MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 741         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni,  3 noiembrie 2008

 

SUMAR

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

            213. - Decizie privind modificarea componentei Comisiei de disciplină pentru înaltii functionari publici

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            5.538. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului pentru modificarea Ordinului ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 3.628/2008 privind aprobarea programelor de studii universitare de masterat evaluate de Agentia Română de Asigurare a Calitătii în Învătământul Superior

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

            38. - Hotărâre privind aprobarea Normei nr. 22/2008 pentru modificarea temporară a limitei maxime aplicabile investitiilor fondurilor de pensii administrate privat în titluri de stat

 

            39. - Hotărâre privind aprobarea Normei nr. 23/2008 pentru modificarea temporară a limitei maxime aplicabile investitiilor fondurilor de pensii facultative în titluri de stat

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

rivind modificarea componentei Comisiei de disciplină pentru înaltii functionari publici

 

Având în vedere prevederile art. 79 alin. (4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 15 alin. (1) lit. f) din Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2007 privind normele de organizare si functionare a comisiilor de disciplină, cu modificările si completările ulterioare,

            tinând cont de propunerea formulată de ministrul internelor si reformei administrative prin Adresa nr. 10.410 din 28 octombrie 2008,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Art. I. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii încetează calitatea de membru supleant în Comisia de disciplină pentru înaltii functionari publici a domnului Serban Jenel si se numeste în această calitate domnul Panaitescu Gabriel Aurelian, prefect al judetului Galati.

Art. II. - Anexa la Decizia primului-ministru nr. 36/2008 privind numirea Comisiei de disciplină pentru înaltii functionari publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 138 din 22 februarie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică si se înlocuieste cu anexa la prezenta decizie.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

 

Bucuresti, 29 octombrie 2008.

Nr. 213.

 

ANEXĂ

(Anexa la Decizia primului-ministru nr. 36/2008)

 

COMPONENTA

Comisiei de disciplină pentru înaltii functionari publici

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Functia si institutia

Calitatea

1.

Mircea Alexandru

Secretar general adjunct, Ministerul Internelor si Reformei Administrative

Membru titular

2.

Gavrilă Georgeta

Secretar general, Ministerul Apărării

Membru titular

3.

Popa Ion

Prefect, Institutia Prefectului Judetului Arges

Membru titular

4.

Dontu Adriana

Subprefect, Institutia Prefectului Judetului Brasov

Membru titular

5.

Renga Radu

Prefect, Institutia Prefectului Judetului Vâlcea

Membru titular

6.

Nitulescu Virgil Stefan

Secretar general, Ministerul Culturii si Cultelor

Membru supleant

7.

Panaitescu Gabriel Aurelian

Prefect, Institutia Prefectului Judetului Galati

Membru supleant

8.

Ghitea Mircea Teodor

Prefect, Institutia Prefectului Judetului Bihor

Membru supleant

9.

Balaban Alexandru Gabriel

Prefect, Institutia Prefectului Judetului Buzău

Membru supleant

10.

Bud Radu

Prefect, Institutia Prefectului Judetului Satu Mare

Membru supleant

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI TINERETULUI

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 3.628/2008 privind aprobarea programelor de studii universitare de masterat evaluate de Agentia Română de Asigurare a Calitătii în Învătământul Superior

 

În temeiul art. 19 si 20 din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările si completările ulterioare, al art. 29 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare, si al art. 5 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 404/2006 privind organizarea si desfăsurarea studiilor universitare de masterat,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării si tineretului emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 3.628/2008 privind aprobarea programelor de studii universitare de masterat evaluate de Agentia Română de Asigurare a Calitătii în Învătământul Superior, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 312 din 21 aprilie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- Anexele nr. 1 si 2 se modifică si se înlocuiesc cu anexele nr. 1 si 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. - Directia generală strategii si programe universitare, Directia generală buget-finante, patrimoniu si investitii si institutiile de învătământ superior mentionate în anexele nr. 1 si 2 vor pune în aplicare prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Cristian Mihai Adomnitei

 

Bucuresti, 30 septembrie 2008.

Nr. 5.538.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 3.628/2008)

 

STRUCTURA

institutiilor de învătământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licentă si programele de studii universitare de masterat acreditate

 

1. UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCTII BUCURESTI

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licentă

Programul de studiu de master acreditat

Forma de

învătământ

Numărul

de credite

1.

DPPD

Interdisciplinar (Inginerie si management, Stiinte ale educatiei)

Management educational

ZI

120

 

2. UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ SI URBANISM ION MINCU DIN BUCURESTI

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licentă

Programul de studiu de master acreditat

Forma de

învătământ

Numărul

de credite

1.

Facultatea de Urbanism

Urbanism

Amenajarea teritoriului si dezvoltare regională

ZI

120

Management urban pentru orase competitive

ZI

120

Peisaj si teritoriu

ZI

120

Proiectare urbană

ZI

120

 

Observatie:

Având în vedere necesitatea transparentei si relevantei, inclusiv internationale, a legăturii programelor de master cu domeniile de licentă, s-a avizat de către Consiliul ARACIS ca în denumirea masterului să se regăsească si domeniul de licentă aferent programului de master, astfel: „Domeniu de licentă - Denumirea propriu-zisă a programului”.

 

3. UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN BUCURESTI

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licentă

Programul de studiu de master acreditat

Forma de

învătământ

Numărul

de credite

1.

Facultatea de Biotehnologii

Biotehnologii

Biotehnologii în protectia mediului

ZI

120

Aplicatii moderne ale biotehnologiilor în agricultură

ZI

120

Stiinte ingineresti aplicate

Biotehnologie si sigurantă alimentară

ZI

120

2.

Facultatea de Agricultură

Agronomie

Agricultură durabilă

ZI

90

3.

Facultatea de Zootehnie

Zootehnie

Proiectarea si dezvoltarea fermelor zootehnice

ZI

90

Ingineria produselor alimentare

Tehnologii speciale în industria alimentară

ZI

90

 

4. UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licentă

Programul de studiu de master acreditat

Forma de

învătământ

Numărul

de credite

1.

Facultatea de Geografie

Geografie

Climatologie si hidrologie

ZI

120

Planificare teritorială si managementul localitătilor urbane si rurale

ZI

120

Geomorfologie si cartografie cu elemente de cadastru

ZI

120

Managementul resurselor si activitătilor turistice

ZI

120

Studii avansate în geografie

ZI

120

Stiinta mediului

Evaluarea integrată a stării mediului

ZI

120

2.

Facultatea de

Jurnalism si Stiintele

Comunicării

Stiinte ale comunicării

Teorii si metode de cercetare în stiintele comunicării

ZI

120

Campanii de comunicare în publicitate si relatii publice

ZI

120

Comunicare corporativă

ZI

120

Managementul institutiilor mass-media

ZI

120

Productie multimedia si audio-video

ZI

120

Jurnalism tematic

ZI

120

3.

