MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 249         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 31 martie 2008

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

357. - Hotărâre pentru aprobarea programelor nationale de sănătate în anul 2008

 

359. - Hotărâre privind aprobarea înfiintării Centrului de refacere si recuperare a capacitătii de luptă a personalului, care functionează în subordinea Ministerului Apărării

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

67. - Decizie privind constituirea comisiei care va derula procesul de selectie a societătii de administrare a Societătii Comerciale „Fondul Proprietatea” - S.A.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

21. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 135/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind măsurile de control si combatere a pestei africane a calului

 

39. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale realizat de Societatea Natională de Gaze Naturale „Romgaz” - S.A. Medias

 

40. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială „Depomures” - S.A. Târgu Mures

 

287. - Ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru dezvoltare regională prin crearea si dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor din cadrul Programului operational regional 2007-2013

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea programelor nationale de sănătate în anul 2008

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 48 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) În anul 2008, programele nationale de sănătate se derulează în mod distinct sau în comun de către Ministerul Sănătătii Publice si Casa Natională de Asigurări de Sănătate, după caz.

(2) Programele nationale de sănătate se finantează de la bugetul de stat, din veniturile proprii ale Ministerului Sănătătii Publice, din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate si prin transferuri din bugetul Ministerului Sănătătii Publice către bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate.

Art. 2. - (1) Structura programelor nationale de sănătate, obiectivele anuale si necesarul de resurse ale acestora sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Normele tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate se aprobă prin ordin comun al ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate.

Art. 3. - (1) Programele nationale de sănătate prevăzute în anexă sunt elaborate, implementate si coordonate la nivel national de Agentia Natională pentru Programe de Sănătate din cadrul Ministerului Sănătătii Publice.

(2) Casa Natională de Asigurări de Sănătate implementează si derulează programele nationale de sănătate prevăzute la lit. B din anexă, conform strategiei aprobate de Ministerul Sănătătii Publice.

Art. 4. - (1) Coordonatorii regionali si locali din cadrul institutelor si centrelor de sănătate publică, respectiv din cadrul autoritătilor de sănătate publică, asigură pentru programele prevăzute la lit. A din anexă implementarea si monitorizarea la nivel regional, respectiv local.

(2) Casa Natională de Asigurări de Sănătate, prin casele de asigurări de sănătate, răspunde de asigurarea, urmărirea, evidentierea si controlul utilizării fondurilor aprobate, precum si de monitorizarea, controlul si analiza indicatorilor fizici si de eficientă pentru programele prevăzute la lit. B din anexă.

(3) Casa Natională de Asigurări de Sănătate transmite Agentiei Nationale pentru Programe de Sănătate, lunar, în termen de 30 de zile de la încheierea lunii, indicatorii fizici si de eficientă pentru programele prevăzute la lit. B din anexă.

Art. 5. - (1) Repartizarea fondurilor destinate programelor nationale de sănătate finantate de la bugetul de stat si din veniturile proprii ale Ministerului Sănătătii Publice se face în conditiile legii.

(2) Ministerul Sănătătii Publice calculează o cotă de rezervă de până la 5% din fondurile rezultate după aplicarea prevederilor alin. (1), pe care o retine la dispozitia sa din veniturile proprii alocate programelor nationale de sănătate. Această sumă se utilizează cu aceeasi destinatie, în situatii justificate, pe parcursul executiei bugetare si se repartizează până la data de 31 octombrie a anului curent.

Art. 6. - (1) Din sumele alocate programelor nationale de sănătate prevăzute în anexă se finantează lunar institutiile si furnizorii de servicii medicale prin care se derulează programele si subprogramele, pe baza cererilor justificative ale acestora si în limita fondurilor aprobate.

(2) Pentru realizarea atributiilor referitoare la programele nationale de sănătate prevăzute la lit. A din anexă, autoritătile de sănătate publică pot încheia contracte cu furnizori de servicii medicale autorizati si evaluati, după caz.

(3) Sumele prevăzute în bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pentru finantarea programelor nationale de sănătate cu scop curativ prevăzute la lit. B pct. I din anexă se alocă în baza contractelor încheiate de casele de asigurări de sănătate cu furnizorii de servicii medicale sau cu farmaciile cu circuit deschis prin care se derulează aceste programe, precum si în baza contractelor încheiate de către Casa Natională de Asigurări de Sănătate pentru servicii de hemodializă si dializă peritoneală cu centre-pilot sau cu alti furnizori privati de servicii medicale de specialitate, în conditiile legii.

Art. 7. - (1) Sumele alocate pentru programele nationale de sănătate sunt cuprinse în bugetele de venituri si cheltuieli ale unitătilor sanitare publice, respectiv în veniturile furnizorilor de servicii medicale privati prin care acestea se derulează si se utilizează potrivit destinatiilor stabilite.

(2) Unitătile si institutiile sanitare publice care derulează programe nationale de sănătate au obligatia gestionării eficiente a mijloacelor materiale si bănesti si a organizării evidentei contabile a cheltuielilor pentru fiecare program sau subprogram, pe subdiviziunile clasificatiei bugetare, precum si a organizării evidentei nominale, pe baza codului numeric personal, a beneficiarilor programului/subprogramului.

(3) Furnizorii privati de servicii medicale care derulează programe nationale de sănătate au obligatia gestionării eficiente a mijloacelor materiale si bănesti si a organizării evidentei nominale, pe baza codului numeric personal, a beneficiarilor programului/subprogramului.

Art. 8. - (1) Pentru realizarea obiectivelor si activitătilor cuprinse în unele programe nationale de sănătate finantate de la bugetul de stat si din venituri proprii, Ministerul Sănătătii Publice organizează licitatii la nivel national. Produsele si serviciile pentru care se organizează licitatii la nivel national sunt prevăzute în normele tehnice de realizare a programelor. Pentru realizarea celorlalte obiective si activităti cuprinse în programele nationale de sănătate finantate de la bugetul de stat, din venituri proprii si din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, pentru care nu se organizează licitatii la nivel national, achizitionarea bunurilor si produselor specifice, a medicamentelor si a materialelor sanitare se face de către institutiile/unitătile sanitare care derulează programele respective.

(2) Lista cuprinzând denumirile comerciale ale medicamentelor, pentru care nu se stabileste pret de referintă, aferente denumirilor comune internationale aprobate prin hotărâre a Guvernului, precum si materialele sanitare specifice care se acordă în spital si ambulatoriu în cadrul programelor nationale de sănătate se aprobă prin ordin comun al ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate.

(3) Medicamentele eliberate prin farmaciile cu circuit deschis, aflate în relatie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor inclusi în unele programe nationale de sănătate, se suportă la nivelul pretului de decontare, aprobat prin ordin al ministrului sănătătii publice. Prescrierea acestor medicamente în ambulatoriu se face utilizând denumirea comercială.

(4) Medicamentele utilizate în unitătile sanitare cu paturi pentru tratamentul specific al bolnavilor cuprinsi în unele programe nationale de sănătate se achizitionează de către acestea la un pret care nu poate depăsi pretul de decontare, în conditiile prevăzute de legislatia în domeniul achizitiilor publice.

(5) Pentru asigurarea accesului la tratament al bolnavilor cu diabet zaharat, al celor care au efectuat transplant si al pacientilor cu unele boli rare aprobate prin ordin al ministrului sănătătii publice, medicamentele antidiabetice specifice - antidiabetice orale si de tipul insulinelor, medicamentele pentru tratamentul stării posttransplant, precum si medicamentele pentru unele boli rare se eliberează prin farmaciile cu circuit deschis aflate în relatie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. Contravaloarea acestor medicamente se asigură prin transferuri din bugetul Ministerului Sănătătii Publice către bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate.

(6) Sumele aferente testelor de automonitorizare a glicemiei pentru bolnavii insulinodependenti se asigură prin transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătătii Publice către bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, precum si din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate. În trimestrul al II-lea al anului 2008, sumele pentru testele de automonitorizare a glicemiei se suportă din fonduri de la bugetul de stat si din venituri proprii prevăzute în bugetul Ministerului Sănătătii Publice, în conditiile stabilite prin normele tehnice de realizare a programelor.

(7) Pentru asigurarea accesului la tratament al bolnavilor cu afectiuni oncologice, eliberarea medicamentelor specifice de tip oral si injectabile pentru tratamentul ambulatoriu se face prin farmaciile cu circuit deschis, aflate în relatie contractuală cu casele de asigurări de sănătate.

(8) Medicamentele utilizate în unitătile sanitare cu paturi pentru tratamentul specific al bolnavilor cu afectiuni oncologice si al celor cu diabet zaharat, medicamente care se eliberează si prin farmacii cu circuit deschis si pentru care se stabileste pret de decontare, se achizitionează de către aceste unităti la un pret care nu poate depăsi pretul de decontare aprobat prin ordin al ministrului sănătătii publice.

