MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 237         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 27 martie 2008

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

61. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 39/2007 pentru completarea art. 67 din Legea îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004

 

404. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 39/2007 pentru completarea art. 67 din Legea îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004

 

62. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 70/2007 privind modificarea Ordonantei Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea si finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodărire a apelor

 

405. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 70/2007 privind modificarea Ordonantei Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea si finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodărire a apelor

 

63. - Lege privind modificarea art. 10 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice

 

406. - Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea art. 10 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice

 

65. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 27/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea referendumului national din data de 19 mai 2007 pentru demiterea Presedintelui României

 

408. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 27/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea referendumului national din data de 19 mai 2007pentru demiterea Presedintelui României

 

66. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 136/2007 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităti de combustibil pentru Societatea Comercială „Termoelectrica” - S.A., Societatea Comercială „Electrocentrale” Bucuresti - S.A., Societatea Comercială „Electrocentrale” Galati - S.A., Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare – Sucursala „ROMAG-TERMO”, Societatea Comercială „Complexul Energetic Rovinari”- S.A., Societatea Comercială „Complexul Energetic Turceni” - S.A., Societatea Comercială „Complexul Energetic Craiova” - S.A. si pentru centralele termice si electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judetene si locale

 

409. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 136/2007 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităti de combustibil pentru Societatea Comercială „Termoelectrica” - S.A., Societatea Comercială „Electrocentrale” Bucuresti - S.A., Societatea Comercială „Electrocentrale” Galati - S.A., Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare - Sucursala „ROMAG-TERMO”, Societatea Comercială „Complexul Energetic Rovinari”- S.A., Societatea Comercială „Complexul Energetic Turceni” - S.A., Societatea Comercială „Complexul Energetic Craiova” - S.A. si pentru centralele termice si electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judetene si locale

 

67. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 105/2006 pentru modificarea Legii tinerilor nr. 350/2006

 

410. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 105/2006 pentru modificarea Legii tinerilor nr. 350/2006

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

252/742/147. - Ordin al ministrului transporturilor, al ministrului economiei si finantelor si al ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2008 ale operatorilor economici aflati sub autoritatea Ministerului Transporturilor, care primesc sume de la bugetul de stat

 

351. - Ordin al ministrului pentru întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale privind unele măsuri de reorganizare a oficiilor teritoriale pentru întreprinderi mici si mijlocii si cooperatie

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 39/2007 pentru completarea art. 67 din Legea îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 39 din 16 mai 2007 pentru completarea art. 67 din Legea îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 335 din 17 mai 2007.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 21 martie 2008.

Nr. 61.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 39/2007 pentru completarea art. 67 din Legea îmbunătătirilor funciare nr.  138/2004

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 39/2007 pentru completarea art. 67 din Legea îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 20 martie 2008.

Nr. 404.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 70/2007 privind modificarea Ordonantei Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea si finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodărire a apelor

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 70 din 28 iunie 2007 privind modificarea Ordonantei Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea si finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodărire a apelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 29 iunie 2007, cu următoarele modificări:

1. La articolul I punctul 1, litera b) a alineatului (1) al articolului 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

„b) program-pilot pentru reabilitarea zonelor foarte poluate Zlatna, Copsa Mică si Turda;”

2. La articolul I punctul 2, alineatul (1) al articolului 3 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - (1) Fondurile necesare pentru finantarea programelor prevăzute la art. 2 se asigură din credite interne, credite externe, instrumente structurale, bugetul de stat si bugetele locale, prin bugetul unitătilor administrativ-teritoriale sau al autoritătilor centrale beneficiare ale programelor.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 21 martie 2008.

Nr. 62.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 70/2007 privind modificarea Ordonantei Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea si finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodărire a apelor

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 70/2007 privind modificarea Ordonantei Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea si finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodărire a apelor si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 20 martie 2008.

Nr. 405.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind modificarea art. 10 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Articolul 10 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 464 din 29 iunie 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 194/2004, cu modificările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - (1) Unitătile pentru ameliorare si reproductie în zootehnie, aflate în subordinea directiilor pentru agricultură si dezvoltare rurală, se reorganizează ca oficii pentru ameliorare si reproductie în zootehnie, cu personalitate juridică, în subordinea Agentiei Nationale pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie «Prof. Dr. G.K. Constantinescu».

(2) Oficiile pentru ameliorare si reproductie în zootehnie implementează în teritoriu strategia de relansare a zootehniei românesti, prin metode moderne de crestere, reproductie, selectie, omologare si ameliorare a animalelor de interes zooeconomic, strategie elaborată de Agentia Natională pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie «Prof. Dr. G.K. Constantinescu», ca autoritate natională în domeniu.

