MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 214         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 20 martie 2008

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

189. - Hotărâre privind recunoasterea Statutului Cultului Crestin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

281/702. - Ordin al ministrului transporturilor si al ministrului economiei si finantelor pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2008 ale unor operatori economici aflati sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 

316. - Ordin al ministrului sănătătii publice privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătătii publice nr. 1.193/2007 pentru aprobarea normelor privind informatiile care trebuie oferite donatorilor de sânge si de componente sanguine de origine umană, precum si informatiile care trebuie comunicate de către donatori la fiecare donare si admisibilitatea donatorilor de sânge si de componente sanguine umane

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind recunoasterea Statutului Cultului Crestin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, precum si al art. 49 alin. (2) si (3) din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă si regimul general al cultelor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se recunoaste Statutul Cultului Crestin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian Iorgulescu

 

Bucuresti, 20 februarie 2008.

Nr. 189.

 

ANEXĂ

 

STATUTUL

Cultului Crestin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

SECTIUNEA 1

Principiile fundamentale

 

Art. 1. - În desfăsurarea activitătii sale, Cultul Crestin Penticostal are la bază următoarele principii:

a) principiul garantării dreptului la libertatea de gândire, de constiintă si religie al oricărei persoane de pe teritoriul României, potrivit Constitutiei si tratatelor religioase la care România este parte, reprezintă un principiu fundamental în activitatea Cultului Crestin Penticostal;

b) principiul nondiscriminării. Nicio persoană nu poate fi pusă în situatie de inferioritate pentru credinta sau apartenenta sa la o grupare, asociatie religioasă sau cult ori pentru exercitarea libertătii religioase. Dobândirea si exercitarea drepturilor religioase se realizează fără constrângere, în baza legii si a prezentului statut;

c) principiul autonomiei. În raporturile sale cu statul român, Cultul Crestin Penticostal este autonom. Exercitarea credintei penticostale se face în baza normelor stabilite de statutul de organizare si functionare;

d) principiul egalitătii. Cultele legal recunoscute sunt egale în fata legii si a autoritătilor statale de orice rang. Raporturile Cultului Crestin Penticostal cu alte culte sau organizatii se realizează pe baza respectului reciproc;

e) principiul conformitătii cu normele moral-crestine.

Art. 2. - Libertatea religioasă reprezintă dreptul oricărei persoane de a-si manifesta credinta religioasă în mod individual sau în public în cadrul Cultului, fără constrângeri sau restrictii. Norma de bază în exercitarea credintei penticostale este reprezentată de Sfânta Scriptură si de Statutul Cultului Crestin Penticostal, însotit de Mărturisirea de credintă.

Art. 3. - Părintii, tutorii sau alti reprezentanti legali au dreptul exclusiv de a opta pentru educatia religioasă a copiilor minori, conform propriilor convingeri.

 

SECTIUNEA a 2-a

Consideratii generale privind Cultul Crestin Penticostal

 

Art. 4. - Cultul Crestin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România se fundamentează pe învătăturile Sfintelor Scripturi. În toate actele si publicatiile oficiale denumirea este: Cultul Crestin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România (C.C.P. - B.D.A.R.).

Art. 5. - Cultul Crestin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România este format din toate bisericile locale din tară si din străinătate, care în mod liber au adoptat Mărturisirea de credintă penticostală, se organizează si functionează după prezentul statut.

Art. 6. - Sediul Cultului Crestin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România este în municipiul Bucuresti, str. Dr. Carol Davila nr. 81, sectorul 5, cu posibilitatea de a se schimba atunci când situatia o cere.

Art. 7. - Cultul Crestin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România este autonom fată de stat. Principiile de credintă ale Cultului Crestin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România sunt cele cuprinse în Mărturisirea de credintă.

Art. 8. - Cultul Crestin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România respectă Constitutia si legile tării, potrivit principiului conformitătii legilor fată de normele si valorile moralspirituale promovate de Sfânta Scriptură.

 

CAPITOLUL II

Organizarea Cultului Crestin Penticostal

 

Art. 9. - (1) Cultul Crestin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România are următoarele părti componente:

a) biserica locală, constituită dintr-un număr de cel putin 20 de membri. De biserica locală apartin bisericile filiale, care se pot constitui si cu mai putin de 20 de membri;

b) comunitatea regională din România, constituită în baza unei hotărâri a Consiliului bisericesc, formată dintr-un număr de biserici locale apartinând unei anumite zone geografice din tară;

c) comunitatea etnică din România, constituită în baza unei hotărâri a Consiliului bisericesc, formată dintr-un număr de biserici locale apartinând unei anumite etnii;

d) comunitatea teritorială din diaspora, constituită în baza unei hotărâri a Consiliului bisericesc, formată dintr-un număr de biserici locale din una sau mai multe tări;

e) Institutul Teologic Penticostal si alte unităti de învătământ de alt rang, organizate potrivit dispozitiilor Legii învătământului nr. 84/1995, cu modificările si completările ulterioare, precum si altor norme în domeniu;

f) Casa de Pensii si Ajutoare a Cultului Crestin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România, organizată potrivit normelor legale în vigoare referitoare la sistemul de pensii si asigurări sociale ale cultelor, denumită în continuare Casa de Pensii si Ajutoare.

(2) Părtile componente ale Cultului Crestin Penticostal sunt persoane juridice. Ele dobândesc personalitate juridică în conditiile îndeplinirii cerintelor prezentului statut.

Art. 10. - Structura de conducere a Cultului Crestin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România este formată din:

a) Adunarea generală;

b) Consiliul bisericesc;

c) Comitetul executiv.

Art. 11. - Cultul Crestin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România, bisericile penticostale locale, comunitătile regionale, comunitătile etnice, comunitătile teritoriale, Institutul Teologic Penticostal si Casa de Pensii si Ajutoare sunt persoane juridice si se organizează si functionează potrivit prezentului statut.

 

CAPITOLUL III

Biserica locală

 

SECTIUNEA 1

Scopurile bisericii locale

 

Art. 12. - Biserica penticostală locală este gruparea de credinciosi care, prin îndemnul si călăuzirea Duhului Sfânt, într-un mod liber consimtit, acceptă si respectă Mărturisirea de credintă si Statutul Cultului Crestin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România.

Art. 13. - Biserica penticostală locală are autonomie functională în conditiile prezentului statut si are ca normă de credintă si practică crestină Sfânta Scriptură, oglindită în Mărturisirea de credintă.

Art. 14. - Scopurile esentiale ale bisericii penticostale locale sunt:

a) glorificarea lui Dumnezeu;

b) păstrarea nealterată si propovăduirea învătăturii Sfintelor Scripturi;

c) ucenicia, cresterea spirituală si educarea credinciosilor;

d) răspândirea Evangheliei pentru mântuirea celor pierduti;

e) practicarea actelor de cult si a părtăsiei frătesti;

f) ajutorarea celor în nevoi, ca manifestare a dragostei crestine.

 

SECTIUNEA a 2-a

Constituire si organizare

 

Art. 15. - (1) Biserica penticostală locală se constituie prin hotărârea Adunării generale de constituire a Bisericii si functionează în cadrul Cultului Crestin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România, pe baza autorizatiei eliberate de Comitetul executiv, la cererea comunitătii regionale, teritoriale sau etnice, si se înscrie în Registrul unic al persoanelor juridice de la sediul cultului.

(2) În prealabil, comunitatea regională, teritorială sau etnică se va convinge că credinciosii care solicită autorizarea cunosc, acceptă si respectă prezentul statut si că dispun de spatiul necesar functionării ca biserică.

(3) În aceleasi conditii va fi autorizată si biserica filială, care însă, din punct de vedere spiritual si administrativ, depinde de biserica locală.

Art. 16. - În situatia în care biserica locală constată că sunt îndeplinite conditiile necesare, iar situatia o cere, poate solicita comunitătii regionale, teritoriale sau etnice schimbarea autorizării bisericii filiale în biserică locală.

Art. 17. - Nicio biserică locală nu poate apartine Cultului Crestin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România dacă nu apartine unei comunităti regionale, teritoriale sau etnice.

Art. 18. - Desprinderea dintr-o biserică penticostală a unui grup de credinciosi, în vederea înfiintării, în aceeasi localitate, a unei noi biserici, se face cu aprobarea comunitătii regionale, teritoriale sau etnice si numai atunci când această actiune contribuie la progresul lucrării lui Dumnezeu.

Art. 19. - Autorizarea în cadrul Cultului Crestin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică Penticostală din România a unei biserici dintr-o altă confesiune religioasă, care acceptă si practică învătătura penticostală, se va face cu aprobarea Consiliului bisericesc, la solicitarea si cu avizul comunitătii regionale, teritoriale sau etnice si în urma unei monitorizări de minimum un an. Din momentul autorizării, biserica devine unitate de cult crestin penticostal.

Art. 20. - Biserica penticostală locală este legal angajată fată de terti, prin semnătura pastorului si cea a secretarului sau a unui delegat al acestora.

