MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 163         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 3 martie 2008

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

15. - Ordonantă de urgentă privind transmiterea unei suprafete de teren, aflată în domeniul public al statului, din administrarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în administrarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor - Directia Sanitar-Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor Suceava, în scopul construirii unui incinerator ecologic

 

19. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 

187. - Hotărâre privind aprobarea Planului de măsuri pentru revenirea în tară a cetătenilor români care lucrează în străinătate

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

38. - Decizie privind promovarea temporară a doamnei Ioana Apan în functia publică de secretar general adjunct al Ministerului Economiei si Finantelor

 

39. - Decizie pentru numirea doamnei Vajda Borbala în functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare

 

40. - Decizie privind modificarea anexei la Decizia primului-ministru nr. 21/2008 pentru numirea Comisiei de coordonare prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 346/2007 privind măsuri pentru asigurarea sigurantei în aprovizionarea cu gaze naturale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

258. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind aprobarea Procedurii de control intern si revizie a activitătii desfăsurate de structurile centrale si teritoriale ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscală

 

590. - Ordin al ministrului economiei si finantelor privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark, aferente lunii martie 2008

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

162. - Ordin privind modificarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 559/2006 pentru aprobarea caracteristicilor tehnice si a modalitătilor de eliberare si utilizare ale cardului european de asigurări sociale de sănătate si pentru aprobarea modelului certificatului provizoriu de înlocuire a cardului european de asigurări sociale de sănătate, precum si a instructiunilor de completare si a modalitătilor de eliberare si utilizare ale acestuia

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind transmiterea unei suprafete de teren, aflată în domeniul public al statului, din administrarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în administrarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor - Directia Sanitar-Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor Suceava, în scopul construirii unui incinerator ecologic

 

Luând în considerare obligatia tării noastre de a se alinia în regim de urgentă la prevederile legislatiei europene referitoare la incinerarea subproduselor de origine animală, la neutralizarea deseurilor, a cadavrelor de animale confiscate sau a căror moarte a fost determinată de prezenta unor boli infectocontagioase, precum si a deseurilor care constituie combustibil de laborator,

având în vedere necesitatea asigurării unui teren aflat în proprietatea publică a statului pentru construirea incineratorului ecologic destinat neutralizării deseurilor si a cadavrelor de animale provenite din laboratorul sanitar-veterinar din cadrul Directiei Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor Suceava, repartizat acesteia prin intermediul programului PHARE RO 2003-000-015.04.02,

tinând cont de faptul că neasigurarea, în regim de urgentă, a terenului necesar amplasării incineratorului ecologic mentionat va determina imputarea de către Comisia Europeană a sumelor aferente echipamentelor achizitionate Guvernului României, precum si diminuarea sumelor care vor fi alocate tării noastre de către aceasta,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - (1) Prin derogare de la dispozitiile art. 223 si 224 din Legea nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitătilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti”, cu modificările si completările ulterioare, se aprobă transmiterea unui teren, aflat în domeniul public al statului, în suprafată de 0,10 ha, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă, din administrarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în administrarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor - Directia Sanitar-Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor Suceava, în scopul construirii unui incinerator ecologic.

(2) Predarea-preluarea terenului prevăzut la alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

Art. 2. - Suprafata de teren care rămâne în administrarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava se va diminua cu suprafata de teren transmisă potrivit art. 1.

Art. 3. - Legea nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitătilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 358 din 29 mai 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Dacian Ciolos

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare

si pentru Siguranta Alimentelor,

Radu Roatis Chetan

Secretarul general al Guvernului,

Ilie Gavril Bolojan

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 27 februarie 2008.

Nr. 15.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a suprafetei de teren, proprietate publică a statului, care se transmite din administrarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava, judetul Suceava, în administrarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor - Directia Sanitar-Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor Suceava

 

Adresa

Persoana juridică de la care se

transmite suprafata de teren

Persoana juridică la care se transmite

suprafata de teren

Caracteristicile tehnice

Pozitia din inventarul

bunurilor apartinând

domeniului public al

statului

Teren situat în extravilanul municipiului

Suceava,

judetul Suceava

Din domeniul public al statului si din administrarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava

În domeniul public al statului si în administrarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor – Directia Sanitar-Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor Suceava

Teren extravilan în suprafată de 0,10 ha, potrivit parcelei

cadastrale nr. 93/1

152.065

(partial)

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 

Având în vedere faptul că începând cu data de 1 ianuarie 2008 a fost extinsă plata obligatiilor fiscale în contul unic pentru toti contribuabilii, indiferent dacă au sau nu obligatii fiscale restante, asigurându-se astfel o reducere a costurilor administrative suportate de contribuabil, fiind necesară reglementarea modalitătii de distribuire a sumelor colectate în contul unic pentru corelarea cu legislatia în domeniul ajutorului de stat si cu cea din domeniul insolventei si o unificare a termenelor de plată a obligatiilor către bugete,

având în vedere necesitatea reglementării plătii sumelor datorate către bugete prin intermediul cardurilor bancare si a cesiunii creantelor fiscale ca mijloc de stingere a creantelor fiscale pentru a atrage sume suplimentare la bugetul general consolidat,

având în vedere necesitatea de a fi reglementată modalitatea de acordare a asistentei si îndrumării contribuabililor printr-o singură institutie,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

Art. I. - Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 17, alineatul (5) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(5) Agentia Natională de Administrare Fiscală si unitătile subordonate acesteia, precum si compartimentele de specialitate ale autoritătilor administratiei publice locale sunt denumite în prezentul cod organe fiscale.”

2. La articolul 32, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Asistenta si îndrumarea contribuabililor privind aplicarea unitară a prevederilor legislatiei privind impozitele, taxele, contributiile sociale si alte venituri bugetare administrate de Agentia Natională de Administrare Fiscală se realizează de către aceasta si de unitătile sale subordonate, conform procedurii stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.”

3. La articolul 47, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Desfiintarea totală sau partială, potrivit legii, a actelor administrative fiscale prin care s-au stabilit creante fiscale principale atrage desfiintarea totală sau partială a actelor administrative prin care s-au stabilit creante fiscale accesorii aferente creantelor principale anulate.”

4. La articolul 60, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) În realizarea scopului prezentului cod, organele fiscale pot accesa on-line baza de date a institutiilor prevăzute la alin”(1), pentru informatiile stabilite pe bază de protocol.”

5. La articolul 78, alineatul (5) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(5) Contribuabilii persoane juridice sau orice alte entităti fără personalitate juridică ce nu îsi îndeplinesc obligatiile declarative la două termene de declarare consecutive si cărora, la cerere, nici nu li s-a aprobat de către organul fiscal competent o măsură privind îndeplinirea obligatiilor lor fiscale vor fi declarati inactivi, fiind aplicabile prevederile art. 11 alin. (11) si (12) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.”

