MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 399         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 27 mai 2008

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

532. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 al Societătii Nationale de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. Marfă” - S.A.

 

534. - Hotărâre pentru aprobarea Acordului de colaborare în domeniile educatiei, stiintei si culturii dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Arabe Siriene, semnat la Damasc la 7 noiembrie 2004

 

Acord de colaborare în domeniile educatiei, stiintei si culturii între Guvernul României si Guvernul Republicii Arabe Siriene

 

542. - Hotărâre privind repartizarea unei sume din Fondul national de dezvoltare Ministerului Culturii si Cultelor, în vederea finantării obiectivului de finalizare a lucrărilor de constructie a asezămintelor culturale din mediul rural si mic urban

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

106. - Decizie pentru modificarea anexei la Decizia primului-ministru nr. 288/2007 privind desemnarea reprezentantilor din partea Guvernului României în cadrul Comisiei mixte Guvern-Patriarhie

 

107. - Decizie privind numirea doamnei Elena Roxana Badea în functia de vicepresedinte al Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap

 

ACTE ALE COLEGIULUI MEDICILOR DIN ROMÂNIA

 

6. - Decizie privind componenta comisiilor de specialitate ale Colegiului Medicilor din România

 

7. - Decizie privind completarea Deciziei Consiliului National al Colegiului Medicilor din România nr. 4/2008 privind continuarea activitătii medicale peste vârsta legală de pensionare

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 al Societătii Nationale de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. Marfă” - S.A.

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, cu modificările si completările ulterioare, si al Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2008 al Societătii Nationale de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. Marfă” - S.A., care functionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

(2) Contraventia se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor,

Septimiu Buzasu,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

 

Bucuresti, 21 mai 2008.

Nr. 532.

 

ANEXĂ*)

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Societatea Natională de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. Marfă” - S.A.

Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, Bucuresti

CIF: RO11054537

 

 

 

INDICATOR

Nr. rd.

2007 Preliminat

2008 Propuneri

Diferente

%

0

1

2

3

4

5

6=5-4

7=5/4

1.

 

VENITURI TOTALE (rd.2+rd.11+rd.16)

1

1.894.529,00

2.057.750,00

163.221,00

108,62

 

1.

Venituri din exploatare-total, din care:

2

1.858.310,00

2.045.200,00

186.890,00

110,06

 

 

a) productia vândută

3

1 833 888,00

2.020.100,00

186.212,00

110,15

 

 

b) venituri din vânzarea mărfurilor

4

358,00

450,00

92,00

125,70

 

 

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri,din care:

5

 

 

 

 

 

 

-subventii, cf prevederilor legale in vigoare

6

 

 

 

 

 

 

-transferuri cf. prevederilor legale in vigoare

7

 

 

 

 

 

 

d) variatia stocurilor

8

1.970,00

2.000,00

30,00

101,52


 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6=5-4

7=5/4

 

 

e) productia imobilizată

9

4,00

 

^t,00

 

 

 

f) alte venituri din exploatare

10

22.090,00

22.650,00

560,00

102,54

 

2.

Venituri financiare-total.din care

11

36.219,00

12.550,00

-23.669,00

34,65

 

 

a) venituri din interese de participare

12

527,00

550.00

23,00

104.36

 

 

b) venituri din alte investitii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

13

 

 

 

 

 

 

c) venituri din dobânzi

14

9332,00

6500,00

-2.832,00

69.65

 

 

d) alte venituri financiare

15

26.360,00

5.500.00

-20.860,00

20,86

 

3.

Venituri extraordinare

16

 

 

 

 

II.

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.18+54+58)

17

1.888.400,00

2.056.750,00

168.350,00

108,91

 

1.

Cheltuieli de exploatare-total, din care:

18

1.805.666,00

2.023.870,00

218.204,00

112,08

 

 

a) cheltuieli materiale

19

207.693,00

260.800,00

53.107,00

125,57

 

 

b) alte cheltuieli din afară (cu energia si apa)

20

116.764,00

123.500,00

6.736,00

105,77

 

 

c) cheltuieli privind mărfurile

21

250,00

450,00

200,00

180,00

 

 

d) cheltuieli cu personalul, din care:

22

568.098,00

726 950,28

158.852,28

127,96

 

 

-salarii

23

399.859,00

518.333,00

118.474,00

129,63

 

 

-contracte de mandat/contracte de performantă

24

141,00

191,00

50,00

135,46

 

 

-cheltuieli cu asigurările si protectia socială,din care:

25

127 400,00

157 372,03

29.972,03

123,53

 

 

-cheltuieli privind contributia la asigurări sociale

26

95.400,00

123 667,97

28.267,97

129.63

 

 

-cheltuieli privind contributia la asigurări pt. somaj

27

8.000,00

5.185,24

-2.814,76

64,82

 

 

-chelt. priv.contributia ia asigurări sociale de sănătate

28

24.000,00

28.518,82

4.518,82

118,83

 

