MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 184         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 11 martie 2008

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 41 din 31 ianuarie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. III alin. (1) lit. a) si e) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

 

Decizia nr. 164 din 26 februarie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 si art. 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 110/2005 privind vanzarea spatiilor proprietate privată a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale, cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor în care se desfăsoară activităti conexe actului medical

 

Decizia nr. 172 din 26 februarie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4, 8 si 14 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 110/2005 privind vanzarea spatiilor proprietate privată a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale, cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor în care se desfăsoară activităti conexe actului medical

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

144/580. - Ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor si al ministrului economiei si finantelor privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie „Restaurarea si valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum si crearea/modernizarea infrastructurilor conexe” în cadrul axei prioritare „Dezvoltarea durabilă si promovarea turismului” din cadrul Programului operational regional 2007-2013

 

244. - Ordin al ministrului transporturilor privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 41

din 31 ianuarie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. III alin. (1) lit. a) si e) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskas Valentin Zoltan - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Ion Tiucă - procuror

Maria Bratu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. III alin. (1) lit. e) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, exceptie ridicată de Gheorghe Parse si Cecilia Parse în Dosarul nr. 7.157/196/2006 (nr. în format vechi 5.617/2006) al Judecătoriei Brăila.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal indeplinită.

Presedintele dispune a se face apelul si în Dosarul nr. 1.113D/2007 care are ca obiect exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. III alin. (1) lit. a) din Legea nr. 169/1997, exceptie ridicată de Constanta Brasov.

La apelul nominal răspunde, pentru autoarea exceptiei, avocatul Voicu Zdrenghea.

Curtea, din oficiu, pune în discutie conexarea dosarelor, avand în vedere că sunt indeplinite cerintele conexării prevăzute de art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992.

Apărătorul autoarei exceptiei nu se opune conexării celor două dosare.

Reprezentantul Ministerului Public este de acord ca aceste dosare să fie conexate.

Curtea, avand în vedere obiectul exceptiilor, în temeiul prevederilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea Dosarului nr. 1.113D/2007 la Dosarul nr. 733D/2007, care este primul inregistrat.

Cauza este în stare de judecată.

Avocatul Voicu Zdrenghea solicită admiterea exceptiei pentru aceleasi motive pe care le-a invocat în notele scrise depuse la dosar.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neintemeiată.

CURTEA,

avand în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 25 aprilie 2007, pronuntată în Dosarul nr. 7.157/196/2006 (nr. în format vechi 5.617/2006), Judecătoria Brăila a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. III alin. (1) lit. e) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, exceptie ridicată de Gheorghe Parse si Cecilia Parse intr-un proces civil avand ca obiect constatarea nulitătii absolute a unor titluri de proprietate.

Prin Încheierea din 26 iunie 2007, pronuntată în Dosarul nr. 2.580/232/2006, Tribunalul Dâmbovita - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. III alin. (1) lit. a) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, exceptie ridicată de Constanta Brasov intr-un recurs civil privind o hotărare judecătorească prin care a fost anulat un titlu de proprietate.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că prevederile art. III alin. (1) lit. e) din Legea nr. 169/1997 sunt neconstitutionale, intrucat sanctiunea nulitătii absolute reglementată de acestea vizează si actele juridice incheiate anterior intrării în vigoare a legii, desi titlul de proprietate dobandit a intrat în circuitul civil devenind opozabil erga omnes si „conferind proprietarului toate atributele legale ale unui proprietar de drept.

Referitor la prevederile art. III alin. (1) lit. a) din aceeasi lege se sustine că acestea contravin dispozitiilor art. 16 si 46 din Constitutie. În acest sens autorul exceptiei arată „că nu se află în situatia de a nu fi depus cerere de reconstituire a dreptului de proprietate, cată vreme face parte din clasa I de mostenitori si că nu a renuntat la această calitate cu privire la dreptul de mostenire asupra terenurilor ce au apartinut autorului său”.

Judecătoria Brăila consideră că prevederile de lege criticate nu contravin dispozitiilor constitutionale si ale actelor internationale invocate, arătand că acestea nu fac decat să constate o nulitate ce rezultă din caracterul imperativ al reglementării anterioare.

Tribunalul Dâmbovita - Sectia civilă apreciază exceptia ca neintemeiată, arătand că sanctionarea celor care nu se adresează cu cereri pentru reconstituirea dreptului de proprietate nu aduce atingere celor două texte constitutionale invocate ca fiind incălcate, deoarece retrocedarea proprietătilor nu se face din oficiu, ci la cererea persoanei interesate. Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, incheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul apreciază exceptia ca neintemeiată. În acest sens arată că prevederile art. III din Legea nr. 169/1997 instituie sanctiunea nulitătii actelor translative de proprietate incheiate cu incălcarea unor norme legale imperative. Asemenea acte nu pot constitui temeiuri pentru dobandirea valabilă a dreptului de proprietate, deoarece un act juridic nul nu poate produce efecte juridice. Este invocată jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

Avocatul Poporului consideră că textele de lege criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinand incheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, rapoartele intocmite de judecătorul-raportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, prevederile de lege criticate raportate la dispozitiile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie dispozitiile art. III alin. (1) lit. a) si e) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, publicată în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 299 din 4 noiembrie 1997, cu modificările si completările aduse prin Legea nr. 247/2005, publicată în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005.

Textele de lege criticate au următoarea redactare:

- Art. III alin. (1) lit. a) si e) din Legea nr. 169/1997:

„(1) Sunt lovite de nulitate absolută, potrivit dispozitiilor legislatiei civile, aplicabile la data încheierii actului juridic, următoarele acte emise cu încălcarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea  dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificările si completările ulterioare si ale prezentei legi:

a) actele de reconstituire sau de constituire a dreptului de proprietate, în favoarea persoanelor care nu erau îndreptătite, potrivit legii, la astfel de reconstituiri sau constituiri, cum sunt:

(i) actele de reconstituire în favoarea unor persoane care nu au avut niciodată teren în proprietate predat la cooperativa agricolă de productie sau la stat sau care nu au mostenit asemenea terenuri;

(ii) actele de reconstituire si constituire în favoarea altor persoane asupra vechilor amplasamente ale fostilor proprietari, solicitate de către acestia, în termen legal, libere la data solicitării, în baza Legiinr. 18/1991 pentru terenurile intravilane, a Legii nr. 1/2000 si a prezentei legi, precum si actele de constituire pe terenuri scoase din domeniul public în acest scop;

(iii) actele de reconstituire si constituire a dreptului de proprietate în favoarea altor persoane asupra terenurilor proprietarilor care nu au fost înscrisi în cooperativa agricolă de productie, nu au predat terenurile statului sau acestea nu au fost preluate de stat prin acte translative de proprietate;

[...]

e) actele de constituire a dreptului de proprietate, în conditiile art. 20, în localitătile în care s-a aplicat cota de reducere prevăzută de lege;“

În sustinerea neconstitutionalitătii prevederilor de lege criticate sunt invocate următoarele dispozitii constitutionale:

art. 16 referitor la egalitatea în drepturi, art. 44 alin. (2) teza intai privind garantarea si ocrotirea proprietătii private si art. 46 privind dreptul la mostenire. Este invocată si incălcarea art. 1 din primul Protocol aditional la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, referitor la protectia proprietătii private.

Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine că, asupra criticii avand ca obiect dispozitiile art. III din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, s-a pronuntat prin Decizia nr. 375 din 6 iulie 2005, publicată în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 591 din 8 iulie 2005, si Decizia nr. 49 din 16 ianuarie 2007, publicată în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 174 din 13 martie 2007.

Curtea a constatat că prin aceste dispozitii legiuitorul nu a adus atingere drepturilor castigate în mod legal, ci a statuat, prin norme imperative, că actele de reconstituire si constituire a dreptului de proprietate, emise în conditii ilegale, sunt lovite de nulitate absolută. Efectul nulitătii absolute de repunere în situatiile anterioare deschide posibilitatea celor indreptătiti să beneficieze de reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor.

Curtea a mai retinut că asemenea acte nu pot constitui temeiuri pentru dobandirea valabilă a dreptului de proprietate, deoarece un act juridic lovit de nulitate nu poate produce efecte juridice.

Aceste considerente sunt valabile si în cauza de fată, intrucat nu au intervenit elemente noi de natură a determina o reconsiderare a jurisprudentei Curtii.

Pentru motivele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. III alin. (1) lit. a) si e) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, exceptie ridicată de Gheorghe Parse si Cecilia Parse în Dosarul nr. 7.157/196/2006 (nr. în format vechi 5.617/2006) al Judecătoriei Brăila si de Constanta Brasov în Dosarul nr. 2.580/232/2006 al Tribunalului Dambovita - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 31 ianuarie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof.univ.dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Maria Bratu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr.164

din 26 februarie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 si art. 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 110/2005 privind vânzarea spatiilor proprietate privată a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale, cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor în care se desfăsoară activităti conexe actului medical

 

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskas Valentin Zoltan - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Ion Tiucă - procuror

Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 si art. 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 110/2005 privind vanzarea spatiilor proprietate privată a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale, cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor în care se desfăsoară activităti conexe actului medical, exceptie ridicată de Curtea de Apel Cluj - Sectia comercială, de contencios administrativ si fiscal, din oficiu, în Dosarul nr. 9.838/117/2006 si de Consiliul Local al Comunei Răsmiresti, judetul Teleorman, în Dosarul nr. 64/87/2007 al Curtii de Apel Bucuresti – Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal indeplinită.

Din oficiu, Curtea pune în dezbatere problema conexării celor două dosare inregistrate pe rolul său, avand în vedere că obiectul exceptiilor de neconstitutionalitate este identic.

Reprezentantul Ministerului Public apreciază ca fiind intrunite conditiile conexării dosarelor.

Retinand identitatea de obiect, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, Curtea dispune conexarea Dosarului nr. 1.547D/2007 la Dosarul nr. 1.343D/2007, care este primul inregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca devenită inadmisibilă, în temeiul art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992, intrucat Curtea Constitutională a admis prin Decizia nr. 871/2007 critica avand ca obiect dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 110/2005, în intregime.

CURTEA,

avand în vedere actele si lucrările dosarelor, retine următoarele:

Prin Încheierea din 7 septembrie 2007, pronuntată în Dosarul nr. 9.838/117/2006, Curtea de Apel Cluj - Sectia comercială, de contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 si art. 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 110/2005 privind vânzarea spatiilor proprietate privată a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale, cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor în care se desfăsoară activităti conexe actului medical, exceptie ridicată de instantă, din oficiu.

Prin Încheierea din 1 octombrie 2007, pronuntată în Dosarul nr. 64/87/2007, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 si 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 110/2005 privind vânzarea spatiilor proprietate privată a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale, cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor în care se desfăsoară activităti conexe actului medical, exceptie ridicată de Consiliul Local al Comunei Răsmiresti, judetul Teleorman.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că, în măsura în care textul de lege criticat instituie obligatia, iar nu facultatea de a vinde spatiile cu destinatia de cabinete medicale, impunerea acestei obligatii în sarcina organelor administratiei publice locale reprezintă o incălcare a dreptului de proprietate privată a administratiei locale, mai exact a atributului de dispozitie din cuprinsul acestui drept.

Reglementarea consacră implicit o obligatie de vanzare silită a bunurilor apartinand comunitătilor locale, pentru un pret mult inferior celui de piată, procedura stabilită prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 110/2005 nerespectand dispozitiile art. 44 alin. (3) din Constitutie, potrivit cărora „Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă si prealabilă despăgubire”.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiată.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, incheierile de sesizare au fost communicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Guvernul apreciază că, intrucat Curtea Constitutională a admis, prin Decizia nr. 871 din 9 octombrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 701 din 17 octombrie 2007, critica avand ca obiect dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 110/2005, în cauza de fată devin incidente prevederile art. 29 alin. (1) coroborat cu alin. (6) din Legea nr. 47/2002, exceptia fiind inadmisibilă.

Avocatul Poporului arată că prin Decizia nr. 871 din 9 octombrie 2007, Curtea a constatat neconstitutionalitatea dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 110/2005, astfel incat, fată de prevederile art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/2002, exceptia cu un atare obiect a devenit inadmisibilă.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinand incheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, rapoartele intocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie dispozitiile art. 4 si art. 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 110/2005 privind vanzarea spatiilor proprietate privată a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale, cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor în care se desfăsoară activităti conexe actului medical, publicată în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 654 din 22 iulie 2005, aprobată, cu modificări, prin Legea nr. 236/2006, publicată în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 515 din 14 iunie 2006. Textele de lege criticate au următorul continut:

- Art.4: „(1) În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgentă, consiliile judetene sau consiliile locale, după caz, aprobă prin hotărâre lista spatiilor din proprietatea privată a acestora ori din proprietatea privată a statului si care se află în administrarea lor, ce urmează să fie vândute potrivit dispozitiilor prezentei ordonante de urgentă. Listele astfel aprobate vor fi afisate în mod obligatoriu la sediul consiliului local/judetean si publicate pe site-ul consiliului judetean.

