MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 225         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 24 martie 2008

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

47. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 1/2006 privind unele măsuri pentru întărirea capacitătii administrative a României pentru integrarea în Uniunea Europeană

 

381. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 1/2006 privind unele măsuri pentru întărirea capacitătii administrative a României pentru integrarea în Uniunea Europeană

 

48. - Lege privind autorizarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului pentru finantarea cheltuielilor cu asigurarea pazei societătilor comerciale cu capital majoritar de stat aflate în proces de lichidare voluntară

 

382. - Decret pentru promulgarea Legii privind autorizarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului pentru finantarea cheltuielilor cu asigurarea pazei societătilor comerciale cu capital majoritar de stat aflate în proces de lichidare voluntară

 

49. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 108/2007 pentru modificarea alin. (2) al art. 8 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 59/2007 privind instituirea Programului national de îmbunătătire a calitătii mediului prin realizarea de spatii verzi în localităti

 

383. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 108/2007 pentru modificarea alin. (2) al art. 8 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 59/2007 privind instituirea Programului national de îmbunătătire a calitătii mediului prin realizarea de spatii verzi în localităti

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

341. - Ordin al ministrului sănătătii publice pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii publice nr. 112/2007 privind criteriile de performantă în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen

 

3.390. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului pentru aprobarea publicării anexelor nr. 18 si 20 la Centralizatorul privind disciplinele de învătământ, domeniile si specializările, precum si probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învătământul preuniversitar 2008, cuprinzând disciplinele/modulele corespunzătoare profilului posturilor/catedrelor cuprinse în aria curriculară Tehnologii pentru pregătire si instruire practică si discipline tehnologice din domeniul sănătate si asistentă pedagogică

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

214. - Decizie privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale ELITASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

REPUBLICĂRI

 

Legea nr. 340/2004 privind prefectul si institutia prefectului

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 1/2006 privind unele măsuri pentru întărirea capacitătii administrative a României pentru integrarea în Uniunea Europeană

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 1 din 29 ianuarie 2006 privind unele măsuri pentru întărirea capacitătii administrative a României pentru integrarea în Uniunea Europeană, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 31 ianuarie 2006, cu modificările ulterioare, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul 3, litera c) a alineatului (2) va avea următorul cuprins:

„c) posturile unice, ale căror atributii specifice nu se regăsesc la celelalte posturi din cadrul structurii organizatorice a autoritătilor si institutiilor publice, posturile din cadrul serviciilor celor două Camere ale Parlamentului, posturile din cadrul autoritătilor administratiei publice locale, posturile din cadrul Serviciului de Informatii Externe, Serviciului Român de Informatii, Consiliului Legislativ, precum si posturile diplomatice ale Ministerului Afacerilor Externe;”.

2. La articolul 3, după litera f) a alineatului (2) se introduc două noi litere, literele g) si h), cu următorul cuprins:

„g) promovarea pe un post vacant, într-un grad profesional superior, pe bază de examen sau concurs organizat la nivelul autoritătii sau institutiei publice;

h) posturi cu atributii de control din Inspectia Muncii si inspectoratele teritoriale de muncă.”

3. La anexă, numărul curent 3 va avea următorul cuprins:

„3. Ministerul Internelor si Reformei Administrative 49”.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 19 martie 2008.

Nr. 47.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 1/2006 privind unele măsuri pentru întărirea capacitătii administrative a României pentru integrarea în Uniunea Europeană

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 1/2006 privind unele măsuri pentru întărirea capacitătii administrative a României pentru integrarea în Uniunea Europeană si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 18 martie 2008.

Nr. 381.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind autorizarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului pentru finantarea cheltuielilor cu asigurarea pazei societătilor comerciale cu capital majoritar de stat aflate în proces de lichidare voluntară

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Se autorizează Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, denumită în continuare A.V.A.S., să finanteze cheltuielile privind asigurarea pazei societătilor comerciale cu capital majoritar de stat - aflate în portofoliul acesteia -, care sunt în proces de lichidare voluntară, contractarea pazei făcându-se cu Jandarmeria Română.

Art. 2. - Finantarea se asigură potrivit prevederilor art. 51 lit. d) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare, si în baza unei conventii încheiate între A.V.A.S. si societatea comercială aflată în curs de lichidare voluntară.

Art. 3. - Sumele totale avansate de A.V.A.S. în vederea sustinerii cheltuielilor pentru asigurarea pazei vor fi recuperate în urma finalizării procesului de lichidare voluntară.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 19 martie 2008.

Nr. 48.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind autorizarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului pentru finantarea cheltuielilor cu asigurarea pazei societătilor comerciale cu capital majoritar de stat aflate în proces de lichidare voluntară

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind autorizarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului pentru finantarea cheltuielilor cu asigurarea pazei societătilor comerciale cu capital majoritar de stat aflate în proces de lichidare voluntară si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 18 martie 2008.

Nr. 382.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 108/2007 pentru modificarea alin. (2) al art. 8 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 59/2007 privind instituirea Programului national de îmbunătătire a calitătii mediului prin realizarea de spatii verzi în localităti

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 108 din 10 octombrie 2007 pentru modificarea alin. (2) al art. 8 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 59/2007 privind instituirea Programului national de îmbunătătire a calitătii mediului prin realizarea de spatii verzi în localităti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 698 din 16 octombrie 2007, cu următoarea modificare:

- La articolul unic, alineatul (2) al articolului 8 se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Pentru derularea Programului în anul 2007, se alocă din Fondul pentru mediu suma de maximum 75.000.000 lei, în limita sumelor prevăzute prin bugetul de venituri si cheltuieli al Administratiei Fondului pentru Mediu.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 19 martie 2008.

Nr. 49.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 108/2007 pentru modificarea alin. (2) al art. 8 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 59/2007 privind instituirea Programului national de îmbunătătire a calitătii mediului prin realizarea de spatii verzi în localităti

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 108/2007 pentru modificarea alin. (2) al art. 8 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 59/2007 privind instituirea Programului national de îmbunătătire a calitătii mediului prin realizarea de spatii verzi în localităti si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 18 martie 2008.

