MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 390         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 23 mai 2008

 

SUMAR

 

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

522. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 al Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, regie autonomă de interes national aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului

 

525. - Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investitii „Magistrala 5 Drumul Taberei - Pantelimon. Tronson Universitate - Pantelimon”

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

95. - Decizie privind stabilirea atributiilor domnului Popescu Octavian, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

96. - Decizie privind stabilirea atributiilor domnului Sendrea Vasile, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

97. - Decizie privind stabilirea atributiilor domnului Popa Aurelian, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

98. - Decizie privind stabilirea atributiilor domnului Popescu Bejat Stefan Marian, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

99. - Decizie privind stabilirea atributiilor domnului Stănisteanu Sergiu Norut, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

100. - Decizie privind stabilirea atributiilor domnului Sorescu Nicolae, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

101. - Decizie privind stabilirea atributiilor domnului Nicolaescu Adrian Viorel, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

102. - Decizie privind stabilirea atributiilor doamnei Diaconu Victorita, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

103. - Decizie privind stabilirea atributiilor doamnei Curt Cynthia Carmen, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

104. - Decizie privind stabilirea atributiilor domnului Petre Gigi, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

105. - Decizie privind modificarea Deciziei primuluiministru nr. 179/2007 pentru stabilirea componentei Comisiei privind determinarea oportunitătii, eligibilitătii si aprobării proiectelor, constituită pentru aplicarea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

275/1.446. - Ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor si al ministrului economiei si finantelor privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie „Reabilitarea siturilor industriale poluate si neutilizate si pregătirea pentru noi activităti” în cadrul axei prioritare „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional si local” din cadrul Programului operational regional 2007-2013

 

3.987. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului privind acreditarea unitătii de învătământ preuniversitar particular Scoala „Sfântul Iacob” din Câmpulung

 

3.989. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului privind acreditarea unitătii de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală FEG din Brasov

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 al Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, regie autonomă de interes national aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, cu modificările si completările ulterioare, si al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2008 al Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, regie autonomă de interes national aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, prevăzut la art. 1, reprezintă limite maxime care nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Economiei si Finantelor si Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Regia Autonomă „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” va efectua cheltuieli totale aferente veniturilor proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale. Cheltuielile de personal fac parte din cheltuielile aferente veniturilor totale si nu pot înregistra depăsiri în executie.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Gabriel Berca

Ministrul muncii, familiei si egalitătii

de sanse,

Paul Păcuraru

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 21 mai 2008.

Nr. 522.

 

ANEXĂ

 

REGIA AUTONOMĂ „ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT”

Str. Moliere nr. 6-8, sectorul 1, Bucuresti

Cod unic de înregistrare RO 2351555

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2008

 

 

- mii lei -

 

 

 

INDICATORI

Nr. Rd.

2008 Propuneri

0

1

 

2

3

5

I.

VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)

1

502.088,50

 

1

 

Venituri din exploatare -total, din care :

2

494.268,50

 

 

 

a) productia vândută

3

295.180,60

 

 

 

b) venituri din vânzarea mărfurilor

4

19.156,60

 

 

 

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care :

5

0,00

 

 

 

- subventii, cf. preved. legale în vigoare

6

0,00

 

 

 

- transferuri, cf. preved. legale în vigoare

7

0,00

 

 

 

d) productia imobilizată

8

0,00

 

 

 

e) alte venituri din exploatare din care :

9

179.931,30

 

 

 

- venituri din reluarea provizioanelor

9a

 

 

2

 

Venituri financiare - total, din care :

10

7.820,00

 

 

 

a) venituri din interese de participare

11

0,00

 

 

 

b) venituri din alte investitii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

0,00

 

 

 

c) venituri din dobânzi

13

6.450,00

 

 

 

d) alte venituri financiare

14

1.370,00

 

3

 

Venituri extraordinare

15

0,00

II.

