MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 392         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 23 mai 2008

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

62. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea titlului VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente

 

63. - Ordonantă de urgentă pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plătii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care România este parte, precum si pentru aprobarea plătii cotizatiei anuale de participare a Consiliului Superior al Magistraturii la Reteaua Europeană a Consiliilor Judiciare (RECJ) si pentru îndeplinirea obligatiilor care decurg din calitatea de membru a Institutului National al Magistraturii la Reteaua Europeană de Formare Judiciară (EJTN)

 

511. - Hotărâre pentru modificarea art. 2 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 323/2008 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării Societătii Comerciale Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „Electrica Muntenia Sud” - S.A. si pentru modificarea art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 528/2007 privind unele măsuri pentru derularea si finalizarea privatizării Societătii Comerciale Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „Electrica Muntenia Sud” - S.A.

 

512. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008

 

524. - Hotărâre privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.214/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind derularea Programului prioritar national pentru proiectarea si construirea de sedii pentru asezăminte culturale în localitătile unde nu există asemenea institutii, în mediul rural si mic urban, realizat prin Compania Natională de Investitii „C.N.I.” - S.A.

 

526. - Hotărâre privind recunoasterea Fundatiei Ronald S. Lauder - România ca fiind de utilitate publică

 

527. - Hotărâre privind unele măsuri pentru organizarea Zilei justitiei în anul 2008

 

543. - Hotărâre privind acordarea unui ajutor umanitar de urgentă pentru populatia din judetul Cluj

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

275. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice privind completarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice nr. 243/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane, bunuri ori mărfuri în regim de taxi

 

321. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind aprobarea componentei si a modului de organizare si functionare a Comisiei pentru derularea  mecanismului de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin Programul de crestere a competitivitătii produselor agroalimentare

 

1.320/C. - Ordin al ministrului justitiei pentru modificarea Ordinului ministrului justitiei nr. 1.692/C/2006 privind aprobarea formatului Buletinului procedurilor de insolventă si al continutului-cadru al citatiilor, comunicărilor, hotărârilor judecătoresti, convocărilor, notificărilor si al altor acte care se publică în acesta si al dovezii privind îndeplinirea procedurii de citare, comunicare, convocare si notificare

 

3.943. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului pentru aprobarea listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achizitionării de calculatoare, pentru anul 2008

 

3.984. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului privind acreditarea unitătii de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală FEG din Ploiesti

 

Rectificări la:

 - Hotărârea Guvernului nr. 407/2008

 

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea titlului VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente

 

Având în vedere faptul că prin modificările aduse titlului VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, cu modificările si completările ulterioare, a fost creată posibilitatea pentru beneficiari de a opta pentru acordarea de despăgubiri în numerar,

tinând seama de faptul că până în acest moment cuantumul sumelor ce urmează a fi acordate persoanelor care si-au manifestat optiunile de acordare a despăgubirilor în numerar depăseste resursele financiare alocate din dividendele aferente actiunilor detinute de stat la Fondul „Proprietatea”,

în vederea demarării în regim de urgentă a procesului de plată a despăgubirilor în numerar si pentru asigurarea resurselor financiare,

pentru a asigura o necesitate socială si pentru eliminarea riscului promovării unor actiuni în justitie împotriva statului român,

în temeiul prevederilor art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Titlul VII „Regimul stabilirii si plătii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv” din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 141, alineatul (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(4) Sursele de finantare a acordării despăgubirilor în numerar de către Directie se asigură, până la listarea S.C. Fondul Proprietatea - S.A., din dividendele aferente actiunilor detinute de stat la Fondul «Proprietatea» si în

completare de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei si Finantelor.”

2. La articolul 141 , după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) si (6), cu următorul cuprins:

„(5) Sumele prevăzute în bugetul Ministerului Economiei si Finantelor pentru aplicarea prezentei legi se transferă, la solicitarea Autoritătii Nationale pentru Restituirea Proprietătilor, în bugetul acesteia.

(6) Activitătile privind evidenta contabilă si plata despăgubirilor se realizează prin compartimentele de specialitate din cadrul Autoritătii Nationale pentru Restituirea Proprietătilor.”

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Restituirea

Proprietătilor,

Ingrid Zaarour

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 21 mai 2008.