(9) Contravaloarea medicamentelor necesare atât pentru tratamentul în ambulatoriu, cât si în spital al bolnavilor cu afectiuni oncologice se asigură prin transferuri de la bugetul de stat si din venituri proprii prevăzute în bugetul Ministerului Sănătătii Publice către bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, precum si din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate.

(10) Pentru asigurarea accesului la tratament al bolnavilor cu HIV/SIDA, eliberarea medicamentelor specifice necesare pentru tratamentul ambulatoriu se face prin farmaciile cu circuit deschis, aflate în relatie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, precum si prin farmaciile cu circuit închis ale unitătilor sanitare prin care se derulează programul, în conditiile prevăzute în normele tehnice de realizare a programelor de sănătate. Contravaloarea acestor medicamente se suportă din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate.

(11) Medicamentele pentru bolnavii cu HIV/SIDA cuprinsi în programul national de boli transmisibile, utilizate în unitătile sanitare cu paturi pentru tratamentul specific pe perioada spitalizării, precum si pentru tratamentul ambulatoriu, eliberate prin farmacia cu circuit închis a unitătii sanitare, se achizitionează de către aceste unităti la un pret care nu poate depăsi pretul de decontare aprobat prin ordin al ministrului sănătătii publice; pentru restul medicamentelor, specifice tratamentului bolnavilor cuprinsi în acest program, achizitia se face de către unitătile sanitare, în conditiile legii. În conditiile în care prin farmaciile cu circuit închis se eliberează medicamente specifice pentru tratamentul ambulatoriu, medicamentele se vor elibera în baza prescriptiilor medicale. În vederea decontării, aceste prescriptii se depun la casele de asigurări de sănătate, împreună cu documentele justificative prevăzute în normele tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate.

(12) Contravaloarea materialelor sanitare necesare monitorizării bolnavilor cu HIV/SIDA cuprinsi în programul national de boli transmisibile, utilizate în unitătile sanitare, se suportă din transferuri din bugetul Ministerului Sănătătii Publice către bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, precum si din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate.

(13) Casa Natională de Asigurări de Sănătate si casele de asigurări de sănătate realizează activitătile si obiectivele din Programul national privind evaluarea stării de sănătate a populatiei în asistenta medicală primară, prevăzute la lit. B pct. II din anexă. Casa Natională de Asigurări de Sănătate achizitionează servicii de tipărire si expediere a taloanelor securizate, precum si a scrisorilor de informare a populatiei, pentru situatiile prevăzute în normele tehnice de realizare a programelor de sănătate, în conformitate cu legislatia în domeniul achizitiilor publice.

(14) Taloanele necesare populatiei pentru prezentarea la medicul de familie si la furnizorul de servicii medicale paraclinice pot fi utilizate numai până la data de 31 decembrie 2008, după care se anulează si se distrug.

(15) În vederea realizării activitătilor si obiectivelor din Programul national privind evaluarea stării de sănătate a populatiei în asistenta medicală primară, casele de asigurări de sănătate încheie contracte pentru derularea programului cu furnizorii de servicii medicale în asistenta medicală primară si ambulatorie de specialitate paraclinică, care îndeplinesc criteriile de selectie stabilite prin Normele metodologice pentru realizarea si raportarea activitătilor specifice din cadrul Programului national privind evaluarea stării de sănătate a populatiei în asistenta medicală primară, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 994/354/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 19 iunie 2007, cu modificările si completările ulterioare.

(16) Ministerul Sănătătii Publice achizitionează tehnica de calcul, programele informatice necesare colectării, validării, raportării, preluării raportărilor privind serviciile acordate în cadrul programului, centralizării si prelucrării datelor colectate, necesare derulării Programului national privind evaluarea stării de sănătate a populatiei în asistenta medicală primară, în conditiile prevăzute de legislatia în domeniul achizitiilor publice.

Tehnica de calcul se dă în folosintă gratuită cabinetelor de medicină de familie, prin autoritătile de sănătate publică, pentru derularea Programului national privind evaluarea stării de sănătate a populatiei în asistenta medicală primară.

(17) Întretinerea si actualizarea programelor informatice prevăzute la alin. (13) se realizează de către Scoala Natională de Sănătate Publică si Management Sanitar Bucuresti, în baza contractelor încheiate cu Ministerul Sănătătii Publice.

(18) Ministerul Sănătătii Publice asigură, prin autoritătile de sănătate publică, sumele necesare pentru desfăsurarea activitătii unitătilor judetene de implementare a programului, pe baza cererilor fundamentate ale acestora si în limita fondurilor aprobate.

Art. 9. - (1) Sumele aferente obiectivului prevăzut la lit. b) din structura Programului national de boli cardiovasculare, Programului national de oncologie, Programului national de diabet zaharat, Programului national de transplant de organe, tesuturi si celule de origine umană, Programului national de hemofilie, talasemie si alte boli rare, Programului de diagnostic si tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performantă, programe din cadrul Programului national de boli netransmisibile, prevăzute la lit. A pct. II din anexă, se asigură prin transferuri din bugetul Ministerului Sănătătii Publice către bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate.

(2) Sumele pentru controlul bolnavilor cu diabet zaharat, constând în efectuarea hemoglobinei glicozilate (HbA 1c), aferente obiectivului prevăzut la lit. a) din cadrul Programului national de diabet zaharat din structura programelor nationale privind bolile netransmisibile, prevăzut la lit. A pct. II.4 din anexă, se asigură prin transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătătii Publice către bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate.

(3) Sumele pentru automonitorizarea bolnavilor cu diabet zaharat insulinodependent, constând în teste, aferente obiectivului prevăzut la lit. c) din cadrul aceluiasi program prevăzut la lit. A pct. II.4 din anexă, se asigură prin transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătătii Publice către bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate. Testele se eliberează prin farmaciile cu circuit deschis, în baza actelor aditionale la contractele pentru furnizare de medicamente cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu, încheiate de casele de asigurări de sănătate cu farmaciile. Bolnavul cu diabet zaharat insulinodependent beneficiază de o sumă fixă pentru teste de automonitorizare. Suma fixă, documentele justificative si conditiile de acordare a testelor se stabilesc prin normele tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate.

(4) Sumele aferente obiectivelor prevăzute la lit. a)-e) din cadrul Programului national privind evaluarea stării de sănătate a populatiei în asistenta medicală primară, prevăzut la lit. A pct. VIII din anexă, se asigură prin transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătătii Publice către bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate. Sumele aferente obiectivelor prevăzute la lit. f)-h) din cadrul aceluiasi program se asigură din veniturile proprii ale Ministerului Sănătătii Publice, de la titlul „Active nefinanciare”.

Art. 10. - (1) Pentru realizarea unor activităti specifice programelor nationale de sănătate derulate de Ministerul Sănătătii Publice, unitătile sanitare finantate integral din venituri proprii si institutiile publice care derulează programe de sănătate pot finanta cheltuieli de personal.

(2) Activitătile pentru care se utilizează personalul prevăzut la alin. (1) se nominalizează în normele tehnice de realizare a programelor, aprobate în conditiile legii.

Art. 11. - În sumele prevăzute pentru finantarea programelor nationale de sănătate se cuprind si cheltuielile ocazionate de monitorizarea si controlul acestora.

Art. 12. - (1) Ministerul Sănătătii Publice poate realiza studii, activităti si lucrări aferente programelor nationale de sănătate, prin contracte încheiate, în conditiile prevăzute de legislatia în domeniul achizitiilor publice, cu unitătile din coordonarea sau aflate sub autoritatea sa.

(2) În contractele încheiate cu unitătile prevăzute la alin. (1) se vor preciza următoarele: activitătile care fac obiectul contractului, sumele aferente fiecărei activităti, modul de raportare si valorificare a rezultatelor, termenele intermediare si termenul final de predare. În functie de îndeplinirea acestor cerinte, va fi aprobată decontarea contravalorii lucrărilor sau a prestatiilor, după caz.

Art. 13. - (1) Sumele utilizate de Ministerul Sănătătii Publice si Casa Natională de Asigurări de Sănătate pentru finantarea programelor nationale de sănătate de la data de 1 ianuarie 2008 până la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri sunt cuprinse în sumele aprobate pe anul 2008 pentru programele respective.

(2) Cheltuielile angajate, lichidate si ordonantate în cadrul prevederilor bugetare aprobate pentru programele nationale de sănătate în anul 2007 si neplătite până la data de 31 decembrie 2007 se vor plăti în contul bugetului pe anul 2008.