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+46+49)

16

493.004,00

 

1

 

Cheltuieli de exploatare - total, din care :

17

491.848,00

 

 

 

a) cheltuieli materiale

18

61.978,60

 

 

 

b) alte cheltuieli externe (cu energia si apa)

19

9.459,60

 

 

 

c) cheltuieli privind mărfurile

20

7.834,10

 

 

 

d) cheltuieli cu personalul, din care :

21

104.929,99

 

 

 

- salarii, din care :

22

60.840,60

 

 

 

- salarii pers. permanent

22 a

60.056,60

 

 

 

- indemniz. CA si alte chelt asim.salarii

22 b

623,00

 

 

 

- contracte de mandat/contracte de performantă

23

161,00

 

 

 

- cheltuieli cu asigurările si protectia socială, din care

24

16.097,82

 

 

 

- cheltuieli privind contributia la asigurări sociale

25

11.863,92

 

 

 

- cheltuieli privind contributia de asigurări pt. somaj

26

583,46

 

 

 

- cheltuieli privind contributia la asigurări sociale de sănătate

27

3.650,44


 

 

 

- alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

27.991,57

 

 

 

- cheltuieli sociale prevăzute la art.21 alin (3) lit.c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modif. si complet. ulterioare, din care :

29

1.201,13

 

 

 

- tichete de cresă(cf.art.3 din Legea nr.193/2006)

30

0,00

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale(cf. art.2 din Legea nr.193/2006)

31

0,00

 

 

 

- fonduri speciale aferente fondului de salarii (fd.accid 0,400%; fd. garantare 0,25%, contrib.pt. concedii si indemniz. 0,85%; contrib.cf. L448/2006 art.77 alin 3 lit.a) 4%x nr.salariati x 50% din 500 lei

32

940,14

 

 

 

- tichete de masă

33

5.321,30

 

 

 

- până la 10% din profitul net pentru participarea salariatilor la profit

33 a

2.029,00

 

 

 

- salarii compensatorii

33 b

18.500,00

 

 

 

e) ajustări de valoare privind imobilizările corporale si necorporale

34

26.171,80

 

 

 

f) alte cheltuieli de exploatare, din care :

35

281.473,91

 

 

 

- cheltuieli privind prestatiile externe, din care :

36

105.835,91

 

 

 

- cheltuieli de protocol, din care:

37

390,00

 

 

 

- tichete cadou pentru protocol (cf.art.2din Legea nr.193/2006)

38

0,00

 

 

 

- cheltuieli de reclamă si publicitate, din care:

39

310,00

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă si publicitate (cf.art. 2 din Legea nr.193/2006)

40

0,00

 

 

 

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi(cf.art.2 din Legea nr.193/2006)

41

0,00

 

 

 

- cheltuieli cu sponsorizarea

42

100,00

 

 

 

- alte cheltuieli, din care:

43

175.638,00

 

 

 

- taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

44

0,00

 

 

 

- OG 28/2007- VÂNZ IMOBILE

44a

170.638,00

 

 

 

- redeventa din concesionarea bunurilor publice

45

42,00

 

2

 

Cheltuieli financiare - total, din care :

46

1.156,00

 

 

 

- cheltuieli privind dobânzile

47

0,00

 

 

 

- alte cheltuieli financiare

48

1.156,00

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

49

0,00

III.

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

50

9.084,50

IV.

 

IMPOZIT PE PROFIT

51

1.453,52

V.

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care :

52

7.630,98

 

1

 

Rezerve legale

53

0,00

 

2

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

54

0,00


 

3

 

Alte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevăzute de lege

55

0.00

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

56

0,00

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

57

0,00

 

6

 

Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referintă

58

577,54

 

7

 

50% pt. constituirea surselor de finantare a lucr. de investitii, modernizare si dotări la baza materială destinată activitătii de reprezentare si protocol pt institutiile reprezentative ale statului cf. OUG 126/2002 aprobată prin HG 36/2003

59

3.815,49

 

8

 

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct.1-7 se repartizează la alte rezeve si constituie sursa proprie de finantare

60

3.237,95

VI.

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care :

61

105.347,29

 

1

 

Surse proprii

62

29.745,29

 

2

 

Alocatii de la buget

63

55.836,00

 

3

 

Credite bancare

64

0,00

 

 

 

- interne

65

0,00

 

 

 

- externe

66

0,00

 

4

 

Alte surse *

67

0,00

5

 

Surse proprii neconsumate în 2007

67a

19.766,00

Iffl.

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care :

68

105.347,29

 

1

 

Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor în curs la finele anului

69

105.347,29

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

70

0,00

 

 

 

- interne

71

0,00

 

 

 

- externe

72

0,00

/III.

