MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 764         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 12 noiembrie 2008

 

SUMAR

 

ACTE ALE CURTII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI

 

Hotărârea din 10 noiembrie 2005 în Cauza Ionescu împotriva României

 

Rectificări la:

- Hotărârea Guvernului nr. 802/2008


 

ACTE ALE CURTII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI

 

CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI

 

SECTIA A TREIA

 

HOTĂRÂREA din 10 noiembrie 2005

în Cauza Ionescu împotriva României

(Cererea nr. 38.608/97)

(Reparatie echitabilă)

în Cauza Ionescu împotriva României

 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Sectia a treia), statuând în cadrul unei camere formate din: domnii B.M. Zupančič, presedinte, J. Hedigan, L. Caflisch, C. Bîrsan, doamnele A. Gyulumyan, R. Jaeger, M. E. Myjer, judecători, si din domnul M. Villiger, grefier adjunct de sectie,

după ce a deliberat în camera de consiliu la data de 13 octombrie 2005,

pronuntă următoarea hotărâre, adoptată la această dată:

PROCEDURA

1. La originea Cauzei se află o cerere (nr. 38.608/97) îndreptată împotriva României, prin care un cetătean al acestui stat, domnul Paul Ionescu (reclamantul), a sesizat Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Comisia) la data de 22 iulie 1997 în temeiul art. 25 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale (Conventia).

2. Reclamantul, căruia i-a fost încuviintată cererea de asistentă judiciară din oficiu, este reprezentat de domnul S. Răduletu, avocat în Craiova. Guvernul român (Guvernul) a fost reprezentat prin agentul său, doamna Roxana Rizoiu, din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

3. Prin hotărârea din 2 noiembrie 2004 (hotărârea privind admisibilitatea si fondul cauzei), Curtea a constatat, în unanimitate, încălcarea art. 6 § 1 din Conventie si, respectiv, art. 1 din Protocolul nr. 1 la Conventie. Mai exact, aceasta a decis că art. 6 § 1 a fost încălcat din cauza lipsei unui proces echitabil si a îngrădirii dreptului de acces la o instantă (Ionescu împotriva României, nr. 38.608/97, §§ 36-39). În ceea ce priveste art. 1 din Protocolul nr. 1 la Conventie, Curtea a apreciat că privarea de proprietate pretinsă de reclamant, ce rezultă din decizia Curtii Supreme de Justitie din 27 februarie 1997, nu avea nicio justificare si că reclamantul a suportat si continuă să suporte o povară specială si exorbitantă (ibidem, §§ 44-46).

4. Întemeindu-se pe art. 41 din Conventie, reclamantul solicită, cu titlu de reparatie echitabilă, restituirea bunului în litigiu sau acordarea unei sume echivalente cu valoarea sa actuală, pe care o estimează la 250.000 dolari americani (USD). De asemenea, el solicită acordarea sumei de 50.000 USD pentru lipsa de folosintă a bunului, precum si suma de 75.000 USD cu titlu de prejudiciu moral. În sfârsit, el solicită restituirea cheltuielilor de judecată, însă fără a indica cu exactitate suma.

5. Având în vedere că aspectul aplicării art. 41 din Conventie nu se află în stare de judecată, Curtea a rezervat această chestiune si a invitat Guvernul si reclamantul să îi trimită în scris, în termen de 6 luni, observatiile lor privind acest aspect si, în special, să îi aducă la cunostintă orice acord la care vor fi ajuns [ibidem, § 54, si pct. 6 a), b) si c) din dispozitiv].

6. În urma modificării compunerii sectiilor Curtii (art. 25 § 1 din Regulament), prezenta cerere a fost atribuită Sectiei a treia, astfel remaniată (art. 52 § 1).

7. Atât reclamantul, cât si Guvernul au formulat observatii.

8. Din documentele prezentate de părti rezultă că prin decizia definitivă din data de 2 iunie 2005 a Înaltei Curti de Casatie si Justitie a fost admisă o a doua actiune în revendicare imobiliară pe care reclamantul o introdusese pe rolul instantelor nationale împotriva Consiliului Local al Municipiului Bucuresti. Totusi, reclamantul se află în imposibilitatea de a reintra în posesia bunului, deoarece statul l-a vândut în anul 1997 către un tert care îl ocupa în calitate de chirias. La o dată neprecizată, reclamantul a introdus împotriva terţului cumpărător o actiune în revendicare si în constatarea nulitătii contractului de vânzare-cumpărare mentionat mai sus. Această actiune se află si în prezent pe rolul judecătoriei de sector din Bucuresti.

ÎN DREPT

9. Conform art. 41 din Conventie,

„Dacă Curtea declară că a avut loc o încălcare a Conventiei sau a protocoalelor sale si dacă dreptul intern al înaltei părti contractante nu permite decât o înlăturare incompletă a consecintelor acestei încălcări, Curtea acordă părtii lezate, dacă este cazul, o reparatie echitabilă.”

A. Prejudiciul material

10. În principal, reclamantul solicită restituirea bunului în litigiu. El arată că, desi a avut câstig de cauză în cea de-a doua actiune în revendicare împotriva Consiliului Local al Municipiului Bucuresti, se află în imposibilitatea de a intra în posesia imobilului, din moment ce acesta a fost vândut de stat unui tert. El întelege să primească, în cazul nerestituirii acestuia, o sumă corespunzătoare valorii actuale a bunului său. El estimează această sumă la valoarea de 250.000 USD, si anume, conform preturilor practicate de agentiile imobiliare din Bucuresti, 100.000 USD pentru casă si 150.000 EUR pentru terenul aferent.

De asemenea, el solicită suma de 50.000 USD pentru lipsa de folosintă a bunului, arătând că statul a obtinut foloase substantiale nejustificate din închirierea si apoi din vânzarea imobilului.

11. În observatiile sale, Guvernul contestă sumele solicitate de reclamant. Încă de la început, acesta subliniază că reclamantul nu poate pretinde restituirea întregului teren, astfel cum exista la data construirii casei, deoarece în urma exproprierii ce a avut loc în anul 1937 o parte a acestuia reprezintă drum public.


El consideră că preturile agentiilor imobiliare invocate de reclamant nu pot fi folosite ca bază de evaluare a bunului în litigiu, a cărui valoare ar fi, conform concluziilor unei expertize tehnice comunicate Curtii, de 76.099 USD.

12. În ceea ce priveste lipsa de folosintă solicitată de reclamant, Guvernul sustine că, chiar dacă dreptul de proprietate al reclamantului nu a fost desfiintat, el era obligat în orice caz, în temeiul Legii nr. 17/1994, să prelungească contractul de închiriere a locuintei încheiat de stat cu chiriasul imobilului înainte de recunoasterea dreptului său de proprietate asupra acestui imobil. Bazându-se pe raportul de expertiză mentionat mai sus, Guvernul evaluează suma chiriilor pe care reclamantul le-ar fi putut percepe la valoarea de 1.547 USD.

13. Curtea observă că, în pofida solutionării favorabile a celei de-a doua actiuni în revendicare, reclamantul se află în prezent în imposibilitatea de a intra în posesia imobilului din cauza vânzării acestuia de către stat unui tert.

14. Curtea apreciază, în raport de circumstantele spetei, că restituirea bunului litigios, astfel cum a fost dispusă prin sentinta din 11 iulie 1995 a Tribunalului Bucuresti, l-ar repune pe reclamant, pe cât posibil, într-o situatie echivalentă cu cea în care s-ar fi aflat dacă cerintele art. 1 din Protocolul nr. 1 la Conventie nu ar fi fost încălcate.

Aceasta ar fi situatia sub rezerva oricărei pretentii pe care tertul cumpărător ar putea să o aibă asupra proprietătii imobilului, pretentie ce ar intra în domeniul de competentă al instantelor interne (vezi, mutatis mutandis, Brumărescu împotriva României (reparatie echitabilă) [MC], nr. 28.342/95, § 22, CEDO 2001-I).

15. Dacă statul pârât nu procedează la această restituire, Curtea decide ca acesta să îi achite reclamantului, cu titlu de daune materiale, valoarea actuală a bunului.

Tinând cont de concluziile expertizei imobiliare furnizate de Guvern si de informatiile de care dispune asupra preturilor de pe piata imobiliară din Bucuresti, Curtea estimează valoarea de circulatie actuală a casei si a terenului aferent la suma de 100.000 EUR.

16. În ceea ce priveste sumele solicitate pentru lipsa de folosintă a bunului, Curtea nu le poate acorda, având în vedere faptul că a dispus restituirea bunului cu titlu de reparare a prejudiciului, în conformitate cu art. 41 din Conventie, însă ea va putea tine cont de privarea de proprietate suferită de reclamant cu ocazia reparatiei prejudiciului moral (vezi, mutatis mutandis, Sofletea împotriva României, nr. 48.179/99, § 42, 25 noiembrie 2003).

B. Prejudiciul moral

17. Reclamantul solicită suma de 75.000 USD pentru prejudiciul moral suportat din cauza suferintei ce i-a fost produsă în anul 1997 de către Curtea Supremă de Justitie, care l-a privat de bunul său.

18. Guvernul se opune acestei pretentii, considerând că nu ar trebui retinut niciun prejudiciu moral, deoarece acest prejudiciu nu a fost dovedit si nu a fost stabilită nicio legătură de cauzalitate între procedurile ce au făcut obiectul prezentei cereri si suferintele pretinse de reclamant.

19. Curtea consideră că evenimentele în cauză au dus la grave ingerinte în dreptul reclamantului de a i se respecta bunul, în dreptul de acces la un tribunal si în dreptul la un proces echitabil, constituind un prejudiciu moral, pentru care suma de 7.500 EUR reprezintă o reparatie echitabilă.

C. Cheltuieli de judecată

20. Reclamantul solicită rambursarea cheltuielilor de judecată, dar fără a specifica vreo sumă si fără a prezenta vreun decont în acest sens.

21. Guvernul nu se opune la restituirea cheltuielilor efectuate, cu conditia prezentării de documente justificative.

22. Având în vedere că reclamantul nu a justificat cheltuielile de judecată pretinse, Curtea decide să nu îi aloce nicio sumă cu acest titlu (vezi, mutatis mutandis, Oprea si altii împotriva României, nr. 33.358/96, 16 iulie 2002, § 56).

D. Dobânzi moratorii

23. Curtea consideră potrivit ca rata dobânzii moratorii să se bazeze pe rata dobânzii facilitătii de împrumut marginal a Băncii Centrale Europene, majorată cu 3 puncte procentuale.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN UNANIMITATE,

CURTEA hotărăste:

1. ca statul pârât să îi restituie reclamantului, în cel mult 3 luni de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, conform art. 44 § 2 din Conventie, imobilul în litigiu si terenul aferent;

2. ca, în lipsa acestei restituiri, statul pârât să îi plătească reclamantului, în acelasi termen de 3 luni, suma de 100.000 EUR (una sută mii euro) cu titlu de daune materiale;

3. ca statul pârât să îi plătească reclamantului, în acelasi termen de 3 luni, suma de 7.500 EUR (sapte mii cinci sute euro) cu titlu de daune morale;

4. ca sumele respective să fie convertite în moneda statului pârât, la cursul de schimb valabil la data plătii,

5. ca, începând de la expirarea termenului mentionat mai sus si până la efectuarea plătii, aceste sume să se majoreze cu o dobândă simplă având o rată egală cu cea a facilitătii de împrumut marginal a Băncii Centrale Europene valabilă în această perioadă, majorată cu 3 puncte procentuale;

6. respinge cererea de reparatie echitabilă în rest.

Întocmită în limba franceză, apoi comunicată în scris la data de 10 noiembrie 2005, cu aplicarea art. 77 §§ 2 si 3 din Regulament.

 

Boštjan M. Zupančič,

 

presedinte

 

 

Mark Villiger,

 

grefier adjunct


RECTIFICĂRI

 

La Hotărârea Guvernului nr. 802/2008 pentru aprobarea primei delimitări a colegiilor uninominale pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 595 din 8 august 2008, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- În anexa nr. 8 - Delimitarea colegiilor uninominale în Circumscriptia electorală nr. 8 - Judetul Brasov, la lit. A. Colegii uninominale pentru alegerea Camerei Deputatilor, Colegiul uninominal nr. 5 Municipiul Brasov, în caseta din coloana „Localităti (municipii, orase, comune)/străzi, numere postale”:

- în loc de: „Străzile Albă, Armoniei, Agriselor, Apullum, Avram Iancu de la nr. 1 si 2 la nr. 31 si 34, Babes Victor, Banatului, Basarabia, Bihorului, Bisericii Române de la nr. 71 si 29 la final, Blaga Lucian, Boliac Cezar, Brânduselor de la nr. 1 si 2 la nr. 35 si 78, Cantacuzino Ioan Dr., Cantemir Dimitrie, Caragiale Ion Luca, Castanilor, Cârlova Vasile, Cicoarei, Cocea N. D., Codrii Cosminului, Colinei, Consiliul Europei, Costin Miron, Cranta Maior, Creangă Ion, Crisana, Cuza Alexandru Ion, Davila Alex. Dr, Dealul Melcilor, Dealul Morii, 13 Decembrie de la nr. 1 si 2 până la nr. 57 si 87, Diminetii, Dobrogea, Dobrogeanu Gherea, Dorobantilor, Felix Dr, Gării, Gârleanu Emil, Grădinarilor, Grivitei, Grozăvescu Traian, Hasdeu Bogdan Petriceicu, Hărmanului de la nr. 1 si 2 la nr. 35 si 78, Iasomiei, Ionescu Toma Dr, Ipătescu Ana, Izvorul Rece, Jianu Iancu, Kogălniceanu Mihail, Lazăr Gheorghe, Lăcrămioarelor, Lehmann Karl, Lotrului, Luchian Stefan Pictor, 1 Mai, 9 Mai, Maniu Iuliu, Maior Petru, Maramures, Matei Basarab, Meseriasilor, Mihai Viteazul de la nr. 1 si 2 la nr. 23 si 114, Mircea cel Bătrân, Mironescu Stefan, Moldovei, Muntenia, Napoca, Neagoe Basarab, Negoiul, 15 Noiembrie, Oasului, Olarilor, Oituz, Oltenia, Ovidiu, Pandurilor, Pavelescu Cincinat, Păltinis, Petuniei, Pietii, Pincio Păun, Plevnei, Pop Pictor, Posada, Prahova, Racovită Emil, Rares Petru, Română, Rosiorilor, Rosiorilor Fundătură, Sahia Alexandru, Sincai Gheorghe, Sânzienelor, Serii, Sitei, Slavici Ioan, Stefan cel Mare, Teatrului, Teclu Nicolae, Teutsch Mattis, Titulescu Nicolae, Toamnei, Transilvaniei, Tebea, Universitătii, Varga Ecaterina, Verii, Victoriei, Vlad Tepes, Vladimirescu Tudor, Vlaicu Aurel, Vuia Traian, Vulcan, Aninoasa, Băiulescu Gheorghe, Baritiu Gheorghe, Bălcescu Nicolae, Beethoven Ludwig, Benkner Hans, Bărnutiu Simon, Brediceanu Valeriu, Buzoianu Colonel, Calea Poienii, Castelului, Cerbului, Cetătuia, Coresi Diaconul, Cosbuc George, Dealul Cetătii, Dealul de Jos, Dinicu Grigoras, După Ziduri, Eminescu Mihai, Enescu George, Eroilor, Făgetului, Filimon Nicolae, Furcii, Goth Johan, Hirscher A, Honterus Johanes, Ioan Sfântul, Iorga Nicolae, Iosif Stefan Octavian, Livezii Sir, Lungă de la nr. 1 si 2 la nr. 65 si 64, Lupeni Alee, Marinescu I.Dr, Muresenilor, Penes Curcanul, Poarta Schei, Politehnicii, Postăvarului, Ratiu Ion, Republicii, Revolutiei, Richter Paul, Roth Ludwig Stefan, Russo Alecu, Sadoveanu Mihail, Sfatului Piată, Sforii, Saguna Andrei, Wagner Valentin, Weiss Michael Arbore Luca Spătarul, Băilor, Bâlea, Bisericii Sfântul Nicolae, Birt Ilie Căpitan, Brâncoveanu Constantin, Caraiman, Ceahlău, Cetinii, Cibinului, Ciocârliei, Clăbucet, Coastei, Coltul Putinarilor, Costitei, Cotun, Curcanilor, Dealul Spirii, Dealul Spirii Alee, Demetrescu Traian, Democratiei, Dima Gheorghe, După Grădini, După Iniste, După Iniste Alee, Egalitătii, Fântâna Rosie, Fântânitei, Harghita, Hategului, Iezer, Ineu, Ispirescu Petre, Învătătorilor, Junilor, Kollar Gustav, Lacea Constantin, Latină, Măcin, Mălăiesti, Milescu Spătar, Milescu Spătar Alee, Mircesti, Mosoiu Traian General, Neajlov, Nisipului de Jos, Nisipului de Sus, Pajistei, Pann Anton, Parângului, Pe Tocile, Persani, Petofi Alexandru, Piatra Mare, Pietrosu, Plăiesilor Sir, Podragu, Podul Cretului, Podul lui Grid, Printre Grădini, Printre Pietre, Prundului, Retezat, Saftu Vasile Protopop, Semenicului, Sion Gheorghe, Stâncii, Stejerisului, Trotus, Tibles, Tibles Fundătură, Unirii Piată, Valea Rece, Valea Tei, Variste, Vrancei, Warthe, Zarand, Poiana Soarelui, Poiana Ursului, Poiana Doamnei, Poiana lui Neagoe, Poiana Ruia, Poiana lui Brâncă, Poiana lui Stechil, Fântânita cu Brad, Fântânita Călugărului, Valea Cheii, Valea Dragă, Drumul Sulinar, Valea Lungă, Valea Sticlăriei, Stânii, Vânătorului, Mioarei, Doinasului, Pastorului”se va citi: „Străzile Albă, Armoniei, Agriselor, Apullum, Avram Iancu, Dr. Victor Babes, Banatului, Basarabia, Bihorului, Bisericii Române de la nr. 71 si 90 la final, Blaga Lucian, Cezar Bolliac, Brânduselor de la nr. 1 si 2 la nr. 35 si 78, Dr. Ion Cantacuzino, Cantemir Dimitrie, Caragiale Ion Luca, Castanilor, Cârlova Vasile, Cicoarei, Cocea N. D., Codrul Cosminului, Colinei, Consiliul Europei, Costin Miron, Cranta Maior, Creangă Ion, Crisana, Cuza Alexandru Ion, Dr. Alexandru Davilla, Dealul Melcilor, Dealul Morii, 13 Decembrie de la nr. 1 si 2 până la nr. 57 si 82, Diminetii, Dobrogea, Constantin Dobrogeanu Gherea, Dorobantilor, Dr. Iacob Felix, Gării, Gârleanu Emil, Grădinarilor, Grivitei, Grozăvescu, Hasdeu Bogdan Petriceicu, Hărmanului de la nr. 1 si 2 la nr. 27 si 68, Iasomiei, Ionescu Toma Dr, Ipătescu Ana, Izvorul Rece, Jianu Iancu, Kogălnicenu Mihail, Lazăr Gheorghe, Lăcrămioarelor, Lehmann Karl, Lotrului, Luchian Stefan Pictor, 1 Mai, 9 Mai, Maniu Iuliu, Maior Petru, Maramures, Matei Basarab, Meseriasilor, Mihai Viteazul de la nr. 1 si 2 la nr. 23 si 114, Mircea cel Bătrân, Mironescu Stefan, Moldovei, Munteniei, Napoca, Neagoe Basarab, Negoiul, 15 Noiembrie, Oasului, Olarilor, Oituz, Olteniei, Ovidiu, Pandurilor, Pavelescu Cincinat, Păltinis, Petuniei, Pietii, Ion Păun Pincio, Plevnei, Pop Pictor, Posada, Prahova, Racovită Emil, Rares Petru, Română, Rosiorilor, Rosiorilor Fundătură, Sahia Alexandru, Sincai Gheorghe, Sânzienelor, Serii, Sitei, Ion Slavici, T tefan cel Mare, Piata Teatrului, Teclu Nicolae, Teutsch Mattis, Titulescu Nicolae, Toamnei, Transilvaniei, ebea, Universitătii, Varga Ecaterina, Vânătorii de Munte, Verii, Bulevardul Victoriei, Vlad Tepes, Vladimirescu Tudor, Vlaicu Aurel, Vuia Traian, Vulcan, Aninoasa, Dr. Gheorghe Baiulescu, Baritiu Gheorghe, Bălcescu Nicolae, Sirul Ludwig Van Beethoven, Benkner Hans, Bărnutiu Simon, Tiberiu Brediceanu, Col. Ion Buzoianu, Calea Poienii, Castelului, Suisul Castelului, Cerbului, Cetătuia, Coresi Diaconul, Cosbuc George, Dealul Cetătii, Dealul de Jos, Dinicu Grigoras, După Ziduri, Eminescu Mihai, Enescu George, Bulevardul Eroilor, Făgetului, Filimon Nicolae,


Furcii, Johann Gott, Apollonia Hirscher, Curtea Johannes Honterus, Sfântul Ioan, Iorga Nicolae, Stefan Octavian Iosif Sirul Livezii, Lungă de la nr. 1 si 2 la nr. 65 si 64, Lupeni, Aleea Lupeni, Marinescu I.Dr, Muresenilor, Penes Curcanul, Poarta Schei, Politehnicii, Postăvarului, Dr. Ion Ratiu, Republicii, Revolutiei, Richter Paul, Stephan Ludwig Roth, Russo Alecu, Sadoveanu Mihail, Piata Sfatului, Sforii, Mitropolit Andrei Saguna, Wagner Valentin, Weiss Michael, Arbore Luca Spătarul, Băilor, Bâlea, Bisericii Sfântul Nicolae, Căpitan Ilie Birt, Brâncoveanu Constantin, Caraiman, Ceahlău, Cetinii, Cibinului, Ciocârliei, Clăbucet, Coastei, Coltul Putinarilor, Costitei, Cotun, Curcanilor, Dealul Capelei, Dealul Spirii, Aleea Dealul Spirii, Dealul Straja, Demetrescu Traian, Democratiei, Dima Gheorghe, După Grădini, După Iniste, Aleea După Iniste, Egalitătii, Fântâna Rosie, Fântânitei, Harghita, Hategului, Iezer, Ineu, Ispirescu Petre, Învătătorilor, Junilor, Kollar Gustav, Lacea Constantin, Latină, Măcin, Mălăiesti, Spătarul Nicolae Milescu, Aleea Spătarul Nicolae Milescu, Mircesti, Mosoiu Traian General, Neajlov, Nisipului de Jos, Nisipului de Sus, Pajistei, Pann Anton, Parângului, Pe Tocile, Persani, Sándor Petöfi, Piatra Mare, Pietrosu, Sirul Plăiesilor, Piscului, Podragu, Podul Cretului, Podul lui Grid, Poiana lui Lupan, Poiana cu Flori, Printre Grădini, Printre Pietre, Prundului, Retezat, Dr. Vasile Saftu, Semenicului, Sion Gheorghe, Stâncii, Stejerisului, Trotus, Tibles, Tibles Fundătură, Piata Unirii, Valea Rece, Valea Tei, Variste, Vrancei, Warthe, Zarand, Poiana Soarelui, Poiana Ursului, Poiana Doamnei, Poiana lui Neagoe, Poiana Ruia, Poiana lui Brâncă, Poiana lui Catepu, Poiana lui Stechil, Fântânita cu Brad, Fântânita Călugărului, Valea Cheii, Valea Dragă, Drumul Sulinar, Valea Lungă, Valea Sticlăriei, Stânii, Vânătorului, Mioaritei, Doinasului, Păstorului”.

- În anexa nr. 8 - Delimitarea colegiilor uninominale în Circumscriptia electorală nr. 8 - Judetul Brasov, la lit. A. Colegii uninominale pentru alegerea Camerei Deputatilor, Colegiul uninominal nr. 6 Municipiul Brasov, în caseta din coloana „Localităti (municipii, orase, comune)/străzi, numere postale”:

- în loc de: „Străzile Astra, Afinelor, Calea Bucuresti de la nr. 147 si nr. 200 la final, Bârseanu Andrei, Brazilor, Cameliei, Carcalechi Zaharia, Ciresului, Crizantemelor, Dorului, Ederii, Ferigii, Fontei, Frasinului, Garoafelor, Gării Dârste, Gării Noua, Ghiocelului, Giuglea Gheorghe, Gladiolelor, Gorunului, Lacurilor, Laminoarelor, Levănticăi, Liliacului, Luceafărul, Macului, Maximilian Valeriu Pictor, Mesteacănului, Mesotă Ioan, Minea Ilie, Murelor, Nucului, Nicola Nicolau, Nufărului, Otetului, Paltinului, Pinului, Plopilor, Perea Ioan, Prunului, Romanitei, Rozmarinului, Salcâmului, Socului, Stejarului, Teilor, Trandafirului, Ulmului, Visinului, Zorelelor, Alecsandri Vasile, Alunis, Arinului, Artarului, Calcarului, Carpenului, Cernei, Cris, Diana, Doinei, Fragilor, Ghindei, Grigorescu Nicolae Pictor, Jepilor, Klein Micu, Măcesului, Mestecănis, Molidului, Muncii, Mures, Murgu Eftimie, Odobescu Alexandru, Olt, Padina, Papiu Ilarian, Somes, Tâmpei, Temeliei, Valea Cetătii, Vârful cu Dor, Zmeurei, Albăstrelelor, Automotoarelor, Bogdan Alexandru Prof, Brânduselor de la nr. 37 si 80 la final, Bujorului, Busuiocului, Ceferistilor, Cerna Panait, Crinului, Dacia, Drezinei, Fanionului, Florilor, Fochistilor, Freziei, Grâului, Hărmanului de la nr. 29 si nr. 70 la nr. 47 si nr. 134, Hortenziei, 11 Iunie 1848, Lalelelor, Lămâitei, Locomotive, Magnoliei, Mărgăritarelor, Mecanicilor, Micsunelelor, Mimozei, Parcul Mic, Pavilioanele CFR, Rozelor, Saligny Anghel, Salviei, Semaforului, Telegrafului, Toporasului, Violetelor, Viorelelor, Vlahută Alexandru, Zambilelor” se va citi: „Străzile Astra, Afinelor, Aurel Marin, Calea Bucuresti de la nr. 147 si nr. 200 la final, Bârseanu Andrei, Brazilor, Fundătura Brazilor, Cameliei, Carcalechi Zaharia, Ciresului, Crizantemelor, Dorului, Ederei, Ferigii, Fontei, Frasinului, Garoafelor, Garofitei, Gării Dârste, Gării Noua, Ghiocelului, George Giuglea, Gladiolelor, Gorunului, Lacurilor, Laminoarelor, Levănticăi, Liliacului, Luceafărului, Macului, Maximilian Valeriu Pictor, Mesteacănului, Mesotă Ioan, Minea Ilie, Mugurului, Murelor, Nucului, Nicola Nicolau, Nufărului, Otelului, Paltinului, Păducelului, Pinului, Plopilor, Ioan Popea, Prunului, Romanitei, Rosmarinului, Salcâmului, Socului, Stejarului, Teilor, Trandafirului, Ulmului, Visinului, Zorelelor, Alecsandri Vasile, Alunis, Arinului, Artarului, Calcarului, Carpenului, Cernei, Crisului, Diana, Doinei, Fragilor, Ghindei, Grigorescu Nicolae Pictor, Jepilor, Klein Micu, Măciesului, Mestecănis, Molidului, Muncii, Muresului, Murgu Eftimie, Odobescu Alexandru, Oltului, Padina, Papiu Ilarian, Somesului, Tâmpei, Temeliei, Valea Cetătii, Vârful cu Dor, Zmeurei, Albăstrelelor, Automotoarelor, Bogdan Alexandru Prof, Brânduselor de la nr. 37 si 80 la final, Bujorului, Busuiocului, Ceferistilor, Cerna Panait, Crinului, Dacia, Drezinei, Fanionului, Florilor, Fochistilor, Freziei, Furnalelor, Turnătoriei, Grâului, Hărmanului de la nr. 29 si nr. 70 la nr. 47 si nr. 134, Hortenziei, 11 Iunie 1848, Lalelelor, Lămâitei, Locomotivei, Magnoliei, Mărgăritarelor, Mecanicilor, Micsunelelor, Mimozei, Narciselor, Parcul Mic, Pavilioanele CFR, Rozelor, Saligny Anghel, Salviei, Semaforului, Telegrafului, Toporasului, Aleea Violetelor, Viorelelor, Vlahută Alexandru, Zambilelor”.

- În anexa nr. 8 - Delimitarea colegiilor uninominale în Circumscriptia electorală nr. 8 - Judetul Brasov, la lit. A. Colegii uninominale pentru alegerea Camerei Deputatilor, Colegiul uninominal nr. 7 Municipiul Brasov, în caseta din coloana „Localităti (municipii, orase, comune)/străzi, numere postale”:

- în loc de: „Străzile Alexandru cel Bun, Apollo, Sfintii Arhangheli, Aurora, Aurelian, Aprily Lajos, Baba Novac, Babes Liviu Cornel, Berzei, Barbu Lăutaru, Bobaneu Stefan, Bologa Lucian Valeriu, Calea Bucuresti de la nr. 1 si 2 până la nr. 145 si nr. 198, Caisului, Carpatilor, Cocorului, Colonia Metrom, Cometei, Constelatiei, Cosmos, Decebal, Delavrancea Barbu, Fotino Misu, Galaxiei, Grigorescu Eremia, Ioneseu Crum, Înfrătirii, Jinga Victor, Jupiter, Lapedatu Ion Alex, Leiter Astrer, Lunii, Lukas Johan, Hedwig, Marte, Mercur, Meschendofer Harald, Mierlei, Minerva, Muncitorilor, Munteanu Gavril, Neptun, Oberth Hermann, Octavian Augustus, Orghidan Radu, Pantu Ioan, Panselelor, Pârâului, Poienelor, Popa Sapcă, Porumbescu Ciprian, Privighetorii, Sarmisegetuza, Saturn, Săcelelor, Sitarului, Soarelui, Suiu Sibianu Mircea, Stefan cel Mare, Szemler Ferencz, Târnavei, Tempea Radu, Tomis, Traian, Uranus, Venus, Vulturului, Vulturului Livadă, Zizinului de la nr. 1 si 2 la nr. 93 si nr. 102, Zorilor” se va citi: „Străzile


Alexandru cel Bun, Apollo, Sfintii Arhangheli, Augustin Bunea, Aurora, Aurelian, Aprily Lajos, Baba Novac, Liviu Cornel Babes, Berzei, Barbu Lăutaru, Stefan Bobancu, Bologa Lucian Valeriu, Calea Bucuresti de la nr. 1 si 2 până la nr. 145 si nr. 198, Caisului, Carpatilor, Dr. Liviu Cîmpeanu, Cocorului, Colonia Metrom, Cometei, Constelatiei, Cosmos, Decebal, Barbu Stefănescu Delavrancea, Fotino Misu, Galaxiei, G-ral Eremia Grigorescu, Ioneseu Crum, Înfrătirii, Jinga Victor, Jupiter, Lapedatu Ion Alex, Artur Leiter, Lunii, Johan Lukas Hedwig, Marte, Mercur, Meschendofer Harald, Mierlei, Minerva, Muncitorilor, Munteanu Gavril, Neptun, Oberth Hermann, Octavian Augustus, Orghidan Radu, Ioan C. Pantu Ioan, Panselelor, Pârâului, Poienelor, Popa Sapcă, Porumbescu Ciprian, Privighetorii, Sarmisegetuza, Saturn, Săcelelor, Sitarului, Soarelui, Mircea Suciu Sibianu, Stefan cel Mare, Szemler Ferencz, Târnavei, Tempea Radu, Tomis, Traian, Uranus, Ucenicilor, Venus, Vulturului, Livada Vulturului, Zizinului de la nr. 1 si 2 la nr. 93 si nr. 102, Zorilor”.

- În anexa nr. 8 - Delimitarea colegiilor uninominale în Circumscriptia electorală nr. 8 - Judetul Brasov, la lit. A. Colegii uninominale pentru alegerea Camerei Deputatilor, Colegiul uninominal nr. 8 Municipiul Brasov, în caseta din coloana „Localităti (municipii, orase, comune)/străzi, numere postale”:

- în loc de: „Străzile Abatorului, Abrud, Agricultorilor, Andreescu Ion Pictor, Anghel Dimitrie, Bârsa Repede, Bârsan Zahana, Benea Augustin, Blasius Simon, Bogdan Vodă, Bobului, Borzesti, Bran Ion Lemeny, Braniste Valeriu, Buzesti, Cânepii, Caliman Valeriu, Ciortea Aurel, Clemens Andreas, Codru Drăgusan Ioan, Colan Ioan, Corbea David, Dragos Vodă, Corvin Matei, Cosmesti, Cseret Mihaly, Dariu Ioan, Densinsianu Ovid, Doja Gheorghe, Dornei, Eder Hans, Soseaua Feldioarei de la nr. 1 si 2 la nr. 89 si 80, Flechtenmaher Al, Fronius Daniel, Fuiorului, Gimbăselului, Gospodarilor, Halasz Gyula, Hemiade Ion, Inului, Lanurilor, Lânii, Lânii Fundătură, Lecca Constantin, Lucacz Ion, Lucernei, Lungă de la nr. 252 si 255 la final, Metianu Ioan, Molnar Victor, Molnar Ianos, Morarului, Moress Wilhelm, Musetelului, Muslea Candid, Nica Gh. Constantin, Pop Nicolae, Pumnul Aron, Puscariu Sextil, Rădulescu Eliade Ion, Romer Iulius, Rosca Pavel, Spicului, Somesan Laurian, Teodoroiu Ecaterina, Trifoiului, Ureche Grigore Cronicar, Zlatna, Amurgului, Bazaltului, Bisericii Române de la nr. 1 si 2 la nr. 69 si nr. 88, Bobâlna, Bogdan Ioan, Carierii, Carierii Fundatură, Călugăreni, Căprioarei, Cărămidăriei, Câmpului, Closca, Cristianului, Crisan, Cucului, De Mijloc, Dumbrava Rosie, Enupărului, Fabricii, Făgărasului, Fânarului, Horia, Islaz, Lungă de la nr. 66 si 67 la nr. 250 si 253, Lupu Vasile, 8 Martie, Mărăsesti, Memorandului, Mihai Viteazul de la nr. 25 si 116 la final, Mică, Mirăslău, Morii, Neculce Ion Cronicar, Nicopole, Rahovei, Războieni, Rovine, Spartacus, Stadionului, Suceava, Scolii, Soimului, Titan, Valea Albă, Vidin, Aluminiului, Argintului, Baciu Stefan, Banciu Axente, Barac Ioan, Brenfeld Emanoil, Bronzului, Ciocanului, Ciurcu Alexandru, Constructorilor, 1 Decembrie 1918, 13 Decembrie de la nr. 59 si 84 la final, Diamandi Manole, Dumitrache General, Eremia Tiberiu, Forjei, Furnalelor, Gloriei, Goga Octavian, Independentei, Metalurgistilor, Mociulschi General, Moroianu George, Oltet, Păcii, Popasu Ioan, Progresului, Reconstructiei, Rulmentul Fundătură, Socec Ioan, Strungului, Tablei, Tineretului, Turnătoriei, Turnului, Tractoarelor, Ursu Ioan, Valea Jiului, Ciceu, Deda, Filiasi, Hărmanului de la nr. 49 si 136 la final, Hărmanului Fundătură, Pascani, Simeria, Teius, Timis Triaj, Timisul Sec, Ungheni, Urziceni, Cernatului Drum, Zizinului de la nr. 95 si 104 la final, Albinelor, Baciului, Bârsei, Capra Neagră, Cavalului, Cimpoiului, Ciobanului, Dulgherului, Fagurului, Fântănii, Fundăturii, Feldioarei de la nr. 91 si 82 la final, Izvorului, Merilor, Nicovalei, Oitelor, Păsunii, Plugarilor, Strunga Mieilor, Surlasului, Tâmplarilor, Târgului, Torsului”se va citi: „Străzile Abatorului, Abrud, Agricultorilor, Albatrosului, Andreescu Ion Pictor, Anghel Dimitrie, Augustin Tătaru, Baiului, Bârsa Repede, Zaharia Bârsan, Benea Augustin, Blasius Simon, Bressan, Bogdan Vodă, Bobului, Borzesti, Bran Ion Lemeny, Braniste Valeriu, Bucegi, Buzesti, Cânepii, Valeria Căliman, Cercelusului, Ciortea Aurel, Clemens Andreas, Ioan Clopotel, Codru Drăgusan Ioan, Colan Ioan, Corbea David, Craiului, Crângului, Curmăturii, Dragos Vodă, Gheorghe Dragos, Corvin Matei, Cosmesti, Cseret Mihaly, Dariu Ioan, Ovid Densu s ianu, Dihamului, Doja Gheorghe, Dornei, Eder Hans, Calea Feldioarei de la nr. 1 si 2 la nr. 89 i 80, Flechtenmaher Al, Fronius Daniel, Fuiorului, Gimbăselului, Gospodarilor, Halasz Gyula, Ioan Huniade, Inului, Irisului, Lanurilor, Lânii, Lecca Constantin, Livezilor, Lotusului, Lucács Irén, Lucernei, Lungă de la nr. 252 si 255 la final, Măgurii, Metianu Ioan, Molnar Victor, Molnar Ianos, Morarului, Moress Wilhelm, Musetelului, Muslea Candid, Nica Gh. Constantin, Radu Pascu, Plaiului, Plantelor, Platanilor, Pop Nicolae, Pumnul Aron, Puscariu Sextil, Rădulescu Eliade Ion, Romer Iulius, Rosca Pavel, Ion Sassu Ducsoara, Salciei, Spicului, Somesan Laurian, Stupinei, Teodoroiu Ecaterina, Trifoiului, Ureche Grigore Cronicar, Zlatna, Amurgului, Bazaltului, Bisericii Române de la nr. 1 si 2 la nr. 69 si nr. 88, Bobâlna, Bogdan Ioan, Carierei, Carierei Fundatură, Călugăreni, Căprioarei, Cărămidăriei, Câmpului, Closca, Cristianului, Crisan, Cucului, De Mijloc, Dumbrava Rosie, Enupărului, Fabricii, Făgărasului, Fânului, Fânarului, Horia, Islaz, Lungă de la nr. 66 şi 67 la nr. 250 si 253, Lupu Vasile, 8 Martie, Mărăsesti, Memorandumului, Mihai Viteazul de la nr. 25 si 116 la final, Mică, Mirăslău, Morii, Neculce Ion Cronicar, Nicopole, Pădurii, Rahovei, Războieni, Rovine, Spartacus, Stadionului, Suceava, Scolii, Soimului, Titan, Valea Albă, Vidin, Aluminiului, Argintului, Baciu Stefan, Banciu Axente, Barac Ioan, Brenfeld Emanoil, Bronzului, Ciocanului, Ciurcu Alexandru, Constructorilor, 1 Decembrie 1918, 13 Decembrie de la nr. 59 si 84 la final, Diamandi Manole, G-ral Dumitrache, Eremia Tiberiu, Forjei, Gloriei, Goga Octavian, Independentei, Metalurgistilor, G-ral Leonard Mociulschi, Moroianu George, Oltet, Păcii, Popasu Ioan, Progresului, Reconstructiei, Vasile Goldis, Ioan V Socec, Strungului, Tablei, Tineretului, Turnului, Tractoarelor, Ursu Ioan, Valea Jiului, Alunului, Ciceu, Deda, Dudului, Filiasi, Hărmanului de la nr. 49 si 136 la final, Hărmanului Fundătură, Pascani, Simeria, Teius, Timis Triaj, Timisul Sec, Ungheni, Urziceni, Drumul Cernatului, Zizinului de la


nr. 95 si 104 la final, Albinelor, Baciului, Bârsei, Capra Neagră, Cavalului, Câmpul cu Flori, Vasile Copilu Chiatră, Cimpoiului, Ciobanului, Dascălu Costea, Dulgherului, Fagurului, Fântănii, Filip Gheorghe, Fundăturii, Calea Feldioarei de la nr. 91 si 82 la final, Izvorului, Luncii, Merilor, Nicovalei, Primăverii, Oitelor, Orhideelor, Parcul Verde, Păsunii, Plugarilor, Strunga Mieilor, Surlasului, Tâmplarilor, Târgului, Torsului, Triumfului”.