Nr. 62.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plătii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care România este parte, precum si pentru aprobarea plătii cotizatiei anuale de participare a Consiliului Superior al Magistraturii la Reteaua Europeană a Consiliilor Judiciare (RECJ) si pentru îndeplinirea obligatiilor care decurg din calitatea de membru a Institutului National al Magistraturii la Reteaua Europeană de Formare Judiciară (EJTN)

 

Având în vedere că începând din anul 2007 Consiliul Superior al Magistraturii a devenit membru al Retelei Europene a Consiliilor Judiciare (RECJ), asociatie internatională cu scop nelucrativ de utilitate internatională ce are ca atributii principale

furnizarea de informatii privind independenta justitiei, de expertiză si propuneri în acest sens către institutiile Uniunii Europene si către alte organizatii nationale si internationale, schimbul de experientă în legătură cu organizarea si functionarea sistemelor judiciare din diferite state membre ale Uniunii Europene,

tinând cont de faptul că începând din anul 2007 Institutul National al Magistraturii a devenit membru cu drepturi depline al Retelei Europene de Formare Judiciară (EJTN), asociatie internatională cu scop nelucrativ constituită de către institutiile de formare a magistratilor din Uniunea Europeană în scopul cooperării pentru identificarea nevoilor comune de formare, pentru realizarea unui schimb de experientă în materie de formare judiciară, pentru identificarea unor programe si metode noi de formare,

în special prin utilizarea tehnologiei moderne, pentru coordonarea programelor de formare ale membrilor săi,

luând în considerare necesitatea achitării de către cele două institutii a cotizatiilor, necesitate ce decurge din calitatea lor de membre ale respectivelor asociatii, precum si faptul că plata cotizatiilor aferente acestor statute trebuie efectuată în cel mai scurt timp,

având în vedere că, pe de o parte, neplata contributiei financiare duce atât la pierderea dreptului de vot al Consiliului Superior al Magistraturii în cadrul RECJ, cât si la imposibilitatea promovării reprezentantilor Consiliului Superior al Magistraturii în

organele de conducere ale RECJ si că, pe de altă parte, neplata contributiei financiare datorate de Institutul National al Magistraturii duce la pierderea chiar a calitătii sale de membru al EJTN,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Ordonanta Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plătii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care România este parte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 29 august 1994, aprobată prin Legea nr. 126/1994, cu modificările si completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 1 „Lista organizatiilor internationale interguvernamentale la care România este membră”, la punctul II „Organizatiile internationale guvernamentale la care România a aderat în baza aprobărilor date de

conducerea ministerelor si a altor institutii centrale”, după pozitia 50 se introduc două noi pozitii, pozitiile 51 si 52, cu următorul cuprins:

 

„Nr.

crt.

Denumirea organizatiei

Sediul

Anul

înfiintării

Anul

aderării României

Institutia română care coordonează relatiile cu organizatia internatională respectivă

Explicatii

51

Reteaua Europeană a

Consiliilor Judiciare

(RECJ)

Bruxelles

2004

2007

Consiliul Superior al Magistraturii

România participă din

anul 2007

52

Reteaua Europeană

de Formare Judiciară

(EJTN)

Bruxelles

2003

2007

Institutul National al Magistraturii

România participă din

anul 2007”

 

2. La anexa nr. 2.2 „Cotizatii la alte organisme internationale”, după ultimul subcapitol „Academia Română” se introduc două noi subcapitole, cu următorul cuprins:

 

„Consiliul Superior al Magistraturii

1

(RECJ) Reteaua Europeană a Consiliilor Judiciare

euro

echivalentul în euro al sumei de 15.500 lei la data efectuării plătii

 

Institutul Superior al Magistraturii

 

1

(EJTN) Reteaua Europeană de Formare Judiciară

euro

4000”

 

Art. II. - (1) Se aprobă plata cotizatiei anuale de participare a Consiliului Superior al Magistraturii, ca membru cu drepturi depline, la Reteaua Europeană a Consiliilor Judiciare (RECJ), cu sediul la Bruxelles.

(2) Sumele necesare plătii cotizatiei anuale se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Consiliului Superior al Magistraturii.

(3) Pentru anul 2008 se introduce în bugetul Consiliului Superior al Magistraturii, la capitolul „Autorităti publice si actiuni externe”, titlul „Alte transferuri”, articolul „Transferuri curente în străinătate”, alineatul „Contributii si cotizatii la organisme

internationale”, suma de 15.500 lei.

