MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 200         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 14 martie 2008

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

259. - Hotărâre pentru completarea anexei nr. 41 la Hotărârea Guvernului nr. 934/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Maramures, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Maramures

 

268. - Hotărâre pentru aprobarea modelului copiei de pe lista electorală permanentă, modelului copiei de pe lista electorală complementară, modelului listei electorale suplimentare, al extrasului de pe copia listei electorale permanente, complementare sau a listei suplimentare, al listei sustinătorilor, al declaratiei de acceptare a candidaturii, al declaratiei de renuntare la candidatură, precum si a modelului listei membrilor organizatiei cetătenilor apartinând minoritătilor nationale, ce vor fi folosite pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale din anul 2008

 

269. - Hotărâre privind stabilirea modelului timbrului autocolant si a conditiilor de tipărire, de gestionare si de utilizare a acestuia la alegerile pentru autoritătile administratiei publice locale din anul 2008

 

270. - Hotărâre privind stabilirea măsurilor pentru organizarea si desfăsurarea alegerilor pentru autoritătile administratiei publice locale din anul 2008

 

273. - Hotărâre pentru aprobarea modelului stampilelor care se folosesc la alegerile pentru autoritătile administratiei publice locale din anul 2008

 

280. - Hotărâre privind autorizarea Ministerului Afacerilor Externe de a accepta o ofertă de donatie cu sarcini în favoarea statului român

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea anexei nr. 41 la Hotărârea Guvernului nr. 934/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Maramures, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Maramures

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 41 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Moisei” la Hotărârea Guvernului nr. 934/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Maramures, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Maramures, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 665 si 665 bis din 9 septembrie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se completează la sectiunea „Bunuri imobile” cu pozitiile nr. 61 si 62, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 5 martie 2008.

Nr. 259.

 

ANEXĂ

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Moisei

 

Nr. crt.

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii

Valoarea de inventar

Situatia juridică

„61

Drum Valea Sârcii

Moisei DC1 - Valea Sârcii

Lungime - 500 m

2007

20.000 lei

Domeniul public al comunei Moisei, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Comunei Moisei nr. 37/2007

62

Drum către Biserica

Ortodoxă nr. 3

Moisei DN 17 – Biserica Ortodoxă nr. 3

Lungime - 70 m

2007

20.000 lei

Domeniul public al comunei Moisei, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Comunei Moisei nr. 37/2007”

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea modelului copiei de pe lista electorală permanentă, modelului copiei de pe lista electorală complementară, modelului listei electorale suplimentare, al extrasului de pe copia listei electorale permanente, complementare sau a listei suplimentare, al listei sustinătorilor, al declaratiei de acceptare a candidaturii, al declaratiei de renuntare la candidatură, precum si a modelului listei membrilor organizatiei cetătenilor apartinând minoritătilor nationale, ce vor fi folosite pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale din anul 2008

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 7 alin. (5), art. 45, art. 87 alin. (2) si art. 125 alin. (2) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă modelul copiei de pe lista electorală permanentă, modelul copiei de pe lista electorală complementară, modelul listei electorale suplimentare, al extrasului de pe copia listei electorale permanente, complementare sau a listei suplimentare, al listei sustinătorilor, al declaratiei de acceptare a candidaturii, al declaratiei de renuntare la candidatură, precum si modelul listei membrilor organizatiei cetătenilor apartinând minoritătilor nationale, ce vor fi folosite pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale din anul 2008, potrivit anexelor nr. 1-11, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

 

Bucuresti, 12 martie 2008.

Nr. 268.

 

ANEXA Nr. 1

 

Modelul copiei de pe lista electorală permanentă pentru municipii, orase si comune

 

ROMÂNIA

JUDETUL ........................

Comuna ..........................

Satul ..............................

Strada ............................

Circumscriptia electorală nr. ............

Municipiul, orasul, ............................

Sectia de votare nr. ..........................

 

COPIE DE PE LISTA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

pentru alegerea consiliului local, a primarului si a consiliului judetean

 

Nr.

crt.

Semnătura alegătorului

Numele si prenumele

alegătorului

Codul numeric personal

Domiciliul alegătorului

(nr. casei, bloc, apartament)

Seria si numărul

actului de identitate

...

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

Primar,

Secretar,

 

Seful biroului judetean de administrare a bazelor de date privind evidenta persoanelor,

Seful serviciului public comunitar judetean de evidentă a persoanelor,

 

NOTĂ:

Centrul National de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor din cadrul Ministerului Internelor si Reformei Administrative pune la dispozitia primarilor, în 3 exemplare, copii de pe listele electorale permanente, care cuprind alegătorii din fiecare sectie de votare. Copiile de pe listele electorale permanente se semnează de primar, de secretarul unitătii administrativ-teritoriale, de seful serviciului public comunitar judetean de evidentă a persoanelor si de seful structurii teritoriale a Centrului National de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor.

 

ANEXA Nr. 2

 

Modelul copiei de pe lista electorală permanentă pentru municipiul Bucuresti

 

ROMÂNIA

MUNICIPIUL BUCURESTI

Sectorul ..........................

