MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 205         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 17 martie 2008

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

36. - Lege privind unele măsuri pentru privatizarea Societătii Comerciale „Automobile Craiova” - S.A.

 

366. - Decret pentru promulgarea Legii privind unele măsuri pentru privatizarea Societătii Comerciale „Automobile Craiova” - S.A.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

250. - Hotărâre privind înfiintarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Bacău prin reorganizarea Statiunii de Cercetare si Productie Legumicolă Bacău

 

275. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru Departamentul pentru Afaceri Europene

 

288. - Hotărâre privind aprobarea Acordului petrolier de concesiune a depozitului de înmagazinare subterană a gazelor naturale în perimetrul Nades-Prod- Seleus-Sarmatian VII, judetul Mures, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială „AMGAZ” - S.A.

 

289. - Hotărâre privind aprobarea Acordului petrolier de concesiune a depozitului de înmagazinare subterană a gazelor naturale în perimetrul Târgu Mures Sm IV + Va, judetul Mures, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială „DEPOMURES” - S.A.

 

290. - Hotărâre privind aprobarea Licentei de concesiune a activitătii miniere de exploatare a argilei comune nr. 2.530/2001, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială „SOMACO” - S.A.

 

291. - Hotărâre privind aprobarea acordurilor de concesiune de explorare, dezvoltare si exploatare petrolieră în perimetrele E VII-1 Maramures, E VII-4 Giurgiu si E VII- 5 Rosiori, încheiate între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială „Petrom” - S.A.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

5. - Decizie a presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind încetarea concesiunii miniere pentru explorarea resurselor minerale de minereuri polimetalice si auro-argentifere din perimetrul Apuseni I, judetele Hunedoara si Alba

 

ACTE ALE CAMEREI CONSULTANTILOR FISCALI

 

12. - Hotărâre privind aprobarea Procedurilor pentru agrearea societătilor comerciale de consultantă fiscală organizatoare de cursuri de pregătire profesională pentru anul 2008

 

Rectificări la:

 - Ordinul presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor nr. 13/2008

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind unele măsuri pentru privatizarea Societătii Comerciale „Automobile Craiova” - S.A.

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Cadrul juridic al privatizării. Definitii

 

Art. 1. - Prezenta lege stabileste cadrul juridic necesar finalizării privatizării Societătii Comerciale „Automobile Craiova” - S.A., prin vânzarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unui număr de 13.716.318 actiuni, reprezentând 72,40316% din capitalul social al Societătii Comerciale „Automobile Craiova” - S.A.

Art. 2. - În sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos semnifică după cum urmează:

a) agent escrow - „Citibank România” - S.A. sau altă bancă de reputatie internatională care operează pe teritoriul României;

b) „Automobile Craiova” - S.A. - Societatea Comercială „Automobile Craiova” - S.A., cu sediul în Craiova, str. Caracal nr. 113, judetul Dolj, înregistrată la registrul comertului cu nr. J16/722/1991, cod fiscal nr. 2299988;

c) A.V.A.S. - Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, cu sediul în Bucuresti, str. Cpt. av. Alex. Serbănescu nr. 50, sectorul 1, cod fiscal nr. 11795573;

d) cont escrow - contul deschis de cumpărător la agentul escrow, în care cumpărătorul va depune pretul pentru actiunile cumpărate de la A.V.A.S.;

e) contract de vânzare-cumpărare - contractul prin care A.V.A.S. vinde către cumpărător actiunile emise de „Automobile Craiova” - S.A. prevăzute la art.1;

f) cumpărător - „Ford Motor Company” sau un afiliat al acestuia, care devine parte la contractul de vânzare-cumpărare de actiuni conform contractului de vânzare-cumpărare prevăzut în anexa la prezenta lege;

g) „Daewoo România” - S.A. - Societatea Comercială „Daewoo Automobile România” - S.A., cu sediul în Craiova, sos. Caracal km 3, judetul Dolj, înregistrată la registrul comertului cu nr. J16/3150/1994, cod fiscal nr. 6488696;

h) data finalizării - data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor prevăzute la art. 1 de la A.V.A.S. către cumpărător, în registrul depozitarului central al Bursei de Valori Bucuresti, si, respectiv, a creditării contului A.V.A.S. cu suma reprezentând pretul acestor actiuni;

i) „Mecatim” - S.A. - Societatea Comercială „Mecatim” - S.A., cu sediul în Timisoara, Calea Buziasului nr. 5, judetul Timis, înregistrată la registrul comertului cu nr. J35/692/1991, cod fiscal nr. 2488022;

j) societate-tintă - oricare dintre societătile comerciale „Automobile Craiova” - S.A., „Daewoo România” - S.A. si „Mecatim” - S.A.;

k) societăti-tintă - societătile comerciale „Automobile Craiova” - S.A., „Daewoo România” - S.A. si „Mecatim” - S.A., luate împreună.

Art. 3. - Se aprobă decizia Comisiei de privatizare a Societătii Comerciale „Automobile Craiova” - S.A., constituită prin Hotărârea Guvernului nr.37/2007 privind constituirea Comisiei de privatizare a Societătii Comerciale „Daewoo Automobile România” - S.A., cu modificările ulterioare, de selectare a ofertei tehnice si financiare depuse de „Ford Motor Company” drept ofertă câstigătoare în cadrul procedurii competitive de selectare a cumpărătorului, prin negocieri pe bază de ofertă finală, îmbunătătită si irevocabilă, derulată conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 577/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, cu modificările si completările ulterioare, si a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - (1) Se aprobă contractul de vânzare-cumpărare încheiat între A.V.A.S., în calitate de vânzător, si „Ford Motor Company”, în calitate de cumpărător, la data de 12 septembrie 2007, contract care are drept obiect vânzarea de către A.V.A.S., respectiv cumpărarea de către „Ford Motor Company” a unui număr de 13.716.318 actiuni ale „Automobile Craiova” - S.A., reprezentând 72,40316% din capitalul social al acesteia.

(2) Contractul de vânzare-cumpărare mentionat la alin. (1) este prevăzut în anexa*) la prezenta lege, care face parte integrantă din aceasta.

Art. 5. - Operatiunile de plată si încasare a pretului de cumpărare a actiunilor se vor derula prin contul bancar în valută deschis de A.V.A.S. la o bancă agreată de părti, precum si prin contul escrow constituit în scopul finalizării tranzactiei la aceeasi bancă.

Art. 6. - (1) Ulterior semnării contractului de vânzarecumpărare, se autorizează A.V.A.S. ca, în temeiul unor acorduri cu actionarii minoritari ai „Automobile Craiova” - S.A., să recurgă la schimburi de actiuni cu acestia. În temeiul acestor acorduri, A.V.A.S. este autorizată să achizitioneze de la acesti actionari minoritari actiuni detinute în „Automobile Craiova” - S.A. si să ofere în schimb actiuni detinute de A.V.A.S. la alte societăti comerciale.