(4) Suma prevăzută la alin. (3) se asigură prin redistribuire de la titlul „Bunuri si servicii”, alineatul „Alte cheltuieli cu bunuri si servicii”, în cadrul bugetului aprobat pe anul 2008 Consiliului Superior al Magistraturii.

Art. III. - (1) Se aprobă plata cotizatiei anuale de participare a Institutului National al Magistraturii, institutie aflată în coordonarea Consiliului Superior al Magistraturii, la Reteaua Europeană de Formare Judiciară (EJTN), cu sediul la Bruxelles.

(2) Sumele necesare plătii cotizatiei anuale se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Consiliului Superior al Magistraturii.

(3) Pentru anul 2008 se introduce în bugetul Consiliului Superior al Magistraturii, la capitolul „Învătământ”, titlul „Alte transferuri”, articolul „Transferuri curente în străinătate”, alineatul „Contributii si cotizatii la organisme internationale”, suma de

16.000 lei.

(4) Suma prevăzută la alin. (3) se asigură prin redistribuire de la titlul „Bunuri si servicii”, alineatul „Alte cheltuieli cu bunuri si servicii”, în cadrul bugetului aprobat pe anul 2008 Consiliului Superior al Magistraturii.

Art. IV. - Ordonanta Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plătii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care România este parte, aprobată prin Legea nr. 126/1994, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu completările aduse prin prezenta ordonantă de urgentă, se va republica în Monitorul Oficial al României, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Cătălin Marian Predoiu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 21 mai 2008.

Nr. 63.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art. 2 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 323/2008 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării Societătii Comerciale Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „Electrica Muntenia Sud” - S.A. si pentru modificarea art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 528/2007 privind unele măsuri pentru derularea si finalizarea privatizării Societătii Comerciale Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „Electrica Muntenia Sud” - S.A.

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Articolul 2 alineatul (5) din Hotărârea Guvernului nr. 323/2008 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării Societătii Comerciale Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „Electrica Muntenia Sud” - S.A. si pentru modificarea art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 528/2007 privind unele măsuri pentru derularea si finalizarea privatizării Societătii Comerciale Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „Electrica Muntenia Sud” - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 27 martie 2008, se modifică si va avea următorul cuprins:

„(5) În cazul în care Societatea Comercială «Fondul Proprietatea» - S.A. îsi va exercita dreptul de preferintă la subscriere, pretul pe care urmează să îl plătească pe o actiune este egal cu valoarea nominală a actiunii emise de Societatea

Comercială Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice «Electrica Muntenia Sud» - S.A.”

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

Presedintele Autoritătii

pentru Valorificarea Activelor Statului,

Teodor Atanasiu

 

Bucuresti, 14 mai 2008.

Nr. 511.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor

din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor pe anul 2008 cu suma de 15.448 mii lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru finantarea Programului multianual „Asistentă tehnică pentru sprijinirea autoritătilor administratiei publice locale în pregătirea tehnică a proiectelor de investitii publice, finantabile prin Programul Operational Regional 2007-2013”.

Art. 2. - Cu suma prevăzută la art. 1 se suplimentează bugetul pe anul 2008 al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor, la capitolul 80.01 „Actiuni generale economice, comerciale si de muncă, titlul 55 „Alte transferuri”, alineatul 55.01.13 „Programe de dezvoltare”.

Art. 3. - Se autorizează Ministerul Economiei si Finantelor, la propunerea ordonatorului principal de credite, să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor pe anul 2008.

Art. 4. - Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, a sumelor alocate potrivit prezentei hotărâri.

Art. 5. - Cu sumele rămase neutilizate până la data de 10 decembrie 2008, la propunerea ordonatorului principal de credite, se reîntregeste Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

Anna Horváth,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 14 mai 2008.

Nr. 512.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.214/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind derularea Programului prioritar national pentru proiectarea si construirea de sedii pentru asezăminte

culturale în localitătile unde nu există asemenea institutii, în mediul rural si mic urban, realizat prin Compania Natională de Investitii „C.N.I.” - S.A.