(3) Structura organizatorică, regulamentul de organizare si functionare si statul de functii ale oficiilor pentru ameliorare si reproductie în zootehnie se aprobă prin decizie a directorului general al Agentiei Nationale pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie «Prof. Dr. G.K. Constantinescu».

(4) Numărul de posturi al oficiilor pentru ameliorare si reproductie în zootehnie se aprobă prin decizie a directorului general al Agentiei Nationale pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie «Prof. Dr. G.K. Constantinescu».

(5) Patrimoniul aferent activitătii de ameliorare si reproductie în zootehnie, precum si cel aferent activitătii fitosanitare se preiau de către oficiile pentru ameliorare si reproductie în zootehnie, respectiv de către directiile fitosanitare de la directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală, pe bază de protocol de predare-preluare.

(6) Personalul care îsi desfăsoară activitatea în cadrul unitătilor pentru ameliorare si reproductie în zootehnie, aflate în subordinea directiilor pentru agricultură si dezvoltare rurală, se preia fără examen sau concurs de către oficiile de ameliorare si reproductie în zootehnie si se consideră transferat în interesul serviciului.

(7) Oficiile pentru ameliorare si reproductie în zootehnie îsi desfăsoară activitatea cu un număr de 3 autoturisme pentru transport persoane/judet si 3 autospeciale/judet, cu un consum normat de 600 l/lună, care se preiau prin protocol de predarepreluare de la directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.”

Art. II. - Protocoalele de predare-preluare prevăzute la art. 10 alin. (5) si (7) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din  adrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 194/2004, cu modificările ulterioare, precum si cu modificările aduse prin prezenta lege, se încheie în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 21 martie 2008.

Nr. 63.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind modificarea art. 10 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice

           

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind modificarea art. 10 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 20 martie 2008.

Nr. 406.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 27/2007 privind stabilirea unor măsuri

pentru organizarea referendumului national din data de 19 mai 2007 pentru demiterea Presedintelui

României

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 27 din 25 aprilie 2007 privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea referendumului national din data de 19 mai 2007 pentru demiterea Presedintelui României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 278 din 25 aprilie 2007.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 21 martie 2008.

Nr. 65.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 27/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea

referendumului national din data de 19 mai 2007 pentru demiterea Presedintelui României

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 27/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea

referendumului national din data de 19 mai 2007 pentru demiterea Presedintelui României si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României,

Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 20 martie 2008.

Nr. 408.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 136/2007 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităti de combustibil pentru Societatea Comercială „Termoelectrica” - S.A., Societatea Comercială „Electrocentrale” Bucuresti - S.A., Societatea Comercială „Electrocentrale” Galati - S.A., Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare - Sucursala „ROMAG-TERMO”, Societatea Comercială „Complexul Energetic Rovinari”- S.A., Societatea Comercială „Complexul Energetic Turceni” - S.A., Societatea Comercială „Complexul Energetic Craiova” - S.A. si pentru centralele termice si electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judetene si locale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 136 din 28 noiembrie 2007 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităti de combustibil pentru Societatea Comercială „Termoelectrica” - S.A., Societatea Comercială „Electrocentrale” Bucuresti - S.A., Societatea Comercială „Electrocentrale” Galati - S.A., Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare - Sucursala „ROMAG-TERMO”, Societatea Comercială

„Complexul Energetic Rovinari”- S.A., Societatea Comercială „Complexul Energetic Turceni” - S.A., Societatea Comercială „Complexul Energetic Craiova” - S.A. si pentru centralele termice si electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judetene si locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 817 din 30 noiembrie 2007.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 21 martie 2008.

Nr. 66.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 136/2007 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităti de combustibil pentru Societatea Comercială „Termoelectrica” - S.A., Societatea Comercială „Electrocentrale” Bucuresti - S.A., Societatea Comercială „Electrocentrale” Galati - S.A., Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare - Sucursala „ROMAG-TERMO”, Societatea Comercială „Complexul Energetic Rovinari”- S.A., Societatea Comercială „Complexul Energetic Turceni” - S.A., Societatea Comercială „Complexul Energetic Craiova” - S.A. si pentru centralele termice si electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judetene si locale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 136/2007 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităti de combustibil pentru Societatea Comercială „Termoelectrica” - S.A., Societatea Comercială „Electrocentrale” Bucuresti - S.A., Societatea Comercială „Electrocentrale” Galati - S.A., Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare - Sucursala „ROMAG-TERMO”, Societatea Comercială „Complexul Energetic Rovinari”- S.A., Societatea Comercială „Complexul Energetic Turceni” - S.A., Societatea Comercială „Complexul Energetic Craiova” - S.A. si pentru centralele termice si electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judetene si locale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 20 martie 2008.

