MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 177         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 7 martie 2008

 

SUMAR

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

20. - Ordonantă de urgentă privind unele măsuri pentru organizarea si desfăsurarea alegerilor pentru autoritătile administratiei publice locale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

11. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 99/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind controlul pestei porcine africane

 

163/93. - Ordin al ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea criteriilor de încadrare a cabinetelor medicale din asistenta medicală primară si din ambulatoriul de specialitate în functie de conditiile în care se desfăsoară activitatea

 

REPUBLICĂRI

 

Ordonanta Guvernului nr. 130/2000 privind protectia consumatorilor la încheierea si executarea contractelor la distantă

 

Cuantumul total al sumelor provenite din finantările private ale partidelor politice în anul 2007, conform Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind unele măsuri pentru organizarea si desfăsurarea alegerilor pentru autoritătile administratiei publice locale

 

Luând în considerare termenul foarte scurt rămas până la alegerile locale si având în vedere necesitatea stabilirii modalitătii de exercitare a dreptului de vot si de a fi ales în autoritătile administratiei publice locale pentru cetătenii Uniunii Europene care au domiciliul sau resedinta în România, precum si a asigurării bunei organizări si desfăsurări a alegerilor locale, toate acestea vizând interesul public si constituind o situatie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 333 din 17 mai 2007, se modifică si se completează după cum urmează:

1. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 41, cu următorul cuprins:

„Art. 41. - (1) Cetătenii Uniunii Europene care au domiciliul sau resedinta în România au dreptul de a alege si de a fi alesi în aceleasi conditii ca si cetătenii români, cu îndeplinirea prevederilor prezentei legi.

(2) Cetătenii Uniunii Europene au dreptul de a fi alesi numai în functia de consilier local si consilier judetean.

(3) În sensul prezentei legi, prin cetătenii Uniunii Europene se întelege cetătenii statelor membre ale Uniunii Europene, altele decât România.”

2. La articolul 6, alineatul (7) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(7) Numărul de candidati de pe fiecare listă poate fi mai mare decât numărul de consilieri stabilit potrivit Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu până la un sfert din numărul mandatelor; fractiunile se întregesc la cifra 1, indiferent de mărimea acestora.”

3. La articolul 7, alineatele (2) si (3) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(2) Pot depune candidaturi organizatiile cetătenilor români apartinând minoritătilor nationale reprezentate în Parlament.

(3) Pot depune candidaturi si alte organizatii ale cetătenilor români apartinând minoritătilor nationale legal constituite, care prezintă la Biroul Electoral Central o listă de membri. Numărul membrilor nu poate fi mai mic de 15% din numărul total al cetătenilor care la ultimul recensământ s-au declarat ca apartinând minoritătii respective.”

4. La articolul 9, alineatele (1) si (2) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 9. - (1) Data alegerilor se stabileste prin hotărâre a Guvernului, cu cel putin 75 de zile înaintea votării.

(2) În cazul unor alegeri partiale, organizate în situatiile prevăzute de Legea nr. 215/2001, republicată, precum si de Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificările si completările ulterioare, data desfăsurării acestora se stabileste cu cel putin 35 de zile înaintea votării. În acest caz, termenele prevăzute de prezenta lege, cu exceptia celor de 24 de ore, se reduc la jumătate. Dacă din operatiunea de reducere la jumătate a termenelor rezultă fractiuni de zile egale sau mai mari de 12 ore, rotunjirile se fac în plus; Fractiunile mai mici de 12 ore nu se iau în calcul.”

5. La articolul 13, alineatul 2 se abrogă.

6. La articolul 16, alineatele (1), (2), (6) si (9) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 16. - (1) Centrul National de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor din cadrul Ministerului Internelor si Reformei Administrative selectează si prelucrează datele privind cetătenii cu drept de vot cuprinse în Registrul national de evidentă a persoanelor, tipăreste si pune la dispozitia

primarilor listele electorale permanente, în două exemplare.

Actualizarea listelor electorale permanente se realizează de către primarul unitătii administrativ-teritoriale împreună cu serviciul public comunitar local de evidentă a persoanelor.

Termenul de punere la dispozitia primarilor a listelor electorale permanente de către Centrul National de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor este de 35 de zile de la data stabilirii zilei alegerilor.

(2) În termen de 10 zile de la primirea listelor electorale permanente, potrivit prevederilor alin. (1), primarul este obligat să pună la dispozitia partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale, la cererea si pe cheltuiala acestora, copii de pe listele electorale permanente, precum si de pe listele electorale suplimentare.

..................................................................................................

(6) Centrul National de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor din cadrul Ministerului Internelor si Reformei Administrative pune la dispozitia primarilor, în 3 exemplare, copii de pe listele electorale permanente, care cuprind alegătorii din fiecare sectie de votare. Copiile de pe listele electorale permanente se predau, de către primar, în două exemplare, pe bază de proces-verbal, presedintelui biroului electoral al fiecărei sectii de votare, cu 3 zile înainte de data alegerilor. Un exemplar este pus la dispozitia alegătorilor pentru consultare si un exemplar este utilizat în ziua alegerilor. Al treilea exemplar al copiei se păstrează de către primar.

...............................................................................................

(9) Copiile de pe listele electorale permanente se semnează de primar, de secretarul unitătii administrativ-teritoriale, de seful serviciului public comunitar judetean de evidentă a persoanelor si de seful structurii teritoriale a Centrului National de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor.”

7. Articolul 22 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 22. - (1) Primarul comunică biroului electoral de circumscriptie comunală, orăsenească sau municipală, după caz, precum si biroului electoral de circumscriptie judeteană numărul de alegători rezultat din listele electorale permanente si complementare, în termen de 24 de ore de la constituirea acestora. Primarii sectoarelor municipiului Bucuresti comunică numărul total de alegători atât birourilor electorale de circumscriptie de sector, cât si Biroului Electoral al Municipiului Bucuresti. Birourile electorale de circumscriptie asigură publicitatea numărului total de alegători prin afisare la sediile acestora.

(2) Numărul definitiv de alegători se comunică de către primari birourilor electorale de circumscriptie cu 5 zile înaintea datei alegerilor, pe baza datelor cuprinse în copiile de pe listele electorale permanente, în copiile de pe listele electorale complementare si în lista suplimentară.”

8. După articolul 22 se introduc patru noi articole, articolele 221, 222, 223si 224, cu următorul cuprins:

„Art. 221. - (1) Listele electorale complementare au caracter permanent si îi cuprind pe toti cetătenii Uniunii Europene cu drept de vot care se află în evidentele Oficiului Român pentru Imigrări si au domiciliul sau resedinta în localitatea pentru care se întocmeste lista.

(2) Listele electorale complementare se întocmesc si se actualizează de primar împreună cu formatiunile teritoriale ale Oficiului Român pentru Imigrări.

(3) Listele electorale complementare se întocmesc în două exemplare originale si se semnează de primar, de secretarul unitătii administrativ-teritoriale si de seful formatiunii teritoriale a Oficiului Român pentru Imigrări. Listele electorale complementare se păstrează în registre speciale, cu file detasabile.

(4) Primarul, împreună cu formatiunile teritoriale ale Oficiului Român pentru Imigrări, actualizează listele electorale complementare anual, până la data de 1 martie. În anul în care au loc alegeri, actualizarea listelor se face în cel mult 45 de zile de la data stabilirii zilei votării.

(5) Persoanele care si-au pierdut drepturile electorale se radiază din lista electorală complementară, în temeiul comunicării făcute primarului de către instanta de judecată, în termen de 5 zile de la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoresti.

(6) În cazul în care nu mai îndeplinesc conditiile de exercitare a dreptului de vot prevăzute de prezenta lege sau dacă solicită expres radierea lor din listele electorale prin cerere scrisă adresată primarului, precum si în caz de deces, cetătenii Uniunii Europene sunt radiati de către primar din listele electorale complementare. În caz de deces, radierea cetătenilor Uniunii Europene din listele electorale complementare se face pe baza comunicării efectuate de către Oficiului Român pentru Imigrări.

Art. 222. - (1) Listele electorale complementare cuprind în mod obligatoriu următoarele: numele si prenumele alegătorului, data si locul nasterii, statul membru de origine, adresa la care locuieste în România, numărul circumscriptiei electorale.

(2) Dispozitiile alin. (2)-(5) ale art. 16 se aplică în mod corespunzător.

(3) Primarii, împreună cu formatiunile teritoriale ale Oficiului Român pentru Imigrări, realizează copii de pe listele electorale complementare. Copiile de pe listele electorale complementare se înaintează de către primar, pe bază de proces-verbal, în două exemplare, birourilor electorale ale sectiilor de votare, cu 3 zile

înainte de data alegerilor. Un exemplar este pus la dispozitia alegătorilor pentru consultare, iar celălalt este utilizat în ziua alegerilor. Un exemplar al copiei se păstrează de către primar.

(4) Copiile de pe listele electorale complementare se semnează de primar, de secretarul unitătii administrativ-teritoriale si de seful formatiunii teritoriale a Oficiului Român pentru Imigrări.

(5) Copiile de pe listele electorale complementare cuprind numele si prenumele alegătorului, data si locul nasterii, statul membru de origine, adresa la care locuieste în România, numărul circumscriptiei electorale, numărul sectiei de votare si o rubrică destinată semnăturii alegătorului.

(6) Orice neconcordantă între lista electorală complementară si copia întocmită potrivit alin. (3) se solutionează de primar, de îndată, pe baza datelor cuprinse în lista electorală complementară.

(7) Orice modificare intervenită în lista electorală complementară, după trimiterea copiilor la biroul electoral al sectiei de votare, se comunică acestuia de către primar, în termen de cel mult 24 de ore.