6. La articolul 99, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Competenta de exercitare a inspectiei fiscale pentru Agentia Natională de Administrare Fiscală si unitătile sale subordonate se stabileste prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală. Organele de inspectie fiscală din aparatul central al Agentiei Nationale de Administrare Fiscală au competentă în efectuarea inspectiei fiscale pe întregul teritoriu al tării.”

7. La articolul 105, alineatul (4) se abrogă.

8. La articolul 111, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

„(41) Pentru creantele fiscale stabilite pe baza declaratiilor fiscale cărora li se aplică prevederile art. 114 alin. (21) si care au termenul de plată diferit de data de 25, acesta se înlocuieste cu data de 25 a lunii prevăzute de actul normativ care le reglementează.”

9. La articolul 111 alineatul (7), litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

„a) trimestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului, de către contribuabilii persoane juridice plătitoare de impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, asocierile fără personalitate juridică constituite între persoane fizice, precum si de către persoanele fizice care au calitatea de angajator;”.

10. La articolul 114, după alineatul (26) se introduce un nou alineat, alineatul (27), cu următorul cuprins:

„(27) Prin exceptie de la alin. (22), în cazul în care debitorii beneficiază de înlesniri la plată potrivit reglementărilor legale în vigoare ori debitorii se află sub incidenta Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificările ulterioare, sau debitorii se află în executare silită si efectuează plăti după comunicarea somatiei, distribuirea sumelor achitate în contul unic se efectuează de către organul fiscal competent, potrivit ordinii prevăzute la art. 115 alin. (1) sau alin. (3) ori art. 169, după caz, indiferent de tipul de creantă.”

11. La articolul 114 alineatul (3), după litera c) se introduce o nouă literă, litera c1), cu următorul cuprins:

„c1) în cazul plătilor efectuate prin intermediul cardurilor bancare, data la care a fost efectuată tranzactia, astfel cum este confirmată prin procedura de autorizare a acesteia; procedura si categoriile de impozite, taxe, contributii si alte venituri ale bugetului general consolidat care pot fi plătite prin intermediul cardurilor bancare se aprobă prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.”

12. La articolul 115 alineatul (1), litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

„b) obligatiile fiscale principale sau accesorii, în ordinea vechimii, cu exceptia cazului în care s-a început executarea silită, când se aplică prevederile art. 169 în mod corespunzător.

În cazul stingerii creantelor fiscale prin dare în plată se aplică prevederile art. 175 alin. (41).”

13. La articolul 141, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) În titlul executoriu emis, potrivit legii, de organul de executare prevăzut la alin. (1) se înscriu toate creantele fiscale neachitate la scadentă, reprezentând impozite, taxe, contributii si alte venituri ale bugetului general consolidat, precum si accesoriile aferente acestora, stabilite în conditiile legii. ”

14. La articolul 148, alineatul (51) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(51) În măsura în care creantele fiscale înscrise în titluri executorii se sting prin plată, prin poprire sau prin alte modalităti prevăzute de prezentul cod, sechestrele aplicate pe acele titluri asupra bunurilor, cu valoare mai mică sau egală cu suma creantelor fiscale astfel stinse, se ridică, prin decizie întocmită de organul de executare, în cel mult două zile de la data stingerii.”

15. La articolului 175, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

„(41) În cazul în care operatiunea de transfer al proprietătii bunurilor imobile prin dare în plată este taxabilă, cu valoarea stabilită, potrivit legii, plus taxa pe valoarea adăugată, se stinge cu prioritate taxa pe valoarea adăugată aferentă operatiunii de dare în plată.”

16. După articolul 175 se introduce un nou articol, articolul 1751, cu următorul cuprins:

„ARTICOLUL 1751

Cesiunea creantelor fiscale administrate de Agentia Natională de Administrare Fiscală

(1) Agentia Natională de Administrare Fiscală poate cesiona creantele fiscale pe care le administrează, astfel cum acestea sunt individualizate prin titlurile de creantă si confirmate prin certificate de atestare fiscală, emise pentru data stabilită prin contractul de cesiune.

(2) Agentia Natională de Administrare Fiscală nu poate cesiona creantele fiscale principale si accesorii pe care le administrează pentru un pret mai mic decât valoarea nominală a acestora. În situatia în care există mai multi ofertanti pentru preluarea creantelor fiscale, cesiunea de creantă se va realiza ca urmare a unei licitatii organizate de către Agentia Natională de Administrare Fiscală.

(3) Cesionarul creantei fiscale preia ca urmare a cesiunii de creantă toate drepturile cedentului, cu exceptia celor conferite de calitatea de creditor bugetar.

(4) În situatia în care Agentia Natională de Administrare Fiscală intentionează să cesioneze creantele fiscale, notifică debitorul aspra intentiei sale. Începând cu data de 1 a lunii următore lunii în care s-a făcut notificarea, până la data realizării cesiunii de creantă, orice plată se consideră a fi efectuată în contul creantelor fiscale curente sau viitoare. În situatia în care nu se realizează cesiunea de creantă, debitorul va fi notificat asupra acestui fapt, prevederile art. 114 si 115 aplicându-se în mod corespunzător.

(5) Agentia Natională de Administrare Fiscală are obligatia de a răspunde pentru existenta creantei stabilite prin certificatul de atestare fiscală si cuprinsă în contractul de cesiune de creantă. După semnarea contractului de cesiune, Agentia Natională de Administrare Fiscală va fi descărcată de orice obligatie de garantie.

(6) În situatia în care creanta fiscală care face obiectul cesiunii este contestată, Agentia Natională de Administrare Fiscală nu are nicio obligatie de garantie.

(7) Cesiunea creantelor fiscale se poate realiza potrivit procedurii stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.”

17. La articolul 177, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) si (5), cu următorul cuprins:

„(4) În situatia în care organul fiscal din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală detine cel putin 50% din valoarea totală a creantelor, Agentia Natională de Administrare Fiscală poate decide desemnarea unui administrator judiciar/lichidator, stabilindu-i si remuneratia. Confirmarea administratorului judiciar/lichidatorului desemnat de Agentia Natională de Administrare Fiscală de către judecătorul-sindic se va face în cadrul primei sedinte, conform art. 11 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 85/2006, cu modificările ulterioare.

(5) În dosarele în care organul fiscal detine cel putin 50% din valoarea totală a creantelor, acesta are dreptul să verifice activitatea administratorului judiciar/lichidatorului si să îi solicite prezentarea documentelor referitoare la activitatea desfăsurată si onorariile încasate.”

18. La articolul 209 alineatul (1), litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

„b) contestatiile care au ca obiect impozite, taxe, contributii, datorie vamală, accesoriile acestora, al căror cuantum este de 1.000.000 lei sau mai mare, cele formulate împotriva actelor emise de organe centrale, cele formulate de marii contribuabili care au ca obiect impozite, taxe, contributii, datorie vamală, inclusiv accesoriile aferente acestora, indiferent de cuantum, si cele formulate împotriva actelor de control financiar se solutionează de către Directia generală de solutionare a contestatiilor din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.”

