MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 219         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 21 martie 2008

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

216. - Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unui teren aflat în administrarea Serviciului de Informatii Externe, în scopul restituirii către persoana îndreptătită, si pentru modificarea anexei nr. 41 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

13. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind cerintele minime pentru înregistrarea de informatii cu ocazia inspectiilor în exploatatiile în care animalele sunt tinute pentru scopuri zootehnice

 

170/179.- Ordin al ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse si al presedintelui Institutului National de Statistică privind completarea Clasificării ocupatiilor din România

 

769/C. - Ordin al ministrului justitiei privind acordarea cetăteniei române unor persoane

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unui teren aflat în administrarea Serviciului de Informatii Externe, în scopul restituirii către persoana îndreptătită, si pentru modificarea anexei nr. 41 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (2) si al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unui teren aflat în administrarea Serviciului de Informatii Externe, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, în scopul restituirii către persoana îndreptătită, pe bază de protocol de predare-preluare.

Art. 2. - Anexa nr. 41 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică potrivit anexei nr. 2.

Art. 3. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Directorul Serviciului de Informatii Externe,

Mihai-Răzvan Ungureanu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 5 martie 2008.

Nr. 216.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale terenului care trece din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, aflat în administrarea Serviciului de Informatii Externe

 

Persoana juridică ce administrează terenul

Persoana juridică

căreia i se pune

la dispoziţie terenul

Caracteristicile tehnice

ale terenului restituit către persoanele

îndreptăţite

Numărul de

identificare

atribuit

de Ministerul Economiei

si Finanţelor

Locul unde este situat terenul

Serviciul de Informaţii Externe

Serviciul de Informaţii Externe

Suprafaţa terenului = 583,05 m2

97.057

Municipiul Bucureşti, str. Ivan Turgheniev nr. 6-16, sectorul 1

 

ANEXA Nr. 2

 

 

 

 

 

 

Ordonator principal de credite

10668016

SERVICIUL DE INFORMAŢII EXTERNE

Nr. M.F.P

Codul de clasificare

Denumirea

Datele de identificare

Anul

dobândirii/dării

în folosinţă

Valoarea

de inventar

(lei)

Descrierea tehnică (pe scurt)

Vecinătăţi

Adresa

97.057

8.29.11

teren

S = 5.479,95 m2

 

Ţara: România

Municipiul Bucureşti, str. Ivan Turgheniev nr. 6-16, sectorul 1

1994

8.626.455

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind cerintele minime pentru înregistrarea de informatii cu ocazia inspectiilor în exploatatiile în care animalele sunt tinute pentru scopuri zootehnice

 

Văzând Referatul comun de aprobare nr. 17.087/47.023 din 10 ianuarie 2008, întocmit de Directia generală sanitară veterinară si Directia generală inspectii si coordonare P.I.F. din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară privind cerintele minime pentru înregistrarea de informatii cu ocazia inspectiilor în exploatatiile în care animalele sunt tinute pentru scopuri zootehnice, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, institutele veterinare centrale si directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin preia prevederile Deciziei Comisiei 2006/778/CE referitoare la cerintele minime pentru colectarea de informatii cu ocazia inspectiilor la locurile de productie ale anumitor animale de crescătorie, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 314 din 15 noiembrie 2006, p. 39-47.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 70/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind cerinte minime pentru inspectia exploatatiilor în care animalele sunt tinute pentru scopuri de fermă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 753 din 18 august 2005.

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Gabriel Vasile Drăgan

 

Bucuresti, 21 februarie 2008.

Nr. 13.

 

ANEXĂ

 

NORMA SANITARĂ VETERINARĂ

privind cerintele minime pentru înregistrarea de informatii cu ocazia inspectiilor în exploatatiile în care animalele sunt tinute pentru scopuri zootehnice

 

Domeniul de aplicare

Art. 1. - Prezenta normă sanitară veterinară stabileste cerintele privind armonizarea:

a) înregistrării de informatii în cursul inspectiilor efectuate de autoritatea competentă în conformitate cu: Norma sanitară veterinară ce stabileste standarde minime pentru protectia viteilor, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 72/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 759 din 19 august 2005, ce transpune în legislatia natională Directiva Consiliului 1991/629/CE; Norma sanitară veterinară care stabileste standarde minime pentru protectia porcinelor, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 202/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 749 din 1 septembrie 2006, ce transpune în legislatia natională Directiva Consiliului 1991/630/CE; Norma sanitară veterinară privind protectia animalelor de fermă, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 75/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 776 din 25 august 2005, ce transpune în legislatia natională Directiva Consiliului 1998/58/CE; si Norma sanitară veterinară privind standardele minime pentru protectia găinilor ouătoare, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 136/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 617 din 18 iulie 2006, ce transpune în legislatia natională Directiva Consiliului 1999/74/CE; si

b) rapoartelor continând aceste informatii transmise Comisiei Europene.

Definitii

Art. 2. - În sensul prezentei norme sanitare veterinare, se aplică definitiile prevăzute de normele sanitare veterinare mentionate la art. 1 lit. a), precum si următoarele definitii:

a) inspectie - verificarea efectuată de autoritatea competentă în aplicarea uneia dintre normele sanitare veterinare prevăzute la art. 1 lit. a) într-o exploatatie unde sunt crescute animale;

b) nonconformitate - încălcarea dispozitiilor uneia dintre normele sanitare veterinare prevăzute la art. 1 lit. a):

(i) constatată de autoritatea competentă în cursul unei inspectii;

(ii) notificată într-un document oficial de această autoritate proprietarului sau detinătorului animalelor prezente la locul de productie inspectat;

c) autoritate competentă - Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor sau directiile sanitarveterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

Informatii care trebuie înregistrate cu ocazia oricărei inspectii

Art. 3. - Cu ocazia oricărei inspectii autoritatea competentă înregistrează, pe suport hârtie sau electronic, informatii cu privire la:

a) data si identificarea exploatatiei;

b) sistemele de crestere a animalelor si dispozitiile corespunzătoare din legislatia comunitară, prevăzute în anexa nr. 1;

c) tipurile de nonconformităti constatate si dispozitiile corespunzătoare din legislatia comunitară, prevăzute în anexa nr. 2;

d) categoriile administrative ale nonconformitătilor constatate si actiunile întreprinse de autoritatea competentă, prevăzute în anexa nr. 3.