- În anexa nr. 9 - Delimitarea colegiilor uninominale în Circumscriptia electorală nr. 9 - Judetul Brăila, la lit. A. Colegii uninominale pentru alegerea Camerei Deputatilor, Colegiul uninominal nr. 1 Municipiul Brăila, în casetele 18 si 26 din coloana „Localităti (municipii, orase, comune)/străzi, numere postale”:

- în loc de: „Str. Malul Dunării, Ansamblul de locuinte Viziru III; Calea Călărasilor cu blocurile: B.1; B.2; B.3; Aleea Mecanizatorilor cu Bl. U.”se va citi: „Str. Malul Dunării, str. Liviu Macedonescu, Ansamblul de locuinte Viziru III; Calea Călărasilor cu blocurile: B.1; B.2; B.3; Aleea Mecanizatorilor cu Bl. U.”;

- în loc de: „Căminul de bătrâni din Statiunea Lacu Sărat pe Str. Aleea Centrală; Blocurile din Colonie KM.9; Ferma 8 Poligon” se va citi: „Căminul de bătrâni din Statiunea Lacu Sărat pe Str. Aleea Centrală; Aleea Mânăstirii, Blocurile din Colonie KM.9; Ferma 8 Poligon”.

- În anexa nr. 9 - Delimitarea colegiilor uninominale în Circumscriptia electorală nr. 9 - Judetul Brăila, la lit. A. Colegii uninominale pentru alegerea Camerei Deputatilor, Colegiul uninominal nr. 2 Municipiul Brăila, în caseta 17 din coloana „Localităti (municipii, orase, comune)/străzi, numere postale”:

- în loc de: „Str. Albastră; Str. Ana Aslan inclusiv Bl.1; Str. Bastionului; Str. Băii; Str. Brasoveni; Str. Cojocari si blocurile B.2, B.3, B.4 si B.5; Str. Coltei; Str. Hepites si Bl. B.1; Str. Fragilor; Str. Mihai Eminescu de la nr. 1-57 si nr. 2-80 si blocurile de la nr. 1, 3-5, 7-9, 8-8A, 10-12-14, 16-18-20, 22-24-26; Str. Rozelor; Str. Tăbăcarilor; Piata Traian inclusiv blocul B.6; Str. Mihail Sebastian de la nr. 1 la nr. 19 si nr. 2 la nr. 20; Str. Petru Maior de la nr. 1 la nr. 23 si de la nr. 2 la nr. 20; Str. Pomilor; Str. R.S.Campiniu; Str. Rosie; Spitalul de Pneumologie” se va citi: „Str. Albastră; Str. Ana Aslan inclusiv Bl.1; Str. Bastionului; Str. Băii; Str. Brasoveni; Str. Cojocari si blocurile B.2, B.3, B.4 si B.5; Str. Coltei; Str. Hepites si Bl. B.1; Str. Fragilor; Str. Mihai Eminescu de la nr. 1-57 si nr. 2-80 si blocurile de la nr. 1, 3-5, 7-9, 8-8A, 10-12-14, 16-18-20, 22-24-26; Piata Poligon; Str. Rozelor; Str. Tăbăcarilor; Piata Traian inclusiv blocul B.6; Str. Mihail Sebastian de la nr. 1 la nr. 19 si nr. 2 la nr. 20; Str. Petru Maior de la nr. 1 la nr. 23 si de la nr. 2 la nr. 20; Str. Pomilor; Str. R.S.Campiniu; Str. Rosie; Spitalul de Pneumologie”.

- În anexa nr. 13 - Delimitarea colegiilor uninominale în Circumscriptia electorală nr. 13 - Judetul Cluj, la lit. A. Colegii uninominale pentru alegerea Camerei Deputatilor, Colegiul uninominal nr. 1 Municipiul Cluj-Napoca, în casetele 1, 3-5, 11, 12, 19, 24 si 27 din coloana „Localităti (municipii, orase, comune)/străzi, numere postale”:

- în loc de: „Str. Alexandru Ciurea, Str. Constantin Daicoviciu (fosta Emil Isac), Str. Emil Isac (fosta 1 Mai), Str. Copernicus, Str. Emil Racovită, Str. Emil Zola, Str. Galileo Galilei, Str. George Baritiu, Str. Georges Clemenceau (fosta Marcel Cachiu), Str. Regele Ferdinand (fosta GH. Doja), Str. Matei Corvin, Str. Piata I. L. Caragiale, Str. Paul Chinezul, Str. Virgil Fulicea (fosta Petrosani), Str. Piata Muzeului, Str. Octavian Petrovici (fosta Postei), Str. Roosevelt, Str. Sindicatelor, Str. Sextil Puscariu (fosta Toplita), Str. Vasile Goldis (fosta Agnita), Str. Victor Deleu (fosta Savinesti), Str. Oravita”se va citi: „Str. Alexandru Ciurea, Str. Constantin Daicoviciu (fosta Emil Isac), Str. Emil Isac (fosta 1 Mai), Str. Copernicus, Str. Emil Racovită, Str. Emil Zola, Str. Galileo Galilei, Str. George Baritiu, Str. Georges Clemenceau (fosta Marcel Cachiu), Str. Regele Ferdinand (fosta GH. Doja), Str. Matei Corvin, Prc. I. L. Caragiale, Str. Paul Chinezul, Str. Virgil Fulicea (fosta Petrosani), Str. Piata Muzeului, Str. Octavian Petrovici (fosta Postei), Str. Roosevelt, Str. Sindicatelor, Str. Sextil Puscariu (fosta Toplita), Str. Vasile Goldis (fosta Agnita), Str. Victor Deleu (fosta Savinesti), Str. Oravita”;

- în loc de: „Str. Primăverii (bl. 6, 8), Str. Dealului” se va citi: „Str. Primăverii (bl. 6, 8) (fosta Lingurarilor), Str. Dealului”;

- în loc de: „Str. Primăverii (bl. 10,12,14,16,18), Str. Rucăr” se va citi: „Str. Primăverii (bl. 10,12,14,16,18)(fosta Lingurarilor), Str. Rucăr”;

- în loc de: „Str. Gr. Alexandrescu (nr. 1, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 62, 64, 65,91, 102, 111, 132, 140)”se va citi: „Str. Gr. Alexandrescu (nr. 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 62, 64, 65, 91, 102, 111, 132, 140)”;

- în loc de: „Str. Calea Floresti (numerele fără sot si blocurile de la nr. 1, 3, 58A, 58B, 75, 77, 79)” se va citi: „Str. Calea Floresti (numerele fără sot si blocurile de la nr. 1, 3, 5, 61, 58A, 58B, 75, 77, 79)”

- în loc de: „Str. Calea Floresti (numerele cu sot inclusiv nr. 4, 6, 60, 62, 64, 74, 76), Str. Portile de Fier” se va citi: „Str. Calea Floresti (numerele cu sot inclusiv nr. 2, 4, 6, 10, 28, 56, 60, 62, 64, 74, 76), Str. Portile de Fier”;

- în loc de: „Str. Aurel Ciupe, Str. Aurel Gurghianu, Str. Câmpului, Str. Carol Davila, Str. Caius Iacob, Str. Dinicu Golescu, Str. Iuliu Micsa, Str. Pavel Dan, Str. Firiza, Str. Frunzi s ului, Str. Grigore Antipa, Str. Govora, Str. Laterala, Str. Movilei, Str. Pârâului, Str. Stefan Metes, Str. Urcuului, Str. Moricz Stefan Cicio Popa, Str. Tamasi Aron, Str. Zsigmond, Str. Victor Felea” se va citi: „Str. Aurel Ciupe, Str. Aurel Gurghianu, Str. Câmpului, Str. Carol Davila, Str. Caius Iacob, Str. Dinicu Golescu, Str. Iuliu Micsa, Str. Pavel Dan, Str. Firiza, Str. Frunzisului, Str. Grigore Antipa, Str. Govora, Str. Laterala, Str. Movilei, Str. Pârâului, Str. Stefan Metes, Str. Urcusului, Str. Moricz Stefan, Str. Cicio Popa, Str. Tamasi Aron, Str. Zsigmond, Str. Victor Felea”;


- în loc de: „Str. Plopilor (de la nr. 57 si nr. 58 până la capăt), Str. Brutarilor, Str. Cobzarilor, Str. Grapei, Str. Libelulei, Str. Pandurilor, Str. Salciilor, Str. Sesului, Str. Splaiul Independentei, Str. Stramba, Str. Uzinei Electrice, Str. Vasile Bogrea, Str. Stadionului”se va citi: „Str. Plopilor (de la nr. 57 si nr. 58 până la capăt), Str. Brutarilor, Str. Cobzarilor, Str. Grapei, Str. Libelulei, Str. Pandurilor, Str. Salciilor, Str. Sesului, Str. Splaiul Independentei (fosta Ale. Tineretului), Str. Stramba, Str. Uzinei Electrice, Str. Vasile Bogrea, Str. Stadionului”;

- în loc de:„Str. Remetea, Str. Arany Janos, Str. Berariei, Str. Cismigiu, Str. Deva, Str. G. Cosbuc, Str. Hie Macelaru, Str. Jurul Lacului, Str. Mihai Eminescu, Str. Mioritei, Str. Moldovei, Str. Nuferilor, Str. Otetului, Str. Parcul V. Babes, Str. Cardinalul Iuliu Hossu (fosta Pavlov), Str. Salcâmului, Str. Sunătoarei, Str. Vasile Alecsandri, Str. Parcul Central” se va citi: „Str. Remetea, Str. Arany Janos, Str. Berariei, Str. Cismigiu, Str. Deva, Str. G. Cosbuc, Str. Ilie Macelaru, Str. Jurul Lacului, Str. Mihai Eminescu, Str. Mioritei, Str. Moldovei, Str. Nuferilor, Str. Otetului, Str. Parcul V Babes, Str. Cardinalul Iuliu Hossu (fosta Pavlov), Str. Salcâmului, Str. Sunătoarei, Str. Vasile Alecsandri, Str. Parcul Central”.

- În anexa nr. 13 - Delimitarea colegiilor uninominale în Circumscriptia electorală nr. 13 - Judetul Cluj, la lit. A. Colegii uninominale pentru alegerea Camerei Deputatilor, Colegiul uninominal nr. 2 Municipiul Cluj-Napoca, în caseta 7 din coloana „Localităti (municipii, orase, comune)/străzi, numere postale”:

- în loc de: „Str. Observatorului (bl. 17,19, 21, de la nr. 20 si 25 până la capăt, cu exceptia numărului postal 34)” se va citi: „Str. Observatorului (bl. 17,19, 21, de la nr. 20 si 25 până la capăt, cu exceptia numărului postal 37)”.

- În anexa nr. 13 - Delimitarea colegiilor uninominale în Circumscriptia electorală nr. 13 - Judetul Cluj, la lit. A. Colegii uninominale pentru alegerea Camerei Deputatilor, Colegiul uninominal nr. 3 Municipiul Cluj-Napoca, în casetele 7 si 37 din coloana „Localităti (municipii, orase, comune)/străzi, numere postale”:

- în loc de: „Str. Mihai Veliciu (fosta Amurg), Str. Aron Densuseanu, Str. Axente Sever, Str. Constantin Brâncusi (pe ambele părti fără blocuri), Str. Madach” se va citi: „Str. Mihai Veliciu (fosta Amurg), Str. Aron Densuseanu, Str. Axente Sever, Str. Constantin Brâncusi (fosta Str. Gheorghieni) (pe ambele părti fără blocuri), Str. Madach”;

- în loc de: „Str. Arges, Str. Onisifor Ghibu (fosta Galati), Str. Gh. Lazăr, Str. N. Bălcescu, Str. Paris (de la nr. 1 si 2 pe ambele părti până la nr. 60 si 67), Str. Ploiesti, Str. Piata 1907, Str. Somesului, Str. 13 Septembrie, Str. Anton Pann”se va citi: „Str. Arges, Str. Onisifor Ghibu (fosta Galati), Str. Gh. Lazăr, Str. N. Bălcescu, Str. Paris (de la nr. 1 si 2 pe ambele părti până la nr. 60 si 67), Str. Dijmei, Str. Ploiesti, Str. Piata 1907, Str. Somesului, Str. 13 Septembrie, Str. Anton Pann”.

- În anexa nr. 13 - Delimitarea colegiilor uninominale în Circumscriptia electorală nr. 13 - Judetul Cluj, la lit. A. Colegii uninominale pentru alegerea Camerei Deputatilor, Colegiul uninominal nr. 4 Municipiul Cluj-Napoca, în casetele 3, 13, 27 si 35 din coloana „Localităti (municipii, orase, comune)/străzi, numere postale”:

- în loc de: „Str. Bolyai, Str. Brassai Samuel, Str. Cotita, Str. Frederic Joliot Curie, Str. David Ferencz, Str. 21 Decembrie 1989 (fosta 22 Decembrie - de la 1 si 2 pe ambele părti până la nr. 35 si 58), Str. St. 0. Iosif, Str. Iuliu Maniu, (fosta 6 Martie), Str. Eroilor, Str. Baba Novac, Str. Pta. Baba Novac” se va citi: „Str. Bolyai, Str. Brassai Samuel, Str. Cotita, Str. Frederic Joliot Curie, Str. David Ferencz, Str. 21 Decembrie 1989 (fosta 22 Decembrie - de la 1 si 2 pe ambele părti până la nr. 35 si 58), Str. St. 0. Iosif, Str. Iuliu Maniu, (fosta 6 Martie), Str. Eroilor, Str. Baba Novac, Str. Pta. Baba Novac, Str. Facliei”;

- în loc de: „Str. Fabricii (blocurile 2 si 4), Str. Simion Musat, Str. Trotusului, Str. Măgura”se va citi: „Str. Fabricii (blocurile 2 si 4), Str. Simion Musat, Str. Trotusului, Str. Măgura, Str. Poetilor”;

- în loc de: „Str. Balint Simion, Str. Codrului, Str. Cocorilor, Str. Colonia Breaza, Str. Dorului, Str. Dragos Vodă, Str. Ecaterina Teodoroiu, Str. Fabricii de Chibrituri, Str. Giordano Bruno, Str. Graurilor, Str. Izvorului, Str. Jean Jaures, Str. Nicolae Teclu, Str. Papiu Marian, Str. Senina, Str. Simleului”se va citi: „Str. Balint Simion, Str. Codrului, Str. Cocorilor, Str. Colonia Breaza, Str. Dorului, Str. Dragos Vodă, Str. Ecaterina Teodoroiu, Str. Fabricii de Chibrituri, Str. Giordano Bruno, Str. Graurilor, Str. Izvorului, Str. Jean Jaures, Str. Nicolae Teclu, Str. Papiu Ilarion, Str. Senina, Str. Simleului”;

- în loc de: „Str. Aeroportului, Str. Aviatorilor, Str. Bare I, Str. Bare II, Str. Bare III, Str. Budunis Colonie, Str. Cantonului, Str. Campul Aeroport, Str. Căpitan Grigore Ignat (fosta Colectivistilor), Str. Cornului, Str. Drumul Pata Rat, Str. Elicei, Str. Hodai, Str. Ioan Pop (fosta Bicazului), Str. Ion Ionescu de la Brad, Str. Linistei, Str. Mos Ion Roata, Str. Orăstiei, Str. Morii, Str. Parasutistilor, Str. Pata Rat, Str. Planoarelor, Str. Prieteniei, Str. Pripor, Str. Rupturi, Str. Someseni Gară, Str. Straja, Str. Tractoristilor, Str. Traian Vuia, Str. Valea Calda Colonie, Str. Vlad Tepes, Str. Zborului, Str. Ioan Goia, Str. Pintea Viteazu, Str. Calea Someseni, Str. Someseni Băi, Str. Berzei, Str. Augustin Bena, Str. Henri Coandă” se va citi: „Str. Aeroportului, Str. Aviatorilor, Str. Barc I, Str. Barc II, Str. Barc III, Str. Budunis Colonie, Str. Cantonului, Str. Campul Aeroport, Str. Căpitan Grigore Ignat (fosta Colectivistilor), Str. Cornului, Str. Drumul Pata Rat, Str. Elicei, Str. Hodai, Str. Ioan Pop (fosta Bicazului), Str. Ion Ionescu de la Brad, Str. Linistei, Str. Mos Ion Roata, Str. Orăstiei, Str. Morii, Str. Parasutistilor, Str. Pata Rat, Str. Planoarelor, Str. Prieteniei, Str. Pripor, Str. Rupturi, Str. Someseni Gară, Str. Straja, Str. Tractoristilor, Str. Traian Vuia, Str. Valea Calda Colonie, Str. Vlad Tepes, Str. Zborului, Str. Ioan Goia, Str. Pintea Viteazu, Str. Calea Someseni, Str. Someseni Băi, Str. Berzei, Str. Augustin Bena, Str. Henri Coandă”.


- În anexa nr. 13 - Delimitarea colegiilor uninominale în Circumscriptia electorală nr. 13 - Judetul Cluj, la lit. A. Colegii uninominale pentru alegerea Camerei Deputatilor, Colegiul uninominal nr. 5, în caseta din coloana „Localităti (municipii, oraşe, comune)/străzi, numere postale”:

- în loc de: „Municipiul Gherla, Comunele: Alunis, Apahida, Aschileu, Borsa, Chinteni, Cornesti, Dăbâca, Fizesu Gherlii, Gârbău, Geaca, Iclod, Panticeu, Recea-Cristur, Sânmartin, Sânpaul, Taga, Vultureni”se va citi: „Municipiul Gherla, Loc. Baita, Loc Hasdate, Loc Silivas, Comunele: Alunis, Apahida, Aschileu, Borsa, Chinteni, Cornesti, Dăbâca, Fizesu Gherlii, Gârbău, Geaca, Iclod, Panticeu, Recea-Cristur, Sânmartin, Sânpaul, Taga, Vultureni”.

- În anexa nr. 13 - Delimitarea colegiilor uninominale în Circumscriptia electorală nr. 13 - Judetul Cluj, la lit. A. Colegii uninominale pentru alegerea Camerei Deputatilor, Colegiul uninominal nr. 10, în caseta din coloana „Localităti (municipii, orase, comune)/străzi, numere postale”:

- în loc de: „Orasul Huedin, Comunele: Aghiresu, Baciu, Căpusu Mare, Floresti, Gilău, Izvoru Crisului, Mănăstireni, Sâncraiu, Săvădisla”se va citi: „Orasul Huedin, Loc. Bicalatu, Comunele: Aghiresu, Baciu, Căpusu Mare, Floresti, Gilău, Izvoru Crisului, Mănăstireni, Sâncraiu, Săvădisla”.

- În anexa nr. 20 - Delimitarea colegiilor uninominale în Circumscriptia electorală nr. 20 - Judetul Gorj, la lit. A. Colegii uninominale pentru alegerea Camerei Deputatilor, Colegiul uninominal nr. 5 Municipiul Târgu Jiu, în casetele 1, 3, 4, 15 si 16 din „Localităti (municipii, orase, comune)/străzi, numere postale”:

- în loc de: „Str. Mărgăritarului (blocurile Avicola, ITA - Autobaza 5 călători), Str. Jiete, Str. Jales, Aleea Romanesti” se va citi: „Str. Mărgăritarului (blocurile Avicola, ITA - Autobaza 5 călători), Str. Jiete, Str. Jales, localitatea Romanesti, Aleea Romanitei”;

- în loc de: „Calea Bucuresti de la nr. 7 la nr. 73 si de la nr. 62 la nr. 188, Str. Petresti, Str. Sf. Dumitru, Fundătura Sf. Dumitru, Calea Bucuresti (blocul de nefamilisti de la Cooperativa «Constructorul»), Str. Petresti (blocurile IAS), Aleea Sf. Dumitru, Aleea Petresti” se va citi: „Calea Bucuresti de la nr. 7 la nr. 73 si de la nr. 62 la nr. 188, Str. Petresti, Str. Sf. Dumitru, Fundătura Sf. Dumitru, Calea Bucuresti (blocul de nefamilisti de la Cooperativa «Constructorul»), Str. Petresti (blocurile IAS), Aleea Sf. Dumitru, Aleea Petresti, Str. Dimitrie Culcer, str. Francisc Milescu, Aleea Dimitrie Culcer”;

- în loc de: „Str. Frăsinetului, Str. Făgetului, Str. Aviatorilor, Str. Alunitei, Aleea Preajba Mare, Str. Elvira Godeanu, Str. Arethia Tătărăscu” se va citi: „Str. Frăsinetului, Str. Făgetului, Str. Aviatorilor, Str. Alunitei, Aleea Preajba Mare, Str. Elvira Godeanu, Str. Arethia Tătărăscu, localitatea Drăgoieni, localitatea Preajba Mare”;

- în loc de: „Str. Calea Severinului de la nr. 2 la 184; Jiului, Str. Meteor, Str. Microcolonie, Aleea Merilor, Str. Barajelor de la Podul Vechi pană la Lacul Vădeni, Str. Dealul Târgului, Str. Drumul Dealului, Str. Aleea Gării Susita” se va citi: „Str. Calea Severinului de la nr. 2 la 184; Jiului, Str. Meteor, Str. Microcolonie, Aleea Merilor, Str. Barajelor, Str. Dealul Târgului, Str. Drumul Dealului, Str. Aleea Gării Susita”;

- în loc de: „Str. Tismana (blocurile CLA - Romcim Bîrsesti), Str. Calea Severinului de la nr. 198- 270 si de la nr. 221—267, Str. Albatrosului, Str. Pescărusului, Str. Rândunelelor, Str. Bârsesti”se va citi: „Str. Tismana (blocurile CLA - Romcim Bîrsesti), Str. Calea Severinului de la nr. 198—270 si de la nr. 221—267, Str. Albatrosului, Str. Pescărusului, Str. Rândunelelor, Str. Bârsesti, localitatea Slobozia, localitatea Bârsesti”.

- În anexa nr. 20 - Delimitarea colegiilor uninominale în Circumscriptia electorală nr. 20 - Judetul Gorj, la lit. A. Colegii uninominale pentru alegerea Camerei Deputatilor, Colegiul uninominal nr. 6 Municipiul Târgu Jiu, în caseta 36 din coloana „Localităti (municipii, orase, comune)/străzi, numere postale”:

- în loc de: „Str. Iazului, Aleea Iazului, Str. Paltinului, Aleea Paltinului, Str. Stejarului, Str. Arinului” se va citi: „Str. Iazului, Aleea Iazului, Str. Paltinului, Aleea Paltinului, Str. Stejarului, Str. Arinului, localitatea Iezureni.

- n anexa nr. 24 - Delimitarea colegiilor uninominale în Circumscriptia electorală nr. 24 - Judetul Iasi, la lit. A. Colegii uninominale pentru alegerea Camerei Deputatilor, Colegiul uninominal nr. 8 Municipiul Iasi, în casetele 2, 5, 6, 8, 9, 12, 14, 16—20, 22—26, 28, 30, 31, 33—45, 47—50 din coloana „Localităti (municipii, orase, comune)/străzi, numere postale”:

- în loc de: „Sos. Rediu; Str. Rediu; Std. Rediu; Str. Păcureti; Std. Păcureti; Fnd. Păcureti; Str. Prof I.P Culianu; Ale. Prof. I.P Culianu; Str. Movila Păcuret; Str. Crizantemelor; Str. Ioan Ianov” se va citi: „Sos. Rediu; Str. Rediu; Std. Rediu; Str. Păcuret; Std. Păcuret; Fnd. Păcuret; Str. Prof. Ioan Petre Culianu; Ale. Prof. Ioan Petre Culianu; Str. Movila Păcuret; Str. Crizantemelor; Str. Ioan Ianov”;

- în loc de: „Str. Luca Arbore: 2 Bl.517; 4 Bl.516, 6 Bl.516; 10 Bl.515, (10 Bl.404),12 Bl.515, (12 Bl.404);10A;12A; Str. Brates: 1 Bl.518, 3 Bl.518; 5 Bl.504; 7 Bl.514, 9 Bl.514; (Nr. 47); Str. Canta: 19 Bl.502; 21 Bl.503; 23 Bl.503; 25 Bl.504; 27 Bl.504; 29 Bl.504; 32 Bl.532; 34 Bl.532; 36 Bl.532; 38 Bl.531; 40 Bl.531; 42; 44; 48 Bl.530; 50 Bl.530; 52 Bl.530; 54 Bl.530; Str. Serg. Grigore Ioan: 2, (2 Bl.501, 2 Bl.502), 4 Bl.501; 6 Bl.501; 8 Bl.517; 10” se va citi: „Str. Luca Arbore: 2 Bl.517; 4 Bl.516, 6 Bl.516; 10 Bl.515, (10 Bl.404),12 Bl.515, (12 Bl.404);10A;12A Str. Brates: 1 Bl.518, 3 Bl.518; 5 Bl.504; 32 BL.504; 7 Bl.514, 9 Bl.514; (Nr. 47); Str. Canta: 19 Bl.502; 21 Bl.503; 23 Bl.503; 25 Bl.504; 0 BL.504; 27 Bl.504; 29 Bl.504; 32 Bl.532; 34 Bl.532; 36 Bl.532; 38 Bl.531; 40 Bl.531; 42; 44; 48 Bl.530; 50 Bl.530; 52 Bl.530; 54 Bl.530; 506 BL.508; Str. Sg. Grigore Ion: 2, (2 Bl.501, 2 Bl.502), 4 Bl.501; 6 Bl.501; 8 Bl.517; 10”;

- în loc de: „Sos. Păcurari: 46 Bl.553; 48 Bl.553; 50 Bl.553; 52 Bl.554; 54 Bl.554, (35 Bl.543A, 35 Bl.543), 37 Bl.543B, (37 Bl.543); 39 Bl.544; (41), 41 Bl.545; 43 Bl.545; 45 Bl.546; 47 Bl.546; 49 Bl.546;


35; Str. Stindardului” se va citi: „Sos. Păcurari: 46 Bl.553; 48 Bl.553; 50 Bl.553; 52 Bl.554; 54 Bl.554, (35 Bl.543A, 35 Bl.543), 37 Bl.543B, (37 Bl.543); 39 Bl.544; (41), 41 Bl.545; 43 Bl.545; 45 Bl.546; 47 Bl.546; 49 Bl.546; 35; Str. Stindardului; Sos. Păcurari nr. 56”;

- în loc de: „Sos. Munteni; Sos. Păcurari: 2 Bl.590C, (2 Bl.590); 2A Bl.590B, (2 Bl.590b); 4 Bl. 590A; Str. Alba Iulia; Str. Banat; Str. Bucovinei; Fnd. Bucovinei; Str. Bucur; Str. Busuioc; Str. Calafat; Str. Călugăreni; Str. Casin; Str. Cazărmilor; Str. Agricultori; Str. Toma Cozma (Culturii) 111 Bl.568, 113 Bl.568; Str. Fagului; Str. Fratilor; Str. Mocanului; Str. Nămoloasa; Str. Ogorului; Str. Olteniei; Str. Ion Roată; Str. Rovine; Str. Transilvaniei; Str. Semănătorului; Str. Podu Înalt; Str. Elisabeta Rizea; Ale. Elisabeta Rizea; Str. I. Nistor; Str. Eudoxiu Hurmuzachi; Str. Iancu Flondor” se va citi: „Sos. Munteni; Sos. Păcurari: 2 Bl.590C, (2 Bl.590); 2A Bl.590B, (2 Bl.590b); 4 Bl. 590A; Str. Alba Iulia; Str. Banat; Str. Bucovinei; Fnd. Bucovinei; Str. Bucur; Str. Busuioc; Str. Calafat; Str. Călugăreni; Str. Casin; Str. Cazărmilor; Str. Agricultori; Str. Cozma Toma (Culturii) 111 Bl.568, 113 Bl.568; Str. Fagului; Str. Fratilor; Str. Mocanului; Str. Nămoloasa; Str. Ogorului; Str. Olteniei; Str. Mos Ion Roată; Str. Rovine; Str. Transilvaniei; Str. Semănătorului; Str. Podu Înalt; Str. Elisabeta Rizea; Ale. Elisabeta Rizea; Str. Ion Nistor; Str. Eudoxiu Hurmuzachi; Str. Flondor Iancu”;

- în loc de: „Sos. Păcurari: 6 Bl.558; 8 Bl.558; 10 Bl.557; 12 Bl.557; 14 Bl.557; 16 Bl.556,(16); 18 Bl.556,(18); 20 Bl. T1; 24 Bl. T6; (26 Bl. T4, 26 Bl. T7); 23 Bl.542; 25 Bl.539; 27 Bl.539,(27); 29 Bl.539,(29); 31 Bl.539, 33 Bl.539; 18A; 18B; 18C; 26; Fnd. Canta” se va citi: „Sos. Păcurari: 6 Bl.558; 8 Bl.558; 10 Bl.557; 12 Bl.557; 14 Bl.557; 16 Bl.556, (16), (16A, 16B, 16D, 16E); 18 Bl.556,(18); 20 Bl. T1; 24 Bl. T6; (26 Bl. T4, 26 Bl. T7); 23 Bl.542; 25 Bl.539; 27 Bl.539,(27); 29 Bl.539,(29); 31 Bl.539, 33 Bl.539; 18A; 18B; 18C; 26; Fnd. Canta”;

- în loc de: „Sos. Moara de Foc: 4 Bl.405; 6 Bl.405; 8 Bl.406; 10 Bl.406; 12 Bl.407, (12 Bl.406); 14 Bl.407; 16 Bl.408; 18 Bl.408; 20; Sos. Păcurari: 1A Bl.540, 1 Bl.540, 3 Bl.540, 5 Bl.540, 7 Bl.540” se va citi: „Sos. Moara de Foc: 4 Bl.405; 6 Bl.405; 8 Bl.406; 10 Bl.406; 12 Bl.407, (12 Bl. 406); 14 Bl.407; 16 Bl.408; 18 Bl.408; 20; Sos. Păcurari: 1A Bl.540, 1 Bl.540, 3 Bl.540, 5 Bl.540, 7 Bl.540, Sos. Moara de Foc nr. 26”;

- în loc de: „Sos. Moara de Foc: 1, (1 Bl.595, 1 Bl. D2), 7 Bl.596; 9 Bl.596; 11 Bl.596; 13 Bl.597; 15 Bl.597; 17 Bl.597; 19 Bl.598; 21 Bl.598; 29; 33; 39; Str. Horga Nicolae; Str. Păcurari: 99; 101; 103, (103 Bl.103); 107; 107A; (107 Bl.107), 109;111 Bl.603; 113 Bl.603; 121 Bl.602; 123 Bl.602; 125, (125 Bl.125B); 127, (127 Bl.127); 129 Bl.601; 131 Bl.601; 133, (133 Bl.598, 133 Bl.600), 135 (135 Bl.598), 137 Bl.600, (138), 138 Bl.587; 140 Bl.587; (142), 142 Bl.587; 144; 141 Bl.593; 143 Bl.594; 145; 150 Bl.589; 152 BL.589; (154); 154 Bl.589; 156, (156 Bl.144-1, 156 Bl. A2), 158, (158 Bl.592, 158 Bl.158), 159,171, 176, 187;189A 190, 192, 198; Str. Niciman” se va citi: „Sos. Moara de Foc: 1, (1 Bl.595, 1 Bl. D2), 7 Bl.596; 9 Bl.596; 11 Bl.596; 13 Bl.597; 15 Bl.597; 17 Bl.597; 19 Bl.598; 21 Bl.598; 29; 33; 39; Str. Horga Nicolae; Str. Păcurari: 99; 101; 103, (103 Bl.103); 107; 107A; (107 Bl.107), 109;111 Bl.603; 113 Bl.603; 121 Bl.602; 123 Bl.602; 125, (125 Bl.125B); 127,(127 Bl.127); 129 Bl.601; 131 Bl.601; 133, (133 Bl.598, 133 Bl.600), 135 (135Bl.598), 137 Bl.600, (138), 138 Bl.587; 138 B; 139; 140; 140 Bl.587; (142), 142 Bl.587; 144; 141Bl.593; 143 Bl.594; 145; 150 Bl.589; 152 BL.589; (154); 154 Bl.589; 154 A; 154 B; 154 C; 154 D; 156 A; 156 C; 156, (156Bl.144-1, 156 Bl. A2), 158, (158 Bl.592, 158 Bl.158), 159,171, 176, 187;189A 190, 192, 198; Str. Niceman”;

- în loc de: „Str. Toma Cozma (Culturii): 3 Bl.573; 75 Bl.573; 81 Bl.572; 83 Bl.572; 85 Bl.572; 87 BL.571; 89 Bl.571; 93 Bl.571; 91 Bl.571; 95 Bl.570; 97 Bl.570; 99 Bl.570; 101 Bl.570; 103 Bl.570; 105 Bl.569; 107 Bl.569; 109 Bl.569; 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 41, 43, 45, 47, 49, 53, 55, 61, 65, 65C, 65D, 69, 71; 123; 8, 10, 10A, 10C, 14, 16, 16A, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 42, 46, 54, 56, 66, 70, 76, 78, 80, 82, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 102A, 104, 108, 112, 112B, 116, 118, 120, 120A, 124” se va citi: „Str. Cozma Toma (Culturii): 3 Bl.573; 75 Bl.573; 81 Bl.572; 83 Bl.572; 85Bl.572; 87 BL.571; 89 Bl.571; 93 Bl.571; 91 Bl.571; 95 Bl.570; 97 Bl.570; 99 Bl.570; 101 Bl.570; 103 Bl.570; 105 Bl.569; 107 Bl.569; 109 Bl.569; 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 41, 43, 45, 47, 49, 53, 55, 61, 65, 65C, 65D, 69, 71; 123; 8, 10, 10A, 10C, 14, 16, 16A, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 42, 46, 54, 56, 66, 70, 76, 78, 80, 82, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 102A, 104, 108, 112, 112B, 116, 118, 120, 120A, 124; Str. Cozma Toma nr. 73 bl.573”;

- în loc de: „Fnd. Olari; Fnd. Sipotel; Str. Abrahamfi; Str. Belvedere; Str. Lt. Ionescu; Str. Manolescu; Str. Păcurari: 114 bl.581; (116), 116 Bl.581; 118; 120 Bl.582; (122), 122 Bl.582; 124 Bl.583; 26; 30; 32; 44; 46; 48; 50; 52; 54; 56; 58; 64; 66; 68; 70; 72; 74; 78; 80; 82; 84; 86; 88; 90; 92; 96; 98; 100; 104; 106; 108; 45; 47; 49; 51; 55; 57; 59; 61; 63; 65; 67; 69; 71; 73; 75; 77; 79; 81; 83; 85; 87; 89; 91; 93; 95; 97; Str. Pojîrniciei; Str. Petru Poni; Ale. Petru Poni; Str. Ponoarelor; Str. Scoalei; Str. Sipotel; Str. Tăcută; Ale. Berăria Veche” se va citi: „Fnd. Olari; Fnd. Sipotel; Str. Abrahanfi; Str. Belvedere; Str. Lt. Ionescu; Str. Manolescu; Str. Păcurari: 114 bl.581; (116), 116 Bl.581; 118; 120 Bl.582; (122), 122 Bl.582; 124 Bl.583; 26; 30; 32; 44; 46; 48; 50; 52; 54; 56; 58; 64; 66; 68; 70; 72; 74; 78; 80; 82; 84; 86; 88; 90; 92; 96; 98; 98 A; 100; 104; 104 A; 104 B; 104 C; 106; 106 A; 106 B; 108; 45; 47; 49; 51; 55; 57; 59; 61; 63; 65; 67; 69; 71; 73; 75; 77; 79; 81; 83; 85; 87; 89; 91; 93; 95; 97; Str. Pojarniciei; Str. Petru Poni; Ale. Petru Poni; Str. Ponoarelor; Str. Scoalei; Str. Sipotel; Str. Tăcuta; Ale. Berăria Veche”;