Art. 223 . - (1) Cetătenii Uniunii Europene cu drept de vot care au domiciliul sau resedinta în circumscriptia electorală în care au loc alegeri si nu se află în evidentele Oficiului Român pentru Imigrări sunt înscrisi, la cerere, de către primar în lista electorală complementară, pe baza unui document care le atestă identitatea si a unui document care atestă adresa la care locuiesc.

(2) Dispozitiile art. 18 se aplică în mod corespunzător.

(3) Prin document care atestă adresa se întelege unul dintre următoarele acte:

a) acte încheiate în conditiile de validitate prevăzute de legislatia română în vigoare, privind titlul locativ, respectiv contractul de vânzare-cumpărare, contractul de închiriere si altele;

b) declaratia scrisă a găzduitorului, persoană fizică sau juridică, de primire în spatiu, însotită de unul dintre documentele prevăzute la lit. a);

c) declaratia pe propria răspundere a solicitantului, însotită de nota de verificare a politistului de ordine publică, prin care se certifică existenta unui imobil, faptul că solicitantul locuieste efectiv la adresa declarată, pentru persoana fizică ce nu poate prezenta documentele prevăzute la lit. a) si b);

d) documentul eliberat de primărie, din care să rezulte că solicitantul figurează înscris în Registrul agricol, pentru mediul rural.

Art. 224. - (1) În ziua votării, presedintele biroului electoral al sectiei de votare înscrie în lista electorală suplimentară cetătenii Uniunii Europene omisi din copia de pe lista electorală complementară care se prezintă la vot si fac dovada că au domiciliul sau resedinta în raza teritorială a sectiei de votare respective, cu oricare dintre documentele emise de Oficiul Român pentru Imigrări sau cu unul dintre documentele prevăzute la art. 223 alin. (3).

(2) În cazul în care alegătorul, cetătean al Uniunii Europene, îsi schimbă adresa la care locuieste în altă circumscriptie electorală după înaintarea copiei de pe lista electorală complementară la biroul electoral al sectiei de votare, acesta îsi exercită dreptul de vot în circumscriptia electorală pe a cărei rază teritorială locuieste, în baza oricărui document valabil de identitate însotit de certificatul de înregistrare care atestă noua adresă sau, după caz, de cartea de rezidentă permanentă ori

de permisul de sedere permanentă care atestă adresa anterioară, însotit de o adeverintă eliberată de formatiunea teritorială competentă a Oficiului Român pentru Imigrări, care atestă adresa actuală. Totodată, în vederea exercitării dreptului de vot, cetăteanul Uniunii Europene poate adresa primarului o cerere, însotită de unul dintre documentele prevăzute de art. 223 alin. (3); primarul comunică, de îndată, biroului electoral al sectiei de votare, cererea cetăteanului Uniunii Europene, pentru

înscrierea acestuia în lista electorală suplimentară.

(3) În situatiile prevăzute la alin. (2), alegătorul este înscris, în ziua alegerilor, pe lista electorală suplimentară, de către presedintele sectiei de votare în a cărei rază teritorială se află noua adresă la care locuieste persoana respectivă.”

9. La articolul 24, alineatul (5) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(5) Desemnarea presedintelui si a loctiitorului acestuia se face în sedintă publică de către presedintele tribunalului, în termen de 20 de zile de la stabilirea datei alegerilor.

Desemnarea se face, prin tragere la sorti, dintre magistratii si ceilalti juristi existenti în judet sau în municipiul Bucuresti. Lista magistratilor care participă la tragerea la sorti se întocmeste de către presedintele tribunalului, iar cea a celorlalti juristi, de către prefect, împreună cu presedintele tribunalului si câte un reprezentant din partea fiecărui partid politic parlamentar. Listele trebuie să cuprindă un număr de persoane mai mare de 10% decât cel necesar. Magistratii si ceilalti juristi din listă care nu sunt desemnati presedinti sau loctiitori ai acestora rămân la dispozitia presedintelui tribunalului, pentru înlocuirea, în cazuri

deosebite, a titularilor. Lista trebuie să cuprindă: numele, prenumele, domiciliul, locul de muncă, telefoanele si semnăturile de luare la cunostintă ale persoanelor propuse.”

10. La articolul 25 alineatul (1), literele b) si f) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„b) verifică dacă listele electorale permanente si complementare au fost actualizate si veghează la întocmirea copiilor de pe listele electorale permanente si de pe listele electorale complementare, precum si la organizarea sectiilor de votare;

..................................................................................................

f) stabilesc, pe baza numărului de alegători înscrisi în listele electorale permanente si în listele electorale complementare, comunicat conform dispozitiilor art. 22 alin. (1), numărul de sustinători necesar pentru depunerea candidaturilor independente;”.

1. Articolul 27 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 27. - În termen de două zile de la constituirea birourilor electorale de circumscriptie, prefectii aduc la cunostintă publică sediile unde acestea îsi desfăsoară activitatea, precum si programul de activitate al acestora.”

12. La articolul 28, alineatele (1) si (8) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 28. - (1) Birourile electorale ale sectiilor de votare sunt constituite dintr-un presedinte, un loctiitor al acestuia si 5 membri în cazul sectiilor de votare din comune si orase, respectiv 9 membri în cazul sectiilor de votare din municipii si din sectoarele municipiului Bucuresti.

..................................................................................................

(8) În vederea desemnării membrilor biroului electoral al sectiei de votare, presedintele biroului electoral de circumscriptie comunică presedintilor birourilor electorale ale sectiilor de votare, în termen de 24 de ore de la desemnarea acestora potrivit alin. (2), numărul de candidati propusi de fiecare partid politic, aliantă politică sau aliantă electorală. În acelasi termen, partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale care au depus liste de candidati ori propuneri de candidati pentru functia de primar în circumscriptia respectivă sunt obligate să comunice presedintelui biroului electoral al sectiei de votare sau, după caz, presedintelui biroului electoral de circumscriptie comunală, orăsenească, municipală ori de sector, prin organizatiile locale, numele si prenumele reprezentantului lor. Presedintele biroului

electoral de circumscriptie comunală, orăsenească, municipală sau de sector comunică, de îndată, numele si prenumele reprezentantilor partidelor politice presedintelui biroului electoral al sectiei de votare. Prevederile art. 24 alin. (14) se aplică în mod corespunzător.”

13. La articolul 28, după alineatul (13) se introduce un nou alineat, alineatul (14), cu următorul cuprins:

„(14) Dacă partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale sau organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale care au propus candidati la functia de primar care participă la al doilea tur de scrutin nu au reprezentanti în birourile electorale ale sectiilor de votare sau în biroul electoral al circumscriptiei respective, birourile se completează cu câte un reprezentant al acestora. Cererile se depun în scris în termen de 48 de ore de la stabilirea rezultatelor primului tur de scrutin. Prevederile alin. (8) se aplică în mod corespunzător.”

14. La articolul 29, litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

„a) primesc de la primari copiile de pe listele electorale permanente, copiile de pe listele electorale complementare si listele electorale suplimentare si asigură conditiile necesare în vederea verificării acestora de către alegători;”.

15. La articolul 29, după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:

„h) furnizează, în ziua alegerilor, date privind prezenta populatiei la vot, conform unui calendar de termene stabilit de către Biroul Electoral Central.”

16. La articolul 37 alineatul (1), litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

„a) urmăreste întocmirea copiilor de pe listele electorale permanente si a copiilor de pe listele electorale complementare;”.

17. La articolul 37 alineatul (1), după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins:

„j) organizează si implementează un sistem de colectare de date si de informare periodică a opiniei publice privind prezenta populatiei la vot, în baza unui esantion reprezentativ la nivel judetean si national.”

18. Articolul 40 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 40. - Birourile electorale lucrează în prezenta majoritătii membrilor care le compun si adoptă hotărâri cu votul majoritătii membrilor prezenti. În caz de egalitate de voturi, votul presedintelui este hotărâtor.”

19. Articolul 44 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 44. - Propunerile de candidati pentru consilierii locali, consilierii judeteni si pentru primari se fac pe circumscriptii electorale si se depun la birourile electorale de circumscriptie cel mai târziu cu 40 de zile înainte de data alegerilor.”

20. La articolului 45, alineatul (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(4) Listele de candidati trebuie să fie însotite de declaratiile de acceptare a candidaturii, semnate si datate de candidati.”

21. La articolul 48, alineatele (1) si (2) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 48. - (1) Candidatii independenti pentru functia de consilier trebuie să fie sustinuti de minimum 1% din numărul total al alegătorilor înscrisi în listele electorale permanente si în listele electorale complementare din circumscriptia respectivă, dar nu mai putin de 50 în cazul comunelor, de 100 în cazul localitătilor urbane de rangul II si III si de 1.000 în cazul judetelor, municipiului Bucuresti, sectoarelor municipiului Bucuresti si localitătilor urbane de rangul I.

(2) Pentru functia de primar, candidatii independenti trebuie să prezinte o listă de sustinători, care trebuie să cuprindă minimum 2% din numărul total al alegătorilor înscrisi în listele electorale permanente si listele electorale complementare din circumscriptia pentru care candidează, dar nu mai putin de 200

în cazul comunelor, de 300 în cazul oraselor, de 1.000 în cazul municipiilor si sectoarelor municipiului Bucuresti si de 5.000 în cazul municipiului Bucuresti.”

