MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 176         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 7 martie 2008

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

11. - Hotărâre privind încuviintarea efectuării de către Comisia pentru sănătate si familie a unei anchete cu privire la modul de privatizare a Societătii Comerciale „Antibiotice” - S.A. Iasi

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

22. - Ordonantă de urgentă privind stabilirea conditiilor în care România urmează să participe la lichidarea datoriei Liberiei la Fondul Monetar International

 

214. - Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe

 

224. - Hotărâre privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinantate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin Programul National de Dezvoltare Rurală 2007-2013

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

16. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile de organizare si functionare a unitătilor farmaceutice veterinare si a unitătilor destinate comercializării animalelor de companie

 

264. - Ordin al ministrului sănătătii publice pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii publice nr. 112/2007 privind criteriile de performantă în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

privind încuviintarea efectuării de către Comisia pentru sănătate si familie a unei anchete cu privire la modul de privatizare a Societătii Comerciale „Antibiotice” - S.A. Iasi

 

În conformitate cu prevederile art. 71, art. 73 alin. (2) si ale art. 79 din Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se încuviintează efectuarea de către Comisia pentru sănătate si familie, denumită în continuare Comisie, a cărei componentă este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, a unei anchete cu privire la modul de privatizare a Societătii Comerciale „Antibiotice” - S.A. Iasi, denumită în continuare societate comercială, cu următoarele obiective:

a) stabilirea oportunitătii privatizării din punctul de vedere al consecintelor asupra asigurării cu antibiotice si tuberculostatice, la un pret accesibil, a întregii populatii a României;

b) evaluarea consecintelor de natură socială ce decurg din privatizarea societătii comerciale;

c) analiza impactului vânzării societătii comerciale asupra Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate în eventualitatea stopării productiei unor antibiotice si tuberculostatice larg folosite în România;

d) verificarea sesizării făcute de către Sindicatul Antibiotice Iasi cu privire la absenta unui pact social care să facă parte din caietul de sarcini al privatizării;

e) investigarea motivelor care au determinat cresterea valorii societătii comerciale de 80 de ori în numai 2 ani;

f) analiza cauzelor care au dus la scăderea abruptă a interesului unor potentiali cumpărători de la 53 la numai 2, până în prezent;

g) evaluarea posibilitătilor si a consecintelor conditionării cumpărării pachetului majoritar de către un producător de medicamente pentru a asigura dezvoltarea ulterioară a fabricii si pentru a preîntâmpina cumpărarea având drept unic obiectiv valorificarea celor 400.000 m2 ai societătii comerciale, a căror valoare de piată este de două ori mai mare decât pretul de pornire al licitatiei;

h) analiza motivelor pentru care Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului refuză să respecte hotărârea Curtii de Apel Iasi de suspendare a Hotărârii Guvernului nr. 1.400/2007 pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 794/2000 privind strategia de privatizare a Societătii Comerciale „Antibiotice” - S.A. Iasi, inclusă în componenta „Privatizarea societătilor comerciale cu capital majoritar de stat” din cadrul PSAL (Programul pentru Ajustarea Sectorului Privat), si a deciziei presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului de continuare a procesului de privatizare în orice conditii.

Art. 2. - Convocarea sedintelor Comisiei se face cu cel putin o zi înainte de către presedintele acesteia sau de către un vicepresedinte care îl înlocuieste.

Art. 3. - (1) Pentru ca sedintele Comisiei să aibă loc este necesară participarea majoritătii membrilor care o compun.

(2) Hotărârile Comisiei se adoptă cu votul majoritătii membrilor acesteia.

(3) În conditiile în care unul dintre membrii Comisiei se află în imposibilitatea de a participa la lucrări, grupul parlamentar respectiv va desemna un înlocuitor.

Art. 4. - (1) Comisia poate invita pentru audiere si explicatii orice persoană care poate avea cunostintă despre o faptă sau o împrejurare de natură să servească la aflarea adevărului în domeniul care formează obiectul activitătii Comisiei.

(2) La cererea Comisiei, orice persoană care cunoaste fapte sau împrejurări în legătură cu obiectul cercetării sau care detine un mijloc de probă este obligată să le aducă la cunostintă. Institutiile si autoritătile care au legătură cu situatiile prevăzute la art. 1, dar si cu alte aspecte legate de obiectul activitătii Comisiei sunt obligate, în conditiile legii, să răspundă la solicitările Comisiei în termenul stabilit de aceasta.

(3) Când pentru lămurirea unor fapte sau împrejurări în vederea aflării adevărului este necesară prezenta unor experti, Comisia dispune efectuarea de expertize.

(4) Dispozitiile legale referitoare la invitarea, prezentarea si ascultarea martorilor, precum si cele privitoare la prezentarea si predarea obiectelor ori înscrisurilor sau efectuarea expertizelor se aplică în mod corespunzător.

(5) Presedintele sau vicepresedintele Comisiei, după caz, atrage atentia persoanei audiate că are obligatia de a spune adevărul, de a nu ascunde nimic din ceea ce stie si că nerespectarea acestei obligatii atrage răspunderea legală.

Art. 5. - Lucrările Comisiei sunt publice, cu exceptia cazului în care plenul Comisiei hotărăste altfel.

Art. 6. - Constatările, concluziile si propunerile Comisiei vor face obiectul unui raport, care va fi depus la Biroul permanent al Camerei Deputatilor până la data de 10 martie 2008, în vederea dezbaterii în plenul Camerei Deputatilor.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din data de 4 martie 2008, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

 

Bucuresti, 4 martie 2008.

Nr. 11.

 

ANEXĂ

 

COMPONENTA

Comisiei pentru sănătate si familie

 

- Domnul deputat acad. prof. dr. Mircea Ifrim, Grupul parlamentar al PRM - presedinte

- Domnul deputat dr. Ovidiu Brînzan, Grupul parlamentar al PSD - vicepresedinte

- Domnul deputat Movilă Petru, Grupul parlamentar al PD-L - vicepresedinte

- Domnul deputat dr. Diaconescu Renică, Grupul parlamentar al PNL - secretar

- Domnul deputat dr. Luchian Ion, Grupul parlamentar al PNL - secretar

- Domnul deputat dr. Boeriu Valeriu Victor, Grupul parlamentar al PNL - membru

- Domnul deputat dr. Bónis István, Grupul parlamentar al UDMR - membru

- Domnul deputat farm. Burnei Ion, Grupul parlamentar al PSD - membru

- Domnul deputat dr. Câmpanu Liviu, Grupul parlamentar al PNL - membru

- Domnul deputat dr. Ciocâlteu Alexandru, Grupul parlamentar al PD-L - membru

- Domnul deputat Ciontu Corneliu, Grupul parlamentar al PC - membru

- Domnul deputat dr. Grigore Crăciunescu, Grupul parlamentar al PNL - membru

- Domnul deputat dr. Nechita Aurel, Grupul parlamentar al PSD - membru

- Domnul deputat dr. Paveliu Marian Sorin, Grupul parlamentar al PD-L - membru

- Domnul deputat dr. Rădulescu Cristian, Grupul parlamentar al PD-L - membru

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind stabilirea conditiilor în care România urmează să participe la lichidarea datoriei Liberiei la Fondul Monetar International

 

Având în vedere că solutia juridică identificată pentru reglementarea participării României la lichidarea datoriei Liberiei la Fondul Monetar International (FMI), adoptată în baza principiului simetriei - respectiv faptul că aderarea României la Fondul Monetar International s-a realizat prin Decretul Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România nr. 493/1972 -, se referă la promovarea unui act normativ cu fortă juridică de lege,

având în vedere caracterul de urgentă privind acordarea împuternicirii pentru Banca Natională a României, în calitate de reprezentant al României cu drepturi depline în Consiliul guvernatorilor al FMI, de a comunica Fondului Monetar International pozitia României privind lichidarea datoriei Liberiei fată de această institutie financiară, motivat de următoarele considerente:

1. întâlnirea Consiliului guvernatorilor din data de 12 noiembrie 2007, la care s-a stabilit ca toate tările membre ale Constituentei FMI, din care face parte si România, să contribuie la lichidarea datoriei Liberiei fată de FMI;

2. faptul că participarea României la această actiune reprezintă un semnal pozitiv pentru celelalte state partenere si ar sublinia transparenta eforturilor făcute de România pe linia asigurării coeziunii actiunilor întreprinse de statele membre ale FMI;

3. faptul că România trebuie să confirme participarea sa la lichidarea datoriei Liberiei fată de FMI până la reuniunea de primăvară a FMI si a Băncii Mondiale, care va avea loc în perioada 12-13 aprilie 2008,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - Se aprobă participarea României, alături de alte state membre ale Constituentei din care face parte la Fondul Monetar International, la lichidarea, prin stergere sau reducere, a datoriei Liberiei la Fondul Monetar International, prin renuntarea voluntară la o cotă de 35% din contributia acumulată în contul de provizioane SCA - 1 (Special Contingent Account).

Art. 2. - Se împuterniceste Banca Natională a României, în calitate de reprezentant al României cu drepturi depline în Consiliul guvernatorilor al Fondului Monetar International, să comunice Fondului Monetar International pozitia României privind lichidarea datoriei Liberiei la Fondul Monetar International.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 5 martie 2008.

Nr. 22.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126 din 12 februarie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se înlocuieste cu anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Iulian Buga,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

p. Ministrul economiei si finantelor,

Eugen Orlando Teodorovici,

secretar de stat

 

Bucuresti, 27 februarie 2008.

Nr. 214.

 

ANEXA

 

Structura Organizatorica

a Ministerului Afacerilor Externe

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinantate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin Programul National de Dezvoltare Rurală 2007-2013

 

Având în vedere prevederile Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), ale Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1.974/2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.698/2005, ale Regulamentului Consiliului (CE EURATOM) nr. 1.605/2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunitătii Europene, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finantării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum si a fondurilor de cofinantare si prefinantare alocate de la bugetul de stat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 492/2006, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 74 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.698/2005,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL I

Obiectiv si dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Obiectul prezentei hotărâri îl constituie stabilirea cadrului general pentru aplicarea procedurilor de evaluare, selectie, contractare, achizitii, plată, control si monitorizare, aferente proiectelor cofinantate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, denumit în continuare FEADR, prin Programul National de Dezvoltare Rurală 2007-2013, denumit în continuare PNDR, pe întreaga perioadă de derulare a programului, în regiunile eligibile în cadrul Obiectivului de convergentă.

(2) Prin PNDR se finantează inclusiv două scheme transparente de ajutor de stat, ale căror prevederi sunt de strictă interpretare si aplicare. Aceste scheme, instituite/aprobate prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale, sunt aferente măsurii 123, si anume:

a) Schema XS 13/2008 „Stimularea IMM-urilor care procesează produse agricole în vederea obtinerii unor produse alimentare, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1 la Tratatul CE, precum si a celor care desfăsoară activităti de procesare a produselor agricole în vederea obtinerii si utilizării surselor de energie regenerabilă si a biocombustibililor”, denumită în continuare XS 13/2008;

b) Schema XS 28/2008 „Stimularea microîntreprinderilor din domeniul prelucrării primare a produselor forestiere lemnoase si nelemnoase”, denumită în continuare XS 28/2008.

Art. 2. - (1) Termenii „programare”, „regiune”, „axă”, „măsură”, „operatiune”, „monitorizare, evaluare”, „strategie de dezvoltare locală”, „beneficiar”, „cheltuială publică”, „Obiectiv de convergentă” au întelesul din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 277 din 21 octombrie 2005.

(2) În întelesul prezentei hotărâri, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) PNDR - reprezintă documentul programatic elaborat potrivit Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.698/2005, în baza căruia vor fi accesate sumele alocate României pentru perioada de programare 2007-2013;

b) Ghidul solicitantului - reprezintă o detaliere tehnică si financiară a fiecărei măsuri si cuprinde setul de informatii necesare solicitantului pentru pregătirea, derularea si implementarea proiectului, elaborat pentru fiecare măsură de către Agentia de Plăti pentru Dezvoltare Rurală si Pescuit, denumită în continuare APDRP; este disponibil la sediul central al APDRP, la centrele regionale ale APDRP si la oficiile judetene ale APDRP, precum si pe site-ul APDRP si al Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, denumit în continuare MADR;

c) contract de finantare - reprezintă documentul juridic încheiat între APDRP si beneficiar, prin care se stabilesc obiectul, drepturile si obligatiile părtilor, durata de executie, valoarea, plata, precum si alte dispozitii si conditii specifice, prin care se acordă asistentă financiară nerambursabilă din FEADR în scopul atingerii obiectivelor măsurilor cuprinse în PNDR;

d) angajament - reprezintă documentul încheiat de un solicitant al sprijinului acordat pentru utilizarea durabilă a terenurilor agricole si forestiere, prin care se obligă să respecte conditiile si modalitatea de acordare a plătilor de către Agentia de Plăti si Interventie în Agricultură, denumită în continuare APIA;

e) proiect eligibil - reprezintă proiectul care îndeplineste conditiile minime prevăzute în fisa tehnică a măsurii si care poate fi selectat, conform criteriilor stabilite prin PNDR, pentru a primi asistentă financiară nerambursabilă din FEADR;

f) cheltuieli eligibile generale - se încadrează în categoria de cheltuieli eligibile comune tuturor măsurilor si reprezintă costurile necesare pentru pregătirea si implementarea proiectelor finantate din PNDR;

g) cheltuieli eligibile specifice - reprezintă cheltuielile privind realizarea de investitii pentru fiecare dintre măsurile cuprinse în PNDR;

h) costuri generale ale proiectului - reprezintă acele costuri necesare pentru pregătirea si implementarea proiectului, constând în cheltuieli pentru consultantă, proiectare, monitorizare si management, inclusiv taxele pentru eliberarea certificatelor, conform art. 55 din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.974/2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 368 din 23 decembrie 2006, precum si cele privind obtinerea avizelor si autorizatiilor necesare implementării proiectelor, asa cum sunt acestea prevăzute în legislatia natională;

i) schemă de ajutor de stat transparentă – reprezintă instrumentul de cofinantare din FEADR a proiectelor aferente măsurii 123 „Cresterea valorii adăugate a produselor agricole si forestiere”, cu respectarea criteriilor prevăzute în Regulamentul Comisiei (CE) nr. 70/2001 privind aplicarea art. 87 si 88 din Tratatul CE la ajutoarele de stat pentru întreprinderi mici si mijlocii, cu modificările si completările ulterioare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 10 din 13 ianuarie 2001;

j) schema de minimis - reprezintă instrumentul de cofinantare din FEADR a proiectelor aferente măsurilor 312 „Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de microîntreprinderi”, 313 „Încurajarea activitătilor turistice” si 322 „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătătirea serviciilor de bază pentru economia si populatia rurală si punerea în valoare a mostenirii rurale”, cu respectarea criteriilor prevăzute în Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.998/2006 privind aplicarea art. 87 si 88 din Tratatul CE la ajutoarele de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 379 din 28 decembrie 2006;

k) aviz cu recomandări la studiul de fezabilitate privind încadrarea în specificul arhitectural local – reprezintă documentul eliberat de un organism competent pentru proiectele speficice măsurilor 313 „Încurajarea activitătilor turistice” si 322 „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătătirea serviciilor de bază pentru economia si populatia rurală si punerea în valoare a mostenirii rurale”, cu privire la atestarea respectării criteriului de încadrare în arhitectura specifică locală;

l) mijloace de transport specializate – reprezintă autovehiculele adaptate la cerintele de transport în cont propriu al materiei prime si/sau al productiei obtinute si care sunt prevăzute în studiul de fezabilitate sau în memoriul justificativ, anexate cererii de finantare, vehiculele care îndeplinesc aceleasi cerinte si au o functie specifică ce necesită adaptări ale caroseriei si/sau echipamente speciale, precum si mijloacele de transport prevăzute ca eligibile în fisele măsurilor din cadrul PNDR;

m) conflict de interese - reprezintă situatia în care există legături între structurile actionariatului beneficiarului si ofertantii acestuia, între membrii comisiei de evaluare si ofertanti sau atunci când ofertantul câstigător detine pachetul majoritar de actiuni în două firme participante pentru acelasi tip de achizitie în cadrul achizitiilor realizate de solicitantii privati ai fondurilor nerambursabile FEADR.