19. La articolul 220 alineatul (1), literele k) si y) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„k) transportul de produse accizabile care nu sunt însotite de documentul administrativ de însotire a mărfii - DAI – prevăzut la titlul VII din Codul fiscal sau pentru care documentul este completat cu date incorecte ori incomplete referitoare la cantitate, cod NC sau mijlocul de transport, precum si transportul de produse accizabile efectuat prin cisterne ori recipiente care nu poartă sigiliile supraveghetorului fiscal ori au sigilii deteriorate;

........................................................

y) comercializarea produselor accizabile într-un antrepozit fiscal în perioada în care autorizatia a fost suspendată, revocată sau anulată, fără acordul autoritătii fiscale competente pentru valorificarea stocurilor de produse, acordat în conditiile prevăzute de lege, precum si nerespectarea prevederilor art.178 alin. (3) din Codul fiscal.”

20. La articolul 220 alineatul (2), litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

„b) confiscarea cisternelor, recipientelor si a mijloacelor de transport utilizate în transportul produselor accizabile, în cazul prevăzut la alin. (1) lit. k);”.

21. La articolul 220, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei următoarele fapte:

a) netransmiterea în termenul legal a documentului administrativ de însotire a mărfii către autoritatea fiscală competentă, la momentul expedierii produselor accizabile în regim suspensiv;

b) primirea produselor accizabile fără prezentarea documentului administrativ de însotire a mărfii la destinatie, cu exceptia cazului în care prin lege se prevede altfel.”

22. La articolului 227, alineatul (7) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(7) Sistemul de acordare a stimulentelor pentru personalul din aparatul propriu al Ministerului Economiei si Finantelor si al Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, precum si din unitătile subordonate va fi stabilit similar sistemului de salarizare pentru personalul bugetar si va fi aprobat prin ordin al ministrului economiei si finantelor, la propunerea presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală. Până la data aprobării ordinului, reglementările privind distribuirea fondului de stimulente rămân aplicabile.”

Art. II. - (1) Prezenta ordonantă de urgentă intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu exceptia art. I pct. 9, care intră în vigoare la 1 iulie 2008, si a art. I pct. 19-21, care intră în vigoare începând cu 1 aprilie 2008.

(2) Aplicarea prevederilor art. 83 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, se suspendă până la 1 ianuarie 2010.

(3) Dispozitiile art. I pct. 18 se aplică tuturor contestatiilor înregistrate la organele fiscale si nesolutionate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

Art. III. - Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu modificările si completările aduse prin prezenta ordonantă de urgentă, se va republica, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 27 februarie 2008.

Nr. 19.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului de măsuri pentru revenirea în tară a cetătenilor români care lucrează în străinătate

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Planul de măsuri pentru revenirea în tară a cetătenilor români care lucrează în străinătate, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Fondurile necesare îndeplinirii obiectivelor prevăzute în Planul de măsuri pentru revenirea în tară a cetătenilor români care lucrează în străinătate se vor asigura din bugetele proprii ale fiecărei institutii cu atributii în realizarea obiectivelor, în raport cu prioritătile, resursele disponibile si cu etapele de realizare a acestora, în perioada 2008-2010.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

p. Ministrul afacerilor externe,

Răduta Dana Matache,

secretar de stat

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 20 februarie 2008.

Nr. 187.

 

ANEXĂ

 

DEPARTAMENTUL STRATEGIE SI OCUPARE FORTĂ DE MUNCĂ

 

PLAN DE MĂSURI

pentru revenirea în tară a cetătenilor români care lucrează în străinătate

 

Măsură

Actiune

Mod de realizare

Institutia responsabilă

Termen

Observatii

1. Constituirea si actualizarea periodică a bazelor de date

- Constituirea si actualizarea periodică a unor baze de date cu privire la cetătenii români care îsi desfăsoară activitatea în străinătate

- Vor fi colectate date statistice referitoare la:

- numărul cetătenilor români care lucrează în străinătate;

- tările spre care a emigrat forta de muncă din România;

- sectoarele de activitate;

- conditiile de lucru ale cestora;

- motivele emigratiei.

- Colectare de informatii (atasatii pe probleme de muncă si sociale, ambasadele României, institutii ale statelor în care s-au stabilit cetătenii  români)

- Studii realizate de institute de cercetare

Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse, prin:

Departamentul strategie si ocupare fortă de muncă, respectiv Directia management si

mobilitate fortă de muncă;

Atasatii pe probleme de muncă si afaceri sociale;

Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă;

Ministerul Afacerilor Externe;

Ministerul Internelor si Reformei Administrative

Constituire - Decembrie 2008

Actualizare - Permanent

 

2. Realizarea unei campanii

de informare si recrutare de

fortă de muncă dintre etătenii români care lucrează în străinătate asupra oportunitătilor de angajare din România

- Informarea lucrătorilor români cu privire la oportunitatea de a reveni în tară prin intermediul

misiunilor diplomatice românesti, al atasatilor români pe probleme de muncă si sociale

- Stabilirea cadrului cooperării dintre institutiile publice si mediul de afaceri/ companii interesate de aceleasi obiective

- Program de informare publică:

campanii de informare a românilor care lucrează în străinătate prin intermediul oficiilor consulare si institutiilor care au contact direct cu migratia, editarea de materiale

informative

- Organizarea de burse de locuri de muncă în zonele unde există comunităti mari de români. În  functie de rezultatele efective ale bursei de la Roma din 23 februarie 2008, vor fi organizate astfel de burse si în alte orase.

Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse, prin:

Departamentul strategie si ocupare fortă de muncă, respectiv Directia management si mobilitate fortă de muncă;

atasatii pe probleme de muncă si afaceri sociale;

Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă;

Ministerul Afacerilor Externe

- Permanent

În contextul adoptării de către

Guvernul României a Hotărârii Guvernului nr. 1.347/2007, în

perioada 14-16 decembrie 2007 reprezentantii Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de

Sanse au desfăsurat la Roma o campanie de informare axată pe

două directii:

- informarea cetătenilor români care sunt integrati social în Italia

despre drepturile si obligatiile pe care le au pe teritoriul acestei tări;

- informarea cetătenilor români

care doresc să revină în România despre oportunitătile actuale existente pe piata fortei de muncă din tara noastră (obtinerea unui loc de muncă,

formarea profesională, asistenta socială etc.).

În 23 februarie 2008 se va desfăsura la Roma bursa locurilor de muncă pentru români.