 

-alte cheltuieli cu personalul, din care:

29

40.698,00

51 054,25

10.356,25

125,45

 

 

- cheltuieli sociale 2% din care:

30

6.712,00

10370,48

3.658,48

154,51

 

 

1- tichete de cresă (cf. art. 3 din L193/2006)

31

 

 

 

 

 

 

2- tichete cadou pt.ch.sociale (cf.art.2 din L193/2006)

32

 

 

 

 

 

 

-fonduri speciale aferente fondului de salarii.din care:

33

6640,00

5983,77

-656,23

90,12

 

 

- fond accidente de muncă si boli profesionale

34

5640,00

4687,46

-952,54

83,11

 

 

- fd.garantare creante salariati

35

1.000,00

1.296,31

296,31

0,00

 

 

- tichete de masă

36

27.346,00

34.700,00

7.354,00

126,89

 

 

e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale si necorporale

37

64 922,00

68.000,00

3.078,00

104,74

 

 

f) ajustarea valorii activelor circulante

38

-4.521,00

 

 

 

 

 

g) alte cheltuieli de exploatare, din care:

39

852.460,00

844.169,72

-8.290,28

99,03

 

 

- cheltuieli cu prestatiile externe, din care:

40

431.319,00

434 811,72

3.492,72

100,81

 

 

-cheltuieli de protocoi.din care:

41

194,00

150,00

-44,00

77,32

 

 

-tichete cadou pentru protocol (art.2L 193/2006)

42

 

 

 

 

 

 

-cheltuieli de reclamă sipublicitate.din care:

43

113,00

300,00

187,00

265,49

 

 

-tichete cadou pt.chrecl.public. (cfart 2 din L193/2006)

44

 

 

 

 

 

 

-tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi (cf. art.2 din L193/2006)

45

 

 

 

 

 

 

- cheltuieli cu sponsorizarea

46

17,00

50,00

33,00

294,12

 

 

- alte cheltuieli din care:

47

421.141,00

409 358,00

-11.783,00

97,20

 

 

- taxa pt. act. expl. a resurselor min.

48

 

 

 

 

 

 

- redeventa din conces. bunuri publice

49

 

 

 

 

 

 

- cheltuieli cu infrastructura feroviară CN (TUI) *

50

295.202,00

280.291,00

-14.911,00

94.95

 

 

- cheltuieli cu infrastructura feroviară alti operatori

51

1.867,00

2282,00

415,00

122,23

 

 

- cheltuieli cu alte prestatii CNCFR si filiale CN din care:

52

97 500,00

100.000,00

2.500,00

102,56

 

 

cheltuieli cu alte prest. ce nu intra in calcul TUI

53

65.000.00

65 000.00

0.00

100.00

 

2.

Cheltuieli financiare-total. din care:

54

82.734,00

32.880,00

^9.854,00

39,74

 

 

a) ajustări de valoare priv. imob.financ.si investitiile financiare detinute ca active circulante

55

1.683,00

 

-1.683,00

 

 

 

b) cheltuieli privind dobânzile

56

45.733,00

30.380,00

-15.353,00

66,43

 

 

c) alte cheltuieli financiare

57

35 318,00

2500,00

-32.818,00

7,08

 

3.

Cheltuieli extraordinare

58

 

 

 

 

III.

 

REZULTATUL BRUT- (profit / pierdere)

59

6.129,00

1.000,00

-5.129,00

16,32

IV.

 

IMPOZIT PE PROFIT

60

931,61

152,00

-779,61

16,32

V

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,din care:

61

5.197,39

848,00

-4.349,39

16,32

 

1.

Rezerve legale

62

306,45

50,00

-256,45

16,32

2.

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

63

4.890,94

798,00

-4.092,94

16,32

3.

Alte rezerve reprezentând facilitati fiscale prevăzute de lege

64

 

 

 

 

4.

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe,precum si pt constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,platii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

65

 

 

 

 

5.

Alte repartizări prevăzute de lege

66

 

 

 

 

6.

Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net,dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului ec. în exercitiul financiar de referintă

67

 

 

 

 


0

1

2

3

4

5

6=5-4

7=5/4

 

 

7.

Minim 50% vărsaminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societătilor nationale, companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

68

 

 

 

 

 

 

8.

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct.1-7 se repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare

69

 

 

 

 

VI

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR,din care:

70

125.947,00

150.124,00

24.177,00

119,20

 

1.

Surse proprii

71

38.947,00

150.070,00

61.123,00

168,72

 

2.

Alocatii de la buget (fonduri externe nerambursabile)

72

 

54,00

 

 

 

3.

Credite bancare

73

 

 

 

 

 

 

-interne

74

 

 

 

 

 

 

-externe

75

 

 

 

 

 

4.

Alte surse (Eurobonduri)

76

37 000,00

 

-37.000,00

 

VII.