Nr. 383.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii publice nr. 112/2007 privind criteriile de performantă în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen

 

Având în vedere Referatul de aprobare al Directiei generale organizare, resurse umane, dezvoltare profesională si salarizare nr. E.N. 2.969 din 20 martie 2008,

în conformitate cu prevederile art. 178 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii publice emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul ministrului sănătătii publice nr. 112/2007 privind criteriile de performantă în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 101 din 9 februarie 2007, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Prevederile articolului 1 alineatul (2), articolului 3, articolului 4, articolului 41, articolului 51, articolului 6 alineatul (2), punctele C.2, C.4, C.5, D.2 si D.4 din anexa nr. 1, precum si anexa nr. 2 se prorogă până la data de 1 ianuarie 2009.

2. După articolul 51 se introduce un nou articol, articolul 52, cu următorul cuprins:

„Art. 52. - Evaluarea activitătii managerului spitalului public pentru anul 2007 se face conform Metodologiei privind organizarea si desfăsurarea evaluării activitătii managerului spitalului public în anul 2007, prevăzută în anexa nr. 4.”

3. După anexa nr . 3 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 4, al cărei continut este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Directiile de specialitate din Ministerul Sănătătii Publice, autoritătile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, ministerele si institutiile cu retea sanitară proprie, precum si spitalele publice si managerii acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 20 martie 2008.

Nr. 341.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 112/2007)

 

METODOLOGIE

privind organizarea si desfăsurarea evaluării activitătii managerului spitalului public în anul 2007

 

1. Evaluarea activitătii managerului spitalului public desfăsurată în anul 2007 se face până la data de 30 aprilie 2008. Sunt evaluati managerii care au contractul de management în perioada de valabilitate si au condus spitalul public respectiv pe o perioadă de cel putin 6 luni în anul 2007.

2. Evaluarea anuală a activitătii managerului spitalului public se face de o comisie de evaluare formată din presedinte, vicepresedinte, 3-5 membri si un secretariat format din 1-2 persoane, numită prin ordin al ministrului sănătătii publice, astfel:

a) pentru spitalele publice din subordinea autoritătilor de sănătate publică judetene/a municipiului Bucuresti, membrii comisiei de evaluare se propun de către directorul executiv al acestora. Presedintele comisiei de evaluare este directorul executiv adjunct financiar-contabil al autoritătii de sănătate publică judetene/a municipiului Bucuresti, iar vicepresedinte este seful compartimentului audit intern din aceeasi institutie. În situatia în care la nivelul unei autorităti de sănătate publică nu este încadrat postul de auditor intern, vicepresedintele este nominalizat din cadrul altei autorităti de sănătate publică, prin ordin al ministrului sănătătii publice;

b) pentru spitalele publice din subordinea Ministerului Sănătătii Publice, presedinte este directorul general adjunct al Directiei generale buget si credite externe din Ministerul Sănătătii Publice, iar vicepresedinte este un reprezentant al Directiei audit din aceeasi institutie.

3. Comisia de evaluare mentionată la pct. 2 întocmeste, pe baza rezultatelor obtinute de fiecare manager de spital, fisa de evaluare prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta metodologie. Fisa de evaluare se înaintează Comisiei centrale de evaluare însotită de dosarul de evaluare, care cuprinde obligatoriu următoarele documente:

a) copia contractului de management si a actelor aditionale la acesta;

b) documentele care sustin punctajul acordat la fiecare indicator de performantă, după cum urmează:

- statul de functii pe anul 2007, aprobat conform legii;

- situatia financiară încheiată la 31 decembrie 2007;

- darea de seamă statistică pentru anul 2007 (cod MS 60.4.4A, cap. 2; cod MS 60.4.4, cap. 3; cod MS 60.4.4.A, cap.14), centralizatorul - cod MS 60.4.4, cap. 15 „Personalul mediu si superior sanitar pe tipuri de unităti”, centralizatorul activitătii spitalului - cod 19.15, darea de seamă statistică pentru anul 2007 (cod MS 60.4.2, cap.1 „Principalii indicatori ai cunoasterii sănătătii, pe anul 2007, pentru fiecare spital”, câte un document semnat si stampilat, completat numai cu pct. 10 „Infectii interioare din spital”);

c) copii de pe actele de control ale tuturor organismelor abilitate;

d) raportul de autoevaluare al managerului spitalului public (în cuprinsul acestuia se au în vedere actiunile organizate si desfăsurate pe parcursul anului evaluat privind: modul de îndeplinire a indicatorilor si criteriilor de performantă, proceduri interne de evaluare si control, elaborare de acte normative cu caracter intern, măsuri întreprinse pentru eficientizarea activitătii unitătii si cresterea calitătii actului medical, gestionarea eventualelor situatii de criză apărute la nivelul spitalului public etc.); managerul spitalului public răspunde pentru realitatea si corectitudinea datelor puse la dispozitia comisiei de evaluare, conform legii;

e) alte documente care pot constitui bază pentru evaluarea îndeplinirii criteriilor de performantă prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătătii publice nr. 112/2007 privind criteriile de peformantă în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen, cu modificările si completările ulterioare.

4. Comisia de evaluare mentionată la pct. 2 are următoarele atributii :

a) să înregistreze dosarul de evaluare depus de către managerul spitalului public, numai dacă acesta contine toate documentele prevăzute la pct. 3;

b) să verifice concordanta dintre indicatorii asumati prin contract/act aditional si cei înscrisi în fisa de evaluare, precum si dintre valorile indicatorilor realizati mentionati în fisa de evaluare si cei transmisi de Scoala Natională de Sănătate Publică si Management Sanitar si Centrul National pentru Organizarea si Asigurarea Sistemului Informational si Informatic în Domeniul Sănătătii;

c) să valideze, sub semnătură, în functie de rezultatele obtinute în urma evaluării, propunerea de mentinere/încetare a contractului de management al managerului spitalului public evaluat;

d) să înregistreze si să transmită Comisiei centrale de evaluare numai dosarele care contin toate documentele prevăzute la pct. 3;

e) să respingă motivat dosarele incomplete si să comunice managerului spitalului public documentele lipsă care au determinat această situatie;

f) să întocmească si să valideze, sub semnătura presedintelui comisiei de evaluare si a managerului spitalului public respectiv, un opis cuprinzând toate documentele existente în dosarul de evaluare depus de fiecare manager.