Nr. 409.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 105/2006 pentru modificarea Legii tinerilor nr. 350/2006

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105 din 13 decembrie 2006 pentru modificarea Legii tinerilor nr. 350/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.016 din 21 decembrie 2006.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în conditiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 21 martie 2008.

Nr. 67.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 105/2006 pentru modificarea Legii tinerilor nr. 350/2006

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 105/2006 pentru modificarea Legii tinerilor nr. 350/2006 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 21 martie 2008.

Nr. 410.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Nr. 252 din 26 februarie 2008

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR Nr. 742 din 14 martie 2008

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITĂTII DE SANSE

Nr. 147 din 4 martie 2008

 

ORDIN

pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2008 ale operatorilor economici aflati sub autoritatea Ministerului Transporturilor, care primesc sume de la bugetul de stat

 

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale unitătilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si a autoritătilor publice centrale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 176/2007, cu modificările ulterioare, ale art. 2 alin. (4) din Legea  bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007 si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare, ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse,

ministrul transporturilor, ministrul economiei si finantelor si ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetele de venituri si cheltuieli pe anul 2008 ale operatorilor economici aflati sub autoritatea Ministerului Transporturilor, care primesc sume de la bugetul de stat, prevăzute în anexele nr. 1-13*), care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetele de venituri si cheltuieli reprezintă limite maxime care nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea ministerelor avizatoare, la propunerea Ministerului Transporturilor.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorii economici pot efectua cheltuieli totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - Operatorii economici prevăzuti în anexele nr. 1-13 vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

p. Ministrul economiei si finantelor,

Eugen Teodorovici,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

 

 ANEXA Nr. 1

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

COMPANIA NATIONALĂ DE AUTOSTRĂZI SI DRUMURI NATIONALE DIN ROMÂNIA—S.A.

Bucuresti, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1 Cod unic de înregistrare: 16054368

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

pe anul 2008

 

mii lei

 

 

INDICATOR

Nr.rd.

2008 Propuneri

0

1

2

3

4

A.

VENITURI SI SURSE (l+II+III)

1

5.777.426,00

I.

VENITURI TOTALE

2

1.519.853,00

 

1

Venituri din exploatare, din care:

3

1.517.124,00

 

 

a)

venituri proprii

4

687.271,00

 

 

b)

transferuri curente pentru întretinerea infrastructurii rutiere

5

532.913,00

 

 

c)

transferuri de capital pentru dezvoltarea

infrastructurii rutiere

6

259.040,00

 

 

d)

cofinantare BIRD SWAP

7

37.900,00

 

 

e)

sume repartizate din Fondul National de Dezvoltare pentru reparatii capitale

8

 

 

2

Venituri financiare

9

2.729,00

 

 

a)

venituri proprii

10

2.729,00

 

3

Venituri extraordinare

11

 

 

 

a)

Fonduri alocate prin Fondul de Solidaritate al

Uniunii Europene

12

 

II.

SURSE DE LA BUGETUL STATULUI

13

2.887.359,00

 

1

Transferuri interne

14

2.159.112,00

 

 

a)

cofinantare împrumuturi rambursabile

15

608.617,00

 

 

b)

cofinantare fonduri nerambursabile (cheltuieli neeligibile ISPA + programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabilă+programe FEDR+programe FC)

16

401.055,00

 

 

c)

cofinantare fonduri nerambursabile (programe ISPA- cheltuieli eligibile)

17

 

 

 

d)

investitii (investitii ale agentilor economici cu capital de stat)

18

1.149440,00

 

2

Sume repartizate din Fondul National de Dezvoltare pentru investitii

19

 

 

3

Rambursări de credite, plăti de dobânzi si comisioane la credite externe

20

728.247,00

 

 

a)

Rambursări de credite

21

360.774,00

 

 

b)

Plăti de dobânzi

22

361.883,00

 

 

c)

Comisioane

23

5.590,00

III.

ALTE SURSE

24

1.378.032,00


 

1

Intrări de credite externe contractate de stat/cu garantia statului

25

528.363,00

 

2

Fonduri externe nerambursabile

26

684.035,00

 

3

Intrări de credite externe ptr. Proiect Brasov -Bors, prin bugetul MT

27

 

 

4

Credite contractate în nume propriu pentru rambursări

28

 

 

5

Credite contractate pentru exploatare

29

5.471,00

 

6

Alte fonduri nerambursabile (cheltuieli eligibile si neeligibile)

30

23.484,00

 

7

Credite programe calamităti, prin bugetul MT

31

128.861,00

 

8

Alte surse proprii pentru investitii*

32

7.818,00

B.

CHELTUIELI SI UTILIZĂRI SURSE(IV+V+VI)

33

5.830.274,00

IV.

