MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 203         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 17 martie 2008

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

26. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor

 

27. - Ordonantă de urgentă privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană din Fondul European pentru Pescuit si a fondurilor de cofinantare si prefinantare alocate de la bugetul de stat

 

239. - Hotărâre privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării „Reabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin - Lugoj, între km 358+000 si km 495+800” din cadrul obiectivului de investitie „Varianta de ocolire Domasnea”

 

252. - Hotărâre privind trecerea unui bun aflat în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Tulcea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia si modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

261. - Hotărâre privind înfiintarea de lectorate de limba română, acordarea indemnizatiilor si a altor sume lunare pentru lectorii români care predau cursuri de limbă, literatură si civilizatie românească la universităti din străinătate

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor

 

Având în vedere regimul juridic al armelor neletale, care permite procurarea acestora în baza unei notificări adresate organelor de politie competente, respectiv detinerea, portul si folosirea în baza unui certificat de detinător, adică în conditii mai putin severe ce pot favoriza o lipsă de control din partea autoritătilor statului,

luând în considerare că până la această dată nu a fost înfiintată Autoritatea Natională pentru Omologarea Armelor si Munitiilor, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, ale cărei atributii vizează adoptarea si asigurarea aplicării corecte si eficiente a normelor de omologare pentru armele si munitiile produse sau introduse pe teritoriul României, liniile tehnologice de producere a armelor si munitiilor, instrumentele destinate reparării/modificării armelor, spatiile destinate depozitării si păstrării armelor si munitiilor etc. si a căror îndeplinire ar fi determinat prevenirea situatiilor de modificare a armelor neletale, astfel încât acestea să devină letale, sau a utilizării unor proiectile care, desi destinate armelor neletale, prin forma si caracteristicile lor pot pune în pericol viata, precum si a posibilitătii introducerii pe teritoriul României a unor arme care, desi sunt declarate ca neletale sau au aparenta unor arme neletale, prin utilizarea lor pot pune în pericol viata celor împotriva cărora sunt folosite,

tinând cont de recrudescenta unor evenimente în care posesori de arme neletale au făcut uz de acestea punând în pericol viata sau integritatea persoanelor,

în scopul garantării dreptului la viată si la integritate fizică al cetătenilor, se impune adoptarea în regim de urgentă a prezentului act normativ, care vizează stabilirea unui regim juridic mai restrictiv pentru unele categorii de arme neletale, în măsură să asigure un control mai riguros al procurării, detinerii, portului si folosirii acestora,

în considerarea faptului ca toate aceste elemente vizează interesul public si constituie situatii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 583 din 30 iunie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează, după cum urmează:

1. La articolul 2 punctul II, pozitiile 1 si 3 se modifică si vor avea următorul cuprins:

„1. arme si munitii interzise - armele si munitiile prevăzute în categoria A din anexă, a căror procurare, detinere, port si folosire sunt interzise persoanelor fizice si juridice, cu exceptia institutiilor publice care au competente în domeniul apărării, ordinii publice si securitătii nationale, a unitătilor aflate în subordonarea sau coordonarea acestora, înfiintate prin acte normative, precum si a companiilor nationale si societătilor comerciale constituite prin acte normative în vederea producerii acestui tip de armament si munitie;

............................................................

3. arme si munitii neletale - armele si munitiile destinate pentru un scop utilitar sau pentru agrement ori autoapărare, confectionate astfel încât, prin utilizarea lor, să nu se cauzeze moartea persoanelor; sunt asimilate acestei categorii si armele vechi.”

2. La articolul 2 punctul VI, pozitiile 1 si 4 se modifică si vor avea următorul cuprins:

„1. permis de armă - documentul emis, în conditiile legii, de autoritatea competentă, prin care o persoană fizică dovedeste dreptul de a detine si, după caz, de a purta si folosi arme letale sau arme neletale supuse autorizării, ale căror tip, marcă, serie si calibru sunt înscrise în acest document, precum si munitia aferentă;

............................................................

4. certificat de detinător - documentul emis, în conditiile legii, de autoritatea competentă, prin care se dovedeste faptul că titularul acestuia a îndeplinit procedura legală de înregistrare a armelor neletale la această autoritate, cu exceptia armelor neletale supuse autorizării;”.

3. La articolul 5, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Armele neletale pot fi detinute si, după caz, purtate si folosite de persoane fizice sau juridice, cu conditia îndeplinirii procedurilor de înregistrare sau autorizare a acestora, după caz, la/de către autoritătile competente, în conditiile prevăzute de prezenta lege.”

4. La articolul 8, denumirea marginală si alineatul (1) se modifică si vor avea următorul cuprins:

Principalele obligatii ale detinătorilor armelor

Art. 8. - (1) Detinătorii armelor letale sau neletale sunt obligati să anunte de îndată, dar nu mai târziu de 24 de ore, cel mai apropiat organ de politie despre disparitia, pierderea sau furtul acestor arme.”

5. La articolul 9, alineatele (1) si (2) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 9. - (1) Persoana care ia cunostintă despre existenta unei arme militare, a unei arme letale, a unei arme neletale ori a munitiilor detinute ilegal, pierdute sau abandonate, este obligată să anunte de îndată cel mai apropiat organ de politie.

(2) Persoana care găseste o armă militară, o armă letală, o armă neletală ori munitii este obligată să le predea sau să anunte la cel mai apropiat organ de politie, de îndată ce este posibil, dar nu mai târziu de 24 de ore.”

6. Articolul 11 se modifică si va avea următorul cuprins:

Conditii generale privind exercitarea dreptului de procurare, respectiv detinere, port si folosire a armelor

Art. 11. - (1) Dreptul de procurare, de detinere sau, după caz, de port si folosire a armelor letale se dobândeste de la data emiterii de către autoritătile competente a autorizatiei de procurare a armei sau, după caz, a permisului de armă.

(2) Dreptul de procurare, de detinere sau, după caz, de port si folosire a armelor neletale supuse autorizării se dobândeste de la data emiterii de către autoritătile competente a autorizatiei de procurare a armei si, după caz, a permisului de armă.

(3) Armele neletale, altele decât cele prevăzute la alin. (2), pot fi detinute, purtate si folosite numai după ce acestea au fost înregistrate la autoritătile competente, în conditiile prezentei legi.”

7. Articolul 58 se modifică si avea următorul cuprins:

Procurarea si înstrăinarea armelor neletale

Art. 58. - (1) Cetătenii români si străinii cu sedere legală în România, care au împlinit vârsta de 18 ani, pot să procure arme neletale, precum si munitia aferentă, de la orice armurier autorizat să comercializeze astfel de arme:

a) după obtinerea autorizatiei de procurare potrivit alin. (2), pentru armele prevăzute la categoria E din anexă;

b) după notificarea prealabilă a organelor prevăzute la art. 12 alin. (1), pentru armele prevăzute la categoria F din anexă.

(2) Autorizatia de procurare a armelor neletale se acordă persoanelor prevăzute la alin. (1), dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele conditii:

a) nu au fost condamnate prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru săvârsirea cu intentie a uneia dintre infractiunile prevăzute de prezenta lege sau la o pedeapsă privativă de libertate mai mare de 2 ani pentru infractiuni comise cu intentie;

b) nu sunt învinuite sau inculpate în cauze penale pentru fapte săvârsite cu intentie, pentru care legea prevede o pedeapsă al cărei maxim special este mai mare de 2 ani sau pentru fapte incriminate ca infractiuni prevăzute de prezenta lege;

c) sunt apte din punct de vedere psihologic si medical;

d) în ultimii 5 ani nu le-a fost revocat sau, după caz, anulat dreptul de port si folosire a armelor supuse autorizării, în conditiile prevăzute de art. 583 alin. (2) lit. e) sau pentru obtinerea acestui drept pe baza unor documente ori informatii false.