22. La articolul 49, alineatele (1) si (3) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 49. - (1) Lista sustinătorilor trebuie să cuprindă data alegerilor, numele si prenumele candidatului, functia pentru care candidează, numele si prenumele sustinătorului, cetătenia, data nasterii, adresa, denumirea, seria si numărul actului de identitate, semnătura acestuia, precum si numele si prenumele persoanei care a întocmit-o. În cazul cetătenilor Uniunii Europene, la rubrica «Denumirea, seria si numărul actului de identitate» se înscriu denumirea, seria si numărul documentului

eliberat de Oficiul Român pentru Imigrări. Persoana care a întocmit lista este obligată ca, împreună cu aceasta, să depună o declaratie pe propria răspundere prin care să ateste veridicitatea semnăturii sustinătorilor.

...............................................................................................

(3) Sustinătorii pot fi numai cetăteni români sau cetăteni ai Uniunii Europene cu drept de vot care au domiciliul ori resedinta în circumscriptia electorală în cauză. Un sustinător poate sprijini câte un singur candidat la functia de consilier local, câte unul la functia de consilier judetean si câte unul la functia de primar.”

23. Articolul 51 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 51. - Candidatii pot renunta la candidatură până la data rămânerii definitive a candidaturilor. În acest scop, acestia depun la biroul electoral de circumscriptie o declaratie de renuntare, semnată si datată de cel în cauză.”

24. După articolul 53 se introduce un nou articol, articolul 531, cu următorul cuprins:

„Art. 531 . - (1) Cetătenii Uniunii Europene pot candida în unitatea administrativ-teritorială în care au domiciliul. Propunerile de candidaturi se depun în aceleasi conditii ca si pentru cetătenii români.

(2) În cazul în care listele de candidati cuprind cetăteni ai Uniunii Europene, în dreptul acestora se înscriu următoarele mentiuni: numele, prenumele, statul membru de origine, locul si data nasterii, adresa la care locuiesc în România, ocupatia, profesia si apartenenta politică, iar în cazul aliantelor, si partidul politic care i-a propus.

(3) În cazul candidaturii unui cetătean al Uniunii Europene, declaratia de acceptare a candidaturii cuprinde numele, prenumele, statul membru de origine, adresa din România, ocupatia, profesia si apartenenta politică, consimtământul expres al acestuia de a candida pentru functia respectivă, precum si precizarea că întruneste conditiile prevăzute de lege pentru a candida. Declaratia de acceptare a candidaturii este însotită de un document care atestă adresa din România, potrivit

art. 223 alin. (3), sau de un document emis de Oficiul Român pentru Imigrări.

(4) Odată cu depunerea candidaturii, pe lângă documentele necesare cetătenilor români, cetătenii Uniunii Europene prezintă un document care le atestă identitatea si o declaratie pe propria răspundere care cuprinde următoarele mentiuni:

a) că nu sunt lipsiti de dreptul de a candida în statul membru de origine, în urma unei hotărâri judecătoresti penale sau civile definitive;

b) că nu detin functii în alt stat membru al Uniunii Europene, echivalente functiilor incompatibile în România cu statutul de ales local.

(5) În termen de 24 de ore de la depunerea candidaturii, biroul electoral de circumscriptie respinge prin hotărâre toate propunerile de candidaturi care nu contin în declaratia pe propria răspundere mentiunea prevăzută la alin. (4) lit. a).”

25. La articolul 55, alineatul (7) si alineatul (8) litera a) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(7) Buletinele de vot se tipăresc pe hârtie asigurată din rezervele de stat, în conditiile stabilite prin hotărâre a Guvernului.

...............................................................................................

(8) [...]

a) în prima etapă, listele depuse de partidele politice parlamentare, aliantele politice si aliantele electorale care contin cel putin un partid politic parlamentar se înscriu în patrulaterele buletinului de vot în ordinea rezultată din tragerea la sorti efectuată de presedintele biroului electoral de circumscriptie judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, în prezenta majoritătii membrilor acestuia;”.

26. La articolul 56, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 56. - (1) Partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale si organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale îsi pot stabili semne electorale, pe care le comunică Biroului Electoral Central în termen de 10 zile de la constituirea acestuia.”

27. La articolul 65, alineatul (6) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(6) Partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale, candidatii independenti, precum si organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale au obligatia să solicite, cel mai târziu cu 40 de zile înainte de data alegerilor, conducerii posturilor de radiodifuziune si de televiziune publice si private sau, după caz, studiourilor teritoriale ale acestora acordarea timpilor de antenă. Solicitările făcute după acest termen nu se iau în considerare.”

28. La articolul 77, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) si (6), cu următorul cuprins:

„(5) Campania electorală, la nivel national, pentru al doilea tur de scrutin începe de la data comunicării oficiale a rezultatelor din primul tur de scrutin, cu exceptia campaniei electorale efectuate prin serviciile publice de radiodifuziune si de televiziune.

(6) În termen de 24 de ore de la totalizarea voturilor la nivel national, serviciile publice de radiodifuziune si de televiziune repartizează noi timpi de antenă pentru partidele politice care au candidati în al doilea tur de scrutin, în mod proportional cu numărul de candidati, precum si pentru candidatii independenti.”

29. La articolul 78, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Presedintele biroului electoral al sectiei de votare, împreună cu membrii acestuia, trebuie să fie prezent la sediul sectiei de votare, în ajunul zilei alegerilor, la ora 18,00, fiind obligat să dispună măsurile necesare pentru asigurarea ordinii si corectitudinii operatiunilor de votare. Presedintele biroului electoral al sectiei de votare dispune îndepărtarea materialelor de propagandă electorală de orice tip din si de pe clădirea sediului sectiei de votare.”

30. La articolul 82, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 82. - (1) Alegătorii votează numai la sectia de votare la care este arondată strada sau localitatea, potrivit delimitării făcute conform art. 15, si unde sunt înscrisi în copia de pe listele electorale permanente, în copia de pe listele electorale complementare sau în lista suplimentară întocmită de primar conform dispozitiilor art. 19 alin. (1).”

31. La articolul 86, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Alegătorul care, din motive temeinice, constatate de presedintele biroului electoral al sectiei de votare, nu poate să voteze singur are dreptul să cheme în cabina de votare, în scopul de a-l ajuta, un însotitor ales de el. Persoanele care candidează în circumscriptia în a cărei rază teritorială se află sectia de votare respectivă nu pot însoti alte persoane în cabina de votare în scopul de a le ajuta să voteze.”

32. Articolul 87 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 87. - (1) Pentru alegătorii netransportabili din cauză de boală sau invaliditate, presedintele biroului electoral al sectiei de votare poate aproba, la cererea scrisă a acestora, ca o echipă formată din cel putin doi membri ai biroului electoral să se deplaseze cu o urnă specială si cu materialul necesar votării - stampilă cu mentiunea « VOTAT » si buletine de vot - la locul unde se află alegătorul, pentru a se efectua votarea. În raza unei sectii de votare se utilizează o singură urnă specială. Urna specială poate fi transportată numai de membrii biroului electoral al sectiei de votare.

(2) În cazurile prevăzute la alin. (1), votarea se face numai pe baza unui extras întocmit personal de presedintele biroului electoral de pe copia listei electorale permanente, copia listei electorale complementare sau a listei suplimentare existente la sectia respectivă. Lista se semnează de presedinte si se stampilează, iar persoanele cuprinse în aceste extrase trebuie să fie radiate din celelalte liste existente la sectie.

(3) În modalitatea prevăzută la alin. (1) si (2) pot vota numai persoanele care domiciliază în raza teritorială a sectiei de votare respective si numai dacă se asigură secretul votului. Cetătenii Uniunii Europene trebuie să îndeplinească, după caz, conditiile prevăzute de art. 221 alin. (1), art. 223 alin. (1) sau art. 224 alin. (1) si (2).”

33. Articolul 89 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 89. - (1) După închiderea sectiei de votare, presedintele, în prezenta membrilor biroului electoral, declansează operatiunile de numărare a buletinelor de vot si de consemnare a rezultatului votării, după cum urmează: a) sigilează fanta urnei, introduce stampilele cu mentiunea «VOTAT» într-un plic care se sigilează prin aplicarea stampilei de control a sectiei de votare. Disparitia uneia sau a mai multor stampile se consemnează în procesul-verbal ce va însoti predarea materialelor primite la biroul electoral de circumscriptie; b) anulează buletinele de vot neîntrebuintate, prin înscrierea pe diagonala primei pagini a mentiunii «ANULAT» sau aplicarea unei stampile cu mentiunea «ANULAT». Numărul acestor buletine se înscrie la pct. f) al procesului-verbal prevăzut la art. 90

alin. (3);

c) stabileste numărul alegătorilor înscrisi în copia listei electorale permanente, respectiv în copia listei electorale complementare primite din partea primarului unitătii administrativ-teritoriale pe a cărei rază îsi are sediul sectia de votare. Este interzis, sub sanctiunea art. 103 lit. o), ca pe aceste liste să existe stersături, modificări sau completări, altele decât cele rezultate din aplicarea art. 87 alin. (2). Rezultatul numărării se înscrie la pct. a1), respectiv a2) din modelul procesului-verbal prevăzut la art. 90 alin. (3);

d) stabileste numărul alegătorilor prezenti la urne, prin numărarea semnăturilor înscrise pe listele electorale existente în sectia de votare. Rezultatele sunt consemnate în procesul-verbal la pct. b1), b2), respectiv b3), b4) din modelul prevăzut la art. 90 alin. (3);

e) după desigilarea urnei se numără voturile găsite în urnă, evidentiindu-se separat voturile valabil exprimate, respectiv voturile nule pentru consiliul local, primar, consiliul judetean sau, după caz, Consiliul General al Municipiului Bucuresti si primarul general al municipiului Bucuresti;