Strada .............................

Circumscriptia electorală nr. ............

 

Sectia de votare nr. ..........................

 

COPIE DE PE LISTA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

pentru alegerea consiliului local al sectorului, a Consiliului General al Municipiului Bucuresti,

a primarului sectorului si a primarului general al municipiului Bucuresti

 

Nr.

crt.

Semnătura alegătorului

Numele si prenumele

alegătorului

Codul numeric personal

Domiciliul alegătorului

(nr. casei, bloc, apartament)

Seria si numărul

actului de identitate

...

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

Primar,

Secretar,

 

Seful serviciului de administrare a bazelor de date privind evidenta persoanelor Bucuresti,

Seful serviciului public comunitar de evidentă a persoanelor al sectorului ..., municipiul Bucuresti

 

NOTĂ:

Centrul National de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor din cadrul Ministerului Internelor si Reformei Administrative pune la dispozitia primarilor, în 3 exemplare, copii de pe listele electorale permanente, care cuprind alegătorii din fiecare sectie de votare. Copiile de pe listele electorale permanente se semnează de primar, de secretarul unitătii administrativ-teritoriale, de seful serviciului public comunitar judetean de evidentă a persoanelor si de seful structurii teritoriale a Centrului National de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor.

 

ANEXA Nr. 3

 

Modelul listei electorale suplimentare

 

ROMÂNIA

JUDETUL ............................................

Municipiul, orasul, comuna ..................

Sectorul municipiului Bucuresti ............

Circumscriptia electorală nr. ............

 

Sectia de votare nr. ..........................

 

LISTA ELECTORALĂ SUPLIMENTARĂ

pentru alegerea consiliului local, a primarului si a consiliului judetean

 

Nr.

crt.

Semnătura alegătorului

Numele si prenumele

alegătorului

Codul numeric personal

Domiciliul/Resedinta alegătorului

(Strada, nr. casei, bloc, apartament)

Tipul, seria si numărul

actului de identitate

...

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

Primar,

Secretar,

 

NOTĂ:

- Lista suplimentară întocmită de primar cuprinde numai alegătorii cu resedinta în localitatea respectivă, stabiliti cu cel putin 3 luni înaintea alegerilor.

- Rubrica „Resedinta alegătorului” se completează conform mentiunii de stabilire a resedintei, înscrisă în actul de identitate.

- Pentru cetătenii Uniunii Europene înscrisi în lista electorală suplimentară în baza documentelor mentionate la art. 223 din Legea nr. 67/2004 nu se va completa rubrica „Codul numeric personal”.

- La municipiul Bucuresti se scrie: Lista electorală pentru alegerea consiliului local al sectorului, a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, a primarului sectorului si a primarului general al municipiului Bucuresti.

- În situatia în care este întocmită conform art. 19 alin. (4) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările si completările ulterioare, de către presedintele sectiei de votare, lista suplimentară se semnează de acesta si se aplică stampila de control a sectiei de votare.

 

ANEXA Nr. 4

 

Modelul extrasului de pe copia listei electorale permanente sau listei electorale suplimentare

ce va fi folosit pentru votarea cu „urna specială”

 

ROMÂNIA

JUDETUL..............................................

 

Municipiul, orasul, comuna ..................

Sectorul municipiului Bucuresti ............

EXTRAS

de pe copia listei electorale permanente sau listei electorale suplimentare utilizat pentru votarea cu „urna specială” Circumscriptia electorală nr. ..........

Sectia de votare nr. .....................

 

EXTRAS DE PE LISTA ELECTORALĂ

pentru alegerea consiliului local, a primarului si a consiliului judetean

 

Nr.

crt.

Semnătura alegătorului

Numele si prenumele

alegătorului

Codul numeric personal

Adresa alegătorului

(Strada, nr. casei, bloc, apartament)

Seria si numărul

actului de identitate

...

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

Presedinte sectie de votare,

Nume si prenume

………………………….

Semnătura

………………………….

 

Nume si prenume*)

………………………….

Semnătura

………………………….

Nume si prenume*)

………………………….

Semnătura

………………………….

 

NOTĂ:

În conformitate cu prevederile art. 87 alin. (2) din Legea nr. 67/2004, persoanele cuprinse în aceste liste trebuie să fie radiate din celelalte liste existente la sectii.


*) Membrii biroului electoral al sectiei de votare care însotesc urna specială.

 

ANEXA Nr. 5

 

Modelul extrasului de pe copia listei electorale complementare ce va fi folosit pentru votarea cu „urna specială”

 

ROMÂNIA

JUDETUL..............................................

Municipiul, orasul, comuna ...................

Sectorul municipiului Bucuresti ............

EXTRAS

de pe copia listei complementare utilizat pentru votarea cu „urna specială”

Circumscriptia electorală nr. ..........

Sectia de votare nr. .....................

 

EXTRAS DE PE LISTA ELECTORALĂ

pentru alegerea consiliului local, a primarului si a consiliului judetean

 

Nr.

crt.