Art. 14. - În vederea derulării în bune conditii a programelor nationale de sănătate, în urma evaluărilor trimestriale ale indicatorilor specifici si în functie de realizarea obiectivelor si activitătilor propuse se stabileste modul de alocare a resurselor rămase neutilizate.

Art. 15. - Institutiile, furnizorii publici si privati de servicii medicale, precum si farmaciile cu circuit deschis care derulează programe nationale de sănătate sunt obligate să respecte prevederile legale referitoare la protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Art. 16. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 aprilie 2008.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Vasile Ciurchea

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 26 martie 2008.

Nr. 357.

 

ANEXĂ

 

STRUCTURA PROGRAMELOR NATIONALE DE SĂNĂTATE, OBIECTIVELE ANUALE SI NECESARUL DE RESURSE

 

A. PROGRAME NATIONALE DE SĂNĂTATE DE EVALUARE,

PROFILACTICE SI CU SCOP CURATIV FINANTATE DIN BUGETUL

MINISTERULUI SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

NECESAR RESURSE:

 

I. Pentru realizarea programelor nationale de sănătate în anul 2008:

1. Buget de stat: total - 346.810 mii lei , din care:

a) bunuri si servicii: 118.060 mii lei;

b) transferuri: 228.750 mii lei, din care:

- transferuri FNUASS: 147. 000 mii lei.

2. Venituri proprii: total - 1.279.864 mii lei , din care:

a) bunuri si servicii: 20.000 mii lei;

b) transferuri: 1.259.864 mii lei

- transferuri FNUASS: 1.131.364 mii lei.

II. Pentru plata în anul 2008 a cheltuielilor angajate, lichidate si ordonantate în anul 2007 în cadrul programelor nationale aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 292/2007 pentru aprobarea programelor nationale de sănătate în anul 2007, cu modificările si completările ulterioare:

Buget de stat: total - 32.490 mii lei , din care:

a) bunuri si servicii: 31.847 mii lei;

b) transferuri: 643 mii lei.

STRUCTURA:

I. Programele nationale privind bolile transmisibile

Structura:

1. Programul national de imunizare

Obiectiv:

Protejarea sănătătii populatiei împotriva principalelor boli care pot fi prevenite prin vaccinare

2. Programul national de boli transmisibile (infectie HIV, tuberculoză, hepatite virale, infectii cu transmitere sexuală si alte boli transmisibile prioritare)

Obiectiv:

Supravegherea si controlul infectiei HIV/SIDA, tuberculozei, hepatitelor virale, infectiilor cu transmitere sexuală si ale altor boli transmisibile prioritare

Structura:

2.1. Subprogramul de supraveghere si control al bolilor transmisibile prioritare

2.2. Subprogramul de supraveghere si control al infectiei HIV

2.3. Subprogramul de supraveghere si control al tuberculozei

2.4. Subprogramul de supraveghere si control al hepatitelor virale

2.5. Subprogramul de supraveghere si control al bolilor cu transmitere sexuală

3. Programul national de supraveghere si control al infectiilor nosocomiale

Obiectiv:

Cresterea calitătii serviciilor medicale în spitale prin îmbunătătirea managementului infectiilor nosocomiale

4. Programul national de monitorizare a factorilor determinanti din mediul de viată si muncă

Obiectiv:

Protejarea sănătătii publice prin prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc determinanti din mediul de viată si muncă

5. Programul national de hematologie si securitate transfuzională

Obiective:

a) Asigurarea securitătii transfuzionale

b) Promovarea donării benevole, recrutarea si mentinerea donatorilor

II. Programele nationale privind bolile netransmisibile

Structura:

1. Programul national de boli cardiovasculare

Obiective:

a) Preventia primară si secundară a bolilor cardiovasculare

b) Tratamentul pacientilor cu afectiuni cardiovasculare, prin chirurgie cardiovasculară, cardiologie interventională si electrofiziologie

2. Programul national de oncologie

Obiective:

a) Prevenirea si diagnosticarea în stadii incipiente a afectiunilor oncologice (cancer de col uterin, mamar, colo-rectal si prostată)

b) Tratamentul bolnavilor cu afectiuni oncologice

3. Programul national de sănătate mintală

Obiective:

a) Asigurarea continuitătii si cresterea accesibilitătii si calitătii îngrijirilor de sănătate mintală

b) Prevenirea consumului de droguri si asigurarea tratamentului specific la persoanele cu toxicodependentă

Structura:

a) Subprogramul de profilaxie în patologia psihiatrică si psihosocială *)

b) Subprogramul de prevenire si tratament ale toxicodependentelor

4. Programul national de diabet zaharat

Obiective:

a) Preventia primară si secundară a diabetului zaharat [inclusiv prin dozarea hemoglobinei glicozilate (HbA 1c)]

b) Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat

c) Automonitorizarea bolnavilor cu diabet zaharat insulinodependenti (teste)

5. Programul national de transplant de organe, tesuturi si celule de origine umană

Obiective:

a) Asigurarea conditiilor pentru efectuarea procedurilor de transplant

b) Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu a pacientilor cu transplant

6. Programul de diagnostic si tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performantă

Obiective:

a) Asigurarea investigatiilor diagnostice si a tratamentului chirurgical al unor afectiuni complexe cu ajutorul dispozitivelor de înaltă performantă

b) Tratamentul surditătii congenitale prin implant cohlear si proteze auditive

7. Programul national de boli endocrine

Obiectiv:

Prevenirea si diagnosticarea precoce a afectiunilor endocrine cu impact major asupra stării de sănătate a populatiei

8. Programul national de hemofilie, talasemie si alte boli rare

a) Diagnosticarea precoce si prevenirea complicatiilor la bolnavii cu hemofilie, talasemie si alte boli rare

b) Tratamentul medicamentos la bolnavii cu hemofilie, talasemie si alte boli rare

9. Programul de management al registrelor nationale

Obiectiv:

Realizarea si implementarea la nivel national a evidentei informatizate a bolnavilor si a registrelor pentru afectiunile cu impact major asupra stării de sănătate a populatiei**)

10. Programul de urgentă prespitalicească

Obiectiv:

Cresterea accesului populatiei la servicii medicale de urgentă

III. Programul national de promovare a sănătătii

Obiectiv:

Îmbunătătirea stării de sănătate a populatiei prin promovarea unui stil de viată sănătos si combaterea principalilor factori de risc

1. Programul de promovare a unui stil de viată sănătos

2. Programul de comunicare, informare si promovare a actiunilor din cadrul programelor nationale de sănătate

3. Programul de scădere a consumului de tutun

IV. Programul national de sănătate a femeii si copilului

Obiectiv:

Cresterea accesului si calitătii serviciilor specifice de sănătate a femeii si copilului

V. Programul national de tratament în străinătate

Obiectiv:

Asigurarea accesului la investigatii si tratament în străinătate pentru afectiunile care nu pot fi tratate în tară

VI. Programul national de asistentă comunitară si actiuni pentru sănătate

Obiectiv:

Îmbunătătirea stării de sănătate a populatiei, prin cresterea accesului la servicii medicale furnizate la nivel comunitar al populatiei vulnerabile, din zone defavorizate

VII. Rezerva Ministerului Sănătătii Publice


*) Sumele pentru reabilitarea centrelor de sănătate mintală, precum si a sectiilor si unitătilor sanitare de psihiatrie sunt prevăzute în Programul de

administratie sanitară si politici de sănătate al Ministerului Sănătătii Publice.

**) Sumele pentru realizarea infrastructurii registrelor pentru afectiunile cu impact major asupra stării de sănătate a populatiei sunt prevăzute în Programul

de administratie sanitară si politici de sănătate al Ministerului Sănătătii Publice.