(3) Prevederile art. 15 alin. (2) - (4) si ale art. 17-19 se aplică în mod corespunzător pentru situatia prevăzută la alin. (2), cu exceptia termenului de solutionare a cererii de eliberare a autorizatiei de procurare, care este de 30 de zile de la data primirii acesteia.

(4) Dreptul de procurare a armelor prevăzute la alin. (1) lit. a) se pierde, iar autorizatia de procurare a acestora se retrage de către organul care a eliberat-o, dacă titularul nu mai îndeplineste conditiile prevăzute la alin. (2).

(5) Pentru armele neletale prevăzute la categoria F pozitia 26 din anexă, pot notifica în prealabil organele de politie competente doar persoanele care îndeplinesc conditia prevăzută la alin. (2) lit. a).

(6) Armele prevăzute la alin. (1) nu pot fi înstrăinate, încredintate sau împrumutate de către posesorii acestora, cu exceptia cazului în care acestea sunt depuse la organul de politie competent, la personalul abilitat prin lege să păstreze si să asigure securitatea temporară a armelor, la intrarea în institutiile publice, în mijloacele de transport naval ori aerian, precum si în alte locuri stabilite prin lege sau la armurieri, în vederea depozitării ori înstrăinării.

(7) Procedura de acordare a autorizatiei de procurare a armelor neletale se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.”

8. După articolul 58 se introduc trei noi articole, articolele 581, 582 si 583, cu următorul cuprins:

Drepturile si obligatiile posesorilor armelor neletale supuse autorizării

Art. 581. - (1) Dispozitiile referitoare la acordarea permisului de armă, la înscrierea armei în permisul de armă, la drepturile si obligatiile solicitantului armei letale, prevăzute la art. 24 alin. (1) si (2), art. 25 alin. (1), art. 28 si 51, se aplică si în ceea ce priveste armele neletale supuse autorizării.

(2) Permisul de armă se vizează de către autoritatea competentă dacă titularul îndeplineste conditiile prevăzute la art. 58 alin. (2). Prevederile art. 27 alin. (1) si (2) se aplică în mod corespunzător.

(3) În cazul armelor prevăzute la categoria E pozitia 25 din anexă, destinate pentru colectie, autoritătile competente pot acorda numai un drept de detinere. Prevederile art. 29 se aplică în mod corespunzător.

Încetarea si suspendarea dreptului de detinere a armelor neletale. Aplicarea măsurii de încetare sau anulare a permisului de armă si efectele acesteia

Art. 582.- (1) Dreptul de detinere a armelor neletale supuse autorizării se pierde dacă titularul se află în una dintre următoarele situatii:

a) nu mai îndeplineste conditiile prevăzute la art. 58 alin. (2) lit. a);

b) nu se prezintă, fără motive întemeiate, la viza permisului de armă, în interval de un an de la împlinirea termenului prevăzut la art. 27 alin. (1);

c) a decedat sau a fost declarat dispărut prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă;

d) a săvârsit două contraventii prevăzute de prezenta lege sau a săvârsit o infractiune la regimul armelor si al munitiilor;

e) renuntă să mai detină armele înscrise în permis;

f) se constată faptul că titularul a folosit armele detinute, fără îndeplinirea conditiilor prevăzute la art. 29 alin. (1) si (4);

g) pleacă definitiv din România sau pierde cetătenia română;

h) titularul a pierdut armele sau acestea i-au fost sustrase în împrejurări imputabile acestuia.

(2) Dreptul de detinere a armelor neletale supuse autorizării se suspendă în următoarele situatii:

a) titularul nu mai îndeplineste conditiile prevăzute la art. 58 alin. (2) lit. b) si c);

b) titularul a săvârsit una sau mai multe contraventii pentru care legea prevede sanctiunea contraventională complementară a suspendării dreptului de detinere a armelor.

(3) În cazul în care persoana se află în una dintre situatiile prevăzute la alin. (1) sau (2), organul de politie competent retrage permisul de armă, iar titularul este obligat să facă dovada faptului că a depus armele la un armurier autorizat, cu exceptia situatiei în care armele se ridică de către organele de politie. Prevederile art. 31 si 32 se aplică în mod corespunzător.

Suspendarea, revocarea si anularea dreptului de port si folosire a armelor neletale supuse autorizării

Art. 583. - (1) Suspendarea dreptului de port si folosire a armelor neletale supuse autorizării se dispune de către organul competent care a acordat acest drept, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 46 alin. (2)-(4), în următoarele situatii:

a) titularul dreptului nu mai îndeplineste conditiile prevăzute la art. 58 alin. (2) lit. b) si c);

b) a săvârsit una sau mai multe contraventii, pentru care legea prevede sanctiunea contraventională complementară a suspendării dreptului de port si folosire a armelor.

(2) Revocarea dreptului de port si folosire a armelor neletale supuse autorizării se dispune de către organul competent care a acordat acest drept atunci când titularul dreptului se află în una dintre următoarele situatii:

a) renuntă să mai detină armele înscrise în permisul de armă; b) nu mai îndeplineste conditiile prevăzute la art. 58 alin. (2) lit. a);

c) pleacă definitiv din tară;

d) pierde cetătenia română;

e) nu se prezintă, fără motive întemeiate, la viza permisului de armă în interval de un an de la împlinirea termenului prevăzut la art. 27 alin. (1);

f) a decedat sau a fost declarat dispărut prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă.

(3) Anularea dreptului de port si folosire a armelor neletale supuse autorizării se dispune de către organul competent care a acordat acest drept, în situatiile prevăzute la art. 47 alin”(2).

(4) Măsura revocării si cea a anulării dreptului de port si folosire a armelor neletale supuse autorizării se comunică, în scris, titularului dreptului sau, în situatia prevăzută la alin. (2) lit. f), succesorilor acestuia. Prevederile art. 47 alin. (4) si (5) se aplică în mod corespunzător.”

9. La articolul 59, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 59. - (1) Persoanele care au procurat arme neletale în conditiile notificării prealabile au obligatia ca, în termen de 5 zile de la data procurării, să se prezinte cu acestea la autoritătile prevăzute la art. 12 alin. (1), în vederea eliberării certificatului de detinător.”

10. Articolul 61 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Introducerea armelor neletale pe teritoriul României de către străini

Art. 61. - (1) Introducerea de către străini a armelor neletale din categoria celor supuse autorizării pe teritoriul României este interzisă, cu exceptia cazurilor în care titularul face dovada faptului că urmează să participe la un concurs de tir organizat de o asociatie ori un club de tir sportiv dintre cele recunoscute de Federatia Română de Tir Sportiv sau de Federatia Română de Schi si Biatlon ori, după caz, prezintă invitatia unui colectionar de arme român.

(2) Străinii pot introduce în România arme neletale legal detinute, din categoria celor supuse notificării prealabile, numai după obtinerea autorizatiei de introducere a armelor în tară.

(3) Autorizatia de introducere a armelor în tară se acordă dacă solicitantul îndeplineste următoarele conditii:

a) a împlinit vârsta de 18 ani;

b) motivează, în scris, necesitatea introducerii armei pe teritoriul României.

(4) Procedura acordării autorizatiei prevăzute la alin. (2) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.”

11. La articolul 62 alineatul (2), după litera b) se introduce o literă nouă, litera c), cu următorul cuprins:

„c) neînsotite de documentul care atestă dreptul de port si folosire.”

12. Articolul 65 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Procurarea munitiei pentru armele neletale

Art. 65. - (1) Munitia aferentă armelor neletale poate fi procurată numai în baza permisului de armă sau, după caz, a certificatului de detinător, de la armurierii autorizati să o comercializeze.