f) citeste cu voce tare, la deschiderea fiecărui buletin de vot, lista de candidati care a fost votată sau, după caz, numele si prenumele candidatului independent ori numele si prenumele candidatului pentru functia de primar care a fost votat si arată buletinul de vot celor prezenti; buletinele de vot deschise sunt

selectate în functie de consiliul local, primar, consiliul judetean si, după caz, în functie de Consiliul General al Municipiului Bucuresti si primarul general al municipiului Bucuresti, sunt asezate în functie de partide politice, aliante politice, aliante electorale si de candidati independenti si sunt numărate si legate separat;

g) se consemnează rezultatul votului în tabele separate pentru consiliul local, pentru consiliul judetean, respectiv pentru primar de către un membru al biroului electoral al sectiei de votare, desemnat de presedinte; dacă la consemnarea rezultatelor sunt prezenti si candidati, acestia au dreptul să întocmească si ei un tabel; la municipiul Bucuresti se întocmeste si un tabel distinct pentru Consiliul General al Municipiului Bucuresti si unul pentru primarul general al municipiului Bucuresti;

h) în tabelele prevăzute la lit. g) se înscriu si numărul total al votantilor, numărul total al voturilor nule, listele de candidati sau, după caz, numele si prenumele candidatilor independenti si ale celor pentru functia de primar, precum si numărul voturilor valabil exprimate pentru fiecare; tabelele astfel întocmite sunt

instrumente de lucru pentru completarea proceselor-verbale;

i) sunt nule buletinele de vot pe care nu a fost aplicată stampila de control a sectiei de votare, buletinele având alt model decât cel legal aprobat, buletinele pe care nu a fost aplicată stampila «VOTAT» sau la care stampila este aplicată pe mai multe patrulatere. Votul este valabil în cazul în care, desi stampila aplicată a depăsit limitele patrulaterului, optiunea alegătorului este evidentă. Buletinele de vot nule nu intră în calculul voturilor valabil exprimate.

(2) Deschiderea urnelor se face numai în prezenta membrilor biroului si, după caz, a persoanelor care au dreptul să asiste la votare. La numărarea voturilor pot participa, ca delegati, reprezentantii tuturor partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale care au participat la alegeri si nu au reprezentanti în biroul electoral al sectiei de votare. Acreditarea delegatilor se face de către birourile electorale de circumscriptie comunale, orăsenesti, municipale sau de sector, după caz, la cererea scrisă a conducerilor organizatiilor judetene ale partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale, făcută cu cel putin două zile înaintea datei alegerilor.”

34. La articolul 90, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Procesul-verbal cuprinde:

a) numărul total al alegătorilor prevăzut în listele electorale existente în sectia de votare (pct. a = pct. a1+pct. a2+pct. a3+pct. a4), din care:

a1) numărul total al alegătorilor potrivit copiei de pe lista electorală permanentă (pct. a1≥ pct. b1);

a2) numărul total al alegătorilor potrivit copiei de pe lista electorală complementară (pct. a2≥ pct. b2);

a3) numărul total al alegătorilor potrivit listelor electorale suplimentare (pct. a3≥ pct. b3);

a4) numărul total al alegătorilor în cazul cărora s-a folosit urna specială (pct. a 4≥ pct. b4);

b) numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscrisi în listele electorale existente la sectie (pct. b =pct. b1+pct. b2+pct. b3+pct. b4),din care:

b1) numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscrisi în copia de pe lista electorală permanentă;

b2) numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne,înscrisi în copia de pe lista electorală complementară;

b3) numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscrisi în listele electorale suplimentare;

b4) numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, în cazul cărora s-a folosit urna specială;

c) numărul total al voturilor valabil exprimate (pct. c ≤ pct. b - pct. d) (pct. c = suma voturilor valabil exprimate la pct. g );

d) numărul voturilor nule;

e) numărul buletinelor de vot primite (pct. e ≥ pct. c+pct. d+pct. f);

f) numărul buletinelor de vot neîntrebuintate si anulate;

g) numărul voturilor valabil exprimate obtinute de fiecare listă de candidati sau de fiecare candidat independent pentru functia de consilier sau, după caz, numărul voturilor valabil exprimate obtinute de fiecare candidat pentru functia de primar;

h) expunerea pe scurt a întâmpinărilor formulate si a modului de solutionare a acestora, precum si a contestatiilor înaintate biroului electoral de circumscriptie;

i) starea sigiliilor de pe urne la încheierea votării.”

35. La articolul 99, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Procesul-verbal cuprinde:

a) numărul total al alegătorilor prevăzuti în listele electorale din circumscriptia electorală (pct. a = pct. a1+pct. a2+pct. a3+pct. a4),din care:

a1) numărul total al alegătorilor potrivit copiilor de pe listele electorale permanente (pct. a1≥ pct. b1);

a2) numărul total al alegătorilor potrivit copiilor de pe listele electorale complementare (pct. a2≥ pct. b2);

a3) numărul total al alegătorilor potrivit listelor electorale suplimentare (pct. a3≥ pct. b3);

a4) numărul total al alegătorilor în cazul cărora s-a folosit urna specială (pct. a4≥ pct. b4);

b) numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscrisi în listele electorale din circumscriptia electorală (pct. b = pct. b1+ pct. b2+ pct. b3+ pct. b4), din care:

b1) numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscrisi în copiile de pe listele electorale permanente;

b2) numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscrisi în copiile de pe listele electorale complementare;

b3) numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscrisi în listele electorale suplimentare;

b4) numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, în cazul cărora s-a folosit urna specială;

c) numărul total al voturilor valabil exprimate (pct. c ≤ pct. b–pct. d), (pct. c = suma voturilor valabil exprimate la pct. g);

d) numărul total al voturilor nule;

e) numărul buletinelor de vot primite (pct. e ≥ pct. c+pct. d+pct. f);

f) numărul buletinelor de vot neîntrebuintate si anulate;

g) numărul total al voturilor valabil exprimate obtinute de fiecare listă de candidati sau de fiecare candidat independent pentru functia de consilier sau, după caz, numărul total al voturilor valabil exprimate obtinute de fiecare candidat pentru functia de primar, respectiv primar general al municipiului Bucuresti;

h) numele si prenumele candidatilor alesi pentru consiliul local, respectiv consiliul judetean si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, partidul politic, alianta politică sau alianta electorală care i-a propus, respectiv mentiunea de candidat independent;

i) numele si prenumele primarului, respectiv ale primarului general al municipiului Bucuresti ales si partidul politic, alianta politică sau alianta electorală care l-a propus ori mentiunea de candidat independent;

j) expunerea pe scurt a întâmpinărilor si contestatiilor formulate si a hotărârilor pronuntate de biroul electoral de circumscriptie. Hotărârile pronuntate de birourile electorale de circumscriptie sunt definitive.”

36. La articolul 100, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Procesul-verbal se încheie în două exemplare, în termen de 24 de ore de la primirea tuturor proceselor-verbale de la birourile electorale de circumscriptie, si cuprinde:

a) numărul total al alegătorilor prevăzuti în listele electorale din circumscriptiile electorale din judet (pct. a = pct. a1+pct. a2+pct. a3+pct. a4), din care:

a1) numărul total al alegătorilor potrivit copiilor de pe listele electorale permanente (pct. a1≥ pct. b1);

a2) numărul total al alegătorilor potrivit copiei de pe lista electorală complementară (pct. a2≥ pct. b2);

a3) numărul total al alegătorilor potrivit listelor electorale suplimentare (pct. a3≥ pct. b3);

a4) numărul total al alegătorilor în cazul cărora s-a folosit urna specială (pct. a4≥ pct. b4);

b) numărul total al alegătorilor înscrisi în listele electorale din judet, care s-au prezentat la urne (pct. b = pct. b1+pct. b2+pct. b3+pct. b4),din care:

b1) numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscrisi în copiile de pe listele electorale permanente;

b2) numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscrisi în copiile de pe listele electorale complementare;

b3) numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscrisi în listele electorale suplimentare;

b4) numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, în cazul cărora s-a folosit urna specială;

c) numărul total al voturilor valabil exprimate (pct. c ≤ pct. b–pct. d), (pct. c = suma voturilor valabil exprimate la pct. g);

d) numărul total al voturilor nule;

e) numărul buletinelor de vot primite (pct. e ≥ pct. c+pct. d+pct. f);

f) numărul buletinelor de vot neîntrebuintate si anulate;

g) numărul total al voturilor valabil exprimate obtinute de listele de candidati la functia de consilier, grupate în functie de partide politice, aliante politice sau aliante electorale, precum si în functie de candidatii independenti, sau, după caz, numărul total al voturilor valabil exprimate obtinute de candidatii pentru functia de primar, grupate în functie de partide politice, aliante politice, aliante electorale si în functie de candidatii independenti;

h) numărul total al mandatelor de consilieri, grupate în functie de partide politice, aliante politice, aliante electorale si în functiede candidatii independenti;

i) numărul total al mandatelor pentru functia de primar, grupate în functie de partide politice, aliante politice, aliante electorale si în functie de candidatii independenti.”

37. La articolul 103, literele c)-e) si q) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„c) păstrarea registrelor cu listele electorale permanente si listele electorale complementare în conditii necorespunzătoare;

d) neefectuarea la termen a comunicărilor prevăzute de lege si neoperarea acestora în listele electorale permanente si listeleelectorale complementare;

e) efectuarea de operatiuni în listele electorale permanente si listele electorale complementare de către persoane neautorizate;

..................................................................................................

q) continuarea propagandei electorale după încheierea campaniei electorale potrivit dispozitiilor art. 61, prin lansarea, afisarea sau distribuirea materialelor electorale de orice tip, precum si sfătuirea alegătorilor, în ziua votării, la sediul sectiilor de votare sau în perimetrul prevăzut la art. 80 alin. (1), să voteze sau să nu voteze anumite partide politice, aliante politice, aliante electorale ori candidati independenti;”.