VIII.

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII din care:

77

85.474,00

150.124,00

64.650,00

175,64

 

1.

Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului

78

64.159,00

125.054,00

60.395,00

194,91

 

2.

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

79

21.315,00

25.070,00

3.755,00

117,62

 

 

-interne

80

 

2450,00

 

 

 

 

-externe

81

21.315,00

22.620,00

1.305,00

106,12

 

 

REZERVE, din care:

82

306,45

50,00

-256,45

16,32

 

1.

Rezerve legale

83

306,45

50,00

-256,45

16.32

 

2.

Rezerve statutare

84

 

 

 

 

 

3.

Alte rezerve

85

 

 

 

 

IX.

 

DATE DE FUNDAMENTARE

86

 

 

 

 

 

1.

Venituri totale

87

1.894.529,00

2.057.750.00

163.221,00

108,62

 

2.

Cheltuieli aferente veniturilor totale

88

1 888 400,00

2.056750,00

168.350,00

108,91

 

3.

Nr. prognozat de personal la finele anului

89

13.800

18.800

 

100,00

 

4.

Nr. mediu de salariati total

90

18.766

18.800

34

100,18

 

5.

Fond de salarii, din care:

91

399.859.00

518.333,00

113.474,00

129,63

 

 

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

92

399 438,00

517 823,00

118.385,00

129,64

 

 

b) alte cheltuieli cu personalul

93

421,00

510.00

89,00

121,14

 

6.

Câstigul mediu lunar pe salariat

94

1.773,86

2295,44

521,58

129,40

 

7.

Productivitatea muncii pe total personal mediu ( lei / persoană)

(rd 87/rd90) - in preturi curente

95

 

 

 

 

 

8.

Productivitatea muncii pe total personal mediu [ lei/persoană) (rd 87/rd90) - in preturi comparabile

96

 

 

 

 

 

9

Productivitatea muncii in unităti fizice pe total personal mediu (unităti fizice/pers) - osii km import / nr.personal - tonaj mediu net pe tren ponderat / nr.personal

97

12.300,74

18,82

24,36

5,54

129,43

 

10.

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

(cheltuieli totale /venituri totale) x 1000= (rd.17/rd.1)*1000

98

996,76

999,51

2,75

100,28

 

11.

Plăti restante - total

99

143 506,00

149 955,00

6.449,00

104.49

 

 

- preturi curente

100

143.506,00

149.955,00

6.449,00

104,49

 

 

- preturi comparabile (rd.100 indicele de crestere a preturilor

prognozat)

101

149.963,77

149.955,00

-8,77

99,99

 

12.

Creante rest ante-total

102

165.144,00

172.555.00

7.411,00

104,49

 

 

- preturi curente

103

165.144,00

172.555,00

7.411,00

104,49

 

 

- preturi comparabile (rd.103*indicele de crestere a preturilor prognozat)

104

172.575,48

172.555,00

-20,48

99,99

 

* indicator fizic = tonaj mediu net pe tren ponderat

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Acordului de colaborare în domeniile educatiei, stiintei si culturii dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Arabe Siriene, semnat la Damasc la 7 noiembrie 2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Acordul de colaborare în domeniile educatiei, stiintei si culturii dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Arabe Siriene, semnat la Damasc la 7 noiembrie 2004.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian Iorgulescu

p. Ministrul educatiei, cercetării

si tineretului,

Remus Pricopie,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 21 mai 2008.

Nr. 534.

 

ACORD DE COLABORARE

în domeniile educatiei, stiintei si culturii între Guvernul României si Guvernul Republicii Arabe Siriene

 

Guvernul României si Guvernul Republicii Arabe Siriene, denumite în continuare părti,

în dorinta de a continua si dezvolta legăturile de prietenie si colaborarea dintre poporul român si poporul sirian,

au convenit să dezvolte cooperarea dintre statele lor în domeniile educatiei, stiintei si culturii, în conformitate cu interesele celor două state,

si au hotărât să încheie următorul acord:

 

ARTICOLUL 1

 

Părtile vor contribui la dezvoltarea colaborării dintre statele lor în domeniile educatiei, stiintei si culturii, pe bază de reciprocitate, în conformitate cu legislatia în vigoare în statele lor si cu Carta Natiunilor Unite.

 

ARTICOLUL 2

 

Părtile vor schimba rezultatele experientei lor în domeniile educatiei, stiintei si culturii prin:

a) colaborarea între universităti, precum si între institutii de educatie si centre de cercetare stiintifică, prin încheierea de acorduri directe între acestea;

b) colaborarea între institutii si organizatii oficiale cu atributii în domeniul artei si culturii (teatre, biblioteci, grupuri artistice);

c) schimbul de expozitii de cultură si artă, participarea la festivaluri de film organizate în tările lor, precum si schimbul de vizite ale trupelor de teatru si formatiilor muzicale;

d) traducerea si publicarea selectivă de opere artistice, stiintifice si literare publicate în cele două state;

e) schimbul de cataloage, arhive, documente istorice, filme artistice, înregistrări, materiale si publicatii, în conformitate cu legislatia internă în vigoare în cele două state;

f) colaborarea în domeniul patrimoniului cultural si dezvoltarea acesteia în interes reciproc.

