MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 398         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 27 mai 2008

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 373 din 25 martie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 7 lit. e) si ale art. 8 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia

 

Decizia nr. 399 din 10 aprilie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 18 alin. (3) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 

Decizia nr. 475 din 6 mai 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 6 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 si ale art. 109 alin. 2 din Codul de procedură civilă

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

64. - Ordonantă de urgentă privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor creante comerciale restante aflate în administrarea unitătilor teritoriale subordonate Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat

 

536. - Hotărâre pentru aprobarea amendamentelor convenite prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 12 decembrie 2007 si la Washington DC la 25 februarie 2008 dintre Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut pentru Proiectul de dezvoltare institutională a sectorului privat si public, semnat la Bucuresti la 13 septembrie 2002 între România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare

 

538. - Hotărâre privind darea în administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative a unui imobil trecut în proprietatea publică a statului

 

539. - Hotărâre privind scoaterea din domeniul public al statului a unui imobil aflat în administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, ca urmare a retrocedării acestuia către fostul proprietar

 

541. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Transporturilor - Spitalul Universitar C.F. Timisoara în domeniul public al municipiului Caransebes si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Caransebes, judetul Caras-Severin

 

544. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru judetul Călărasi

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

348. - Ordin al ministrului pentru întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 al Institutului de Cercetare-Dezvoltare în Turism - I.N.C.D.T. Bucuresti

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 373

din 25 martie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 7 lit. e) si ale art. 8 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ion Tiucă - procuror

Maria Bratu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 7 lit. e) si ale art. 8 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, exceptie ridicată de Fundatia „Dinu Pescariu” în Dosarul nr. 7.583/300/2005 al Curtii de Apel Bucuresti – Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza se află în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 19 iunie 2007, pronuntată în Dosarul nr. 7.583/300/2005, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 7 lit. e) si ale art. 8 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, exceptie ridicată de Fundatia „Dinu Pescariu”.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esentă, că prevederile de lege criticate contravin dispozitiilor art. 44 alin. (1)-(3) din Constitutie, întrucât „persoanele de drept privat care ar avea asupra respectivelor bunuri drepturi reale, altele decât cele de proprietate sau unele drepturi de creantă, nu au dreptul la o justă si prealabilă despăgubire sau o reparatie efectivă” în caz de lipsire de acest bun. În opinia acestuia notiunea de „proprietate privată” trebuie interpretată în concordantă cu prevederile Conventiei pentru apărarea drepturilor si libertătilor fundamentale si astfel ea trebuie considerată a include si celelalte drepturi reale principale, precum si unele drepturi de creantă.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal consideră că textele de lege criticate nu contravin dispozitiilor constitutionale si celor din actele internationale invocate. În opinia instantei, trecerea unor bunuri din domeniul privat al statului sau al unitătilor administrativteritoriale în domeniul public al acestora face parte din „dreptul proprietarului de a se bucura si dispune în mod exclusiv si absolut de bunurile sale.”

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul arată că prevederile supuse controlului de constitutionalitate nu aduc atingere dispozitiilor constitutionale si celor din actele internationale referitoare la dreptul de proprietate privată, întrucât, la momentul trecerii în domeniul public al statului, bunurile se aflau în proprietatea acestuia, iar trecerea se face numai pentru cauză de utilitate publică. În plus, orice persoană lezată într-un drept al său sau într-un interes legitim printr-un act administrativ prin care s-a dispus trecerea bunurilor din domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia se poate adresa instantei competente pentru a cere desfiintarea actului.

Avocatul Poporului consideră că prevederile de lege criticate sunt constitutionale. În acest sens, arată că dispozitiile constitutionale ale art. 44 alin. (2) se referă la ocrotirea în mod egal atât a proprietătii apartinând persoanelor fizice sau persoanelor juridice de drept privat, cât si a proprietătii private a statului. Prin urmare, statul nu poate beneficia de o ocrotire juridică diferită de cea a persoanelor de drept privat în ceea ce priveste bunurile ce constituie obiectul proprietătii sale private.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile de lege criticate, raportate la dispozitiile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl reprezintă art. 7 lit. e) si art. 8 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 448 din 24 noiembrie 1998.

Aceste prevederi au următoarea redactare:

- Art. 7: „Dreptul de proprietate publică se dobândeste:

[...];

e) prin trecerea unor bunuri din domeniul privat al statului sau al unitătilor administrativ-teritoriale în domeniul public al acestora, pentru cauză de utilitate publică;”

- Art. 8 alin. (1): „Trecerea bunurilor din domeniul privat al statului sau al unitătilor administrativ-teritoriale în domeniul public al acestora, potrivit art. 7 lit. e), se face după caz, prin hotărâre a Guvernului, a consiliului judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti ori a consiliului local.”