(2) Actiunile dobândite de A.V.A.S., conform alin. (1), vor fi înstrăinate cumpărătorului la acelasi pret oferit pe actiune în temeiul contractului de vânzare-cumpărare, cu instituirea obligatiei cumpărătorului de a gaja cel putin 50% dintre actiunile dobândite, în scopul garantării obligatiilor investitionale si de restructurare asumate, în conditiile prevăzute în contractul de vânzare-cumpărare.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 205 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru vânzări si relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

CAPITOLUL II

Obligatii postprivatizare ale cumpărătorului. Restructurarea „Automobile Craiova” - S.A. si a societătilor controlate. Măsuri de privatizare

 

Art. 7. - (1) Se autorizează A.V.A.S. să aprobe si să participe la procesul de restructurare a societătilor comerciale „Automobile Craiova” - S.A., „Daewoo România” - S.A. si „Mecatim” - S.A., conform planului de restructurare prevăzut în contractul de vânzare-cumpărare, în temeiul următoarelor principii:

a) fuziunea societătilor-tintă, prin absorbtia de către „Daewoo România” - S.A. a societătilor comerciale „Automobile Craiova” - S.A. si „Mecatim” - S.A.;

b) divizarea ulterioară a „Daewoo România” - S.A. si constituirea a două entităti cu structuri ale actionariatului identice: o societate de productie de autoturisme – societatea principală - si o societate care nu are ca obiect si nu detine active necesare productiei de autoturisme – societatea secundară;

c) schimbul actiunilor pe care A.V.A.S. le detine în societatea principală cu actiuni pe care cumpărătorul le detine în societatea secundară.

(2) În scopul aplicării măsurilor prevăzute la alin. (1), A.V.A.S. este autorizată să întreprindă toate măsurile necesare si să împuternicească reprezentantii săi în adunările generale ale societătilor-tintă să decidă efectuarea formalitătilor procedurale si încheierea oricăror acte juridice necesare restructurării.

(3) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare, A.V.A.S. este autorizată să preia în proprietate actiuni detinute de cumpărător în societatea secundară, în schimbul cărora este autorizat să cesioneze toate actiunile detinute de A.V.A.S. în societatea principală, fără plata vreunei sulte, conform contractului de vânzare-cumpărare.

Art. 8. - (1) Prin derogare de la dispozitiile art. 27-30 din Legea nr. 137/2002, cu modificările si completările ulterioare, A.V.A.S. este autorizată să suporte în totalitate prejudiciile prevăzute la alin. (2) lit. a) - j), suferite de societătile-tintă sau de succesoarele acestora si rezultate din procesul de restructurare, cu respectarea limitelor si conditiilor prevăzute în contractul de vânzare-cumpărare.

(2) În conformitate cu prevederile alin. (1), A.V.A.S. va suporta următoarele prejudicii suferite de oricare dintre societătile-tintă sau de succesoarele acestora:

a) prejudiciile suferite ca urmare a unor acte, fapte si operatiuni a căror cauză a existat la data finalizării si care nu au fost dezvăluite cumpărătorului sau care au fost dezvăluite într-un mod incorect, incomplet ori care induce în eroare;

b) prejudiciile rezultate din contaminarea istorică a mediului, conform termenilor si conditiilor prevăzute în contractul de vânzare-cumpărare; A.V.A.S. este autorizată să acorde beneficiul garantiei privind contaminarea istorică a mediului oricărui proprietar ulterior al activelor sau al activitătilor pentru care a fost acordată garantia respectivă, conform termenilor si conditiilor prevăzute în contractul de vânzare-cumpărare, fără a depăsi perioada prevăzută în favoarea cumpărătorului;

c) prejudiciile legate de implementarea tranzactiei încheiate de „Daewoo România” - S.A. si „Daewoo Motors Company” la data de 15 noiembrie 2006, cu privire la răscumpărarea actiunilor proprii;

d) prejudiciile legate de eventualele încălcări ale prevederilor Legii nr. 71/1994 privind acordarea unor facilităti suplimentare fată de Legea nr. 35/1991, republicată, pentru atragerea de investitori străini în industrie, în cazul „Daewoo România” - S.A., altele decât cele prevăzute la lit. j);

e) prejudiciile care vor rezulta din proceduri judiciare initiate împotriva „Daewoo România” - S.A. sau împotriva „Automobile Craiova” - S.A. de succesorii „Daewoo Motors Company”, de orice afiliat al grupului de companii „Daewoo”, de „GM Daewoo Auto & Technology Company” sau de orice afiliat al grupului de companii „General Motors”, indiferent dacă respectivele proceduri sunt legate de acorduri la care „Daewoo România” - S.A. sau „Automobile Craiova” - S.A. sunt parte;

f) prejudiciile legate de sanctiuni impuse societătilor-tintă de autoritătile competente în domeniul concurentei;

g) prejudiciile rezultate din cereri de restituire sau plângeri referitoare la titlul de proprietate, introduse împotriva „Daewoo România” - S.A. sau „Automobile Craiova” - S.A., care privesc proprietătile identificate în contractul de vânzarecumpărare ca fiind active importante pentru activitatea de productie de autovehicule si care ar conduce la pierderea dreptului de proprietate asupra respectivelor proprietăti sau ar restrânge utilizarea lor de către „Daewoo România” - S.A., de „Automobile Craiova” - S.A. sau de succesoarea acestora;

h) prejudiciile rezultate din defecte existente ale produselor „Automobile Craiova” - S.A. sau ale produselor pe care „Daewoo România” - S.A. le-a introdus pe piată înainte de data finalizării sau la un moment ulterior, dacă au fost realizate după un model sau conform unui proces de productie introdus anterior datei finalizării;

i) prejudiciile derivate din garantiile legale sau contractuale în legătură cu produsele pe care „Automobile Craiova” - S.A. si/sau „Daewoo România” - S.A. le-au introdus pe piată anterior datei finalizării sau ulterior acestei date, dacă au fost realizate după un model sau conform unui proces de productie introdus anterior datei finalizării;

j) prejudiciile legate de oricare dintre procedurile administrative sau civile initiate de către „Daewoo Automobile România” - S.A. sau de autoritătile vamale, în legătură cu recuperarea facilitătilor fiscale acordate „Daewoo România” - S.A., conform Legii nr. 71/1994, aflate pe rolul instantelor la data finalizării.

(3) Plata prejudiciilor prevăzute la alin. (2) se va face către societatea-tintă afectată sau către succesorii acesteia, conform prevederilor contractului de vânzare-cumpărare.