Art. 21. - (1) Stampila bisericii este rotundă, cu diametrul de 35 mm. Circumferinta ei este delimitată de două cercuri concentrice la distantă de 1 mm unul fată de celălalt, cercul exterior fiind trasat cu o linie mai groasă. Pe circumferinta interioară a cercului mai mic se scrie în formă rotundă „Cultul Crestin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România”, iar pe un al doilea rând, interior, sub formă de cerc, se scrie biserica, după care urmează judetul.

(2) În centrul stampilei se află imaginea unui porumbel în zbor, care coboară, de la care pornesc raze în toate directiile, până la circumferinta unui cerc imaginar cu diametrul de 15 mm.

(3) Stampila poate cuprinde de asemenea denumirea specifică a bisericii, de exemplu: Betel, Betania, Filadelfia si altele asemenea.

(4) Modelul stampilei este unic si se află la sediul central al Cultului Crestin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România.

Art. 22. - Biserica locală încetează să mai existe atunci când scopurile pentru care s-a constituit nu mai pot fi îndeplinite sau când comunitatea regională constată că biserica nu mai respectă prezentul statut si după ce s-au epuizat toate demersurile în solutionarea crizei.

 

SECTIUNEA a 3-a

Calitatea de membru al bisericii locale

 

A. Dobândirea calitătii de membru

Art. 23. - Calitatea de membru al bisericii locale se dobândeste de către persoana care:

a) s-a întors la Dumnezeu cu pocăintă si credintă, făcând dovada nasterii din nou;

b) l-a mărturisit pe Isus Hristos în apa botezului ca Domn si Mântuitor, conform Sfintelor Scripturi;

c) acceptă prezentul Statut al Cultului Crestin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România;

d) se înscrie ca membru în evidentele bisericii.

Art. 24. - Acceptul pentru botezul în apă al persoanelor nou-convertite se face, la cererea acestora, de către pastorul bisericii, împreună cu comitetul acesteia. Aceste persoane vor urma în prealabil un curs de pregătire biblică în vederea însusirii adevărurilor de bază ale vietii de credintă. Vor fi acceptate la botez numai acele persoane care fac dovada unei întoarceri autentice la Dumnezeu.

Art. 25. - Calitatea de membru este personală si netransmisibilă. Un credincios poate fi membru în acelasi timp numai într-o singură biserică.

Art. 26. - (1) Credinciosii penticostali se pot transfera, la cerere scrisă, într-o altă biserică.

(2) Se acceptă transferul de membri în bisericile penticostale si al credinciosilor din alte biserici evanghelice, care acceptă Mărturisirea de credintă si practica Cultului Crestin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România.

(3) Analiza si decizia cu privire la cerea de transfer se fac de către pastorul bisericii împreună cu comitetul bisericii.

(4) Membrii care pleacă din localitate sau din tară pentru o perioadă mai mare de 3 luni, indiferent de motivul plecării, trebuie să ceară transferul de la biserica locală, iar la întoarcere vor aduce transferul de la biserica pe care au frecventat-o în perioada absentei din biserica locală.

Art. 27. - Calitatea de membru al bisericii încetează prin retragere, transfer, excludere sau deces. Retragerea ca membru trebuie să fie comunicată conducerii bisericii în scris. Persoanele care pierd calitatea de membru nu au niciun drept asupra bunurilor si valorilor aduse sub orice titlu în patrimoniul bisericii si nici urmasii lor.

B. Drepturile membrilor

Art. 28. - Drepturile membrilor bisericii locale sunt:

a) să participe la slujbele bisericii;

b) să participe la adunările generale ale bisericii, cu drept de vot;

c) să fie alesi în diferite slujbe spirituale sau administrative, potrivit chemării lui Dumnezeu si în functie de calitătile spirituale si capacitătile intelectuale;

d) să li se oficieze actele de cult de care au nevoie;

e) să beneficieze de asistentă spirituală din partea bisericii;

f) să se poată transfera într-o altă biserică, la cerere.

C. Obligatiile membrilor

Art. 29. - Îndatoririle membrilor bisericii locale sunt:

a) să trăiască în spiritul învătăturilor Sfintelor Scripturi si să respecte prezentul statut;

b) să frecventeze cu regularitate serviciile divine si să îsi aducă contributia la împlinirea menirii bisericii;

c) să îi respecte pe ceilalti membri, pe slujitorii bisericii, să respecte rânduiala bisericii locale si să se supună hotărârilor conducerii acesteia;

d) să contribuie cu regularitate la sustinerea financiară a bisericii prin zeciuieli si donatii, potrivit învătăturii Sfintelor Scripturi si nevoilor lucrării lui Dumnezeu.

D. Disciplina membrilor. Reguli si proceduri

Art. 30. - (1) Fiecare membru al bisericii este supus disciplinei acesteia.

(2) Disciplina bisericească se exercită de conducerea bisericii, sub îndrumarea pastorului, cu următoarele scopuri:

a) pentru a păstra sănătatea morală si spirituală a bisericii;

b) pentru a păstra unitatea si armonia în cadrul bisericii;

c) pentru a îndemna la pocăintă si a-l recupera pe cel căzut;

d) pentru a păstra nestirbită mărturia bisericii în fata lumii.

(3) Formele de disciplinare care se aplică în biserică sunt:

a) mustrare personală de către pastor sau conducătorul bisericii;

b) mustrare în fata comitetului bisericii;

c) retragerea unor drepturi, dreptul de a sluji în biserică, dreptul de a participa la Cina Domnului, pe o perioadă determinată;

d) retragerea tuturor drepturilor de membru pe o perioadă nedeterminată;

e) excluderea; excluderea, după caz, poate fi însotită de interdictia accesului persoanei excluse în locasul de cult al bisericii care a decis excluderea.

(4) În desfăsurarea activitătii sale, biserica poate decide, în cazuri riguros determinate, interzicerea accesului unor persoane care tulbură serviciile divine.

(5) Sanctiunile prevăzute la alin. (3) lit. c)-e) din prezentul articol se trec într-un proces-verbal semnat de conducerea bisericii, se aduc la cunostintă celui în cauză si se comunică Adunării generale.

(6) Persoana fată de care s-a aplicat o formă de disciplinare are dreptul de a se adresa în scris, prin contestatie, comunitătii regionale, teritoriale sau etnice, ca organ ierarhic superior, în termen de 30 de zile de la comunicarea sanctiunii.

(7) Aplicarea formei extreme de disciplinare, excluderea, se face cu confirmarea comunitătii regionale, teritoriale sau etnice, pentru următoarele abateri:

a) căderea în păcate grave si trăirea în păcat;

b) trăirea nedemnă din punct de vedere moral, trăire care aduce prejudicii grave bisericii si lucrării lui Dumnezeu;

c) răspândirea de învătături si practici contrare adevărului biblic;

d) subminarea cu premeditare a unitătii si autoritătii bisericii prin producerea de dezbinări sau prin răspândirea de zvonuri care pot duce la aceasta;

e) absenta îndelungată si voită de la serviciile divine si de la activitătile desfăsurate în cadrul bisericii.

(8) Repunerea în drepturi, respectiv reprimirea celui pus sub disciplină, conform alin. (3) lit. c)-e) din prezentul articol, se face de către pastor împreună cu comitetul bisericii, atunci când acesta:

a) se căieste din toată inima de abaterile sale;

b) face dovada că viata lui s-a îndreptat si că a fost iertat de Domnul pentru faptele sale;

c) se supune rânduielilor bisericii;

d) cere în scris să fie reprimit.

(9) În cazul reprimirii celui exclus, aceasta se comunică comunitătii regionale, teritoriale sau etnice. Excluderea, precum si reprimirea vor fi consemnate într-un proces-verbal si operate în evidentele de membri ale bisericii.

E. Alte categorii de persoane

Art. 31. - (1) Sunt considerati apartinători ai bisericii următorii:

a) minorii nebotezati din familiile credinciosilor penticostali, care frecventează serviciile divine ale bisericii;

b) persoanele care frecventează în mod constant serviciile religioase si încă nu au fost botezate, dar care si-au exprimat optiunea scrisă în acest sens.

(2) Apartinătorii beneficiază de următoarele drepturi:

a) să participe la slujbele bisericii;

b) să beneficieze de îndrumare spirituală din partea bisericii.

(3) Apartinătorii au obligatia de a se încadra în disciplina si în rânduiala bisericii locale.

 

SECTIUNEA a 4-a

Slujitorii bisericii

 

A. Categoriile de slujitori

Art. 32. - Potrivit principiului Noului Testament cu privire la preotia tuturor credinciosilor, fiecare credincios este chemat să slujească în biserică, potrivit darului încredintat lui de Dumnezeu si recunoscut de biserică.

Art. 33. - Biserica penticostală recunoaste slujbele spirituale din biserică, potrivit Epistolei către Efeseni 4: 11-13; apostoli, proroci, evanghelisti, păstori si învătători, precum si potrivit Epistolei 1Tim. 3: 1-13: prezbiteri si diaconi.

