MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 401         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 28 mai 2008

 

SUMAR

 

DECRETE

 

525. - Decret privind conferirea Ordinului National Pentru Merit în grad de Mare Ofiter

 

526. - Decret privind conferirea Ordinului National Pentru Merit în grad de Cavaler

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 486 din 6 mai 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată

 

Decizia nr. 490 din 6 mai 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 19 alin. (3), art. 21 alin. (1), art. 23 alin. (1), art. 24 alin. (1) teza întâi si ale art. 34 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

515. - Hotărâre pentru aprobarea actiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul actiunilor de supraveghere, prevenire si control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, precum si alte actiuni prevăzute în alte programe nationale, precum si a tarifelor aferente acestora pentru anul 2008

 

537. - Hotărâre privind modificarea valorii de inventar a unor bunuri imobile înscrise în domeniul public al statului si aflate în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

540. - Hotărâre privind trecerea unei părti dintr-un imobil aflat în administrarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară - Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară Sibiu din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.024/496. - Ordin al ministrului sănătătii publice si al ministrului internelor si reformei administrative pentru aprobarea Normelor metodologice cu privire la asigurarea continuitătii asistentei medicale primare prin centrele de permanentă

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului National Pentru Merit în grad de Mare Ofiter

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului culturii si cultelor,

în semn de înaltă apreciere a eforturilor depuse pentru apropierea prin cultură a României si Belgiei, pentru punerea în valoare a culturii si civilizatiei românesti în Europa,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul National Pentru Merit în grad de Mare Ofiter domnului Daniel Sotiaux, delegat al regiunii Valonia - Bruxelles în România.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 23 mai 2008.

Nr. 525.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului National Pentru Merit în grad de Cavaler

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea presedintelui Academiei de Stiinte Tehnice din România,

cu ocazia împlinirii a 85 de ani de viată, în semn de apreciere deosebită pentru contributia personală la dezvoltarea ingineriei textile,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul National Pentru Merit în grad de Cavaler domnului profesor inginer Aristide Dodu, membru de onoare al Academiei de Stiinte Tehnice din România.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 23 mai 2008.

Nr. 526.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 486

din 6 mai 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Iuliana Nedelcu - procuror

Oana Cristina Puică - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Confana Industries” - S.R.L. din comuna Dărmănesti, judetul Suceava, în Dosarul nr. 4.428/314/2007 al Judecătoriei Suceava.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza se află în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, făcând trimitere la jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 6 noiembrie 2007, pronuntată în Dosarul nr. 4.428/314/2007, Judecătoria Suceava a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată.

Exceptia a fost ridicată de Societatea Comercială „Confana Industries” - S.R.L. din comuna Dărmănesti, judetul Suceava, în dosarul cu numărul de mai sus, având ca obiect solutionarea unei contestatii la executare.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esentă, că art. 10 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001, prin faptul că interzice expres debitorului să invoce apărări de fond în cadrul contestatiei la executare în cazul în care a formulat anterior cerere în anulare împotriva ordonantei ce contine somatia de plată, încalcă dispozitiile constitutionale ale art. 21 alin. (1), (2) si (3) privind accesul liber la justitie si dreptul la un proces echitabil, ale art. 24 alin. (1) referitoare la dreptul la apărare, ale art. 44 alin. (1) si alin. (2) teza întâi privind garantarea si ocrotirea în mod egal a proprietătii private, ale art. 53 alin. (2) cu privire la restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti, precum si prevederile art. 6 referitoare la dreptul la un proces echitabil din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Judecătoria Suceava apreciază ca fiind neîntemeiată critica de neconstitutionalitate.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, făcând trimitere în acest sens la Decizia nr. 244/2007 a Curtii Constitutionale.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile art. 10 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 sunt constitutionale, invocând în acest sens Decizia nr. 361/2002 a Curtii Constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 10 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din 30 iulie 2001), aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 295/2002 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 380 din 5 iunie 2002), astfel cum au fost modificate acestea prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 142/2002 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 804 din 5 noiembrie 2002), aprobată la rândul ei prin Legea nr. 5/2003 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 26 din 20 ianuarie 2003). Astfel, art. 10 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 are următorul cuprins: „ (2) Prin contestatia la executare debitorul poate invoca apărări de fond împotriva titlului executoriu, cu exceptia cazului în care a formulat, potrivit art. 8, cerere în anulare împotriva ordonantei de admitere a cererii creditorului.”

În sustinerea neconstitutionalitătii acestor prevederi legale, autorul exceptiei invocă încălcarea dispozitiilor constitutionale ale art. 21 alin. (1), (2) si (3) privind accesul liber la justitie si dreptul la un proces echitabil, ale art. 24 alin. (1) referitoare la dreptul la apărare, ale art. 44 alin. (1) si alin. (2) teza întâi privind garantarea si ocrotirea în mod egal a proprietătii private, ale art. 53 alin. (2) cu privire la restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti, precum si a prevederilor art. 6 referitoare la dreptul la un proces echitabil din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că s-a mai pronuntat asupra constitutionalitătii dispozitiilor art. 10 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001, prin raportare la o serie de texte din Constitutie invocate si în prezenta cauză si fată de critici similare. Astfel, prin Decizia nr. 361 din 12 decembrie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 172 din 19 martie 2003, Curtea a considerat ca fiind neîntemeiată critica potrivit căreia prevederile art. 10 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 ar încălca dispozitiile constitutionale referitoare la accesul liber la justitie si la ocrotirea în mod egal a proprietătii private. În acest sens, Curtea a retinut că, potrivit art. 10 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001, împotriva ordonantei cu somatia de plată persoana interesată poate face contestatie la executare în conditiile prevăzute de Codul de procedură civilă. Teza întâi a art. 10 alin. (2) permite debitorului invocarea, prin contestatia la executare, si a unor apărări de fond împotriva titlului executoriu, iar teza a doua a aceluiasi alineat exceptează de la exercitiul acestui drept debitorul care a formulat o cerere în anulare împotriva ordonantei de admitere a cererii creditorului. Conform prevederilor art. 8 din aceeasi ordonantă, împotriva ordonantei cu somatia de plată, emisă de judecător, debitorul poate formula cerere în anulare la instanta competentă pentru judecarea cauzei în primă instantă, care va putea anula ordonanta, situatie în care, la cererea creditorului, se va proceda la judecarea în fond a cauzei, în conditiile dreptului comun. Din continutul acestor dispozitii legale nu rezultă nicio îngrădire a accesului liber la justitie pentru niciuna dintre părtile litigante. Debitorul nemultumit de ordonanta cu somatia de plată poate formula o cerere în anulare la instanta competentă pentru judecarea fondului cauzei în primă instantă. El poate, de asemenea, formula contestatie la executare împotriva titlului executoriu, în cadrul căreia are dreptul să invoce si apărări de fond, dacă nu si-a exercitat dreptul de a formula cerere în anulare împotriva ordonantei cu somatia de plată. Exceptia prevăzută în art. 10 alin. (2) teza a doua din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 este justificată, întrucât aceasta are în vedere situatia în care, în lipsa cererii în anulare, debitorul nu a putut invoca apărările de fond.

Cu acelasi prilej, Curtea a mai retinut că dispozitiile legale criticate prin exceptia de neconstitutionalitate nu aduc nicio atingere principiului consacrat de art. 41 alin. (2) teza întâi din Constitutie privind ocrotirea proprietătii private. Aceste dispozitii nu contin nicio diferentiere a tratamentului juridic aplicabil proprietătii private, în raport cu titularul acesteia. Obligarea la plată a unui debitor si executarea acestei obligatii, chiar si prin măsuri de executare silită, determină o diminuare a patrimoniului debitorului, fără ca emiterea unui titlu executoriu, în conditiile legii, să constituie o încălcare a vreunei norme constitutionale. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să justifice schimbarea jurisprudentei Curtii, atât considerentele, cât si solutia deciziei mentionate îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză.

Pentru aceleasi considerente, dispozitiile art. 10 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 nu aduc nicio atingere prevederilor constitutionale ale art. 21 alin. (3) privind dreptul la un proces echitabil, ale art. 24 alin. (1) referitoare la dreptul la apărare si ale art. 44 alin. (1) privind garantarea dreptului de proprietate privată, respectiv dispozitiilor art. 6 referitoare la dreptul la un proces echitabil din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Referitor la pretinsa încălcare a art. 53 alin. (2) din Constitutie, aceste prevederi sunt aplicabile numai în ipoteza în care există o restrângere a exercitării drepturilor si libertătilor fundamentale ale cetătenilor, restrângere care, astfel cum s-a arătat anterior, nu poate fi retinută.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Confana Industries” - S.R.L. din comuna Dărmănesti, judetul Suceava, în Dosarul nr. 4.428/314/2007 al Judecătoriei Suceava.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 6 mai 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Oana Cristina Puică

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 490

din 6 mai 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 19 alin. (3), art. 21 alin. (1), art. 23 alin. (1), art. 24 alin. (1) teza întâi si ale art. 34 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Ion Tiucă - procuror

Claudia-Margareta Krupenschi - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 19, art. 21, art. 23, art. 24 si ale art. 34 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Tim Relanco Impex” - S.R.L. din Timisoara în Dosarul nr. 5.394/325/2006 al Tribunalului Timis - Sectia comercială si de contencios administrativ.

La apelul nominal răspunde autorul exceptiei, prin avocat Carmen Obîrsanu, cu împuternicire avocatială depusă la dosarul cauzei, lipsind partea Garda Financiară Timis – Comisariatul Regional Timis, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele Curtii acordă cuvântul reprezentantului legal al autorului exceptiei, care sustine admiterea acesteia, arătând, în esentă, următoarele: dispozitiile de lege criticate, prin aceea că atribuie aceluiasi agent constatator, care este un organ extrajudiciar, atributii în ceea ce priveste constatarea existentei unei contraventii, calificarea acesteia, sanctionarea, precum si confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contraventii, toate acestea având la bază, în lipsa unui martor, doar mentiunile agentului constatator din procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei, contravin prevederilor constitutionale ale art. 23 alin. (11) referitoare la prezumtia de nevinovătie, ale art. 24 privind dreptul la apărare si ale art. 44 alin. (8) referitor la interdictia confiscării averii dobândite licit si la prezumtia de dobândire licită a averii. În plus, mentionează cauza Anghel împotriva României, 2008, în care statul român a fost condamnat pentru încălcarea caracterului inechitabil al procedurii de contestare a unui proces-verbal de contraventie.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, arătând, în acest sens, că întreaga motivare face abstractie de posibilitatea legală a contestării pe cale judecătorească a procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei. În plus, însăsi Constitutia, la art. 44 alin. (9), prevede posibilitatea confiscării, în conditiile legii, a bunurilor destinate, folosite sau rezultate din infractiuni ori contraventii. Cât priveste jurisprudenta recentă a Curtii Europene a Drepturilor Omului, la care s-a făcut referire, apreciază că aspectele de fond cercetate cu prilejul pronuntării hotărârii Anghel împotriva României sunt de cu totul altă natură decât cele specifice cauzei în care a fost invocată prezenta exceptie de neconstitutionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 12 decembrie 2007, pronuntată în Dosarul nr. 5.394/325/2006, Tribunalul Timis – Sectia comercială si de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor „art. 19, art. 21,  art. 23, art. 24 si ale art. 34 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor”.

Exceptia a fost ridicată de Societatea Comercială „Tim Relanco Impex” - S.R.L. din Timisoara într-o cauză având ca obiect solutionarea unei recurs împotriva unei sentinte judecătoresti pronuntate în solutionarea unei plângeri contraventionale.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că dispozitiile de lege criticate, prin „modul de redactare si de aplicare”, creează conditiile încălcării prezumtiei de nevinovătie, a dreptului la apărare si a dreptului de proprietate. Aceasta, deoarece contravenientul are sarcina probării nevinovătiei sale în contra celor mentionate de agentul constatator în procesulverbal în lipsa unui martor, iar simplele sale sustineri se bucură în fata instantei de prezumtia de legalitate. De asemenea, prin faptul că agentul constatator, prin procesul-verbal de constatare, aplică si sanctiunea, si, în urma constatării dobândirii ilicite a unor bunuri, dispune confiscarea acestora, se substituie instantei judecătoresti în functia sa exclusivă si constitutională de înfăptuire a justitiei.

Tribunalul Timis - Sectia comercială si de contencios administrativ apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, indicând în acest sens jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale, de exemplu deciziile nr. 5/2002, nr. 183/2003, nr. 105/2003, nr. 371/2005, nr. 259/2007 si nr. 824/2007. În plus, metionează că legea trebuia să ofere o solutie si pentru situatia în care la momentul si locul încheirii procesului-verbal nu se află niciun martor. Într-adevăr, mentiunile agentului constatator beneficiază, prin forta împrejurărilor specifice acestui caz, de o prezumtie de legalitate si temeinicie, ceea ce este însă firesc si justificat, având în vedere tocmai calitatea sa de purtător al unor atribute de ordine publică si de reprezentant al statului, care are rolul de „gardian al interesului public”.

Avocatul Poporului apreciază că prevederile art. 19, art. 21, art. 23, art. 24 si ale art. 34 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 sunt constitutionale. Acestea nu încalcă prevederile art. 24 din Legea fundamentală, deoarece, astfel cum a statuat Curtea prin deciziile nr. 183/2003, nr. 259/2007 si nr. 824/2007, instanta judecătorească este cea care, în cazul formulării unei plângeri contraventionale, verifică legalitatea si temeinicia procesului-verbal, instrumentează probe si citează persoanele implicate, pronuntându-se în final asupra existentei contraventiei, aplicării sanctiunii si a măsurii confiscării, după caz, printr-o hotărâre supusă, la rândul său, recursului. Cât priveste pretinsa încălcare a art. 44 din Constitutie, se mentionează că, potrivit textului invocat, continutul si limitele dreptului de proprietate sunt stabilite prin lege, iar dispozitiile de lege criticate nu fac decât să dea expresie prevederilor alin. (9) din acelasi text constitutional, în virtutea căruia bunurile destinate, folosite sau rezultate din infractiuni ori contraventii pot fi confiscate numai în conditiile legii.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului si dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie, potrivit încheierii de sesizare, dispozitiile art. 19, art. 21, art. 23, art. 24 si ale art. 34 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002. Din motivarea autorului exceptiei rezultă însă că exceptia se rezumă la prevederile art. 19 alin. (3), art. 21 alin. (1), art. 23 alin. (1), art. 24 alin. (1) teza întâi si ale art. 34 alin. (1) din ordonanta criticată, texte ce au următoarea redactare:

- Art. 19 alin. (3): „În lipsa unui martor agentul constatator va preciza motivele care au condus la încheierea procesului-verbal în acest mod.”;

- Art. 21 alin. (1): „În cazul în care prin actul normativ de stabilire si sanctionare a contraventiilor nu se prevede altfel, agentul constatator, prin procesul-verbal de constatare, aplică si sanctiunea.”;

- Art. 23 alin. (1): „În cazul în care prin săvârsirea contraventiei s-a cauzat o pagubă si există tarife de evaluare a acesteia, persoana împuternicită să aplice sanctiunea stabileste si despăgubirea, cu acordul expres al persoanei vătămate, făcând mentiunea corespunzătoare în procesul-verbal.”;

- Art. 24 alin. (1) teza întâi: „Persoana împuternicită să aplice sanctiunea dispune si confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contraventii.”;

- Art. 34 alin. (1): „Instanta competentă să solutioneze plângerea, după ce verifică dacă aceasta a fost introdusă în termen, ascultă pe cel care a făcut-o si pe celelalte persoane citate, dacă acestia s-au prezentat, administrează orice alte probe prevăzute de lege, necesare în vederea verificării legalitătii si temeiniciei procesului-verbal, si hotărăste asupra sanctiunii, despăgubirii stabilite, precum si asupra măsurii confiscării.”

Autorul exceptiei consideră că textele de lege mentionate încalcă dispozitiile constitutionale ale art. 23 alin. (11) privind prezumtia de nevinovătie, art. 24 consacrat dreptului la apărare, art. 44 alin. (8) referitor la interdictia confiscării averii dobândite licit si la prezumtia de dobândire licită a averii, art. 124 - „Înfăptuirea justitiei”, art. 125 - „Statutul judecătorilor” si ale art. 126 - „Instantele judecătoresti”.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că dispozitiile de lege criticate au mai fost examinate în repetate rânduri, prin raportare la critici de neconstitutionalitate asemănătoare.

Prin Decizia nr. 183 din 8 mai 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 16 alin. (1) si (7), art. 17, art. 18, art. 19 alin. (1), art. 25 alin. (1) si (3), art. 26 alin. (3), art. 27, art. 28, art. 33 alin. (1) si art. 34 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 425 din 17 iunie 2003, Curtea a retinut, în esentă, următoarele: „desi legiuitorul a dezincriminat contraventiile, potrivit art. 34 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, instanta competentă să solutioneze plângerea îndreptată împotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei este obligată să urmeze anumite reguli procedurale distincte de cele ale dreptului procesual civil, în virtutea cărora, asa cum sustine autorul exceptiei, sarcina probei apartine celui care afirmă ceva în instantă. Astfel, alin. (1) al textului de lege mentionat stabileste, fără distinctii, că instanta competentă să solutioneze plângerea verifică dacă aceasta a fost introdusă în termen, ascultă pe cel care a făcut-o si pe celelalte persoane citate, între care, potrivit art. 33 din ordonantă, si organul care a aplicat sanctiunea, administrează orice alte probe prevăzute de lege, necesare în vederea verificării legalitătii si temeiniciei procesului-verbal, si hotărăste asupra sanctiunii, despăgubirii stabilite, precum si asupra măsurii confiscării. Dispozitiile alin. (2) al art. 34 din ordonantă prevăd că hotărârea judecătorească prin care s-a solutionat plângerea poate fi atacată cu recurs, fără ca motivarea acestuia să fie obligatorie. Asa fiind, sub acest aspect, prevederile de lege criticate sunt în deplin acord cu exigentele art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, iar din procedura de solutionare a plângerii împotriva procesului-verbal de stabilire si sanctionare a contraventiei nu rezultă răsturnarea sarcinii probei, ceea ce ar fi contrar intereselor contravenientului, ci, mai degrabă, exercitarea dreptului la apărare.”

În acelasi sens, al respingerii exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor de lege aici examinate, Curtea s-a mai pronuntat, de exemplu, si prin Decizia nr. 216 din 28 februarie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 243 din 28 martie 2008, si Decizia nr. 251 din 12 iunie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 553 din 31 iulie 2003.