Facultatea de Litere

Limbă si literatură

Teoria literaturii si literatură comparată

ZI

120

Cultură si civilizatie ebraică

ZI

120

Didactici ale disciplinelor filologice

ZI

120

Teoria si practica editării

ZI

120

Etnologie, antropologie culturală si folclor

ZI

120

Studii literare românesti

ZI

120

Studii avansate în lingvistică -Structura si functionarea limbii române

ZI

120

Stiinte ale comunicării

Gestionarea informatiei în societatea contemporană

ZI

120

Consultantă si expertiză în publicitate

ZI

120

Modele de comunicare si relatii publice

ZI

120

4.

Facultatea de Limbi si Literaturi Străine

Limbi moderne aplicate

Cultura si limbajul organizatiilor europene

ZI

120

Limbă si literatură

Studii de cultură rusă si limbă rusă pentru afaceri

ZI

120

Literatura franceză - abordări antropologice

ZI

120

Didactica limbilor străine - Fundamente si strategii actuale

ZI

120

Discurs si argumentare

ZI

120

Strategii comunicationale interculturale în Europa

ZI

120

Formarea interpretilor de conferintă

ZI

120

Traducerea textului literar contemporan

ZI

120

Traducere specializată si studii terminologice

ZI

120

Studii culturale britanice

ZI

120

Studii americane

ZI

120

Studii franceze si francofone

ZI

120

Studii canadiene

ZI

120

Management intercultural

ZI

120

Studii culturale slave

ZI

120

Romanistică

ZI

120

Studii de cultură maghiară

ZI

120

Studii est-asiatice

ZI

120

Spatiul islamic: societăti, culturi, mentalităti

ZI

120

Lingvistica limbii engleze. Metode si aplicatii

ZI

120

Comunicare de afaceri în contextul multicultural

ZI

120

5

Facultatea de Teologie Ortodoxă  „Patriarhul Justinian”

Teologie

Artă sacră în contemporaneitate

ZI

120

Studii religioase si educatie crestină

ZI

120

6.

Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei

Stiinte ale Educatiei

Terapia logopedică în procesele de comunicare

ZI

120

Formarea formatorilor

ZI

120

Managementul si dezvoltarea carierei

ZI

120

Psihopedagogia scolii incluzive

ZI

120

Managementul si evaluarea organizatiilor si programelor educationale

ZI

120

Educatie presecundară. Politici si strategii de dezvoltare

ZI

120

Psihologie

Psihologie clinică - evaluare si interventie terapeutică

ZI

120

Psihologia educatiei

ZI

120

Psihologie organizatională si resurse umane

ZI

120

Psihologia muncii si transporturilor

ZI

120

Evaluarea, consilierea si psihoterapia copilului, cuplului si a familiei

ZI

120

Psihodiagnoză, psihoterapie experientială unificatoare (PEU) si dezvoltare personală

ZI

120

7.

Facultatea de Fizică

Fizică

Fizică medicală

ZI

120

Fotonică, spectroscopie, plasmă, laseri

ZI

120

Biofizică

ZI

120

Fizica atmosferei si a pământului. Protectia mediului

ZI

120

Fizică informatică

ZI

120

Fizică electronică si metrologie

ZI

120

Interactii atomice nucleare, particule elementare, astrofizică si aplicatii

ZI

120

Fizică teoretică

ZI

120

Fizica polimerilor

ZI

120

Materiale avansate si monostructuri pentru electronică si optoelectronică

ZI

120

Interdisciplinar (Fizică, Chimie, Biologie)

Nanostiinte

ZI

120

 

8.

Facultatea de Matematică si Informatică

Matematică

Geometrie

ZI

120

Analiză matematică

ZI

120

Modelare matematică în stiintele naturii si stiinta materialelor

ZI

120

Algebră

ZI

120

Matematici aplicate în finante, asigurări si biostatistică

ZI

120

Criptografie si teoria codurilor

ZI

120

Informatică

Inginerie software

ZI

120

Baze de date si tehnologii WEB

ZI

120

Algoritmi si bioinformatică

ZI

120

Sisteme distribuite

ZI

120

Programare declarativă

ZI

120

Inteligentă artificială

ZI

120

9.

Facultatea de Filosofie

Filosofie

Istoria si circulatia ideilor filosofice

ZI

120

Filozofie analitică

ZI

120

Istoria si filosofia stiintei

ZI

120

Etică aplicată în societate, afaceri si organizatii

ZI

120

Studii europene si etica relatiilor internationale

ZI

120

10.

Facultatea de Istorie

Interdisciplinar (Istorie, Filosofie)

Istoria artei si filosofia culturii

ZI

120

Istorie

Istoria ideilor si mentalitătilor

ZI

120

România în secolul XX

ZI

120

Istoria si practica relatiilor internationale

ZI

120

Studii moderne

ZI

120

Studii sud-est europene

ZI

120

Politică si societate în secolul XX

ZI

120

Interfete culturale în preistorie si antichitate

ZI

120

Interdisciplinar (Istorie, Limbă si literatură)

Studii medievale

ZI

120

11 .

Facultatea de Sociologie si Asistentă Socială

Asistentă socială

Politici sociale în context european

ZI

120

Probatiune

ZI

120

Managementul serviciilor sociale si de sănătate

ZI

120

Psihologie socială aplicată

ZI

120

Consiliere în asistenta socială

ZI

120

Evaluare si supervizare în asistenta socială

ZI

120

Asistentă socială si consiliere în scoală

ZI

120

Prevenirea si combaterea consumului ilicit de droguri

ZI

120

Sociologie

Managementul strategic al dezvoltării sociale

ZI

120

Comunicare, mass-media si societate (limba franceză)

ZI

120

Studii de securitate

ZI

120

Antropologie, dezvoltare comunitară si regională

ZI

120

Managementul resurselor umane

ZI

120

Sociologia consumului si marketing

ZI

120

Deviantă socială si criminalitate

ZI

120

Cercetare sociologică avansată

ZI

120

Sondaje de opinie, marketing si publicitate

ZI

120

Demografie - Populatie si dezvoltare

ID

120

Analiza informatiilor

ID

120

Interdisciplinar (Sociologie, Administratie publică)

Politici publice si management în administratia publică

ZI

120

12.

Facultatea de Stiinte Politice

Stiinte politice

Studii europene

ZI

120

Politica comparată (în limba engleză)

ZI

120

Teorie politică

ZI

120

Politică europeană si românească

ZI

120

Relatii internationale

ZI

120

13.