 

ARTICOLUL 3

 

Părtile vor încuraja colaborarea si schimbul de experientă în domeniul educatiei si învătământului superior prin:

a) schimb de vizite ale cadrelor didactice din universităti pentru a tine conferinte sau a preda în universităti, institutii de învătământ si institute de învătământ superior, precum si pentru a efectua cercetări stiintifice în comun în conditii ce vor fi stabilite de autoritătile competente din cele două state;

b) schimb de burse, locuri la studii universitare, precum si de burse pentru cercetare stiintifică, asigurând în acest scop facilitătile necesare;

c) încurajarea de către fiecare parte a studiilor asupra limbii, culturii, istoriei si geografiei statului celeilalte părti în propriile institutii de educatie.

 

ARTICOLUL 4

 

Părtile vor colabora pentru recunoasterea diplomelor de studii si a gradelor stiintifice acordate de institutii de educatie din statele lor, în vederea încheierii unui acord special în acest domeniu.

 

ARTICOLUL 5

 

Părtile vor face schimb de programe de învătământ pentru toate nivelurile si specializările, precum si de programe educationale.

 

ARTICOLUL 6

 

Părtile vor încuraja participarea la conferinte cu caracter stiintific si cultural si la colocvii stiintifice organizate în statele lor.

 

ARTICOLUL 7

 

Părtile vor colabora în vederea dezvoltării cooperării si coordonării comisiilor UNESCO din statele lor.

 

ARTICOLUL 8

 

Părtile vor încuraja dezvoltarea colaborării între diverse organizatii din tările lor (Asociatia profesorilor, organizatiile de tineret si sport), în conformitate cu acordurile semnate între acestea.

 

ARTICOLUL 9

 

Părtile vor încuraja colaborarea dintre institutiile publice din domeniul informatiilor (mass-media) prin schimb de programe si planuri de pregătire profesională.

 

ARTICOLUL 10

 

Prezentul acord nu exclude alte forme de colaborare în domeniile educatiei, stiintei si culturii, care nu sunt prevăzute în articolele acestui document.

 

ARTICOLUL 11

 

Prezentul acord va intra în vigoare la data ultimei notificări privind aprobarea sa de către autoritătile competente din cele două state.

 

ARTICOLUL 12

 

Prezentul acord se încheie pentru o perioadă de 5 (cinci) ani si poate fi prelungit automat pe perioade de câte 5 (cinci) ani dacă niciuna dintre părti nu notifică celeilalte în scris, pe căi diplomatice, intentia de a-l denunta sau modifica cu cel putin un an înainte de data la care acesta trebuie prelungit.

 

ARTICOLUL 13

 

Actiunile mentionate în prezentul acord se vor realiza în conformitate cu reglementările financiare si legislatia în vigoare în statul în care acestea urmează să fie efectuate.

 

ARTICOLUL 14

 

Părtile vor colabora în vederea încheierii de programe de aplicare a prezentului acord si stabilirii conditiilor financiare de aplicare a prevederilor acestora. Programele vor fi semnate alternativ în capitalele celor două state, în cadrul unei comisii mixte alcătuite din reprezentanti autorizati ai fiecărei părti.

 

ARTICOLUL 15

 

La data intrării în vigoare a prezentului acord va înceta valabilitatea Acordului de colaborare culturală dintre Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Republicii Arabe Siriene, semnat la Damasc la 7 mai 1967.

Semnat la Damasc la 7 noiembrie 2004, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, arabă si engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de diferend de interpretare va prevala textul în limba engleză.

 

Pentru Guvernul României,

Eugen Uricaru,

secretar de stat

Pentru Guvernul Republicii Arabe Siriene,

Mohamad Mohamad,

adjunct al ministrului educatiei

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind repartizarea unei sume din Fondul national de dezvoltare Ministerului Culturii si Cultelor, în vederea finantării obiectivului de finalizare a lucrărilor de constructie a asezămintelor culturale din mediul rural si mic urban

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 21 alin. (1), alin. (3) lit. d) si alin. (33) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiintarea, organizarea si desfăsurarea activitătii asezămintelor culturale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 143/2007, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 1 alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 113/2006 privind Fondul national de dezvoltare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă repartizarea sumei de 4.592 mii lei din Fondul national de dezvoltare Ministerului Culturii si Cultelor pentru finantarea, prin transferuri către bugetele locale, a cheltuielilor ocazionate de realizarea obiectivului de finalizare a lucrărilor de constructie a asezămintelor culturale din mediul rural si mic urban, cuprins în Programul prioritar national pentru construirea de sedii pentru asezăminte culturale în localitătile unde nu există asemenea institutii, precum si pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea si finalizarea lucrărilor de constructie a asezămintelor culturale de drept public, din mediul rural si mic urban.