 

CAPITOLUL II

Reguli de implementare

 

II.1. - Reguli privind măsurile de investitii

Art. 3. - (1) Un solicitant poate depune în acelasi timp mai multe proiecte pentru măsuri diferite din cadrul PNDR, pentru a fi cofinantate din FEADR.

(2) Un solicitant poate depune proiecte pentru a fi cofinantate din FEADR si în situatia în care are în derulare proiecte de investitii diferite, finantate prin Programul SAPARD.

(3) Un beneficiar poate depune un al doilea proiect în cadrul aceleiasi măsuri cofinantate din FEADR, cu conditia ca primul proiect să fie finalizat, cu exceptia celor care aplică pentru schema de ajutor de stat XS 13/2008.

(4) Proiectele solicitantilor ai căror actionari majoritari au în derulare alte proiecte finantate din FEADR în cadrul aceleiasi măsuri nu sunt eligibile, cu exceptia celor care aplică pentru schema de ajutor de stat XS 13/2008.

Art. 4. - (1) La solicitarea expresă a unui beneficiar de cofinantare din FEADR, cu privire la contractorii acestuia care nu se achită de obligatiile contractuale, APDRP poate, după o

verificare prealabilă, să includă informatiile despre acesti furnizori în Lista contractorilor care nu îsi respectă obligatiile contractuale fată de beneficiarii cofinantării din FEADR.

(2) Lista contractorilor care nu îsi respectă obligatiile contractuale fată de beneficiarii cofinantării din FEADR va putea fi consultată pe site-ul oficial al APDRP.

Art. 5. - Pentru anumite categorii de beneficiari din cadrul măsurilor derulate din PNDR se aplică următoarele restrictii de finantare:

a) beneficiarii înregistrati în lista APDRP a debitorilor pentru Programul SAPARD si pentru FEADR, pentru un an de la achitarea debitului;

b) beneficiarii care au contracte de finantare reziliate pentru nerespectarea obligatiilor contractuale, din initiativa APDRP, pentru un an de la data rezilierii;

c) beneficiarii Programului SAPARD sau ai cofinantării FEADR, care se află în situatii litigioase cu APDRP, până la solutionarea definitivă a litigiului.

Art. 6. - (1) Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt eligibile dacă respectă prevederile art. 71 alin. (1) din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.698/2005 si dacă îndeplinesc următoarele conditii:

a) sunt prevăzute sau rezultă din aplicarea legislatiei în vigoare în vederea obtinerii de avize, acorduri si autorizatii necesare implementării activitătilor eligibile ale operatiunii sau rezultă din cerintele minime impuse de PNDR si sunt solicitate de APDRP;

b) sunt aferente unor studii si/sau analize întocmite în conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare;

c) sunt necesare în procesul de achizitii publice pentru activitătile eligibile ale operatiunii;

d) sunt aferente activitătilor de coordonare si supervizare a executiei si receptiei lucrărilor de constructii-montaj.

(2) Cheltuielile de consultantă si pentru managementul proiectului sunt eligibile dacă respectă prevederile alin. (1) si vor fi decontate proportional cu valoarea fiecărei transe de plată aferente proiectului.

(3) Costurile generale ale proiectului sunt eligibile într-un procent de maximum 10%, fiind detaliate pentru fiecare măsură în Ghidul solicitantului, intensitatea acordării fiind în functie de tipul si de complexitatea proiectului.

(4) În cazul proiectelor care necesită acord de mediu si studiu de impact de mediu, selectia proiectelor se va efectua fără obligativitatea prezentării acestora, cu exceptia investitiilor realizate prin măsura 322 „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătătirea serviciilor de bază pentru economia si populatia rurală si punerea în valoare a mostenirii rurale”, iar perioada de timp dintre notificarea beneficiarului si încheierea contractului de finantare nu va putea depăsi 6 luni.

(5) Studiile de fezabilitate sau documentatiile de avizare a lucrărilor de interventie, aferente cererilor de finantare depuse de beneficiarii din cadrul măsurii 322 „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătătirea serviciilor de bază pentru economia si populatia rurală si punerea în valoare a mostenirii rurale” din PNDR, trebuie să fie întocmite sau actualizate conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii.

(6) Studiul de fezabilitate si, după caz, documentatia de avizare a lucrărilor de interventie, aferente unui proiect integrat, se realizează conform legislatiei în vigoare pentru fiecare tip de investitie, integrarea realizându-se printr-un deviz general centralizator, întocmit de proiectantul care elaborează documentatia aferentă investitiei majoritare.

Art. 7. - (1) Cheltuielile generale si specifice necesare pentru realizarea proiectului sunt eligibile dacă sunt realizate si efectiv plătite de beneficiar după data semnării contractului de finantare si dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele conditii:

a) sunt necesare pentru desfăsurarea proiectului si în conformitate cu principiile managementului financiar adecvat, ale economiei si ale eficientei costurilor;

b) sunt efectuate în conformitate cu prevederile contractului de finantare încheiat cu APDRP;

c) sunt înregistrate în evidentele contabile ale beneficiarului, sunt identificabile si verificabile si sunt sustinute de originalele actelor de plată, precum si de documente justificative, în conditiile legii.

(2) În cazul subcontractării operatiunilor de furnizare de bunuri, lucrări sau servicii, contractorul răspunde în integralitate de respectarea prevederilor contractuale fată de beneficiarii cofinantării prin FEADR si este obligat să furnizeze APDRP toate informatiile legate de subcontractori, conform cerintelor APDRP. Subcontractarea totală a achizitiei nu este permisă pentru operatiunile derulate pentru cofinantarea din FEADR.

Art. 8. - (1) În întelesul prezentei hotărâri si conform fiselor măsurilor din PNDR, pentru cofinantare din FEADR sunt eligibile cheltuielile cu investitiile care au ca rezultat următoarele:

a) active corporale:

(i) constructii noi si/sau modernizarea clădirilor folosite pentru productie, servicii, inclusiv turism, depozitare, inclusiv constructii destinate protectiei mediului, infrastructură internă si utilităti;

(ii) bransamente si racorduri necesare proiectelor, asa cum sunt ele prevăzute în fisele măsurilor din PNDR;

(iii) constructii noi si/sau modernizarea clădirilor aferente serviciilor publice de bază pentru populatia rurală, precum si infrastructurii fizice de bază;

(iv) lucrări de reabilitare si conservare a obiectivelor de patrimoniu;

(v) achizitii sau achizitii în leasing financiar de utilaje, instalatii, echipamente si dotări noi, de mijloace de transport specializate, precum si de alte mijloace de transport stabilite prin fisa măsurii, dacă leasingul financiar se derulează pe perioada de implementare a proiectului;

b) active necorporale:

(i) costurile generale legate de realizarea investitiilor prevăzute la lit. a) pentru proiectare si asistentă tehnică, asimilate categoriei de active necorporale, după cum urmează: studii de teren; obtinere de avize, acorduri si autorizatii, inclusiv avizul cu recomandări la studiul de fezabilitate privind încadrarea în specificul arhitectural local; proiectare si inginerie; consultantă;

(ii) achizitiile, inclusiv achizitiile în leasing financiar, de know-how sau de cunostinte tehnice nebrevetate, software, brevete si licente pentru pregătirea si implementarea proiectului, dacă leasingul financiar se derulează pe perioada de implementare a proiectului.

(2) Activele corporale si necorporale rezultate din implementarea proiectelor cofinantate din FEADR trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele conditii:

a) să fie considerate active amortizabile;

b) să fie achizitionate în conditii de piată;

c) să fie incluse în categoria activelor proprii ale beneficiarului si să fie utilizate în exclusivitate în locatia în care a beneficiat de finantare nerambursabilă pentru minimum 5 ani, termen calculat din momentul în care investitia a fost finalizată.

(3) Pentru categoriile de beneficiari ai cofinantării din FEADR, care, pe perioada derulării proiectului, precum si în perioada de monitorizare, îsi schimbă tipul si dimensiunea întreprinderii avute la data depunerii cererii de finantare, în sensul trecerii de la categoria de microîntreprindere la categoria de întreprindere mică sau mijlocie, respectiv de la categoria întreprindere mică sau mijlocie la categoria alte întreprinderi, cheltuielile pentru finantare rămân eligibile pe toată perioada derulării proiectului si în perioada de monitorizare.

Art. 9. - Proiectele depuse de beneficiarii publici pentru finantare prin FEADR, respectiv comunele si asociatiile acestora, se încadrează în categoria proiectelor negeneratoare de profit si sunt de utilitate publică.

Art. 10. - (1) Durata maximă de executie a investitiei cofinantate din FEADR este de 3 ani de la data încheierii contractului de finantare.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), durata maximă de executie este de 2 ani pentru investitiile în achizitiile simple fără leasing financiar de utilaje, instalatii, echipamente si dotări noi, de mijloace de transport specializate, precum si de alte mijloace de transport stabilite prin fisa măsurii.

(3) Durata maximă de executie prevăzută la alin. (1) si (2) poate fi prelungită cu acordul prealabil al APDRP si cu aplicarea penalitătilor prevăzute în contractul de finantare, cu exceptia investitiilor care prevăd adaptarea la standardele comunitare, caz în care această prelungire nu poate depăsi termenul de gratie legal impus pentru adaptarea la standarde.

Art. 11. - Nu sunt eligibile următoarele categorii de cheltuieli si investitii:

a) achizitia de terenuri si alte imobile;

b) investitiile privind operatiunile de simplă înlocuire;

c) achizitia de echipamente/bunuri second-hand;

d) cheltuielile pentru locuinte si sedii sociale;

e) simpla achizitie de actiuni ale unei întreprinderi;

f) taxa pe valoarea adăugată, cu exceptia taxei pe valoarea adăugată nerecuperabilă, în cazul în care este în mod real si definitiv suportată de către beneficiari, altii decât persoanele neimpozabile, conform art. 71 alin. (3) din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.698/2005;

g) dobânda si alte comisioane aferente creditelor;

h) cheltuielile aferente leasingului financiar;

i) amenzile, penalitătile si cheltuielile de judecată;

j) costurile necesare pentru operarea obiectivelor de investitii;

k) achizitia de drepturi de productie agricolă, de animale si plante anuale, precum si plantarea acestora din urmă, în cazul investitiilor agricole.

Art. 12. - (1) Contractul de finantare pentru investitiile cofinantate din FEADR, în integralitatea sa, precum si toate drepturile si obligatiile ce decurg din acesta nu pot face obiectul cesiunii, fără acordul expres si prealabil al APDRP. În caz de imposibilitate, neimputabilă beneficiarului, de a executa prevederile contractuale, activitatea poate fi preluată de succesorii săi în drepturi, în conditiile legii, cu aprobarea prealabilă a APDRP.

(2) Beneficiarul cofinantării din FEADR poate constitui garantii în favoarea unei institutii de credit, sub forma gajării sau ipotecării asupra investitiei care face obiectul contractului de finantare, în conditiile legii.

II.2. Reguli privind măsurile de agromediu si zone defavorizate

Art. 13. - (1) În cadrul PNDR este sprijinită utilizarea durabilă a terenurilor agricole prin intermediul măsurilor 211 „Sprijin pentru zona montană defavorizată”, 212 „Sprijin pentru zone defavorizate - altele decât zona montană” si 214 „Plăti de agromediu”.

(2) Plătile efectuate din FEADR pentru măsurile prevăzute la alin. (1) au un caracter compensatoriu.

Art. 14. - APIA, potrivit functiilor delegate de Autoritatea de management pentru PNDR, denumită în continuare AM-PNDR, si APDRP vor implementa si vor efectua plătile pentru măsurile prevăzute la art. 13 alin. (1).

Art. 15. - În executarea angajamentului asumat, beneficiarul măsurilor prevăzute la art. 13 alin. (1) este obligat să respecte următoarele conditii generale:

a) anuntă APIA despre pierderea dreptului de utilizare a suprafetei care face obiectul angajamentului;

b) informează noul utilizator despre faptul că suprafata respectivă este sub angajament si că acesta poate solicita transferul angajamentului pe numele său, în calitate de nou utilizator;

c) păstrează si pune la dispozitia APIA pentru verificare toate documentele relevante pentru angajament;

d) permite inspectarea fermei de către reprezentanti ai organismelor abilitate, în situatia în care a fost selectat pentru control.

Art. 16. - (1) Angajamentele asumate pe o perioadă de 5 ani, potrivit fiselor măsurilor 211 „Sprijin pentru zona montană defavorizată” si 212 „Sprijin pentru zone defavorizate – altele decât zona montană”, nu sunt conditionate de mentinerea aceleiasi suprafete pe durata celor 5 ani.

(2) Suprafetele pentru care se solicită anual sprijin pot varia ca dimensiune sau locatie, plătile efectuându-se în functie de suprafata pentru care se aplică anual, cu conditia amplasării într-o zonă defavorizată, desemnată în cadrul PNDR.