Textele constitutionale considerate a fi încălcate sunt cele ale art. 1 alin. (3) si (5) referitoare la statul român, art. 44 alin. (1)-(3) privind dreptul de proprietate privată si art. 53 referitor la restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti. Este invocată si încălcarea art. 1 din primul Protocol aditional la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că este neîntemeiată pentru considerentele ce urmează:

Prevederile art. 7 lit. e) si ale art. 8 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 au mai fost supuse controlului de constitutionalitate într-o altă cauză, ridicată de acelasi autor si cu o motivare similară. Astfel, prin Decizia nr. 772 din 20 septembrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 774 din 15 noiembrie 2007, s-a statuat că prevederile Legii nr. 213/1998 reprezintă o concretizare a dispozitiilor art. 136 alin. (4) din Constitutie, republicată, care prevăd că: „Bunurile proprietate publică sunt inalienabile. În conditiile legii organice, ele pot fi date în administrare regiilor autonome ori institutiilor publice sau pot fi concesionate ori închiriate; de asemenea, ele pot fi date în folosintă gratuită institutiilor de utilitate publică.” Potrivit acestor dispozitii constitutionale, regiile autonome de stat nu pot avea în proprietate bunuri ce apartin proprietătii publice a statului sau unitătilor administrativ-teritoriale decât în administrare, concesionare sau închiriere, precum si în regim de comodat.

Pe de altă parte, Curtea a retinut că orice persoană lezată într-un drept al său ori într-un interes legitim de actul administrativ prin care s-a dispus trecerea bunului din proprietatea privată a statului în proprietatea publică a acestuia se poate adresa instantei de judecată pentru anularea actului si repararea pagubei.

Considerentele si solutia acestei decizii sunt valabile si în cauza de fată, întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine o reconsiderare a jurisprudentei Curtii.

Pentru motivele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 7 lit. e) si ale art. 8 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, exceptie ridicată de Fundatia „Dinu Pescariu” în Dosarul nr. 7.583/300/2005 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 25 martie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Maria Bratu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 399

din 10 aprilie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 18 alin. (3) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Ion Tiucă - procuror

Maria Bratu -magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 18 alin. (3) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, exceptie ridicată de Istvan Tyukodi si Eniko Gabriela Tyukodi în Dosarul nr. 8.151/211/2006 al Tribunalului Cluj - Sectia civilă.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Magistratul-asistent referă cu privire la cererea de amânare a judecătii formulată de Eniko Gabriela Tyukodi.

Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea acestei cereri.

Curtea, deliberând, respinge cererea de amânare a judecătii formulată de Eniko Gabriela Tyukodi.

Cauza se află în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei ca neîntemeiată, invocând în acest sens jurisprudenta în materie a Curtii.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele :

Prin Încheierea din 14 iunie 2007, pronuntată în Dosarul nr. 8.151/211/2006, Tribunalul Cluj - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 18 alin. (3) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, exceptie ridicată de Istvan Tyukodi si Eniko Gabriela Tyukodi.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin, în esentă, că prevederile de lege criticate contravin normelor constitutionale, întrucât „îngrădesc dreptul de a fi citati la solutionarea cererii de reexaminare împotriva modului de stabilire a taxei judiciare de timbru”.

Tribunalul Cluj - Sectia civilă consideră că textele de lege criticate nu contravin dispozitiilor constitutionale.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul apreciază exceptia ca neîntemeiată, invocând în acest sens jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

Avocatul Poporului consideră că textul de lege criticat este constitutional, invocând, de asemenea, jurisprudenta Curtii Constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile de lege criticate, raportate la dispozitiile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei îl reprezintă prevederile art. 18 alin. (3) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 29 iulie 1997, astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 195/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 470 din 26 mai 2004, care au următorul cuprins: „Cererea se solutionează în camera de consiliu de un alt complet, fără citarea părtilor, prin încheiere irevocabilă.”

Textele constitutionale considerate a fi încălcate sunt cele ale art. 1 alin. (3) privind statul român, art. 20 referitor la tratatele internationale privind drepturile omului, art. 21 privind accesul liber la justitie.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că prevederile art. 18 alin. (3) din Legea nr. 146/1997 au mai făcut obiect al controlului de constitutionalitate, prin raportare la aceleasi prevederi din Legea fundamentală ca si în prezenta cauză.

În acest sens este Decizia nr. 102 din 9 februarie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 9 martie 2006, prin care Curtea a statuat că dispozitiile de lege criticate sunt constitutionale. În considerentele acestei decizii Curtea a retinut că obiectul textului criticat îl constituie o normă procedurală ce reglementează solutionarea cererii de reexaminare împotriva încheierii de stabilire a taxei de timbru, asadar un incident procedural. În conditiile în care în discutie este o chestiune prealabilă, solutionarea acesteia este guvernată de principiul celeritătii, care ar fi grav afectat prin aplicarea în materie a principiilor oralitătii si contradictorialitătii, a obligativitătii citării părtilor, ca si a posibilitătii exercitării unei căi de atac împotriva încheierii de solutionare a cererii de reexaminare.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudente, atât considerentele, cât si solutia deciziei mentionate îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză.

Pentru motivele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 18 alin. (3) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, exceptie ridicată de Istvan Tyukodi si Eniko Gabriela Tyukodi în Dosarul nr. 8.151/211/2006 al Tribunalului Cluj – Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 10 aprilie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Maria Bratu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 475

din 6 mai 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 6 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 si ale art. 109 alin. 2 din Codul de procedură civilă

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Ion Tiucă - procuror

Valentina Bărbăteanu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 6 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 si ale art. 109 alin. 2 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Petru Carcalete în Dosarul nr. 293/39/2007 al Curtii de Apel Suceava - Sectia comercială, contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal se prezintă, pentru autorul exceptiei, doamna Silvia Tudor, avocat membru al Baroului Suceava, în calitate de apărător ales, cu delegatie la dosar. Se constată lipsa părtii Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele Curtii acordă cuvântul apărătorului autorului exceptiei de neconstitutionalitate.