CHELTUIELI TOTALE:

34

1.358.723,00

 

1

Cheltuieli din exploatare,din care:

35

1.301.763,00

 

 

A

cheltuieli materiale

36

91.283,00

 

 

b)

cheltuieli cu energia si apa

37

5.500,00

 

 

c

cheltuieli cu personalul

38

199.529,00

 

 

 

c1) salariile

39

143.878,00

 

 

 

c2) contracte de mandat/contracte de performantă

40

191,00

 

 

 

c3) cheltuieli cu asigurările si protectia socială, din care:

41

37.458,00

 

 

 

- cheltuieli privind contributia la asiqurări sociale

42

28.093,00

 

 

 

- cheltuieli privind contributia de asigurări pentru somaj

43

1.441,00

 

 

 

-cheltuieli privind contributia la asigurări sociale de sănătate

44

7.924,00

 

 

 

c4) alte cheltuieli cu personalul, din care:

45

18.002,00

 

 

 

- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit.c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. si complet, ulterioare, din care:

45a

2.881,00

 

 

 

1 - tichete de cresă (cf. art. 3 din Legea 193/2006)

45 a1

10,00

 

 

 

2 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea 193/2006)

45 a2

1.387,00

 

 

 

- fonduri speciale aferente fondului de salarii

45b

3.039,00

 

 

 

- fond accidente de muncă si boli profesionale

45b1

637,00

 

 

 

- fond garantare creante salariati

45b2

360,00

 

 

 

- fond persoane cu handicap

45b3

817,00

 

 

 

- contributii pentru concedii si indemnizatii

45b4

1.225,00

 

 

 

-tichete de masă

45 c

12.082,00


 

 

d)

ajustări de valoare privind imobilizările corporale si necorporale

46

11.751,00

 

 

e)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

47

993.700,00

 

 

 

-cheltuieli cu prestatiile externe, din care:

48

993.700,00

 

 

 

- cheltuieli de protocol, din care:

49

166,00

 

 

 

- tichete de cadou pentru protocol (cf.art.2 din L193/2006)

49a

 

 

 

 

- cheltuieli de reclamă si publicitate, din care:

50

115,00

 

 

 

- tichete cadou pentru reclamă si publicitate (cf.art.2 din L193/2006)

50a

 

 

 

 

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi (cf.art2 din L193/2006)

50 b

 

 

 

 

- cheltuieli cu sponsorizarea

51

 

 

 

 

- alte cheltuieli, din care:

52

 

 

 

 

- taxă pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale

53

 

 

 

 

- redeventa din concesionarea bunurilor publice

54

 

 

2

Cheltuieli financiare - total, din care:

55

56.960,00

 

 

a

cheltuieli privind dobânzile

56

56.960,00

 

 

b

alte cheltuieli financiare

57

 

 

3

Cheltuieli extraordinare

58

 

V.

INVESTITII

59

4.201.420,00

 

1

plăti din cofinantare împrumuturi rambursabile

60

608.617,00

 

2

cofinantare fonduri nerambursabile (cheltuieli neeligibile ISPA + programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabilă+programe FEDR+programe FC)

61

401.055,00

 

3

plăti din cofinantare fonduri nerambursabile (programe ISPA - cheltuieli eligibile)

62

23.484,00

 

4

plăti din intrări de credite externe contractate de stat/cu garantia statului

63

469.863,00

 

5

plăti din fonduri externe nerambursabile

64

684.035,00

 

6

plăti din credite externe ptr.proiect Brasov - Bors

65

 

 

7

rambursări credite externe

66

360.774,00

 

8

dobânzi si comisioane

67

367.473,00

 

9

plăti din transferuri si din Fondul National de Dezvoltare pentru Investitii

68

1.140.440,00

 

10

plăti din surse proprii pentru investitii*

69

7.818,00

 

11

plăti din credite programe calamităti, prin bugetul MT

70

128.861,00

 

12

sold fonduri nerambursabile (cheltuieli eligibile si neeligibile)

71

 

VI.

UTILIZĂRI SURSE

72

277.949,00

 

1

restituire credite contractate în nume propriu si plăti efecte comerciale

73

277.949,00

VII.

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

74

161.130,00

VIII.

IMPOZIT PE PROFIT

75

 


IX.

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

76

161.130,00

 

1.

Rezerve legale

77

 

 

2.

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

78

161.130,00

 

3.

Alte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevăzute de lege

79

 

 

4.

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum sî pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi

80

 

 

5,

Alte repartizări prevăzute de lege

81

 

 

6.

Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referintă

82

 

 

7.

Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cadrul regiilor autonome, ori dividende în cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

83

 

 

8.

Profitul ne repartizat pe destinatiile prevăzute la pct.1-7 se repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare

84

 

X.