Art. 2. - Cu suma prevăzută la art. 1 se suplimentează bugetul pe anul 2008 al Ministerului Culturii si Cultelor la capitolul 67.01 „Cultură, recreere si religie”, titlul 51.02.16 „Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale din Fondul national de dezvoltare”.

Art. 3. - Se autorizează Ministerul Economiei si Finantelor să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările prevăzute la art. 2 în structura bugetului de stat, precum si în volumul si structura bugetului Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2008.

Art. 4. - (1) Ministerul Culturii si Cultelor răspunde de modul de repartizare a fondurilor, potrivit hotărârilor Comisiei pentru evaluarea si selectia proiectelor, constituită în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiintarea, organizarea si desfăsurarea activitătii asezămintelor culturale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 143/2007, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Autoritătile administratiei publice locale răspund de modul de utilizare a sumelor transferate potrivit prezentei hotărâri, în conformitate cu prevederile legale.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian Iorgulescu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 21 mai 2008.

Nr. 542.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru modificarea anexei la Decizia primului-ministru nr. 288/2007 privind desemnarea reprezentantilor din partea Guvernului României în cadrul Comisiei mixte Guvern-Patriarhie

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Punctul 2 din anexa la Decizia primului-ministru nr. 288/2007 privind desemnarea reprezentantilor din partea Guvernului României în cadrul Comisiei mixte Guvern-Patriarhie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 836 din 6 decembrie 2007, se modifică si va avea următorul cuprins:

 

„2.

Gabriel Berca

Secretar general al Guvernului

copresedinte”

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

 

Bucuresti, 26 mai 2008.

Nr. 106.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea doamnei Elena Roxana Badea în functia de vicepresedinte al Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 5 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 14/2003 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 239/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Elena Roxana Badea se numeste în functia de vicepresedinte al Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

 

Bucuresti, 26 mai 2008.

Nr. 107.

 

ACTE ALE COLEGIULUI MEDICILOR DIN ROMÂNIA

 

DECIZIE

privind componenta comisiilor de specialitate ale Colegiului Medicilor din România

 

În temeiul art. 406 si 431 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 38 din Statutul Colegiului Medicilor din România, adoptat prin Decizia adunării generale nationale a Colegiului Medicilor din România nr. 3/2005, cu modificările si completările ulterioare,

Consiliul National al Colegiului Medicilor din România decide:

Art. 1. - Se aprobă componenta comisiilor de specialitate ale Colegiului Medicilor din România.

Art. 2. - Componenta comisiilor este specificată în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, se abrogă Decizia Consiliului National al Colegiului Medicilor din România nr. 10/2006 privind componenta comisiilor de specialitate ale Colegiului Medicilor din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 din 17 noiembrie 2006.

Art. 4. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României Partea I.

 

Presedintele Colegiului Medicilor din România,

Vasile Astărăstoae

 

Bucuresti, 18 aprilie 2008.

Nr. 6.

 

ANEXĂ

 

COMPONENTA

comisiilor de specialitate ale Colegiului Medicilor din România

 


Nr. crt.

Comisia de specialitate

Functia

Titlul universitar

Numele/Prenumele

Localitatea/Judetul

1.

Alergologie si imunologie

Presedinte

Conf.

Dumitrascu Diana

Cluj-Napoca

 

 

Vicepresedinte

Prof.

Bară Constantin

Bucuresti

 

 

Membru

Prof.

Radu Jeana-Rodica

Bucuresti

 

 

Membru

Prof

Gotia Stela

Iasi

 

 

Membru

Conf.

Cucuruz Măria

Timisoara

 

 

Secretar

 

Bumbăcea Roxana Silvia

Bucuresti

 

 

 

 

 

 

2.

Anatomie Patologică

Presedinte

Prof.

Lazăr Elena

Timisoara

 

 

Vicepresedinte

Prof.

Aschie Mariana

Constanta

 

 

Membru

Conf.

Sajin Măria

Bucuresti

 

 

Membru

 

Bogdan Florin

Craiova

 

 

Membru

 

Petrescu Magda

Cluj-Napoca

 

 

Secretar

 

Herlea Vlad

Bucuresti

 

 

 

 

 

 

3.

Anestezie si terapie intensivă

Presedinte

 

Copaciu Elena

Bucuresti

 

 

Vicepresedinte

Conf

Copotoiu Sanda

Bucuresti

 

 

Membru

Prof.

Tulbure Dan

Bucuresti

 

 

Membru

Conf.

Săndesc Dorel

Bucuresti

 

 

Membru

Conf.

Mitre Călin

Cluj-Napoca

 

 

Secretar

 

Culman Victor

Bucuresti

 

 

 

 

 

 


Nr. crt.