Acesta solicită admiterea exceptiei, reiterând criticile formulate în fata instantei de fond.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a exceptiei de neconstitutionalitate, invocând jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 5 noiembrie 2007, pronuntată în Dosarul nr. 293/39/2007, Curtea de Apel Suceava – Sectia comercială, contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 si ale art. 109 alin. 2 din Codul de procedură civilă. Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicată de Petru Carcalete într-o cauză de contencios administrativ având ca obiect anularea unui ordin emis de Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului.

În motivarea exceptiei se sustine, în esentă, că procedurile prealabile constituie limitări ale exercitiului dreptului de acces liber la justitie si că „este inadmisibil ca printr-o altă lege să se impună obligativitatea urmării unei proceduri prealabile în cazul în care persoana în cauză nu a înteles să exercite procedura administrativ-jurisdictională”. Se mai arată că „facultativitatea de rang constitutional a jurisdictiilor administrative nu poate fi înlocuită cu obligativitatea unei proceduri prealabile impusă prin alte legi”.

Curtea de Apel Suceava - Sectia comercială, contencios administrativ si fiscal apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată si aminteste, în sustinerea acestui punct de vedere, cele retinute de Curtea Constitutională în Decizia nr. 96 din 13 februarie 2007.

Avocatul Poporului apreciază că textele de lege criticate sunt constitutionale, invocând considerentele aceleiasi decizii a Curtii Constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile apărătorului autorului exceptiei si notele scrise ale celeilalte părti, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 6 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.154 din 7 decembrie 2004, modificată si completată prin Legea nr. 262/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 30 iulie 2007, care are următorul continut:

- Art. 6 alin. (2): „Actele administrative susceptibile, potrivit legii organice, să facă obiectul unei jurisdictii speciale administrative pot fi atacate la instanta de contencios administrativ, cu respectarea dispozitiilor art. 7 alin. (1), dacă partea întelege să nu exercite procedura administrativjurisdictională.”

De asemenea, obiect al exceptiei îl constituie si prevederile art. 109 alin. 2 din Codul de procedură civilă, introdus prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 138/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 479 din 2 octombrie 2000, al căror cuprins este următorul: „În cazurile anume prevăzute de lege, sesizarea instantei competente se poate face numai după îndeplinirea unei proceduri prealabile, în conditiile stabilite de acea lege. Dovada îndeplinirii procedurii prealabile se va anexa la cererea de chemare în judecată.”

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, textele de lege criticate contravin dispozitiilor art. 21 alin. (1), (2) si (4) din Constitutie, care consacră dreptul de acces liber la justitie si caracterul facultativ si gratuit al jurisdictiilor speciale administrative.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine că s-a mai pronuntat asupra constitutionalitătii dispozitiilor art. 109 alin. 2 din Codul de procedură civilă, de exemplu prin Decizia nr. 96 din 13 februarie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 168 din 9 martie 2007. Cu acel prilej, a statuat că „prin instituirea procedurii prealabile, ca de altfel în toate cazurile în care legiuitorul a conditionat valorificarea unui drept de exercitarea sa în cadrul unei anumite proceduri, nu s-a urmărit restrângerea accesului liber la justitie, ci, exclusiv, instaurarea unui climat de ordine, indispensabil, în vederea exercitării dreptului constitutional prevăzut de art. 21 din Constitutie”.

Curtea constată că nu poate retine critica privind pretinsa neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 alin. (2) din Legea nr. 554/2004. Instanta de contencios constitutional a statuat, în numeroase rânduri, că instituirea unei proceduri administrative de solutionare a cererilor, prealabilă sesizării instantelor judecătoresti, nu este de natură a îngrădi accesul liber la justitie si că nicio dispozitie constitutională nu interzice ca prin lege să se instituie o procedură administrativă prealabilă, fără caracter jurisdictional. Aceasta, deoarece textul art. 21 alin. (4) din Constitutie conferă caracter facultativ procedurilor administrativjurisdictionale, lăsând deschisă posibilitatea ca, prin lege, să se impună parcurgerea unei proceduri fără caracter jurisdictional.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 6 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 si ale art. 109 alin. 2 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Petru Carcalete în Dosarul nr. 293/39/2007 al Curtii de Apel Suceava - Sectia comercială, contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 6 mai 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Valentina Bărbăteanu

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor creante comerciale restante aflate în administrarea unitătilor teritoriale subordonate Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat

 

Având în vedere necesitatea adoptării unor măsuri urgente pentru cresterea gradului de colectare a creantelor înregistrate de unitătile teritoriale subordonate Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat, precum si rezultatele pozitive obtinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului în domeniul valorificării unor creante deosebit de mari (atât creante bancare neperformante, creante bugetare, cât si comerciale), este oportună interventia Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, institutie specializată, având personal calificat si corp propriu de executori.