5. La nivelul Ministerului Sănătătii Publice este constituită, prin ordin al ministrului sănătătii publice, Comisia centrală de evaluare, formată din presedinte, vicepresedinte, 3-5 membri si un secretariat format din 1-2 persoane. Comisia centrală de evaluare are misiunea de a verifica si de a urmări modul de desfăsurare a evaluării, modul de întocmire a fiselor de evaluare si de a solutiona eventualele contestatii apărute în cadrul

evaluării anuale a activitătii managerilor spitalelor publice.

Presedintele Comisiei centrale de evaluare este directorul general al Directiei generale buget si credite externe din Ministerul Sănătătii Publice, iar vicepresedinte este directorul Directiei audit din aceeasi institutie.

6. Comisia centrală de evaluare, în baza rezultatelor evaluării efectuate de comisiile de evaluare mentionate la pct. 2, propune ministrului sănătătii publice, după caz:

a) mentinerea contractului de management, pentru managerii spitalelor publice care îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 4 lit. a) din Ordinul ministrului sănătătii publice nr. 112/2007, cu modificările si completările ulterioare;

b) emiterea actului administrativ de reevaluare, pentru managerii spitalelor publice care îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 4 lit. b) din Ordinul ministrului sănătătii publice nr. 112/2007, cu modificările si completările ulterioare;

c) emiterea actului administrativ de încetare înainte de termen a contractului de management, pentru managerii spitalelor publice care îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 4 lit. c) din Ordinul ministrului sănătătii publice nr. 112/2007, cu modificările si completările ulterioare.

7. În aplicarea dispozitiilor prezentei metodologii, Scoala Natională de Sănătate Publică si Management Sanitar si Centrul National pentru Organizarea si Asigurarea Sistemului Informational si Informatic în Domeniul Sănătătii furnizează Ministerului Sănătătii Publice si comisiilor de evaluare prevăzute la pct. 2 valorile indicatorilor de performantă ai managementului spitalului public care intră în sfera lor de competentă, realizate de fiecare spital public în anul 2007.

8. Datele mentionate la pct. 7, validate de Scoala Natională de Sănătate Publică si Management Sanitar si Centrul National pentru Organizarea si Asigurarea Sistemului Informational si Informatic în Domeniul Sănătătii, sunt consemnate în fisa de evaluare prevăzută în anexa la prezenta metodologie, la rubrica „Valoare indicator realizată”, si stau la baza evaluării activitătii managerului spitalului public în anul 2007.

9. Evaluarea anuală a activitătii managerilor spitalelor publice aflate în subordinea ministerelor si institutiilor cu retea sanitară proprie se face în conformitate cu dispozitiile prezentei metodologii.

 

ANEXĂ

la metodologie

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

...................................................

COMISIA DE EVALUARE

 

FISA DE EVALUARE

a activitătii desfăsurate de ……………………….

(numele si prenumele)

managerul ……………………………..

(denumirea spitalului public)

în anul 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

INDICATORI/CRITERII DE PERFORMANŢA

VALOARE INDICATOR

GRAD DE

REALIZARE1)

PUNCTAJ ACORDAT

MENŢIUNI ALE COMISIEI DE EVALUARE5)

asumată

prin contract

realizată4)

 

A. INDICATORI DE MANAGEMENT AL RESURSELOR UMANE

1.

Proportia medicilor din totalul personalului

 

 

 

 

 

2.

Proportia personalului medical din totalul personalului angajat al spitalului

 

 

 

 

3.

Proportia personalului medical cu studii superioare din totalul personalului medical

 

 

 

 

4.

Numărul mediu de consultatii/ medic în ambulatoriu

 

 

 

 

 

B. INDICATORI DE UTILIZARE A SERVICIILOR

1.

Durata medie de spitalizare pe spital si pe fiecare sectie2)

 

 

 

 

 

2.

Rata de utilizare a paturilor pe spital si pe fiecare sectie 2)

 

 

 

 

3.

Indicele de complexitate al cazurilor pe spital si pe fiecare sectie 2)

 

 

 

 

4.

Procentul pacientilor cu interventii chirurgicale din totalul pacientilor externati din sectiile chirurgicale

 

 

 

 

 

C. INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

1.

Executia bugetară fată de bugetul de cheltuieli aprobat

 

 

 

 

 

2.

Structura cheltuielilor pe tipuri de servicii si în functie de sursele de venit

 

 

 

 

3.

Procentul veniturilor proprii din totalul veniturilor spitalului

 

 

 

 

4.

Procentul cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor spitalului

 

 

 

 

5.

Procentul cheltuielilor cu medicamentele din totalul cheltuielilor spitalului

 

 

 

 

6.

Procentul cheltuielilor de capital din totalul cheltuielilor

 

 

 

 

7.

Costul mediu/zi de spitalizare pe fiecare sectie 2)

 

 

 

 

 

D. INDICATORI DE CALITATE

1.

Rata mortalitătii intraspitalicesti pe total spital si pe fiecare sectie 2)

 

 

 

 

 

2.

Rata infectiilor nozocomiale pe total spital si pe fiecare sectie 2)

 

 

 

 

3.

Indicele de concordantă între diagnosticul la internare si diagnosticul la externare

 

 

 

 

4.

Număr de reclamatii/plângeri ale pacientilor

 

 

 

 

 

E. CRITERII GENERALE DE MANAGEMENT

 

PUNCTAJ ACORDAT DE:

Evaluator 1

Evaluator 2

Evaluator 3

Evaluator...

PUNCTAJ FINAL3)

 

(nume, prenume)

(nume,prenume

(nume,prenume)

(nume,prenume)

1.

Managementul volumului de activitate

 

 

 

 

 

2.

Responsabilitate

 

 

 

 

 

3.

Analiză si sinteză

 

 

 

 

 

4.

Modul de realizare

 

 

 

 

 

5.

Aptitudini manageriale

 

 

 

 

 

 

6.

Probitate si etică

 

 

 

 

 

 

 


1) În situatia în care gradul de realizare are cifră cu zecimale, rotunjirea se face la întreg, astfel: 0,50 - 0,99 devine 1, iar 0,01 - 0,49 devine 0.

