin. (1) se calculează pe baza cursului InforEuro în vigoare la data efectuării plătii.

Art. 3. - Implementarea proiectelor va fi realizată de Institutul National de Hidrologie si Gospodărire a Apelor ca unitate aflată în subordinea Administratiei Nationale „Apele Române” si ca beneficiar al celor două proiecte.

Art. 4. - La data adoptării prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 198/2007 privind aprobarea sprijinului financiar de la bugetul de stat pentru realizarea proiectelor din cadrul Programului PHARE 2004 „Sprijin acordat României în participarea la initiativele comunitare”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 151 din 2 martie 2007.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Silviu Stoica,

secretar de stat

p. Ministrul economiei si finantelor,

Elena Doina Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 mai 2008.

Nr. 490.

 

ANEXĂ

 

PROIECTELE

ce vor beneficia de contributie din bugetul pe anul 2008 al Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile

 

Nr.

crt.

Titlul proiectului

Buget total

Valoarea finantării

din fonduri PHARE

Valoarea contributiei Ministerului Mediului

si Dezvoltării Durabile

Total valoare

contributie proiect

Din care

TVA

1.

Monitorizare, prognoză si cele mai bune practici pentru diminuarea si prevenirea inundatiilor în regiunea CADSES (FLOODMED)

250.000 euro

180.000 euro

102.889 euro

32.889 euro

2.

Îmbunătătirea sistemului de management al inundatiilor (MOSES)

300.000 euro

225.000 euro

110.697,20 euro

35.697,20 euro

 

TOTAL:

550.000 euro

405.000 euro

213.586,20 euro

68.586,20 euro

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 871/2007 privind aprobarea activitătilor pentru care se acordă sprijin financiar în anul 2007 producătorilor agricoli din sectorul vegetal, a cuantumului sprijinului si a sumei totale alocate fiecărei activităti

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 871/2007 privind aprobarea activitătilor pentru care se acordă sprijin financiar în anul 2007 producătorilor agricoli din sectorul vegetal, a cuantumului sprijinului si a sumei totale alocate fiecărei activităti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 552 din 13 august 2007, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Valoarea totală a sprijinului financiar este de 1.375.382 mii lei si se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale pe anii 2007 si 2008.”

2. Anexa se înlocuieste cu anexa la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Dacian Ciolos

p. Ministrul economiei si finantelor,

Elena Doina Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 mai 2008.

Nr. 492.

 

ANEXĂ

 

ACTIVITĂTILE

pentru care se acordă sprijin financiar în anul 2007 producătorilor agricoli din sectorul vegetal, cuantumul sprijinului financiar si suma totală alocată acestor activităti

 

Denumirea activitătii

Cultura

Sprijinul financiar unitar

Sprijinul financiar total

- mii lei -

U.M.

Cuantumul

Subventionarea motorinei si/sau biodieselului pentru lucrările din agricultură, precum si a altor resurse materiale (seminte si/sau pesticide si/sau îngrăsăminte), necesare culturilor agricole din toamna anului 2007

grâu

lei/hectar

500,00

1.089.000

rapită

lei/hectar

400,00

179.300

alte culturi

lei/hectar

450,00

107.082

TOTAL GENERAL:

1.375.382

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind recunoasterea Asociatiei pentru Promovarea Femeii din România ca fiind de utilitate publică

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 39 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 246/2005,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se recunoaste Asociatia pentru Promovarea Femeii din România, persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, cu sediul în municipiul Timisoara, str. Letea nr. 46, judetul Timis, ca fiind de utilitate publică.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei

si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

p. Ministrul economiei si finantelor,

Elena Doina Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 mai 2008.

Nr. 493.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind recunoasterea Asociatiei „Centrul Diecezan Caritas Iasi” ca fiind de utilitate publică

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 39 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 246/2005,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se recunoaste Asociatia „Centrul Diecezan Caritas Iasi”, persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, cu sediul în municipiul Iasi, str. Sărărie nr. 134, judetul Iasi, ca fiind de utilitate publică.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei

si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

p. Ministrul economiei si finantelor,

Elena Doina Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 mai 2008.

Nr. 494.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Se scot din inventarul bunurilor care apartin domeniului public al statului si din administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale – Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Ilfov imobilele având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.