(4) Prin derogare de la dispozitiile art. 30 din Legea nr. 137/2002, cu modificările si completările ulterioare, A.V.A.S. este autorizată să suporte în totalitate prejudiciile produse cumpărătorului, rezultate din încălcarea declaratiilor si a garantiilor date de A.V.A.S. în cadrul contractului de vânzarecumpărare, cu referire limitativă la: statutul acestei institutii, capacitatea sa de a încheia contractul de vânzare-cumpărare, numărul si valoarea actiunilor înstrăinate.

Art. 9. - Sumele necesare pentru plata de către vânzător a despăgubirilor sunt asigurate de A.V.A.S. din bugetul propriu de venituri si cheltuieli.

Art. 10. - Prin derogare de la prevederile art. 9 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri pentru monitorizarea postprivatizare a contractelor de vânzarecumpărare de actiuni detinute de stat la societătile comerciale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 506/2002, cu modificările si completările ulterioare, într-o perioadă de 4 ani de la data finalizării procesului de privatizare, orice fuziune sau divizare a „Automobile Craiova” - S.A. se va face numai după notificarea prealabilă a A.V.A.S. si încheierea unui act aditional cu această autoritate, într-un termen de maximum 15 zile de la notificare. A.V.A.S. va lua măsurile organizatorice necesare pentru încheierea actului aditional în acest termen. Art. 11. - Prin derogare de la prevederile art. 91 si 20 din Ordonanta Guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 506/2002, cu modificările si completările ulterioare, într-o perioadă de 4 ani de la data finalizării procesului de privatizare, cumpărătorul va putea transfera actiunile dobândite la „Automobile Craiova” - S.A. sau actiunile detinute de cumpărător în societatea succesoare a „Automobile Craiova” - S.A., în urma restructurării societătilortintă conform art. 7, precum si obligatiile din contractul de vânzare-cumpărare, fără acordul vânzătorului, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor conditii:

a) transferul are loc către o persoană juridică detinută în totalitate de către cumpărător;

b) cumpărătorul va rămâne solidar răspunzător cu cesionarul pentru respectarea tuturor obligatiilor asumate prin contractul de vânzare-cumpărare;

c) încheierea unui act aditional la contractul de vânzarecumpărare semnat de A.V.A.S., cumpărător si cesionar.

Art. 12. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 41 alin. (1) din Legea nr. 137/2002, cu modificările si completările ulterioare, în cazul în care A.V.A.S. constată că oricare dintre obligatiile postprivatizare ale cumpărătorului nu a fost îndeplinită conform contractului de vânzare-cumpărare, va urma procedura prevăzută în contractul de vânzare-cumpărare pentru a încerca remedierea acestei situatii în mod amiabil, iar în cazul în care diferendele dintre părti persistă, va proceda conform mecanismului de rezolvare a disputelor neconciliate prevăzute în acelasi contract.

(2) După parcurgerea etapelor prevăzute la alin. (1), încheiate cu emiterea unei decizii arbitrale favorabile A.V.A.S., această autoritate va impune asupra cumpărătorului sanctiunile prevăzute în contractul de vânzare-cumpărare si va executa garantiile acordate de cumpărător.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii finale

 

Art. 13. - Membrii comisiei de privatizare si ai comisiei de negociere pentru privatizarea „Automobile Craiova” - S.A. nu răspund pentru garantiile si declaratiile furnizate de către vânzător cumpărătorului prin contractul de vânzare-cumpărare.

Art. 14. - Măsurile de natura ajutorului de stat, prevăzute în contractul de vânzare-cumpărare, vor fi notificate potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 137/2007, si se vor acorda numai după autorizarea acestora de autoritătile competente, în conditiile îndeplinirii criteriilor prevăzute în legislatia secundară privind ajutorul de stat. A.V.A.S. nu are nicio răspundere fată de cumpărător sau de societătile-tintă în cazul eventualei respingeri sau autorizări limitate a acestor ajutoare de stat.

Art. 15. - La articolul 2 din Legea nr. 71/1994 privind acordarea unor facilităti suplimentare fată de Legea nr. 35/1991, republicată, pentru atragerea de investitori străini în industrie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 189 din 22 iulie 1994, se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Sanctiunea prevăzută la alin. (1) nu se aplică în cazul în care reducerea capitalului social si retragerea din societate a investitorului străin este aprobată prin act normativ cu putere de lege sau societatea face obiectul unor măsuri de privatizare sau restructurare aprobate de Guvern.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 17 martie 2008.

Nr. 36.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind unele măsuri pentru privatizarea Societătii Comerciale „Automobile Craiova” - S.A.

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind unele măsuri pentru privatizarea Societătii Comerciale „Automobile Craiova” - S.A. si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 16 martie 2008.

Nr. 366.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind înfiintarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Bacău prin reorganizarea Statiunii de Cercetare si Productie Legumicolă Bacău

 

În temeiul art.108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se înfiintează Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Bacău, institutie publică cu personalitate juridică, finantată din venituri proprii, cu sediul în municipiul Bacău, Calea Bârladului nr. 220, judetul Bacău, în subordinea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti”, prin reorganizarea Statiunii de Cercetare si Productie Legumicolă Bacău, care se desfiintează.

Art. 2. - (1) Patrimoniul Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Bacău, în valoare de 1.179.283,76 lei, potrivit situatiei financiare încheiate la data de 31 decembrie 2007, se preia pe bază de protocol de predare-preluare de la Statiunea de Cercetare si Productie Legumicolă Bacău, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, întocmindu-se balanta de verificare la data respectivă, din partea predătorului, conform reglementărilor contabile aplicabile.

(2) Suprafetele de teren de 100,00 ha, aflate în domeniul public al statului si în administrarea Agentiei Domeniilor Statului si concesionate Statiunii de Cercetare si Productie Legumicolă Bacău, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, trec în administrarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Bacău.

(3) Predarea-preluarea suprafetelor de teren prevăzute la alin. (2) se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(4) Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Bacău administrează bunuri proprietate publică a statului si exercită drept de proprietate asupra bunurilor proprii dobândite în conditiile legii, prevăzute în anexa nr. 2.

(5) Se aprobă trecerea bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Statiunii de Cercetare si Productie Legumicolă Bacău, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, în domeniul privat al statului si în administrarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Bacău.

Art. 3. - (1) Pentru suprafetele de teren din domeniul public al statului prevăzute la art. 2 alin. (2) pentru care se vor valida cereri de reconstituire a dreptului de proprietate, în temeiul prevederilor legilor fondului funciar, se aplică prevederile art. III alin. (11) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 10 alin. (1) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 10 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică a statului si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Pentru suprafetele de teren care se restituie pe vechiul amplasament persoanelor îndreptătite în conditiile art. 9 alin. (1) si (11) din Legea nr. 1/2000, cu modificările si completările ulterioare, Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Bacău va primi în administrare suprafete de teren corespunzătoare din proprietatea statului.

