MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 215         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 20 martie 2008

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

13. - Hotărâre privind încuviintarea efectuării de către Comisia pentru politică economică, reformă si privatizare a unei anchete cu privire la acuzatiile de concurentă neloială si practică monopolistă practicate de supermarketuri

 

14. - Hotărâre privind demisia unui deputat

 

DECRETE

 

365. - Decret privind conferirea Ordinului national Steaua României în grad de Cavaler

 

367. - Decret privind conferirea Ordinului national Pentru Merit în grad de Comandor

 

368. - Decret privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Mare Ofiter

 

369. - Decret privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Ofiter

 

370. - Decret privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Ofiter

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

330. - Ordin al ministrului transporturilor pentru modificarea si înlocuirea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.394/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestatiile si serviciile specifice asigurate de Scoala Superioară de Aviatie Civilă

 

3.315. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului privind criteriile generale de organizare si desfăsurare a admiterii în ciclul de studii universitare de licentă, de masterat si de doctorat pentru anul universitar 2008-2009

 

3.361. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului privind comasarea prin absorbtie a unitătii de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Mark Twain International School” din Voluntari de către unitatea de învătământ preuniversitar particular Mark Twain International School din Voluntari

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

7. - Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei si în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 februarie-23 martie 2008

 

ACTE ALE COLEGIULUI MEDICILOR DIN ROMÂNIA

 

4. - Decizie privind continuarea activitătii medicale peste vârsta legală de pensionare

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

privind încuviintarea efectuării de către Comisia pentru politică economică, reformă si privatizare a unei anchete cu privire la acuzatiile de concurentă neloială si practică monopolistă practicate de supermarketuri

 

În conformitate cu prevederile art. 71, art. 73 alin. (2) si art. 79 din Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat, cu modificările ulterioare,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se încuviintează efectuarea de către Comisia pentru politică economică, reformă si privatizare a unei anchete cu privire la acuzatiile de concurentă neloială si practică monopolistă practicate de supermarketuri, cu următoarele obiective:

a) verificarea acuzatiilor de concurentă neloială;

b) modul de stabilire a preturilor produselor în cadrul hipermarketurilor autohtone si perceperea unor taxe ascunse;

c) verificarea acuzatiilor de practică monopolistă.

Art. 2. - Comisia de anchetă privind acuzatiile de concurentă neloială si practică monopolistă practicate de supermarketuri, denumită în continuare Comisie, este formată din toti membrii Comisiei pentru politică economică, reformă si privatizare, componenta sa nominală fiind prezentată în anexa la prezenta hotărâre.

Art. 3. - În conditiile în care unul dintre membrii Comisiei se află în imposibilitatea de a participa la lucrări, grupul parlamentar poate desemna un înlocuitor.

Art. 4. - (1) Convocarea sedintelor Comisiei se face cu cel putin o zi înainte de către presedintele acesteia sau de către un vicepresedinte.

(2) Vicepresedintele îl înlocuieste de drept pe presedinte în lipsa acestuia sau ori de câte ori este nevoie.

Art. 5. - (1) Pentru ca sedintele Comisiei să aibă loc este necesară participarea majoritătii membrilor care o compun.

(2) Hotărârile Comisiei se adoptă cu votul majoritătii membrilor acesteia.

Art. 6. - (1) Comisia poate invita pentru audiere si explicatii orice persoană care poate avea cunostintă despre o faptă sau o împrejurare de natură să servească la aflarea adevărului în domeniul care formează obiectul activitătii Comisiei.

(2) La cererea Comisiei, orice persoană care cunoaste fapte sau împrejurări în legătură cu obiectul cercetării sau care detine un mijloc de probă este obligată să le aducă la cunostintă membrilor Comisiei. Institutiile si autoritătile care au legătură cu situatiile prevăzute la art. 1 lit. a) si b), dar si cu alte aspecte

legate de obiectul activitătii Comisiei sunt obligate, în conditiile legii, să răspundă la solicitările Comisiei în termenul stabilit de aceasta.

(3) Când pentru lămurirea unor fapte sau împrejurări în vederea aflării adevărului este necesară prezenta unor experti, Comisia poate dispune efectuarea de expertize.

(4) Dispozitiile legale referitoare la invitarea, prezentarea si ascultarea persoanelor audiate, precum si cele privitoare la prezentarea si predarea obiectelor ori înscrisurilor sau la efectuarea expertizelor se aplică în mod corespunzător.

(5) Presedintele sau vicepresedintele Comisiei, după caz, atrage atentia persoanei audiate că are obligatia de a spune adevărul, de a nu ascunde nimic din ceea ce stie si că nerespectarea acestei obligatii atrage răspunderea legală.

Art. 7. - Lucrările Comisiei sunt publice; prin exceptie, Plenul Comisiei stabileste conditiile în care reprezentantii mijloacelor de informare în masă au acces la lucrările acesteia.

Art. 8. - (1) Constatările, concluziile si propunerile Comisiei vor face obiectul unui raport, care va fi depus la Biroul permanent al Camerei Deputatilor până la data de 10 iunie 2008.

(2) După primirea raportului, Biroul permanent al Camerei Deputatilor îl va pune la dispozitia grupurilor parlamentare în vederea initierii procedurii de dezbatere parlamentară.

(3) Raportul Comisiei se va supune dezbaterii Plenului Camerei Deputatilor, cu prioritate, în prima sedintă programată a se desfăsura după depunerea lui la Biroul permanent.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din data de 17 martie 2008, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 17 martie 2008.

Nr. 13.