2) Se trece valoarea indicatorului la nivel de spital.

3) În situatia în care punctajul final are cifră cu zecimale, rotunjirea se face la întreg, astfel: 0,50 - 0,99 devine 1, iar 0,01 - 0,49 devine 0;

4) În situatia în care nu există concordantă între valorile indicatorilor prezentate de manager, sub semnătură, si valorile indicatorilor rezultate în urma verificării acestora, în coloana „realizată” se consemnează valorile indicatorilor rezultate din documentele depuse în dosarul de evaluare.

5)  În situatia mentionată la nota 4) comisia de evaluare are obligatia să consemneze în această coloană valoarea indicatorului prezentată de manager, sub semnătură, precum si motivul care a determinat această neconcordantă.


Comisia de evaluare înfiintată prin Ordinul ministrului sănătătii publice nr. 341/2008, în baza rezultatelor obtinute, propune mentinerea/încetarea înainte de termen a contractului de management sau reevaluarea după 6 luni a ................................................................. (numele si prenumele) managerul ........................................................................................ (denumirea spitalului public).

Prezenta fisă de evaluare a fost întocmită în două exemplare, din care exemplarul nr. 1 s-a înaintat la Comisia centrală de evaluare constituită la nivelul Ministerului Sănătătii Publice, iar exemplarul nr. 2 a rămas la presedintele comisiei de evaluare, în evidenta autoritătii de coordonare a spitalului public respectiv.

 

 

Comisia de evaluare
Presedinte       

Am luat la cunostintă

Vicepresedinte

(numele, prenumele si semnătura) (data)

Membri:          

 

 

 

 

 

 

(numele, prenumele si semnătura)

 

 

NOTĂ:

Managerul spitalului public poate contesta la Comisia centrală de evaluare, în termen de 24 de ore de la data luării la cunostintă a continutului fisei de evaluare, calificativul acordat de comisia de evaluare. Comisia centrală de evaluare rezolvă contestatia în termen de 5 zile lucrătoare de la data luării în evidentă a acesteia.

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI TINERETULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea publicării anexelor nr. 18 si 20 la Centralizatorul privind disciplinele de învătământ, domeniile si specializările, precum si probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învătământul preuniversitar 2008, cuprinzând disciplinele/modulele corespunzătoare profilului  posturilor/catedrelor cuprinse în aria curriculară Tehnologii pentru pregătire si instruire practică si discipline tehnologice din domeniul sănătate si asistentă pedagogică

 

Având în vedere prevederile art. 141 din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 5, 7, 9 si 44 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Ordinului ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 3.007/2008 pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învătământ, domeniile si specializările, precum si probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învătământul preuniversitar 2008,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării si tineretului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă publicarea anexelor nr. 18 si 20 la Centralizatorul privind disciplinele de învătământ, domeniile si specializările, precum si probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învătământul preuniversitar 2008, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 3.007/2008, care cuprind disciplinele/modulele corespunzătoare profilului posturilor/catedrelor cuprinse în aria

curriculară Tehnologii pentru pregătire si instruire practică si discipline tehnologice din domeniul sănătate si asistentă pedagogică, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia generală managementul resurselor umane, Directia generală management învătământ preuniversitar din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului si inspectoratele scolare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Cristian Mihai Adomnitei

 

Bucuresti, 10 martie 2008.

Nr. 3.390.

 

ANEXĂ

 

ANEXA Nr. 18 - DOMENIUL SĂNĂTATE SI ASISTENTĂ PEDAGOGICĂ

LISTA MODULELOR DIN ÎNVĂTĂMÂNTUL POSTLICEAL

PREGĂTIRE SI INSTRUIRE PRACTICĂ

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel

Domeniul

Profilul

Modulul

Nr. crt.

 

Sănătate si asistentă pedagogică

18.1. Asistentă medicală generală

ANEXA 18.1

 

 

Comunicare profesională

1.

 

Mediu si sănătate

2.

 

Educatie pentru sănătate

3.

 

Bazele stiintei nursingului

4.

Posti iceal

Fiinta umană si nursingul

5.

 

Tehnici de nursing si investigatii

6.

 

Protectia si securitatea în muncă

7.

 

Administrarea medicamentelor

8.

 

Principii de bază ale cercetării

9.

 

Pneumologie si nursing specific

10.

 

Cardiologie si nursing în cardiologie

11.

 

Gastroenterologie si nursing în gastroenterologie

12.

 

Nefrologie, urologie si nursing în afectiunile renale

13.

 

Chirurgie generală si nursing în chirurgia generală

14.

 

Chirurgie toracică, cardiovasculară si nursing specific

15.

 

O.R.L. si nursing O.R.L.

16.

 

Oftalmologie si nursing în oftalmologie

17.

 

Hematologie si nursing în hematologie

18.

 

Ortopedie, traumatologie si nursing specific

19.

 

Reumatologie si nursing în reumatologie

20.

 

Dermatovenerologie si nursing specific

21.

 

Boli infectocontagioase si nursing specific

22.

 

Endocrinologie si nursing în endocrinologie

23.

 

Boli metabolice, de nutritie si nursing specific

24.

 

Nutritie si dietetică

25.

 

Deontologie si etică profesională

26.

 

Cercetare în nursing

27.

 

Ginecologie si nursing în ginecologie

28.

 

Obstetrică si nursing în obstetrică

29.

 

Puericultura, pediatrie si nursing specific

30.

 

Neurologie si nursing în neurologie

31.

 

Psihiatrie si nursing în psihiatrie

32.

 

Anestezie - terapie intensivă si nursing specific

33.

 

Conduită în urgente medico-chirurgicale

34.

 

Gerontologie, geriatrie si nursing specific

35.

 

Oncologie si nursing în oncologie

36.

 

îngrijiri paliative

37.

 

Nursing comunitar

38.

 

îngrijiri la domiciliu

39.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel

Domeniul

Profilul

Modulul

Nr. crt.

 

Sănătate si

asistentă

pedagogică

18.2. Farmacie

ANEXA 18.2

Postliceal

 

Comunicare profesională

1.

Propedeutica farmaceutică si operatii generale în practica farmaceutică

2.