 

Catedra UNESCO pentru schimburi interculturale si interreligioase

Sociologie

Management intercultural (limba franceză, limba engleză)

ZI

120

Comunicare interculturală (limba franceză, limba engleză)

ZI

120

Interdisciplinar (Sociologie, Administrarea afacerilor)

Administrarea afacerilor (limba engleză)

ZI

120

14.

Facultatea de Biologie

Biologie

Biochimie si biologie moleculară

ZI

120

Biologie medicală

ZI

120

Managementul integrat al capitalului natural

ZI

120

Biotehnologie microbiană si genetică

ZI

120

Taxonomie

ZI

120

Neurobiologie

ZI

120

Stiinta mediului

Sustenabilitatea complexelor socioecologice

ZI

120

15.

Facultatea de Chimie

Chimie

Chimia medicamentelor si produselor cosmetice

ZI

120

Chimia materialelor avansate

ZI

120

Tehnici de măsurare în chimie

ZI

120

Chimie supramoleculară

ZI

120

Biomolecule

ZI

120

Managementul calitătii în chimie

ZI

120

Poluarea chimică a mediului

ZI

120

16.

Facultatea de Teologie Romano-Catolică

Teologie

Comunicare biblică si eclesială

ZI

120

Asistenta socială a bisericii

ZI

120

Biserica în istoria lumii

ZI

120

17.

Facultatea de Administratie si Afaceri

Stiinte administrative

Administrarea resurselor institutiilor culturale

ZI

120

Administratie publică si eficienta sistemului administrativ

ZI

120

Administrarea relatiilor publice si asistentă managerială

ZI

120

Administrarea si dezvoltarea resurselor umane

ZI

120

 

5. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ SI FARMACIE „CAROL DAVILA” DIN BUCURESTI

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licentă

Programul de studiu de master acreditat

Forma de

învătământ

Numărul

de credite

1.

Facultatea de Medicină Dentară

Sănătate

Reabilitarea orală implanto-protetică

ZI

120

 

6. ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licentă

Programul de studiu de master acreditat

Forma de

învătământ

Numărul

de credite

1.

Facultatea de Finante Asigurări, Bănci si Burse de Valori

Finante

Managementul sistemelor bancare

ZI

120

Bănci si asigurări

ZI

120

Managementul riscului si actuariat

ZI

120

Bănci si politici monetare

ZI

120

Finante publice

ZI

120

Piete de capital

ZI

120

Asigurări comerciale si sociale

ZI

120

Finante corporative

ZI

120

Management financiar si bursier - DAFI

ZI

120

Finante si bănci - DOFIN

ZI

120

2.

Scoala de Studii Postuniversitare de Management

Administrarea afacerilor

Master of business administration Programul MBA româno-canadian cu predare în limba engleză

ZI

120

3.

Facultatea de Cibernetică, Statistică si Informatică Economică

Cibernetică, statistică si informatică economică

Securitate informatică

ZI

120

Managementul informatizat al proiectelor

ZI

120

Baze de date-suport pentru afaceri

ZI

120

E-Business

ZI

120

Sisteme informatice pentru managementul resurselor si proceselor economice

ZI

120

Cibernetică si economie cantitativă

ZI

120

Statistică

ZI

120

Informatică economică

ZI

120

4.

Facultatea de Economie

Economie

Economie europeană

ZI

120

Comunicare în afaceri

ZI

120

Analize si strategii economice

ZI

120

5.

Facultatea de Economie Agroalimentară si a Mediului

Economie

Managementul proiectelor de dezvoltare rurală si regională

ZI

120

Economia si administrarea afacerilor agroalimentare

ZI

120

Economie ecologică

ZI

120

Agro-Business

ZI

120

6.

Facultatea de Administrarea Afacerilor, cu predare în Limbi Străine

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor (în limba germană)

ZI

120

Administrarea afacerilor (în limba română si engleză)

ZI

120

Administrarea afacerilor (în limba engleză)

ZI

120

Administrarea afacerilor (în limba franceză)

ZI

120

MBA româno-german „Management atreprenorial” - în limba germană

ZI

120

Finante si control de gestiune (în limba franceză)

ZI

120

Management european al întreprinderilor mici si mijlocii - în limba română si franceză

ZI

120

7.

Facultatea de Comert

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor comerciale

ZI

120

Administrarea afacerilor în turism

ZI

120

Managementul calitătii, expertize si protectia consumatorului

ZI

120

Economia si managementul serviciilor

ZI

120

Managementul calitătii

ZI

120

Administrarea afacerilor în industria hotelieră

ZI

120

Business

ZI

120

Management si marketing în turism

ZI

120

Logistică

ZI

120

8.

Facultatea de Management

Management

Consultantă în management si dezvoltarea afacerilor

ZI

120

Economie bazată pe cunoastere si management intreprenorial

ZI

120

Managementul resurselor umane

ZI

120

Managementul serviciilor de sănătate

ZI

120

Managementul afacerilor

ZI

120

Managementul si evaluarea investitiilor

ZI

120

Managementul afacerilor prin proiecte

ZI

120

Management si marketing international

ZI

120

Eficientă si risc în activitatea financiar-investitională

ZI

120

Management

ZI

120

Economie bazată pe cunostinte si management

ZI

120

Managementul proiectelor

ZI

120

Stiinte administrative

Managementul institutiilor publice

ZI

120

Administratie si management public

ZI

120

Administratie publică si integrare europeană

ZI

120

Administratie publică europeană -BRIE

ZI

120

9.

Facultatea de Marketing

Marketing

Marketing si comunicare în afaceri

ZI

120

Relatii publice în marketing

ZI

120

Marketing international

ZI

120

Marketing strategic

ZI

120

Managementul marketingului

ZI

120

Cercetări de marketing

ZI

120

10.

Facultatea de Contabilitate si Informatică de Gestiune

Contabilitate

Contabilitate, audit si informatică de gestiune (în limba română si engleză)

ZI

120

Contabilitatea afacerilor (în limba engleză) - ACCA

ZI

120

Contabilitate, control, audit (în limba franceză) - CCA

ZI

120

Analiză financiară si evaluare

ZI

120

Audit financiar si consiliere

ZI

120

Concepte si practici de audit la nivel national si international

ZI

120

Contabilitate internatională

ZI

120

Contabilitate si audit în institutii bancare si financiare

ZI

120

Contabilitate, control si expertiză

ZI

120

Economia proprietătilor imobiliare

ZI

120

Contabilitatea si fiscalitatea patrimoniului

ZI

120

Tehnici contabile si financiare de gestiune a afacerilor

ZI

120

11.

Facultatea de Relatii Economice Internationale

Economie si afaceri internationale

Managementul afacerilor internationale

ZI

120

Managementul riscului financiar international

ZI

120

Economie internatională si afaceri europene

ZI

120

Geopolitică si relatii economice internationale

ZI

120

Managementul fondurilor structurale ale U.E.