- în loc de: „Sos. Arcu: 67 Bl. T3B; 69 Bl. T3B; 71 Bl. T10; 73 Bl. T10; 75 Bl. T10; 77 Bl. T9; 79 Bl. T8; 81 Bl. T7; 83 Bl. T7; 85 Bl. CL13; Str. Octav Băncilă; Str. Cismeaua Păcurari; Str. Străpungere Silvestru: 44 Bl. T3-4, (44 Bl. T3-44); 46 Bl. T3-4; 48 Bl. T3-4, 50 Bl. T3-4; 52 Bl. T3-4; 54 Bl. T3-4; 56 Bl. T3A, (56 bl. T3-A); 58 Bl. T3A, (58 bl. T3); 60 Bl. CL11, (60 Bl. CL-11); 62 Bl. CL11; 21 Bl. T6; 31 Bl. T6; 33 Bl. T6; 35 Bl. T6; Str. Spinti; Std. Spinti” se va citi: „Sos. Arcu: 67 Bl. T3B; 69 Bl. T3B; 71 Bl. T10;


73 Bl. T10; 75 Bl. T10; 77 Bl. T9; 79 Bl. T8; 81 Bl. T7; 83 Bl. T7; 85 Bl. CL13; Str. Pictor Octav Băncilă; Str. Cismeaua Păcurari; Str. Silvestru Străpungere: 44 Bl. T3-4, (44 Bl. T3-44); 46 Bl. T3-4; 48 Bl. T3-4, 50 Bl. T3-4; 52 Bl. T3-4; 54 Bl. T3-4; 56 Bl. T3A, (56 bl. T3-A); 58 Bl. T3A,(58 bl. T3); 60 Bl. CL11, (60 Bl. CL-11); 62 Bl. CL11; 21 Bl. T6; 31 Bl. T6; 33 Bl. T6; 35 Bl. T6; Str. Spinti; Std. Spinti”;

- în loc de: „Sos. Arcu: 31, (31 Bl. CL5, 31 Bl. CL5A), 33, (33 Bl. CL5, 33 Bl. CL5A), 35 Bl. CL5, (35 Bl. CL-5); 37 Bl. CL6, 39 Bl. CL6; 51 Bl. T13; 53, (53 Bl. T12, 53 Bl. T13); 59 Bl. T11, 61 Bl. T11, 63 Bl. T11, 65 Bl. T11; 28 Bl. Z14; 30 Bl. Z14; 32,(32 Bl. Z10, 32 Bl. Z14, 32 Bl. Z6, 32 Bl. Z8); 34 Bl. Z10; 36 Bl. Z9; 38 Bl. Z9; 46, (46 Bl. Z8); 48, (48 Bl. Z8); 50, (50 Bl. Z7); 52, (52 Bl. Z7); Str. Străpungere Silvestru: 26 Bl. T1A; 28; (28 Bl. CL7, 28 Bl. CL-7, 28 Bl. CL-8, 28 Bl. CL8, 28 Bl. T1A, 28 Bl. T1-A); 30 Bl. T2, (30 Bl. T2-2), 32 Bl. T2, 34 Bl. T2, 36 Bl. T2,(36 Bl. T3-A), 38 Bl. T2; 40 Bl. CL9, (40 Bl. CL-9); 42 Bl. CL10, (42 Bl. CL-10)” se va citi: „Sos. Arcu: 31, (31 Bl. CL5, 31 Bl. CL5A), 33, (33 Bl. CL5, 33 Bl. CL5A), 35 Bl. CL5,(35 Bl. CL-5); 37 Bl. CL6, 39 Bl. CL6; 51 Bl. T13; 53, (53 Bl. T12, 53 Bl. T13); 59 Bl. T11, 61 Bl. T11, 63 Bl. T11, 65 Bl. T11; 28 Bl. Z14; 30 Bl. Z14; 32,(32 Bl. Z10, 32 Bl. Z14, 32 Bl. Z6, 32 Bl. Z8); 34 Bl. Z10; 36 Bl. Z9; 38 Bl. Z9; 46, (46 Bl. Z8); 48, (48 Bl. Z8); 50, (50 Bl. Z7); 52, (52 Bl. Z7); Str. Silvestru Străpungere: 26 Bl. T1A; 28; (28 Bl. CL7, 28 Bl. CL-7, 28 Bl. CL-8, 28 Bl. CL8, 28 Bl. T1A, 28 Bl. T1-A); 30 Bl. T2, (30 Bl. T2-2), 32 Bl. T2, 34 Bl. T2, 36 Bl. T2,(36 Bl. T3-A), 38 Bl. T2; 40 Bl. CL9, (40 Bl. CL-9); 42 Bl. CL10, (42 Bl. CL-10)”;

- în loc de: „Str. Străpungere Silvestru: 5, (5 Bl. SD); 7, (7 Bl. I4, 7 Bl. I-4, 7 Bl. I-5, 7 Bl. I5, 7 Bl. Fre, 7 Bl. J4, 7 Bl. J5); 9, (9 Bl. B1, 9 Bl. V1-3, 9 Bl. V1, 9 Bl. V1-V3, 9 Bl. C3); 9A; (11), 11 Bl. D2,(11 Bl. C2, 11 Bl. D1, 11 Bl. D-1, 11 Bl. D-2, (13), 13 Bl. E, (13 Bl. F); 15, (15 Bl. F, 15 Bl. F1, 15 Bl. G1); 17, (17 Bl. E); 19” se va citi: „Str. Silvestru Străpungere: 5, (5 Bl. SD); 7, (7 Bl. I4, 7 Bl. I-4, 7 Bl. I-5, 7 Bl. I5, 7 Bl. Fre, 7 Bl. J4, 7 Bl. J5); 9, (9 Bl. B1, 9 Bl. V1-3, 9 Bl. V1, 9 Bl. V1-V3, 9 Bl. C3); 9A; (11), 11 Bl. D2,(11 Bl. C2, 11 Bl. D1, 11 Bl. D-1, 11 Bl. D-2, (13), 13 Bl. E, (13 Bl. F); 15, (15 Bl. F, 15 Bl. F1, 15 Bl. G1); 17, (17 Bl. E); 19”;

- în loc de: „Fnd. Muntenimii; Str. Gării (30 decembrie): 8 Bl. L20, (8 Bl. L-20); 10 Bl. L21, (10 Bl. L-20, 10 Bl. L-21, 10 Bl. L22); 12 Bl. L22; 14 Bl. L23; 16 Bl. L24, (16 Bl. L-24); 18 Bl. L25; Str. Străpungere Silvestru: 1 Bl. L6, (1 Bl. L25, 1 Bl. L2); (3), 3 Bl. L7,(3 Bl. L-7); Str. Zugravi” se va citi: „Fnd. Muntenimii; Str. Gării (30 decembrie): 8 Bl. L20, (8 Bl. L-20); 10 Bl. L21, (10 Bl. L-20, 10 Bl. L-21, 10 Bl. L22); 12 Bl. L22; 14 Bl. L23; 16 Bl. L24, (16 Bl. L-24); 18 Bl. L25; Str. Silvestru Străpungere: 1 Bl. L6, (1 Bl. L25, 1 Bl. L2); (3), 3 Bl. L7,(3 Bl. L-7); Std. Zugravi”;

- în loc de: „Sos. Arcu: 1 Bl. T3; 3 Bl. F4, 5 Bl. F4; 7 Bl. F5; 9 Bl. F5; 11 Bl. F5; 13 Bl. F5; 15 Bl. F5; 17 Bl. F5; (23), 21; 23 Bl. Cl3; 25 Bl. Cl2, 27 Bl. Cl2; (2), 2A; 6; 6A; 12 Bl. Z18; 14 Bl. Z17; 16 Bl. Z17; 18 Bl. Z16; 20 Bl. Z16; 22 Bl. Z13, (22 Bl. Z16); 24 Bl. Z15; (26),26 Bl. Z15; 44; 54; 56, (56 Bl. Z6); 58, (58 Bl. Z6); 60, (60 Bl. Z5); 62, (62 Bl. Z5); 64, (64 Bl. Z5); 74; Str. Buzescu; Str. Cismeaua lui Butuc; Str. Anastasie Fătu; Str. Florilor; Std. Florilor; Str. Gării (30 Decembrie): 2, (2 Bl. PAV. D, 2 Bl. D),4, 4B; 4C; 4D; 6; Str. Păcurari: 1; 3; 5; 7; 11; 13; 17; 19; 23; 25; 27; 29; 33; 35; 37; 39; 41; 43; Str. Râpa Galbenă; Str. Gheorghe Lascăr; căminul Akademos (Râpa Galbenă)” se va citi: „Sos. Arcu: 1 Bl. T3; 3 Bl. F4, 5 Bl. F4; 7 Bl. F5; 9 Bl. F5; 11 Bl. F5; 13 Bl. F5; 15 Bl. F5; 17 Bl. F5; (23), 21; 23 Bl. Cl3; 25 Bl. Cl2, 27 Bl. Cl2; (2), 2A; 6; 6A; 12 Bl. Z18; 14 Bl. Z17; 16 Bl. Z17; 18 Bl. Z16; 20 Bl. Z16; 22 Bl. Z13, (22 Bl. Z16); 24 Bl. Z15; (26),26 Bl. Z15; 44; 54; 56, (56 Bl. Z6); 58, (58 Bl. Z6); 60, (60 Bl. Z5); 62, (62 Bl. Z5); 64, (64 Bl. Z5); 74; Str. Spătar Preda Buzescu; Str. Cismeaua lui Butuc; Str. Anastasie Fătu; Str. Florilor; Std. Florilor; Str. Gării (30 Decembrie): 2, (2 Bl. PAV. D, 2 Bl. D), 4, 4B; 4C; 4D; 6; Str. Păcurari: 1; 3; 5; 7; 11; 13; 17; 19; 23; 25; 27; 29; 33; 35; 37; 39; 41; 43; Str. Râpa Galbenă; Str. Gheorghe Lascăr; căminul Akademos (Râpa Galbenă)”;

- în loc de: „Psj. Gavriil Muzicescu; Fnd. Gavriil Muzicescu; Psj Banu; Str. Arcu: 11; 15; 17; 19; 23; 25, (25 Bl. Petru Rares); 25A; 25B; 21; 21A; 21B; 27, (27 bl. L19); 29, (29 Bl. L18, 29 Bl. L19); Str. Gării (30 Decembrie): 1; 3; 5, (5 Bl. L17, 5 Bl. L-17); 7 Bl. L16; 9, (9 Bl. L13, 9 Bl. L15, 9 Bl. L5); 11 Bl. L14; 13, (13 Bl. L13); 15 Bl. L10, (15 Bl. L-10); 17 Bl. L9; 19 Bl. L8; 21 Bl. L1, (21 Bl. L21, 21 Bl. L2), 23 Bl. L1; Str. Alexandru Lăpusneanu; Str. Gavril Muzicescu (Banu); Str. A. D. Xenopol; Fnd. Mitocul Maicilor” se va citi: „Psj. Gavril Muzicescu; Fnd. Gavril Muzicescu; Psj Banu; Str. Arcu: 11; 15; 17; 19; 23; 25, (25 Bl. Petru Rares); 25A; 25B; 21; 21A; 21B; 27, (27 bl. L19); 29, (29 Bl. L18, 29 Bl. L19); Str. Gării (30 Decembrie): 1; 3; 5, (5 Bl. L17, 5 Bl. L-17); 7 Bl. L16; 9, (9 Bl. L13, 9 Bl. L15, 9 Bl. L5); 11 Bl. L14; 13, (13 Bl. L13); 15 Bl. L10, (15 Bl. L-10); 17 Bl. L9; 19 Bl. L8; 21 Bl. L1, (21 Bl. L21, 21 Bl. L2), 23 Bl. L1; Str. Alexandru Lăpusneanu; Str. Gavril Muzicescu (Banu); Str. Alexandru Xenopol; Fnd. Mitocul Maicilor”;

- în loc de: „Ale. Uzinei; Std. Uzinei; Std. Varianta Uzinei; Str. Closca 3; 15; 17; 19; 25; 2;12; 12A; 12B; 12C; 14; 16; 16A; 28; 30; 32; Str. Prof. Cujbă; Str. Săulescu; Str. Silvestru: 1, (1 Bl. L2); 2, (2 Bl. I4-5, 2 Bl. L4-5, 2 Bl. I1); 3, (3 Bl. L3); 5, (5 Bl. C1, 5 Bl. IRE, 5 Bl. SD, 5 Bl. SDF); 6; 7, (7 Bl. A1, 7 Bl. FRE, 7 Bl. IRE); 8; 9, (9 Bl.24, 9 Bl. CONEL, 9 Bl. FRE, 9 bl. Gară, 9 Bl. garsoniere, 9 Bl. IRE, 9 Bl. SDF, 9 Bl. SD); 10, (10 Bl. CL19), 11; 11B; 13; 14; 17; 17A; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 24A; Str. Sf. Petru Movilă (Uzinei)” se va citi: „Ale. Uzinei; Std. Uzinei; Std. Uzinei Varianta; Str. Closca 3; 15; 17; 19; 23; 25; 2;12; 12A; 12B; 12C; 14; 16; 16A; 26; 28; 30; 32; Str. Prof. Petru Cujbă; Str. Săulescu; Str. Silvestru: 1, (1 Bl. L2); 2, (2 Bl. I4-5, 2 Bl. L4-5, 2 Bl. I1); 3, (3 Bl. L3); 5, (5 Bl. C1, 5 Bl. IRE, 5 Bl. SD, 5 Bl. SDF); 6; 7, (7 Bl. A1, 7 Bl. FRE, 7 Bl. IRE); 8; 9, (9 Bl.24, 9 Bl. CONEL, 9 Bl. FRE, 9 bl. Gară, 9 Bl. garsoniere, 9 Bl. IRE, 9 Bl. SDF, 9 Bl. SD); 10, (10 Bl. CL19), 11; 11B; 13; 14; 17; 17A; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 24A; Str. Sf. Petru Movilă (Uzinei); Ale. Pandele Zamfirescu”;

- în loc de: „Piata Unirii: 2, (2 Bl.10, 2 Bl.10A, 2 Bl.10B, 2 Bl.2, 2 Bl. A10); 3, (3 Bl.11, 3 Bl.3, 3 Bl. C11); 4; 5, (5 Bl.12, 5 Bl.5, 5 Bl. B); 6, (6 Bl.6, 6 Bl.9, 6 Bl. Q); 9, (9 Bl.5, 9 Bl.8, Bl.9); 9A; 10; 12; 16; 55;


92; Str. Arcu: 1; 1A; 3; 3B; 5, (5 Bl. A1, 5 Bl. B1, 5 Bl. F4); 5B; Str. Tălpălari” se va citi: „Piata Unirii: 2, (2 Bl.10, 2 Bl.10A, 2 Bl.10B, 2 Bl.2, 2 Bl. A10); 3, (3 Bl.11, 3 Bl.3, 3 Bl. C11); 4; 5, (5 Bl.12, 5 Bl.5, 5 Bl. B); 6, (6 Bl.6, 6 Bl.9, 6 Bl. Q); 9, (9 Bl.5, 9 Bl.8, Bl.9); 9A; 10; 12; 16; 55; 92 Str. Arcu: 1; 1A; 3; 3B; 5, (5 Bl. A1, 5 Bl. B1, 5 Bl. F4); 5B; Str. Talpălari”;

- în loc de: „Fnd. Pralea; Fnd. Tănăsescu; Sos. Natională, 110;112; 162; Str. Băltii; Std. Băltii; Std. Ipsilanti; Std. Luminii; Std. Col. Langa; Str. Perju; Std. Perju; Fnd. Perju; Tre. Perju; Std. Silvestru; Str. Iancu Bacalu; Str. Buznea; Str. Functionarilor; str. Gheorghe Ghibănescu (Leon Gheller); Str. Gospodari; Str. Ipsilanti; Str. Luminii; Str. Morilor; Str. Palat; str. Pavlov; Str. Podu de Piatră; Str. Pompei; Str. Râscanu; Str. Semnului; Str. Splai Bahlui 3; 11; 13; 17; Str. Tănăsescu; Str. Traian; Str. Trantomir; Tre. Davidel; Tre. Ion Mincu; Tre. Iancu Bacalu; Fnd. Teodor Râscanu; Str. Cosasului” se va citi: „Fnd. Pralea; Fnd. Tănăsescu; Sos. Natională, 110;112; 162; Str. Băltii; Std. Băltii; Std. Ipsilanti; Std. Luminei; Std. Col. Langa; Str. Perju; Std. Perju; Fnd. Perju; Tre. Perju; Std. Silvestru; Str. Iancu Bacalu; Str. Buznea; Str. Functionarilor; str. Gheorghe Ghibănescu (Leon Gheller); Str. Gospodari; Str. Ipsilante; Str. Luminei; Str. Morilor; Str. Palat; str. I.P. Pavlov; Str. Podul de Piatră; Str. Pompei; Fdc. Răscanu; Str. Semnului; Str. Splai Bahlui 3; 11; 13; 17; Str. Tănăsescu; Str. Traian; Str. Trantomir; Tre. Davidel; Tre. Arh. Ion Mincu; Tre. Iancu Bacalu; Str. Riscanu Teodor; Str. Cosasului, Bld. Mangeron de la nr. 1 la 25 (nr. impare)”;

- în loc de: „Ale. Petru Caraman (Pedagogică); Str. Toma Cozma (Culturii) 5; 7; 7B; 11; Str. Garabet Ibrăileanu (Flamura Rosie); Str. Păcurari: 2; 2A; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18, (18 bl.3, 18 bl. A3); 20, (20 bl.4, 20 bl. B4); 22, (22 bl.2); 24, (24 bl.1); căminul Colegiului «C. Negruzzi», Institutul Teologic Romano-Catolic;” se va citi: „Ale. Petru Caraman (Pedagogică); Str. Cozma Toma (Culturii) 5;7; 7B; 11; Str. Garabet Ibrăileanu (Flamura Rosie); Str. Păcurari: 2; 2A; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18, (18 bl.3, 18 bl. A3); 20, (20 bl.4, 20 bl. B4); 22, (22 bl.2); 24, (24bl.1); căminul Colegiului «C. Negruzzi», Institutul Teologic Romano-Catolic, Str. Petru Caraman; Str. Victor Babes”;

- în loc de: „Str. Istrati (Puskin); Str. Titu Maiorescu (Puskin); Str. Turcu; Str. Vascăuteanu; căminele C5, C6, C7, C8,-complex Titu Maiorescu” se va citi: „Str. N. Istrati (Puskin); Str. Titu Maiorescu (Puskin); Str. Turcu; Str. Theodor Vascăuteanu; căminele C5, C6, C7, C8, - complex Titu Maiorescu”;

- în loc de: „Ale. Grigore Ghica Vodă: 1; 3; 3A; 5; 5A; 7; 9; 11; 15; 17; 17A; 19; 23; 25; 27; 37; 37A; 41; 43; 45; 47; 49; 51; 53; 55; Fnd. Aurora; Str. Macazului; Std. Macazului; Str. Aurora; Str. Penes Curcanul; Str. Dr. Vicol” se va citi: „Ale. Vodă Grigore Ghica: 1; 3; 3A; 5; 5A; 7; 9; 11; 13; 15; 17; 17A; 19; 23; 25; 27; 37; 37A; 41; 43; 45; 47; 49; 51; 53; 55; Fnd. Aurora; Str. Macazului; Std. Macazului; Str. Aurora; Str. Penes Curcanul; Str. Dr. N. Vicol”;

- în loc de: „Str. Dumbrava Rosie; Ale. Dumbrava Rosie; Ale. Mihail Sadoveanu; Fnd. Mihail Sadoveanu; Fnd. Viticultori; Str. Prof. Ion Cantacuzino; Str. Ion Luca Caragiale; Str. George Cosbuc; Str. Dealul Zorilor; Std. Dealul Zorilor; str. General Toma Dimitrescu; Str. Flamarion; Str. Frederich; Str. Podgoriilor; Std. Podgoriilor; Tre. Podgoriilor; Str. Ionel Teodoreanu (Th. Neculută); Str. George Topârceanu; Str. Ursulea; Str. Viticultori; Trecătoarea Viticultori; Str. Alexandru Vlahută; Str. Baltagului; Ale. Baltagului;căminele Universitătii de Agronomie si Medicină Veterinară «Ion Ionescu de la Brad» (C1, C2, C4); Grupul Scolar Agricol «V. Adamachi» si Liceul Pedagogic” se va citi: „Str. Dumbrava Rosie; Ale. Dumbrava Rosie; Ale. Mihail Sadoveanu; Fnd. Mihail Sadoveanu; Fnd. Viticultori; Str. Prof. Dr. Ion Cantacuzino; Str. Ion Luca Caragiale; Str. George Cosbuc; Str. Dealul Zorilor; Std. Dealul Zorilor; str. General Toma Dimitrescu; Str. Camille Flamarion; Str. Frederich; Str. Podgoriilor; Tre. Podgoriilor; Str. Ionel Teodoreanu (Th. Neculută); Str. George Topârceanu; Str. Ursulea; Str. Viticultori; Trecătoarea Viticultori; Str. Alexandru Vlahută; Str. Baltagului; Ale. Baltagului;căminele Universitătii de Agronomie si Medicină Veterinară «Ion Ionescu de la Brad» (C1, C2, C4); Grupul Scolar Agricol «V. Adamachi» si Liceul Pedagogic; Str. Cantacuzino Dumitrascu”;

- în loc de: „Ale. Grigore Ghica Vodă: 2; 4; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 30; 32; 34; 36; 42; 44; 46; 48; 50; 52; 54; 56; 58; 60; 60A; 62; 66; 68; 70; 72; 74; Fnd. Ursulea; Sos. Sărăriei; Str. Petre Andrei (Str. 1 Decembrie 1918); Str. Prof. Borcea; Str. Caprelor; Std. Caprelor; Str. Copou; Std. Copou; Str. M. Costăchescu (Triumfului); Str. Iepurilor; Str. Dr. Leon; Str. Dr. Paulescu; Str. Prof. Philippide; căminele: 1 Mai A, 1 Mai B de pe Str. Sărăriei; căminul Universitătii de Arte «George Enescu» de pe Str. Sărăriei nr. 189; căminele: 1 Decembrie pav. 9, 1 Decembrie pav. 10 de pe Str. Petre Andrei (Str. Căminelor)” se va citi: „Ale. Grigore Ghica Vodă: 2; 4; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 36; 42; 44; 46; 48; 50; 52; 54; 56; 58; 60; 60A; 62; 64; 66; 68; 70; 72; 74; Fnd. Ursulea; Sos. Sărărie; Str. Petre Andrei (Str. 1 Decembrie 1918); Str. Prof. Borcea; Str. Caprelor; Std. Caprelor; Str. Copou; Std. Copou; Str. Prof. M. Costăchescu (Triumfului); Str. Iepurilor; Str. Doctor N. Leon; Str. Dr. Paulescu; Str. Prof. Alexandru Philippide; căminele: 1 Mai A, 1 Mai B de pe Str. Sărărie; căminul Universitătii de Arte «George Enescu» de pe Str. Sărărie nr. 189; căminele: 1 Decembrie pav. 9, 1 Decembrie pav. 10 de pe Str. Petre Andrei (Str. Căminelor)”;

- în loc de: „Sos. Stefan cel Mare si Sfânt; Std. Stefan cel Mare si Sfânt; Str. Poligon; Str. Alecu Russo; Str. Lt. Stoicescu; Str. Cpt. Tomida; Str. Tafrali; căminele C1, C2 si C4 din Târgusor Copou; căminul Liceului «Grigore Moisil»; căminul liceului Grup Scolar Arte si Meserii «Gh. Asachi»; căminul Liceului cu Program Sportiv Iasi” se va citi: „Sos. Stefan cel Mare si Sfânt; Std. Stefan cel Mare si Sfânt; Str. Poligon; Str. Alecu Russo; Str. Lt. Stoicescu; Str. Cpt. Tomida; Str. Orest Tafrali; căminele C1, C2 si C4 din Târgusor Copou; căminul Liceului «Grigore Moisil»; căminul liceului Grup Scolar Arte si Meserii «Gh. Asachi»; căminul Liceului cu Program Sportiv Iasi”;

- în loc de: „Fnd. Codrescu; Fnd. Sărăriei; Std. Sărăriei; Str. Codrescu; Str. Sărăriei (216), 216 bl. Vama; 155; 157; 159; 161; 163; 165; 167; 169; 171; 173; 185; (185 Bl.2, 185 Bl. II); 187, (187 Bl.1, 187


Bl. B1, 187 Bl. A1, 187 Bl.2); 158, 158A; 160; 162; 164; 166; 168; 170; 172; 174; 176; 178; 180; 184; 188; 196; 198; 204; 206; 210; 212; 214; 218; 220; 222; căminele: C10, C11, C12, C13, C17 (Căminul Gaudeamus) din Complex Codrescu; căminul «Sfânta Parascheeva» din Str. Codrescu” se va citi: „Fnd. Dr. Codrescu; Fnd. Sărărie; Std. Sărărie; Str. Dr. Codrescu; Str. Sărărie (216), 216 bl. Vama; 155; 157; 159; 161; 163; 165; 167; 169; 171; 173; 175; 185; (185 Bl.2, 185 Bl. II); 187, (187 Bl.1, 187 Bl. B1, 187 Bl. A1, 187 Bl.2); 158, 158A; 160; 162; 164; 166; 168; 170; 172; 174; 174B; 176; 178; 180; 184; 188; 196; 198; 204; 206; 210; 212; 214; 218; 220; 222; căminele: C10, C11, C12, C13, C17 (Căminul Gaudeamus) din Complex Codrescu; căminul «Sfânta Parascheeva» din Str. Codrescu”;

- în loc de: „Ale. Veronica Micle; Ale. Trandafirilor; Fnd. Cocoarei; Fnd. Ralet; Tre. Transeului; Fnd. Zaverei; Std. Cârlig; Str. Dr. Aroneanu; Str. Bogdan Vodă; Str. Gheorghe Asachi; Str. General Berthelot; Str. Izbândei; Str. Lascăr Catargi (K. Marx): 43; 45; 49; 51; 53; 59; 59B; 42; 46; 46A; 46B; 48; 50; 52; 52A; 52B; 56; 56A; 58; 58A; 60; 66; 64; 68; 68A; 70; 74; Str. Hasdeu; Str. Oituz; Str. Pinului; Str. Ralet; Str. Simion Bărnutiu; Str. Armoniei; Str. Dezrobirii 6; 8; 8A; 10; 10A; 12; 14; Str. Toamnei; Str. Ticăul de Jos: 17; 19; 30; 32; 36; 42; 46; 48; 50; 58; 58A; Str. Soarelui; Str. Viitor; Str. Caraiman; Str. Movilei; Str. Barbu Delavrancea; Str. Crivăt; Str. Plevnei; Tre. Alpilor; Str. Bravilor; Tre. Bravilor; Tre. Corbului; Tre. Leului; Tre. Nucului; Fnd. 40 de Sfinti; căminele E1, E5-Complex Codrescu” se va citi: „Ale. Veronica Micle; Ale. Trandafirilor; Fnd. Cocoarei; Fnd. Ralet Dimitrie; Tre. Transeului; Fnd. Zaverei; Std. Cârlig; Str. Dr. Aroneanu; Str. Bogdan Vodă; Str. Gheorghe Asachi; Str. General Henri Mathias Berthelot; Str. Izbândei; Str. Lascăr Catargi (K. Marx): 43; 45; 49; 51; 53; 59; 59B; 42; 46; 46A; 46B; 48; 50; 52; 52A; 52B; 56; 56A; 58; 58A; 60; 62; 66; 64; 68; 68A; 70; 74; Str. Bogdan Petriceicu Hasdeu; Str. Oituz; Str. Pinului; Str. Ralet; Str. Simion Bărnutiu; Str. Armoniei; Str. Dezrobirii 6; 8; 8A; 10; 10A; 12; 14; Str. Toamnei; Str. Ticăul de Jos: 15; 17; 19; 30; 32; 36; 42; 46; 48; 50; 58; 58A; Str. Soarelui; Str. Viitor; Str. Caraiman; Str. Movilei; Str. Barbu Stefănescu Delavrancea; Str. Crivăt; Str. Plevnei; Tre. Alpilor; Str. Bravilor; Tre. Bravilor; Tre. Corbului; Tre. Leului; Tre. Nucului; Fnd. 40 Sfinti; căminele E1, E5 - Complex Codrescu”;

- în loc de: „Str. Lascăr Catargi: 3; 5; 7; 11; 13; 15; 15A; 17; 19; 21; 23; 25; 27; 29; 31; 33; 33A; 37; 41; 4; 6; 8; 10; 14; 16; 18; 18A; 20; 24; 26; 32; 34; 40; Fnd. Lascăr Catargi (K. Marx); Fnd. Mihail Kogălniceanu; Str. Buna Vestire; Str. Vasile Conta (F. Engels); Str. N. Gane; Str. Kogălniceanu; Str. Theodor Pallady; Fnd. Theodor Pallady; Str. Sulfinei; Str. Vasile Pogor” se va citi: „Str. Lascăr Catargi: 1; 3; 5; 7; 11; 13; 15; 15A; 17; 19; 21; 23; 25; 27; 29; 31; 33; 33A; 35; 37; 41; 4; 6; 8; 10; 14; 16; 18; 18A; 20; 22; 24; 26; 32; 34; 40; Fnd Lascăr Catargi (K. Marx); Fnd. Mihail Kogălniceanu; Str. Buna Vestire; Str. Vasile Conta ( F. Engels); Str. Ganea Nicolae; Str. Mihail Kogălniceanu; Str. Theodor Pallady; Fnd. Theodor Pallady; Str. Sulfinei; Str. Vasile Pogor”;

- în loc de: „Str. Sărăriei 67; 69; 71; 73; 75; 77; 83, 85; 87; 89; 91; 91A; 93; 95; 97; 101; 103; 105; 107; 109; 111; 113; 115; 119; 121; 123; 123A; 125; 127;129; 131; 133; 135; 137; 139; 141; 143; 145; 147; 149; 151; 153; 153A; 56; 58; 60; 62; 64; 66; 68; 70; 72; 72B; 74; 76; 78; 80; 82; 84; 86; 88; 88A; 88B; 90; 90 A; 92; 94; 96; 98; 100; 100A; 102; 106; 108; 110; 112; 114; 116; 118; 120; Std. Sf. Atanasie; Str. Mărăsti; Str. Mărăsesti; Str. Nicolae Bălcescu; Fnd. Nicolae Bălcescu; Str. Octav Botez; Str. Dr. I. Cihac; Str. Rece; Str. Sf. Atanasie; Str. Traian Vuia; Piata Sărăriei; căminele: Liceul «Mihai Eminescu» si Scoala Postliceală Sanitară” se va citi: „Str. Sărărie 67; 69; 71; 73; 75; 77; 83, 85; 87; 89; 91; 91A; 93; 95; 97; 101; 103; 105; 107; 109; 111; 113; 115; 119; 121; 123; 123A; 125; 127;129; 131; 133; 135; 137; 139; 141; 143; 145; 147; 149; 151; 153; 153A; 56; 58; 60; 62; 64; 66; 68; 70; 72; 72B; 74; 76; 78; 80; 82; 84; 86; 88; 88A; 88B; 90; 90A; 92; 94; 96; 98; 100; 100A; 102; 106; 108; 110; 112; 114; 116; 118; 120; 122; 124; 126; 128; 128A; 130; 132; 134; 134A; 136; 138; 140; 142; 144; 146; 148; 148A; 150; 154; 156; Std. Sf. Atanase; Str. Mărăsti; Str. Mărăsesti; Str. Nicolae Bălcescu; Fnd. Nicolae Bălcescu; Str. Octav Botez; Str. Dr. Iosif Cihac; Str. Rece; Str. Sf. Atanase; Str. Traian Vuia; Piata Sărăriei; căminele: Liceul «Mihai Eminescu» si Scoala Postliceală Sanitară”;

- în loc de: „Bld. Independentei: 1; 3, (3 Bl. A2); 7 Bl. A1-4,(7 Bl. A, 7 Bl. B); 9 Bl. A1-4,(9 bl. D1); 11 Bl. A1-4,(11 Bl. A, 11 Bl. D1); 13 Bl. A1-4, (13 Bl. D2, 13 Bl. A, 13 Bl. A1); 15 Bl. B1-5, (15 Bl. B, 15 Bl. B1,15 Bl. T1); 17 Bl. B1-5, (17 Bl. B, 17 Bl. A1-4); 19 Bl. B1-5, (19 Bl. B, 19 Bl. B1); 21 Bl. B1-5, (21 Bl. B); 23 Bl. B1-5, (23 Bl. B, 23 Bl. B1, 23 Bl. B5); 25 Bl. C1-5, (25 Bl. B1-5); 27 Bl. C1-5,(27 Bl. C1-C5); 29 Bl. C1-5; 31 Bl. C1-5; 33 Bl. C1-5, (33 Bl. C5); Str. Sf. Teodor, Std. Sf. Teodor, Fnd. Sf. Teodor; Str. Drăghici; Str. Mihai Eminescu” se va citi: „Bld. Independentei: 1; 3, (3 Bl. A2); 7 Bl. A1-4,(7 Bl. A, 7 Bl. B); 9 Bl. A1-4,(9 bl. D1); 11 Bl. A1-4,(11 Bl. A, 11 Bl. D1); 13 Bl. A1-4, (13 Bl. D2, 13 Bl. A, 13 Bl. A1); 15 Bl. B1-5, (15 Bl. B, 15 Bl. B1,15 Bl. T1); 17 Bl. B1-5, (17 Bl. B, 17 Bl. A1-4); 19 Bl. B1-5, (19 Bl. B, 19 Bl. B1); 21 Bl. B1-5, (21 Bl. B); 23 Bl. B1-5, (23 Bl. B, 23 Bl. B1, 23 Bl. B5); 25 Bl. C1-5, (25 Bl. B1-5); 27 Bl. C1-5,(27 Bl. C1-C5); 29 Bl. C1-5; 31 Bl. C1-5; 33 Bl. C1-5, (33 Bl. C5); 143; Str. Sf. Teodor, Fnd. Sf. Teodor; Str. Manolache Drăghici; Str. Mihai Eminescu”;

- în loc de: „Bld. C. A. Rosetti 7; 7A; 9; 11; 13; 15; 19; 23; 35; 37; 45; 55; 55A; 61; 69; 71; 75; 79; 81; 85; 87; 87A; 91; 4; 4A; 6; 6A; 8; 8B; 10; 12; 18; 28; 30; 34; 54; 64; 66; 72; 74A; Fnd. Dochia; Fnd. Florentz; Fnd. Mielului; Sos. Albinet; Std. Basotă; Ale. Basotă; Std. Săvescu; Std. Scăricica; Str. Cerchez; str. Dezrobirii 1; 3; 5; 2; 4; Str. Dochia; Str. Italiană; Std. Italiană; Str. Mercur; Str. Miron Costin; Str. Negustori; Str. Occident; Str. Păcii; Std. Păcii; Str. Patria; Str. Râpei; Str. Roscani: 1; 5; 7; 7A; 9; 9A; 11; 13; 15; 17; 19; 21; 23; 25; 27; 31; 33; 35; 18; 20A; 22; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 42; 46; 48; 50; 52; Str. Săvescu; Str. Scăricica; Str. Stihii; Std. Stihii; Str. Ticăul de Jos 1; 3; 5; 5A; 7; 7A; 11; 11A; 4; 6; 10; 12; 14; 20; 22; 24; Str. Vulpe; Str. Zarafi; Tre. Duzilor; Tre. Hotin; Str. Viespii” se va citi: „Bld. C. A. Rosetti 7; 7A; 9; 11; 13; 15; 19; 23; 35; 37; 45; 55; 55A; 61; 69; 71; 75; 79; 81; 85; 87; 87A; 91; 4; 4A; 6; 6A; 8;


8B; 10; 12; 18; 28; 30; 34; 54; 64; 66; 72; 74A; 82; Fnd. Dochia; Fnd. Florentz; Fnd. Mielului; Sos. Albinet; Std. Basotă; Ale. Basotă; Std. Săvescu; Std. Scăricica; Str. Cerchez; str. Dezrobirii 1; 3; 5; 2; 4; 7; 13; 15; 17; 19; Str. Dochia; Str. Italiană; Std. Italiană; Str. Mercur; Str. Miron Costin; Str. Negustori; Str. Occident; Str. Păcii; Str. Patria; Str. Râpei; Str. Roscani: 1; 5; 7; 7A; 9; 9A; 11; 13; 15; 17; 19; 21; 23; 25; 27; 31; 33; 35; 18; 20A; 22; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 42; 46; 48; 50; 52; Str. Săvescu; Str. Scăricica; Std. Stihii; Str. Ticăul de Jos 1; 3; 5; 5A; 7; 7A; 11; 11A; 4; 6; 10; 12; 14; 20; 22; 24; Str. Vulpe; Str. Zarafei; Tre. Duzilor; Tre. Hotin; Str. Viespei”;

- în loc de: „Str. Albinet; Str. Curelari; Str. Hotin; Str. Potcoavei; Str. Rafael; Str. Sărărie: 1; 1A; 3; 7; 9; 9A; 13; 17; 19; 23; 25; 29; 35; 37; 39; 41; 43; 45; 49; 51; 53; 55; 55A; 57; 57A; 59; 61; 63; 4; 6; 12; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 34; 38; 40; 42; 44; 46; 48; 50; 52A; 52B; 54; Std. Sf. Stefan” se va citi: „Str. Albinet; Str. Curelari; Str. Hotin; Str. Potcoavei; Str. Pictor Rafael; Str. Sărărie: 1; 1A; 3; 7; 9; 9A; 13; 17; 19; 23; 25; 29; 35; 37; 39; 41; 43; 45; 49; 51; 53; 55; 55A; 57; 57A; 59; 61; 63; 4; 6; 12; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 34; 38; 40; 42; 44; 46; 48; 50; 52A; 52B; 54; Std. Sf. Stefan”;