3. Reglementarea unui sistem de stimulare a revenirii si reintegrării profesionale a cetătenilor

români în tară prin promovarea principiului migratiei circulare

- Facilităti pentru dezvoltarea unor afaceri pe cont propriu, generatoare de noi locuri de

muncă

- Programe speciale pentru lucrători migranti români care sunt interesati să lucreze în

agricultură pe teritoriul României

- Programe de asistentă destinate adaptării si integrării/reintegrării familiilor lucrătorilor migranti români la

întoarcerea în tară

- Facilităti de obtinere a atestatelor profesionale

- Stimularea repatrierii lucrătorilor cu calificare superioară/înaltă

- Realizarea unor politici referitoare la remiterile lucrătorilor

români

- Consultantă si asistentă pentru

începerea unei activităti pe cont

propriu, inclusiv asistentă în utilizarea fondurilor europene

- Organizarea si participarea de/la cursuri de specialitate de recalificare, pentru ca ulterior să găsească un loc de muncă dublat si de posibilitatea de

a desfăsura ulterior si activitate ca liber profesionist în domeniul agricol

- Sprijinirea sotului/sotiei în găsirea unui serviciu, precum si consilierea psihologică pentru copii, mai ales în cazul în care acestia sunt adolescenti

- Recunoasterea atestatelor

profesionale si a competentelor

informale dobândite în tările în care au lucrat

- Informarea cu privire la  oportunitătile de carieră din tară (posturi pentru care ar putea candida sau proiecte în care

ar putea coopera)

- Asistarea pentru găsirea unui loc de muncă, conform calificării obtinute în afara tării si/sau pentru initierea unei afaceri proprii

- Canalizarea remitentelor pe investitii productive, prin facilitarea accesului la

credite pentru microîntreprinderi

- Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse, prin:

Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă;

Ministerul Economiei si Finantelor; Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale; Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si  ocuintelor;

Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului; Ministerul Afacerilor Externe; Ministerul pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale

- Permanent

Actiuni ce au drept scop dezvoltarea de activităti economice în mediul rural si

reîntoarcerea acasă a muncitorilor migranti.

Investirea remiterilor va avea ca rezultat dezvoltarea comunitătilor locale de provenientă, prin crearea de întreprinderi mici si mijlocii în domeniul de specializare.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind promovarea temporară a doamnei Ioana Apan în functia publică de secretar general adjunct al Ministerului Economiei si Finantelor

 

Având în vedere:

- propunerea Ministerului Economiei si Finantelor, formulată prin Adresa nr. 335.737 din 20 februarie 2008;

- Avizul favorabil nr. 1.423.140 din 13 februarie 2008 al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, pentru exercitarea de către doamna Ioana Apan, cu caracter temporar, a functiei publice vacante corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici de secretar general adjunct din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) si al art. 92 alin. (1) si alin. (2) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată,

primul-ministru emite prezenta decizie.

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Ioana Apan se promovează temporar, pentru o perioadă de 3 luni, în functia publică de secretar general adjunct al Ministerului Economiei si Finantelor.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

 

Bucuresti, 29 februarie 2008.

Nr. 38.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru numirea doamnei Vajda Borbala în functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 7 alin. (1) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.627/2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare, cu modificările si completările ulterioare,

primul-ministru emite prezenta decizie.

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Vajda Borbala se numeste în functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

 

Bucuresti, 29 februarie 2008.

Nr. 39.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind modificarea anexei la Decizia primului-ministru nr. 21/2008 pentru numirea Comisiei de coordonare prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 346/2007 privind măsuri pentru asigurarea sigurantei în aprovizionarea cu gaze naturale

 

Având în vedere Adresa Ministerului Economiei si Finantelor nr. 567.213 din 19 februarie 2008,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

primul-ministru emite prezenta decizie.

Articol unic. - Anexa la Decizia primului-ministru nr. 21/2008 pentru numirea Comisiei de coordonare prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 346/2007 privind măsuri pentru asigurarea sigurantei în aprovizionarea cu gaze naturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 50 din 22 ianuarie 2008, se modifică si se înlocuieste cu anexa la prezenta decizie.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

 

Bucuresti, 29 februarie 2008.

Nr. 40.

 

ANEXĂ

 

COMPONENTA

Comisiei de coordonare

 

1. Ministerul Economiei si Finantelor - Viorel Palască, secretar de stat

2. Ministerul Internelor si Reformei Administrative - Marian Petrache, secretar de stat

3. Autoritatea Natională de Reglementare - Gergely Olosz, presedinte în Domeniul Energiei

4. Agentia Natională pentru Resurse Minerale - Bogdan Găbudeanu, presedinte

5. Societatea Natională de Transport - Ioan Rusu, director general Gaze Naturale „Transgaz” - S.A. - Marius Stroia, director, Dispeceratul de Gaze Naturale Bucuresti

6. Societatea Natională de Gaze Naturale - Iakob Alexa, director general „Romgaz” - S.A. - Dan Vecerdea, director productie, Sucursala de înmagazinare subterană a gazelor naturale Ploiesti

7. Societatea Comercială de Distributie - Bernard Arnaud, director general a Gazelor Naturale „Distrigaz Sud” - S.A.

8. Societatea Comercială „Distrigaz - Serge Delauney, director general adjunct Sud Retele” - S.A.

9. Societatea Comercială „Petrom” - S.A. - Harald Kraft, director, Divizia gaze

10. E.ON Gaz România - S.A. - Virgil Metea, director general

11. E.ON Gaz Distributie - S.A. - Dan Morari, director general adjunct

12. Asociatia Natională a Consumatorilor - Mihai Ogrean, director de Energie din România

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

privind aprobarea Procedurii de control intern si revizie a activitătii desfăsurate de structurile centrale si teritoriale ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscală

 

În temeiul dispozitiilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 495/2007 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare,

tinând seama de prevederile art. 4 alin. (2) pct. 28 din Hotărârea Guvernului nr. 495/2007, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura de control intern si revizie a activitătii desfăsurate de structurile centrale si teritoriale ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Structurile din cadrul aparatului propriu al Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, toate structurile aflate în subordinea acesteia, precum si Inspectia generală vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Daniel Chitoiu

 

Bucuresti, 20 februarie 2008.

Nr. 258.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURĂ

de control intern si revizie a activitătii desfăsurate de structurile centrale si teritoriale ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscală

 

ARTICOLUL 1

Desemnarea structurii de control intern si revizie. Definirea controlului intern în Agentia Natională de Administrare Fiscală

 

Activitatea desfăsurată de structurile centrale si teritoriale ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscală va fi verificată de Inspectia generală din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, denumită în continuare Inspectia generală, în conformitate cu atributiile si competentele stabilite prin regulamentul de organizare si functionare, aprobat prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.

 

ARTICOLUL 2

Atributiile Inspectiei generale

 

Inspectia generală are următoarele atributii principale:

a) controlează, verifică si monitorizează activitatea desfăsurată de structurile centrale si teritoriale ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscală sub aspectul legalitătii, oportunitătii, integritătii profesionale si morale.