2. Se modifică valoarea de inventar a unor imobile, aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale – Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Ilfov, conform anexei nr. 2.

Art. II. - Institutiile implicate vor proceda la actualizarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului, în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a acesteia.

Art. III. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Dacian Ciolos

p. Ministrul economiei si finantelor,

Elena Doina Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 mai 2008.

Nr. 496.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor care se scot din inventarul cu bunurile care apartin domeniului public al statului si din administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Ilfov

 

Nr. crt.

Nr. M.F.

Denumirea imobilului

Adresa unde este situat imobilul

1.

62.053

Clădire administrativă

Comuna Vidra, satul Sintesti, judetul Ilfov

2.

62.056

Magazie pesticide

Comuna Vidra, satul Sintesti, judetul Ilfov

3.

102.157

Magazie pesticide cu anexe si birouri

Comuna Vidra, satul Sintesti, judetul Ilfov

4.

102.158

Magazie pesticide cu anexe

Comuna Vidra, satul Sintesti, judetul Ilfov

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Ilfov, pentru care se modifică valoarea de inventar

 

Nr. M.F.

Denumirea

Adresa

Valoarea de inventar

veche

Valoarea de inventar

actuală

102.156

Magazie materiale - baza furajeră

Comuna Stefănestii de Jos,

judetul Ilfov

182.703 lei

375.859 lei

102.159

Magazie cu anexe si remiză

Comuna Stefănestii de Jos,

judetul Ilfov

78.936 lei

76.778 lei

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, prin scoaterea unui imobil din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică prin scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a imobilului aflat în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Institutul de Stat pentru Testarea si Înregistrarea Soiurilor, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Dacian Ciolos

p. Ministrul economiei si finantelor,

Elena Doina Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 mai 2008.

Nr. 497.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului care urmează să fie scos din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

Persoana juridică

care administrează imobilul

Nr. M.F.

Denumirea imobilului

Caracteristicile tehnice

ale imobilului

Adresa unde este situat

imobilul

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Institutul de Stat pentru Testarea si Înregistrarea Soiurilor

34.094

Laborator Central pentru Încercarea si Omologarea

Soiurilor Bucuresti

- suprafata construită = 226,60 m2

- suprafata desfăsurată = 834,56 m2  P + 2

- suprafată curti - constructii = 680 m2

Municipiul Bucuresti,

bd. Mărăsti nr. 59,

sectorul 1

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor imobile din domeniul privat al statului, respectiv din domeniul public al statului, si din administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Galati în domeniul public al unor unităti administrativ-teritoriale si în administrarea consiliilor locale respective

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 8 alin. (1), al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unor imobile, identificate potrivit anexei nr. 1, din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Galati în domeniul public al comunelor Cavadinesti, Vlădesti, Măstăcani si Frumusita, judetul Galati, si în administrarea consiliilor locale respective.

Art. 2. - Se aprobă transmiterea unor imobile, identificate potrivit anexei nr. 2, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Galati în domeniul public al comunelor Tulucesti si Suceveni, judetul Galati, si în administrarea consiliilor locale respective.

Art. 3. - Imobilele transmise potrivit art. 1 si 2 vor avea ca destinatie asigurarea de spatii necesare desfăsurării activitătilor serviciilor de politie comunitară.

Art. 4. - Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 1 si 2 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 5. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. - Pozitiile nr. 68, 69, 70 si 71 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.583/2002 privind trecerea unor imobile aflate în administrarea Ministerului de Interne din domeniul public în domeniul privat al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 27 din 20 ianuarie 2003, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

Art. 7. - După predarea-preluarea imobilelor transmise, Ministerul Internelor si Reformei Administrative îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidentele financiare si fiscale.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

p. Ministrul economiei si finantelor,

Elena Doina Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 mai 2008.

Nr. 502.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor care se transmit din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Galati în domeniul public al unor unităti administrativ-teritoriale si în administrarea consiliilor locale respective

 

Nr.

crt.

Adresa imobilului

Persoana juridică de la care se

transmite imobilul

Persoana juridică la care

se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice

ale imobilului

1.