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 1.214/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind derularea Programului prioritar national pentru proiectarea si construirea de sedii pentru asezăminte culturale în localitătile unde nu există asemenea institutii, în mediul rural si mic urban, realizat prin Compania Natională de Investitii „C.N.I.” - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 713 din 22 octombrie 2007, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins:

 

“HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor metodologice privind derularea Programului prioritar national pentru proiectarea, construirea si dotarea de sedii pentru

asezăminte culturale în localitătile unde nu există asemenea institutii, în mediul rural si mic urban, realizat prin Compania Natională de Investitii

«C.N.I.» - S.A.”

 

2. În tot cuprinsul hotărârii, sintagma „proiectarea si construirea de sedii” se înlocuieste cu sintagma „proiectarea, construirea si dotarea de sedii”.

3. La articolul 1 din anexă, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:

„(8) Dotarea asezămintelor culturale se face cu echipamentul tehnic minim necesar, stabilit prin ordin al ministrului culturii si cultelor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.”

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul dezvoltării, lucrărilor

publice si locuintelor,

Anna Horvath,

secretar de stat

Ministrul culturii si cultelor

Adrian Iorgulescu

p. Ministrul internelor si reformei

administrative,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 21 mai 2008.

Nr. 524.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind recunoasterea Fundatiei Ronald S. Lauder - România ca fiind de utilitate publică

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 39 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobată cu

modificări si completări prin Legea nr. 246/2005,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se recunoaste Fundatia Ronald S. Lauder - România, persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Dr. Iuliu Barasch nr. 15, sectorul 3, ca fiind de utilitate publică.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul educatiei, cercetării si

tineretului,

Remus Pricopie,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 21 mai 2008.

Nr. 526.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind unele măsuri pentru organizarea Zilei justitiei

în anul 2008

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 4 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) În vederea organizării Zilei justitiei pe data de 6 iulie 2008, se aprobă alocarea sumei de 50.000 lei din bugetul propriu al Consiliului Superior al Magistraturii, capitolul 5101 „Autorităti publice si actiuni externe”, titlul II „Bunuri si servicii” - articol bugetar 20.30.30.

(2) Manifestările prilejuite de acest eveniment se organizează de către Consiliul Superior al Magistraturii si se vor desfăsura în municipiul Constanta.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Cătălin Marian Predoiu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

Bucuresti, 21 mai 2008.

Nr. 527.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui ajutor umanitar de urgentă pentru populatia din judetul Cluj

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 5 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se acordă un ajutor umanitar de urgentă, cu titlu gratuit, în limita sumei de 30 mii lei, pentru populatia din judetul Cluj afectată de inundatii, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Administratia Natională a Rezervelor de Stat va scădea din gestiune, la preturile de înregistrare, prin debitarea contului 6891 „Cheltuieli privind rezerva de stat”, cantitătile de produse aprobate a fi scoase din rezervele de stat, potrivit prezentei hotărâri, pe baza avizelor de expeditie si a proceselorverbale de predare-primire semnate de împuternicitul desemnat de Institutia Prefectului Judetului Cluj.

(2) Reîntregirea stocurilor cu cantitătile acordate se va face în anul 2009, finantarea fiind asigurată din bugetul de stat.

Art.3. - (1) Transportul produselor până la locul indicat de Institutia Prefectului Judetului Cluj se va efectua în regim de urgentă, cu mijloace auto proprii sau ale unor societăti comerciale angajate de Administratia Natională a Rezervelor de

Stat.

(2) Cheltuielile legate de transportul produselor se suportă de către Administratia Natională a Rezervelor de Stat, în limita bugetului aprobat.

(3) Schimbarea, sub orice formă, a destinatiei produselor acordate ca ajutor umanitar de urgentă din rezervele de stat este interzisă si atrage, după caz, răspunderea civilă, administrativă, disciplinară sau penală.

Art.4. - (1) Institutia Prefectului Judetului Cluj va justifica distribuirea produselor scoase din rezervele de stat în conditiile prezentei hotărâri, conform prevederilor art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 371/1993 privind acordarea, în primă interventie,

a ajutoarelor umanitare populatiei sinistrate, ca urmare a unor situatii exceptionale.

(2) Documentele justificative privind distribuirea vor fi păstrate la sediul Institutiei Prefectului Judetului Cluj în vederea punerii lor la dispozitia organelor de control abilitate.