Actiunea de control reprezintă ansamblul activitătilor si operatiunilor destinate elucidării unui obiectiv, iar obiectul controlului îl reprezintă activitatea specifică, de natură institutională, a unei structuri din aparatul central sau teritorial, în scopul evaluării obiective a rezultatelor, a competentei si capacitătilor managerilor, al identificării si corectării deficientelor constatate.

Actiunea de verificare reprezintă ansamblul activitătilor si operatiunilor destinate să clarifice aspectele semnalate prin sesizări, scrisori, petitii, informatii din mass-media sau ca urmare a autosesizării conducerii Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu privire la activitatea sau comportamentul functionarilor publici.

Actiunea de monitorizare reprezintă ansamblul măsurilor, operatiunilor si activitătilor destinate să verifice în timp real modul si gradul de conformare a unei activităti sau a unui comportament la o normă prestabilită;

b) solicită date, informatii si documente referitoare la aspectele care fac obiectul activitătii de control si/sau de verificare, inclusiv de la persoanele fizice si juridice aflate în legătură cu structura/persoana controlată;

c) întocmeste, ca urmare a activitătii specifice desfăsurate, acte de control sau de verificare (rapoarte, rapoarte de revizie, procese-verbale de inspectie, procese-verbale de contraventie, note de control, note de constatare, sinteze, informări etc.), care sunt înaintate spre avizare si aprobare directorului general al Inspectiei generale si presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală si ulterior, de la caz la caz, pentru informare si/sau luarea măsurilor legale care se impun, altor structuri centrale ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, respectiv altor autorităti competente cu atributii complementare, în vederea valorificării constatărilor;

d) în cazul în care constată abateri de la legalitate, aplică măsuri pentru protejarea fondurilor publice si a patrimoniului public, precum si pentru repararea prejudiciului produs, în conformitate cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările ulterioare, stabileste persoanele responsabile si propune măsuri de atragere a răspunderii disciplinare, contraventionale, civile sau penale, după caz, a persoanelor găsite vinovate de încălcarea prevederilor legale;

e) efectuează controale prin personalul propriu sau împreună cu personalul specializat din cadrul altor structuri ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, tinând cont de specificul activitătii fiecăreia dintre acestea, precum si cu reprezentantii altor institutii de specialitate, în limitele dispozitiilor legale în vigoare, cu avizul directorului general si în baza mandatului acordat de presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.

 

ARTICOLUL 3

Factori generatori ai activitătii de inspectie

 

Activitatea de inspectie poate fi generată de următorii factori:

a) planul de revizie si control intern, aprobat de presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală;

b) sesizări provenite de la terti care cuprind indicii, de orice natură, ale unor abateri de la legalitate în efectuarea de operatiuni, desfăsurarea de activităti sau realizarea de actiuni, săvârsite la nivelul structurilor centrale sau teritoriale ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscală;

c) sesizări provenite din interiorul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, inclusiv din cadrul structurilor teritoriale ale acesteia;

d) sesizări din oficiu ale conducerii Agentiei Nationale de Administrare Fiscală;

e) informatii si/sau sesizări din mass-media;

f) orice alte informatii considerate relevante.

 

ARTICOLUL 4

Competenta materială si teritorială în efectuarea activitătii de inspectie generală

 

(1) Inspectia generală, desemnată potrivit art. 1, are competentă generală materială si teritorială în efectuarea activitătii de inspectie generală în cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, precum si la nivelul structurilor teritoriale ale acesteia.

(2) În sensul prezentului ordin, prin sintagma structurile teritoriale ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscală se întelege: directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, inclusiv administratiile fiscale subordonate acestora, Autoritatea Natională a Vămilor si unitătile subordonate, Garda Financiară si unitătile subordonate.

 

ARTICOLUL 5

Declansarea si derularea activitătii de inspectie

 

(1) În baza dispozitiei presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală se emite ordinul de serviciu, conform modelului prezentat în anexa la prezenta procedură. Ordinul de serviciu reprezintă mandatul acordat de presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală si stă la baza oricărei actiuni desfăsurate de Inspectia generală.

(2) De regulă, actiunea de control sau de verificare se realizează de către o echipă constituită din minimum două persoane.

(3) În raport de aspectele sesizate se va proceda la întocmirea tematicii de control sau de verificare, cu stabilirea punctuală a obiectivelor actiunii.

(4) În functie de complexitatea obiectului actiunilor de control sau de verificare, cu aprobarea presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, în componenta echipelor pot fi atrase si alte persoane din cadrul structurilor centrale sau teritoriale, precum si din cadrul altor institutii publice cu atributii similare.

(5) Reprezentantii structurii supuse actiunii de control sau de verificare ori, după caz, persoana verificată sunt obligati să pună la dispozitia organelor de inspectie toate documentele, informatiile si datele pe care le detin si/sau care au legătură cu exercitarea sarcinilor de serviciu, precum si de a colabora cu echipa de inspectie, refuzul constituind abatere disciplinară, contraventională sau penală, după caz.

(6) Pe parcursul derulării actiunii de control sau de verificare se pot solicita explicatii scrise, note de relatii, se pot întocmi note de constatare si se pot ridica copii de pe orice document justificativ.

(7) Anuntarea prealabilă a entitătii ce urmează a fi supuse actiunii de control sau de verificare nu este obligatorie.

 

ARTICOLUL 6

Materializarea rezultatelor actiunii de inspectie

 

(1) Inspectia generală întocmeste, ca urmare a activitătii specifice desfăsurate, acte de control sau de verificare (rapoarte, rapoarte de revizie, procese-verbale de inspectie, procese-verbale de contraventie, note de control, note de constatare, sinteze, informări etc.).

(2) Rezultatele actiunii de control sau de verificare vor fi consemnate într-un act scris, la întocmirea căruia se vor avea în vedere toate informatiile furnizate de entitatea supusă inspectiei, constatările, concluziile si măsurile propuse de echipa de inspectie, precum si fundamentarea legală a acestora.

(3) Actele de control prin care s-a atras răspunderea civilă sau contraventională se comunică persoanelor găsite vinovate de încălcarea prevederilor legale.

 

ARTICOLUL 7

Structura actelor întocmite de Inspectia generală

 

(1) La elaborarea actului de control se vor respecta următoarele cerinte:

a) constatările trebuie să apartină domeniului/obiectivelor actiunii de inspectie generală si să fie sustinute prin documente justificative corespunzătoare;

b) măsurile propuse trebuie să fie în concordantă cu constatările si prevederile legale.

(2) La redactarea actului de control se vor respecta următoarele principii:

a) prezentarea constatărilor într-o manieră pertinentă si incontestabilă;

b) evitarea utilizării expresiilor imprecise („se pare”, „în general”, „uneori”, „evident”), a stilului eliptic de exprimare, a limbajului abstract;

c) promovarea unui limbaj cât mai uzual si a unui stil de exprimare concret;

d) evitarea tonului polemic, jignitor, tendentios;

e) ierarhizarea constatărilor (numai cele importante vor fi prezentate în sinteză sau la concluzii).