Art. 17. - Pentru beneficiarii măsurii 214 „Plăti de agromediu”, în cazul pierderii dreptului de utilizare a suprafetei care face obiectul angajamentului sau a unei părti a acesteia, fermierul va proceda diferit, după cum urmează:

a) nu returnează plătile primite, în situatia în care noul utilizator al suprafetei în cauză acceptă să preia angajamentul existent;

b) returnează plătile efectuate până la acea dată pentru respectiva suprafată, în situatia în care noul utilizator nu acceptă preluarea angajamentului existent.

II.3. Reguli privind măsurile de asistentă tehnică si formare profesională

Art. 18. - (1) AM-PNDR este autoritatea direct responsabilă cu implementarea măsurilor 111 „Formare profesională- training, informare si difuzare de cunostinte”, 143 „Furnizarea de servicii de consiliere si consultantă pentru agricultori” si 511 „Asistentă tehnică”.

(2) Implementarea proiectelor cofinantate din FEADR, prevăzute la alin. (1), se realizează după cum urmează:

a) pentru măsura 511 „Asistentă tehnică”, prin:

(i) AM-PNDR, pentru nevoile de asistentă tehnică proprii, ale directiilor pentru agricultură si dezvoltare rurală (denumite în continuare DADR), ale organismului de certificare si ale altor organisme implicate în derularea programului;

(ii) APDRP - Directia de asistentă tehnică, pentru nevoile de asistentă tehnică proprii, ale APIA, ale inspectoratelor teritoriale de regim silvic si de vânătoare si ale altor organisme cărora le vor fi delegate functii ale APDRP;

b) pentru măsurile 111 „Formare profesională-training, informare si difuzare de cunostinte”, 143 „Furnizarea de servicii de consiliere si consultantă pentru agricultori” - la nivel central prin AM-PNDR, iar la nivel judetean prin compartimentele de dezvoltare rurală ale DADR judetene si a municipiului Bucuresti.

(3) Subcontractarea totală a achizitiei nu este permisă pentru operatiunile derulate în cadrul măsurilor 111 „Formare profesională-training, informare si difuzare de cunostinte”, 143 „Furnizarea de servicii de consiliere si consultantă pentru agricultori” si 511 „Asistentă tehnică”.

(4) Pentru implementarea măsurilor 111 „Formare profesională-training, informare si difuzare de cunostinte”, 143 „Furnizarea de servicii de consiliere si consultantă pentru agricultori” si 511 „Asistentă tehnică” se va elabora un manual de proceduri care va contine instructiuni de coordonare, supervizare, avizare si monitorizare a proiectelor.

II.4. Reguli pentru monitorizare si evaluare

Art. 19. - (1) Pentru examinarea progresului înregistrat de PNDR 2007-2013, comparativ cu obiectivele propuse, institutiile implicate în implementare desfăsoară activităti de monitorizare si evaluare, pe baza datelor puse la dispozitia acestora de către beneficiarii de cofinantare din FEADR.

(2) Beneficiarii cofinantării din FEADR trebuie să furnizeze toate datele solicitate de institutiile implicate, atât în perioada de implementare a proiectelor, cât si ulterior finalizării acestora.

(3) Monitorizarea sprijinului acordat beneficiarilor prin schemele de minimis se va face distinct, potrivit regulilor specifice prevăzute în scheme.

II.5. Reguli generale pentru control

Art. 20. - Beneficiarii măsurilor de sprijin cofinantate din FEADR asigură accesul la locul de implementare a investitiilor, însotesc echipele de control si pun la dispozitia acestora, în timp util, toate informatiile si documentele relevante, conform prevederilor procedurale specifice de control, corespunzătoare fiecărei institutii responsabile.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii finale

 

Art. 21. - (1) Pentru beneficiarii care primesc finantare pentru proiectele aferente măsurilor cuprinse în axa 3 din cadrul PNDR, potrivit regulii de minimis, pe baza declaratiei pe propria răspundere, valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate aceluiasi beneficiar nu va depăsi 200.000 euro pe durata a 3 ani fiscali, perioadă care va fi evaluată pe o bază continuă, astfel încât pentru fiecare nouă acordare a unui ajutor de minimis se va determina suma totală a ajutorului de minimis acordat în anul fiscal în cauză, precum si pe perioada ultimilor 2 ani fiscali.

(2) Beneficiarul trebuie să depună din proprie initiativă toate eforturile pentru a lua cunostintă de toate informatiile oferite, astfel încât să cunoască înainte de asumarea obligatiilor toate drepturile si obligatiile născute din contractul de finantare.

Art. 22. - (1) Prevederile prezentei hotărâri nu sunt aplicabile pentru următoarele măsuri din cadrul PNDR 2007- 2013:

a) pentru măsurile din axa 2 - 213 „Plăti Natura 2000 pe teren agricol”, 221 „Prima împădurire a terenurilor agricole”, 223 „Prima împădurire a terenurilor nonagricole” si 224 „Plăti Natura 2000 pe teren forestier”;

b) pentru măsurile din axa 4 - 4.1 „Implementarea strategiilor de dezvoltare locală”, 4.21 „Implementarea proiectelor de cooperare” si 4.31 „Functionarea grupurilor de actiune locală, dobândirea de competente si animarea teritoriului”.

(2) Stabilirea cadrului specific de finantare si implementare a măsurilor prevăzute la alin. (1) se va aproba, după caz, prin hotărâre a Guvernului.

Art. 23. - AM-PNDR si APDRP pot stabili reguli detaliate de implementare pentru fiecare măsură, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Gheorghe Albu,

secretar de stat

p. Ministrul pentru întreprinderi mici si mijlocii,

comert, turism si profesii liberale,

Stefan Imre,

secretar de stat

Departamentul pentru Afaceri Europene,

Adrian Ciocănea,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 5 martie 2008.

Nr. 224.

 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile de organizare si functionare a unitătilor farmaceutice veterinare si a unitătilor destinate comercializării animalelor de companie

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 71.870 din 12 noiembrie 2007, întocmit de Directia de control si coordonare a activitătii farmaceutice veterinare din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitarveterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară privind conditiile de organizare si functionare a unitătilor farmaceutice veterinare si a unitătilor destinate comercializării animalelor de companie, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, prin Directia de control si coordonare a activitătii farmaceutice veterinare, directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, Institutul pentru Controlul Produselor Biologice si Medicamentelor de Uz Veterinar si Colegiul Medicilor Veterinari vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului nr. 731/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind activitatea Agentiei Nationale Sanitare Veterinare în domeniul inspectiei farmaceutice veterinare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 749 din 27 octombrie 2003, si Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 185/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile de organizare si functionare a unitătilor farmaceutice veterinare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 713 din 21 august 2006.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Radu Roatis Chetan

 

Bucuresti, 27 februarie 2008.

Nr. 16.

 

ANEXĂ

 

NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ

privind conditiile de organizare si functionare a unitătilor farmaceutice veterinare si a unitătilor destinate comercializării animalelor de companie

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta normă sanitară veterinară se aplică unitătilor farmaceutice veterinare - farmacii veterinare, puncte farmaceutice veterinare si depozite farmaceutice veterinare, precum si unitătilor destinate comercializării animalelor de companie, care îsi desfăsoară activitatea în baza înregistrării sanitare veterinare sau a autorizatiei sanitare veterinare de functionare emise de autoritatea sanitară veterinară competentă.

Art. 2. - (1) Unitătile farmaceutice veterinare pot fi înfiintate doar cu respectarea conditiilor referitoare la domeniile de competentă în care profesiunea de medic veterinar are exclusivitate, prevăzute în Legea nr. 160/1998 pentru organizarea si exercitarea profesiunii de medic veterinar, republicată, cu modificările ulterioare.

(2) Medicii veterinari care îsi desfăsoară activitatea în unitătile farmaceutice veterinare trebuie să detină atestat de liberă practică acordat de Colegiul Medicilor Veterinari.

Art. 3. - (1) În vederea înregistrării/autorizării sanitare veterinare, unitătile farmaceutice veterinare trebuie să aibă ca obiect de activitate una dintre următoarele activităti:

a) comertul cu ridicata al produselor farmaceutice de uz veterinar - cod CAEN 4646;

b) comertul cu amănuntul al produselor farmaceutice de uz veterinar - cod CAEN 4773;

c) depozitări - cod CAEN 5210.

(2) După înregistrarea sanitară veterinară, respectiv după eliberarea autorizatiei sanitare veterinare de functionare, unitătile farmaceutice veterinare care fac obiectul prezentei norme sanitare veterinare se înscriu în Registrul national de evidentă întocmit de Directia de control si coordonare a activitătii farmaceutice veterinare din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.

Art. 4. - (1) Pe firma unitătii farmaceutice veterinare se înscrie, cu litere de culoare albastră pe fond alb, denumirea unitătii, precedată de precizarea tipului de unitate, conform instructiunilor Colegiului Medicilor Veterinari.

(2) Farmaciile veterinare au ca semn distinctiv, pe fond alb, sigla formată dintr-o cruce de culoare albastră cu laturile egale, înscrisă într-un cerc, conform instructiunilor Colegiului Medicilor Veterinari.

Art. 5. - (1) În unitătile farmaceutice veterinare, produsele trebuie să fie asezate pe grupe de actiune.

(2) În unitătile farmaceutice veterinare este interzisă desfăsurarea altor activităti în afara celor prevăzute în înregistrarea sanitară veterinară/autorizatia sanitară veterinară de functionare.

(3) Personalul din unitătile farmaceutice veterinare trebuie să poarte echipament de protectie.

(4) Toate unitătile farmaceutice veterinare trebuie să aibă contract cu o societate comercială specializată pentru distrugerea si denaturarea produselor expirate sau deteriorate.

Art. 6. - În unitătile farmaceutice veterinare sunt interzise păstrarea si comercializarea animalelor de companie.

 

CAPITOLUL II

Farmacia veterinară

 

Art. 7. - În sensul prezentei norme sanitare veterinare, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) farmacie veterinară - unitatea sanitară veterinară care detine si comercializează produse medicinale veterinare, produse de igienă si cosmetice de uz veterinar, instrumentar, produse din plante medicinale, furaje combinate, furaje medicamentate, furaje complementare si alte produse destinate animalelor, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

b) oficina - încăperea în care are acces publicul si în care se eliberează produsele medicinale veterinare;

c) receptura - încăperea în care se elaborează preparatele magistrale si oficinale si se fac divizări ale produselor medicinale veterinare;

d) depozitul farmaciei veterinare - încăperea în care se stochează si se păstrează, în conditiile de temperatură, umiditate si lumină specificate de producător, produsele medicinale veterinare, produse de igienă, cosmetice, instrumentar, produse din plante medicinale, hrană pentru animale de companie, furaje complementare si alte produse destinate animalelor;

e) divizare - folosirea unei părti dintr-un produs medicinal veterinar autorizat, cu exceptia produselor biologice si injectabile, pentru elaborarea preparatelor magistrale sau oficinale;

f) preparate magistrale - preparatele elaborate extemporaneu în farmacia veterinară, după o prescriptie medicală, destinate tratamentului individual al unui animal;

g) preparate oficinale - preparatele elaborate în farmacii veterinare sau în laboratoare farmaceutice veterinare, în conformitate cu prevederile Farmacopeii Române, editia în vigoare;

h) EMEA - Agentia Europeană pentru Evaluarea Medicamentului.

Art. 8. - (1) În farmaciile veterinare, precum si în punctele farmaceutice veterinare sunt interzise detinerea si comercializarea produselor biologice veterinare.

(2) Eliberarea produselor medicinale veterinare, precum si a celorlalte produse de uz veterinar se face numai cu amănuntul, fiind interzisă autoservirea.

(3) Pentru prepararea retetelor magistrale sau oficinale, produsele medicinale veterinare pot fi divizate în farmacia veterinară doar în receptură; produsele medicinale veterinare sub formă de tablete ori comprimate pot fi comercializate si la bucată dacă produsul are o formă de prezentare ce contine un număr mare de comprimate sau tablete; în alte cazuri, divizarea produselor medicinale veterinare este interzisă.

(4) În farmaciile veterinare este permisă comercializarea furajelor combinate, furajelor complementare si furajelor medicamentate, numai dacă acestea dispun de un loc destinat special acestui scop, astfel încât să nu existe interferente cu celelalte produse din farmacia veterinară.

(5) În farmaciile veterinare pot fi comercializati si:

a) aditivi furajeri, preamestecuri de aditivi, alimente dietetice, alimente nutritionale specifice, furaje complementare;

b) antiparazitare externe pentru animalele de companie;

c) produse de igienă si cosmetice de uz veterinar, hrană si accesorii pentru animale;

d) produse pentru combaterea rozătoarelor si a insectelor;

e) lapte praf si înlocuitor de lapte pentru animale;

f) vitamine;

g) aminoacizi si minerale neinjectabile, pe diverse suporturi sau excipienti, conditionate pentru vânzarea cu amănuntul.

(6) În vitrina farmaciei veterinare se expun numai plante ornamentale si înscrisuri care ajută la protejarea sănătătii publice.

(7) Eliberarea medicamentelor care contin substante ce intră sub incidenta Legii nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 362 din 3 august 2000, cu modificările si completările ulterioare, se face în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 9. - (1) Programul de functionare al farmaciei veterinare în zilele lucrătoare trebuie stabilit de către medicul veterinar, în functie de volumul activitătii si de încadrarea cu personal de specialitate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind timpul de lucru.

(2) În zilele nelucrătoare si pe durata sărbătorilor legale, programul farmaciei veterinare este stabilit numai cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(3) Programul de functionare al farmaciei veterinare trebuie afisat într-un loc vizibil.

Art. 10. - În farmacia veterinară îsi desfăsoară activitatea:

a) personal cu studii superioare de specialitate – medic veterinar;

b) personal cu studii medii de specialitate;

c) personal administrativ.

Art. 11. - (1) Încadrarea în farmacia veterinară a personalului cu studii medii de specialitate nu este obligatorie. (2) Activitatea personalului angajat în farmacia veterinară se desfăsoară conform fisei postului, întocmită potrivit pregătirii profesionale de către medicul veterinar; fisa postului trebuie semnată de fiecare angajat.