(2) Pentru armele neletale prevăzute la categoria E din anexă, procurarea munitiei aferente este limitată la 100 de bucăti.”

13. Articolul 103 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Efectuarea operatiunilor cu arme

Art. 103. - (1) Operatiunile cu arme si munitii pe teritoriul României pot fi efectuate numai de către sau prin intermediul armurierilor, în conditiile stabilite prin prezenta lege, cu exceptia persoanelor fizice care, în baza autorizatiei de procurare sau a dovezii notificării, după caz, pot cumpăra din străinătate si introduce în tară, în conditiile legii, arme letale si neletale.

(2) Armurierii constituiti în subordonarea sau coordonarea institutiilor publice cu atributii în domeniul apărării, ordinii publice si securitătii nationale pot efectua operatiuni cu arme si munitii, în conditiile stabilite prin ordin al conducătorului fiecăreia dintre aceste institutii.

(3) Operatiunile cu arme si munitii pot fi efectuate si de către armurierii constituiti prin acte normative în subordonarea sau coordonarea altor institutii publice.

(4) Persoanele juridice de drept privat constituite ca armurieri pot efectua operatiuni cu arme si munitii, în conditiile prezentei legi.

(5) Procedura autorizării persoanelor fizice desemnate să desfăsoare operatiuni cu arme si munitii în structura armurierilor prevăzuti la art. 104 alin”(2) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.”

14. La articolul 104 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:

„c) companiile nationale si societătile comerciale constituite în baza unor acte normative în vederea efectuării de operatiuni cu arme si munitii.”

15. La articolul 105 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:

„c) companiile nationale si societătile comerciale constituite în baza unor acte normative, pentru efectuarea operatiunilor în vederea cărora au fost constituite.”

16. La articolul 105, alineatele (2) si (3) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(2) Persoanele juridice prevăzute la art. 104 alin. (2) pot fi autorizate, la cerere, să desfăsoare operatiuni cu arme si munitii.

(3) Importul si exportul armelor de apărare si pază sunt supuse controlului autoritătilor cu atributii în domeniul produselor strategice.”

17. Articolul 106 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Constituirea armurierilor

Art. 106. - (1) Societătile comerciale prevăzute la art. 104 alin. (2) se pot constitui ca armurieri, în baza autorizatiei eliberate de Inspectoratul General al Politiei Române, după includerea în obiectul de activitate a operatiunilor cu arme si munitii.

(2) Autorizatia prevăzută la alin. (1) se acordă numai dacă toti asociatii si administratorii îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. c) si d) si nu figurează cu mentiuni în certificatul de cazier fiscal, iar cei care desfăsoară activităti ce implică accesul efectiv la arme si munitii letale îndeplinesc si conditiile prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. a) si lit. e)-g).”

18. Articolul 107 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Reînnoirea si retragerea autorizatiei de constituire a armurierilor

Art. 107. - (1) Societătile comerciale constituite ca armurieri sunt obligate să solicite reînnoirea autorizatiei ori de câte ori se schimbă asociatii sau administratorii acestora, precum si cu ocazia schimbării sediului social.

(2) Autorizatia prevăzută la art. 106 alin. (1) se retrage de către autoritatea care a acordat-o, în situatia în care aceasta constată că asociatii si administratorii armurierului legal constituit nu mai îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 106 alin. (2). Retragerea autorizatiei are ca efect pierderea calitătii de armurier a societătii comerciale.”

19. Articolul 108 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Autorizarea desfăsurării operatiunilor cu arme si munitii

Art. 108. - (1) Armurierii constituiti în conditiile prevăzute la art. 106 pot efectua operatiuni cu arme si munitii, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor legii privind regimul monopolului de stat, numai după obtinerea autorizatiei pentru operatiuni cu arme si munitii, acordată de autoritătile competente pentru fiecare categorie de operatiuni dintre cele prevăzute la alin. (3) - (6).

(2) Autoritătile competente să acorde autorizatia prevăzută la alin”(1) sunt Directia Generală de Politie a Municipiului Bucuresti ori inspectoratele judetene de politie în a căror rază teritorială îsi are sediul social armurierul sau, după caz, punctul de lucru unde urmează să se desfăsoare operatiunile pentru care se solicită autorizarea.

(3) Autorizatia pentru desfăsurarea operatiunilor de producere a armelor letale si armelor neletale, precum si a componentelor acestora se acordă numai dacă armurierul îndeplineste următoarele conditii:

a) detine spatii destinate efectuării operatiunilor de producere a armelor si munitiilor, asigurate cu amenajări tehnice de protectie si sisteme electronice de alarmare, avizate de organele de politie si conectate la dispecerate de alarmare si interventie specializate;

b) detine spatii corespunzătoare, destinate depozitării armelor, precum si spatii destinate exclusiv depozitării munitiilor, capselor sau pulberilor pentru munitie, autorizate de inspectoratul teritorial de muncă;

c) detine, după caz, poligoane de tragere pentru verificarea armelor si munitiilor.

(4) Autorizatia pentru desfăsurarea operatiunilor de comercializare sau, după caz, depozitare a armelor si munitiilor se acordă armurierului care îndeplineste următoarele conditii:

a) detine, după caz, spatii corespunzătoare destinate efectuării operatiunilor de comercializare a armelor si munitiilor, asigurate cu amenajări tehnice de protectie si sisteme electronice de alarmare, avizate de organele de politie si conectate la dispecerate de alarmare si interventie specializate;

b) detine, după caz, spatii corespunzătoare, destinate depozitării armelor, precum si spatii destinate exclusiv depozitării munitiilor, capselor sau pulberilor pentru munitie, autorizate de inspectoratul teritorial de muncă.

(5) Autorizatia pentru desfăsurarea operatiunilor de reparare a armelor se acordă numai dacă armurierul îndeplineste următoarele conditii:

a) detine spatii corespunzătoare, destinate depozitării armelor, precum si spatii destinate exclusiv depozitării munitiilor, capselor sau pulberilor pentru munitie, autorizate de inspectoratul teritorial de muncă si asigurate în conditiile stabilite la alin. (3) lit. a);

b) detine, după caz, poligoane pentru verificarea armelor, autorizate în conditiile prezentei legi.

(6) Autorizatia pentru desfăsurarea operatiunilor de transport al armelor si munitiilor letale se acordă numai dacă armurierul îndeplineste următoarele conditii:

a) detine în mod legal si utilizează mijloace de transport omologate în conditiile legii de Registrul Auto Român;

b) detine spatii corespunzătoare, destinate depozitării armelor, precum si spatii destinate exclusiv depozitării munitiilor, capselor sau pulberilor pentru munitie, autorizate de inspectoratul teritorial de muncă si asigurate în conditiile stabilite la alin. (3) lit. a).

(7) Este interzisă amenajarea depozitelor de munitii în incinta imobilelor de locuinte.

(8) În autorizatia prevăzută la alin. (1) se mentionează în mod expres categoriile de operatiuni cu arme si munitii care pot fi efectuate de către armurier, iar în functie de spatiul destinat acestora si de nivelul de securitate, cantitatea de munitie ce poate fi depozitată în acestea, conform avizului emis de inspectoratul teritorial de muncă.”

20. La articolul 109, litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

„b) cei autorizati să desfăsoare operatiuni de reparare a armelor: reparare si verificare a armelor, efectuarea inspectiilor tehnice periodice în baza autorizatiei eliberate de autoritătile prevăzute la art. 67.”

21. La articolul 109, după litera b) se introduce o nouă literă, litera b1), cu următorul cuprins:

„b1) cei autorizati să desfăsoare operatiuni de producere a armelor: producerea, asamblarea, modificarea, prelucrarea, experimentarea, casarea si distrugerea de arme letale si arme neletale;”.