Cerinte minime de verificare si constatare pentru inspectiile efectuate în conformitate cu norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 72/2005

Art. 4. - Cu ocazia oricărei inspectii efectuate în conformitate cu norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 72/2005, autoritatea competentă examinează cel putin 5 dintre punctele prevăzute la cap. I din anexa nr. 2 la prezenta normă sanitară veterinară si verifică respectarea dispozitiilor corespunzătoare normei sanitare veterinare mentionate anterior. Autoritatea competentă înregistrează orice nonconformitate pe care o constată.

Cerinte minime de verificare si constatare pentru inspectiile efectuate în conformitate cu norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 202/2006

Art. 5. - Cu ocazia oricărei inspectii efectuate în conformitate cu norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 202/2006, autoritatea competentă examinează cel putin 4 dintre punctele prevăzute la cap. II din anexa nr. 2 la prezenta normă sanitară veterinară si verifică respectarea dispozitiilor corespunzătoare normei sanitare veterinare mentionate anterior. Autoritatea competentă înregistrează orice nonconformitate pe care o constată.

Cerinte minime de verificare si constatare pentru inspectiile efectuate în conformitate cu norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 75/2005

Art. 6. - Cu ocazia oricărei inspectii efectuate în conformitate cu norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 75/2005, autoritatea competentă examinează cel putin 5 dintre punctele prevăzute la cap. III din anexa nr. 2 la prezenta normă sanitară veterinară si verifică respectarea dispozitiilor corespunzătoare normei sanitare veterinare mentionate anterior. Autoritatea competentă înregistrează orice nonconformitate pe care o constată.

Cerinte minime de verificare si constatare pentru inspectiile efectuate în conformitate cu norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 136/2006

Art. 7. - Cu ocazia oricărei inspectii efectuate în conformitate cu norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 136/2006, autoritatea competentă examinează cel putin 3 dintre punctele prevăzute la cap. IV din anexa nr. 2 la prezenta norma sanitară veterinară si verifică respectarea dispozitiilor corespunzătoare normei sanitare veterinare mentionate anterior. Autoritatea competentă înregistrează orice nonconformitate pe care o constată.

Raportări

Art. 8. - (1) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor trebuie să prezinte Comisiei Europene până la 30 iunie 2009, apoi în fiecare an până la 30 iunie un raport pe suport electronic care contine informatiile înregistrate în conformitate cu prezenta normă sanitară veterinară cu ocazia inspectiilor efectuate în cursul anului calendaristic precedent.

(2) Raportul prevăzut la alin. (1):

a) contine informatiile prevăzute în anexa nr. 4;

b) este însotit de o analiză a celor mai grave nonconformităti care au fost constatate si de un plan de actiune national pentru a preveni sau a reduce incidenta acestora în cursul următorilor ani.

Art. 9. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta normă sanitară veterinară.

 

ANEXA Nr. 1

la norma sanitară veterinară

 

Sisteme de crestere a găinilor ouătoare si prevederile corespunzătoare din norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 136/2006

 

Nr crt.

Sisteme de creştere a animalelor

Prevederi corespunzătoare din legislaţia comunitară şi naţională

1

în aer liber

Anexa II la Regulamentul Comisiei nr. 557/2007/CE

2

La sol

Anexa II la Regulamentul Comisiei nr. 557/2007/CE

3

în cuşti îmbunătăţite

Art. 6 din norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 136/2006

4

în cuşti neîmbunătăţite

Art. 5 din norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 136/2006

 

ANEXA Nr. 2

la norma sanitară veterinară

 

CAPITOLUL I

Tipuri de nonconformităţi cu privire la viţei şi prevederile corespunzătoare din norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 72/2005

 

Nr crt.

Tipuri de nonconformităţi

Prevederi corespunzătoare din norma sanitară veterinară aprobată prin

Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare

şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 72/2005

1

Inspecţie

Anexă pct. 7

2

Libertate de mişcare

Anexă pct. 8 şi 9

3

Spaţiu disponibil

Art. 3

4

Construcţii şi adăposturi

Anexă pct. 1, 2, 3, 10, 11 şi 15

5

Iluminare minimă

Anexă pct. 6

6

Echipament automat şi mecanic

Anexă pct. 4

7

Furaje, apă şi alte substanţe

Anexă pct. 13, 14 şi 16

8

Nivel de hemoglobina

Anexă pct. 12

9

Furaje care conţin fibre

Anexă pct. 12


CAPITOLUL II

Tipuri de nonconformitati cu privire la porcine şi prevederile corespunzătoare din norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare si pentru Siguranţa Alimentelor

nr. 202/2006

 

Nr crt.