Art. 4. - Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Bacău are ca obiect de activitate următoarele activităti codificate în baza clasificării CAEN:

1. Sectiunea M - Activităti profesionale, stiintifice si tehnice a) Diviziunea 72 Cercetare-dezvoltare; grupa 721 Cercetaredezvoltare în stiinte naturale si inginerie; clasa 7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie; clasa 7219 Cercetaredezvoltare în alte stiinte naturale si inginerie;

b) Diviziunea 69 Activităti juridice si de contabilitate; grupa 691 Activităti juridice; clasa 6910 Activităti juridice; grupa 692 Activităti de contabilitate si audit financiar; consultantă în domeniul fiscal; clasa 6920 Activităti de contabilitate si audit financiar; consultantă în domeniul fiscal;

c) Diviziunea 71 Activităti de arhitectură si inginerie; activităti de testări si analiză tehnică; grupa 711 Activităti de arhitectură, inginerie si servicii de consultantă tehnică legate de acestea; clasa 7111 Activităti de arhitectură; clasa 7112 Activităti de inginerie si consultantă tehnică legate de acestea; grupa 712 Activităti de testări si analize tehnice; clasa 7120 activităti de testări si analize tehnice;

d) Diviziunea 73 Publicitate si activităti de studiere a pietei; grupa 732 Activităti de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice; clasa 7320 Activităti de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice;

e) Diviziunea 74 Alte activităti profesionale, stiintifice si tehnice; grupa 749 Alte activităti profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.; clasa 7490 Alte activităti profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.;

2. Sectiunea A - Agricultură, silvicultură si pescuit - Diviziunea 01 Agricultură, vânătoare si servicii anexe; grupa 011 Cultivarea plantelor nepermanente; clasa 0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producătoare de seminte oleaginoase; clasa 0113 Cultivarea legumelor si a pepenilor, a rădăcinoaselor si tuberculilor; 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente; grupa 012 Cultivarea plantelor din culturi permanente; clasa 0121 Cultivarea strugurilor; clasa 0124 Cultivarea fructelor semintoase si sâmburoase; clasa 0125 Cultivarea fructelor arbustilor fructiferi, căpsunilor, nuciferelor si a altor pomi fructiferi; clasa 0126 Cultivarea fructelor oleaginoase; clasa 0127 Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor; clasa 0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale si a plantelor de uz farmaceutic; clasa 0129 Cultivarea altor plante permanente; grupa 013 Cultivarea plantelor pentru înmultire; clasa 0130 Cultivarea plantelor pentru înmultire; grupa 016 Activităti auxiliare agriculturii si activităti după recoltare; clasa 0161 Activităti auxiliare pentru productia vegetală; clasa 0162 Activităti auxiliare pentru cresterea animalelor; clasa 0163 Activităti după recoltare; clasa 0164 Pregătirea semintelor.

3. Sectiunea C - Industria prelucrătoare

a) Diviziunea 10 Industria alimentară; gr upa 103 Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor; clasa 1032 Fabricarea sucurilor de fructe si legume; clasa 1039 Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor n.c.a.; grupa 108 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.; clasa 1084 Fabricarea condimentelor si ingredientelor; clasa 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.;

b) Diviziunea 11 Fabricarea băuturilor; grupa 110 Fabricarea băuturilor; clasa 1101 Distilarea, rafinarea si mixarea băuturilor alcoolice; clasa 1102 Fabricarea vinurilor din struguri; clasa 1103 Fabricarea cidrului si a altor vinuri din fructe; clasa 1104 Fabricarea altor băuturi nedistilate, obtinute prin fermentare;

4. Sectiunea G - Comert cu ridicata si cu amănuntul; repararea autovehiculelor si motocicletelor

a) Diviziunea 46 Comert cu ridicata, cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete; grupa 461 Activităti de intermediere în comertul cu ridicata; clasa 4611 Intermedieri în comertul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile si cu semifabricate; clasa 4617 Intermedieri în comertul cu produse alimentare, băuturi si tutun; grupa 462 Comert cu ridicata al produselor agricole brute si al animalelor vii; clasa 4621 Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat; clasa 4622 Comert cu ridicata al florilor si al plantelor; clasa 4623 Comert cu ridicata al animalelor vii; grupa 463 Comert cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor si al tutunului; clasa 4631 Comert cu ridicata al fructelor si legumelor; clasa 4634 Comert cu ridicata al băuturilor; grupa 467 Comert cu ridicata specializat al altor produse; clasa 4677 Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor; grupa 469 Comert cu ridicata nespecializat; clasa 4690 Comert cu ridicata nespecializat;

b) Diviziunea 47 Comert cu amănuntul, cu exceptia autovehiculelor si motocicletelor; grupa 471 Comert cu amănuntul în magazine nespecializate; clasa 4711 Comert cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi si tutun; grupa 472 Comert cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor si al produselor din tutun, în magazine specializate; clasa 4721 Comert cu amănuntul al fructelor si legumelor proaspete, în magazine specializate; clasa 4725 Comert cu amănuntul al băuturilor în magazine specializate; clasa 4729 Comert cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate; grupa 477 Comert cu amănuntul al altor bunuri, în magazine specializate; clasa 4776 Comert cu amănuntul al florilor, plantelor si semintelor; comert cu amănuntul al animalelor de companie si al hranei pentru acestea, în magazine specializate;

5. Sectiunea H - Transport si depozitare

a) Diviziunea 49 Transporturi terestre si transporturi prin conducte; grupa 494 Transporturi rutiere de mărfuri si servicii de mutare; clasa 4941 Transporturi rutiere de mărfuri;

b) Diviziunea 52 Depozitare si activităti auxiliare pentru transporturi; grupa 521 Depozitări; clasa 5210 Depozitări; grupa 522 Activităti anexe pentru transporturi; clasa 5221 Activităti de servicii anexe pentru transporturi terestre; clasa 5224 Manipulări;

6. Sectiunea I - Hoteluri si restaurante

a) Diviziunea 55 Hoteluri si alte facilităti de cazare; grupa 552 Facilităti de cazare pentru vacante si perioade de scurtă durată; clasa 5520 facilităti de cazare pentru vacante si perioade de scurtă durată; grupa 559 Alte servicii de cazare; clasa 5590 Alte servicii de cazare;

b) Diviziunea 56 Restaurante si alte activităti de servicii de alimentatie; grupa 562 Activităti de alimentatie (catering) pentru evenimente si alte servicii de alimentatie; clasa 5629 Alte servicii de alimentatie n.c.a.;