22. La articolul 110 alineatul (1), litera f) se modifică si va avea următorul cuprins:

„f) să comunice autoritătilor prevăzute la art. 108 alin. (2), în termen de 15 zile de la data procurării, lista persoanelor juridice care au procurat sau, după caz, de la care au procurat arme si munitii, precum si datele de identificare ale acestor arme si munitii;”.

23. La articolul 110, alineatele (3) si (4) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(3) În vederea desfăsurării operatiunilor comerciale de import si export cu arme si munitii, în conditiile prezentei legi, armurierii au obligatia să solicite în prealabil avizul Inspectoratului General al Politiei Române.

(4) Avizul pentru import-export se acordă individual, pentru fiecare transport si numai pentru tipul, marca si cantitătile de arme si munitii care fac obiectul fiecărei operatiuni. Termenul de valabilitate a avizului este de 3 luni de la data acordării. Neefectuarea în termen a operatiunii pentru care s-a acordat avizul, indiferent de motiv, duce la anularea acestuia.”

24. La articolul 110, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

„(6) Schimbarea destinatiei armelor sau a munitiei procurate de către armurieri, în conditiile prezentei legi, se face cu avizul autoritătilor prevăzute la art. 67.”.

25. La articolul 132, după punctul 22 se introduce un nou punct, punctul 221, cu următorul cuprins:

„221. neîndeplinirea obligatiei de notificare prealabilă a organelor prevăzute la art.12 alin”(1), conform art. 58 alin. (1) lit. b);”.

26. La articolului 132, punctul 23 se modifică si va avea următorul cuprins:

„23. uzul de armă neletală din categoria celor supuse notificării prealabile, în alte situatii decât cele prevăzute la art.63;”.

27. La articolul 133, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 133. - (1) Contraventiile prevăzute la art. 132 se sanctionează după cum urmează:

a) cu amendă de la 100 lei la 500 lei, cele prevăzute la punctele 1, 5, 16, 17, 18 si 30;

b) cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, cele prevăzute la punctele 2, 6, 7, 20 si 21;

c) cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei, cele prevăzute la punctele 3, 4, 15‚ 22 si 221;

d) cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei, cele prevăzute la punctele 8, 11, 12, 13, 14, 19, 23, 24, 29 si 31;

e) cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, cele prevăzute la punctele 9, 10, 28, 34, 35, 38 si 39;

f) cu amendă de la 10.000 lei la 15.000 lei, cele prevăzute la punctele 25-27;

g) cu amendă de la 15.000 lei la 30.000 lei, cele prevăzute la punctele 32, 36 si 37;

h) cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei, cele prevăzute la punctul 33.”

28. După articolul 136 se introduc două noi articolele,articolele 1361 si 1362, cu următorul cuprins:

„DETINEREA SAU PORTUL DE ARMĂ NELETALĂ DIN

CATEGORIA CELOR SUPUSE AUTORIZĂRII, FĂRĂ DREPT

Art. 1361. - Detinerea sau portul de armă neletală din categoria celor supuse autorizării, fără drept, constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 1 an.

UZUL DE ARMĂ NELETALĂ DIN CATEGORIA CELOR SUPUSE AUTORIZĂRII, FĂRĂ DREPT

Art. 1362. - Uzul de armă neletală din categoria celor supuse autorizării, fără drept, constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.”

29. În anexă, denumirea punctului I si pozitia 6 se modifică si vor avea următorul cuprins:

 

 

 

„I. ARME SI MUNITII INTERZISE

 

Categoria A

6.

arme scurte sau lungi (cu aer comprimat) care pentru aruncarea proiectilului folosesc forta de expansiune a aerului comprimat sau a gazelor sub presiune aflate într-un recipient si care dezvoltă o viteză a proiectilului mai mare de 220 m/s, precum si munitia corespunzătoare”

 

-

-

x

x

-

-

-

 

30. În anexă, punctul III se modifică si va avea următorul cuprins:

 

 

„III. ARME SI MUNITII NELETALE

 

Categoria E - arme supuse autorizării

24.

arme scurte (pistol sau revolver) - confectionate special pentru a arunca proiectile din cauciuc, precum si munitia corespunzătoare

 

-

-

-

x

x

x

-

25.

arme scurte sau lungi (cu aer comprimat) care pentru aruncarea proiectilului folosesc forta de expansiune a aerului comprimat sau a gazelor sub presiune aflate într-un recipient si care nu dezvoltă o viteză a proiectilului mai mare de 220 m/s, precum si munitia corespunzătoare

 

-

-

x

x

-

-

-

 

Categoria F - arme supuse notificării

26.

arme scurte (pistol sau revolver) - confectionate special pentru a împrăstia gaze nocive, iritante sau de neutralizare, precum si munitia corespunzătoare

 

-

-

-

x

x

x

-

27.

arme cu destinatie industrială, precum si munitia corespunzătoare

 

-

-

-

-

-

x

-

28.

arme de asomare, precum si munitia corespunzătoare

 

-

-

-

-

-

x

-

29.

arme cu tranchilizante, precum si munitia

corespunzătoare

 

-

-

-

-

-

x

-

30.

harpoane destinate pescuitului, precum si munitia corespunzătoare

 

-

-

-

-

-

x

-

31.

arbalete si arcurile destinate tirului sportiv, precum si munitia corespunzătoare

 

-

-

x

x

-

-

x

32.

pistoale de alarmă si semnalizare, precum si munitia corespunzătoare

x

-

-

-

-

-

x

-

33.

pistoale de start folosite în competitiile sportive, precum si munitia corespunzătoare

 

-

-

-

-

-

x

-

34.

arme de panoplie, precum si munitia corespunzătoare

 

-

-

-

x

-

-

x

35.

arme de recuzită, precum si munitia corespunzătoare

 

-

-

-

x

-

x

-

36.

arme vechi, precum si munitia corespunzătoare

 

-

-

-

x

-

-

-“

 

Art. II. - (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, posesorii armelor neletale prevăzute la categoria E din anexa la Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor, cu modificările si completările ulterioare, au obligatia de a se prezenta la organul de politie care îi are în evidentă, în vederea:

a) obtinerii unui certificat de detinător, în cazul celor care au notificat în prealabil, dar care la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă nu detin un asemenea document;

b) înscrierii armei în permisul de armă, în cazul celor care posedă un asemenea document;

c) obtinerii permisului de armă, în cazul celor care au parcurs etapa prevăzută la lit. a) si în alte cazuri decât cele de la lit. b).

(2) Termenul de îndeplinire a obligatiilor prevăzute la alin. (1) este cel prevăzut de art. 59 alin. (1) din Legea nr. 295/2004, cu modificările si completările ulterioare, pentru situatia prevăzută la lit. a), respectiv 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, pentru situatiile prevăzute la lit. b) si c).

(3) Permisul de armă prevăzut la alin. (1) lit. c) se eliberează, în 30 de zile de la data depunerii cererii, solicitantilor care îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 58 alin. (2) din Legea nr. 295/2004, cu modificările si completările ulterioare.

(4) La împlinirea termenului de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, certificatele de detinător ale posesorilor armelor neletale prevăzute la categoria E din anexa la Legea nr. 295/2004, cu modificările si completările ulterioare, care nu si-au îndeplinit obligatia prevăzută la alin. (1) lit. b) sau, după caz, lit. c), conferă titularilor doar un drept de detinere a armelor înscrise în acest document.