- în loc de: „Bld. C.A. Rosetti 1 Bl.304; 3 Bl.304; 2 Bl.305; Std. Pantelimon; Str. Cucu 7 Bl. D11; 9 Bl. D11; 11 Bl. D10; 13 Bl. D10; 17 Bl.302; 19 Bl.303; 21 Bl. 303; 12 Bl. D8-2; 14 Bl. Bl. D8-2; 16 Bl. D8-1; 18 Bl. D8-1,(18 Bl. D); 20 Bl.309; 22 Bl.309; 24 Bl.310; 26 Bl.310; 1; (1 Bl. Tg. Cucu, 1 Bl. B, 1 Bl. D11, 1 Bl.1, 1 Bl. B1); 25; 43; 59; 67; 2; 4; 8; 10, (10 Bl. D8-2); 28; 38; 52; 54; Str. Pantelimon 1 Bl. D3; (3), 3 Bl. D3; 5 Bl. D3;7 Bl. D4; 9 Bl. D4; 11 Bl. D4; 13 Bl. D5, 15 Bl. D5; 17 Bl. D5; 19 Bl. D5; 21 Bl. D6; 23 Bl. D6; 25 Bl. D7; 27 Bl.308; 29 Bl.308; Str. Roscani (2), 2 Bl.302, (2 Bl.502); 4 Bl.301; 6 Bl.301; Str. Sinagogelor” se va citi: „Bld. C.A. Rosetti 1 Bl.304; 3 Bl.304; 2 Bl.305; Std. Pantelimon; Str. Cucu 7 Bl. D11; 9 Bl. D11; 11 Bl. D10; 13 Bl. D10; 17 Bl.302; 19 Bl.303; 21 Bl. 303; 12 Bl. D8-2; 14 Bl. Bl. D8-2; 16 Bl. D8-1; 18 Bl. D8-1,(18 Bl. D); 20 Bl.309; 22 Bl.309; 24 Bl.310; 26 Bl.310; 1; (1 Bl. Tg. Cucu, 1 Bl. B, 1 Bl. D11, 1 Bl.1, 1 Bl. B1); 25; 43; 59; 67; 2; 4; 8; 10, (10 Bl. D8-2); 28; 38; 52; 54; Str. Pantelimon 1 Bl. D3; (3), 3 Bl. D3; 5 Bl. D3;7 Bl. D4; 9 Bl. D4; 11 Bl. D4; 13 Bl. D5, 15 Bl. D5; 17 Bl. D5; 19 Bl. D5; 21 Bl. D6; 23 Bl. D6; 25 Bl. D7; 27 Bl.308; 29 Bl.308; Str. Roscani (2), 2 Bl.302, (2 Bl.502); 4 Bl.301; 6 Bl.301; Str. Sinagogelor; Str. Jurătorii”;

- în loc de: „Fnd. Brândusa; Fnd. Moara de Vânt; Std. I. Mironescu (1 Mai); Std. Moara de Vânt; Std. Tudor Vladimirescu; Str. Vântu; Std. Vântu; Fnd. Vântu; Str. Alistar; Str. Bratului; Str. Brândusa; Str. Brudea; Str. Căpsunelor; Str. Ghioceilor; Str. Marchian; Str. Martha; Str. Micsunelelor; Str. I. Mironescu (1 Mai); Str. Moara de Vânt 25; 27; 27A; 29; 31; 33; 35; 37; 39; 43; 45; 47; 47A; 47B; 49; 55; 57; 14B; 14c; 14D; 14E; 14F; 14G; 14H; 20; 20B; 26A; 26D; 28; 32; 32A; 32B; 36; Str. Nouă; Str. Podoleanu; Str. Radu Mihai; Str. Ramadan Constantin (1821); Str. Rufeni 1; 3; 5; 7; 11; 23; 25; 29; 65; 2; 4; 4A; 4B; 6; 8; 8A; 10; 10A; 12; 14; 18; 158; Str. Sevastopol; Str. Sâmbetei; Str. Soficu; Str. Timpului; Str. Trofeelor; Str. Tudor Vladimirescu; Str. Spital Pascanu 20; 22; 24; 26; 28; Str. Sorogari; Str. Poetului; Str. Marchian Folescu” se va citi: „Fnd. Brândusa; Fnd. Moara de Vânt; Std. I. Mironescu (1 Mai); Std. Moara de Vânt; Std. Tudor Vladimirescu; Str. Vântu; Std. Vântu; Fnd. Vântu; Str. Alistar; Str. Bratului; Str. Brândusa; Str. Brudea; Str. Căpsunelor; Str. Ghioceilor; Str. Marchian; Str. Martha; Str. Micsunelelor; Str. I. Mironescu (1 Mai); Str. Moara de Vânt 25; 27; 27A; 29; 31; 33; 35; 37; 39; 43; 45; 47; 47A; 47B; 49; 55; 57; 165; 14; 14B; 14c; 14D; 14E; 14F; 14G; 14H; 18; 20; 20B; 26A; 26B; 26D; 28; 32; 32A; 32B; 36; Str. Nouă; Str. Podoleanu; Str. Radu Mihai; Str. Ramadan Constantin (1821); Str. Rufeni 1; 3; 5; 7; 11; 23; 25; 29; 65; 2; 4; 4A; 4B; 6; 8; 8A; 10; 10A; 12; 14; 18; 158; Str. Sevastopol; Str. Sâmbetei; Str. Soficu; Str. Timpului; Str. Trofeelor; Str. Tudor Vladimirescu; Str. Spital Pascanu 20; 22; 24; 26; 28; Str. Sorogari; Str. Poetului; Str. Marchian Folescu”;

- în loc de: „Bld. Stefan cel Mare si Sfânt: 1; (1 bl. 5; 1 bl. Străpungerii); 3; (3 Bl. A1; 3 Bl. A1-1; 3 Bl. A11, 3 Bl. G); (5); 5 Bl. A1-2; (5 Bl. A1; 5 Bl. A2); 7; (7 Bl. A1; 7 Bl. A2); 9; (9 Bl.2 colt; 9 Bl. B2; 9 Bl. B2 colt; 9 Bl. colt; 9 Bl.82); (17; 17 Bl. C; 17 Bl. C2; 17 Bl. I, 17 Bl. corp); Str. I.C. Brătianu (D. Gherea): 22; 28; 30; 34; 36 Bl. B1; 36B; Str. Cuza Vodă: 2; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; Str. 14 Decembrie 1989 (Stefan cel Mare); Pta. 14 Decembrie 1989 (Stefan cel Mare); Grupul Scolar nr. 4 si Institutul Teologic Ortodox” se va citi: „Bld. Stefan cel Mare si Sfînt: 1; (1 bl. 5; 1 bl. Străpungerii); 3; (3 Bl. A1; 3 Bl. A1-1; 3 Bl. A11, 3 Bl. G); (5); 5 Bl. A1-2; (5 Bl. A1; 5 Bl. A2); 7; (7 Bl. A1; 7 Bl. A2); 9; (9 Bl.2 colt; 9 Bl. B2; 9 Bl. B2 colt; 9 Bl. colt; 9 Bl.82); (17; 17 Bl. C; 17 Bl. C2; 17 Bl. I, 17 Bl. corp); Str. I.C. Brătianu (D. Gherea): 22; 26; 28; 30; 34; 36 Bl. B1; 36B; Str. Cuza Vodă: 2; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; Str. 14 Decembrie 1989 (Stefan cel Mare); Pta. 14 Decembrie 1989 (Stefan cel Mare); Grupul Scolar nr. 4 si Institutul Teologic Ortodox”;

- în loc de: „Bld. Stefan cel Mare si Sfânt 25; (25 bl. B2 colt) 47; 51; 95; 105; 149; 12; 12B; (12 Bl. U.J.C.); 14; 14A; 14B; 16; (16 Bl. «SF»; 16 Bl.1; 16 Bl. Cămin); 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34E; 44; 46; 76; Fnd. Armeană; Std. Armeană; Str. Armeană; Str. Maestru Ion Baciu; Str. Agatha Bârsescu (9 Mai) Str. C. Negri 2A Bl. D3; (2 Bl. D3); 4 Bl. D2; 6 Bl. D1; 8 Bl. G1; 10 Bl. G2; 12 Bl. G3; 14 Bl. G4; 16 Bl. G5; (16); (60); 60 Bl. C1; (60 Bl. C. Negri; 60 Bl. C); (62); 62 Bl. C2; (62 Bl. C. Negri); 64 Bl. C3; (64); 18; (18 Bl. D1; 18 Bl. D2); 22; 24; 26; 28; 40; 40A; 50; 52; Str. Sfântu Sava; Str. Dancu; Str. Matei Millo” se va citi: „Bld. Stefan cel Mare si Sfînt: 25; (25 bl. B2 colt) 47; 51; 95; 105; 149; 12; 12B; (12 Bl. U.J.C.); 14; 14A; 14B; 16; (16 Bl.«SF»; 16 Bl.1; 16 Bl. Cămin); 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34E; 44; 46; 76; Fnd. Armeană; Std. Armeană; Str. Armeană; Str. Maestru Ion Baciu; Str. Agatha Bârsescu (9 Mai); Str. Costache Negri 2A Bl. D3; (2 Bl. D3); 4 Bl. D2; 6 Bl. D1; 8 Bl. G1; 10 Bl. G2; 12 Bl. G3; 14 Bl. G4; 16 Bl. G5; (16); (60); 60 Bl. C1; (60 Bl. C. Negri; 60 Bl. C); (62); 62 Bl. C2; (62Bl. C. Negri); 64 Bl. C3; (64); 18; (18 Bl. D1; 18 Bl. D2); 22; 24; 26; 28; 40; 40A; 50; 52; Str. Sfântul Sava; Str. Dancu; Str. Matei Milo; Str. 9 Mai 1877 nr. 11”;


- în loc de: „Bld. Independentei (2); 2 Bl. Carmen; 4 Bl. R1; 6 Bl. R2; 8 Bl. R3; 10 Bl. R4; 12; (12 Bl. I1; 12 Bl. I1-2; 12 Bl. Y1; 12 Bl. Y1-2); 14; (14 Bl. I1-2; 14 Bl. I2; 14 Bl. I-1-2); Pasaj Cuza Vodă; Str. Teodor Burada (St. Gheorghiu); Str. Cuza Vodă (3 Bl. corp); 1; 1A; 1B; 3; 3A; 3B; 5; 7; 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21; Str. Vasile Alecsandri; căminul Liceului de Artă «Octav Băncilă»; Ale. Vasile Alecsandri” se va citi: Bld. Independentei (2); 2 Bl. Carmen; 4 Bl. R1; 6 Bl. R2; 8 Bl. R3; 10 Bl. R4; 12; (12 Bl. I1; 12 Bl. I1-2; 12 Bl. Y1; 12 Bl. Y1-2); 14; (14 Bl. I1-2; 14 Bl. I2; 14 Bl. I-1-2); Pasaj Cuza Vodă; Str. Theodor Burada (St. Gheorghiu); Str. Cuza Vodă (3 Bl. corp); 1; 1A; 1B; 3; 3A; 3B; 5; 7; 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21; Str. Vasile Alecsandri; Ale. Vasile Alecsandri; căminul Liceului de Artă «Octav Băncilă»”;

- în loc de: „Bld. Independentei: 18 Bl. Y1, (18 Bl. V1, 18 Bl. Y-1); 22 Bl. Y2, (22 Bl. J2); 24 Bl. Y3, (24 Bl. J3, 24 Bl. Y4); 28 Bl. Y4; 30 Bl. Y5; 34 Bl. Y6, (34 Bl. J6, 34 Bl. X6); Str. I. C. Brătianu (D. Gherea): 6, 8, 10, 14, 16, 19, 70, 123; Str. Cuza Vodă: 23, 25, 27, 29, 31, 33, (33 Bl. D, 33 Bl. C), 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78; Str. Golia; Str. Constantin Stere (Str. Dr. St. Stâncă); Str. V Stroescu (11 Iunie); Str. Vovideniei; Str. George Enescu”se va citi: „Bld. Independentei: 18 Bl. Y1, (18 Bl. V1, 18 Bl. Y-1); 22 Bl. Y2, (22 Bl. J2); 24 Bl. Y3, (24 Bl. J3, 24 Bl. Y4); 28 Bl. Y4; 30 Bl. Y5; 34 Bl. Y6, (34 Bl. J6, 34 Bl. X6); 76; 80; 84 Bl. Y4; 86 Bl. Y5; 90 Bl. Y6; 136; 156; Str. Ion C. Brătianu (D. Gherea): 6, 6A, 8, 8A, 10, 14, 16, 19, 70, 123; Str. Cuza Vodă: 23, 25, 27, 29, 31, 33, (33 Bl. D, 33 Bl. C), 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78; Str. Golia; Str. Stere Constantin (Str. Dr. St. Stâncă); Str. Vasile Stroescu (11 Iunie); Str. Vovideniei; Str. George Enescu”;

- În anexa nr. 24 - Delimitarea colegiilor uninominale în Circumscriptia electorală nr. 24 - Judetul Iasi, la lit. A. Colegii uninominale pentru alegerea Camerei Deputatilor, Colegiul uninominal nr. 9 Municipiul Iasi, în casetele 4, 7, 8, 11, 12, 15, 24—27, 36 si 37 din coloana „Localităti (municipii, orase, comune)/străzi, numere postale”:

- în loc de: „Bld. Alexandru cel Bun (40); 40 Bl. C12; (40 Bl.63; 40 Bl. B3; 40 Bl. D3; 40 Bl. D4); (42); 42 Bl. C11 (42 Bl. D4); 50 Bl. B1-2; 52 Bl. B1-2; 54 Bl. G3-4; 56 Bl. G3-4; 58 Bl. G1-2; 60 Bl. G1-2”se va citi: „Bld. Alexandru cel Bun (40); 40 Bl. C12; (40 Bl.63; 40 Bl. B3; 40 Bl. D3; 40 Bl. D4); (42); 42 Bl. C11 (42 Bl. D4); 50 Bl. B1-2; 52 Bl. B1-2; 54 Bl. G3-4; 56 Bl. G3-4; 58 Bl. G1-2; 60 Bl. G1-2; 70 Bl.250”;

- în loc de: „Bld. Alexandru cel Bun: 44 Bl. B1; (44 Bl. B-1); 46; 48; Sos. Natională: 38 Bl.251; 40A Bl. C1; 42; (42 Bl. D4); 42A Bl. F1; 42B Bl. A1; 42D Bl. A2; Str. Sarmisegetusa: 1 Bl.252; 3” se va citi: „Bld. Alexandru cel Bun: 44 Bl. B1; (44 Bl. B-1); 46; 48; Sos. Natională: 38 Bl.251; 40A Bl. C1; 42; (42 Bl. D4); 42A Bl. F1; 42B Bl. A1; 42D Bl. A2; Str. Sarmisegetuza: 1 Bl.252; 3”;

- în loc de: „Str. Plăesilor: 17 Bl. L2; (17 Bl. L-2); (19); 19 Bl. L1; (19 Bl. L-1); 23 Bl. G1; Str. Sarmisegetusa: 5 Bl. Y3;(5 Bl. Y-3; 5 bl. j3); 7 Bl. I1;(7 bl. I-1); (9); 9 Bl. Z1”se va citi: „Str. Plăiesilor: 17 Bl. L2; (17 Bl. L-2); (19); 19 Bl. L1; (19 Bl. L-1); 23 Bl. G1; Str. Sarmisegetuza: 5 Bl. Y3;(5 Bl. Y-3; 5 bl. j3); 7 Bl. I1;(7 bl. I-1); (9); 9 Bl. Z1”;

- în loc de: „Str. Drobeta: 1 Bl. R11; (1 Bl. R-11); 4 Bl. R10; Str. Sarmisegetusa: 6 Bl. R12; (6 Bl. R-12); Ale. Stefan Procopiu (Drobeta): 1; (1 Bl. R9); (3); 3 Bl. Q7; (3 Bl. Q2)”se va citi: „Str. Drobeta: 1 Bl. R11; (1 Bl. R-11); 4 Bl. R10; Str. Sarmisegetuza: 6 Bl. R12; (6 Bl. R-12); Ale. Stefan Procopiu (Drobeta): 1; (1 Bl. R9); (3); 3 Bl. Q7; (3 Bl. Q2)”;

- în loc de: „Ale. Plăiesilor 4 Bl. K1; (4 Bl. K; 4 Bl. V1); Str. Plăiesilor 3; (3 Bl. Q2; 3 Bl. Q); Str. Drobeta 3 Bl. Q4; 5 Bl. R15; (5 Bl. R-15); (7 Bl. R8); Str. Sarmisegetusa 12 Bl. Q1; (12 Bl. Q-1) (1 Bl. Q1); (13); 13 Bl. J1”se va citi: „Ale. Plăiesilor 4 Bl. K1; (4 Bl. K; 4 Bl. V1); Str. Plăiesilor 3; (3 Bl. Q2; 3 Bl. Q); Str. Drobeta 3 Bl. Q4; 5 Bl. R15; (5 Bl. R-15); (7 Bl. R8); Str. Sarmisegetuza 12 Bl. Q1; (12 Bl. Q-1) (1 Bl. Q1); (13); 13 Bl. J1”;

- în loc de: „Ale. Plăiesilor: (1); 1 Bl. P6; 2 Bl. P7; 3 Bl. V1; (3 Bl. V-1); 10; Str. Plăiesilor: 1; (1 Bl. R1; 1 Bl. R11; 1 Bl. R-1); 5 Bl. Z2; (5 Bl. Z-2; 5 Bl. J1); 9 Bl. Q1; (9 Bl. O1; 9 Bl. J1); 15; 6; (6 Bl. U2bis); Str. Basarabi: (8); 8 Bl. U1; (8 Bl. U3bis); Str. Sarmisegetusa: 11 Bl. I2; (11 Bl. J2); 8 Bl. R13; 10 Bl. O8” se va citi: „Ale. Plăiesilor: (1); 1 Bl. P6; 2 Bl. P7; 3 Bl. V1; (3 Bl. V-1); 10; Str. Plăiesilor: 1; (1 Bl. R1; 1 Bl. R11; 1 Bl. R-1); 5 Bl. Z2; (5 Bl. Z-2; 5 Bl. J1); 9 Bl. Q1; (9 Bl. O1; 9 Bl. J1); 15; 6; (6 Bl. U2bis); Str. Basarabi: (8); 8 Bl. U1; (8 Bl. U3bis); Str. Sarmisegetuza: 11 Bl. I2;(11 Bl. J2); 8 Bl. R13; 10 Bl. O8”;

- în loc de: „Ale. I. Simionescu (Dreptătii): 1 Bl. M3,(1 Bl. M1-3); 3 Bl. M2, (3 Bl. M2, 3 Bl. M1-3, 3 Bl. F6-7, 3 Bl. F7); 5 Bl. M1; 7 Bl. L1, (7 Bl. L1-3);9 Bl. L2, (9 Bl. L1-3); 11 Bl. L3, (11 Bl. L1-3); 2 Bl. I3,(2 Bl. I-3, 2 Bl. I-3, 2 Bl. J1); 4 Bl. I4, (4 Bl. I.4); 6 Bl. I5 (6 Bl. I-5); Str. I. Simionescu (Dreptătii): 6 Bl. D1, (6 Bl. I.5); 8 Bl. D2, (8 Bl. D1-4); 10 Bl. D3;(12), 12 Bl. D4, (12 Bl. K3);18 Bl. I2, (18 Bl. I-2, 18 Bl. I.2); 20 Bl. I1, (20 Bl. I-1, 20 Bl. I.1); 22 Bl. K1; 24 Bl. K2; Str. Tabacului: 13 Bl. D12 (13 Bl. D-12, 13 Bl. D1-2); 15 Bl. D13, (15 Bl. D12-1, 15 Bl. D-13); 17 Bl. D14, (17 Bl. D12-1,17 Bl. D12-D,17 Bl. D-14); 19 Bl. J9; 21 Bl. J8; 23 Bl. J7; 25 Bl. J6; 27 Bl. J5; 29 Bl. J4, (29 Bl. J8-9); 31 Bl. J3; 33 Bl. J2; 35 Bl. J1; 2; Str. Timisesti; Str. Columnei 12 Bl. k3”se va citi: „Ale. Prof. I. Simionescu (Dreptătii): 1 Bl. M3, (1 Bl. M1-3); 3 Bl. M2, (3 Bl. M2, 3 Bl. M1-3, 3 Bl. F6-7, 3 Bl. F7); 5 Bl. M1; 7 Bl. L1, (7 Bl. L1-3);9 Bl. L2, (9 Bl. L1-3); 11 Bl. L3, (11 Bl. L1-3); 2 Bl. I3, (2 Bl. I-3, 2 Bl. I-3, 2 Bl. J1); 4 Bl. I4, (4 Bl. I.4); 6 Bl. I5 (6 Bl. I-5); Str. Prof I. Simionescu (Dreptătii): 6 Bl. D1, (6 Bl. I.5); 8 Bl. D2, (8 Bl. D1-4); 10 Bl. D3;(12), 12 Bl. D4, (12 Bl. K3);18 Bl. I2, (18 Bl. I-2, 18 Bl. I.2); 20 Bl. I1, (20 Bl. I-1, 20 Bl. I.1); 22 Bl. K1; 24 Bl. K2; Str. Tabacului: 13 Bl. D12(13 Bl. D-12, 13 Bl. D1-2); 15 Bl. D13, (15 Bl. D12-1, 15 Bl. D-13); 17 Bl. D14, (17 Bl. D12-1,17 Bl. D12-D,17 Bl. D-14); 19 Bl. J9; 21 Bl. J8; 23 Bl. J7; 25 Bl. J6; 27 Bl. J5; 29 Bl. J4,(29 Bl. J8-9); 31 Bl. J3; 33 Bl. J2; 35 Bl. J1; 2; Str. Timisesti; Str. Columnei 12 Bl. k4”;


- în loc de: „Str. I. Simionescu (Dreptătii): 2 Bl. A2; 4 Bl. A1, (4 Bl. I-4, 4 Bl. I.4);1 Bl. SD9, (1 Bl. S-D9, 1 Bl. SD-9); 3 Bl. F6, (3 Bl. F6-7); 5 Bl. F7, (5 Bl. F6-7); 7 Bl. F8, (7 Bl. F8-10, 7 Bl. 8); 9 Bl. F9, (9 Bl. 8-10); 11 Bl. F10; 13 Bl. F11, (13 Bl. P11); Str. Vitejilor: 7 Bl. SD5; 9 Bl. SD6, (9 Bl. S.D6, 9 Bl. SD-6); 11 Bl. SD7, (11 Bl. S-D7, 11 Bl. SD-7); 13 Bl. SD8, (13 Bl. SD.8, 13 Bl. SD-8);15 Bl. A3, (15 Bl. A3-4, 15 Bl. A3-4); 17 Bl. A4, (17 Bl. F12); (19), 19 Bl. A5; 21 Bl. A6; 23 Bl. A7, (23 Bl. A8, 23 Bl. A-7); 25 Bl. A8; Ale. Vitejilor: 2, (2 Bl. F12); 13, (13 Bl. SD8)”se va citi: „Str. Prof. I. Simionescu (Dreptătii): 2 Bl. A2; 4 Bl. A1, (4 Bl. I-4, 4 Bl. I.4);1 Bl. SD9, (1 Bl. S-D9, 1 Bl. SD- 9); 3 Bl. F6, (3 Bl. F6-7); 5 Bl. F7, (5 Bl. F6-7); 7 Bl. F8, (7 Bl. F8-10, 7 Bl. 8); 9 Bl. F9, (9 Bl. 8-10); 11 Bl. F10; 13 Bl. F11, (13 Bl. P11); Str. Vitejilor: 7 Bl. SD5; 9 Bl. SD6, (9 Bl. S.D6, 9 Bl. SD-6); 11 Bl. SD7, (11 Bl. S-D7, 11 Bl. SD-7); 13 Bl. SD8, (13 Bl. SD.8, 13 Bl. SD-8);15 Bl. A3, (15 Bl. A3-4, 15 Bl. A3-4); 17 Bl. A4, (17 Bl. F12); (19), 19 Bl. A5; 21 Bl. A6; 23 Bl. A7, (23 Bl. A8, 23 Bl. A-7); 25 Bl. A8; Ale. Vitejilor: 2, (2 Bl. F12); 13, (13 Bl. SD8)”;

- în loc de: „Str. Columnei: 9 Bl. P1, (9 Bl. P1-4); 11 Bl. P2, (11 Bl. P1-4); 13 Bl. P3, (13 Bl. P1-4); 15 Bl. P4, (15 Bl. P1-4); 17 Bl. P5, (17 Bl. P15); Str. I. Simionescu (Dreptătii): 25 Bl. P6, (25 Bl. P5-6, 25 Bl. P-6); 27Bl. Q2,(27 Bl. Q1-2); 29 Bl. Q1; 31 Bl. S5; 33 Bl. S4; 35 Bl. S3, (35 Bl. S-3); 37 Bl. S2; 39 Bl. S1; 41 Bl. SF10, (41 Bl. S-F10, 41 Bl. SF-10); Str. Strămosilor: 9, (9 Bl. SF9, 9 Bl. SF-9); 11 Bl. SF8; 13, (13 Bl. SF7, 13 Bl. SF-7); 15 Bl. SF6; (15 Bl. SF5); 17 Bl. SF5; (17 Bl. SF5-1, 17 Bl. SF10); 19; (19 SF4, 19 Bl. SF7; 19 SF-4)” se va citi: „Str. Columnei: 9 Bl. P1, (9 Bl. P1-4); 11 Bl. P2, (11 Bl. P1-4); 13 Bl. P3, (13 Bl. P1-4); 15 Bl. P4, (15Bl. P1-4); 17 Bl. P5, (17 Bl. P15); Str. Prof I. Simionescu (Dreptătii): 25 Bl. P6, (25 Bl. P5-6, 25 Bl. P-6); 27Bl. Q2, (27 Bl. Q1-2); 29 Bl. Q1; 31 Bl. S5; 33 Bl. S4; 35 Bl. S3, (35 Bl. S-3); 37 Bl. S2; 39 Bl. S1; 41 Bl. SF10, (41 Bl. S-F10, 41 Bl. SF-10); Str. Strămosilor: 9, (9 Bl. SF9, 9 Bl. SF-9); 11 Bl. SF8; 13, (13 Bl. SF7, 13 Bl. SF-7); 15 Bl. SF6; (15 Bl. SF5); 17 Bl. SF5; (17 Bl. SF5-1,17 Bl. SF10); 19; (19 SF4, 19 Bl. SF7; 19 SF-4)”;

- în loc de: „Ale. Vitejilor: 1 Bl. H4, (1 Bl. H3-4, 1 Bl. H3); 3 Bl. H3, (3 Bl. H3-4); 5 Bl. H2, (5 Bl. H2); (7), 7 Bl. H1, (7 Blh-1, 7 Bl. H1-2);11 Bl. O10; Str. Columnei: 2, (2 Bl. SE2-3; 4, (4 Bl. SE2, 4 Bl. SE2-3, 4 Bl. S.E.-2, 4 Bl. SE2-; 6 Bl. O2, (6 Bl. Q2, 6 Bl. O.2); 8 Bl. O3; 10 Bl. O4; Str. I. Simionescu (Dreptătii): 15 Bl. O9; 17 Bl. O8, (17 Bl. 8); 19 Bl. O7; (21), 21 Bl. O6; 23 Bl. O5, (23 Bl. O-5); Str. Vitejilor: 1, (1 Bl. SD1); 3, (3 Bl. SD3, 3 Bl. SD1-3, 3 Bl. SD2-, 3 Bl. SD6, 3 Bl. SD2); 5” se va citi: „Ale. Vitejilor: 1 Bl. H4, (1 Bl. H3-4, 1 Bl. H3); 3 Bl. H3, (3 Bl. H3-4); 5 Bl. H2, (5 Bl. H2); (7), 7 Bl. H1, (7 Blh-1, 7 Bl. H1-2);11 Bl. O10; Str. Columnei: 2, (2 Bl. SE2-3; 4, (4 Bl. SE2, 4 Bl. SE2-3, 4 Bl. S.E.- 2, 4 Bl. SE2-; 6 Bl. O2, (6 Bl. Q2, 6 Bl. O.2); 8 Bl. O3; 10 Bl. O4; Str. Prof. I. Simionescu (Dreptătii): 15 Bl. O9; 17 Bl. O8, (17 Bl. 8); 19 Bl. O7; (21), 21 Bl. O6; 23 Bl. O5, (23 Bl. O-5); Str. Vitejilor: 1, (1 Bl. SD1); 3,(3 Bl. SD3, 3 Bl. SD1-3, 3 Bl. SD2-, 3 Bl. SD6, 3 Bl. SD2); 5”;

- în loc de: „Ale. Sucidava: 7 Bl. 261; 9 Bl. 260; 11 Bl. 260A; (11 Bl. 260-A); 13 Bl. 259A; (13 Bl. 259-A); Bld. Dacia: 2; (2 BL. D1-2; 2 BL. D1-II; 2 BL. DI-II; 2 BL. D1-2); 4; (4 BL. D1-1; 4 BL. D1-1A; 4 BL. D1-I; 4 BL. D1-II); 6; 6A; (6 BL. SA5; 6 BL. SA6; 6 BL. S.A5; 6 BL. SF4); 8; (8 BL. SA4; 8 BL. SA3); 10; (10 BL. SA2; 10 BL. SA3); Str. Amurgului: 2 Bl. SA1; 4 Bl. SA2; Str. Sarmisegetusa: 2A; (2 Bl. D-3)”se va citi: „Ale. Sucidava: 7 Bl. 261; 9 Bl. 260; 11 Bl. 260A; (11 Bl. 260-A); 13 Bl. 259A; (13 Bl. 259-A); Bld. Dacia: 2; (2 BL. D1-2; 2 BL. D1-II; 2 BL. DI-II; 2 BL. D1-2); 4; (4 BL. D1-1; 4 BL. D1-1A; 4 BL. D1-I; 4 BL. D1- II); 6; 6A; (6 BL. SA5; 6 BL. SA6; 6 BL. S.A5; 6 BL. SF4); 8; (8 BL. SA4; 8 BL. SA3); 10; (10 BL. SA2; 10 BL. SA3); Str. Amurgului: 2 Bl. SA1; 4 Bl. SA2; Str. Sarmisegetuza: 2A; (2 Bl. D1-3)”;

- în loc de: „Ale. Sucidava: (2); 2 Bl. U2; Str. Buridava: 2 Bl. O8; (2 Bl. O8; 2 Bl. O-8); 4 Bl. O7; (4 Bl. O.7); 6 Bl. O6; (6 Bl. Q6; 6 Bl. O.6); 8 Bl. O5; Str. Sarmisegetusa: 2; (2 Bl. D1-3; 2 Bl. DA4; 2 Bl. DA-4; 2 Bl. DI-II; 2 Bl. D-A4; 2 Bl. D1-II); 4 Bl. DA5”se va citi: „Ale. Sucidava: (2); 2 Bl. U2; Str. Buridava: 2 Bl. O8; (2 Bl. O8; 2 Bl. O-8); 4 Bl. O7; (4 Bl. O.7); 6 Bl. O6; (6 Bl. Q6; 6 Bl. O.6);8 Bl. O5; Str. Sarmisegetuza: 2; (2 Bl. D1-3; 2 Bl. DA4; 2 Bl. DA-4; 2 Bl. DI-II; 2 Bl. D-A4; 2 Bl. D1-II); 4 Bl. DA5”;

- În anexa nr. 24 - Delimitarea colegiilor uninominale în Circumscriptia electorală nr. 24 - Judetul Iasi, la lit. A. Colegii uninominale pentru alegerea Camerei Deputatilor, Colegiul uninominal nr. 10 Municipiul Iasi, în casetele 1, 2, 4, 5, 10, 12—15, 18, 22, 26, 32, 34, 35, 39 si 40 din coloana „Localităti (municipii, orase, comune)/străzi, numere postale”:

- în loc de: „Bld. Tudor Vladimirescu: 2; 4, (4 Bl. 311, 4 Bl. 311(C, 4 Bl. C7); (6), 6 Bl. P13; 6A Bl. P13; 6B Bl. P13; 8; (10), 10 Bl. P14;(12), 12 Bl. P14; 14 Bl. P14, (14 Bl. 48, 14 Bl. 14); 16 Bl. P14; 16A Bl. P14;18 Bl. 330, (18 Bl. T2); 20 Bl. 330, (22), 22 Bl. 330;(24), 24 Bl. 331, (24 Bl. 310); 24A Bl. 331; Str. Conductelor: (4), 4 Bl. 327; 6 Bl. 327; 8 Bl. 328, (8 Bl. P16); 10 Bl. 328; (10 Bl. P16), 1 Bl. F7-316, (1 Bl. 316); 3 Bl. F7-316, (3 Bl. 316, 3 Bl. P16); 5 Bl. F6-317,(5 Bl. F6); 7 Bl. F6-317; Str. Labirint; Str. Pădurii; Str. Pantelimon: 8 Bl. F5; 10 Bl. F5; 12 Bl. P15, (12 Bl. 313(P 12 Bl. (313),12 Bl. P15 (3, 12 Bl. 313-P, 12 Bl. 313); 14 Bl. P15, (14 Bl. 313(P); 16 Bl. P15, (16 Bl. 313CP, 16 Bl. 313, 16 Bl. 313-P); 2; 10; 18; 20; 32, (32 Bl. Pantelimon); Str. Mr. Popescu Eremia” se va citi: „Bld. Tudor Vladimirescu: 2; 4, (4 Bl. 311, 4 Bl. 311(C, 4 Bl. C7); (6), 6 Bl. P13; 6A Bl. P13; 6B Bl. P13; 8; (10), 10 Bl. P14;(12), 12 Bl. P14; 14 Bl. P14, (14 Bl. 48, 14 Bl. 14); 16 Bl. P14; 16A Bl. P14;18 Bl. 330, (18 Bl. T2); 20 Bl. 330, (22), 22 Bl. 330;(24), 24 Bl. 331, (24 Bl. 310); 24A Bl. 331; Str. Conductelor: 2; (4), 4 Bl. 327; 6 Bl. 327; 8 Bl. 328, (8 Bl. P16); 10 Bl. 328; (10 Bl. P16), 1 Bl. F7- 316, (1 Bl. 316); 3 Bl. F7-316, (3 Bl. 316, 3 Bl. P16); 5 Bl. F6-317,(5 Bl. F6); 7 Bl. F6-317; Str. Labirint; Str. Pădurii; Str. Pantelimon: 8 Bl. F5; 10 Bl. F5; 12 Bl. P15, (12 Bl. 313(P 12 Bl. (313),12 Bl. P15 (3, 12 Bl. 313-P, 12 Bl. 313); 14 Bl. P15, (14 Bl. 313(P); 16 Bl. P15, (16 Bl. 313CP, 16 Bl. 313, 16 Bl. 313-P); 2; 10; 18; 20; 32, (32 Bl. Pantelimon); Str. Mr. Popescu Eremia”;

- în loc de: „Ale. Spital Pascanu; Fnd. Emil Racovită (Mutu); Fnd. Valter Mărăcineanu; Fnd. Mircea; Fnd. Tânjală; Str. De Nord; Str. Florea; Str. Valter Mărăcineanu; Str. Moara de Vânt 1; 3; 7; 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21; 23;2; 2A; 4; 6; 8; 10; 10A; 10B; 12, 14A; Str. Spancioc; Str. Spital Pascanu 3; 5; 7; 9; 11; 15;


17; 17A; 21; 25; 27; 29; 31; 33; 33a; 35; 35A; 45; 2, (2 Bl. I, 2 Bl. 2, 2 B L.1); 4; 6; 8; 8A; 10; 10a; 12; 14; 14A; (16), 16A; 18; 18a; Str. Stroici; Str. Zorilor; Str. Beldiceanu; Str. Emil Racovită (Mutu); Str. Jelea; Str. Rosiori; Str. Dragos Vodă; Str. Frântă; Str. Nicolae Costin; Str. Universitătii” se va citi: „Ale. Spital Pascanu; Fnd. Emil Racovită (Mutu); Fnd. Valter Mărăcineanu; Fnd. Mircea; Fnd. Tânjală; Str. De Nord; Str. Florea; Str. Valter Mărăcineanu; Str. Moara de Vânt 1; 3; 7; 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21; 23; 2; 2A; 4; 6; 8; 10; 10A; 10B; 12, 14A; Str. Spancioc; Str. Spital Pascanu 3; 5; 7; 9; 11; 15; 17; 17A; 21; 25; 27; 29; 31; 33; 33a; 35; 35A; 45; 2, (2 Bl. I, 2 Bl. 2, 2 B L.1); 4; 6; 8; 8A; 10; 10a; 12; 14; 14A; (16), 16A; 18; 18a; Str. Stroici; Str. Zorilor; Str. Beldiceanu; Str. Emil Racovită (Mutu); Str. Jelea; Str. Rosiorii; Str. Dragos Vodă; Str. Frântă; Str. Nicolae Costin; Str. Universitătii”;

- în loc de: „Bld. Tudor Vladimirescu 25 Bl. 333, (25 Bl333/I, 25 Bl. 333-I, 25 Bl. 333-1); 27 Bl. 333, (27 Bl. 333/1, 27 Bl. 333/I, 27 Bl. 333-I, 27 Bl. 333-1, 27 Bl. 333I, 27 Bl. 337I); (31), 31 Bl. 333; 33 Bl. 333; Std. Gălăteanu; Str. Apelor 1 bl. 325; 3 bl. 325; 5 bl. 325; Str. Cupidon; Str. Dăncinescu; Fnd. Dăncinescu; Str. Gălăteanu; Str. Măcărescu; Str. Misai 1; 1a; 3; 5; 7; 19; 4; 6; 8; 10; 12; Str. Prof. Paul; Str. Mihail Sadoveanu; Str. Tătărasi; Str. Tufescu” se va citi: „Bld. Tudor Vladimirescu 25 Bl. 333, (25 Bl333/I, 25 Bl. 333-I, 25 Bl. 333-1); 27 Bl. 333, (27 Bl. 333/1, 27 Bl. 333/I, 27 Bl. 333-I, 27 Bl. 333-1, 27 Bl. 333I, 27 Bl. 337I); (31), 31 Bl. 333; 33 Bl. 333; Std. Gălăteanu; Str. Apelor 1 bl. 325; 3 bl. 325; 5 bl. 325; Str. Cupidon; Str. Dancinescu; Fnd. Dancinescu; Str. Gălăteanu; Str. Macarescu; Str. Misai 1; 1a; 3; 5; 7; 19; 4; 6; 8; 10; 12; Str. Prof. Ion Paul; Str. Mihail Sadoveanu; Str. Tătărasi; Str. Tufescu”;