Art. 34. - Credinciosii care dovedesc maturitate spirituală si calităti de slujire menite să contribuie la desăvârsirea spirituală a celorlalti membri ai bisericii pot sluji ca:

a) pastori - slujitorii ordinati care răspund de toate problemele spirituale si administrative ale bisericii si oficiază toate actele de cult. Ei pot fi pastori coordonatori, pastori asistenti, pastori de sector sau pastori coordonatori de zonă;

b) prezbiteri - slujitorii ordinati care oficiază toate actele de cult ce le sunt repartizate de pastor;

c) diaconi - slujitorii ordinati care oficiază numai Cina Domnului, binecuvântările de copii si înmormântările, sub îndrumarea pastorului, si care se ocupă de problema ajutorărilor în biserică;

d) apostoli, misionari - slujitorii trimisi de biserică în tară sau în străinătate pentru a înfiinta biserici noi într-o altă cultură, prin răspândirea Evangheliei, pentru a întări bisericile mai mici sau/si pentru a desfăsura activităti cu caracter social-umanitar;

e) evanghelisti - slujitorii recunoscuti si trimisi de biserică să răspândească Evanghelia pentru mântuirea celor pierduti, prin evanghelizări publice sau de la om la om;

f) învătători - slujitorii recunoscuti de biserică, ce se ocupă de educatia biblică a membrilor bisericii, a nou-convertitilor, a tinerilor si copiilor. Ei trebuie să fie capabili să predea corect si eficient învătăturile Sfintelor Scripturi;

g) proroci - slujitorii recunoscuti de biserică, ce comunică mesaje din partea lui Dumnezeu prin manifestarea slujbei profetice.

B. Ordinarea slujitorilor. Conditii si proceduri

Art. 35. - Pastorii împreună cu comitetele de conducere ale bisericilor au sarcina de a o recunoaste si de a identifica chemarea specifică a fiecărui slujitor din partea lui Dumnezeu, procedând la învestirea în lucrarea divină, după caz, prin recunoastere sau prin actul ordinării, cu rugăciune si punerea mâinilor. Actul ordinării nu se aplică femeilor.

Art. 36. - Aprobarea slujitorilor în vederea ordinării se face de către Adunarea generală a bisericii, la propunerea conducerii bisericii, prin votul a cel putin două treimi din numărul membrilor prezenti.

Art. 37. - (1) Slujitorii propusi pentru a fi ordinati trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

a) să fie botezati cu Duhul Sfânt si plini de Duhul Sfânt;

b) să fie căsătoriti si să aibă o bună mărturie în familie;

c) să nu fi fost sanctionati disciplinar pe linie bisericească, conform art. 30 alin. (3) lit. c)-e);

d) să nu aibă antecedente incompatibile cu calitatea de slujitor ordinat;

e) să îndeplinească criteriile prevăzute de Scriptură în epistolele 1 Tim. 3: 1-13 si 1 Tit: 6-9:

- în viata lui personală trebuie să fie: cumpătat, întelept, blând, să nu fie betiv, să nu fie bătăus, să nu fie gâlcevitor, să nu fie încăpătânat, liber de dragostea de bani, drept, iubitor de bine, înfrânat;

- în viata familiei sale trebuie să fie: bărbatul unei singure neveste, un bun conducător al propriei sale case;

- în viata lui spirituală trebuie să fie sfânt, să se tină de Cuvântul adevărat, să nu fie nou-convertit;

- în relatiile sale interpersonale trebuie să aibă o bună reputatie în afara bisericii, să fie vrednic de cinste;

- în slujirea lui trebuie să fie ospitalier, capabil să învete pe altii.

(2) În vederea ordinării sau recunoasterii, slujitorii propusi vor fi examinati din punct de vedere doctrinar, după cum urmează:

a) pastorii - de către Comitetul executiv;

b) prezbiterii si diaconii - de către conducerea comunitătii regionale, teritoriale sau etnice;

c) apostolii, misionarii si evanghelistii - de către conducerea comunitătii regionale, teritoriale sau etnice.

(3) Comisia de ordinare a slujitorilor va fi formată din cel putin 3 pastori, în cazul ordinării pastorilor si prezbiterilor, si de cel putin 2 pastori în cazul ordinării diaconilor.

Art. 38. - Fiecare slujitor ordinat va semna un angajament solemn de fidelitate fată de Cultul Crestin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România si va primi o legitimatie care îi atestă dreptul de a-si exercita slujba pentru care a fost învestit.

C. Pierderea calitătii de slujitor. Conditii si proceduri

Art. 39. - (1) Calitatea de slujitor poate fi suspendată din următoarele motive:

a) încălcarea conditiilor biblice care au stat la baza ordinării;

b) încălcarea angajamentului solemn de slujitor al bisericii;

c) abateri de la prevederilor prezentului statut;

d) abateri grave sau repetate de la conduita spirituală personală;

e) nerespectarea sistematică a atributiilor de slujire.

(2) În situatia în care se impune suspendarea prevăzută alin. (1), comitetul bisericii anuntă comunitatea regionala, etnică sau teritorială asupra necesitătii de declansare a procedurii de suspendare. Finalizarea cercetării se va face în baza unei rezolutii. Dacă rezolutia este aceea de suspendare, ea va fi înaintată Comitetului executiv, care va delibera asupra situatiei, verificând conditiile de legalitate si legitimitate ale cauzei.

Consiliul bisericesc decide, prin hotărâre definitivă, modalitatea de solutionare a rezolutiei. Pe toată durata procesului de suspendare părtile implicate în cauză au dreptul la contestatie, potrivit procedurii de contencios.

Art. 40. - (1) Calitatea de slujitor poate fi revocată în situatiile prevăzute în art. 39, dacă gravitatea situatiei o impune.

Revocarea operează de asemenea dacă în intervalul suspendării persoana în cauză nu îsi revizuieste comportamentul sau atitudinea care a dus la aplicarea suspendării.

(2) Procedura revocării se realizează potrivit art. 39 alin. (2).

(3) Atât pe perioada suspendării, cât si în cazul revocării se retrage legitimatia de slujitor.

Art. 41. - Slujitorii bisericii sunt datori să păstreze secretul mărturisirii personale. În relatia cu autoritătile de stat, slujitorul poate invoca secretul mărturisirii, după caz, potrivit libertătii de constiintă.

D. Angajarea slujitorilor

Art. 42. - (1) Biserica hotărăste angajarea slujitorilor prevăzuti la art. 37, în functie de nevoi si de posibilităti. În afară de acestia, biserica mai poate angaja personal administrativ si de specialitate.

(2) Angajarea personalului se face de către comunitatea regională, teritorială sau etnică, la cererea comitetului bisericii, conform statului de functii, aprobat de Adunarea generală a bisericii, atunci când biserica locală nu are posibilitatea să facă acest lucru.

 

SECTIUNEA a 5-a

Conducerea bisericii locale

 

A. Pastorul bisericii

Art. 43. - (1) Biserica penticostală locală este condusă de pastorul ales de Adunarea generală a bisericii si confirmat de comunitatea regională, teritorială sau etnică si de Comitetul executiv al Cultului Crestin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România.

(2) Pastorul este ajutat în activitatea sa de comitetul bisericii, ales de asemenea de Adunarea generală.

Art. 44. - Pastorul bisericii are următoarele atributii:

a) predicarea si învătarea Sfintelor Scripturi;

b) pregătirea si îndrumarea celorlalti slujitori ai bisericii;

c) organizarea si îndrumarea activitătilor spirituale si administrative ale bisericii;

d) păstorirea membrilor bisericii;

e) coordonarea serviciilor divine la care este prezent;

f) prezidarea sedintelor comitetului bisericii si, în lipsa sa, delegarea acestei responsabilităti unui alt slujitor din comitetul bisericii;

g) coordonarea activitătii membrilor comitetului bisericii, precum si a tuturor compartimentelor bisericii;

h) oficierea actelor de cult, ocazii în care poate solicita ajutorul celorlalti slujitori ordinati.

Art. 45. - Bisericile cu peste 300 de membri pot avea pe lângă pastorul coordonator si unul sau mai multi pastori asistenti, în raport cu numărul de membri ai bisericii. Acestia ajută nemijlocit la îndeplinirea atributiilor pastorale si preiau responsabilitătile ce le sunt delegate de către pastorul coordonator.

Art. 46. - Nimeni nu poate fi promovat direct pastor, fără a fi îndeplinit o stagiatură în slujba de diacon, apoi ca prezbiter.

Art. 47. - (1) În vederea bunei desfăsurării a activitătii, în cadrul comunitătii regionale, etnice sau teritoriale pot functiona pastori de sector sau pastori coordonatori de zonă.

(2) Pastorii de sector au atributiile pastorilor care deservesc bisericile locale, dar le exercită în mai multe biserici care alcătuiesc un sector de slujire.