În ceea ce priveste invocarea hotărârii Curtii Europene a Drepturilor Omului pronuntate în Cauza Anghel împotriva României, 2008, Curtea constată că cele retinute de instanta europeană nu sunt incidente în prezenta spetă. Aspectele de fond, care au determinat pronuntarea solutiei de condamnare a României pentru nerespectarea caracterului echitabil al procedurilor de contestare a unui proces-verbal, aveau în vedere anumite nereguli legate de încălcarea procedurilor referitoare la audierea martorilor si motivarea solutiei judecătoresti, în cadrul unui litigiu ce viza contestarea unui proces-verbal de contraventie a unei fapte prevăzute de Legea nr. 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de încălcare a unor norme de convietuire socială, a ordinii si linistii publice, respectiv a unui contract de vânzare-cumpărare si a unor alte acte administrative.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 19 alin. (3), art. 21 alin. (1), art. 23 alin. (1), art. 24 alin. (1) teza întâi si ale art. 34 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Tim Relanco Impex” S.R.L. din Timisoara în Dosarul nr. 5.394/325/2006 al Tribunalului Timis – Sectia comercială si de contencios administrativ.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 6 mai 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Claudia-Margareta Krupenschi

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea actiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul actiunilor de supraveghere, prevenire si control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, precum si alte actiuni prevăzute în alte programe nationale, precum si a tarifelor aferente acestora pentru anul 2008

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 15 alin. (5) si al art. 48 alin. (2) lit. a), b), d) si e) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă actiunile sanitar-veterinare cuprinse în Programul actiunilor de supraveghere, prevenire si control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului pentru anul 2008, prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Se aprobă actiunile sanitar-veterinare cuprinse în Programul strategic privind monitorizarea, controlul si eradicarea pestei porcine clasice în România pentru anul 2008, prevăzut în anexa nr. 2.

(3) Se aprobă actiunile sanitar-veterinare cuprinse în Programul actiunilor de identificare si înregistrare a porcinelor, ovinelor si caprinelor pentru anul 2008, prevăzut în anexa nr. 3.

(4) Se aprobă actiunile sanitar-veterinare cuprinse în Programul actiunilor de identificare si înregistrare a bovinelor pentru anul 2008, prevăzut în anexa nr. 4.

Art. 2. - Programul actiunilor de supraveghere, prevenire si control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului pentru anul 2008 este structurat pe capitole si sectiuni si are în vedere supravegherea si controlul bolilor animalelor domestice si sălbatice si a cauzelor care pot influenta starea de sănătate a acestora, precum si calitatea produselor de origine animală provenite de la acestea.

Art. 3. - Obiectivele anuale ale programelor prevăzute la art. 1 au drept scop stabilirea statusului de sănătate a animalelor domestice si sălbatice, a corelatiei dintre bolile animalelor si transmiterea acestora la om, precum si asigurarea conditiilor de igienă a produselor de origine animală provenite de la acestea si destinate consumului uman.

Art. 4. - Pentru situatiile cu risc epidemiologic major, cu implicatii pentru sănătatea publică si economia natională, determinat de aparitia unei pandemii, epidemii, boli emergente si/sau boli transfrontaliere, Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor solicită sprijinul Comitetului National pentru Situatii de Urgentă, în conditiile legii.

Art. 5. - Se aprobă tarifele pentru anul 2008 aferente programelor mentionate la art. 1, prevăzute în anexa nr. 5.

Art. 6. - Fondurile necesare realizării actiunilor din cadrul Programului actiunilor de supraveghere, prevenire si control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului pentru anul 2008 se asigură din veniturile proprii si subventii de la bugetul de stat din bugetul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pe anul 2008.

Art. 7. - (1) Fondurile necesare realizării actiunilor din cadrul Programului strategic privind monitorizarea, controlul si eradicarea pestei porcine clasice în România pentru anul 2008 se asigură din veniturile proprii si subventii de la bugetul de stat din bugetul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pe anul 2008.

(2) Pentru vaccinarea de urgentă a porcinelor domestice, fondurile necesare acoperirii costului aferent dozelor vaccinale utilizate se rambursează de către Comisia Europeană, cu până la 100%, iar costurile aferente manoperei de vaccinare cu până la 50%, în baza prevederilor Deciziei Consiliului Comunitătilor Europene 90/424/CEE privind anumite cheltuieli în domeniul veterinar, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene seria L, nr. 224 din 18 august 1990, cu amendamentele ulterioare.

(3) Fondurile necesare acoperirii costului momelilor vaccinale utilizate pentru vaccinarea de urgentă împotriva pestei porcine clasice la mistreti, precum si fondurile necesare acoperirii costurilor aferente testărilor de laborator pentru realizarea programului prevăzut la alin. (1) se rambursează de către Comisia Europeană, până la limita sumei de 2.500.000 euro, în baza prevederilor Deciziei Comisiei Europene 2007/782/CE de aprobare a programelor nationale anuale si plurianuale de eradicare, combatere si monitorizare a anumitor boli ale animalelor si zoonoze, prezentate de statele membre pentru 2008 si următorii ani, precum si a contributiei financiare a Comunitătii la aceste programe, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 314 din 1 decembrie 2007.

Art. 8. - Fondurile necesare realizării actiunilor din cadrul Programului actiunilor privind identificarea si înregistrarea porcinelor, ovinelor si caprinelor pentru anul 2008 se asigură din veniturile proprii si subventii de la bugetul de stat din bugetul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pe anul 2008.

Art. 9. - Fondurile necesare realizării actiunilor din cadrul Programului actiunilor privind identificarea si înregistrarea bovinelor pentru anul 2008 se asigură din veniturile proprii si subventii de la bugetul de stat din bugetul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pe anul 2008.

Art. 10. - Normele metodologice de aplicare a programelor prevăzute la art. 1 se aprobă, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.

Art. 11. - Pentru realizarea atributiilor referitoare la programele prevăzute la art. 1, directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti încheie contracte de servicii cu medicii veterinari de liberă practică, în conditiile legii.

Art. 12. - Până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cuantumul tarifelor aferente actiunilor de supraveghere, prevenire si control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, precum si actiunilor de identificare si înregistrare a bovinelor, porcinelor, ovinelor si caprinelor este cel prevăzut în Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 12/2007 privind aprobarea tarifelor pentru manopera actiunilor de supraveghere, prevenire si control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, pentru anul 2007, efectuate de către medicii veterinari de liberă practică împuterniciti.

Art. 13. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 4/2008 privind aprobarea Programului actiunilor de supraveghere, prevenire si control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului pentru anul 2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 80 din 1 februarie 2008.

Art. 14. - (1) Următoarele fapte constituie contraventii si se sanctionează după cum urmează:

a) miscarea porcinelor vii din exploatatiile nonprofesionale în alte localităti decât localitatea de origine, indiferent de scop, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, precum si cu confiscarea porcinelor;

b) transportul de porcine vii fără certificat sanitar-veterinar de sănătate si formular de miscare, cu amendă de la 20.000 lei la 30.000 lei, precum si cu confiscarea porcinelor;

c) comercializarea cărnii, a produselor, a subproduselor si a deseurilor rezultate de la porcine din exploatatiile nonprofesionale, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, precum si cu confiscarea acestora;

d) introducerea în unitătile de abatorizare a porcinelor vii provenite din exploatatii nonprofesionale, cu amendă de la 20.000 lei la 30.000 lei, precum si cu confiscarea întregii cantităti de carne proaspătă si a subproduselor obtinute în urma tăierii;

e) introducerea în unitătile de procesare a cărnii proaspete si subproduselor, provenite de la porcinele din exploatatiile nonprofesionale, cu amendă de la 20.000 lei la 30.000 lei, precum si cu confiscarea acestora;

f) nerespectarea prevederilor legale de către medicii veterinari de liberă practică împuterniciti si de către medicii veterinari oficiali din cadrul directiilor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, în aplicarea măsurilor de control al pestei porcine clasice, cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei;

g) neefectuarea vaccinărilor pentru pesta porcină clasică de către medicii veterinari de liberă practică împuterniciti, precum si confirmarea frauduloasă a efectuării acesteia de către medicii veterinari oficiali din cadrul directiilor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, cu amendă de la 40.000 lei la 50.000 lei;

h) neasigurarea corespunzătoare a spatiilor etanse pentru depozitarea temporară a cadavrelor de porcine de către proprietarii exploatatiei de animale înregistrate/autorizate sanitar-veterinar, în vederea colectării si transmiterii acestora la o unitate de neutralizare a subproduselor de origine animală autorizată sanitar-veterinar, astfel încât să se evite aparitia oricărui risc de difuzare a unor boli infectocontagioase, cu amendă în valoare de 3.000 lei.

(2) Contraventia prevăzută la alin. (1) lit. d) se sanctionează, pe lângă amenda contraventională si confiscarea, cu suspendarea autorizatiei sanitar-veterinare de functionare a unitătii de abatorizare pentru o perioadă de la 3 la 6 luni, în conditiile în care fapta a fost săvârsită a doua oară în decurs de 6 luni de la aplicarea amenzii contraventionale.

(3) Contraventia prevăzută la alin. (1) lit. e) se sanctionează, pe lângă amenda contraventională si confiscarea, cu suspendarea autorizatiei sanitar-veterinare de functionare a unitătii de procesare pentru o perioadă de la 3 la 6 luni, în conditiile în care a fost săvârsită a doua oară în decurs de 6 luni de la aplicarea amenzii contraventionale.

(4) Uciderea si distrugerea porcinelor vii, a cărnii, a produselor si a subproduselor de origine animală confiscate se realizează prin sistemul oficial de ecarisare, în conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare.

(5) Cheltuielile care derivă din aplicarea măsurilor prevăzute la alin. (4) sunt suportate de către persoana fizică sau juridică ale cărei porcine vii, carne, produse si subproduse de origine animală au fost confiscate, ucise si distruse.

(6) Nerespectarea prevederilor legale de către personalul autoritătilor si institutiilor publice prevăzute în anexa care face parte integrantă din Programul strategic privind monitorizarea, controlul si eradicarea pestei porcine clasice în România în anul 2008, implicat în aplicarea măsurilor de control al pestei porcine clasice, atrage, după caz, răspunderea administrativă, contraventională sau penală a acestuia.

(7) Constatarea contraventiilor prevăzute la alin. (1) se face de către inspectorii autoritătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor competente, iar aplicarea sanctiunii se face de către directorul executiv al directiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, prin rezolutie scrisă pe procesul-verbal de constatare a contraventiei.

(8) Directorul executiv al directiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti are obligatia de a înstiinta birourile unice din cadrul oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale sau, după caz, autoritătile administratiei publice locale care au autorizat functionarea operatorului economic despre aplicarea sanctiunilor prevăzute la alin. (2) si (3).

(9) Sanctiunile contraventionale prevăzute de prezenta hotărâre se aplică atât persoanelor fizice, cât si persoanelor juridice.

Art. 15. - Prevederile art. 14 referitoare la contraventii se completează cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 16. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Gheorghe Albu,

secretar de stat

p. Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare

Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Csutak-Nagy László

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 mai 2008.

Nr. 515.

 

ANEXA Nr. 1

 

 

PROGRAMUL

actiunilor de supraveghere, prevenire si control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului pentru anul 2008

 

CAPITOLUL I

Supravegherea, profilaxia si controlul bolilor* la animale

 

SECTIUNEA 1

Supravegherea, profilaxia si controlul bolilor majore

 

1. Febra aftoasă A - 010**;

2. Stomatita veziculoasă A - 020**;

3. Boala veziculoasă a porcului A - 030**;

4. Pesta bovină A - 040: pentru animalele vii din speciile receptive nou-introduse prin comertul intracomunitar sau importul din tări terte, costurile actiunilor sanitare veterinare de supraveghere si imunoprofilactice obligatorii sunt suportate de către proprietarii animalelor, restul costurilor privind actiunile de supraveghere, profilaxie si control fiind suportate de la bugetul de stat;

5. Pesta micilor rumegătoare A - 050**;

6. Pleuropneumonia contagioasă bovină A - 060**;

7. Blue Tongue A - 090**;

8. Pesta africană a calului A - 110**;

9. Pesta porcină africană A - 120**;

10. Pesta porcină clasică**;

11. Influenta aviară (Gripa aviară) A - 150**;

12. Boala de Newcastle (Pseudopesta aviară) A - 160**;

13. Boala Aujeszky B - 052**;

14.Turbarea - B - 058**;

15. Paratuberculoza B - 059**;

16. Bruceloza la bovine B - 103**;

17. Bruceloza la ovine (infectie cu Brucella ovis) B - 151**;

18. Bruceloza la ovine si caprine (infectie cu Brucella melitensis) B - 152**;

19. Bruceloza la porcine B - 253**;

20. Campilobacterioza bovină B - 104**;

21. Campilobacterioza la alte specii de interes economic: ovine, porcine, păsări**;

22. Tuberculoza B - 105**;

23. Rinotraheita infectioasă bovină - IBR - B - 110***;

24. Tricomonoza bovină B - 112***;

25. Encefalopatia spongiformă bovină B - 115**;

26. Artrita encefalită caprină B - 153**;

27. Scrapia B - 160**;

28. Maedi Visna B - 161**;

29. Durina B - 202**;

30. Anemia infectioasă ecvină B - 205:

a) probele de ser cu rezultat neconcludent sau în cazurile de litigiu sunt supuse unei contraexpertize la Institutul de Diagnostic si Sănătate Animală, costurile fiind suportate de către proprietar;

b) cabalinele exportate, cu destinatia sport, sunt testate serologic, costurile fiind suportate de către proprietar

c) restul costurilor privind actiunile de supraveghere, profilaxie si control sunt suportate de la bugetul de stat;

31. Morva B - 209**;

32. Sindromul respirator si de reproductie la porcine B - 257***;

33. Tifoza aviară B - 308:

a) controlul serologic în exploatatii se execută de proprietarul păsărilor, pe cheltuiala acestuia;

b) vaccinarea antisalmonelică preventivă a păsărilor este optiunea operatorului economic, costurile fiind suportate de către acesta;

c) restul costurilor privind actiunile de supraveghere, profilaxie si control sunt suportate de la bugetul de stat;

34. Paratifoza aviară C - 855:

a) vaccinarea antisalmonelică preventivă a păsărilor este optiunea operatorului economic, costurile fiind suportate de către acesta;

b) restul costurilor privind actiunile de supraveghere, profilaxie si control sunt suportate de la bugetul de stat;

35. Salmonelozele zoonotice la găinile de reproductie (infectie cu Salmonella Enteritidis, Salmonella Typhimurium, Salmonella Infantis, Salmonella Hadar, Salmonella Virchow) **;

36. Micoplasmoza respiratorie aviară***;

37. Septicemia hemoragică virală la salmonide B - 401**;

38. Viremia de primăvară a crapului B - 404**;

39. Necroza hematopoietică infectioasă a salmonidelor B - 405**;

40. Herpesviroza crapului**;

41. Necroza pancreatică infectioasă a salmonidelor**;

42. Boala bacteriană a rinichiului la salmonide***;

43. Girodactilaza**;

44. Bonamioza B - 431**;

45. Haplosporidioza B - 432**;

46. Perkinsoza B - 433**;

47. Marteilioza B - 434**;

48. Microcitoza B - 436**;

49. Acarapioza (Acarioza internă) B - 451**;

50. Loca americană la albine B - 452**;

51. Loca europeană B - 453**;

52. Nosemoza albinelor B - 454***;

53. Varrooza B - 455**;

54. Tropilelapsoza B - 456**;

55. Atacul gândacului mic de stup**;

56. Poliedria viermilor de mătase**;

57. Flaseria**;

58. Nosemoza viermilor de mătase**;

59. Muscardina**;

60. Diareea virală a bovinelor (Boala mucoaselor BVD -

MD) C - 652***;

61. Variola ovină si caprină A - 100**;

62. Salmonelozele la găinile ouătoare (Salmonella Enteridis, Salmonella Typhimurium):

a) costurile examenelor de supraveghere sanitară veterinară la initiativa operatorului economic sunt suportate de către acesta;

b) restul actiunilor de supraveghere, profilaxie si control sunt suportate de la bugetul de stat.

Obiectiv: supravegherea pasivă si activă a efectivelor de animale, insecte, pesti si viermi de mătase.

 

SECTIUNEA a 2-a

Supravegherea, profilaxia si controlul bolilor tumorale

 

1. Leucoza bovină - B 108;

2.Oncopatii la păsări - leucemii si limfoame, inclusiv Boala Marek, alte tumori***.

Obiectiv: supravegherea pasivă si activă a efectivelor de animale.

 

SECTIUNEA a 3-a

Supravegherea, profilaxia si controlul bolilor în functie de antecedentele epizootice

 

1. Antrax B - 051**;

2. Echinococoza B - 053***;

3. Leptospiroza B - 056**;

4. Febra Q B - 057**;

5. Anaplasmoza B - 101***;

6. Babesioza B - 102***;

7. Nutalioza cabalinelor***;

8. Theilerioza bovinelor si ovinelor B - 111***;

9. Avortul salmonelic la oi B - 156**;

10. Influenta ecvină B - 206**;

11. Rinopneumonia ecvină B - 208***;

12. Arterita virală ecvină B - 211**;

13. Avortul salmonelic la iepe B - 214**;

14. Tularemia B - 352**;

15. Bruceloza la canide***;

16. Bruceloza la iepuri***;

17. Furunculoza salmonidelor cu Aeromonas Salmonicida**;

18. Yersinioza (Boală gura rosie) la salmonide**;

19. Anemia infectioasă a somnului**;

20. Mixosomiza**;

21. Boala Columnaris la salmonide**;

22. Eritrodermatita la ciprinide**;

23. Ihtioftiriaza**;

24. Criptobiaza**;

25. Coccidioza molustelor bivalve**;

26. Nematodoze ale molustelor bivalve**;

27. Ricketioza molustelor bivalve**;

28. Vibrioza molustelor bivalve**;

29. Moluste gasteropode Criptobya Heticis, Klossia Helicina, cestode, metacercari, nematode***;

30. Batracieni, trematode, acantocefali, pseudomonoze, aeromonoze si microbacterioze***;

31. Pesta racilor**;

32. Amoebioza**;

33. Brauloza**;

34. Ascosferoza si aspergiloza albinelor**;

35. Puietul în sac si boala botcilor negre**;

36. Bolile virale paralizante ale albinelor adulte**;

37. Aspergiloza viermilor de mătase **;

38. Oncopatii la animalele de companie***;

39. Listerioza C - 611**;

40. Toxoplasmoza C - 612***;

41. Botulism C - 61**;

42. Salmoneloza C - 620**.

Obiectiv: supravegherea pasivă si activă a efectivelor de animale, insecte, pesti si viermi de mătase.