 

ANEXĂ

 

COMPONENTA

Comisiei pentru politică economică, reformă si privatizare

 

- dl deputat Tudose Mihai, Grupul parlamentar al P.S.D, presedinte;

- dl deputat Purceld Octavian Mircea, Grupul parlamentar al P.R.M., vicepresedinte;

- dl deputat Vainer Aurel, Grupul parlamentar al minoritătilor nationale, vicepresedinte ;

- dl deputat Nosa Iuliu, Grupul parlamentar al P.S.D., secretar;

- dl deputat Popa Cornel, Grupul parlamentar al P.N.L., secretar;

- dl deputat Almăjanu Marin, Grupul parlamentar al P.N.L., membru;

- dl deputat Almăsan Liviu, Grupul parlamentar al PD-L, membru;

- dl deputat Brânză William Gabriel, Grupul parlamentar al PD-L, membru;

- dl deputat Bălut Lucian, Grupul parlamentar al P.S.D., membru;

- dl deputat Borbély László, Grupul parlamentar al U.D.M.R., membru;

- dl deputat Buda Ioan, Grupul parlamentar al P.S.D., membru;

- dl deputat Constantinescu Viorel, Grupul parlamentar al P.S.D., membru;

- dl deputat Cristea Ioan, Grupul parlamentar al P.N.L., membru;

- dl deputat Gerea Andrei Dominic, Grupul parlamentar al P.N.L., membru;

- dl deputat Godja Petru, Grupul parlamentar al P.S.D., membru;

- dl deputat Pascu Bogdan, Grupul parlamentar al P.C., membru;

- dl deputat Sandu Gabriel, Grupul parlamentar al PD-L, membru;

- dl deputat Sârbu Mugurel Liviu, Grupul parlamentar al PD-L, membru;

- dl deputat Stoica Ion, Grupul parlamentar al PD-L, membru;

- dl deputat Teodorescu George Alin, Grupul parlamentar al P.S.D., membru;

- dl deputat Ursărescu Dorinel, Grupul parlamentar al P.N.L., membru;

- dl deputat Zamfirescu Dan Dumitru, Grupul parlamentar al P.R.M., membru.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

privind demisia unui deputat

 

În temeiul prevederilor art. 70 alin. (2) si ale art. 71 alin. (2) din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 7 alin. (1), (2) si (4) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Camera Deputatilor ia act de cererea de demisie, începând cu data de 25 martie 2008, prezentată de domnul Gheorghiof Titu Nicolae, ales deputat în Circumscriptia electorală nr. 2 Arad, apartinând Grupului parlamentar al Partidului National Liberal, si declară vacant locul de deputat detinut de acesta.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din data de 18 martie 2008, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

 

Bucuresti, 18 martie 2008.

Nr. 14.

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Steaua României în grad de Cavaler

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (3), ale art. 6 lit. A, ale art. 11 si ale art. 75 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

în semn de înaltă apreciere pentru întreaga sa carieră artistică pusă în slujba scenei si a filmului din tara noastră, pentru talentul si dăruirea cu care a dat viată personajelor interpretate, constituind un reper pentru tinerele generatii de actori,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă post-mortem Ordinul national Steaua României în grad de Cavaler maestrului Ovidiu-Iuliu Moldovan, actor.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 14 martie 2008.

Nr. 365.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Pentru Merit în grad de Comandor

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării,

în semn de înaltă apreciere pentru contributia remarcabilă avută la cooperarea româno-americană din sfera informatiilor pentru apărare, pentru sustinerea intereselor tării noastre în cadrul comunitătii de informatii a NATO,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul national Pentru Merit în grad de Comandor, cu însemn pentru militari, doamnei colonel Barbara-Jane W. Kuennecke, atasat al apărării si aero al Statelor Unite ale Americii la Bucuresti.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 17 martie 2008.

Nr. 367.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Mare Ofiter

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. A si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului culturii si cultelor,

în semn de înaltă apreciere pentru contributia remarcabilă la promovarea culturii si imaginii României în lume, pentru sustinerea candidaturii Sibiului la titlul de Capitală culturală europeană în anul 2007,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Mare Ofiter, categoria F „Promovarea Culturii”, Excelentei Sale doamna Erna Hennicot- Schoepges, europarlamentar, si Excelentei Sale doamna Octavie Modert, secretar de stat al Învătământului Superior al Cercetării si Culturii în Marele Ducat de Luxemburg.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 17 martie 2008.

Nr. 368.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Ofiter

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (3) si ale art. 7 lit. A din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

cu ocazia împlinirii a 93 de ani de viată, în semn de înaltă apreciere pentru contributia personală la îmbogătirea patrimoniului cultural românesc si universal,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Ofiter, Categoria C „Artele plastice”, domnului George Cotos, pictor.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 17 martie 2008.

Nr. 369.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Ofiter

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (3) si ale art. 7 lit. A din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

cu ocazia împlinirii a 70 de ani de viată, în semn de înaltă apreciere pentru contributia personală la îmbogătirea patrimoniului cultural românesc si universal,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Ofiter, Categoria A „Literatura”, domnului Saul Carmel, scriitor.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 17 martie 2008.

Nr. 370.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru modificarea si înlocuirea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.394/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestatiile si serviciile specifice asigurate de Scoala Superioară de Aviatie Civilă

 

În temeiul prevederilor art.7 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1999 privind înfiintarea Scolii Superioare de Aviatie Civilă, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 352/2003, precum si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare,

 

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

 

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.394/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestatiile si serviciile specifice asigurate de Scoala Superioară de Aviatie Civilă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 709 din 18 august 2006, se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Scoala Superioară de Aviatie Civilă va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

 

Bucuresti, 11 martie 2008.

Nr. 330.