 

VIII. Programul national privind evaluarea stării de sănătate a populatiei în asistenta medicală primară

Obiective:

a) Asigurarea tipăririi si securizării cu elemente împotriva falsificării sau contrafacerii, precum si expedierea postală a taloanelor necesare populatiei pentru prezentarea la medicul de familie si la furnizorul de servicii medicale paraclinice si a scrisorilor de informare a populatiei

b) Evaluarea stării de sănătate a populatiei si a factorilor de risc, în vederea păstrării si promovării sănătătii, precum si a prevenirii îmbolnăvirilor si complicatiilor acestora

c) Cunoasterea ponderii factorilor de risc pentru bolile cu impact major asupra sănătătii populatiei

d) Îmbunătătirea stării de sănătate a populatiei prin cresterea accesului populatiei la servicii de asistentă medicală preventivă si cresterea sperantei de viată

e) Efectuarea de consiliere si screening clinico-biologic, în vederea depistării precoce a afectiunilor oncologice, cardiovasculare etc., în functie de factorii de risc identificati în urma activitătii de evaluare a stării de sănătate a populatiei

f) Asigurarea cabinetelor de medicină de familie cu tehnică de calcul si programe informatice, necesare derulării programului*)

g) Asigurarea programelor informatice necesare colectării, validării, raportării, preluării raportărilor privind serviciile acordate în cadrul programului, centralizarea si prelucrarea datelor colectate*)

h) Asigurarea programului informatic pentru gestionarea serviciilor acordate în asistenta medicală primară

i) Monitorizarea si controlul activitătilor prevăzute în contractele încheiate de casele de asigurări de sănătate cu furnizorii de servicii medicale în asistenta medicală primară si ambulatorie de specialitate paraclinică, în cadrul programului

 

B. PROGRAME NATIONALE DE SĂNĂTATE DE EVALUARE,

PROFILACTICE SI CU SCOP CURATIV FINANTATE DIN BUGETUL

FONDULUI NATIONAL UNIC DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

NECESAR RESURSE:

Buget FNUASS: 2.143.417 mii lei, din care:

- transferuri din bugetul Ministerului Sănătătii Publice: 1.278.364 mii lei.

STRUCTURA:

I. Programele nationale de sănătate cu scop curativ

1. Programul national de boli transmisibile

a) Subprogramul de tratament si monitorizare a persoanelor cu infectie HIV/SIDA si tratamentul postexpunere

b) Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză

2. Programul national de boli cardiovasculare

Obiectiv:

Tratamentul pacientilor cu afectiuni cardiovasculare, prin chirurgie cardiovasculară, cardiologie interventională si electrofiziologie

3. Programul national de oncologie

Obiectiv:

Tratamentul pacientilor cu afectiuni oncologice

4. Programul national de boli neurologice

a) Subprogramul de tratament al sclerozei multiple

b) Subprogramul de tratament al surditătii congenitale prin implant cohlear si proteze auditive

5. Programul national de diabet zaharat

Obiective:

a) preventia secundară a diabetului zaharat [prin dozarea hemoglobinei glicozilate (HbA 1c)]

b) tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat

c) automonitorizarea bolnavilor cu diabet zaharat insulinodependenti (teste)

6. Programul national de hemofilie, talasemie si alte boli rare

Obiectiv:

Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu hemofilie, talasemie si alte boli rare

7. Programul national de boli endocrine

Obiectiv:

Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu osteoporoză, gusă datorată carentei de iod si proliferări maligne

8. Programul national de ortopedie

Obiectiv:

Tratamentul prin endoprotezare al bolnavilor cu afectiuni articulare si tratamentul prin implant segmentar de coloană al pacientilor cu diformităti de coloană

9. Programul national de transplant de organe, tesuturi si celule de origine umană

Obiectiv:

Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu a pacientilor cu transplant

10. Programul national de supleere a functiei renale la bolnavii cu insuficientă renală cronică

II. Programul national privind evaluarea stării de sănătate a populatiei în asistenta medicală primară

Structura: pe activităti, după cum urmează:

Activităti în cadrul derulării si implementării programului

Obiective:

1. asigurarea tipăririi si securizării cu elemente împotriva falsificării sau contrafacerii a taloanelor necesare populatiei pentru prezentarea la medicul de familie si la furnizorul de servicii medicale paraclinice si a scrisorilor de informare a populatiei, însotite de documentele necesare informării acestora

2. asigurarea expedierii postale a taloanelor necesare populatiei pentru prezentarea la medicul de familie si la furnizorul de servicii medicale paraclinice si a scrisorilor de informare a populatiei

3. îmbunătătirea stării de sănătate a populatiei prin cresterea accesului populatiei la servicii de asistentă medicală preventivă si cresterea sperantei de viată

4. efectuarea de consiliere si screening clinico-biologic, în vederea depistării precoce a afectiunilor oncologice, cardiovasculare, neurologice etc., în functie de factorii de risc identificati în urma activitătii de evaluare a stării de sănătate a populatiei

5. monitorizarea si controlul activitătilor prevăzute în contractele încheiate de casele de asigurări de sănătate cu furnizorii de servicii medicale în asistenta medicală primară si ambulatorie de specialitate paraclinică, în cadrul programului.


*) Sumele pentru obiectivele prevăzute la lit. f) si g) sunt cuprinse în Programul de administratie sanitară si politici de sănătate al Ministerului Sănătătii Publice.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea înfiintării Centrului de refacere si recuperare a capacitătii de luptă a personalului, care functionează în subordinea Ministerului Apărării

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) În vederea asigurării recuperării si reabilitării sănătătii personalului participant la misiuni în teatrele de operatii în afara teritoriului statului român, precum si a altor categorii de personal propriu, se aprobă înfiintarea Centrului de refacere si recuperare a capacitătii de luptă a personalului, denumit în continuare Centru, institutie publică cu personalitate juridică, care functionează în subordinea Ministerului Apărării, finantată integral din venituri proprii.

(2) Structura organizatorică, sediul, numărul de personal si regulamentul de organizare si functionare ale Centrului se aprobă prin ordin al ministrului apărării.

Art. 2. - (1) Veniturile proprii ale Centrului provin din încasările realizate din prestări de servicii de recuperare si reabilitare, donatii, sponsorizări si alte venituri, conform legii.

(2) Cheltuielile curente si cheltuielile de capital ale Centrului se finantează din veniturile prevăzute la alin. (1).

Art. 3. - (1) Bugetul de venituri si cheltuieli al Centrului se întocmeste si se aprobă conform prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare.

(2) Excedentul anual rezultat din executia bugetului de venituri si cheltuieli se reportează în anul următor.

Art. 4. - Activitatea Centrului se va desfăsura în spatii de cazare si tratament adecvate, care pot fi obtinute de acesta prin contracte de comodat sau contracte de închiriere, încheiate în conditiile legii.

Art. 5. - Pentru anul 2008, în baza prevederilor art. 69 din Legea nr. 500/2002, cu modificările ulterioare, în vederea asigurării fondurilor necesare functionării Centrului, Ministerul Apărării poate acorda din bugetul propriu, pe bază de conventie, un împrumut de maximum 900 mii lei, care se rambursează în termen de 6 luni de la data acordării.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul apărării,

Teodor Viorel Melescanu

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 26 martie 2008.

Nr. 359.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind constituirea comisiei care va derula procesul de selectie a societătii de administrare a Societătii Comerciale „Fondul Proprietatea” - S.A.

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 12 din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 7 din titlul II al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 81/2007 pentru accelerarea procedurii de acordare a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Se constituie comisia care va derula procesul de selectie a societătii de administrare a Societătii Comerciale „Fondul Proprietatea” - S.A., în componenta prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - Consiliul de supraveghere al Societătii Comerciale „Fondul Proprietatea” - S.A. va stabili, împreună cu membrii comisiei prevăzute la art. 1, modalitătile concrete, termenii si conditiile în care comisia îsi va desfăsura activitatea, precum si remuneratia pe care Societatea Comercială „Fondul Proprietatea” - S.A. o va achita membrilor comisiei pentru activitatea prestată.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

 

Bucuresti, 28 martie 2008.

Nr. 67.

 

ANEXĂ

 

COMPONENTA

comisiei care va derula procesul de selectie a societătii de administrare a Societătii Comerciale „Fondul Proprietatea” - S.A.

 

- Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu - presedinte

- Bogdan Alexandru Drăgoi - membru

- Ioana Crenguta Leaua - membru

- Cătălin Ioan Doica - membru

- Nicolae Cinteza – membru

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 135/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind măsurile de control si combatere a pestei africane a calului

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 17.075 din 9 ianuarie 2008, întocmit de Directia generală sanitară veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitarveterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 135/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind măsurile de control si combatere a pestei africane a calului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 617 si 617 bis din 18 iulie 2006, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 3, alineatul (2) se abrogă.

2. Articolul 4 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 4. - Prezentul ordin constituie transpunerea Directivei Consiliului 92/35/CEE privind măsurile de control si combatere a pestei africane a calului, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 157 din 10 iunie 1992, p. 19, asa cum a fost modificată ultima dată prin Decizia Comisiei 2007/729/CE de modificare a directivelor Consiliului 64/432/CEE, 90/539/CEE, 92/35/CEE, 92/119/CEE, 93/53/CEE, 95/70/CE, 2000/75/CE, 2001/89/CE si 2002/60/CE si a deciziilor Comisiei 2001/618/CE si 2004/233/CE în ceea ce priveste listele cu laboratoarele nationale de referintă si institutele de stat, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. 294 din 13 noiembrie 2007, p. 26-35.”