Tipuri de nonconformitati

Prevederi corespunzătoare din norma sanitară veterinară aprobată

prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare

şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 202/2006

1

Personal

Art. 4 alin. (2) lit. a) şi b)

2

Inspecţie

Art. 3 alin. (9) lit. a) şi b) Anexă cap. II secţiunea B pct. 2 Anexă cap. II secţiunea C pct. 3 Anexă cap. II secţiunea D

3

Libertate de mişcare

Art. 3 alin. (3)

Anexă cap. II secţiunea B pct. 1, 4 şi 5

Anexă cap. II secţiunea C pct. 1 şi 2

4

Spaţiu disponibil

Art. 3 alin. (1) Art. 3 alin. (4) şi (5)

5

Construcţii şi adăposturi

Anexă cap. I pct. 1, 2 şi 3

6

Iluminare minimă

Anexă cap. I pct. 2

7

Suprafaţa pardoselilor

Art. 3 alin. (2) Anexă cap. I pct. 5 Anexă cap. II secţiunea A

8

Materiale ocupaţionale

Art. 3 alin. (6)

Anexă cap. I pct. 4

Anexă cap. II secţiunea B pct. 3

9

Furaje, apă şi alte substanţe

Art. 3 alin. (7)

Anexă cap. I pct. 6 şi 7

10

Furaje care conţin fibre

Art. 3 alin. (8)

11

Mutilări

Anexă cap. I pct. 8

12

Sisteme de creştere

Anexă cap. II secţiunea C pct. 3

 

CAPITOLUL III

Tipuri de nonconformitati cu privire la toate exploataţiile de creştere şi prevederile corespunzătoare

din norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare

şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 75/2005

 

Nr crt.

Tipuri de nonconformitati

Prevederi corespunzătoare din norma sanitară veterinară aprobată

prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare

şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 75/2005

1

Personal

Anexă pct. 1

2

Inspecţie

Anexă pct. 2, 3 şi 4

3

Ţinerea evidenţelor

Anexă pct. 5 şi 6

4

Libertate de mişcare

Anexă pct. 7

5

Construcţii şi adăposturi

Anexă pct. 8-12

6

Echipament automat şi mecanic

Anexă pct. 13

7

Furaje, apă şi alte substanţe

Anexă pct. 14-18

8

Mutilări

Anexă pct. 19

9

Sisteme de creştere

Anexă pct. 20 şi 21


CAPITOLUL IV

Tipuri de nonconformitati cu privire la găinile ouatoare şi prevederile corespunzătoare din norma sanitară veterinară

aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare si pentru Siguranţa Alimentelor

nr. 136/2006

 

Nr. crt.

Tipuri de nonconformitati

Prevederi corespunzătoare din norma sanitară veterinară aprobată

prin Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare

şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 136/2006

1

Inspecţie

Anexă pct. 1 şi 6

2

Spaţiu disponibil

Art. 4 alin. (2) si (5) Art. 5 alin. (1)lit. a) Art. 6lit. a) pct. (i), (ii) şi (iii)

3

Construcţii şi adăposturi

Art. 4, cu excepţia alin. (5)

Art. 5, cu excepţia alin. (1) lit. a)

Art. 6, cu excepţia lit. a) pct. (i), (ii) şi (iii)

Anexă pct. 4, 5 şi 7

4

Iluminare minimă

Anexă pct. 3

5

Echipament automat şi mecanic

Anexă pct. 2

6

Mutilare

Anexă pct. 8

 

ANEXA Nr. 3

la norma sanitară veterinară

 

Categorii administrative de nonconformitati

 

Nr. crt.

Categorii administrative de nonconformitati

Acţiuni ale autorităţii sanitare veterinare competente

1

A

Solicitare de remediere a nonconformităţilor într-un termen mai mic de 3 luni

Nicio sancţiune administrativă imediată

2

B

Solicitare de remediere a nonconformităţilor într-un termen mai mare de 3 luni

Nicio sancţiune administrativă imediată

3

C

Sancţiuni administrative imediate

 

ANEXA Nr. 4

la norma sanitară veterinară

 

Informaţii care trebuie comunicate Comisiei Europene în conformitate cu art. 8 din norma sanitară veterinară

Tabelele nr. 1 şi 2 din prezenta anexă sunt utilizate pentru a comunica Comisiei Europene informaţiile prevăzute la art. 8 din norma sanitară veterinară.

în aceste tabele sunt prevăzute următoarele:

numărul de exploataţii ce pot fi inspectate;

numărul de exploataţii inspectate care corespunde numărului de inspecţii conform cerinţelor prevăzute la art. 4-7 din norma sanitară veterinară;

numărul de exploataţii în care nu a fost constatată nicio nonconformitate, care este stabilit pe baza rezultatelor inspecţiilor menţionate;

nonconformitati le care corespund tipurilor prevăzute în anexa nr. 2 la norma sanitară veterinară, la pct. 4-18 din tabelul nr. 1 şi la pct. 4-12 din tabelul nr. 2;

nonconformităţile care corespund tipurilor prevăzute în anexa nr. 3 la norma sanitară veterinară, la pct. 19-21 din tabelul nr. 1 şi la pct. 13-15 din tabelul nr. 2.


 

Tabelul nr. 1

 

 

 

Specii de animale

Găini ouătoare

Vitei

Porci

Nr.crt./Sisteme de creştere

în aer liber

La sol

în cuşti îmbunătăţite

în cuşti neîmbunătăţite

1

Exploataţii ce pot fi inspectate

 

 

 

 

 

 

2

Exploataţii inspectate

 

 

 

 

 

 

3

Exploataţii unde nu a fost constatată nicio nonconformitate

 

 

 

 

 

 

Număr de cazuri la care s-au constatat nonconformitati

4

Personal

 

 

 

 

 

 

5

Inspecţie

 

 

 

 

 

 

6

Ţinerea evidenţelor

 

 

 

 

 

 

7

Libertatea de mişcare

 

 

 

 

 

 

8

Spaţiu disponibil

 

 

 

 

 

 

9

Construcţii şi adăposturi

 

 

 

 

 

 

10

Iluminare minimă

 

 

 

 

 

 

11

Suprafeţe de pardoseală (pentru porci)

 

 

 

 

 

 

12

Materiale ocupaţionale

 

 