 

SECTIUNEA a 4-a

Supravegherea, profilaxia si controlul bolilor transmisibile de la animale la om (zoonoze)

 

1. Bacterioze:

a) Antrax B - 051**;

b) Leptospiroza B - 056**;

c) Febra Q B - 057**;

d) Bruceloza E - 001**;

e) Tuberculoza bovină B - 105**;

f) Morva B - 209**;

g) Tularemia B - 352**;

h) Listerioza C - 611**;

i) Pasteureloza**;

j) Salmoneloza E - 002**;

k) Rujetul C - 801**;

l) Streptococia R - 015**;

m) Stafilococia **;

n) Yersinioza**;

o) Campilobacterioza**;

p) Clostridioza**;

r) Chlamylioza aviară B - 312**;

s) Colibaciloza O - 157H7**.

2. Micoze;

a) Aspergiloza**;

b) Candidoza**;

c) Dermato-micoza**.

3. Viroze;

a) Febra aftoasă A - 010**;

b) Febra Văii de Rift A - 080**;

c) Boala de Newcastle B - 160**;

d) Turbare B - 058**;

e) Influenta aviară - Gripa aviară A - 150**;

f) Boala Carre C - 921**;

g) Boala Lyme**;

h) Boala de Crimeea - Congo**;

i) Encefalita West Nile**;

j) Encefalita japoneză B - 212**;

k) Encefalomielita ecvină venezueleană B - 216**;

l) Encefalita de căpuse**;

m) Oncopatii de animale de productie în libertate si exotice***.

4. Parazitoze;

a) Cochliomyia Hominivorax B - 060**;

b) Chrysomya Bezziana B - 061**;

c) Echinococoza/Hidatidoza B - 053**;

d) Cisticercoza bovină B - 106**;

e) Cisticercoza porcină B - 252**.

f) Trichineloza B - 062: costurile pentru examenul trichineloscopic pentru carnea de porc din exploatatiile nonprofesionale, obtinută după tăierea porcilor pentru consum familial, se suportă de către proprietar. Costurile pentru examenul trichineloscopic pentru carnea provenită de la porcii tăiati în abatoarele autorizate sanitar-veterinar sunt suportate de la bugetul de stat;

g) Leishmanioza - B 501**;

h) Fascioloza C - 621**;

i) Filarioza C - 622**;

j) Ancilostomoza carnivorelor**;

k) Balantidioza**;

l) Hemosporilioze**;

m) Pneumocistoza**;

n) Sacrocistoza**;

o) Teniaze**;

p) Thelazioza**;

r) Dermatoze produse de acarieni, parazitii animalelor**.

Obiectiv: supraveghere prin examene clinice, anatomopatologice si de laborator.

 

SECTIUNEA a 5-a

Supravegherea, profilaxia si controlul tulburărilor genetice si animale

 

1. Supravegherea tulburărilor prepuberale si de reproductie (antepartum, partoritie si postpartum) la speciile de animale de interes economic:

a) Avorturi**;

b) Tulburări de reproductie neinfectioase***;

2. Supravegherea sanitară veterinară a materialului seminal congelat pentru utilizarea internă, cercetare, import si export***;

3. Supravegherea sanitară veterinară a materialului seminal neprelucrat (crud) si refrigerat, autohton si din import***;

Obiectiv: supraveghere prin examene specifice de laborator.

4. Supravegherea tulburărilor inflamatorii ale glandei mamare***;

Obiectiv: examen clinic al glandei mamare.

 

SECTIUNEA a 6-a

Actiuni de protectie ecologică

 

1. Ecopatologie si protectia mediului, potabilitatea apei**;

2. Analiza apei din bazine piscicole, lacuri si iazuri amenajate pentru piscicultură si din ape curgătoare***;

3. Analiza aerului***;

4. Verificarea eficientei decontaminării după evolutia unor boli, actiuni profilactice**;

5. Supravegherea sanitară veterinară specifică a exploatatiilor zootehnice, ecologice si a exploatatiilor mixte care au sector zootehnic**.

Obiectiv: supravegherea pasivă prin monitorizarea documentelor si supravegherea activă prin recoltări de probe.

 

SECTIUNEA a 7-a

Actiuni generale de medicină generală preventivă, de protectie si bunăstarea animalelor si protectia mediului

 

1. Instituirea si respectarea măsurilor de biosecuritate**;

2. Bunăstarea animalelor:

a) Bunăstarea animalelor sălbatice în captivitate**;

b) Bunăstarea animalelor din exploatatii**;

3. Protectia animalelor:

a) în timpul tăierii sau uciderii**;

b) în timpul transportului**;

c) folosite pentru experimente sau în alte scopuri**;

4. Actiuni generale de medicină preventivă:

a) expertiza pajistilor naturale si a păsunilor**;

b) expertiza parazitologică a pajistilor naturale si a păsunilor**;

c) expertiza sanitară veterinară a furajelor care au contribuit la aparitia morbiditătii si mortalitătii crescute**;

d) expertiza sanitară veterinară a zonelor de recoltare a molustelor bivalve**;

e) actiuni profilactice de decontaminare, deratizare si dezinfectie: consturile sunt suportate de către prorietar când actiunile sunt efectuate de către echipe proprii sau alte echipe, în baza unui contract de prestări servicii;

f) controlul ecarisării**.

Obiectiv: supravegherea pasivă prin monitorizarea documentelor si supravegherea activă prin diagnostic de laborator si controlul executării actiunilor.

 

SECTIUNEA a 8-a

Supraveghere toxicologică**

 

Obiectiv: supravegherea pasivă prin monitorizarea documentelor si activă prin diagnostic de laborator.

 

SECTIUNEA a 9-a

Actiuni profilactice obligatorii pentru unele boli la animale

 

1. Boala de New Castle****;

2. Antrax**;

3. Turbare**.

Obiectiv: reducerea presiunii virale si protectia animalelor din speciile receptive.

 

SECTIUNEA a 10-a

Activităti de elaborare, omologare, evaluare, pregătire profesională, analiză, monitorizare în domeniul sanitar-veterinar

 

1. Activitate de elaborare si difuzare de materiale stiintifice în domeniul sanitar veterinar**;

2. Activitate de instruire si perfectionare continuă a specialistilor din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si din structurile subordonate, pe domeniile de competentă, prin organizarea de cursuri pe profil, în tară si în străinătate**;

3. Analize epidemiologice, de statistică medicală veterinară, analiză de risc si prognoze sanitare veterinare si protectia consumatorului**;

4. Actiuni de instruire, informare si educatie sanitar-veterinară a populatiei pentru apărarea sănătătii publice si protectiei consumatorilor**;

5. Monitorizarea activitătilor si a situatiei sanitar-veterinare la nivel judetean, ale institutelor veterinare de profil si ale Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor:

a) monitorizarea de către Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor a bolilor infectioase si parazitare la animale, inclusiv a celor transmisibile la om**;

b) monitorizarea de către Institutul de Diagnostic si Sănătate Animală a bolilor infectioase si parazitare la animale, inclusiv a celor transmisibile la om**;

c) monitorizarea datelor privind ecopatologia si identificarea factorilor de risc pentru sănătatea animalelor si sănătatea publică**;

d) monitorizarea avorturilor la animale**;

e) monitorizarea datelor privind supravegherea ecotoxicologică**;

f) monitorizarea unitătilor de producere a furajelor**;

g) monitorizarea programului de supraveghere în domeniul igienei si sănătătii publice, monitorizarea rezistentei antimicrobiene a bacteriilor patogene pentru animale, inclusiv a celor transmisibile la om**;

h) monitorizarea rezistentei antimicrobiene a bacteriilor patogene pentru animale, inclusiv a celor transmisibile la om**.

Obiectiv: Apărarea sănătătii publice prin prevenirea transmiterii de boli de la animale la om.

 

CAPITOLUL II

Expertiza sanitară veterinară a alimentelor de origine animală si a furajelor

 

SECTIUNEA 1

Depistarea principalelor zoonoze

 

1. Bruceloza (B-103), (B-151), (B-152), (B-153);

2. Campilobacterioza (B-104);

3. Echinococoza (Hidatidoza) (B-053);

4. Listerioza (C-611);

5. Salmoneloza (C-620);

6. Trichineloza (B-255);

7. Tuberculoza (B-105) produsă de Mycobacterium bovis;

8. Escherichia coli verotoxigenă E.coli O157H7;

9. Influenta aviară;

10. Rabia B-058;

11. Botulism (C-615);

12. Leptospiroza (B-056);

13. Tuberculoza (alta decât cea produsă de Mycobacterium bovis);

14. Yersinioza;

15. Anisakidoza si alte parazitoze la pesti;

16. Cisticercoza (B-252);

17. Antrax (B-051).

Obiectiv: Apărarea sănătătii publice prin prevenirea transmiterii de boli de la animale la om.

 

SECTIUNEA a 2-a

Controlul oficial în unitătile autorizate sanitar-veterinar

 

1. Activităti generale:

a) depozit frigorific;

b) unitate de reambalare;

c) piată en-gros.

2. Carne de ongulate domestice:

a) abator;

b) abator pentru sacrificarea porcilor la îngrăsat;

c) unitate de transare.

3. Carne de pasăre si de lagomorfe:

a) abator;

b) abator pentru scrificarea puilor broiler;

c) unitate de transare.

4.Carne de vânat de crescătorie:

a) abator;

b) unitate de transarea cărnii de vânat de crescătorie.

5. Carne de vânat sălbatic:

a) unitate care manipulează carnea de vânat sălbatic;

b) unitate de transarea cărnii de vânat sălbatic.

6. Carne tocată, preparată si carne separată mecanic:

a) unitate pentru carne tocată;

b) unitate pentru carne preparată;

c) unitate pentru carne separată mecanic.

7. Produse din carne:

- unitate de procesare.

8. Moluste bivalve vii:

a) centru de colectare;

b) centru de purificare.

9. Peste si produse din pescuit:

a) vas fabrică;

b) vas congelator;

c) unitate pentru produse proaspete din pescuit (cherhana);

d) unitate de procesare a produselor din pescuit;

e) piată de licitatie;

f) piată de desfacere.

10. Lapte crud si produse din lapte:

a) exploatatii de animale producătoare de lapte, care livrează lapte la unitătile de procesare;

b) centre de colectare a laptelui;

c) unitate de procesare a laptelui;

d) unitate de procesare a produselor din lapte.

11. Ouă si produse din ouă:

a) centru de ambalare a ouălor;

b) unitate pentru producerea ouălor lichide;

c) unitate de procesare a ouălor.

12. Pulpe de broască si melci:

- unitate de procesare.

13. Grăsimi animale, untură, jumări:

a) centru de colectare a grăsimilor animale;

b) unitate de procesare a grăsimilor animale.

14. Gelatină:

a) centru de colectare a materiilor prime pentru gelatină;

b) unitate de procesare a gelatinei.

15. Colagen:

a) centru de colectare a materiilor prime pentru colagen;

b) unitate de procesare a colagenului.

16. Alte activităti:

a) unitate de procesare a mierii de albine si/ sau a altor produse apicole;

b) mijloc de transport.

Obiectiv: Apărarea sănătătii publice prin prevenirea transmiterii de boli de la animale la om.

 

SECTIUNEA a 3-a

Controlul oficial în unitătile înregistrate sanitar-veterinar

 

1. Carne:

a) carmangerie;

b) măcelarie;

c) centru de colectare a vânatului sălbatic;

d) centru pentru sacrificarea păsărilor si/sau lagomorfelor la nivelul fermei.

2. Lapte:

- centru de prelucrare a laptelui.

3. Peste si produse din pescuit:

a) centru de colectare a pestelui;

b) ambarcatiune comercială de pescuit;

c) punct de debarcare;

d) magazin de desfacere (pescărie);

e) centru de colectare a batracienilor, gasteropodelor.

4. Miere:

a) centru de colectare a mierii si a altor produse apicole;

b) centre de extractie a mierii;

c) magazin de desfacere a mierii.

5. Alimentatie publică si alte activităti:

a) restaurant si alte unităti în care se prepară si se servesc mâncăruri gătite;

b) pizzerie;

c) laborator de patiserie;

d) pensiuni turistice;

e) unităti cu vânzare prin internet.

f) depozit alimentar;

g) hipermarket;

h) supermarket;

i) magazin alimentar;

j) cantină.

6. Prepararea mâncărurilor la comandă:

- catering.

7. Produse primare destinate vânzării directe (vânat sălbatic, carne de pasăre si lagomorfe, peste proaspăt, melci si moluste bivalve, ouă, miere de albine, lapte):

a) vânat sălbatic si de crescătorie;

b) carne de pasăre si lagomorfe;

c) peste proaspăt;

d) melci si moluste bivalve;

e) ouă;

f) miere de albine;

g) lapte.

Obiectiv: Apărarea sănătătii publice prin prevenirea transmiterii de boli de la animale la om.

 

SECTIUNEA a 4-a

Expertiza sanitară veterinară a alimentelor de origine animală prin examene de laborator obligatorii

 

1. Alimente gata preparate destinate sugarilor sau alimente gata preparate în scopuri medicale speciale

2. Alimente gata preparate ce constituie suport de crestere pentru L. Monocytogenes, altele decât cele destinate sugarilor si în scopuri medicale speciale

3. Alimente gata preparate ce nu constituie suport de crestere pentru L. Monocytogenes, altele decât cele destinate sugarilor si în scopuri medicale speciale

4. Carne provenită din carcase de bovine, ovine, caprine, cabaline

5. Carne provenită din carcase de porcine

6. Carne provenită din carcase de păsări (broileri si curcani)

7. Carne de vânat de fermă si sălbatic

8. Carne proaspătă si subproduse comestibile

9. Carne tocată si carne preparată destinată să fie consumată crudă

10. Carne tocată si carne perparată provenită de la păsări, destinată să fie consumată gătită

11. Carne tocată si carne perparată provenită de la alte specii decât pasăre, destinată să fie consumată gătită

12. Carne separată mecanic

13. Produse din carne destinate a fi consumate crude

14. Produse din carne de pasăre destinate să fie preparate (gătite)

15. Produse din carne tratate termic

16. Gelatină si colagen

17. Produse din pescuit proaspete

18. Produse din pescuit preparate

19. Produse din pescuit transformate

20. Conserve din peste

21. Carne de peste separată mecanic

22. Moluste, crustacee întregi sau decochiliate/decojite refrigerate sau congelate, fructe de mare refrigerate, congelate si altele

23. Pulpe de broască, melci fără cochilie congelati

24. Moluste bivalve vii, echinoderme, tunicate si gasteropode vii 25. Crustacee si moluste decochiliate gătite

26. Produse decorticate si decochiliate ale crustaceelor si molustelor gătite

27. Conserve din carne

28. Lapte crud (materie primă) din centre de colectare si fabrici de procesare lapte

29. Lapte crud (materie primă) provenit din exploatatiile de vaci producătoare de lapte destinat procesării

30. Lapte pasteurizat si alte produse lactate lichide pasteurizate

31. Alte produse lactate si subproduse din lapte tratate termic

32. Alte produse lactate din lapte netratat termic

33. Lapte praf si zer praf

34. Formulă uscată pentru sugari si alimente dietetice deshidratate pentru diferite scopuri medicale special destinate sugarilor sub 6 luni, formulă uscată de continuare pentru copii cu vârsta de peste 6 luni

35. Brânză, unt si smântână obtinute din lapte crud sau lapte ce a fost supus unui tratament termic mai scăzut decât pasteurizarea

36. Brânzeturi (maturate si nematurate) produse din lapte sau din zer ce a fost supus tratamentului termic

37. Înghetată si deserturi pe bază de produse lactate, congelate

38. Produse din ouă, cu exceptia produselor care în timpul procesului de fabricatie sau datorită compozitiei elimină riscul de Salmonella

39. Alimente gata preparate care contin ouă crude, cu exceptia produselor care în timpul procesului de fabricare sau datorită compozitiei produsului elimină riscul de Salmonella

40. Ouă pentru consum

41. Miere de albine

42. Preparate si semipreparate culinare prelucrate din materii prime, de origine animală

Obiectiv: Apărarea sănătătii publice prin prevenirea transmiterii de boli de la animale la om

 

SECTIUNEA a 5-a

Determinări rapide efectuate pe autolaborator în zone de interes turistic sau alte programe de supraveghere de necesitate dispuse de Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor

 

Obiectiv: Apărarea sănătătii publice

 

SECTIUNEA a 6-a

Supravegherea prin examene de laborator a altor produse care intră în compozitia sau vin în contact cu materiile prime si produsele de origine animală

 

1. Apă potabilă

2. Aditivi alimentari si condimente

3. Materiale utilizate pentru preambalarea produselor de origine animală

Obiectiv: Apărarea sănătătii publice

 

SECTIUNEA a 7-a

Examene de laborator pentru stabilirea eficientei operatiunilor de igienizare

 

Obiectiv: Apărarea sănătătii publice

 

SECTIUNEA a 8-a

Controlul eficientei operatiunilor de dezinsectie si deratizare

 

Obiectiv: Apărarea sănătătii publice

 

SECTIUNEA a 9-a

Expertiza sanitară veterinară a furajelor

 

1. Nutreturi de volum: fibroase, masă verde, rădăcinoase, tuberculi si derivate

2. Nutreturi suculente

3. Materii prime vegetale pentru nutreturi combinate: cereale boabe, subproduse provenite din industria de morărit, seminte întregi, oleaginoase si derivate, sroturi

4. Materii prime de origine minerală pentru nutreturi combinate: fosfati, carbonati

5. Aditivi furajeri: aminoacizi sintetici, vitamine, microelemente, enzime furajere, drojdii, acidifianti, emulgatori, antioxidanti, coloranti

6. Produse si derivate din lapte, înlocuitori de lapte praf

7. Făină de peste

8. Premixuri vitamino-minerale (zooforturi) si amestecuri minerale

9. Remixuri, concentrate proteino-vitamino-minerale si zooforturi (cu continut de proteină brută peste 5%)

10. Nutreturi combinate pentru păsări

11. Nutreturi combinate pentru rumegătoare

12. Amestecuri de uruieli pentru rumegătoare (amestec unic)

13. Nutreturi combinate pentru porci

14. Nutreturi combinate pentru cabaline

15. Nutreturi granulate pentru pesti de crescătorie

16. Hrană deshidratată pentru animalele de companie

17. Hrană umedă pentru animalele de companie

Obiective:

a) Monitorizarea si controlul furajelor destinate animalelor din exploatatiile profesionale si din gospodăriile populatiei, în vederea reducerii contaminării de orice tip, pentru mentinerea stării de sănătate a animalelor si obtinerea de produse de origine animală sigure pentru consumul uman

b) Controlul substantelor interzise în furajele de origine animală

c) Monitorizarea producerii de hrană pentru consumul animalelor de companie, în vederea asigurării statusului de sănătate a acestora

 

SECTIUNEA a 10-a

Retete furajere la care se determină prezenta coccidiostaticelor în programul de supraveghere

 

1. Retete furajere pentru păsări, respectiv curci si găini 2. Retete furajere pentru porci

Obiective:

Monitorizarea concentratiei coccidiostaticelor si utilizarea acestora în vederea obtinerii de produse sigure pentru consumul uman

 

SECTIUNEA a 11-a

Expertiza reziduurilor la animalele vii, produsele acestora, furaje si apă

 

1. Substante cu efect anabolizant si substante neautorizate

2. Medicamente veterinare si contaminati

Obiective:

a) Monitorizarea substantelor anabolizante în vederea reducerii efectelor nedorite asupra sănătătii oamenilor si animalelor;

b) Monitorizarea administrării produselor medicinale veterinare în vederea reducerii cantitătii de reziduuri din produsele de origine animală si diminuarea rezistentei agentilor patogeni la antibiotice

c) Reducerea riscului de expunere a organismului uman la metale grele provenite din produsele de origine animală destinate consumului uman

 

SECTIUNEA a 12-a

Determinarea nivelurilor de contaminare radioactivă a produselor de origine animală si a furajelor (radioactivitate cumulată de 137 Cs si 134Cs)

 

1. Materii prime si produse de origine animală

2. Furaje

3. Apă

Obiectiv:

Monitorizarea tuturor produselor cu risc de contaminare radioactivă în vederea mentinerii stării de sănătate a oamenilor

 

CAPITOLUL III

Supravegherea sanitară veterinară a unitătilor care produc, depozitează si comercializează produse medicinale de uz veterinar

 

1. Unităti pentru producerea, ambalarea, divizarea si conditionarea produselor medicinale veterinare – produse biologice de uz veterinar

2. Importatori de produse biologice de uz veterinar din tări terte

3. Unităti pentru producerea, ambalarea, divizarea si conditionarea produselor medicinale veterinare

4. Depozite de produse medicinale veterinare

5. Farmacii si puncte farmaceutice veterinare

Obiective:

a) Obtinerea de produse biologice care să asigure o acoperire imunologică eficientă

b) Comercializarea de produse sigure, autorizate pentru comercializare conform normelor Uniunii Europene

c) Monitorizarea reactilor adverse si a conditiilor de comercializare

 

NOTE:

*) În functie de importanta epidemiologică, Organizatia Mondială pentru Sănătatea Animalelor - Oficiul International pentru Epizootii a atribuit coduri pentru fiecare boală în parte.