Semnătura alegătorului

Numele si prenumele

alegătorului

Data si locul nasterii
Statul membru de origine

Adresa la care locuieste

în România

(nr. casei, bloc, apartament)

...

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

Presedinte sectie de votare,

Nume si prenume

………………………….

Semnătura

………………………….

 

Nume si prenume*)

………………………….

Semnătura

………………………….

Nume si prenume*)

………………………….

Semnătura

………………………….

 

NOTĂ:

În conformitate cu prevederile art. 87 alin”(2) din Legea nr. 67/2004, persoanele cuprinse în aceste liste trebuie să fie radiate din celelalte liste existente la sectii.


*) Membrii biroului electoral al sectiei de votare care însotesc urna specială.

 

ANEXA Nr. 6

 

Modelul copiei de pe lista electorală complementară

 

ROMÂNIA

JUDETUL ........................

Municipiul, orasul..............

Comuna ..........................

Satul ..............................

Strada ............................

Circumscriptia electorală nr. ............

 

 

Sectia de votare nr. ..........................

 

COPIE DE PE LISTA ELECTORALĂ COMPLEMENTARĂ

pentru alegerea consiliului local, a primarului si a consiliului judetean

 

Nr.

crt.

Semnătura alegătorului

Numele si prenumele

alegătorului

Data si locul nasterii
Statul membru de origine

Adresa la care locuieste

în România

(nr. casei, bloc, apartament)

...

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

Primar,

Secretar,

 

Seful formatiunii teritoriale a Oficiului Român pentru Imigrări

 

NOTĂ:

- Listele electorale complementare au caracter permanent si îi cuprind pe toti cetătenii Uniunii Europene cu drept de vot care se află în evidentele Oficiului Român pentru Imigrări si au domiciliul sau resedinta în localitatea pentru care se întocmeste lista (art. 221 alin. (1) din Legea nr. 67/2004).

- Listele electorale complementare se întocmesc si se actualizează de primar împreună cu formatiunile teritoriale ale Oficiului Român pentru Imigrări (art. 221 alin. (2) din Legea nr. 67/2004).

 

ANEXA Nr. 7

 

Modelul declaratiei de acceptare a candidaturii

DECLARATIE

de acceptare a candidaturii

 

Subsemnatul .........................................................................., domiciliat în .........................................................................., strada ................................................................ nr. ..., bloc ..., ap. ..., sectorul ............ judetul ......................................................, propus de*) ..................................................................................................................................................................................... de profesie .............................................................. ocupatia (functia detinută) ............................................................................... membru al**) ....................................................................................................................declar prin prezenta că accept să candidez la alegerile locale din 1 iunie 2008, pentru functia de ***) ............................................................................................................... .

Declar de asemenea, pe propria răspundere, că întrunesc conditiile prevăzute de lege pentru a candida.

 

.................................................................................. ****)

Semnătura

......................


*) Se trece denumirea abreviată si desfăsurată a partidului politic, aliantei politice, aliantei electorale ori a organizatiei cetătenilor apartinând minoritătilor nationale sau, după caz, mentiunea de candidat independent.

**) Se trece denumirea partidului politic sau a organizatiei cetătenilor apartinând minoritătilor nationale al cărui/cărei membru este. Pentru candidatii independenti se trece mentiunea Înu este cazul”.

***) Se scrie „consilier în consiliul local” al comunei/orasului/municipiului, judetul ...; al sectorului nr. ... Bucuresti ori „consilier în Consiliul Judetean ...” sau, după caz „primar” (primar general) al comunei/orasului/municipiului, judetul ..., al sectorului nr. ... Bucuresti, al municipiului Bucuresti.

****) Se trec denumirea comunei, orasului, municipiului si data.

 

ANEXA Nr. 8

 

Modelul declaratiei de renuntare la candidatură

 

DECLARATIE

de renuntare la candidatură

 

Subsemnatul ..........................................................................., domiciliat în ..................................................................., strada ....................................................................., nr. ..., bloc ..., apartament ..., sectorul ... , judetul ............................................, declar prin prezenta că renunt la candidatura propusă*) de .........................................................................................................., pentru functia de**) ................................................................................................................., si depusă în data .......................... . ................................................................................... ***)

 

Semnătura

......................

 


*) Se trece denumirea abreviată si desfăsurată a partidului politic, aliantei politice, aliantei electorale ori a organizatiei cetătenilor apartinând minoritătilor nationale sau, după caz, mentiunea de candidat independent.

**) Se scrie „consilier în consiliul local” al comunei/orasului/municipiului ..., judetul ..., al sectorului nr. ... Bucuresti ori „consilier în Consiliul Judetean ...” sau, după caz „primar” (primar general) al comunei/orasului/municipiului....., judetul ... , al sectorului nr. ... Bucuresti, al municipiului Bucuresti.