(2) Institutiile proprietare ale spatiilor medicale au obligatia de a comunica actualilor utilizatori, prin scrisoare cu confirmare de primire, faptul că spatiul respectiv face obiectul prezentei ordonante de urgentă”.;

- Art.5: „(1) Prefectii vor veghea ca hotărarea prevăzută la art. 4 să cuprindă toate spatiile medicale care cad sub incidenta prezentei ordonante de urgentă. În acest scop hotărârile consiliilor locale si ale consiliilor judetene vor fi communicate prefectilor în termen de cel mult 10 zile de la adoptare si vor fi afisate la sediul primăriei, respectiv al consiliului judetean. Prefectul va cere completarea sau modificarea listei, dacă este

cazul, iar în situatia în care se refuză solicitarea prefectului, acesta se va putea adresa instantei de contencios administrativ.

(2) În cazul municipiului Bucuresti, lista spatiilor supuse vânzării se aprobă pe sectoare de către consiliile locale ale sectoarelor, respectiv de către Consiliul General al Municipiului Bucuresti pentru spatiile aflate în proprietatea ori administrarea acestuia. Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător”.

Autorul exceptiei sustine că dispozitiile legale criticate incalcă prevederile constitutionale ale art. 44 alin. (2) care consacră garantarea dreptului de proprietate privată.

Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că, asupra constitutionalitătii textelor de lege criticate, s-a pronuntat prin Decizia nr. 871/2007, publicată în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 701 din 17 octombrie 2007. Cu acel prilej s-a retinut că „prin inlăturarea posibilitătii autoritătilor publice locale de a dispune în mod liber de bunurile aflate în proprietatea privată a unitătilor administrativ-teritoriale, în sensul de a opta sau nu pentru vanzarea acestora, se incalcă în mod vădit dreptul unitătilor administrativ-teritoriale de exercitare a prerogativei dispozitiei, ca atribut ce tine de esenta dreptului de proprietate. Asa fiind, Curtea constată că actul normativ criticat aduce atingere dispozitiilor constitutionale cuprinse în art. 44 alin. (1) teza intai privind garantarea dreptului de proprietate privată.

Curtea constată totodată că Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 110/2005, în ansamblul său, reglementează un transfer silit de proprietate, care nu respectă prevederile referitoare la expropriere consacrate de art. 44 alin. (1) si (3) din Constitutie si de art. 1 din Primul Protocol la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale. În acest sens, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat în jurisprudenta sa că o privare de proprietate trebuie să fie prevăzută de lege, să urmărească o cauză de utilitate publică, să fie conformă normelor de drept intern si să respecte un raport de proportionalitate intre mijloacele folosite si scopul vizat”.

Curtea a mai constatat că „actul normativ criticat incalcă si dispozitiile art. 34 din Constitutie privind dreptul la ocrotirea sănătătii. Garantand acest drept complex, textul constitutional mentionat stabileste obligatia statului de luare a măsurilor pentru asigurarea igienei si a sănătătii publice, ceea ce implică si crearea conditiilor care să asigure prestarea de servicii medicale, inclusiv sub aspectul asigurării bazei materiale necesare. Or, în măsura în care se reglementează vanzarea spatiilor care au destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor în care se desfăsoară activităti conexe actului medical, cu riscul schimbării pe viitor a destinatiei acestora, statul nu va mai dispune de baza materială care să asigure indeplinirea obligatiei constitutionale mentionate si, ca urmare, nu va mai putea garanta dreptul cetătenilor la ocrotirea sănătătii”.

Avand în vedere prevederile art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, potrivit cărora nu pot face obiectul unei exceptii de neconstitutionalitate dispozitiile constatate ca neconstitutionale printr-o decizie anterioară a Curtii, rezultă că, potrivit alin. (6) al aceluiasi articol, exceptia de neconstitutionalitate a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 110/2005 este inadmisibilă. Curtea retine insă că, în spetă, această cauză de inadmisibilitate s-a ivit după data sesizării sale si, prin urmare, exceptia urmează a fi respinsă ca devenită inadmisibilă.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca devenită inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 si art. 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 110/2005 privind vanzarea spatiilor proprietate privată a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale, cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor în care se desfăsoară activităti conexe actului medical, exceptie ridicată de Curtea de Apel Cluj - Sectia comercială, de contencios administrativ si fiscal, din oficiu, în Dosarul nr. 9.838/117/2006 si de Consiliul Local al Comunei Răsmiresti, judetul Teleorman, în Dosarul nr. 64/87/2007 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 26 februarie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihaela Senia Costinescu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 172

din 26 februarie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4, 8 si 14 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 110/2005 privind vânzarea spatiilor proprietate privată a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale, cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor în care se desfăsoară activităti conexe actului medical

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskas Valentin Zoltan - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Ion Tiucă - procuror

Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4, 8 si 14 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 110/2005 privind vanzarea spatiilor proprietate privată a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale, cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor în care se desfăsoară activităti conexe actului medical, exceptie ridicată de Consiliul Local al Comunei Cozmesti, judetul Iasi, în Dosarul nr. 18.502/99/2006 al Curtii de Apel Iasi - Sectia de contencios administrativ si fiscal si de Consiliul Local al Comunei Căseiu, judetul Cluj, în Dosarul nr. 9.777/117/2006 al Tribunalului Cluj - Sectia mixtă de contencios administrativ si fiscal, de conflicte de muncă si asigurări sociale.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal indeplinită.

Din oficiu, Curtea pune în dezbatere problema conexării celor două dosare inregistrate pe rolul său, avand în vedere că obiectul exceptiilor de neconstitutionalitate este identic. Reprezentantul Ministerului Public apreciază ca fiind intrunite conditiile conexării dosarelor.

Retinand identitatea de obiect, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, Curtea dispune conexarea Dosarului nr. 89D/2008 la Dosarul nr. 1.481D/2007, care este primul inregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca devenită inadmisibilă, în temeiul art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992, intrucat Curtea Constitutională a admis prin Decizia nr. 871/2007 critica avand ca obiect dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 110/2005, în intregime.

CURTEA,

avand în vedere actele si lucrările dosarelor, retine următoarele:

Prin Încheierea din 1 octombrie 2007, pronuntată în Dosarul nr. 18.502/99/2006, Curtea de Apel Iasi - Sectia de contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4, 8 si 14 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 110/2005 privind vânzarea spatiilor proprietate privată a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale, cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor în care se desfăsoară activităti conexe actului medical, exceptie ridicată de Consiliul Local al Comunei Cozmesti, judetul Iasi.