Având în vedere experienta detinută de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului în domeniul valorificării creantelor ce apartin unor debitori deosebit de dificili, în conformitate cu Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, republicată, cu modificările si completările ulterioare, tinând seama de faptul că necesitatea adoptării de măsuri imediate, prin ordonantă de urgentă, care să asigure celeritatea modului de recuperare a debitelor restante ale unitătilor teritoriale subordonate Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat, ce apartin unor debitori deosebit de dificili care tergiversează onorarea obligatiilor de plată, prin orice fel de mijloace, toate acestea constituind o situatie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, pentru prevenirea unor consecinte negative,

având în vedere că aceste împrejurări constituie situatii care impun măsuri imediate de reglementare, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - (1) Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, denumită în continuare A.V.A.S., preia fără plată, prin protocol, de la unitătile teritoriale subordonate Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat, denumită în continuare A.N.R.S., creantele comerciale si accesoriile acestora detinute de aceasta din urmă la diferiti debitori.

(2) Lista creantelor comerciale detinute de A.N.R.S. asupra unor societăti comerciale debitoare ce urmează a fi preluate de A.V.A.S. se va stabili prin hotărâre a Guvernului.

(3) Sumele ce fac obiectul preluării conform alin. (1) sunt cele din evidenta contabilă a unitătilor teritoriale subordonate Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat, neachitate la data încheierii protocolului de predare-primire.

(4) Valorificarea creantelor comerciale si a accesoriilor acestora preluate de A.V.A.S. se face prin metodele reglementate de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificările ulterioare, în temeiul titlurilor de creantă si/sau al titlurilor executorii aferente, urmărindu-se încasarea acestora la o valoare cât mai apropiată de valoarea înscrisă în protocol.

Art. 2. - (1) Unitătile teritoriale subordonate A.N.R.S. garantează existenta valabilă a creantelor preluate si a accesoriilor acestora, precum si legalitatea titlurilor de creantă si a titlurilor executorii aferente. Titlurile de creantă aferente creantelor comerciale preluate de către A.V.A.S. constituie titluri executorii.

(2) Pentru litigiile existente si actele de executare silită în derulare, A.V.A.S. se subrogă în toate drepturile si obligatiile unitătilor teritoriale subordonate A.N.R.S., actele îndeplinite anterior rămânând valabile.

(3) Unitătile teritoriale subordonate A.N.R.S. vor notifica debitorilor preluarea de către A.V.A.S. a creantelor prevăzute la art. 1 alin. (1), prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Art. 3. - Pentru debitorii aflati în stare de insolventă, preluarea de către A.V.A.S. a creantelor, a accesoriilor si a rangului acestora, astfel cum se prevede la art. 1 alin. (1), se face prin protocol, A.V.A.S. subrogându-se în toate drepturile principale si accesorii ale A.N.R.S., cu păstrarea rangului de prioritate înscris conform legii.

Art. 4. - (1) Creantele comerciale preluate se vor înregistra în contabilitatea A.V.A.S. la valoarea înscrisă în protocolul de predare-primire încheiat între A.N.R.S. si A.V.A.S.

(2) Unitătile teritoriale subordonate vor scădea din evidentele financiar-contabile creantele predate la valoarea înscrisă în protocolul de predare-primire.

Art. 5. - Sumele încasate de A.V.A.S. în urma valorificării creantelor comerciale preluate potrivit prezentei ordonante de urgentă constituie venituri care se virează la bugetul de stat, după scăderea cheltuielilor ocazionate de procesul de recuperare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Teodor Atanasiu

Presedintele Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat,

Dézsi Iosif Zoltán

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 21 mai 2008.

Nr. 64.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea amendamentelor convenite prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 12 decembrie 2007 si la Washington DC la 25 februarie 2008 dintre Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut pentru Proiectul de dezvoltare institutională a sectorului privat si public, semnat la Bucuresti la 13 septembrie 2002 între România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele si al art. 9 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 135/2002 privind ratificarea Acordului de împrumut pentru Proiectul de dezvoltare institutională a sectorului privat si public, semnat la Bucuresti la 13 septembrie 2002 între România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, aprobată prin Legea nr. 11/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă amendamentele convenite prin schimbul de scrisori*) semnate la Bucuresti la 12 decembrie 2007 si la Washington DC la 25 februarie 2008 dintre Guvernul României, prin Ministerul Economiei si Finantelor, si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut pentru Proiectul de dezvoltare institutională a sectorului privat si public, semnat la Bucuresti la 13 septembrie 2002 între România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, ratificat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 135/2002, aprobată prin Legea nr. 11/2003, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 21 mai 2008.

Nr. 536.

 

*) Cuprinsul scrisorilor reprezintă traducerea oficială din limba engleză.

 

ROMÂNIA

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

 

12 decembrie 2007

 

Domnului Anand K. Seth, director

Unitatea pentru tările din Europa de Sud si Centrală

Regiunea Europa si Asia Centrală

Banca Mondială

 

De la: Domnul Varujan Vosganian,

ministrul economiei si finantelor

 

Ref: Amendament la Acordul de împrumut pentru proiectul de dezvoltare institutională a sectorului privat si public (PPIBL) - RO 4676

 

Stimate domnule Seth,

 

Dorim să exprimăm aprecierea noastră pentru sprijinul continuu acordat de Bancă Ministerului Economiei si Finantelor în atingerea obiectivelor stabilite prin programele PPIBL si PAL.

După cum cunoasteti, împrumutul PPIBL a fost aprobat pentru sprijinirea reformelor în sectoarele privat si public. În legătură cu împrumutul PPIBL a fost aprobat un fond nerambursabil olandez, în sumă de 3,17 milioane USD, pentru a sprijini o parte a activitătilor legate de sectorul privat, incluse în PPIBL. Fondurile nerambursabile au fost angajate primele si utilizate integral până la data de 30 mai 2006.