 

 

 

 

13

Echipament automat şi mecanic

 

 

 

 

 

 

14

Furaje, apă şi alte substanţe

 

 

 

 

 

 

15

Hemoglobina (viţei)

 

 

 

 

 

 

16

Furaje care conţin fibre (viţei şi scroafe)

 

 

 

 

 

 

17

Mutilări

 

 

 

 

 

 

18

Sisteme de creştere

 

 

 

 

 

 

19

Nonconformitati de categoria A

 

 

 

 

 

 

20

Nonconformitati de categoria B

 

 

 

 

 

 

21

Nonconformitati de categoria C

 

 

 

 

 

 


Tabelul nr. 2

 

Nr. crt./Specii de animale

Bovine

(cu excepţia

viţeilor)

Oi

Capre

Păsări domestice*)

Ratite

Raţe

Gâşte

Animale cu blană

Curcani

1

Exploataţii ce pot fi inspectate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Exploataţii inspectate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Exploataţii unde nu a fost constatată nicio nonconformitate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Număr de cazuri la care s-au constatat nonconformitati

4

Personal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Inspecţie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Ţinerea evidenţelor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Libertatea de mişcare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Construcţii şi adăposturi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Echipament automat şi mecanic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Furaje, apă şi alte substanţe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Mutilări

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Sisteme de creştere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Nonconformitati de categoria A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Nonconformitati de categoria B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Nonconformitati de categoria C

 

 

 

 

 

 

 

 

 


*) Păsări de curte din specia Gallus gallus, cu excepţia găinilor ouatoare.

 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITĂTII DE SANSE

Nr. 170 din 10 martie 2008

INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICĂ

Nr. 179 din 13 martie 2008

 

ORDIN

privind completarea Clasificării ocupatiilor din România

 

În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse si ale Hotărârii Guvernului nr. 575 bis/1992 cu privire la realizarea unor nomenclatoare unitare de interes general prevăzute în conceptia generală a informatizării în România,

ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse si presedintele Institutului National de Statistică emit următorul ordin:

Art. I. - Se aprobă completarea Clasificării ocupatiilor din România (C.O.R.), aprobată prin Ordinul ministrului de stat, ministrul muncii si protectiei sociale, si al presedintelui Comisiei Nationale pentru Statistică nr. 138/1.949/1995, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 272 din 23 noiembrie 1995, cu noile ocupatii din economie prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

Presedintele Institutului National de Statistică,

Vergil Voineagu

 

ANEXĂ

 

LISTA

ocupatiilor ce completează Clasificarea ocupatiilor din România

 

1.

Îmbuteliator gaz petrol lichefiat se modifică în operator instalaţii îmbuteliere gaz petrol lichefiat

codul 815506

2.

Controlor calitate pentru execuţia elementelor la armament şi muniţie

codul 822213

3.

Şef formaţie la fabricarea armamentului şi muniţiei

codul 122233

4.

Organizator producţie (studii superioare)

codul 245536

5.

Asistent regizor studio

codul 347134

6.

Asistent regizor emisie

codul 347135

7.

Miner în subteran pentru construcţii

codul 711106

8.

Operator responsabil cu supravegherea tehnică a instalaţiilor

codul 315218

9.

Operator la fabricarea produselor congelate de patiserie şi panificaţie

codul 741205

10.

Analist cumpărări/consultant furnizori

codul 241401

11.

Analist preţ de revenire/costuri

codul 241126

12.

Tehnician preţ de revenire/costuri

codul 311906

13.

Ţesător manual

codul 743214

14.

Manager de produs

codul 241938

15.

Lucrător utilaje specializate pentru salubrizare

codul 916208

16.

Expert prevenire şi combatere a corupţiei

codul 241942

17.

Administrator societate comercială

codul 241939

18.

Expert achiziţii publice

codul 241940

19.

Consilier de probaţiune

codul 242206

20.

Inspector probaţiune

codul 242207

21.

Operator la recoltarea şi toaletarea arborilor forestieri

codul 814136

22.

Operator la colectatul şi manipulatul lemnului

codul 833106

23.

Tehnician laborant pentru lucrări de drumuri şi poduri

codul 311211

24.

Inginer proiectant comunicaţii

codul 214435

25.

Subinginer proiectant comunicaţii

codul 214436

26.

Funcţionar ghişeu servicii publice

codul 423101

27.

Referent evidenţa persoanelor

codul 423102

28.

Inginer tehnolog în fabricarea armamentului şi muniţiei

codul 214546

29.

Subinginer tehnolog în fabricarea armamentului şi muniţiei

codul 214547

30.

Registrator coordonator

codul 123112

31.

Registrator de carte funciară

codul 242914


32.

Asistent registrator

codul 343214

33.

Registrator-şef

codul 123113

34.

Stilist protezist de unghii

codul 514110

35.

Administrator public

codul 247008

36.

îngrijitor câini în adăposturi

codul 916201

37.

Prinzător câini

codul 916205

38.

Operator recepţie

codul 413333

39.

Agent curier

codul 413334

40.

Şef trafic auto intern

codul 122676

41.

Şef trafic curierat intern

codul 122677

42.

Şef departament logistică

codul 122678

43.

Manipulant cutter-plotter

codul 734308

44.

Colator publicitar

codul 734504

45.

Serigraf

codul 734604

46.

Operator presă de transfer termic

codul 734605

47.

Formator tuburi spectrale

codul 732206

48.

Modelator tuburi spectrale

codul 732202

49.

Operator procesare text şi imagine

codul 411305

50.

Operator mase plastice

codul 823209

51.

Operator maşini de termo-formatare

codul 823210

52.

Tipograf prinţ digital şi offset

codul 825109

53.

Operator la maşina de gravat şi decupat cu laser

codul 825110

54.

