MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 236         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 27 martie 2008

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

68. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 153/2007 privind modificarea Legii nr. 265/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere

 

423. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 153/2007 privind modificarea Legii nr. 265/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere

 

415. - Decret pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

416. - Decret pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

417. - Decret pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

418. - Decret pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

419. - Decret pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

420. - Decret pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

421. - Decret pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

422. - Decret pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 200 din 28 februarie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 272 pct. 2 din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

35. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea alin. (3) al art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 148/2007 privind reglementarea unor măsuri financiare pentru stimularea gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru agricultură

 

325. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării în domeniul public al municipiului Brăila si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brăila

 

326. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării în administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, pentru Institutia Prefectului Judetului Alba

 

330. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de subprefect al judetului Ialomita de către domnul Mocănescu Georgian

 

332. - Hotărâre privind numirea domnului Stan Constantin-Cătălin în functia publică de subprefect al judetului Prahova

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

A/2.405. - Ordin al ministrului afacerilor externe privind publicarea Rezolutiei Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite nr. 1.799/ 2008 referitoare la situatia din Republica Democratică Congo

 

Cuantumul total al sumelor provenite din finantările private ale partidelor politice în anul 2007, conform Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale

 

Rectificări la:

 - Decretul nr. 1.094/2004;

 - Ordinul ministrului justitiei nr. 2.961/2007;

 - Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 70/2007;

 - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23/2008

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 153/2007 privind modificarea Legii nr. 265/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 153 din 19 decembrie 2007 privind modificarea Legii nr. 265/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere, publicată în Monitorul Oficial al Românei, Partea I, nr. 883 din 21 decembrie 2007, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul unic, înaintea punctului 1 se introduce un nou punct, punctul 11, cu următorul cuprins:

11. La articolul I punctul 16, alineatul (4) al articolului 14 se modifică si va avea următorul cuprins:

(4) Numărul maxim de autorizatii taxi stabilit a se atribui în conformitate cu prevederile alin. (2) si/sau (3) va fi de maximum 4 la 1.000 de locuitori ai localitătii de autorizare.”

2. La articolul unic, după punctul 11 se introduce un nou punct, punctul 12, cu următorul cuprins:

12. La articolul I, după punctul 24 se introduce un nou punct, punctul 241, cu următorul cuprins:

«241. După sectiunea a 2-a a capitolului II se introduce o nouă sectiune, sectiunea 21, cu articolele 241, 242si 243, cu următorul cuprins:

„SECTIUNEA 21

Executarea transportului persoanelor în regim de taxi la si de la aeroporturi

Art. 241. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 19 si art. 20 alin. (7) si (8), transportul persoanelor în regim de taxi se poate realiza permanent între localitatea de autorizare si aeroporturile situate în afara acestora.

(2) Pentru asigurarea calitătii transportului în regim de taxi a clientilor la si de la aeroport, administratia fiecărui aeroport va asigura o statie de debarcare a clientilor transportati către aeroport, precum si locul de asteptare a taxiurilor pentru clientii transportati de la aeroport către localitătile de destinatie.

(3) Locurile de asteptare vor fi special dotate si amenajate cu peron de îmbarcare pentru clienti. Preluarea clientilor din aeroport, dirijarea si îmbarcarea acestora în taxiuri si accesul taxiurilor pe bază de permis în locul de asteptare se vor realiza prin dispecerizarea asigurată de administratia aeroportului. Este interzisă practica de abordare a clientilor în interiorul aeroportului de către taximetristi sau interpusi.

(4) La locul de asteptare au acces numai taxiurile care detin permisul de acces valabil, eliberat de administratia aeroportului.

Permisul de acces este vizat anual pentru prelungirea valabilitătii, în conditiile în care sunt respectate conditiile de eliberare, cele de securitate impuse sau dacă taximetristul nu a încălcat grav prevederile regulamentului de functionare a locului de asteptare, aprobat de administratia aeroportului.

(5) În statia de debarcare a clientilor au acces toate autovehiculele taxi care transportă clienti dinspre localitătile de autorizare.

Art. 242. - (1) Administratia aeroportului va stabili, atribui si elibera permise de acces în functie de fluxul de călători/clienti, care apelează la serviciile de transport în regim de taxi de la aeroport către localitătile de destinatie.