O parte semnificativă a împrumutului PPIBL a fost alocată pentru finantarea asistentei tehnice necesare îndeplinirii conditionalitătilor stabilite prin programele PSAL II si PAL. În legătură cu împrumutul de ajustare programatică (PAL), un nou fond nerambursabil olandez (TF 054659), în sumă de 2 milioane euro, a fost aprobat de Bancă la 9 mai 2005 pentru a sprijini o parte a activitătilor legate de reforma în administratia publică, incluse în PPIBL. Pentru acest motiv, împrumutul PPIBL a fost amendat prin includerea la finantare în cadrul împrumutului de activităti si beneficiari noi. Drept urmare, valabilitatea împrumutului a fost extinsă de două ori, data actuală de închidere fiind 30 iunie 2008.

Implementarea împrumutului PPIBL si a noului grant olandez este asigurată de Unitatea de management al proiectului (UMP) constituită în cadrul Ministerul Economiei si Finantelor, conform prevederilor împrumutului. Activitătile finantate din PPIBL si grantul olandez sunt foarte complexe si finalizarea unora necesită mai mult de un an de la semnarea contractelor. Duratei necesare realizării activitătilor i se adaugă si perioada de timp necesară desfăsurării procedurilor de achizitii, care, pentru contracte mari, necesită mai mult de 6 luni, conform procedurilor Băncii Mondiale.

În prezent, ne concentrăm pe implementarea activitătilor finantate din noul grant olandez, pentru a ne asigura că programul poate fi încheiat la timp si eficient. Data de închidere este luna decembrie 2007. Pînă în prezent, fondurile grantului TF 054659 sunt angajate integral si fondurile trase însumează 1,692 milioane euro. Ultimele plăti din fondurile grantului sunt estimate a se finaliza nu mai tîrziu de sfărsitul lunii februarie 2008.

În cadrul împrumutului PPIBL a fost angajată suma de 14,914 milioane USD (80,20%) si trasă suma de 9,680 milioane USD (52,04%).

Contractele pentru achizitionarea de bunuri în sumă de 1,570 milioane USD sunt în curs de semnare. Pentru fondurile rămase de angajat, însumând 2,116 milioane USD, procedurile de achizitii sunt în desfăsurare si se estimează ca semnarea contractelor să nu se facă mai tarziu de sfîrsitul lunii februarie 2008.

Data de închidere a împrumutului este 30 iunie 2008 si fondurile rămase de tras însumează 8,920 milioane USD.

Se află în curs de realizare procedurile de achizitii pentru următoarele activităti:

1. servicii de consultantă pentru organizarea conferintei intitulate „Crestere economică, competitivitate si convergenta veniturilor reale în România” - durata contractului este de cinci (5) luni, iar contractul se estimează să fie aprobat si semnat la începutul lui februarie 2008;

2. asistentă tehnică pentru îmbunătătirea sistemului IT pentru trezorerie, contabilitate publică si gestionarea bugetului în cadrul Ministerului Economiei si Finantelor - durata initială de realizare a activitătilor a fost estimată la minimum sase (6) luni, dar, pentru finalizarea cu succes a acestora vor fi necesare aproximativ zece (10) luni.

Pentru acest ultim proiect, conform planificării initiale, contractul urma să fie semnat în luna decembrie 2007, iar activitatea să înceapă în prima parte a lunii ianuarie 2008. Având în vedere durata procedurilor de achizitii, acum se estimează că ar putea fi semnat contractul cel mai devreme în luna februarie 2008. Acesta este ultimul proiect inclus în strategia de IT aprobată de minister pe baza recomandărilor Băncii Mondiale efectuate în anul 2003 si finantată din împrumuturile PIBL si PPIBL. Proiectul urmăreste sustinerea modernizării institutiei în sine si îmbunătătirea serviciilor oferite altor organizatii.

Asistenta tehnică solicitată se referă la îmbunătătirea sistemului de management al Trezoreriei Statului, prin migrarea sistemului IT al contabilitătii publice către o arhitectură centralizată bazată pe aplicatii web, pentru a facilita o comunicare usoară si rapidă si pentru a dezvolta relatiile electronice dintre partenerii financiari. În vederea sustinerii formulării bugetului, va fi dezvoltată o nouă aplicatie centralizată, pentru cresterea transparentei cu privire la procesul elaborării bugetului si la fluxurile bugetare, pentru a asigura o comunicare mai bună cu principalii ordonatori de credite în privinta managementului cheltuielilor publice.

Trebuie efectuate următoarele teste: de regresie, functionale si de performantă. Prin urmare, faza de testare necesită timp si efort substantiale. Finalizarea cu succes a fazei de testare a proiectului va fi crucială în migrarea completă a aplicatiilor de trezorerie, astfel că activitatea mentionată la pct. (2) de mai sus se poate finaliza cu succes în nu mai putin de zece (10) luni.

De asemenea, pentru utilizarea sumei netrase de 8,920 milioane USD sunt necesare mai mult de 10 luni pentru procesarea plătilor si alte două luni pentru reglarea si închiderea conturilor.

În acest context, am aprecia acordul Băncii pentru extinderea datei de închidere a împrumutului PPIBL (prin amendarea sectiunii 2.03 a Acordului de împrumut) de la 30 iunie 2008 la 31 decembrie 2008, ca data ultimă pentru efectuarea de plăti din împrumut, făcînd o exceptie de la politica de închidere convenită.