***) Se trec denumirea comunei, orasului, municipiului si data.

 

ANEXA Nr. 9

 

LISTA SUSTINĂTORILOR

pentru alegerea în functia de primar al comunei/orasului/municipiului*) ......................................................................

judetul ........................................... a candidatului independent .......................................................................................

(prenumele si numele candidatului)

la alegerile pentru autoritătile administratiei publice locale din 1 iunie 2008

 

Nr. crt.

Semnătura

Nume

Prenume

Data nasterii

Adresa

(str., nr., bl., comuna/orasul/municipiul, sectorul/judetul)

Act identitate

Denumire

Seria

Numărul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit de .......................................**)

 

Declaratie

Subsemnatul ................................... (nume si prenume), domiciliat în ................................, născut la data de ................, în comuna/orasul/municipiul ............................., judetul .........................., posesor al C.I. (B.I.) seria ... nr. .............., declar pe propria răspundere că toate datele si semnăturile cuprinse în prezenta listă, care are un număr de....... pozitii, corespund realitătii.

Data .......................     Localitatea ...........................    Semnătura ........................

 

NOTĂ:

Lista este act public si se află sub incidenta art. 292 din Codul penal. Este interzisă semnarea pe mai multe liste.


*) În cazul municipiului Bucuresti, se va scrie: „al sectorului nr. ..., municipiul Bucuresti” sau, după caz, „de primar general al municipiului Bucuresti”.

**) Se înscriu numele si prenumele persoanei care a întocmit lista.

 

ANEXA Nr. 10

 

LISTA SUSTINĂTORILOR

pentru alegerea în functia de consilier în consiliul local al comunei/orasului/municipiului/*) .....................................

judetul ........................................... a candidatului independent .......................................................................................

(prenumele si numele candidatului)

la alegerile pentru autoritătile administratiei publice locale din 1 iunie 2008

 

Nr. crt.

Semnătura

Nume

Prenume

Data nasterii

Adresa

(str., nr., bl., comuna/orasul/municipiul, sectorul/judetul)

Act identitate

Denumire

Seria

Numărul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit de .......................................**)

 

Declaratie

Subsemnatul ................................... (prenume si nume), domiciliat în ................................, născut la data de ................, în comuna/orasul/municipiul ............................., judetul .........................., posesor al C.I. (B.I.) seria ... nr. .............., declar pe propria răspundere că toate datele si semnăturile cuprinse în prezenta listă, care are un număr de....... pozitii, corespund realitătii.

 

Data .......................     Localitatea ...........................    Semnătura ........................

 

NOTĂ:

Lista este act public si se află sub incidenta art. 292 din Codul penal. Este interzisă semnarea pe mai multe liste.

 


*) În cazul municipiului Bucuresti, se va scrie „în Consiliul Local al Sectorului ..., municipiul Bucuresti” sau, după caz, „în Consiliul General al Municipiului Bucuresti”, iar în cazul consilierului judetean se va scrie „de consilier în Consiliul Judetean......................”.

**) Se înscriu numele si prenumele persoanei care a întocmit lista.

 

ANEXA Nr. 11

 

Modelul listei membrilor cetătenilor români apartinând organizatiei apartinând minoritătilor nationale

 

LISTA MEMBRILOR

Organizatiei cetătenilor români apartinând minoritătii nationale ...............................................,

participantă la alegerile pentru autoritătile administratiei publice locale din 1 iunie 2008

 

Localitatea .................................

Judetul .......................................

 

Nr. crt.

Semnătura

Numele si prenumele membrului

Data nasterii

Adresa

 

Act identitate

Denumire

Seria

Numărul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit de .......................................**)

 

Declaratie

Subsemnatul ................................... (prenume si nume), domiciliat în ................................, născut la data de ................, în comuna/orasul/municipiul ............................., judetul .........................., posesor al C.I. (B.I.) seria ... nr. .............., declar pe propria răspundere că toate datele si semnăturile cuprinse în prezenta listă, care are un număr de....... pozitii, corespund realitătii.

 

Data .......................     Localitatea ...........................    Semnătura ........................

 

NOTĂ:

Lista este act public si se află sub incidenta art. 292 din Codul penal. Este interzisă semnarea pe mai multe liste.

 


*) Se înscriu numele si prenumele persoanei care a întocmit lista.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea modelului timbrului autocolant si a conditiilor de tipărire, de gestionare si de utilizare a acestuia la alegerile pentru autoritătile administratiei publice locale din anul 2008

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 82 alin. (8) si al art. 125 alin. (2) din Legea nr. 67/2004 pentru

alegerea autoritătilor administratiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) La alegerile pentru autoritătile administratiei publice locale din anul 2008, cetătenilor care îsi exercită dreptul de vot în baza cărtii de identitate li se aplică pe aceasta un timbru autocolant cu mentiunea „Votat” si data scrutinului.

(2) Membrii biroului electoral al sectiei de votare aplică timbrul autocolant pe versoul cărtii de identitate si completează data scrutinului.

(3) Timbrul autocolant trebuie să asigure aderarea perfectă pe cartea de identitate, astfel încât să nu se poată detasa fără a se produce deteriorarea acestui document.