 

REZERVE, din care :

73

172.590,80

 

1

 

Rezerve legale

74

12.993,40

 

2

 

Rezerve statutare

75

0,00

 

3

 

Alte rezerve

76

159.597,40

IX.

 

DATE DE FUNDAMENTARE

77

0,00

 

1

 

Venituri totale

78

502.088,50

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

79

493.004,00

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

80

2.682,00

 

4

 

Nr. mediu de salariati total

81

2.753,00

 

5

 

Fond de salarii, din care:

82

60.840,60

 

 

 

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

83

60.056,60

 

 

 

b) alte cheltuieli cu personalul **

84

784,00

 

6

 

Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)

85

1.817,90


 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoana)(rd.78/81 - în preturi curente)

86

182.378,68

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoana)(rd.78/81 - în preturi comparabile)

87

182.378,68

 

9

 

Productivitatea muncii in unităti fizice pe total personal mediu (unităti fizice/persoana)

88

0,00

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale[(cheltuieli totale/venituri totale)x1000]= (rd.16/rd.1)x1000

89

981,90

 

11

 

Plăti restante

90

0,00

 

 

 

- preturi curente

91

0,00

 

 

 

- preturi comparabile

92

0,00

 

12

 

Creante restante

93

0,00

 

 

 

- preturi curente

94

1.851,00

 

 

 

- preturi comparabile

95

1.851,00

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii ,,Magistrala 5 Drumul Taberei - Pantelimon. Tronson Universitate - Pantelimon”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 42 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Magistrala 5 Drumul Taberei - Pantelimon. Tronsonul Universitate - Pantelimon”, prevăzuti în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii ai cărui indicatori sunt prevăzuti la art. 1 se va face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor prevăzute anual cu această destinatie, si din alte surse, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor,

Septimiu Buzasu,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 21 mai 2008.

Nr. 525.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind stabilirea atributiilor domnului Popescu Octavian, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

În temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici si al art. 19 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite următoarea decizie:

 

Art. 1. - Pe data prezentei decizii domnul Popescu Octavian, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, este desemnat să coordoneze la nivelul judetelor Olt, Dolj si Teleorman aplicarea prevederilor cuprinse în strategia si programele de reformă si restructurare a administratiei publice locale, elaborate pe baza Programului de guvernare, care sunt în sfera de competentă a Ministerului Internelor si Reformei Administrative.

Art. 2. - În exercitarea atributiilor, domnul Popescu Octavian informează secretarul general al Guvernului despre stadiul de implementare a programelor.

Art. 3. - Domnul Popescu Octavian va îndeplini si alte atributii stabilite de secretarul general al Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

 

Bucuresti, 20 mai 2008.

Nr. 95.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind stabilirea atributiilor domnului Sendrea Vasile, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

În temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici si al art. 19 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite următoarea decizie:

 

Art. 1. - Pe data prezentei decizii domnul Sendrea Vasile, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, este desemnat să monitorizeze, în domeniile stabilite de secretarul general al Guvernului, îndeplinirea strategiilor si programelor cuprinse în Programul de guvernare, la nivelul judetelor Botosani, Neamt si Suceava.

Art. 2. - În exercitarea atributiilor, domnul Sendrea Vasile informează secretarul general al Guvernului despre stadiul de implementare a programelor.

Art. 3. - Domnul Sendrea Vasile va îndeplini si alte atributii stabilite de secretarul general al Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

 

Bucuresti, 20 mai 2008.

Nr. 96.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind stabilirea atributiilor domnului Popa Aurelian, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

În temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici si al art. 19 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite următoarea decizie:

 

Art. 1. - Pe data prezentei decizii domnul Popa Aurelian, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, este desemnat să coordoneze la nivelul judetelor Dâmbovita, Prahova si Arges aplicarea prevederilor cuprinse în strategia si programele de reformă si restructurare a administratiei publice locale, elaborate pe baza Programului de guvernare, care sunt în sfera de competentă a Ministerului Internelor si Reformei Administrative.

Art. 2. - În exercitarea atributiilor, domnul Popa Aurelian informează secretarul general al Guvernului despre stadiul de implementare a programelor.

Art. 3. - Domnul Popa Aurelian va îndeplini si alte atributii stabilite de secretarul general al Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

 

Bucuresti, 20 mai 2008.