7. Sectiunea J - Informatii si comunicatii

a) Diviziunea 58 Activităti de editare; grupa 581 Activităti de editare a cărtilor, ziarelor, revistelor si alte activităti de editare; clasa 5819 Alte activităti de editare;

b) Diviziunea 59 Activităti de productie cinematografică, video si de programe de televiziune; înregistrări audio si activităti de editare muzicală; grupa 592 Activităti de realizare a înregistrărilor audio si activităti de editare muzicală; clasa 5920 Activităti de realizare a înregistrărilor audio si activităti de înregistrare muzicală;

c) Diviziunea 62 Activităti de servicii în tehnologia informatiei; grupa 620 Activităti de servicii în tehnologia informatiei; clasa 6202 Activităti de consultantă în tehnologia informatiei; clasa 6203 Activităti de management (gestiune si exploatare a mijloacelor de calcul); clasa 6209 Alte activităti de servicii privind tehnologia informatiei;

d) Diviziunea 63 Activităti de servicii informatice; grupa 631 Activităti ale portalurilor web, prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activităti conexe;clasa 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activităti conexe;

8. Sectiunea L - Tranzactii imobiliare

Diviziunea 68 Tranzactii imobiliare; grupa 681 Cumpărarea si vânzarea de bunuri imobiliare proprii; clasa 6810 Cumpărarea si vânzarea de bunuri imobiliare proprii; grupa 682 Închirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate; clasa 6820 Închirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;

9. Sectiunea N - Activităti de servicii administrative si activităti de servicii suport Diviziunea 81 Activităti de peisagistică si servicii pentru clădiri; grupa 812 Activităti de curătenie; clasa 8121 Activităti generale de curătenie a clădirilor; grupa 813 Activităti de întretinere peisagistică; clasa 8130 Activităti de întretinere peisagistică;

10. Sectiunea P - Învătământ

Diviziunea 85 Învătământ; grupa 855 Alte forme de învătământ; clasa 8559 Alte forme de învătământ n.c.a.;

11. Sectiunea R - Activităti de spectacole, culturale si recreative

Diviziunea 91 Activităti ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor  si alte activităti culturale; grupa 910 Activităti ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor si alte activităti culturale; clasa 9101 Activităti ale bibliotecilor si arhivelor;

12. Sectiunea S - Alte activităti de servicii

Diviziunea 94 Activităti asociative diverse; grupa 941 Activităti ale organizatiilor economice, patronale si profesionale; clasa 9411 Activităti ale organizatiilor economice si patronale; clasa 9412 Activităti ale organizatiilor profesionale; grupa 942 Activităti ale sindicatelor salariatilor; clasa 9420 Activităti ale sindicatelor salariatilor;

13. Relatii stiintifice internationale, relatii de cooperare si de comert interior si exterior cu diferite institutii, organizatii si operatori economici.

Art. 5. - Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Bacău se poate asocia pentru realizarea unor proiecte si lucrări în domeniul agricol, cu aprobarea consiliului de administratie si cu avizul Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti”, cu alte unităti de cercetaredezvoltare, de interes public si privat, cu institutii de învătământ acreditate si cu operatori economici din tară si din străinătate.

Art. 6. - Finantarea activitătilor Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Bacău se asigură din venituri provenite din:

a) contracte de finantare, încheiate pe perioade multianuale, pentru realizarea programelor, proiectelor de cercetaredezvoltare si inovare finantate din fonduri publice obtinute în conditiile legii;

b) contracte de finantare pentru programe si proiecte sectoriale finantate de Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale si cofinantarea unor programe proprii de către Academia de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti”, obtinute prin competitie sau direct;

c) contractarea unor servicii de cercetare, extensie, consultantă si expertiză cu institutii, operatori economici, organizatii neguvernamentale si cu alte persoane fizice si juridice din tară si din străinătate;

d) valorificarea produselor rezultate din activitatea de cercetare-dezvoltare, din activitatea de producere de furaje speciale, animale de rasă si a oricăror alte produse realizate de acestea;

e) redevente asupra creatiilor originale;

f) vânzări de licente, tehnologii si metode;

g) valorificarea activelor fixe proprii disponibile sau componentelor si materialelor rezultate în urma casării, chirii, dobânzi la disponibilitătile din conturile bancare si Trezoreria Statului, prestări de servicii, analize;

h) contracte de parteneriat public-privat, precum si din diferite forme de participare directă a capitalului privat la activitatea de cercetare-dezvoltare;

i) alte venituri, conform dispozitiilor legale.

Art. 7. - Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Bacău poate beneficia de fonduri alocate din bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale pentru investitii, dotări, aparatură, echipamente si instalatii necesare realizării obiectivelor sale de cercetare-dezvoltare specifice, în conditiile legii.

Art. 8. - (1) Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Bacău preia toate drepturile si este tinută de toate obligatiile Statiunii de Cercetare si Productie Legumicolă Bacău.

(2) Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Bacău se substituie în toate litigiile în curs ale Statiunii de Cercetare si Productie Legumicolă Bacău.

(3) Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Bacău calculează si înregistrează amortizarea activelor fixe potrivit legii si conduce evidenta contabilă potrivit planului de conturi pentru institutii publice.

Art. 9. - Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Bacău poate înfiinta în cadrul structurii organizatorice, cu respectarea prevederilor art. 7 alin. (3) din Legea nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitătilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti”, cu modificările si completările ulterioare, subunităti cu sau fără personalitate juridică, necesare realizării obiectului de activitate, care conduc si organizează contabilitatea potrivit legii.

Art. 10. - (1) Personalul Statiunii de Cercetare si Productie Legumicolă Bacău se preia de către Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Bacău si îsi păstrează drepturile salariale avute, până la negocierea unui nou contract colectiv de muncă.

(2) Salarizarea personalului se face în conformitate cu reglementările legale în vigoare privind utilizarea veniturilor realizate de institutiile publice finantate integral din venituri proprii.

(3) În anii în care Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Bacău beneficiază de fonduri alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, se aplică salarizarea personalului din sectorul bugetar.

Art. 11. - (1) Veniturile si cheltuielile Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Bacău se cuprind în bugetul de venituri si cheltuieli al acesteia.

(2) Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Bacău întocmeste bugetul de venituri si cheltuieli care se aprobă de consiliul de administratie, cu avizul Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti”.

(3) Excedentele rezultate din executia bugetelor de venituri si cheltuieli se reportează în anul următor.

Art. 12. - Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Bacău beneficiază de prevederile art. 141 din Legea nr. 290/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 13. - Regulamentul de organizare si functionare si structura organizatorică ale Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Bacău se aprobă de consiliul de administratie si se validează prin decizie a presedintelui Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti”.