Pe de altă parte, este necesară o realocare a sumelor împrumutului pe categorii de cheltuieli, asa cum rezultă din tabelul de mai jos.

Fată de cele de mai sus, prin prezenta vă transmitem solicitarea oficială de amendare a Acordului de împrumut, după cum urmează:

1. Sectiunea 2.03 va fi amendată si se va citi astfel:

Data de închidere va fi 31 decembrie 2008.

2. Tabelul prevăzut la paragraful 1 al anexei 1 se va amenda si se va citi astfel:

 

Categoria

Suma alocată din împrumut, asa cum a fost amendată anterior

(exprimată în dolari SUA)

Suma realocată de la o categorie la alta

(exprimată în dolari SUA)

Suma împrumutului amendată

(exprimată în dolari SUA)

Procentul de cheltuială ce se finantează

(1) Bunuri

6.280,000

+2,877,000

9.157,000

100% din cheltuielile externe

 

100% din cheltuielile locale (costuri exfactory) si 80% din cheltuielile locale pentru alte articole achizitionate local

(2) Lucrări publice

350,000

–350.000

0

-

(3) Servicii de consultantă

(inclusiv audit si pregătire profesională)

10,741,000

–2,717,000

8,024,000

100%

(4) Costuri curente de functionare

1.229,000

+190,000

1.419.000

100%

Suma totală a împrumutului

18.600.000

0

18.600.000

 

 

În speranta că solicitarea noastră se va bucura de sprijinul dumneavoastră, rămânem în asteptarea răspunsului dumeavoastră prompt.

 

Cu sinceritate,

Varujan Vosganian,

ministrul economiei si finantelor

 

Copie: domnului Benoit Blarel, seful Misiunii Rezidente a Băncii Mondiale în România

doamnei Arabela Aprahamian, director de Proiect PPIBL, ECSPF, Banca Mondială

 

25 februarie 2008

 

Excelentei Sale

Varujan Vosganian,

ministrul economiei si finantelor

Bucuresti, România

 

Ref: Împrumutul pentru dezvoltarea institutională a sectorului privat si public

(Împrumutul No. 4676 - RO)

Extinderea datei de închidere si realocarea sumelor împrumutului

 

Stimate domnule ministru,

Facem referire la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare (Banca), pentru proiectul mai sus mentionat, datat 13 septembrie 2002, asa cum a fost amendat prin scrisorile din 5 ianuarie 2004 si 21 august 2006, si la scrisoarea dumneavoastră datată 12 decembrie 2007, prin care se solicită extinderea datei de închidere a împrumutului cu 6 luni si o realocare a sumelor împrumutului pe categorii.

Am plăcerea de a vă informa că, după analiza corespunzătoare, Banca este de acord cu solicitările mai sus mentionate.

Astfel, Banca a stabilit 31 decembrie 2008 ca ultimă dată pentru scopurile sectiunii 2.03 din Acordul de împrumut. Mai mult, Banca realocă prin prezenta sumele împrumutului, asa cum este prezentat în tabelul de la paragraful 1 al anexei 1 la Acordul de împrumut, după cum urmează:

• în cadrul anexei 1, la categoria (1) „Bunuri” se majorează suma de la 6.280.000 USD la 9.157.000 USD, prin realocare de la categoria (3) „Servicii de consultantă” (2.717.000 USD) si (2) „Lucrări publice” (160.000 USD);

• în cadrul anexei 1, la categoria (4) „Cheltuieli de functionare” se majorează suma de la 1.229.000 USD la 1.419.000 USD, prin realocare de la categoria (2) „Lucrări publice” (190.000 USD).

Prin urmare, tabelul revizuit de la paragraful 1 al anexei 1 la Acordul de împrumut este prezentat în anexa la prezenta scrisoare.

 

Cu sinceritate,

Andras Horvai,

director interimar

Tările din Europa Centrală si Baltice

Regiunea Europa si Asia Centrală

 

ANEXĂ

 

ANEXA 1

 

Tragerea sumelor din împrumut

1. Tabelul de mai jos prezintă categoriile de articole ce urmează a fi finantate din sumele împrumutului, alocarea sumelor din împrumut pe fiecare categorie si procentul cheltuielilor pentru articolele care vor fi astfel finantate din fiecare categorie.

 

Categoria

Suma alocată din împrumut

(exprimată în dolari SUA)

Procentul din cheltuielile care urmează să fie finantate

(1) Bunuri

9.157.000

100% din cheltuielile externe, 100% din cheltuielile locale (costuri ex-factory) si 80% din cheltuielile locale pentru alte articole achizitionate pe plan local

(2) Lucrări publice

0

80%

(3) Servicii de consultantă (inclusiv audit si pregătire profesională)

8.024.000

100%

(4) Cheltuieli curente de functionare

1.419.000

100%

TOTAL:

18.600.000

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind darea în administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative a unui imobil trecut în proprietatea publică a statului

 

În temeiul art.108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă darea în administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, pentru Institutia Prefectului Judetului Satu Mare, a unui imobil situat în municipiul Satu Mare, judetul Satu Mare, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, trecut în proprietatea publică a statului prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Satu Mare nr. 135 din 28 iunie 2007, în vederea finalizării constructiei cu destinatia „Clădire administrativă - Institutia Prefectului Judetului Satu Mare”.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se va face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 21 mai 2008.