Operator la maşina de tampografiat

codul 825111

55.

Operator la maşina de laminat

codul 825302

56.

Specialist în domeniul proiectării asistate pe calculator

codul 213907

57.

Administrator financiar (patrimoniu) studii superioare

codul 244111

58.

Administrator financiar (patrimoniu) studii medii

codul 412207

59.

Laborant determinări fizico-mecanice

codul 712921

60.

Preparator ferodouri

codul 815905

61.

Finisor universal ferodouri

codul 815906

62.

Preparator plăci de etanşare comprimate

codul 823129

63.

Broker bursa de mărfuri

codul 341905

64.

Brokerîn asigurări

codul 341202

65.

Manager de inovare

codul 241941

66.

Consilier în domeniul adicţiilor

codul 244604

67.

Preşedinte asociaţie patronală

codul 114217

68.

Vicepreşedinte asociaţie patronală

codul 114218

69.

Terapeut ocupaţional

codul 258505

70.

Asistent meteorolog

codul 211206

71.

Controlor acces metrou

codul 511205

72.

Agent staţie metrou

codul 413335

73.

Impiegat de mişcare metrou

codul 413336

74.

Operator mişcare metrou

codul 413337

75.

Casier metrou

codul 421113

76.

Şef echipă întreţinere cale metrou

codul 712922

77.

Şef echipă lucrări artă metrou

codul 712923

78.

Mecanic de locomotivă şi ramă electrică metrou

codul 831105

79.

Mecanic ajutor locomotivă şi ramă electrică metrou

codul 831106

80.

Constructor structuri monolite

codul 712304

81.

Instrumentist (studii medii)

codul 347307

82.

Specialist în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

codul 241220

83.

Inspector în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

codul 315219

84.

Lucrător operativ pentru autocontainere

codul 832403

85.

Lucrător operativ pentru autocompactoare

codul 916101

86.

Lucrător pentru salubrizare căi publice

codul 916102

87.

Lucrător pentru salubrizare spaţii verzi

codul 916103

88.

Lucrător sortator deşeuri reciclabile

codul 932008

89.

Dispecer operaţiuni salubrizare

codul 413205

90.

Operator instalaţie de sortare şi reciclare deşeuri menajere şi asimilabile

codul 829003


91.

Analist financiar

codul 241943

92.

Expert în ingineria costurilor investiţionale

codul 241944

93.

Expert în conducerea şi organizarea activităţilor de mentenanţă

codul 241945

94.

Operator la utilaje de forjat dirijat

codul 833204

95.

Operator la utilaje de reabilitări conducte subterane

codul 833205

96.

Operator la utilaje pentru subtraversări

codul 833206

97.

Operator textile

codul 826907

98.

Tehnician protecţia navigaţiei aeriene (comunicaţii, navigaţie, supraveghere)

codul 311413

99.

Maistru protecţia navigaţiei aeriene (comunicaţii, navigaţie, supraveghere)

codul 311414

100.

Şef tură protecţia navigaţiei aeriene (comunicaţii, navigaţie, supraveghere)

codul 311415

101.

Tehnician în serviciile de trafic aerian

codul 311416

102.

Controlor trafic aerian dirijare non-radar

codul 314413

103.

Controlor trafic aerian dirijare radar

codul 314414

104.

Controlor trafic aerian informare

codul 314415

105.

Navigator informare

codul 314416

106.

Operator/specialist/instructor telecomunicaţii aeronautice aviaţie civilă

codul 314417

107.

Şef tură telecomunicaţii aeronautice aviaţie civilă

codul 314418

108.

Controlor trafic aerian (simulator trafic aerian)

codul 314419

109.

Navigator instructor informare

codul 314420

110.

Şef Centru Naţional de Telecomunicaţii Aeronautice Aviaţia Civilă

codul 122679

111.

Şef centru meteo aeronautic

codul 122680

112.

Şef birou/staţie/tură meteo aeronautic/de aerodrom

codul 122681

113.

Şef Centru Naţional pentru Protecţia Meteorologică a Navigaţiei Aeriene

codul 122682

114.

Şef echipă intervenţii şi supraveghere echipamente în serviciile de trafic aerian

codul 122683

115.

Meteorolog aeronautic prognozist

codul 211207

116.

Meteorolog aeronautic tehnician

codul 311118

117.

Inginer pentru protecţia navigaţiei aeriene (comunicaţii, navigaţie, supraveghere)

codul 214548

118.

Şef executiv audit intern

codul 122952

119.

Inginer/inspector de specialitate/referent de specialitate/expert în serviciile de trafic aerian

codul 214437

120.

Referent/inspector în serviciile de trafic aerian

codul 342912

121.

Operator dispecerat operaţional de supraveghere în serviciile de trafic aerian

codul 312207

122.

Instalator reţele termice şi sanitare

codul 713612

123.

Muncitor în serviciile de trafic aerian

codul 933009

124.

Optometrist (studii superioare)

codul 222911

125.

Ofiţer control doping

codul 244605

126.

Coordonator în materie de securitate şi sănătate în muncă (studii superioare)

codul 241221

127.

Coordonator în materie de securitate şi sănătate în muncă (studii medii)

codul 315220

128.

Asistent personal îngrijire

codul 513305

129.

Mercantizor

codul 342102

130.

Operator termoprotecţie

codul 714109

131.

Tehnician pentru sisteme şi instalaţii de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu

codul 724205

132.

Tehnician pentru sisteme şi instalaţii de limitare şi stingere a incendiilor

codul 724206

133.

Operator în verificare întreţinerea şi repararea autospecialelor destinate apărării împotriva incendiilor

codul 723307

134.

Metodist

codul 214906

135.

Manager îmbunătăţire procese

codul 241946

136.

Manager al sistemului de management al riscului

codul 242314

137.