Art. II. - Norma sanitară veterinară privind măsurile de control si combatere a pestei africane a calului, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 135/2006, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 11 alineatul (2) litera b), după punctul (ii) se introduce un nou punct, punctul (iii), cu următorul cuprins:

„(iii) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor informează Comisia în cadrul Comitetului Permanent privind Lantul Alimentar si Sănătatea Animală cu privire la măsurile luate în acest domeniu.”

2. După articolul 17 se introduce un nou articol, articolul 171, cu următorul cuprins:

„Art. 171. - Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor informează Comisia Europeană cu privire la actele normative emise si la prevederile administrative necesare pentru implementarea prezentei norme sanitare veterinare.”

3. În anexa nr. 1, litera A se modifică si va avea următorul cuprins:

„A. Laboratorul national de referintă pentru pesta africană a calului este Institutul de Diagnostic si Sănătate Animală, situat în municipiul Bucuresti, str. Dr. Staicovici nr. 63, sectorul 5, cod postal 050557.”

4. Anexa nr. 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

 

„ANEXA Nr. 2

la norma sanitară veterinară

 

Laboratorul comunitar de referintă pentru pesta africană a calului:

Laboratorio Central de Sanidad Animal de Algete

Carretera de Algete, km 8

E-28110 Algete (Madrid)

Tel. (34) 916 29 03 00

Fax (34) 916 29 05 98

Correo electrónico: lcv@mapya.es

 

Art. III. - Prezentul ordin preia prevederile pct. 3 lit. b din anexa II la Decizia Comisiei 2007/729CE de modificare a directivelor Consiliului 64/432/CEE, 90/539/CEE, 92/35/CEE, 92/119/CEE, 93/53/CEE, 95/70/CE, 2000/75/CE, 2001/89/CE si 2002/60/CE si a deciziilor Comisiei 2001/618/CE si 2004/233/CE în ceea ce priveste listele cu laboratoarele nationale de referintă si institutele de stat, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. 294 din 13 noiembrie 2007, p. 26-35.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Radu Roatis Chetan

 

Bucuresti, 6 martie 2008.

Nr. 21.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale realizat de Societatea Natională de Gaze Naturale „Romgaz” - S.A. Medias

 

Având în vedere prevederile art. 8 lit. l), coroborat cu art. 99 din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 3 alin. (3) din Regulamentul de organizare si functionare al Autoritătii Nationale de Reglementare

în Domeniul Energiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 410/2007,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale realizat de Societatea Natională de Gaze Naturale „Romgaz” -S.A. Medias, pentru ciclul complet de înmagazinare 2008-2009, prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale prevăzute în anexa nr. 1 nu contin TVA.

Art. 2. - Se stabilesc veniturile totale si veniturile totale reglementate, aferente celui de-al doilea an al celei de-a doua perioade de reglementare, aprilie 2007-martie 2012, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Prin derogare de la prevederile art. 1, până la finalizarea ciclului complet de înmagazinare 2007-2008, tarifele pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale sunt cele prevăzute în Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 53/2007.

Art. 4. - Societatea Natională de Gaze Naturale „Romgaz” - S.A. Medias va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la data de 1 aprilie 2008.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Gergely Olosz

 

Bucuresti, 27 martie 2008.

Nr. 39.

 

ANEXA Nr. 1

 

STRUCTURA

tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale, pentru ciclul complet de înmagazinare 2008-2009

 

Denumirea depozitului

U.M.

Societatea Natională de Gaze Naturale

„Romgaz” - S.A. Medias

Componentă fixă pentru rezervarea capacitătii

lei/1.000 mc/ciclu complet de înmagazinare

55,87

Componenta volumetrică pentru injectia gazelor naturale

lei/1.000 mc

28,55

Componenta volumetrică pentru extractia gazelor naturale

lei/1.000 mc

29,04

 

ANEXA Nr. 2

 

VENITURILE TOTALE

si veniturile totale reglementate aferente celui de-al doilea an al celei de-a doua perioade de reglementare, aprilie 2007-martie 2012

 

Denumirea depozitului

U.M.

Sărmăsel

Ghercesti

Urziceni

Bălăceanca

Bilciuresti

Cetatea

de Baltă

Capacitatea operatională

mil. mc

800,00

150,00

250,00

50,00

1.310,00

200,00

Venitul total

mii lei

19.629,94

53.688,93

35.416,36

14.799,81

155.875,48

21.859,97

Venitul total reglementat

mii lei

16.693,27

52.253,94

33.650,96

14.014,63

149.005,32

20.883,72

Rata de crestere a eficientei economice pentru perioada de reglementare

%

0,85

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială „Depomures” - S.A. Târgu Mures

 

Având în vedere prevederile art. 8 lit. l), coroborat cu art. 99 din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 3 alin. (3) din Regulamentul de organizare si functionare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 410/2007,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială „Depomures” - S.A. Târgu Mures, pentru ciclul complet de înmagazinare 2008- 2009, prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale prevăzute în anexa nr. 1 nu contin TVA.

Art. 2. - Se stabilesc veniturile totale si veniturile totale reglementate, aferente primului an si celui de-al doilea an al celei de-a doua perioade de reglementare, aprilie 2007-martie 2012, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Prin derogare de la prevederile art. 1, până la finalizarea ciclului complet de înmagazinare 2007-2008, tarifele pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale sunt cele prevăzute în Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 185/2007, cu modificările ulterioare.

Art. 4. - Societatea Comercială „Depomures” - S.A. Târgu Mures va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la data de 1 aprilie 2008.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Gergely Olosz

 

Bucuresti, 27 martie 2008.

Nr. 40.

 

ANEXA Nr. 1

 

STRUCTURA

tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale, pentru ciclul complet de înmagazinare 2008-2009

 

Denumirea depozitului

U.M.

Societatea Comercială „Depomures” - S.A.

Târgu Mures

Componentă fixă pentru rezervarea capacitătii

lei/1.000 mc/ciclu complet de înmagazinare

51,07

Componenta volumetrică pentru injectia gazelor naturale

lei/1.000 mc

16,44

Componenta volumetrică pentru extractia gazelor naturale

lei/1.000 mc

10,75

 

ANEXA Nr. 2

 

VENITURILE TOTALE

si veniturile totale reglementate aferente primului si celui de-al doilea an al celei de-a doua perioade de reglementare, aprilie 2007-martie 2012

 

Ciclul de înmagazinare

U.M.

2007-2008

2008-2009

Capacitatea operatională

milioane mc

300,139

300,000

Venitul total

mii lei

20.642,310

23.145,775

Venitul total reglementat

mii lei

19.903,110

22.374,974

Rata de crestere a eficientei economice pentru

perioada de reglementare

%

1,88

1,88

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE SI LOCUINTELOR

 

ORDIN

privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru dezvoltare regională prin crearea si dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor din cadrul Programului operational regional 2007-2013

 

Având în vedere prevederile art. 3 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 137/2007,

în temeiul art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 361/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor,

ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor emite următorul ordin:

Art. 1. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, se aprobă Schema de ajutor de stat pentru dezvoltare regională prin crearea si dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor din cadrul Programului operational regional 2007-2013, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării.

 

p. Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

Anna Horvath,

secretar de stat

 

Bucuresti, 6 martie 2008.

Nr. 287.

 

ANEXĂ

 

SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT

pentru dezvoltare regională prin crearea si dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor din cadrul Programului operational regional 2007-2013

 

CAPITOLUL I

Baza legală

 

Art. 1. - Acordarea ajutoarelor de stat pentru investitii în structuri de sprijinire a afacerilor, în cadrul prezentei scheme, se face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de stat, stipulate în Regulamentul Comisiei Europene nr. 1.628/2006 pentru aplicarea art. 87 si 88 din Tratatul CE privind ajutorul national regional pentru investitii, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 302 din 1 noiembrie 2006, denumit în continuare Regulament.

Art. 2. - Prezenta schemă este elaborată în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative:

a) Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 681 din 29 iulie 2004, cu modificările si completările ulterioare;

b) Recomandarea Comisiei Europene 361 din 6 mai 2003 privind definirea microîntreprinderilor si a întreprinderilor mici si mijlocii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 124 din 20 mai 2003;

c) Decizia Comisiei Europene C (2007) nr. 3.470 din 12 iulie 2007 privind adoptarea Programului operational regional 2007-2013 (POR).

Art. 3. - Prezenta schemă de ajutor de stat este exceptată de la obligatia de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile art. 3 din Regulament.

 

CAPITOLUL II

Necesitatea implementării schemei

 

Art. 4. - (1) Structurile de sprijinire a afacerilor reprezintă un factor vital pentru cresterea atractivitătii regiunilor ca locatii pentru investitii în activităti economice si sociale si un instrument cheie pentru impulsionarea mediului de afaceri regional si local.