Nr. 538.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului, proprietate publică a statului, care se dă în administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative pentru Institutia Prefectului Judetului Satu Mare

 

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică

de la care se transmite imobilul

Persoana juridică

la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul Satu Mare,

str. Alexandru Ioan Cuza nr. 5/A,

colt cu str. Mircea cel Bătrân, f.n.,

judetul Satu Mare

Municipiul Satu Mare, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Satu Mare

Statul român, în administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative - Institutia Prefectului Judetului Satu Mare

Teren:

Suprafată = 737 m2; C.F. nr. 982; nr. cadastral 344/1;

Teren:

Suprafata = 960 m2; C.F. nr. 41633; nr. cadastral 344/2;

Teren:

Suprafata = 1.045m2; C.F. nr. 41633; nr. cadastral 344/3.

Suprafata totală a terenului = 2.742 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind scoaterea din domeniul public al statului a unui imobil aflat în administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, ca urmare a retrocedării acestuia către fostul proprietar

 

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a părtii de teren, în suprafată de 2.300 m2, din imobilul înregistrat la pozitia cu numărul M.E.F. 101.182, aflat în administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a retrocedării acesteia către persoana îndreptătită, în conditiile legii.

Art. 2. - Ministerul Internelor si Reformei Administrative îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică si împreună cu Ministerul Economiei si Finantelor va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 21 mai 2008.

Nr. 539.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului aflat în administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, care se scoate din domeniul public al statului, ca urmare a retrocedării acestuia către fostul proprietar

 

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică

de la care se scade imobilul

Caracteristicile imobilului

Numărul de identificare atribuit de Ministerul Economiei si Finantelor

Comuna Ghercesti,

judetul Dolj

Ministerul Internelor si Reformei Administrative

Suprafata terenului = 2.300 m2

Valoarea de inventar = 1.685,0835 lei

101.182

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Transporturilor - Spitalul Universitar C.F. Timisoara în domeniul public al municipiului Caransebes si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Caransebes, judetul Caras-Severin

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Transporturilor - Spitalul Universitar C.F. Timisoara în domeniul public al municipiului Caransebes si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Caransebes, judetul Caras-Severin.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit prevederilor art.1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

p. Ministrul transporturilor,

Septimiu Buzasu,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 21 mai 2008.

Nr. 541.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Transporturilor - Spitalul Universitar C.F. Timisoara în domeniul public al municipiului Caransebes si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Caransebes, judetul Caras-Severin

 

Locul

unde este situat imobilul

Persoana juridică

de la care se transmite

imobilul

Persoana juridică

la care se transmite imobilul

Număr atribuit de M.E.F.,

conform Hotărârii Guvernului

nr. 1.705/2006

Caracteristicile tehnice

ale imobilului

Municipiul Caransebes,

str. Nicolae Bălcescunr. 117,

judetul Caras-Severin

Statul român, din administrarea Ministerului

Transporturilor- Spitalul Universitar C.F. Timisoara

Municipiul Caransebes si în administrarea Consiliului Local al Municipiului

Caransebes, judetul Caras-Severin

25.834

25.835

Policlinica C.F.R., anexe gospodăresti, împrejmuiri, drum acces curte, spatii verzi, grădini

 

Suprafata = 2.987 m2

Nr. C.F. 845

Nr. cadastral 4700/1

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru judetul Călărasi

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 30 alin.(2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2008, cu suma de 2.500 mii lei, pentru judetul Călărasi, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, si alocarea acesteia bugetului propriu al judetului Călărasi pentru continuarea si finalizarea lucrărilor la obiectivul de investitii „Centrul Judetean pentru Cultură si Administratie Publică «Barbu Stirbei» Călărasi”.

Art. 2. - Ordonatorul principal de credite răspunde de modul de utilizare a sumei alocate potrivit prevederilor art.1, în conformitate cu dispozitiile legale.

Art. 3. - Ministerul Economiei si Finantelor este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2008.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 21 mai 2008.

Nr. 544.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII, COMERT, TURISM SI PROFESII LIBERALE

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 al Institutului de Cercetare-Dezvoltare în Turism - I.N.C.D.T. Bucuresti

 

În temeiul prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale unitătilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si a autoritătilor publice centrale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 176/2007, cu modificările ulterioare1), ale art. 2 alin. (3) din Legea nr. 292/2002 privind stabilirea modalitătii de aprobare a bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare, ale art. 24 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 387/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale, cu modificările ulterioare,

ministrul pentru întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2008 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Turism - I.N.C.D.T. Bucuresti, prevăzut în anexa, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli prevăzut la art. 1 reprezintă limite maxime si nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate, cu aprobarea Ministerului pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse si al Ministerului Economiei si Finantelor.

Art. 3. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea contraventională în conditiile legii.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. - Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Turism - I.N.C.D.T. Bucuresti va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul pentru întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale,

Ovidiu Ioan Silaghi

 

Bucuresti, 14 martie 2008.

Nr. 348.


1)  Abrogată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 8 aprilie 2008.

 

 

ANEXĂ2)

                                                                                                                                                                                          

MINISTERUL PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII, COMERT, TURISM SI PROFESII LIBERALE

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN TURISM - I.N.C.D.T.