Judetul Galati, comuna

Cavadinesti, satul Vădeni

Ministerul Internelor si Reformei Administrative - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Galati

Comuna Cavadinesti, în administrarea Consiliului Local al Comunei Cavadinesti

Nr. cadastru M.I.R.A.- 49-119

- suprafata terenului = 5.322,57 m2

- suprafata construită = 294,20 m2

 


Nr.

crt.

Adresa imobilului

Persoana juridică de la care se

transmite imobilul

Persoana juridică la care

se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice

ale imobilului

2.

Judetul Galati, comuna Vlădesti, satul Vlădesti

Ministerul Internelor si Reformei Administrative - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Galati

Comuna Vlădesti, în administrarea Consiliului Local al Comunei Vlădesti

Nr. cadastru M.I.R.A.- 49-125

- suprafata terenului = 9.822 m2

- suprafata construită = 843 m2

- partial -

3.

Judetul Galati, comuna Măstăcani, satul Brănesti

Ministerul Internelor si Reformei Administrative - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Galati

Comuna Măstăcani, Consiliul Local al Comunei Măstăcani

Nr. cadastru M.I.R.A.- 49-116

- suprafata terenului = 6.167,03 m2

- suprafata construită = 438,65 mz"

4.

Judetul Galati, comuna Frumusita, satul Brates

Ministerul Internelor si Reformei Administrative - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Galati

Comuna Frumusita, Consiliul Local

al Comunei Frumusita

Nr. cadastru M.I.R.A. - 49-121

- suprafată teren = 8.274,64 m2

- suprafată construită = 663,69 m2

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor care se transmit din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Galati în domeniul public al unor unităti administrativ-teritoriale si în administrarea consiliilor locale respective

 

Nr. crt.

Adresa imobilului

Persoana juridică

de la care se transmite

imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Numărul de inventar

atribuit de M.E.F.

1.

Judetul Galati, comuna Tulucesti, satul Sivita

Ministerul Internelor si Reformei Administrative - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Galati

Comuna Tulucesti, în administrarea Consiliului Local al Comunei Tulucesti

Nr. cadastru M.I.R.A.

- 49-122

- suprafata terenului = 8.334 m2

- suprafata construită = 815 m2

106.508 = partial =

2.

Judetul Galati, comuna Suceveni, satul Rogojeni

Ministerul Internelor si Reformei Administrative - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Galati

Comuna Suceveni, în administrarea Consiliului Local al Comunei Suceveni

Nr. cadastru M.I.R.A-49-123

- suprafata terenului = 2.982,50 m2

- suprafata construită = 497,33 mz"

106.505

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea anexei nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 930/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Ilfov, precum si al oraselor si comunelor din judetul Ilfov

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 930/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Ilfov, precum si al oraselor si comunelor din judetul Ilfov, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 682 si nr. 682 bis din 16 septembrie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se completează cu pozitia nr. 73, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

p. Ministrul economiei si finantelor,

Elena Doina Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 mai 2008.

Nr. 503.

 

ANEXĂ

 

COMPLETARE

la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Berceni, judetul Ilfov

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

lungime x lătime

Anul dobândirii

sau al dării

în folosintă

Valoarea

de inventar

- RON -

Situatia juridică actuală

„73

1.3.7.

Drum comunal 83

DJ 401 - De 98

673 m x 7,6 m = 5.114 mp piatră;

220,5 m x 6 m = 1.323 mp piatră

2002

35.246

Domeniul public al comunei Berceni,

judetul Ilfov,

prin HCL nr. 32/2007”

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind completarea Regulamentului pentru autorizarea si verificarea persoanelor fizice care desfăsoară activităti de proiectare, executie si exploatare în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 55/2007

 

Având în vedere prevederile art. 8 alin. (1) lit. c) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor art. 3 alin. (3) din Regulamentul de organizare si functionare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 410/2007,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. I. - Anexa nr. 1 „Regulamentul pentru autorizarea si verificarea persoanelor fizice care desfăsoară activităti de proiectare, executie si exploatare în sectorul gazelor naturale” la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 55/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 15 din 9 ianuarie 2008, se completează după cum urmează:

- după art. 19 se introduce un nou articol, articolul 191, cu următorul cuprins:

„Art. 191. - (1) Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei poate acorda, în situatii justificate, dreptul unei persoane fizice cu domiciliul într-un stat membru al Uniunii Europene de a participa la examenele de autorizare organizate de Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei.