(3) Pastorii coordonatori de zonă au următoarele atributii:

a) supraveghează si îndrumă activitatea spirituală si administrativă a bisericilor de pe teritoriul cel putin al unui judet;

b) primesc sesizările pastorilor de sector sau ale bisericilor din teritoriu cu privire la diferite nevoi spirituale sau abateri de la rânduiala duhovnicească si se implică în rezolvarea lor, tinând cont de responsabilitătile celorlalti slujitori si conlucrând armonios cu acestia;

c) sesizează presedintele comunitătii regionale cu privire la abaterile slujitorilor de la morala sau doctrina sănătoasă ori de la rânduiala duhovnicească a Bisericii Penticostale si propune analizarea acestora de comitetul comunitătii regionale sau de Comisia de disciplină.

B. Comitetul bisericii

Art. 48. - (1) Comitetul bisericii locale se compune din pastor, conducător, acolo unde nu este un pastor localnic, secretar, casier, 2 cenzori si mai multi membri, după cum decide Adunarea generală.

(2) Pastorul coordonează activitatea comitetului bisericii, iar conducătorul conduce serviciile divine în lipsa pastorului, potrivit competentelor ce îi sunt delegate de către acesta.

(3) Secretarul tine evidenta membrilor bisericii, efectuează corespondenta, întocmeste procesele-verbale ale sedintelor de comitet si ale Adunării generale si tine la zi evidenta patrimoniului acesteia.

(4) Casierul răspunde de gestiunea casieriei, păstrează banii si alte valori, tine registrele de casa si de bancă la zi si efectuează plăti în baza hotărârilor comitetului bisericii, respectiv a dispozitiilor de plată semnate de cei în drept.

(5) Cu avizul comunitătii regionale, teritoriale sau etnice, în caz de exceptie, casierul poate fi si din afara comitetului bisericii.

(6) Cenzorii controlează din proprie initiativă operatiunile financiar-contabile ale bisericii, semestrial, si consemnează constatările făcute într-un proces-verbal.

(7) Ceilalti membri ai comitetului bisericii vor avea atributiile stabilite în cadrul comitetului bisericii.

Art. 49. - Atributiile comitetului bisericii sunt:

a) conduce operativ activitatea bisericii sub coordonarea pastorului, pe tot timpul mandatului încredintat;

b) stabileste directiile si obiectivele de dezvoltare ale bisericii;

c) urmăreste respectarea bunei rânduieli în biserică;

d) împreună cu pastorul hotărăsc si aplică măsurile de disciplinare a membrilor, în caz de abateri;

e) îngrijeste de săraci, văduve si orfani;

f) întocmeste bugetul bisericii si îl supune spre aprobare Adunării generale;

g) rezolvă orice alte sarcini încredintate de Adunarea generală .

Art. 50. - (1) Alegerile de comitet se fac o dată la 4 ani.

Adunarea generală a bisericii poate acorda cel mult un nou mandat comitetului în exercitiu.

(2) Propunerile candidatilor pentru a fi alesi în noul comitet al bisericii vor fi făcute de pastorul bisericii sau de pastor în colaborare cu o comisie de propuneri, formată din oameni cu o experientă deosebită în lucrare.

(3) Candidatii propusi pentru a fi alesi în comitetul bisericii trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

a) să aibă un caracter ales si o înaltă tinută morală si spirituală;

b) să aibă o mărturie demnă în ceea ce priveste familia lor;

c) să aibă capacitatea si disponibilitatea de a îndeplini sarcinile încredintate;

d) să aibă o vechime de cel putin 5 ani în cadrul Cultului Penticostal si 2 ani în biserica respectivă; fac exceptie bisericile nou-înfiintate;

e) să nu fi fost sanctionat disciplinar pe linie bisericească pentru abateri grave, conform art. 30 alin. (7) lit. c)-e).

C. Adunarea generală a bisericii

Art. 51. - (1) Adunarea generală a bisericii este alcătuită din toti membrii care se bucură de drepturi depline si care se află în tară.

(2) Adunarea generală a bisericii se întruneste o dată pe an în sedintă ordinară, si ori de câte ori este nevoie, în sedinte extraordinare.

(3) Adunarea generală a bisericii are următoarele atributii:

a) alege pastorul bisericii si îl pune în slujbă cu acordul comunitătii regionale, teritoriale sau etnice si în prezenta delegatului acesteia;

b) alege comitetul bisericii la expirarea mandatului sau când situatia o impune;

c) solicită comunitătii regionale, teritoriale sau etnice recunoasterea prezbiterilor, a diaconilor si a celorlalti slujitori alesi;

d) aprobă executia bugetară si descărcarea de gestiune a comitetului bisericii, precum si bugetul bisericii;

e) aprobă cumpărările si vânzările de bunuri mobile si imobile, precum si alte investitii necesare bunei desfăsurări a activitătii;

f) desemnează prin vot delegatii bisericii pentru Adunarea generală a comunitătii regionale, teritoriale sau etnice, Conferinta natională si Congresul Cultului Crestin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România.

(4) Adunarea generală a bisericii se convoacă si este prezidată de pastor, iar în lipsa acestuia, de către un alt membru cu functie de răspundere: pastor asistent, prezbiter, diacon sau conducător de biserică, delegat de pastor ori de Comunitatea regională, teritorială sau etnică.

(5) Adunarea generală a bisericii se convoacă cu două săptămâni înainte de data fixată pentru întrunirea ei si se consideră statutară dacă întruneste cel putin jumătate plus unu din numărul membrilor. În cazul neîntrunirii numărului statutar, Adunarea generală se va tine peste o săptămână, cu numărul membrilor prezenti la această dată.

(6) În situatii deosebite, ca urmare a sesizării scrise, motivate si semnate de majoritatea membrilor comitetului bisericii sau cel putin de o treime din numărul membrilor bisericii, comunitatea regională, teritorială sau etnică convoacă Adunarea generală a bisericii, cu anuntarea în scris, cu cel putin o săptămână înainte.

 

SECTIUNEA a 6-a

Activitătile bisericii locale

 

Art. 52. - Biserica, prin slujitorii, membrii si apartinătorii ei, îsi desfăsoară activitatea spirituală, culturală, de învătământ, social-caritabilă si administrativ-gospodărească.

Art. 53. - Biserica are datoria să depună mărturie crestină prin cuvânt si faptă, pentru a răspândi Evanghelia si dragostea lui Dumnezeu în societate.

Art. 54. - Biserica acordă asistentă spirituală membrilor si apartinătorilor ei, persoanelor din afara ei care i-o solicită, precum si tuturor categoriilor sociale care au nevoie de asistentă în orfelinate, aziluri, unităti de învătământ, spitale, unităti militare, penitenciare, alte unităti si altele asemenea.

Art. 55. - (1) Biserica îsi desfăsoară slujbele religioase obisnuite în lăcasul propriu, închiriat sau în orice alt spatiu destinat acestui scop.

(2) Zilele si orele în care au loc serviciile divine se stabilesc de către fiecare biserică în parte.

(3) Slujbele speciale sau ocazionale ale bisericii pot fi organizate în aer liber, în săli publice, în alte spatii amenajate special sau pe stadioane.

(4) La serviciile divine participă credinciosii penticostali. Pot participa si alte persoane, cu conditia respectării rânduielii stabilite de către biserică.

Art. 56. - Biserica poate organiza studii biblice si grupe de părtăsie în casele membrilor sau apartinătorilor ei. Grupele de studiu biblic si cele de părtăsie frătească nu constituie organizatii bisericesti de sine stătătoare.

Art. 57. - Biserica poate înfiinta, organiza si întretine, singură sau în asociere cu alte biserici, unităti de învătământ religios de orice grad, societăti misionare, tabere scolare si de tineret, orfelinate, aziluri, case de odihnă, edituri, tipografii, mijloace de informare în masă, unităti productive, cimitire confesionale si alte activităti pe linia scopului propus, în spiritul prezentului statut.

Art. 58. - Biserica poate trimite misionari în tară si în străinătate pentru răspândirea Evangheliei si pentru activităti cu caracter social-umanitar.

 

SECTIUNEA a 7-a

Patrimoniul bisericii

 

Art. 59. - Biserica locală, prin Adunarea generală, dispune de patrimoniul si de fondurile ei, fără niciun amestec din afară.

Gestionarea acestora se face de către comitetul bisericii.

Art. 60. - Biserica poate avea în proprietate lăcasul de cult cu anexele si terenurile aferente, case pastorale si pentru personalul de serviciu, clădiri si terenuri pentru unitătile de învătământ, unităti sanitare, de caritate si de odihnă, mijloace materiale si tehnice necesare desfăsurării activitătii proprii, cimitir confesional si alte bunuri.

Art. 61. - În vederea dobândirii sau înstrăinării bunurilor mobile si imobile, biserica nu are nevoie de avizul sau aprobarea unui organ ierarhic superior, cu exceptia bunurilor imobile care au destinatia de lăcas de cult.