(2) Procedura de atribuire a permiselor de acces se realizează transparent, prin licitare, criteriile de licitare fiind următoarele:

a) gradul de confort al autovehiculului taxi;

b) capacitatea minimă de transport pentru bagaje;

c) programul de lucru la dispozitie pentru asigurarea îmbarcării clientilor;

d) încadrarea în tarifele maximale stabilite de administratia aeroportului pentru a fi utilizate;

e) punctajele de departajare.

(3) Au acces la înscrierea în licitatia de atribuire a permiselor de acces toti transportatorii autorizati, detinători ai autorizatiilor taxi valabile, eliberate în cadrul localitătilor de autorizare în care este situat aeroportul, precum si în zonele limitrofe.

(4) Este interzis administratiei aeroportului să impună prin criteriile de licitare utilizarea unui număr restrâns de mărci de autovehicule taxi.

(5) În procedura de atribuire, administratia aeroportului va întocmi o listă cu toti transportatorii autorizati înscrisi care îndeplinesc criteriile impuse, în ordinea înscrierii la licitatie.

Permisele de acces se atribuie, fiecare în parte, pentru câte un autovehicul taxi detinut de fiecare transportator autorizat înscris pe listă, în ordinea acestora, până la epuizarea listei. Dacă lista se epuizează înainte de atribuirea autorizatiilor de acces, aceasta se reia în aceeasi ordine. Dacă numărul de autorizatii taxi depăseste cu mult numărul permiselor de acces, pentru criteriile impuse se vor acorda punctaje de departajare.

(6) Permisele de acces se vor atribui numai autovehiculelor taxi detinătoare de autorizatii taxi valabile, emise în localitătile de autorizare respective.

Art. 243. - (1) Odată cu eliberarea permisului de acces, administratia aeroportului va aplica pe portierele laterale ale autovehiculului taxi, sub banda sah, câte un colant de culoare neagră, de lătime corespunzătoare, cu înscrisul AEROPORT, lizibil de la distantă.

(2) Lista cu tarifele practicate de taxiurile cu acces în locul de asteptare va fi semnată si stampilată de administratia aeroportului pentru conformitate cu tarifele afisate în exterior si tarifele cu care operează aparatul de taxat.”»”

3. La articolul unic punctul 1, alineatele (1), (5) si (7) ale articolului IV se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. IV. - (1) Până la data de 31 martie 2008 toti operatorii de transport în regim de taxi, operatorii de transport în regim de închiriere si taximetristii independenti existenti, astfel cum au fost definiti în Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere, cu modificările ulterioare, detinători de autorizatii de transport valabile la 1 ianuarie 2007, vor preschimba la autoritatea de autorizare, în mod gratuit, aceste documente cu autorizatii de transport, în conformitate cu prevederile prezentei legi.

.............................................................................................

(5) Autorizatiile taxi precizate la alin. (4) se preschimbă gratuit cu noul tip de autorizatie taxi, de către autoritatea de autorizare, pe bază de programare, până la data de 31 martie 2008, odată cu preschimbarea autorizatiei de transport, conform alin. (1). Autorizatiile taxi se preschimbă numai în cazurile prevăzute de prezenta lege si contin toate datele stabilite de aceasta.

……………………………………………….

(7) În cazul transportului în regim de închiriere, autoritatea de autorizare va elibera gratuit, până la data de 31 martie 2008, copii conforme ale autorizatiei de transport, dacă aceasta era valabilă la 6 august 2007. Copiile conforme pentru serviciul de închiriere se eliberează în acelasi regim dacă se execută sub autorizatia de transport. Copiile conforme respective au valabilitate pentru 5 ani.”

4. La articolul unic punctul 2, articolul IX se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. IX. - (1) Autorizatiile taxi prevăzute în listele mentionate la art. VIII alin. (2) lit. a) si c), rămase neatribuite si preschimbate până la data de 31 martie 2008, vor fi atribuite cu prioritate, gratuit, în urma unei cereri motivate, persoanelor care fac dovada că au practicat taximetria pe bază de contract de muncă si contract de închiriere a autovehiculului detinut în conditiile legii, documente încheiate cu acelasi operator taxi, valabile la data de 6 august 2007.

(2) În conditiile în care cererile depăsesc numărul de autorizatii taxi disponibile, acestea vor fi atribuite în urma aplicării criteriilor de departajare prevăzute la art. 142 alin. (6), cu respectarea corespunzătoare a prevederilor art. VIII alin. (6)-(8).

(3) Autorizatiile taxi rămase neatribuite si preschimbate, în urma aplicării prevederilor alin. (1), după 30 aprilie 2008 vor fi atribuite transportatorilor autorizati înscrisi în lista de asteptare, cu respectarea prevederilor legii referitoare la această procedură.”