(2) Departamentul de specialitate din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei analizează si propune spre aprobare presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei o listă cuprinzând solicitările

depuse în conformitate cu prevederile alin. (1).”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Gergely Olosz

 

Bucuresti, 15 mai 2008.

Nr. 50.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Evaluărilor de securitate a facilitătilor portuare apartinând

Companiei Nationale „Administratia Canalelor Navigabile” - S.A. Constanta

 

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (4) din Ordinul ministrului transporturilor nr. 290/2007 privind introducerea măsurilor de întărire a securitătii portuare si ale Regulamentului (CE) nr. 725/2004 privind consolidarea securitătii navelor si a instalatiilor

portuare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă Evaluările de securitate a facilitătilor portuare apartinând Companiei Nationale „Administratia Canalelor Navigabile” - S.A. Constanta, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Evaluările de securitate a facilitătilor portuare apartinând Companiei Nationale „Administratia Canalelor Navigabile” - S.A. Constanta au fost efectuate pentru următoarele facilităti si zone de interes:

- porturile Medgidia, Basarabi, Ovidiu, Luminita;

- ecluzele Năvodari, Agigea, Ovidiu, Cernavodă;

            - radioreleele Ovidiu, Basarabi, Medgidia, Cernavodă;

-sediul administrativ al Companiei Nationale „Administratia Canalelor Navigabile” - S.A. Constanta;

- Statia de pompare complexă Cernavodă;

- Depozitul Central Agigea.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p.Ministrul transporturilor,

Septimiu Buzasu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 mai 2008.

Nr. 648.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

 

ACTE ALE COLEGIULUI MEDICILOR DENTISTI DIN ROMÂNIA

 

COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI DIN ROMÂNIA

 

DECIZIE

pentru adoptarea Regulamentului de organizare si desfăsurare a activitătii comisiilor de disciplină ale Colegiului Medicilor Dentisti din România

 

În temeiul art. 500, 502 si 546 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii,

Consiliul National al Colegiului Medicilor Dentisti din România decide:

            Art. 1. - Consiliul National al Colegiului Medicilor Dentisti din România adoptă Regulamentul de organizare si desfăsurare a activitătii comisiilor de disciplină ale Colegiului Medicilor Dentisti din România, cuprins în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - Componenta Comisiei superioare de disciplină este cuprinsă în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 3. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Colegiului Medicilor Dentisti din România,

Liviu Zetu

 

Bucuresti, 29 martie 2008.

Nr. 5.

 

ANEXA Nr. 1

 

REGULAMENT

de organizare si desfăsurare a activitătii comisiilor de disciplină ale Colegiului Medicilor Dentisti din România

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - La nivel national si la nivel teritorial se vor înfiinta Comisia superioară de disciplină a Colegiului Medicilor Dentisti din România, denumit în continuare CMDR, respectiv comisii de disciplină.

Art. 2. - (1) La nivelul fiecărui colegiu judetean se va organiza si va functiona o comisie de disciplină alcătuită din 5 până la 7 membri, propusi de biroul executiv local si votati de consiliul judetean.

(2) La nivelul Colegiului Medicilor Dentisti din România se va organiza si va functiona Comisia superioară de disciplină, alcătuită din 7 membri propusi de Biroul executiv national si votati de Consiliul national al CMDR.

(3) Membrii Comisiei superioare de disciplină trebuie să aibă o vechime de peste 7 ani în profesie.

(4) Mandatul comisiilor de disciplină este de 4 ani.

Art. 3. - Autoritatea de Sănătate Publică si Ministerul Sănătătii Publice numesc câte un reprezentant în comisiile de disciplină teritoriale, respectiv în Comisia superioară de disciplină, cu rol consultativ.

Art. 4. - Calitatea de membru al comisiilor de disciplină încetează prin deces, demisie, demitere de către cei care l-au numit, pierderea calitătii de membru al CMDR ori prin numirea unui alt reprezentant, în cazul membrilor desemnati de către Ministerul Sănătătii Publice sau de autoritătile de sănătate publică.