Forme farmaceutice ca sisteme disperse, omogene

3.

Elemente de organizare sanitară si farmaceutică

4.

Forme farmaceutice sterile

5.

Marketing în domeniul farmaceutic

6.

Forme farmaceutice ca sisteme disperse, eterogene

7.

Forme farmaceutice solide - pulberi si pilule

8.

Forme farmaceutice solide - comprimate si drajeuri

9.

Preparate dermocosmetice si de igienă

10.

 

ANEXA Nr. 20 — DOMENIUL SĂNĂTATE SI ASISTENTĂ PEDAGOGICĂ

LISTA MODULELOR DIN ÎNVĂTĂMÂNTUL POSTLICEAL

 

DISCIPLINE TEHNOLOGICE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel

Domeniul

Profilul

Modulul

Nr. crt.

 

Sănătate si

asistentă

pedagogică

20.1. Medicină generală

ANEXA 20.1

 

 

Anatomia si fiziologia omului

1.

 

Notiuni de anatomie si fiziologie umană

2.

 

Virusologie, bacteriologie, parazitologie

3.

 

Notiuni de virusologie, bacteriologie si parazitologie

4.

 

Embriologie si genetică

5.

 

Biofizică si imagistică medicală

6.

 

Farmacologie generală

7.

 

Farmacoterapie

8.

 

Farmacotoxilogie

9.

 

Notiuni de semiologie medicală

10.

 

Semiologie medicală

11.

 

Management si legislatie sanitară

12.

 

Epidemiologie si sănătate publică

13.

Postliceal

Pneumologie si nursing specific

14.

Cardiologie si nursing în cardiologie

15.

 

Gastroenterologie si nursing în gastroenterologie

16.

 

Nefrologie, urologie si nursing în afectiunile renale

17.

 

Chirurgie generală si nursing în chirurgia generală

18.

 

Chirurgie toracică, cardiovasculară si nursing specific

19.

 

O.R.L. si nursing O.R.L.

20.

 

Oftalmologie si nursing în oftalmologie

21.

 

Hematologie si nursing în hematologie

22.

 

Ortopedie, traumatologie si nursing specific

23.

 

Reumatologie si nursing în reumatologie

24.

 

Dermatovenerologie si nursing specific

25.

 

Boli infectocontagioase si nursing specific

26.

 

Endocrinologie si nursing în endocrinologie

27.

 

Boli metabolice, de nutritie si nursing specific

28.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel

Domeniul

Profilul

Modulul

Nr. crt.

 

Sănătate si

asistentă

pedagogică

20.1. Medicină generală

ANEXA 20.1

 

 

Nutritie si dietetică

29.

 

Managementul proiectelor de sănătate

30.

 

Calitatea serviciilor de nursing

31.

 

Ginecologie si nursing în ginecologie

32.

 

Obstetrică si nursing în obstetrică

33.

 

Puericultura, pediatrie si nursing specific

34.

Postliceal

Neurologie si nursing în neurologie

35.

 

Psihiatrie si nursing în psihiatrie

36.

 

Anestezie - terapie intensivă si nursing specific

37.

 

Conduită în urgente medico-chirurgicale

38.

 

Gerontologie, geriatrie si nursing specific

39.

 

Oncologie si nursing în oncologie

40.

 

îngrijiri paliative

41.

 

Sănătate si

asistentă

pedagogică

20.2. Farmacie

ANEXA 20.2

 

 

 

Elemente de botanică

1.

 

Notiuni de anatomie si fiziologie umană

2.

 

Anatomia si fiziologia omului

3.

 

Notiuni de virusologie, bacteriologie si parazitologie

4.

 

Virusologie, bacteriologie, parazitologie

5.

 

Farmacognozie generală

6.

 

Chimia compusilor anorganici farmaceutici

7.

 

Farmacologie generală

8.

Postliceal

Biochimie

9.

Biofizică

10.

 

Farmacognozie specială

11.

 

Farmacoterapie

12.

 

Chimia compusilor cu actiune asupra sistemului nervos central

13.

 

Fitoterapie

14.

 

Apiterapie

15.

 

Farmacotoxilogie

16.

 

Chimia compusilor farmaceutici cu actiuni fiziologice diverse

17.

 

Managementul financiar farmaceutic si legislatie

18.

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale ELITASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 11 martie 2008, prin care s-a aprobat cererea Societătii Comerciale ELITASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. de obtinere a autorizatiei de functionare ca broker de asigurare,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - Societatea Comercială ELITASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Bucuresti, intrarea Bitolia nr. 31, demisol, sectorul 1, nr. de ordine în registrul comertului J40/22751/5.12.2007, cod unic de înregistrare 22863452/5.12.2007, este autorizată să functioneze ca broker de asigurare, având ca obiect de activitate numai activitatea de broker de asigurare, conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.

Art. 3. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are obligatia să depună la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor copii ale documentelor privind plata ratelor primelor de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, pe măsura achitării acestora, să deschidă Jurnalul asistentilor în brokeraj si să înscrie în Registrul intermediarilor în asigurări si/sau reasigurări personalul propriu conform Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007 pentru punerea în aplicare a Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 17 martie 2008.

Nr. 214.

 

REPUBLICĂRI

 

LEGEA Nr. 340/2004

privind prefectul si institutia prefectului*)

 


*) Republicată în temeiul dispozitiilor art. V din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 179/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 340/2004 privind institutia prefectului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.142 din 16 decembrie 2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 181/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 450 din 24 mai 2006, dându-se textelor o nouă numerotare.

Legea nr. 340/2004 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 658 din 21 iulie 2004 si ulterior a mai fost modificată prin Legea nr. 262/2007 pentru modificarea si completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 30 iulie 2007.

**) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul si institutia prefectului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 363 din 26 aprilie 2006.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Prefectul este reprezentantul Guvernului pe plan local.

(2) Guvernul numeste câte un prefect în fiecare judet si în municipiul Bucuresti, la propunerea ministrului internelor si reformei administrative.

(3) Prefectul este garantul respectării legii si a ordinii publice la nivel local.

(4) Ministrii si conducătorii celorlalte organe ale administratiei publice centrale din subordinea Guvernului pot delega prefectului unele dintre atributiile lor de conducere si control cu privire la activitatea serviciilor publice deconcentrate din subordine.