Art. II. - (1) Prevederile sectiunii 21 din cadrul cap. II al Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere, cu modificările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, intră în vigoare la 45 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) În perioada prevăzută la alin. (1) se vor elabora normele de aplicare a prevederilor sectiunii 21 din cadrul cap. II al Legii nr. 38/2003, cu modificările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, si regulamentul-cadru privind activitătile desfăsurate în locurile de asteptare a clientilor, care se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. În acelasi termen se vor modifica în mod corespunzător normele de aplicare în vigoare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 26 martie 2008.

Nr. 68.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 153/2007 privind modificarea Legii nr. 265/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 153/2007 privind modificarea Legii nr. 265/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 26 martie 2008.

Nr. 423.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. a) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 184 din 6 martie 2008,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Bura Vasilica Mihaela, judecător la Tribunalul Bucuresti, detasată la Ministerul Justitiei, se eliberează din functie ca urmare a demisiei.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 24 martie 2008.

Nr. 415.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 183 din 6 martie 2008,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Papp Sighismund Stefan, judecător delegat în functia de presedinte al Tribunalului Covasna, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 24 martie 2008.

Nr. 416.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul  judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 182 din 6 martie 2008,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Gudiu Nicolae Ionel, judecător la Tribunalul Timis, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 24 martie 2008.

Nr. 417.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 181 din 6 martie 2008,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Crisan Viorica, judecător la Curtea de Apel Cluj, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 24 martie 2008.

Nr. 418.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 180 din 6 martie 2008,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Ciortuz Pavel, judecător la Tribunalul Caras-Severin, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 24 martie 2008.

Nr. 419.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul  judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 179 din 6 martie 2008,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Rădulescu Teodor, prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Simleu Silvaniei, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 24 martie 2008.

Nr. 420.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 141 din 21 februarie 2008,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Ionescu Tiberiu, procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Lugoj, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 24 martie 2008.

Nr. 421.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. a) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 185 din 6 martie 2008,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Bârlea Radu-Corneliu, judecător la Judecătoria Simleu Silvaniei, se eliberează din functie ca urmare a demisiei.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 24 martie 2008.

Nr. 422.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 200

din 28 februarie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 272 pct. 2 din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Marinela Mincă - procuror

Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 272 pct. 2 din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, exceptie ridicată de Petrică Zamfir în Dosarul nr. 3.443/44/2006 al Înaltei Curti de Casatie si Justitie - Sectia penală.

La apelul nominal se prezintă consilierul juridic al Societătii Comerciale „Promoterm” - S.R.L. din Bucuresti, domnul Dragos Pănescu, lipsind autorul exceptiei si celelalte părti, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Magistratul-asistent referă asupra cauzei, arătând că la dosarul Curtii Constitutionale autorul exceptiei a depus o cerere prin care solicită acordarea unui termen în vederea pregătirii apărării.

Reprezentantul Ministerului Public se opune cererii, apreciind că, întrucât încheierea de sesizare a Curtii Constitutionale datează din 20 septembrie 2007, autorul exceptiei a avut suficient timp să angajeze un apărător până la termenul fixat de instantă.

Curtea, deliberând, respinge cererea de amânare a judecătii, deoarece nu sunt întrunite conditiile prevăzute de art. 156 alin. 1 din Codul de procedură civilă.

Pe fondul cauzei, partea prezentă sustine netemeinicia exceptiei de neconstitutionalitate, arătând că dispozitiile de lege criticate respectă prevederile constitutionale.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 20 septembrie 2007, pronuntată în Dosarul nr. 3.443/44/2006, Înalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 272 pct. 2 din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, exceptie ridicată de Petrică Zamfir.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că, întrucât el are calitatea de asociat al unei societăti comerciale, poate dispune de capitalul si actiunile acesteia fără a fi sanctionat penal, dispozitia legală criticată încălcând dreptul său de proprietate garantat constitutional.

Înalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penală apreciază exceptia de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată, arătând că, prin reglementarea art. 272 alin. (1) pct. 2 din Legea nr. 31/1990, legiuitorul a înteles să apere interesele societătii comerciale de comportamentele neloiale, abuzive ale fondatorului, administratorului, directorului sau reprezentantului său legal, exercitându-si astfel obligatia constitutională de a asigura si proteja concurenta loială.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Guvernul consideră neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate.