Prin Încheierea din 23 martie 2007, pronuntată în Dosarul nr. 9.777/117/2006, Tribunalul Cluj - Sectia mixtă de contencios administrativ si fiscal, de conflicte de muncă si asigurări sociale a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4, 8 si 14 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 110/2005 privind vânzarea spatiilor proprietate privată a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale, cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor în care se desfăsoară activităti conexe actului medical, exceptie ridicată de Consiliul Local al Comunei Căseiu, judetul Cluj.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin că dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr.110/2005 contravin flagrant normelor si principiilor constitutionale invocate.

Curtea de Apel Iasi - Sectia de contencios administrativ si fiscal apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiată.

Tribunalul Cluj - Sectia mixtă de contencios administrativ si fiscal, de conflicte de muncă si asigurări sociale apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este intemeiată.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, incheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Guvernul apreciază că, intrucat Curtea Constitutională a admis, prin Decizia nr. 871 din 9 octombrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 701 din 17 octombrie 2007, critica avand ca obiect dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 110/2005, în cauza de fată devin incidente prevederile art. 29 alin. (1) coroborat cu alin. (6) din Legea nr. 47/2002, exceptia fiind inadmisibilă.

Avocatul Poporului arată că prin Decizia nr. 871 din 9 octombrie 2007, Curtea a constat neconstitutionalitatea dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 110/2005, astfel incat fată de prevederile art. 29 alin”(3) din Legea nr. 47/2002, exceptia cu un atare obiect a devenit inadmisibilă.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinand incheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, rapoartele intocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie dispozitiile art. 4, 8 si 14 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 110/2005 privind vanzarea spatiilor proprietate privată a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale, cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor în care se desfăsoară activităti conexe actului medical, publicată în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 654 din 22 iulie 2005, aprobată, cu modificări, prin Legea nr. 236/2006, publicată în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 515 din 14 iunie 2006.

Autorii exceptiei sustin că dispozitiile legale criticate incalcă prevederile constitutionale ale art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi, art. 44 care consacră dreptul de proprietate privată, art. 73 alin. (3) lit. m) privind reglementarea prin lege organică a regimului juridic general al proprietătii si al mostenirii, art. 115 alin. (6) referitoare la ordonantele de urgentă, art. 120 care reglementează principiile de bază ale administratiei publice locale, art. 121 privitoare la autoritătile comunale si orăsenesti, precum si ale art. 136 referitoare la proprietate. Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că, asupra constitutionalitătii textelor de lege criticate, s-a pronuntat prin Decizia nr. 871/2007, publicată în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 701 din 17 octombrie 2007. Cu acel prilej s-a retinut că „prin inlăturarea posibilitătii autoritătilor publice locale de a dispune în mod liber de bunurile aflate în proprietatea privată a unitătilor administrativ-teritoriale, în sensul de a opta sau nu pentru vanzarea acestora, se incalcă în mod vădit dreptul unitătilor administrativ-teritoriale de exercitare a prerogativei dispozitiei, ca atribut ce tine de esenta dreptului de proprietate. Asa fiind, Curtea constată că actul normativ criticat aduce atingere dispozitiilor constitutionale cuprinse în art. 44 alin. (1) teza intai privind garantarea dreptului de proprietate privată.

Curtea constată totodată că Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 110/2005, în ansamblul său, reglementează un transfer silit de proprietate, care nu respectă prevederile referitoare la expropriere consacrate de art. 44 alin. (1) si (3) din Constitutie si de art. 1 din Primul Protocol la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale. În acest sens, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat în jurisprudenta sa că o privare de proprietate trebuie să fie prevăzută de lege, să urmărească o cauză de utilitate publică, să fie conformă normelor de drept intern si să respecte un raport de proportionalitate intre mijloacele folosite si scopul vizat”.

Curtea a mai constatat că „actul normativ criticat incalcă si dispozitiile art. 34 din Constitutie privind dreptul la ocrotirea sănătătii. Garantand acest drept complex, textul constitutional mentionat stabileste obligatia statului de luare a măsurilor pentru asigurarea igienei si a sănătătii publice, ceea ce implică si crearea conditiilor care să asigure prestarea de servicii medicale, inclusiv sub aspectul asigurării bazei materiale necesare. Or, în măsura în care se reglementează vanzarea spatiilor care au destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor în care se desfăsoară activităti conexe actului medical, cu riscul schimbării pe viitor a destinatiei acestora, statul nu va mai dispune de baza materială care să asigure indeplinirea obligatiei constitutionale mentionate si, ca urmare, nu va mai putea garanta dreptul cetătenilor la ocrotirea sănătătii”.

Avand în vedere prevederile art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, potrivit cărora nu pot face obiectul unei exceptii de neconstitutionalitate dispozitiile constatate ca neconstitutionale printr-o decizie anterioară a Curtii, rezultă că, potrivit alin. (6) al aceluiasi articol, exceptia de neconstitutionalitate a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 110/2005 este inadmisibilă. Curtea retine insă că, în spetă, această cauză de inadmisibilitate s-a ivit după data sesizării sale si, prin urmare, exceptia urmează a fi respisă ca devenită inadmisibilă.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art.11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca devenită inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4, 8 si 14 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 110/2005 privind vanzarea spatiilor proprietate privată a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale, cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor în care se desfăsoară activităti conexe actului medical, exceptie ridicată de Consiliul Local al Comunei Cozmesti, judetul Iasi, în Dosarul nr. 18.502/99/2006 al Curtii de Apel Iasi - Sectia de contencios administrativ si fiscal si de Consiliul Local al Comunei Căseiu, judetul Cluj, în Dosarul nr. 9.777/117/2006 al Tribunalului Cluj - Sectia mixtă de contencios administrativ si fiscal, de conflicte de muncă si asigurări sociale.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 26 februarie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihaela Senia Costinescu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE SI LOCUINTELOR

Nr. 144 din 7 februarie 2008

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

Nr. 580 din 27 februarie 2008

 

ORDIN

privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie „Restaurarea si valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum si crearea/modernizarea infrastructurilor conexe” în cadrul axei prioritare „Dezvoltarea durabilă si promovarea turismului” din cadrul Programului operational regional 2007-2013

 

Avand în vedere prevederile Hotărarii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale,

avand în vedere prevederile Hotărarii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnicoeconomice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii,

in temeiul art. 13 din Hotărarea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale,

in temeiul art. 10 alin. (5) din Hotărarea Guvernului nr. 361/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor,

in temeiul art. 11 alin. (4) din Hotărarea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor si ministrul economiei si finantelor emit următorul ordin:

Art. 1. - (1) Cheltuielile efectuate de beneficiar sunt considerate eligibile de la data intrării în vigoare a Contractului de finantare semnat intre beneficiar si organismul intermediar, în numele si pentru Autoritatea de management a Programului operational regional, denumit în continuare contract de finantare.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), următoarele cheltuieli efectuate de beneficiar sunt eligibile de la data de 1 ianuarie 2007, dacă se incadrează în prevederile art. 6 si 9 din Hotărarea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale:

a) cheltuieli pentru elaborarea studiului de prefezabilitate;

b) cheltuieli pentru elaborarea studiului de fezabilitate;

c) expertiză tehnică si, după caz, audit energetic;

d) documentatie de avizare a lucrărilor de interventii;

e) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de teren;

f) cheltuieli pentru elaborarea proiectului tehnic;

g) cheltuieli pentru achizitia terenului;

h) cheltuieli pentru avize, acorduri, autorizatii.