Art. 5. - (1) Medicul dentist răspunde disciplinar pentru nerespectarea legilor si regulamentelor profesiei de medic dentist, a Codului deontologic al medicului dentist, a regulilor de bună practică profesională, a Regulamentului de organizare si functionare al Colegiului Medicilor Dentisti din România, adoptat prin Decizia Colegiului Medicilor Dentisti din România nr. 5/2007, denumit în continuare ROF, pentru nerespectarea deciziilor obligatorii adoptate de organele de conducere ale CMDR, precum si pentru orice fapte săvârsite în legătură cu profesia sau în afara acesteia, care sunt de natură să prejudicieze onoarea si prestigiul profesiei sau ale institutiei CMDR.

(2) Răspunderea disciplinară a membrilor CMDR, potrivit prezentului regulament, nu exclude răspunderea penală, contraventională, civilă sau materială, conform prevederilor legale.

Art. 6. - Comisia de disciplină va avea la dispozitie personal auxiliar si aparatură logistică din dotarea existentă la Colegiul National al CMDR, respectiv la colegiile teritoriale.

Art. 7. - Plata membrilor comisiilor de disciplină se va face pe sedintă de lucru, conform Legii nr. 95/2006 titlul XIII , a ROF si a deciziei Consiliului National al CMDR.

Art. 8. - Comisiile de disciplină de la nivelul colegiilor teritoriale si Comisia superioară de disciplină de la nivelul CMDR îsi vor alege un presedinte dintre membrii săi, cu majoritate simplă de voturi.

Art. 9. - Sanctiunile disciplinare sunt:

a) mustrare;

b) avertisment;

c) vot de blam;

d) interdictia de a exercita profesia ori anumite activităti medico-dentare pe o durată de la o lună la 6 luni;

e) interdictia de a mai candida si de a mai face parte din organele de conducere, până la radierea sanctiunii, pentru cele prevăzute la lit. b), c) si d);

f) retragerea calitătii de membru al CMDR;

g) sanctiunile vor avea termenele prevăzute de lege.

Art. 10. - (1) Presedintele comisiei de disciplină are următoarele atributii:

a) organizează si conduce activitatea comisiei;

b) organizează completele de judecată ale cauzelor disciplinare;

c) tine evidenta cauzelor disciplinare;

d) reprezintă comisia de disciplină în fata autoritătilor si institutiilor publice;

e) informează organele de conducere ale colegiului despre activitatea comisiei de disciplină si a problemelor apărute în cursul desfăsurării cercetărilor disciplinare ori solutionării cauzelor;

f) propune proiectul de buget necesar desfăsurării activitătii comisiei de disciplină;

g) prezintă adunării generale raportul anual al activitătii comisiei de disciplină.

(2) Presedintele poate delega o parte din atributiile sale către un alt membru din cadrul comisiei de disciplină.

Art. 11. - Cauzele disciplinare se vor judeca, potrivit legii, de către complete de judecată formate dint-un număr de membri, după cum urmează:

a) 3 membri pentru comisiile de disciplină de la nivelul colegiilor teritoriale;

b) 5 membri pentru Comisia superioară de disciplină.

Art. 12. - (1) Desfăsurarea sedintelor de judecată ale fiecărui complet vor fi consemnate sub formă de proceseverbale de sedintă.

(2) Fiecare proces-verbal va fi semnat la sfârsitul sedintei de membrii completului si va fi anexat la dosarul cauzei disciplinare.

(3) Procesul-verbal va putea fi întocmit de personalul administrativ al CMDR national sau teritorial.

Art. 13. - Procesul-verbal de sedintă va fi întocmit la fiecare sedintă si va contine următoarele elemente:

a) data la care a avut loc sedinta;

b) membrii completului de judecată;

c) consemnarea celor întâmplate în timpul sedintei;

d) actele ori înscrisurile depuse la dosarul cauzei disciplinare;

e) măsurile dispuse în solutionarea cauzei de către completul de judecată;

f) semnăturile membrilor completului de judecată si a persoanei care a redactat procesul-verbal.

Art.14. - (1) Toate adresele sau comunicările făcute de către completul de judecată se vor trimite prin intermediul unei scrisori recomandate cu confirmare de primire sau se vor înmâna, sub semnătura de primire, persoanei căreia îi sunt destinate.