(4) Forma si continutul timbrului autocolant sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Achizitionarea timbrelor autocolante se asigură de către Ministerul Internelor si Reformei Administrative.

(2) Timbrele autocolante se predau de către Ministerul Internelor si Reformei Administrative prefectilor, pe bază de proces-verbal.

(3) Prefectii distribuie timbrele autocolante primarilor pe bază de proces-verbal, care le predau, pe bază de proces-verbal, presedintilor birourilor electorale ale sectiilor de votare până cel târziu în preziua alegerilor.

(4) După încheierea votării presedintii birourilor electorale ale sectiilor de votare vor preda primarilor timbrele autocolante neutilizate.

Art. 3. - Timbrele autocolante au acelasi format pentru toate circumscriptiile electorale, sunt imprimate cu litere de aceeasi mărime, cu aceleasi caractere si cu aceeasi cerneală, într-un număr egal cu cel al alegătorilor care detin cărti de identitate, cu un plus de 10%.

Art. 4. - În vederea distribuirii timbrelor autocolante, structurile teritoriale ale Centrului National de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor din cadrul Ministerului Internelor si Reformei Administrative comunică primarilor cel târziu cu 15 zile înainte de ziua votării numărul alegătorilor care detin cărti de identitate, înscrisi în listele electorale permanente, pe fiecare sectie de votare.

Art. 5. - Ministerul Internelor si Reformei Administrative furnizează datele prevăzute la art. 4 în mod gratuit, în conditiile prevăzute la art. 10 alin. (6) lit. f) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetătenilor români, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 290/2005, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 12 martie 2008.

Nr. 269.

 

ANEXĂ

 

MODELUL

timbrului autocolant ce se aplică pe cartea de identitate a alegătorului care votează la alegerile pentru autoritătile administratiei publice locale din anul 2008

 

NOTĂ:

Pătratul în care este încadrat cercul cu mentiunea „Votat” si cu rubrica „Data” are latura de 20 mm.


*) Se completează de către unul dintre membrii biroului sectiei de votare cu ziua, luna si anul scrutinului.

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea măsurilor pentru organizarea si desfăsurarea alegerilor pentru autoritătile administratiei publice locale din anul 2008

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 125 alin. (2) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Pentru coordonarea si urmărirea îndeplinirii sarcinilor prevăzute în legislatia în vigoare în domeniul alegerii autoritătilor administratiei publice locale, care revin Guvernului, ministerelor si celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si institutiilor prefectului, se constituie Comisia tehnică centrală, în componenta prevăzută în anexa nr. 1.

(2) La sedintele Comisiei tehnice centrale pot participa, în calitate de invitati, reprezentanti ai partidelor politice parlamentare, ai Clubului Român de Presă, precum si ai altor institutii ale administratiei publice centrale interesate si ai organizatiilor neguvernamentale.

Art. 2. - Prefectii, primarii si presedintii tribunalelor iau măsurile necesare pentru întocmirea, în termen util, a listelor cuprinzând persoanele care pot fi desemnate, potrivit legii, ca membri ai birourilor electorale.

Art. 3. - (1) Ministerul Internelor si Reformei Administrative si Ministerul Apărării dispun măsuri pentru asigurarea ordinii si linistii publice în localitătile tării, pe întreaga perioadă electorală si, în mod deosebit, în ziua votării, precum si în zilele care premerg si succed acestei zile.

(2) Ministerul Internelor si Reformei Administrative si Ministerul Apărării vor asigura paza sectiilor de votare si a dosarelor întocmite de birourile electorale pe timpul transportului acestora la birourile electorale de circumscriptie, respectiv la Biroul Electoral Central, precum si paza pe timpul tipăririi, transportului si depozitării buletinelor de vot si celorlalte materiale necesare votării.

Art. 4. - (1) Ministerul Internelor si Reformei Administrative, prin Centrul National de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor si Oficiul Român pentru Imigrări, asigură tipărirea copiilor de pe listele electorale permanente si a copiilor de pe listele electorale complementare, pentru ambele tururi de scrutin.

(2) Materialele consumabile necesare tipăririi listelor electorale permanente, listelor electorale complementare, copiilor de pe listele electorale permanente si a copiilor de pe listele electorale complementare se asigură de către institutiile prefectului.

Art. 5. - (1) Institutul National de Statistică asigură numărul de statisticieni, informaticieni si personal tehnic auxiliar, dotarea necesară cu echipamente si tehnică de calcul.

(2) Institutul National de Statistică va organiza instruirea conducerilor directiilor regionale si judetene de statistică privind participarea specialistilor statisticieni, informaticieni si a personalului auxiliar la efectuarea operatiunilor tehnice pentru stabilirea rezultatelor alegerilor.

Art. 6. - (1) Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului, Ministerul Culturii si Cultelor, Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse, Ministerul Transporturilor si Ministerul Sănătătii Publice dispun măsurile necesare pentru a pune la dispozitia autoritătilor administratiei publice locale spatii corespunzătoare în unitătile din subordine, în vederea organizării de sectii de votare, precum si pentru sprijinirea cu personal a operatiunilor tehnice la sectiile de votare.