(3) Procedurile de achizitie derulate pentru efectuarea cheltuielilor mentionate la alin. (2) lit. a)-f) se derulează în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achizitiile publice.

Art. 2. - (1) Sunt eligibile cheltuielile privind achizitia terenului, amenajarea acestuia si amenajări pentru protectia mediului.

(2) Cheltuielile efectuate pentru achizitia de terenuri sau expropriere sunt considerate eligibile în limita a 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului, cu respectarea prevederilor art. 6 din Hotărarea Guvernului nr. 759/2007.

(3) Pentru amenajarea terenului sunt considerate cheltuieli eligibile cheltuielile efectuate la inceputul lucrărilor pentru pregătirea amplasamentului si care constau în demontări, defrisări, evacuări materiale rezultate, devieri retele de utilităti din amplasament, drenaje.

(4) În cazul amenajărilor pentru protectia mediului sunt considerate eligibile cheltuielile efectuate pentru lucrări si actiuni de protectia mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor.

Art. 3. - Sunt considerate eligibile cheltuielile aferente asigurării cu utilitătile necesare functionării obiectivului de investitie, precum: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, telecomunicatii, care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic al obiectivului de investitie, precum si cheltuielile aferente racordării la retelele de utilităti.

Art. 4. - (1) Sunt considerate eligibile, în limita a 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului, cheltuielile legate de proiectare si asistentă tehnică, cuprinzand cheltuielile privind studiile de teren, obtinerea de avize, acorduri si autorizatii, proiectarea si ingineria, consultanta si asistenta tehnică.

(2) Pentru efectuarea studiilor de teren, cheltuielile eligibile cuprind cheltuielile pentru studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice si de stabilitate a terenului pe care se amplasează obiectivul de investitie.

(3) Pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii, cheltuielile considerate eligibile sunt cheltuielile efectuate pentru:

a) obtinerea/prelungirea valabilitătii certificatului de urbanism, obtinerea/prelungirea valabilitătii autorizatiei de construire conform legii;

b) obtinerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si bransamente la retele publice de apă, canalizare, gaze, termoficare, energie electrică, telefonie;

c) intocmirea documentatiei, obtinerea numărului cadastral provizoriu si inregistrarea terenului în Cartea funciară;

d) obtinerea acordului de mediu;

e) obtinerea avizului PSI.

(4) În categoria cheltuielilor eligibile privind proiectarea si ingineria se includ, cu respectarea prevederilor art. 9 din Hotărarea Guvernului nr. 759/2007, cheltuielile efectuate pentru:

a) elaborarea tuturor fazelor de proiectare (studiu de prefezabilitate, studiu de fezabilitate, expertiză tehnică si, după caz, audit energetic documentatie de avizare a lucrărilor de interventii, proiect tehnic, detalii de executie);

b) plata verificării tehnice a proiectării si pentru plata elaborării certificatului de performantă energetică a clădirii;

c) elaborarea documentatiilor necesare obtinerii acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitie, documentatii ce stau la baza emiterii avizelor si acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, documentatii urbanistice, studii de impact, studii/expertize de amplasament.

(5) Cheltuielile eligibile privind serviciile de consultantă include cheltuielile efectuate, după caz, pentru:

a) plata serviciilor de consultantă la elaborarea studiilor de piată si de evaluare;

b) plata serviciilor de consultantă în domeniul managementului proiectului finantat;

c) plata asistentei/consultantei juridice, în scopul elaborării documentatiei de atribuire si/sau al aplicării procedurii de atribuire a contractelor de achizitie publică.

(6) În categoria cheltuielilor eligibile privind asistenta tehnică se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru:

a) asistentă tehnică din partea proiectantului, în cazul cand aceasta nu intră în tarifarea proiectării;

b) asigurarea supravegherii executiei prin inspectori de santier desemnati de autoritatea contractantă.

Art. 5. - (1) Pentru investitia de bază sunt considerate cheltuieli eligibile cele efectuate pentru constructii si instalatii, precum si pentru dotări de specialitate.

(2) Cheltuielile eligibile efectuate pentru constructii si instalatii cuprind cheltuielile aferente executiei obiectivului investitiei, si anume cheltuieli de lucrări pentru:

a) restaurarea, consolidarea, protectia si conservarea clădirilor de patrimoniu;

b) restaurarea, protectia, conservarea si realizarea picturilor interioare, frescelor, picturilor murale exterioare;

c) refacerea/amenajarea căilor de acces (pietonale si carosabile) către obiectivele restaurate, în interiorul zonei de protectie a acestora;

d) lucrări si dotări pentru asigurarea iluminatului interior si exterior, a iluminatului de sigurantă, precum si a celui decorativ;

e) restaurarea si remodelarea plasticii fatadelor;

f) amenajări peisagistice pentru punerea în evidentă a obiectivului turistic de patrimoniu reabilitat;

g) modernizarea utilitătilor aferente obiectivului turistic de patrimoniu (energie electrică, alimentare cu apă, canalizare);

h) amenajarea zonelor de protectie prin delimitarea si imprejmuirea obiectivelor de patrimoniu (acolo unde este cazul);

i) construirea utilitătilor anexe (punct de informare, parcaj, grup sanitar, reclame si indicatoare);

j) amenajarea/marcarea de trasee turistice/itinerare culturale la obiectivele turistice de patrimoniu reabilitate;

k) constructia/reabilitarea/modernizarea căii de acces către obiectivul turistic de patrimoniu reabilitat.

(3) Cheltuielile se desfăsoară pe obiecte, iar delimitarea obiectelor se face de către proiectant.

(4) Cheltuielile aferente fiecărui obiect sunt determinate prin devizul pe obiect.