ZI

120

Managementul proiectelor internationale

ZI

120

Afaceri internationale

ZI

120

Comunicare de afaceri în limba engleză

ZI

120

Comunicare de afaceri în limba franceză în context multicultural

ZI

120

Comunicare în limba engleză pentru predare si cercetare economică

ZI

120

12.

Institutul National de Dezvoltare Economică

Management

Dezvoltarea economică a întreprinderii

ZI

120

 

7. UNIVERSITATEA NATIONALĂ DE MUZICĂ DIN BUCURESTI

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licentă

Programul de studiu de master acreditat

Forma de

învătământ

Numărul

de credite

1.

Facultatea de Compozitie, Muzicologie si Pedagogie Muzicală

Muzică

Educatie muzicală contemporană si culturi muzicale religioase

ZI

120

Stil si limbaj compozitional

ZI

120

Stilistică dirijorală

ZI

120

Sinteză muzicologică

ZI

120

Muzică si cultură pop

ZI

120

2.

Facultatea de Interpretare muzicală

Muzică

Stilistică interpretativă, instrumentală si vocală

ZI

120

 

8. UNIVERSITATEA NATIONALĂ DE ARTĂ TEATRALĂ SI CINEMATOGRAFICĂ „I.L. CARAGIALE” DIN BUCURESTI

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licentă

Programul de studiu de master acreditat

Forma de

învătământ

Numărul

de credite

1.

Facultatea de Film

Cinematografie si media

Productie de film

ZI

90

 

9. ACADEMIA NATIONALĂ DE EDUCATIE FIZICĂ SI SPORT DIN BUCURESTI

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licentă

Programul de studiu de master acreditat

Forma de

învătământ

Numărul

de credite

1.

Facultatea de Educatie Fizică si Sport

Educatie fizică si sport

Stiinta si tehnologiile educării motricitătii umane

ZI

120

Activităti motrice de timp liber

ZI

120

Performantă în sport

ZI

120

Activităti fizice adaptate

ZI

120

Management si marketing în structurile, activitătile si evenimentele sportive

ZI

120

2.

Facultatea de Kinetoterapie

Educatie fizică si sport

Recuperare - reeducare motrică si somato-functională

ZI

120

Nutritie si remodelare corporală

ZI

120

 

10. SCOALA NATIONALĂ DE STUDII POLITICE SI ADMINISTRATIVE DIN BUCURESTI

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licentă

Programul de studiu de master acreditat

Forma de

învătământ

Numărul

de credite

1.

Facultatea de Stiinte Politice

Stiinte politice

Teorie si analiză politică

ZI

120

Politici, gen si minorităti

ZI

120

Politici publice si integrare europeană

ZI

120

Management si guvernare

ZI

120

Stiinte politice

ZI

120

Guvernare si societate

ZI

120

Politici de dezvoltare locală si regională

ZI

120

2.

Facultatea de Comunicare si Relatii Publice

Stiinte ale comunicării

Managementul proiectelor

ZI

120

Managementul proiectelor

ID

120

Publicitate

ZI

120

Comunicare si relatii publice

ZI

120

Comunicare si relatii publice

ID

120

Management si comunicare în afaceri

ZI

120

Management si comunicare în afaceri

ID

120

Comunicare politică. Marketing politic si electoral

ZI

120

Comunicare managerială si resurse umane

ZI

120

Comunicare managerială si resurse umane

ID

120

Management educational si comunicare institutională

ZI

120

Management educational si comunicare institutională

ID

120

Comunicare audiovideo

ZI

120

3.

Facultatea de Stiinte Politice

Sociologie

Studii fundamentale în sociologie

ZI

120

Antropologie

ZI

120

4.

Departamentul de Relatii si Integrare Europeană

Stiinte politice

Analiza si solutionarea conflictelor

ZI

120

Relatii internationale si integrare europeană

ZI

120

Politică si economie europeană

ZI

120

5.

Facultatea de Administratie Publică

Stiinte administrative

Studii administrative europene

ZI

120

Puterea executivă si administratia publică

ZI

120

Spatiul public european

ZI

120

Managementul sectorului public

ZI

120

 

11. UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licentă

Programul de studiu de master acreditat

Forma de

învătământ

Numărul

de credite

1.

Facultatea de Istorie si Filologie

Limbă si literatură

Limbă si comunicare în administrarea afacerilor (în limba engleză)

ZI

120

Limba, literatura si cultura franceză în spatiul francofon

ZI

120

Limba, literatura si cultura engleză în context european

ZI

120

Confluente literare si culturale româno-franceze

ZI

120

Interferente culturale si literare româno-britanice si româno-americane

ZI

120

Literatură si cultură românească în context european

ZI

120

Dimensiuni culturale în studierea limbii si literaturii române

ZI

120

Istorie

Muzeologie. Cercetarea si protejarea patrimoniului cultural

ZI

120

Transilvania în istoria culturală a Europei Centrale

ZI

120

Preistoria spatiului carpato-dunărean în contextul arheologiei sistemice

ZI

120

2.

Facultatea de Stiinte

Contabilitate

Auditul si controlul agentilor economici

ZI

120

Sistemul informational contabil în asistarea deciziilor manageriale

ZI

120

Contabilitatea si auditul în institutii publice

ZI

120

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor în comert, turism si servicii

ZI

120

Administrarea dezvoltării regionale durabile

ZI

120

3.

Facultatea de Teologie Ortodoxă

Teologie

 

Consiliere pastorală

ZI

120

Teologie comparată

ZI

120

 

12. UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU” DIN ARAD

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licentă

Programul de studiu de master acreditat

Forma de

învătământ

Numărul

de credite

1.

Facultatea de Inginerie

Inginerie industrială

Productica sistemelor industriale

ZI

120

Controlul si expertiza produselor textile

ZI

120

Inginerie mecanică

Sisteme avansate de modernizare a vehiculelor feroviare

ZI

90

2.

Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism si Protectia Mediului

Inginerie chimică

Ingineria produselor alimentare

Biotehnologii aplicate

ZI

120

Managementul calitătii produselor alimentare

ZI

120

Inginerie alimentară si mediul înconjurător

ZI

120

3.

Facultatea de Stiinte Economice

Finante

 

Contabilitate

Finantare si management în administratia publică

ZI

120

Buget public, piete financiare si bănci

ZI

120

Sisteme informatice de gestiune

ZI

120

Administrarea financiar-contabilă a întreprinderii

ZI

120

4.

Facultatea de Teologie

Teologie

Teologie practică

ZI

120

Teologie sistematică

ZI

120

Studii teologico-lingvistice

ZI

120

 

13. UNIVERSITATEA DIN BACĂU

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licentă

Programul de studiu de master acreditat

Forma de

învătământ

Numărul

de credite

1.