Nr. 97.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind stabilirea atributiilor domnului Popescu Bejat Stefan Marian, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

În temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici si al art. 19 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite următoarea decizie:

 

Art. 1. - Pe data prezentei decizii domnul Popescu Bejat Stefan Marian, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, este desemnat să coordoneze la nivelul judetelor Gorj, Vâlcea si Mehedinti aplicarea prevederilor cuprinse în strategia si programele de reformă elaborate pe baza Programului de guvernare, care sunt în sfera de competentă a Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale.

Art. 2. - În exercitarea atributiilor, domnul Popescu Bejat Stefan Marian informează secretarul general al Guvernului despre stadiul de implementare a programelor.

Art. 3. - Domnul Popescu Bejat Stefan Marian va îndeplini si alte atributii stabilite de secretarul general al Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

 

Bucuresti, 20 mai 2008.

Nr. 98.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind stabilirea atributiilor domnului Stănisteanu Sergiu Norut, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

În temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici si al art. 19 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite următoarea decizie:

 

Art. 1. - Pe data prezentei decizii domnul Stănisteanu Sergiu Norut, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, este desemnat să coordoneze la nivelul judetelor Ialomita, Călărasi si Ilfov aplicarea prevederilor cuprinse în strategia si programele de reformă si restructurare a administratiei publice locale, elaborate pe baza Programului de guvernare, care sunt în sfera de competentă a Ministerului Internelor si Reformei Administrative.

Art. 2. - În exercitarea atributiilor, domnul Stănisteanu Sergiu Norut informează secretarul general al Guvernului despre stadiul de implementare a programelor.

Art. 3. - Domnul Stănisteanu Sergiu Norut va îndeplini si alte atributii stabilite de secretarul general al Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

 

Bucuresti, 20 mai 2008.

Nr. 99.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind stabilirea atributiilor domnului Sorescu Nicolae, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

În temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici si al art. 19 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite următoarea decizie:

 

Art. 1. - Pe data prezentei decizii domnul Sorescu Nicolae, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, este desemnat să coordoneze aplicarea prevederilor cuprinse în strategia si programele de reformă elaborate pe baza Programului de guvernare, care sunt în sfera de competentă a Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului.

Art. 2. - În exercitarea atributiilor, domnul Sorescu Nicolae informează secretarul general al Guvernului despre stadiul de implementare a programelor.

Art. 3. - Domnul Sorescu Nicolae va îndeplini si alte atributii stabilite de secretarul general al Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

 

Bucuresti, 20 mai 2008.

Nr. 100.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind stabilirea atributiilor domnului Nicolaescu Adrian Viorel, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

În temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici si al art. 19 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite următoarea decizie:

 

Art. 1. - Pe data prezentei decizii domnul Nicolaescu Adrian Viorel, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, este desemnat să coordoneze, sub aspect juridic, modul de elaborare a proiectelor de acte normative ce urmează să fie adoptate de Guvern si să monitorizeze, în domeniile stabilite de secretarul general al Guvernului, modul de punere în aplicare a acestora.

Art. 2. - Domnul Nicolaescu Adrian Viorel va îndeplini si alte atributii stabilite de secretarul general al Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

 

Bucuresti, 20 mai 2008.

Nr. 101.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind stabilirea atributiilor doamnei Diaconu Victorita, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

În temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici si al art. 19 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite următoarea decizie:

 

Art. 1. - Pe data prezentei decizii doamna Diaconu Victorita, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, este desemnată să coordoneze, sub aspect juridic, modul de elaborare a proiectelor de acte normative ce urmează să fie adoptate de Guvern si să monitorizeze, în domeniile stabilite de secretarul general al Guvernului, modul de punere în aplicare a acestora.

Art. 2. - Doamna Diaconu Victorita va îndeplini si alte atributii stabilite de secretarul general al Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

 

Bucuresti, 20 mai 2008.

Nr. 102.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind stabilirea atributiilor doamnei Curt Cynthia Carmen, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

În temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici si al art. 19 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite următoarea decizie:

 

Art. 1. - Pe data prezentei decizii doamna Curt Cynthia Carmen, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, este desemnată să coordoneze, sub aspect juridic, modul de elaborare a proiectelor de acte normative ce urmează să fie adoptate de Guvern si să monitorizeze, în domeniile stabilite de secretarul general al Guvernului, modul de punere în aplicare a acestora.