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2008

 


INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an

2007

-mii lei -

Prevederi an

2008

-mii lei -

%

A

0

1

2

3

1. VENITURI TOTALE din care:

01

2013,02

2.202,00

109,39

1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:

02

2012,12

2.201,00

109,39

a). Venituri din activitatea de bază*)

03

2000,00

2.188,00

109,40

b) Venituri din alte activităti conexe activitătii de cercetare - dezvoltare

04

12,12

13,00

107,26

2. VENITURI FINANCIARE

05

0,9

1,00

111,11

3. VENITURI EXTRAORDINARE

06

-

-

-

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

07

1871,39

2.152,00

115,00

1. CHELTUIELI DE EXPLOATARE, total, din care:

08

1871,05

2.151,47

114,99

a). Bunuri si servicii

09

510,63

710,00

139.04

b). Cheltuieli de personal, din care:

10

1211,18

1.313,47

108,45

-cheltuieli cu salariile

11

852,25

918,80

107,81


A

0

1

2

3

- contributii de asigurări sociale de stat

12

158,13

179,17

113,31

- contributii de asigurări de somaj

13

16,12

9,19

57,01

- contributii de asigurări sociale de sănătate

14

50,66

50,53

99,74

- contributii de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale

15

3,24

3,67

113,27

- contributii pentru concedii si indemnizatii

16

7,17

7,81

108,93

- contributii la Fondul de garantare a creantelor salariale

17

2,06

2,30

111,65

- contributii la fondul de pensii facultative

18

-

-

-

- alte cheltuieli de personal, din care:

19

121,55

142,00

116,82

- deplasări, detasări

20

82,70

100,00

120,92

- tichete de masă

21

38,85

42,00

108,11

c). Cheltuieli de exploatare privind amortizarea

si provizioanele

22

79,91

70,00

87,60

d). Cheltuieli de protocol

23

15,94

15,00

94,10

e). Cheltuieli de reclamă si publicitate

24

-

-

-

f). Cheltuieli cu sponsorizarea

25

-

-

-

g). Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3-litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, din care:

- tichete de crese

- tichete cadou

 

26

27

28

2,25

3,00

133,33

h). Alte cheltuieli

29

51,14

40,00

78,22

2. CHELTUIELI FINANCIARE, din care:

- cheltuieli privind dobânzile

- alte cheltuieli financiare

30

31

32

0,34

0,34

0,53 0,53

155,88 155,88

3. CHELTUIELI EXTRAORDINARE

33

-

-

-

III. REZULTATTUL BRUT (profit/pierdere)

34

141,63

50,00

35,30

IV. IMPOZIT PE PROFIT

35

30,39

10,19

33,53

V. REZULTATUL NET

36

111,24

39,81

35,79

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI

37

-

-

-

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI

(potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobată prin Legea nr. 324/2003, cu modificările si completările ulterioare), din care:

38

111,24

39,81

35,79

a) pentru cointeresarea personalului

39

22,25

7,96

35,77

b) pentru finantarea dezvoltării institutului national, în conformitate cu planul de investitii si dotări ale acestuia, aprobat de organul administratiei centrale coordonator

40

66,74

23,89

35,80

c) pentru desfăsurarea activitătii curente, inclusiv pentru cofinantarea proiectelor

41

22,25

7,96

35,77

VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

42

403,43

360,19

89,28

1. Surse proprii

43

403,43

360,19

89,28

2. Alocatii de la bugetul de stat pentru investitii

44

-

-

-


A

0

1

2

3

3. Credite bancare pentru investitii

- interne

- externe

45

46

47

 

 

 

4. Alte resurse

48

-

-

-

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTITII, din care:

49

107,65

55,00

51,09

1. Investitii, inclusiv investitii în curs de finele anului

50

107,65

55,00

51,09

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

- interne

- externe

51

52

53

-

-

-

X. DATE DE FUNDAMENTARE

 

 

 

 

1. Venituri totale (rd. 01)

54

2013,02

2202,00

109,39

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale

55

1871,39

2152,00

115,00

3. Rezultate (+/-) (rd. 54 - rd. 55)

56

141,63

50,00

35,30

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

57

25

27

108,00

- număr mediu personal de cercetare - dezvoltare

58

20

22

110,00

5. Câstigul mediu lunar pe salariat, total institut **)

59

2447,55

2476,14

101,17

6. Câstigul mediu lunar pe personal de cercetare - dezvoltare

60

2469,35

2428,66

98,35

7. Rentabilitatea (rd. 56/rd. 55* 100)

61

7,57

2,32

30,65

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd. 02/rd. 57)

62

80,48

81,52

101,29

9. Rata rentabilitătii financiare (rd.38*100 capital propriu)

63

19,55

6,63

33,91

10. Plăti restante

64

-

-

-

11. Creante de încasat

65

-

-

-

 


*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului/Autoritatea Natională pentru Cercetare Stiintifică, inclusiv cele din contracte de finantare pe programe-nucleu, sunt în sumă de 529,3 mii lei, încheiate până la data de 10.02.2008, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finantează programe si proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 0 lei.

**) Câstigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenta sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de administratie si drepturilor salariale ale directorului general.

 

NOTĂ :

În cheltuielile cu salariile pe anul 2008 s-au cuprins si:

- suma de 59.460 lei, reprezentând indemnizatiile membrilor Consiliului de administratie;

- suma de 86.783 lei, reprezentând drepturile bănesti ale directorului general.