(2) Spatiile puse la dispozitia autoritătilor administratiei publice locale în conformitate cu alin. (1) nu vor face parte din unitătile de asistentă medicală cu paturi sau de asistentă medicală primară si ambulatorie de specialitate.

Art. 7. - Ministerul Sănătătii Publice va lua măsurile necesare pentru asigurarea asistentei medicale la sectiile de votare.

Art. 8. - Ministerul Afacerilor Externe va face propuneri Biroului Electoral Central pentru acreditarea observatorilor străini, precum si a delegatilor mass-media străini.

Art. 9. - (1) În termen de 3 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se constituie comisiile tehnice judetene si Comisia tehnică a municipiului Bucuresti, în componenta prevăzută în anexa nr. 2, cu atributii în coordonarea si urmărirea îndeplinirii sarcinilor ce revin autoritătilor administratiei publice locale si serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, prevăzute în legislatia în vigoare, în domeniul alegerilor autoritătilor administratiei publice locale.

(2) La sedintele comisiei tehnice pot participa, în calitate de invitati, reprezentanti ai partidelor politice parlamentare, ai Clubului Român de Presă, precum si ai organizatiilor neguvernamentale.

(3) Pentru urmărirea si solutionarea operativă a problemelor curente din circumscriptia electorală judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, pe lângă comisia tehnică se constituie un grup tehnic de lucru, condus de un subprefect, format din specialisti desemnati de conducătorii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, organizate la nivelul judetului, respectiv al municipiului Bucuresti. Din grupul tehnic de lucru vor face parte si 2-3 specialisti din aparatul de specialitate al consiliilor judetene, respectiv al Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

(4) În perioada în care îsi desfăsoară activitatea în cadrul grupului tehnic de lucru membrii acestuia sunt degrevati de sarcinile de serviciu.

(5) Conditiile materiale necesare functionării grupului tehnic de lucru se asigură prin grija prefectului. Salariile si celelalte drepturi bănesti cuvenite personalului delegat în grupul tehnic de lucru se achită de unitătile de la care acestia provin.

Art. 10. - (1) Ministerul Internelor si Reformei Administrative va organiza, în termen de cel mult 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, instruirea prefectilor si subprefectilor cu privire la organizarea si desfăsurarea alegerilor pentru autoritătile administratiei publice locale.

(2) Prefectii vor organiza în cel mai scurt timp instruirea primarilor si a secretarilor comunelor, oraselor si municipiilor cu privire la sarcinile ce le revin în vederea organizării si desfăsurării în bune conditii a alegerilor pentru autoritătile administratiei publice locale.

(3) În termen de 3 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, prefectii stabilesc, prin ordin, numărul membrilor fiecărui consiliu local, consiliu judetean si ai Consiliului General al Municipiului Bucuresti, conform prevederilor Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(4) Prefectii stabilesc un grafic de distribuire a buletinelor de vot si a celorlalte materiale necesare votării, în functie de asigurarea conditiilor de păstrare în sigurantă a acestora, cu respectarea prevederilor legale.

(5) În situatia în care prefectul este în imposibilitate de a-si exercita atributiile, precum si în cazurile în care această functie este vacantă, unul dintre subprefecti asigură îndeplinirea sarcinilor ce îi revin prefectului,  potrivit legii, în vederea organizării si desfăsurării corespunzătoare a alegerilor pentru autoritătile administratiei publice locale.

(6) În perioada desfăsurării procesului electoral, Ministerul Internelor si Reformei Administrative va acorda sprijin de specialitate prefectilor si primarilor, în vederea realizării la termen si în conditii corespunzătoare a sarcinilor ce le revin în organizarea si desfăsurarea alegerilor pentru autoritătile administratiei publice locale.

Art. 11. - (1) Ministerul Internelor si Reformei Administrative asigură dotarea tehnică si materială a Biroului Electoral Central. Personalul tehnic auxiliar necesar functionării acestuia este asigurat de către Ministerul Internelor si Reformei Administrative si Autoritatea Electorală Permanentă.

(2) Sediul Biroului Electoral Central este asigurat de Secretariatul General al Guvernului.

(3) Serviciul de Telecomunicatii Speciale asigură serviciile si echipamentele de comunicatii speciale, închirierea de la operatorii publici a elementelor de infrastructură pentru servicii de comunicatii, pentru crearea de aplicatii specifice si functionarea sistemului de colectare a datelor privind participarea la vot, necesare Biroului Electoral Central, birourilor electorale de circumscriptie judeteană, a municipiului Bucuresti si oficiilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti.

(4) La întocmirea raportului prevăzut de art. 29 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, cu modificările si completările ulterioare, Autoritatea Electorală Permanentă utilizează, după caz, si informatiile furnizate de autoritătile publice centrale cu atributii în organizarea si desfăsurarea alegerilor locale.