(5) Atributiile care pot fi delegate potrivit alin. (4) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului**).

Art. 2. - (1) Pentru exercitarea de către prefect a prerogativelor care îi revin potrivit Constitutiei si altor legi se organizează si functionează institutia prefectului, sub conducerea prefectului.

(2) Institutia prefectului este o institutie publică cu personalitate juridică, cu patrimoniu si buget propriu.

(3) Prefectul este ordonator tertiar de credite.

(4) Structura organizatorică si modul de functionare ale institutiei prefectului se stabilesc prin hotărâre a Guvernului*).

Art. 3. - (1) Sediul institutiei prefectului, denumit prefectură, este în municipiul resedintă de judet, într-un imobil proprietate publică a statului, a judetului sau a municipiului, după caz.

(2) Pentru municipiul Bucuresti, respectiv judetul Ilfov, sediul institutiei prefectului este în municipiul Bucuresti.

Art. 4. - (1) Prefectul conduce serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale din subordinea Guvernului, organizate la nivelul unitătilor administrativ-teritoriale.

(2) Lista serviciilor publice deconcentrate prevăzute la alin. (1) se aprobă si se actualizează la propunerea ministrului internelor si reformei administrative, prin decizie a primuluiministru.

Art. 5. - Activitatea prefectului se întemeiază pe principiile:

a) legalitătii, impartialitătii si obiectivitătii;

b) transparentei si liberului acces la informatiile de interes public;

c) eficientei;

d) responsabilitătii;

e) profesionalizării;

f) orientării către cetătean.

Art. 6. - (1) Capacitatea juridică de drept public a institutiei prefectului se exercită în exclusivitate de către prefect.

(2) Exercitarea drepturilor si asumarea obligatiilor civile ale institutiei prefectului se realizează de către prefect sau de către o persoană anume desemnată prin ordin al acestuia.

Art. 7. - (1) Activitatea institutiei prefectului este finantată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Internelor si Reformei Administrative, si din alte surse legal constituite.

(2) Institutia prefectului poate beneficia de programe cu finantare internatională.

Art. 8. - (1) Conducătorii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale din subordinea Guvernului au obligatia să transmită prefectului proiectul de buget. Avizul prefectului privind proiectul de buget se înaintează conducătorului institutiei ierarhic superioare serviciului public deconcentrat.

(2) Situatiile financiare privind executia bugetară, întocmite de serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale din subordinea Guvernului, se transmit prefectului pentru avizare.

Avizul prefectului privind situatiile financiare se înaintează conducătorului institutiei ierarhic superioare serviciului public deconcentrat.

(3) Avizele prefectului prevăzute la alin. (1) si (2) sunt consultative.

Art. 9. - (1) Pentru îndeplinirea atributiilor si prerogativelor care îi revin potrivit legii, prefectul este ajutat de 2 subprefecti. Prefectul municipiului Bucuresti este ajutat de 3 subprefecti.

(2) Atributiile subprefectului se stabilesc prin hotărâre a Guvernului*).

Art. 10. - Prefectul si subprefectul fac parte din categoria înaltilor functionari publici.

Art. 11. - Între prefecti, pe de o parte, consiliile locale si primari, precum si consiliile judetene si presedintii acestora, pe de altă parte, nu există raporturi de subordonare.

 

CAPITOLUL II

Drepturile si îndatoririle prefectilor si subprefectilor

 

Art. 12. - (1) Prefectii si subprefectii care nu detin o locuintă proprietate personală în municipiul resedintă de judet în care au fost numiti beneficiază de o indemnizatie de instalare egală cu 3 salarii de bază brute, precum si de locuintă de serviciu corespunzătoare, în conditiile legii, în baza unui contract de închiriere, pe durata îndeplinirii functiei.

(2) În situatia prevăzută la alin. (1) cheltuielile privind chiria locuintei de serviciu, cele pentru transportul prefectilor si subprefectilor si al familiilor acestora, la mutarea în localitatea în care îsi are sediul institutia prefectului, si cele de instalare sunt suportate din bugetul institutiei prefectului.

(3) Contractul de închiriere a locuintei de serviciu se încheie pe perioada exercitării functiei de prefect, respectiv de subprefect. La data încetării exercitării functiei de prefect, respectiv de subprefect, contractul de închiriere încetează de drept.

Art. 13. - Prefectii si subprefectii nu au dreptul la grevă.

Art. 14. - Prefectii si subprefectii nu pot să înfiinteze organizatii sindicale proprii.

Art. 15. - Prefectii si subprefectii au obligatia să informeze conducerea Ministerului Internelor si Reformei Administrative ori de câte ori călătoresc în afara judetului.

Art. 16. - Ca reprezentant al Guvernului, prefectului în functie i se acordă onoruri militare, în conditiile stabilite prin regulamentele specifice, cu ocazia ceremoniilor militare organizate la nivelul judetului.

Art. 17. - Prefectul si subprefectul nu pot fi membri ai unui partid politic sau ai unei organizatii căreia îi este aplicabil acelasi regim juridic ca si partidelor politice, potrivit legii, sub sanctiunea destituirii lor din functia publică.

Art. 18. - Prefectul si subprefectul răspund, după caz, disciplinar, administrativ, civil sau penal pentru faptele săvârsite în exercitarea atributiilor ce le revin, în conditiile legii.