Manager al sistemului de management securitate şi sănătate în muncă

codul 242315

138.

Lucrător pentru drumuri şi căi ferate

codul 712924

139.

Confecţionerîmbrăcare volane în piele

codul 733212

140.

Asistent analist

codul 241947

141.

Auditor de sistem de management pentru sănătate şi securitate ocupaţională

codul 242317

142.

Expert accesare fonduri structurale şi de coeziune europene

codul 241948


143.

Şef echipă docheri

codul 835002

144.

Docher instalaţii de încărcare/descărcare la bordul navei şi cheu

codul 835003

145.

Docher armator

codul 835004

146.

Docher mecanizator

codul 835005

147.

Tractorist portuar

codul 835006

148.

Conducător autotrailer

codul 835007

149.

Conducător autoîncărcător portuar

codul 835008

150.

Macaragiu portuar

codul 835009

151.

Stivuitorist portuar

codul 835010

152.

Consultant cameral

codul 244705

153.

Inspector protecţia mediului

codul 242318

154.

Medic specialist psihiatru

codul 222912

155.

Medic de familie cu competenţe în sănătate mintală

codul 222913

156.

Asistent social cu competenţe în sănătate mintală

codul 244607

157.

Nursă de psihiatrie

codul 322106

158.

Confecţioner tâmplărie din aluminiu şi mase plastice

codul 713409

159.

Art terapeut

codul 244606

160.

Consilier afaceri europene

codul 241949

161.

Subsecretar de stat

codul 111074

162.

Merceolog

codul 343308

163.

Referent

codul 343309

164.

Manager general

codul 121028

165.

Manager

codul 121029

166.

Agent de intervenţie pază şi ordine

codul 516907

167.

Agent transport valori

codul 516908

168.

Agent conducători câini de serviciu

codul 516909

169.

Dispecer centru de alarmă

codul 516910

170.

Şef tură

codul 516911

171.

Inspector de securitate

codul 516912

172.

Evaluator de risc efracţie

codul 516913

173.

Consultant de securitate

codul 516914

174.

Grafolog

codul 244408

175.

Şef cancelarie

codul 122953

176.

Schelar

codul 721432

177.

Responsabil de mediu

codul 242316

178.

Purtător de cuvânt

codul 244706

179.

Specialist în managementul deşeurilor

codul 242319

180.

Agent poliţie comunitară

codul 516915

181.

Designer floral

codul 347136

182.

Consilier pentru tineret

codul 244801

183.

Auditor în domeniul siguranţei alimentare

codul 242320

184.

Grefier arhivar

codul 343215

185.

Grefier registrator

codul 343216

186.

Operator specialist curăţare chimică la schimbătoarele de căldură cu plăci

codul 311119

187.

Operator curăţare chimică la schimbătoarele de căldură cu plăci

codul 816117

188.

Consilier tehnic

codul 214439

189.

Brand manager

codul 244707

190.

Şef studio RTV

codul 214441

191.

Scenograf

codul 245537

192.

Asistent scenograf

codul 245538

193.

Videojurnalist

codul 245539

194.

Manager în domeniul siguranţei alimentare

codul 242321

195.

Montator electromecanic

codul 828704

196.

Grafician mers de tren

codul 413341

197.

Operator injectorist

codul 712305

198.

Electromecanic automatizări şi telecomunicaţii

codul 724413

199.

Electromecanic

codul 724414

200.

Psiholog în specialitatea psihologie clinică

codul 244501

201.

Psiholog în specialitatea consiliere psihologică

codul 244502

202.

Psiholog în specialitatea psihoterapie

codul 244503

203.

Psiholog în specialitatea psihologia muncii şi organizaţională

codul 244504

204.

Psiholog în specialitatea psihologia transporturilor

codul 244505

 

Se exclude ocupatia montator sisteme si instalatii de semnalizare, alarmare si alertare în caz de incendiu codul 724205.

Se exclude ocupatia montator sisteme si instalatii de limitare si stingere a incendiilor codul 724206.

Se exclude ocupatia de cămătar codul 421402.

Se redenumeste grupa de bază 4214 Amanetări.

Se exclude ocupatia operator în verificarea, întretinerea si/sau repararea sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare în caz de incendiu codul 724207.

Se exclude ocupatia operator în verificarea, întretinerea si/sau repararea sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor codul 724208.

Se modifică denumirea grupei de bază 2446 Specialisti în activitatea socială în Asistenti sociali.

Se modifică denumirea grupei de bază 3460 din Asistenti sociali în Lucrători în asistentă socială.

Se elimină ocupatiile psiholog codul 244501, psihopedagog codul 244502, specialist poligraf codul 244503 si psiholog clinician 244504.

Ocupatia sef depou se completează si devine sef depou/adjunct codul 122630.

Se completează ocupatia sef sectie (sector) transporturi si asimilati codul 122645 si devine sef sectie/adjunct (sector) transporturi si asimilati.

Se modifică denumirea ocupatiei care devine presedinte sectie (la Înalta Curte de Casatie si Justitie, la Curtea de Apel, tribunale si judecătorii) codul 111039.

Se exclude ocupatia arhivar registrator codul 343209.

Se introduce o grupă de bază 2448 Specialisti în activitatea de tineret, care are următoarea descriere: „Specialistii în activitatea de tineret oferă informare, consiliere si consultantă pentru tineri si organizatii neguvernamentale pentru tineret; informează, organizează si participă la activităti recreative si educative pentru tineri; asigură consiliere/consultantă tinerilor aflati în situatii conflictuale, cu probleme de integrare socială sau aflati în situatii de risc; contribuie prin activităti specifice la cresterea implicării tinerilor în viata publică sub toate formele ei de manifestare.”

Ocupatia specialist plan progres se înlocuieste cu specialist îmbunătătire procese codul 241928.