38. Articolul 104 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 104. - Contraventiile prevăzute la art. 103 lit. h), i), l) si t) se sanctionează cu amendă de la 600 lei la 1.000 lei, cele prevăzute la lit. c), d), e) si f), cu amendă de la 1.000 lei la 1.400 lei, cele prevăzute la lit. j), k), o), p), q), r), s) si s), cu amendă de la 1.400 lei la 2.000 lei, iar cele prevăzute la lit. a), b), g), m) si n), cu amendă de la 2.200 lei la 3.000 lei.”

39. La articolul 106, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Înscrierea, cu stiintă, în copia de pe lista electorală permanentă sau în copia de pe lista electorală complementară a unor persoane care nu sunt înscrise în lista electorală permanentă sau în lista electorală complementară constituie infractiune si se pedepseste cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani.”

40. La articolul 120, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 120. - (1) Guvernul, presedintii consiliilor judetene si primarii trebuie să asigure, pentru sprijinirea activitătii birourilor electorale, statisticienii si personalul tehnic auxiliar necesar, pe perioada cât functionează acestea. Personalul tehnic auxiliar al Biroului Electoral Central este asigurat de Ministerul Internelor

si Reformei Administrative împreună cu Autoritatea Electorală Permanentă, iar statisticienii necesari, de către Institutul National de Statistică.”

41. Articolul 124 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 124. - În sensul prezentei legi, organizatiile cetătenilor români apartinând minoritătilor nationale legal constituite sunt asimilate partidelor politice. Organizatiile cetătenilor români apartinând minoritătilor nationale care au grup parlamentar propriu în ambele Camere ale Parlamentului sunt asimilate partidelor politice parlamentare.”

42. Articolul 125 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 125. - (1) Odată cu data alegerilor, Guvernul stabileste, prin hotărâre, la propunerea Ministerului Internelor si Reformei Administrative si a Autoritătii Electorale Permanente, calendarul actiunilor din cuprinsul perioadei electorale si cheltuielile necesare pregătirii si desfăsurării în bune conditii a alegerilor locale. Hotărârea privind stabilirea datei alegerilor, hotărârea privind cheltuielile necesare pregătirii si desfăsurării în bune conditii a alegerilor locale si hotărârea pentru aprobarea programului calendaristic pentru realizarea actiunilor necesare organizării si desfăsurării în bune conditii a alegerilor pentru autoritătile administratiei publice locale se publică împreună în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) În termen de 5 zile de la stabilirea datei alegerilor, la propunerea Ministerului Internelor si Reformei Administrative si a Autoritătii Electorale Permanente, Guvernul stabileste, prin hotărâre, măsurile tehnico-organizatorice necesare bunei organizări si desfăsurări a alegerilor, modelul copiei de pe listele electorale permanente, modelul copiei de pe listele electorale complementare, modelul listei electorale suplimentare, modelul extrasului de pe lista electorală suplimentară si al listei sustinătorilor, precum si al stampilelor birourilor electorale de circumscriptie si ale Biroului Electoral Central, modelul stampilei de control si al stampilei cu mentiunea «VOTAT», modelul timbrului autocolant. În acelasi termen, Guvernul stabileste, prin hotărâre, la propunerea Institutului National de Statistică,

modelul proceselor-verbale pentru consemnarea rezultatului votării.

(3) Cu cel putin 20 de zile înainte de data alegerilor, Autoritatea Electorală Permanentă stabileste, prin hotărâre care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, modelul certificatului doveditor al alegerii consilierilor si primarului.

(4) Predarea si primirea formularelor, stampilelor si celorlalte materiale necesare votării se fac pe bază de proces-verbal.”

43. Articolul 126 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 126. - (1) Prin act de identitate, pentru cetătenii români, în sensul prezentei legi, se întelege cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate ori pasaportul diplomatic sau de serviciu, aflată/aflat în termenul de valabilitate, iar în cazul elevilor din scolile militare, carnetul de serviciu militar.

(2) Cetătenii Uniunii Europene îsi pot exercita dreptul la vot pe baza oricărui document valabil care le atestă identitatea.”

44. După articolul 132 se introduce un nou articol, articolul 1321, cu următorul cuprins:

„Art. 1321. - Autoritatea Electorală Permanentă elaborează materiale si programe de informare a cetătenilor Uniunii Europene asupra drepturilor lor electorale si a modalitătii de exercitare a acestora.”

45. După articolul 133 se introduce următoarea mentiune:

„Prevederile art. 41, 22, 221-244, art. 25 alin. (1) lit. b) si f), art. 27, art. 37 alin. (1) lit. a), art. 48 alin. (1) si (2), art. 49 alin. (1) si (3), art. 53

1, art. 82 alin. (1), art. 87, 89, art. 90 alin. (3), art. 99 alin. (2), art. 100 alin. (2), art. 103 lit. c)-e) si q), art. 106 alin. (2), art. 126 si 1321 transpun Directiva Consiliului 94/80/CE din 19 decembrie 1994 privind stabilirea modalitătilor de exercitare a dreptului de a alege si de a fi ales la alegerile municipale pentru cetătenii Uniunii care au resedinta într-un stat membru a cărui cetătenie nu o detin, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene nr. 368 din 31 decembrie 1994, cu

modificările ulterioare.”

Art. II. - În Legea partidelor politice nr. 14/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 25 din 17 ianuarie 2003, după articolul 55 se introduce un nou articol, articolul 551, cu următorul cuprins:

„Art. 551 . - Cetătenii Uniunii Europene care nu detin cetătenia română si au domiciliul în România au dreptul de a se asocia în partide politice sau de a se înscrie în partide politice în aceleasi conditii ca si cetătenii români.”

Art. III. - Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 29, alineatele (1) si (2) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 29. - (1) Numărul membrilor fiecărui consiliu local se stabileste prin ordin al prefectului, în functie de numărul locuitorilor comunei, orasului sau municipiului, raportat de Institutul National de Statistică la data de 1 ianuarie a anului în curs sau, după caz, la data de 1 iulie a anului care precedă alegerile, după cum urmează:

 

Numărul locuitorilor comunei sau ai orasului

Numărul consilierilor

până la 1.500

9

între 1.501 si 3.000

11

între 3.001 si 5.000

13

între 5.001 si 10.000

15

între 10.001 si 20.000

17

între 20.001 si 50.000

19

între 50.001 si 100.000

21

între 100.001 si 200.000

23

între 200.001 si 400.000

27

peste 400.000

31

 

(2) Consiliul General al Municipiului Bucuresti este compus din 55 de consilieri locali.”

2. Articolul 30 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 30. - (1) Constituirea consiliilor locale se face în termen de 20 de zile de la data desfăsurării alegerilor. Convocarea consilierilor declarati alesi pentru sedinta de constituire se face de către prefect. La sedinta de constituire pot participa prefectul sau reprezentantul său, precum si primarul, chiar dacă procedura de validare a mandatului acestuia nu a fost finalizată.

(2) Sedinta este legal constituită dacă participă cel putin două treimi din numărul consilierilor alesi. În cazul în care nu se poate asigura această majoritate, sedinta se va organiza, în aceleasi conditii, peste 3 zile, la convocarea prefectului. Dacă nici la a doua convocare reuniunea nu este legal constituită, se va

proceda la o nouă convocare de către prefect, peste alte 3 zile, în aceleasi conditii.

(3) În situatia în care consiliul local nu se poate reuni nici la această ultimă convocare, din cauza absentei, fără motive temeinice, a consilierilor, prefectul va declara vacante, prin ordin, locurile consilierilor alesi care au lipsit nemotivat de la cele 3 convocări anterioare, dacă acestia nu pot fi înlocuiti de supleantii înscrisi pe listele de candidati respective, organizându-se alegeri pentru completare, în termen de 30 de zile, în conditiile Legii privind alegerea autoritătilor administratiei

publice locale.

(4) Ordinul prefectului prin care se declară vacante locurile consilierilor care au lipsit nemotivat poate fi atacat de cei în cauză la instanta de contencios administrativ, în termen de 5 zile de la comunicare. Hotărârea instantei este definitivă si irevocabilă.

(5) Absenta consilierilor de la sedinta de constituire este considerată motivată dacă se face dovada că aceasta a intervenit din cauza unei boli care a necesitat spitalizarea sau a făcut imposibilă prezenta acestora, a unei deplasări în străinătate în interes de serviciu sau a unor evenimente de fortă majoră.”

3. Articolul 31 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 31. - (1) Lucrările sedintei de constituire sunt conduse de cel mai în vârstă consilier, asistat de 2 consilieri dintre cei mai tineri.

(2) Pentru validarea mandatelor, consiliile locale aleg prin vot deschis, dintre membrii lor, pe întreaga durată a mandatului, o comisie de validare alcătuită din 3-5 consilieri.

(3) Comisia de validare examinează legalitatea alegerii fiecărui consilier si propune consiliului local validarea sau invalidarea mandatelor.

(4) Comisia de validare va propune invalidarea alegerii unui consilier numai în cazul în care se constată încălcarea conditiilor de eligibilitate sau dacă alegerea consilierului s-a făcut prin fraudă electorală, constatată în conditiile Legii privind alegerea autoritătilor administratiei publice locale.

(5) Validarea sau invalidarea mandatelor se face, în ordine alfabetică, cu votul deschis al majoritătii consilierilor prezenti la sedintă. Persoana al cărei mandat este supus validării sau invalidării nu participă la vot.”