Sanctiunea prevăzută de art. 272 alin. (1) pct. 2 din Legea nr. 31/1990 nu aduce atingere dreptului de proprietate al asociatului, întrucât acest drept nu se extinde, asa cum sustine contestatorul, asupra bunurilor societătii. Astfel, partea socială nu dă dreptul asociatului de a folosi activele din patrimoniul societătii în interes propriu, societatea comercială fiind o persoană juridică distinctă, cu drepturi si obligatii proprii.

Avocatul Poporului apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, textele de lege criticate fiind în deplină concordantă cu prevederile constitutionale invocate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 272 alin. (1) pct. 2 din Legea nr. 31/1990, care au următorul continut: „Se pedepseste cu închisoare de la 1 la 3 ani fondatorul, administratorul, directorul sau reprezentantul legal al societătii, care: [...] 2. foloseste, cu rea-credintă, bunuri sau creditul de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect.”

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, prevederile legale criticate contravin dispozitiilor constitutionale cuprinse în art. 44 alin. (1) referitoare la garantarea dreptului de proprietate.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 272 alin. (1) pct. 2 din Legea nr. 31/1990, Curtea constată că acestea instituie răspunderea penală a fondatorului, administratorului, directorului sau reprezentantului legal al societătii care foloseste, cu rea-credintă, bunuri sau creditul de care se bucură societatea comercială în alte scopuri decât cele care servesc intereselor societătii, care reprezintă un subiect de drept de sine stătător, cu personalitate juridică, titular de drepturi si obligatii, cu patrimoniu propriu.

Reglementarea legală dedusă controlului de constitutionalitate a fost astfel concepută încât să ofere cadrul juridic favorabil protejării acestor interese împotriva actelor frauduloase comise de persoanele care detin functii administrative, decizionale în cadrul societătii. În această manieră, agentul economic este pus la adăpost de riscul suportării daunelor rezultate în urma folosirii cu rea-credintă, în scop contrar intereselor sale sau în folosul propriu al subiectilor de drept prevăzuti în ipoteza normei, a bunurilor aflate în patrimoniul propriu al societătii, care nu se confundă cu patrimoniul actionarilor care detin functiile sus-mentionate.

Asa fiind, sustinerea autorului exceptiei de neconstitutionalitate, potrivit căreia persoana care are calitatea de asociat al unei societăti comerciale poate dispune de capitalul acesteia în virtutea dreptului său de proprietate asupra părtilor sociale sau a actiunilor, după caz, apare ca neîntemeiată. În argumentarea criticii sale, autorul exceptiei pleacă de la o premisă gresită constând în absolutizarea exercitiului prerogativelor dreptului său de proprietate, făcând abstractie de prevederile art. 44 alin. (1) teza a doua din Constitutie, potrivit cărora „continutul si limitele dreptului de proprietate sunt stabilite de lege”.

Conform acestor dispozitii, legiuitorul ordinar este, asadar, competent să stabilească cadrul juridic pentru exercitarea atributelor dreptului de proprietate, în acceptiunea principială conferită de Constitutie, în asa fel încât să nu vină în coliziune cu interesele generale sau cu interesele particulare legitime ale altor subiecte de drept, cum este cazul societătilor comerciale, instituind astfel niste limitări rezonabile în valorificarea acestuia, ca drept subiectiv garantat. Sub acest aspect, Curtea constată că, prin reglementarea dedusă controlului, legiuitorul nu a făcut decât să dea expresie acestor imperative, în limitele si potrivit competentei sale constitutionale.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 272 pct. 2 din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, exceptie ridicată de Petrică Zamfir în Dosarul nr. 3.443/44/2006 al Înaltei Curti de Casatie si Justitie - Sectia penală.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 28 februarie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihaela Senia Costinescu

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea alin. (3) al art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 148/2007 privind reglementarea unor măsuri financiare pentru stimularea gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru agricultură

 

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale este autorizat să gestioneze contributia financiară a Comunitătii Europene conform plafoanelor anuale si angajamentelor convenite prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeană.