(5) Prefectii, presedintii consiliilor judetene si primarii asigură conditiile corespunzătoare pentru functionarea birourilor electorale de circumscriptie.

Art. 12. - (1) Autoritatea Electorală Permanentă sprijină instruirea membrilor birourilor electorale si a celorlalti participanti la procesul electoral.

(2) Autoritatea Electorală Permanentă realizează materiale, brosuri si actiuni de informare a participantilor la procesul electoral.

(3) Autoritatea Electorală Permanentă asigură tipărirea de brosuri continând actele normative în vigoare privind alegerile locale si distribuirea în judete a acestora, prin intermediul prefectilor, către autoritătile si organismele cu atributii în domeniul electoral.

Art. 13. - (1) Comisiile tehnice judetene si a municipiului Bucuresti vor informa săptămânal Comisia tehnică centrală în legătură cu stadiul pregătirii si organizării alegerilor autoritătilor administratiei publice locale.

(2) Comisia tehnică centrală va informa săptămânal Guvernul în legătură cu stadiul îndeplinirii actiunilor privind pregătirea si organizarea alegerilor autoritătilor administratiei publice locale.

Art. 14. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

p. Presedintele Autoritătii Electorale Permanente,

Marian Muhulet

Secretarul general al Guvernului,

Ilie Gavril Bolojan

Ministrul apărării,

Teodor Viorel Melescanu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

p. Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Zvetlana Preoteasa,

secretar de stat

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 12 martie 2008.

Nr. 270.

 

ANEXA Nr. 1

 

COMPONENTA

Comisiei tehnice centrale

 

Presedinte:

Ministrul internelor si reformei administrative

Membri:

- secretarul de stat pentru relatia cu institutiile prefectului din Ministerul Internelor si Reformei Administrative – coordonator

- secretarul de stat sef al Departamentului ordine si sigurantă publică din Ministerul Internelor si Reformei Administrative

a) Reprezentanti, la nivel de secretar de stat, ai:

- Secretariatului General al Guvernului

- Ministerului Economiei si Finantelor

- Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse

- Ministerului Afacerilor Externe

- Ministerului Apărării

- Ministerului Justitiei

- Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului

- Ministerului Culturii si Cultelor

- Ministerului Sănătătii Publice

- Ministerului Transporturilor

- Autoritătii Electorale Permanente

- Institutului National de Statistică

- Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat

b) Reprezentanti ai:

- Serviciului de Telecomunicatii Speciale

- Agentiei pentru Strategii Guvernamentale

- Agentiei Nationale de Presă ROMPRES

- Societătii Comerciale „Electrica” - S.A.

- Societătii Române de Televiziune

- Societătii Române de Radiodifuziune

- Departamentului pentru Relatii Interetnice

 

NOTĂ:

- Lucrările de secretariat tehnic ale Comisiei tehnice centrale sunt asigurate de Ministerul Internelor si Reformei Administrative.

- Componenta nominală a Comisiei tehnice centrale se stabileste prin ordin al ministrului internelor si reformei administrative pe baza propunerilor formulate de conducătorii ministerelor si ai celorlalte institutii/societăti mentionate.

 

ANEXA Nr. 2

 

COMPONENTA

comisiei tehnice judetene sau a municipiului Bucuresti

 

- prefectul judetului, respectiv al municipiului Bucuresti;

- un subprefect;

- secretarul judetului, respectiv secretarul general al municipiului Bucuresti;

- directorul directiei regionale/judetene de statistică;

- directorul general al directiei generale a finantelor publice a judetului, respectiv a municipiului Bucuresti;

- inspectorul-sef al inspectoratului judetean de politie, respectiv directorul general al Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti;

- seful biroului judetean sau al municipiului Bucuresti de administrare a bazelor de date privind evidenta persoanelor;

- seful serviciului public comunitar judetean de evidenta persoanelor;

- seful centrului militar judetean;

- inspectorul-sef al inspectoratului de jandarmi judetean, respectiv directorul general al Directiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucuresti;

- inspectorul general al inspectoratului scolar judetean, respectiv al municipiului Bucuresti;

- directorul autoritătii de sănătate publică a judetului, respectiv al Directiei de Sănătate Publică a Municipiului Bucuresti;

- reprezentantul teritorial al Autoritătii Electorale Permanente*);

- reprezentantul teritorial al Societătii Comerciale „Electrica” - S.A.;

- corespondentul teritorial al Agentiei Nationale de Presă ROMPRES.

 

NOTĂ:

- Lucrările de secretariat tehnic ale comisiei tehnice judetene sunt asigurate de personalul din cadrul institutiei prefectului.

- Componenta nominală a comisiei tehnice judetene sau a municipiului Bucuresti se stabileste de prefect, prin ordin.


*) În judetele în care îsi au sediul filialele regionale ale Autoritătii Electorale Permanente.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea modelului stampilelor care se folosesc la alegerile pentru autoritătile administratiei publice locale din anul 2008

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 125 alin. (2) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea

autoritătilor administratiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă modelul stampilelor care se folosesc la alegerea autoritătilor administratiei publice locale din anul 2008, potrivit anexelor nr. 1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 12 martie 2008.