 

ANEXĂ

(Anexă la Ordinul nr. 1.394/2006)

 

TARIFELE

pentru prestatiile si serviciile specifice asigurate de Scoala Superioară de Aviatie Civilă

 

A. TARIFE PENTRU PREGĂTIREA DE SPECIALITATE (FORMAREA)

 

Nr. crt.

Referintă nomenclator

Denumirea

Cod

Tarif (euro)

1

2.1.1.

Curs formare piloti transport aerian public (integrat)

ATP(A)

60.251,00

2

2.1.2.

Curs formare piloti transport aerian public (integrat)

CPL(A)IR

52.112,00

3

2.1.3.

Curs formare piloti transport aerian public (integrat)

CPL(A)

49.878,00

4

2.1.4.

Curs formare pilot particular avioane

PPL(A)

8.797,00

5

2.1.5.

Curs formare piloti transport aerian public (integrat)

CPL(H)IR

193.288,00

6

2.1.6.

Curs formare piloti transport aerian public (integrat)

CPL(H)

42.300,00

7

2.1.7.

Curs formare pilot particular elicopter

PPL(H)

34.392,00

8

2.1.8.

Curs formare mecanici naviganti - partea teoretică

FMB-T

723,00

9

2.1.9.

Curs formare însotitori de bord

FIB-T

1.343,00

10

 

Ora de zbor instruire (curs integrat) avion CESSNA 172 S

IZ-CES

277,00

11

 

Ora de zbor instruire (curs integrat) avion PIPER SENECA V

IZ-PIP

551,00

12

 

Ora de zbor instruire (curs integrat) elicopter EC 120 B COLIBRI

IZ-EC 120B

717,00

13

 

Ora de zbor instruire (curs integrat) ELICOPTER EC 155 B

IZ-EC155B

1.797,00

 

B. TARIFE PENTRU CURSURI DE FORMARE CONTROLORI TRAFIC AERIAN

Nr. crt.

Referintă nomenclator

Denumirea

Cod

Tarif (euro)

1

2.2.8.

Curs formare controlori trafic aerian dirijare sol — partea teoretică

DSS

2.576,00

 

            C. TARIFE PENTRU CURSURI FORMARE DISPECERI

 

Nr. crt.

Referintă nomenclator

Denumirea

Cod

Tarif (euro)

1

2.4.1.

Curs formare dispecer operatiuni zbor (fără experientă în aviatia civilă)

FFDI-01

2.248,00

2

2.4.2.

Curs formare dispecer operatiuni zbor (cu experientă in aviatia civilă)

FFDI-02

1.468,00

 

D. TARIFE PENTRU CURSURI DE SECURITATE AERONAUTICĂ

 

Nr. crt.

Referintă nomenclator

Denumirea

Cod

Tarif (euro)

1

2.5.1.

Curs securitate aeronautică de bază

AVSEC/I/A

594,00

2

2.5.2.

Curs instructor de securitate aeronautică

AVSEC-ISA

1.099,00

3

2.5.3.

Curs management securitate aeronautică

MSA

935,00

4

2.5.4.

Curs management situatii de criză

MSC

1.140,00

 

E1. TARIFE PENTRU CURSURI DE PREGĂTIRE PERIODICĂ, SPECIALIZARE SI PREGĂTIRE PROFESIONALĂ A PERSONALULUI AERONAUTIC

 

Nr. crt.

Referintă nomenclator

Denumirea

Cod

Tarif (euro)

1

3.1.1.

Curs calificare piloti transport aerian public CPL (A) MODULAR

CPLM

1.943,00

2

3.1.2.

Curs calificare zbor instrumental IR (A) MODULAR

IRM

1.984,00

3

3.1.3.

Curs calificare instructor de zbor avioane FI-A

FIA

1.197,00

4

3.1.4.

Curs teoretic instructor calificare de tip avioane (TRI)

TRI

581,00

5

3.1.5.

Curs calificare clasa avion CESSNA 172 SP

TRC172

547,00

6

3.1.6.

Curs calificare clasa avion PIPER SENECA V

TRPS

752,00

7

3.1.7.

Curs conversie CPL(H) — CPL(A)

CCPLA

1.244,00

8

3.1.8.

Curs teoretic de reîmprospătare cunostinte pentru revalidare licentă ATPL(H)

ATPL(H)

1.026,00

9

3.1.9.

Curs calificare piloti transport aerian public CPL(H) modular

CPHM

3.762,00

10

3.1.10.

Curs calificare zbor instrumental IR (H) MODULAR

IRHM

1.710,00

11

3.1.11.

Curs calificare instructor de zbor elicoptere FI(H)

FIC

1.197,00

12

3.1.12.

Curs calificare instructor de zbor instrumental elicoptere

IRIH

513,00

13

3.1.13.

Curs teoretic instructor calificare de tip elicoptere

TRIH

513,00

14

3.1.14.

Curs calificare de tip elicopter EC — 120B

CEEC-120B

821,00

15

3.1.15.

Curs calificare de tip elicopter EC — 155B

CEEC-155B

821,00

16

3.1.16.

Curs managementul resurselor echipajului CRM

CRM

513,00

17

3.1.17.

Curs coordonare lucru în echipaj MMC

MCC

513,00

18

3.1.18.

Curs de reîmprospătare a cunostintelor teoretice pentru un detinător de licentă de pilot militar în vederea obtinerii licentei civile CPL (H)

RCPLH

752,00

19

3.1.19.

Curs de reîmprospătare a cunostintelor teoretice pentru un detinător de licentă de pilot militar în vederea obtinerii licentei civile CPL (H)/ IR

CPIRH

821,00


E2. TARIFE PENTRU CURSURI PENTRU CONTROLORI DE TRAFIC

 

Nr. crt.