Având în vedere prevederile Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.782/2003 privind stabilirea normelor comune pentru regimurile de sustinere directă în cadrul politicii agricole comune si stabilirea altor regimuri de sustinere în favoarea agricultorilor, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 28 alin. (2), care stabilesc că plătile directe pe suprafată se efectuează o singură dată pe an, în intervalul cuprins între datele de 1 decembrie si 30 iunie ale anului calendaristic următor, si ale Regulamentului Consiliului Uniunii Europene (CE) nr. 1.290/2005 privind finantarea politicii agricole comune, precum si necesitatea asigurării fondurilor aferente aplicării schemelor de plăti directe pe suprafată, care se acordă producătorilor agricoli, tinând seama de faptul că nepromovarea prezentului act normativ poate avea drept consecintă limitarea sferei beneficiarilor schemelor de plăti numai la beneficiarii schemei de plăti nationale directe, excluzându-i pe cei ai plătilor nationale directe complementare, ai schemelor de plăti directe pentru culturi energetice si ai schemelor de plată pentru zahăr, si având în vedere faptul că trebuie asigurate urgent resurse financiare necesare desfăsurării activitătilor din agricultură pentru toti beneficiarii, se impune modificarea în regim de urgentă a cadrului legal prin măsuri apreciate ca reprezentând o situatie extraordinară.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Alineatul (3) al articolului 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 148/2007 privind reglementarea unor măsuri financiare pentru stimularea gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru agricultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 882 din 21 decembrie 2007, se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Beneficiarii plătilor efectuate în cadrul schemelor de plăti directe pentru agricultură sunt persoanele fizice si/sau juridice prevăzute la art. 6 alin. (1), art. 10 alin. (3) si art. 11 alin. (3), pentru plătile care au sursă de finantare F.E.G.A., si la art. 8 alin. (3) pentru plătile care au sursă de finantare F.E.A.D.R., din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăti directe si plăti nationale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societătile agricole si alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 139/2007.”

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Dacian Ciolos

p. Secretarul de stat al Departamentului pentru Afaceri

Europene,

Aurel Ciobanu-Dordea

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 26 martie 2008.

Nr. 35.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării în domeniul public al municipiului Brăila si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brăila

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, precum si al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă transmiterea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării în domeniul public al municipiului Brăila si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brăila.

(2) După preluare, imobilul va fi utilizat pentru edificarea unui complex rezidential care va cuprinde locuinte, spatii comerciale si birouri, iar la finalizarea acestuia 20% din numărul locuintelor realizate vor fi repartizate personalului Ministerului Apărării.

Art. 2. - Predarea-primirea imobilului transmis potrivit prevederilor art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul apărării,

Teodor Viorel Melescanu

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

László Borbély

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 26 martie 2008.

Nr. 325.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării în domeniul public al municipiului Brăila si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brăila

 

Locul unde este

situat imobilul care

se transmite

Persoana juridică

de la care se

transmite imobilul

Persoana juridică

la care se transmite

imobilul

Codul de clasificare din inventarul bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării, care alcătuiesc

domeniul public al statului

Caracteristicele tehnice ale imobilului

Municipiul Brăila,

Calea Călărasilor nr. 220,

judetul Brăila

Statul român -

Ministerul Apărării

Municipiul Brăila -

Consiliul Local al Municipiului Brăila

- imobil 493

- cod 8.29.09

- nr. M.F. 107.016

- suprafata construită = 18.686 m2

- suprafata desfăsurată = 22.874 m2

- suprafata totală a terenului, inclusiv constructiile = 97.551,25 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării în administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, pentru Institutia Prefectului Judetului Alba

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui imobil, aflat în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Apărării în administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, pentru Institutia Prefectului Judetului Alba, în vederea amenajării unor sedii administrative.

Art. 2. - Spatiile din imobilul prevăzut la art. 1, utilizate anterior de Cercul Militar Alba, rămân în continuare în folosinta gratuită a acestuia, pe perioada în care Cercul Militar Alba îsi desfăsoară activitatea.

Art. 3. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit prevederilor art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul apărării,

Teodor Viorel Melescanu

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 26 martie 2008.

Nr. 326.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului, aflat în domeniul public al statului, care se transmite din administrarea Ministerului Apărării în administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, pentru Institutia Prefectului Judetului Alba

 

Locul unde este

situat imobilul care

se transmite

Persoana juridică

de la care se

transmite imobilul

Persoana juridică

la care se transmite

imobilul

Codul de clasificare din inventarul bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării, care alcătuiesc domeniul public al statului

Caracteristicele tehnice ale imobilului

Municipiul Alba Iulia,

str. Mihai Viteazu nr. 2,

judetul Alba

Statul român,

Ministerul Apărării

Statul român,

Ministerul Internelor si Reformei Administrative, pentru Institutia Prefectului Judetului Alba