Art. 14. - (1) Conducerea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Bacău se asigură de consiliul de administratie format din 7 membri si de director.

(2) Din componenta consiliului de administratie fac parte, de drept, un reprezentant al Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, un reprezentant al Ministerului Economiei si Finantelor, un reprezentant al Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti”, presedintele consiliului stiintific si directorul unitătii, care este si presedintele consiliului de administratie, si salariati, specialisti din domeniu, din cadrul unitătii. Numirea si eliberarea membrilor consiliului de administratie se fac prin decizie a presedintelui Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti”.

(3) Conducerea executivă se asigură de director, numit prin decizie a presedintelui Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti” pe o perioada de 4 ani, pe baza rezultatelor concursului de selectie organizat conform legislatiei în vigoare. La expirarea acestui termen, în functie de performantele realizate, numirea directorului poate fi prelungită pentru o perioadă de cel mult 4 ani.

(4) Atributiile conducerii se stabilesc în Regulamentul de organizare si functionare al Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Bacău.

(5) Directorul Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Bacău îndeplineste atributiile ordonatorului de credite, potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare.

Art. 15. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Gheorghe Albu,

secretar de stat

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Cristian Mihai Adomnitei

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 5 martie 2008.

Nr. 250.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATE DE IDENTIFICARE

a suprafetelor de teren din domeniul public al statului care se dau în administrarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Bacău

 

 

Locul unde este situat terenul

 

Caracteristicile tehnice ale terenului

 

Tarlaua

Parcela

Categoria de folosintă

Suprafata — ha —

Municipiul Bacău

27

868

Arabil

0,34

Total

 

 

Arabil

0,34

Comuna Negri

3

12

Arabil

40,03

 

3

16

Arabil

18,53

 

3

18

Arabil

3,73

Total

 

 

Arabil

62,29

Comuna LeteaVeche

13

1

Arabil

2,69

 

13

3

Arabil

0,81

 

13

4

Arabil

0,82

 

13

5

Arabil

2,71

 

13

7

Arabil

2,95

 

13

8

Arabil

2,46

 

13

9

Arabil

1,10

 

13

13

Arabil

1,45

 

13

14

Arabil

1,62

 

13

15

Arabil

0,96

 

13

16

Arabil

0,92

 

13

17

Arabil

1,49

 

13

18

Arabil

1,20

 

13

19

Arabil

2,74

 

13

20

Arabil

1,38

 

13

21

Arabil

2,01

Total

 

 

Arabil

27,31

TOTAL

 

 

AGRICOL

89,94

Municipiul Bacău

77

50

Curti, constructii

0,53

 

27

868/1

Curti, constructii

0,96

Total

 

 

Curti, constructii

1,49

Comuna Negri

3

17

Curti, constructii

0,47

 

3

5/1

Curti, constructii

1,94

 

3

20

Curti, constructii

1,48

Total

 

 

Curti, constructii

3,89

Comuna Letea Veche

13

2

Curti, constructii

0,41

 

13

6

Curti, constructii

0,37

 

13

10

Curti, constructii

1,46

 

13

11

Curti, constructii

0,32

Total

 

 

Curti, constructii

2,56

Comuna Negri

3

19

Drum

0,75

 

13

22

Drum

1,19

Total

 

 

Drum

1,94

Total

 

 

Neproductiv Neproductiv

0,18 0,18

TOTAL

 

 

NEAGRICOL

10,06

TOTAL GENERAL:

 

 

 

100,00*)

 


*) Suprafață înregistrată la Ministerul Economiei și Finanțelor cu nr. MF 102.625.

 

ANEXA Nr. 2

 

BUNURILE

din domeniul public al statului, bunurile proprietate privată a statului si bunurile proprii ale Statiunii de Cercetare si Productie Legumicolă Bacău, care trec în patrimoniul Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Bacău

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public

al statului)

 

 

 

 

Nr. M.F

Cod de clasificare

Denumire

Date de identificare

Anul

dobândirii

(dării în

folosintă)

Valoarea

de inventar

(lei)

Situatia juridică

Tip bun

Descriere tehnică (pe scurt)

Vecinătăti (după caz, pe scurt)

Adresa

Baza legală

în administrare/ concesiune

102.618

8.29.06

Pavilion administrativ şi laborator cercetare

Trei nivele S=1.134m2

N — şosea interjudeteană; curti interioare

Tara: România, judet: Bacău, municipiul Bacău, Calea Bârladului nr. 220

1979

50.000

PV prelucrare de la constructor

în administrare

Imobil

 

 

Total:

 

 

 

 

50.000

 

 

 

 

Nr. crt.

Grupa

Denumirea

Valoarea

de inventar

(lei)

Situatia juridică

1

1

Constructii

140.156,70

în proprietate

2

2

Echipamente tehnologice

402.693,98

în proprietate

3

3

Aparate şi instalatii de măsurare, control şi reglare

209.375,19

în proprietate

4

4

Mijloace de transport

173.823,36

în proprietate

5

6

Mobilier, aparatură de birotică şi alte active corporale

 

 

 

 

TOTAL:

1.007.851,76

 

 

ANEXA Nr. 3

 

BUNURILE

din domeniul public al statului si din administrarea Statiunii de Cercetare si Productie Legumicolă Bacău, care trec în domeniul privat al statului si în administrarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Bacău

 


Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

Nr. M.F

Cod de clasificare

 

 

Denumire

 

 

Date de identificare

Anul

dobândirii

(dării în

folosintă)

Valoarea

de

inventar

(lei)

Situatia

uridică

Tip bun

 

 

Descriere tehnică (pe scurt)

Vecinătăti (după caz, pe scurt)

Adresa

Baza legală

în administrare/ concesiune

102.547

8.29.06

Atelier mecanic

Beton, 2 nivele, S=657 m2

Curti interioare, seră

Tara: România, judet: Bacău, municipiul Bacău, Calea Bârladului nr. 220

1978

16.000

PV preluare de la constructor

în administrare

Imobil

102.576

8.29.06

Atelier mecanic

Beton

S = 509 m2

N — Str. Narciselor, E — SC Dacia, S — Tofan Marcel, V — Calea ferată

Tara: România, judet: Bacău, municipiul Bacău, Str. Narciselor nr. -

1967

2.011

Protocol preluare de la IAS Bacău

în administrare

Imobil

102.581

8.29.06

Clădire din cărămidă

S = 297 m2

N — Str. Narciselor, E — SC Dacia, S — Tofan Marcel, V — Calea ferată

Tara: România, judet: Bacău, municipiul Bacău, Str. Narciselor nr. -

1930

1.721

PV preluare de la constructor

în administrare

Imobil

102.584

8.29.06

Magazie — depozit unelte

Cărămidă S=102m2

N — platformă beton, E —seră, S-V —curti, constructii

Tara: România, judet: Bacău, municipiul Bacău, comuna Letea Veche

1980

700

PV preluare de la constructor

în administrare

Imobil

102.590

8.29.06

Statie de conditionat seminte

Beton, cărămidă S = 383 m2

N — Sosea interjudeteană; curti interioare

Tara: România, judet: Bacău, municipiul Bacău, Calea Bârladului nr. 220

1979

20.000

PV preluare de la constructor

în administrare

Imobil

102.592

8.29.06

Statie andive

Cărămidă S=483 m2

N — seră,

E, V, S — teren arabil

Tara: România, judet: Bacău, municipiul Bacău, comuna Letea Veche nr. -

1981

3.000

PVRnr.1 dec. 1983 cu Antrepriza de Constructii Bacău

în administrare

Imobil


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

 