Referintă nomenclator

Denumirea

Cod

Tarif (euro)

1

3.2.1.

Curs calificare instructori dirijare sol

DSI

467,00

2

3.2.6.

Curs reciclare anuală controlori trafic sol

RADS

160,00

 

E3. TARIFE PENTRU CURSURI DE LIMBI STRĂINE

 

Nr. crt.

Referintă nomenclator

Denumirea

Cod

Tarif (euro)

1

3.3.1.1.

Nivel elementar

ENGE

439,00

2

3.3.1.2.

Nivel preintermediar

ENGP

439,00

3

3.3.1.3.

Nivel mediu 1

ENGL

439,00

4

3.3.1.4.

Nivel mediu 2

ENGI

439,00

5

3.3.1.5.

Nivel avansat

ENGU

439,00

6

3.3.1.6.

Pentru oameni de afaceri

ENGA

439,00

7

3.3.1.7.

Pentru operatori mijloace tehnice aeroportuare

ENGT

302,00

8

3.3.1.11.

Meteorologie pentru CTAdirijare sol

RADS

234,00

9

3.3.1.15.

Pentru reciclare anuală CTA dirijare sol

ENGR CTA

131,00

 

F. TARIFE COMERCIALE PENTRU ACTIVITĂTI AERONAUTICE

 

Nr. crt.

Denumirea activitătii

Cod

Tarif euro/oră

1

Zbor comercial avion CESSNA 172

ZC-CES

147,00

2

Zbor comercial avion PIPER SENECA V

ZC-PIP

421,00

3

Zbor comercial elicopter EC 120B COLIBRI

ZC-120B

564,00

4

Zbor comercial elicopter EC 155B

ZC-155B

1.644,00

5

Utilizare clasă dotată standard

UCLS

19,00

6

Utilizare clasă dotată cu proiector multimedia

UCLSA

21,66

7

Utilizare laborator multimedia

ULM

28,50

8

Utilizare simulator FRASCA242

USF

60,00

9

Utilizare laborator de navigatie JEPPESSEN

USNJ

19,38

10

Utilizare număr de zbor

UNZ

57,00

11

Asistentă pilotaj (pilot)

AP

34,20

12

Asistentă navigatie (navigator)

AN

68,00

13

Asistentă operatională pentru o zi de zbor

AOP

137,00

 

STATIONARE LA DISPOZITIA BENEFICIARULUI PENTRU FIECARE ORĂ (PRIMELE 2 ORE GRATUITE)

STA

 

1

Avion CESSNA 172S

STA-CES

11,40

2

Avion PIPER SENECA V

STA-PIP

29,00

3

Elicopter EC 120B COLIBRI

STA-120B

34,00

4

Elicopter EC 155B

STA-155B

57,00

 

G. TARIFE PENTRU LUCRĂRI DE ÎNTRETINERE (TARIF MANOPERĂ PENTRU FIECARE OPERATIUNE)

 

Nr. crt.

Denumirea activitătii

Cod

Tarif (euro)

CESSNA 172SR

1

După 7 zile stationare

CS-I7ST

13,00

2

După 30 zile stationare

CS 130-ST

41,00

3

După 50 ore zbor

CS-L50

262,00

4

După 100 ore zbor

CS-L100

610,00

5

După 500 ore zbor

CS-L500

1.037,00

6

După 1000 ore zbor

CS-L1000

1.254,00

7

După 2000 ore zbor

CS-L2000

1.625,00

PIPER SENECAV

1

După 7 zile stationare

PT-I7ST

24,00

2

După 30 zile stationare

PT-I30ST

80,00

3

După 50 ore zbor

PT-L50

502,00

4

După 100 ore zbor

PT-L100

992,00

5

După 500 ore zbor

PT-L500

1.984,00

6

După 1000 ore zbor

PT-L1000

3.534,00

7

După 2000 ore zbor

PT-L2000

4.446,00

 

EC-120B COLIBRI

 

1

După 7 zile stationare

EC120-I7ST

108,00

2

După 30 zile stationare

EC120-I30ST

182,00

3

După 15 ore zbor

EC120-L15

108,00

4

După 100 ore zbor

EC120-L100

2.166,00

5

După 500 ore zbor

EC120-L500

5.928,00

6

După 1000 ore zbor

EC120-L1000

8.550,00

EC-155B

1

După 7 zile stationare

EC155-I7ST

171,00

2

După 30 zile stationare

EC155-I30ST

251,00

3

După 15 ore zbor

EC120-L15

182,00

4

După 50 ore zbor

EC120-L50

741,00

5

După 100 ore zbor

EC120-L100

2.166,00

6

După 600 ore zbor

EC120-L600

9.576,00

7

După 1200 ore zbor

EC120-L1200

18.525,00

ORA DE MANOPERĂ

1

Ora manoperă tehnician de aviatie

TMPA

17,00

2

Ora manoperă inginer de aviatie

EMPA

22,80

3

Ora manoperă NDT

IMPA

28,50


H. TARIFE PENTRU SERVICII CONEXE (AUXILIARE)

 

Nr. crt.

Denumirea activitătii

Cod

Tarif (euro)

1

Copiere/multiplicare/editare pagină A4 color (p)

S1

0,07

2

Copiere/multiplicare/editare pagină A4 monocrom (p)

S2

0,11

3

Utilizare sală fitness/persoană/oră

S3

1,43

4

Utilizare saună/persoană/30 min

S4

2,28

5

Utilizare bazin/9 ore/persoană

S5

2,85

6

Editare carnet zbor

S6

34,20

7

Eliberare adeverintă

S7

4,56

8

Eliberare duplicat diplomă (certificat)

S8

13,68

9

Brosură subiecte admitere

S9

13,68

10

Abonament sală fitness (10 sedinte)

S10

17,10

11

Utilizare microbuz pe platformă (1 miscare)

SA11

10,26

12

Tractare aeronave (1 operatiune)

SA12

11,40

13

Parcare aeronave pe platformă proprie

PA1

171,00

14

Parcare aeronave în hangar

PA2

366,00—1.118,00 în functie de tipul a/c

15

Parcare autoturisme (tarif lunar)

P3

37,62

 

NOTĂ:

Toate cursurile specificate au tarife calculate pentru clase standard cu 12 cursanti si pentru sesiunile planificate si publicate.