(3) Actul de control trebuie să cuprindă cel putin următoarele elemente:

a) scopul si obiectivele controlului;

b) datele de identificare (baza legală, ordinul de serviciu, echipa de inspectie, entitatea supusă controlului si persoanele care au asigurat reprezentarea acesteia, durata actiunii si perioada controlată);

c) modul de desfăsurare a controlului (documente/materiale examinate, materiale întocmite în cursul actiunii de control);

d) constatările echipei de inspectie, explicitate faptic si fundamentate prin trimiteri la normele legale incidente, precum si nominalizarea persoanelor responsabile;

e) concluziile, care au la bază constatările echipei de inspectie cu privire la deficientele semnalate;

f) măsurile, care trebuie să fie pertinente, să nu fie disproportionate în raport cu constatările pe care se bazează si să conducă la remedierea deficientelor constatate;

g) documentatia-anexă (note explicative, note de relatii, situatii, acte, documente si orice alt material probant sau justificativ), precum si o sinteză a principalelor constatări, recomandări si măsuri, de la caz la caz.

(4) Procesul-verbal de inspectie, întocmit în conditiile art. 2 lit. d) din prezenta procedură, este supus căilor de atac si termenelor stabilite prin art. 22 alin. (8) din Ordonanta Guvernului nr. 119/1999, republicată, cu modificările ulterioare.

 

ARTICOLUL 8

Valorificarea constatărilor

 

(1) Actele de control întocmite de Inspectia generală vor fi înaintate, spre avizare si aprobare, directorului general al Inspectiei generale si presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.

(2) Măsurile dispuse vor fi comunicate entitătilor verificate în vederea implementării acestora.

(3) După caz, acestea vor fi transmise, pentru informare si/sau luarea măsurilor legale care se impun, altor structuri centrale ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.

(4) În cazul în care se constată săvârsirea de acte sau fapte prevăzute de legea penală, concluziile retinute în actele întocmite de Inspectia generală vor fi înaintate Directiei generale juridice din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, în vederea sesizării autoritătilor competente.

 

ARTICOLUL 9

Urmărirea măsurilor stabilite

 

(1) Inspectia generală va urmări dacă măsurile aprobate de conducerea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală sunt aplicate întocmai si în termenele stabilite.

(2) Structura controlată trebuie să informeze Inspectia generală despre modul de implementare a măsurilor.

 

ANEXĂ

la procedură

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

Inspectia generală

Data ....................

 

ORDIN DE SERVICIU Nr. ................

- model –

 

În conformitate cu prevederile ...................................................................................................................................……………..........,

în baza .............................................................................................................................................................................................,

(factorul generator)

Începând cu data de ....................................., se va efectua ........................................................................................……………........,

la ....................................................................................................................................................................................................…

(tipul actiunii)

Scopul controlului este ..............................................................................................................................................………................,

iar obiectivele acestuia sunt (se completează în cazul actiunilor de revizie): ...........................................................................…………......

...................................................................................................................................................................................….....................

............................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................….....................

...............................................................................................................................................................,...........................................

Echipa de inspectie este formată din:

.................................................................................................................................................……..................................................,

...........................................................................................................................................................................................................,

..........................................................................................................................................................................................................,

.......................................................................................................................................................................................................... .

 

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

............................................................................

 

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

 

ORDIN

privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark, aferente lunii martie 2008

 

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările si completările ulterioare, ale pct. 3.2.4 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, ale Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 2.461/2007 privind aprobarea caracteristicilor titlurilor de stat si procedurilor privind contractarea datoriei publice guvernamentale prin emiterea de titluri de stat de tip benchmark, ale Regulamentului privind operatiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.408/2005, cu modificările si completările ulterioare,   ale Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 11/2005 privind piata primară a titlurilor de stat administrată de Banca Natională a României si ale Regulamentului Băncii Nationale a României nr.12/2005 privind piata secundară a titlurilor de stat administrată de Banca Natională a României si ale Conventiei nr. 184.575/13/2005, încheiată între Ministerul Finantelor Publice si Banca Natională a României,

ministrul economiei si finantelor emite următorul ordin:

Art. 1. - În vederea finantării si refinantării datoriei publice în luna martie 2008 se aprobă prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark, în valoare nominală totală de 1.600 milioane lei, prevăzute în anexele nr.1 si 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art.2. - Directia generală de trezorerie si datorie publică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art.3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul economiei si finantelor,

Eugen Orlando Teodorovici,

secretar de stat

 

Bucuresti, 28 februarie 2008.

Nr. 590.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROSPECT DE EMISIUNE

al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna martie 2008

 

Art. 1. - În vederea finantării si refinantării datoriei publice în luna martie 2008, Ministerul Economiei si Finantelor anuntă lansarea de emisiuni de certificate de trezorerie cu discont, astfel:

 

Cod ISIN

Data licitatiei

Data emisiunii

Data scadentei

Numărul de zile

Valoarea emisiunii

- lei -

RO0808CTN054

12.03.2008

14.03.2008

12.09.2008

182

500.000.000

RO0809CTN060

26.03.2008

28.03.2008

27.03.2009

364

100.000.000

 

Art. 2. - Valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu discont este de 10.000 lei.

Art. 3. - Metoda de vânzare este licitatia si va avea loc la data mentionată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu pret multiplu.

Art. 4. - Certificatele de trezorerie cu discont pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât si în contul clientilor persoane fizice si juridice.

Art. 5. - (1) Ofertele de cumpărare sunt competitive si necompetitive.

(2) În cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 7 la Normele Băncii Nationale a României nr. 13/2005 în aplicarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 11/2005 privind piata primară a titlurilor de stat administrată de Banca Natională a României, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Numărul de transe valorice la rate diferite ale randamentului nu este restrictionat.

(4) Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice si juridice, cu exceptia institutiilor de credit, astfel cum sunt acestea definite în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, în calitate de clienti ai dealerilor primari.

(5) În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 5 la Normele Băncii Nationale a României nr. 13/2005, cu modificările si completările ulterioare. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 10% din totalul emisiunilor anuntate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al randamentului la care s-au adjudecat ofertele competitive.

(6) Fiecare transă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va fi de minimum 10.000 lei.

Art. 6. Pretul si randamentul se vor determina utilizând următoarele formule:

 

P = 1 – d x r / 360

 

Y = r/P,

în care:

P = pretul titlului cu discont, exprimat cu 4 zecimale;

d = numărul de zile până la scadentă;

r = rata discontului, exprimată cu două zecimale;

Y = randamentul, exprimat cu două zecimale.

Art. 7. - Ofertele de cumpărare se depun la Banca Natională a României, ce actionează în calitate de administrator al pietei primare si secundare a titlurilor de stat si al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitatiei, până la ora 12,00.