- în loc de: „Fnd. Călărasi; Fnd. Eternitate; Fnd. P. Ispirescu; Str. Călărasi; Str. Dorobanti; Str. Eternitate 7; 15; 19; 19A; 21; 23; 23A; 25; 29; 35; 37; 39; 41; 43; 47; 49; 51; 55; 59; 61; 63; 65; 67; 69; 69A; 71; 71a; 73; 75; 77; 79; 81; 83; 85; 87; 89; 91; 93; 95; 97; 99; 101; 103; 105; 107; 109; 111; 111a; 113; 115; 117; 119; 193; 82; 82A Bl. E1; 82B Bl. E1; 82C Bl. E1; 82D Bl. E1; 84 Bl. Z2-1; 10; 12; 16; 30; 32; 34; 38; 42; 44; 46; 50; 50A; 52; 54; 56; 58; 60; 62; 64; 66; 68; 72; 74; 74a; 76; 78; 84; 84A; 84B; 84C; Str. Fulger; Str. Petre Ispirescu; Fnd. Petre Ispirescu; Str. Trompeta; Str. Verdes; Str. Milută Gheorghiu” se va citi: „Fnd. Călărasi; Fnd. Eternitate; Fdt. Petre Ispirescu; Str. Călărasi; Str. Dorobanti; Str. Eternitate 7; 15; 19; 19A; 21; 23; 23A; 25; 29; 35; 37; 39; 41; 43; 47; 49; 51; 55; 59; 61; 63; 65; 67; 69; 69A; 71; 71a; 73; 75; 77; 79; 81; 81 B; 83; 85; 87; 89; 91; 93; 95; 97; 99; 101; 103; 105; 107; 109; 111; 111a; 113; 115; 117; 119;193; 82; 82A Bl. E1; 82B Bl. E1; 82C Bl. E1; 82D Bl. E1; 84 Bl. Z2-1; 10; 12; 16; 30; 32; 34; 38; 42; 44; 46; 50; 50A; 52; 54; 56; 58; 60; 62; 64; 66; 68; 72; 74; 74a; 76; 78; 84; 84A; 84B; 84C; Str. Fulger; Str. Petre Ispirescu; Fnd. Petre Ispirescu; Str. Trompeta; Str. Verdes; Str. Actor Milută Gheorghiu”;

- în loc de: „Std. Ciric; Str. Ciric nr. 2, 4, 6, (6 Bl. Z1), 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30; 48, (48 Bl. Q5); 48A; 48B; 50, (50 Bl. L4); 50A; 50B; 50C; 52, (52 Bl. L5); 52A; 52B; 58; 60; 62; 66; 68; 70; 72; 94; Str. Ion Creangă (73), 73 Bl. J3; 75 Bl. J2; (79), 79 Bl. J1; Str. Fântânilor; Tre. Fântânilor; Str. Fântânele; Tre. Ciobanului” se va citi: „Std. Ciric; Str. Ciric nr. 2, 4, 6, (6 Bl. Z1), 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30; 48, (48 Bl. Q5); 48A; 48B; 50, (50 Bl. L4); 50A; 50B; 50C; 52, (52 Bl. L5); 52A; 52B; 58; 60; 62; 66; 68; 70; 72; 94; Str. Ciric nr. 54 Bl. Q6; Str. Ion Creangă (73), 73 Bl. J3; 75 Bl. J2; (79), 79 Bl. J1; Str. Fântânilor; Tre. Fântânilor; Std. Fântânilor; Tre. Ciobanului”;

- în loc de: „Str. Ion Creangă; 69; 71; 75, (75 Bl. J2); 77; 81; 83; 83A; 85; 85A Bl. C3, (85 Bl. C3); 87, (87 Bl. C2); 87A; 89; 91; 93; 95; 99; 101; 103; 107; 70; 72; 74; 78; 82; 88; 90; 94; 96; 98; 102; 104; 106, (106 Bl. C1); 106B; 110; 112; 114; 116; 118; 120; 122; 124; 126; 128; 130; 132; 134; 136; Str. Dorojincă; Str. Vasile Lupu 85 Bl. V3; 87 Bl. L2; 89 Bl. V2; 91 Bl. L1; 93 Bl. V1; Tre. Pricop” se va citi: „Str. Ion Creangă; 69; 71; 75, (75 Bl. J2); 77; 81; 83; 83A; 85; 85A Bl. C3,(85 Bl. C3); 87, (87 Bl. C2); 87A; 89; 91; 93; 95; 97; 99; 101; 103; 107; 70; 72; 74; 78; 82; 88; 90; 94; 96; 98; 102; 104; 106, (106 Bl. C1); 106B; 110; 112; 114; 116; 118; 120; 122; 124; 126; 128; 130; 132; 134; 136; Str. Dorojincă; Str. Vasile Lupu 85 Bl. V3; 87 Bl. L2; 89 Bl. V2; 91 Bl. L1; 93 Bl. V1; Tre. Pricop”;

- în loc de: „Str. Vasile Lupu (83), 83 Bl. D1, (83 Bl. D-1); Str. Dr. Savini; 1; 3; 3A Bl. J4; 3B Bl. N1; 5; (7), 7 Bl. R1, (7 Bl. R7) 4; 6; (8),8 Bl. H4; (10), 10 Bl. H3, (12), 12 Bl. H2; Str. Stejar: 67; 67B; 69; 71; 73; 73A; (75), 75b; 77; 79; 83; 85; 87; 89; 91; 93; 95; 97; 99; 101; 101B; 103; 105; 109; 111; 113; 115; 68; 68A; 70; 72; 74; 76; 78; 80; 80A; 82; 84; 86; 88;” se va citi: „Str. Vasile Lupu (83), 83 Bl. D1, (83 Bl. D-1); Str. Dr. Savini; 1; 3; 3A Bl. J4; 3B Bl. N1; 5; (7), 7 Bl. R1, (7 Bl. R7) 4; 6; (8),8 Bl. H4; (10), 10 Bl. H3, (12), 12 Bl. H2; Str. Stejar: 67; 67B; 69; 71; 73; 73A; (75), 75b; 77; 79; 83; 85; 87; 89; 91; 93; 95; 97; 99; 101; 101B; 103; 105; 107; 109; 111; 113; 115; 68; 68A; 70; 72; 74; 76; 78; 80; 80A; 82; 84; 86; 88”;

- în loc de: „Sos. Ungheni; Str. Aeroportului; Str. Aterisaj; Str. Aviatiei; Str. Avionului; Str. Lt. Caranda; Str. Ceahlău; Str. Holboca; Str. Marginii; Str. Mistretului; Str. Motilor; Str. Lt. Negel; Str. Nisipari” se va citi: „Sos. Ungheni; Str. Aeroportului; Str. Aterisaj; Str. Aviatiei; Str. Avionului; Str. Lt. Caranda; Str. Ceahlău; Str. Holboca; Str. Margine; Str. Mistretului; Str. Motilor; Str. Lt. Av. Gh. Negel; Str. Nisipari”;

- în loc de: „Str. Obreja; Str. Lt. Popovici; Str. Porumbului; Str. Cpt. Protopopescu; Str. Aurel Vlaicu 9; (11), 11B; 11C; 11D; 11E; 11H; 11M; 13; 15; 17; 19; 21; 23; 23A; 27; 29; 29A; 29B; 31; 35; 37; 39; 41; 41A; 41B; 43; 45; 47; 49; 51; 55; 57; 59; 61; 63; 65; 65a; 67; 69; 71; 73; 75; 87; 89;26; 28; 32; 38; 40; 46; 52; 56;80 Bl. C14; (80), 86;(88), 88 Bl. SCH, (88 Bl. A, 88 Bl. S.C.H.); Str. Vulturilor; str. Zborului; Str. 7 Oameni; Str. Baraj Chirita; Str. Ignat” se va citi: „Str. Obreja; Str. Lt. Popovici; Str. Porumbului; Str. Cpt. Protopopescu; Str. Aurel Vlaicu 9; (11), 11B; 11C; 11D; 11E; 11H; 11M; 13; 15; 17; 19; 21; 23; 23A; 27; 29; 29A; 29B; 31; 35; 37; 39; 41; 41A; 41B; 43; 45; 47; 49; 51; 55; 57; 59; 61; 63; 65; 65a; 67; 69; 71; 73; 75; 77; 77 BL. ASAM; 77 BL. CĂMIN; 79; 87; 89;26; 28; 32; 38; 40; 46; 52; 56;80 Bl. C14; (80), 86;(88), 88 Bl. SCH, (88 Bl. A, 88 Bl. S.C.H.); Str. Vulturilor; str. Zborului; Str. 7 Oameni; Str. Baraj Chirita; Str. Ignat”;

- în loc de: „Str. Vasile Lupu 107 Bl. I3, (107 Bl. I33); 109 Bl. I3, (109 Bl. I33, 109 Bl. I32); 111 Bl. I3, (111 Bl. I31); 113 Bl. I2, (113 Bl. I23, 113 Bl. I-23); (115), 115 Bl. I2, (115 Bl. I22); 117 Bl. I2, (117 Bl.


I21); 119 Bl. I1, (119 Bl. I1-2); 121 Bl. I1, (121 Bl. I1-1); 148 Bl. G; 150 Bl. J1-3, (150 Bl. J1-1); 150A Bl. J1-2; 152 Bl. J1-1;154 Bl. H2, (154 Bl. H2-2); 156 Bl. H2, (156 Bl. H2-1); 158 Bl. H1; 160 Bl. G3-1, (160 Bl. G3-2); 140C; 140F; 162; căminele T5, T6 din complexul Tudor Vladimirescu” se va citi: „Str. Vasile Lupu 107 Bl. I3, (107 Bl. I33); 109 Bl. I3, (109 Bl. I33, 109 Bl. I32); 111 Bl. I3, (111 Bl. I31); 113 Bl. I2, (113 Bl. I23, 113 Bl. I-23); (115), 115 Bl. I2, (115 Bl. I22); 117 Bl. I2, (117 Bl. I21); 119 Bl. I1, (119 Bl. I1-2); 121 Bl. I1, (121 Bl. I1-1); 129; 148 Bl. G; 150 Bl. J1-3, (150 Bl. J1-1); 150A Bl. J1-2; 152 Bl. J1-1; 154 Bl. H2, (154 Bl. H2-2); 156 Bl. H2, (156 Bl. H2-1); 158 Bl. H1; 160 Bl. G3-1, (160 Bl. G3- 2); 140C; 140F; 162; căminele T5, T6 din complexul Tudor Vladimirescu”;

- în loc de: „Fnd. Ciurchi; Str. Ciurchi (125), 125 Bl. E2, (125 Bl. R1, 125 Bl. R2); 125a Bl. R2; 125b Bl. R1; (127), 127 Bl. E1, (127 Bl. Q1, 127 Bl. P1); 127A Bl. Q1; 127b Bl. P1” se va citi: „Fnd. Ciurchi; Str. Ciurchi (125), 125 Bl. E2, (125 Bl. R1, 125 Bl. R2); 125a Bl. R2; 125b Bl. R1; (127), 127 Bl. E1, (127 Bl. Q1, 127 Bl. P1); 127A Bl. Q1; 127b Bl. P1 Str. Vasile Lupu: (128), 128 Bl. A2; 130 Bl. A2; (132), 132 Bl. D1, (132 Bl. S9; 132 A Bl. S9); 132B; 134 Bl. B4, (134 Bl. P7); 134A Bl. P7; 136 Bl. B3; (138), 138 Bl. A1; (140), 140 Bl. A1; 142; 142B”;

- în loc de: „Str. Ciurchi: 115 Bl. F1; 115 Bl. B8; 115A BL. B8; 117B Bl. S6; 117, (117 Bl BL, 117 Bl. C1bis); 117C Bl. S7; 117D Bl. C1; 11’ Bl. S1; 119; 119A BL. S8; 119B BL. D3; 121; 121A BL. H1; 121B BL. P2; 121C BL. Q2; 123Bl. E3” se va citi: „Str. Ciurchi: 115 Bl. F1; 115 Bl. B8; 115A BL. B8; 117B Bl. S6; 117, (117 Bl BL, 117 Bl. C1bis); 117C Bl. S7; 117D Bl. C1; 11’ Bl. S1; 119; 119A BL. S8; 119B BL. D3; 121; 121A BL. H1; 121B BL. P2; 121C BL. Q2; 123Bl. E3; Str. Ciurchi nr. 117E Bl. Q3, nr. 117F Bl. S1 si (11’Bl. S1)”;

- în loc de: „Str. Adunati; Std. Adunati; Str. Barbu Lăutaru; Std. Barbu Lăutaru; Str. Hătasul Oilor; Str. Zefirului; Str. Cometa; Str. Ciurchi 2 Bl. D1; 2 Bl. D; 80 Bl. Q2; 82 Bl. D6; 84 Bl. D8; 86 Bl. D7; 7; 9;13; 13A; 15; 17D; 18; 19; 21; 21A; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 31; 32; 33; 35; 36; 37; 38; 39; 41; 42; 43; 45; 45A; 49; 50; 51; 53; 55; 55A; 56; 58; 58A; 65; 67; 69A; 71; 76; 77; 80A; 78; 81; 85; 89; 94; 96; 98; 104; 108; 110; 112E; 122; 124; 126; 132; 132b;134;138;152; Str. Delfini; Fnd. Delfini; Str. Fericirii; Str. Heliade; Str. Icoanei; Str. Mitropolit Iosif; Str. Păstorului; Str. Mahu; Str. Malu; Str. Melodiei; Str. Meteor; Str. Mihai Vodă; Str. Mioritei; Str. Moldovei; Str. Mosu; Str. Muzicii; Str. Rândunica; Str. Stanciu; Str. Română; Str. Tăietoarei; Str. Venerei; Str. Virgiliu; Tre. Doamnei; Tre. Oitelor; căminul T16 din complexul Tudor Vladimirescu” se va citi: „Str. Adunati; Std. Adunati; Str. Barbu Lăutaru; Std. Barbu Lăutaru; Str. Hatasul Oilor; Str. Zefirului; Str. Cometa; Str. Ciurchi 2 Bl. D1; 2 Bl. D; 80 Bl. Q2; 82 Bl. D6; 84 Bl. D8; 86 Bl. D7; 7; 9;13; 13A; 15; 17D; 18; 19; 21; 21A; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 31; 32; 33; 35; 36; 37; 38; 39; 41; 42; 43; 45; 45A; 49; 50; 51; 53; 55; 55A; 56; 57; 58; 58A; 65; 67; 69A; 71; 73; 76; 77; 80A; 78; 81; 85; 89; 94; 96; 98; 104; 108; 110; 112E; 114; 122; 124; 126; 132; 132b; 134; 136; 138;152; Str. Delfini; Fnd. Delfini; Str. Fericirii; Str. Heliade; Str. Icoanei; Str. Mitropolit Iosif; Str. Pastorului; Str. Mahu; Str. Malu; Str. Melodiei; Str. Meteor; Str. Mihai Vodă Viteazul; Str. Mioritei; Str. Moldovei; Str. Mosu; Str. Muzicii; Str. Rândunica; Str. Stanciu; Str. Română; Str. Tăietoarei; Str. Venerei; Str. Virgilius; Tre. Doamnei; Tre. Oitelor; căminul T16 din complexul Tudor Vladimirescu”;

- în loc de: „Bld. Tudor Vladimirescu: 73; 79; (79 Bl. A; 79 Bl. 8; 79 Bl. 79); 79 A; 81; (81 Bl. B1; 81 Bl. 1; 81 Bl. 81); 83; (83 Bl. 6; 83 Bl83); 85; (85 Bl. I1; 85 Bl. 85); 87;(87 Bl. 87; 87 Bl. B2); 89; (89 Bl. 89); 91; (91 Bl. 7; 91 Bl. 91; 91 Bl. B7); 93; (93 Bl. 15; 93 Bl. 93); Str. Ateneului; Str. Bălusescu; Fnd. Bălusescu; Str. Bas Ceaus; Str. Dudescu; Str. Harhas; Str. Vasile Lupu: 70 Bl. P3; 9B; 12C; 13; 17; 19; 21; 22; 22A; 23; 24; 25; 26; 28; 29; 29a; 30; 31; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 48; 49; 50; 51A; 52; 53; 55; 57; 59; 61; 65; 69; 71; 72; 73; 78; 80; Str. Mizil; Std. Mizil; Fnd. Mizil; Str. Nicorită; Std. Nicorită; Str. Răchitii; Str. Rojnită; Str. Vânători” se va citi: „Bld. Tudor Vladimirescu: 73; 79; (79 Bl. A; 79 Bl. 8; 79 Bl. 79); 79 A; 81; (81 Bl. B1; 81 Bl. 1; 81 Bl. 81); 83; (83 Bl. 6; 83 Bl83); 85; (85 Bl. I1; 85 Bl. 85); 87; (87 Bl. 87; 87 Bl. B2); 89; (89 Bl. 89); 91; (91 Bl. 7; 91 Bl. 91; 91 Bl. B7); 93; (93 Bl. 15; 93 Bl. 93); Str. Ateneului; Str. Balusescu; Fnd. Balusescu; Str. Bas Ceaus; Str. Dudescu; Str. Harhas; Str. Vasile Lupu: 70 Bl. P3; 9B; 12C; 13; 17; 19; 21; 22; 22A; 23; 24; 25; 26; 28; 29; 29a; 30; 31; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 48; 49; 50; 51A; 52; 53; 55; 57; 59; 61; 65; 69; 71; 72; 73; 78; 80; Str. Mizil; Std. Mizil; Fnd. Mizil; Str. Nicorita; Std. Nicorita; Str. Răchitii; Str. Rojnita; Str. Vânători”;

- în loc de: „Bld. Tudor Vladimirescu: 30A; 30; (30 Bl. 30A; 34 Bl. C2; (34; 34 Bl. C1); 36; (36 Bl. 36; 36 Bl. 17); 38; Str. Sf. Lazăr (7 Noiembrie) 1 Bl. Ghica Vodă; 3 Bl. Ghica Vodă; Str. Adamachi; Str. Albă; Str. Otilia Cazimir; Str. Elena Doamna; Std. Elena Doamna; Fnd. Elena Doamna; Str. Fierbinte; Str. Grigore Ghica Vodă; Str. Ornescu; Str. Anastasie Panu: 13 Bl. Ghica Vodă; 15 Bl. Ghica Vodă; 17 Bl. Ghica Vodă; 19 Bl. Ghica Vodă; Str. Zlataust; Fnd. Zlataust; str. Zmeu; Std. Bucsinescu; Tre. Bucsinescu; Str. Barnovschi; Str. Ghelerter” se va citi: „Bld. Tudor Vladimirescu: 30A; 30; (30 Bl. 30A; 34 Bl. C2; (34; 34 Bl. C1); 36; (36 Bl. 36; 36 Bl. 17); 38; Str. Sf. Lazăr (7 Noiembrie) 1 Bl. Ghica Vodă; 3 Bl. Ghica Vodă; Str. Adamachi; Str. Albă; Str. Otilia Cazimir; Str. Doamna Elena; Std. Doamna Elena; Fnd. Doamna Elena; Str. Fierbinte; Str. Vodă Grigore Ghica; Str. Ornescu; Str. Anastasie Panu: 13 Bl. Ghica Vodă; 15 Bl. Ghica Vodă; 17 Bl. Ghica Vodă; 19 Bl. Ghica Vodă; Str. Zlataust; Fnd. Zlataust; str. Zmeu; Std. Bucsinescu; Tre. Bucsinescu; Str. Barnovschi; Str. Dr. Ghelerter”;

- în loc de: „Bld. Chimiei 6, (6 Bl. 1); 10, (10 Bl. 10C; 10 Bl. 10; 10 Bl. 10A; 10 Bl. 10B; 10 Bl. 10C; 10 Bl. 10-B; 10 Bl. 10-C;10 Bl. A; 10 Bl. B; 10 Bl. C; 10 Bl. Terom); 10a; 12; 14, (14 Bl. TC; 14 Bl. Baza; 14 Bl. Cămin); 14A; locuintele de serviciu (Terom, Consart, Vitalef, Energoconstructia); Bld. Primăverii 13; (13 Bl. C1-4, 13 Bl. D1-A, 13 Bl. D1, 13 Bl. D1A, 13 Bl. D2bis, 13 Bl. C1-4); 13A; 17C Bl. D2A, (17 Bl. D2A); (19), 19 Bl. D2, (19 Bl. T1); 19 Bl. D2B; 19C Bl. D2B; 21B Bl. D3A, (21 Bl. D3A); 23 Bl. D3, (23 Bl. D-3); 41; Std. Primăverii; Str. Otelului (Octav Mayer); Str. Sf. Ioan; Bld. Metalurgiei” se va citi: „Bld. Chimiei 4 BIS; 6, (6 Bl. 1); 10, (10 Bl. 10C; 10 Bl. 10; 10 Bl. 10A; 10 Bl. 10B; 10 Bl. 10C; 10 Bl. 10-B; 10 Bl. 10-C;


10 Bl. A; 10 Bl. B; 10 Bl. C; 10 Bl. Terom); 10a; 12; 14, (14 Bl. TC; 14 Bl. Baza; 14 Bl. Cămin); 14A; locuintele de serviciu (Terom, Consart, Vitalef, Energoconstructia); Bld. Primăverii 13; (13 Bl. C1-4, 13 Bl. D1-A, 13 Bl. D1, 13 Bl. D1A, 13 Bl. D2bis, 13 Bl. C1-4); 13A; 17C Bl. D2A, (17 Bl. D2A); (19), 19 Bl. D2, (19 Bl. T1); 19 Bl. D2B; 19C Bl. D2B; 21B Bl. D3A, (21 Bl. D3A); 23 Bl. D3, (23 Bl. D-3); 41; Std. Primăverii; Str. Otelului (Octav Mayer); Str. Sfântul; Bld. Metalurgiei”;

- în loc de: „Bld. Primăverii: 15 Bl. A4; (15); 17A Bl. G4; 17B Bl. G5; 19A Bl. A1; 19B Bl. T1; 21 Bl. A5; 21A Bl. G6; 23A Bl. T2; 23B Bl. A2; 25 Bl. T3; 17; 22; 36; 56; 58; 64; 68; 72; 112; 176; Str. Splai Bahlui (Bld. Prof. Dr. Ing. Dimitrie Mangeron) 26, 26 Bl. A6, (26 Bl2); 26A; 26B; (28); 28 Bl. T2; 30 Bl. T1”se va citi: „Bld. Primăverii: 15 Bl. A4; (15); 17A Bl. G4; 17B Bl. G5; 19A Bl. A1; 19B Bl. T1; 21 Bl. A5; 21A Bl. G6; 23A Bl. T2; 23B Bl. A2; 25 Bl. T3; 2; 17; 22; 36; 56; 58; 64; 68; 72; 112; 176; Str. Splai Bahlui (Bld. Mangeron) 26, 26 Bl. A6, (26 Bl2); 26A; 26B; (28); 28 Bl. T2; 30 Bl. T1”.

- În anexa nr. 24 - Delimitarea colegiilor uninominale în Circumscriptia electorală nr. 24 - Judetul Iasi, la lit. A. Colegii uninominale pentru alegerea Camerei Deputatilor, Colegiul uninominal nr. 11 Municipiul Iasi, în casetele 1, 4, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 24, 30, 32, 33, 36 si 41 din coloana „Localităti (municipii, orase, comune)/străzi, numere postale”:

- în loc de: „Ale. Nicolina: 9 Bl. 904; 11 Bl. 904; 13 Bl. 904; 15 Bl. 904; 17 Bl. 904; 19; Bld. Nicolae Iorga (Republicii): 18 Bl. 904A; 20; 22; (22 Bl. Cămin; 22 Bl. C1; 22 Bl. 1; 22 Bl. C2; 22 Bl. Tepro); 24;(24 Bl. C1); (26; 28); 30; (30 Bl. CFS; 30 Bl. Z4; 30 Bl. Terom; 30 Bl. 30); 32; (32 Bl. G4); 32A”se va citi: „Ale. Nicolina: 9 Bl. 904; 11 Bl. 904; 13 Bl. 904; 15 Bl. 904; 17 Bl. 904; 19; Bld. Nicolae Iorga (Republicii): 18 Bl. 904A; 20; 22; (22 Bl. Cămin; 22 Bl. C1; 22 Bl. 1; 22 Bl. C2; 22 Bl. Tepro); 24;(24 Bl. C1); 26A; (26; 28); 30; (30 Bl. CFS; 30 Bl. Z4; 30 Bl. Terom; 30 Bl. 30); 32; (32 Bl. G4); 32A”;

- în loc de: „Str. Albinelor; Bld. Socola: 35; 39; 43; (51 Bl. C16; 51 Bl. C14); 53; 55; (55 Bl. 1; 55 Bl. A; 55 Bl. A1); 57 Bl. A; (57 Bl. A1; 57 Bl. A-1; 57 Bl. A4); (189; 189A; 189B) (28); 28 Bl. Z3; 30; 30A; (32); 32 Bl. Z2; (32 Bl. Z-2); (34); 34 Bl. Z1; (48 Bl. Q1); (82 Bl. Camin); 36; (52); 102; (102 Bl. C3) 104A; 104; (104 Bl. 2; 104 Bl. 32; 104 Bl. 3C; 104 Bl. B2; 104 Bl. II; 104 Bl. C; 104 Bl. C3); Sos. Manta Rosie; Std. Manta Rosie; Std. Iarmaroc; Std. Vlădiceni; căminele: Grup Scolar «I.C. Stefănescu», Grup Scolar de chimie «Radu Cernătescu», Colegiul tehnic «D. Leonida» si Grup Scolar «Cuza Vodă», căminul liceului CFR, Căminul CFR al Univ. «Al.I. Cuza»”se va citi: „Str. Albinelor; Bld. Socola: 35; 39; 43; (51 Bl. C16; 51 Bl. C14); 53; 55; (55 Bl. 1; 55 Bl. A; 55 Bl. A1); 57 Bl. A; (57 Bl. A1; 57 Bl. A-1; 57 Bl. A4); (189; 189A; 189B) (28); 28 Bl. Z3; 30; 30A; (32); 32 Bl. Z2; (32 Bl. Z-2); (34); 34 Bl. Z1; (48 Bl. Q1); (82 Bl. Camin); 36; (52); 102; (102 Bl. C3) 104A; 104; (104 Bl. 2; 104 Bl. 32; 104 Bl. 3C; 104 Bl. B2; 104 Bl. II; 104 Bl. C; 104 Bl. C3); Sos. Manta Rosie; Std. Manta Rosie; STR. Nicolae Tonitza; Std. Iarmaroc; Std. Vlădiceni; căminele: Grup Scolar «I.C. Stefănescu», Grup Scolar de chimie «Radu Cernătescu», Colegiul tehnic «D. Leonida» si Grup Scolar «Cuza Vodă», căminul liceului CFR, Căminul CFR al Univ. «Al.I. Cuza»”;

- în loc de: „Fnd. Bucium; Fnd. Socola; Sos. Bucium: 57; 59; 61; 61B; 63; 65; 65A; 67; 69; 71; 75; 75A; 75B; 75G; 77; 81; 83; 83A; 85; 85A; 87; 89; 89B; 91; 91A; 93; 97; 99; 101; 101A; 103; 103A; 105; 109; 109A; 109B; 113; 115; 119; 121C; 125; 129; 143; 145; 58; 60; 62; 64; 64C; 68; 70; 74; 74A; 74I; 76; 78; 80;; 82; 82E; 82F; 82G; 82H; (82K); 82P; 82S; 84; 84A; 84B; 84C; 86; 86A; 86B; 86C; 86D; 86E; 86F; 88; 88A; 88B; 88C; 90; 96; 98; 98A; 100; 100A; 100B; 102; 104; 104A; 106; 110; 114A; 116A; 120; 124; 128; 134; 260; 260A; Str. Boiangiu; Fnd. Boiangiu; Str. Trei Fântâni; Str. Visani; Tre. Bârnova; Tre. Visan; Ale. Domenii; Str. Ciprian Porumbescu; Str. Schit Tărâta; Aleea Schit Tărâta; Str. Piatra Sfântă; Aleea Piatra Sfântă; Str. Greierului; Str. Furnica; Std. Libelula; Std. Cărăbus; Str. Calistrat Hogas; Str. Gheorghe Chiritescu; Str. Nicolae I. Popa; Str. Petru th. Missir; Str. Mihai Carp; Str. Ioan Nădejde; Str. Mihail Sevastos; Str. Scarlat Capsa; Str. Mihail Cornea; Str. Cornelia Emilian; Str. Ioan Gotcu; Str. Constantin Erbiceanu; Str. Mihail Galino; Str. Margareta Baciu” se va citi: „Fnd. Bucium; Fnd. Socola; Sos. Bucium: 57; 59; 61; 61B; 63; 65; 65A; 67; 69; 71; 75; 75A; 75B; 75G; 77; 81; 83; 83A; 85; 85A; 87; 89; 89B; 91; 91A; 93; 97; 99; 101; 101A; 103; 103A; 105; 109; 109A; 109B; 113; 115; 119; 121C; 125; 129; 143; 145; 58; 60; 62; 64; 64C; 68; 70; 74; 74A; 74I; 76; 78; 80;; 82; 82E; 82F; 82G; 82H; (82K); 82P; 82S; 84; 84A; 84B; 84C; 86; 86A; 86B; 86C; 86D; 86E; 86F; 88; 88A; 88B; 88C; 90; 96; 98; 98A; 100; 100A; 100B; 102; 104; 104A; 106; 110; 114A; 116A; 120; 124; 128; 134; 260; 260A; Str. Boiangiu; Fnd. Boiangiu; Str. Trei Fântâni; Str. Visani; Tre. Bârnova; Tre. Visan; Ale. Domenii; Str. Ciprian Porumbescu; Str. Schit Tărâta; Aleea Schit Tărâta; Str. Piatra Sfântă; Aleea Piatra Sfântă; Str. Greierului; Str. Furnica; Std. Libelula; Std. Cărăbus; Str. Calistrat Hogas; Str. Gheorghe Chiritescu; Str. Nicolae I. Popa; Str. Petru Th. Missir; Str. Mihai Carp; Str. Ioan Nădejde; Str. Mihail Sevastos: str. Scarlat Capsa; Str. Mihail Cornea; Fnd. Dimitrie Anghel; Str. Cornelia Emilian; Str. Ioan Gotcu; Str. Constantin Erbiceanu; Str. Mihail Galino; Str. Margareta Baciu”;

- în loc de: „Sos. Bârnova; Str. Bârnova; Std. Bârnova; Str. Stefan Octavian Iosif; Std. Stefan Octavian Iosif; Ale. Bucium; Str. Nae Ionescu; Str. Iasomiei; Str. Narciselor; Str. Prof. Agricola Cardas; Str. Haralambie Vasiliu; Str. Petre Jitaru; Fnd. Dealul Bucium; Ale. Plopii Fără Sot; Str. Verde; Std. Verde; Str. Teascului; Str. Plugari; Std. Plugari; Std. Cărutas; Str. Livezi; Std. Livezi; Str. Raiului; Std. Raiului, Str. Corbului; Std. Corbului, Str. Mioarelor; Str. I.C. Constantineanu; Str. Fluieras; Std. Fluieras; Ale. Castanilor; Ale. Salcâmilor; ale. Teilor; Ale. Pinilor; Ale. Mestecenilor; Str. Ion Câmpineanu; Str. Gheorghe Vernescu; Str. Eugen Stătescu; Str. Alexandru Cernat, Str. Vladimir Butureanu; Str. Mihai Ciucă; Str. Gheorghe Tudoranu; Str. Petru P Condrea” se va citi: „Sos. Bârnova; Str. Bârnova; Std. Bârnova; Str. Stefan Octavian Iosif; Std. Stefan Octavian Iosif; Ale. Bucium; Str. Nae Ionescu; Str. Iasomiei; Str. Narciselor; Str. Prof. Agricola Cardas; Str. Haralambie Vasiliu; Str. Petre Jitaru; Fnd. Dealul Bucium; Ale. Plopii Fără Sot; Str. Verde; Std. Verde; Str. Teascului; Str. Plugari; Std. Plugari; Std. Cărutas;


Str. Livezi; Std. Livezi; Str. Raiului; Std. Raiului, Str. Corbului; Std. Corbului, Str. Mioarelor; Str. I.C. Constantineanu; Str. Fluieras; Std. Fluieras; Ale. Castanilor; Ale. Salcâmilor; ale. Teilor; Ale. Pinilor; Ale. Mestecenilor; Str. Ion Câmpineanu; Str. Gheorghe Vernescu; Str. Eugen Stătescu; Str. Alexandru Cernat, Str. Vladimir Butureanu; Str. Mihai Ciucă; Str. Gheorghe Tudoranu; Str. Petru P. Condrea; Str. C.G. Bedreag”;

- în loc de: „Bld. Poitiers bloc 10 (Ilie Pintilie); căminele de la nr. 41 la capăt; 50C; Sos. Bucium: 1; 7; 9; 11; 13; 17; (17 Bl. 1; 17 Bl. 2; 17 Bl. B2; 17 Bl. Pav. B); 17A; 19; 21; 23; 25; 27; 29; 31; 33; 35; 37; 39; 41; 43; 45; 47; 49; 51; 53; 55, 55E; 2; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; (18 Bl. A); 22; (22 Bl. 2; 22 Bl. 1; 22 Bl. ANL; 22 Bl. B1); 24; 26; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 44; 46; 50; 54; 56 Std. Cazangiilor; str. Cazangiilor; Bld. Poitiers (Ilie Pintilie): 2; 4; 6; 10;1; 3; 5; 7; 9; 11; 13; 15; 21; 23; 25; 27; 29; 31; 33; 35; 37; 39; Str. Cetătuia, 5 Bl. 787; (5 Bl. I6), Str. Grăniceri; Str. Fermei; Aleea Fermei Str. Constantin Thiron; căminele: Grup scolar de constructii-masini «D. Mangeron» si Grup scolar «C.Brâncusi»” se va citi: „Bld. Poitiers bloc 10 (Ilie Pintilie); căminele de la nr. 41 la capăt; 50C; Sos. Bucium: 1; 7; 9; 11; 11A; 13; 17; (17 Bl. 1; 17 Bl. 2; 17 Bl. B2; 17 Bl. Pav. B); 17A; 19; 21; 23; 25; 27; 29; 31; 31A; 31B; 33; 35; 37; 39; 41; 43; 45; 47; 49; 51; 51A;53; 55, 55A;55E; 55G; 55J; 2; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; (18 Bl. A); 22; (22 Bl. 2; 22 Bl. 1; 22 Bl. ANL; 22 Bl. B1); 24; 26; 28; 30; 32; 34; 34A; 36; 38; 44; 46; 46A; 50; 54; 56 Std. Cazangiilor; str. Cazangiilor; Bld. Poitiers (Ilie Pintilie): 2; 4; 6; 10; 1; 3; 5; 7; 9; 11; 11A; 11B; 13; 13A; 15; 21; 23; 25; 27; 29; 31; 33; 35; 37; 39; 65; Str. Cetătuia, 5 Bl. 787; (5 Bl. I6), Str. Grăniceri; Str. Fermei; Aleea Fermei Str. Constantin Thiron; căminele: Grup scolar de constructii-masini «D. Mangeron» si Grup scolar «C. Brâncusi»”;

- în loc de: „Bld. Poitiers (Ilie Pintilie): 18 Bl. 750; 20 Bl. 750; 22 Bl. 751; 24 Bl. 751; 26 Bl. 751, 28 Bl. 751; 48; 60; 45 Bl. B2; 47 Bl. B2; 49 Bl. B2; 51 Bl. B2; 53 Bl. G2; (53 Bl. 1A; 53 Bl. B2; 53 Bl. G3); Std. Cetătuia: 15 bl. 752; 17 bl. 752; 19 bl. 752; Str. Plantelor: 1 Bl. 754; 3 Bl. 754; 5 Bl. 753; 7 Bl. 753; 9 Bl. 752; Fnd. Luceafărului” se va citi: „Bld. Poitiers (Ilie Pintilie): 18 Bl. 750; 20 Bl. 750; 22 Bl. 751; 24 Bl. 751; 26 Bl. 751, 28 Bl. 751; 48;60; 45 Bl. B2; 47 Bl. B2; 49 Bl. B2; 51 Bl. B2; 53 Bl. G2; (53 Bl. 1A; 53 Bl. B2; 53 Bl. G3); Std. Cetătuia: 15 bl. 752; 17 bl. 752; 19 bl. 752; Str. Plantelor: 1 Bl. 754; 3 Bl. 754; 5 Bl. 753; 7 Bl. 753; 9 Bl. 752; 17; 37; 39; Fnd. Luceafărului”;

- în loc de: „Str. Cetătuia 1; Str. Ing. Emil Alexandrescu (Diminetii): 4 Bl. 788; (4 Bl. 777; 4 Bl. 789); 6 Bl. 788; 8 Bl. 789; 10 Bl. 789; (10 Bl. 788); 5 Bl. 777; Str. Neptun 8 Bl. 771; 10 Bl. 771; (10 Bl. 772); 12 Bl. 772;14 Bl. 772; 16 Bl. 773A; (16 Bl. 773); 18 Bl. 773A; (18 Bl. 773; 18 Bl. 773B); 20 Bl. 773B; (20 Bl. 773); 22 Bl. 773B; 24 Bl. 774; Str. Radu-Vodă 4 Bl. 777; 6 Bl. 777; (8); 8 Bl. 766; (10); 10 Bl. 767; (10 Bl. 766); 12 Bl. 768; 14 Bl. 769; (14 Bl. 770); 16 Bl. 770; 18 Bl. 770; Str. Nicovala” se va citi: „Str. Cetătuia 1; Str. Ing. Emil Alexandrescu (Diminetii): 4 Bl. 788; (4 Bl. 777; 4 Bl. 789); 6 Bl. 788; 8 Bl. 789; 10 Bl. 789; (10 Bl. 788); 5 Bl. 777; Str. Neptun 8 Bl. 771; 10 Bl. 771; (10 Bl. 772); 12 Bl. 772; 14 Bl. 772; 16 Bl. 773A; (16 Bl. 773); 18 Bl. 773A; (18 Bl. 773; 18 Bl. 773B); 20 Bl. 773B; (20 Bl. 773); 22 Bl. 773B; 24 Bl. 774; Str. Radu-Vodă 1; 4 Bl. 777; 6 Bl. 777; (8); 8 Bl. 766; (10); 10 Bl. 767; (10 Bl. 766); 12 Bl. 768; 14 Bl. 769; (14 Bl. 770); 16 Bl. 770; 18Bl. 770; 24; 31; Str. Nicovala”;