Art. 12. - Medicul veterinar are următoarele atributii si obligatii:

a) dispune prepararea, conservarea si eliberarea preparatelor magistrale si oficinale si răspunde de calitatea acestora;

b) verifică asigurarea conditiilor de păstrare si eliberare a produselor medicinale veterinare si a celorlalte produse veterinare existente în farmacia veterinară, conform prevederilor legale în vigoare;

c) efectuează receptia calitativă si cantitativă a produselor medicinale veterinare si a celorlalte produse de uz veterinar, la primirea lor în farmacia veterinară;

d) răspunde de activitatea de farmacovigilentă;

e) întocmeste si transmite lunar directiilor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti rapoarte privind reactiile adverse provocate de produse medicinale veterinare, care au fost semnalate;

f) se informează permanent cu privire la noutătile terapeutice si de farmacovigilentă la nivel national si international;

g) trebuie să cunoască legislatia sanitar-veterinară în vigoare, în special cea referitoare la produsele medicinale veterinare;

h) supraveghează, verifică si evaluează activitatea personalului cu studii medii de specialitate din cadrul farmaciei veterinare ;

i) cunoaste si aplică o procedură de primire si de eliberare a retetelor, care implică următoarele: verificarea autenticitătii retetei; identificarea medicamentelor, verificarea formei farmaceutice, a dozei, a concentratiei, a prezentării si a schemei de tratament;

j) eliberează produsele farmaceutice preparate industrial cu înscrierea pe ambalajul secundar a modului de administrare, preparatele magistrale si oficinale;

k) eliberează preparatele magistrale si oficinale în ambalaje adecvate, potrivit formei farmaceutice si caracteristicilor acestora; etichetarea se realizează în conformitate cu prevederile Farmacopeii Române, editia în vigoare, precizându-se calea de administrare, perioada de valabilitate, precum si alte precautii necesare („A se agita”, cap de mort etc.);

l) manipulează si eliberează produsele toxice, stupefiante si psihotrope, conform legislatiei specifice în vigoare referitoare la acestea.

Art. 13. - (1) Personalul cu studii medii de specialitate trebuie să fie absolvent al liceului cu profil veterinar, al scolii postliceale cu profil veterinar sau al altor forme de învătământ postliceal veterinar, ale căror studii au fost echivalate.

(2) Personalul cu studii medii de specialitate îsi desfăsoară activitatea în farmacia veterinară sub îndrumarea directă a medicului veterinar.

(3) Personalul cu studii medii de specialitate poate elibera numai produsele medicinale veterinare care se comercializează fără prescriptie medicală, fiind interzise manipularea si eliberarea de către acesta a produselor toxice, stupefiante si psihotrope.

(4) Personalul cu studii medii de specialitate trebuie să cunoască legislatia sanitar-veterinară în vigoare, în special cea referitoare la produsele medicinale veterinare.

Art. 14. - (1) Spatiul în care se află farmacia veterinară trebuie să fie situat în locuri accesibile publicului.

(2) În clădirile în care se află si locuinta medicului veterinar, farmacia veterinară trebuie să fie complet separată de aceasta.

(3) Este interzisă amplasarea farmaciei veterinare în spatii improvizate.

(4) Localul farmaciei veterinare trebuie să aibă o suprafată utilă suficientă si adecvată pentru desfăsurarea activitătii.

(5) Încăperile farmaciei veterinare trebuie legate functional între ele, nefiind permisă dispersarea acestora în interiorul aceleiasi clădiri; încăperile trebuie separate prin pereti construiti.

(6) În cazul amplasării farmaciei veterinare la parterul clădirilor, accesul trebuie să se facă direct din stradă.

(7) În cazul în care farmacia veterinară este situată la parterul unui bloc de locuinte, este obligatoriu ca intrarea în aceasta să fie diferită de intrarea pentru locatari.

(8) Farmacia veterinară trebuie să fie dotată cu instalatie de apă curentă, canalizare, sursă de curent electric si grup sanitar functionale.

Art. 15. - (1) Farmacia veterinară cuprinde următoarele încăperi:

a) oficina, care este dotată cu mobilier compus din mese, dulapuri si rafturi destinate păstrării produselor; produsele medicinale veterinare eliberate pe bază de prescriptie medicală sunt păstrate pe rafturi amplasate în spatele ghiseului, separat de celelalte produse;

b) receptura, în care are acces numai personalul farmaciei veterinare, care este dotată cu mobilier compus din mese de laborator, sticlărie de laborator si aparatură de măsură, necesare pentru prepararea retetelor magistrale; aparatura trebuie verificată si atestată metrologic anual sau ori de câte ori este nevoie; receptura este obligatorie numai dacă în farmacia veterinară se prepară retete magistrale si oficinale, precum si dacă se face divizarea produselor medicinale veterinare în scopul comercializării; în cazul în care se fac divizări, este obligatorie etichetarea produselor; pe eticheta produselor care se prepară în receptură se vor înscrie obligatoriu: numele produsului, data expirării, cantitatea, conditii de păstrare si administrare, speciile de animale cărora le este destinat produsul;

c) depozitul farmaciei veterinare, în care sunt amplasate dulapuri speciale pentru substante toxice, stupefiante, psihotrope si precursori - Venena, conform anexei nr. 1, si dulapuri pentru păstrarea substantelor farmaceutice, altele decât substante toxice, stupefiante, psihotrope si precursorii acestora - Separanda, conform anexei nr. 2; dulapurile în care se păstrează sub o strictă evidentă substante toxice, stupefiante, psihotrope si precursori ai acestora sunt asigurate permanent sub cheie si sunt inscriptionate distinct, conform legislatiei în vigoare;

d) grup sanitar.

(2) Depozitul farmaciei veterinare trebuie dotat cu:

a) un sistem de asigurare a temperaturii si umiditătii, cu consemnarea si păstrarea înregistrărilor, în vederea mentinerii integritătii produselor;

b) paleti, dulapuri si rafturi metalice sau din alt material usor lavabil si rezistent la foc si la substante corozive;

c) frigidere cu termometre verificate metrologic si fise de înregistrare zilnică a temperaturii, pentru conservarea produselor medicinale veterinare care necesită conditii speciale de temperatură.

(3) Receptura si grupul sanitar trebuie să aibă pavimentul si peretii acoperiti cu materiale lavabile, rezistente la substante corozive si la foc.

Art. 16. - Produsele medicinale veterinare pot fi detinute si comercializate în farmaciile veterinare numai dacă au autorizatie de comercializare pe teritoriul României sau sunt înregistrate prin procedură centralizată de către EMEA.

Art. 17. - Farmaciile veterinare sunt obligate să aibă în biblioteca tehnică, pe suport hârtie sau în format electronic:

a) Farmacopeea Română, editia în vigoare;

b) nomenclatorul produselor medicinale veterinare în vigoare;

c) legislatia sanitar-veterinară în vigoare si, în mod special, cea referitoare la produsele medicinale veterinare.

Art. 18. - (1) În farmacia veterinară este obligatorie detinerea, în original sau în copie, a următoarelor categorii de documente:

a) documente care să ateste provenienta si calitatea produselor medicinale veterinare, facturi sau note de transfer, buletine de analiză a lotului, certificate de calitate; în documentele de achizitie a produselor medicinale veterinare si a celorlalte produse de uz veterinar trebuie să fie consemnate în mod obligatoriu atât denumirea si seria de fabricatie, cât si valabilitatea fiecărui produs;

b) registru de evidentă a preparatelor magistrale si oficinale si registru de evidentă a prescriptiilor care nu se retin în farmacie, prescriptii care sunt marcate pe verso cu data eliberării produselor medicinale veterinare si stampila farmaciei veterinare, registru de copiere a retetelor magistrale, care cuprinde data preparării si numărul retetei, ingredientele, modul de preparare, forma farmaceutică si cantitatea preparată, modul de administrare, precum si numele medicului care a eliberat reteta, numărul bonului/chitantei/facturii eliberat/eliberate, data eliberării retetei magistrale, observatii;

c) lista furnizorilor;

d) documente care să ateste receptia calitativă a substantelor farmaceutice si calitatea apei distilate, fise pentru reactii de identificare a acestora, conform Farmacopeii Române, editia în vigoare;

e) documente care să ateste, în conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare, eliberarea substantelor toxice, stupefiante, psihotrope si a altor grupe terapeutice care se eliberează pe bază de prescriptie medicală si care se retin în farmacia veterinară.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) trebuie arhivate si păstrate în farmacia veterinară în locuri special amenajate, în sigurantă si ordine, pe toată perioada prevăzută de legislatia în vigoare.

(3) Documentatia privind activitatea profesională trebuie să fie usor accesibilă.

(4) Registrul de evidentă a produselor medicinale veterinare divizate va cuprinde data divizării, produsul medicinal veterinar divizat, cantitatea divizată, cantitatea divizată eliberată, numărului lotului divizat, numărul eliberării, numărul de diviziuni, numărul bonului/chitantei/facturii eliberat/eliberate pe diviziune.

 

CAPITOLUL III

Punctul farmaceutic veterinar

 

Art. 19. - (1) Punctul farmaceutic veterinar este unitatea care are ca obiect de activitate comercializarea produselor medicinale veterinare ce se eliberează fără prescriptie medicală - over the counter (OTC), care sunt procurate din unităti farmaceutice veterinare care detin autorizatie de distributie eliberată de Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor.

(2) În punctele farmaceutice veterinare pot fi comercializati si:

a) aditivi furajeri, preamestecuri de aditivi, alimente dietetice, alimente nutritionale specifice, furaje complementare;

b) antiparazitare externe pentru animalele de companie;

c) produse de igienă si cosmetice de uz veterinar;

d) hrană si accesorii pentru animale;

e) produse pentru combaterea rozătoarelor si a insectelor;

f) lapte praf si înlocuitor de lapte pentru animale;

g) vitamine;

h) aminoacizi si minerale neinjectabile, pe diverse suporturi sau excipienti, conditionate pentru vânzarea cu amănuntul.

(3) Punctul farmaceutic veterinar poate detine si elibera produse biocide, produse din plante care nu sunt supuse legilor speciale si instrumentar medical.

Art. 20. - Hrana pentru animale de companie se depozitează în cadrul punctului farmaceutic veterinar doar în locuri destinate special acestui scop, astfel încât să nu existe interferente cu celelalte produse din punctul farmaceutic veterinar.

Art. 21. - În punctele farmaceutice veterinare este interzisă comercializarea produselor biologice veterinare si a produselor medicinale veterinare care se eliberează pe bază de prescriptie medicală veterinară.

Art. 22. - Punctul farmaceutic veterinar trebuie să fie situat în spatii adecvate pentru desfăsurarea activitătii; intrarea în punctul farmaceutic veterinar trebuie să îndeplinească conditiile prevăzute la art. 14 alin. (6).

Art. 23. - Punctul farmaceutic veterinar cuprinde următoarele încăperi:

a) oficina, în care are acces publicul si în care se realizează eliberarea produselor, cu o suprafată corespunzătoare pentru desfăsurarea activitătilor;

b) depozitul punctului farmaceutic veterinar, în care se stochează si se asigură păstrarea produselor medicinale veterinare de tip OTC, a produselor igienico-cosmetice si a altor produse de uz veterinar, precum si a hranei pentru animalele de companie;

c) grupul sanitar.

Art. 24. - În punctul farmaceutic veterinar îsi desfăsoară activitatea:

a) personal cu studii superioare de specialitate – medic veterinar;

b) personal cu studii medii de specialitate;

c) personal administrativ.

Art. 25. - (1) Personalul punctului farmaceutic veterinar prevăzut la art. 24 lit. b) si c) va fi angajat pe bază de contract individual de muncă, conform prevederilor legale în vigoare.

(2) Activitatea personalului angajat în punctul farmaceutic veterinar se desfăsoară conform fisei postului, întocmită potrivit pregătirii profesionale de către medicul veterinar; fisa postului trebuie semnată de fiecare angajat.

(3) Încadrarea personalului de specialitate se face astfel încât să se asigure functionarea corespunzătoare a punctului farmaceutic veterinar pe perioada programului declarat si corelat cu volumul de activitate.

(4) În lipsa medicului veterinar, activitatea punctului farmaceutic veterinar poate fi asigurată de personalul cu studii medii de specialitate.

Art. 26. - (1) La sediul punctului farmaceutic veterinar trebuie să existe, în original sau în copie, următoarele documente:

a) acte care să ateste provenienta si calitatea produselor, facturi sau note de transfer, buletine de analiză si certificate de conformitate;

b) lista furnizorilor;

c) documentele care atestă efectuarea receptiei calitative a produselor;

d) nomenclatorul produselor medicinale veterinare.

(2) Documentele trebuie arhivate si păstrate în punctul farmaceutic veterinar într-un loc special amenajat, pe toată perioada prevăzută de legislatia în vigoare.

 

CAPITOLUL IV

Depozitul farmaceutic veterinar

 

Art. 27. - (1) Depozitul farmaceutic veterinar este unitatea care are ca obiect de activitate comertul cu ridicata al produselor medicinale veterinare si al altor produse de uz veterinar, incluzând achizitia, stocarea, depozitarea si distributia produselor medicinale veterinare si a altor produse de uz veterinar.

(2) Distributia produselor medicinale veterinare si a altor produse de uz veterinar se face prin distribuitori autorizati numai către farmacii veterinare, puncte farmaceutice veterinare, exploatatii de animale, adăposturi pentru animale aflate în grija asociatiilor pentru protectia animalelor, grădini zoologice, rezervatii naturale de animale, sanctuare, unităti de asistentă medicală veterinară înregistrate sau autorizate, Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, institutele veterinare si unitătile de cercetare din domeniul farmaceutic .

(3) Depozitul farmaceutic veterinar functionează în conformitate cu legislatia în vigoare, în baza înregistrării sanitare veterinare emise de directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti si în baza autorizatiei de distributie emise de Directia de control si coordonare a activitătii farmaceutice veterinare din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.

(4) În cadrul depozitului farmaceutic veterinar pot fi stocati si distribuiti, pe lângă produsele medicinale veterinare, reactivi, produse biologice, kituri pentru diagnosticul bolilor la animale, substante biocide, ambalaje de uz farmaceutic, produse de igienă veterinară, cosmetice de uz veterinar, instrumentar si aparatură medicală, alimente dietetice, alimente nutritionale specifice, furaje complementare, hrană pentru animalele de companie, accesorii pentru animale, aditivi furajeri, lapte praf pentru animale sau înlocuitori de lapte pentru animale si furaje combinate, cu respectarea prevederilor în vigoare.

Art. 28. - Depozitul farmaceutic veterinar distribuie numai produse medicinale veterinare autorizate de Institutul pentru Controlul Produselor Biologice si Medicamentelor de Uz Veterinar pentru comercializare pe teritoriul României sau care sunt înregistrate prin procedură centralizată de către EMEA.