DATE DE FUNDAMENTARE

85

 

 

1

Venituri totale

86

1.519.853,00

 

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

87

1.358.723,00

 

3

Număr prognozat de personal la finele anului

88

6.910

 

4

Mr.mediu de salariati total

89

6.645

 

5

Fond de salarii din care:

90

143.878,00

 

 

a) fondul de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

91

143.428,00

 

 

b) alte cheltuieli cu personalul

92

450,00

 

6

Câstigul mediu lunar pe salariat (lei)

93

1.798,97

 

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu (unităti fizice/persoană)

94

1,621

 

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totalexIOOO)

95

893,98

 

9

Plăti restante

96

 

 

 

-preturi curente

97

75.000,00

 

 

-preturi comparabile

98

75.000,00

 

10

Creante restante

99

 

 

 

-preturi curente

100

9.000,00

 

 

-preturi comparabile

101

9.000,00

Indicator fizic = km echivalenti de drum întretinut/pers.

*Valorile prevăzute nu sunt incluse în total "venituri si surse" si în total "cheltuieli si utilizări", deoarece se suportă din amortizarea înscrisă la rd." ajustare valori imobilizări corporale, necorporale si active circulante".

 


ANEXA Nr. 2

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

SOCIETATEA COMERCIALĂ DE TRANSPORT CU METROUL BUCURESTI „METROREX" — S.A.

Bucuresti, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1 Cod unic de înregistrare: 13863739

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2008

 

mii lei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICATOR

Nr. rd.

2008 Propuneri

0

1

2

3

4

 

A.

VENITURI SI SURSE FINANCIARE, TOTAL din care:(rd.2+16)

1

556.366,14

 

 

VENITURI TOTALE (rd.3+10+15)

2

523,149,14

 

1.

Venituri din exploatare - total, din care:(rd.4+5+6+8+9)

 

521.949,14

 

 

a) productia vândută

4

118.800.00

 

b) venituri din vânzarea mărfurilor

5

 

 

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete. din care:

6

250.529.00

 

- subventii pentru transportul călătorilor cu metroul, din care:

6a

250.529.00

 

- subventii pentru activitatea curentă de exploatare

6a 1

171,809.00

- subventii pentru mentenanta mat.rulant (prestatii 2008) - contract ALSTOM

6a2

78.720.00

 

- transferuri. cf. prevederi legale în vigoare

7

 

 

d) productia imobilizata

8

 

 

e) alte venituri din exploatare, din care :

9

152.620.14

 

- venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri (compensarea reducerilor 50% pentru elevi si studenti, a gratuitătilor ptr. revolutionari si veterani de război)

9a

8.500.00

- venituri din credit pentru reparatii REM cf.contract ALSTOM

9b

 

 

- alte venituri din exploatare (venituri din subventii pentru investitii)

9c

36.393,00

 

 

- venituri din alte surse*

9d

107.727.14

2.

Venituri financiare - total, din care:(rd.l 1+12+13+14)

10

1.200,00

a) venituri din interese de participare

11

 

b) venituri din alte investitii linarteiare si creante care fac parte din activele imobilizate

12

 

c) venituri din dobânzi

13

 

d) alte venituri financiare

14

1.200.00

 

3.

Venituri extraordinare

15

 

 

11.

SURSE PENTRU RAMBURSARE CREDITE EXTERNE PENTRU REABILITARE, din care: (rd 17+18+19+20)

16

33,217,00

- alocatii de la buget pentru rambursări credite externe APEX

17

2.296.00

- alocatii de la buget pentru plăti dobânzi si comisioane credite externe APEX

18

140,00

- alocatii de la buget pentru rambursări credite externe ptr.repar.REM cf.contract ALSTOM

19

22.407.00

- alocatii de la buget pentru plăti dobânzi si comisioane credite externe ptr.repar. REM cf.contract ALSTOM

20

8.374.00

 

B.

TOTAL CHELTUIELI SI UTILIZAREA SURSELOR PENTRU REABILITARE (rd.22+58)

21

556.366,14

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.23+54+57)

22

523.149,14

 

 

Cheltuieli de exploatare - total, din care:(rd.24+25+26+27+40+41+42+53)

23

516.649,14

a) cheltuieli materiale

24

29.824.30

 

 

b) alte cheltuieli externe (cu energie si apă)

25

48.591,9K

 

c) cheltuieli privind mărfurile

26

 

 

d) cheltuieli cu personalul, din care :(rd.28+29-30+34)

27

233.757.01

 

- salarii

28

159.743.62

 

- contracte de mandat contracte de performantă

29

193,61

 

- cheltuieli cu asigurări sociale si protectia socială, din care:(rd.31+32+33)

30

57.629.JS

 

- cheltuieli privind contributia la asigurări sociale

31

46.433.97

 

- cheltuieli privind contributia la asigurări pentru soma}

32

2.399,06

 

- cheltuieli privind contributia la asigurări sociale de sănătate

33

8.796.55

 