Art. 2. - Doamna Curt Cynthia Carmen va îndeplini si alte atributii stabilite de secretarul general al Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

 

Bucuresti, 20 mai 2008.

Nr. 103.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind stabilirea atributiilor domnului Petre Gigi, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

În temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici si al art. 19 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite următoarea decizie:

 

Art. 1. - Pe data prezentei decizii domnul Petre Gigi, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, este desemnat să îndeplinească următoarele atributii principale:

a) coordonarea aplicării la nivelul judetelor Constanta, Giurgiu si Brăila a prevederilor cuprinse în strategia si programele de reformă si restructurare a administratiei publice locale, elaborate pe baza Programului de guvernare, care sunt în sfera de competentă a Ministerului Internelor si Reformei Administrative;

b) analiza activitătii Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”.

Art. 2. - În exercitarea atributiilor, domnul Petre Gigi informează secretarul general al Guvernului.

Art. 3. - Domnul Petre Gigi va îndeplini si alte atributii stabilite de secretarul general al Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

 

Bucuresti, 20 mai 2008.

Nr. 104.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind modificarea Deciziei primului-ministru nr. 179/2007 pentru stabilirea componentei Comisiei privind determinarea oportunitătii, eligibilitătii si aprobării proiectelor, constituită pentru aplicarea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural

 

În temeiul prevederilor art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 7 alin. (1) si (4) din Ordonanta Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 71/2007,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, Decizia primului-ministru nr. 179/2007 pentru stabilirea componentei Comisiei privind determinarea oportunitătii, eligibilitătii si aprobării proiectelor, constituită pentru aplicarea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 399 din 14 iunie 2007, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- la articolul 1 punctul 2, litera a) va avea următorul cuprins:

„a) doamna Diaconu Victorita, reprezentant al Secretariatului General al Guvernului;”.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

 

Bucuresti, 20 mai 2008.

Nr. 105.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE SI LOCUINTELOR

Nr. 275 din 4 martie 2008

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

Nr. 1.446 din 10 mai 2008

 

ORDIN

privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie „Reabilitarea siturilor industriale poluate si neutilizate si pregătirea pentru noi activităti” în cadrul axei prioritare „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional si local” din cadrul Programului operational regional 2007-2013

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale si ale Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii,

în temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007, al art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 361/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor si ministrul economiei si finantelor emit următorul ordin:

 

 

SECTIUNEA I

Cheltuieli eligibile aferente activitătilor care nu intră sub incidenta regulilor ajutorului de stat pentru faza I a proiectelor de reabilitare a siturilor industriale poluate si neutilizate si pregătirea pentru noi activităti

 

Art. 1. - Cheltuielile efectuate de beneficiar sunt considerate eligibile de la data intrării în vigoare a contractului de finantare semnat între beneficiar si Organismul intermediar, în numele si pentru Autoritatea de management a Programului operational regional, denumit în continuare contract de finantare.

Art. 2. - (1) Pentru investitia de bază sunt considerate cheltuieli eligibile cele efectuate pentru analiza solului pentru determinarea gradului de poluare, pentru constructii si instalatii.

(2) Cheltuielile eligibile efectuate pentru constructii si instalatii cuprind cheltuielile aferente executiei obiectivului investitiei, si anume cheltuieli de lucrări pentru:

a) decontaminarea terenurilor siturilor industriale poluate, inclusiv preluarea si depozitarea substantelor toxice si periculoase si îmbunătătirea calitătii terenurilor;

b) demolarea clădirilor si planarea terenului, inclusiv ambalarea si transportul deseurilor.

Art. 3. - (1) Cheltuielile diverse si neprevăzute se consideră eligibile dacă sunt detaliate prin documente justificative corespunzător si doar în limita a maximum 10% din valoarea uneia sau, cumulat, a mai multor cheltuieli mentionate la art. 2, în functie de natura si complexitatea lucrărilor.

(2) Din procentul stabilit se acoperă, după caz, cheltuielile rezultate în urma modificărilor de solutii tehnice, cantităti suplimentare de lucrări, ce se impun pe parcursul derulării investitiei, precum si cheltuielile de conservare pe parcursul întreruperii executiei din cauze independente de autoritatea contractantă.