Art. 8. - Rezultatul licitatiei se va stabili în aceeasi zi la sediul Băncii Nationale a României, de către Comisia de licitatie constituită în acest scop, si va fi dat publicitătii.

Art. 9. - Evenimentele de plată aferente certificatelor de trezorerie cu discont se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de înregistrare si decontare a operatiunilor cu titluri de stat - SaFIR.

Art. 10. - Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plătile aferente titlului de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situatie rămân în proprietatea detinătorului înregistrat si nu pot fi tranzactionate.

Art. 11. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art.1 este reglementat de legislatia în vigoare.

 

ANEXA Nr. 2

 

PROSPECT DE EMISIUNE

al obligatiunilor de stat de tip benchmark lansate în luna martie 2008

 

Art. 1. - În vederea finantării si refinantării datoriei publice în luna martie 2008, Ministerul Economiei si Finantelor anuntă redeschiderea emisiunilor de obligatiuni de stat de tip benchmark cu scadenta la 3 si 5 ani, cu următoarele caracteristici:

 

Cod ISIN

Data licitatiei

Data emisiunii

Data scadentei

Maturitate

Număr de ani

Rata cuponului

%

Dobânda acumulată*)

- lei/titlu -

Valoarea nominală totală

- lei -

RO0811DBN013

6.03.2008

10.03.2008

25.10.2011

3

8,00

299,45

500.000.000

RO0813DBN027

20.03.2008

24.03.2008

5.03.2013

5

8,25

42,95

500.000.000

 

*) Dobânda acumulată este determinată în conformitate cu prevederile anexei nr. 3 la Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.461/2007.

 

Art. 2. - Valoarea nominală totală a emisiunii de obligatiuni de stat de tip benchmark poate fi majorată prin redeschideri ulterioare ale acesteia.

Art. 3. - Valoarea nominală individuală a unei obligatiuni de stat de tip benchmark este de 10.000 lei.

Art. 4. - Dobânda (cuponul) se plăteste anual la datele specificate în prospectul de emisiune aprobat prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 303/2008 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark, aferente lunii februarie 2008, fiind determinată conform formulei:

 

D = VN* r/frecventa anuală a cuponului (1),

 

în care:

D = dobânda (cuponul);

VN = valoarea nominală;

r = rata cuponului.

Art. 5. - Metoda de vânzare este licitatia si va avea loc la data mentionată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va efectua după metoda cu pret multiplu. Cotatia de pret va fi exprimată sub formă procentuală, cu 4 zecimale.

Art. 6. - Obligatiunile de stat de tip benchmark pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât si în contul clientilor, persoane fizice si juridice.

Art. 7. - (1) Ofertele de cumpărare sunt competitive si necompetitive.

(2) În cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr.10 la Normele Băncii Nationale a României nr. 13/2005, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Numărul cotatiilor de pret nu este restrictionat.

(4) Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice si juridice, cu exceptia institutiilor de credit, astfel cum sunt acestea definite în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, în calitate de clienti ai dealerilor primari.

(5) În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 9 la Normele Băncii Nationale a României nr.13/2005, cu modificările si completările ulterioare.

Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 10% din totalul emisiunilor anuntate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al pretului la care s-au adjudecat ofertele competitive.

(6) Fiecare transă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va fi de minimum 10.000 lei.

Art. 8. - Ofertele de cumpărare se depun la Banca Natională a României, ce actionează în calitate de administrator al pietei primare si secundare a titlurilor de stat si al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitatiei, până la ora 12,00.

Art. 9. - Rezultatul licitatiei se va stabili în aceeasi zi la sediul Băncii Nationale a României, de către Comisia de licitatie constituită în acest scop, si va fi dat publicitătii.

Art. 10. - Evenimentele de plată aferente obligatiunilor de stat de tip benchmark se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de înregistrare si decontare a operatiunilor cu titluri de stat – SaFIR.

Art. 11. - Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plătile aferente titlului de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situatie rămân în proprietatea detinătorului înregistrat si nu pot fi tranzactionate.

Art. 12. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislatia în vigoare.

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 559/2006 pentru aprobarea caracteristicilor tehnice si a modalitătilor de eliberare si utilizare ale cardului european de asigurări sociale de sănătate si pentru aprobarea modelului certificatului provizoriu de înlocuire a cardului european de asigurări sociale de sănătate, precum si a instructiunilor de completare si a modalitătilor de eliberare si utilizare ale acestuia

 

Având în vedere Referatul de aprobare al Directiei juridic si contencios si al Serviciului relatii internationale din cadrul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. VII271/143 din 25 februarie 2008,

în temeiul prevederilor art. 281 alin. (2), ale art. 320-329 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Articol unic. - Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 559/2006 pentru aprobarea caracteristicilor tehnice si a modalitătilor de eliberare si utilizare ale cardului european de asigurări sociale de sănătate si pentru aprobarea modelului certificatului provizoriu de înlocuire a cardului european de asigurări sociale de sănătate, precum si a instructiunilor de completare si a modalitătilor de eliberare si utilizare ale acestuia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 992 din 12 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La anexa nr. 1 capitolul II, punctul 2.3 se modifică si va avea următorul cuprins:

„2.3. Casa de asigurări de sănătate verifică calitatea de asigurat a persoanei solicitante, urmând a elibera cardul acesteia, în situatia în care cererea sa este aprobată.”

2. La anexa nr. 1 capitolul II, punctul 2.4 se modifică si va avea următorul cuprins:

„2.4. Cardul se eliberează în termen de 7 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii în sistemul informatic unic national care gestionează aplicarea regulamentelor Uniunii Europene, denumită în continuare UE, privind drepturile asiguratilor aflati în sedere temporară într-un stat membru al UE sau al Spatiului Economic European, denumit în continuarea SEE.”

3. La anexa nr. 1 capitolul II, punctul 2.6 se modifică si va avea următorul cuprins:

„2.6. Cardul deschide dreptul titularului la servicii medicale care devin necesare pe perioada deplasării într-un stat membru al UE sau al SEE.”

4. La anexa nr. 1 capitolul II, punctul 2.7 se modifică si va avea următorul cuprins:

„2.7. Serviciile medicale acordate nu trebuie să depăsească ceea ce este necesar din punct de vedere medical în timpul sederii temporare în statul membru al UE sau al SEE.”

5. La anexa nr. 1 capitolul II, punctul 2.8 se modifică si va avea următorul cuprins:

„2.8. Serviciile medicale se acordă în conformitate cu legislatia statului membru al UE sau al SEE în care se deplasează titularul cardului.”

6. La anexa nr. 1 capitolul II, punctul 2.10 se modifică si va avea următorul cuprins:

„2.10. În situatia în care persoana care a obtinut un card nu îndeplineste toate conditiile în baza cărora s-a eliberat cardul pe toată perioada de valabilitate a acestuia (inclusiv plata contributiei de asigurări sociale de sănătate) si în această perioadă beneficiază de servicii medicale în cadrul unei deplasări într-un stat membru al UE sau al SEE, persoana în cauză va suporta contravaloarea acestor servicii. În această situatie, casa de asigurări de sănătate emitentă a cardului va rambursa contravaloarea acestor servicii institutiei din statul membru care a acordat serviciile si ulterior va recupera contravaloarea acestora de la persoana în cauză.”