4. După articolul 31 se introduce un nou articol, articolul 311, cu următorul cuprins:

„Art. 311. - (1) Hotărârea de validare sau invalidare a mandatelor poate fi atacată de cei interesati la instanta de contencios administrativ în termen de 5 zile de la adoptare sau, în cazul celor absenti de la sedintă, de la comunicare.

(2) Instanta de contencios administrativ se pronuntă în cel mult 30 de zile. În acest caz, procedura prealabilă nu se mai efectuează, iar hotărârea primei instante este definitivă si irevocabilă.”

5. Articolul 58 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 58. - (1) Validarea alegerii primarului se face în termen de 20 de zile de la data desfăsurării alegerilor, în camera de consiliu a judecătoriei în a cărei rază teritorială se află comuna sau orasul, de către un judecător desemnat de presedintele judecătoriei.

(2) Invalidarea alegerii primarului se poate proununta în cazurile prevăzute la art. 31 alin. (4).”

6. Articolul 90 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 90. - La constituirea consiliului judetean se aplică în mod corespunzător dispozitiile art. 30-35.”

Art. IV. - La efectuarea operatiunilor tehnice necesare centralizării rezultatelor alegerii autoritătilor administratiei publice locale se va utiliza un sistem informatic pus la dispozitie de Autoritatea Electorală Permanentă, potrivit dispozitiilor legale în vigoare. Sistemul va avea la bază solutia informatică aflată în proprietatea Institutului National de Statistică si folosită la alegerile locale din anul 2004. Institutul National de Statistică va opera actualizarea acestuia în conformitate cu modificările legislative aduse de prezenta ordonantă de urgentă. După actualizare, sistemul informatic se va transfera, cu titlu gratuit, de la Institutul National de Statistică la Autoritatea Electorală Permanentă, pe bază de protocol de predare-preluare, încheiat cu cel putin 30 de zile înainte de data desfăsurării alegerilor locale.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul internelor si reformei administrative

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

p. Presedintele Autoritătii Electorale Permanente,

Marian Muhulet

Secretarul general al Guvernului,

Ilie Gavril Bolojan

Departamentul pentru Afaceri Europene,

Adrian Ciocănea,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 27 februarie 2008.

Nr. 20.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 99/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind controlul pestei porcine africane

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 17.026 din 4 ianuarie 2008, întocmit de Directia generală sanitară veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 99/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind controlul pestei porcine africane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 426 si 426 bis din 17 mai 2006, cu modificările si

completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- La articolul 3, alineatul (2) se abrogă.

Art. II. - Norma sanitară veterinară privind controlul pestei porcine africane, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 99/2006, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 16 alineatul (6) litera g), punctul (ii) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(ii) inspectia efectuată de un medic veterinar oficial si pe testări de laborator, după cum sunt prevăzute în manualul de diagnostic; carcasele tuturor animalelor găsite pozitive trebuie să fie procesate sub supraveghere sanitară veterinară oficială; atunci când rezultatul testărilor este negativ în ceea ce priveste

pesta porcină africană, Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor aplică măsurile prevăzute de Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului nr. 853/2004/CE de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 226 din 25 iunie 2004.

Părtile ce nu sunt destinate consumului uman sunt procesate sub supraveghere sanitară veterinară oficială;”.

2. Articolul 18 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 18. - (1) Pentru a se detecta prezenta pestei porcine africane se realizează proceduri de diagnostic, prelevări de probe si testări de laborator, în conformitate cu manualul de diagnostic.

(2) Laboratorul national de referintă mentionat în anexa nr. 4 la prezenta normă sanitară veterinară este responsabil pentru coordonarea standardelor si metodelor de diagnostic si asigură legătura cu laboratorul comunitar de referintă pentru pesta porcină africană, Centro de Investigacion en Sanidad Animal, 28130 Valdeolmos, Madrid, Spania.

(3) Manualul de diagnostic pentru pesta porcină africană este aprobat prin Decizia Comisiei 2003/422/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 143 din 11 iunie 2003.

(4) Virusul pestei porcine africane, genomul si antigenele acestuia, precum si vaccinurile pentru cercetare, diagnostic sau productie trebuie să fie manipulate numai în locuri, unităti sau laboratoare autorizate de Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, pentru a se garanta conditii adecvate de biosecuritate pentru protejarea sănătătii animalelor.

(5) Lista locurilor, institutiilor sau laboratoarelor autorizate se transmite Comisiei Europene si se actualizează ulterior.”

3. După articolul 22 se introduce un nou articol, articolul 221 , cu următorul cuprins:

„Art. 221 . - Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor informează Comisia Europeană cu privire la actele normative si prevederile administrative necesare pentru implementarea prezentei norme sanitare veterinare.” 4. Anexa nr. 4 la norma sanitară veterinară se modifică si

va avea următorul cuprins:

 

„ANEXA Nr. 4

la norma sanitară veterinară

 

Laboratorul national de referintă pentru pesta porcina africană si responsabilitătile acestuia

 

1. Laboratorul national de referintă pentru pesta porcină africană este organizat în cadrul Institutului de Diagnostic si Sănătate Animală: str. Dr. Staicovici nr. 63, sectorul 5, codul 050557, Bucuresti.

2. Atributiile laboratorului national de referintă pentru pesta porcină africană sunt prevăzute în Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 205/2007 privind aprobarea laboratoarelor nationale de referintă si a atributiilor acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 20 din 10 ianuarie 2008.”

Art. III. - Prezentul ordin transpune pct. 16 al cap. I din anexa la Directiva Consiliului 2006/104/CE de adaptare a anumitor directive în domeniul agriculturii (legislatie sanitar-veterinară si fitosanitară), ca urmare a aderării Bulgariei si României, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

(JOUE) nr. L 363 din 20 decembrie 2006, p. 352-367.

Art. IV. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Radu Roatis Chetan

 

Bucuresti, 19 februarie 2008.

Nr. 11.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

Nr. 163 din 18 februarie 2008

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 93 din 7 februarie 2008

 

ORDIN

pentru aprobarea criteriilor de încadrare a cabinetelor medicale din asistenta medicală primară

si din ambulatoriul de specialitate în functie de conditiile în care se desfăsoară activitatea

 

Având în vedere Referatul de aprobare al secretarului general al Ministerului Sănătătii Publice nr. E.N. 1.507/2008 si al directorului general al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. D.G. 556/2008,

în temeiul prevederilor:

- art. 292 lit. c) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, cu modificările ulterioare,

ministrul sănătătii publice si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă criteriile de încadrare a cabinetelor medicale din asistenta medicală primară si din ambulatoriul de specialitate în functie de conditiile în care se desfăsoară activitatea, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Vasile Ciurchea

 

ANEXĂ

 

I. Criteriile de încadrare a cabinetelor medicale în functie de conditiile în care se desfăsoară activitatea

1. Conditiile de desfăsurare a activitătii medicului în cabinetul medical:

a) alimentarea cu apă potabilă:

(i) din izvoare sau fântâni aflate până la 100 m de cabinetul medical 2 puncte

(ii) din izvoare sau fântâni aflate la peste 100 m de cabinetul medical 4 puncte

b) încălzirea cu combustibil solid (lemne sau cărbuni) 2 puncte

c) distanta fată de cea mai apropiată localitate urbană:

(i) 20-40 km 2 puncte

(ii) peste 40 km 4 puncte

(iii) în cazul în care drumul de legătură cu localitatea urbană nu este asfaltat în proportie de peste 50% sau deplasarea se face pe apă în conditiile

specifice din deltă, se acordă suplimentar 2 puncte.

Total punctaj acordat:

 

Minimum 2 puncte

Maximum 12 puncte

2. Conditiile în care se acordă asistenta medicală primară:

a) dispersia populatiei din zona în care se desfăsoară activitatea:

(i) densitatea populatiei 75-150 locuitori/km2 - 2 puncte

(ii) densitatea populatiei sub 75 locuitori/km2 - 4 puncte

b) distanta dintre punctele extreme ale zonei deservite:

(i) 3-6 km 2 puncte

(ii) peste 6 km 4 puncte

c) deplasarea la domiciliul asiguratilor:

(i) dificilă (drumuri în pantă, drumuri de calitate proastă - peste 50% neasfaltate/nepietruite) - 2 puncte

(ii) foarte dificilă (drumuri impracticabile în timpul ploios, drumuri blocate în timpul iernii, drumuri cu diferentă de nivel mare, deplasarea pe apă în conditiile specifice din deltă) - 4 puncte

Total punctaj acordat:

Minimum 2 puncte

Maximum 12 puncte

3. Posibilităti de sprijin în furnizarea de servicii medicale

Distanta dintre localitatea unde se află cabinetul medical si localitatea cea mai apropiată unde se află o structură de primire a urgentelor, care respectă criteriile stabilite prin Ordinul ministrului sănătătii publice nr. 1.706/2007 privind conducerea si organizarea unitătilor si compartimentelor de primire a

urgentelor, sau centrul de permanentă:

a) 10-20 km 2 puncte

b) 21-40 km 4 puncte

c) peste 40 km 6 puncte

În cazul în care drumurile de legătură sunt neasfaltate în proportie de peste 50% sau deplasarea se face pe apă în conditiile specifice din deltă, se acordă suplimentar 1 punct.