Comisia de specialitate

Functia

Titlul universitar

Numele/Prenumele

Localitatea/Judetul

4.

Bioetică

Presedinte

S.I.

Ioan Beatrice Gabriela

Iasi

 

 

Vicepresedinte

Conf.

Curcă Cristian

Bucuresti

 

 

Membru

Prof.

Astărăstoaie Vasile

Iasi

 

 

Membru

S.I.

Morar Silviu

Sibiu

 

 

Membru

Conf.

Enache Alexandra

Timisoara

 

 

Secretar

S.l.

Gavrilovici Cristina

Iasi

 

 

 

 

 

 

5.

Boli infectioase

Presedinte

Prof.

Ceausu Emanoil

Bucuresti

 

 

Vicepresedinte

Prof.

Cupsa Augustin

Craiova

 

 

Membru

Conf.

Calistru Petre

Bucuresti

 

 

Membru

Prof.

Zanc Virginia

Cluj-Napoca

 

 

Membru

Conf.

Marincu losif

Timisoara

 

 

Membru

Prof. dr.

Adrian Streinu-Cercel

Bucuresti

 

 

Membru

Prof. dr.

Lucian Horia Negrutiu

Timisoara

 

 

Membru

Prof. dr.

Sorin Rugină

Constanta

 

 

Membru

Prof. dr.

Carmen Dorobăt

Iasi

 

 

Secretar

Conf.

Cristea Cristiana

Bucuresti

 

 

 

 

 

 

6.

Cardiologie

Presedinte

Prof.

Vinereanu Dragos

Bucuresti

 

 

Vicepresedinte

Conf.

Gaită Dan

Timisoara

 

 

Membru

Prof.

Arsenescu Cătălina

Iasi

 

 

Membru

Prof.

Ginghină Carmen

Bucuresti

 

 

Secretar

Conf.

Bălănescu Serban

Bucuresti

 

 

 

 

 

 

7.

Chirurgie cardiovasculară

Presedinte

Conf.

Scridon Traian

Cluj-Napoca

 

 

Vicepresedinte

 

Muresian Horia

Bucuresti

 

 

Membru

Conf.

Moldovan Horatiu

Bucuresti

 

 

Membru

Prof.

Bârsan Mircea

Cluj-Napoca

 

 

Membru

Prof.

Deac Radu

Târgu Mures

 

 

Secretar

 

Vasilescu Alexandru

Bucuresti

 

 

 

 

 

 

8.

Chirurgie generală

Presedinte

Prof.

Fluture Vladimir

Timisoara

 

 

Vicepresedinte

Prof.

Georgescu Stefan

Bucuresti

 

 

Membru

Conf.

Dănut Vasile

Bucuresti

 

 

Membru

 

Nicolau Alexandru-Eugen

Bucuresti

 

 

Membru

 

Borcean Gheorghe

Caransebes

 

 

Membru

 

Popescu Jean

Dâmbovita

 

 

Secretar

 

Păun Sorin

Bucuresti

 

 

 

 

 

 

9.

Chirurgie infantilă

Presedinte

Prof.

Sabetai Corneliu

Craiova

 

 

Vicepresedinte

Prof.

Tepeneu Pavel

Timisoara

 

 

Membru

Conf.

lonescu Nicolae Sebastian

Bucuresti

 

 

Membru

Conf.

Gheorghe Burnei

Bucuresti

 

 

Membru

 

loan Florin

Brăila

 

 

Membru

 

Vasile Stan

Pitesti

 

 

Membru

Conf.

Gliga Virgil

Târgu Mures

 

 

Secretar

Conf.

Bască Ion

Bucuresti

 

 

 

 

 

 


Nr. crt.

Comisia de specialitate

Functia

Titlul universitar

Numele/Prenumele

Localitatea/Judetul

10.

Chirurgie orală si maxilo-facială

Presedinte

Praf. dr.

Alexandru Bucur

Bucuresti

 

 

Vicepresedinte

Praf. dr.

Grigore Băciut

Cluj-Napoca

 

 

Membru

Praf. dr.

Măria Voroneanu

Iasi

 

 

Membru

Conf. dr.

Adrian Creangă

Constanta

 

 

Secretar

As. univ. dr.

Octavian Dincă

Bucuresti

 

 

 

 

 

 

11.

Chirurgie plastică si microchirurgie

Presedinte

Prof.

Enescu Dan

Bucuresti

 

 

Vicepresedinte

Prof.

Bratu Tiberiu

Timisoara

 

 

Membru

Prof.

Lascărloan

Bucuresti

 

 

Membru

Prof.

Dumitrescu Doina

Bucuresti

 

 

Secretar

CP gr. I

Florescu Petre loan

Bucuresti

 

 

 

 

 

 

12.

Chirurgie toracică

Presedinte

Conf.