Art. 5. - Se aprobă acumularea, în regim de urgentă, acantitătii de 5.000 litri de apă minerală, în limita sumei de 7.500 lei, finantarea realizându-se din bugetul Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat, aprobat pentru anul 2008.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

p. Presedintele Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat,

Adrian Gurău

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 21 mai 2008.

Nr. 543.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂTI PUBLICE

 

ORDIN

privind completarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice nr. 243/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor

pentru serviciile de transport public local de persoane, bunuri ori mărfuri în regim de taxi

 

Având în vedere prevederile art. II alin. (1) si (2) din Legea nr. 68/2008 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 153/2007 privind modificarea Legii nr. 265/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 38/2003 privind

transportul în regim de taxi si în regim de închiriere,

în temeiul art. 4 alin. (4) din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 671/2007, si al art. 16 alin. (9) din Legea serviciilor

comunitare de utilităti publice nr. 51/2006, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice emite următorul ordin:

Art. I. - Normele metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane, bunuri ori mărfuri în regim de taxi, aprobate prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare

pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice nr. 243/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 851 din 12 decembrie 2007, se completează cu un nou articol, articolul 431, cu următorul cuprins:

„Art. 431. - (1) Administratiile aeroporturilor vor stabili tarifele maximale pentru transportul persoanelor în regim de taxi între localitatea de autorizare si aeroporturile situate în afara acestora, potrivit prezentelor norme metodologice.

(2) Lista cu tarifele practicate de taxiurile cu acces în locul de asteptare va fi semnată si stampilată de administratia aeroportului pentru conformitate cu tarifele afisate în exterior si tarifele cu care operează aparatul de taxat.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice,

Marian Cristinel Bîgiu

 

Bucuresti, 14 mai 2008.

Nr. 275.

 

ANEXĂ

 

LISTA

produselor care se scot din rezervele de stat ca ajutor umanitar de urgentă

pentru populatia din judetul Cluj

 

Nr. crt.

Produsul

U.M.

Cantitatea

0

1

2

3

1.

Apă minerală

litri

5.000

2.

Conserve de carne

kg

900

3.

Pateuri de ficat

kg

600

4.

Ulei rafinat din floarea

soarelui litri

300

5.

Zahăr tos

kg

300

 

VALOARE:

mii lei

30

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind aprobarea componentei si a modului de organizare si functionare a Comisiei pentru derularea mecanismului de acordare

a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin Programul de crestere a competitivitătii produselor agroalimentare

 

Văzând Referatul de aprobare al Directiei de industrie alimentară nr. 116.980 din 15 mai 2008,

în temeiul art. 6 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.557/2002 privind aprobarea mecanismului de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin Programul de crestere a competitivitătii produselor agroalimentare, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se constituie Comisia pentru derularea mecanismului de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin Programul de crestere a competitivitătii produselor agroalimentare, denumită în continuare Comisia, în următoarea

componentă:

a) reprezentantii Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale:

1. directorul general al Directiei generale implementare politici agricole - presedintele Comisiei;

2. reprezentantul Directiei generale buget-finante si fonduri europene - membru;

3. reprezentantul Directiei de industrie alimentară - membru;

b) reprezentantii patronatelor de profil:

1. reprezentantul delegat al Asociatiei Române a Cărnii - membru;

2. reprezentantul delegat al Asociatiei Patronale din România din Industria Laptelui - membru;

3. reprezentantul delegat al Asociatiei Nationale a Industriilor de Morărit si Panificatie sau reprezentantul delegat al Patronatului Român din Industria de Morărit si Panificatie - membru;

4. reprezentantul delegat al Patronatului Zahărului din România - membru;

5. reprezentantul delegat al Asociatiei Patronale a Industriei Uleiurilor si Grăsimilor Vegetale sau reprezentantul delegat al Asociatiei Patronale a Producătorilor de Margarină din România - membru;

6. reprezentantul delegat al Patronatului din Industria de Conserve din Legume si Fructe si Conserve Mixte - membru;

7. reprezentantul delegat al Asociatiei Patronale a Producătorilor de Vin sau reprezentantul delegat al Patronatului National al Viei si Vinului - membru;

8. reprezentantul delegat al Asociatiei Producătorilor de Bere din România sau reprezentantul delegat al Patronatului Societătilor Independente Producătoare de Bere din România - membru;

9. reprezentantul delegat al Asociatiei Producătorilor de Alcool si Băuturi Spirtoase - membru;

10. reprezentantul delegat al Asociatiei Nationale pentru Băuturi Răcoritoare -membru;

11. reprezentantul delegat al Asociatiei Producătorilor Industriali de Dulciuri din România - membru;

12. reprezentantul delegat al Organizatiei Patronale a Pestelui - membru;

13. reprezentantul delegat al Uniunii Crescătorilor de Păsări din România - membru.