Nr. 273.

 

ANEXA Nr. 1

 

MODELUL

stampilei de control a sectiei de votare

 

NOTĂ:

- Tusul pentru stampile va fi de culoare albastră.

- Dimensiunea stampilei se stabileste de prefect, prin ordin, astfel încât toate datele înscrise să fie lizibile.

- Stampilele se confectionează prin grija prefectului.


*) Se înscrie denumirea judetului.

**) Se înscrie denumirea comunei, orasului sau a municipiului, după caz.

***) Se înscrie numărul sectiei de votare, conform numerotării făcute prin dispozitie a primarului.

****) Se înscrie numărul circumscriptiei electorale, asa cum a fost stabilit prin ordin al prefectului.

*****) Se înscrie numărul sectorului.

 

ANEXA Nr. 2

 

MODELUL

stampilei cu mentiunea „Votat”

 

NOTĂ:

Stampila se confectionează si se distribuie în judete prin grija Ministerului Internelor si Reformei Administrative, care stabileste si dimensiunea acesteia.

Tusul folosit pentru stampile va fi de culoare albastră.

 

ANEXA Nr. 3

 

MODELUL

stampilei biroului electoral de circumscriptie comunală, orăsenească, municipală si de sector al municipiului Bucuresti

 

NOTĂ:

- Tusul pentru stampile va fi de culoare albastră.

- Dimensiunea stampilei se stabileste de prefect, prin ordin, astfel încât toate datele înscrise să fie lizibile.

- Stampilele se confectionează prin grija prefectului.


*) Se înscrie denumirea judetului.

**) Se înscrie numărul circumscriptiei electorale, stabilit prin ordin al prefectului.

***) Se înscrie comuna/orasul/municipiul, după caz, urmat de numele corespunzător.

****) Se înscrie numărul sectorului.

 

ANEXA Nr. 4

 

MODELUL

stampilei biroului electoral de circumscriptie judeteană si a municipiului Bucuresti

 

NOTĂ:

-Tusul pentru stampile va fi de culoare albastră.

- Stampila se confectionează prin grija prefectului.

- Dimensiunea stampilei se stabileste de prefect, prin ordin, astfel încât toate datele înscrise să fie lizibile.


*) Se înscrie numărul circumscriptiei electorale judetene, asa cum a fost stabilit prin hotărâre a Guvernului.

**) Se înscrie denumirea judetului.

 

ANEXA Nr. 5

 

MODELUL

stampilei Biroului Electoral Central

 

NOTĂ:

Stampila se confectionează prin grija Ministerului Internelor si Reformei Administrative, care stabileste si dimensiunea acesteia.

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind autorizarea Ministerului Afacerilor Externe de a accepta o ofertă de donatie cu sarcini în favoarea statului român

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 7 lit. d) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, al art. 1 si 2 din Decretul nr. 478/1954 privitor la donatiile făcute statului, al art. 813 si următoarele din Codul civil,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se autorizează Ministerul Afacerilor Externe să accepte donatia cu sarcini propusă de doamna Monica Lovinescu, rezidentă în Franta, în favoarea statului român, constând din imobilul compus din teren si clădire, situat în Paris, str. François Pinton nr. 8, 75019, Republica Franceză.

(2) Acceptarea donatiei se face de către o persoană împuternicită de ministrul afacerilor externe.

Art. 2. - Imobilul prevăzut la art. 1 alin. (1) va deveni proprietate publică a statului în administrarea Ministerului Afacerilor Externe, în serviciul comunitătii românesti din Franta, al relatiilor culturale dintre România si Franta si pentru conservarea patrimoniului simbolic al emigratiei românesti din Franta si va fi utilizat exclusiv în scopuri nonprofit.

Art. 3. - Descrierea si valoarea imobilului prevăzut la art. 1 alin. (1) vor fi cuprinse într-un stat estimativ perfectat între donatoare si donatar, în baza expertizei realizate de organele abilitate din Franta.

Art. 4. - Sarcinile ce revin donatarului sunt următoarele:

a) constituirea si conservarea unui fond de lucrări ale literaturii române si străine;

b) crearea unui memorial cultural român intitulat „Memorial Ierunca-Lovinescu”;

c) înfiintarea unei burse anuale „Ierunca - Lovinescu” în favoarea studentilor români în Franta, acordată de Ministerul Afacerilor Externe;

d) asigurarea cazării pentru studentii beneficiari ai bursei prevăzute la lit. c) în spatiul locativ al imobilului ce face obiectul donatiei.

Art. 5. - Toate cheltuielile aferente donatiei si îndeplinirii sarcinilor care revin donatarului se asigură, începând cu anul 2008, din fondurile pentru sprijinirea activitătii românilor de pretutindeni si a organizatiilor reprezentative ale acestora, aprobate în bugetul Ministerului Afacerilor Externe prin legile bugetare anuale.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 12 martie 2008.

Nr. 280.