În situatia în care unul sau mai multi cursanti îsi manifestă dorinta de a începe un curs (fie si numai partea teoretică) destinat personalului navigant în afara sesiunilor planificate, cu o participare mai mică de 12 persoane, Scoala Superioară de Aviatie Civilă are dreptul să practice tarife majorate astfel:

- cu 100% până la 3 participanti (inclusiv);

- cu 75% până la 6 participanti (inclusiv);

- cu 50% până la 9 participanti (inclusiv);

- cu 25 % până la 11 participanti (inclusiv).

La cerere, Scoala Superioară de Aviatie Civilă poate desfăsura si alte cursuri decât cele aprobate de Autoritatea Aeronautică Civilă Română, acestea fiind tarifate cu 7,5 euro/oră/cursant, în conditiile descrise în nota de mai sus. Documentele  eliberate după un astfel de curs se vor referi numai la absolvirea respectivului curs, necreând niciun fel de responsabilitate pentru institutie.

De asemenea, Scoala Superioară de Aviatie Civilă poate desfăsura cursuri aprobate de Autoritatea Aeronautică Civilă Română, necuprinse în prezentul ordin, care vor fi tarifate cu 7,5 euro/oră/cursant, în conditiile descrise mai sus.

Pentru pachete care cuprind mai multe ore de zbor se pot practica următoarele reduceri de tarife:

- 5% pentru primele 10 ore de zbor;

- 3% pentru intervalul cuprins între 10 si 30 de ore de zbor;

- 3% pentru intervalul cuprins între 30 si 50 de ore de zbor;

- 3% pentru intervalul cuprins între 50 si 80 de ore de zbor;

- 3% pentru intervalul cuprins între 80 si 100 de ore de zbor.

Pentru activitătile conexe sau neprevăzute, legate de operarea aeronavelor (utilizarea aeronavei în regim de functionare maxim), în zone de zbor cu risc ridicat (în limite legale, la solicitarea clientului) se va percepe un tarif suplimentar în limita a 3-5% din valoarea cursei.Tarifele pe ora de zbor comercial pot fi recorelate în functie de preturile la combustibili, uleiuri si lichide si se pot modifica cu mai mult de 3% fată de valoarea contractată initial.

Pentru aeronavele cu alti proprietari decât Scoala Superioară de Aviatie Civilă, dar operate de aceasta, tarifele vor fi stabilite de proprietar.

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI TINERETULUI

 

ORDIN

privind criteriile generale de organizare si desfăsurare a admiterii în ciclul de studii universitare

de licentă, de masterat si de doctorat pentru anul universitar 2008-2009

           

În conformitate cu prevederile Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările si completările ulterioare, si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 133/2000 privind învătământul universitar si postuniversitar de stat cu taxă peste locurile finantate de la bugetul de stat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 441/2001, cu modificările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.004/2002 privind stimularea elevilor si studentilor care au primit distinctii la olimpiadele scolare internationale organizate pentru învătământul preuniversitar si a doctoranzilor care au obtinut rezultate deosebite în activitatea de cercetare, cu modificările ulterioare, al Hotărârii Guvernului nr. 1.175/2006 privind organizarea studiilor universitare de licentă si aprobarea listei domeniilor si specializărilor din cadrul acestora, cu modificările ulterioare, al Hotărârii Guvernului nr. 404/2006 privind organizarea si desfăsurarea studiilor universitare de masterat, al Hotărârii Guvernului nr. 567/2005 privind organizarea si desfăsurarea studiilor universitare de doctorat, cu modificările ulterioare, si al Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării si tineretului emite prezentul ordin.

 

CAPITOLUL I

Organizarea admiterii

 

Art. 1. - Admiterea în învătământul superior de stat si particular, pentru fiecare ciclu de studii, se organizează pe baza metodologiilor proprii de admitere stabilite de fiecare

universitate, cu respectarea prevederilor legislatiei în vigoare si ale prezentului ordin.

Art. 2. - (1) Pentru ciclul universitar de licentă, admiterea se organizează pe domenii, la specializările autorizate să functioneze provizoriu sau acreditate în cadrul instututiei de învătământ superior.

(2) Pentru ciclul de studii universitare de masterat, conform Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările si completările ulterioare, admiterea se organizează pe domenii, la programele de studii universitare de masterat acreditate în cadrul institutiei de învătământ superior, în conformitate cu legislatia în vigoare.

(3) Pentru studiile postuniversitare de masterat si studiile aprofundate, conform Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, admiterea se organizează pe programele de studii existente, aprobate în cadrul institutiei de învătământ superior.

(4) Pentru ciclul de studii universitare de doctorat, conform Legii nr. 288/2004, admiterea se organizează pe domeniile aprobate de Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului (M.E.C.T.) în cadrul institutiei de învătământ superior.

Art. 3. - (1) Concursul pentru admiterea la toate formele de învătământ ale studiilor mentionate în art. 2 se poate organiza în una sau două sesiuni, înainte de începerea anului universitar.