Art. 29. - (1) Spatiul în care functionează depozitul farmaceutic veterinar trebuie să aibă o suprafată utilă suficientă si adecvată pentru desfăsurarea activitătii.

(2) În cazul în care depozitul farmaceutic veterinar comercializează produse din categoria substantelor toxice, stupefiante sau psihotrope, trebuie respectate prevederile din legislatia specifică referitoare la acestea.

(3) În cazul în care depozitul farmaceutic veterinar comercializează substantele prevăzute la alin. (2) sau cele mentionate în anexele nr. 1 si 2, se amenajează un spatiu special pentru depozitarea acestora.

(4) Din depozitul farmaceutic veterinar distributia produselor medicinale veterinare, precum si a celorlalte produse de uz veterinar se poate face doar cu ridicata, fiind interzisă distributia cu amănuntul.

(5) Depozitul farmaceutic veterinar va fi amplasat în spatii adecvate, cu conditia ca functionalitatea acestuia să fie asigurată; depozitele farmaceutice veterinare trebuie amplasate în zone în a căror vecinătate nu există materiale sau poluanti care să prezinte riscul contaminării produselor farmaceutice si a altor produse de uz veterinar.

Art. 30. - Reprezentantul legal al depozitului farmaceutic veterinar va prezenta la cererea autoritătii sanitare veterinare competente, în cadrul inspectiilor si controalelor sau al actiunilor de verificare, liste nominale ce cuprind produsele medicinale veterinare distribuite.

Art. 31. - (1) Personalul depozitului farmaceutic veterinar se compune din:

a) personal cu studii superioare de specialitate – medic veterinar;

b) personal cu studii medii de specialitate;

c) personal administrativ.

(2) Atributiile personalului din cadrul depozitului farmaceutic veterinar trebuie să se stabilească în fisa postului, semnată de angajat.

(3) Persoana desemnată cu supravegherea calitătii produselor medicinale veterinare trebuie să fie medic veterinar.

(4) Atributiile medicului veterinar responsabil cu calitatea produselor din depozitul farmaceutic veterinar sunt cele prevăzute în Regulile de bună practică de distributie, stabilite în conformitate cu prevederile Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 187/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind Codul produselor medicinale veterinare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 804 din 26 noiembrie 2007.

Art. 32. - (1) Depozitul farmaceutic veterinar este organizat pe diviziuni, în număr suficient, în functie de complexitatea activitătii, care să asigure receptia/livrarea produselor, depozitarea corespunzătoare a acestora, depozitarea produselor expirate, retrase sau returnate din diferite motive.

(2) Spatiile în care sunt amplasate depozitele farmaceutice veterinare trebuie asigurate pentru evacuarea rapidă, în caz de necesitate, a produselor medicinale veterinare si a altor produse de uz veterinar.

(3) Spatiile de depozitare trebuie să fie usor de întretinut, în scopul evitării depunerii de praf, a umiditătii sau a oricăror alti factori care influentează negativ calitatea produselor veterinare.

(4) Iluminarea poate să fie naturală sau artificială, temperatura si umiditatea trebuie să fie adecvate activitătii desfăsurate, astfel încât să nu afecteze produsele medicinale veterinare; trebuie să se efectueze un control riguros asupra posibilelor modificări ale produselor veterinare; spatiile de depozitare unde temperatura trebuie să fie controlată trebuie echipate cu aparate de înregistrare corespunzătoare.

(5) În spatiile de depozitare nu este permis accesul persoanelor neautorizate.

Art. 33. - Depozitul farmaceutic veterinar trebuie dotat cu:

a) frigidere sau camere frigorifice, rafturi metalice si paleti;

b) sistem de verificare si mentinere a temperaturii si umiditătii, verificat metrologic, cu înregistrări arhivabile;

c) sistem pentru asigurarea conditiilor optime de climatizare;

d) sisteme de protectie împotriva rozătoarelor si insectelor;

e) sisteme de prevenire si stingere a incendiilor si sisteme antiefractie.

Art. 34. - (1) În cadrul depozitului farmaceutic veterinar trebuie să existe evidente scrise referitoare la:

a) data operatiunilor efectuate;

b) denumirea produselor medicinale veterinare, numele producătorului, tara de origine;

c) modul de prezentare, forma farmaceutică, concentratia substantei active, dimensiunea ambalajului;

d) seria si data expirării produsului;

e) înregistrarea zilnică, de două ori pe zi, a temperaturii din frigidere sau din camerele frigorifice;

f) cantitatea receptionată si livrată de produse veterinare;

g) expeditii, rechemări, returnări, reclamatii;

h) curătarea si igienizarea spatiilor si echipamentelor;

i) distrugerea produselor medicinale veterinare expirate;

j) beneficiarii depozitului farmaceutic veterinar;

k) furnizorii de produse medicinale veterinare, cu specificarea denumirii si adreselor acestora;

l) furnizarea sau livrarea produselor.

(2) În cadrul depozitului farmaceutic veterinar trebuie să existe, în copie sau original, următoarele documente:

a) certificatul de conformitate si/sau buletinul de analiză;

b) autorizatiile de comercializare a produselor medicinale veterinare;

c) nomenclatorul produselor medicinale veterinare, în format electronic sau pe hârtie;

d) dovada înregistrării sanitare veterinare si autorizatia de distributie.

Art. 35. - (1) Persoana desemnată să supravegheze calitatea produselor medicinale veterinare trebuie să fie medic veterinar, angajat cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată; aceasta nu poate fi substituită decât de o persoană cu calificare echivalentă.

(2) Medicul veterinar care are calitatea de sef al depozitului farmaceutic veterinar si persoana responsabilă cu calitatea produselor medicinale veterinare din cadrul acestuia au următoarele responsabilităti:

a) garantează că toate produsele medicinale veterinare procurate, depozitate si distribuite au autorizatie de comercializare si sunt însotite de documente care le atestă calitatea;

b) garantează că produsele sunt depozitate în concordantă cu documentatia de calitate;

c) supraveghează si controlează spatiile de depozitare;

d) asigură instruirea personalului;

e) supraveghează operatiunile de înregistrare a produselor si de distribuire a acestora;

f) păstrează toată documentatia referitoare la miscarea produselor si se asigură că toate documentele cuprind toate datele mentionate la art. 34.

Art. 36. - (1) Fiecare serie de produs trebuie să fie însotită de documentatia proprie.

(2) Trebuie verificate etichetele, cantitatea si calitatea produsului.

(3) Documentele unei serii se păstrează cel putin un an de la data de expirare a seriei respective.

(4) Documentatia trebuie să fie clară si să permită refacerea drumului parcurs de produsul medicinal veterinar sau de alt produs de uz veterinar.

Art. 37. - Depozitul farmaceutic veterinar trebuie să aibă o procedură standard de operare care să permită retragerea sau blocarea unui produs si rezolvarea corectă si eficientă a reclamatiilor.

Art. 38. - (1) În cadrul depozitului farmaceutic veterinar trebuie luate următoarele măsuri:

a) verificarea autorizatiei de comercializare a produselor medicinale veterinare sau autorizate prin procedură centralizată de către EMEA;

b) verificarea calitătii ambalajului, etichetării si respectării termenului de valabilitate a produselor veterinare;

c) depozitarea produselor veterinare în conformitate cu Farmacopeea Română, editia în vigoare, si cu standardele în vigoare si asigurarea mentinerii calitătii produselor veterinare pe perioada de valabilitate;

d) verificarea respectării Regulilor de bună practică de fabricatie, pentru divizările de substante;

e) asigurarea calitătii produselor veterinare pe perioada de valabilitate;

f) notificarea transporturilor de produse sensibile care trebuie mentinute la o temperatură controlată, pentru urgentarea măsurilor de vămuire;

g) controlul stocurilor prin verificare periodică; livrările trebuie să fie în acord cu principiul rotatiei stocurilor, mai ales în cazul unei date de expirare apropiate;

h) autoinspectia depozitului farmaceutic veterinar pentru evaluarea sistemului de asigurare a calitătii.

(2) În situatia în care la verificarea stocurilor se observă produse deteriorate sau expirate, acestea se depozitează separat, în vederea distrugerii ori returnării la furnizor.

 

CAPITOLUL V

Unitătile destinate comercializării animalelor de companie

 

Art. 39. - (1) Unitătile destinate comercializării animalelor de companie pot comercializa si produsele mentionate la art. 19.

(2) Unitătile prevăzute la alin. (1) au spatii special amenajate pentru detinerea animalelor de companie.

(3) Unitătile prevăzute la alin. (1) trebuie să respecte normele de sănătate a animalelor de companie, precum si pe cele de protectie si bunăstare a acestora.

(4) Unitătile prevăzute la alin. (1) trebuie să detină documente care să ateste provenienta si starea de sănătate a animalelor de companie detinute spre vânzare.

 

CAPITOLUL VI

Supravegherea si controlul unitătilor farmaceutice veterinare si ale unitătilor destinate comercializării animalelor de companie

 

Art. 40. - (1) Coordonarea activitătii unitătilor farmaceutice veterinare, precum si a unitătilor destinate comercializării animalelor de companie se efectuează de către Directia de control si coordonare a activitătii farmaceutice veterinare din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.

(2) Controlul unitătilor farmaceutice veterinare, precum si al unitătilor destinate comercializării animalelor de companie se realizează la nivel central de către Directia de control si coordonare a activitătii farmaceutice veterinare din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.

(3) Controlul unitătilor farmaceutice veterinare si al unitătilor destinate comercializării animalelor de companie se realizează la nivel local de compartimentul de farmacovigilentă din cadrul directiilor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

(4) Compartimentul de farmacovigilentă din cadrul directiilor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti are obligatia de a întocmi lunar un raport de activitate, pe care îl va înainta Directiei de control si coordonare a activitătii farmaceutice veterinare din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.

(5) Fisele de control se completează obligatoriu la fiecare control efectuat de autoritatea sanitară veterinară competentă; modelele fiselor de control sunt prevăzute în anexele nr. 3, 4 si 5.

Art. 41. - Controlul în unitătile farmaceutice veterinare, precum si în unitătile destinate comercializării animalelor de companie se realizează obligatoriu anual, precum si ori de câte ori este nevoie.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii finale

 

Art. 42. - (1) Unitătile farmaceutice veterinare, precum si unitătile destinate comercializării animalelor de companie au obligatia de a respecta permanent prevederile legale în vigoare privind activitatea farmaceutică veterinară.

(2) În unitătile farmaceutice veterinare si în unitătile destinate comercializării animalelor de companie:

a) se va evita prezenta surselor de foc direct si a canalelor de scurgere deschise;

b) ambalajele si materialele promotionale vor fi depozitate separat de restul produselor veterinare;

c) vestiarele si grupurile sanitare trebuie să fie usor accesibile, usor de întretinut si să nu comunice direct cu spatiile de depozitare;

d) este obligatorie existenta unui program de igienizare;

e) în zonele de depozitare, personalul trebuie să poarte echipament de protectie;

f) fumatul, precum si consumul de alimente si băuturi nealcoolice sunt permise numai în locuri special amenajate, separate de zonele folosite pentru depozitarea si manipularea produselor medicinale veterinare;

g) dotarea cu mobilier si aparatură trebuie să tină cont de volumul si de tipul activitătii desfăsurate; mobilierul trebuie să includă rafturi metalice sau din lemn ignifugat, dulapuri, mese si paleti;

h) balantele si echipamentele de măsurare trebuie să aibă precizia adecvată activitătii desfăsurate; acestea trebuie etalonate si verificate metrologic, cu înregistrarea si păstrarea documentelor corespunzătoare.

Art. 43. - Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, prin Directia de control si coordonare a activitătii farmaceutice veterinare si prin Directia generală de inspectii si coordonare P.I.F., si directiile sanitarveterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, prin compartimentul de farmacovigilentă si prin compartimentul de inspectii, controlează modul de aplicare si respectare a dispozitiilor prezentei norme sanitare veterinare.

Art. 44. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta normă sanitară veterinară.

 

ANEXA Nr. 1

la norma sanitară veterinară

 

VENENA

 

Substante puternic active

Substante stupefiante si preparatele farmaceutice care le contin

Acenocoumarolum

Cocaini hydrochloridum

Amfetamini sulfas**)

Codeini hydrochloridum*)

Atropini sulfas

Codeini phosphas*)

Bromocriptini mesylas

Codeinum*)

Clonidinum

Ethylmorphini hydrochloridum*)

Colchicinum

Hydromorphoni hydrochloridum

Deslanosidum

Methadoni hydrochloridum

Digitoxinum

Morphini hydrochloridum

Digoxinum

Opium

Dihydroergotamini mesylas

Opium pulveratum

Epinephrinum

Pethidini hydrochloridum

Ergometrini hydrogenomaleas

Pulvis Opii et Ipecacuanhae

Ergotamini tartras

Tinctura anticholerina*)

Histamini dihydrochloridum

Tinctura Opii

Lanatosidum C

 

Methylergometrini hydrogenomaleas

 

Neostigmini bromidum

 

Norepinephrini hydrogenotartras

                                    

Physostigmini salicylas

 

Pilocarpini hydrochloridum

 

Pilocarpini nitras

 

Reserpinum

 

Scopolamini hydrobromidum

 

 

*) Preparatele farmaceutice care contin aceste substante se păstrează la Separanda, cu exceptia celor care se eliberează fără prescriptie medicală (OTC) si a preparatelor magistrale, care se păstrează în conditii normale.

**) Preparatele farmaceutice care contin această substantă se păstrează la Venena.

 

ANEXA Nr. 2

la norma sanitară veterinară

 

SEPARANDA

 

Substante puternic active

Substante stupefiante si preparatele farmaceutice care le contin

Acetazolamidum

 

Acidum aceticum

Cyclobarbitalum

Acidum hydrochloricum

Cyclobarbitalum calcicum

Acidum iopanoicum

Diazepamum

Acidum lacticum

Glutethimidum

Acidum nicotinicum

Imipramini hydrochloridum

Acidum phosphoricum

Levomepromazini hydrogenomaleas

Aconiti tuber

Lithii carbonas

Aminoglutethiimdum

Maprotilini hydrochloridum

Aminophyllinum

Meprobamatum

Amitriptylini hydrochloridum

Nitrazepamum

Amobarbitalum natricum

Phenobarbitalum

Argenti nitras

Phenobarbitalum natricum

Barbitalum

 

Barbitalum natricum

 

Belladonnae folium

 

Benzocainum

 

Bromisovalum

 

Butylscopolammonii bromidum

 

Chinidini sulfas

 

Chinini hydrochloridum

 

Chinini sulfas

 

Chior diazepoxidum

 

Chloropyramini hydrochloridam

 

 

*) Preparatele farmaceutice care contin aceste substante se păstrează la Separanda, cu exceptia celor care se eliberează fără prescriptie medicală (OTC) si a preparatelor magistrale, care se păstrează în conditii normale.