(2) Structurile de sprijinire a afacerilor contribuie la dezvoltarea economică a localitătilor, întrucât oferă conditii adecvate pentru localizarea întreprinderilor, în special a IMM-urilor productive si a serviciilor de sprijinire a acestora. Ele contribuie în acest fel la crearea de noi locuri de muncă, diversificarea activitătilor economice din zonă si, prin urmare, la cresterea PIB-ului regional.

(3) Structurile moderne de sprijinire a afacerilor permit regiunilor să beneficieze de avantaje competitive prin utilizarea resurselor lor specifice, neutilizate sau subutilizate până în prezent, si mobilizarea întregului potential productiv, în special pentru regiunile rămase în urmă, contribuind astfel la convergenta regiunilor din punct de vedere economic si social.

(4) Conditiile pentru localizarea afacerilor sunt insuficient dezvoltate în cele mai multe regiuni, numărul structurilor de sprijinire a afacerilor fiind insuficient, iar acolo unde există, lipsesc echipamentele, utilitătile si chiar spatiul necesar desfăsurării în bune conditii a activitătilor economice. În acelasi timp, unele structuri de afaceri nu functionează la capacitate maximă si necesită asistentă pentru îmbunătătirea serviciilor oferite IMM-urilor.

Art. 5. - Obiectivul schemei de ajutor de stat constă în stimularea unei dezvoltări locale si regionale durabile, prin sprijinirea creării si dezvoltării unor structuri moderne de sprijinire a afacerilor de interes local si/sau regional.

 

CAPITOLUL III

Definitii

 

Art. 6. - În sensul prezentei scheme, următorii termeni se definesc astfel:

1. structurile de sprijinire a afacerilor de importantă regională/locală - reprezintă structuri clar delimitate, care asigură o serie de facilităti si/sau spatii pentru operatorii economici care desfăsoară activităti economice de productie si de prestare servicii în structura de afaceri: parcuri industriale, tehnologice, de afaceri, logistice, incubatoare de afaceri;

2. întreprindere reprezintă orice entitate implicată într-o activitate economică, indiferent de forma juridică a acesteia, inclusiv persoane fizice care desfăsoară activităti economice în mod independent, asociatii familiale, parteneriate sau asociatii care desfăsoară activităti economice, în conformitate cu prevederile Recomandării CE 361/2003 privind definirea microîntreprinderilor si a întreprinderilor mici si mijlocii, publicată

în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 124 din 20 mai 2003, denumită în continuare Recomandarea CE 361/2003;

3. categoria microîntreprinderi, întreprinderi mici si mijlocii (IMM) este formată din întreprinderi care au sub 250 de angajati si a căror cifră anuală de afaceri nu depăseste 50 milioane euro si/sau al căror rezultat al bilantului anual nu depăseste 43 milioane euro (echivalent în lei), în conformitate cu prevederile Recomandării CE 361/2003;

4. microîntreprinderea este definită ca fiind o întreprindere care are sub 10 angajati si a cărei cifră de afaceri anuală si/sau al cărei rezultat al bilantului anual nu depăseste 2 milioane euro (echivalent în lei), în conformitate cu prevederile Recomandării CE 361/2003;

5. întreprinderea mică este definită ca fiind o întreprindere care are sub 50 de angajati si a cărei cifră de afaceri anuală si/sau al cărei rezultat al bilantului anual nu depăseste 10 milioane euro (echivalent în lei), în conformitate cu prevederile Recomandării CE 361/2003;

6. întreprinderea mijlocie este definită ca fiind o întreprindere care are sub 250 angajati si a cărei cifră anuală de afaceri nu depăseste 50 milioane euro si/sau al cărei rezultat al bilantului anual nu depăseste 43 milioane euro (echivalent în lei), în conformitate cu prevederile Recomandării CE 361/2003;

7. unităti administrativ-teritoriale reprezintă consiliile locale ale comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti, ca autorităti deliberative, primarii ca autorităti executive, consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, ca autorităti ale administratiei publice locale, pentru coordonarea activitătii consiliilor comunale, orăsenesti si municipale, în vederea realizării serviciilor publice de interes judetean, în conformitate cu prevederile Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007;

8. investitia initială este definită ca fiind:

a) o investitie în active corporale si/sau necorporale referitoare la înfiintarea unei noi unităti, la extinderea unei unităti existente, la diversificarea productiei unei unităti prin realizarea de produse noi, suplimentare, sau la o schimbare fundamentală a procesului global de productie a unei unităti existente; sau

b) achizitionarea unor active, în corelatie directă cu un amplasament de productie, în cazul în care amplasamentul respectiv este închis sau ar fi fost închis în conditiile în care nu ar fi fost cumpărat, iar activele au fost achizitionate de către un investitor independent.

Achizitionarea de actiuni sau părti sociale emise de către o întreprindere nu constituie investitie initială. Investitia de înlocuire nu este considerată investitie initială;

9. activele corporale sunt terenuri, clădiri si instalatii/ echipamente/utilaje;

10. activele necorporale sunt activele care rezultă dintr-un transfer de tehnologie sub forma achizitiei de drepturi de brevet, licente, know-how sau cunostinte tehnice nebrevetate;

11. costuri eligibile sunt costurile legate de investitia initială, respectiv costurile cu active corporale si active necorporale;

12. începerea lucrărilor înseamnă fie începerea lucrărilor de constructie, fie prima comandă fermă de echipamente,  excluzând studiile de fezabilitate preliminare;

13. intensitatea ajutorului reprezintă valoarea actualizată a ajutorului exprimată ca procent din valoarea actualizată a costurilor eligibile ale investitiei;

14. contributia proprie a beneficiarului la valoarea eligibilă a proiectului reprezintă diferenta dintre totalul costurilor eligibile ale proiectului si totalul finantării nerambursabile acordate;

15. rata de actualizare este rata de referintă stabilită de către Comisia Europeană pentru România pe baza unor criterii obiective si publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene si pe internet;

16. regiunile de dezvoltare sunt entităti teritoriale specifice, fără statut administrativ si fără personalitate juridică, si corespunzătoare diviziunilor de nivel NUTS 2 în Nomenclatorul unitătilor statistice teritoriale ale Uniunii Europene, constituite în conformitate cu prevederile Legii privind dezvoltarea regională în România nr. 315/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 577 din 29 iunie 2004, cu modificările si completările ulterioare;

17. autoritatea responsabilă pentru implementarea acestei scheme este Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor (MDLPL), prin intermediul Autoritătii de management, creată la nivelul acestuia pentru gestionarea Programului operational regional (AMPOR);

18. Programul operational regional 2007-2013 (POR) reprezintă un document strategic de programare elaborat de Romania, în calitate de stat membru, si aprobat de Comisia Europeană, care implementează, printr-un set de priorităti coerente, strategia natională de dezvoltare regională a Cadrului national strategic de referintă.

 

CAPITOLUL IV

Domeniul de aplicare

 

Art. 7. - (1) Prezenta schemă se aplică tuturor celor 8 regiuni de dezvoltare ale României.

(2) Prezenta schemă se aplică structurilor de sprijinire a afacerilor finantate în cadrul următoarelor axe prioritare si domenii de interventie din POR:

a) axa prioritară 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a oraselor – poli urbani de crestere: Domeniul major de interventie 1.1.: Planuri integrate de dezvoltare;

b) axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional si local:

Domeniul major de interventie 4.1.: Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importantă regională si locală;

Domeniul major de interventie 4.2.: Reabilitarea siturilor industriale poluate si neutilizate si pregătirea pentru noi activităti.

 

CAPITOLUL V

Beneficiarii ajutorului de stat

 

Art. 8. - (1) Beneficiarii acestei scheme de ajutor de stat sunt:

- unităti administrativ-teritoriale (autorităti ale administratiei publice locale), definite conform Legii nr. 215/2001, cu modificările si completările ulterioare;

- operatori economici: operatori economici înregistrati conform Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, sau în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, care se încadrează în categoria întreprinderilor mici si mijlocii;

- camere de comert si industrie înfiintate în conformitate cu Legea camerelor de comert din România nr. 335/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 836 din 6 decembrie 2007;

- asociatii care reprezintă mediul de afaceri, constituite în baza Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 246/2005, si a Legii patronatelor nr. 356/2001, cu modificările ulterioare;

- parteneriate între unităti administrativ-teritoriale (autorităti ale administratiei publice locale).

(2) Pentru a demonstra calitatea de IMM, solicitantii trebuie să completeze modelul de declaratie cuprinzând informatii cu privire la încadrarea unei întreprinderi în categoria IMM, prevăzut în anexa nr. 1 la Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificările si completările ulterioare, care a preluat prevederile Comunicării CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 118 din 20 mai 2003.