Total punctaj acordat:

Minimum 2 puncte

Maximum 7 puncte

4. Nivelul socioeconomic al populatiei deservite

Număr de asigurati înscrisi în lista proprie pentru care contributia de asigurări de sănătate se suportă de la bugetele locale în baza art. 213 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare:

a) de la 25 până la 100 de persoane 2 puncte

b) 101-200 de persoane 4 puncte

c) peste 200 de persoane 6 puncte

Total punctaj acordat:

Minimum 2 puncte

Maximum 6 puncte

5. Număr redus de asigurati în localitătile din mediul rural pentru care s-a decis necesitatea existentei cabinetului medical de medicină primară si s-a încheiat contract cu casa de asigurări de sănătate:

a) sub 500 de asigurati 20 puncte

b) 501-800 de asigurati 10 puncte

c) 801-1.000 de asigurati 5 puncte

Total punctaj acordat:

Minimum 5 puncte

Maximum 20 puncte

II. 1. Procentul total de majorare a numărului de puncte per capita în cazul medicinei primare si a numărului total de puncte efectiv realizat în cazul asistentei medicale de specialitate din ambulatoriu pentru specialitătile clinice, pentru conditiile în care se desfăsoară activitatea, este:

a) între 51 si 57 puncte 82%-100%

b) între 41 si 50 puncte 62%-80%

c) între 31 si 40 puncte 42%-60%

d) între 21 si 30 puncte 22%-40%

e) între 10 si 20 puncte 10%-20%

Procentul de majorare pentru fiecare dintre intervalele prevăzute la lit. a)-e) se calculează proportional cu punctajul obtinut de cabinetul medical pentru conditiile în care se desfăsoară activitatea, respectiv se acordă o majorare de 3% pentru fiecare punct obtinut peste limita inferioară pentru intervalul de la lit. a), o majorare de 2% pentru fiecare punct obtinut peste limita inferioară pentru intervalele de la lit. b)-d) si o majorare de 1% pentru fiecare punct obtinut peste limita inferioară pentru intervalul prevăzut la lit. e).

2. Lista cuprinzând cabinetele medicale la care se aplică majorările de mai sus si procentul concret de majorare se stabilesc anual de către o comisie formată din reprezentanti ai caselor de asigurări de sănătate, ai autoritătilor de sănătate publică si ai colegiilor teritoriale ale medicilor.

3. Lista cabinetelor medicale se reevaluează ori de câte ori este nevoie de comisia mentionată la pct. 2, tinând seama de toate măsurile luate pe plan local pentru asigurarea stabilitătii personalului medical.

 

REPUBLICĂRI

 

ORDONANTA GUVERNULUI Nr. 130/2000

privind protectia consumatorilor la încheierea si executarea contractelor la distantă*)

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta ordonantă reglementează conditiile încheierii si executării contractelor comerciale la distantă între comerciantii care furnizează produse sau servicii si consumatori.

Art. 2. - (1) În sensul prezentei ordonante, următorii termeni se definesc astfel:

a) contract la distantă - contractul de furnizare de produse sau servicii încheiat între un comerciant si un consumator, în cadrul unui sistem de vânzare organizat de către comerciant, care utilizează în mod exclusiv, înainte si la încheierea acestui contract, una sau mai multe tehnici de comunicatie la distantă;

b) consumator - orice persoană fizică sau grup de persoane constituite în asociatii, care, în executarea contractelor care intră sub incidenta prezentei ordonante, actionează în scopuri din afara activitătii sale comerciale, industriale sau de productie, artizanale ori liberale;

c) comerciant - orice persoană fizică sau juridică care, în executarea contractelor care intră sub incidenta prezentei ordonante, actionează în cadrul activitătii sale comerciale, industriale sau de productie, artizanale ori liberale, precum si orice persoană care actionează în acelasi scop, în numele sau

pe seama acesteia;

d) tehnică de comunicatie la distantă - orice mijloc ce poate fi utilizat pentru încheierea unui contract între comerciant si consumator si care nu necesită prezenta fizică simultană a celor două părti;

e) operator de comunicatie - orice persoană fizică sau juridică a cărei activitate profesională constă în a pune la dispozitie comerciantului una sau mai multe tehnici de comunicatie la distantă.

(2) Tehnicile de comunicatie la distantă sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonantă.

Art. 3. - (1) Înainte de încheierea contractului la distantă comerciantul trebuie să informeze consumatorul în timp util, corect si complet asupra următoarelor elemente:

a) identitatea comerciantului si, în cazul contractelor care prevăd plata anticipată, adresa si modalitătile de contactare a acestuia, telefon/fax, e-mail si codul unic de înregistrare;

b) caracteristicile esentiale ale produsului sau serviciului;

c) pretul de vânzare cu amănuntul al produsului sau tariful serviciului si taxele aplicabile;

d) cheltuielile de livrare, dacă este cazul;

e) modalitătile de plată, de livrare sau de prestare;

f) dreptul de denuntare unilaterală a contractului, cu exceptia cazurilor prevăzute în prezenta ordonantă;

g) costul utilizării tehnicii de comunicatie la distantă, în cazul în care acesta este calculat altfel decât conform tarifului de bază;

h) perioada de valabilitate a ofertei sau a pretului;

i) durata minimă a contractului, în cazul contractelor care prevăd furnizarea curentă sau periodică a unui produs sau serviciu;

j) termenul limită de executare a obligatiilor rezultând din contract.

(2) Informatiile prevăzute la alin. (1), al căror scop comercial trebuie să rezulte fără echivoc, vor fi comunicate în mod clar, usor de înteles de către consumator, prin orice mijloc adaptat tehnicii de comunicatie la distantă utilizate, tinându-se seama de principiile de bună practică comercială în tranzactii si de principiile care guvernează protectia minorilor si a altor persoane lipsite de capacitate de exercitiu, precum si de principiile referitoare la bunele moravuri.

(3) În cazul comunicărilor telefonice, la începutul oricărei conversatii cu consumatorul comerciantul are obligatia de a-si declina identitatea, precum si de a indica în mod explicit scopul comercial al apelului.

Art. 4. - (1) Comerc iantul trebuie să transmităconsumatorului, în scris sau pe un alt suport de informatii durabil, la dispozitia sau accesibil acestuia, în timp util, în perioada executării contractului, următoarele:

a) confirmarea informatiilor mentionate la art. 3 alin. (1), dacă acestea nu au fost transmise, în conditiile prevăzute la alin. (1), înainte de încheierea contractului;

b) conditiile si modalitătile de exercitare a dreptului de denuntare unilaterală, pentru cazurile prevăzute în prezenta ordonantă, sub forma clauzei următoare: „Consumatorul are dreptul să notifice în scris comerciantului că renuntă la cumpărare, fără penalităti si fără invocarea unui motiv, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea produsului sau, în cazul prestărilor de servicii, de la încheierea contractului”, redactată cu caractere îngrosate. În cazul omiterii acestei clauze, produsul sau serviciul este considerat livrat fără cerere de comandă din partea consumatorului, conform prevederilor art. 14;

c) sediul, numărul de telefon/fax, precum si adresa de e-mail ale comerciantului, la care consumatorul poate să-si prezinte reclamatiile;

d) informatiile privind service-ul postvânzare si garantiile oferite;

e) conditiile de denuntare unilaterală a contractului, atunci când acesta are o durată nedeterminată sau o durată mai mare de un an.

(2) Dispozitiile prevăzute la alin. (1) lit. a), b), d) si e) nu se aplică în cazul serviciilor a căror executie este realizată cu ajutorul unei tehnici de comunicatie la distantă, dacă aceste servicii sunt furnizate o singură dată si facturarea lor este efectuată de operatorul de comunicatie.

Art. 5. - Dacă părtile nu au convenit altfel, momentul încheierii contractului la distantă îl constituie momentul primirii mesajului de confirmare de către consumator, referitor la comanda sa.

Art. 6. - Dispozitiile prezentei ordonante nu se aplică:

a) contractelor la distantă privind serviciile financiare, reglementate prin Ordonanta Guvernului nr. 85/2004 privind protectia consumatorilor la încheierea si executarea contractelor la distantă privind serviciile financiare, aprobată prin Legea nr. 399/2004, cu modificările si completările ulterioare;

b) contractelor încheiate prin intermediul distribuitoarelor automate sau în localurile comerciale automatizate;

c) contractelor încheiate cu operatorii de telecomunicatii în scopul utilizării telefoanelor publice;

d) contractelor încheiate pentru construirea si vânzarea de bunuri imobiliare sau care se referă la alte drepturi privind bunuri imobiliare, cu exceptia contractelor de închiriere;

e) contractelor încheiate în cadrul vânzărilor la licitatie.

 

CAPITOLUL II

Dreptul de denuntare unilaterală a contractului

 

Art. 7. - (1) Consumatorul are dreptul de a denunta unilateral contractul la distantă, în termen de 10 zile lucrătoare, fără penalităti si fără invocarea vreunui motiv. Singurele costuri care pot cădea în sarcina consumatorului sunt cheltuielile directe de returnare a produselor. Termenul de 10 zile prevăzut pentru exercitarea acestui drept începe să curgă:

a) pentru produse, de la data primirii lor de către consumator, dacă au fost îndeplinite prevederile art. 4;

b) pentru servicii, din ziua încheierii contractului sau după încheierea contractului, din ziua în care obligatiile prevăzute la art. 4 au fost îndeplinite, cu conditia ca întârzierea să nu depăsească 90 de zile.

(2) În cazul în care comerciantul a omis să transmită consumatorului informatiile prevăzute la art. 4, termenul pentru denuntarea unilaterală a contractului este de 90 de zile si începe să curgă:

a) pentru produse, de la data primirii lor de către consumator;

b) pentru servicii, de la data încheierii contractului.

(3) Dacă în perioada celor 90 de zile informatiile prevăzute la art. 4 sunt furnizate consumatorului, termenul de 10 zile lucrătoare pentru denuntarea unilaterală a contractului începe să curgă din acel moment.