Cordos Ioan

Bucuresti

 

 

Vicepresedinte

 

Nicodin Alexandru

Timisoara

 

 

Membru

 

Chirculescu Florin

Bucuresti

 

 

Membru

 

Nicolau Dan

Cluj-Napoca

 

 

Membru

Conf.

Cotulbea Romeo

Craiova

 

 

Secretar

 

Cătălin Bărbulescu

Bucuresti

 

 

 

 

 

 

13.

Dermato venerologie

Presedinte

Prof.

Cosgarea Rodica

Cluj-Napoca

 

 

Vicepresedinte

S.l.

Popescu Cătălin

Bucuresti

 

 

Membru

Prof.

Giurcăneanu Călin

Bucuresti

 

 

Membru

Cpgrl

Benea Vasile

Bucuresti

 

 

Membru

Conf.

Rotaru Măria

Sibiu

 

 

Secretar

 

Suciu Gloria

Bucuresti

 

 

 

 

 

 

14.

Diabet si boli metabolice

Presedinte

Prof.

Lichiardopol Radu

Bucuresti

 

 

Vicepresedinte

Prof.

Hâncu Nicolae

Cluj-Napoca

 

 

Membru

Prof.

Graur Mariana

Iasi

 

 

Membru

Prof.

Serban Viorel

Timisoara

 

 

Membru

Prof.

Cheta Dan

Bucuresti

 

 

Secretar

Conf.

Roman Gabriela

Cluj-Napoca

 

 

 

 

 

 

15.

Endocrinologie

Presedinte

Prof.

Zosin Ioana

Timisoara

 

 

Vicepresedinte

Prof.

Mogos Voiehita

Iasi

 

 

Membru

Prof.

Coculescu Mihai

Bucuresti

 

 

Membru

Conf.

Georgescu Carmen

Cluj-Napoca

 

 

Membru

Prof.

Totoianu loan Gh.

Sibiu

 

 

Membru

Conf. dr.

Aurora Milos

Timisoara

 

 

Membru

Prof. dr.

Gheorghe Totoianu

Sibiu

 

 

Secretar

S.l.

Cătălina Poiană

Bucuresti

 

 

 

 

 

 

16.

Farmacologie clinică si toxicologie

Presedinte

Prof.

Voicu Victor

Bucuresti

 

 

Vicepresedinte

Prof.

Leucuta Sorin

Cluj-Napoca

 

 

Membru

Prof.

Sandor Vlaicu

Cluj-Napoca

 

 

Membru

Prof.

Popescu Florica

Craiova


Nr. crt.

Comisia de specialitate

Functia

Titlul universitar

Numele/Prenumele

Localitatea/Judetul

 

 

Membru

Prof.

Mungiu Ostin

Iasi

 

 

Secretar

Dr. farm.

Negres Simona

Bucuresti

 

 

 

 

 

 

17.

Gastroenterologie

Presedinte

Conf.

Goldis Adrian

Timisoara

 

 

Vicepresedinte

Prof.

Cijevschi Prelipcean Cristina

Iasi

 

 

Membru

Conf.

Cristian Gheorghe

Bucuresti

 

 

Membru

Prof.

Olteanu Dan

Bucuresti

 

 

Membru

Conf.

Mircea Diculescu

Bucuresti

 

 

Membru

Prof.

Anca Trifan

Iasi

 

 

Secretar

 

Ciocârlan Mihai

Bucuresti

 

 

 

 

 

 

18.

Genetică medicală

Presedinte

Prof.

Bembea Marius

Oradea

 

 

Vicepresedinte

Prof.

Pop Victor loan

Cluj-Napoca

 

 

Membru

S.l.

Laurentiu Camil Bohîltea

Bucuresti

 

 

Membru

 

Pascanu Ionela

Târgu Mures

 

 

Membru

Prof.

Stoica Ortansa

Iasi

 

 

Secretar

 

Nedelcovici Simona

Bucuresti

 

 

 

 

 

 

19.

Geriatrie si gerontologie

Presedinte

 

State Doina

Bucuresti

 

 

Vicepresedinte

 

Nicolescu Rodica

Bucuresti

 

 

Membru

SL

Prada Gabriel loan

Bucuresti

 

 

Membru

Prof.

Ghidrai Olimpia

Cluj-Napoca

 

 

Membru

 

Alexa Ioana Dana

Iasi

 

 

Secretar

 

Vâlcea Cristina

Bucuresti

 

 

 

 

 

 

20.

Hematologie si transfuzii

Presedinte

Prof.

Oltean Galafteon

Târgu Mures

 

 

Vicepresedinte

Prof.

Ionită Hortensia

Timisoara

 

 

Membru

Prof.

LupuAnca

Bucuresti

 

 

Membru

 

Hoinărescu Mihaela

Bucuresti

 

 

Membru

 

Burcoveanu Cristina

Iasi

 

 

Secretar

 

Ciocan Oana

Bucuresti

 

 

 

 

 

 

21.