Art. 62. - Biserica se întretine din contributiile si zeciuielile membrilor ei, din donatii din partea persoanelor fizice sau juridice din tară si din străinătate, cu respectarea principiului biblic privind moralitatea provenientei acestora, si din alte activităti proprii.

Art. 63. - Donatiile de orice natură făcute bisericii în mod legal intră în proprietatea acesteia si nu pot fi restituite sub nicio formă donatorilor.

Art. 64. - Conform învătăturii Sfintelor Scripturi si potrivit nevoilor concrete ale lucrării lui Dumnezeu, fiecare biserică are datoria să participe la sustinerea financiară a comunitătii regionale, teritoriale sau etnice a Cultului Crestin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România.

 

CAPITOLUL IV

Comunitatea regională, teritorială sau etnică

 

SECTIUNEA 1

Constituirea comunitătii

 

Art. 65. - Bisericile penticostale locale de pe raza unuia sau a mai multor judete se pot uni pentru a constitui o comunitate penticostală regională, cu scopul de a se sprijini reciproc în lucrarea de evanghelizare si de zidire duhovnicească, precum si pentru a avea un mijloc de reprezentare colectivă în fata autoritătilor locale si în relatiile lor cu conducerea Cultului Crestin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din Romania.

Art. 66. - (1) Bisericile locale dintr-una sau mai multe tări învecinate se pot uni pentru a forma o comunitate penticostală teritorială din diaspora, cu scopul de a se sprijini reciproc în lucrarea de evanghelizare si de zidire duhovnicească, precum si pentru a avea un mijloc de reprezentare colectivă în fata autoritătilor locale si în relatiile lor cu conducerea Cultului Crestin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din Romania.

(2) Dobândirea personalitătii juridice se face cu respectarea dispozitiilor legale specifice statului pe al cărui teritoriu îsi desfăsoară activitatea.

Art. 67. - Bisericile penticostale locale apartinând unei anumite etnii se pot uni pentru a constitui o comunitate penticostală etnică, având acelasi scop prevăzut la art. 53.

Art. 68. - Înfiintarea unei comunităti regionale, teritoriale sau etnice se face prin hotărârea Adunării de constituire, a delegatilor tuturor bisericilor implicate, cu votul a cel putin trei pătrimi din numărul acestora si cu aprobarea Consiliului bisericesc. Din rândul delegatilor trebuie să facă parte pastorii si conducătorii bisericilor.

 

SECTIUNEA a 2-a

Atributiile comunitătii regionale, teritoriale sau etnice

 

Art. 69. - Atributiile comunitătii regionale, teritoriale sau etnice sunt:

a) asistă bisericile locale în lucrarea de zidire spirituală, de vestire a Evangheliei si de educatie crestină;

b) încurajează si ajută la înfiintarea de noi biserici;

c) pregăteste slujitori duhovnicesti pentru bisericile din cadrul comunitătii;

d) asistă bisericile, la solicitarea acestora, si intervine, când situatia o impune, în probleme de disciplină bisericească;

e) hotărăste asupra propunerilor făcute de biserici cu privire la ordinarea de noi slujitori;

f) efectuează, la cerere, angajarea si plata personalului deservent al bisericilor locale, din fondurile provenite de la acestea, precum si angajarea si plata personalului propriu;

g) îndrumă si exercită controlul de legalitate în problemele financiare ale bisericilor;

h) îndeplineste alte activităti specifice pentru realizarea obiectivului pentru care a fost constituită.

 

SECTIUNEA a 3-a

Conducerea comunitătii regionale

 

Art. 70. - Organele de conducere ale comunitătii regionale,

teritoriale sau etnice sunt:

a) Adunarea generală;

b) Comitetul comunitătii;

c) Biroul permanent.

A. Adunarea generală a comunitătii regionale

Art. 71. - (1) Adunarea generală a comunitătii regionale se compune din toti păstorii legitimati în cadrul comunitătii si câte un delegat la 200 de membri.

(2) Adunarea generală a comunitătii teritoriale se compune din toti păstorii legitimati în cadrul comunitătii si câte un delegat la 50 de membri.

(3) Adunarea generală a comunitătii etnice se compune din toti păstorii legitimati în cadrul comunitătii si câte un delegat pentru fiecare biserică.

(4) Adunarea generală a comunitătii regionale, teritoriale sau etnice se convoacă de Biroul permanent al comunitătii o dată la 4 ani, în sedintă ordinară electivă, si ori de câte ori este nevoie în sedintă extraordinară.

(5) Sedintele ordinare elective ale Adunării generale a comunitătii regionale, teritoriale sau etnice vor fi prezidate de către un membru al Comitetului executiv.

(6) Atributiile Adunării generale a comunitătii regionale, teritoriale sau etnice sunt:

a) primeste raportul Comitetului comunitătii regionale, teritoriale sau etnice si aprobă descărcarea de gestiune pe baza raportului Comisiei de cenzori;

b) alege Comitetul comunitătii regionale, teritoriale sau etnice, Biroul permanent si Comisia de cenzori formată din 3 membri;

c) revocă Comitetul comunitătii regionale, teritoriale sau etnice si Biroul Permanent atunci când constată că membrii acestora nu mai corespund conditiilor statutare care au stat la baza alegerii lor;

d) alege pentru următorii 4 ani reprezentantii comunitătii în Consiliul bisericesc;

e) ia hotărâri privind cumpărarea si vânzarea de bunuri mobile si imobile si alte materiale necesare activitătii proprii;

f) ia orice hotărâri care privesc bunul mers al comunitătii regionale, teritoriale sau etnice.

B. Comitetul comunitătii regionale, teritoriale sau etnice

Art. 72. - (1) Comitetul comunitătii regionale, teritoriale sau etnice este ales de Adunarea generală si se compune din 5 până la 11 pastori.

(2) Pentru a fi alesi în Comitetul comunitătii regionale, teritoriale sau etnice, pastorii trebuie îndeplinească următoarele conditii:

a) să aibă o vechime de cel putin 5 ani în pastoratie, cu exceptia comunitătilor nou-înfiintate;

b) să fie recunoscuti pentru atasamentul lor ferm la doctrina, rânduiala si valorile morale si spirituale ale Cultului Penticostal;

c) să fie recunoscuti pentru principialitatea si probitatea caracterului lor;

d) să fi dovedit eficientă si competentă în lucrarea lor pastorală;

e) să nu fi fost sanctionati disciplinar pentru abateri.

(3) Comitetul comunitătii regionale, teritoriale sau etnice se compune din presedinte, unul sau 2 vicepresedinti, secretar si mai multi membri, până la completarea numărului statutar.

Dintre acestia se aleg pastorii coordonatori de zonă.

(4) Presedintele comunitătii regionale, teritoriale sau etnice are următoarele atributii:

a) conduce activitatea curentă a comunitătii regionale, teritoriale sau etnice si stabileste sarcini concrete pentru membrii Comitetului comunitătii regionale, teritoriale sau etnice;

b) răspunde nemijlocit de activitatea spirituală din cadrul comunitătii regionale, teritoriale sau etnice, emite decizii de angajare a personalului si de modificare a drepturilor salariale ale personalului angajat;

c) prezidează sedintele Comitetului comunitătii regionale, teritoriale sau etnice si sedintele extraordinare ale Adunării generale.

(5) Vicepresedintii asigură conducerea comunitătii regionale, teritoriale sau etnice în lipsa presedintelui si preiau orice responsabilitate stabilită în fisa de post, pe principiul delegării de autoritate. Delegarea de autoritate se va face în scris atunci când intervin deplasări de lungă durată, incapacitate fizică sau de altă natură.

(6) Secretarul efectuează corespondenta, întocmeste procesele-verbale ale Adunării generale si ale Comitetului comunitătii regionale, teritoriale sau etnice, tine evidenta cărtilor de muncă ale personalului angajat si orice alte evidente necesare activitătii comunitătii regionale, teritoriale sau etnice.

(7) Ceilalti membri ai Comitetului comunitătii regionale, teritoriale sau etnice vor avea sarcinile stabilite în sedintele comitetului.

(8) Comitetul comunitătii regionale, teritoriale sau etnice are următoarele atributii:

a) conduce activitatea Comunitătii regionale, teritoriale sau etnice pe durata mandatului încredintat;

b) duce la îndeplinire hotărârile Adunării generale ale comunitătii regionale, teritoriale sau etnice;

c) pregăteste lucrările Adunării generale ale comunitătii regionale, teritoriale sau etnice;

d) ia orice hotărâri necesare pentru bunul mers al comunitătii;

e) cercetează abaterile de la morala crestină sau de la doctrina penticostală a pastorilor si face propuneri Comitetului executiv în vederea sanctionării celor vinovati;

f) cercetează abaterile de la morala crestină sau de la doctrina penticostală a celorlalti slujitori si ia măsurile ce se impun.