Art. 8. - În cazul exercitării dreptului de denuntare unilaterală a contractului de către consumator în conditiile art. 7, comerciantul are obligatia să ramburseze sumele plătite de consumator fără a-i solicita acestuia cheltuielile aferente rambursării sumelor. Rambursarea sumelor se va face în cel mult 30 de zile de la data denuntării contractului de către consumator.

Art. 9. - În cazul în care, pentru produsul sau serviciul ce face obiectul contractului la distantă, comerciantul creditează consumatorul, direct sau în baza unui acord încheiat de comerciant cu un tert, odată cu denuntarea unilaterală a contractului la distantă încetează de drept si contractul de acordare a creditului, fără penalităti pentru consumator.

Art. 10. - Consumatorul nu poate denunta unilateral următoarele tipuri de contracte, cu exceptia cazurilor în care părtile au convenit altfel:

a) contracte de furnizare de servicii a căror executie a început, cu acordul consumatorului, înaintea expirării termenului de 10 zile lucrătoare prevăzut la art. 7 alin. (1);

b) contracte de furnizare de produse sau servicii al căror pret depinde de fluctuatiile cursurilor pietei financiare care nu pot fi controlate de comerciant;

c) contracte de furnizare a unor produse executate după specificatiile consumatorului sau a unor produse distinct personalizate, precum si a acelora care, prin natura lor, nu pot fi returnate sau care se pot degrada ori deteriora rapid;

d) contracte de furnizare a înregistrărilor audio, video sau a programelor informatice, în cazul în care au fost desigilate de către consumator;

e) contracte de furnizare a ziarelor, periodicelor, jurnalelor-magazin;

f) contracte de servicii de pariuri sau loterii.

 

CAPITOLUL III

Executarea contractului la distantă

 

Art. 11. - (1) Comerciantul trebuie să îsi îndeplinească obligatiile contractuale în termen de cel mult 30 de zile de la data la care consumatorul a transmis comanda, cu exceptia cazului în care părtile au convenit altfel.

(2) Comerciantul, în cazul în care nu poate executa contractul din cauză că produsul sau serviciul nu este disponibil, trebuie să informeze consumatorul despre această indisponibilitate, iar sumele pe care acesta le-a vărsat ca plată trebuie rambursate de comerciant în termen de maximum 30 de zile.

(3) Comerciantul poate livra consumatorului un produs sau serviciu de o calitate si la un pret echivalente cu cele solicitate numai dacă acest lucru a fost prevăzut înainte de încheierea contractului si/sau în contract, astfel încât consumatorul să fie informat în mod clar despre această posibilitate. În caz contrar, furnizarea unor produse sau servicii similare celor solicitate va fi asimilată cu livrarea fără comandă, astfel cum se prevede la art. 14. Cheltuielile de returnare a produselor, în situatia exercitării dreptului de denuntare unilaterală a contractului, sunt în acest caz în sarcina comerciantului, element asupra căruia consumatorul trebuie să fie informat.

Art. 12. - Dispozitiile art. 3, 4, ale art. 7-10 si ale art. 11 alin. (1) nu se aplică contractelor privind:

a) vânzarea de produse alimentare, de băuturi sau de produse de uz curent utilizate în gospodărie, livrate cu regularitate de către comerciant la domiciliul, resedinta sau la locul de muncă al consumatorului;

b) furnizarea de servicii de cazare, de transport, de furnizare de preparate culinare, de agrement, atunci când comerciantul se angajează prin contractul încheiat să efectueze aceste prestatii la o dată precisă sau într-o perioadă specificată; în mod exceptional, în cazul activitătilor de agrement organizate în aer liber, comerciantul îsi poate rezerva dreptul de a nu respecta prevederile art. 11 alin. (2), în circumstante specifice.

Art. 13. - În cazul în care cartea de credit a unui consumator se dovedeste că a fost utilizată în mod fraudulos pentru achitarea pretului unui contract la distantă, sumele vărsate ca plată vor fi recreditate sau restituite consumatorului potrivit reglementărilor specifice acestor sisteme de plată.

Art. 14. - În cazul livrărilor pentru care nu există o comandă prealabilă, consumatorul este exonerat de orice contraprestatie, lipsa răspunsului neavând valoare de consimtământ.

 

CAPITOLUL IV

Limitări privind utilizarea anumitor tehnici de comunicatie la distantă

 

Art. 15. - Următoarele tehnici de comunicatie la distantă necesită acordul prealabil al consumatorului:

a) sistem automatizat de apel fără interventie umană (automat de apel);

b) telecopiator (fax);

c) adresă la postă electronică (e-mail).

Art. 16. - Utilizarea altor tehnici de comunicatie individuală la distantă, în afara celor prevăzute la art. 15, nu este permisă dacă există un refuz manifestat de consumator.

 

CAPITOLUL V

Sanctiuni

 

Art. 17. - Constituie contraventie, dacă nu a fost săvârsită în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, să constituie infractiune, încălcarea prevederilor art. 8 si 11, referitoare la nerespectarea termenelor de rambursare, precum si ale art. 14 si se sanctionează cu amendă de la 1.000 lei la 4.000 lei.

Art. 18. - Constituie contraventie încălcarea prevederilor art. 16 si se sanctionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei.

Art. 19. - Sanctiunile prevăzute la art. 17 si 18 vor fi aplicate si persoanelor juridice.

Art. 20. - Limitele minime si maxime ale amenzilor prevăzute la art. 17 si 18 vor fi actualizate prin hotărâre a Guvernului, în functie de indicele de inflatie.

Art. 21. - Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute la art. 17 si 18 se fac la sesizarea consumatorilor sau din oficiu de către reprezentantii împuterniciti ai Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.

Art. 22. - Contraventiilor prevăzute la art. 17 si 18 le sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare, cu exceptia art. 28 si 29.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale

 

Art. 23. - Prevederile privind comercializarea produselor si a serviciilor în conditiile prezentei ordonante se completează cu dispozitiile legale privind protectia consumatorilor, în măsura în care nu contravin reglementărilor din prezenta ordonantă.

Art. 24. - În caz de litigiu sarcina dovedirii obligatiilor prevăzute la art. 4, a respectării termenelor si a existentei acordului consumatorului, prevăzute la art. 5, art. 11 alin. (1) si art. 15, revine comerciantului. Instanta competentă este cea de la domiciliul consumatorului.

Art. 25. - Anexa va fi actualizată prin hotărâre a Guvernului. Art. 26. - Consumatorul nu poate fi lipsit de drepturile sale conferite prin prezenta ordonantă.

Art. 27. - În cazul în care părtile contractante aleg ca lege aplicabilă contractului la distantă legea unui stat ce nu face parte din Uniunea Europeană, iar contractul are o strânsă legătură cu teritoriul României sau cu al altor state membre ale Uniunii Europene si în cazul în care prezenta ordonantă are prevederi mai favorabile pentru consumator, se vor aplica acestea din urmă.

Art. 28. - Prezenta ordonantă intră în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, si se pune în aplicare la 30 de zile de la data publicării ei.

Prezenta ordonantă transpune prevederile Directivei 97/7/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 20 mai 1997 privind protectia consumatorilor în cadrul contractelor la distantă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOCE) nr. L 144 din 4 iunie 1997, cu modificările ulterioare.


*) Republicată în temeiul art. V lit. a) din titlul III „Dispozitii finale” al Legii nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comerciantilor în relatia cu consumatorii si armonizarea reglementărilor cu legislatia europeană privind protectia consumatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 899 din 28 decembrie 2007, dându-se textelor o nouă numerotare.

Ordonanta Guvernului nr. 130/2000 privind protectia consumatorilor la încheierea si executarea contractelor la distantă a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 2 septembrie 2000, a fost aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 51/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 57 din 31 ianuarie 2003, si a fost modificată prin Legea nr. 365/2002 privind comertul electronic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 483 din 5 iulie 2002 si republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 959 din 29 noiembrie 2006.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând tehnicile de comunicatie la distantă

 

a) imprimat neadresat;

b) imprimat adresat;

c) scrisoare tipizată;

d) publicitate tipărită cu bon de comandă;

e) catalog;

f) telefon cu interventie umană;

g) telefon fără interventie umană (automat de apel, audiotext);

h) radio;

i) videofon (telefon cu imagine);

j) videotext (microordinator, ecran Tv cu tastatură sau ecran tactil);

k) postă electronică (e-mail);

l) telecopiator (fax);

m) televiziune (teleshopping).

 

CUANTUMUL TOTA L

al sumelor provenite din finantările private ale partidelor politice în anul 2007, conform Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale Partidul Conservator - Filiala Judeteană Călărasi

- cuantumul total al veniturilor din cotizatii: 33.908 lei

1. Lista membrilor de partid care au plătit în anul 2007 cotizatii a căror valoare cumulată depăseste 10 salarii minime brute pe tară:

Nr. crt.

Numele si prenumele membrului de partid

Codul numeric personal

Cetătenia

Valoarea

Data

1.

Mihai Ion

1541024510034

Română

18.330 lei

8 noiembrie 2007

2.

Dumbrava Virgil Marian

1640130510021

Română

8.680 lei

 8 noiembrie 2007

3.

Iliuta Vasile

1680504510056

Română

 6.428 lei

14 decembrie 2007

 

2. Lista persoanelor juridice care au făcut în anul 2007 donatii a căror valoare cumulată depăseste 10 salarii minime brute pe tară:

 

Denumirea

Sediul

Nationalitatea

CUI

Valoarea

Felul donatiei

Data

Societatea Comercială „ILDU” - S.R.L.

Comuna Vâlcelele, judetul Călărasi

Română

RO6786765

6.000 lei

Sprijin campanie pentru alegerile europarlamentare 2007

13 noiembrie 2007