 

SECTIUNEA a II-a

Cheltuieli eligibile aferente activitătilor care intră sub incidenta regulilor ajutorului de stat pentru faza II a proiectelor de reabilitare a siturilor industriale poluate si neutilizate si pregătirea pentru noi activităti

 

Art. 4. - Cheltuielile efectuate de către beneficiar în cadrul domeniului major de interventie „Reabilitarea siturilor industriale poluate si neutilizate si pregătirea pentru noi activităti” sunt considerate eligibile de la data intrării în vigoare a contractului de finantare semnat între beneficiar si Organismul intermediar, în numele si pentru Autoritatea de management a Programului operational regional, denumit în continuare contract de finantare.

Art. 5. - (1) Sunt eligibile cheltuielile privind amenajarea terenului si amenajări pentru protectia mediului pentru realizarea investitiei de bază.

(2) Pentru amenajarea terenului sunt considerate cheltuieli eligibile cheltuielile efectuate la începutul lucrărilor pentru pregătirea amplasamentului.

(3) În cazul amenajărilor pentru protectia mediului sunt considerate eligibile cheltuielile efectuate pentru lucrări si actiuni de protectia mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor.

Art. 6. - Sunt considerate eligibile cheltuielile aferente asigurării cu utilitătile necesare functionării obiectivului de investitie, precum: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, telecomunicatii, care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic ca apartinând obiectivului de investitie, precum si cheltuielile aferente racordării la retelele de utilităti.

Art. 7. - (1) Pentru investitia de bază sunt considerate cheltuieli eligibile cele efectuate pentru constructii si instalatii, precum si pentru dotarea cu echipamente.

(2) Cheltuielile eligibile efectuate pentru constructii si instalatii cuprind cheltuielile aferente executiei obiectivului investitiei, si anume cheltuieli de lucrări pentru:

a) construirea/modernizarea/extinderea clădirilor si anexelor aferente, care vor fi utilizate de operatorii economici, cu precădere de întreprinderi mici si mijlocii, pentru activităti de productie si/sau servicii;

b) construirea/modernizarea/extinderea infrastructurii rutiere/feroviare din interiorul structurii de afaceri si a drumurilor de acces către structura de acces. Cheltuielile pentru construirea/modernizarea/extinderea drumurilor de acces către structura de afaceri sunt eligibile în limita a maximum 10% din valoarea totală a proiectului;

c) construirea/modernizarea/extinderea/utilitătilor de bază din interiorul structurii de afaceri: statii de tratare a apei, unitătile de furnizare a energiei si a gazului, sistemul de canalizare, cablarea clădirii, conectarea la retele broadband (internet).

(3) Cheltuielile aferente fiecărui obiect sunt determinate prin devizul pe obiect.

(4) Sunt eligibile cheltuielile efectuate pentru dotarea cu echipamente a structurilor de afaceri construite/modernizate/extinse.

(5) Cheltuielile se desfăsoară pe obiecte, iar delimitarea obiectelor se face de către proiectant.

Art. 8. - (1) Sunt eligibile cheltuielile privind organizarea de santier, lucrările de constructii si instalatii aferente organizării de santier.

(2) Cheltuielile eligibile efectuate pentru organizarea de santier cuprind cheltuielile estimate ca fiind necesare contractantului în vederea creării conditiilor de desfăsurare a activitătii de constructii-montaj.

(3) Pentru realizarea lucrărilor de constructii si instalatii aferente organizării de santier, cheltuielile considerate eligibile sunt cele efectuate pentru lucrările de nivelări ale terenurilor naturale, dezafectări locale de căi de comunicatie sau constructii, bransarea la utilităti, realizarea de căi de acces.

Art. 9. - (1) Cheltuielile diverse si neprevăzute se consideră eligibile dacă sunt detaliate prin documente justificative corespunzător si doar în limita a maximum 10% din valoarea uneia sau, cumulat, a mai multor cheltuieli mentionate la art. 7, în functie de natura si complexitatea lucrărilor.

(2) Din procentul stabilit se acoperă, după caz, cheltuielile rezultate în urma modificărilor de solutii tehnice, cantităti suplimentare de lucrări, utilaje sau dotări ce se impun pe parcursul derulării investitiei, precum si cheltuielile de conservare pe parcursul întreruperii executiei din cauze independente de autoritatea contractantă.