Ocupatia organizator procese functionale se înlocuieste cu responsabil proces codul 241931.

Ocupatia agent pază în incinte (hoteluri, magazine etc.) se înlocuieste cu ocupatia agent de securitate incinte (magazin, hotel întreprindere etc.) codul 516903.

Ocupatia gardian public se înlocuieste cu ocupatia agent gardă de corp codul 516904.

Ocupatia agent pază control acces, ordine si interventie se înlocuieste cu ocupatia agent securitate codul 516901.

Ocupatia agent de însotire si gardare persoane fizice si valori se înlocuieste cu ocupatia agent control acces codul 516902.

Se exclude ocupatia docher de la grupa de bază 8333 Conducători de macarale, poduri mobile, lifturi subterane.

Se creează o grupă de bază nouă 8350 Docheri, mecanizatori si conducători de utilaje portuare, cu următoarea descriere: „Docherii, docherii mecanizatori si conducătorii de utilaje portuare manipulează mărfurile, manevrează sculele si dispozitivele adecvate fiecărei categorii de marfă în functie de ambalaj sau greutate/unitate, conduc, întretin si supraveghează instalatii de încărcare/descărcare/transport si manipulare a mărfurilor.”

Se înlocuieste ocupatia de operator în verificare, întretinerea si repararea mijloacelor tehnice de prevenire si stingere a incendiilor cu ocupatia operator în verificare, reîncărcarea si repararea stingătoarelor de incendiu codul 723305.

Ocupatia muzician se înlocuieste cu ocupatia instrumentist muzicant codul 347303.

Se introduce ocupatia ghid montan codul 349106.

Se elimină ocupatia de expert criminalist codul 242901.

Se introduce grupa minoră 423 Functionari în servicii publice comunitare, respectiv grupa de bază 4231 Functionari în servicii publice comunitare, care vor avea următoarea descriere: „Functionarii în servicii publice comunitare desfăsoară activităti privind solutionarea petitiilor depuse de cetăteni la ghiseele publice comunitare, actualizează si valorifică registrul de evidentă al persoanelor, furnizează, în conditiile legii, la solicitarea autoritătilor si institutiilor publice, date de identificare ale persoanelor.”

 

MINISTERUL JUSTITIEI

 

ORDIN

privind acordarea cetăteniei române unor persoane

 

Având în vedere rapoartele depuse în temeiul art. 17 alin. 1 din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, de Comisia pentru cetătenie, constituită potrivit art. 13 alin. 1 din aceeasi lege, constatând îndeplinite conditiile prevăzute de Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 18 alin. 1 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul justitiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă cererile de acordare a cetăteniei române persoanelor care au solicitat acordarea ei si care sunt prevăzute în anexa ce face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul justitiei,

Zsuzsánna Péter,

secretar de stat

 

Bucuresti, 17 martie 2008.

Nr. 769/C.

 

ANEXĂ

 

LISTA

persoanelor pentru care Comisia pentru cetătenie a avizat favorabil cererea de acordare a cetăteniei române conform art. 8 din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare

 

1. Abdul Wahed Zuheir, fiul lui Mhd. Said si Hind, născut la data de 4 ianuarie 1964 în localitatea Damasc - Gobar, Siria, cu domiciliul în Bucuresti, str. Căpâlna nr. 10-14, bl. 15-A, sc. 1, ap. 47, sectorul 1. Copii minori: Abdul Wahed Sali, născută la data de 20 iunie 1990, si Abdul Wahed Sara, născută la data de 1 septembrie 1994. (1432A/2007)

2. Abu Mahfouz Suleiman, fiul lui Ibrahim si Fatima, născut la data de 16 mai 1974 în localitatea Talbieh, Iordania, cu domiciliul în Iasi, Str. 7 Noiembrie nr. 1, bl. Ghica Vodă, sc. 1B, et. 7, ap. 38, judetul Iasi. (3168A/2006)

3. Aghanajafi Farhad, fiul lui Mohammad si Tahereh, născut la data de 18 iunie 1957 în localitatea Teheran, Iran, cu domiciliul în Timisoara, str. Dej nr. 3, bl. 100, sc. A, ap. 10, judetul Timis. (1516A/2007)

4. Aksoy Ozcan, fiul lui Yuhanun si Meco, născut la data de 28 decembrie 1972 în localitatea Midyat, Turcia, cu domiciliul în Roman, str. Cuza Vodă nr. 9 bis, judetul Neamt. (1615A/2007)

5. Al Sayegh Osama, fiul lui Ibrahim Issa si Marim Azar, născut la data de 1 martie 1962 în localitatea Al Mafraq, Iordania, cu domiciliul în Bucuresti, Str. Albotei nr. 33, bl. X2, ap. 2, sectorul 1. Copii minori: Al Sayegh Daniel, născut la data de 23 august 2001, si Al Sayegh Albert, născut la data de 16 martie 2003. (920A/2007)

6. Al Tume Tarek, fiul lui Riad si Jamoul, născut la data de 24 octombrie 1977 în localitatea Kattina, Siria, cu domiciliul în Bucuresti, Sos. Nordului nr. 6, ap. 203, sectorul 1. (1098A/2007)

7. Amireh Issam, fiul lui Abdel Majeed si Mekbel Nafisa, născut la data de 6 iulie 1974 în localitatea Amman, Iordania, cu domiciliul în Bucuresti, bd. Decebal nr. 11, bl. S14, sc. 3, et. 2, ap. 50, sectorul 3. (3806A/2006)

8. Atieh Jamoul, fiica lui Mourched si Rafouh, născută la data de 13 martie 1957 în localitatea Katina, Siria, cu domiciliul în Bucuresti, bd. Ion Mihalache nr. 343, bl. G, sc. 1, ap. 30, sectorul 1. (1572A/2007).