- alte cheltuieli cu personalul, din care:(rd.35+38+39)

34

16.190.20

 

- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit.c) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal cu modificările si complet. ulterioare, din care :

35

3.198,74

 

- tichete de cresă (cf. art.3 din L. 193/2006)

36

300.00

 

- tichete cadou pentru ch. sociale (cf.art.2 din L 193/2006)

37

600.00

 

- fonduri speciale aferente fondului de salarii

38

4.126.38

 

- tichete de masă

39

8865,08

 

e) ajustarea valorii imobilizării corporale si necorporale

40

 

 

f) ajustarea valorii activelor circulante

41

 

 

g) alte cheltuieli de exploatare, din care :

42

168.082,85

 

- cheltuieli privind prestatiile externe din care:

43

168.082.85

 

- cheltuieli de protocol, din care:

44

11.00

- tichete cadou ptr.protocol (cf art.2 1. 193/2006)

45

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- cheltuieli de reclamă si publicitate, din care:

46

300.00

 

 

- tichete cadou pentru ch. de reclamă si publicitate (cf. art.2 din L 193/2006)

47

 

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi (cf. art.2 din L 193.2006)

48

 

 

- cheltuieli cu sponsorizarea

49

 

 

- alte cheltuieli, din care:

50

 

 

- taxa ptr.activitatea de exploatare a resurselor minerale

51

 

- redeventa din concesionarea bunurilor publice

52

 

h) cheltuieli eu amortizarea mijloacelor fixe

53

36.393,00

 

2

Cheltuieli financiare - total, din care: (rd.55+56)

54

6.500,00

- cheltuieli privind dobânzile

55

 

- alte cheltuieli llnanciare

56

6.500,00

3

Cheltuieli extraordinare

57

 

 

III

UTILIZARE SURSE PENTRU RAMBURSĂRI CREDITE EXTERNE PENTRl REABILITARE, din care: (rd.59+60+61+62)

58

33.217,00

- rambursări credite externe APEX

59

2.296.00

- cheltuieli din dobânzi si comisioane credite externe APEX

60

140,00

- rambursări credite externe ptr.repar.REM cf.contract ALSTOM

61

22.407.00

- cheltuieli din dobânzi si comisioane credite exteme ptr.repar.REM cf.contract ALSTOM

62

8.374.00

 

V.

REZULTATUL BRUT 2) (profit/pierdere)

63

0,00

 

V.

IMPOZIT PE PROFIT

64

 

 

VI.

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care : (rd.66+67+68+69+70+71+72+73)

65

 

 

1.

Rezerve legale

66

 

2.

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

67

 

3,

Alte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevăzutede lege

68

 

4.

Constituirea surselor proprii de finantare ptr. proiectele cofinantate din Împrumuturi exteme, precum si ptr. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

69

 

5.

Alte repartizări prevăzute de leae

70

 

6.

Participarea salariatilor la profil în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referintă

71

 

7.

Minim 50% vărsăminte la bugetul de slat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividente in cazul societătilor companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de slat

72

 

8.

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de Finantare

73

 

 

VII.

SURSE DE FINANTARE INVESTITIILOR, din care: (rd. 75+76+77+80)

74

158.213,00

1

Surse proprii

75

36.393.00

2

Alocatii de la buget

76

78.013.00

3

Credite bancare (rd.78 179)

77

43 807,00

 

- interne

78

 

- externe

79

43.807.00

4

Alte surse

80

 

 

VIII.

CHELITUIELI PENTRU INVESTITII, din care: (rd.82+83)

81

158.213,00

 

1

Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor în curs la finele anului

82

158.213.00

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

83

 

 

- interne

84

 

- externe

85

 

 

IX.

SURSE PENTRU ALOCATII PLĂTI, RAMBURSĂRI CREDITE EXTERNE SI PLĂTI DOBÂNZI SI COMISIOANE PENTRU INVESTITII, din care:

86

106.071,00

- pentru rambursare credite eslente(BEl)

87

59.oMo.ini

- pentru plăti dobânzi si comisioane credile exteme (BEI)

88

46.375.00

 

X.

UTILIZAREA SURSELOR PENTRU ALOCATII PLĂTI, RAMBURSĂRI CREDITE EXTERNE SI PLĂTI DOBÂNZI SI COMISIOANE, PENTRU INVESTITII, din care: (rd.90+91)

89

106.071,00

- pentru rambursare credite exteme(BEl)

90

59.696.00

- pentru plăti dobânzi si comisioane credite externe (BEI)

91

46.375,00

 

XI.

REZERVE, din care:

92

 

 

1

Rezerve legale

93

 

2

Rezerve statutare

94

 

3

Alte rezerve

95

 

 

XII.