- în loc de: „Str. Ing. Emil Alexandrescu (Diminetii): 7 Bl. 776; 9 Bl. 775; 11 Bl. 775; (13); 13 Bl. 774; 15 Bl. 774; 2 Bl. 787; 12 Bl. 790; 14 Bl. 790; 16 Bl. 791; 18 Bl. 791; (18 Bl. 792); 22 Bl. 792; (24); 24 Bl. 792; Str. Plantelor: 2 Bl. 765; 4 Bl. 755,6 Bl. 755,8 Bl. 755; 10 Bl. 756” se va citi: „Str. Ing. Emil Alexandrescu (Diminetii): 7 Bl. 776; 9 Bl. 775; 11 Bl. 775; (13); 13 Bl. 774; 15 Bl. 774; 39; 2 Bl. 787; 12 Bl. 790; 14 Bl. 790; 16 Bl. 791; 18 Bl. 791; (18 Bl. 792); 22 Bl. 792; (24); 24 Bl. 792; 36; 44; Str. Plantelor: 2 Bl. 765; 4 Bl. 755,6 Bl. 755,8 Bl. 755; 10 Bl. 756; 48”;

- în loc de: „Std. Prof. I. Inculet (Prudentei): 2; 12; 14; Str. Prof. I. Inculet (Prudentei): 2 Bl. 676; 4 Bl. 676; 6 Bl. 676; 8 Bl. 677; 10 Bl. 677; (12); 12 Bl. 677; 18 Bl. 680; (20); 20 Bl. 680; 26 Bl. 946; 28 Bl. 946; 30;1 Bl. 675; 3 Bl. 675; (5); 5 Bl. 675; (7); 7 Bl. 675; (9); 9 Bl. 678; (11); 11 Bl. 678; 17; 19 Bl. 679; 21 Bl. 681; Str. Răzoarelor: 3 Bl. 946; 5 Bl. 681; 7 Bl. 681; 9 Bl. 680; Str. Otelari” se va citi: „Std. Prof. Ion Inculet (Prudentei): 2; 12; 14; Str. Prof. Ion Inculet (Prudentei): 2 Bl. 676; 4 Bl. 676; 6 Bl. 676; 8 Bl. 677; 10 Bl. 677; (12); 12 Bl. 677; 18 Bl. 680; (20); 20 Bl. 680; 26 Bl. 946; 28 Bl. 946; 30;1 Bl. 675; 3 Bl. 675; (5); 5 Bl. 675; (7); 7 Bl. 675; (9); 9 Bl. 678; (11); 11 Bl. 678; 11 A; 17; 19 Bl. 679; 21 Bl. 681; Str. Răzoarelor: 3 Bl. 946; 5 Bl. 681; 7 Bl. 681; 9 Bl. 680; Str. Otelari”;

- în loc de: „Sos. Nicolina: 95 Bl. 996, 97 Bl. 996, 99 Bl. 996, 101 Bl. 996; 103 Bl. 1000, 105c;105 Bl. 1004; 123; 143; 145; 151; 153; 157; 163; 167; 171; 173; 179; 181; 183; 195; 199; 201; 215; 217; 223c; 229; 243; 251; 253; 255; 257; 259; Str. Hlincea: 10 Bl. 994A, (10 Bl. 994); 12 Bl. 994B, (12 Bl. 994); 14 Bl. 994C; (14 Bl. 994); 16 Bl. 994D, 18 Bl. 994E; (18 Bl. 994); 20 Bl. 994F; (20 Bl. 994); 24 Bl. 998D; (24 Bl. 998); 26 Bl. 998C, (26 Bl. 998); 28 Bl. 998B; (28 Bl. 998); 30 Bl. 998A; (30 Bl. 998); Sos. Iasi-Ciurea” se va citi: „Sos. Nicolina: 95 Bl. 996, 97 Bl. 996, 99 Bl. 996, 101 Bl. 996; 103 Bl. 1000, 105; 105c;105 Bl. 1004; 123; 135A; 143; 145; 145A; 151; 151B; 153; 155; 157; 157A; 163; 167; 171; 173; 179; 181; 183; 195; 199; 201; 215; 217; 223c; 229; 243; 245; 251; 253; 255; 255A; 257; 259; 259A; Str. Hlincea: 10 Bl. 994A, (10 Bl. 994); 12 Bl. 994B, (12 Bl. 994); 14 Bl. 994C; (14 Bl. 994); 16 Bl. 994D, 18 Bl. 994E; (18 Bl. 994); 20 Bl. 994F; (20 Bl. 994); 24 Bl. 998D; (24 Bl. 998); 26 Bl. 998C, (26 Bl. 998); 28 Bl. 998B; (28 Bl. 998); 30 Bl. 998A; (30 Bl. 998); Sos. Iasi-Ciurea”;


- în loc de: „Ale. Tudor Neculai: 139 Bl. 1016, 141 Bl. 1016,143 Bl. 1016, 145 Bl. 1016; 147 Bl. 1017, 149 Bl. 1017, 151 Bl. 1017, 153 Bl. 1017; 155 Bl. 1018, 157 Bl. 1018, 159 Bl. 1018, 161 Bl. 1018; 163 Bl. 1019, 165 Bl. 1019, 167 Bl. 1019; Str. Hlincea: 32 Bl. 1002, 34 Bl. 1002, 36 Bl. 1002, 38 Bl. 1002, 40 Bl. 1002, 42 Bl. 1002” se va citi: „Ale. Tudor Neculai: 139 Bl. 1016, 141 Bl. 1016,143 Bl. 1016, 145 Bl. 1016; 147 Bl. 1017, 149 Bl. 1017, 151 Bl. 1017, 153 Bl. 1017; 155 Bl. 1018, 157 Bl. 1018, 159 Bl. 1018, 161 Bl. 1018; 163 Bl. 1019, 165 Bl. 1019, 167 Bl. 1019; Str. Hlincea: 32 Bl. 1002, 34 Bl. 1002, 36 Bl. 1002, 38 Bl. 1002, 40 Bl. 1002, 42 Bl. 1002; Ale. Tudor Neculai nr. 46 Bl. 1006 si nr. 48 Bl. 1006”;

- în loc de: „Sos. Nicolina: 100 Bl. 1005, 102 Bl. 1005, 104 Bl. 1005;(104 Bl. 1005B); 106 Bl. 1005; (106 Bl. 1005B); 108 Bl. 1005; (108 Bl. 1005B); 110 Bl. 1005; (110 Bl. 1005A); 112 Bl. 1005; (112 Bl. 1005B; 112 Bl. 1005A); 114 Bl. 1005; (114 Bl. 1005B); 116 Bl. 1011; 118; 120; 122; 124; 156; 168; Str. Otelăriei; Fnd. Otelăriei; Str. Fortus” se va citi: „Sos. Nicolina: 100 Bl. 1005, 102 Bl. 1005, 104 Bl. 1005;(104 Bl. 1005B); 106 Bl. 1005; (106 Bl. 1005B); 108 Bl. 1005; (108 Bl. 1005B); 110 Bl. 1005; (110 Bl. 1005A); 112 Bl. 1005; (112 Bl. 1005B; 112 Bl. 1005A); 114 Bl. 1005; (114 Bl. 1005B); 116 Bl. 1011; 118; 120; 122; 124; 156; 168; Str. Otelăriei; Fnd. Otelăriei; Str. Fortus”;

- în loc de: „Ale. Tudor Neculai: 47 Bl. 976; 49 Bl. 976; 51 Bl. 976; 53 Bl. 975; 55 Bl. 975; 57 Bl. 975; 59 Bl. 974; 61 Bl. 974; 63 Bl. 974; 65 Bl. 973; 67 Bl. 973; 71 Bl. 972; 73 Bl. 972; 75 Bl. 972; 77 Bl. 972; 2; 3; 5; 7; 8; (10); 12; 14; 16; 26; 28; 38; 40; 52; (56); 68; 72; 84; 86; 94; 96; (108); 100A; 100B; (112); (132); 138; Sos. Nicolina: 38 Bl. 965; 40 Bl. 967; 42 Bl. 969; 44 Bl. 971B; 46 Bl. 971B; (46 Bl. 971-B); 48 Bl. 971A; Str. Prof. Nicolae Bucur; Str. Prof. Emil Honoriu; Str. Prof. Nicolae Zamfirescu” se va citi: „Ale. Tudor Neculai: 47 Bl. 976; 49 Bl. 976; 51 Bl. 976; 53 Bl. 975; 55 Bl. 975; 57 Bl. 975; 59 Bl. 974; 61 Bl. 974; 63 Bl. 974; 65 Bl. 973; 67 Bl. 973; 71 Bl. 972; 73 Bl. 972; 75 Bl. 972; 77 Bl. 972; 2; 3; 5; 7; 8; (10); 12; 14; 16; 26; 28; 38; 40; 52; (56); 68; 72; 84; 86; 94; 96; (108); 100A; 100B; (112); (132); 138; Sos. Nicolina: 38 Bl. 965; 40 Bl. 967; 42 Bl. 969; 44 Bl. 971B; 46 Bl. 971B; (46 Bl. 971- B); 48 Bl. 971A; Str. Prof. Nicolae Bucur; Str. Prof. Emil Honoriu; Str. Prof. Neculai Zamfirescu”;

- în loc de: „Fnd. Strugurilor; Str. Strugurilor; Str. Arh. Berindei (Muncii); Std. Arh. Berindei (Muncii); Str. Frunzei, Str. Brădetului; Str. Făgetului; Sos. Galata; Str. Sabo Iosef (Dealul Galata); Str. Alunis; Str. Fluturilor; Ale. Strugurilor” se va citi: „Fnd. Strugurilor; Str. Strugurilor; Str. Arh. Ion Berindei (Muncii); Std. Arh. Ion Berindei (Muncii); Str. Frunzei, Str. Brădetului; Str. Făgetului; Sos. Galata; Str. Dr. Sabo Iosef (Dealul Galata); Str. Alunis; Str. Fluturilor; Ale. Strugurilor”.

- În anexa nr. 24 - Delimitarea colegiilor uninominale în Circumscriptia electorală nr. 24 - Judetul Iasi, la lit. A. Colegii uninominale pentru alegerea Camerei Deputatilor, Colegiul uninominal nr. 12 Municipiul Iasi, în casetele 4, 8, 9, 18, 20, 21, 30, 32 si 37 din coloana „Localităti (municipii, orase, comune)/străzi, numere postale”:

- în loc de: „Bld. Primăverii 3 (3 Bl. D9); 5 Bl. D10; (5 Bl. D9); 5A; (7); 7 Bl. C1; 7A Bl. C1; 7B Bl. R1; (7 Bl. R1); (9); 9 Bl. P4; 9A; (11); 11 Bl. P1; (11 Bl. B1); (14; 27); Bld. Socola 15; 15A; (15 Bl. D8; 15 Bl. D2) 17; (17 Bl. D7; 17 Bl. D17); Bld. Tutora (6); 6 Bl. P3; (6 Bl. 6; 6 Bl. A; 6 Bl. P2; 6 Bl. 3;6 Bl. 6A; 6 Bl. G1); (8); 8 Bl. P2; (8 Bl. P1; 8 Bl. F2; 8 Bl. P2); (10); 10 Bl. I1(10 Bl. I-1; 10 Bl. I2; 10 Bl. I1;10 Bl. D); 12 Bl. I1; 14 Bl. D1; (16); 16 Bl. D1; (18); 18 Bl. D1; Str. Imasului” se va citi: „Bld. Primăverii 3 (3 Bl. D9); 5; 5 Bl. D10; (5 Bl. D9); 5A; (7); 7 Bl. C1; 7A Bl. C1; 7B Bl. R1; (7 Bl. R1); (9); 9 Bl. P4; 9A; (11); 11 Bl. P1; (11 Bl. B1); (14; 27); Bld. Socola 15; 15A; (15 Bl. D8; 15 Bl. D2) 17; (17 Bl. D7; 17 Bl. D17); Bld. Tutora (6); 6 Bl. P3; (6 Bl. 6; 6 Bl. A; 6 Bl. P2; 6 Bl. 3; 6 Bl. 6A; 6 Bl. G1); (8); 8 Bl. P2; (8 Bl. P1;8 Bl. F2; 8 Bl. P2); (10); 10 Bl. I1 (10 Bl. I-1; 10 Bl. I2; 10 Bl. I1;10 Bl. D); 12 Bl. I1; 14 Bl. D1; (16); 16 Bl. D1; (18); 18 Bl. D1; Str. Imasului”;

- în loc de: „Ale. Rozelor: (15), 15 Bl. Z2, (15 Bl. 22); (17), 17 Bl. X13; (19), 19 Bl. V2; (21), 21 Bl. Z1; (34), 34 Bl. A11; 34A Bl. A3, (34 Bl. 34, 34 Bl. A3); (38), 38 Bl. A10; 38A Bl. A4, (38 Bl. A4, 38 Bl. A1); 40 Bl. L3; (42), 42 Bl. K4; (44), 44 Bl. U1; (46), 46 Bl. U1, (46 Bl. C); Bld. Nicolae Iorga (Republicii) 59 Bl. E5; 59A Bl. F1; (59), 59B Bl. R1, (59 Bl. R-1); (61), 61 Bl. F, (61 Bl. F1), (87)”se va citi: „Ale. Rozelor: (15),

15 Bl. Z2, (15 Bl. 22); (17), 17 Bl. X13; (19), 19 Bl. V2; (21), 21 Bl. Z1; (34), 34 Bl. A11; 34A Bl. A3, (34 Bl. 34, 34 Bl. A3); (38), 38 Bl. A10; 38A Bl. A4, (38 Bl. A4, 38 Bl. A1); 40 Bl. L3; (42), 42 Bl. K4; (44), 44 Bl. U1; (46), 46 Bl. U1, (46 Bl. C); Bld. Nicolae Iorga (Republicii) 59 Bl. E5; 59A Bl. F1;(59), 59B Bl. R1, (59 Bl. R-1); (61), 61 Bl. F, (61 Bl. F1), (87); 59B”;

- în loc de: „Bld. Socola: (2), 2 Bl. F, (2 Bl. F1, 2 Bl. E, 2 Bl. H1); Str. Nicolina: 1; (1 Bl. F, 1 Bl. F1)3 Bl. A1; (3); (5); 5 Bl. A2; (7); 7 Bl. A3; (9); 9 Bl. A4; (11); 11 Bl. A5; 13; (15); 15 Bl. K1; Ale. Rozelor: (16),

16 Bl. A7, (16 Bl. P, 16 Bl. A1); Bld. Nicolae Iorga (Republicii): 51 Bl. G2, (51 Bl. R3, 51 Bl. C2)”se va citi: „Bld. Socola: (2), 2 Bl. F, (2 Bl. F1, 2 Bl. E, 2 Bl. H1); Str. Nicolina: (1 Bl. F, 1 Bl. F1)3 Bl. A1; (3); (5); 5 Bl. A2; (7); 7 Bl. A3; (9); 9 Bl. A4; (11); 11 Bl. A5; 13; (15); 15 Bl. K1; Ale. Rozelor: (16), 16 Bl. A7, (16 Bl. P, 16 Bl. A1); Bld. Nicolae Iorga (Republicii): 51; 51 Bl. G2, (51 Bl. R3, 51 Bl. C2); 51A; 51B”;

- în loc de: „Sos. Natională: 27; 31; 33; 35; 39; 41; 41A; 180A; 182; 182A; 184; 184A; Str. Decebal: 20; 22; 22A, (22 Bl. Z8, 22 Bl. B4); 24A Bl. X11; 24 Bl. B5; (26), 26 Bl. D3; 26A Bl. Q4; (28), 28 Bl. C3”se va citi: „Sos. Natională: 27; 31; 33; 35; 39; 41; 41A; 180; 180A; 182; 182A; 184; 184A; Str. Decebal: 20; 22; 22A, (22 Bl. Z8, 22 Bl. B4); 24A Bl. X11; 24 Bl. B5; (26), 26 Bl. D3; 26A Bl. Q4; (28), 28 Bl. C3”;


- în loc de: „Bld. Nicolae Iorga (Republicii) (1), (1 Bl. L1, 1 Bl. 7), 1A Bl. L1; 1B Bl. L2; 1 Bl. C7; (3), 3 Bl. C6, (3 Bl. F3, 3 Bl. C-6, 3 Bl. 647); 3A Bl. F9; (5), 5 Bl. C5, (5 Bl. C-5); 5A Bl. F8; 7A Bl. M2; 7B Bl. F7; 7C Bl. F6; 7D Bl. F5; 7E Bl. K2; 7F Bl. K2;7G Bl. K1; 7H Bl. K1; 7” se va citi: „Bld. Nicolae Iorga (Republicii) (1), (1 Bl. L1, 1 Bl. 7), 1A Bl. L1; 1B; 1B Bl. L2; 1 Bl. C7; (3), 3 Bl. C6, (3 Bl. F3, 3 Bl. C-6, 3 Bl. 647); 3A; 3A Bl. F9; (5), 5 Bl. C5, (5 Bl. C-5); 5A Bl. F8; 7A; 7A Bl. M2; 7B; 7B Bl. F7; 7C Bl. F6; 7D Bl. F5; 7E Bl. K2; 7F Bl. K2;7G Bl. K1; 7H Bl. K1; 7”;

- în loc de: „Bld. Nicolae Iorga (Republicii): 9; 9A; 11; (13); 15; 17; 19; (21); 23; 25; 27; (29); 31; (31 Bl. G1); 33; Str. Dacia; Str. Decebal 1; (1 Bl. Camin; 1 Bl. Decebal); 3; 5; 7; 7A; 9; 11; 11A;11B; 13; 15; 17; 19; 21; 23; (25); 25 Bl. Z11; 25A; 27 Bl. Z12; (29); 29 Bl. Z13; 33; (33 Bl. X12); Str. Ion Neculce; Str. Romană”se va citi: „Bld. Nicolae Iorga (Republicii): 9; 9A; 11; (13); 15; 17; 19; (21); 23; 25; 27; (29); 31; (31 Bl. G1); 33; Str. Dacia; Str. Decebal 1; (1 Bl. Cămin; 1 Bl. Decebal); 3; 5; 7; 7A; 9; 11; 11A; 11B; 13; 15; 17; 19; 21; 23; (25); 25 Bl. Z11; 25A; 27 Bl. Z12; (29); 29 Bl. Z13; 33; (33 Bl. X12); Str. Cronicar Ion Neculce; Str. Romană”;

- în loc de: „Str. Bradului: 12 Bl. B2, (12 Bl. 2); 14; (14 Bl. 2; 14 Bl. B2); (16); 16 Bl. B2; (16 Bl. 2; 16 Bl. II); 18 Bl. B2; 23 Bl. H10; 25 Bl. H11; 27 Bl. H12; Str. Gheorghe Doja: 10 Bl. 820,12 Bl. 820; Str. Orientului: 13 Bl. 809,15 Bl. 809, 17 Bl. 809; 19 Bl. 821, 21 Bl. 821, 23 Bl. 821, 25 Bl. 821; Str. Sălciilor: (23); 23 Bl. 811; (25); 25 Bl. 811; 27; 29 Bl. 808A; (29 Bl. 808); 31 Bl. 808, 33 Bl. 808, 35 Bl. 808; 37; 39;

34 Bl. 807, 36 Bl. 807; 38; 44”se va citi: „Str. Bradului: 12 Bl. B2, (12 Bl. 2); 14; (14 Bl. 2; 14 Bl. B2); (16); 16 Bl. B2; (16 Bl. 2; 16 Bl. II); 18 Bl. B2; 23 Bl. H10; 25 Bl. H11; 27 Bl. H12; Str. Gheorghe Doja: 10 Bl. 820,12 Bl. 820; Str. Orientului: 13 Bl. 809,15 Bl. 809, 17 Bl. 809; 19 Bl. 821, 21 Bl. 821, 23 Bl. 821, 25 Bl. 821; Str. Sălciilor: (23); 23 Bl. 811; (25); 25 Bl. 811; 27; 29 Bl. 808A; (29 Bl. 808); 31 Bl. 808, 33 Bl. 808,

35 Bl. 808; 37; 39; 39B; 41; 34 Bl. 807, 36 Bl. 807; 38; 40; 42; 44”;

- în loc de: „Str. Pantelimon Halipa (Trotus): 7 Bl. H7; 9 Bl. L1B; (9 Bl. L1; 9 Bl. L1-2, 9 Bl. H6); 11 Bl. L1B; (11 Bl. L1-B); 13 Bl. G1; (13 Bl. G2); 15 Bl. G2; 192 Bl. E4A; (2 Bl. E4-A; 2Bl. E4); 4 Bl. F3B, 4A Bl. F3Bis; (4 Bl. F3-B); 6 Bl. H4B, 6A Bl. H4B, 6B Bl. H4B;(6 Bl. H4-B); 16; 18 Bl. G3; (18 Bl. G-3); 20 Bl. H8; (20 Bl. 48); 22 Bl. H9; (22 Bl. H8; 22 Bl. H-9)”se va citi: „Str. Pantelimon Halipa (Trotus): 7 Bl. H7; 9 Bl. L1B; (9 Bl. L1; 9 Bl. L1-2, 9 Bl. H6); 11 Bl. L1B; (11 Bl. L1-B); 13; 13 Bl. G1; (13 Bl. G2); 15 Bl. G2; 192 Bl. E4A; (2Bl. E4-A; 2Bl. E4); 4 Bl. F3B, 4A Bl. F3Bis; (4 Bl. F3-B); 6 Bl. H4B, 6A Bl. H4B, 6B Bl. H4B; (6 Bl. H4-B); 16; 18 Bl. G3; (18 Bl. G-3); 20; 20 Bl. H8; (20 Bl. 48); 22 Bl. H9; (22 Bl. H8; 22 Bl. H-9)”;

- în loc de: „Sos. Natională: 78 Bl. D15; 80 Bl. D14; 82 Bl. D13; 84 Bl. D12; 86 Bl. D11; 88 Bl.1215; 90 Bl.1211;,92 Bl.1211; 94 Bl.1211; Str. Arges, Str. Jijia, Str. Bujor Paul (Jiului)”se va citi: „Sos. Natională: 78 Bl. D15; 80 Bl. D14; 82 Bl. D13; 84 Bl. D12; 86 Bl. D11; 88 Bl.1215; 90 Bl.1211;,92 Bl.1211; 94 Bl.1211; Str. Arges, Str. Jijia, Str. Prof. Paul Bujor (Jiului)”.

- În anexa nr. 26 - Delimitarea colegiilor uninominale în Circumscriptia electorală nr. 26 - Judetul Maramures, la lit. A. Colegii uninominale pentru alegerea Camerei Deputatilor, Colegiul uninominal nr. 1 Municipiul Baia Mare, în caseta 2 din coloana „Localităti (municipii, orase, comune)/străzi, numere postale”:

- în loc de: „Str. Prunului, Str. M. Costin, Str. Nucului, Str. G. Ureche, Bd. Independentei bl: 24,26,28, Al. Toamnei, Str. Victoriei bl: 65, 67, 69, 122 128, 128A, 130, 136, 146A, 146, 146D, 136B, de la 73 la 115; de la 122 până la 166, Str. Magnoliei, Str. Cristian, Str. Măcesului, Str. Daliei, Str. Corcodusului, Str. Salciei, Str. Ulmului, Str. Cameliei, Str. Freziei, Str. Liliacului, Str. Lămâitei, Str. Sânzienelor, Str. Iederei, Str. Orhideei, Str. Mimozei, Str. Azaleelor, Str. Muscatelor, Str. E. Racovită, Str. Lalelei, Str. Margaretei, Str. Panselutei, Str. Crizantemelor” se va citi: „Str. Prunului, Str. M. Costin, Str. Nucului, Str. G. Ureche, Bd. Independentei bl: 24,26,28, Al. Toamnei, Str. Victoriei bl: 65, 67, 69, 122 128, 128A, 130, 136, 146A, 146, 146D, 136B, de la 73 la 115; de la 122 până la 166, Str. Magnoliei, Str. Cristian, Str. Măcesului, Str. Daliei, Str. Corcodusului, Str. Salciei, Str. Ulmului, Str. Cameliei, Str. Freziei, Str. Liliacului, Str. Lămâitei, Str. Sânzienelor, Str. Iederei, Str. Orhideei, Str. Mimozei, Str. Azaleelor, Str. Muscatelor, Str. E. Racovită, Str. Lalelei, Str. Margaretei, Str. Panselutei, Str. Crizantemelor, Str. Toamnei”.

- În anexa nr. 27 - Delimitarea colegiilor uninominale în Circumscriptia electorală nr. 27 - Judetul Mehedinti, la lit. A. Colegii uninominale pentru alegerea Camerei Deputatilor, Colegiul uninominal nr. 1 Municipiul Drobeta-Turnu Severin, în casetele 1, 3, 5, 9, 10, 13, 15, 17, 19, 20, 25, 27, 32, 36, 37, 39 si 40 din coloana „Localităti (municipii, orase, comune)/străzi, numere postale”:

- în loc de: „Str. Aurelian de la nr. 27 la nr. 55 si de la nr. 26 la nr. 52; Str. Decebal de la nr. 14 la nr. 62 si de la nr. 21 la nr. 57; B-dul Dunării în întregime; Str. I.Gh. Bibicescu (6 Martie) în întregime; Str. I.St. Paulian (Ion Elena) în întregime; Str. Portului în întregime; B-dul Portile de Fier în întregime; B-dul Carol I (Republicii) de la nr. 31 la nr. 55; Piata Stefan cel Mare în întregime; Str. Th. Costescu în întregime; Str. Traian de la nr. 52 la nr. 80” se va citi: „Str. Aurelian de la nr. 27 la nr. 55 si de la nr. 26 la nr. 52; Str. Decebal de la nr. 14 la nr. 62 si de la nr. 21 la nr. 57; B-dul Dunării în întregime; Str. Gh. Bibicescu (6 Martie) în întregime; Str. I.St. Paulian (Ion Elena) în întregime; Str. Portului în întregime; B-dul Portile de Fier în întregime; B-dul Carol I (Republicii) de la nr. 31 la nr. 55; Piata Stefan cel Mare în întregime; Str. Teodor Costescu în întregime; Str. Traian de la nr. 52 la nr. 80”;

- în loc de: „Str. Adrian de la nr. 155 la nr. 235 si de la nr. 112 la nr. 192; Str. M.Averescu de la nr. 37 la nr. 109B si de la nr. 20A la nr. 78A; Str. Cosbuc de la nr. 11 la nr. 27 si de la nr. 16 la nr. 28A; Str. Kiseleff de la nr. 9 la nr. 31 si de la nr. 2 la nr. 34; Str. Matei Vasilescu de la nr. 1 la nr. 55 si de la nr. 2 la nr. 44; Str. M.Eminescu de la nr. 10 la nr. 32 si de la nr. 13 la nr. 19; Piata Mică în întregime; Str. N.Cernăianu de la nr. 1 la nr. 65A si de la nr. 2 la nr. 86; Str. Cpt. Romulus Lepri de la nr. 1 la nr. 81 si de la nr. 2 la


nr. 72; Str. Smârdan de la nr. 10 la nr. 24 si de la nr. 13 la nr. 31” se va citi: „Str. Adrian de la nr. 155 la nr. 235 si de la nr. 112 la nr. 192; Str. M. Averescu de la nr. 37 la nr. 109B si de la nr. 20A la nr. 78A; Str. Cosbuc de la nr. 11 la nr. 27 si de la nr. 16 la nr. 28A; Str. Kiseleff de la nr. 9 la nr. 31 si de la nr. 8 la nr. 34; Str. Matei Vasilescu de la nr. 1 la nr. 55 si de la nr. 2 la nr. 44; Str. Mihail Eminescu de la nr. 10 la nr. 32 si de la nr. 13 la nr. 19A; Piata Mică în întregime; Str. N.Cernăianu de la nr. 1 la nr. 65A si de la nr. 2 la nr. 86; Str. Cpt. Romulus Lepri de la nr. 1 la nr. 81 si de la nr. 2 la nr. 72; Str. Smârdan de la nr. 10 la nr. 24 si de la nr. 13 la nr. 31”;

- în loc de: „Str. Brâncoveanu de la nr. 146 la nr. 176 si de la 177 la 215 (bl. E12, E15, bl. E16, TS14); Str. Calomfirescu de la nr. 130 la nr. 140 si de la nr. 157 la nr. 159 (bl. E17, E18); Str. Eroii de la Cerna de la nr. 27 la nr. 29 si de la nr. 38 la nr. 44 (bl. E13, E14); Str. Smârdan de la nr. 26 la nr. 56 si de la nr. 33 la nr. 57 (bl. S4E); B-dul Tudor Vladimirescu de la nr. 80 la nr. 92 (bl. TS16)” se va citi: „Str. Brâncoveanu de la nr. 146 la nr. 176 si de la 187 la 215 (bl. E12, E15, bl. E16, TS14); Str. Calomfirescu de la nr. 130 la nr. 140 si de la nr. 157 la nr. 159 (bl. E17, E18); Str. Eroii de la Cerna de la nr. 27 la nr. 29 si de la nr. 38 la nr. 44 (bl. E13, E14); Str. Smârdan de la nr. 26 la nr. 56 si de la nr. 33 la nr. 57 (bl. S4E); B-dul Tudor Vladimirescu de la nr. 78 la nr. 92 (bl. TS16)”;

- în loc de: „Str. Anghel Saligny de la nr. 1 la nr. 21A si de la nr. 2 la nr. 58; Str. Mrs. Averescu (Progresul) de la nr. 80 si nr. 111 la terminare (bl. B2); Str. 1 Dec.1918 de la nr. 1 la nr. 31 si de la nr. 2 la nr. 16A; Str. M.Vasilescu de la nr. 46 si nr. 57 la terminare; Str. N.Cernăianu de la nr. 67 si nr. 88 la terminare; Str. Oituz de la nr. 1 la nr. 31 si de la nr. 2 la nr. 28; Str. Topolnitei de la nr. 1 la nr. 9 (bl.1, 2, 3); Str. Călărasi de la nr. 1 la nr. 13 si de la nr. 2 la nr. 16” se va citi: „Str. Saligny de la nr. 1 la nr. 21A si de la nr. 2 la nr. 58; Str. M. Averescu (Progresul) de la nr. 80 si nr. 111 la terminare (bl. B2); Str. 1 Dec.1918 de la nr. 1 la nr. 31 si de la nr. 2 la nr. 16A; Str. Matei Vasilescu de la nr. 46 si nr. 57 la terminare; Str. Nicu Cernăianu de la nr. 67 si nr. 88 la terminare; Str. Oituz de la nr. 1 la nr. 31 si de la nr. 2 la nr. 28; Str. Topolnitii de la nr. 1 la nr. 9A (bl.1, 2, 3); Str. Călărasi de la nr. 1 la nr. 13 si de la nr. 2 la nr. 16”;

- în loc de: „Str. Abatorului; Str. Aurelian de la nr. 112 si la nr. 109 la terminare; Str. Balasa Fratostiteanu; Str. I.Creangă; Str. N.Grigorescu; Str. Panduri; Str. Traian de la nr. 174 si nr. 239 la terminare; Str. Topolnitei de la nr. 11 la nr. 13 (bl.4,1)” se va citi: „Str. Abatorului; Str. Aurelian de la nr. 112 si la nr. 109 la terminare; Str. Balasa Fratostiteanu; Str. I.Creangă; Str. N.Grigorescu; Str. Panduri; Str. Traian de la nr. 174 si nr. 239 la terminare; Str. Topolnitii de la nr. 11 la nr. 13A (bl.4,1)”;

- în loc de: „Aleea Castanilor (bl. A1, A2, A3, A4, C2); B-dul Revolutiei 16-22 Dec.1989 de la nr. 1 la nr. 7(bl. B1, B2, E1); Str. Sincai de la nr. 30 la nr. 56” se va citi: „Aleea Castanilor (bl. A1, A2, A3, A4, C2); B-dul Revolutiei 1989 de la nr. 1 la nr. 7(bl. B1, B2, E1); Str. Sincai de la nr. 30 la nr. 56”;

- în loc de: „Str. Orly (Prahova, I.Antonescu) de la nr. 39 la nr. 53 (bl. G1, G2, G3, G4, G5, C10, C11) si de la nr. 46 la nr. 80; B-dul Revolutiei de la nr. 9 la nr. 13 (bl. E2, F1, F2)” se va citi: „Str. Orly (Prahova, I.Antonescu) de la nr. 39 la nr. 53 (bl. G1, G2, G3, G4, G5, C10, C11) si de la nr. 46 la nr. 80; B-dul Revolutiei 1989 de la nr. 9 la nr. 13 (bl. E2, F1, F2)”;

- în loc de: „Al. Privighetorilor de la nr. 1 la nr. 41 (bl. I1, I1 A, J1, J2); B-dul Revolutiei de la nr. 15 la nr. 17 si de la nr. 8 la nr. 14 (bl. F3, F4, N2, N3, N4, P1)” se va citi: „Al. Privighetorilor de la nr. 1 la nr. 41 (bl. I1, I1 A, J1, J2); B-dul Revolutiei 1989 de la nr. 15 la nr. 17 si de la nr. 4 la nr. 14 (bl. F3, F4, N2, N3, N4, P1)”;

- în loc de: „Al. Crinilor (bl N4’, N5, P4); Al. Crizantemelor (bl N6, N7, N8); Str. I.C.Brătianu (Tg. Jiului) de la nr. 1 la nr. 7 (bl P6); B-dul Revolutiei de la nr. 16 la nr. 22 si de la nr. 19 la nr. 25 (bl P2, P3, P5, A1, A2)” se va citi: „Al. Crinilor (bl N4’, N5, P4); Al. Crizantemelor (bl N6, N7, N8); B-dul I.C.Brătianu (Tg. Jiului) de la nr. 1 la nr. 7 (bl P6); B-dul Revolutiei 1989 de la nr. 16 la nr. 22 si de la nr. 19 la nr. 27 (bl P2, P3, P5, A1, A2)”;

- în loc de: „Str. Slt. E.Maresi (Gladiolelor) de la nr. 2 la nr. 14 (bl. U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7); Al. Privighetorilor de la nr. 2 la nr. 14 (bl. T1, T2, T3, T4)” se va citi: „Str. Slt. Eugen Maresi (Gladiolelor) în totalitate; Al. Privighetorilor de la nr. 2 la nr. 14 (bl. T1, T2, T3, T4)”;

- în loc de: „Str. M.Gusită (Ghioceilor) bl. 9, 10, 11, 90 Garsoniere; Str. W.Mărăcineanu nr. 1-1A si de la nr. 11 si nr. 2 la terminare bl.12, 13” se va citi: „Ale. Mihai Gusită (Ghioceilor) bl. 9, 10, 11, 90 Garsoniere; Str. Walter Mărăcineanu nr. 1-1A si de la nr. 11 si nr. 2 la terminare bl.12, 13”;

- în loc de: „Str. I.C.Brătianu (Tg. Jiului) de la nr. 7 la nr. 9 si de la nr. 12 la nr. 28 (bl.2, 3, 4, 6); Str. Kiseleff de la nr. 76 la terminare (bl.1,3)” se va citi: „B-dul I.C.Brătianu (Tg. Jiului) de la nr. 9 la nr. 11 si de la nr. 12 la nr. 28 (bl.2, 3, 4, 6); Str. Kiseleff de la nr. 76 la terminare (bl.1,3)”;

- în loc de: „Str. Alion de la nr. 2 la nr. 4; Str. Dr. Babes de la nr. 1 la nr. 13; Al. Mr. C.Săvoiu (Lăcrămioarelor) bl. A1, A2, C1, B1; Str. Eroii de la Cerna de la nr. 29 si nr. 46 la terminare (bl. A3); Str. Gh. I.Sisesti (Cosminului) de la nr. 1 la nr. 5B si de la nr. 2 la nr. 6; Str. I.C.Brătianu de la nr. 2 la nr. 10; Str. M.Eminescu de la nr. 35 si nr. 50 la terminare (bl. C2); B-dul T.Vladimirescu de la nr. 111 la nr. 173; Str. Smârdan nr. 59-61” se va citi: „Str. Alion de la nr. 2 la nr. 4; Str. Dr. Babes de la nr. 1 la nr. 13; Str. Mr. Corneliu Săvoiu (Lăcrămioarelor) bl. A1, A2, C1, B1; Str. Eroii de la Cerna de la nr. 29A si nr. 46 la terminare (bl. A3); Str. Gh. Ionescu-Sisesti (Cosminului) de la nr. 1 la nr. 5B si de la nr. 2 la nr. 6; B-dul I.C.Brătianu de la nr. 2 la nr. 10; Str. Mihail Eminescu de la nr. 35 si nr. 50 la terminare (bl. C2); B-dul Tudor Vladimirescu de la nr. 111 la nr. 173; Str. Smârdan nr. 59-61”;

- în loc de: „Str. Kiseleff de la nr. 48 la nr. 74 si de la nr. 51 la nr. 59A (bl. P3, KA4, KA5, KM5); Str. Veterani de la nr. 1 la nr. 47 si de la nr. 2 la nr. 46 (bl. IV2)” se va citi: „Str. Kiseleff de la nr. 48 la nr. 74 si de la nr. 51 la nr. 65 (bl. P3, KA4, KA5, KM5); Str. Veterani de la nr. 1 la nr. 47 si de la nr. 2 la nr. 46 (bl. IV2)”;


- în loc de: „Str. Veterani de la nr. 48 si de la nr. 49 la terminare; Str. Anghel Saligni de la nr. 100 si de la nr. 37 la terminare (bl. 1, 2, A1, 100 garsoniere); Str. Topolnitei de la nr. 15 si nr. 26 la terminare (bl. B1, B20, G1)”se va citi: „Str. Veterani de la nr. 48 si de la nr. 49 la terminare; Str. Saligni de la nr. 100 si de la nr. 37 la terminare (bl. 1, 2, A1, 100 garsoniere); Str. Topolnitii de la nr. 15 si nr. 22 la terminare (bl. B1, B20, G1)”;

- în loc de: „Str. Dr. Victor Babes de la nr. 96 la nr. 106 si de la nr. 61 la nr. 159 (bl.3, 5, TN6, A1, A2, C1, C2, D, MIM2, 1); Str. Călărasi de la nr. 33 la nr. 37 (bl. A3, A4, E1)”se va citi: „Str. Dr. Babe s de la nr. 96 la terminare si de la nr. 61 la nr. 159 (bl.3, 5, TN6, A1, A2, C1, C2, D, MIM2, 1); Str. Călărai de la nr. 33 la nr. 37 (bl. A3, A4, E1)”;

- în loc de: „Str. Alion de la nr. 72 si nr. 65 la terminare (bl.2, VT2, VT3, VT4, G2, G1,1); Str. Gh. Ionescu Sisesti (Cosminului) de la nr. 74 si 69 la terminare (bl.2, 3, A3, E2)”se va citi: „Str. Alion de la nr. 72 s i nr. 65 la terminare (bl.2, VT2, VT3, VT4, G2, G1,1); Str. Gh. Ionescu Sisesti (Cosminului) de la nr. 74

i 69 la terminare (bl.2, 3, A3, E2); Str. Alion nr. 36”.