9. Benjelloun Mohamed Zouhair, fiul lui Abdel Kamel si Fatima Zahra, născut la data de 30 august 1975 în localitatea Casablanca, Maroc, cu domiciliul în Bucuresti, str. Preda Buzescu nr. 20, sectorul 4. (1744A/2007)

10. Boumlouka Nabil, fiul lui Hedi Ben Belgacem si Zohra Bent Abdelhamid Lahmaier, născut la data de 23 ianuarie 1970 în localitatea Tunis, Tunisia, cu domiciliul în Bucuresti, bd. Râmnicu Sărat nr. 29, bl. 11-A1, et. 10, ap. 44 , sectorul 3. (1521A/2007)

11. El Saqqa Jamal, fiul lui Salim si Nazira, născut la data de 2 ianuarie 1958 în localitatea Nablus, Iordania, cu domiciliul în comuna Mărăcineni nr. 466, judetul Arges. (3440A/2006)

12. Get Wasim, fiul lui Muhamad si Suad, născut la data de 9 noiembrie 1976 în localitatea Nazaret, Israel, cu domiciliul în Bucuresti, str. Sfânta Vineri nr. 34, bl. A6, ap. 11, sectorul 3. (1616A/2007)

13. Gur Erol, fiul lui Huseyin si Firdevs, născut la data de 1 august 1968 în localitatea Elazig, Turcia, cu domiciliul în Constanta, Str. Pescarilor nr. 39, bl. FZ10, sc. B, et. 4, ap. 13, judetul Constanta. (3226A/2006)

14. Hashemi Elham, fiica lui Asadollah si Fatemeh, născută la data de 6 ianuarie 1978 în localitatea Mianeh, Iran, cu domiciliul în Bucuresti, Bd. Primăverii nr. 8-10, ap. 9, sectorul 1. (1478A/2007)

15. Hatinoglu Yavuz, fiul lui Nuri si Saime, născut la data de 24 aprilie 1959 în localitatea Karamursel, Turcia, cu domiciliul în Iasi, Sos. Natională nr. 190, bl. C2, ap. 17, judetul Iasi. Copii minori: Hatinoglu Gul, născut la data de 1 septembrie 1992. (1424A/2007)

16. Jankovic Bojan, fiul lui Ljubisa si Djordjijanka, născut la data de 26 martie 1973 în localitatea Negotin, Serbia, cu domiciliul în Caracal, Piata Victoriei nr. 11, bl. 33, sc. 1, ap. 12, judetul Olt. (364A/2007)

17. Khazen Merhej Boulos Fares, fiul lui Fares si Renee, născut la data de 19 iunie 1972 în localitatea Beirut, Liban, cu domiciliul în Bucuresti, Str. Prevederii nr. 20, bl. G3, sc. B, ap. 20, sectorul 3. (114A/2007)

18. Najim A. Najim, fiul lui Abdalla Najim si Zahra Abd El Khodr, născut la data de 15 decembrie 1957 în localitatea Basra, Irak, cu domiciliul în Bucuresti, aleea Poiana Sibiului nr. 1, bl. C4, sc. B, et. 8, ap. 72,  sectorul 6. (4216A/2006)

19. Pema Ionela, fiica lui Kostaq si Besa, născută la data de 1 mai 1979 în localitatea Tirana, Albania, cu domiciliul în Bucuresti, bd. Theodor Pallady nr. 25, bl. V11, sc. B, et. 1, ap. 49, sectorul 3. (1753A/2007).

20. Qatnani Maha, fiica lui Abddulrazak Ahmed si Maryam, născută la data de 13 septembrie 1972 în localitatea Nablus, Iordania, cu domiciliul în comuna Mărăcineni nr. 466, judetul Arges. Copii minori: El Saqqa Khaled Ahmed, născut la data de 28 octombrie 1996, El Saqqa Dana, născută la data de 13 mai 1990, El Saqqa Diana, născută la data de 25 aprilie 1993, si El Saqqa Simona, născută la data de 11 iulie 2001. (3441A/2006)

21. Radmehr Afshin, fiul lui Yadollah si Sakineh, născut la data de 6 noiembrie 1964 în localitatea Khorramabad, Iran, cu domiciliul în Vaslui, bd. Dimitrie Cantemir nr. 54, judetul Vaslui. (1784A/2007)

22. Saba Kamal, fiul lui George si Nahil, născut la data de 14 octombrie 1959 în localitatea Gaza, Palestina, cu domiciliul în satul Otopeni, Calea Bucurestilor nr. 200, judetul Ilfov. Copii minori: Saba George, născut la data de 23 octombrie 1992, Saba Youssef, născut la data de 3 iulie 2002, si Saba Juliana, născută la data de 31 mai 1995. (3550A/2006)

23. Sepahvandi Ali Asghar, fiul lui Ekram si Khanom, născut la data de 22 mai 1972 în localitatea Khorramabad, Iran, cu domiciliul în Iasi, sos. Arcu nr. 25, bl. C.L. 2, ap. 28, judetul Iasi. (1048A/2007)

24. Strelnyk Dmytro, fiul lui Vladimir si Galina, născut la data de 3 noiembrie 1965 în localitatea Krasnokamsk, Rusia, cu domiciliul în Bucuresti, str. Bucovina nr. 11, bl. G-3, sc. B, ap. 37, sectorul 3. (3528A/2006)

25. Tizfahm Miandoab Zarrintaj, fiica lui Aziz si Golnaz, născută la data de 25 aprilie 1953 în localitatea Miandoab, Iran, cu domiciliul în Bucuresti, str. Topolovăt nr. 4, bl. T.D.-18, ap. 31, sectorul 6. Copii minori: Azar Kimia, născută la data de 20 aprilie 1996. (4139A/2006)