**) Costurile privind realizarea actiunilor de supraveghere, imunoprofilactice si de control sunt suportate din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pe anul 2008. În situatiile în care proprietarul de animale, persoană fizică sau juridică, solicită contraexpertize de laborator, costurile contraexpertizei sunt suportate de către acesta.

***) Costurile privind realizarea actiunilor de supraveghere, imunoprofilactice si de control se suportă exclusiv de către proprietarul de animale, persoană fizică sau juridică.

****) Costurile privind manopera actiunilor imunoprofilactice si contravaloarea vaccinului se suportă de către proprietarul de animale, persoană fizică sau juridică.

 

ANEXA Nr. 2

 

PROGRAMUL STRATEGIC

privind monitorizarea, controlul si eradicarea pestei porcine clasice în România pentru anul 2008

 

Art. 1. - Programul strategic privind monitorizarea, controlul si eradicarea pestei porcine clasice în România pentru anul 2008, denumit în continuare program, include următoarele:

a) eradicarea pestei porcine clasice la mistreti;

b) vaccinarea de urgentă împotriva pestei porcine clasice la mistreti;

c) vaccinarea de urgentă contra pestei porcine clasice cu un vaccin viu atenuat a porcinelor din exploatatiile nonprofesionale;

d) monitorizarea si controlul pestei porcine clasice.

Art. 2. - În sensul prezentului program, expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) exploatatie de porcine - orice incintă cu profil agricol, cu unul sau mai multe adăposturi, în care porcinele sunt crescute ori tinute permanent sau temporar;

b) exploatatie comercială industrială de porcine - exploatatie înregistrată/autorizată sanitar-veterinar, aflată sub control sanitar-veterinar permanent si în care se respectă reguli generale de biosecuritate;

c) sistem industrial de crestere a porcinelor – sistem reprezentat de exploatatii autorizate/înregistrate sanitarveterinar, aflate sub control sanitar-veterinar permanent si în care se aplică măsuri de biosecuritate;

d) exploatatie nonprofesională de porcine - exploatatie de porcine în care acestea sunt crescute în mod traditional si numai pentru asigurarea consumului familial.

Art. 3. - Programul se aplică pe întreg teritoriul României.

Art. 4. - (1) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor este autoritatea competentă pentru monitorizarea programului.

(2) Autoritătile si institutiile publice cu atributii si responsabilităti în implementarea programului sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul program.

Art. 5. - (1) Comitetul National pentru Situatii de Urgentă stabileste atributii si responsabilităti suplimentare pentru autoritătile si institutiile publice prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul program, precum si pentru alte institutii, pentru asociatii profesionale sau pentru proprietarii de porcine.

(2) În scopul aplicării prezentului program, Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor va solicita sprijinul Comitetului National pentru Situatii de Urgentă.

Art. 6. - Regulile generale de biosecuritate sunt stabilite prin ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a hotărârii de aprobare a prezentului program.

Art. 7. - (1) Obligatia respectării regulilor generale de biosecuritate prevăzute la art. 6 revine proprietarilor exploatatiilor de porcine înregistrate/autorizate sanitar-veterinar, are termen permanent si conditionează aprobarea despăgubirilor în cazurile în care se înregistrează pagube datorate pestei porcine clasice.

(2) În baza regulilor generale de biosecuritate prevăzute la art. 6, fiecare exploatatie de porcine dezvoltă si implementează propriul plan de măsuri si proceduri necesare pentru respectarea regulilor generale de biosecuritate; obtinerea înregistrării/autorizării sanitar-veterinare a exploatatiilor de porcine este conditionată de avizarea planurilor de măsuri si a procedurilor respective de către directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

(3) Dacă se înregistrează pagube datorate pestei porcine clasice, despăgubirile se stabilesc si se acordă proprietarilor exploatatiilor de porcine, conform prevederilor art. 26 alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 1.415/2004 privind acordarea despăgubirilor pentru animalele tăiate, ucise sau altfel afectate, în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, cu modificările si completările ulterioare, în conditiile respectării prevederilor art. 6 si art. 7 alin. (1) si (2) din prezentul program.

Art. 8. - Pentru asigurarea continuitătii actiunilor de vaccinare din prezentul program se constituie un stoc de interventie, pentru vaccinul viu atenuat, momelile vaccinale, precum si seturile de diagnostic necesare supravegherii prevăzute în prezentul program.

Art. 9. - Achizitionarea vaccinului viu atenuat, a momelilor vaccinale, precum si a acelor si seringilor necesare realizării vaccinării de urgentă împotriva pestei porcine clasice în exploatatiile nonprofesionale de porcine, precum si a vaccinării de urgentă împotriva pestei porcine clasice la mistreti si a seturilor de diagnostic se realizează de către directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, potrivit prevederilor legale în vigoare privind achizitiile publice.

Art. 10. - (1) În scopul monitorizării si gestionării programului si al circulatiei vaccinurilor antipestoase porcine pe teritoriul României se constituie, în cadrul serviciilor sanitar-veterinare de stat, Reteaua pentru monitorizarea programului.

(2) Organizarea Retelei pentru monitorizarea programului se stabileste prin ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a hotărârii de aprobare a prezentului program.

 

ANEXĂ

la program

 

AUTORITĂTILE SI INSTITUTIILE PUBLICE

cu atributii si responsabilităti în aplicarea Programului strategic privind monitorizarea, controlul si eradicarea pestei porcine clasice în România în anul 2008

 

I.1. Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, în vederea aplicării si monitorizarii programului, are următoarele atributii si responsabilităti:

a) controlează aplicarea corectă si în termenele stabilite a prevederilor programului;

b) stabileste drepturile si obligatiile medicilor veterinari oficiali;

c) stabileste drepturile si obligatiile medicilor veterinari de liberă practică împuterniciti pentru efectuarea actiunilor din program;

d) organizează, coordonează, gestionează si controlează activitatea privind identificarea si înregistrarea porcinelor;

e) organizează si controlează activitătile sanitar-veterinare efectuate de medicii veterinari de liberă practică împuterniciti pentru aplicarea prevederilor programului;

f) asigură personalul necesar pentru activitătile de control si eradicare a bolii;

g) asigură fondurile necesare destinate achizitionării tuturor tipurilor de vaccin antipestos porcin utilizate la vaccinarea de urgentă a porcinelor domestice si sălbatice pentru anul 2008;

h) întocmeste documentatia necesară pentru obtinerea statusului de tară sau zonă liberă ori oficial liberă de pestă porcină clasică si dispune aplicarea măsurilor pentru mentinerea acestui status;

i) realizează zonarea si regionalizarea teritoriului României în relatie cu pesta porcină clasică.

I.2. Institutul de Diagnostic si Sănătate Animală, în vederea aplicării si monitorizării programului, are următoarele atributii si responsabilităti:

a) stabileste strategia laboratoarelor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, cu privire la diagnosticul pestei porcine clasice;

b) coordonează activitatea de diagnostic de laborator al pestei porcine clasice;

c) întocmeste rapoartele epidemiologice, bazate pe interpretarea rezultatelor privind pesta porcină clasică;

d) cooperează cu laboratorul comunitar de referintă pentru pesta porcină clasică.

I.3. Institutul pentru Controlul Produselor Biologice si Medicamentelor de Uz Veterinar, în vederea aplicării si monitorizării programului, are următoarele atributii si responsabilităti:

a) autorizează produsele medicinale imunologice contra pestei porcine clasice pentru comercializare în România;

b) efectuează controlul calitătii seriilor de vaccin contra pestei porcine clasice, în conformitate cu prevederile Programului actiunilor de supraveghere, prevenire si control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, aprobat anual prin ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor;

c) furnizează informatii cu privire la produsele medicinale imunologice autorizate în România contra pestei porcine clasice.

I.4. Directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, coordonează si controlează aplicarea prevederilor prezentei hotărâri. Atributiile si responsabilitătile directiilor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, cu privire la aplicarea si monitorizarea programului se stabilesc prin ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.

II.1. Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, în vederea aplicării si monitorizării programului, are următoarele atributii si responsabilităti:

a) asigură sumele necesare acordării de despăgubiri proprietarilor de porcine, în conditiile legii, în limita bugetului alocat;

b) înregistrează în baza de date exploatatiile comerciale industriale de porcine, prin intermediul directiilor agricole si pentru dezvoltare rurală judetene, respectiv a municipiului Bucuresti;

c) asigură reducerea populatiei de mistreti prin efectuarea vânătorilor sezoniere aprobate suplimentar cotei aprobate;

d) stabileste criteriile pe baza cărora sunt alocate compensatiile destinate activitătilor de eradicare a bolii;

e) asigură, în maximum 60 de zile de la data înregistrării la directia pentru agricultură si dezvoltare rurală judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, a documentatiei aprobate de directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, potrivit legii, sumele compensatorii pentru proprietarii ale căror animale au fost ucise ca urmare a aplicării programului, în conformitate cu prevederile legislatiei europene în vigoare cu privire la sumele compensatorii acordate de Comisia Europeană si cu prevederile legislatiei nationale în vigoare;

f) asigură functionarea sistemului de colectare, transport si neutralizare a cadavrelor, produselor si subproduselor din carne de porcine domestice si sălbatice;

g) asigură aplicarea unui management corespunzător al politicii de crestere a animalelor pentru reducerea riscului aparitiei si răspândirii bolilor animalelor;

h) instruieste proprietarii de animale pentru implementarea măsurilor de biosecuritate necesare prevenirii aparitiei si răspândirii bolilor animalelor;

i) asigură, prin disponibilizarea resurselor umane si a mijloacelor materiale, supravegherea, profilaxia si combaterea bolilor majore ale animalelor sălbatice;

j) decide, împreună cu Ministerul Sănătătii Publice, asupra conditiilor de crestere a animalelor în orase si municipii.

II.2. Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, prin Directia generală de control silvic si cinegetic, în vederea aplicării si monitorizării programului, are următoarele atributii si responsabilităti:

a) controlează, în limita competentelor, îndeplinirea măsurilor stabilite de Centrul National de Combatere a Bolilor;

b) monitorizează cooperarea dintre medicii veterinari oficiali si gestionarii fondurilor de vânătoare;

c) verifică modul în care s-a realizat cota de recoltă aprobată, precum si situatia suplimentării cotelor;

d) monitorizează si controlează implementarea măsurilor care revin gestionarilor fondurilor de vânătoare, conform programului.

II.3. Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, prin inspectoratele teritoriale de regim silvic si de vânătoare, în vederea aplicării si monitorizării programului, are următoarele atributii si responsabilităti:

a) monitorizează si controlează implementarea măsurilor care revin gestionarilor fondurilor de vânătoare, conform programului;

b) cooperează cu directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, în vederea implementării programului;

c) pune la dispozitia directiilor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, efectivele de mistreti;

d) monitorizează si evaluează densitatea populatiei de mistreti din fondul cinegetic al României.

III. Ministerul Economiei si Finantelor, în vederea aplicării si monitorizării programului, actionează, prin Autoritatea Natională a Vămilor, la punctele de trecere a frontierei de stat a României, pentru informarea călătorilor cu privire la unele restrictii sanitar-veterinare dispuse ca urmare a evolutiei pestei porcine clasice.

IV. Ministerul Afacerilor Externe, în vederea aplicării si monitorizării programului, are următoarele atributii si responsabilităti:

a) transmite, prin canalele de comunicare proprii, către statele membre ale Uniunii Europene si către organismele internationale interesate, situatia epidemiologică din România si măsurile dispuse de Centrul National de Combatere a Bolilor si de Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor;

b) se informează, prin canalele de comunicare proprii, cu privire la situatia epidemiologică internatională referitoare la evolutia bolilor majore ale animalelor, în special din tările vecine si din cele cu care România are relatii comerciale, si transmite către Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor si ministerele implicate orice evolutie care afectează sănătatea animalelor din România sau din sfera de interes comercial a României.

 

ANEXA Nr. 3

 

PROGRAMUL

actiunilor privind identificarea si înregistrarea porcinelor, ovinelor si caprinelor pentru anul 2008

 

1. Fiecare exploatatie de animale va fi înregistrată în Registrul national al exploatatiilor (RNE).

2. Fiecărui proprietar de exploatatie de animale i se va elibera o carte de exploatatie.

3. Fiecare animal va fi identificat individual prin aplicarea de crotalii/mărci si va fi înregistrat în Sistemul national de identificare si înregistrare a animalelor (SNIIA).

4. Fiecare miscare a animalelor, reprezentată de nastere, tăiere, intrare/iesire în/din exploatatia de animale, moarte si disparitie, va fi însotită de documentatia corespunzătoare si va fi înregistrată în SNIIA.

Obiectiv: Asigurarea conditiilor de realizare a trasabilitătii, în scopul supravegherii sanitar-veterinare si al combaterii bolilor animalelor.

 

ANEXA Nr. 4

 

PROGRAMUL

actiunilor privind identificarea si înregistrarea bovinelor pentru anul 2008

 

1. Fiecare exploatatie de animale va fi înregistrată în Registrul national al exploatatiilor RNE.

2. Fiecărui proprietar de exploatatie de animale i se va elibera o carte de exploatatie.

3. Fiecare animal va fi identificat individual prin aplicarea de crotalii si va fi înregistrat în SNIIA.

4. Animalelor li se va elibera un pasaport.

5. Fiecare miscare a animalelor, reprezentată de nastere, tăiere, intrare/iesire în/din exploatatia de animale, moarte si disparitie, va fi însotită de documentatia corespunzătoare si va fi înregistrată în SNIIA.

Obiectiv: Asigurarea conditiilor de realizare a trasabilitătii, în scopul supravegherii sanitar-veterinare si al combaterii bolilor animalelor.

 

ANEXA Nr. 5

 

TARIFELE

aferente actiunilor de supraveghere, prevenire si control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om,

protectia animalelor si protectia mediului, precum si actiunilor privind identificarea si înregistrarea bovinelor, porcinelor, ovinelor si caprinelor, efectuate de către medicii veterinari de liberă practică împuterniciti, pentru anul 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Actiunea desfăsurată

Tariful, exclusiv TVA

1.

Inspectia animalelor dispusă de directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti

20 lei/gospodărie

2.

Examinarea clinică a animalelor pentru suspiciunea bolilor majore:

a) bovine

2,0 lei/cap de animal

b) ecvidee

2,0 lei/cap de animal

c) ovine, caprine

1,0 lei/cap de animal

d) porcine

2,5 lei/cap de animal

e) carnasiere

1,5 lei/cap de animal

f) păsări

0,8 lei/cap de animal

g) albine, viermi de mătase etc.

1,5 lei/familie

3.

Recoltări de probe de sânge pentru examene de laborator (serologice, hematologice, biochimice, virusologice, parazitologice etc):

a) animale mari

7,0 lei/cap de animal

b) animale mici si mijlocii

6,5 lei/cap de animal

c) porcine

7,0 lei/cap de animal

d) păsări

1,7 lei/cap de animal

e) alte specii

1,0 lei/cap de animal

4.

Recoltarea probelor de organe, tesuturi si a altor probe pentru analize de laborator, efectuarea de necropsii la:

a) animale mari

21,0 lei/cap de animal

b) animale mici si mijlocii

10,6 lei/cap de animal

c) păsări

7,4 lei/cap de animal

d) alte specii

e) alte probe, inclusiv coprologice

2,4 lei/cap de animal

5.

Teste rapide pentru diagnosticul mamitelor subclinice

5,3 lei/cap de animal (4 sferturi)

6.

Activităti de depistare prin examen alergic:

a) tuberculinare test unic

9,5 lei/cap de animal

b)TCS

9,5 lei/cap de animal

c) maleinare

1,0 lei/cap de animal

d) paratuberculinare

1,0 lei/cap de animal

7.

Recoltare probe sanitatie, apă, furaje

3,2 lei/probă

8.

Activităti imunoprofilactice, conform Programului actiunilor de supraveghere, prevenire si control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului:

a) animale mari

5,0 lei/cap de animal

b) ovine, caprine

2,7 lei/cap de animal

c) porcine

10,0 lei/cap de animal

d) carnasiere

5,7 lei/cap de animal

9.