- imobil 304

- cod 8.29.09

- nr. M.F. 103.951

- suprafata construită - 8.156 m2

- suprafata desfăsurată - 16.403 m2

- suprafata totală a terenului, inclusiv constructiile - 5,5414 ha

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de subprefect al judetului Ialomita de către domnul Mocănescu Georgian

 

Având în vedere prevederile art. 43 din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, ale art. 43 din Ordonanta Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare si alte drepturi ale functionarilor publici, precum si cresterile salariale care se acordă functionarilor publici în anul 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 232/2007, cu modificările ulterioare, precum si ale art. 89 si 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Mocănescu Georgian exercită, cu caracter temporar, functia publică de subprefect al judetului Ialomita până la organizarea concursului în vederea ocupării definitive a postului.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

 

Bucuresti, 26 martie 2008.

Nr. 330.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind numirea domnului Stan Constantin-Cătălin în functia publică de subprefect al judetului Prahova

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Stan Constantin-Cătălin se numeste în functia publică de subprefect al judetului Prahova.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

 

Bucuresti, 26 martie 2008.

Nr. 332.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

privind publicarea Rezolutiei Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite nr. 1.799/2008 referitoare la situatia din Republica Democratică Congo

 

În baza art. 3 din Legea nr. 206/2005 privind punerea în aplicare a unor sanctiuni internationale,

în temeiul art. 4 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

Articol unic. - Se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Rezolutiei Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite nr. 1.799/2008 referitoare la situatia din Republica Democratică Congo, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

 

Ministrul afacerilor externe,

Adrian Mihai Cioroianu

 

Bucuresti, 13 martie 2008.

Nr. A/2.405.

 

ANEXĂ

 

REZOLUTIA Nr. 1.799 (2008)

adoptată de Consiliul de Securitate în cadrul celei de-a 5.836-a întruniri, la 15 februarie 2008

 

Consiliul de Securitate,

amintind rezolutiile sale anterioare, în special rezolutiile nr. 1.771 (2007) si 1.794 (2007), precum si declaratiile presedintelui Consiliului de Securitate referitoare la Republica Democratică Congo,

condamnând continuarea traficului ilicit de arme pe teritoriul si înspre teritoriul Republicii Democratice Congo, exprimându-si hotărârea de a continua monitorizarea atentă a implementării embargoului asupra armelor si a celorlalte măsuri prevăzute în rezolutiile sale,

reiterându-si îngrijorarea profundă fată de prezenta grupărilor si militiilor armate în estul Republicii Democratice Congo, mai ales în provinciile Kivu de nord si de sud si în districtul Ituri, care perpetuează un climat de insecuritate în întreaga regiune,

amintind de intentia sa de a reanaliza măsurile prevăzute prin Rezolutia nr. 1.771, pentru a le ajusta, potrivit necesitătilor,

în contextul consolidării securitătii în Republica Democratică Congo, în special în contextul progreselor înregistrate în reforma sectorului securitătii, incluzând integrarea fortelor armate si reformarea politiei nationale, si în dezarmarea, demobilizarea, repatrierea, strămutarea si reintegrarea grupărilor armate congoleze si străine, conform necesitătilor,

hotărând că situatia din Republica Democratică Congo continuă să constituie o amenintare pentru pacea si securitatea internationale din regiune,

actionând în temeiul cap. VII din Carta Organizatiei Natiunilor Unite:

1. hotărăste să extindă până la 31 martie 2008 măsurile privind armele impuse prin paragraful 20 din Rezolutia nr. 1.493 (2003), amendate si extinse prin paragraful 1 din Rezolutia nr. 1.596 (2005);

2. hotărăste să extindă, pentru perioada specificată în paragraful 1 de mai sus, măsurile privind transportul impuse prin paragrafele 6, 7 si 10 ale Rezolutiei nr. 1.596;

3. hotărăste să extindă, pentru perioada specificată în paragraful 1 de mai sus, măsurile financiare si cele legate de călătorii impuse prin paragrafele 13 si 15 ale Rezolutiei nr. 1.596, prin paragraful 2 al Rezolutiei nr. 1.649 (2005) si paragraful 13 al Rezolutiei nr. 1.698 (2006);

4. hotărăste să extindă, pentru perioada specificată în paragraful 1 de mai sus, mandatul Grupului de experti la care se face referire în paragraful 9 din Rezolutia nr. 1.771;

5. hotărăste să rămână activ sesizat cu această chestiune.