(5) Cheltuielile eligibile efectuate pentru dotările de specialitate cuprind:

a) dotări interioare (instalatii, echipamente si dotări pentru asigurarea conditiilor de climatizare, sigurantă la foc, antiefractie);

b) dotări pentru expunerea si protectia patrimoniului cultural mobil si imobil.

Art. 6. - (1) Sunt eligibile cheltuielile privind organizarea de santier, lucrările de constructii si instalatii aferente organizării de santier, activitătile conexe organizării de santier si cotele legale.

(2) Cheltuielile eligibile efectuate pentru organizarea de santier cuprind cheltuielile estimate ca fiind necesare contractantului în vederea creării conditiilor de desfăsurare a activitătii de constructii-montaj.

(3) Pentru realizarea lucrărilor de constructii si instalatii aferente organizării de santier, cheltuielile considerate eligibile sunt cele efectuate pentru lucrările de nivelări ale terenurilor naturale, dezafectări locale de căi de comunicatie sau constructii, bransarea la utilităti, realizarea de căi de acces.

(4) Cheltuielile eligibile aferente activitătilor conexe organizării de santier includ cheltuielile pentru:

a) obtinerea autorizatiei de executie a lucrărilor de organizare de santier;

b) taxe de amplasament;

c) intreruperea temporară a retelelor de distributie de apă, canalizare, agent termic, energie electrică, gaze naturale;

d) contractele temporare cu furnizorii de utilităti si cu unitătile de salubrizare.

(5) Cheltuielile considerate eligibile pentru cote legale cuprind, după caz:

a) cota aferentă inspectiei pentru controlul calitătii lucrărilor de constructii;

b) cota pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de constructii;

c) cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor.

Art. 7. - (1) Cheltuielile diverse si neprevăzute se consideră eligibile dacă sunt detaliate prin documente justificative corespunzător si doar în limita a maximum10% din valoarea uneia sau, cumulat, a mai multor cheltuieli mentionate la art. 5, în functie de natura si complexitatea lucrărilor.

(2) Din procentul stabilit se acoperă, după caz, cheltuielile rezultate în urma modificărilor de solutii tehnice, cantităti suplimentare de lucrări, utilaje sau dotări ce se impun pe parcursul derulării investitiei, precum si cheltuielile de conservare pe parcursul intreruperii executiei din cauze independente de autoritatea contractantă.

Art. 8. - Sunt eligibile cheltuielile aferente activitătilor de audit si cheltuielile cu publicitatea si informarea, cu respectarea prevederilor contractului de finantare.

Art. 9. - Amortizarea este considerată cheltuială eligibilă în conditiile respectării prevederilor Hotărarii Guvernului nr. 759/2007.

Art. 10. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

p. Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

Anna Horváth,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din România

 

În temeiul prevederilor art. V din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 157/2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania si ale art. 5 alin. (4) din Hotărarea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din Romania - S.A. va duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va intra în vigoare în termen de 3 zile de la data publicării.

Art. 4. - La intrarea în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.230/2005 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania, publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 706 din 4 august 2005, cu modificările ulterioare.

 

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

 

Bucuresti, 25 februarie 2008.

Nr. 244.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

pentru aplicarea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din România

 

Art. 1. - (1) Potrivit prevederilor art. 1 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările si completările ulterioare, se introduce tariful de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania, denumit în continuare tarif de utilizare.

(2) Tariful de utilizare se aplică utilizatorilor romani si străini pentru toate vehiculele detinute de acestia, inmatriculate temporar sau definitiv, care circulă pe reteaua de drumuri nationale din Romania.

(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), tariful de utilizare nu se aplică pentru sectoarele de drumuri nationale aflate în intravilanul resedintelor de judete si al municipiilor.

(4) Tariful de utilizare este structurat:

a) pentru vehiculele de transport marfă si vehiculele de transport mixt cu masa totală maximă autorizată, denumită în continuare MTMA, mai mare sau egală cu 12 tone - în functie de durata de utilizare, de MTMA si de numărul de axe;

b) pentru vehiculele de transport marfă si vehiculele de transport mixt cu MTMA mai mică de 12 tone - în functie de durata de utilizare si de MTMA;

c) pentru vehiculele de transport persoane - în functie de durata de utilizare si de numărul de locuri.

(5) Prin durată de utilizare se intelege durata de parcurs si de stationare.

(6) În sensul prezentelor norme metodologice, utilizatori sunt:

a) persoanele fizice sau juridice inscrise la rubrica „detinător” în certificatele de inmatriculare sau în cărtile de identitate ale vehiculelor inmatriculate în Romania, denumite în continuare utilizatori români;

b) persoanele fizice sau juridice inscrise în certificatele de inmatriculare ale vehiculelor inmatriculate în alte state, denumite în continuare utilizatori străini.

Art. 2. - Nivelul tarifului de utilizare este prevăzut în anexa nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 15/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - (1) Utilizatorii pot achita tariful de utilizare pentru o perioadă de valabilitate de o zi, 7 zile, 30 de zile sau 12 luni.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), pentru autoturisme si pentru vehiculele de transport marfă cu MTMA mai mică sau egală cu 3,5 tone, perioada minimă pentru care se poate achita tariful de utilizare este de 7 zile.

(3) La solicitarea utilizatorului, eliberarea rovinietelor se poate realiza cu cel mult 30 de zile inainte de data de inceput a valabilitătii.

(4) Valabilitatea rovinietei incepe de la ora 0,00 a zilei specificate de utilizator si expiră la ora 24,00 a ultimei zile a perioadei pentru care a fost achitat tariful de utilizare.

(5) Prin exceptie de la prevederile alin. (4), în cazul în care ziua de inceput a valabilitătii rovinietei este ziua în curs, valabilitatea rovinietei incepe de la ora eliberării si expiră la ora 24,00 a ultimei zile a perioadei pentru care a fost achitat tariful de utilizare.

Art. 4. - (1) La achitarea tarifului de utilizare se eliberează de către distribuitor documentul care atestă plata sumei incasate si rovinieta-ecuson al carei model este prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice sau, după caz, rovinieta matcă-cupon al cărei model, stabilit în functie de durata de utilizare si de tipul vehiculului, este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice.

(2) În sensul prezentelor norme metodologice, prin documentul care atestă plata sumelor încasate se intelege factura, chitanta sau, după caz, bonul emis cu ajutorul casei de marcat eliberat de distribuitor.

(3) Rovinieta-ecuson se eliberează pană la epuizarea stocurilor.