 

 

 

Nr. M.F

Cod de clasificare

Denumire

Date de identificare

Anul

dobândirii

(dării în

folosintă)

Valoarea

de inventar

(lei)

Situatia juridică

Tip bun

Descriere tehnică (pe scurt)

Vecinătăti (după caz, pe scurt)

Adresa

Baza legală

în administrare/ concesiune

102.598

8.29.06

Dormitor — Brad

Cărămidă, un nivel S = 333 m2

NV — Teren statiune, N —drum judetean, S — teren particular

Tara: România, judet: Bacău, comuna Negri

1990

6.000

PV preluare de la constructor

în administrare

Imobil

102.603

8.29.06

Clădire centrală termică

Cărămidă S = 414m2

N — Sosea interjudeteană; curti interioare

Tara: România, judet: Bacău, municipiul Bacău, Calea Bârladului nr. 220

1979

30.000

PV preluare de la constructor

în administrare

Imobil

102.604

8.29.06

Cămin 3 etaje

S = 1.427 m2

Curti interioare

Tara: România, judet: Bacău, municipiul Bacău, Calea Bârladului nr. 220

1979

20.000

PV preluare de la constructor

în administrare

Imobil

102.621

8.29.06

Grajd pentru animale

Cărămidă

S = 78 m2

Teren arabil, N — râul Siret

Tara: România, judet: Bacău, comuna Negri nr. -

1990

2.000

PV preluare de la constructor

în administrare

Imobil

102.624

8.29.06

Cantină

Un nivel, beton S = 447 m2

Curti interioare

Tara: România, judet: Bacău, municipiul Bacău, Calea Bârladului nr. 220

1979

20.000

PV preluare de la constructor

în administrare

Imobil

 

 

Total

 

 

 

 

121.432

 

 

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru Departamentul pentru Afaceri Europene

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului, pentru Departamentul pentru Afaceri Europene, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, cu suma de 2.000 mii lei la capitolul 51.01 „Autorităti publice si actiuni externe”, la titlul 20 „Bunuri si servicii”.

Art. 2. - Ministerul Economiei si Finantelor este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Secretariatului General al Guvernului, pe anul 2008.

Art. 3. - Departamentul pentru Afaceri Europene răspunde de modul de utilizare a sumei alocate potrivit prezentei hotărâri, în conformitate cu prevederile legale.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ilie Gavril Bolojan

Departamentul pentru Afaceri Europene,

Adrian Ciocănea,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 12 martie 2008.

Nr. 275.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Acordului petrolier de concesiune a depozitului de înmagazinare subterană a gazelor naturale în perimetrul Nades-Prod-Seleus-Sarmatian VII, judetul Mures, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială „AMGAZ” - S.A.

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 31 alin. (1) din Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Acordul petrolier de concesiune a depozitului de înmagazinare subterană a gazelor naturale în perimetrul Nades-Prod-Seleus-Sarmatian VII, judetul Mures, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială „AMGAZ” - S.A., în calitate de concesionar, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Acordul petrolier de concesiune a depozitului de înmagazinare subterană a gazelor naturale, aprobat potrivit art. 1, intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Bogdan Găbudeanu

Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Attila Korodi

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 12 martie 2008.

Nr. 288.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Acordului petrolier de concesiune a depozitului de înmagazinare subterană a gazelor naturale în perimetrul Târgu Mures Sm IV + Va, judetul Mures, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială „DEPOMURES” - S.A.

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 31 alin. (1) din Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Acordul petrolier de concesiune a depozitului de înmagazinare subterană a gazelor naturale în perimetrul Târgu Mures Sm IV + Va, judetul Mures, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială „DEPOMURES” - S.A., în calitate de concesionar, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Acordul petrolier de concesiune a depozitului de înmagazinare subterană a gazelor naturale, aprobat potrivit art. 1, intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Bogdan Găbudeanu

Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Attila Korodi

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 12 martie 2008.

Nr. 289.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Licentei de concesiune a activitătii miniere de exploatare a argilei comune nr. 2.530/2001, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse  Minerale si Societatea Comercială „SOMACO” - S.A.

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 13 si al art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare a argilei comune nr. 2.530/2001, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială „SOMACO” - S.A., cu sediul în municipiul Bucuresti, bd. Timisoara nr. 92A, sectorul 6, în calitate de concesionar, în perimetrul Branistea Vest, situat în comuna Branistea, judetul Galati, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare prevăzută la art. 1 intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Bogdan Găbudeanu

Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Attila Korodi

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 12 martie 2008.

Nr. 290.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea acordurilor de concesiune de explorare, dezvoltare si exploatare petrolieră în perimetrele E VII-1 Maramures, E VII-4 Giurgiu si E VII-5 Rosiori, încheiate între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială „Petrom” - S.A.

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 31 alin. (1) din Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă acordurile de concesiune de explorare, dezvoltare si exploatare petrolieră în perimetrele E VII- 1 Maramures, E VII-4 Giurgiu si E VII-5 Rosiori, încheiate între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială „Petrom” - S.A., în calitate de concesionar, prevăzute în anexele nr. 1-3*), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Acordurile de concesiune pentru explorare, dezvoltare si exploatare petrolieră, aprobate potrivit art. 1, intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Bogdan Găbudeanu

Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Attila Korodi

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 12 martie 2008.

Nr. 291.

 

*) Anexele nr. 1-3 nu se publică, fiind clasificate potrivit legii.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

DECIZIE

privind încetarea concesiunii miniere pentru explorarea resurselor minerale de minereuri polimetalice si auro-argentifere din perimetrul Apuseni I, judetele Hunedoara si Alba

 

Având în vedere:

- art. 31 lit. b), în conditiile stabilite la art. 32 din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare;

- Referatul Directiei generale gestionare, evaluare si concesionare resurse/rezerve minerale. Integrare europeană nr. 300.078 din 12 martie 2008,

în temeiul prevederilor art. 37 alin. (1) din Legea nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite prezenta decizie.