(2) Perioadele celor două sesiuni de admitere, formele si probele de concurs se stabilesc prin metodologie proprie si se fac publice conform prevederilor legale în vigoare, prin afisare la sediul institutiei de învătământ superior si prin publicare pe pagina proprie de web.

Art. 4. - În cazul în care admiterea la studii universitare de licentă se organizează prin examene la anumite discipline, acestea pot fi sustinute în limba română sau în limbile minoritătilor nationale în care acestea au fost studiate în liceu.

Art. 5. - Pentru studiile universitare organizate într-o limbă de largă circulatie internatională, admiterea va contine obligatoriu o probă de competentă lingvistică.

 

CAPITOLUL II

Candidatii la admitere

 

Art. 6. - (1) La admiterea în ciclul de studii universitare de licentă pot candida absolventii de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta.

(2) La admiterea în ciclul de studii universitare de masterat pot candida absolventii cu diplomă de licentă ai ciclului de studii universitare de licentă, conform Legii nr. 288/2004, precum si absolventii cu diplomă de licentă sau echivalentă a studiilor universitare de lungă durată, conform Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(3) La admiterea la studii postuniversitare de masterat si studii aprofundate pot candida numai absolventii cu diplomă de licentă sau echivalentă a studiilor universitare de lungă durată, conform Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(4) La admiterea în ciclul de studii universitare de doctorat pot candida absolventii cu diplomă de licentă sau echivalentă a studiilor universitare de lungă durată.

(5) La admiterea în toate ciclurile de studii universitare pot candida cetătenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor apartinând Spatiului Economic European si ai Confederatiei Elvetiene în aceleasi conditii prevăzute de lege pentru cetătenii români, inclusiv în ceea ce priveste taxele de scolarizare.

Art. 7. - (1) Un candidat declarat admis poate beneficia de finantare de la buget o singură dată, pentru fiecare dintre cele 3 cicluri de studii universitare.

(2) Candidatii la studiile universitare de licentă care au obtinut în perioada studiilor liceale distinctii (premiile I, II, III, mentiune, premii speciale) la olimpiadele scolare internationale recunoscute de M.E.C.T. beneficiază de dreptul de a se înscrie fără sustinerea concursului de admitere pe locuri finantate de la buget, la cursurile a două specializări.

(3) Institutiile de învătământ superior pot prevedea în metodologiile proprii si în conformitate cu prevederile legale în vigoare conditii specifice de admitere pentru cei care au obtinut distinctii la olimpiadele si concursurile scolare nationale, recunoscute de M.E.C.T., si la cele internationale, altele decât cele mentionate la alin. (2).

 

CAPITOLUL III

Înscrierea candidatilor

 

Art. 8. - Institutiile de învătământ superior vor aduce la cunostinta candidatilor conditiile si documentele necesare pentru înscriere, prin afisare la sediul institutiilor si pe pagina proprie de web.

Art. 9. - (1) Candidatii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2008 sau în sesiunea august-septembrie 2008 pot prezenta la înscriere, pentru sesiunea imediat următoare examenului de bacalaureat în anul 2008, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinta eliberată de liceu în care se mentionează media generală de la bacalaureat si mediile obtinute în anii de liceu.

(2) În vederea înmatriculării, candidatii admisi pe locurile finantate de la buget au obligatia să depună până la data stabilită prin metodologia de admitere diploma de bacalaureat în original la secretariatul facultătii.

(3) Neprezentarea diplomei de bacalaureat în original din vina exclusivă a candidatului admis, în termenul stabilit prin metodologia proprie de admitere, duce la pierderea locului finantat de la buget.

(4) Pentru înscrierea la studii universitare de masterat, studii postuniversitare de masterat, studii aprofundate, precum si la studii universitare de doctorat, institutiile de învătământ superior vor prevedea în metodologia proprie de admitere conditiile si documentele necesare, pe care le vor aduce la cunostinta candidatilor prin afisare la sediul institutiei si pe pagina proprie de web.

Art. 10. - Institutiile de învătământ superior au obligatia să restituie în cel mult 48 de ore de la depunerea cererii si neconditionat, fără perceperea unor taxe, dosarele candidatilor respinsi sau ale celor care renuntă la locul obtinut prin admitere, după afisarea rezultatelor finale.

Art. 11. - (1) Institutiile de învătământ superior pot percepe de la candidati, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, taxe de înscriere pentru organizarea si desfăsurarea admiterii, în cuantumurile aprobate de senatele universitare.

(2) Senatele universitare pot prevedea, prin metodologiile proprii de admitere, scutirea de la plata acestor taxe sau reducerea lor.

(3) Copiii personalului didactic sunt scutiti de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere în învătământul superior o singură dată în cadrul unei institutii de învătământ superior.

 

CAPITOLUL IV

Rezultatele admiterii

 

Art. 12. - (1) Media minimă de admitere la studii universitare de licentă nu poate fi mai mică de 5(cinci) sau decât un număr de puncte echivalent cu această notă.

(2) Mediile generale/punctajele generale obtinute de candidati la admitere sunt valabile pentru stabilirea ordinii de clasificare numai la institutia la care acestia au candidat, în conformitate cu procedurile proprii de admitere.

Art. 13. - Rezolvarea contestatiilor este de competenta institutiilor de învătământ superior, conform metodologiilor proprii de admitere. Decizia comisiei de contestatii este definitivă.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 14. - Locurile rămase neocupate după admitere se gestionează la nivelul fiecărei universităti, potrivit regulamentelor proprii, în cadrul aceluiasi ciclu de studii universitare.

Art. 15. - Prevederile prezentului ordin vor fi duse la îndeplinire de Directia generală strategii si programe universitare din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, precum si de senatele universitare.