C. Biroul permanent al comunitătii regionale, teritoriale sau etnice

Art. 73. - Biroul permanent al comunitătii regionale, teritoriale sau etnice este format din presedinte, vicepresedinti si secretar si rezolvă problemele curente din cadrul comunitătii regionale, teritoriale sau etnice.

Art. 74. - Ceilalti angajati ai comunitătii regionale, teritoriale sau etnice răspund de activitatea lor conform fisei postului si contractului de muncă în baza căruia au fost angajati.

Art. 75. - În cadrul comunitătii regionale, teritoriale sau etnice pot functiona diferite comisii pe domenii de activitate, care îsi vor desfăsura activitatea specifică în baza regulamentelor proprii, avizate de conducerea comunitătii regionale, teritoriale sau etnice.

 

SECTIUNEA a 4-a

Patrimoniul comunitătii regionale, teritoriale sau etnice

 

Art. 76. - Comunitatea regională, teritorială sau etnică poate avea imobile proprii, aziluri pentru bătrâni, case de odihnă, edituri, tipografii, unităti de învătământ de toate gradele, societăti misionare, studio radio sau TV si alte unităti pentru realizarea scopului propus.

Art. 77. - (1) Comunitatea regională, teritorială sau etnică se sustine financiar din contributia tuturor bisericilor din cadrul ei.

Ea poate primi donatii de la orice persoană fizică sau juridică din tară ori din străinătate, cu respectarea principiului biblic privind moralitatea provenientei acestora.

(2) Donatiile de orice natură făcute în mod legal comunitătii regionale, teritoriale sau etnice intră în proprietatea acesteia si nu pot fi restituite.

Art. 78. - La nivelul comunitătii regionale, teritoriale sau etnice functionează unul sau mai multe seminarii biblice penticostale, pentru pregătirea de noi lucrători în cadrul bisericilor din zonă si pentru instruirea celor deja implicati în lucrare.

Art. 79. - (1) Stampila comunitătii regionale, teritoriale sau etnice este rotundă, cu diametrul de 35 mm. Circumferinta ei este delimitată de două cercuri concentrice la distantă de 1 mm unul fată de celălalt, cercul exterior fiind trasat cu o linie mai groasă. Pe circumferinta interioară a cercului mai mic se scrie, în formă rotundă, „Cultul Crestin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România”, iar pe un al doilea rând

interior, sub formă de cerc, se scrie comunitatea regională, teritorială sau etnică, după care urmează denumirea comunitătii.

(2) În centrul stampilei se află imaginea unui porumbel în zbor care coboară, de la care pornesc raze în toate directiile, până la circumferinta unui cerc imaginar cu diametrul de 15 mm.

Art. 80. - Comunitatea regională, teritorială sau etnică se dizolvă atunci când nu mai sunt îndeplinite conditiile care au stat la baza înfiintării ei. În caz de dizolvare, patrimoniul comunitătii regionale, teritoriale sau etnice trece la Cultul Crestin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România.

 

CAPITOLUL V

Conducerea Cultului Crestin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România

 

Art. 81. - (1) Cultul Crestin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România este format din toate bisericile penticostale locale, organizate în comunităti regionale, teritoriale sau etnice, Institutul Teologic Penticostal si Casa de Pensii si Ajutoare a C.C.P. - B.D.A.R.

(2) Cultul Crestin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România este organizatia centrală de reprezentare a intereselor generale ale părtilor ei componente.

(3) Organele de conducere ale Cultului Crestin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România sunt:

a) Adunarea generală;

b) Consiliul bisericesc;

c) Comitetul executiv.

 

SECTIUNEA 1

Adunarea generală

 

A. Organizare si functionare

Art. 82. - (1) Adunarea generală a Cultului Crestin Penticostal se compune din toti pastorii în exercitiu si din câte un delegat la 1.500 de membri. Bisericile locale care au un număr mai mic de membri se vor asocia prin bună întelegere si vor alege delegatul lor la Adunarea generală a Cultului Crestin Penticostal, cu prioritate dintre prezbiteri sau diaconi.

(2) Adunarea generală a Cultului Crestin Penticostal se convoacă de Comitetul executiv în sedinte ordinare cu caracter electiv o dată la 4 ani, când se constituie în Congresul Cultului Crestin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică.

(3) Adunarea generală a Cultului Crestin Penticostal se convoacă anual de Comitetul executiv, în sedinte ordinare cu caracter spiritual si organizatoric, constituindu-se în Conferinta natională a Cultului Crestin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică, la care vor participa toti pastorii în exercitiu.

(4) Adunarea generală a cultului se convoacă de Comitetul executiv în sedinte extraordinare pentru modificarea actelor normative, când se constituie în Congresul de lucru al Cultului Crestin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică.

B. Atributiile Adunării generale

Art. 83. - (1) Atributiile Adunării generale a Cultului Crestin Penticostal sunt:

a) primeste raportul de activitate al Consiliului bisericesc si al Comisiei de cenzori;

b) descarcă de gestiune Consiliul bisericesc;

c) alege din cadrul Consiliului bisericesc membrii Comitetului executiv, care trebuie să aibă o vechime în pastoratie de cel putin 8 ani;

d) alege Comisia de cenzori alcătuită din 3 membri;

e) face modificări în Statutul Cultului Crestin Penticostal, la propunerea Consiliului bisericesc;

f) aduce îmbunătătiri la Mărturisirea de credintă, la propunerea Consiliului bisericesc;

g) votează motiuni si rezolutii referitoare la morala crestină, libertatea religioasă, drepturile omului, mediul încojurător si alte probleme de interes major;

h) hotărăste în privinta colaborării Cultului Crestin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică cu alte organizatii religioase din tară si din străinătate, în conditiile păstrării identitătii sale spirituale si administrative.

Art. 84. - (1) Lucrările Congresului Cultului Crestin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică vor fi prezidate de un birou de zi, format din 5 membri, condus de un presedinte ales, la propunerea Adunării generale.

(2) Conferinta natională a Cultului Crestin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică va fi condusă de Comitetul executiv.

 

SECTIUNEA a 2-a

Consiliul bisericesc

 

A. Organizare si functionare

Art. 85. - (1) Consiliul bisericesc este forul superior de conducere al Cultului Crestin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România între adunările generale elective.

(2) Consiliul bisericesc este format din 31 de membri, alesi dintre pastorii care au cel putin 8 ani în pastoratie.

(3) Fac parte de drept din Consiliul bisericesc presedintii comunitătilor penticostale regionale si un reprezentant al comunitătilor etnice.

(4) Consiliul bisericesc se întruneste de cel putin două ori pe an si este convocat de Comitetul executiv sau de cel putin jumătate din numărul consilierilor. Hotărârile consiliului se iau cu majoritate simplă, în prezenta a cel putin două treimi din numărul membrilor.

(5) Consiliul bisericesc este prezidat de presedintele Cultului Crestin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România, asistat de secretarul general.

B. Atributiile Consiliului bisericesc

Art. 86. - Consiliul bisericesc are următoarele atributii:

a) îndrumă si controlează activitatea Comitetului executiv;

b) înfiintează si organizează departamente de lucru si aprobă regulamentele acestora;

c) duce la îndeplinire hotărârile Congresului si ale Conferintei nationale ale Cultului Crestin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România, delegând sarcini specifice Comitetului executiv si comisiilor de specialitate;

d) analizează situatia generală din cadrul Cultului Crestin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România si face recomandări bisericilor si celorlalte organizatii membre pentru buna desfăsurare a activitătii acestora;

e) hotărăste, când situatia o impune, excluderea din Cultul Crestin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România a unei biserici sau a altei organizatii membre, care s-a abătut de la doctrina penticostală sau de la morala crestină;

f) propune Conferintei nationale colaborarea Cultului Crestin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România cu organizatii penticostale, evanghelice, ecumenice sau filantropice atât din interiorul, cât si din exteriorul tării, în conditiile păstrării identitătii spirituale si administrative;

g) descarcă de gestiunea anuală Comitetul executiv, după prezentarea raportului Comisiei de cenzori;

h) votează bugetul Cultului Crestin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România;

i) îi revocă pe acei membri ai Comitetului executiv care nu corespund sau demisionează, iar în caz de deces completează locurile rămase libere, cu informarea Adunării generale;

j) aprobă cumpărări si vânzări de bunuri imobile necesare activitătii centrale;

k) îi validează sau îi invalidează, atunci când situatia o impune, pe rectorul Institutului Teologic Penticostal, pe redactorul-sef al publicatiei centrale de presă si pe presedintele si pe directorul Casei de Pensii si Ajutoare a Cultului Crestin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România;

l) judecă abaterile de la conduita crestină sau de la Mărturisirea de credintă ale slujitorilor si ia hotărâri în acest sens, ca instantă de apel;

m) stabileste perioadele pentru alegeri în bisericile locale, la comunitătile regionale, teritoriale sau etnice si la nivel central.