(2) Pentru buna desfăsurare a activitătii Comisiei se constituie secretariatul, format din:

1. reprezentantul desemnat al Directiei generale bugetfinante si fonduri europene;

2. reprezentantul desemnat al Directiei de industrie alimentară.

Art. 2. - Se aprobă modul de organizare si functionare a Comisiei, după cum urmează:

a) operatorii economici solicitanti care îndeplinesc conditiile de eligibilitate prevăzute la art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.557/2002 privind aprobarea mecanismului de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin Programul de crestere a competitivitătii produselor agroalimentare, cu modificările si completările ulterioare, întocmesc proiectele pentru care se acordă sprijinul financiar, conform prevederilor art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.557/2002, cu modificările si completările ulterioare; cererea-tip însotită de documentatia întocmită conform prevederilor art. 3 si 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.557/2002, cu modificările si completările ulterioare, se înregistrează la registratura Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale si se înaintează secretariatului Comisiei;

b) secretariatul Comisiei verifică dacă documentatia este completă conform prevederilor art. 3 si 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.557/2002, cu modificările si completările ulterioare, si o supune analizei Comisiei;

c) Comisia, formată din reprezentantii Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, împreună cu reprezentantul delegat al patronatului din domeniul la care face referire proiectul analizează si avizează în sedinte periodice documentatia înaintată de fiecare operator economic;

d) lista documentatiilor avizate de Comisie se supune aprobării ordonatorului principal de credite, pentru încadrarea fondurilor solicitate în nivelul bugetului alocat ministerului pentru cresterea competitivitătii produselor românesti;

e) lista documentatiilor avizate de Comisie, aprobată de ordonatorul principal de credite, împreună cu documentatiile avizate se înaintează Directiei administrative, patrimoniu, investitii si de gestiune a agentilor economici proprii, care întocmeste si încheie contractele de ajutor financiar;

f) contractele de ajutor financiar încheiate si semnate de reprezentantii celor două părti vor fi puse la dispozitia secretariatului Comisiei, care le transmite operatorilor economici beneficiari;

g) documentatia pentru solicitarea plătii ajutorului financiar se va înainta de către operatorii economici la Directia generală buget-finante si fonduri europene, după îndeplinirea contractului. Pentru solicitarea plătii ajutorului financiar se va înainta în copie întreaga documentatie privind procedura de achizitie publică pentru atribuirea contractului de furnizare de bunuri sau servicii, care au făcut obiectul contractului de sprijin financiar, în principal:

1. raportul comisiei de evaluare a ofertelor sau al licitatiei pentru achizitionarea bunurilor sau serviciilor;

2. facturile fiscale emise de furnizorul de bunuri sau servicii;

3. procesele-verbale de receptie a bunurilor, conform facturilor fiscale emise de furnizor;

4. extrasele de cont si ordinele de plată care atestă achitarea facturilor fiscale emise de furnizorul de bunuri sau servicii;

5. procesul-verbal de punere în functiune a bunurilor sau serviciilor si de implementare a proiectului;

h) Directia generală buget-finante si fonduri europene informează lunar Comisia asupra stadiului efectuării plătilor ajutorului financiar acordat.

Art. 3. - Directia generală implementare politici agricole si Directia generală buget-finante si fonduri europene vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Odată cu intrarea în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 508/2005 privind aprobarea componentei, organizarea si functionarea Comisiei pentru derularea mecanismului de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin Programul de crestere a competitivitătii produselor agroalimentare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 578 din 5 iulie 2005, cu modificările ulterioare, se abrogă.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Gheorghe Albu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 20 mai 2008.

Nr. 321.