Art. III. - Taxele referitoare la eliberarea autorizatiei pentru procurarea armelor letale, eliberarea autorizatiei pentru procurarea armei titularului de armă (a doua armă si următoarele), înscrierea armei în permisul de armă după procurarea acesteia sau radierea armei din permisul de armă după înstrăinarea acesteia si eliberarea unui nou permis de armă, prevăzute de Ordonanta Guvernului nr. 128/2000 privind stabilirea unor taxe pentru serviciile prestate pentru persoanele fizice si juridice de către Ministerul Internelor si Reformei Administrative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 570/2002, cu modificările ulterioare, se aplică în mod corespunzător serviciilor care privesc eliberarea documentelor pentru armele neletale care fac obiectul autorizării.

Art. IV. - (1) În termen de 45 de zile de la de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, la propunerea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, Guvernul va emite hotărârea de modificare si completare a Hotărârii Guvernului nr. 130/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 23 martie 2005, cu modificările ulterioare.

(2) Până la intrarea în vigoare a hotărârii de modificare si completare a Hotărârii Guvernului nr. 130/2005, cu modificările si completările ulterioare, documentul prevăzut la art. 61 alin. (2) din Legea nr. 295/2004, cu modificările si completările ulterioare, se eliberează în conformitate cu prevederile legale referitoare la autorizatia de introducere în tară a armelor neletale, aplicabile rezidentilor statelor membre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

Ministrul apărării,

Teodor Viorel Melescanu

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Teodor Atanasiu

p. Ministrul justitiei,

Zsuzsánna Péter,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 12 martie 2008.

Nr. 26.

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană din Fondul European pentru Pescuit si a fondurilor de cofinantare si prefinantare alocate de la bugetul de stat

 

Având în vedere:

- obligatiile ce revin României ca urmare a angajamentelor asumate în cadrul Tratatului de aderare la Uniunea Europeană,

- necesitatea asigurării măsurilor financiare privind modul de alocare a prefinantării si a cofinantării de la bugetul de stat în bugetul institutiilor implicate în gestionarea Fondului European pentru Pescuit, pentru accelerarea si eficientizarea procesului de implementare a Politicii comune a pescuitului, pentru accelerarea si eficientizarea procesului de implementare a Programului operational pentru pescuit 2007-2013, precum si tinând cont de prevederile Regulamentului Consiliului Uniunii Europene (CE) nr. 2.371/2002, adoptat în data de 20 decembrie 2002, referitor la conservarea si exploatarea durabilă a resurselor acvatice, conform Politicii piscicole comune, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 358 din 31 decembrie 2002, ale Regulamentului financiar aplicabil bugetului general al Comunitătilor Europene (CE, Euratom) nr. 1.605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002, publicat în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene, seria L nr. 248 din 16 septembrie 2002, ale Regulamentului (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului Uniunii Europene din 27 iulie 2006 privitor la Fondul European de Pescuit, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 223 din 15 august 2006, si ale Regulamentului (CE) nr. 498/2007 adoptat de Comisia Europeană în data de 10 mai 2007, de stabilire a normelor detaliate pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului privind Fondul European pentru Pescuit, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  seria L nr. 120 din 10 mai 2007,

se impune adoptarea în regim de urgentă a cadrului legal, pentru gestionarea fondurilor provenite din Fondul European pentru Pescuit, situatie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată.

Prezenta initiativă legislativă are caracter de urgentă, deoarece la această dată nu există un cadru legal care să stabilească modul de gestionare a fondurilor provenite din Fondul European pentru Pescuit, iar neadoptarea prezentei ordonante de urgentă ar avea drept consecinte neaccesarea acestor fonduri nerambursabile.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - Prezenta ordonantă de urgentă stabileste cadrul financiar general pentru gestionarea asistentei financiare nerambursabile alocate României în calitate de stat membru al Uniunii Europene, precum si a prefinantării si cofinantării aferente acestei asistente, în vederea asigurării unui management financiar eficient al fondurilor provenite din Fondul European pentru Pescuit.

Art. 2. - În sensul prezentei ordonante de urgentă, termenii si expresiile de mai jos au următoarea semnificatie:

a) plafonul anual pentru cheltuielile aferente Fondului European pentru Pescuit, denumit în continuare FEP, se constituie din sumele maxime stabilite în conformitate cu cadrul financiar multianual prevăzut de Acordul interinstitutional din angajamente bugetare pentru Fondul European pentru Pescuit, în conformitate cu art. 10 si 46 din Regulamentul (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului Uniunii Europene din 27 iulie 2006 privitor la Fondul European de Pescuit, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 223 din 15 august 2006, si din angajamentele bugetare comunicate pentru Programul operational pentru pescuit, aprobate prin decizie a Comisiei;

b) contributia financiară a Comunitătii Europene – sume care se transferă Guvernului României de către Comisia Comunitătii Europene, cu titlu de contributie financiară nerambursabilă acordată României de către Comunitatea Europeană, în conformitate cu cadrul financiar multianual prevăzut prin Acordul interinstitutional si cu angajamentele bugetare;

c) fonduri publice - asa cum sunt definite de Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare; d) structuri de implementare - autoritatea de management, agentia de plăti si autoritatea de certificare din structura Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, respectiv Agentia Natională de Pescuit si Acvacultură, denumită în continuare ANPA, Agentia de Plăti pentru Dezvoltare Rurală si Pescuit, denumită în continuare APDRP, si Directia pentru Coordonarea Agentiilor de Plăti, organism care functionează independent în structura organizatorică a APDRP;

e) prefinantare - suma care se acordă temporar de la bugetul de stat pentru măsurile finantate din FEP, numai pe perioada de indisponibilitate a sumelor de la Comisia Europeană;

f) cofinantare - suma alocată de la bugetul de stat pentru finantarea contributiei nationale, ca parte a cheltuielilor publice totale alocate pentru măsurile implicate de FEP, conform Regulamentului (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului Uniunii Europene;

g) cheltuieli neeligibile - sumele asigurate de la bugetul de stat pentru FEP si reprezintă cheltuieli cu diferentele de curs nefavorabile, pierderi datorate debitelor nerecuperate, costuri bancare rezultate din operatiunile de transfer si reîntregire a fondurilor si alte cheltuieli neeligibile rezultate din derularea procesului de gestionare si utilizare a fondurilor, care urmează a fi definite prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale;

h) Acordul interinstitutional - acel acord încheiat între Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene si Comisia Comunitătilor Europene la data de 17 mai 2006, cu privire la disciplina bugetară si managementul financiar sănătos;

i) Program – documentul de programare elaborat de România si adoptat de Comisia Europeană pentru pescuit, respectiv Programul operational pentru pescuit, denumit în continuare POP;

j) autoritate de certificare - organismul responsabil de certificarea faptului că declaratiile de cheltuieli pentru FEP sunt precise, rezultate din sisteme contabile fiabile, au la bază documente justificative verificabile si informatiile primite de la ANPA si APDRP sunt în conformitate cu normele comunitare si nationale aplicabile în acest domeniu, reprezentat de Organismul de coordonare al agentiilor de plăti;

k) autoritate de management - structura organizatorică din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, responsabilă pentru managementul POP, reprezentată de ANPA;

l) agentie de plată - structura organizatorică din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, responsabilă cu plata măsurilor finantate prin FEP, prin APDRP;

m) Autoritatea de audit - organismul responsabil de certificarea realitătii, integritătii si acuratetii conturilor agentiei de plăti acreditate care derulează fonduri transferate României din FEP, reprezentată de autoritatea de audit constituită pe lângă Curtea de Conturi a României;

n) beneficiar - persoana fizică, organismul, autoritatea, institutia sau societatea comercială din sectorul public ori privat, unitatea administrativ-teritorială, organismele prestatoare de servicii publice si de utilitate publică de interes local, judetean sau national, responsabile pentru initierea ori initierea si implementarea proiectelor aprobate spre finantare în cadrul POP;

o) debite fată de bugetul Uniunii Europene – sumele datorate bugetului Uniunii Europene ca urmare a nerespectării prevederilor legale comunitare sau a altor documente încheiate ori convenite între Comisia Europeană si Guvernul României.