- În anexa nr. 27 - Delimitarea colegiilor uninominale în Circumscriptia electorală nr. 27 - Judetul Mehedinti, la lit. A. Colegii uninominale pentru alegerea Camerei Deputatilor, Colegiul uninominal nr. 2 Municipiul Drobeta-Turnu Severin, în casetele 2, 4, 5, 6, 8—12, 14, 16, 19, 20 si 21 din coloana „Localităti (municipii, orase, comune)/străzi, numere postale”:

- în loc de: „Str. Adrian de la nr. 1 la nr. 69 si de la nr. 2 la nr. 58; Str. Bolintineanu de la nr. 20 si nr. 21 la terminare; Str. Calomfirescu de la nr. 11 la nr. 61 B si de la nr. 2 la nr. 58 (bl. B1, F1, C6, F21, F22); Str. Carol Davila în întregime; Str. Dimitrie Grecescu (30 Decembrie) de la nr. 24 si nr. 21 la terminare; Str. Horatiu de la nr. 23 si nr. 38 la terminare (bl. F18, F19, F20); Str. VAlecsandri de la nr. 28 si nr. 29 la terminare (bl. B2); Str. Brâncoveanu de la nr. 16 la nr. 34 (bl. F23); Str. Popa Sapcă în întregime” se va citi: „Str. Adrian de la nr. 1 la nr. 69 si de la nr. 2 la nr. 58; Str. Bolintineanu de la nr. 20 si nr. 21 la terminare; Str. Calomfirescu de la nr. 11 la nr. 61 B si de la nr. 2 la nr. 58 (bl. B1, F1, C6, F21, F22); Str. Davila în întregime; Str. Grecescu (30 Decembrie) de la nr. 24 si nr. 21 la terminare; Str. Horatiu de la nr. 23 si nr. 28 la terminare (bl. F18, F19, F20); Str. Vasile Alecsandri de la nr. 28 si nr. 29 la terminare (bl. B2); Str. Brâncoveanu de la nr. 16 la nr. 34 (bl. F23); Str. Popa Sapcă în întregime”;

- în loc de: „Str. Adrian de la nr. 71 la nr. 111 si de la nr. 60 la nr. 88; Str. Al. Bărcăcilă (Ciocârliei) în întregime; Str. Antoninii în întregime; Str. Brates în întregime; Str. Brâncoveanu de la nr. 49 la nr. 139 si de la nr. 36 la nr. 114; Str. Calomfirescu de la nr. 63 la nr. 105 si de la nr. 60 la nr. 98; Str. Cicero de la nr. 33 la nr. 47 si de la nr. 8 la nr. 46A; Str. D.Cantemir în întregime (bl. T1, T2, C2); Piata Cuza Ostroveni (7 Noiembrie) în întregime; Str. Horia în întregime; Str. Română în întregime; Str. Smochinului în întregime; Str. Sincai de la nr. 1 la nr. 11 si de la nr. 2 la nr. 22; Piata Stirbei (1Mai) în întregime; Str Traian de la nr. 75 la nr. 113; Str. Unirii de la nr. 65 si 54 la terminare; Piata Radu Negru în întregime; Str. Chisinău (Dobrogeanu Gherea) în întregime” se va citi: „Str. Adrian de la nr. 71 la nr. 111 si de la nr. 60 la nr. 88; Str. Alexandru Bărcăcilă (Ciocârliei) în întregime; Str. Antonini în întregime; Str. Brates în întregime; Str. Brâncoveanu de la nr. 49 la nr. 139 si de la nr. 36 la nr. 114; Str. Calomfirescu de la nr. 63 la nr. 105 si de la nr. 60 la nr. 98; Str. Cicero de la nr. 33 la nr. 47 si de la nr. 8 la nr. 46A; Str. Cantemir în întregime (bl. T1, T2, C2); Piata Cuza Ostroveni (7 Noiembrie) în întregime; Str. Horia în întregime; Str. Romană în întregime; Str. Smochinului în întregime; Str. Sincai de la nr. 1 la nr. 11 si de la nr. 2 la nr. 22; Piata Stirbei Vodă (1Mai) în întregime; Str Traian de la nr. 75 la nr. 113; Str. Unirii de la nr. 65 si 54 la terminare; Piata Radu Negru în întregime; Str. Chisinău (Dobrogeanu Gherea) în întregime”;

- în loc de: „Str. Adrian de la nr. 113 la nr. 153 si de la nr. 90 la nr. 110; Str. Mrs. Averescu (Progresul) de la nr. 1 la nr. 35 si de la nr. 2 la nr. 20; Str. Orly (M.Antonescu, Prahova) de la nr. 1 la nr. 23 si de la nr. 2 la nr. 28 (bl. S5V, S6V); Str. Avram Iancu de la nr. 1 la nr. 43 si de la nr. 2 la nr. 28; Str. Brâncoveanu de la nr. 141 la nr. 185 si de la nr. 116 la nr. 144; Str. Calomfirescu de la nr. 107 la nr. 153 si de la nr. 100 la nr. 128; Str. Crisan de la nr. 1 la nr. 23 si de la nr. 2 la nr. 34A; Str. Gh. Lazăr în întregime; Str. Iulius Cezar în întregime; Piata Mircea în întregime; Str. N.Bălcescu în întregime; Str. Numa Pompiliu în întregime; Str. Rahova de la nr. 4 si nr. 5 la terminare; Str. Saidac în întregime; B-dul T.Vladimirescu de la nr. 30 la nr. 76; Piata Bazinului în întregime; Piata Unirii în întregime” se va citi: „Str. Adrian de la nr. 113 la nr. 153 si de la nr. 90 la nr. 110; Str. Maresal Averescu (Progresul) de la nr. 1 la nr. 35 si de la nr. 2 la nr. 20; Str. Orly (M.Antonescu, Prahova) de la nr. 1 la nr. 23 si de la nr. 2 la nr. 28 (bl. S5V, S6V); Str. Avram Iancu de la nr. 1 la nr. 43 si de la nr. 2 la nr. 28; Str. Brâncoveanu de la nr. 141 la nr. 185 si de la nr. 116 la nr. 144; Str. Calomfirescu de la nr. 107 la nr. 155 si de la nr. 100 la nr. 128; Str. Crisan de la nr. 1 la nr. 23 si de la nr. 2 la nr. 34A; Str. Lazăr în întregime; Str. Iulius Cezar în întregime; Piata Mircea cel Bătrîn în întregime; Str. Nicolae Bălcescu în întregime; Str. Numa Pompiliu în întregime; Str. Rahova de la nr. 4 si nr. 5 la terminare; Str. Dr. Saidac în întregime; B-dul Tudor Vladimirescu de la nr. 30 la nr. 76; Piata Bazinului în întregime; Piata Unirii în întregime”;

- în loc de: „Str. Orly (I.Antonescu, Prahova) de la nr. 25 la nr. 37 si de la nr. 30 la nr. 44; Str. Avram Iancu de la nr. 30 si nr. 45 la terminare; Str. Călugăreni în întregime; Str. Ciresoaia în întregime; Str. Crisan de la nr. 36 la nr. 48; Str. Gh. Anghel de la nr. 1 la nr. 7 si de la nr. 2 la nr. 4; Str. Grivitei în întregime; Str. Sincai de la nr. 13 la nr. 31 si de la nr. 24 la nr. 28; B-dul. T.Vladimirescu de la nr. 9 la nr. 109; Piata Tepes Vodă în întregime; Str. Cicero de la nr. 49 la nr. 65 si de la nr. 48 la nr. 64; Str. Mures în întregime; Str. Plevnei în întregime; Str. Nucilor în întregime; Str. Zăbrăutului în întregime; Str. Tabla Butii în întregime” se va citi: „Str. Orly (I.Antonescu, Prahova) de la nr. 25 la nr. 37 si de la nr. 30 la nr. 44; Str. Avram Iancu de la nr. 30 si nr. 45 la terminare; Str. Călugăreni în întregime; Str. Ciresoaia în întregime; Str. Crisan de la nr. 36 la nr. 48; Str. Gheorghe Anghel de la nr. 1 la nr. 7 si de la nr. 2 la nr. 4; Str. Grivitei în întregime;


Str. Gheorghe Sincai de la nr. 13 la nr. 31 si de la nr. 24 la nr. 28; B-dul. Tudor Vladimirescu de la nr. 9 la nr. 109; Piata Tepes Vodă în întregime; Str. Cicero de la nr. 49 la nr. 65 si de la nr. 48 la nr. 64; Str. Mures în întregime; Str. Plevnei în întregime; Str. Nucilor în întregime; Str. Zăbrăutului în întregime; Prl. Ciresoaia; Str. Tabla Butii în întregime”;

- în loc de: „Str. Carpati în întregime; Str. Crihalei în întregime; Str. Dorobanti în întregime; Str. Mărăsesti (Micsunele) în întregime; Str. Oltului în întregime; Str. Gh. Titeica (Proletari) în întregime; Str. D-tru Tudor (M.Cazacu) în întregime; Prelungirea Carpati; Str. I.L.Caragiale în întregime; Str. Gh. Anghel de la nr. 6 la nr. 58 si de la nr. 9 la terminare”se va citi: „Str. Carpati în întregime; Str. Crihalei în întregime; Str. Dorobanti în întregime; Str. Mărăsesti (Micsunele) în întregime; Str. Oltului în întregime; Str. Gheorghe Titeica (Proletari) în întregime; Str. Dumitru Tudor (M.Cazacu) în întregime; Prl. Carpati; Str. I.L.Caragiale în întregime; Str. Gheorghe Anghel de la nr. 6 la nr. 58 si de la nr. 9 la terminare; Str. Micsunelei; Str. Artileriei; Ale. Aviatorilor; Ale. Genistilor; Ale. Marinei; Str. Rosiori”;

- în loc de: „Str. Cicero de la nr. 103 la terminare (bl. S2, S3, S4, V1, V2, S10, S11, S12, S12A, S13, V5, S14A, S14B); B-dul. M.Viteazul nr. 32 la nr. 52 (Bacovia) (bl. S1) si de la nr. 60 la nr. 62 si de la nr. 39-141(B2b)”se va citi: „Str. Cicero de la nr. 103 la terminare (bl. S2, S3, S4, V1, V2, S10, S11, S12, S12A, S13, V5, S14A, S14B); B-dul. Mihai Viteazu nr. 32 la nr. 52 (Bacovia) (bl. S1) si de la nr. 60 la nr. 62 si de la nr. 39-141(B2b); Str. Marius Tipărescu de la nr. 6 la nr. 48; Str. George Bacovia de la nr. 28 la nr. 62 si de la nr. 21 la nr. 141”;

- în loc de: „Str. Cicero de la nr. 90 la terminare (bl. B1, B3, S4, S6, S9, XF1, XF1A, XF2, XF3, XF4, XF5, XF9, XF9A, XF11, XF12)”se va citi: „Str. Cicero de la nr. 90 la terminare (bl. B1, B3, S4, S6, S9, XF1, XF1A, XF2, XF3, XF4, XF5, XF9, XF9A, XF11, XF12); Bld. Mihai Viteazu nr. 90”;

- în loc de:„Str. Gh. Anghel de la nr. 60 la terminare (bl. VT8, V3, V17, V18); Al. Migdalului (bl. V11, V13, V14, V17); Al. Sulfinei (bl. VT5, VT9, V8, V9, V10)”se va citi: „Str. Gheorghe Anghel de la nr. 60 la terminare (bl. VT8, V3, V17, V18); Str. Migdalului (bl. V11, V13, V14, V17); Al. Sulfinei (bl. VT5, VT9, V8, V9, V10); Fdt. Caisului; Fdt. Nucului; Ale. Prunului; Ale. Piersicului”;

- în loc de: „Al. Danubius (bl. XF7, XF8, XF10, XF13); Str. C.D.Ionescu (Al.1 Mai) de la nr. 1 la nr. 3 si de la nr. 2 la nr. 4 (bl. V6, V6A, S14, S14B); Str. M.Kogălniceanu de la nr. 2 la nr. 6 si de la nr. 1 la nr. 3 (bl. V4, V10, V15, VT3, VT1, VT2, V4A, XF20A)”se va citi: „Al. Danubius (bl. XF7, XF8, XF10, XF13); Str. C.D.Ionescu (Al.1 Mai) de la nr. 1 la nr. 3 si de la nr. 2 la nr. 4 (bl. V6, V6A, S14, S14B); Str. Mihail Kogălniceanu de la nr. 2 la nr. 6 si de la nr. 1 la nr. 5 (bl. V4, V10, V15, VT3, VT1, VT2, V4A, XF20A)”;

- în loc de: „Str. Magnoliei (bl. XE5, XE6, XE7, XE8, XE9); Str. Păcii de la nr. 2 la nr. 12 (bl. A1, A2, XE3, XE4, XE2)”se va citi: „Str. Magnoliei (bl. XE5, XE6, XE7, XE8, XE9); Str. Păcii de la nr. 2 la nr. 14 (bl. A1, A2, XE3, XE4, XE2); Str. Marius Tipărescu de la nr. 11 la nr. 13”;

- în loc de: „B-dul Mihai Viteazu de la nr. 20 la nr. 30 si de la nr. 33 la nr. 37(bl. B6, N1, N2, B2, B4, B5, V6) si de la nr. 54 la nr. 58 si nr. 68 (M5, Z3, Z4) (M.Tipătescu); Str. Păcii nr. 3 (bl. O2, R6)” se va citi: „B-dul Mihai Viteazu de la nr. 20 la nr. 30 si de la nr. 33 la nr. 37(bl. B6, N1, N2, B2, B4, B5, V6) si de la nr. 54 la nr. 58 si nr. 68 (M5, Z3, Z4) (Marius Tipărescu) Str. Păcii nr. 3 (bl. O2, R6)”;

- în loc de: „Str. Alunului; Str. Artarului; Str. Daimaca Victor; Str. Dudasului de la nr. 1 la nr. 47 si de la nr. 2 la nr. 26; Str. Eroilor; Str. Fraternitătii; Str. Petru Groza; Str. Izlazului; Str. Alex Odobescu; Str. Primăverii; Str. Păun Pincio; Str. Pionierilor; Str. Răscoala 1907; Calea Timisoarei de la nr. 1 la nr. 157 si de la nr. 2 la nr. 178; Str. Aurel Vlaicu; Str. Vărănic; Str. Tineretului; Str. Zambilelor; Str. Donca Simo; Str. 1 Mai; Str. Merilor; Str. Gh. Doja; Str. Izvorului; Str. Stânjenelului”se va citi: „Str. Alunului; Str. Artarului; Str. Victor Daimaca; Cal. Dudasului de la nr. 1 la nr. 47 si de la nr. 2 la nr. 26; Str. Eroilor; Str. Fraternitătii; Str. Petru Groza; Str. Izlazului; Str. Alexandru Odobescu; Str. Primăverii; Str. Ion Păun Pincio; Str. Pionierilor; Str. Răscoala din 1907; Calea Timisoarei de la nr. 1 la nr. 157 si de la nr. 2 la nr. 178; Str. Aurel Vlaicu; Str. Vărănic; Str. Tineretului; Str. Zambilelor; Str. Simo Donca; Str. 1 Mai; Str. Merilor; Str. Gheorghe Doja; Str. Izvorului; Str. Stânjenelului; Fdt. Pinilor”;

- în loc de: „B-dul Vârciorova; Calea Severinului; Str. Dudasului de la nr. 28 si 49 la terminare; P-ta Scolii; Str. Ada-Kaleh; Str. Bucegi; Str. C.Negruzzi; Str. Făgăras; Str. Liliacului; Str. Negoiu; Str. Parâng; Str. Perilor; Str. Partizani; Str. Rodnei; Str. Salcâmilor; Str. Teilor; Str. Trăistarului; Str. Visinilor; Str. Vodita; Str. Vrancea; Str. Closca” se va citi: „B-dul Vârciorova; Calea Severinului; Cal. Dudasului de la nr. 28 si 49 la terminare; P-ta Scolii; Str. Ada-Kaleh; Str. Bucegi; Str. Constantin Negruzi; Str. Făgăras; Str. Liliacului; Str. Negoiu; Str. Parâng; Str. Perilor; Str. Partizani; Str. Rodnei; Str. Salcâmilor; Str. Teilor; Str. Trăistarului; Str. Visinilor; Str. Vodita; Str. Vrancea; Str. Closca; Str. Aeroportului”;

- în loc de: „Str. Ferigilor; Str. Fragilor; Str. Bârsei; Str. Fagului; Str. Godeanu; Str. Jidostitei; Str. Ponoare;Str. Retezat; Drm. Sf. Nicodim;” se va citi: „Fdt. Ferigilor; Fdt. Fragilor; Str. Bîrsei; Str. Fagului; Str. Godeanu; Str. Jidostitei; Str. Ponoare; Str. Retezat; Drm. Sfîntul Nicodim”.

- În anexa nr. 29 - Delimitarea colegiilor uninominale în Circumscriptia electorală nr. 29 - Judetul Neamt, la lit. A. Colegii uninominale pentru alegerea Camerei Deputatilor, Colegiul uninominal nr. 1 Municipiul Piatra-Neamt, în casetele 3, 5, 7, 10—13, 17, 19—21, 23, 24, 26—30, 31, 35 si 36 din coloana „Localităti (municipii, orase, comune)/străzi, numere postale”:

- în loc de: „B-dul Dacia nr. 1, 2, 3, 4 si 5; Str. Cuza Vodă si Str. M. Eminescu nr. 1, 3, 5”se va citi: „B-dul Dacia nr. 1, 2, 3, 4 si 5 si bl. A 12, A 4, A 9, E 2; Str. Cuza Vodă si Str. Mihai Eminescu nr. 1, 3, 5”;

- în loc de: „B-dul Decebal de la nr. 1 la nr. 9; Str. G. Cosbuc, Str. Alecu Russo; Aleea Caisilor, Aleea Margaretelor, Aleea Trandafirilor, Aleea Viorelelor” se va citi: „B-dul Decebal de la nr. 1 la nr. 9 si bl. D; Str. George Cosbuc, Str. Alecu Russo; Aleea Caisilor, Aleea Margaretelor, Aleea Trandafirilor, Aleea Viorelelor”;


- în loc de: „Str. Alex. cel Bun, Str. Codrului, Str. Ion Creangă, Str. Cozlei, Str. I.L.Caragiale, Str. Calistrat Hogas, Str. Dr. Dimitrie Ernici, Str. Oituz, Str. Pinului, Str. Postei, Str. M. Sadoveanu, Str. Stefan cel Mare de la nr. 1 la 47 si de la nr. 2 la 40, Str. V. A. Ureche; Fundăturile: Penes Curcanul si Pietrosul” se va citi: „Str. Alexandru cel Bun, Str. Codrului, Str. Ion Creangă, Str. Cozlei, Fdt. Ion Luca Caragiale, Str. Calistrat Hogas, Str. Dr. Dimitrie Ernici, Str. Oituz, Str. Pinului, Str. Postei, Str. M. Sadoveanu, Str. Stefan cel Mare de la nr. 1 la 47 si de la nr. 2 la 40, Str. V. A. Ureche; Str. Penes Curcanul si Str. Pietrosul; Aleea Trei Căldări”;

- în loc de: „B-dul Dacia nr. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15; Str. Ana Ipătescu de la nr. 11 la nr. 61 si nr. 61 A” se va citi: „B-dul Dacia nr. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15; Str. Ana Ipătescu de la nr. 11 la nr. 61 si nr. 70”;

- în loc de: „Str. Nicu Albu, Str. Bujorului, Str. Crizantemei, Str. Vasile Conta, Str. Obor, Str. Salcâmului, Str. Violetei; Viilor, Fundătura Morii” se va citi: „Str. Nicu Albu, Str. Bujorului, Str. Crizantemei, Str. Vasile Conta, Str. Obor, Str. Salcâmului, Str. Violetei; Str. Viilor, Str. Morii”;

- în loc de: „B-dul Dacia nr. 16, 17, 18, 20, 21 si 22” se va citi: „B-dul Dacia nr. 16, 17, 18, 20, 21, 22, 40, 52, 82;

- în loc de: „Str. Dărmănesti de la nr. 1 la nr. 39 si de la nr. 38 la nr. 76; Str. Erou Bucur si Str. Vrancei” se va citi: „Str. Dărmănesti de la nr. 1 la nr. 39 si de la nr. 38 la nr. 76, bl. B 17, bl. B 2, bl. B 3, bl. B 5, bl. B 7, bl. B 8, bl. C 18, bl. E 1, bl. E 4, bl. E 9, bl. E 13, bl. E 14, bl. F 3; Str. Erou Bucur si Str. Vrancei”;

- în loc de: „Str. Almas, Str. Apusului, Str. Băltătesti, Str. Cicoarei, Str. Dudului, Str. Erou Rusu, Str. Erou Sava, Str. Foisorului, Str. Gârcinei, Str. Prelungirea Gârcinei, Str. Hătasului, Str. Silistei, Str. Lalelelor, Str. Macului, Str. Mărtisor, Str. Mesteacănului, Str. Nada Florilor, Str. Cetatea Neamtului, Str. Orientului, Str. Păstrăvului, Str. Tisei, Str. Visinului, Str. Zambilelor, Str. 1 Decembrie 1918 de la nr. 101 la nr. 313 si de la nr. 78 la nr. 234; Str. Prunilor si Fundătura Cetatea Neamtului” se va citi: „Str. Almas, Str. Apusului, Str. Băltătesti, Str. Cicoarei, Str. Dudului, Str. Erou Rusu, Str. Erou Sava, Str. Foisorului, Str. Gârcina, Str. Hatasului, Str. Silistei, Str. Lalelelor, Str. Macului, Str. Mărtisor, Str. Mesteacănului, Str. Nada Florilor, Str. Cetatea Neamtului, Str. Orientului, Str. Păstrăvului, Str. Tisei, Str. Visinului, Aleea Zambilelor, Str. 1 Decembrie 1918 de la nr. 101 la nr. 313 si de la nr. 78 la nr. 234, nr. 250; Str. Prunilor si Fundătura Cetatea Neamtului”;

- în loc de: „Str. Izvorul Alb, Str. Poiana Teiului; Aleea Ulmilor nr. 34, 35, 36, 38, 39 si 40” se va citi: „Str. Izvorul Alb, Str. Poiana Teiului; Aleea Ulmilor nr. 34, 35, 36, 38, 39, 40, 45, 113”;

- în loc de: „Str. Grigore Ureche nr. 1, 2, 3 si 4; Aleea Ulmilor nr. 37” se va citi: „Str. Grigore Ureche nr. 1, 2, 3 si 4, bl. 5 si bl. 8; Aleea Ulmilor nr. 37”;

- în loc de: „Str. Audia, Str. Boboteni, Str. Hangului, Str. Pepinierei, Str. Grigore Ureche nr. 5, 6, 7 si 8” se va citi: „Str. Audia, Str. Boboteni, Str. Hangului, Str. Pepinierei, Str. Grigore Ureche nr. 5, 6, 7, 8, 13, 34, 36, 37”;

- în loc de: „Str. 1 Decembrie 1918 de la nr. 4 la nr. 36 si 36A, 38, 38 A la nr. 48, 48 A” se va citi: „Str. 1 Decembrie 1918 de la nr. 4 la nr. 36, nr. 38, nr. 48”;

- în loc de: „Aleile: Garofitei si Ulmilor nr. 30, 31 si 32; Str. C-tin Mătasă nr. 12” se va citi: „Aleile: Garofitei si Ulmilor nr. 30, 31 si 32; Aleea Constantin Mătasă nr. 12”;

- în loc de: „Aleile: „Constantin Mătasă nr. 14 si Ulmilor nr. 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22 si 24” se va citi: „Aleile: Constantin Mătasă nr. 14 si Ulmilor nr. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 si 24”;

- în loc de: „Str. 1 Decembrie 1918 de la nr. 7 la nr. 47” se va citi: „Str. 1 Decembrie 1918 de la nr. 5 la nr. 47”;

- în loc de: „Str. Mihai Viteazul de la nr. 1 la nr. 27” se va citi: „Str. Mihai Viteazul de la nr. 1 la nr. 27, bl. 40”;

- în loc de: „Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2 si 2A, Str. Constantin Brâncoveanu, Str. Constantin Mătase nr. 7, 8, 10 si 11, Aleea Ulmilor nr. 6, Dărmănesti nr. 2” se va citi: „Str. 1 Decembrie 1918 nr. 1, nr. 2, nr. 3, bl. 60; Str. Constantin Brâncoveanu, Aleea Constantin Mătase nr. 7, 8, 10 si 11, Aleea Ulmilor nr. 6, Dărmănesti nr. 2”;

- în loc de: „Str. Fermelor nr. 15, Str. Mihai Stamatin, Str. Vărăriei, Str. Orizontului, Str. Begoniei, Str. Călugărului, Str. Aurel Dumitrascu, Str. Mihai Viteazul de la nr. 46 la nr. 54, Str. Sânzienelor, Str. Orhideelor, Str. Schitului, Aleea Aviatorului, Str. Lutăriei, Str. Pietricica, Str. Prof. C-tin Bors, Str. Veteranilor, Str. Clement Pompiliu; Aleile: Nufărului, Rozelor, Aerodromului, Trestiei, Planorului si Valea Albă” se va citi: „Str. Fermelor nr. 15, Str. Stamatin Mihai, Str. Vărăriei, Str. Orizontului, Str. Begoniei, Str. Călugărului, Str. Aurel Dumitrascu, Str. Mihai Viteazul de la nr. 46 la nr. 54, de la nr. 56 la nr. 82 si de la nr. 63 la nr. 73; Str. Sânzienelor, Str. Orhideelor, Str. Schitului, Aleea Aviatorului, Str. Lutăriei, Str. Pietricica, Fdt. Pietricica, Str. Profesor Constantin Bors, Str. Veteranilor, Str. Clement Pompiliu; Str. Nufărului, Str. Rozelor, Str. Aerodromului, Str. Trestiei, Str. Planorului si Str. Valea Albă, Aleea Valea Albă”;

- în loc de: „Str. Cercului, Str. Sirenei; Aleea Aurorei” se va citi: „Str. Cercului, Str. Sirenei; Str. Aurorei”;

- în loc de: „Străzile: Arinului, Str. Artarului, Str. Bahrin, Str. Bolovoaia, Str. Cernegura, Str. Gheorghe Asachi, Str. Lunca Bistritei, Str. Magnoliei; Fundăturile Măgura, Muntelui, Pârâului, Salciei si Ion Sergentul” se va citi: „Str. Arinului, Str. Artarului, Str. Bahrin, Str. Bolovoaia, Str. Cernegura, Str. Gheorghe Asachi, Str. Lunca Bistritei, Str. Magnoliei; Fundăturile Măgura, Muntelui, Pârâului, Salciei si Ion Sergentul; Str. Car. Văleni”;


- în loc de: „Str. Izvoare, bl. H1, H2, H3, H4, H5, H13, H14, H15, H16, H17, F1, F2, F3”se va citi: „Str. Izvoare, bl. H1, H2, H3, H4, H5, H13, H14, H15, H16, H17, F1, F2, F3; Str. Izvoare nr. 3, nr. 5, nr. 6, nr. 7; inclusiv vilele situate pe str. Izvoare”.

- În anexa nr. 29 - Delimitarea colegiilor uninominale în Circumscriptia electorală nr. 29 - Judetul Neamt, la lit. A. Colegii uninominale pentru alegerea Camerei Deputatilor, Colegiul uninominal nr. 2 Municipiul Piatra-Neamt, în casetele 1—4, 6, 8—11, 14, 17, 21, 23, 26, 27, 29—32, 34, 36—38 din coloana „Localităti (municipii, orase, comune)/străzi, numere postale”:

- în loc de: „P-ta M. Kogălniceanu; Str. Cuiejdi, Str. M. Eminescu de la nr. 7 la nr. 27, Str. Costache Negri si Str. Rodnei”se va citi: „P-ta Mihail Kogălniceanu; Str. Cuejdiului, Str. Mihai Eminescu de la nr. 7 la nr. 27, Str. Costache Negri si Str. Rodnei”;

- în loc de: „B-dul 9 Mai de la nr. 21 la nr. 27; Str. Lt. Drăghiescu de la nr. 1 la nr. 15, Str. M. Eminescu de la nr. 29 la nr. 57 si de la nr. 10 la nr. 32” se va citi: „B-dul 9 Mai de la nr. 21 la nr. 27; Str. Lt. Drăghiescu de la nr. 1 la nr. 15, Str. M. Eminescu de la nr. 29 la nr. 57 si de la nr. 10 la nr. 32 si nr. 48”;

- în loc de: „B-dul 9 Mai de la nr. 1 la nr. 19 si de la nr. 2 la nr. 30; B-dul Republicii de la nr. 15 la nr. 27; Str. Lt. Drăghiescu de la nr. 2 la nr. 22 si Str. Anton Vorel”se va citi: „B-dul 9 Mai de la nr. 1 la nr. 19 si de la nr. 2 la nr. 30, nr. 41 si nr. 45; B-dul Republicii de la nr. 15 la nr. 27; Str. Lt. Drăghiescu de la nr. 2 la nr. 22 si Str. Anton Vorel”;

- în loc de: „B-dul Decebal nr. 15, de la nr. 31 la nr. 33 si de la nr. 14 la nr. 48; B-dul Republicii de la nr. 28 la nr. 52; Str. Burebista nr. 1, 2, 3 si 7; Str. Durăului de la nr. 4 la nr. 20 si de la nr. 1 la nr. 17; Str. Titu Maiorescu de la nr. 1 la nr. 7; Fundătura Debretin, Piata Petrodava” se va citi: „B-dul Decebal nr. 15, nr. 17, nr. 31 si nr. 33, de la nr. 14 la nr. 48; B-dul Republicii de la nr. 28 la nr. 52; Str. Burebista nr. 1, 2, 3 si 7; Str. Durăului de la nr. 4 la nr. 20 si de la nr. 1 la nr. 17; Str. Titu Maiorescu de la nr. 1 la nr. 7; Fundătura Debretin, Piata Petrodava”;

- în loc de: „Str. Burebista nr. 15; Str. Ecoului nr. 2 si 2A; Str. Independentei” se va citi: „Str. Burebista nr. 15; Str. Ecoului nr. 2; Str. Independentei”;

- în loc de: „Str. Unirii nr. 1, 1A, 2, 2A, 2B, 2C, 3, 5, 7 si 9; Str. Burebista nr. 14, 14A, 14B, 14C, 17 si 17A; Str. Ecoului nr. 8, 9, 11 si Str. Păltinis” se va citi: „Str. Unirii nr. 1, 2, 3, 5, 7 si 9; Str. Burebista nr. 14 si 17; Str. Ecoului nr. 8, 9, 11 si Str. Păltinis”;

- în loc de: „Str. Arcului; Str. Bistritei de la nr. 18 la nr. 36 si nr. 84; Str. Plevnei” se va citi: „Str. Arcului; Str. Bistritei de la nr. 18 la nr. 36, nr. 62 si nr. 84; Str. Plevnei”;

- în loc de: „B-dul Decebal nr. 71; Str. Burebista nr. 16, 19, 19A, 21; Str. Emil Costinescu, Str. Luceafărului; Str. Unirii nr. 6, 8 si 10”se va citi: „B-dul Decebal nr. 71; Str. Burebista nr. 16, 19, 21, 30, 32, 37, 65; Str. Doctor Emil Costinescu, Str. Luceafărului; Str. Unirii nr. 6, 8 si 10”;

- în loc de: „B-dul Decebal nr. 75 si nr. 77; Str. Pictor Grigorescu, Str. Rovine; Fundătura Teiului” se va citi: „B-dul Decebal nr. 75 si nr. 77; Str. Pictor Nicolae Grigorescu, Fundătura Rovine; Str. Teiului”;

- în loc de: „B-dul Decebal nr. 92, 94 si 96; Str. Arges, Str. Cârloman, Str. Crisului, Str. Eroilor, Str. Florilor, Str. Soarelui, Str. Somes, Str. Fundătura Somes, Str. Timis si Str. Tărăncuta”se va citi: „B-dul Decebal nr. 92, 94, 96, 106, 113, 161; Str. Arges, Str. Cârloman, Str. Crisului, Str. Eroilor, Str. Florilor, Str. Soarelui, Str. Somes, Fundătura Somes, Str. Timis si Str. Tărăncuta”;

- în loc de: „Străzile: Str. Amurgului, Str. Bogdan Vodă, Str. Cezar Bolliac, Str. Borzoghean, Str. Dimitrie Cantemir, Str. Elena Cuza, Str. Dragos Vodă, Str. Eroii Muncii, Str. Izvor, Str. Izvoras, Str. Liliacului de la nr. 6 la nr. 56 si de la nr. 9 la nr. 57, Str. Peste Punte, Str. Ion Roată, Str. Sportului, Str. Stefan cel Mare de la nr. 49 la 67 si de la nr. 42 la 118; Aleile: Baladei, Crinului, Uranus” se va citi: „Străzile: Str. Amurgului, Str. Bogdan Vodă, Str. Cezar Bolliac, Str. Borzoghean, Str. Dimitrie Cantemir, Str. Elena Cuza, Str. Dragos Vodă, Str. Eroii Muncii, Str. Izvor, Str. Izvoras, Str. Liliacului de la nr. 6 la nr. 56 si de la nr. 9 la nr. 57, Str. Peste Punte, Str. Mos Ion Roată, Str. Sporturilor, Str. Stefan cel Mare de la nr. 49 la 67 si de la nr. 42 la 118; Str. Crinului; Str. Uranus; Aleea Baladei”;

- în loc de: „B-dul Traian nr. 6, 8 si 76; Str. Mărătei nr. 5, 7, 14,16 si 18; Str. Progresului nr. 1, 3 si 5; Aleea Plaiului nr. 1, 2, 4, 6 si 8” se va citi: „B-dul Traian nr. 6, 8 si 76; Str. Mărătei nr. 2, 5, 6, 7, 14, 16 si 18, bl. A, bl. A 0, bl. B 3, bl. C 4; Str. Progresului nr. 1, 3 si 5, bl. 126, bl. 128, bl. 130, bl. 95, bl. B 9; Aleea Plaiului nr. 1, 2, 4, 6 si 8”;

- în loc de: „B-dul Traian de la nr. 23 la nr. 31 si de la nr. 86 la nr. 176” se va citi: „B-dul Traian de la nr. 23 la nr. 31, de la nr. 86 la nr. 176, nr. 123, nr. 147 si nr. 188”;

- în loc de: „Str. Prof. Iulian Antonescu, Str. Vasile Cârlova, Str. Eliberării, Str. Fermelor de la nr. 1 la nr. 13 si de la nr. 2 la nr. 166 si nr. 21, 23, 25, 27, 29, 35, 97 si 155; Str. Muzeelor, Str. Plăiesului” se va citi: „Str. Iulian Antonescu, Str. Poet Vasile Cârlova, Str. Eliberării, Str. Fermelor de la nr. 1 la nr. 13 si de la nr. 2 la nr. 160 si nr. 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 49, 73, 75, 97, 155 si nr. 157, bl. B, bl. F 1, bl. F 5; Str. Muzeelor, Str Plăesului”;

- în loc de: „Str. Ciocârliei, Str. Erou Apetrei, Str. Erou Ceausu, Str. Erou Corfu, Str. Grivitei, Str. Ion Ionescu de la Brad, Str. Mălinului, Str. Potocina, Str. Vlad Tepes, Str. Tudor Vladimirescu, Str. Plantelor si Str. Băncii” se va citi: „Str. Ciocârliei, Str. Erou Apetrei, Str. Erou Ceausu, Str. Erou Corfu, Str. Grivitei, Str. Ion Ionescu de la Brad, Str. Mălinului, Str. Potocina, Str. Vlad Tepes, Str. Tudor Vladimirescu, Str. Plantelor, Str. Băncii, Str. Hotărârii”;

- în loc de: „Str. Aliantei, Str. Aurel Băiesu, Str. Banatului, Str. Cracău, Str. Dumbravei, Str. Dunării, Str. Izvoare, Str. Ienupărului, Str. Iederei, Str. Mărăse s ti, Str. Moldovei, Str. Munteniei, Str. Nordului, Str. Pescărus, Str. Prieteniei, Str. Terasei, Str. Zefirului i Str. 1 Mai” se va citi: „Str. Aliantei, Str. Aurel Băiesu, Str. Banatului, Str. Cracău, Str. Dumbravei, Str. Dunării, Str. Izvoare de la nr. 9 la nr. 93, nr. 12,


nr. 38, Str. Mărăsti, Str. Moldovei, Str. Munteniei, Str. Nordului, Str. Pescărus, Str. Prieteniei, Str. Terasei, Str. Zefirului si Str. 1 Mai”;

- în loc de: „Str. Gheorghe Doja, Str. Mioritei, Str. Strămutati, Str. General Nicolae Dăscălescu de la nr. 237 la nr. 421 si de la 262 la nr. 498, Str. Dimitrie Bolintineanu, Str. Albinelor, Str. Horia, Str. Transilvaniei, Str. Păun Pincio, Str. Spicului si Str. Ion Slavici” se va citi: „Str. Gheorghe Doja, Str. Mioritei, Str. Strămutati, Str. General Nicolae Dăscălescu nr. 185, de la nr. 237 la nr. 421 si de la 262 la nr. 498, nr. 238, nr. 254, Str. Dimitrie Bolintineanu, Str. Albinelor, Str. Horia, Str. Transilvaniei, Str. Ion Păun Pincio, Str. Spicului si Str. Ion Slavici”;

- în loc de: „Str. D. Leonida de la nr. 105 la nr. 157 si de la nr. 90 la nr. 104; Str. Mărătei de la nr. 168 la nr. 188; Str. Progresului de la nr. 126 la nr. 142; Str. Ecaterina Varga si Str. Muncii” se va citi: „Str. Dimitrie Leonida de la nr. 105 la nr. 107 si de la nr. 90 la nr. 104; Str. Mărătei de la nr. 168 la nr. 188; Str. Progresului de la nr. 126 la nr. 142; Str. Ecaterina Varga si Str. Muncii”;

- în loc de: „Str. D. Leonida nr. 81, 83, 87, 89, 99, 101, 103; Str. Progresului nr. 108, 110, 114, 118,

120, 122, 124, 127, 129 si Str. Narciselor”se va citi: „Str. Dimitrie Leonida nr. 81, 83, 87, 89, 99, 101, de la nr. 109 la nr. 157; Str. Progresului nr. 108, 110, 114, 118, 120, 122, 124, 127, 129 si Str. Narciselor”;

- în loc de: „Str. Buzesti, Str. Lămâitei, Str. Mărătei de la nr. 88 la nr. 114, Str. Anton Naum, Str. Nalbei, Str. Progresului nr. 103, 105, 121, 125” se va citi: „Str. Buzesti, Str. Lămâitei, Str. Mărătei nr. 80, de la nr. 88 la nr. 114, Str. Anton Naum, Str. Nalbei, Str. Progresului nr. 101, nr. 102, nr. 103, 105,

121, 125”;

- în loc de: „Str. Biruintei, Str. D. Leonida nr. 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 53, 59, 71, 73 si de la nr. 2 la nr. 88” se va citi: „Str. Biruintei, Str. Dimitrie Leonida bl. 101, nr. 11, nr. 13, 15, 17, 19,

23, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 45, 53, 59, 71, 73 si de la nr. 2 la nr. 88”;

- în loc de: „Str. Progresului, nr. 28, 32, 33, 38, 40, 40A, 42, 44, 45, 46, 48, 50, 71 si 95”se va citi: „Str. Progresului, nr. 28, 32, 33, 38, 40, 42, 44, 45, 46, 48, 50, 71 si 95”;

- în loc de: „Str. Mărătei de la nr. 20 la nr. 76; Aleea Plaiului nr. 3, 5, 7, 9 si de la nr. 10 la nr. 22” se va citi: „Str. Mărătei de la nr. 20 la nr. 76, nr. 31, nr. 63, nr. 65; Aleea Plaiului nr. 3, 5, 7, 9 si de la nr. 10 la nr. 22.