Facultatea de Stiinte ale Miscării, Sportului si Sănătătii

Educatie fizică si sport

Performantă sportivă

ZI

120

Activităti motrice curriculare si de timp liber

ZI

120

Kinetoterapia în educarea si reeducarea functională

ZI

120

2.

Facultatea de Stiinte Economice

Contabilitate

Contabilitate, audit si informatică de gestiune

ZI

120

Marketing

Marketing si comunicare în afaceri

ZI

120

3.

Facultatea de Inginerie

Inginerie industrială

Managementul productiei industriale

ZI

90

Optimizarea si informatizarea proceselor si echipamentelor de fabricatie

ZI

90

Strategii în asigurarea calitătii în industrie

ZI

90

Managementul ciclului de viată al produsului

ZI

90

Inginerie si management

Managementul sistemelor industriale de productie si servicii

ZI

90

Interdisciplinar (Inginerie mecanică, inginerie industrială, inginerie si management)

Analiza structurilor mecanice

ZI

90

Inginerie energetică

Echipamente si tehnologii moderne în energetică

ZI

90

Conducerea si informatizarea proceselor termo- si electroenergetice

ZI

90

Ingineria produselor alimentare Inginerie chimică

Stiinta si ingineria produselor alimentare ecologice

ZI

90

Materiale neconventionale în biotehnologii moderne

ZI

90

Conceptie, sinteză, analiză de molecule de interes biologic/Conception, synthese, analize de molecules d`biologique

ZI

120

Interdisciplinar (Inginerie chimică, Ingineria produselor alimentare)

Chimia si ingineria valorificării bioresurselor

ZI

90

Inginerie mecanică

Managementul si optimizarea echipamentelor de proces

ZI

90

Ingineria mediului

Managementul protectiei mediului în industrie

ZI

90

Procedee si metode de măsurare în ingineria mediului

ZI

90

4.

 

 

 

 

Facultatea de Litere

Limbă si literatură

Cultură si literatură română

ZI

120

Studii lingvistice în limba engleză (în limba engleză)

ZI

120

Limba engleză. Practici de comunicare (în limba engleză)

ZI

120

Limbă si literatură - Limba franceză. Practici de comunicare (în limba franceză)

ZI

120

5.

 

 

Facultatea de Stiinte

Biologie

Valorificarea resurselor biologice si protectia mediului

ZI

120

Matematică

Matematică didactică

ZI

120

 

14. UNIVERSITATEA DE NORD DIN BAIA MARE

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licentă

Programul de studiu de master acreditat

Forma de

învătământ

Numărul

de credite

1.

Facultatea de Litere

Limbă si literatură

Limba română în context european (spatiu, cultură, comunicare)

ZI

120

Literatura română si modernismul european

ZI

120

Studii culturale

Etnoturism/Etnologia si turismul cultural

ZI

120

Etnologie si antropologie socială

ZI

120

Studii canadiene

ZI

120

Teologie

Teologie crestină si spiritualitate europeană

ZI

120

2.

Facultatea de Stiinte

Matematică

Matematici computationale si tehnologii informatice

ZI

120

Matematică didactică

ZI

120

Biologie

Biologie-Biochimie

ZI

120

Chimie

Chimie didactică

ZI

120

Metode de analiză utilizate în controlul calitătii mediului si produselor

ZI

120

 

15. UNIVERSITATEA „TRANSILVANIA” DIN BRASOV

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licentă

Programul de studiu de master acreditat

Forma de

învătământ

Numărul

de credite

1.

Facultatea de Stiinte Economice

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor în turism

ZI

120

Management

Management si strategii de afaceri

ZI

120

Marketing

Strategii de marketing

ZI

120

Economie si afaceri internationale

Relatii economice internationale

ZI

120

Interdisciplinar (Marketing, Administrarea afacerilor)

Politici de marketing în comert

ZI

120

Contabilitate

Politici contabile, audit si control de gestiune

ZI

120

Audit intern

ZI

120

Finante

Management financiar-bancar

ZI

120

2.

Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei

Psihologie

Psihologie educatională, consiliere scolară si vocatională

ZI

120

Psihologia personalitătii

ZI

120

Stiinte ale Educatiei

Formarea adultilor. Competente ale formatorului de adulti

ZI

120

3.

Facultatea de Litere

Limbă si literatură

Studii de limba si literatura română

ZI

120

Editarea si promovarea produselor culturale

ZI

120

Scriere creatoare si traducere literară

ZI

120

Studii interculturale în limba si literatura germană (în limba germană)

ZI

120

Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba engleză)

ZI

120

Traducere si interpretariat din limba franceză în limba română (în limba franceză)

ZI

120

4.

Facultatea de Drept si Sociologie

Sociologie

Gestiunea campaniilor de imagine

ZI

120

Asistentă si dezvoltare comunitară

ZI

120

Gestiunea si dezvoltarea resursei umane

ZI

120

5.

Facultatea de Muzică

Muzică

Tehnica si arta muzicală din secolul XX

ZI

120

Interdisciplinar (Muzică, Psihologie, Medicină)

Meloterapie

ID

120

6.

Facultatea de Educatie Fizică si Sport

Educatie fizică si sport

Diagnoză si prognoză psihomotrică

ZI

120

Educatie fizică si sportivă scolară

ZI

120

Activităti sportiv-turistice si de timp liber

ZI

120

Performantă sportivă si management în sport

ZI

120

7.

Facultatea de Matematică si Informatică

Matematică

Structuri matematice fundamentale

ZI

120

Interdisciplinar (Informatică, Matematică)

Tehnologii informatice în optimizarea computatională

ZI

120

Informatică

Tehnologii moderne în ingineria sistemelor soft

ZI

120

 

16. UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN CLUJ-NAPOCA

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licentă

Programul de studiu de master acreditat

Forma de

învătământ

Numărul

de credite

1.

Facultatea de Agricultură

Agronomie

 

 

Protectia plantelor

ZI

90

Agricultură organică

ZI

90

Dezvoltare rurală

ZI

90

Ingineria produselor alimentare

Managementul resurselor naturale si agroturistice din zona montană

ZI

90

Managementul calitătii alimentelor

ZI

90

Sisteme de procesare si controlul calitătii produselor alimentare

ZI

90

2.

Facultatea de Horticultură

Horticultură

Proiectarea, amenajarea si întretinerea spatiilor verzi

ZI

90

Managementul productiei horticole în climat controlat

ZI

90

Stiinte horticole

ZI

90

Inginerie si management

Economie agroalimentară

ZI

90

Agribusiness

ZI

90

3.