Art. 3. - Guvernul, prin Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, garantează corecta gestionare a contributiei financiare a Comunitătii Europene si asigură respectarea utilizării acesteia, conform destinatiei stabilite prin Acordul interinstitutional, angajamentele bugetare, POP si prin alte documente încheiate sau convenite între Comisia Comunitătii Europene si Guvernul României.

Art. 4. - (1) Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale este autorizat să gestioneze contributia financiară a Comunitătii Europene, în conditiile stabilite prin plafoanele anuale si angajamentele bugetare, încheiate sau convenite între Comisia Comunitătii Europene si Guvernul României.

(2) Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale asigură gestionarea contributiei financiare a Comunitătii Europene prin conturi deschise la institutii financiar-bancare sau la Trezoreria Statului.

Art. 5. - (1) Fondurile externe nerambursabile, aferente FEP, se alocă si se derulează în baza prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului Uniunii Europene, ale Regulamentului (CE) nr. 498/2007 al Comisiei de stabilire a normelor detaliate pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului privitor la Fondul European de Pescuit, precum si ale POP, aprobat de Comisia Europeană.

(2) Creditele bugetare aferente fondurilor externe nerambursabile FEP au caracter previzional si se reflectă în anexa la bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, ca ordonator principal de credite, si în anexa la bugetele unitătilor administrativ-teritoriale, respectiv ale organelor prestatoare de servicii publice si de utilitate publică de interes local sau judetean, în calitate de beneficiari.

Art. 6. - Cofinantarea contributiei financiare a Comunitătii Europene si prefinantarea de la bugetul de stat se efectuează potrivit cerintelor prevăzute în cadrul financiar multianual prevăzut de Acordul interinstitutional sau în alte documente, încheiate ori convenite între Comisia Comunitătii Europene si Guvernul României.

Art. 7. - (1) Sumele din fondurile publice destinate cofinantării si prefinantării în bani a contributiei financiare a Comunitătii Europene se vor utiliza pentru plata cheltuielilor aferente FEP, la termenele prevăzute de regulamentele Consiliului Uniunii Europene si ale Comisiei Comunitătii Europene.

(2) Creditele bugetare aferente cofinantării si prefinantării de la bugetul de stat a contributiei financiare a Comunitătii Europene se cuprind la pozitia distinctă denumită „Finantare FEP” în bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, astfel:

a) sumele reprezentând cofinantare din fonduri de la bugetul de stat;

b) sumele necesare asigurării prefinantării;

c) sumele necesare finantării cheltuielilor aferente transferului de fonduri din conturile Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, în scopul efectuării plătilor;

d) sumele pentru plata taxei pe valoarea adăugată, aferentă livrărilor de bunuri, prestărilor de servicii si executiei de lucrări, finantate integral sau partial din contributia financiară a Uniunii Europene, numai în cazul următorilor beneficiari: unităti administrativ-teritoriale, asociatii ale acestora legal constituite si organisme neguvernamentale nonprofit, de utilitate publică, cu personalitate juridică;

e) sumele aferente plătii unor debite datorate bugetului Uniunii Europene, pentru nereguli, inclusiv cele aferente majorărilor de întârziere ca urmare a nerecuperării la timp de la beneficiari;

f) alte sume rezultate din derularea procesului de gestionare si utilizare a FEP, stabilite prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale, cu avizul ministrului economiei si finantelor.

(3) În bugetele unitătilor administrativ-teritoriale, respectiv ale organismelor prestatoare de servicii publice si de utilitate publică de interes local sau judetean, în calitate de beneficiari, se cuprind sumele necesare asigurării cofinantării locale, precum si finantării cheltuielilor neeligibile aferente implementării proiectelor proprii.

(4) Alocarea sumelor prevăzute la alin. (2) lit. e) necesare plătii debitelor fată de bugetul Uniunii Europene, inclusiv a majorărilor de întârziere ca urmare a nerecuperării la timp de la beneficiari, în bugetul Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, se realizează potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările ulterioare. Sumele alocate în acest scop nu pot fi realocate pentru alte destinatii.

(5) În limita creditelor bugetare aprobate aferente FEP, Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale virează sumele cuvenite beneficiarilor, prin intermediul APDRP.

(6) Sumele prevăzute la alin. (2) lit. d) se transferă de către Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, prin intermediul APDRP, în conturi deschise la Trezoreria Statului, beneficiarilor - unităti administrativ-teritoriale si asociatii ale acestora legal constituite - si în conturi deschise la institutii de credite pentru organisme neguvernamentale nonprofit, de utilitate publică, cu personalitate juridică.

Art. 8. - (1) Sumele utilizate reprezentând prefinantare din bugetul de stat a măsurilor finantate din FEP se reîntregesc cu sumele primite de la bugetul Uniunii Europene si cu cele recuperate de la beneficiari.

(2) Sumele reprezentând prefinantare de la bugetul de stat, reîntregite în acelasi an în care s-a efectuat plata, se utilizează cu aceeasi destinatie. În situatia în care reîntregirea si/sau recuperarea sumelor se realizează în anii următori anului în care s-a efectuat plata, acestea se virează ca venit la bugetul de stat.

(3) Disponibilitătile din fondurile aferente FEP si din fondurile publice destinate cofinantării/prefinantării rămase în conturile Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, la sfârsitul anului bugetar, se reportează în anul următor, cu aceeasi destinatie.

Art. 9. - În aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgentă, Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale va elabora, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia, norme metodologice care urmează a fi aprobate prin hotărâre a Guvernului si instructiuni care urmează a fi aprobate prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale, cu avizul ministrului economiei si finantelor.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Dacian Ciolos

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

Departamentul pentru Afaceri Europene,

Adrian Ciocănea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 12 martie 2008.

Nr. 27.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării „Reabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin - Lugoj, între km 358+000 si km 495+800” din cadrul obiectivului de investitie „Varianta de ocolire Domasnea”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 4 alin. (1) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de constructie de autostrăzi si drumuri nationale, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea amplasamentului lucrării de utilitate publică de interes national „Reabilitare DN 6 Drobeta- Turnu Severin - Lugoj, între km 358+000 si km 495+800” din cadrul obiectivului de investitie „Varianta de ocolire Domasnea”, potrivit hărtii topografice prevăzute în anexa nr. 1*).

Art. 2. - (1) Se aprobă declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării prevăzute la art. 1, expropriator fiind statul român, prin Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. de sub autoritatea Ministerului Transporturilor.

(2) Imobilele supuse exproprierii sunt mentionate în tabelul prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Se aprobă ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul suplimentar al lucrării prevăzute la art. 1 suma globală estimată de 500 mii lei alocată din bugetul Ministerului Transporturilor, în limita prevederilor anuale aprobate cu destinatia cheltuieli aferente costurilor neeligibile, incluse în planul de finantare prevăzut în Memorandumul de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura „Reabilitarea sectiunii Drobeta-Turnu Severin - Lugoj a drumului national DN 6 (faza 2 a proiectului Craiova- Lugoj), România”, semnat la Bruxelles la 13 decembrie 2001 si la Bucuresti la 17 aprilie 2002, ratificat prin Legea nr. 154/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 323 din 13 mai 2003, cu modificările ulterioare.

Art. 4. - Suma prevăzută la art. 3 se virează de către Ministerul Transporturilor, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. pentru lucrarea de utilitate publică prevăzută la art. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în conditiile legii.