Medicină de familie

Presedinte

S.l.

Cârstea Constantin

Brasov

 

 

Vicepresedinte

 

Vidican Marcela

Cluj-Napoca

 

 

Membru

 

Haber George

Alba lulia

 

 

Membru

 

Begher Dorin

Arad

 

 

Membru

 

Bănică Valentin

Arges

 

 

Membru

 

lonescu Milena

Bacău

 

 

Membru

 

Chitanu Liliana

Brăila

 

 

Membru

Conf.

Dumitru Matei

Bucuresti

 

 

Membru

 

Doina Olteanu

Călărasi

 

 

Membru

 

Sabin Oprea

Cluj-Napoca

 

 

Membru

 

Seres Lucia

Covasna

 

 

Membru

 

Profir Mirela

Craiova

 

 

Membru

 

Grindeanu Carmen

Hunedoara

 

 

Membru

 

Bernstein Tania

Iasi

 

 

Membru

 

Mortun Monica

Mehedinti

 

 

Membru

 

Kovacs Beatrix

Târgu Mures


Nr. crt.

Comisia de specialitate

Functia

Titlul universitar

Numele/Prenumele

Localitatea/Judetul

 

 

Membru

 

Rădulescu Viorel Ionel

Olt

 

 

Membru

 

Mocanu Zenaida

Prahova

 

 

Membru

 

Marinescu Ane Marii

Râmnicu Vâlcea

 

 

Membru

 

Coltofeanu Dan

Sălaj

 

 

Membru

 

Buimistriuc Draga

Suceava

 

 

Secretar

 

Ghinescu Minerva

Ilfov

 

 

 

 

 

 

22.

Medicină de laborator

Presedinte

 

Patiu Mariana

Cluj-Napoca

 

 

Vicepresedinte

 

Pârvulescu Mihaela

Bucuresti

 

 

Membru

Conf.

Rută Simona

Bucuresti

 

 

Membru

Conf.

Pâslaru Liliana

Bucuresti

 

 

Membru

 

Rodi ca Rotam

Bucuresti

 

 

Membru

Praf. dr.

Minodora Dobreanu

Târgu Mures

 

 

Secretar

 

Gyorgy Bodizs

Cluj-Napoca

 

 

 

 

 

 

23.

Medicină de urgentă

Presedinte

 

Tatu Chitoiu Gabriel

Bucuresti

 

 

Vicepresedinte

 

Damoc Letitia Gabriela

Piatra-Neamt

 

 

Membru

 

Puticiu Monica

Arad

 

 

Membru

 

Bâldea Aida

Caransebes

 

 

Membru

 

Cornel Moisă

Slatina

 

 

Secretar

 

Cizmaru Ovidiu

Bucuresti

 

 

 

 

 

 

24.

Medicină internă

Presedinte

Prof.

Ungureanu Gabriel

Iasi

 

 

Vicepresedinte

Prof.

Leasu Teodor

Brasov

 

 

Membru

Prof.

Tănăsescu Coman

Bucuresti

 

 

Membru

Prof.

Blaga Sorin

Cluj-Napoca

 

 

Secretar

 

Călin Remus Cipăian

Sibiu

 

 

 

 

 

 

25.

Medicină legală

Presedinte

Prof.

Astărăstoae Vasile

Iasi

 

 

Vicepresedinte

Conf.

Zăvoi Roxana

Craiova

 

 

Membru

Prof.

Dermengiu Dan

Bucuresti

 

 

Membru

Conf.

Perju Dumbravă Dan

Cluj-Napoca

 

 

Membru

Conf.

Mihalache Gabriel

Oradea

 

 

Secretar

S.l.

Grigoriu Carmen

Iasi

 

 

 

 

 

 

26.

Medicina muncii

Presedinte

Prof.

Naghi Eugenia

Bucuresti

 

 

Vicepresedinte

Prof.

Bardac losif Dorin

Sibiu

 

 

Membru

Prof.

Toma Ion

Craiova

 

 

Membru

 

Popa Doina

Iasi

 

 

Membru

S.l.

Pauncu Elena Ana

Timisoara

 

 

Secretar

 

Otelea Mariana

Bucuresti

 

 

 

 

 

 

27.

Medicină sportivă

Presedinte

Lect. univ.

Busneag Răzvan

Bucuresti

 

 

Vicepresedinte

 

Mazilu Manuela

Cluj-Napoca

 

 

Membru

 

Vârnav Plusa Ispas

Iasi

 

 

Membru

Prof.

Brânzaniuc Klara

Târgu Mures

 

 

Membru

 

Serbescu loan

Timisoara

 

 

Secretar

Conf.

lonescu Anca

Bucuresti


Nr. crt.

Comisia de specialitate

Functia

Titlul universitar

Numele/Prenumele

Localitatea/Judetul

28.

Nefrologie

Presedinte