 

Clomipramini hydrochloridum

 

Coffeinum

 

Coffeinum et acidum citricum

 

Coffeinum et natrii benzoas

 

Colecalciferolum

 

Cortisoni acetas

 

Cyclophosphamidum

 

Dequalinii chloridum

 

Desoxycortoni acetas

 

Dexamethasonum

 

Digitalis purpureae folium

 

Digitalis purpureae pulvis titratus

 

Dihydralazini sulfas

 

Disulfiramum

 

Ephedrini hydrochloridum

 

4’-Epidoxorubicini hydrochloridum

 

Ergocalciferolum

 

Ethacridini lactas

 

Ethinylestradiolum

 

Ethionamidum

 

Extractum Belladonnae siccum

 

Furosemidum

 

Glyceryli trinitratis solutio concentrata

 

Guanethidint sulfas

 

Hydrargyri oxydum flavum

 

Hydrochlorothiazidum

 

Hydrocortisoni acetas

 

Hydrocortisoni hemisuccinas

 

Hydrocortisonum

 

Hydroxyprogesteroni acetas

 

Hydroxyprogesteroni caproas

 

Indometacinum

 

Iodum

 

Ipecacuanhae radix

 

Isoniazidum

 

Isoprenalini hydrochloridum

 

Lidocaini hydrochloridum

 

Mepacrini hydrochloridum

 

Metamizolum natricum

 

Methotrexatum

 

Methyltestosteronum

 

Naphazolini hydrochloridum

 

Natrii fluoridum

 

Natrii iodidum

 

Natrii nitris

 

 

Nifedipinum

 

Nitrofurantoinum

 

Nortriptylini hydrochloridum

 

Noscapini hydrochloridum

 

Papaverini hydrochloridum

 

Paracetamolum

 

Pentaerithrityli tetranitras dilutum

 

Phenylhydrargyri boras

 

Phenytoinum

 

Podophylli resina

 

Prednisoloni acetas

 

Prednisolonum

 

Prednisoni acetas

 

Prednisonum

 

Primidonum

 

Procaini hydrochloriduin

 

Prochlorperazini hydrogenomaleas

 

Progesteronum

 

Promethazini hydrogenomaleas

 

Propranololi hydrochloridum

 

Pyrazinamidum

 

Resorcinolum

 

Retinoli acetatis solutio oleosa

 

Solutio hydrogenii peroxydi concentrata

 

Sparteini sulfas

 

Tamoxifeni citras

 

Testosteroni pbenylpropionas

 

Testosteroni propionas

 

Theobrominum

 

Theophyllinum

 

Tinctura Aconiti

 

Tinctura Belladonnae

 

Tolbutamidum

 

Triamcinoloni acetonidum

 

Trifluoperazini dihydrochloridum

 

Trihexyphenidyli bydrochloridum

 

Trimethoprimum

 

Xantinoli nicotinas

 

Zinci chloridum

 

Zinci sulfas

 

 

ANEXA Nr. 3

la norma sanitară veterinară

 

ROMANIA

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ

SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

Nr. ……………………………./ …………………………….

                                               

FISĂ DE CONTROL -FARMACII VETERINARE

 

1. Obiectivul controlat: ......................................................................................................................................................

Sediul social în:........................................................................................................................................…………………….

Înmatriculat la registrul comertului sub nr. ......................…………..

Înregistrat fiscal sub nr. ................/........................…….

Administrator/Reprezentant legal: domnul/doamna. .........................., domiciliat/domiciliată în ........................, posesor/posesoare al/a B.I/C.I. seria ………………….. nr. ………, eliberat/eliberată de ......…………., la data de ........................., C.N.P. ………………………………...., telefon ……………………, mobil ..........………………

 

2. Echipa de control:

Dr. ...........…………………..………......., legitimatie nr. …………, Ordin de serviciu nr. ............. din ……………………………

Dr. ...........…………………..………......., legitimatie nr. …………, Ordin de serviciu nr. ............. din ……………………………

Dr. ...........…………………..………......., legitimatie nr. …………, Ordin de serviciu nr. ............. din ……………………………

                                                            ..          ..

3. Planul de control:

A fost prezentat domnului/doamnei.........................................., în calitate de ................................., care si-a însusit obiectivul controlului si a însotit echipa de control pe toată durata acestuia.

 

4. Controlul este înregistrat în Registrul unic de control al unitătii controlate, la pozitia nr. ……. din ……………

 


 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Specificare

DA

NU

1.

Farmacia veterinara are autorizatie sanitara veterinara de functionare (se va mentiona numarul autorizatiei si data emiterii autorizatiei)

 

 

2.

Firma unitatii are înscrise toate elementele prevazute în instructiunile Colegiului Medicilor Veterinari

 

 

3.

Încaperile farmaciei veterinare sunt legate functional între ele, fara a fi dispersate În interiorul cladirii.

 

 

4.

Accesul în farmacia veterinara se face utilizand o intrare diferita de cea pentru accesul locatarilor cladirii — în cazul amplasarii farmaciei veterinare la parterul blocurilorde locuinte

 

 

5.

Farmacia veterinara

este asigurata cu sistem antiefractie

 

 

 

este racordata la sursa de apa curenta

 

 

 

este racordata la canalizare

 

 

 

este racordata la retea de electricitate

 

 

6.

Oficina

este prevazuta cu mobilier adecvat

 

 

7.

Receptura

are mobilier adecvat

 

 

 

are sticlarie de laborator

 

 

 

are aparatura de masura

 

 

 

aparatura de masura este verificata si atestata metrologic anual

 

 

 

farmacia veterinara nu are receptura

 

 

8.

În farmacia veterinara se fac divizari ale produselor medicinale veterinare

 

 

9.

În farmacia veterinara se prepara retete magistrale si oficinale

 

 

10.

Depozitul farmaciei veterinare este dotat cu sistem de asigurare a temperaturii si umiditatii

 

 

11.

În depozitul farmaciei veterinare parametrii de microclimat se consemneaza în registre speciale

 

 

12.

Depozitul farmaciei veterinare este dotat cu rafturi, dulapuri si paleti confectionati din materiale usor lavabile, rezistente la foe si la substante corozive

 

 

13.

În depozitul farmaciei veterinare produsele veterinare sunt asezate pe rafturi, pe grupuri de substante

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Specificare

DA

NU

14.

În depozitul farmaciei veterinare grupele de produse sunt etichetate cu denumirea, lotul, termenul de valabilitate si numarul autorizatiei de comercializare /fabricate

 

 

15.

Depozitul farmaciei veterinare este dotat cu frigidere cu termometre verificate metrologic si fise de Înregistrare a temperaturii de doua ori pe zi

 

 

16.

Grupul sanitar de interior este racordat la canalizare si la o sursa curenta de apa

 

 

17.

Programul de functionare al farmaciei veterinare este afisat la loc vizibil

 

 

18.

În farmacia veterinara îsi desfasoara activitatea personal compus din:

personal cu studii superioare de specialitate — medic veterinar

 

 

personal cu studii medii de specialitate

 

 

personal administrativ

 

 

19.

Personalul cu studii medii de specialitate îsi desfasoara activitatea sub îndrumarea directa a medicului veterinar

 

 

20.

Personalul cu studii medii de specialitate elibereaza numai produse medicinale veterinare care se elibereaza fara prescriptie medicala

 

 

21.

Personalul cu studii medii de specialitate este instruit conform prevederilor legislatiei în vigoare

 

 

22.

Farmacia veterinara este situata la parterul cladirii

 

 

23.

Farmacia veterinara este situata la etaj

 

 

24.

Farmacia veterinara are o suprafata utila suficienta si adecvata pentru desfasurarea activitatii specifice

 

 

25.

Produsele medicinale veterinare comercializate în farmacia veterinara au autorizatie de comercializare

 

 

26.

În farmacia veterinara sunt amenajate, inscriptionate si asigurate spatiile pentru produsele toxice care se pastreaza la Venena si Separanda conform prevederilor legale În vigoare — în cazul în care se comercializeaza

 

 

27.

La Venena si Separanda sunt afisate listele oficiale cu produsele care se încadreaza în aceste grupe - în cazul în care se comercializeaza

 

 

28.

Exista un registru numerotat, stampilatsi sigilat pentru evidenta gestiunii nominale (intrari, iesiri, stoc faptic la zi) a produselor toxice

 

 

29.

În farmacia veterinara se elaboreaza preparate magistrale si oficinale în spatiul special amenajat

 

 

30.

În farmacia veterinara se comercializeaza numai produse medicinale veterinare care au autorizatie de comercializare

 

 

31.

Produsele medicinale veterinare din farmacia veterinara sunt Însotite de documente oficiale în care se mentioneaza:

denumirea produsului

 

 

seria si lotul de fabricate

 

 

termenul de valabilitate

 

 

producatorul

 

 

certificatul de calitate

 

 

buletinul de analiza

 

 

32.

În farmacia veterinara se tine evidenta nominala a retetelor preparatelor magistrale si oficinale

 

 

33.

În farmacia veterinara exista:

registru de evidenta a preparatelor magistrale si oficinale

 

 

 

 

registru de evidenta a prescriptiilor care se retin În farmacie

 

 

 

 

documente care atesta eliberarea substantelor toxice, stupefiante si psihotrope numai pe baza de reteta

 

 


 

 

 

 

Nr. crt.

Specificare

DA

NU

34.

Prescriptiile medicale se retin în farmacia veterinara, sunt arhivate corespunzator si se pastreaza pe toata perioada prevazuta de legislatia În vigoare

 

 

35.

Produsele medicinale veterinare sunt asezate pe rafturi pe grupe de actiune

 

 

36.

La produsele expuse pot avea acces persoanele straine de farmacia veterinara sau cumparatorii

 

 

37.

În farmacia veterinara exista produse medicinale veterinare expirate

 

 

38.

Eliberarea medicamentelor se face:

numai cu amanuntul

 

 

 

prin autoservire

 

 

 

prin divizare

 

 

39.

În biblioteca tehnica a farmaciei veterinare exista pe format hartie sau pe suport electronic :

Farmacopeea Romana, editia în vigoare

 

 

 

Nomenclatorul produselor medicinale veterinare în vigoare

 

 

 

legislatia sanitar- veterinara în vigoare si, în mod special, cea referitoare la produsele medicinale veterinare

 

 

 

Data ultimului control si cine l-a efectuat ............................................................................................................................…………

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

 

La controlul precedent au fost constatate deficiente: DA/NU

Deficintele constatate au fost remediate: DA/NU

 

Concluzii si măsuri dispuse:

 

Echipa de control:

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

 

Reprezentantul legal al farmaciei veterinare controlate,

.................................................................................................

 

ANEXA Nr. 4

la norma sanitară veterinară

 

ROMANIA

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ

SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

Nr. ……………………………./ …………………………….

                                               

FISĂ DE CONTROL - PUNCTE FARMACEUTICE

 

1. Obiectivul controlat: ......................................................................................................................................................

Sediul social în:........................................................................................................................................…………………….

Înmatriculat la registrul comertului sub nr. ......................…………..

Înregistrat fiscal sub nr. ................/........................…….

Administrator/Reprezentant legal: domnul/doamna. .........................., domiciliat/domiciliată în ........................, posesor/posesoare al/a B.I/C.I. seria ………………….. nr. ………, eliberat/eliberată de ......…………., la data de ........................., C.N.P. ………………………………...., telefon ……………………, mobil ..........………………

 

2. Echipa de control:

Dr. ...........…………………..………......., legitimatie nr. …………, Ordin de serviciu nr. ............. din ……………………………

Dr. ...........…………………..………......., legitimatie nr. …………, Ordin de serviciu nr. ............. din ……………………………

Dr. ...........…………………..………......., legitimatie nr. …………, Ordin de serviciu nr. ............. din ……………………………

 

3. Planul de control:

A fost prezentat domnului/doamnei.........................................., în calitate de ................................, care si-a însusit obiectivul controlului si a însotit echipa de control pe toată durata acestuia.

 

4. Controlul este înregistrat în Registrul unic de control al unitătii controlate, la pozitia nr. ……. din ……………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Specificare

DA

NU

1.

Punctul farmaceutic veterinar are autorizatie sanitara veterinara de functionare

 

 

2.

Firma unitatii are înscrise toate elementele prevazute în instructiunile Colegiului Medicilor Veterinari

 

 

3.

În punctul farmaceutic veterinar se comercializeaza :

produse biologice de uz veterinar

 

 

produse medicinale veterinare care se elibereaza pe baza de prescriptie medicala veterinara

 

 

OTC-uri

 

 

4.

Punctul farmaceutic veterinar este situat la parterul cladirii

 

 

5.

Încaperile punctului farmaceutic veterinar sunt legate functional între ele, fara a fi dispersate în interiorul cladirii

 

 

6.

Accesul În punctul farmaceutic veterinar se face direct din strada

 

 

7.

Oficina este prevazuta cu mobilier adecvat

 

 

8.

Grup sanitar

 

 

 

9.

În punctul farmaceutic veterinar îsi desfasoara activitatea personal compus din:

personal cu studii superiore de specialitate — medic veterinar

 

 

personal cu studii medii de specialitate

 

 

personal administrativ

 

 

10.

Punctul farmaceutic veterinar are o suprafata utila suficienta si adecvata pentru desfasurarea activitatii specifice

 

 

11.

Produsele medicinale din punctul farmaceutic veterinar sunt însotite de documente oficiale în care se mentioneaza:

denumirea produsului

 

 

seria si lotulul de fabricate

 

 

termenul de valabilitate

 

 

producatorul

 

 

certificatul de calitate

 

 

buletinul de analiza

 

 

12.

Produsele medicinale veterinare sunt asezate pe rafturi pe grupe de actiune

 

 

13.

La produsele expuse au acces persoanele straine de punctul farmaceutic veterinar sau cumparatorii

 

 

14.

În punctul farmaceutic veterinar exista produse expirate

 

 

15.

În punctul farmaceutic veterinar exista:

Nomenclatorul produselor medicinale veterinare în vigoare

 

 

legislatia sanitar-veterinara în vigoare si, în mod special, cea referitoare la produsele medicinale veterinare

 

 

 

Data ultimului control si cine l-a efectuat ............................................................................................................................……………

.............................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................…

 

La controlul precedent au fost constatate deficiente: DA/NU

Deficintele constatate au fost remediate: DA/NU

 

Concluzii si măsuri dispuse:

 

Echipa de control:

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

 

Reprezentantul legal al punctului farmaceutic controlat,

.........................................................................................