Art. 5. - Planurile cu amplasamentul lucrării, precum si tabelul prevăzut în anexa nr. 2 se aduc la cunostintă publică prin afisare la sediul consiliilor locale implicate si vor rămâne afisate până la finalizarea procedurii de despăgubire. Planul cu amplasamentul lucrării va fi publicat si într-un ziar local, potrivit legii.

Art. 6. - Regularizarea documentatiilor cadastrale se va efectua de către expropiator, pe baza proiectului tehnic si a detaliilor de executie, fără a afecta dispozitiile prezentei hotărâri, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

Art. 7. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor,

Barna Tánczos,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 5 martie 2008.

Nr. 239.


*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice si juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărtii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redactională.

 

ANEXA Nr. 2

 

TABEL

cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării „Reabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin - Lugoj, între km 358+000 si km 495+800” din cadrul obiectivului de investitie „Varianta de ocolire Domasnea”

 

 


Nr. crt.

Judetul

Unitatea

administrativ-

teritorială

Nr. cadastral

Suprafata

rezultată

din acte (m2)

Suprafata rezultată

din măsurători,

(necesară de

expropriat) (m2)

Suprafata constructiilor

Numele proprietarului conform

documentatiilor tehnico-

cadastrale

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Caras-Severin

Domasnea

1533/1

 

54

Ionescu Ianăs

2.

Caras-Severin

Domasnea

1533/2

 

8

Ionescu Atanasie

3.

Caras-Severin

Domasnea

1508

 

500

SC C+C — SRL

4.

Caras-Severin

Domasnea

1522

 

333

Bum Maria

5.

Caras-Severin

Domasnea

1483

 

775

Bum Gheorghe

6.

Caras-Severin

Domasnea

1485

 

63

Românu Achim

7.

Caras—Severin

Domasnea

1485

 

40

Românu Achim

8.

Caras-Severin

Domasnea

1486

 

72

Pepa losif

9.

Caras-Severin

Domasnea

1474/1 1473/1

 

684

Matei Doina

Românu Ion Emanuel

Românu Maria

Vetan Ronela-Maria

Lozici Claudia

Românu Petria

Românu losif

Românu Maria

10.

Caras-Severin

Domasnea

1471/1

1471/2

1472

 

346

Pepa Stana

Lata Borca

Matesescu Stana

11.

Caras-Severin

Domasnea

1464/1

 

72

Vulpes Ion

12.

Caras-Severin

Domasnea

1465

 

5

Bum Maria

13.

Caras-Severin

Domasnea

2977/1/1

 

166

Elchescu Ilie Ivan-Serdineant Maria

14.

Caras Severin

Domasnea

844

 

1090

Elchescu Ilie

15.

Caras-Severin

Domasnea

2985

 

85

Elchescu Ilie

16.

Caras-Severin

Domasnea

2987

 

39

Surdulescu Solomia

17.

Caras-Severin

Domasnea

839

 

96

Vrăjitoru Ion

18.

Caras-Severin

Domasnea

830/1 830/2

 

112

Românu Constantin

Pipa Dumitru

19.

Caras-Severin

Domasnea

2993/1 a 2993/2a 2992/1

 

75

Elchescu Ilie

Ivan-Serdineant Maria

20.

Caras-Severin

Domasnea

2993/1B 2993/2B

 

46

Guran Elena

21.

Caras-Severin

Domasnea

2994/1

 

239

Românu Marius

22.

Caras-Severin

Domasnea

2994/3

 

65

Românu Marius

23.

Caras-Severin

Domasnea

2997/1 2998/1 2999/1

 

206

Pepa Martin


1

2

3

4

5

6

7

8

24.

Caras-Severin

Domasnea

2997/2 2998/2 2999/2

 

244

Surdulescu Solomia

25.

Caras-Severin

Domasnea

2997/3 2998/3 2999/3

 

265

Popovici Nicolae Popovici Ion Popovici Ana

26.

Caras-Severin

Domasnea

3001/1

 

116

Dimian Georgică Cristinel

27.

Caras-Severin

Domasnea

3001/1

 

617

Dimian Georgică Cristinel

28.

Caras-Severin

Domasnea

3001/2

 

293

Puschita Călina Puschită Petru

29.

Caras-Severin

Domasnea

3002

 

586

Dimian Georgică Cristinel

30.

Caras-Severin

Domasnea

3203/2

 

291

Closan Ion Mihai

31.

Caras-Severin

Domasnea

3204

 

305

Benghia Petru

32.

Caras-Severin

Domasnea

3221

 

302

Gabriel Maria

33.

Caras-Severin

Domasnea

3225

 

122

Davidescu Maria

34.

Caras-Severin

Domasnea

3226

 

93

Alb Marina

Bobeica Elena

Paraschiv luliana Victoria

Românu Silvia

35.

Caras-Severin

Domasnea

3226

 

97

Românu Silvia

36.

Caras-Severin

Domasnea

3229/1

 

17

Dănescu Gheorghe

37.

Caras-Severin

Domasnea

3229/1

 

162

Dănescu Gheorghe

38.

Caras Severin

Domasnea

3229/2

 

85

Surdulescu Solomia

39.

Caras-Severin

Domasnea

3229/2

 

81

Surdulescu Solomia

40.

Caras-Severin

Domasnea

3230

 

169

Iuga Ion

Iuga Stefan

Stoichescu Oprita

Monet Elisabeta

41.

Caras-Severin

Domasnea

3232

 

128

Sârbu Florius Oprică

42.

Caras-Severin

Domasnea

3233

 

124

Curescu Ilie

43.

Caras-Severin

Domasnea

3234

 

97

 

Razvan Petru

44.

Caras-Severin

Domasnea

3237

 

156

Pepa loan

45.

Caras-Severin

Domasnea

3242

 

815

Surdulescu Solomia

46.

Caras-Severin

Domasnea

3243

 

320

Surdulescu Solomia

47.

Caras-Severin

Domasnea

3243

 

38

Surdulescu Solomia

48.

Caras-Severin

Domasnea

3240

 

241

Serafin Stela

49.

Caras-Severin

Domasnea

3400

 

191

Românu Stefan

Românu Ana

50.

Caras-Severin

Domasnea

3399/1

 

455

Românu Marius

51.

Caras-Severin

Domasnea

3398/1

 

13

Românu Marius

52.

Caras-Severin

Domasnea

3401/1

 

179

Guran Dochia Guran Ion

53.

Caras-Severin

Domasnea

3401/2

 

251

Guran Dochia Guran Ion


1

2

3

4

5

6

7

8

54.

Caras-Severin

Domasnea

3416

3415

 

164

Izbasa Mihail

55.

Caras-Severin

Domasnea

3414/1

 

153

Berzescu Petru

56.

Caras-Severin

Domasnea

3414/2

 

275

Berzescu Elena

57.

Caras-Severin

Domasnea

3411

 

88

Benghia Petru

58.

Caras-Severin

Domasnea

3407/1

 

300

Galescu Maria

59.

Caras-Severin

Domasnea

3553

 

16

Galescu losif

60.

Caras-Severin

Domasnea

3560

 

70

Buru Ana Mutascu Maria

61.

Caras-Severin

Domasnea

3573

 

285

Benghia Petria

 

 

 

Total suprafată expropriată = 13.375 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unui bun aflat în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Tulcea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia si modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (2) si al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea unui bun aflat în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Tulcea, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia.

Art. 2. - Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică prin eliminarea din cadrul anexei nr. 3 a bunului prevăzut la art. 1.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Gheorghe Albu,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 5 martie 2008.

Nr. 252.

 

ANEXĂ

 

DATE DE IDENTIFICARE

ale bunului care urmează să treacă din domeniul public al statului si din administrarea Directiei pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Tulcea în domeniul privat al statului

 

 

Persoana juridică care administrează imobilul

Nr. M.F.