 

SECTIUNEA a 3-a

Comitetul executiv

 

A. Organizare si functionare

Art. 87. - (1) Comitetul executiv este însărcinat cu conducerea curentă a Cultului Crestin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România prin Biroul permanent si se compune din: presedinte, 2 vicepresedinti, secretar general, trezorier si 2 membri.

(2) Presedintele reprezintă Cultul Crestin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România în relatiile oficiale, coordonează activitatea Consiliului bisericesc si a Comitetului executiv, emite decizii cu privire la personalul angajat, ordonează plătile si semnează actele si documentele împreună cu secretarul general, ia orice alte hotărâri în limita competentei sale.

(3) Secretarul general coordonează personalul angajat al Cultului Crestin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România. El are răspunderea activitătii operative privind personalul administrativ si de specialitate. În situatii speciale reprezintă Cultul Crestin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România în relatiile oficiale. Împreună cu presedintele ordonează plătile si semnează actele si documentele Cultului Crestin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România.

(4) El are în subordine secretarul, care efectuează corespondenta si tine la zi evidenta necesară activitătii centrale.

(5) Vicepresedintii asigură conducerea Comitetului executiv în lipsa presedintelui si se implică activ în rezolvarea sarcinilor ce le sunt încredintate în cadrul sedintelor acestuia.

(6) Trezorierul răspunde de gestiunea financiar-contabilă a Cultului Crestin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România si îl are în subordine pe contabilul-sef.

(7) Ceilalti membri ai Comitetului executiv participă la întrunirile acestuia cu drept de vot si se implică activ în rezolvarea sarcinilor ce le revin.

B. Atributiile Comitetului executiv

Art. 88. - (1) Atributiile Comitetului executiv sunt:

a) conduce activitatea curentă a Cultului Crestin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România;

b) duce la îndeplinire hotărârile Consiliului bisericesc;

c) rezolvă, la solicitarea comunitătii regionale, teritoriale sau etnice, problemele deosebite care apar în cadrul bisericilor;

d) sustine si apără interesele bisericilor si ale celorlalte organizatii penticostale, la cererea acestora;

e) aprobă angajarea personalului necesar desfăsurării activitătii centrale;

f) întocmeste proiectul de buget al Cultului Crestin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România si urmăreste executia bugetară;

g) aprobă achizitionarea bunurilor mobile necesare activitătii centrale.

(2) Hotărârile Comitetului executiv au valabilitate numai dacă au fost votate de majoritatea simplă a membrilor săi.

(3) Comitetul executiv se convoacă de către presedintele Cultului Crestin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România si se întruneste trimestrial sau ori de câte ori este nevoie.

(4) Nu se admite cumulul de functii pentru functiile executive (presedinte, vicepresedinte, secretar) la nivelul Comitetului executiv si la nivelul comunitătilor regionale, teritoriale sau etnice.

Art. 89. - (1) În desfăsurarea activitătii sale, Comitetul executiv este ajutat de către Biroul permanent, care este format din: presedintele cultului, vicepresedinti si secretar general.

(2) Biroul permanent este un instrument de lucru, ajutător în sustinerea activitătii Comitetului executiv.

(3) Biroul permanent solutionează probleme cu caracter urgent, de natură administrativă, prezintă referate, rapoarte, informări din partea departamentelor de specialitate sau orice alt tip de documente în vederea informării corecte si exacte a Comitetului executiv.

(4) Biroul permanent analizează si investighează problemele ivite si prezintă concluziile Comitetului executiv, care decide asupra modului de solutionare a acestora.

 

CAPITOLUL VI

Învătământul confesional

 

SECTIUNEA 1

Organizare si functionare

 

Art. 90. - Cultul Crestin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România înfiintează si organizează unităti de învătământ pentru pregătirea personalului de cult, a profesorilor de religie, precum si a altor specialisti necesari desfăsurării activitătii religioase.

Art. 91. - Forma, gradul, numărul si planul de scolarizare pentru institutiile de învătământ propriu se decid de Cultul Crestin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România în conditii de autonomie a unitătilor administrativteritoriale ale cultului si potrivit legii.

Art. 92. - Principalele forme de învătământ din cadrul Cultului Crestin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România sunt:

a) scoala duminicală, în cadrul bisericii locale;

b) grădinitele pentru prescolari; ele se organizează de biserica locală potrivit metodologiei si normelor legale specifice;

c) scolile primare;

d) scolile gimnaziale;

e) seminariile biblice, în cadrul comunitătilor regionale, teritoriale, etnice;

f) liceele cu profil teologic;

g) unitătile de învătământ superior.

 

SECTIUNEA a 2-a

Organizarea învătământului în biserica locală.

 

Scoala duminicală

Art. 93. - Scoala duminicală reprezintă o formă specifică învătământului confesional si se organizează în baza principiului potrivit căruia părintii sau, după caz, reprezentantul legal sau tutorele copilului aleg confesiunea copilului si, respectiv, forma de învătământ specifică confesiunii.

Art. 94. - Scoala duminicală se organizează si îsi desfăsoară activitatea potrivit programei Cultului Crestin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România. În cadrul scolii duminicale îsi desfăsoară activitatea învătători care sunt alesi de biserica locală. Elevii primesc calificative sau note care, la cerere, pot fi transmise scolilor, pe care acestia le frecventează, pentru disciplina Religie.

 

SECTIUNEA a 3-a

Organizarea învătământului superior în Cultul Crestin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România

 

Art. 95. - (1) Învătământul teologic superior cuprinde Institutul Teologic Penticostal, facultăti de teologie, asistentă socială, precum si orice alte forme necesare desfăsurării în conditii optime a procesului de instruire si formare a slujitorilor si personalului de specialitate.

(2) Învătământul teologic superior se organizează în conditiile legii. Senatul este principalul for de conducere. Senatul este condus de către un presedinte, care este rectorul unitătii de învătământ.

(3) Rectorul Institutului Teologic Penticostal este ales sau revocat de senatul institutiei de învătământ si confirmat de Consiliul bisericesc în ceea ce priveste alegerea sau revocarea sa. El reprezintă institutia din punct de vedere administrativ si juridic.

(4) Fiecare facultate este condusă de un consiliu profesoral care stabileste modul operativ de desfăsurare a activitătilor de învătământ planificate.

 

CAPITOLUL VII

Casa de Pensii si Ajutoare a Cultului Crestin Penticostal

 

Art. 96. - (1) Casa de Pensii si Ajutoare se organizează potrivit regulamentului propriu de organizare si functionare si conform normelor legale în vigoare referitoare la sistemul de pensii si asigurări sociale.

(2) Casa de Pensii si Ajutoare are personalitate juridică si patrimoniu propriu.

Art. 97. - Casa de Pensii si Ajutoare este condusă de Consiliul de administratie, din care fac parte consilieri aprobati de Consiliul bisericesc. Consiliul de administratie este condus de către un presedinte, care devine presedintele Casei de Pensii si Ajutoare.

Art. 98. - Presedintele Casei de Pensii si Ajutoare reprezintă această institutie în raporturile sale cu Consiliul bisericesc, precum si în alte domenii de interes major.

Art. 99. - Conducerea operativă a Casei de Pensii si Ajutoare se realizeză de către directorul Casei de Pensii si Ajutoare. Acestuia îi revine sarcina gestionării în bune conditii a activitătii curente a Casei de Pensii si Ajutoare.

Art. 100. - Directorul Casei de Pensii si Ajutoare coordonează Biroul permanent al Casei de Pensii si Ajutoare, care îndeplineste sarcinile stabilite potrivit regulamentului.

Art. 101. - Principalele atributii ale Casei de Pensii si Ajutoare sunt:

a) asigură pensii pentru persoanele care au fost contribuabili potrivit normelor în materie;

b) asigură diferite indemnizatii, sporuri si plăti caracteristice sistemului de asigurări sociale si pensii;

c) acordă ajutoare si efectuează plăti cu caracter umanitar în conditiile stabilite de prevederile regulamentului.

 

CAPITOLUL VIII

Asistenta socială în Cultul Crestin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România

 

Art. 102. - În desfăsurarea activitătii sale, Cultul Crestin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România poate înfiinta unităti de asistentă socială de orice tip, precum: centre de plasament, centre de zi, case de tip familial, centre de urgentă, cantine, centre de prevenire sau informare, centre maternale, aziluri si altele asemenea.

Art. 103. - (1) Unitătile de asistentă socială pot functiona atât în cadrul unor organizatii de tip fundatii sau asociatii, cât si în cadrul bisericii locale, în conditii dispuse de normele specifice în vigoare.

(2) Asistenta religioasă din unitătile care functionează în cadrul bisericii locale se va face potrivit confesiunii penticostale.

 

CAPITOLUL IX

Publicatii si mass-media în atentia Cultului Crestin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România

 

Art. 104. - Cultul Crestin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România are ca principală publicatie revista „Cuvântul Adevărului”. În desfăsurarea activitătii sale, Cultul Crestin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România poate edita si tipări diverse publicatii, potrivit principiului dreptului la liberă exprimare.