Facultatea de Zootehnie si Biotehnologii

Zootehnie

Managementul cresterii animalelor si acvacultură

ZI

90

 

17. UNIVERSITATEA „BABES-BOLYAI” DIN CLUJ-NAPOCA

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licentă

Programul de studiu de master acreditat

Forma de

învătământ

Numărul

de credite

1.

Facultatea de Matematică si Informatică

Matematică

Matematică computatională (în limba maghiară)

ZI

120

Modelare interdisciplinară (în limba maghiară)

ZI

120

Matematică

ZI

120

Matematică aplicată

ZI

120

Matematică didactică

ZI

120

Matematică didactică (în limba maghiară)

ZI

120

Informatică

Metode formale în programare (în limba engleză)

ZI

120

Programare bazată pe componente (în limba engleză)

ZI

120

Sisteme inteligente (în limba engleză)

ZI

120

Modelare si simulare (în limba engleză)

ZI

120

Sisteme distribuite în internet

ZI

120

Baze de date

ZI

120

Optimizarea modelelor informatice (în limba maghiară)

ZI

120

2.

Facultatea de Fizică

Fizică

Biofizică si fizică medicală

ZI

120

Fizică computatională (în limba engleză)

ZI

120

Fizica corpului solid (în limba engleză)

ZI

120

Stiinta si tehnologia materialelor avansate (în limba engleză)

ZI

120

Biomateriale (în limba engleză)

ZI

120

3.

Facultatea de Geografie

Geografie

Turism si dezvoltare teritorială (în limba maghiară)

ZI

120

Planificare si dezvoltare regională

ZI

120

Geomatică

ZI

120

Amenajare si dezvoltare turistică

ZI

120

Analiză si amenajarea teritoriului

ZI

120

Geografie fizică aplicată

ZI

120

4.

Facultatea de Litere

Limbă si literatură

Literatura germană din Europa Centrală si de Sud-Est (în limba germană)

ZI

120

Studii irlandeze (în limba engleză)

ZI

120

Studii culturale britanice (în limba engleză)

ZI

120

Literatură si civilizatie - dialog intercultural în spatiul francofon (în limba franceză)

ZI

120

Studii de lingvistică si literatură maghiară (în limba maghiară)

ZI

120

Directii actuale în lingvistică (în limbile engleză, franceză)

ZI

120

Studii literare românesti

ZI

120

Istoria imaginilor - istoria ideilor

ZI

120

Limba română în context romanic

ZI

120

Germanistica în context european (în limba germană)

ZI

120

Lingvistică si didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne

ZI

120

Limbi moderne aplicate

Masterat european de interpretare de conferintă (în limbile română, engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă)

ZI

120

Masterat european de traductologie-terminologie (în limbile română, engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă)

ZI

120

Studii culturale

Cultură si societate - traditie si modernitate (în limba maghiară)

ZI

120

5.

Facultatea de Istorie si Filosofie

Istorie

Arheologie si studii clasice

ZI

120

Societate, artă, identităti în Europa Centrală. De la medieval la modernitate

ZI

120

Cercetarea si valorificarea patrimoniului cultural (în limba maghiară)

ZI

120

Istorie, memorie oralitate în secolul XX

ZI

120

Istorie, memorie oralitate în secolul XX

ID

120

Istoria si socioantropologia epocii moderne

ZI

120

Istoria si socioantropologia epocii moderne

ID

120

Istoria Europei de Sud-Est

ZI

120

Relatii internationale si studii europene

Istorie contemporană si relatii internationale (în limba maghiară)

ZI

120

Managementul relatiilor internationale si politicilor europene

ZI

120

Stiinte politice

Managementul securitătii în societatea contemporană

ZI

120

Managementul securitătii în societatea contemporană

ID

120

Studii culturale

Studii iudaice

ZI

120

Stiinte ale comunicării

Stiintele informării si documentării

ZI

120

Stiintele informării si documentării (Biblioteconomie si arhivistică)

ID

120

Filosofie

Filozofie antică si medievală

ZI

120

Investigatii filosofice aplicate

ZI

120

Filozofie, cultură, comunicare

ZI

120

6.

 

 

 

 

Asistentă socială

Gerontologie socială

ZI

120

Asistenta socială pentru sănătate mentală (în limba maghiară)

ZI

120

Masterat european în drepturile copiilor

ZI

120

Asistentă socială bazată pe dovezi

ZI

120

Politici si servicii sociale

ZI

120

Sociologie

Antropologie aplicată

ZI

120

Cercetare sociologică avansată

ZI

120

Comunicare, societate si mass media

ZI

120

Sociologie aplicată în conducerea institutiilor publice si a ONG-urilor (în limba maghiară)

ZI

120

Sociologie aplicată în dezvoltarea locală (în limba maghiară)

ZI

120

7.

Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei

Stiinte ale educatiei

Consiliere scolară si asistentă psihopedagogică

ZI

120

Psihologie

Psihologie educatională si consiliere în scoală

ZI

120

Consultantă si interventie psihologică (în limba maghiară)

ZI

120

Psihologie clinică, consiliere psihologică si psihoterapie

ZI

120

Psihologia resurselor umane si sănătate organizatională

ZI

120

Tehnici psihologice pentru controlul comportamentului si dezvoltarea potentialului uman

ZI

120

8.

Facultatea de stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Management

Administrare si comunicare internatională în afaceri

ZI

120

Strategii si politici de marketing

ID

120

Managementul dezvoltării afacerilor (în limba engleză)

ZI

120

Managementul resurselor umane

ZI

120

Managementul resurselor umane

ID

120

Managementul dezvoltării afacerilor

ZI

120

Managementul dezvoltării afacerilor

ID

120

International business management (în limba engleză)

ZI

120

Managementul dezvoltarii afacerilor (Sfântu Gheorghe)

ZI

120

Marketing

 

Marketing si gestiunea organizatiei (în limba franceză)

ZI

120

Strategii si politici de marketing

ZI

120

Strategii si politici de marketing

ID

120

Finante

Bănci si piete de capital

ZI

120

Finante corporative - asigurări

ZI

120

Finante corporative - asigurări

ID

120

Gestiune financiară corporativă (în limbile maghiară si engleză)

ZI

120

Bănci si piete de capital

ID

120

Contabilitate

Diagnostic si evaluare

ZI

120

Expertiză contabilă si audit

ZI

120

Management contabil, audit si control

ZI

120

Management contabil, audit si control

ID

120

Economie si afaceri internationale

Management international (în limba germană)

ZI

120

Afaceri internationale

ZI

120

Afaceri internationale

ID

120

Economie

Gestiunea si evaluarea proiectelor

ZI

120

Agrobusiness

ZI

120

Dezvoltare regională durabilă

ZI

120

Economia resurselor naturale

ZI

120

Economia mediului

ZI

120

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor în turism, comert si servicii

ZI

120

Management hotelier

ID

120

Cibernetică, statistică si informatică economică

E-Business

ZI

120

E-Business

ID

120

Sisteme de asistare a deciziilor economice

ZI

120

Sisteme de asistare a deciziilor economice

ID

120

Econometrie si statistică aplicată

ZI

120

9.