(4) În cazul eliberării de către distribuitor a rovinietei-ecuson, documentul care atestă plata sumei incasate va fi completat prin inscrierea cel putin a următoarelor elemente:

a) seria rovinietei-ecuson;

b) numărul de inmatriculare al vehiculului;

c) tipul vehiculului, conform clasificării prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 15/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările si completările ulterioare;

d) anul, luna, ziua de la care este valabilă;

e) anul, luna, ziua expirării, conform perioadei de valabilitate solicitate de utilizator.

(5) În cazul eliberării rovinietei matcă-cupon, distribuitorul va personaliza matca prin perforarea cu un dispozitiv mecanic a zilei, lunii, anului de la care este valabilă, va inscrie pe cupon numărul de inmatriculare al vehiculului, iar documentul care atestă plata sumei incasate va fi completat prin inscrierea cel putin a următoarelor elemente:

a) seria rovinietei matcă-cupon;

b) numărul de inmatriculare al vehiculului;

c) tipul vehiculului, conform clasificării prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 15/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările si completările ulterioare;

d) anul, luna, ziua de la care este valabilă;

e) anul, luna, ziua expirării, conform perioadei de valabilitate solicitate de utilizator.

(6) Datele prevăzute la alin. (4) lit. b) si c) si la alin. (5) lit. b) si c) sunt furnizate de utilizator conform celor inscrise in certificatul de inmatriculare sau în documentele vamale, după caz, documente prezentate de acesta.

(7) Pe toate documentele care atestă plata sumei incasate se va inscrie de către distribuitor, în mod obligatoriu, ora eliberării rovinietei.

(8) Pentru verificarea valabilitătii rovinietei, în afara aplicării rovinietei-ecuson sau a mătcii rovinietei matcă-cupon în partea din stanga jos a parbrizului, vor fi păstrate la bordul vehiculului, prin grija utilizatorilor, ai căror conducători auto au obligatia să le prezinte, la cerere, organelor de control abilitate, următoarele documente:

a) în cazul eliberării rovinietei-ecuson:

a1) pentru utilizatorii persoane fizice - documentul care atestă plata tarifului de utilizare, în original sau în copie legalizată;

a2) pentru utilizatorii persoane juridice - documentul care atestă plata tarifului de utilizare, în original, sau o copie a acestuia stampilată si semnată în original de către conducătorul unitătii, cu inscrisul „conform cu originalul”;

b) în cazul eliberării rovinietei matcă-cupon:

b1) pentru utilizatorii persoane fizice - cuponul cu aceeasi serie cu a mătcii aplicate pe parbriz;

b2) pentru utilizatorii persoane juridice - cuponul cu aceeasi serie a mătcii aplicate pe parbriz.

(9) În cazul eliberării rovinietei matcă-cupon, aceasta este valabilă astfel:

a) rovinieta cu valabilitate de o zi - în ziua corespunzătoare datei pentru care a fost perforată matca;

b) rovinieta cu valabilitate de 7 zile - în ziua corespunzătoare datei pentru care a fost perforată matca si in următoarele 6 zile;

c) rovinieta cu valabilitate de 30 de zile - în ziua corespunzătoare datei pentru care a fost perforată matca si in următoarele 29 de zile;

d) rovinieta cu valabilitate de 12 luni - din ziua corespunzătoare datei pentru care a fost perforată matca si pană în ziua anterioară aceleiasi zile a anului următor.

Art. 5. - Responsabilitatea privind păstrarea în stare bună a documentelor prevăzute la art. 4 alin. (8), în vederea stabilirii valabilitătii rovinietei, revine în exclusivitate, în cazul vehiculelor inmatriculate în Romania, utilizatorului roman, iar în cazul vehiculelor inmatriculate în alte state, conducătorului auto.

Art. 6. - Cheltuielile legate de tipărirea rovinietelor se suportă de Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din Romania - S.A.

Art. 7. - (1) Achitarea tarifului de utilizare si eliberarea rovinietei se pot efectua la distribuitorii cu care Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din Romania - S.A. a incheiat conventii în acest scop, precum si la sediile directiilor regionale de drumuri si poduri, ale sectiilor de drumuri nationale si ale agentiilor de control si incasare, subunităti ale Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din Romania - S.A., conform legii.

(2) Informatiile privind distribuitorii si locatiile în care se incasează tariful de utilizare si se eliberează rovinietele vor fi aduse la cunostinta utilizatorilor prin grija Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din Romania - S.A. prin publicarea pe pagina oficială de web a acesteia si la sediul subunitătilor sale.

(3) Conditiile pe care distribuitorii trebuie să le indeplinească cumulativ pentru a fi agreati de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din Romania - S.A. sunt:

A. pentru persoanele juridice romane:

a) la data incheierii conventiei si a eventualelor acte aditionale privind prelungirea termenului de valabilitate a acesteia să nu inregistreze obligatii restante la plată fată de bugetul consolidat al statului si fată de bugetele locale;

b) să facă dovada detinerii logisticii necesare eliberării informatizate a rovinietelor si a documentelor care atestă plata tarifului de utilizare;

c) să aibă în structură puncte de lucru, declarate potrivit prevederilor legale, prin care să asigure incasarea tarifului de utilizare si distribuirea rovinietelor, amplasate în minimum 10 judete;

B. pentru persoanele juridice străine:

a) la data incheierii conventiei si a eventualelor acte aditionale privind prelungirea termenului de valabilitate a acesteia să nu inregistreze obligatii restante la plată fată de bugetul consolidat al statului si fată de bugetele locale;

b) să facă dovada detinerii logisticii necesare eliberării informatizate a rovinietelor si a documentelor care atestă plata tarifului de utilizare;

c) să aibă în structură puncte de lucru, declarate potrivit prevederilor legale, prin care să asigure incasarea tarifului de utilizare si distribuirea rovinietelor.

(4) Fac exceptie de la conditia prevăzută la alin. (3) lit. A.c) distribuitorii care au în structură puncte de lucru, declarate potrivit prevederilor legale, prin care să asigure incasarea tarifului de utilizare si distribuirea rovinietelor în zone teritoriale in care rovinietele nu pot fi distribuite de persoane juridice care indeplinesc conditia sus-mentionată sau care eliberează rovinieta si documentele care atestă plata prin intermediul aplicatiilor on-line.

(5) Conventiile privind incasarea tarifului de utilizare si eliberarea rovinietelor se incheie la solicitarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din Romania - S.A.

(6) Distribuitorilor cu care Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din Romania - S.A. a incheiat conventii pentru incasarea tarifului de utilizare si eliberarea rovinietelor pană la data intrării în vigoare a prezentului ordin li se vor aplica conditiile prevăzute la alin. (3) la data incetării valabilitătii conventiilor aflate în derulare.