Art. 16. - La intrarea în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educatiei si cercetării nr. 308/2007 privind criteriile generale de organizare si desfăsurare a admiterii în ciclul de studii universitare de licentă, de masterat si de doctorat pentru anul universitar 2007-2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 135 din 23 februarie 2007.

Art. 17. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Cristian Mihai Adomnitei

 

Bucuresti, 28 februarie 2008.

Nr. 3.315.

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI TINERETULUI

 

ORDIN

privind comasarea prin absorbtie a unitătii de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Mark Twain International School” din Voluntari de către unitatea de învătământ preuniversitar particular Mark Twain International School din Voluntari

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în Învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare prevederile Ordinului ministrului educatiei si cercetării nr. 5.663/2006 privind acreditarea unitătii de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Mark Twain International School” din Voluntari,

având în vedere dispozitiile Ordinului ministrului educatiei si cercetării nr. 5.652/2006 privind acreditarea unitătii de învătământ preuniversitar particular Mark Twain International School din Voluntari, cu completările ulterioare,

tinând cont de prevederile Ordinului ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 2.841/2007 privind completarea prevederilor Ordinului ministrului educatiei si cercetării nr. 5.652/2006 privind acreditarea unitătii de învătământ preuniversitar particular Mark Twain International School din Voluntari,

tinând cont de prevederile Decretului nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice si juridice,

luând în considerare solicitarea Fundatiei „Mark Twain International School” din Voluntari privind demararea procedurilor pentru absorbtia unitătii de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Mark Twain International School” din Voluntari de către unitatea de învătământ preuniversitar particular Mark Twain International School din Voluntari,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării si tineretului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă comasarea prin absorbtie a unitătii de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Mark Twain International School” din Voluntari, cu sediul în str. Erou Iancu Nicolae nr. 25B, localitatea Voluntari, judetul Ilfov, de către unitatea de învătământ preuniversitar particular Mark Twain International School din Voluntari, cu sediul în str. Iancu Nicolae nr. 25B, localitatea Voluntari, judetul Ilfov, persoane juridice de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învătământ. Activitatea de învătământ se desfăsoară si în imobilul situat în str. Erou Iancu Nicolae nr. 89-93, localitatea

Voluntari, judetul Ilfov.

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Mark Twain International School din Voluntari, acreditată potrivit dispozitiilor Ordinului ministrului educatiei si cercetării nr. 5.652/2006, respectiv ale Ordinului ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 2.841/2007, preia toate drepturile si obligatiile unitătii de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Mark Twain International School” din Voluntari, acreditate potrivit prevederilor Ordinului ministrului educatiei si cercetării nr. 5.663/2006.

Art. 3. - (1) Patrimoniul unitătii de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Mark Twain International School” din Voluntari este preluat de unitatea de învătământ preuniversitar particular Mark Twain International School din Voluntari, pe bază de protocol de predare-primire.

(2) În cazul desfiintării unitătii de învătământ preuniversitar particular Mark Twain International School din Voluntari, destinatia patrimoniului acesteia se stabileste conform legii.

Art. 4. - Personalul didactic si nedidactic din unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Mark Twain International School” din Voluntari este preluat de unitatea de învătământ preuniversitar particular Mark Twain International School din Voluntari, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Art. 5. - Fundatia „Mark Twain International School” din Voluntari, unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Mark Twain International School” din Voluntari, unitatea de învătământ preuniversitar particular Mark Twain International School din Voluntari, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în Învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Judetului Ilfov vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Cristian Mihai Adomnitei

 

Bucuresti, 5 martie 2008.

Nr. 3.361.

 

ACTE ALE COLEGIULUI MEDICILOR DIN ROMÂNIA

 

COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA

 

DECIZIE

privind continuarea activitătii medicale peste vârsta legală de pensionare

 

În temeiul art. 385, art. 404 alin. (2) si al art. 406 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

 

Consiliul national al Colegiului Medicilor din România decide:

 

Art. 1. - (1) Medicii se pensionează la vârsta de 65 de ani, indiferent de sex.

(2) La cerere, pot continua activitatea medicală până la împlinirea vârstei de 70 de ani de medicii care:

a) detin titlul de membru titular sau membru corespondent al Academiei Române si al Academiei de Stiinte Medicale;

b) detin titlul de profesor universitar;

c) detin titlul de cercetător stiintific gradul I;

d) detin titlul de doctor în stiinte medicale;

e) au fost detinuti sau internati din motive politice, aflati în situatiile prevăzute la art. 1 alin. (1) si (2) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările si completările ulterioare;

f) din motive politice, au fost obligati să îsi întrerupă studiile o anumită perioadă, obtinându-si licenta cu întârziere, ori celor care au fost împiedicati să îsi reia activitatea profesională.

(3) Medicii care se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la alin. (2) vor prezenta dovada situatiei în care se încadrează cu ocazia avizării anuale prevăzute la art. 384 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - La cerere, cu aviz anual eliberat de Ministerul Sănătătii Publice si de Colegiul Medicilor din România, pe baza certificatului de sănătate, pot exercita profesia de medic până la vârsta de 70 de ani si medicii de familie care au domiciliul în mediul rural si care îsi exercită profesia în localitatea de resedintă sau în localităti din mediul rural limitrofe.

Art. 3. - (1) Prin exceptie de la prevederile art. 1 alin. (1), medicii îsi pot continua activitatea medicală peste vârsta de pensionare dacă aceasta se desfăsoară în unităti sanitare private.