DATE DE FUNDAMENTARE

96

 

 

1

Venituri totale

97

523.149,14

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

98

523.149,14

3

Nr.prognozat de personal la finele anului

99

4.256

4

Nr.mediu de personal total

100

4.256

 

5

Fond de salarii, din care : (rd. 102+103)

101

159.743,62


 

 

a) fondul de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de muncă

102

159.247.69

 

 

b) alte cheltuieli cu personalul

103

495.93

 

6

Câstigul mediu lunar pe salariat (lei)

104

3.118.83

 

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu ( lei pers.) (rd.97/100-în preturi curente)

105

 

 

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei pers.) (rd.97/100 - în preturi comparabile)

106

 

 

9

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu (nr. revizii si reparatii)

107

 

 

10

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu (unităti fizice persoană) - prestatii desfăsurate în cadrul activitătii de exploatare a metroului (nr.de tren km conventionali)

107a

641

 

11

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri loiale [(cheltuieli loiale venituri totale)x1000] -(rd.22 rd.2)x1000

108

1.000,00

 

12

Plăti restante - total

109

12.000,011

 

 

- preturi curente

110

12.000,00

 

 

- preturi comparabile

111

12.540.00

 

13

Creante restante - total

112

29.000,00

 

 

- preturi curente

113

29.000.00

 

 

- preturi comparabile

114

30.305.00

Indicator fizic nr. de tren km conventionali

* Sume necesare pentru completarea veniturilor proprii

 

ANEXA Nr. 3

 


MINISTERUL TRANSPORTURILOR

SOCIETATEA NATIONALĂ „AEROPORTUL INTERNATIONAL BUCURESTI BĂNEASA -AUREL VLAICU" -S.A.

Sos. Bucuresti—Ploiesti nr. 40, sectorul 1, Bucuresti Cod unic de înregistrare: 3026110

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2008

 

mii lei

 

 

INDICATORI

Nr rd.

2008 Propuneri

0

1

2

3

4

I.

VENITURI TOTALE

(rd. 2 + 10 + 15)

1

50.524,00

 

1

Venituri din exploatare - total, din care:

2

50.223,00

 

 

a) productia vândută

3

40.720,00

 

 

b) venituri din vânzarea mărfurilor

4

3,00

 

 

c)venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

8.200,00

 

 

- subventii, cf.preved. legale în vigoare

6

8.200,00

 

 

- transferuri, cf.preved.legale în vigoare

7

 

 

 

d) productia imobilizată

8

 

 

 

e) alte venituri din exploatare

9

1.300,00

 

2

Venituri financiare - total, din care:

10

301,00

 

 

a)venituri din interese de

11

200,00

 

 

b) venituri din alte investitii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

c) venituri din dobânzi

13

80,00

 

 

d) alte venituri financiare

14

21,00

 

3

Venituri extraordinare

15

 

II.

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+46+49)

16

50.524,00

 

1

Cheltuieli de exploatare - total, din care:

17

43.891,00

 

 

a) cheltuieli materiale

18

3.982,32

 

 

b) alte cheltuieli externe (cu energic si apa)

19

1.712,93

 

 

c) cheltuieli privind mărfurile

20

 

 

 

d) cheltuieli cu personalul, din care:

21

7.794,40

 

 

- salarii

22

5.263,00


 

 

- contracte de mandat/contracte de performantă

23

184,00

 

 

- cheltuieli cu asigurările si protectia socială, din care:

24

1.443,46

 

 

- cheltuieli privind contributia la asigurări sociale

25

1.062,17

 

 

- cheltuieli privind contributia de asigurări pt. somaj

26

54,47

 

 

- cheltuieli privind contributia la asigurări sociale de sănătate

27

326,82

 

 

- alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

903,94

 

 

- cheltuieli sociale prevăzute la art.21 lit.c) din Legea nr.571/2003 privind codul fiscal, cu modif. si complet, ulterioare, din care:

29

108,94

 

 

- tichete de cresă (cf.art.3 din Legea nr. 193/2006)

30

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf.art. 2 din Legea nr. 193/2006)

31

 

 

 

- fonduri specia/e aferente fondului de salarii

32

100,00

 

 

- tichete de masa

33

695,00

 

 

e) ajustări de valoare privind imobilizările corporale si necorporale

34

 

 

 

f) alte cheltuieli de exploatare, din care:

35

30.401,35

 

 

- cheltuieli privind prestatiile externe, din care:

36

27.901,35

 

 

- cheltuieli de protocol din care:

37

80,00

 

 

- tichete cadou pentru protocol (cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)

38

 

 

 

- cheltuieli de reclamă si publicitate, din care:

39

200,00

 

 

- tichete cadou pentru chelhiieli de reclamă si publicitate (cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)

40

 


 

 

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi (cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)

41

 

 

 

- cheltuieli cu sponsorizarea

42

 

 

 

- alte cheltuieli, din care:

43

2.500,00

 

 

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

44

 

 

 

- redeventă din concesionarea bunurilor publice

45

 

 

2

Cheltuieli financiare - total, din care:

46

6.633,00

 

 

- cheltuieli privind dobânzile

47

5.895,00

 

 

- alte cheltuieli financiare

48

738,00

 

3

Cheltuieli extraordinare

49

 

III.