Lucrări de decontaminare, dezinfectie, dezinsectie, deratizare si de necesitate:

a) în unităti zootehnice, de industrie alimentară, la gospodăriile populatiei

14,8 lei/100 m2

b) în camere de incubatie, viermi de mătase etc.

1,5lei/m2

10.

Manopera privind identificarea si înregistrarea animalelor si a miscărilor acestora, corectarea eventualelor erori:

a) bovine

16,0 lei/cap de animal

b) ovine, caprine — două crotalii

3,5 lei/cap de animal

c) ovine, caprine — o singură crotalie

2,9 lei/cap de animal

d) porcine

3,5 lei/cap de animal

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea valorii de inventar a unor bunuri imobile înscrise în domeniul public al statului si aflate în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă modificarea valorii de inventar a unor bunuri imobile înscrise în domeniul public al statului si aflate în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Dacian Ciolos

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 21 mai 2008.

Nr. 537.

 

ANEXĂ

 

1. Ordonator principal de credite

4221187

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale

2. Ordonator secundar de credite

 

 

3. Ordonator tertiar de credite

 

 

4. Regii autonome si companii/societăti nationale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute nationale de cercetaredezvoltare si, după caz, societăti comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

 

 

 

Nr.

M.F.

Cod de

clasificare

Denumire

Date de identificare

Anul

dobândirii/

dării în

folosintă

Valoarea

de inventar

(în lei)

Descriere tehnică (pe scurt)

Vecinătăti (după

caz, pe scurt)

Adresa

34391

8.29.06

Clădire – sediul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale

Suprafată construită = 3.520 mp

Suprafată desfăsurată = 10.090 mp

Subsol, parter,etaj 1 si etaj 2

Suprafată curte = 5.283 mp

Spitalul Coltea,

Piata Universitătii

Tara: România,

Municipiul Bucuresti,

bd. Carol I nr. 24,

sectorul 3

1885

49.127.871

34397

8.29.06

Baracă metalică Colentina

(2 buc.)

Suprafată construită = 2 x 271,18 mp

Suprafată totală = 1.212 mp,

din care:

Suprafată curte + constructie = 746 mp

Drum acces, platformă betonată = 466 mp

N-V Semrom

Tara: România,

Municipiul Bucuresti,

sos. Colentina nr. 426,

sectorul 2

1989

530.461

104340

8.29.06

Corp clădire - imobil B

Suprafată construită= 134 mp

Suprafată desfăsurată = 378,10 mp

parter + 2 partial

parter + terasă partial

Corp A – MADR

Tara: România,

Municipiul Bucuresti,

bd. Carol I nr. 24,

sectorul 3

2001

1.406.648

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unei părti dintr-un imobil aflat în administrarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară - Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară Sibiu din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea unei părti dintr-un imobil situat în municipiul Sibiu, judetul Sibiu, aflat în administrarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară - Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară Sibiu, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia.

Art. 2. - Trecerea în domeniul privat al statului a părtii din imobilul mentionat la art. 1 se face în vederea scoaterii din functiune si demolării acesteia.

Art. 3. - După scoaterea din functiune si demolare, Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară si Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară Sibiu îsi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică si, împreună cu Ministerul Economiei si Finantelor, vor opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 20 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 21 mai 2008.

Nr. 540.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a părtii dintr-un imobil aflat în administrarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară - Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară Sibiu, care trece din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 

Adresa imobilului

Persoana juridică care administrează imobilul

Caracteristicile tehnice

ale imobilului

Numărul de inventar

atribuit de MEF

Valoarea de inventar

(lei)

Municipiul Sibiu,

Calea Dumbrăvii nr. 34,

judetul Sibiu

Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară - Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară Sibiu

Pavilionul E2

Suprafată = 56 m2

Anul constructiei: 1985

61.991

(partial)

1.902

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

Nr. 1.024 din 22 mai 2008

MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE

Nr. 496 din 26 mai 2008

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice cu privire la asigurarea continuitătii asistentei medicale primare prin centrele de permanentă

 

Văzând Referatul de aprobare nr. E.N. 5.199 din 14 mai 2008,

având în vedere prevederile art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008,

în temeiul prevederilor art. IV din Ordonanta Guvernului nr. 11/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuitătii asistentei medicale primare prin centrele de permanentă si ale titlului III din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii publice si ministrul internelor si reformei administrative emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice cu privire la asigurarea continuitătii asistentei medicale primare prin centrele de permanentă, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directiile de specialitate ale Ministerului Sănătătii Publice, directiile de specialitate ale Ministerului Internelor si Reformei Administrative, Casa Natională de Asigurări de Sănătate, autoritătile de sănătate publică, casele de asigurări de sănătate, autoritătile administratiei publice locale, serviciile de ambulantă judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si personalul medical implicat în asigurarea continuitătii asistentei medicale primare prin centrele de permanentă vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătătii nr. 39/2004 privind asigurarea continuitătii asistentei medicale primare prin centrele de permanentă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 61 din 23 ianuarie 2004, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

 

 

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

cu privire la asigurarea continuitătii asistentei medicale primare prin centrele de permanentă

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - În întelesul prezentului act normativ, termenii si notiunile folosite au semnificatia definită în conformitate cu prevederile titlului III „Asistenta medicală primară” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Asigurarea continuitătii asistentei medicale primare a colectivitătilor locale arondate în afara programului normal de lucru al cabinetelor de medicină de familie se realizează prin intermediul centrelor de permanentă.

Art. 3. - Centrele de permanentă se înfiintează si functionează în una dintre următoarele forme de organizare a activitătii medicale în sistemul sanitar:

a) centre de permanentă fixe;

b) centre de permanentă mobile.

Art. 4. - (1) Centrele de permanentă fixe sunt unităti sanitare cu sediu stabil, fără personalitate juridică, în cadrul cărora se asigură continuitatea asistentei medicale primare pentru pacientii din zona arondată, după cum urmează:

a) la sediul centrelor de permanentă;

b) la sediul centrelor de permanentă, precum si la domiciliul pacientilor, în situatia în care acestea au la dispozitie autospeciale de consultatii la domiciliu.

(2) Centrele de permanentă mobile sunt forme de organizare a activitătii medicale în cadrul cărora se asigură continuitatea asistentei medicale primare pentru pacientii din zona arondată, prin deplasarea medicului de familie la domiciliul pacientului, cu autospeciale de consultatii la domiciliu.

Art. 5. - (1) Centrele de permanentă functionează în regim de gardă.

(2) În zilele lucrătoare, garda se instituie în centrul de permanentă, de regulă între orele 15,00-8,00 si numai după terminarea programului stabilit pentru activitatea curentă a medicilor de familie în cadrul cabinetelor de medicină de familie din zonele arondate.

(3) În zilele de sâmbătă, duminică si sărbători legale, precum si în zilele declarate libere de către Guvernul României, garda începe de la ora 8,00 si durează 24 de ore.

Art. 6. - În cadrul centrelor de permanentă, continuitatea asistentei medicale primare este asigurată de medici de familie si, după caz, de asistenti medicali, care îsi exercită profesia în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 7. - Serviciile medicale acordate de medicii de familie în cadrul centrelor de permanentă sunt următoarele:

a) asistentă medicală în urgentele medico-chirurgicale, în limitele competentei medicului de familie si posibilitătilor tehnice, cum ar fi: anamneză, examen clinic general, diagnostic, tratament;

b) asistentă medicală curentă, în cazul afectiunilor acute intercurente si episoadelor acute ale afectiunilor cronice, cum ar fi: anamneză, examen clinic general, diagnostic, tratament;

c) trimitere către alte specialităti sau în vederea internării, în situatiile prevăzute la lit. a) si b) care depăsesc competentele medicului de familie;

d) prescriere de medicamente în tratament ambulatoriu pentru afectiunile acute, numai pentru o perioadă de maximum 72 de ore, în conditiile prevăzute la art. 1 alin. (3) din anexa nr. 30 la Ordinul ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 522/236/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pe anul 2008.

Art. 8. - (1) Serviciile medicale prevăzute la art. 7 se acordă tuturor persoanelor care le solicită, indiferent de statutul de asigurat al acestora.

(2) Serviciile medicale ulterioare serviciilor medicale acordate prin centrele de permanentă prevăzute la art. 7 se suportă din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate, cu respectarea conditiilor acordării pachetului de servicii de bază, pachetului minimal de servicii medicale si pachetului de servicii pentru persoanele asigurate facultativ, după caz.

 

CAPITOLUL II

Înfiintarea centrelor de permanentă

 

Art. 9. - Prin vointa de asociere liber exprimată a minimum 2 medici de familie, titulari de cabinete de medicină de familie, si/sau a reprezentantilor legali ai medicilor de familie care îsi desfăsoară activitatea în alte forme de exercitare a profesiei potrivit legii, se constituie grupul de practică pentru asigurarea continuitătii asistentei medicale primare într-un centru de permanentă.

Art. 10. - La constituirea grupului de practică pot participa medici de familie care îsi desfăsoară activitatea:

a) în zonele arondate centrului de permanentă;

b) în unităti sanitare care apartin ministerelor si institutiilor cu retea sanitară proprie;

c) în alte unităti administrativ-teritoriale decât cele arondate centrului de permanentă.

Art. 11. - (1) Conditiile constituirii grupului de practică, potrivit vointei părtilor, sunt cuprinse în conventia de asociere, încheiată în formă scrisă si cu respectarea prezentelor norme metodologice.

(2) Conventia de asociere a medicilor de familie pentru asigurarea continuitătii asistentei medicale primare prin centrele de permanentă va cuprinde următoarele elemente obligatorii:

a) părtile semnatare;

b) scopul asocierii;

c) sediul în care îsi va desfăsura activitatea grupul de practică;

d) conducerea asocierii;

e) durata conventiei de asociere si modalitătile de încetare a acesteia.

(3) La stabilirea sediului în care îsi va desfăsura activitatea grupul de practică se vor avea în vedere următoarele:

a) în situatia în care grupul de practică asigură continuitatea asistentei medicale primare în cadrul unui centru de permanentă mobil, se consemnează locatia de la nivelul căreia fiecare medic de familie participant la asociere asigură continuitatea asistentei medicale primare;

b) în situatia în care grupul de practică asigură continuitatea asistentei medicale primare în conditiile prevăzute la art. 13 din Legea nr. 263/2004 privind asigurarea continuitătii asistentei medicale primare prin centrele de permanentă, cu modificările si completările ulterioare, se consemnează sediile cabinetelor de medicină de familie ale medicilor de familie asociati;

c) în situatia în care spatiul necesar activitătii centrului de permanentă este asigurat de consiliul local, se consemnează locatia respectivă.

(4) Modelul-tip al conventiei de asociere a medicilor de familie pentru asigurarea continuitătii asistentei medicale primare prin centrele de permanentă este prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 12. - (1) Zonele în care se înfiintează centre de permanentă sunt stabilite de către autoritătile de sănătate publică, cu acordul caselor de asigurări de sănătate si al consiliilor locale, pe baza criteriilor următoare:

a) zone rurale izolate sau greu accesibile;

b) zone în care furnizorii de servicii medicale de urgentă prespitalicească nu asigură accesul populatiei la serviciile medicale pentru situatiile de urgentă în intervalul de timp prevăzut de indicatorii de performantă ai managementului serviciului de ambulantă;

c) zone în care se înregistrează o proportie mare a cazurilor asistate la domiciliu de către personalul medical al serviciului de ambulantă;

d) zone cu risc crescut de dezastre sau calamităti;

e) alte zone, în functie de solicitări.

(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) centrele de permanentă organizate în cadrul ministerelor si institutiilor cu retea sanitară proprie, care se înfiintează în zonele stabilite de directiile medicale din structura ministerelor si institutiilor respective, cu acordul Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, respectiv al Casei Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

Art. 13. - (1) Actul de înfiintare a centrului de permanentă îl constituie decizia de înfiintare a centrului de permanentă, emisă de autoritatea de sănătate publică.

(2) Documentele în baza cărora se emite decizia de înfiintare a centrelor de permanentă fixe sunt următoarele:

a) conventia de asociere a medicilor de familie;

b) dovada detinerii legale a spatiului în care urmează să functioneze centrul de permanentă, după caz;

c) autorizatia sanitară de functionare a structurii sanitare în care functionează centrul de permanentă sau raportul de inspectie sanitară prin care se confirmă îndeplinirea conditiilor igienico-sanitare prevăzute de lege;

d) după caz, copii ale contractelor de muncă sau ale contractelor de prestări servicii pentru personalul medical care participă la asigurarea continuitătii asistentei medicale primare prin centrele de permanentă;

e) documente care să ateste pregătirea profesională a personalului medical si dreptul acestuia de a profesa, în conditiile prevăzute de actele normative în vigoare;

f) după caz, acordul serviciului de ambulantă judetean sau al municipiului Bucuresti ori hotărârea consiliului local privind punerea la dispozitia centrului de permanentă fix a autospecialelor de consultatii la domiciliu.

(3) Documentele în baza cărora se emite decizia de înfiintare a centrelor de permanentă mobile sunt următoarele:

a) conventia de asociere a medicilor de familie pentru asigurarea continuitătii asistentei medicale primare prin centrele de permanentă;

b) acordul serviciului de ambulantă judetean sau al municipiului Bucuresti sau, după caz, hotărârea consiliului local privind punerea la dispozitia centrului de permanentă mobil a autospecialelor de consultatii la domiciliu;

c) după caz, copii ale contractelor de muncă sau ale contractelor de prestări servicii pentru personalul medical care participă la asigurarea continuitătii asistentei medicale primare prin centrele de permanentă;

d) documente care să ateste pregătirea profesională a personalului medical si dreptul acestora de a profesa, în conditiile prevăzute de actele normative în vigoare.

Art. 14. - Decizia de înfiintare a centrului de permanentă cuprinde obligatoriu următoarele elemente:

a) denumirea centrului de permanentă;

b) tipul centrului de permanentă;

c) sediul centrului de permanentă; în situatia centrelor de permanentă mobile se va consemna locatia de la nivelul căreia medicul de familie va asigura continuitatea asistentei medicale primare;

d) zonele arondate centrului de permanentă;

e) personalul medical care asigură continuitatea asistentei medicale în cadrul centrului de permanentă, cu mentionarea gradului profesional al acestuia;

f) coordonatorul centrului de permanentă;

g) data începerii activitătii centrului de permanentă.

Art. 15. - (1) Coordonatorul centrului de permanentă asigură coordonarea activitătii acestuia din punct de vedere administrativ.

(2) Raporturile dintre coordonatorul centrului de permanentă si ceilalti medici de familie ai centrului de permanentă nu implică nicio subordonare în plan profesional, medicii de familie având drept de initiativă si de decizie în exercitarea actului medical si deplina răspundere fată de acesta.

Art. 16. - Pentru asigurarea continuitătii asistentei medicale primare prin centrele de permanentă, medicii de familie organizati în una dintre formele de exercitare a profesiei, potrivit legii, pot angaja ca salariati medici de familie, precum si asistenti medicali, în conditiile prevăzute de Codul muncii, aprobat prin Legea nr. 53/2003, cu modificările si completările ulterioare, sau pot încheia cu acestia contracte de prestări de servicii.

Art. 17. - Nivelul salariului personalului medical angajat în cabinetele de medicină de familie pentru asigurarea continuitătii asistentei medicale primare se stabileste prin negociere si nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim pe functii, grade si trepte profesionale, prevăzut în anexa nr. 1 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitătile sanitare publice din sectorul sanitar, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 125/2005, cu modificările si completările ulterioare, proportional cu timpul lucrat.

 

CAPITOLUL III

Organizarea si functionarea centrelor de permanentă

 

Art. 18. - (1) Centrele de permanentă fixe pot functiona:

a) într-un spatiu pus la dispozitie de către autoritătile administratiei publice locale;

b) într-un cabinet medical pus la dispozitie de unul dintre medicii de familie asociati;

c) prin rotatie, în cabinetele medicale ale medicilor de familie asociati.

(2) În cazul în care centrele de permanentă fixe functionează în spatii puse la dispozitie de către autoritătile administratiei publice locale, acestea trebuie să îndeplinească:

a) normele privind structura functională a cabinetelor medicale, prevăzute de actele normative în vigoare;

b) standardele minimale privind dotarea centrelor de permanentă fixe, prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Existenta conditiilor minime de spatiu si a circuitelor functionale, precum si a dotării minime necesare functionării centrelor de permanentă fixe se verifică de către inspectorii autoritătilor de sănătate publică.

(4) Centrele de permanentă fixe care functionează în spatii puse la dispozitie de autoritătile administratiei publice locale vor face dovada conformării la normele igienico-sanitare si de sănătate publică, precum si a dotării minime necesare, în baza raportului de inspectie sanitară al autoritătii de sănătate publică.

Art. 19. - (1) Centrul de permanentă fix functionează cu un număr de minimum 5 medici de familie si 5 asistenti medicali.

(2) În cadrul centrului de permanentă fix, garda este asigurată în mod obligatoriu de o echipă medicală formată din medic de familie si asistent medical.

(3) Echipa medicală prevăzută la alin. (2) acordă servicii medicale tuturor persoanelor care se prezintă la sediul centrului de permanentă fix în afara programului normal de lucru al cabinetelor de medicină de familie.

Art. 20. - (1) În situatia în care centrul de permanentă fix are la dispozitie o autospecială de consultatii la domiciliu, activitatea medicilor de familie în afara acestui centru este coordonată de către dispeceratul medical de urgentă după cum urmează:

a) în situatia în care pacientul sau apartinătorii acestuia se adresează dispeceratului medical de urgentă prin numărul unic de apel 112, iar din informatiile obtinute se apreciază că starea pacientului nu este critică, dispeceratul medical de urgentă solicită deplasarea la domiciliu a medicului de familie care efectuează garda în cadrul centrului de permanentă fix;

b) în situatia în care pacientul sau apartinătorii acestuia se adresează direct centrului de permanentă, solicitând acordarea unei consultatii la domiciliu, medicul de familie care efectuează garda în centrul de permanentă fix se deplasează la domiciliul pacientului numai cu acordul dispeceratului medical de urgentă.

(2) În perioada în care medicul de familie se deplasează la domiciliul pacientului, la nivelul centrului de permanentă fix îsi desfăsoară activitatea asistentul medical, în limita competentei sale. Dacă în această situatie la sediul centrului de permanentă fix se prezintă un pacient, acesta va astepta întoarcerea medicului de familie din misiune, sub supravegherea asistentului medical. În situatia în care starea pacientului este critică, asistentul medical anuntă dispeceratul medical de urgentă prin numărul unic de apel 112 si acordă primul ajutor, potrivit competentelor pe care le detine, până la sosirea echipajului medical de urgentă.