(3) Pentru a beneficia de ajutor de stat, solicitantii trebuie să respecte următoarele conditii:

a) să dovedească calitatea de proprietar sau să aibă în concesiune infrastructura si/sau terenul care fac obiectul proiectului, pe o perioadă de 5 ani de la încheierea operatiunii sau de 3 ani în cazul IMM-urilor, în conformitate cu prevederile art. 57 paragraful 1 din Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006 care stabileste reglementările generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European si Fondul de Coeziune; în cazul parteneriatelor, acest criteriu se aplică si partenerilor. În cazul unitătilor administrativ-teritoriale (autorităti ale administratiei publice locale), acestea au calitatea de proprietar sau de administrator ori au în concesiune infrastructura si/sau terenul care fac obiectul proiectului;

b) să facă dovada capacitătii de finantare si a capacitătii de a implementa proiectul; în cazul parteneriatelor, acest criteriu se aplică si partenerilor;

c) indiferent de forma juridică de organizare, să nu se afle în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, închidere operatională, dizolvare si să nu aibă activitătile suspendate sau alte situatii similare reglementate de lege;

d) indiferent de forma juridică de organizare, să îndeplinească conditiile de eligibilitate stabilite prin Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunitătilor Europene nr. 1.605/2002 în art. 93, respectiv:

- nu se află în stare de faliment sau nu fac obiectul unei proceduri de lichidare ori de administrare specială, nu au încheiat concordate, nu si-au suspendat activitatea economică sau nu fac obiectul unei proceduri în urma acestor situatii ori nu se află în situatii similare în urma unei proceduri de aceeasi natură prevăzute de legislatia sau de reglementările nationale;

- nu au fost condamnati printr-o hotărâre cu valoare de res judicata pentru un delict legat de conduita lor profesională;

- nu au comis în conduita lor profesională greseli grave, demonstrate prin orice mijloace pe care autoritatea contractantă le poate justifica;

- si-au îndeplinit obligatiile de plată a contributiilor la fondul asigurărilor sociale sau de achitare a impozitelor în conformitate cu prevederile legale ale tării în care este stabilit ori ale tării autoritătii contractante sau ale tării unde se execută contractul;

- nu au fost condamnati printr-o hotărâre cu valoare de res judicata pentru fraudă, coruptie, participare la o organizatie criminală sau la orice alte activităti ilegale în detrimentul intereselor financiare ale Comunitătilor Europene;

- în urma altei proceduri de achizitionare sau în urma unei proceduri de alocare a unei subventii finantate de la bugetul comunitar, nu au fost găsiti vinovati de încălcarea gravă a contractului datorită nerespectării obligatiilor contractuale;

e) să nu poată fi considerat ca fiind firmă în dificultate, în conformitate cu Liniile directoare comunitare cu privire la ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea întreprinderilor în dificultate, publicate în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene C 244 din 1 octombrie 2004;

f) la data depunerii cererii de finantare, să-si fi îndeplinit obligatiile de plată a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România;

g) solicitantul îndeplineste si alte conditii specificate în Ghidul solicitantului, care nu aduc atingere prevederilor în materie de ajutor de stat.

Art. 9. - Solicitantii care sunt subiectul unei proceduri de recuperare a unor ajutoare de stat declarate ilegale si incompatibile sau utilizate abuziv nu sunt eligibili pentru a primi finantare în cadrul schemei, cu exceptia cazului în care acestea au fost restituite în integralitate, împreună cu dobânzile aferente.

Art. 10. - În cadrul prezentei scheme, nu se acordă ajutor de stat pentru următoarele domenii de activitate:

a) pescuit si acvacultură;

b) constructii de nave;

c) industria carbonieră;

d) industria siderurgică;

e) sectorul fibre sintetice;

f) activitătile legate de productia primară a produselor agricole enumerate în anexa nr. 1 la Tratatul instituind Comunitatea Europeană;

g) procesarea si marketingul produselor care imită sau substituie laptele ori a produselor din lapte, în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 1.898/1987;

h) ajutoarele în favoarea activitătilor legate de export către state terte sau statele membre, si anume ajutoarele legate direct de cantitătile exportate, de crearea si functionarea unei retele de distributie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;

i) ajutoarele subordonate utilizării produselor nationale în detrimentul celor importate.

Art. 11. - Pentru a fi eligibile, proiectele trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

1. investitia initială să fie realizată pe teritoriul României;

2. să aibă plan de afaceri;

3. activitătile propuse spre finantare în cadrul proiectului să nu fi fost finantate din fonduri publice în ultimii 5 ani si să nu beneficieze de fonduri publice din alte surse de finantare;

4. valoarea totală a proiectului să se încadreze între 1.700.000 si 85.000.000 lei (echivalentul a aproximativ 500.000 si 25.000.000 euro);

5. durata de implementare a proiectului să nu depăsească data de 31 iulie 2012;

6. investitia initială trebuie să fie mentinută pe o durată de minimum 5 ani, cu exceptia beneficiarilor care se încadrează în categoria IMM-urilor - minimum 3 ani de la finalizarea proiectului de investitie;

7. să respecte legislatia în domeniul egalitătii de sanse, protectiei mediului, eficientei energetice, ajutorului de stat si achizitiilor publice.

 

CAPITOLUL VI

Modalităti de acordare a ajutorului de stat

 

Art. 12. - (1) În cadrul prezentei scheme, ajutorul de stat se acordă sub formă de finantare nerambursabilă, esalonat, pe etape de implementare a proiectului. Valoarea ajutorului va fi actualizată folosindu-se o rată egală cu rata de referintă stabilită de Comisia Europeană la momentul acordării ajutorului de stat.

(2) Finantarea proiectelor va fi diferentiată pe categorii de beneficiari, după cum urmează:

1. Unităti administrativ-teritoriale (autorităti ale administratiei publice locale); parteneriate între unităti administrativ-teritoriale (autorităti ale administratiei publice locale):

a) finantare nerambursabilă, în proportie de maximum 50% din cheltuielile eligibile ale proiectului, pentru toate regiunile de dezvoltare, cu exceptia Regiunii Bucuresti-Ilfov, care beneficiază de o intensitate maximă de 40% din cheltuielile eligibile ale proiectului;

b) contributia proprie a beneficiarului la cheltuielile eligibile ale proiectului este de minimum 50%, respectiv 60%.

În conformitate cu prevederile Recomandării CE 361/2003, „o întreprindere nu poate fi considerată IMM dacă 25% sau mai mult din capitalul sau drepturile de vot ale acesteia sunt controlate direct sau indirect, individual sau în comun, de una sau mai multe organisme publice, cu exceptia autoritătilor locale care au un buget anual mai mic de 10 milioane euro si mai putin de 5.000 locuitori”.

2. Operatori economici, camere de comert si industrie, asociatii care reprezintă mediul de afaceri, în functie de categoria de întreprinderi în care se încadrează: - întreprinderi mijlocii:

a) finantare nerambursabilă, în proportie de maximum 60% din cheltuielile eligibile ale proiectului, pentru toate regiunile de dezvoltare, cu exceptia Regiunii Bucuresti-Ilfov, care beneficiază de o intensitate maximă de 50% din cheltuielile eligibile ale proiectului;

b) contributia proprie a beneficiarului la cheltuielile eligibile ale proiectului este de minimum 40%, respectiv 50%.

- întreprinderi mici si microîntreprinderi:

a) finantare nerambursabilă, în proportie de maximum 70% din cheltuielile eligibile ale proiectului, pentru toate regiunile de dezvoltare, cu exceptia Regiunii Bucuresti-Ilfov, care beneficiază de o intensitate maximă de 60% din cheltuielile eligibile ale proiectului;

b) contributia proprie a beneficiarului la cheltuielile eligibile ale proiectului este de minimum 30%, respectiv 40%.

(3) În sectorul transporturilor, finantarea nerambursabilă este de maximum 50% din valoarea eligibilă a proiectului, pentru toate regiunile de dezvoltare, cu exceptia Regiunii Bucuresti- Ilfov, care beneficiază de o intensitate maximă de 40% din valoarea eligibilă a proiectului.

Art. 13. - Contributia proprie a beneficiarului poate proveni din surse proprii, credite bancare negarantate de stat, aport al actionarilor, altii decât organisme ale statului, sau din alte surse private. Nu sunt considerate contributie proprie fondurile obtinute din măsuri de sprijin financiar din partea statului sau care sunt obtinute ca efect al unor astfel de măsuri.