REZULTATUL BRUT

(profit/pierdere)

50

 

IV.

IMPOZIT PE PROFIT

51

 

V.

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

52

 

 

1

Rezerve legale

53

 

 

2

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

54

 

 

3

Alte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevăzute de lege

55

 

 

4

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

56

 

 

5

Alte repartizări prevăzute de lege

57

 


 

6

Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referintă

58

 

 

7

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

59

 

 

8

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct.1-7 se repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare

60

 

VI.

SURSE DE FINAINTARE A INVESTITIILOR, din care:

61

33.532,31

 

1

Surse proprii

62

6.207,31

 

2

Alocatii de la buget

63

8.212,00

 

3

Credite bancare

64

19.113,00

 

 

- interne

65

19.113,00

 

 

- externe

66

 

 

4

Alte surse

67

 

VII.

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

68

33.532,31

 

1

Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor în curs la finele anului

69

14.419,31

 

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

70

19.113,00

 

 

- interne

71

19.113,00

 

 

- externe

72

 

VIII

REZERVE, din care:

73

 

 

1

Rezerve legale

74

 

 

2

Rezerve statutare

75

 

 

3

Alte rezerve

76

 

IX

DATE DE FUNDAMENTARE

77

 

 

1

Venituri totale

78

50.524,00

 

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

79

50.524,00


 

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

80

225

 

4

Nr.mediu de salariati total

81

225

 

5

Fond de salarii, din care:

82

5.263,00

 

 

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

83

4.990,84

 

 

b) alte cheltuieli cu personalul

84

272,16

 

6

Câstigul mediu lunar pe salariat (lei)

85

1.856,71

 

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoana)(rd. 78/81 - în preturi curente)

86

 

 

9

Productivitatea muncii pe total personal mediu lei/persoana)(rd.78/81 - în preturi comparabile)

87

 

 

10

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu (unităti fizice/persoană)

88

107,63

 

11

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale)x1000] =(rd.16/rd.l)x1000

89

1.000,00

 

12

Plăti restante

90

4.780,00

 

 

- preturi curente

91

4.780,00

 

 

- preturi comparabile

92

4.995,10

 

13

Creante restante

93

2.100,00

 

 

- preturi curente

94

2.100,00

 

 

- preturi comparabile

95

2.100,00

Indicator fizic = curse comerciale

 


ANEXA Nr. 4

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

SOCIETATEA NATIONALĂ „AEROPORTUL INTERNATIONAL MIHAIL KOGĂLNICEANU - CONSTANTA" - S.A.

Constanta, str. Tudor Vladimirescu nr. 4 Cod unic de înregistrare: RO 11212645

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2008

 

mii lei

 

 

INDICATORI

Nr rd.

2008 Propuneri

0

1

2

3

4

I.

VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15)

1

11630,00

 

1

Venituri din exploatare - total, din care:

2

11550,00

 

 

a) productia vânduta

3

6050,00

 

 

b) venituri din vânzarea mărfurilor

4

 

 

 

c)venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

4000,00

 

 

- subventii, cf. preved. legale în vigoare

6

4000,00

 

 

- transferuri, cf. preved. legale în vigoare

7

 

 

 

d) productia imobilizata

8

 

 

 

e) alte venituri din exploatare

9

1500,00

 

2

Venituri Financiare - total, din care:

10

80,00

 

 

a) venituri din interese de participare

11

 

 

 

b) venituri din alte investitii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

c) venituri din dobânzi

13

 

 

 

d) alte venituri financiare

14

80,00

 

3

Venituri extraordinare

15

 

II.

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+46+49)

16

11630,00

 

1

Cheltuieli de exploatare - total, din care:

17

11447,00

 

 

a) cheltuieli materiale

18

832,00

 

 

b) alte cheltuieli externe (cu energic si apă)

19

760,00


 

 

c) cheltuieli privind mărfurile

20

 

 

 

d) cheltuieli cu personalul, din care:

21

7424,83

 

 

- salarii

22

5153,72

 

 

- contracte de mandat/contracte de performanta - DG

23

150,00

 

 

- cheltuieli cu asigurările si protectia socială, din care

24

1392,23

 

 

- cheltuieli privind contributia la asigurări sociale

25

1034,23

 

 

- cheltuieli privind contributia de asigurări pi. somaj

26

66,30

 

 

- cheltuieli privind contributia la asigurări sociale de sănătate

27