 

CUANTUMUL TOTAL

al sumelor provenite din finantările private ale partidelor politice în anul 2007, conform Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale

 

Partidul Conservator - Sediul central:

1. cuantumul total al veniturilor din cotizatii: 248.415,00 lei;

2. lista membrilor de partid care au plătit în anul 2007 cotizatii a căror valoare însumată depăseste 10 salarii minime brute pe tară:

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Nume si prenume

Cetătenie

CNP

Valoare

Data

1.

Constantin Daniel

română

1780626034975

5.000,00

25.10.2007

2.

Bucur Serban

română

1750222420020

15.000,00

30.10.2007

3.

Tănăsescu Radu Cosmin

română

1740724423013

15.000,00

26.10.2007

4

Voiculescu Corina

română

2761013411528

15.000,00

25.10.2007

5

Voiculescu Camelia

română

2740911423019

15.000,00

25.10.2007

6.

Tone Marian

română

1570915400554

15.000,00

09.05.2007

7.

Pantis Sorin

română

1601115400272

1.500,00

08.06.2007

2.000,00

06.09.2007

10.000,00

23.10.2007

8.

Dărăsteanu Ion

română

1510306400366

1.500,00

08.06.2007

2.000,00

05.09.2007

15.000,00

23.10.2007

9.

Ciucă Bogdan

română

1681013170348

500,00

06.02.2007

400,00

20.02.2007

6.800,00

06.07.2007

2.790,00

27.07.2007

3.000,00

06.09.2007

10.

 

 

Cutas Sabin

română

1680223040095

400,00

02.02.2007

800,00

20.02.2007

2.400,00

27.07.2007

3.000,00

06.09.2007

11.

 

 

Popa Daniela

română

2560508151788

100,00

17.01.2007

300,00

05.02.2007

200,00

15.03.2007

200,00

10.04.2007

200,00

07.05.2007

200,00

13.06.2007

400,00

28.06.2007

3.000,00

05.09.2007

200,00

06.09.2007

200,00

24.10.2007

200,00

09.11.2007

200,00

14.12.2007

 

Nr. crt.

Nume si prenume

Cetătenie

CNP

Valoare

Data

12.

Popescu Ionica

română

2720716463069

100,00

17.01.2007

100,00

29.01.2007

1.200,00

08.02.2007

1.000,00

14.08.2007

2.000,00

06.09.2007

13.

Copos Gheorghe

română

1530327400550

 

2.400,00

08.02.2007

3.060,00

06.09.2007

14.

Lazăr Mihai

română

1521207400321

2.000,00

05.01.2007

15.000,00

09.05.2007

15.

Voiculescu Dan

română

1460925400248

2.400,00

05.02.2007

15.000,00

29.06.2007

16.

Pascu Corneliu

română

 

1410228400081

2.400,00

02.02.2007

8.000,00

19.07.2007

 

TOTAL GENERAL:

 

 

192.150,00

 

 

 


3. lista persoanelor juridice care au făcut în anul 2007 donatii a căror valoare cumulată depăseste 10 salarii de bază minime brute pe tară:

Nr. crt.

Denumirea persoanei juridice

Sediul

Nationalitate

CUI

Reprezentant legal

Suma

Felul donatiei

Data efectuării donatiei

1.

SC Iridex Group Import-Export - SRL

Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 17, sector 1, Bucuresti

română

R0398284

Pascu Florin

15.000,00

bani

18.01.2007

2.

SCAgroGMC. - SRL

Calea Natională nr. 48 bis, Botosani

română

R014502104

Ciubotaru Gheorghe

20.000,00

bani

25.01.2007

3.

GRIVCO - SA

Str. Gârlei nr. 1B, sector 1, Bucuresti

română

R01569870

Lazăr Mihai

195.000,00

bani

16.02.2007

4.

SC IridexGroup Import Export – SRL

Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 17, sector 1, Bucuresti

română

R0398284

Pascu Florin

180.000,00

bani

13.11.2007

5.

SC Provision Software Division - SRL

Str. Washington

nr. 48, etaj 2, ap. 5,

Bucuresti

română

R09224427

Alexandru Andriescu

173.500,00

bani

08.11.2007

6.

SC Ana Imep - SA Pitesti

Sos. Bucuresti-Pitesti nr. 112, Pitesti

română

R0128396

Gheorghe Bădescu

5.000,00

bani

07.11.2007

 

TOTAL GENERAL:

 

 

 

 

588.500,00

 

 

 

4. lista persoanelor fizice care au făcut în anul 2007 donații a căror valoare cumulată depășește 10 salarii de bază minime brute pe țară:

 

Nr. crt.