Art. 8. - (1) Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din Romania - S.A., prin directiile regionale de drumuri si poduri, va returna contravaloarea tarifului, corespunzătoare perioadei de neutilizare, la solicitarea utilizatorului, în situatia radierii din circulatie a vehiculelor datorită:

a) dezmembrării, casării sau predării vehiculului unei unităti specializate, în vederea dezmembrării;

b) scoaterii definitive din Romania a vehiculului;

c) declarării furtului vehiculului.

(2) În cazul schimbării detinătorului vehiculului sau al cedării dreptului de folosintă, rovinieta isi mentine valabilitatea.

(3) Solicitarea de returnare a contravalorii tarifului, corespunzător perioadei de neutilizare, se depune la directia regională de drumuri si poduri pe a cărei rază teritorială utilizatorul isi are sediul social sau, după caz, domiciliul, impreună cu documentul care atestă plata si originalul sau copia legalizată a dovezii de radiere din circulatie a vehiculului, emisă de organele Politiei Rutiere. Sediile directiilor regionale de drumuri si poduri si raza teritorială a acestora sunt cele prezentate în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice.

(4) Suma ce se va returna va fi calculată proportional cu perioada de neutilizare a vehiculului, respectiv cu perioada cuprinsă intre data emiterii dovezii de radiere din circulatie a vehiculului si data expirării valabilitătii rovinietei pentru care a fost achitat tariful de utilizare, mai putin comisioanele bancare si de distribuire.

Art. 9. - (1) În cazul în care pentru acelasi vehicul se achită tariful de utilizare de două sau mai multe ori pentru perioade de valabilitate ale rovinietelor ce se suprapun pentru cel putin o zi, la solicitarea utilizatorului, Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din Romania - S.A., prin directiile regionale de drumuri si poduri, va returna contravaloarea tarifului corespunzator perioadei de suprapunere a valabilitătii rovinietelor.

(2) Solicitarea de returnare a contravalorii tarifului, corespunzător perioadei de neutilizare, se depune la directia regională de drumuri si poduri pe a cărei rază teritorială utilizatorul isi are sediul social sau, după caz, domiciliul, impreună cu următoarele documente, în copie:

- certificatul de inmatriculare sau cartea de identitate a vehiculului;

- documentele care atestă plata rovinietelor;

- rovinieta sau rovinietele pentru care se solicită restituirea tarifului.

(3) Suma ce se va returna va fi calculată în functie de perioada de suprapunere a valabilitătii, mai putin comisioanele bancare si de distribuire.

Art. 10. - (1) Pentru solicitările de restituire prevăzute la art. 8 si 9, directia regională de drumuri si poduri are obligatia să verifice temeinicia cererilor de returnare si să restituie utilizatorului suma la care acesta are dreptul, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data primirii solicitării.

(2) Pentru solicitările de restituire prevăzute la art. 8 si 9, directia regională de drumuri si poduri, în cazul în care constată că utilizatorul nu are dreptul la restituirea sumelor solicitate, va comunica în termen de 30 de zile lucrătoare de la data primirii solicitării motivul pentru care cererea a fost respinsă total sau partial, după caz.

Art. 11. - (1) În cazul în care utilizatorii vor solicita eliberarea rovinietei pentru durate de utilizare, altele decat cele prevăzute la art. 1 alin. (7) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările si completările ulterioare, distribuitorul va elibera un număr corespunzător de roviniete în vederea asigurării acoperirii intregii perioade de valabilitate, fără intrerupere.

(2) Distribuitorii de roviniete nu vor elibera utilizatorilor roviniete cu valabilitate anterioară datei achitării tarifului de utilizare.

Art. 12. - Odată cu aplicarea amenzii contraventionale, conducătorilor vehiculelor inmatriculate în Romania sau în alte state li se retine de către personalul abilitat în acest scop certificatul de inmatriculare al vehiculului, pană la prezentarea dovezii de achitare a tarifului de utilizare.

Art. 13. - (1) Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din Romania - S.A. va pune la dispozitia distribuitorilor, în timp util, un număr corespunzător de exemplare de roviniete si facturi, pe bază de proces-verbal de predare-primire.

(2) Numărul exemplarelor de rovinietă care se vor aloca distribuitorilor de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din Romania - S.A. se stabileste pe baza cererilor acestora si a datelor statistice privind numărul de roviniete eliberate anterior.

 

ANEXELE Nr. 1 si 2

la normele metodologice

 

MODELE ROVINIETĂ-ECUSON

 

 

*) Simbolurile „’08, ’09, ’10, ’11” referitoare la „anul/year” aferente perioadei de valabilitate pot fi modificate de Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din Romania - S.A., ori de cate ori este necesar, la tipărirea rovinietelor.

 

ANEXA Nr. 3

la normele metodologice

 

LISTA

si adresele directiilor regionale de drumuri si poduri apartinând Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. si raza teritorială a acestora

 

Nr. crt.

Directii regionale de drumuri si poduri

Adresa

Raza teritorială

1.

Directia Regională de Drumuri si Poduri Bucuresti

Bd. Iuliu Maniu nr. 401 A, sectorul 6, Bucuresti

Bucuresti, judetele Arges, Prahova, Giurgiu, Ilfov, Teleorman, Dambovita, Buzău, Ialomita (partial), Călărasi (partial)

2.

Directia Regională de Drumuri si Poduri Craiova

Calea Severinului nr. 17, Craiova

Judetele Dolj, Olt, Gorj, Valcea, Mehedinti (partial)

3.

Directia Regională de Drumuri si Poduri Timisoara

Str. Giurgiu nr. 18, Timisoara

Judetele Timis, Arad, Caras-Severin, Hunedoara, Mehedinti (partial)

4.

Directia Regională de Drumuri si Poduri Cluj

Str. Decebal nr. 128, Cluj-Napoca

Judetele Cluj, Bistrita-Năsăud, Bihor, Satu Mare, Alba, Maramures, Sălaj

5.

Directia Regională de Drumuri si Poduri Brasov

Bd. Mihail Kogălniceanu nr. 13, Brasov

Judetele Brasov, Mures, Covasna, Harghita, Sibiu

6.

Directia Regională de Drumuri si Poduri Iasi

Str. Gheorghe Asachi nr. 19, Iasi

Judetele Iasi, Vrancea, Vaslui, Galati, Suceava, Neamt, Bacău, Botosani

7.

Directia Regională de Drumuri si Poduri Constanta

Prelungirea Traian (F.N.), Constanta

Judetele Constanta, Tulcea, Brăila, Călărasi (partial), Ialomita (partial)