 

CAPITOLUL III

Atributiile prefectului

 

Art. 19. - (1) În calitate de reprezentant al Guvernului, prefectul îndeplineste următoarele atributii principale:

a) asigură, la nivelul judetului sau, după caz, al municipiului Bucuresti, aplicarea si respectarea Constitutiei, a legilor, a ordonantelor si a hotărârilor Guvernului, a celorlalte acte normative, precum si a ordinii publice;

b) actionează pentru realizarea în judet, respectiv în municipiul Bucuresti, a obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare si dispune măsurile necesare pentru îndeplinirea lor, în conformitate cu competentele si atributiile ce îi revin, potrivit legii;

c) actionează pentru mentinerea climatului de pace socială si a unei comunicări permanente cu toate nivelurile institutionale si sociale, acordând o atentie constantă prevenirii tensiunilor sociale;

d) colaborează cu autoritătile administratiei publice locale pentru determinarea prioritătilor de dezvoltare teritorială;

e) verifică legalitatea actelor administrative ale consiliului judetean, ale consiliului local sau ale primarului;

f) asigură, împreună cu autoritătile si organele abilitate, ducerea la îndeplinire, în conditiile stabilite prin lege, a măsurilor de pregătire si interventie pentru situatii de urgentă;

g) dispune, în calitate de presedinte al Comitetului judetean pentru situatii de urgentă, măsurile care se impun pentru prevenirea si gestionarea acestora si foloseste în acest sens sumele special prevăzute în bugetul propriu cu această destinatie;

h) utilizează, în calitate de sef al protectiei civile, fondurile special alocate de la bugetul de stat si baza logistică de interventie în situatii de criză, în scopul desfăsurării în bune conditii a acestei activităti;

i) dispune măsurile corespunzătoare pentru prevenirea infractiunilor si apărarea drepturilor si a sigurantei cetătenilor, prin organele legal abilitate;

j) asigură realizarea planului de măsuri pentru integrare europeană;

k) dispune măsuri de aplicare a politicilor nationale hotărâte de Guvern si a politicilor de integrare europeană;

l) hotărăste, în conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu institutii similare din tară si din străinătate, în vederea promovării intereselor comune;

m) asigură folosirea, în conditiile legii, a limbii materne în raporturile dintre cetătenii apartinând minoritătilor nationale si serviciile publice deconcentrate în unitătile administrativ-teritoriale în care acestia au o pondere de peste 20%.

(2) Prefectul îndeplineste si alte atributii prevăzute de lege si de celelalte acte normative, precum si însărcinările stabilite de Guvern.

Art. 20. - Prefectul poate verifica măsurile întreprinse de primar sau de presedintele consiliului judetean în calitatea lor de reprezentanti ai statului în unitatea administrativ-teritorială si poate sesiza organele competente în vederea stabilirii măsurilor necesare, în conditiile legii.

Art. 21. - (1) Din comisia de concurs pentru ocuparea postului de conducător al unui serviciu public deconcentrat face parte obligatoriu si un reprezentant al institutiei prefectului din judetul în care îsi are sediul serviciul public, desemnat prin ordin al prefectului, în conditiile legii.

(2) Prefectul poate propune ministrilor si conducătorilor celorlalte organe ale administratiei publice centrale organizate la nivelul unitătilor administrativ-teritoriale sanctionarea conducătorilor serviciilor publice deconcentrate din subordinea acestora.

Art. 22. - (1) În fiecare judet functionează un colegiu prefectural compus din prefect, subprefecti si conducătorii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale din subordinea Guvernului, care îsi au sediul în judetul respectiv.

(2) La lucrările colegiului prefectural pot fi invitate si alte persoane a căror prezentă este considerată necesară.

(3) Colegiul prefectural se convoacă de către prefect cel putin o dată pe lună si oricând se consideră că este necesar.

(4) Atributiile colegiului prefectural privesc armonizarea activitătii serviciilor publice deconcentrate care au sediul în judetul respectiv, precum si implementarea programelor, politicilor, strategiilor si planurilor de actiune ale Guvernului la nivelul judetului sau al localitătilor acestuia si vor fi reglementate prin hotărâre a Guvernului*).

Art. 23. - (1) Prefectul poate solicita primarului sau presedintelui consiliului judetean, după caz, convocarea unei sedinte extraordinare a consiliului local, a consiliului judetean sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti în cazuri care necesită adoptarea de măsuri imediate pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea urmărilor calamitătilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau epizootiilor, precum si pentru apărarea ordinii si linistii publice.

(2) În caz de fortă majoră si de maximă urgentă pentru rezolvarea intereselor locuitorilor unitătilor administrativteritoriale, prefectul poate solicita convocarea de îndată a consiliului local, a consiliului judetean sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

Art. 24. - În situatii de urgentă sau de criză autoritătile militare si organele locale ale Ministerului Internelor si Reformei Administrative au obligatia să informeze si să sprijine prefectul pentru rezolvarea oricărei probleme care pune în pericol ori afectează siguranta populatiei, a bunurilor, a valorilor si a mediului înconjurător.

Art. 25. - Pentru îndeplinirea atributiilor ce îi revin, prefectul solicită institutiilor publice si autoritătilor administratiei publice locale documentatii, date si informatii, iar acestea sunt obligate să i le furnizeze cu celeritate si în mod gratuit.


*) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 460/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 363 din 26 aprilie 2006.

 

CAPITOLUL IV

Actele prefectului

 

Art. 26. - (1) Pentru îndeplinirea atributiilor ce îi revin, prefectul emite ordine cu caracter individual sau normativ, în conditiile legii.

(2) Ordinele prin care se stabilesc măsuri cu caracter tehnic sau de specialitate sunt emise după consultarea conducătorului serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale din subordinea Guvernului, organizate la nivelul unitătilor administrativteritoriale.

(3) Ordinele cu caracter normativ emise de prefect se publică, potrivit legii.

Art. 27. - (1) Ordinul prefectului, care contine dispozitii normative, devine executoriu numai după ce a fost adus la cunostintă publică. Ordinul prefectului, cu caracter individual, devine executoriu de la data comunicării către persoanele interesate.

(2) Ordinele emise de prefect în calitate de presedinte al Comitetului judetean pentru situatii de urgentă produc efecte juridice de la data aducerii lor la cunostintă si sunt executorii.

(3) Ordinele cu caracter normativ se comunică de îndată Ministerului Internelor si Reformei Administrative.

(4) Ministerul Internelor si Reformei Administrative poate propune Guvernului anularea ordinelor emise de prefect, dacă le consideră nelegale sau netemeinice.

Art. 28. - (1) Prefectii sunt obligati să comunice ordinele emise potrivit art. 26 alin. (2) conducătorului institutiei ierarhic superioare serviciului public deconcentrat. Ministerele si celelalte organe ale administratiei publice centrale pot propune Guvernului măsuri de anulare a ordinelor emise de prefect, dacă le consideră nelegale.