 

CAPITOLUL VII

Activităti si cheltuieili eligible

 

Art. 14. - Activitătile eligibile pentru această schemă sunt:

a) construirea/modernizarea/extinderea de clădiri si anexe aferente, care vor fi utilizate de operatori economici, cu precădere IMM-uri, pentru activităti de productie si/ sau servicii;

b) construirea/modernizarea/extinderea infrastructurii rutiere/ feroviare din interiorul structurii de sprijinire a afacerilor si a drumurilor de acces - aceste activităti sunt eligibile numai în cazul în care se poate argumenta că valorificarea proiectului care face obiectul investitiei este afectată de infrastructura de acces deficitară;

c) crearea/ modernizarea/ extinderea utilitătilor de bază din interiorul structurii de sprijinire a afacerilor: statiile de tratare a apei, unitătile de furnizare a energiei si a gazului, sistemul de canalizare, cablarea clădirii, conectarea la retele broadband (internet);

d) dotarea cu echipamente a structurilor de sprijinire a afacerilor construite/ modernizate/ extinse.

Art. 15. - (1) Sunt considerate eligibile cheltuielile legate de terenuri, clădiri, echipamente/instalatii si active necorporale numai dacă sunt incluse în valoarea activului si se regăsesc înregistrate în contabilitatea beneficiarului în conturile de imobilizări corporale si necorporale respective. Pentru unitătile administrativ-teritoriale (autorităti ale administratiei publice locale) si, respectiv, parteneriatele între unităti  administrativteritoriale (autorităti ale administratiei publice locale), cheltuielile eligibile sunt determinate luând în considerare si taxa pe valoarea adăugată aferentă acestora.

(2) În cadrul schemei se finantează exclusiv proiecte care prevăd realizarea de investitii initiale. Nu sunt eligibile proiectele care reprezintă, în fapt, simple investitii de înlocuire sau reabilitare a unor active fixe existente, iar lucrările de modernizare trebuie să conducă la cresterea valorii adăugate a acestora.

(3) Nu se finantează acele proiecte a căror implementare a fost deja demarată de către beneficiar înainte de semnarea contractului de finantare.

(4) Activele achizitionate trebuie să fie noi. Pentru întreprinderile mari, aceste costuri sunt eligibile numai în limita a 50% din totalul cheltuielilor de investitii eligibile ale proiectului.

(5) Pentru a fi incluse în investitia initială, activele necorporale trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

a) să fie utilizate în exclusivitate în cadrul obiectivului de investitie care a beneficiat de ajutor de stat national regional;

b) să fie considerate active amortizabile;

c) să fi fost achizitionate de la terti, în conditii de piată;

d) să fie incluse în categoria activelor proprii ale beneficiarului si să rămână în cadrul obiectivului de investitie care a beneficiat de ajutor de stat national regional, pentru o perioadă de cel putin 5 ani, calculată din momentul în care investitia a fost finalizată, cu exceptia IMM-urilor – minimum 3 ani, si să fie utilizate pentru derularea operatiunii finantate.

 

CAPITOLUL VIII

Durata de aplicare a schemei

 

Art. 16. - Schema de ajutor de stat este valabilă pentru perioda 2008-2010.

 

CAPITOLUL IX

Bugetul schemei

 

Art. 17. - (1) Valoarea maximă estimată a ajutorului de stat care va fi acordat în cadrul prezentei scheme, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de 833,99 milioane lei, din care 602,89 milioane lei din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR) si 231,10 milioane lei de la bugetul de stat.

(2) Repartizarea anuală, orientativă, a sumelor acordate se prezintă astfel:

 

Ani

Sume alocate

din FEDR

(milioane lei)

Sume alocate de la

bugetul de stat

(milioane lei)

2008

182,65

70,03

2009

195,26

74,82

2010

224,98

86,25

TOTAL:

602,89

231,10

 

Art. 18. - Numărul estimat al beneficiarilor acestei scheme de ajutor de stat este de 15.

 

CAPITOLUL X

Regula de cumul

 

Art. 19. - Ajutoarele de stat acordate prin prezenta schemă nu se cumulează cu alte ajutoare de stat, în sensul art. 87 alin. (1) din Tratatul instituind Comunitatea Europeană, si nici cu ajutoarele de minimis, acordate pentru aceleasi costuri eligibile, în cazul în care acest cumul duce la o intensitate a ajutorului care depăseste nivelul stabilit în prezenta schemă de ajutor de stat. Plafonul maxim al intensitătii ajutorului de stat stabilit în prezenta schemă trebuie respectat, indiferent dacă finantarea provine din surse locale, regionale, nationale sau comunitare.

Art. 20. - Pentru respectarea regulilor de cumul, beneficiarul de ajutor de stat prezintă o declaratie pe propria răspundere, din care să reiasă dacă a mai beneficiat sau este în curs de solicitare a altor ajutoare de stat sau ajutoare de minimis pentru aceleasi costuri eligibile. Autoritatea responsabilă va monitoriza sumele pentru a nu depăsi intensitatea maximă admisă.

Art. 21. - Ajutorul de stat se calculează pe baza investitiilor în active corporale sau necorporale, cu respectarea intensitătii maxime stabilite pentru regiunea respectivă.

 

CAPITOLUL XI

Procedura de implementare a schemei

 

Art. 22. - MDLPL, în calitate de autoritate responsabilă cu implementarea prezentei scheme de ajutor de stat, va asigura respectarea procedurilor prevăzute în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 137/2007.

Art. 23. - Pentru a beneficia de ajutorul de stat prevăzut de această schemă, solicitantii depun la sediul organismului intermediar din cadrul agentiei pentru dezvoltare regională din regiunea în care se va implementa proiectul o cerere de finantare, împreună cu documentele stabilite în Ghidul solicitantului, în vederea parcurgerii etapelor procesului de evaluare si selectie, după cum urmează:

a) verificarea conformitătii administrative;

b) verificarea eligibilitătii beneficiarilor si proiectelor;

c) evaluarea tehnică si financiară.

Art. 24. - Ajutorul de stat se acordă numai după parcurgerea etapelor prevăzute la art. 23 si după constatarea îndeplinirii conditiilor de eligibilitate. În situatia în care lucrările au început anterior semnării contractului de finantare, întregul proiect nu este eligibil.

Art. 25. - MDLPL, în calitate de autoritate responsabilă cu implementarea prezentei scheme de ajutor de stat, furnizează Consiliului Concurentei o fisă de informare completată potrivit anexei nr.1 la Regulament, în vederea transmiterii la Comisia Europeană, în maximum 20 de zile lucrătoare de la aprobarea schemei prin ordin al ministrului.

 

CAPITOLUL XII

Reguli privind transparenta, monitorizarea si raportarea

 

Art. 26. - În vederea asigurării transparentei si a monitorizării ajutoarelor de stat, la nivel european si national, MDLPL, în calitate de autoritate responsabilă cu implementarea prezentei scheme, are obligatia să păstreze evidente detaliate referitoare la alocările individuale acordate către beneficiari, pe o perioadă de minimum 10 ani de la acordarea ultimului ajutor în cadrul schemei. Aceste evidente trebuie să includă toate informatiile necesare pentru a demonstra respectarea conditiilor impuse de legislatia comunitară în domeniul ajutorului de stat.

Art. 27. - MDLPL, în calitate de autoritate responsabilă cu implementarea prezentei scheme de ajutor de stat, are obligatia să furnizeze informatii necesare pentru verificarea respectării prevederilor comunitare în domeniul ajutorului de stat, la solicitarea scrisă a Comisiei Europene sau a Consiliului Concurentei, în maximum 20 de zile lucrătoare.

Art. 28. - MDLPL, în calitate de autoritate responsabilă cu implementarea prezentei scheme de ajutor de stat, transmite Consiliului Concurentei raportarea anuală privind implementarea schemei, în conformitate cu Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 175/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 28 iunie 2007, precum si cu Regulamentul CE nr. 794/2004.

Art. 29. - MDLPL monitorizează respectarea conditiilor si a criteriilor de eligibilitate pe toată durata de derulare a schemei si pe o perioadă de 5 ani de la finalizarea acesteia, iar în situatia în care constată nerespectarea acestor criterii, MDLPL întreprinde toate demersurile necesare pentru recuperarea ajutorului acordat, inclusiv a dobânzilor aferente, calculate conform prevederilor comunitare în vigoare.

 

CAPITOLUL XIII

Dispozitii finale

 

Art. 30. - Schema aprobată se trimite spre informare Comisiei Europene prin Sistemul interactiv de notificare a ajutoarelor de stat (SANI). Textul schemei si Ghidul solicitantului se publică integral pe pagina de internet a Programului operational regional 2007-2013, la adresele:

http://www.inforegio.ro/index.php?page=STATE_AID

http://www.inforegio.ro/index.php?page=PUBLICATIONS_GUIDE_DOC