Art. 21. - Autospecialele de consultatii medicale la domiciliu care sunt la dispozitia centrelor de permanentă fixe stationează, între deplasările la domiciliul pacientilor, după caz, la sediul:

a) serviciului de ambulantă judetean sau al municipiului Bucuresti, statiilor sau substatiilor acestora;

b) centrelor de permanentă fixe.

Art. 22. - Centrul de permanentă mobil functionează cu un număr de minimum 5 medici de familie.

Art. 23. - (1) Activitatea centrelor de permanentă mobile este coordonată prin intermediul dispeceratului medical de urgentă.

(2) În situatia în care pacientul sau apartinătorii acestuia se adresează dispeceratului medical de urgentă prin numărul unic de apel 112, iar din informatiile obtinute se apreciază că starea pacientului nu este critică, dispeceratul medical de urgentă solicită deplasarea la domiciliu a medicului de familie care asigură continuitatea asistentei medicale primare în cadrul centrului de permanentă mobil.

(3) Punctul de plecare în interventie al medicilor de familie care asigură continuitatea asistentei medicale primare în cadrul unui centru de permanentă mobil poate fi reprezentat de:

a) serviciul de ambulantă judetean sau al municipiului Bucuresti, statiile sau substatiile acestora;

b) cabinetul de medicină de familie.

Art. 24. - Autospecialele de consultatii la domiciliu care sunt la dispozitia centrelor de permanentă mobile stationează, între deplasările la solicitări, după caz, la sediul:

a) serviciului de ambulantă judetean sau al municipiului Bucuresti, statiilor ori substatiilor acestora;

b) cabinetelor de medicină de familie.

Art. 25. - Dacă, în urma consultatiei la domiciliul pacientului acordate de medicul de familie care asigură continuitatea asistentei medicale primare în cadrul centrului de permanentă cazul s-a rezolvat, medicul de familie se întoarce la centrul de permanentă sau la punctul de plecare în interventie al medicilor de familie care asigură continuitatea asistentei medicale primare în cadrul centrului de permanentă.

Art. 26. - În situatia în care în urma consultatiei la domiciliul pacientului medicul de familie care asigură continuitatea asistentei medicale primare în cadrul centrului de permanentă apreciază că starea pacientului nu este critică, dar necesită internare, acesta solicită dispeceratului medical de urgentă prin numărul unic de apel 112 trimiterea unei ambulante pentru transport.

Art. 27. - (1) În situatia în care în urma consultatiei acordate la domiciliul pacientului medicul de familie care asigură continuitatea asistentei medicale primare în cadrul centrului de permanentă apreciază că starea pacientului este critică, acesta solicită dispeceratului medical de urgentă prin numărul unic de apel 112 interventia unui echipaj medical de urgentă si acordă primul ajutor până la sosirea acestuia, când prezintă si predă pacientul.

(2) Medicul de familie comunică dispeceratului medical de urgentă predarea pacientului către echipajul medical de urgentă si primeste permisiunea de a reveni la centrul de permanentă sau la punctul de plecare în interventie al medicilor de familie care asigură continuitatea asistentei medicale primare în cadrul centrului de permanentă.

Art. 28. - Autospecialele de consultatii la domiciliu care sunt puse la dispozitia centrelor de permanentă sunt asigurate, după caz, de către:

a) serviciul de ambulantă judetean sau al municipiului Bucuresti;

b) consiliul local.

Art. 29. - Autospecialele de consultatii la domiciliu pot fi conduse de către următoarele categorii de personal:

a) conducător auto ambulantier, angajat al serviciului de ambulantă judetean sau al municipiului Bucuresti, în situatia în care autospeciala este pusă la dispozitia centrului de permanentă de către serviciul de ambulantă judetean si al municipiului Bucuresti;

b) conducător auto angajat al unitătii administrativ-teritoriale sau, optional, de către medicul de familie, dacă autospeciala este pusă la dispozitia centrului de permanentă de către consiliul local.

 

CAPITOLUL IV

Finantarea activitătilor desfăsurate în centrele de Permanentă

 

Art. 30. - (1) Activitatea desfăsurată în centrele de permanentă se finantează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătătii Publice, de la capitolul 66.01 „Sănătate”, titlul 51 ,,Transferuri între unităti ale administratiei publice’’, alineatul 51.01.11 ,,Transferuri de la bugetul de stat către bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate’’ si de la alineatul 51.01.25 „Programe de sănătate”.

(2) Sumele alocate potrivit alin. (1) se utilizează pentru plata activitătii cabinetelor de medicină de familie ai căror medici titulari/reprezentanti legali participă la constituirea grupului de practică pentru asigurarea continuitătii asistentei medicale primare prin centrele de permanentă în conditiile prevăzute de prezentele norme metodologice.

(3) La sfârsitul anului 2008, sumele rămase neutilizate pentru plata activitătii aferente asigurării continuitătii asistentei medicale primare la nivelul centrelor de permanentă se virează în contul Ministerului Sănătătii Publice în conditiile legii.

Art. 31. - Costurile aferente medicamentelor si materialelor sanitare necesare pentru trusele de urgentă ale centrelor de permanentă se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătătii Publice, din fondurile alocate Programului de urgentă prespitalicească.

Art. 32. - Serviciul de ambulantă judetean si al municipiului Bucuresti asigură:

a) cheltuielile de functionare, întretinere si operare a autospecialelor pentru consultatii la domiciliu, puse la dispozitia centrelor de permanentă;

b) cheltuielile salariale ale conducătorilor auto ambulantieri care conduc autospecialele puse la dispozitia centrelor de permanentă.

 

CAPITOLUL V

Documentele necesare desfăsurării activitătii centrelor de Permanentă

 

Art. 33. - Documentele medicale utilizate în centrele de permanentă sunt următoarele:

a) registrul de consultatii;

b) jurnalul de bord al autospecialelor de consultatii la domiciliu;

c) formulare de prescriptii medicale, bilete de trimitere, adeverinte medicale, după caz;

d) fisa de consum al medicamentelor si materialelor sanitare per gardă, detaliată pe tipuri de medicamente si materiale sanitare, semnată si parafată de medicul de familie care a asigurat garda.

Art. 34. - Rapoartele de activitate ale centrelor de permanentă sunt următoarele:

a) raportul activitătii medicale desfăsurate în timpul gărzii;

b) raportul lunar al activitătii medicale desfăsurate în centrul de permanentă;

c) raportul lunar al consumurilor de medicamente si materiale sanitare înregistrate per centru de permanentă.

Art. 35. - Documentele justificative privind prezenta personalului medical care asigură continuitatea asistentei medicale primare prin centrele de permanentă sunt următoarele:

a) condica de prezentă pentru activitatea de gardă;

b) foaia colectivă de prezentă a personalului medical.

 

CAPITOLUL VI

Atributii privind înfiintarea, organizarea si functionarea centrelor de permanentă

 

Art. 36. - Pentru coordonarea activitătii centrelor de permanentă la nivelul fiecărui judet si al municipiului Bucuresti se constituie comitetul de coordonare al centrelor de permanentă, identificat în continuare prin abrevierea CCCP, format din reprezentanti ai autoritătii de sănătate publică, casei de asigurări de sănătate, serviciului de ambulantă judetean sau al municipiului Bucuresti, consiliilor judetene si consiliilor locale, precum si ai centrelor de permanentă.

Art. 37. - Atributiile CCCP sunt următoarele:

a) să identifice zonele în care se consideră necesară înfiintarea centrelor de permanentă;

b) să identifice spatiile în care se vor organiza centrele de permanentă fixe si să stabilească responsabilitătile institutionale pentru asigurarea functionalitătii acestora;

c) să asigure coordonarea integrată a activitătii centrelor de permanentă;

d) să asigure monitorizarea si evaluarea activitătii centrelor de permanentă;

e) să elaboreze un plan de măsuri pentru sustinerea bunei organizări si desfăsurări a activitătii centrelor de permanentă si să asigure implementarea acestuia;

f) să îsi stabilească propriul regulament de organizare si functionare, precum si procedurile specifice necesare realizării atributiilor proprii.

Art. 38. - Atributiile autoritătii de sănătate publică privind functionarea centrelor de permanentă sunt următoarele:

a) să participe prin reprezentantul desemnat la activitătile CCCP;

b) să emită deciziile de înfiintare a centrelor de permanentă;

c) să realizeze arondarea teritorială a localitătilor la centrele de permanentă;

d) să identifice medicii de familie care îsi exprimă optiunea de a participa la asigurarea continuitătii asistentei medicale primare prin centrele de permanentă;

e) să asigure dotarea cu medicamente si materiale sanitare a truselor de urgentă ale centrelor de permanentă, în conformitate cu prevederile anexei nr. 3, si să asigure refacerea stocurilor;

f) să asigure instruirea personalului medical cu privire la acordarea asistentei medicale în urgentele medico-chirurgicale;

g) să realizeze îndrumarea metodologică a personalului medical care îsi desfăsoară activitatea în cadrul centrelor de permanentă;

h) să verifice existenta conditiilor minime de spatiu si a circuitelor functionale, precum si a dotării minime necesare functionării centrelor de permanentă fixe si să emită raportul de inspectie sanitară prin care se confirmă îndeplinirea conditiilor igienico-sanitare prevăzute de lege;

i) să efectueze controlul organizării si desfăsurării activitătii în centrele de permanentă, în colaborare cu casele de asigurări de sănătate;

j) să înmâneze, la momentul efectuării controlului, sau, după caz, să comunice medicilor de familie titulari/reprezentanti legali ai cabinetelor de medicină de familie procesele-verbale si/sau notele de constatare ca urmare a efectuării controalelor în termen de 3 zile lucrătoare de la data efectuării controlului;

k) să întocmească si să transmită CCCP si Ministerului Sănătătii Publice, până la data de 25 a lunii în curs pentru luna precedentă, raportul activitătii desfăsurate în cadrul centrelor de permanentă.

Art. 39. - Atributiile caselor de asigurări de sănătate privind functionarea centrelor de permanentă sunt următoarele:

a) să participe prin reprezentantul desemnat la activitătile CCCP;

b) să încheie contracte distincte cu cabinetele de medicină de familie ai căror titulari/reprezentanti legali au constituit grupuri de practică pentru asigurarea continuitătii asistentei medicale primare prin centrele de permanentă, în limita sumelor primite prin transferuri din bugetul Ministerului Sănătătii Publice;

c) să deconteze cabinetelor de medicină de familie cu care au încheiat contracte, în termen de 20 de zile calendaristice de la depunerea documentelor necesare decontării, contravaloarea orelor de gardă efectuate în centrele de permanentă, cu sau fără cheltuieli de administrare si functionare, după caz;

d) să efectueze controlul organizării si desfăsurării activitătii în centrele de permanentă, în colaborare cu autoritătile de sănătate publică în limita de competentă;

e) să înmâneze la momentul efectuării controlului sau, după caz, să comunice medicilor de familie titulari/reprezentanti legali ai cabinetelor de medicină de familie procesele-verbale si/sau notele de constatare ca urmare a efectuării controalelor în termen de 3 zile lucrătoare de la data efectuării controlului;

f) să întocmească si să transmită CCCP, în maxium 5 zile calendaristice de la data efectuării decontării de către casele de asigurări de sănătate, un document care cuprinde contravaloarea orelor de gardă efectuate în centrele de permanentă, cu sau fără cheltuieli de administrare si functionare, după caz.

Art. 40. - Atributiile serviciilor de ambulantă judetene si al municipiului Bucuresti privind functionarea centrelor de permanentă sunt următoarele:

a) să participe prin reprezentantul desemnat la activitătile CCCP;

b) să asigure, în limita posibilitătilor, autospecialele necesare centrelor de permanentă pentru efectuarea consultatiilor la domiciliu;

c) să asigure functionarea, întretinerea si dotarea autospecialelor de consultatii la domiciliu;

d) să asigure încadrarea conducătorilor auto ambulantieri pentru autospecialele de consultatii la domiciliu;

e) să participe, prin personalul propriu, la procesul de instruire a personalului medical cu privire la acordarea asistentei medicale în urgentele medico-chirurgicale, precum si la îndrumarea metodologică a acestuia;

f) să evidentieze distinct activitatea de transport sanitar efectuat de autospecialele de consultatii la domiciliu în cadrul raportării activitătii către casele de asigurări de sănătate;

g) să coordoneze, prin dispeceratul medical de urgentă, activitatea medicului de familie în afara centrului de permanentă;

h) să întocmească graficul de lucru pentru conducătorii auto ambulantieri ai autospecialelor de consultatii la domiciliu.

Art. 41. - Atributiile consiliilor judetene si consiliilor locale privind functionarea centrelor de permanentă sunt următoarele:

a) să participe prin reprezentantul desemnat la activitătile CCCP;

b) să asigure spatiile necesare desfăsurării activitătii centrelor de permanentă, acolo unde este cazul;

c) să asigure personalul auxiliar, respectiv: îngrijitoare, paznic, statistician, registrator medical, după caz;

d) să asigure dotarea minimală necesară functionării centrelor de permanentă, după caz;

e) să asigure utilitătile necesare functionării centrelor de permanentă, după caz.

Art. 42. - Atributiile coordonatorului centrului de permanentă sunt următoarele:

a) să asigure coordonarea activitătilor administrative si organizatorice ale centrului de permanentă;

b) să întocmească, prin consultarea medicilor de familie care îsi desfăsoară activitatea în centrul de permanentă, graficul gărzilor si să îl transmită casei de asigurări de sănătate, serviciului de ambulantă judetean sau al municipiului Bucuresti si primarilor unitătilor administrativ-teritoriale interesati, până cel târziu la data de 20 a lunii în curs pentru luna următoare;

c) să avizeze, până la data de 10 a lunii în curs pentru luna precedentă, foaia colectivă de prezentă a medicilor de familie si a asistentilor medicali, după caz, care asigură continuitatea asistentei medicale primare în cadrul centrului de permanentă;

d) să întocmească si să transmită autoritătii de sănătate publică, până la data de 15 a lunii în curs pentru luna precedentă, raportul lunar al activitătii medicale desfăsurate în centrul de permanentă; raportul de activitate se va întocmi în baza indicatorilor de activitate ai centrului de permanentă;

e) să întocmească si să transmită autoritătii de sănătate publică, până la data de 15 a lunii în curs pentru luna precedentă, raportul lunar al consumurilor de medicamente si materiale sanitare înregistrate per centru de permanentă si să solicite refacerea stocurilor;

f) să asigure repartizarea corectă, pe baza consumurilor înregistrate de medicamente si materiale sanitare necesare functionării centrelor de permanentă;

g) să verifice întretinerea dotărilor centrului de permanentă si să monitorizeze utilizarea corespunzătoare a acestora, informând CCCP în cazul aparitiei unor disfunctionalităti;

h) să înainteze CCCP propuneri privind îmbunătătirea activitătii centrului de permanentă.

Art. 43. - Obligatiile cabinetelor medicale sau ale medicilor de familie care asigură continuitatea asistentei medicale primare în centrele de permanentă sunt următoarele:

a) să afiseze la cabinetul de medicină de familie în care îsi desfăsoară activitatea următoarele date:

- centrul de permanentă care asigură rezolvarea situatiilor de urgentă în afara programului de activitate;

- numărul de telefon al centrului de permanentă;

- programul fiecăruia dintre medicii care îsi desfăsoară activitatea în centrul de permanentă;

- numărul de apel telefonic unic 112 pentru apeluri de urgentă;

b) să respecte programul de lucru corespunzător graficului de gărzi întocmit. Schimbarea programului de lucru se poate face numai în situatii deosebite, cu înstiintarea coordonatorului centrului de permanentă, casei de asigurări de sănătate si serviciului de ambulantă judetean si al municipiului Bucuresti;

c) să întocmească si să transmită coordonatorului centrului de permanentă, până la data de 10 a lunii în curs pentru luna precedentă, desfăsurătoarele privind activitatea efectuată;

d) să tină evidenta consumurilor de medicamente si materiale sanitare, să întocmească si să transmită coordonatorului centrului de permanentă, până la data de 10 a lunii în curs pentru luna precedentă, raportul privind consumurile înregistrate;

e) să prezinte casei de asigurări de sănătate, în primele 10 zile lucrătoare ale lunii următoare pentru luna precedentă, următoarele documente în vederea decontării activitătii medicale:

- factura cuprinzând contravaloarea orelor de gardă efectuate;

- foaia colectivă de prezentă a personalului medical;

- borderoul centralizator în format electronic si pe suport hârtie, parafat, stampilat, conform modelului din anexa nr. 5;

f) să acorde neconditionat serviciile medicale prevăzute la art. 7 tuturor persoanelor care le solicită, pe toată durata gărzii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare care reglementează activitatea medicală;

g) să asigure consultatia medicală la domiciliul pacientului, la solicitarea dispeceratului medical de urgentă, în situatia în care centrul de permanentă are la dispozitie o autospecială de consultatii la domiciliu. În situatia în care solicitarea de deplasare la domiciliu a medicului de familie este adresată direct centrului de permanentă de către pacient sau apartinători, deplasarea se va face numai cu acordul dispeceratului medical de urgentă;

h) să solicite, atunci când consideră că starea pacientului o impune, prin intermediul dispeceratului medical de urgentă, interventia unui echipaj medical de urgentă pentru rezolvarea cazului sau trimiterea unei ambulante de transport cu asistent medical, ambulantier sau însotitor, după caz;

i) să informeze dispeceratul medical de urgentă imediat după rezolvarea cazului pentru obtinerea acordului de a reveni la sediul centrului de permanentă;

j) să completeze documentele si rapoartele de activitate specifice centrului de permanentă;

k) să respecte legislatia privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

CAPITOLUL VII

Conditii specifice pentru stabilirea relatiilor contractuale dintre casele de asigurări de sănătate si cabinetele de medicină de familie ai căror titulari/reprezentanti legali au constituit grupuri de practică pentru asigurarea continuitătii asistentei medicale primare prin centrele de permanentă

 

Art. 44. - (1) Cabinetele de medicină de familie ai căror medici de familie titulari/reprezentanti legali au constituit grupuri de practică pentru asigurarea continuitătii asistentei medicale primare prin centrele de permanentă încheie contracte distincte cu casele de asigurări de sănătate, în baza următoarelor documente:

a) cerere semnată si stampilată de medicul de familie, titular al cabinetului medical/reprezentant legal;

b) autorizatie sanitară de functionare sau, după caz, raportul de inspectie eliberat de către autoritatea de sănătate publică, prin care se confirmă îndeplinirea conditiilor igienico-sanitare prevăzute de lege;

c) decizia de înfiintare a centrului de permanentă;

d) autorizatia de liberă practică pentru personalul mediu sanitar si/sau certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România pentru medicii de familie care asigură continuitatea prin centrele de permanentă;

e) copii ale contractelor de muncă sau ale contractelor de prestări de servicii ale personalului medical care participă la asigurarea continuitătii asistentei medicale primare prin centrele de permanentă;

f) dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical, valabilă pe toată perioada derulării contractului pentru tot personalul medical care participă la asigurarea continuitătii asistentei medicale primare în centrul de permanentă;

g) cont deschis la Trezoreria Statului sau la o bancă.