Denumirea imobilului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Adresa unde este situat imobilul

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Tulcea

121426

Centrală termică

Incinta magaziei de materiale

Municipiul Tulcea, Str. Mahmudiei nr. 164, Judetul Tulcea

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind înfiintarea de lectorate de limba română, acordarea indemnizatiilor si a altor sume lunare pentru lectorii români care predau cursuri de limbă, literatură si civilizatie românească la universităti din străinătate

 

Având în vedere art. 15 alin. (14) din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă înfiintarea de lectorate de limba română în baza unor acorduri interguvernamentale de colaborare culturală, a unor întelegeri interministeriale, interinstitutionale sau în baza unor oferte unilaterale la universitătile din: Republica Africa de Sud, Republica Argentina, Uniunea Australiană, Republica Austria, Regatul Belgiei, Republica Federativă a Braziliei, Canada, Republica Cipru, Regatul Danemarcei, Republica Arabă Egipt, Republica Elenă, Confederatia Elvetiană, Republica Finlanda, Republica Federală Germania, Regatul Hasemit al Iordaniei, Republica Irlanda, Statul Israel, Japonia, Republica Kazahstan, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, Statele Unite Mexicane, Regatul Norvegiei, Regatul Tărilor de Jos, Republica Polonă, Republica Portugheză, Federatia Rusă, Regatul Spaniei, Regatul Suediei, Statele Unite ale Americii, Republica Turcia, Ucraina, potrivit calendarului estimativ prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Se acordă o indemnizatie lunară de 2.000 euro, impozabilă, lectorilor români care predau cursuri de limbă, literatură si civilizatie românească la universităti din: Republica Africa de Sud, Republica Argentina, Uniunea Australiană, Republica Austria, Republica Federativă a Braziliei, Regatul Belgiei, Canada, Regatul Danemarcei, Republica Elenă, Confederatia Elvetiană, Republica Finlanda, Republica Franceză, Republica Federală Germania, Republica Irlanda, Statul Israel, Republica Italiană, Japonia, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, Statele Unite Mexicane, Regatul Norvegiei, Regatul Tărilor de Jos, Republica Portugheză, Regatul Spaniei si Regatul Suediei.

(2) Se acordă o indemnizatie lunară de 1.500 euro, impozabilă, lectorilor români care predau cursuri de limbă, literatură si civilizatie românească la universităti din: Republica Bulgaria, Republica Cehă, Republica Populară Chineză, Republica Cipru, Republica Croatia, Republica Arabă Egipt, Republica Polonă, Federatia Rusă, Serbia, Republica Slovacia, Republica Slovenă, Republica Turcia si Republica Ungară.

(3) Se acordă o indemnizatie lunară de 1.000 euro, impozabilă, lectorilor români care predau cursuri de limbă, literatură si civilizatie românească la universităti din: Republica Armenia, Republica India, Regatul Hasemit al Iordaniei, Republica Kazahstan, Republica Macedonia, Republica Muntenegru si Ucraina.

(4) Se acordă lunar suma de 100 euro pentru telefon, fax, xerox, articole de birotică, cărti si transport intern cadrelor didactice române numite să predea limba, literatura si civilizatia românească în tările prevăzute la art. (1)-(3).

Art. 3. - (1) Se acordă o indemnizatie lunară de 2.000 dolari S.U.A., impozabilă, lectorilor români care predau cursuri de limbă, literatură si civilizatie românească la universităti din Statele Unite ale Americii.

(2) Se acordă lunar lectorilor români prevăzuti la alin. (1) suma de 500 dolari S.U.A. pentru telefon, fax, xerox, cărti, transport în interiorul tării si cazare.

Art. 4. - (1) Sumele prevăzute la art. 2 si 3 se plătesc de Institutul Limbii Române din fondurile de la bugetul aprobat Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, la titlul „Transferuri între unităti ale administratiei publice”. Plata lectorilor români se efectuează în euro sau în dolari S.U.A., după caz, în conturile bancare personale ale acestora.

(2) Comisioanele bancare si cheltuielile ocazionate de transferul sumelor în străinătate se suportă de Institutul Limbii Române.

(3) Cheltuielile pentru un transport international, tur-retur, o dată pe an, pentru lectorii români care predau cursuri de limbă, literatură si civilizatie românească la universităti din străinătate se suportă de Institutul Limbii Române.

Art. 5. - Metodologia privind recrutarea, selectia, încadrarea si evaluarea lectorilor români care urmează să predea cursuri de limbă, cultură si civilizatie românească la universităti din străinătate se aprobă prin ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului.

Art. 6. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:

a) Hotărârea Guvernului nr. 642/1995 privind acordarea unei indemnizatii lunare cadrelor didactice române care predau limba, literatura si civilizatia românească în străinătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 196 din 29 august 1995, cu modificările si completările ulterioare;

b) Hotărârea Guvernului nr. 536/1998 privind redeschiderea si finantarea de către Ministerul Educatiei Nationale a Catedrei de istorie, cultură si civilizatie românească „Nicolae Iorga” la Universitatea Columbia din New York, începând cu anul universitar 1998/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 340 din 9 septembrie 1998;

c) art. 71 din Hotărârea Guvernului nr. 34/1999 privind înfiintarea Institutului Limbii Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 30 din 27 ianuarie 1999, cu modificările si completările ulterioare;

d) Hotărârea Guvernului nr. 1.896/2004 privind acordarea unei indemnizatii lunare cadrului didactic român care predă limba, literatura si civilizatia românească în Republica Portugheză, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.057 din 15 noiembrie 2004.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Cristian Mihai Adomnitei

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

p. Ministrul afacerilor externe,

Răduta Dana Matache,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 5 martie 2008.

Nr. 261.

 

ANEXĂ

 

CALENDAR ESTIMATIV

privind înfiintarea lectoratelor de limba română la universităti din străinătate

 

a) În anul 2008, 4 lectorate:

- 3 lectorate în Republica Federală Germania;

- un lectorat în Statul Israel.

b) În anul universitar 2008–2009, 9 lectorate:

- două lectorate în Republica Federală Germania;

- un lectorat în Republica Cipru;

- două lectorate în Regatul Spaniei;

- un lectorat în Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord;

- un lectorat în Republica Austria;

- un lectorat în Ucraina;

- un lectorat în Statele Unite ale Americii.

c) În anul universitar 2009-2010, 11 lectorate:

- două lectorate în Republica Federală Germania;

- un lectorat în Japonia;

- un lectorat în Statele Unite ale Americii;

- un lectorat în Regatul Spaniei;

- un lectorat în Regatul Belgiei;

- un lectorat în Regatul Tărilor de Jos;

- un lectorat în Republica Elenă;

- un lectorat în Republica Finlanda;

- un lectorat în Regatul Danemarcei;

- un lectorat în Federatia Rusă.

d) În anul universitar 2010-2011, 10 lectorate:

- un lectorat în Regatul Norvegiei;

- un lectorat în Confederatia Elvetiană;

- un lectorat în Republica Turcia;

- un lectorat în Regatul Suediei;

- un lectorat în Republica Irlanda;

- un lectorat în Canada;

- un lectorat în Uniunea Australiană;

- un lectorat în Republica Portugheză;

- un lectorat în Republica Federativă a Braziliei;

- un lectorat în Republica Argentina.

e) În anul universitar 2011-2012, 5 lectorate:

- un lectorat în Regatul Hasemit al Iordaniei;

- un lectorat în Republica Arabă Egipt;

- un lectorat în Republica Kazahstan;

- un lectorat în Statele Unite Mexicane;

- un lectorat în Republica Africa de Sud.