Facultatea de Studii Europene

Relatii internationale si studii europene

Societate mediatică

ZI

120

Societate mediatică

ID

120

Afaceri europene si management de programe

ZI

120

Studii politice europene comparate: Germania si Europa de Est (în limba germană)

ZI

120

Studii politice europene comparate (în limba franceză)

ZI

120

Studii transatlantice

ZI

120

Afaceri europene si management de programe

ID

120

Stiinte ale educatiei

Management educational

ZI

120

Studii culturale

Stiintă si religie

ZI

120

Economie

Strategia europeană a dezvoltării durabile

ZI

120

Management

Management performant

ZI

120

 

10.

Facultatea de Business

Administrarea afacerilor

Management hotelier

ZI

120

Administrarea afacerilor

ZI

120

Administrarea afacerilor

ID

120

11 .

Facultatea de Stiinte Politice, Administrative si ale Comunicării

Stiinte politice

Gen si oportunităti egale

ZI

120

Proiectarea cercetării si analiza datelor în stiintele sociale (în limba engleză)

ZI

120

Managementul organizatiilor politice

ZI

120

Stiinte ale comunicării

Comunicare mediatică

ZI

120

Relatii publice

ZI

120

Publicitate

ZI

120

Comunicare socioculturală - în limba maghiară

ZI

120

Productie media

ZI

120

Stiinte administrative

Administratie publică (în limba engleză)

ZI

120

Politici de sănătate si management sanitar

ZI

120

Managementul crizelor si conflictelor (în limba engleză)

ZI

120

12.

Facultatea de Educatie Fizică si Sport

Educatie fizică si sport

Educatie fizică, fitness si agrement în turism

ZI

120

Kinetoterapie în afectiunile aparatului locomotor

ZI

120

Antrenament si performantă sportivă

ZI

120

13.

Facultatea de Teologie Greco-Catolică

Teologie

Teologie biblică

ZI

120

Arheologie crestină

ZI

120

Teologie pastorală în comunitătile ecleziale (Blaj)

ZI

120

14.

Facultatea de Teologie Reformată

Teologie

Teologie aplicată (în limba maghiară)

ZI

120

Teologie-Muzică-Educatie (în limba maghiară)

ZI

120

15.

Facultatea de Teologie Romano-Catolică

Teologie

Teologie, cultură si societate

ZI

120

Consiliere pastorală (în limba maghiară)

ZI

120

16.

Facultatea de Teatru si Televiziune

Teatru

Teatru, film si multimedia

ZI

120

17.

Facultatea de Biologie si Geologie

Geologie

Geologia bazinelor sedimentare

ZI

120

Mineralogie aplicată si petrologie

ZI

120

Biologie

Biologie didactică

ZI

120

Biotehnologie moleculară

ZI

120

Biotransformări celulare

ZI

120

Ecologie sistemică si conservare

ZI

120

Utilizarea si protectia resurselor biologice (în limba maghiară)

ZI

120

Ecologie terestră si acvatică (în limba maghiară)

ZI

120

18.

Facultatea de Chimie si Inginerie Chimică

Chimie

Chimie avansată (în limba română si limba engleză)

ZI

120

Tehnici moderne de sinteză în chimie (în limba maghiară)

ZI

120

Inginerie chimică

Inginerie chimică avansată de proces (în limba engleză)

ZI

90

Ingineria materialelor si protectia mediului (în limba engleză)

ZI

90

Ingineria proceselor organice si biochimice (în limba engleză)

ZI

90

19.

Facultatea de Stiinta Mediului

Stiinta mediului

Evaluarea si managementul mediului

ZI

120

Evaluarea riscului si securitatea mediului

ZI

120

Gestiunea si protectia mediului

ZI

120

Schimbări climatice si fenomene extreme de risc

ZI

120

Calitatea mediului si surse energetice

ZI

120

20.

Facultatea de Teologie Ortodoxă

Teologie

Doctrină si hermeneutică crestin-ortodoxă

ZI

120

Pastoratie si duhovnicie

ZI

120

Ortodoxie Românească si viată liturgică

ZI

120

Artă sacră - Conservarea, restaurarea si crearea bunurilor culturale

ZI

120

 

18. ACADEMIA DE MUZICĂ „GHEORGHE DIMA” DIN CLUJ-NAPOCA

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licentă

Programul de studiu de master acreditat

Forma de

învătământ

Numărul

de credite

1.

Facultatea de Artă Scenică

Muzică

Artele spectacolului muzical

ZI

120

2.

Facultatea Teoretică

Muzică

Pedagogie Muzicală

ZI

120

Compozitie, Muzicologie, Dirijat

ZI

120

3.

Facultatea de Interpretare Muzicală

Muzică

Interpretare muzicală

ZI

120

 

19. UNIVERSITATEA „OVIDIUS” DIN CONSTANTA

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licentă

Programul de studiu de master acreditat

Forma de

învătământ

Numărul

de credite

1.

Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei

Psihologie

Psihologie sportivă

ZI

120

Psihologie militară

ZI

120

Psihodiagnoza complexă a personalitătii

ZI

120

Stiinte ale educatiei

Educatie timpurie

ZI

120

Terapii si compensare în tulburări de comunicare

ZI

120

Management educational

ZI

120

Didactici speciale - Religie

ZI

120

Didactici speciale - Matematică

ZI

120

Didactici speciale - Istorie

ZI

120

Strategii de comunicare si învătare eficientă în învătământul primar

ZI

120

Educatie incluzivă

ZI

120

2.

Facultatea de Stiinte Economice

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor în turism, comert si servicii

ZI

120

Administrarea si auditul proiectelor de afaceri

ZI

120

Administrarea afacerilor în întreprinderile mici si mijlocii (Master profesional bilingv - diplomă dublă)

ZI

120

Asigurarea calitătii în afaceri

ZI

120

Economie si afaceri internationale

Administrarea afacerilor internationale

ZI

120

Politici europene de dezvoltare regională

ZI

120

Contabilitate

Contabilitatea si auditul afacerilor

ZI

120

Tehnici contabile si financiare pentru gestiunea afacerilor

ZI

120

3.

Facultatea de Teologie

Teologie

Studii religioase si juridico-canonice ale celor trei Religii Monoteiste (mozaică, crestină si islamică)

ZI

120

Teologie practică

ZI

120

Teologie ortodoxă. Strategii de comunicare

ZI

120

Istoria culturii si civilizatiei crestine în sud-estul Europei

ZI

120

Managementul turismului religios

ZI

120

Literatura patristică, limbi clasice si slava veche

ZI

120

Teologie sistematică

ZI

120

Teologie biblică

ZI

120

4.