7. Anexa la caracteristicile tehnice „Cerere tip pentru eliberarea cardului european de asigurări sociale de sănătate” se modifică si va avea următorul cuprins:

 

„ANEXĂ

la caracteristicile tehnice

 

CERERE-TIP

pentru eliberarea cardului european de asigurări sociale de sănătate

 

Către Casa de Asigurări de Sănătate ...........................

Adresa ..........................................................................

Data ..........................

 

Stimate domnule/Stimată doamnă presedinte - director general,

Prin prezenta formulez o cerere, conform titlului IX din Legea nr. 95/2005 privind reforma în domeniul sănătătii, prin care solicit să îmi fie eliberat cardul european de asigurări sociale de sănătate la adresa mai jos mentionată.

Prezenta cerere reprezintă în acelasi timp si o declaratie pe propria răspundere prin care certific faptul că nu intentionez să utilizez cardul european de asigurări sociale de sănătate pentru deplasări care au ca scop beneficierea de tratament medical.

De asemenea, în situatia în care beneficiez de servicii medicale în baza cardului european de asigurări sociale de sănătate în perioada în care nu mai îndeplinesc toate conditiile în baza cărora s-a eliberat cardul (inclusiv plata contributiei de asigurări sociale de sănătate), mă oblig să suport în totalitate contravaloarea serviciilor medicale decontate din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate si rambursate institutiei din statul membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European unde au fost acordate aceste servicii medicale.

 

...............................

(numele si prenumele)

 

 

Numele si prenumele persoanei ......................

Adresa ..............................................................

CNP ................................................................

Telefon . ............................................................

Fax ..................................................................

Interval orar1) ...................................................


1) Se va trece intervalul orar în care persoana estimează că va fi prezentă la adresa indicată pentru a primi cardul european de asigurări sociale de sănătate.”

 

8. La anexa nr. 2 capitolul III, punctul 3.1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„3.1. Certificatul provizoriu de înlocuire a cardului european de asigurări sociale de sănătate, denumit în continuare certificat, se eliberează de casa de asigurări de sănătate în următoarele situatii:

a) în cazul în care persoana asigurată se află în sedere temporară într-un stat membru al UE sau al SEE si nu poate prezenta cardul deoarece nu l-a solicitat la plecare, l-a pierdut, i-a fost furat sau cardul nu este recunoscut de furnizorul de servicii medicale unde este prezentat sau în orice altă situatie similară. În această situatie certificatul poate fi solicitat de:

1. institutia locului de sedere temporară (prin formularul E107) din statul membru al UE sau al SEE pe teritoriul căruia persoana asigurată are nevoie de asistentă medicală ce a devenit necesară în timpul deplasării sale;

2. persoana care se află pe teritoriul unui stat membru al UE sau al SEE si are nevoie de asistenta medicală ce a devenit necesară pe timpul deplasării sale. În acest caz certificatul se solicită prin intermediul unei cereri scrise adresate casei de asigurări de sănătate unde este luată în evidentă persoana asigurată. Cererea se poate transmite prin postă, fax sau e-mail;

b) în situatia în care circumstante exceptionale împiedică casa de asigurări de sănătate să pună cardul la dispozitia persoanei asigurate;

c) dacă există situatii de urgentă care ar face necesară eliberarea cardului în mai putin de 7 zile lucrătoare.”

9. La anexa nr. 2 capitolul III, punctul 3.2 se modifică si va avea următorul cuprins:

„3.2.1. Pentru situatiile prevăzute la pct. 3.1 lit. a) si c), certificatul se eliberează în termen de 24 de ore de la data înregistrării cererii la casa de asigurări de sănătate la care este luată în evidentă persoana asigurată. Certificatul se transmite în regim de urgentă de casa de asigurări de sănătate emitentă, în România sau în statul membru al UE sau al SEE, la adresa indicată de persoana asigurată, prin postă, fax sau e-mail.

3.2.2. Pentru situatiile prevăzute la pct. 3.1 lit. b), certificatul se eliberează în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii la casa de asigurări de sănătate la care este luată în evidentă persoana asigurată. Certificatul se poate elibera persoanei solicitante sau poate fi transmis acesteia prin postă.

3.2.3. În situatiile prevăzute la pct. 3.1 lit. a), data de la care începe perioada de valabilitate a certificatului poate fi stabilită si anterior datei de emitere a certificatului, dar nu cu mai mult de 3 luni.

3.2.4. În toate situatiile, certificatul se eliberează numai prin sistemul informatic unic national care gestionează aplicarea regulamentelor UE privind drepturile asiguratilor aflati în sedere temporară într-un stat membru al UE sau al SEE. ”

10. La anexa nr. 2 capitolul III, punctul 3.3 se modifică si va avea următorul cuprins:

„3.3. Pentru eliberarea certificatului se realizează aceleasi verificări ca la eliberarea cardului.”

11. La anexa nr. 2 capitolul III, punctul 3.5 se modifică si va avea următorul cuprins:

„3.5. Certificatul deschide dreptul titularului la servicii medicale care devin necesare în perioada deplasării într-un stat membru al UE sau al SEE în aceleasi conditii ca si cardul.”

12. La anexa nr. 2 capitolul III, punctul 3.6 se modifică si va avea următorul cuprins:

„3.6. Serviciile medicale acordate nu trebuie să depăsească ceea ce este necesar din punct de vedere medical în timpul sederii temporare în statul membru al UE sau al SEE.”

13. La anexa nr. 2 capitolul III, punctul 3.7 se modifică si va avea următorul cuprins:

„3.7. Serviciile medicale se acordă în conformitate cu legislatia statului membru al UE sau al SEE în care se deplasează titularul certificatului.”

14. La anexa nr. 2 capitolul III, punctul 3.9 se modifică si va avea următorul cuprins:

„3.9. În situatia în care persoana care a obtinut un certificat nu îndeplineste toate conditiile în baza cărora s-a eliberat certificatul pe toată perioada de valabilitate a acestuia (inclusiv plata contributiei de asigurări sociale de sănătate) si beneficiază de servicii medicale în această perioadă în cadrul unei deplasări într-un stat membru al UE sau al SEE, contravaloarea acestor servicii va fi suportată de persoana în cauză. În această situatie, casa de asigurări de sănătate emitentă a certificatului va rambursa contravaloarea acestor servicii medicale institutiei din statul membru care a acordat serviciile medicale si ulterior va recupera contravaloarea acestora de la persoana în cauză.”

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Vasile Ciurchea

 

Bucuresti, 25 februarie 2008.

Nr. 162.