(2) Prefectul poate propune ministerelor si celorlalte organe ale administratiei publice centrale măsuri pentru îmbunătătirea activitătii serviciilor publice deconcentrate, organizate la nivelul unitătilor administrativ-teritoriale.

Art. 29. - Ministerele si celelalte organe ale administratiei publice centrale sunt obligate să comunice de îndată prefectilor actele cu caracter normativ emise în domeniul de activitate al serviciilor publice deconcentrate.


*) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 460/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 363 din 26 aprilie 2006.

 

CAPITOLUL V

Cancelaria prefectului si oficiile prefecturale

 

Art. 30. - (1) În cadrul institutiei prefectului se organizează si functionează cancelaria prefectului.

(2) Cancelaria prefectului este un compartiment organizatoric distinct, care cuprinde următoarele functii de executie de specialitate specifice: directorul cancelariei, 2 consilieri, un consultant si secretarul cancelariei.

(3) Functia de secretar al cancelariei se asimilează din punct de vedere al salarizării cu functia de sef de cabinet. Pot fi numite în functia de secretar al cancelariei persoane cu studii superioare sau medii, în conditiile legii.

(4) Personalul din cadrul cancelariei prefectului este numit sau eliberat din functie de către prefect.

(5) Personalul din cadrul cancelariei prefectului îsi desfăsoară activitatea în baza unui contract individual de muncă încheiat, în conditiile legii, pe durata exercitării functiei publice de către înaltul functionar public.

(6) Activitatea cancelariei prefectului este coordonată de director, care răspunde în fata prefectului în acest sens.

(7) Salarizarea personalului din cadrul cancelariei prefectului se face potrivit anexei nr. I - cap. II lit. B - la Ordonanta Guvernului nr. 9/2005 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 112/2005, cu modificările ulterioare.

Art. 31. - (1) Prefectul poate organiza, prin ordin, în cadrul numărului de posturi si al fondurilor aprobate anual, oficii prefecturale. În municipiul Bucuresti se pot organiza oficii prefecturale în fiecare sector.

(2) Ordinul prefectului de înfiintare si organizare a oficiilor prefecturale se emite numai cu avizul conform al Ministerului Internelor si Reformei Administrative.

(3) Oficiile prefecturale fac parte integrantă din institutia prefectului.

(4) Prin derogare de la prevederile art. XVI alin. (2) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificările si completările ulterioare, oficiile prefecturale sunt conduse de către un sef al oficiului prefectural.

(5) Functia de sef al oficiului prefectural este echivalentă cu functia de director executiv.

(6) Numirea, modificarea, suspendarea si încetarea raportului de serviciu al sefului oficiului prefectural se fac de către prefect, în conditiile legii.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 32. - Prevederile art. 7, 8 si 17 se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2006.

Art. 33. - Prevederile prezentei legi se completează cu dispozitiile Legii nr.188/1999*) privind Statutul functionarilor publici, republicată, si ale Legii administratiei publice locale nr. 215/2001**), republicată.

Art. 34. - Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, prevederile art. 26 si 27, cele ale sectiunii 1 „Prefectul judetului si al municipiului Bucuresti” a cap. VIII „Prefectul” si ale art. 154 alin. (2) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 23 aprilie 2001, cu modificările si completările ulterioare***), precum si orice alte dispozitii contrare se abrogă.

 

NOTĂ:

Reproducem mai jos prevederile art. II-IV din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 179/2005 care nu sunt încorporate în textul republicat al Legii nr. 340/2004 si care se aplică, în continuare, ca dispozitii proprii ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 179/2005:

„Art. II. - Functiilor publice de prefect si de subprefect nu le sunt aplicabile prevederile art. XVI alin. (4)****) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificările si completările ulterioare.

Art. III. - (1) Prefectii în functie la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, precum si cei care vor ocupa posturile rămase vacante după data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă si până la 31 decembrie 2005 pot fi numiti în functii publice de prefect în urma promovării unui examen de atestare pe post.

(2) Subprefectii în functie la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, precum si cei care vor ocupa posturile rămase vacante după data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă si până la 31 decembrie 2005 pot fi numiti în functii publice de subprefect în urma promovării unui examen de atestare pe post.


*) Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007.

**) Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007 si a fost modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 20/2008 privind unele măsuri pentru organizarea si desfăsurarea alegerilor pentru autoritătile administratiei publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177 din 7 martie 2008, si prin Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 196 din 13 martie 2008.

***) Prevederile art. 26 si 27, cele ale sectiunii 1 „Prefectul judetului si al municipiului Bucuresti”din cap. VIII „Prefectul” si ale art. 154 alin. (2) au fost abrogate la data intrării în vigoare a prezentei legi si anterior republicării Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007.

****) Alin. (4) al art. XVI din Legea nr. 161/2003, cu modificările si completările ulterioare, a fost abrogat prin Legea nr. 251/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 574 din 4 iulie 2006.

 

 

(3) Pot participa la examenul de atestare pe post si pot ocupa functiile publice în conditiile prevăzute la alin. (1) si (2) persoanele care îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 15*) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările ulterioare, cu exceptia celor prevăzute la lit. c)-e).

(4) Persoanele care nu promovează examenul de atestare pe post, în conditiile legii, vor fi eliberate din functiile detinute.

(5) Numirea în functii publice a persoanelor prevăzute la alin. (1) si (2) se face începând cu data de 1 ianuarie 2006.

(6) Conditiile de organizare si desfăsurare a examenului de atestare pe post se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.

(7) Examenul de atestare pe post este gestionat de comisia pentru recrutarea înaltilor functionari publici numită prin decizie a primului-ministru.

Art. IV. - (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2006, functia publică de secretar general al prefecturii se transformă în functia publică de subprefect.

(2) Secretarii generali ai prefecturii în functie la data de 31 decembrie 2005 ca urmare a promovării concursului organizat pentru ocuparea functiei publice respective sunt numiti în functia publică de subprefect începând cu data de 1 ianuarie 2006.

(3) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, atributiile stabilite prin actele normative în vigoare în competenta secretarului general al prefecturii se exercită de către unul dintre subprefecti, desemnat prin ordin al prefectului.”


*) Legea nr. 188/1999 a fost ulterior republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, iar vechiul art. 15 a devenit art. 16.