(2) Termenul de valabilitate a contractelor încheiate este până la 31 decembrie 2008, cu posibilitatea prelungirii acestora prin acte aditionale, în conditiile legii si în limita creditelor bugetare alocate cu această destinatie.

Art. 45. - Modelul contractului pentru asigurarea continuitătii asistentei medicale primare prin centrele de permanentă este prevăzut în anexa nr. 4.

Art. 46. - (1) Venitul cabinetelor de medicină de familie care participă la constituirea grupului de practică pentru asigurarea continuitătii asistentei medicale primare prin centrele de permanentă se constituie din sumele obtinute prin înmultirea valorii de referintă a tarifului orar, ajustate corespunzător gradului profesional, calitătii de coordonator al centrului de permanentă si cu procentul corespunzător cheltuielilor de administrare si functionare, după caz, cu numărul de ore de gardă efectuate de către fiecare medic de familie, în luna pentru care se face plata.

(2) Valoarea de referintă a tarifului orar este corespunzătoare gradului profesional al medicului specialist de medicină de familie.

(3) Pentru prestatia medicului primar de medicină de familie tariful orar se majorează cu 20%.

(4) Pentru prestatia medicului care nu a promovat un examen de specialitate, tariful orar se diminuează cu 10%.

(5) Pentru medicul de familie care îndeplineste rolul de coordonator al centrului de permanentă, tariful orar se majorează cu 15% din tariful orar corespunzător gradului profesional pe care acesta îl detine.

Art. 47. - (1) Valoarea de referintă a tarifului orar pentru medicul specialist de medicină de familie este de 10 lei/oră.

(2) Cabinetul de medicină de familie suportă si cheltuieli de administrare si functionare pentru centrul de permanentă fix, inclusiv cheltuieli cu personalul angajat, altul decât medici, situatie în care tariful orar prevăzut la alin. (1) se majorează cu 50% pentru fiecare medic de familie care îsi desfăsoară activitatea în centrul de permanentă.

 

CAPITOLUL VIII

Controlul modului de organizare si functionare a centrelor de permanentă

 

Art. 48. - (1) Controlul privind respectarea normelor în asigurarea continuitătii asistentei medicale primare în centrele de permanentă se exercită de comisii mixte formate din reprezentanti ai autoritătii de sănătate publică si ai casei de asigurări de sănătate, în functie de domeniul de competentă.

(2) Controlul prevăzut la alin. (1) va urmări, în principal, următoarele:

a) respectarea de către personalul medical a obligatiilor care le revin în cadrul centrului de permanentă;

b) identificarea eventualelor disfunctionalităti în activitatea centrului de permanentă.

(3) Ca urmare a controalelor efectuate, se vor lua măsurile legale care se impun. În cazul în care reprezentantii autoritătii de sănătate publică si ai caselor de asigurări de sănătate identifică probleme care nu pot fi solutionate la nivel local, acestea vor fi transmise autoritătii si institutiilor ierarhic superioare, respectiv Ministerului Sănătătii Publice si/sau Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, potrivit competentelor conferite de lege.

 

CAPITOLUL IX

Monitorizarea si evaluarea activitătii centrelor de permanentă

 

Art. 49. - (1) La nivel local, monitorizarea si evaluarea activitătii centrelor de permanentă se realizează lunar de către CCCP si cuprinde, în principal, următoarele elemente:

a) analiza indicatorilor de activitate realizati de centrele de permanentă;

b) identificarea, analizarea si solutionarea, în limitele competentelor institutionale, a problemelor apărute în cadrul organizării si functionării centrelor de permanentă;

c) adoptarea măsurilor de îmbunătătire a organizării si functionării centrelor de permanentă si implementarea acestora.

(2) CCCP are obligatia de a elabora trimestrial un raport privind activitatea tuturor centrelor de permanentă, pe care îl va transmite Ministerului Sănătătii Publice până cel târziu la data de 30 a lunii următoare încheierii trimestrului.

Art. 50. - La nivel national, evaluarea activitătii centrelor de permanentă se realizează de către un comitet national de evaluare a activitătii centrelor de permanentă, format din reprezentanti ai Ministerului Sănătătii Publice, Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, Ministerului Internelor si Reformei Administrative, comisiilor de specialitate medicină de familie si medicină de urgentă ale Ministerului Sănătătii Publice, reprezentanti ai structurilor asociative ale administratiei publice locale.

Art. 51. - Evaluarea activitătii centrelor de permanentă se realizează pe baza următorilor indicatori care vor fi raportati CCCP:

1. indicatorii de activitate raportati de centrul de permanentă:

a) numărul de bolnavi pentru care s-a asigurat continuitatea asistentei medicale primare prin centrul de permanentă, detaliat în functie de statul de asigurat sau neasigurat al acestora;

b) numărul de bolnavi pentru care s-a asigurat continuitatea asistentei medicale primare în centrul de permanentă, detaliat pe grupe de vârstă;

c) numărul de bolnavi pentru care s-a asigurat continuitatea asistentei medicale primare în centrul de permanentă, detaliat pe coduri de urgente medico-chirurgicale, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.186/2000 pentru aprobarea listei cuprinzând urgentele medico-chirurgicale, precum si bolile infectocontagioase din grupa A, pentru care asiguratii beneficiază de indemnizatie pentru incapacitate temporară de muncă, fără conditii de stagiu de cotizare;

d) numărul de bolnavi pentru care s-a solicitat interventia unui echipaj de urgentă si repartitia acestora pe coduri de urgente medico-chirurgicale;

e) numărul de bolnavi pentru care s-a solicitat ambulanta de transport;

f) numărul de bolnavi pentru care s-a eliberat bilet de trimitere către alte specialităti;

g) numărul de bolnavi pentru care s-a asigurat continuitatea asistentei medicale primare la sediul centrului de permanentă;

h) numărul de bolnavi pentru care s-a asigurat continuitatea asistentei medicale primare la domiciliul pacientului;

i) durata medie de răspuns pentru solicitările în afara centrului de permanentă.

2. indicatori raportati de casele de asigurări de sănătate:

a) numărul de centre de permanentă, detaliat pe formele de organizare a centrelor de permanentă;

b) sumele decontate cabinetelor de medicină de familie pentru asigurarea continuitătii asistentei medicale primare prin centrele de permanentă, detaliat pe formele de organizare a centrelor de permanentă.

3. indicatori raportati de autoritătile de sănătate publică:

a) consumul de medicamente;

b) consumul de materiale sanitare;

c) cheltuielile aferente materialelor sanitare;

d) cheltuielile aferente medicamentelor;

e) numărul personalului medical, pe categorii profesionale, detaliat pe formele de organizare a centrelor de permanentă.

4. indicatori raportati de către administratia publică locală:

a) numărul de centre de permanentă care functionează în sedii asigurate de către consiliile locale;

b) numărul autospecialelor de consultatii la domiciliu puse la dispozitia centrelor de permanentă de către consiliile locale;

c) cheltuieli efectuate pentru asigurarea utilitătilor;

d) cheltuieli efectuate pentru asigurarea personalului auxiliar.

Art. 52. - Centrele de permanentă care sunt organizate si functionează în sistemul de sănătate publică se reorganizează în conformitate cu prevederile prezentelor norme metodologice.

Art. 53. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

 

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

 

CONVENTIE DE ASOCIERE

a medicilor de familie pentru asigurarea continuitătii asistentei medicale primare prin centrele de permanentă

 

 

Art. 1. - Părtile semnatare

În conformitate cu prevederile art. 60 lit. g) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, si ale Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuitătii asistentei medicale primare prin centrele de permanentă, cu modificările si completările ulterioare, s-a convenit la asocierea următoarelor părti:

1. Nume si prenume .........................................................., titular/reprezentant legal al cabinetului de medicină de familie ....................................................................................................

2. Nume si prenume ........................................................., titular/reprezentant legal al cabinetului de medicină de familie ...................................................................................................

La asigurarea continuitătii asistentei medicale primare prin centrele de permanentă participă:

1. Medic de familie:

Nume: ............................... Prenume: .................................

Din cabinetul de medicină de familie: ..................................

Cod numeric personal: .........................................................

Grad profesional: .................................................................

Codul de parafă al medicului: ...............................................

...............................................................................................

...............................................................................................

2. Asistent medical:

Nume: ................................ Prenume: .................................

Din cabinetul de medicină de familie: ...................................

Cod numeric personal ..........................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

Art. 2. - Scopul asocierii

2.1. Scopul asocierii este constituirea grupului de practică pentru asigurarea continuitătii asistentei medicale primare în forma de organizare a activitătii medicale „centru de permanentă”.

2.2. Principiile care stau la baza activitătii grupului de practică constituit pentru asigurarea continuitătii asistentei medicale primare în centrul de permanentă sunt următoarele:

a) principiul independentei juridice a cabinetelor de medicină de familie;

b) principiul independentei profesionale în exercitarea profesiei de medic a medicilor de familie asociati;

c) principiul răspunderii individuale pentru actele medicale prestate.

2.3. Grupul de practică constituit pentru asigurarea continuitătii asistentei medicale primare în centrul de permanentă îsi desfăsoară activitatea cu respectarea prevederilor normelor metodologice cu privire la asigurarea continuitătii asistentei medicale primare prin centrele de permanentă.

Art. 3. - Denumirea asocierii

3.1. Asocierea este denumită .................................................. (numele părtilor semnatare prevăzute la art. 1, urmate de sintagma „grup de practică pentru asigurarea continuitătii asistentei medicale primare în centrul de permanentă”)

Art. 4. - Sediul asocierii

4.1. Grupul de practică constituit pentru asigurarea continuitătii asistentei medicale primare în centrul de permanentă fix va functiona în sediul/sediile, după caz:

a).............................................................................................

b) ..........................................................................................

c)............................................................................................

4.2 Grupul de practică constituit pentru asigurarea continuitătii asistentei medicale primare în cadrul centrului de permanentă mobil va functiona în următoarele locatii:

a) ..........................................................................................

b) ..........................................................................................

c) ..........................................................................................

Art. 5. - Durata asocierii

Asocierea se încheie pe o durată de ................................... .

Art. 6. - Conducerea asocierii

6.1. Organul de conducere al asocierii este adunarea generală formată din titularii/reprezentantii legali ai cabinetelor de medicină de familie care au constituit grupul de practică pentru asigurarea continuitătii asistentei medicale primare prin centrul de permanentă.

6.2. Hotărârile adunării generale se iau prin consens.

6.3. În relatiile cu tertii, răspunderea pentru obligatiile contractuale revine părtii care a dat nastere obligatiei respective.

Art. 7. - Exercitarea profesiei

7.1. În cadrul asocierii, medicii de familie îsi vor consacra activitatea profesională în beneficiul asigurării continuitătii asistentei medicale primare în centrul de permanentă si se vor informa reciproc în legatură cu aceasta.

7.2. Fiecare medic de familie îsi exercită profesia de medic în numele cabinetului de medicină de familie al cărui titular sau angajat este.

7.3. În situatia în care cabinetele medicilor de familie care au constituit grupul de practică pentru asigurarea continuitătii asistentei medicale primare prin centrul de permanentă au angajat personal medical pentru asigurarea continuitătii asistentei medicale primare în centrul de permanentă, acesta îsi exercită profesia în numele cabinetului de medicină de familie al cărui angajat este.

7.4. În situatia în care medicii de familie au încheiat contracte de muncă sau de prestări servicii pentru personalul medical care participă la asigurarea continuitătii asistentei medicale primare în centrul de permanentă, acesta va fi mentionat într-o anexă la prezenta conventie de asociere, cu precizarea gradului profesional pe care acesta îl detine.

Art. 8. - Prezenta conventie încetează în următoarele situatii:

a) hotărârea comună a medicilor de familie titulari/reprezentanti legali ai cabinetelor medicale care participă la constituirea grupului de practică pentru asigurarea continuitătii asistentei medicale primare prin centrul de permanentă;

b) expirarea duratei pentru care s-a încheiat conventia de asociere.

Art. 9. - Alte clauze .............................................................

Art. 10. - Dispozitii finale

10.1. Asocierea altor medici de familie la realizarea scopului prezentei conventii de asociere se face numai cu acordul asociatilor fondatori.

10.2. Grupul de practică constituit pentru asigurarea continuitătii asistentei medicale primare în centrul de permanentă va fi coordonat de către dr. ................ .

10.3. Prezenta conventie de asociere, împreună cu anexa care face parte integrantă din aceasta, reprezintă vointa părtilor si înlătură orice altă întelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii ei.

10.4. Prezenta conventie va fi depusă la autoritatea de sănătate publică în vederea emiterii deciziei de înfiintare a centrului de permanentă.

Încheiată astăzi, ...................., la ................................., în ..... exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară si unul pentru autoritatea de sănătate publică.

Semnăturile medicilor de familie titulari/reprezentantilor legali si stampila fiecărui cabinet de medicină de familie:

1. ....................................... - cabinet medicină de familie

2. ....................................... - cabinet medicină de familie

3. ....................................... - cabinet medicină de familie

Depusă azi .............. la Autoritatea de Sănătate Publică ........

 

NOTĂ:

Un exemplar al prezentei conventii se depune si la primarii unitătilor administrativ-teritoriale direct implicate.

 

 

ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

 

STANDAR DE MINIMALE

privind dotarea centrelor de permanentă fixe

 

1. Mobilier specific:

a) pat/canapea de consultatie;

b) birou pentru medic;

c) scaune;

d) dulap pentru instrumentar;

e) măsută pentru instrumentar;

f) suport perfuzie.

2. Aparatură/echipamente pentru resuscitare - respiratie:

a) tuburi stationare pentru oxigen - minimum 2 x 10 l, NTP, contor debit/ventil debit cu capacitatea maximă de cel putin 15 l/min. si robinet de reglare conexiune rapidă;

b) tuburi portabile pentru oxigen - minimum 5 l, NTP, contor debit/ventil debit cu capacitatea maximă de cel putin 15 l/min. si robinet de reglare conexiune rapidă;

c) balon ventilatie adult/copil cu măsti de diferite mărimi si rezervor suplimentar pentru oxigen;

d) set căi orofaringiene adult/copil;

e) laringoscop cu lame de diferite mărimi (adult/copil) si cu mandren;

f) pensă McGill diferite mărimi.

3. Aparatură defibrilare-monitorizare-evaluare- administrare:

a) glucometru;

b) stetoscop;

c) tensiometru manual;

d) lampă pentru examinarea pupilelor;

e) ciocan reflexe;

f) termometru;

g) cântar pentru sugari si adulti;

h) negatoscop pentru radiografii;

i) taliometru;

j) pelvimetru;

k) apăsător limbă;

l) deschizător gură;

m) canule rectale, uretrale, vaginale;

n) trusă completă de mică chirurgie;

o) masă ginecologică;

p) valve ginecologice si pense de col;

q) seringa Guyon pentru spălături auriculare;

r) atele Kramer.

4. Aparate pentru comunicatii/avertizare:

- sistem de adresare publică.

5. Materiale si dispozitive auxiliare:

a) materiale pentru curătenie si dezinfectie;

b) materiale necesare colectării si neutralizării deseurilor periculoase;

c) stingător de incendiu.

 

ANEXA Nr. 3

la normele metodologice

 

TRUSA DE URGENTĂ

 

1. Materiale sanitare:

a) sonde de aspiratie tip Yankauer;

b) sonde de aspiratie flexibile endotraheale/inclusiv pediatrice;

c) seringi 5 ml si 10 ml;

d) truse perfuzie;

e) sonde de intubatie traheală (6, 7, 8, 9);

f) fese si pansamente sterile si nesterile;

g) truse sondaj urinar/pungi colectoare de urină;

h) container materiale ascutite;

i) mănusi nesterile / consult /de unică folosintă;

j) canule intravenoase periferice, de diferite mărimi, adulti/copii.

2. Medicamente si solutii:

a) Solutii cristaloide (ser fiziologic, Ringer, glucoză 5%, glucoză 10%);

b) Analgezice minore nemorfinice;

c) Aspirină;

d) Beta 2 mimetice inhalatorii;

e) Adrenalină;

f) Atropină;

g) Glucoza 33%;

h) Diazepam;

i) HCHS;

j) Nitorglicerină spray;

k) Nitroglicerină tablete;

l) Xilină;

m) Antiemetic injectabil;

n) Antiemetice orale;

o) Furosemid;

p) Vitamina B1;

q) Vitamina B6;

r) Miofilina IV;

s) Antihipertensive injectabile;

t) Antihipertensive orale;

u) Antispastice injectabile;

v) Antispastice orale;

w) Antibiotice injectabile;

x) Solutii dezinfectante (alcool, iod, rivanol).

 

ANEXA Nr. 4

la normele metodologice

 

CONTRACT

pentru asigurarea continuitătii asistentei medicale primare prin centrele de permanentă

 

I. Părtile contractante

Casa de Asigurări de Sănătate .............................., cu sediul în municipiul/orasul ......................., str. ..................... nr. ....., judetul/sectorul ......................, telefon/fax ........................., reprezentată prin presedinte - director general ........................., si

Cabinetul de medicină de familie ........................, organizat astfel:

- cabinetul individual ..............................., cu sau fără punct secundar de lucru ....................., reprezentat prin medicul titular ......................................;

- cabinetul asociat sau grupat ...................., cu sau fără punct secundar de lucru ....................., reprezentat prin medicul delegat ......................................;

- societatea civilă medicală ..........................., cu sau fără punct secundar de lucru ....................., reprezentată prin administratorul ......................................;

- unitatea medico-sanitară cu personalitate juridică, înfiintată potrivit Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ........................., reprezentată prin ..........................................,

având sediul cabinetului de medicină de familie în municipiul/orasul/comuna .................., str. ................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., judetul/sectorul ..........., telefon ......., si sediul punctului secundar de lucru în comuna ..................., str. ........................ nr. ..., telefon ....................., cont nr. .......................................... deschis la Trezoreria Statului sau cont nr. deschis la Banca ........................., cod numeric personal al reprezentantului legal .......................... sau cod unic de înregistrare ...................................,

care participă la constituirea grupului de practică pentru asigurarea continuitătii asistentei medicale primare prin Centrul de permanentă ....................., înfiintat prin Decizia Autoritătii de Sănătate Publică .................... nr. ....................,

II. Obiectul contractului

Art. 1. - Obiectul prezentului contract îl constituie asigurarea continuitătii asistentei medicale primare prin centrele de permanentă, conform Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuitătii asistentei medicale primare prin centrele de permanentă, cu modificările si completările ulterioare, si Normelor metodologice cu privire la asigurarea continuitătii asistentei medicale primare prin centrele de permanentă, aprobate prin ordinul ministrului sănătătii publice si al ministrului internelor si reformei administrative nr. 1.024/496/2008.