 

MINISTERUL JUSTITIEI

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului justitiei nr. 1.692/C/2006 privind aprobarea formatului Buletinului procedurilor de insolventă si a continutul-cadru al citatiilor, comunicărilor, hotărârilor judecătoresti, convocărilor, notificărilor si al altor acte care se publică în acesta si al dovezii privind îndeplinirea procedurii de citare, comunicare, convocare si notificare

 

Având în vedere dispozitiile art. II din Legea nr. 149/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, precum si a altor acte normative cu incidentă asupra acestei proceduri, cu modificările ulterioare, precum si prevederile art. 1 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 460/2005 privind continutul, etapele, conditiile de finantare, publicare si distribuire a Buletinului procedurilor de reorganizare judiciară si faliment, cu modificările si

completările ulterioare,

în conformitate cu dispozitiile art. 7 alin. (5) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul justitiei emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului justitiei nr. 1.692/C/2006 privind aprobarea formatului Buletinului procedurilor de insolventă si a continutului-cadru al citatiilor, comunicărilor, hotărârilor judecătoresti, convocărilor, notificărilor si al altor acte care se publică în acesta si al dovezii privind îndeplinirea procedurii de citare, comunicare, convocare si notificare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 615 din 17 iulie 2006, se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Oficiul National al Registrului Comertului va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin intră în vigoare la 5 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul justitiei,

Katalin-Barbara Kibedi,

secretar de stat

 

Bucuresti, 13 mai 2008.

Nr. 1.320/C.

 

ANEXĂ*)

 

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENTA

 

Index firme supuse procedurii de insolventă

Pag.

Judetul Alba 2-3

Sectiunea I - Comercianti (alfabetic) 2

(societăti comerciale, societăti cooperative, cooperative agricole, grupuri de interes economic, persoane fizice autorizate si asociatii familiale etc. )

...........................................................................................................................................

Sectiunea II - Societăti/Asociatii agricole (alfabetic) 2

...........................................................................................................................................

Sectiunea III - Asociatii (alfabetic) 3

...........................................................................................................................................

Sectiunea IV - Fundatii (alfabetic) 3

...........................................................................................................................................

Sectiunea V - Alte persoane juridice de drept privat care desfăsoară si activităti economice (alfabetic) 3

...........................................................................................................................................

Judetul

...........................................................................................................................................

Judetul

...........................................................................................................................................

Judetul

...........................................................................................................................................

Judetul

...........................................................................................................................................

Judetul

...........................................................................................................................................

Judetul

...........................................................................................................................................

Judetul

...........................................................................................................................................

Judetul

...........................................................................................................................................

Judetul Alba

Sectiunea I - Comercianti

(societăti comerciale, societăti cooperative, cooperative agricole, grupuri de interes economic, persoane fizice autorizate si asociatii familiale etc.)

1. Firma 1

cod de identificare fiscală (CUI): 99999

1.1. Acte emise de instante judecătoresti

1.1.1. Citatii

...........................................................................................................................................

după caz, însotite de: recursuri, opozitii, contestatii, alte documente

1.1.2. Comunicări si/sau hotărâri judecătoresti

...........................................................................................................................................

1.1.3. Alte acte de procedură

...........................................................................................................................................

1.2. Acte emise de administratori judiciari/lichidatori judiciari

1.2.1. Convocări

...........................................................................................................................................

1.2.2. Notificări

...........................................................................................................................................

1.2.3. Alte acte de procedură

...........................................................................................................................................

 

Sectiunea II - Societăti/Asociatii agricole

1. Firma 1

...........................................................................................................................................

Sectiunea III - Asociatii

1. Firma 1

...........................................................................................................................................

Sectiunea IV - Fundatii

1. Firma 1

...........................................................................................................................................

Sectiunea V - Alte persoane juridice de drept privat care desfăsoară si activităti economice

1. Firma 1

...........................................................................................................................................

Judetul Arad

Sectiunea I - Comercianti

(societăti comerciale, societăti cooperative, cooperative agricole, grupuri de interes economic, persoane fizice autorizate si asociatii familiale etc.)

1. Firma 1

cod de identificare fiscală (CUI): 99999

1.1. Acte emise de instante judecătoresti

1.1.1. Citatii

...........................................................................................................................................

după caz, însotite de: recursuri, opozitii, contestatii, alte documente

1.1.2. Comunicări si/sau hotărâri judecătoresti

...........................................................................................................................................

1.1.3. Alte acte de procedură

...........................................................................................................................................

1.2. Acte emise de administratori judiciari/lichidatori judiciari

1.2.1. Convocări

...........................................................................................................................................