 

ANEXA Nr. 5

la norma sanitară veterinară

 

ROMÂNIA

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ

SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

Directia de control si coordonare a activitătii farmaceutice veterinare

Nr. ……………………………./ …………………………….

 

FISĂ DE CONTROL —DEPOZITE FARMACEUTICE VETERINARE

 

1. Obiectivul controlat

Unitatea producătoare .........................................................................                                                                                                                       

Profilul de activitate .............................................................................

Sediul social în ....................................................................................

Înregistrată fiscal sub nr.  ......................../……………………………

Administrator: domnul/doamna......................................................., domiciliat/domiciliată în ………………….. legitimat/legitimată cu ......... B.I./C.I. seria ……… nr. ……., eliberat/eliberată de …………. la data de …………., C.N.P. ………………...., telefon fix …………….., telefon mobil ……………………..

                                   

2. Echipa de inspectori:

Dr. ...........…………………..………......., legitimatie nr. …………, Ordin de serviciu nr. ............. din ……………………………

Dr. ...........…………………..………......., legitimatie nr. …………, Ordin de serviciu nr. ............. din ……………………………

Dr. ...........…………………..………......., legitimatie nr. …………, Ordin de serviciu nr. ............. din ……………………………

 

3. Planul de control:

A fost prezentat domnului/doamnei.........................................., în calitate de ................................., care si-a însusit obiectivul controlului si a însotit echipa de control pe toată durata acestuia.

4. Controlul este înregistrat în Registrul unic de control al unitătii controlate, la pozitia nr. ……. din ……………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Specificare

Da

Nu

Observatii

1.

Unitatea este înregistrata sanitar veterinar

 

 

 

2.

Unitatea are autorizatie de distribute (numarul autorizatiei)

 

 

 

3.

Cladiri si local în functiune:

numarul de cladiri

 

 

 

numarul de încaperi/suprafata

 

 

 

4.

Conditii de microclimat:

Ventilatie

 

 

 

Temperatura

 

 

 

Umiditate

 

 

 

Luminozitate

 

 

 

dotare cu aparatura de masura si control, sisteme de înregistrare a temperaturii, umiditatii etc.

 

 

 

conditii de depozitare si de transport, care sa asigure conservarea produselor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Specificare

Da

Nu

Observatii

5.

Dotarea cu materiale si mijloace pentru dezinfectie si combaterea insectelor si a rozatoarelor

 

 

 

6.

Grupuri sanitare:

numarul de cabine

 

 

 

 

dotare cu sapun lichid, substante dezinfectante, prosop din hartie etc.

 

 

 

7.

Personal propriu de specialitate

 

 

 

8.

Distributia produselor medicinale veterinare se face prin distribuitori autorizati

 

 

 

9.

Depozitul farmaceutic veterinar distribuie numai acele produse medicinale veterinare autorizate de autoritatea competenta pentru comercializare

 

 

 

10.

Depozitul farmaceutic veterinar este asigurat cu:

sisteme de prevenire si stingere a incendiilor

 

 

 

 

sisteme antiefractie

 

 

 

11.

Pentru depozitarea substantelor toxice si stupefiante este amenajat un spatiu special, conform reglementarilor în vigoare - în cazul în care se comercializeaza substante toxice si stupefiante

 

 

 

12.

Depozitul farmaceutic veterinar este organizat pe diviziuni, în numar suficient, în functie de complexitatea activitatii si pentru a asigura:

receptia/livrarea produselor

 

 

 

 

depozitarea corespunzatoare

 

 

 

 

stocarea produselor expirate, retrase sau returnate din diferite motive

 

 

 

13.

Depozitul farmaceutic veterinar este dotat cu:

frigidere sau camere frigorifice, rafturi metalice si paleti

 

 

 

 

sistem de verificare si mentinere a temperaturii si umiditatii, verificat metrologic, cu înregistrari arhivabile

 

 

 

 

sistem pentru asigurarea conditiilor optime de climatizare

 

 

 

14.

Depozitul farmaceutic veterinar detine evidente scrise referitoare la:

data operatiunilor efectuate

 

 

 

 

denumirea produsului medicinal veterinar, numele producatorului, tara de origine

 

 

 

 

modul de prezentare, forma farmaceutica, concentratia substantei active, dimensiunea ambalajului

 

 

 

 

seria si data expirarii produsului

 

 

 

 

certificatul de conformitate si/sau buletinul de analiza

 

 

 

 

cantitatea receptionata si livrata

 

 

 

 

denumirea si adresa furnizorilor

 

 

 

 

copii de pe autorizatiile de comercializare ale produselor medicinale veterinare sau nomenclatorul produselor medicinale veterinare actualizat, în forma electronica sau pe hartie

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Specificare

Da

Nu

Observatii

15.

Persoana desemnata cu supravegherea calitatii produselor medicinale veterinare este medic veterinar, angajat cu contract individual de munca în conditiile stabilite de legislatia în vigoare

 

 

 

16.

Cladirile în care este amplasat depozitul farmaceutic veterinar sunt asigurate pentru evacuarea rapida a produselor farmaceutice si a altor produse, în caz de necesitate

 

 

 

17.

Spatiile sunt usor de întretinut si se evita depunerile de praf, umiditatea sau orice alti factori care ar influenta negativ calitatea produselor

 

 

 

18.

În spatiile de depozitare nu este permis accesul persoanelor neautorizate

 

 

 

19.

Existenta contractului pentru distrugerea produselor expirate sau deteriorate

 

 

 

20.

Sursele de foe direct si canalele de scurgere deschise sunt evitate

 

 

 

21.

Spatiile de depozitare sunt de marime adecvata si permit depozitarea în ordine a diferitelor produse veterinare, respectand seriile de fabricate si categoriile de produse

 

 

 

22.

Exista spatii separate pentru depozitarea produselor reclamate, returnate sau cu termen de valabilitate depasit

 

 

 

23.

Ambalajele si materialele promotionale sunt depozitate separat

 

 

 

24.

Vestiarele si grupurile sanitare sunt usor accesibile, usor de întretinut si nu comunica direct cu spatiile de depozitare

 

 

 

25.

Spatiile sunt curate, iar deseurile acumulate sunt înlaturate permanent

 

 

 

26.

Exista un program de igienizare

 

 

 

27.

În toate zonele de depozitare personalul poarta echipament de protectie

 

 

 

28.

Fumatul, precum si consumul de alimente si bauturi este permis numai în spatii separate, nu În zonele folosite pentru depozitarea si manipularea produselor

 

 

 

29.

Din depozitul farmaceutic veterinar distributia produselor farmaceutice si a celorlalte produse se face numai cu ridicata, nu cu amanuntul

 

 

 

30.

În depozitul farmaceutic veterinar sunt luate:

masuri de asigurare ca produsele medicinale veterinare au autorizatie de comercializare

 

 

 

masuri de verificare a calitatii ambalajului, etichetarii si respectarii termenului de valabilitate

 

 

 

masuri de depozitare conforme cu Farmacopeea Romana, editia în vigoare, si cu standardele în vigoare si care asigura mentinerea calitatii produselor medicinale veterinare pe perioada de valabilitate

 

 

 

masuri de expeditie care sa asigure ca manipularea ulterioara a produselor medicamentoase asigura calitatea acestora pe perioada de valabilitate

 

 

 


 

 

 

 

Nr. crt.

Specificare

Da

Nu

Observatii

 

 

masuri de notificare a transporturilor de produse sensibile care trebuie mentinute la o temperatura controlata si pentru urgentarea masurilor de vamuire

 

 

 

masuri de control al stocurilor prin verificare periodica; livrarile trebuie sa fie în acord cu principiul rotatiei stocurilor, mai ales în cazul unei date de expirare apropiate

 

 

 

masuri de autoinspectie pentru evaluarea sistemului de asigurare a calitatii

 

 

 

 

Produsele vatamate sau expirate sunt depozitate separat În vederea distrugerii ori returnarii la furnizor

 

 

 

31.

Alte aspecte:

 

 

 

 

a) Data ultimului control si cine l-a efectuat: Da / Nu

b) Dacă la controlul precedent au fost constatate deficiente: Da / Nu

c) Dacă deficientele constatate au fost remediate: Da / Nu

 

5) Concluzii si măsuri:

 

 

            Echipa de control:

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

Reprezentantul legal al depozitului farmaceutic veterinar controlat:

..............................................................................................................................................................................................

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii publice nr. 112/2007 privind criteriile de performantă în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen

 

Având în vedere Referatul de aprobare al Directiei generale organizare, resurse umane, dezvoltare profesională si salarizare nr. E.N. 2.203 din 5 martie 2008,

în conformitate cu prevederile art. 178 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii publice emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul ministrului sănătătii publice nr. 112/2007 privind criteriile de performantă în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 101 din 9 februarie 2007, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Evaluarea activitătii managerului spitalului public pentru anul calendaristic precedent se face până la data de 31 martie a anului următor. Sunt evaluati managerii care au contractul de management în perioada de valabilitate si au condus spitalul public respectiv pe o perioadă de cel putin 6 luni în anul evaluat.”

2. Articolul 3 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 3. - Evaluarea anuală efectuată pe baza criteriilor de performantă prevăzute în anexa nr. 2 se face prin acordarea de către evaluator a unui punctaj de la 0 la 5 puncte pentru fiecare criteriu de performantă mentionat, tinând cont de dimensiunile specifice fiecărui criteriu, conform îndrumărilor metodologice elaborate de Scoala Natională de Sănătate Publică si Management Sanitar.”

3. Articolul 4 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 4. - (1) Rezultatele evaluării se apreciază după cum urmează:

a) Foarte bine - dacă sunt îndeplinite simultan următoarele conditii:

1. în cazul indicatorilor C.1 - C.7 a obtinut la fiecare 5 puncte;

2. în cazul a cel putin 80% dintre indicatorii si criteriile de performantă prevăzute în anexele nr. 1 si 2 managerul a obtinut la fiecare 5 puncte;

3. în cazul restului indicatorilor cuprinsi în anexele nr. 1 si 2, altii decât cei mentionati la pct. 1 si 2, a obtinut la fiecare cel putin 4 puncte.

b) Bine - dacă sunt îndeplinite simultan următoarele conditii:

1. în cazul indicatorilor C.1 - C.7 a obtinut la fiecare cel putin 4 puncte;

2. în cazul a cel putin 70% dintre indicatorii si criteriile de performantă prevăzute în anexele nr. 1 si 2 managerul a obtinut la fiecare cel putin 4 puncte;

3. în cazul restului indicatorilor cuprinsi în anexele nr. 1 si 2, altii decât cei mentionati la pct. 1 si 2, a obtinut la fiecare cel putin 3 puncte.

c) Satisfăcător - dacă sunt îndeplinite simultan următoarele conditii:

1. în cazul indicatorilor C.1 - C.7 a obtinut la fiecare cel putin 3 puncte;

2. în cazul a cel putin 70% dintre indicatorii si criteriile de performantă prevăzute în anexele nr. 1 si 2 managerul a obtinut la fiecare cel putin 4 puncte;

3. în cazul restului indicatorilor cuprinsi în anexele nr. 1 si 2, altii decât cei mentionati la pct. 1 si 2, a obtinut cel putin două puncte.

d) Nesatisfăcător - dacă nu sunt îndeplinite conditiile minime necesare pentru a obtine cel putin calificativul Satisfăcător.

(2) Contractul de management se mentine, în perioada de valabilitate a acestuia, pentru managerii spitalelor publice care au obtinut calificativele Foarte bine, Bine si Satisfăcător. Pentru managerii care au obtinut calificativul Satisfăcător, activitatea acestora se reevaluează după 6 luni. Dacă la reevaluare obtin acelasi calificativ sau unul inferior, contractul de management al acestora încetează înainte de termen.(3) Contractul de management încetează înainte de termen pentru managerii spitalelor publice care au obtinut calificativul Nesatisfăcător.”

4. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 41, cu următorul cuprins:

„Art. 41 . - (1) Evaluarea anuală a activitătii managerului de spital public si/sau reevaluarea în conditiile art. 4 alin. (2) se fac de o comisie de evaluare formată din presedinte, vicepresedinte, 3-5 membri si un secretariat format din 1-2 persoane, numită prin ordin al ministrului sănătătii publice, astfel:

a) pentru spitalele publice din subordinea autoritătilor de sănătate publică judetene/a municipiului Bucuresti, membrii comisiei de evaluare se propun de către directorii executivi ai acestora. Presedintele comisiei de evaluare este directorul executiv adjunct financiar-contabil al autoritătii de sănătate publică judetene/a municipiului Bucuresti, iar vicepresedinte este seful compartimentului audit intern din aceeasi institutie. În situatia în care la nivelul unei autorităti de sănătate publică nu este încadrat postul de auditor intern, vicepresedintele este nominalizat din cadrul altei autorităti de sănătate publică, prin ordin al ministrului sănătătii publice;

b) pentru spitalele publice din subordinea Ministerului Sănătătii Publice, presedinte este directorul general adjunct al Directiei generale buget si credite externe din Ministerul Sănătătii Publice, iar vicepresedinte este un reprezentant al Directiei audit din aceeasi institutie.