(2) Un exemplar al adreselor sau comunicărilor se va păstra la dosarul cauzei disciplinare, împreună cu dovada de primire sau de înmânare.

(3) Se vor face maximum două convocări.

Art. 15. - Comisia de disciplină are dreptul să solicite toate actele si măsurile necesare solutionării cauzei.

 

CAPITOLUL II

Înregistrarea cererii si declansarea actiunii disciplinare

 

Art. 16. - (1) Biroul consiliului national, respectiv teritorial, este obligat ca, în prima sedintă convocată după data primirii sesizării, să analizeze sesizarea primită din punctul de vedere al îndeplinirii conditiilor prevăzute de art. 94 alin (1) si art. 105 alin. (1) din ROF si să adopte o decizie cu una dintre variantele prevăzute de art. 106 din ROF.

(2) Atât Biroul executiv national, cât si birourile consiliilor teritoriale se pot autosesiza potrivit art. 107 din ROF; se va emite, de asemenea, o decizie care va dispune declansarea procedurii disciplinare. În decizia de autosesizare se vor mentiona elementele care au stat la baza luării acestei decizii, fiind necesară atasarea de dovezi corespunzătoare.

Art. 17. - (1) Dacă decizia biroului consiliului teritorial este de respingere a sesizării ca vădit nefondată, respectiv pentru nerespectarea conditiilor impuse de art. 105 alin (1), un exemplar al acesteia se va trimite prin scrisoare recomandată persoanei care a făcut sesizarea. În decizia de respingere a sesizării se va face mentiune despre posibilitatea persoanei care a făcut sesizarea de a contesta această decizie în termen de 15 zile de la comunicare.

(2) Contestatia se va depune la sediul colegiului national sau teritorial, competenta de solutionare a acesteia revenind Biroului executiv al Consiliului National al CMDR.

(3) În termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii contestatiei, secretarul colegiului teritorial va înainta contestatia împreună cu tot dosarul cauzei, inclusiv sesizarea initială, către Biroul executiv al Consiliul National al CMDR.

(4) Dacă Biroul executiv national consideră că se impune deschiderea unei anchete disciplinare, va emite o decizie prin care va dispune declansarea anchetei disciplinare de către comisia de disciplină teritorială.

Art. 18. - Plângerea formulată fată de un medic dentist poate fi făcută în termen de cel mult 6 luni de la data săvârsirii faptei.

 

SECTIUNEA I

Cercetarea disciplinară în cazul medicului dentist fată de care s-a formulat o plângere

 

Art. 19. - (1) După primirea sesizării si a deciziei biroului consiliului national, respectiv teritorial de declansare a anchetei disciplinare si după constituirea dosarului disciplinar potrivit dispozitiilor ROF, comisia de disciplină îl va înstiinta prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire pe medicul reclamat despre faptul că împotriva sa s-a declansat o anchetă disciplinară si că este convocat pentru data de ....... ora .... la sediul comisiei de disciplină din ………... (se specifică sediul comisiei de disciplină) pentru audiere.

(2) La adresa de convocare se va anexa o copie a sesizării. (3) Medicul va fi informat si va fi convocat cu cel putin 10 zile lucrătoare înaintea datei la care urmează să aibă loc sedinta comisiei de disciplină.

(4) În conditiile art. 108 alin. 4 din ROF, comisia de disciplină de comun acord cu medicul, poate conveni un alt termen la care să aibă loc audierea. Despre acest aspect se va face mentiune în procesul-verbal de sedintă.

Art. 20. - (1) Medicul chemat pentru audiere la comisia de disciplină poate da si explicatii scrise (această prevedere se va interpreta în sensul că medicul nu este obligat să dea explicatii scrise, dar trebuie să stie că dacă doreste are acest drept).

(2) În situatia în care medicul s-a prezentat la comisia de disciplină pentru audieri, acesta va fi audiat de către comisia de disciplină, iar declaratiile acestuia vor fi consemnate si atasate la dosarul disciplinar.

(3) Dacă, pe parcursul derulării cercetării disciplinare, comisia de disciplină apreciază că este necesară reaudierea medicului, se va face mentiune în procesul-verbal din sedinta în care s-a hotărât acest lucru si se va dispune citarea medicului prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

(4) Persoana care a făcut sesizarea va fi audiată si examinată în cauza respectivă.