1.2.2. Notificări

...........................................................................................................................................

1.2.3. Alte acte de procedură

...........................................................................................................................................

Sectiunea II - Societăti/Asociatii agricole

1. Firma 1

...........................................................................................................................................

Sectiunea III - Asociatii

1. Firma 1

...........................................................................................................................................

Sectiunea IV - Fundatii

1. Firma 1

...........................................................................................................................................

Sectiunea V - Alte persoane juridice de drept privat care desfăsoară si activităti economice

1. Firma 1

...........................................................................................................................................

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI TINERETULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achizitionării de calculatoare, pentru anul 2008

 

În temeiul art. 4, art. 9 alin. (3) lit. c), art. 10 alin. (1) din Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achizitionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării si tineretului emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă lista nominală a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achizitionării de calculatoare, pentru anul 2008, privind acordarea unui ajutor în valoare de 200 euro destinat achizitionării unui calculator în anul 2008, potrivit anexei*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Venitul maxim brut lunar pe membru de familie pentru care se acordă ajutorul financiar beneficiarilor prevăzuti în listă, conform anexei, este de 62,58 lei.

(3) Potrivit prevederilor art. 4 din Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achizitionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004, cu modificările si completările ulterioare, la stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei în luna precedentă depunerii cererii, cu exceptia alocatiei de stat, alocatiei suplimentare pentru familiile cu multi copii, burselor de studii si burselor sociale.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Serviciul informatizare din cadrul Directiei relatii publice, Directia generală strategii si programe universitare, Directia generală management învătământ preuniversitar, Directia generală buget-finante patrimoniu si investitii, Directia generală administrativ si achizitii vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

p. Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Remus Pricopie,

secretar de stat

 

Bucuresti, 8 mai 2008.

Nr. 3.943.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 392 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul de vânzări si informare al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI TINERETULUI

 

ORDIN

privind acreditarea unitătii de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală FEG din Ploiesti

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în Învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională

în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare hotărârile Consiliului ARACIP nr. 3 din 23 aprilie 2008 si nr. 4 din 24 aprilie 2008 privind propunerea de acordare a autorizatiei de functionare provizorie/a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar de stat si particular

evaluate în perioada martie - aprilie 2008,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării si tineretului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acreditează unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală FEG din Ploiesti pentru nivelul de învătământ „postliceal”, domeniul „sănătate si asistentă pedagogică”, calificările profesionale „asistent medical generalist” si „asistent medical de farmacie”, domeniul „mecatronică si informatică”, calificarea profesională „analist programator”, domeniul „economic”, calificarea profesională „agent vamal”, cu sediul în strada Deditei nr. 2, localitatea Ploiesti, judetul Prahova.

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală FEG din Ploiesti, acreditată potrivit art. 1, este persoană juridică de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învătământ si beneficiază de toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege, începând cu anul scolar 2008-2009.

Art. 3. - (1) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală FEG din Ploiesti dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat si va fi utilizat numai în interesul învătământului.

(2) În cazul desfiintării unitătii de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală FEG din Ploiesti, destinatia patrimoniului acesteia se stabileste conform legii.

Art. 4. - Personalul didactic si nedidactic din unitatea de învătământ autorizată se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Scoala Postliceală FEG din Ploiesti, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Art. 5. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală FEG din Ploiesti are dreptul de a organiza examene de absolvire si poate gestiona si elibera acte de studii recunoscute de Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului.

Art. 6. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală FEG din Ploiesti este monitorizată si controlată periodic de către Agentia Română de Asigurare a Calitătii în Învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Prahova, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 7. - Fundatia Ecologică GREEN - filiala Ploiesti, unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Scoala Postliceală FEG din Ploiesti, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în Învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Judetului Prahova, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8. - Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Remus Pricopie,

secretar de stat

 

Bucuresti, 13 mai 2008.

Nr. 3.984.

 

 

RECTIFICĂRI

 

La Hotărârea Guvernului nr. 407/2008 privind acordarea unui ajutor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 300 din 17 aprilie 2008, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- la art. 1 alin. (1), în loc de: Art. 1. - (1) … din orasul Viseu de Sus, nr. 732, judetul Maramures.” se va citi:

Art. 1. - (1) …din orasul Sălistea de Sus, nr. 732, judetul Maramures.”.