(2) Comisia de evaluare mentionată la alin. (1) întocmeste, pe baza rezultatelor obtinute de fiecare manager de spital, fisa de evaluare prevăzută în anexa nr. 3. Fisa de evaluare se înaintează comisiei centrale de evaluare, însotită de dosarul de evaluare, care cuprinde obligatoriu următoarele documente:

a) copia contractului de management si a actelor aditionale la acesta;

b) documentele care sustin punctajul acordat la fiecare indicator de performantă, după cum urmează:

- statul de functii pe anul evaluat, aprobat conform legii;

- situatia financiară încheiată la data de 31 decembrie a anului evaluat;

- darea de seamă statistică pentru anul evaluat (cod MS 60.4.4A, cap. 2; cod MS 60.4.4, cap. 3; cod MS 60.4.4.A, cap. 14), centralizatorul - cod MS 60.4.4, cap. 15 „Personalul mediu si superior sanitar pe tipuri de unităti”, centralizatorul activitătii spitalului - cod 19.15, darea de seamă statistică pentru anul evaluat (cod MS 60.4.2, cap. 1 „Principalii indicatori ai cunoasterii sănătătii, pe anul evaluat, pentru fiecare spital”, câte un document semnat si stampilat, completat numai cu pct. 10 „Infectii interioare din spital”);

c) copii de pe actele de control ale tuturor organismelor abilitate;

d) raportul de autoevaluare al managerului spitalului public (în cuprinsul acestuia se au în vedere actiunile organizate si desfăsurate pe parcursul anului evaluat privind: modul de îndeplinire indicatorilor si criteriilor de performantă, proceduri interne de evaluare si control, elaborare de acte normative cu caracter intern, măsuri întreprinse pentru eficientizarea activitătii unitătii si cresterea calitătii actului medical, gestionarea eventualelor situatii de criză apărute la nivelul spitalului public etc.); managerul spitalului public răspunde pentru realitatea si corectitudinea datelor puse la dispozitia comisiei de evaluare, conform legii;

e) alte documente care pot constitui bază pentru evaluarea îndeplinirii criteriilor de performantă prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Comisia de evaluare mentionată la alin. (1) are următoarele atributii:

a) să înregistreze dosarul de evaluare depus de către managerul spitalului public numai dacă acesta contine toate documentele prevăzute la alin. (2);

b) să verifice concordanta dintre indicatorii asumati prin contract/act aditional si cei înscrisi în fisa de evaluare, precum si dintre valorile indicatorilor realizati mentionati în fisa de evaluare si cei transmisi de Scoala Natională de Sănătate Publică si Management Sanitar si Centrul National pentru Organizarea si Asigurarea Sistemului Informational si Informatic în Domeniul Sănătătii;

c) să valideze, sub semnătură, în functie de calificativul obtinut în urma evaluării, propunerea de mentinere/încetare a contractului de management al managerului spitalului public evaluat;

d) să înregistreze si să transmită comisiei centrale de evaluare numai dosarele care contin toate documentele prevăzute la alin. (2);                                                 

e) să respingă motivat dosarele incomplete si să comunice managerului spitalului public documentele lipsă care au determinat această situatie;

f) să întocmească si să valideze, sub semnătura presedintelui comisiei de evaluare si a managerului spitalului public respectiv, un opis cuprinzând toate documentele existente în dosarul de evaluare depus de fiecare manager.

(4) La nivelul Ministerului Sănătătii Publice se constituie, prin ordin al ministrului sănătătii publice, comisia centrală de evaluare, formată din presedinte, vicepresedinte, 3-5 membri si un secretariat format din 1-2 persoane. Comisia centrală de evaluare are misiunea de a verifica si de a urmări modul de desfăsurare a evaluării, modul de întocmire a fiselor de evaluare si de a solutiona eventualele contestatii apărute în cadrul evaluării anuale a activitătii managerilor din spitalele publice.

Presedinte al comisiei centrale de evaluare este directorul general al Directiei generale buget si credite externe din Ministerul Sănătătii Publice, iar vicepresedinte este directorul Directiei audit din aceeasi institutie.

(5) În baza calificativelor acordate de comisiile de evaluare mentionate la alin. (1), după solutionarea eventualelor contestatii, comisia centrală de evaluare propune ministrului sănătătii publice, după caz:

a) mentinerea contractului de management pentru managerii spitalelor publice care au obtinut calificativele Foarte bine si Bine;

b) emiterea actului administrativ de reevaluare, pentru managerii spitalelor publice care au obtinut calificativul Satisfăcător;

c) emiterea actului administrativ de încetare înainte de termen a contractului de management, pentru managerii spitalelor publice care au obtinut calificativul Nesatisfăcător.” 5. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 51, cu următorul cuprins:

„Art. 51 . - (1) În termen de 3 zile de la data publicării prezentului ordin, Scoala Natională de Sănătate Publică si Management Sanitar si Centrul National pentru Organizarea si Asigurarea Sistemului Informational si Informatic în Domeniul Sănătătii transmit Ministerului Sănătătii Publice si comisiilor de evaluare prevăzute la art. 41 alin. (1) valorile indicatorilor de performantă ai managementului spitalului public care intră în sfera lor de competentă, realizate de fiecare spital public în anul evaluat.

(2) Datele mentionate la alin. (1), validate de Scoala Natională de Sănătate Publică si Management Sanitar si Centrul National pentru Organizarea si Asigurarea Sistemului Informational si Informatic în Domeniul Sănătătii, sunt consemnate în fisa de evaluare prevăzută în anexa nr. 3, la rubrica «Valoare indicator realizată», si stau la baza evaluării anuale a activitătii managerului spitalului public.” 6. La articolul 6, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Evaluarea anuală a activitătii managerilor spitalelor publice aflate în subordinea ministerelor si institutiilor cu retea  sanitară proprie se face în conformitate cu dispozitiile prezentului ordin.”

7. La punctul C.2 din anexa nr. 1 se introduce o notă cu următorul cuprins:

 

„NOTĂ:

Valoarea acestui indicator exprimat în procente se determină ca raport între suma prevederilor cheltuielilor bugetare aferente structurilor: servicii de urgentă, servicii paraclinice, servicii spitalizare continuă, servicii spitalizare de zi, servicii din ambulatoriul de specialitate al spitalului si suma surselor de venit din care sunt finantate aceste cheltuieli. În fisa de evaluare se trece valoarea indicatorilor per total, în anexă se detaliază pe tipurile de servicii mai sus mentionate.”

 

8. Punctul C.4 din anexa nr. 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„4. Procentul cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor spitalului

 

Gradul de realizare fata de indicatorii

asumati prin contract

Punctajul acordat

Peste 100%

0 puncte

71—100%

5 puncte

61—70%

4 puncte

51—60%

3 puncte

41—50%

2 puncte

30—40%

1 punct

sub 30%

0 puncte"

 

9. Punctul C.5 din anexa nr. 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

 

„5. Procentul cheltuielilor cu medicamentele din totalul cheltuielilor spitalului

 

Gradul de realizare fata de indicatorii

asumati prin contract

Punctajul acordat

Peste 110%

0 puncte

81—110%

5 puncte

71—80%

4 puncte

61—70%

3 puncte

51—60%

2 puncte

40—50%

1 punct

sub 40%

0 puncte"

 

10. Punctul D.2 din anexa nr. 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„2. Rata infectiilor nozocomiale pe total spitalul si pe fiecare sectie

 

Gradul de realizare fata de indicatorii

asumati prin contract

Punctajul acordat

Peste 130%

0 puncte

121—130%

1 punct

111—120%

2 puncte

91—110%

3 puncte

70—90%

4 puncte

sub 70%

5 puncte"

 

11. Punctul D.4 din anexa nr. 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„4. Numărul de reclamatii/plângeri ale pacientilor analizate si rezolvate

 

Gradul de realizare fata de indicatorii

asumati prin contract

Punctajul acordat

Peste 130%

0 puncte

121—130%

1 punct

111—120%

2 puncte

91—110%

3 puncte

60—90%

4 puncte

sub 60%

5 puncte"

 

12. Anexa nr. 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

 

„ANEXA Nr. 2

 

CRITERII GENERALE DE MANAGEMENT

 

 


 

Nr. crt.

Criteriul de performanta

Dimensiuni specifice criteriului analizat

Punctajul acordat

1.

Planificare

a) stabilirea unei viziuni si misiuni realiste;

b) elaborarea unorobiective generale si specifice conform planului de management;

c) respectarea etapelor stabilite în planul de management.

 

2.

Organizare

a) stabilirea si comunicarea prioritatilor organizational si monitorizarea implementarii solutiilor adecvate;

b) capacitatea de a identifica, prioritiza si rezolva problemele spitalului public;

c) capacitatea de relationare cu autoritatile locale si centrale, comunitatea locala si mass media în scopul promovarii interesului spitalului;

d) capacitatea de a accepta erorile sau, dupa caz, deficientele propriei activitati, de a raspunde pentru acestea si de a le îndrepta;

e) capacitatea de buna comunicare si relationare cu personalul angajat al spitalului, colaboratori, pacienti si apartinatori etc.;

f) elaborarea de norme si metodologii de organizare (ROF, regulament intern etc.), proceduri interne de evaluare si control, protocoale interne, delegare de atributii etc.

 

3.

Coordonare

a) stabilirea încadrarii eficiente în timp a activitatilor si respectarea termenelor asumate;

b) capacitatea de mediere si negociere catre o solutie comuna acceptata în interesul spitalului;

c) evaluarea efectelor deciziilor asupra întregului spital si operarea de modificari, daca sunt necesare;

d) luarea deciziilor în mod participativ prin implicarea tuturor membrilor echipei manageriale a spitalului si a sefilor de structuri (aprecieri din partea acestora).

 


Nr. crt.

Criteriul de performanta

Dimensiuni specifice criteriului analizat

Punctajul acordat

4.

Control

a) monitorizarea si implicarea în buna derulare a activitatii spitalului;

b) controlul activitatii la nivel strategic si al realizarii obiectivelor;

c) capacitatea de depistare a deficientilor si a modalitatilor de îndreptare a acestora în timp util;

d) urmarirea utilizarii rationale a tuturor resurselor financiare ale spitalului, indiferent de sursa de finantare.

 

 

Punctaj de evaluare a criteriilor de performantă:

- 0 = deloc;

- 1 = în foarte mică măsură;

- 2 = în mică măsură;

- 3 = satisfăcător;

- 4 = în mare măsură;

- 5 = în foarte mare măsură.”

 

13. După anexa nr. 2 la ordin se introduce o nouă anexă, anexa nr. 3, al cărei continut este prevăzut în anexa care face parte integrantă din pezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 5 martie 2008.

Nr. 264.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 112/2007)

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

AUTORITATEA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ

......................................................................

COMISIA DE EVALUARE

 

FISA DE EVALUARE

a activitătii desfăsurate de ………………………………………………..

(numele si prenumele)

managerul ………………………………………………………………………………….

(denumirea spitalului public)

în anul .....................

 

Nr. crt.

Indicatori/Criterii de performanta

 

 

Valoare indicator

Grad de realizarei)

 

 

Punctajul acordat

 

 

Concluzii/ Termene

de reevaluare

 

 

asumata

prin contract

realizata

A. Indicatori de management al resurselor umane

1.

Proportia medicilor din totalul personalului

 

 

 

 

 

2.

Proportia personalului medical din totalul personalului angajat al spitalului

 

 

 

 

 

3.

Proportia personalului medical cu studii superioare din totalul personalului medical

 

 

 

 

 

4.

Numarul mediu de consultatii/ medic în ambulatoriu

 

 

 

 

 

B. Indicatori de utilizare a serviciilor

1.

Durata medie de spitalizare pe spital si pe fiecare sectie2)

 

 

 

 

 

2.

Rata de utilizare a paturilor pe spital si pe fiecare sectie2)

 

 

 

 

 

3.

Indicele de complexitate al cazurilor pe spital si pe fiecare sectie2)

 

 

 

 

 

4.

Procentul pacientilor cu interventii chirurgicale din totalul pacientilor externati din sectiile chirurgicale

 

 

 

 

 

C. Indicatori economico-financiari

1.

Executia bugetara fata de bugetul de cheltuieli aprobat

 

 

 

 

 

2.

Structura cheltuielilor pe tipuri de servicii si în functie de sursele de venit

 

 

 

 

 

3.

Procentul veniturilor proprii din totalul veniturilor spitalului

 

 

 

 

 

4.

Procentul cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor spitalului

 

 

 

 

 

5.

Procentul cheltuielilor cu medicamentele din totalul cheltuielilor spitalului

 

 

 

 

 

6.

Procentul cheltuielilor de capital din totalul cheltuielilor

 

 

 

 

 

7.

Costul mediu/zi de spitalizare pe fiecare sectie2)

 

 

 

 

 


Nr. crt.

Indicatori/Criterii de performanta

Valoare indicator

Grad de realizare1)

Punctajul acordat

Concluzii/ Termene

de reevaluare

asumata

prin contract

realizata

D. Indicatori de calitate

1.

Rata mortalitatii intraspitalicesti pe total spital si pe fiecare sectie2)

 

 

 

 

 

2.

Rata infectiilor nozocomiale pe total spital si pe fiecare sectie2)

 

 

 

 

3.

Indicele de concordanta dintre diagnosticul la internare si diagnosticul la externare

 

 

 

 

4.

Numarde reclamatii/plangeri ale pacientilor

 

 

 

 

E. Criterii generale de management

Punctajul acordat de:

Evaluator 1

Evaluator 2

Evaluator 3

Evaluator

Punctajul final3)

 

(nume, prenume)

(nume, prenume)

(nume, prenume)

(nume, prenume)

1.

Planificare

 

 

 

 

 

2.

Organizare

 

 

 

 

 

3.

Coordonare

 

 

 

 

 

4.

Control

 

 

 

 

 


1) În situatia în care gradul de realizare are cifră cu zecimale, rotunjirea se face la întreg, astfel: 0,50 – 0,99 devine 1, iar 0,01 – 0,49 devine 0.

2) Se trece valoarea indicatorului la nivel de spital.

3) În situatia în care punctajul final are cifră cu zecimale, rotunjirea se face la întreg, astfel: 0,50 – 0,99 devine 1, iar 0,01 – 0,49 devine 0.

 

Comisia de evaluare numită prin Ordinul ministrului sănătătii publice nr. .............. din ..........................................., în baza rezultatelor obtinute, apreciază că dl/dna ...................................................................................... (numele si prenumele), managerul .............. (denumirea spitalului public), a obtinut calificativul ŤFoarte bine ŤBine ŤSatisfăcător ŤNesatisfăcător

Prezenta fisă de evaluare a fost întocmită în două exemplare, dintre care exemplarul nr. 1 s-a înaintat comisiei centrale de evaluare constituite la nivelul Ministerului Sănătătii Publice, iar exemplarul nr. 2 a rămas la presedintele comisiei de evaluare, în evidenta autoritătii de coordonare a spitalului public respectiv.

 

Comisia de evaluare

Certificăm concordanta datelor înscrise în contractul/actul aditional la contractul de management cu documentele mentionate la art. 41 alin. (2), precum si concordanta valorilor indicatorilor calculate de spital cu cele mentionate în documentele prevăzute la art. 41 alin. (2).

Am luat cunostintă

………………………………………………………

(numele, prenumele si semnătura managerului)

…………………………………………………………………

(data)

Presedinte:

…………………………………………………………………

Vicepresedinte:

…………………………………………………………………

Membri:

…………………………………………………………………

(numele, prenumele si semnătura)

 

 

NOTĂ:

Managerul spitalului public poate contesta la comisia centrală de evaluare, în termen de 24 ore de la data luării la cunostintă a continutului fisei de evaluare, calificativul acordat de comisia de evaluare. Comisia centrală de evaluare rezolvă contestatia în termen de 5 zile lucrătoare de la data luării în evidentă a acesteia.