 

SECTIUNEA a III-a

Dispozitii comune

 

Art. 10. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

Anna Horvath,

secretar de stat

p. Ministrul economiei si finantelor,

Eugen Teodorovici,

secretar de stat

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI TINERETULUI

 

ORDIN

privind acreditarea unitătii de învătământ preuniversitar particular Scoala „Sfântul Iacob” din Câmpulung

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare, tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în Învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare hotărârile Consiliului ARACIP nr. 3 din 23 aprilie 2008 si nr. 4 din 24 aprilie 2008 privind propunerea de acordare a autorizatiei de functionare provizorie/a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar de stat si particular evaluate în perioada martie-aprilie 2008,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării si tineretului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acreditează unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala „Sfântul Iacob” din Câmpulung, pentru nivelurile de învătământ „prescolar”, „primar” si „gimnazial”, cu sediul în municipiul Câmpulung, str. Matei Drăghiceanu nr. 4, judetul Arges.

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala „Sfântul Iacob” din Câmpulung, acreditată potrivit art. 1, este persoană juridică de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învătământ, si beneficiază de toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege, începând cu anul scolar 2008-2009.

Art. 3. - (1) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala „Sfântul Iacob” din Câmpulung dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat si va fi utilizat numai în interesul învătământului.

(2) În cazul desfiintării unitătii de învătământ preuniversitar particular Scoala „Sfântul Iacob” din Câmpulung, destinatia patrimoniului acesteia se stabileste conform legii.

Art. 4. - Personalul didactic si nedidactic din unitatea de învătământ autorizată se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Scoala „Sfântul Iacob” din Câmpulung, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Art. 5. – Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala „Sfântul Iacob” din Câmpulung are dreptul de a organiza examene de absolvire si poate gestiona si elibera acte de studii, recunoscute de Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului.

Art. 6. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala „Sfântul Iacob” din Câmpulung este monitorizată si controlată periodic de către Agentia Română de Asigurare a Calitătii în Învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Arges, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 7. - Asociatia „Inimă deschisă”, unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Scoala „Sfântul Iacob” din Câmpulung, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în Învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Judetului Arges vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8. - Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Remus Pricopie,

secretar de stat

 

Bucuresti, 13 mai 2008.

Nr. 3.987.

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI TINERETULUI

 

ORDIN

privind acreditarea unitătii de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală FEG din Brasov

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în Învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională

în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare hotărârile Consiliului ARACIP nr. 3 din 23 aprilie 2008 si nr. 4 din 24 aprilie 2008 privind propunerea de acordare a autorizatiei de functionare provizorie/a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar de stat si particular evaluate în perioada martie-aprilie 2008,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării si tineretului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acreditează unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală FEG din Brasov, pentru nivelul de învătământ „postliceal”, domeniul „sănătate si asistentă pedagogică”, calificările profesionale „asistent medical generalist” si „asistent medical de farmacie”, domeniul „mecatronică si informatică”, calificarea profesională „analist programator”, domeniul „economic”, calificarea profesională „agent vamal”, respectiv pentru domeniul „servicii”, calificarea profesională „proiectant decoratiuni interioare”, cu sediul în municipiul Brasov, Str. Săcelelor nr. 1, judetul Brasov.

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală FEG din Brasov, acreditată potrivit art. 1, este persoană juridică de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învătământ, si beneficiază de toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege, începând cu anul scolar 2008–2009.

Art. 3. - (1) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală FEG din Brasov dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat si va fi utilizat numai în interesul învătământului.

(2) În cazul desfiintării unitătii de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală FEG din Brasov, destinatia patrimoniului acesteia se stabileste conform legii.

Art. 4. - Personalul didactic si nedidactic din unitatea de învătământ autorizată se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Scoala Postliceală FEG din Brasov, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Art. 5. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală FEG din Brasov are dreptul de a organiza examene de absolvire si poate gestiona si elibera acte de studii, recunoscute de Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului.

Art. 6. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală FEG din Brasov este monitorizată si controlată periodic de către Agentia Română de Asigurare a Calitătii în Învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Brasov, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 7. - Fundatia Ecologică GREEN - filiala Brasov, unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Scoala Postliceală FEG din Brasov, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în Învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Judetului Brasov vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8. - Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Remus Pricopie,

secretar de stat

 

Bucuresti, 13 mai 2008.

Nr. 3.989.