Nume si prenume

CNP

Cetătenie

Suma

Felul donatiei

Data efectuării donatiei

1.

Dobre-Sima Gunter Nicolae

1690812463108

română

30.000,00

bani

24.10.2007

2.

Pantis Sorin

1601115400272

română

66.000,00

bani

12.10.2007

3.

Gheorghe Florian Carmen

1530217400105

română

78.000,00

bani

02.10.2007

4.

Voiculescu Dan

1460925400248

română

15.758,15

materială (rulete)

13.03.2007

5.

Pascu Corneliu

1410228400081

română

7.600,00

bani

02.02.2007

 

TOTAL GENERAL:

 

 

197.358,15

 

 

           

TOTAL GENERAL: 197.358,15

5. cuantumul total al veniturilor provenite din alte surse: 15.308,43 lei (cuantumul total al dobânzilor: 120,15; venit-cota-parte corespunzătoare amortizării calculate: 15.188,28 lei)

 

RECTIFICĂRI

 

În Decretul nr. 1.094/2004 privind conferirea unor decoratii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.177 din 13 decembrie 2004, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redatiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- la art. 16, în loc de: „... doamnei Ionită Mariana, muzeograf, Muzeul National de Istorie a României (Bucuresti).” se va citi: „...doamnei Ionită Magdalena Nicoleta, cercetător stiintific principal gr. I.”

 

La Ordinul ministrului justitiei nr. 2.961/2007 privind acordarea cetăteniei române unor persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 811 din 28 noiembrie 2007, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexă, la nr. 14, în loc de: „14. Dadvar Seyed Mohammadjavad, fiul lui Seyed Mohammademehdi si Sedigheh ...” se va citi: „14. Dadvar Seyed Mohammadjavad, fiul lui Seyed Mohammadmehdi si Sedigheh, ...”;

- în anexă, la nr. 19, în loc de: „19. Hijazi Amer, fiul lui Ibrahim si Hena, ... ” se va citi: „19. Hijazi Amer, fiul lui Ibrahim si Hana, ...”;

- în anexă, la nr. 26, în loc de: „26. Markovic Stojadin, fiul lui Milan si Milena, născut la data de 26 ianuarie 1969 în localitatea Sabac, Serbia, cu domiciliul în municipiul Bucuresti, str. Stefan cel Mare nr. 16, bl. 22, ap. 23, sectorul 2, Dosar nr. 372A/2007, si minorii Markovic Strahinja, născut la 3 decembrie 1997, si Markovic Matija, născut la 20 iunie 2007” se va citi: „Markovic Stojadin, fiul lui Milan si Milena, născut la data de 26 ianuarie 1969 în localitatea Sabac, Serbia, cu domiciliul în municipiul Bucuresti, str. Stefan cel Mare nr. 16, bl. 22, ap. 23, sectorul 2, Dosar nr. 372A/2007, si minorii Markovic Strahinja, născut la 3 decembrie 1997, si Markovic Matija, născut la 20 iunie 2001”.

 

La nota de subsol „**)” a anexelor nr. 1, 2, 3, 4, 6 si 8 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 70/2007 pentru aprobarea tarifelor reglementate la energia electrică livrată de furnizorii impliciti si furnizorii de ultimă optiune consumatorilor captivi, altii decât cei casnici si cei asimilati consumatorilor casnici, si a tarifelor pentru energia reactivă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 897 din 28 decembrie 2007, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în loc de: „**) ... dreptul la eligibilitate din zona Banat, cu respectarea prevederilor ...” se va citi: „**) ... dreptul la eligibilitate, cu respectarea prevederilor ....”.

 

În Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 10 martie 2008, se fac următoarele rectificări (care apartin emitentului si Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- la art. 2 pct. 32, în loc de: „32. plasă - reteaua de fibre textile...;” se va citi: „32. plasă - reteaua de fire textile ...”;

- la art. 58 lit. a), în loc de: „a) pescuitul recreativ/sportiv al oricăror specii sau al altor vietuitoare acvatice vii, efectuat fără permis sau autorizatie, în apele maritime interioare si continentale;” se va citi: „a) pescuitul recreativ/sportiv al oricăror specii sau al altor vietuitoare acvatice vii, efectuat fără permis sau autorizatie, în apele maritime interioare si în apele continentale;”;

- la art. 60 lit. b), în loc de: „b) utilizarea uneltelor de pescuit fixe sau în derivă...;” se va citi: „b) utilizarea setcilor sau avelor de orice fel...;”.