(5) Refuzul petentului de a se prezenta la audierea stabilită de comisia de disciplină duce la suspendarea cauzei. Suspendarea cauzei disciplinare va fi comunicată si petentului în scris, cu confirmare de primire.

Art. 21. - (1) În momentul la care s-au adunat toate materialele, datele si informatiile solicitate de comisia de disciplină, dacă au fost audiate toate persoanele în cauză, dacă nu mai sunt alte aspecte de lămurit, se va face mentiune în procesul-verbal al sedintei din data respectivă despre acest aspect si comisia de disciplină va analiza toate declaratiile, probele, înscrisurile, expertizele si va adopta una dintre solutiile prevăzute la art. 112 din ROF.

(2) În procesul-verbal de sedintă se vor consemna cele constatate si se va dispune solutia adoptată.

(3) Dacă se constată că nu s-au primit toate informatiile solicitate sau dacă comisia de disciplină consideră că se impun a fi clarificate unele aspecte ori împrejurări, se va face mentiune despre aceste aspecte în procesul-verbal de sedintă, se vor dispune măsurile care se impun si se va fixa o nouă dată de întrunire a comisiei de disciplină.

(4) Ancheta disciplinară va fi efectuată direct de către comisia de disciplină sau prin intermediul unui referent împuternicit dintre membrii comisiei de disciplină.

(5) Fată de natura cauzei, comisia de disciplină poate consulta o comisie de specialitate formată din 3 personalităti în domeniu, propuse de Comisia profesional-stiintifică si învătământ si acceptate de cel acuzat.

(6) În cazul în care persoana care a făcut plângerea nu este multumită de concluziile comisiei de specialitate, va putea solicita pe cheltuiala sa o nouă comisie de expertiză medicală.

Art. 22. - Solutia luată în cauză si consemnată în procesulverbal de sedintă va trebui să contină în mod obligatoriu elementele prevăzute de art. 113 din ROF, respectiv:

a) numărul deciziei si data pronuntării;

b) componenta comisiei de disciplină;

c) descrierea pe scurt a faptei ce a făcut obiectul actiunii disciplinare;

d) prezentarea măsurilor de cercetare a faptei (declaratiile părtilor, martorii care au fost audiati, înscrisurile folosite ca probă, documentele cercetate si retinute în solutionarea cauzei etc.);

e) faptele, împrejurările care au constituit abaterea disciplinară, deontologică ori de practică medicală si elementele, argumentele care au format convingerea comisiei de disciplină. Comisia de disciplină va folosi în argumentarea solutiei pronuntate, atunci când este cazul si posibil, literatura medicală de specialitate, facându-se, totodată, mentiune în elementele de identificare ale materialului stiintific folosit (cursul, tratatul, articolul etc., editura, anul publicării sau numărul si anul, în cazul revistelor medicale, numărul paginii etc.);

f) solutia pronuntată;

g) temeiul legal al adoptării ei (articolele din Legea nr. 95/2006 - titlul XIII si cele din Codul deontologic al medicului dentist, din regulamentele specifice privind exercitarea profesiunii de medic sau din regulamentele de ordine internă ori din alte acte normative care au fost încălcate de medicul vinovat);

h) termenul de contestare si instanta competentă;

i) mentiunea că a fost validată de consiliul teritorial si data în care a avut loc sedinta consiliului în care a fost validată decizia de sanctionare;

j) semnătura presedintelui comisiei de disciplină si stampila colegiului national, respectiv teritorial.

Art. 23. - (1) Decizia pronuntată se comunică medicului în cauză si Biroului executiv national.

(2) Deciziile privind aplicarea sanctiunilor care se soldează cu suspendarea sau interzicerea exercitării profesiei se comunică Ministerului Sănătătii Publice si colegiului national si, respectiv, teritorial.

(3) Persoana care a făcut sesizarea va fi informată cu privire la solutionarea cauzei de către comisia de disciplină.

Art. 24. - (1) Contestatia medicului împotriva deciziei de sanctionare se va trimite Comisiei superioare de disciplină a Consiliului National al CMDR, spre competenta solutionare.