(2) Continuarea activitătii se face în baza certificatului de membru si a avizului anual al Colegiului Medicilor din România, eliberat pe baza următoarelor documente:

a) cererea medicului, cu mentionarea expresă a faptului că activitatea cu caracter medical urmează să se desfăsoare exclusiv în unităti medicale private;

b) copie a actului de identitate;

c) certificatul de sănătate care va contine si viza de la medicul psihiatru;

d) copia asigurării de răspundere civilă, pentru greseli în activitatea profesională, încheiată pentru anul respectiv;

e) dovada efectuării a minimum 40 de ore de educatie medicală continuă în ultimele 12 luni.

(3) Eliberarea avizului se face de colegiul teritorial unde este înregistrat medicul.

Art. 4. - (1) În unitătile sanitare publice, inclusiv în cadrul liniilor de gardă, continuarea activitătii peste vârsta legală de pensionare poate avea loc numai în situatii exceptionale, respectiv deficit de personal medical si numai pe perioada în care postul urmează să fie scos la concurs.

(2) Continuarea activitătii se face cu aprobarea Ministerului Sănătătii Publice si cu avizul Colegiului Medicilor din România, aviz eliberat de colegiul teritorial în care functionează unitatea medicală în baza următoarelor documente:

a) cererea medicului, cu mentionarea expresă a faptului că este de acord să desfăsoare activitate medicală peste vârsta de pensionare în unitatea medicală respectivă;

b) copie a actului de identitate;

c) certificatul de sănătate care va contine si viza de la medicul psihiatru;

d) copia asigurării de răspundere civilă, pentru greseli în activitatea profesională, încheiată pentru anul respectiv;

e) dovada efectuării a minimum 40 de ore de educatie medicală continuă în ultimele 12 luni;

f) un referat al autoritătii de sănătate publică, prin care să fie certificat deficitul de personal la nivelul unitătii medicale respective, inclusiv, dacă este cazul, pentru linia de gardă, si care să aibă anexat dovada scoaterii postului la concurs, precum si precizarea datei următoare în care postul urmează să fie din nou scos la concurs.

(3) Nu se va mai acorda avizul prevăzut la alin. (2) în situatia în care unitatea medicală nu va organiza un nou concurs pentru ocuparea postului la termenul precizat la obtinerea pentru prima dată a avizului de continuare a activitătii cu caracter medical.

Art. 5. - Avizul anual pentru continuarea activitătii peste vârsta de pensionare de către medicii de familie care au domiciliul în mediul rural si care îsi exercită profesia în localitatea de resedintă sau în localităti din mediul rural limitrofe se acordă de colegiul teritorial la care este înregistrat medicul respectiv în baza următoarelor documente:

a) cererea medicului;

b) copie a actului de identitate;

c) copia certificatului de înregistrare a cabinetelor medicale sau a unitătii medicale în care va continua desfăsurarea activitătii;

d) certificatul de sănătate care va contine si viza de la medicul psihiatru;

e) copia asigurării de răspundere civilă, pentru greseli în activitatea profesională, încheiată pentru anul respectiv;

f) dovada efectuării a minimum 40 de ore de educatie medicală continuă în ultimele 12 luni.

Art. 6. - (1) În spitalele clinice, profesorii universitari pot ocupa functia de sef de sectie până la vârsta de 70 de ani, cu avizul Colegiului Medicilor din România si cu aprobarea ministrului sănătătii publice.

(2) Avizul pentru ocuparea functiei de sef de sectie se acordă anual de Colegiul Medicilor din România începând cu vârsta de 65 de ani a medicului, în baza următoarelor documente:

a) cererea medicului, cu precizarea expresă a faptului că doreste să ocupe functia de sef de sectie în unitatea medicală respectivă;

b) copie a actului de identitate;

c) copia certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România;

d) un referat al autoritătii de sănătate publică în raza căreia functionează unitatea medicală, în care să fie confirmat statutul de spital clinic al unitătii medicale respective si să fie fundamentat;

e) certificatul de sănătate care va contine si viza de la medicul psihiatru;

f) copia asigurării de răspundere civilă, pentru greseli în activitatea profesională, încheiată pentru anul respectiv;

g) dovada efectuării a minimum 40 de ore de educatie medicală continuă în ultimele 12 luni;

h) o adresă a colegiului teritorial la care este înregistrat medicul cu privire la sanctiunile aplicate acestuia în ultimele 12 luni sau inexistenta acestora;

i) dovada calitătii de profesor universitar titular sau asociat.

Art. 7. - Toate documentele depuse în copie vor fi certificate de titular că sunt conforme cu originalul, prin înscrierea mentiunii „conforme cu originalul”, datare, parafare si semnare.

Art. 8. - (1) Împotriva deciziilor colegiilor teritoriale prin care se refuză acordarea avizului pentru continuarea activitătii se poate face contestatie. Contestatia se depune la colegiul teritorial care a emis decizia si se solutionează de către Consiliul national al Colegiului Medicilor din România.

(2) În termen de maximum 3 zile de la primirea contestatiei, colegiile teritoriale o vor transmite la Colegiul Medicilor din România împreună cu întreaga documentatie care a stat la baza emiterii deciziei.

Art. 9. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Colegiului Medicilor din România,

Vasile Astărăstoaie

 

Bucuresti, 22 februarie 2008.

Nr. 4.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei si în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 februarie-23 martie 2008

 

În baza art. 8 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, cu modificările ulterioare, în aplicarea prevederilor Regulamentului

Băncii Nationale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 48 alin. (2) din Legea nr. 312/2004, cu modificările ulterioare,

Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României hotărăste:

Începând cu perioada de aplicare 24 februarie-23 martie 2008, rata dobânzii plătită la rezervele minime obligatorii constituite în lei este de 3,05% pe an, iar rata dobânzii plătită la rezervele minime obligatorii constituite în dolari SUA este de 0,85% pe an.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 14 martie 2008.

Nr. 7.