Art. 105. - Cultul Crestin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România poate înfiinta studiouri de înregistrare audio sau video, posturi de radio si de televiziune si poate imprima casete audio, compact-discuri, DVD-uri audio ori video, pe linia scopului propus.

Art. 106. - Materialele muzicale, poeziile ori mesajele din cadrul serviciilor divine de închinare pot fi folosite fără a atrage responsabilităti financiare sau de orice altă natură în sarcina bisericii locale.

 

CAPITOLUL X

Dispozitii finale

 

Art. 107. - Cultul Crestin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România se sustine din contributia tuturor comunitătilor regionale, teritoriale si etnice. El poate primi donatii din partea persoanelor fizice si juridice, din tară si din străinătate, cu respectarea principiului biblic privind moralitatea provenientei acestora, si din alte activităti proprii.

Art. 108. - Donatiile de orice natură făcute în mod legal Cultului Crestin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România intră în proprietatea acestuia si nu pot fi restituite sub nicio formă donatorilor.

Art. 109. - Cultul Crestin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România poate avea imobile proprii, aziluri pentru bătrâni, case de odihnă, edituri, tipografii, unităti de învătământ de orice grad, societăti misionare, studiouri radio sau TV, unităti sanitare si orice alte unităti si institutii, pe linia îndeplinirii activitătii propuse.

Art. 110. - În cadrul Cultului Crestin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România pot functiona comisii sau departamente de lucru, precum si birouri de specialitate, în baza unor regulamente proprii aprobate de Consiliul bisericesc, care sunt subordonate acestuia.

Art. 111. - (1) Stampila Cultului Crestin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România este rotundă, cu diametrul de 35 mm. Circumferinta stampilei este delimitată de două cercuri concentrice la distantă de 1 mm unul fată de celălalt, cercul exterior fiind trasat cu o linie mai groasă. Pe circumferinta interioară a cercului mai mic se scrie în formă rotundă „Cultul Crestin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu

Apostolică din România”.

(2) În centrul stampilei se află imaginea unui porumbel în zbor, care coboară, de la care pornesc raze în toate directiile, până la circumferinta unui cerc imaginar cu diametrul de 15 mm.

Art. 112. - Prezentul statut a fost dezbătut si aprobat în cadrul Congresului de lucru al Cultului Crestin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România în data de 23 noiembrie 2005, la Baia Mare.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Nr. 281 din 14 martie 2008

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

Nr. 702 din 11 martie 2008

 

ORDIN

pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2008 ale unor operatori economici aflati sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 1/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale unitătilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si a autoritătilor publice centrale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 176/2007, cu modificările ulterioare, ale art. 2 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare, si ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor,

cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor si ministrul economiei si finantelor emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetele de venituri si cheltuieli pe anul 2008 ale unor operatori economici aflati sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzute în anexele nr. 1-4, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetele de venituri si cheltuieli reprezintă limite maxime care nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea ministerelor avizatoare, la propunerea Ministerului Transporturilor.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorii economici pot efectua cheltuieli totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - Operatorii economici prevăzuti în anexele nr. 1-4*) vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

 

 

*) Anexele nr. 1-4 sunt reproduse în facsimil.

 

 

ANEXA Nr. 1

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Societatea de Administrare Active Feroviare „S.A.A.F.” - S.A.

Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, Bucuresti

Cod unic de înregistrare RO 11059950

 

 

ANEXA Nr. 2

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Regia Autonomă „Registrul Auto Român”

Calea Grivitei nr. 391A, sectorul 1, Bucuresti

Cod unic de înregistrare RO 1590236

 

 

ANEXA Nr. 3

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Compania Natională „Administratia Porturilor Dunării Fluviale” - S.A.

Sos. Portului nr. 1, Giurgiu, judetul Giurgiu

Cod unic de înregistrare R 1284717

 

 

ANEXA Nr. 4

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Regia Autonomă „Administratia Zonei Libere Sulina”

Strada I nr. 202, Sulina, judetul Tulcea

Cod unic de înregistrare 3053425

 

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

ORDIN

privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătătii publice nr. 1.193/2007 pentru aprobarea normelor privind informatiile care trebuie oferite donatorilor de sânge si de componente sanguine de origine umană, precum si informatiile care trebuie communicate de către donatori la fiecare donare si admisibilitatea donatorilor de sânge si de componente sanguine umane

 

Văzând Referatul de aprobare al Autoritătii de Sănătate Publică din cadrul Ministerului Sănătătii Publice nr. E.N. 2.604 din 13 martie 2008,

în conformitate cu prevederile art. 6 lit. f) pct. 1 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, ale lit. c) din anexa nr. 4 la Legea nr. 282/2005 privind organizarea activitătii de transfuzie sanguină, donarea de sânge si componente sanguine de origine umană, precum si asigurarea calitătii si securitătii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii publice emite prezentul ordin.

Art. I. - „Chestionarul pentru donatorul de sânge” de la litera D din anexa nr. 2 „Norme privind informatiile care trebuie comunicate de către donatori la fiecare donare” la Ordinul ministrului sănătătii publice nr. 1.193/2007 pentru aprobarea normelor privind informatiile care trebuie oferite donatorilor de sânge si de componente sanguine de origine umană, precum si informatiile care trebuie comunicate de către donatori la fiecare donare si admisibilitatea donatorilor de sânge si de componente sanguine umane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 540 din 8 august 2007, se modifică si se înlocuieste cu chestionarul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătătii publice,

Mircea Manuc,

secretar de stat

 

Bucuresti, 13 martie 2008.

Nr. 316.

 

ANEXĂ

 

CHESTIONAR PENTRU DONATORUL DE SÂNGE

 

Convorbirea din cadrul consultatiei medicale intră sub incidenta prevederilor privind secretul medical. Precautiile sunt luate în scopul asigurării securitătii transfuzionale si pentru protejarea donatorului si primitorului de sânge.

Vă rugăm să încercuiti răspunsul corect.

 

Nr. crt.

 

Data completării

1.

Considerati că aveti o stare bună de sănătate?

DA     NU

 

În ultima vreme ati avut: - o pierdere în greutate neasteptată;

DA     NU

 

- febră inexplicabilă;

DA     NU

 

- tratament stomatologic; vaccinări.

DA     NU

2.

Urmati vreun tratament medicamentos?

DA     NU

3.

În ultimele 12 luni ati avut contact sexual cu:

 

 

- un partener cu hepatită sau HIV pozitiv;

DA     NU

 

- un partener ce se droghează prin injectie;

DA     NU

 

- un partener care este plătit pentru sex;

DA     NU

 

- parteneri multipli.

DA     NU

 

V-ati injectat vreodată droguri?

DA     NU

 

Ati acceptat bani sau droguri pentru a întretine relatii sexuale?

DA     NU

 

Ati schimbat partenerul (partenera) în ultimele 6 luni?

DA     NU

 

Câti/Câte parteneri (partenere) ati avut în ultimele 6 luni?

 

4.

De la ultima donare sau în ultimele 12 luni ati suferit:

 

 

- o interventie chirurgicală sau investigatii medicale;

DA     NU

 

- tatuaje, acupunctură, găuri pentru cercei;

DA     NU

 

- ati fost transfuzat(ă).

DA     NU

 

Ati fost însărcinată? (pentru femei)

DA     NU

 

- data nasterii copilului:

 

 

- data ultimei menstruatii:

 

5.

V-ati născut, ati trăit sau ati călătorit în străinătate?

DA     NU

 

Unde?

 

 

Când?

 

6.

Ati fost în detentie în ultimul an?

DA     NU

7.

Ati fost expusi la hepatită (bolnavi în familie sau risc profesional)?

DA     NU

8.

Ati suferit vreodată de:

 

 

- icter, tuberculoză, febră reumatică, malarie;

DA     NU

 

- boli de inimă, tensiune arterială mare sau mică;

DA     NU

 

- accidente vasculare cardiace sau cerebrale;

DA     NU

 

- astm;

DA     NU

 

- convulsii, boli nervoase;

DA     NU

 

- boli cronice (diabet, ulcer, cancer);

DA     NU

 

- boli transmise sexual.

DA     NU

 

Sunteti fumător?

DA     NU

 

Când ati consumat ultima dată alcool?

 

 

Ce băuturi ati consumat?

 

 

În ce cantitate?

 

9.

Ati fost refuzat sau amânat la o donare anterioară?

DA     NU

10.

Aveti pasiuni sau ocupatii ce necesită atentie specială 24 h postdonare (de exemplu: sofer, scafandru, alpinist etc.)

DA     NU

 

Declar pe propria răspundere/Semnătura

 

 

Semnătura persoanei care supraveghează completarea chestionarului

 

 

Semnătura medicului din cadrul cabinetului de triaj

 

 

            În numele bolnavilor ce vor beneficia de acest sânge, vă multumesc pentru nobilul dumneavoastră gest.