Facultatea de Arte

Muzică

Arta spectacolului liric

ZI

120

5.

Facultatea de Educatie Fizică si Sport

Educatie fizică si sport

Educatie fizică si sport scolar

ZI

120

Performantă în sport

ZI

120

6.

Facultatea de Stiinte ale Naturii si Stiinte Agricole

Biologie

Conservarea biodiversitătii

ZI

120

Valorificarea principiilor bioactive din plante indigene

ZI

120

Stiinta mediului

Managementul impactelor de mediu

ZI

120

Dezvoltarea durabilă în zona costieră si valorificarea eco-turistică a spatiului litoral

ZI

120

Agricultura

Agricultură Ecologică

ZI

90

Controlul si monitorizarea produselor agricole

ZI

90

Sisteme de agricultură si monitorizarea zonelor vulnerabile la secetă

ZI

90

7.

Facultatea de Matematică si informatică

Matematică

Modelare si tehnologii informatice

ZI

120

Structuri matematice fundamentale

ZI

120

Informatica didactică

ZI

120

Matematica didactica

ZI

120

8.

Facultatea de Fizică, Chimie, Electronică si Tehnologia Petrolului

Fizică

Fizică si tehnologia materiei condensate

ZI

120

Chimie

Chimia si managementul calitătii produselor de consum si a mediului

ZI

120

9.

Facultatea de Litere

Limbă si literatură

Studii anglo-americane

ZI

120

Limba franceză si plurilingvism în spatiul european

ZI

120

Comunicare si discurs intercultural în spatiul european

ZI

120

Studii de românistică

ZI

120

10.

Facultatea de Istorie si Stiinte Politice

Istorie

Antropologie si istorie europeană

ZI

120

Politică mondială si europeană

ZI

120

11.

Facultatea de Drept si Stiinte Administrative

Stiinte administrative

Guvernare si administratie publică europeană

ZI

120

Administratie europeană. Institutii si politici publice

ZI

120

Managementul institutiilor publice

ZI

120

 

20. UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licentă

Programul de studiu de master acreditat

Forma de

învătământ

Numărul

de credite

1.

Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor

Management

Managementul resurselor umane

ZI

120

Managementul organizatiilor publice

ZI

120

Managementul afacerilor

ZI

120

Antreprenoriat si administrarea afacerilor

ZI

120

Economie si afaceri internationale

Dezvoltare regională si proiecte europene

ZI

120

Economie si afaceri europene

ZI

120

Economie si administrarea afacerilor internationale (în limba engleză)

ZI

120

Marketing

Marketing si comunicare în afaceri

ZI

120

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor în turism, comert si servicii (Drobeta-Turnu Severin)

ZI

120

Finante

Finante publice si securitate socială

ZI

120

Analiza si evaluarea financiară a organizatiilor

ZI

120

Management financiar-bancar

ZI

120

Finante si administrarea afacerilor

ZI

120

Management Financiar Bancar (Drobeta-Turnu Severin)

ZI

120

Contabilitate

Management contabil, expertiză si audit (Drobeta-Turnu Severin)

ZI

120

Economia proprietătilor imobiliare

ZI

120

Audit si management financiar-contabil

ZI

120

Contabilitate si raportări financiare conforme cu standardele internationale

ZI

120

Cibernetică, statistică si informatică economică

Managementul afacerilor electronice

ZI

120

E-Business administration (în limba engleză)

ZI

120

2.

Facultatea de Istorie, Filosofie, Geografie

Sociologie

Dezvoltare comunitară si integrare europeană

ZI

120

Societate, comunicare si mass-media

ZI

120

Stiinte politice

Securitate natională si euro-atlantică

ZI

120

Geografie

Mediul geografic - valorificarea si protectia resurselor naturale

ZI

120

Istorie

Români în istoria Europei

ZI

120

Istoria ideii de Europa

ZI

120

Filosofie

Filozofie contemporană

ZI

120

3.

Facultatea de Matematică si Informatică

Matematică

Matematici aplicate

ZI

120

Informatică

Metode si modele în inteligenta artificială

ZI

120

4.

Facultatea de Fizică

Fizică

Fizică teoretică

ZI

120

Fizica materialelor

ZI

120

5.

Facultatea de Chimie

Chimie

Chimie aplicată

ZI

120

Chimia compusilor biologic activi

ZI

120

6.

Facultatea de Litere

Limbă si literatură

Paradigme ale comunicării organizationale

ZI

120

Studii anglo-americane

ZI

120

Limba engleză, studii teoretice si aplicate

ZI

120

Limba franceză, didactică si literaturi în spatiul francofon

ZI

120

Modele clasice în cultura română

ZI

120

Literatura română în context european

ZI

120

Limba română actuală - structură, dinamică si functionalitate

ZI

120

Limbile romanice în sincronie si în diacronie

ZI

120

Limba engleză si limba franceză traducere si terminologie juridică europeană

ZI

120

7.

Facultatea de Drept si Stiinte Administrative

Drept

 

Drepturile omului

ZI

90

Drept public

ZI

90

Stiinte penale

ZI

90

Drept privat

ZI

90

Dreptul afacerilor

ZI

90

Stiinte administrative

Stiinte administrative

ZI

120

8.

Facultatea de Educatie Fizică si Sport

Educatie fizică si sport

Activitate motrică curriculară si extracurriculară

ZI

120

Kinetoterapie în reeducarea neuromotorie

ZI

120

Performantă în sport

ZI

120

9.

Facultatea de Electrotehnică

Inginerie aerospatială

Sisteme complexe pentru inginerie aerospatială

ZI

120

 

21. UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALATI

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licentă

Programul de studiu de master acreditat

Forma de

învătământ

Numărul

de credite

1.

Facultatea de Nave

Inginerie navală si navigatie

Arhitectură navală în limba engleză

ZI

120

2.

Facultatea de Stiinta Calculatoarelor

Ingineria sistemelor

Sisteme informatice de conducere avansată

ZI

120

Calculatoare si tehnologia informatiei

Sisteme inteligente

ZI

90

3.

Facultatea de

Metalurgie si Stiinta

Materialelor

Ingineria materialelor

Materiale metalice avansate

ZI

120

Procese performante pentru calitatea materialelor si a mediului în metalurgie

ZI

120

Nanotehnologii si materiale multifunctionale

ZI

120

4.

Facultatea de inginerie din Brăila

Inginerie mecanică

Analiza asistată de calculator a dinamicii masinilor si echipamentelor tehnologice

ZI

120

5.

Facultatea de Stiinte