Art. 1. - Concesiunea minieră de explorare a resurselor minerale de minereuri polimetalice si auro-argentifere din perimetrul Apuseni I, judetele Hunedoara si Alba, convenită prin Licenta de concesiune nr. 1.057 din 14 februarie 1999, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială „SAMAX ROMÂNIA” - S.R.L., cu sediul în municipiul Baia Mare, judetul Maramures, în calitate de concesionar, încetează la data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 2. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Bogdan Găbudeanu

 

Bucuresti, 12 martie 2008.

Nr. 5.

 

ACTE ALE CAMEREI CONSULTANTILOR FISCALI

 

CAMERA CONSULTANTILOR FISCALI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Procedurilor pentru agrearea societătilor comerciale de consultantă fiscală organizatoare de cursuri de pregătire profesională pentru anul 2008

 

Având în vedere prevederile art. 11 lit. f) din Ordonanta Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea si exercitarea activitătii de consultantă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările si completările ulterioare, potrivit cărora Camera Consultantilor Fiscali din România are competenta legală de a organiza cursuri de perfectionare a consultantilor fiscali, precum si prevederile art. 13 alin. (1) lit. g) si art. 44 lit. b) si c) din Regulamentul de organizare si functionare a Camerei Consultantilor Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultantilor Fiscali nr. 5/2007,

în scopul asigurării conditiilor necesare îndeplinirii obiectivului pregătirii profesionale continue a membrilor Camerei Consultantilor Fiscali din România, de a mentine competenta profesională a consultantilor fiscali la nivelul impus de standardele si reglementările din domeniu,

în temeiul art. 32 alin. (1) lit. q) si alin. (2) din regulamentul de organizare si functionare sus-mentionat,

Consiliul superior al Camerei Consultantilor Fiscali, întrunit în sedinta din 11 martie 2008, hotărăste:

Art. 1. - Se aprobă Procedurile pentru agrearea societătilor comerciale de consultantă fiscală organizatoare de cursuri de pregătire profesională pentru anul 2008, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Directia de învătământ si Secretariatul general vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Camerei Consultantilor Fiscali,

Daniel Chitoiu

 

Bucuresti, 11 martie 2008.

Nr. 12.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURI

pentru agrearea societătilor comerciale de consultantă fiscală organizatoare de cursuri de pregătire profesională pentru anul 2008

 

1. Conditii de agreare

Societătile care doresc să organizeze în colaborare cu Camera Consultantilor Fiscali programul de pregătire profesională trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

a) să fie societate de consultantă fiscală, înscrisă în Registrul consultantilor fiscali si al societătilor comerciale de consultantă fiscală;

b) să aibă în obiectul de activitate codul CAEN care include organizarea de cursuri;

c) să propună lectori care să îndeplinească cerintele tematice agreate de Consiliul superior al Camerei Consultantilor Fiscali potrivit Programului de pregătire profesională aferent anului 2008;

d) să detină minimă experientă în ceea ce priveste organizarea de cursuri;

e) să aibă asigurate locul de desfăsurare a cursului si dotarea logistică corespunzătoare cerintelor Camerei Consultantilor Fiscali;

f) să nu aibă datorii restante fată de Camera Consultantilor Fiscali;

g) să nu fi suportat sanctiuni disciplinare aplicate de Camera Consultantilor Fiscali din România sau de alte organisme profesionale;

h) să accepte tariful unitar pe cursant stabilit de Camera Consultantilor Fiscali.

2. Agrearea societătilor

Societătile care doresc să organizeze cursurile de pregătire profesională vor depune un dosar la sediul Camerei Consultantilor Fiscali, cu datele mentionate la pct. 1, în termen de 15 zile de la data publicării anuntului pe site-ul Camerei Consultantilor Fiscali a prezentelor conditii de agreare.

Dosarul va fi analizat de Directia de învătământ, iar aceasta va înainta o propunere de aprobare sau respingere Biroului permanent al Camerei Consultantilor Fiscali.

Directia de învătământ va putea solicita unei societăti agreate de Biroul permanent informatiile si documentele necesare actualizării dosarului depus la Camera Consultantilor Fiscali.

Biroul permanent va emite decizia de agreare sau respingere a societătii.

3. Organizarea cursurilor

Directia de învătământ va pune la dispozitia societătilor agreate Normele de pregătire profesională continuă si Programul de învătământ aferent anului 2008.

Societătile agreate vor transmite confirmarea lor privind disponibilitatea de a organiza cursuri pentru anul 2008, în termen de maximum 30 de zile după agreare.

Activitatea de organizare a cursurilor de pregătire profesională se va desfăsura în baza contractelor încheiate între Camera Consultantilor Fiscali si societătile agreate.

Directia de învătământ va publica pe site-ul Camerei Consultantilor Fiscali lista societătilor organizatoare. Aceste societăti vor prezenta Camerei Consultantilor Fiscali documentele privind locatia desfăsurării cursurilor si precontractele cu lectorii agreati.

Fiecare schimbare de lectori va fi precedată de o notificare prealabilă a Camerei Consultantilor Fiscali, cu prezentarea documentului de agreare a acestora.

4. Retragerea unei societăti de pe lista societătilor agreate:

a) o societate se poate retrage la cerere de pe lista societătilor agreate pentru organizarea programului de pregătire profesională;

b) o societate poate fi retrasă de către Camera Consultantilor Fiscali de pe lista societătilor aprobate pentru organizarea programului de pregătire profesională si în următoarele conditii:

(i) nu respectă cerintele de organizare impuse de Camera Consultantilor Fiscali si transmise annual prin Directia de învătământ;

(ii) nu trimite în termenul prevăzut de Camera Consultantilor Fiscali datele necesare pentru organizarea cursurilor (exemplu: lectori, locatie, perioadă etc.);

(iii) obtine un calificativ insuficient în urma analizării chestionarelor de sugestii si propuneri transmise participantilor la curs.

O societate retrasă de pe lista societătilor agreate pentru organizarea programului de pregătire profesională poate solicita o nouă aprobare începând cu anul următor de pregătire profesională, dacă face dovada respectării conditiilor stipulate la pct. 1.

 

RECTIFICĂRI

 

La Ordinul presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor nr. 13/2008 pentru aprobarea modelului si continutului formularului tipizat „Proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor”, precum si a caracteristicilor de tipărire a acestuia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 171 din 5 martie 2008, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- la art. 3, în loc de: Art. 3. - La data publicării prezentului ordin …” se va citi: Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin…”.