III. Servicii medicale acordate

Art. 2. - Serviciile medicale acordate în cadrul centrului de permanentă sunt cele prevăzute în Normele metodologice cu privire la asigurarea continuitătii asistentei medicale primare prin centrele de permanentă, respectiv:

a) asistentă medicală în urgentele medico-chirurgicale, în limitele competentei medicului de familie si a posibilitătilor tehnice, cum ar fi: anamneză, examen clinic general, diagnostic, tratament;

b) asistentă medicală curentă, în cazul afectiunilor acute intercurente si episoadelor acute ale afectiunilor cronice, cum ar fi: anamneză, examen clinic general, diagnostic, tratament;

c) trimitere către alte specialităti sau în vederea internării, în situatiile prevăzute la lit. a) si b) care depăsesc competentele medicului de familie;

d) prescriere de medicamente în tratament ambulatoriu pentru afectiunile acute, numai pentru o perioadă de maximum 72 de ore, în conditiile prevăzute la art. 1 alin. (3) din anexa nr. 30 la Ordinul ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 522/236/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pe anul 2008.

Art. 3. - (1) Serviciile medicale prevăzute la art. 2 se acordă tuturor persoanelor care le solicită, indiferent de statutul de asigurat al acestora.

(2) Serviciile medicale ulterioare serviciilor medicale acordate prin centrele de permanentă prevăzute la art. 2 se suportă din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate cu respectarea conditiilor acordării pachetului de servicii de bază, pachetului minimal de servicii medicale si pachetului de servicii pentru persoanele asigurate facultativ, după caz.

(3) La asigurarea continuitătii asistentei medicale primare prin centrele de permanentă participă:

1. Medic de familie:

Nume .................................. Prenume .................................

Cod numeric personal ..........................................................

Grad profesional ...................................................................

Codul de parafă al medicului ................................................

2) Asistent medical:

Nume ................................ Prenume ...................................

Cod numeric personal ..........................................................

IV. Durata contractului

Art. 4. - Prezentul contract este valabil de la data încheierii până la 31 decembrie 2008.

V. Obligatiile părtilor

A. Obligatiile casei de asigurări de sănătate

Art. 5. - Casa de asigurări de sănătate are următoarele obligatii:

a) să încheie contracte distincte cu cabinetele de medicină de familie ai căror titulari/reprezentanti legali au constituit grupul de practică pentru asigurarea continuitătii asistentei medicale în centrele de permanentă, în limita sumelor primite prin transferuri de la bugetul Ministerului Sănătătii Publice;

b) să deconteze cabinetelor de medicină de familie cu care au încheiat contract, în termen de 20 de zile calendaristice de la depunerea documentelor necesare decontării, contravaloarea aferentă orelor de gardă efectuate în centrele de permanentă, cu sau fără cheltuieli de administrare, după caz;

c) să efectueze controlul activitătii desfăsurate în centrele de permanentă, în colaborare cu autoritătile de sănătate publică;

d) să înmâneze la momentul efectuării controlului sau, după caz, să comunice medicilor de familie titulari/reprezentanti legali ai cabinetelor care au încheiat contracte pentru asigurarea continuitătii asistentei medicale primare prin centrele de permanentă, procesele-verbale si/sau notele de constatare ca urmare a efectuării controalelor în termen de 3 zile lucrătoare de la data efectuării controlului;

B. Obligatiile cabinetelor de medicină de familie ai căror titulari au constituit grupul de practică pentru asigurarea continuitătii asistentei medicale în centrele de permanentă

Art. 6. - Medicul de familie titular/reprezentantul legal al cabinetului de medicină de familie care asigură continuitatea asistentei medicale prin centrele de permanentă are următoarele obligatii:

a) să afiseze la cabinetul de medicină de familie în care îsi desfăsoară activitatea următoarele date:

- sediul centrului de permanentă care asigură rezolvarea situatiilor de urgentă în afara programului de activitate;

- numărul de telefon al centrului de permanentă;

- programul fiecăruia dintre medicii de familie care îsi desfăsoară activitatea în centrul de permanentă;

- numărul de apel telefonic unic 112 pentru apeluri de urgentă.

b) să respecte programul de lucru corespunzător graficului de gărzi transmis casei de asigurări de sănătate si serviciului de ambulantă. Schimbarea graficului de gardă se poate face numai în situatii deosebite, cu înstiintarea casei de asigurări de sănătate si serviciului de ambulantă;

c) să întocmească si să transmită coordonatorului centrului de permanentă, până la data de 10 a lunii în curs pentru luna precedentă, desfăsurătoarele privind activitatea efectuată;

d) să tină evidenta consumurilor de medicamente si materiale sanitare, să întocmească si să transmită coordonatorului centrului de permanentă, până la data de 10 a lunii în curs pentru luna precedentă, un raport privind consumurile înregistrate;

e) să prezinte casei de asigurări de sănătate, în primele 10 zile lucrătoare ale lunii următoare pentru luna precedentă, următoarele documente în vederea decontării:

- factura cuprinzând contravaloarea orelor de gardă efectuate;

- foaia colectivă de prezentă a personalului medical;

- borderoul centralizator în format electronic si pe suport hârtie, parafat, stampilat, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5;

f) să asigure neconditionat serviciile medicale prevăzute la art. 2 tuturor persoanelor care solicită aceasta la nivelul centrului de permanentă, pe toată durata gărzii, cu respectarea în totalitate a prevederilor legale în vigoare care reglementează activitatea medicală;

g) să asigure consultatia medicală la domiciliu, la solicitarea dispeceratului medical de urgentă, în situatia în care centrul de permanentă are la dispozitie o autospecială de consultatii la domiciliu. În situatia în care solicitarea de deplasare la domiciliu a medicului de familie este adresată direct centrului de permanentă de către pacient sau apartinători, deplasarea se va face numai cu acordul dispeceratului medical de urgentă;

h) să solicite, atunci când consideră că starea pacientului o impune, prin intermediul dispeceratului medical de urgentă, interventia unui echipaj medical de urgentă pentru rezolvarea cazului sau trimiterea unei ambulante de transport cu asistent medical, ambulantier sau însotitor, după caz;

i) să informeze dispeceratul medical de urgentă imediat după rezolvarea cazului pentru obtinerea acordului de a reveni la sediul centrului de permanentă;

j) să completeze documentele si rapoartele de activitate specifice centrului de permanentă;

k) să respecte legislatia privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

VI. Modalităti de plată

Art. 7. - (1) Cabinetele de medicină de familie care asigură continuitatea asistentei medicale în centrele de permanentă beneficiază de un venit care se constituie din sumele obtinute prin înmultirea valorii de referintă a tarifului orar, ajustate corespunzător gradului profesional, calitătii de coordonator al centrului de permanentă si cu procentul corespunzător cheltuielilor de administrare si functionare, după caz, cu numărul total de ore de gardă efectuate de către fiecare medic de familie în parte, în luna pentru care se face plata.

(2) Valoarea de referintă a tarifului orar este corespunzătoare gradului profesional al medicului specialist de medicină de familie, respectiv 10 lei/oră.

(3) Pentru prestatia medicului primar de medicină de familie, tariful orar se majorează cu 20%.

(4) Pentru prestatia medicului care nu a promovat un examen de specialitate, tariful orar se diminuează cu 10%.

(5) Cabinetul de medicină de familie suportă si cheltuieli de administrare si functionare pentru centrul de permanentă fix, inclusiv cheltuieli cu personalul angajat, altul decât medici de familie, situatie în care tariful orar prevăzut la alin. (2) se majorează cu 50% pentru fiecare medic de familie care îsi desfăsoară activitatea în centrul de permanentă.

(6) Pentru medicul de familie care îndeplineste rolul de coordonator al centrului de permanentă, tariful orar se majorează cu 15% din tariful orar corespunzător gradului profesional pe care acesta îl detine.

(7) Decontarea activitătii medicale desfăsurate în cadrul centrului de permanentă se face lunar, în termen de maximum 20 de zile calendaristice de la primirea documentelor, la data de ...................... .

(8) Venitul cabinetului de medicină de familie se diminuează în luna în care se constată nerespectarea obligatiilor contractuale cu 10%, 15%, 20% din suma reprezentând contravaloarea orelor de gardă efectuate în luna în care s-a săvârsit abaterea. Diminuarea se aplică astfel:

- la prima constatare 10%;

- la a doua constatare 15%;

- la a treia constatare 20%.

VII. Controlul modului de organizare, derulare, monitorizare si raportare a activitătii desfăsurate în cadrul centrelor de permanentă

Art. 8. - (1) Controlul privind respectarea normelor în asigurarea continuitătii asistentei medicale primare în centrele de permanentă se exercită de comisii mixte formate din reprezentanti ai autoritătii de sănătate publică si ai casei de asigurări de sănătate, în functie de domeniul de competentă.

(2) Controlul prevăzut la alin. (1) va urmări, în principal, următoarele:

a) respectarea de către personalul medical a obligatiilor ce le revin în cadrul centrului de permanentă;

b) identificarea eventualelor disfunctionalităti în activitatea centrului de permanentă.

(3) Ca urmare a controalelor efectuate se vor lua măsurile legale ce se impun. În cazul în care reprezentantii autoritătii de sănătate publică si ai caselor de asigurări de sănătate identifică probleme ce nu pot fi solutionate la nivel local, acestea vor fi transmise autoritătii si institutiilor ierarhic superioare, respectiv Ministerului Sănătătii Publice si/sau Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, potrivit competentelor conferite de lege.

VIII. Răspunderea contractuală

Art. 9. - În situatia în care se constată nerespectarea obligatiilor contractuale după încetarea contractului, sumele încasate necuvenit vor fi recuperate de casele de asigurări de sănătate conform dispozitiilor legale în vigoare.

IX. Clauză specială

Art. 10. - Orice împrejurare independentă de vointa părtilor, intervenită după data semnării contractului si care împiedică executarea acestuia, este considerată ca fortă majoră si exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate ca fortă majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: război, revolutie, cutremur, mari inundatii, embargo.

Partea care invocă forta majoră trebuie să anunte cealaltă parte în termen de 5 zile de la data aparitiei respectivului caz de fortă majoră si să prezinte un act confirmativ eliberat de autoritatea competentă din propriul judet, respectiv municipiul Bucuresti, prin care să certifice realitatea si exactitatea faptelor care au condus la invocarea fortei majore si, de asemenea, de la încetarea acestui caz.

Dacă nu procedează la anuntarea, în termenele prevăzute mai sus, a începerii si încetării cazului de fortă majoră, partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părti prin neanuntarea în termen.

X. Încetarea, rezilierea si suspendarea contractului

Art. 11. - Contractul de asigurare a continuitătii asistentei medicale primare prin centrele de permanentă încetează în următoarele conditii:

a) prin ajungere la termen;

b) prin acordul de vointă al părtilor;

c) medicul titular al cabinetului de medicină de familie renuntă sau pierde calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România;

d) denuntarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al cabinetului de medicină de familie sau al casei de asigurări de sănătate, printr-o notificare scrisă, cu 30 de zile calendaristice anterior datei de la care se doreste încetarea contractului, cu indicarea temeiului legal;

e) a survenit decesul titularului cabinetului de medicină de familie.

Art. 12. - (1) Contractul de asigurare a continuitătii medicale primare prin centrele de permanentă se reziliază de plin drept, la data producerii următoarelor situatii:

a) dacă furnizorul de servicii nu începe activitatea în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data semnării contractului pentru asigurarea continuitătii asistentei medicale primare prin centrele de permanentă;

b) dacă din motive imputabile furnizorului acesta îsi întrerupe activitatea pe o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice.

(2) Contractul pentru asigurarea continuitătii asistentei medicale primare prin centrele de permanentă se reziliază de plin drept printr-o notificare scrisă a caselor de asigurări de sănătate, în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data constatării următoarelor situatii:

a) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la ridicarea de către organele în drept a autorizatiei sanitare de functionare sau a documentului similar sau de la încetarea termenului de valabilitate a acestora;

b) nerespectarea termenelor de depunere a facturilor însotite de documentele privind activitătile realizate conform prezentului contract, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate a activitătii realizate, pentru o perioadă de două luni consecutive în cadrul unui trimestru, respectiv trei luni într-un an;

c) nerespectarea obligatiilor contractuale prevăzute la art. 6 lit. f), g), h), precum si la constatarea, în urma controlului efectuat de către serviciile specializate ale caselor de asigurări de sănătate si autoritătilor de sănătate publică, a faptului că activitatea raportată ca efectuată conform contractului în vederea decontării nu a fost realizată;

d) la a doua constatare a nerespectării obligatiilor prevăzute la art. 6 lit. c), i) si j);

e) la a patra constatare a nerespectării obligatiilor prevăzute la art. 6 lit. a), b) si d);

f) refuzul cabinetului de a pune la dispozitia organelor de control ale Ministerului Sănătătii Publice, Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, caselor de asigurări de sănătate si autoritătilor de sănătate publică a actelor privind activitatea desfăsurată în centrul de permanentă.

Art. 13. - Contractul de asigurare a continuitătii asistentei medicale primare prin centrele de permanentă se suspendă cu data la care a intervenit una dintre următoarele situatii:

a) expirarea termenului de valabilitate a autorizatiei sanitare de functionare sau a documentului similar cu conditia ca furnizorul să facă dovada demersurilor întreprinse pentru prelungirea acesteia până la termenul de expirare; suspendarea se face pentru o perioadă de maximum 30 zile calendaristice de la data expirării acesteia;

b) pentru cazurile de fortă majoră confirmate de autoritătile publice competente, până la încetarea cazului de fortă majoră dar nu mai mult de 6 luni sau până la data ajungerii la termen a contractului.

XI. Corespondenta

Art. 14. - Corespondenta legată de derularea prezentului contract se efectuează în scris, prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau direct la sediul părtilor.

Fiecare parte contractantă este obligată ca în termen de 3 zile lucrătoare din momentul în care intervin modificări ale datelor ce figurează în prezentul contract să notifice celeilalte părti contractante schimbarea survenită.

XII. Modificarea contractului

Art. 15. - În conditiile aparitiei unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica si se vor completa în mod corespunzător.

Art. 16. - Dacă o clauză a acestui contract ar fi declarată nulă, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate. Părtile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă cât mai bine cu putintă spiritului contractului.

XIII. Solutionarea litigiilor

Art. 17. - (1) Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea si încetarea ori alte pretentii decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de solutionare pe cale amiabilă.

(2) Litigiile nesolutionate conform alin. (1) vor fi aduse la cunostinta Ministerului Sănătătii Publice si Casei Nationale de Asigurări de Sănătate spre solutionare, în caz contrar fiind deduse Comisiei de arbitraj sau, după caz, instantelor de judecată.

Prezentul contract privind asigurarea continuitătii asistentei medicale primare prin centrele de permanentă a fost încheiat astăzi, ............., în două exemplare a câte ........ pagini fiecare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

XIV. Alte clauze*)

.................................................................................................

...............................................................................................

 

Casa de Asigurări de Sănătate

Presedinte-director general,

...............................................

Director executiv al Directiei economice,

......................................

Director executiv al Directiei relatii cu furnizorii,

planificare si prognoză,

...............................................

Vizat

Compartiment juridic si contencios

Cabinet medicină de familie

Reprezentant legal,

................................

 

NOTĂ: Un exemplar al prezentului contract se depune si la primarii unitătilor administrativ-teritoriale direct implicate.

 

*) În cuprinsul contractelor pot fi prevăzute clauze suplimentare, negociate între părtile contractante, în limita prevederilor legale în vigoare.

 

ANEXA Nr. 5

la normele metodologice

 

Casa de Asigurări de Sănătate ..................

Judetul .........................................................

Localitatea ..................................................

Cabinetul de Medicină de Familie .........................

Medic titular/reprezentant legal ................................

 

BORDEROUL CENTRALIZATOR

al activitătii desfăsurate în centrul de permanentă

 

Luna ......................./an ..................

 

Nr.

crt.

Nume,

prenume medic

de familie

Gradul

profesional

Data

efectuării

gărzii

Numărul

orelor

de gardă

efectuate

Tarif orar*)

(lei/oră)

Contravaloarea

orelor de gardă

ajustată

corespunzător

gradului

profesional/calitătii

de coordonator

al centrului de

permanentă

(lei)

Tarif orar

majorat cu %

corespunzător

cheltuielilor de

administrare si

functionare

pentru centrul

de permanentă

fix

(lei/oră)

Contravaloarea

orelor de gardă

ajustată

corespunzător

cheltuielilor de

administrare si

functionare pentru

centrul de

permanentă fix

(lei)

Venitul

cabinetului de

medicină de

familie

(lei)

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7=C5XC6

C8

C9=C5XC8

C10**)

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

TOTAL:

X

 

X

 

 

 

*) După caz, tariful orar este:

1. pentru medicul specialist de medicină de familie - 10 lei/oră;

2. pentru medicul primar de medicină de familie - 12 lei/oră;

3. pentru medicul care nu a promovat un examen de specialitate - 9 lei/oră.

În situatia în care medicul de familie îndeplineste rolul de coordonator al centrului de permanentă, tariful orar corespunzător gradului profesional prevăzut la pct. 1, 2 sau 3 se majorează cu 15%.

**) Pentru centrele de permanentă mobile col. C10 = col. C7; în cazul centrelor de permanentă fixe, col. C10 = col. C7 + col. C9.

 

Răspundem de realitatea si exactitatea datelor.

Medic titular/reprezentant legal,

...........................................................

 

Notă:

Borderoul se întocmeste în două exemplare, dintre care unul rămâne la medicul titular/reprezentantul legal, iar celălalt se depune la casa de asigurări de sănătate de către reprezentantul legal al cabinetului de medicină de familie, în primele 10 zile lucrătoare ale lunii următoare. Borderoul va fi însotit de lista CNP-urilor apartinând persoanelor care au beneficiat de servicii medicale acordate în timpul gărzilor efectuate în centrul de permanentă.