(2) În adresa de înaintare se va face referire la data înregistrării contestatiei si la numărul de file ale dosarului disciplinar, semnate fiecare pentru conformitate de către presedintele comisiei de disciplină.

(3) Decizia de sanctionare pronuntată de comisia de disciplină de la nivelul colegiului teritorial poate fi contestată de medicul dentist sanctionat, în termen de 15 zile de la comunicare.

(4) Împotriva deciziei Comisiei superioare de disciplină medicul sanctionat va putea formula actiune în anulare, conform art. 101 alin. (2) din ROF.

 

SECTIUNEA a II-a

Solutionarea litigiilor dintre membri

 

Art. 25. - Membrii CMDR sunt obligati ca atunci când se găsesc într-o situatie conflictuală, litigioasă, legată de exercitarea profesiei, sau în oricare dintre situatiile prevăzute la art. 5 din prezentul regulament, fată de alt membru al colegiului, înainte de orice alt demers vor apela la medierea comisiei de disciplină din cadrul colegiului teritorial.

Art. 26. - Comisia de disciplină va convoca părtile în litigiu si, pe baza probelor administrate de către părti, va încerca solutionarea amiabilă a litigiului.

Art. 27. - La terminarea procedurilor de împăcare a părtilor, comisia de disciplină va încheia un proces-verbal în care va consemna situatia de fapt, pozitiile părtilor, probele administrate si rezultatul final. Procesul-verbal va fi semnat de către membrii comisiei de disciplină si de către părti.

Art. 28. - (1) În situatia în care comisia de disciplină nu va putea solutiona pe cale amiabilă conflictul, la cererea medicului care a făcut sesizarea, va putea retine cauza spre solutionare.

(2) În această situatie comisia de disciplină, pe baza probelor administrate de părti, va putea dispune una dintre sanctiunile prevăzute de art. 9 din prezentul regulament, atunci când este cazul, si va comunica ambelor părti hotărârea luată.

Art. 29. - Fată de hotărârea comisiei de disciplină teritoriale medicul sanctionat va putea formula contestatie în conditiile prezentului regulament.

Art. 30. - (1) Fată de medicul dentist membru al organelor de conducere ale Colegiului national sau colegiilor teritoriale va fi sesizat direct Biroul executiv national.

(2) Biroul executiv national va dispune respingerea plângerii ca vădit nefondată sau declansarea procedurii disciplinare.

(3) În cazul în care se va dispune declansarea procedurii disciplinare Biroul executiv national va trimite plângerea Comisiei superioare de disciplină, care va putea stabili una dintre solutiile prevăzute de art. 112 din ROF, respectiv de art. 9 din prezentul regulament.

Art. 31. - (1) Pentru toate situatiile cuprinse în prezenta sectiune, Biroul executiv national se poate autosesiza, procedând conform dispozitiilor prezentului regulament, completat cu dispozitiile Legii nr. 95/2006 - titlul XIII si ale ROF.

Art. 32. - (1) Biroul executiv national are obligatia să se autosesizeze în toate situatiile în care constată că oricare dintre membrii CMDR nu respectă deciziile obligatorii adoptate de organele de conducere ale colegiului.

(2) În urma autosesizării Biroul executiv national va întocmi un proces-verbal prin care va sesiza Comisia superioară de disciplină, aceasta urmând să analizeze sesizarea primită si să dispună în consecintă.

Art. 33. - Prezentele dispozitii se aplică în mod corespunzător si în ceea ce priveste functionarea Comisiei superioare de disciplină.

Art. 34. - Prezentul regulament se completează în mod corespunzător cu dispozitiile Legii nr. 95/2006 - titlul XIII, cu cele ale ROF si cu dispozitiile Codului deontologic al CMDR.

Art. 35. - Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ANEXA Nr. 2

 

Componenta Comisiei superioare de disciplină

 

1. Prof. univ. dr. Augustin Mihai - presedinte

2. Dr. Delia Barbu, medic primar

3. Prof. univ. dr. Radu Câmpian

4. Dr. Ioan Costea, medic primar

5. Dr. Dana Dragusin, medic primar

6. Prof. univ. dr. Norina Forna

7. Dr. Tiberiu Tîrcă, medic specialist