- n anexa nr. 32 - Delimitarea colegiilor uninominale în Circumscriptia electorală nr. 32 - Judetul Satu Mare, la lit. A. Colegii uninominale pentru alegerea Camerei Deputatilor, Colegiul uninominal nr. 2 Municipiul Satu Mare, în caseta 22 din coloana „Localităti (municipii, orase, comune)/străzi, numere postale”:

- în loc de: „Str. Bistritei, Mircea Eliade (Simfoniei), Vasile Goldis (Viata Nouă) inclusiv nr. 2, bl. 21, Petru Rares (Dr. Petru Groza), Al. Târnavei nr. l, 3, 5, 7, 9, Dariu Pop (Partizanilor) nr. l, 3, 5, 5/A, B-dul Closca nr. 9, 11”se va citi: „Str. Bistritei, Mircea Eliade (Simfoniei), Vasile Goldis (Viata Nouă) inclusiv nr. 2, bl. 21, Petru Rares (Dr. Petru Groza), Al. Târnavei nr. l, 3, 5, 7, 9, Dariu Pop (Partizanilor) nr. l, 3, 5, 5/A, B-dul Closca nr. 9, 11, Cart. Gelu, Cart. Somes, Cart. Menumorut, str. Brigadierilor, Cart. Solidaritătii”.

- În anexa nr. 32 - Delimitarea colegiilor uninominale în Circumscriptia electorală nr. 32 - Judetul Satu Mare, la lit. A. Colegii uninominale pentru alegerea Camerei Deputatilor, Colegiul uninominal nr. 3 Municipiul Satu Mare, în caseta 13 din coloana „Localităti (municipii, orase, comune)/străzi, numere postale”:

- în loc de: „Str. Brândusa bl G l, 3, 5, 7, 2, 4, 6, 8, Făgărasului bl. F 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, Stetiu Stefan, Mărcus Stefan, Gellért Sándor, Csipler Sandor, Szilágyi Domokos, Andron Ionită, Miclea Ioan, Recoltei, Crapului, Prepelitei, Grădinarilor, Prundisului”se va citi: „ Str. Brândusa bl G l, 3, 5, 7, 2, 4, 6, 8, Făgărasului bl. F 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,

24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, Stetiu Stefan, Mărcus Stefan, Gellért Sándor, Csipler Sandor, Szilágyi Domokos, Andron Ionită, Miclea Ioan, Recoltei, Crapului, Prepelitei, Grădinarilor, Prundisului, Cart. Horea”.

- În anexa nr. 32 - Delimitarea colegiilor uninominale în Circumscriptia electorală nr. 32 - Judetul Satu Mare, la lit. A. Colegii uninominale pentru alegerea Camerei Deputatilor, Colegiul uninominal nr. 5 Municipiul Satu Mare, în caseta 25 din coloana „Localităti (municipii, orase, comune)/străzi, numere postale”:

- în loc de: „Str. Botizului cu numerele impare plus blocurile: 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, Odoreului, Cezar Bolliac, Onisifor Ghibu (Turnătorilor), Carpatilor, Cărămidarilor, Oasului, Gutin, Macului, Dana, Maria, Iris” se va citi: „Str. Botizului cu numerele impare plus blocurile: 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, Odoreului, Cezar Bolliac, Onisifor Ghibu (Turnătorilor), Carpatilor, Cărămidarilor, Oasului, Gutin, Macului, Dana, Maria, Iris, str. Progresului, Cart. N. Titulescu, Ale. Ilisesti, str. Castanilor, str. Margaretelor, Cart. Centru Nou, B-dul Henri Coandă, Cart. Decebal, Cart. Traian, str. Bercu Rosu, str. Cimitirului, str. Locomotivei, Str. Văii”.

- În anexa nr. 34 - Delimitarea colegiilor uninominale în Circumscriptia electorală nr. 34 - judetul Sibiu, la lit. A. Colegii uninominale pentru alegerea Camerei Deputatilor, Colegiul uninominal nr. 1 Municipiul Sibiu, în casetele 7, 12, 13, 18—20, 22, 23, 33 si 39 din coloana „Localităti (municipii, orase, comune)/străzi, numere postale”:

- în loc de: „Sos. Alba Iulia nr. 1—47 fără sot si nr. 2—40 cu sot, Str. Alpinismului, Str. Băii, Str. Charles Darwin, Str. Dobrogei, Str. 16 Februarie, Str. Fîntînii, Str. Fuiorului, Str. Gîrlei, Str. Lînii, Str. Fundătura Lînii, Str. Onisifor Ghibu (fostă Makarenko), Str. Malului, Str. Moldovei, Str. Ion Neculce, Str. Turismului, Str. Iosif Velceanu, Pasajul Petofi Sandor”se va citi: „Străzile: Sos. Alba Iulia nr. 1—47 fără


sot si nr. 2—40 cu sot, Alpinismului, Băii, Charles Darwin, Dobrogei, 16 Februarie, Fîntînii, Fuiorului, Gîrlei, Lînii, Fundătura Lînii, str. Prof. Onisifor Ghibu (S.A. Makarenko), Malului, Moldovei, Cronicar Ion Neculce, Turismului, Iosif Velceanu, Pasajul Petofi Sandor”;

- în loc de: „Str. Ion Albabei, Str. Avrig, Str. Nicolae Beldiceanu, Intrarea D.Cantemir, Str. Dimitrie Cantemir, Str. Cristian, Str. Aron Cotrus, Str. Cisnădioara, Str. Prof. Aurel Decei, Str. Ion Codru Drăguseanu, Str. G-ral Dragalina, Str. Gales, Str. Martin Hochmeister, Str. Dr. Cornel Irimie, Str. Jina, Str. Litovoiu Voda, Str. Luarea Bastiliei, Str. Prof.dr. I. Moga, Str. Munteniei, Str. Prof. Aurel Popa, Str. Săcel, Str. Gheorghe Soima (fostă Maxim Gorki), B-dul Victoriei nr. 33—55 fără sot si nr. 50—72 cu sot, Str. Tălmăcel, Str. Presaca, Str. Colinei”se va citi: „Străzile: Albabei Ioan, Avrig, Nicolae Beldiceanu, Intrarea Dimitrie Cantemir, Dimitrie Cantemir, Cristian, Aron Cotrus, Cisnădioara, Prof. Aurel Decei, Ioan Codru Drăgusanu, G-ral. Ion Dragalina, Gales, Martin Hochmeister, Dr. Cornel Irimie, Jina, Litovoiu Vodă, Luarea Bastiliei, Prof. dr. Ioan Moga, Munteniei, Prof. Aurel Popa, Săcel, Gheorghe Soima (fostă Maxim Gorki), B-dul Victoriei nr. 33—55 fără sot si nr. 50—72 cu sot, Tălmăcel, Presaca, Colinei”;

- în loc de: „Str. Aciliu, Str. Alămor, Str. Brazilor, Fundătura Brazilor (inlcusiv blocuri ANL), Str. N. Copernic, Str. G-ral Eremia Grigorescu, Str. Ion Păun-Pincio, Str. Penes Curcanul, Calea Poplăcii, Str. G-ral David Praporgescu, Str. Săliste, Pasajul Tălmaciu, Str. Tilisca (inclusiv blocuri ANL), Piata Tălmaciu” se va citi: „Străzile: Aciliu, Alămor, Brazilor, Fundătura Brazilor, (inclusiv blocuri ANL), Nicolae Copernic, G-ral Eremia Grigorescu, Ion Păun-Pincio, Penes Curcanul, Calea Poplăcii, Gen. David Praporgescu, Săliste, Pasajul Tălmaciu, Tilisca (inclusiv blocuri ANL), Piata Tălmaciu”;

- în loc de: „Str. Vasile Alecsandri, Str. Argesului, Str. Victor Papilian (fostă Bahluiului), Str. Ion Catina, Aleea Călăretilor, Str. Panait Cerna, Str. Closca, Piata Crisan, Str. Gheorghe Dima, Str. Nicolae Filimon, Str. Dinicu Golescu, Str. W. I. Goethe, Str. Horia, Str. Costache Negri, Str. Ciprian Porumbescu, Piata Prahovei, Str. Aron Pumnul, Str. Ion Slavici, Str. Grigore Ureche, Str. Alexandru Vlahută, Str. G-ral Mosoiu, Str. Privighetorii” se va citi: „Străzile: Vasile Alecsandri, Argesului, Bahluiului, Cătina Ioan, Aleea Călăretilor, Poet Panait Cerna, Closca, Piata Crisan, Gheorghe Dima, Nicolae Filimon, Dinicu Golescu, Wolfgang Iohann Goethe, Horea, Costache Negri, Ciprian Porumbescu, Piata Prahovei, Aron Pumnul, Slavici Ioan, Grigore Ureche, Alexandru Vlahută, G-ral. Traian Mosoiu, Privighetorii”;

- în loc de: „Str. George Bacovia, Calea Cisnădiei nr. 2—80 cu sot, Calea Dumbrăvii nr. 38—132 cu sot si nr. 43—137 fără sot, Str. Pădurea Dumbrava, Str. Prof. Victor Lazăr, Str. Putnei” se va citi: „Străzile: George Bacovia. Calea Cisnădiei nr. 2—80 cu sot, Calea Dumbrăvii nr. 38—142 cu sot si nr. 43- 137 fără sot, Pădurea Dumbrava (fostă Drumul Răsinarului), Prof. Victor Lazăr, Putnei”;

- în loc de: „Str. Grigore Alexandrescu, Str. Dimitrie Anghel, Str. Dr. Barcianu, Str. Ilarie Chendi, Str. N.D.Cocea, Str. Miron Costin, Aleea Mihai Eminescu, Str. Octavian Goga (fostă 13 Aprilie), Str. Lămâitei, Str. Titu Maiorescu, Str. Matei Millo, Str. Anton Pann, Str. Anghel Saligny, Str. Mihail Sebastian, Str. Marius Sturza, Str. Aurel Vlaicu” se va citi: „Străzile: Poet Grigore Alexandrescu, Poet Dimitrie Anghel, Prof. Dr. Daniel Barcianu, Ilarie Chendi, D. N. Cocea, Miron Costin, Aleea Mihail Eminescu, Octavian Goga (fost 13 Aprilie), Lămîitei, Titu Maiorescu, Matei Millo, Anton Pann, Ing. Anghel Saligny, Mihail Sebastian, Dr. Marius Sturza, Aurel Vlaicu”;

- în loc de: „Str. Călugăreni, Str. Al. I.Cuza, Str. Mirăslău”se va citi: „Străzile: Călugăreni, Alexandru Ioan Cuza, Mirăslău”;

- în loc de: „Str. Cernei, Str. Dorului, Str. Eroilor, Str. Nicolae Iorga (fostă VKolarov) nr. 1—45 fără sot si 2—48 cu sot, Str. G-ral Vasile Milea (fostă Gh. Gh.Dej) nr. 14—78 cu sot si blocurile: B1, B2, P1, Str. Andrei Muresanu, Str. Mărăsti, Str. Mărăsesti, Str. Oituz, Str. Porumbacului”se va citi: „Străzile: Cernei, Dorului, Eroilor, Nicolae Iorga (fostă VKolarov) nr. 1—45 fără sot si 2—48 cu sot, G-ral Vasile Milea (fostă Gh. Gh.Dej) nr. 14—78 cu sot si blocurile: B1, B2, P1, Andrei Mureseanu, Mărăsti, Mărăsesti, Oituz, Porumbacului”;

- în loc de: „Str. Rahova nr. 26—72 cu sot si 45—107 fără sot, Piata Rahova” se va citi: „Străzile: Rahova nr. 26—72 cu sot s i 45—107 fără sot, Piata Rahovei”;

- în loc de: „Str. Arieului, Calea Cisnădiei nr. 23—29 fără sot si 82—86 cu sot, Aleea Streiu”se va citi: „Străzile: Ariesului, Calea Cisnădiei nr. 23—29 fără sot si 82—86 cu sot, Aleea Streiul”.

- În anexa nr. 34 - Delimitarea colegiilor uninominale în Circumscriptia electorală nr. 34 - judetul Sibiu, la lit. A. Colegii uninominale pentru alegerea Camerei Deputatilor, Colegiul uninominal nr. 2 Municipiul Sibiu, în casetele 1, 2, 7—14, 16, 17, 20, 21, 26, 28, 31—33, 35 si 36 din coloana „Localităti (municipii, orase, comune)/străzi, numere postale”:

- în loc de: „Str. Kiev, M. Kogălniceanu, Str. Odessa, P-ta Cluj, Str. Patriotilor, Str. Praga, Str. Progresului, Str. Reconstructiei, Str. T Vladimirescu, Str. Timisoara (fostă Yalta)”se va citi: „Străzile: Kiev, Mihail Kogălniceanu, Odessa, P-ta Cluj, Patriotilor, Praga, Progresului, Reconstructiei, Tudor Vladimirescu, Timisoara (fostă Yalta)”;

- în loc de: „Str. Carpatilor, Str. Cîmpului, Str. I.L. Caragiale, Str. Democratiei, Str. Înfrătirii, Str. Honterus, Str. Narciselor, Str. G-ral Bălan, Str. Margaretelor, Str. Păltinis, Str. Ion Pop Reteganu, Str. Sperantei” se va citi: „Străzile: Carpatilor, Cîmpului, Ion Luca Caragiale, Democratiei, Înfrătirii, Johannes Honterus, Narciselor, G-ral. Grigore Bălan, Margaretelor, Păltinis, Ion Reteganu Pop, Sperantei”;

- în loc de:„Str. Constructorilor, Str. Doinei, Str. Dulgherilor, Str. Fagului, Str. Faiantei, Str. Lutului, Str. Maierilor, Str. Mesteacănului, Str. Orhideelor, Str. Record, Str. Ulmului, Str. Zidarilor, Str. Zugravilor, Str. Cuptorului, Cartier Tiglari blocul: A5, Str. Berlin, Aleea Botticelli, Str. Deventer, Aleea El Greco, Str. Klagenfurt, Str. Landshut, Aleea Leonardo da Vinci, Str. Londra, Str. Luxembourg, Str. Lisabona, Str. Madrid, Str. Marburg, Aleea Michelangelo, Aleea Monet, Str. Oslo, Aleea Picasso, Aleea Rafael,


Aleea Rembrandt, Str. Roma, Aleea Rubens, Aleea Tizian, Aleea Tonitza, Str. Viena” se va citi: „Străzile: Constructorilor, Doinei, Dulgherilor, Fagului, Faiantei, Lutului, Maierilor, Mesteacănului, Orhideelor, Record, Ulmului, Zidarilor, Zugravilor, Cuptorului, Tiglarilor blocul: A5, Berlin, Aleea Botticelli, Deventer, Aleea El Greco, Klagenfurt, Landshut, Aleea Leonardo da Vinci, Londra, Luxembourg, Lisabona, Madrid, Marburg, Aleea Michelangelo, Aleea Monet, Oslo, Aleea Picasso, Aleea Rafael, Aleea Rembrandt, Roma, Aleea Rubens, Aleea Tizian, Aleea Tonitza, Viena”;

- în loc de: „Cartier Tiglari blocurile: B1—B4, B6, B8, C1, C2, G1, G2, Lacul lui Binder” se va citi: „Străzile: Tiglarilor blocurile: B1—B4, B6, B8, C1, C2, G1, G2., Lacul lui Binder”;

- în loc de: „Str. Gladiolelor, Aleea Crăitelor, Str. Popa Sapcă, Tg. Cailor, Aleea Tg. Cailor, Str. Rîului nr. 21—36” se va citi: „Străzile: Gladiolelor, Aleea Crăitelor, str. Popa Sapcă, Tîrgu Cailor, Aleea Tîrgul Cailor, Rîului nr. 21—36”;

- în loc de: „Str. Cameliei, Str. Daliei, Str. C.I. Nottara, Intrarea Nottara I. Constantin, Aleea Petuniei, Aleea Postăvarilor, Str. Postăvarilor, Str. Rusciorului nr. 1—3” se va citi: „Străzile: Cameliei, Daliei, Constantin Nottara, Intrarea Constantin Nottara, Aleea Petuniei, Aleea Postăvarilor, Postăvarilor, Rusciorului nr. 1—3”;

- în loc de: „Str. Rusciorului nr. 4—131, Aleea Rusciorului, Str. Aviator Gheorghe Bănciulescu, Str. Cpt. Grigore Ignat, Str. Cpt. Valter Mărăcineanu, Str. Cpt. Victor Anineanu, Str. Col. Alexandru Pastea, Str. Col. Florin Rădulescu, Str. Col. Nicolae Dabija, Str. Comandor Teodor Dobre, Str. G-ral Alexandru Cernat, Str. G-ral Carol Davila, Str. G-ral Ghe. Anghelescu, Str. G-ral Ghe. Mărdărescu, Str. G-ral Ghe. Mihail, Str. G-ral Grigore Bastan, Str. G-ral I.C. Brătianu, Str. G-ral Ilie Steflea, Str. G-ral Iosif Iacobici, Str. G-ral Maior Nicolae Arsenescu, Str. G-ral Maior Virgil Rusu, Str. G-ral Mihail Cerchez, Str. G-ral Nicolae Ionită Dăscălescu, Str. G-ral Nicolae Sova, Str. G-ral Vasile Atanasiu, Str. Lt.col. Dumitru Damaceanu, Str. Maior Constantin Ene, Str. Maior George Sontu, Str. Maresal Alexandru Averescu, Str. Maresal C-tin Prezan, Str. Sergent Vasile Băjenaru, Str. Soldat plutonier Eftimie Croitoru, Str. Sublocotenent Vasile Dincă” se va citi: „Străzile: Rusciorului nr. 4—131, Aleea Rusciorului, Aviator Gheorghe Bănciulescu, Căpitan Grigore Ignat, Căpitan Valter Mărăcineanu, Căpitan Victor Anineanu; Colonel Alexandru Pastia, Colonel Florin Rădulescu; Colonel Nicolae Dabija; Comandor Teodor Dobre, General Alexandru Cernat; General Carol Davila; General Gheorghe Anghelescu; General Gheorghe Mărdărescu; General Gheorghe Mihail; General Grigore Bastan; General I.C. Brătianu; General Ilie Steflea; General Iosif Iacobici; General maior Nicolae Arsenescu, General Maior Virgil Rusu, General Mihail Cerchez; General Nicolae Ionită Dăscălescu; General Nicolae Sova; General Vasile Atanasiu; Locotenent colonel Dumitru Dămăceanu; Maior Constantin Ene, Maior George Sontu; Maresal Alexandru Averescu, Maresal Constantin Prezan; Sergent Vasile Băjenaru, Soldat pontonier Eftimie Croitoru; Sublocotenent Vasile Dincă”;

- în loc de: „Str. Dr. Dumitru Bagdazar, Str. Berzelor, Str. Bujorului, Str. Căprioarelor, Str. Cerbului, Str. Drumul Ocnei, Str. Calea Surii Mari (fostă Calea Surii Mari + Drumul Ocna Sibiului), Str. Doamna Elena Cuza (fostă Krupskaia), Str. Fragilor, Str. Gutuilor, Str. Petru Maior, Str. Mărului, Str. Nucului, Str. Oborul de Vite, Str. Părului, Str. Prunelor, Str. Sălciilor, Str. Gheorghe Sincai, Str. Strugurilor, Str. Ecaterina Teodoroiu, Str. Visinilor, Str. Macului, Str. Gazelei, Str. Căpriorilor” se va citi: „Străzile: Dr. Dumitru Bagdazar, Berzelor, Bujorului, Căprioarelor, Cerbului, Drumul Ocnei, Calea Surii Mari (fostă Calea Surii Mari + Drumul Ocna Sibiului), Doamna Elena Cuza (fostă Nadejda Krupskaia), Fragilor, Gutuilor, Petru Maior, Mărului, Nucului, Oborul de Vite, Părului, Prunelor, Sălciilor, Gheorghe Sincai, Strugurilor, Ecaterina Teodoroiu, Visinilor, Macului, Gazelei, Căpriorilor”;

- în loc de: „Str. Alunului, Str. Bradului, Str. Carpenului, Str. Cedonia (fostă Armata Proletară), Str. Drum Nou, Str. Flacăra, Str. Macazului, Str. Măcesului, Str. Muncitorilor, Str. Vasile Pîrvan (fostă Steagu Rosu), Str. Podului, Str. Răchitei, Str. Rovine, Str. Salcîmilor, Str. Smîrdan, Str. Stejarului, Str. Tineretului, Str. Văii, Str. Viilor” se va citi: „Străzile: Alunului, Bradului, Carpenului, Cedonia (fostă Armata Proletară), Drum Nou, Flacăra, Macazului, Măcesului, Muncitorilor, Vasile Pârvan (fostă Steagul Rosu), Podului, Răchitei, Rovine, Salcîmilor, Smîrdan, Stejarului, Tineretului, Văii, Viilor”;

- în loc de: „Str. Anul 1848, Str. Ceaikovschi, Str. Frasinului (fostă Rahovei), Str. Gorunului (fostă Mihai Viteazu), Str. Luncii, Str. Mălinului, Str. Mr. Nită Octavian (fostă 30 Decembrie), Str. Oltetului, Str. Pinului, Str. Sergiu Celibidache” se va citi: „Străzile: Anul 1848, P. I. Ceaikovski, Frasinului (fostă Rahovei), Gorunului (fostă Mihai Viteazu), Luncii, Mălinului, Mr. Octavian Nită (fostă 30 Decembrie), Oltetului, Pinului, Sergiu Celibidache”;

- în loc de: „Str. Anul 1907, Str. Cezar Bolliac, Str. Ciocanului, Str. Dinamului, Str. Albert Einstein, Str. Anatole France, Calea Gusteritei, Str. Lazaret, Str. Lăcătusilor, Str. Macaralei, Str. W.A.Mozart, Str. Nicovalei, Str. Rulmentului, Str. Alecu Russo, Str. Strungului, Str. Turgheniev, Str. Emile Zola” se va citi: „Străzile: Anul 1907, Cezar Bolliac, Ciocanului, Dinamului, Albert Einstein, Anatole France, Calea Gusteritei, Lazaret, Lăcătusilor, Macaralei, Wolfgang Amadeus Mozart, Nicovalei, Rulmentului, Russo Aleco, Strungului, Turgheniev, Zola Emile”;

- în loc de: „Str. Balantei, Str. Preda Buzescu, Str. Dorobantilor, Str. Henri Coandă (fostă Sevastopol), Str. Lacului, Str. Masinistilor, Str. Plevnei, Str. Topitorilor” se va citi: „Străzile: Balantei, Spătar Preda Buzescu, Dorobantilor, Henri Coandă (fostă Sevastopol), Lacului, Masinistilor, Plevnei, Topitorilor”;

- în loc de: „Str. Sandu Aldea, Str. Anina, Str. Ion Popovici Bănăteanu, Str. Călan, Str. Cugir, Str. Decebal, Str. Gheorghe Doja, Str. Moara de Scoartă, Str. Moreni, Str. Oltului, Str. Petrila, Str. Octavian Smigelschi, Str. Teilor, Str. Teliuc, Str. Traian (fostă Meyer Rudolf), Str. Viitorului” se va citi: „Străzile: Constantin Sandu-Aldea, Anina, Ion Popovici Bănăteanu, Călan, Cugir, Decebal, Gheorghe Doja, Moara


de Scoartă, Moreni, Oltului, Petrila, Octavian Smighelschi, Teilor, Teliuc, Traian (fostă Rudolf Maier), Viitorului”;

- în loc de: „Str. Albinelor, Str. J.S. Bach, Str. Băicoi, Str. Egalitătii, Str. Gării, Str. Ana Ipătescu, Str. Lamark, Str. Treboniu Laurean, Str. Iuliu Maniu (fostă Vasile Roaită), Str. Muncii, Str. Ovidiu, Str. Prometeu, Str. Serpuită” se va citi: „Străzile: Albinelor, J.S. Bach, Băicoi, Egalitătii, Gării, Ana Ipătescu, Lamark, August Treboniu Laurian, Iuliu Maniu (fostă Vasile Roaită), Muncii, Ovidiu, Prometeu, Serpuită”;

- în loc de: „Str. Arhivelor, Str. Cetătii, Str. Filarmonicii, Str. Papiu Ilarian, Str. Gheorghe Lazăr, Str. Pompeiu Onofreiu (fostă Maternitătii), Str. Timotei Popovici, Piata Schiller, Str. Selarilor, Str. Tipografilor” se va citi: „Străzile: Arhivelor, Cetătii, Filarmonicii, Alexandru Papiu Ilarian, Lazăr Gheorghe, Pompeiu Onofreiu (fostă Maternitătii), Timotei Popovici, Piata Fr. Schiller, Selarilor, Tipografilor”;

- în loc de: „Str. Azilului, Str. Cibinului, Piata Cibin, Str. Faurului, Str. Rimski Korsakov, Str. Ocnei (fostă Karl Marx), Str. Plopilor, Str. Pulberăriei, Pasajul Scărilor, Str. Victor Tordosan, Str. Turnului, Valea Mare, Str. Vopsitorilor, Str. Zidului” se va citi: „Străzile: Azilului, Cibinului, Piata Cibin, Faurului, Rimschi Korsacov, Ocnei (fostă Karl Marx), Plopilor, Pulberăriei, Pasajul Scărilor, Victor Tordosan, Turnului, Valea Mare, Vopsitorilor, Zidului”;

- în loc de: „Str. Gheorghe Baritiu, Str. Bastionului (fostă Al. Sahia), Str. Dealului, Str. Ioan Lupas (fostă Dr. Kornhauser), Str. Mitropoliei (fostă 1 Mai), Str. Postei, Str. Andrei Saguna (fostă Lenin), Str. Alexandru Xenopol” se va citi: „Străzile: Gheorghe Baritiu, Bastionului (fostă Alexandru Sahia), Dealului, Ioan Lupas (fostă Dr. A. Kornhauser), Mitropoliei (fostă 1 Mai), Postei, Mitropolit Andrei Saguna (fostă V I. Lenin), Alexandru Xenopol”;

- în loc de: „Str. Zaharia Boiu, Str. Justitiei, Str. Lomonosov, Str. Rennes (fostă Jiului), Str. Scoala de Înot, Str. Somesului, Str. Dr. Stefan Stâncă, Str. Av Ilie Măcelaru (fostă Timisului), Str. Nicolaus Olahus” se va citi: „Străzile: Zaharia Boiu, Justitiei, M. Lomonosov, Rennes (fostă Jiului), Scoala de Înot, Somesului, Dr. Stefan Stîncă, Avocat Ilie Măcelaru (fostă Timisului), Nicolaus Olahus”;

- în loc de: „Str. Budislavu, Str. Lucian Blaga (fostă L.Paneth ), Str. Izvorului, Str. Dobrun, Str. Gimnasticii, Str. Fratii Grachi, Str. Hegel, Str. Independentei, Str. Costachi Negruzzi, Str. Revolutiei (fostă Armata Rosie), Str. Radu Stanca, Str. Berăriei, Str. Spartacus, Str. Stefan cel Mare nr. 1—100 cu sot si fără sot, Str. Nicolae Titulescu (fostă Scînteia), Str. Vîrtopu”se va citi: „Străzile: Budislavu, Lucian Blaga (fostă Lili Gottlieb Paneth), Izvorului, Dobrun, Gimnasticii, Fratii Grachi, Hegel, Independentei, Costache Negruzzi, Revolutiei (fostă Armata Rosie), Radu Stanca, Berăriei, Spartacus, Stefan cel Mare nr. 1—100 cu sot si fără sot, Nicolae Titulescu (fostă Scînteia), Vîrtopu”;

- în loc de: „Str. Bîlea, Str. Ion Creangă, Str. Diaconu Coressi, Str. Depoului, Str. George Enescu (fostă Tatar Bunar), Str. Galileo Galilei, Str. Ghetăriei, Str. Lector, Str. Lirei, Str. Podragu, Str. Axente Sever, Str. Serbota, Str. Socului, Str. Triajului, Str. Gheorghe Titeica, Str. Urlea” se va citi: „Străzile: Bîlea, Ion Creangă, Diaconu Coresi, Depoului, George Enescu (fostă Tatar Bunar), Galileo Galilei, Ghetăriei, Lector, Lirei, Podragul, Axente Sever, Serbota, Socului, Triajului, Gheorghe Titeica, Urlea”;

- în loc de: „Str. Bucegi, Str. Cărbunelui, Str. Căltun, Str. Ion Budai Deleanu (fostă Gladkov), Str. Fochistilor, Str. Giuseppe Garibaldi, Str. Victor Hugo, Str. Liliacului, Str. Samuel Micu Klein, Str. Moldoveanu, Str. Eftimie Murgu, Str. Negoi, Str. Paltinul, Str. Prof. Span Petru, Str. Pantei, Str. Păcii, Str. Surul, Str. George Mihail Zamfirescu” se va citi: „Străzile: Bucegi, Cărbunelui, Căltun, Ioan Budai-Deleanu (fostă Gladkov), Fochistilor, Giuseppe Garibaldi, Victor Hugo, Liliacului, Samuel Micu Klein, Moldoveanu, Eftimie Murgu, Negoi, Paltinul, Prof. Petru Span, Pantei, Păcii, Surul, George Mihail Zamfirescu”.

În anexa nr. 38 - Delimitarea colegiilor uninominale în Circumscriptia electorală nr. 38 - Judetul Tulcea, la lit. A. Colegii uninominale pentru alegerea Camerei Deputatilor, Colegiul uninominal nr. 1 Municipiul Tulcea, în casetele 1—4, 7—9, 16—19, 24, 27—30 din coloana „Localităti (municipii, orase, comune)/străzi, numere postale”:

- în loc de: „Str. Plugari; Str. George Enescu; Str. Măcesului; Str. Movilitei; Str. Miron Costin case; Aleea Miron Costin; Str. Impasului; Str. Miron Costin nr. 32 A, bloc K 3; Str. Miron Costin nr. 32 B, bloc K 4; Str. Miron Costin nr. 32 C, bloc K 5; Aleea Mugurel nr. 1, bloc K 1; Aleea Mugurel nr. 2, bloc K 2; Str. Eternitătii nr. 24, bloc E 4; Str. Eternitătii nr. 28, bloc E 3; Str. Eternitătii nr. 30, bloc E2; Str. Eternitătii - cartier Tineretului locuinte ANL; Str. Cormoranului; Str. Califarului; Str. Lopătarului; Str. Cocorului” se va citi: „Str. Plugari; Str. George Enescu; Str. Măcesului; Intrarea Movilitei; Str. Miron Costin case; Aleea Miron Costin; Str. Impasului; Str. Miron Costin nr. 32 A, bloc K 3; Str. Miron Costin nr. 32 B, bloc K 4; Str. Miron Costin nr. 32 C, bloc K 5; Aleea Mugurel nr. 1, bloc K 1; Aleea Mugurel nr. 2, bloc K 2; Str. Eternitătii nr. 24, bloc E 4; Str. Eternitătii nr. 28, bloc E 3; Str. Eternitătii nr. 30, bloc E2; Cartier Tineretului locuinte ANL; Str. Cormoranului; Str. Califarului; Str. Lopătarului; Str. Cocorului”;

- în loc de: „Str. Eternitătii, fără blocuri, case de la nr. 1 la nr. 35 partea stângă si de la nr. 2 la nr. 50 partea dreaptă; Str. Eternitătii nr. 32, bloc R 1; Str. Eternitătii nr. 34, bloc R2; Aleea Neptun nr. 6, bloc R3; Aleea Neptun nr. 2, bloc J2; Aleea Neptun nr. 4, bloc J3; Str. Eternitătii nr. 36, bloc N 9; Str. Eternitătii nr. 38, bloc N 8; Str. Eternitătii nr. 40, bloc N 7; Aleea Neptun nr. 3, bloc E1; Aleea Păunului nr. 3, bloc J 6; Aleea Neptun nr. 8, bloc J 4; Aleea Păunului nr. 1, bloc J 5; Str. Alba Iulia; Aleea Ciresari (case nr. 2—8)”se va citi: „Str. Eternitătii, fără blocuri, case de la nr. 1 la nr. 35 partea stângă si de la nr. 2 la nr. 50 partea dreaptă; Str. Eternitătii nr. 32, bloc R 1; Str. Eternitătii nr. 34, bloc R2; Aleea Neptun nr. 6, bloc R3; Str. Neptun nr. 2, bloc J2; Str. Neptun nr. 4, bloc J3; Str. Eternitătii nr. 36, bloc N 9; Str. Eternitătii nr. 38, bloc N 8; Str. Eternitătii nr. 40, bloc N 7; Str. Neptun nr. 3, bloc E1; Aleea Păunului nr. 3, bloc J 6;


Str. Neptun nr. 8, bloc J 4; Aleea Păunului nr. 1, bloc J 5; Str. Alba Iulia; Aleea Păunului nr. 15, bloc J 1; Aleea Ciresari (case nr. 2—8)”;

- în loc de: „Str. IL Caragiale nr. 27, bloc G 1; Str. Războieni nr. 5, bloc M 2; Str. Rosmarin nr. 3, bloc M1; Str. Războieni, case; Aleea Războieni; Str. Rosmarin nr. 1, bloc N 1; Str. Rosmarin nr. 5, bloc N 2; Str. Rosmarin nr. 2, bloc nr. 1; Str. IL Caragiale nr. 15, bloc J1; Str. IL Caragiale nr. 17, bloc N 5; Str. IL. Caragiale nr. 18, bloc A 5; Str. IL Caragiale nr. 19, bloc N4; Str. IL Caragiale nr. 23, bloc I 2; Str. IL Caragiale nr. 25, bloc I 1; Str. IL Caragiale nr. 21, bloc I 3; Str. Slt Gavrilov Corneliu nr. 211 A, bloc R 2; Aleea Ciresari nr. 1, bloc N3; Aleea Ciresari nr. 5, bloc N6; Aleea Merisor nr. 4, bloc A3; Aleea Merisor nr. 1, bloc A4” se va citi: „Str. IL Caragiale nr. 27, bloc G 1; Str. Războieni nr. 5, bloc M 2; Str. Rosmarin nr. 3, bloc M1; Str. Războieni, case; Aleea Războieni; Str. Rosmarin nr. 1, bloc N 1; Str. Rosmarin nr. 5, bloc N 2; Str. Rosmarin nr. 2, bloc nr. 1; Str. IL Caragiale nr. 15, bloc J1; Str. IL Caragiale nr. 17, bloc N 5; Str. IL. Caragiale nr. 18, bloc A 5; Str. IL Caragiale nr. 19, bloc N4; Str. IL Caragiale nr. 23, bloc I 2; Str. IL Caragiale nr. 25, bloc I 1; Str. IL Caragiale nr. 25, bloc C 5; Str. IL Caragiale nr. 21, bloc I 3; Str. Slt Gavrilov Corneliu nr. 211 A, bloc R 2; Aleea Ciresari nr. 1, bloc N3; Aleea Ciresari nr. 5, bloc N6; Aleea Merisor nr. 4, bloc A3; Aleea Merisor nr. 1, bloc A4”;

- în loc de: „Str. IL Caragiale nr. 1, bloc A 1; Str. IL Caragiale nr. 2, bloc A2; Str. IL Caragiale nr. 3, bloc D 1; Str. IL Caragiale nr. 4, bloc B1; Str. IL Caragiale nr. 8, bloc B2; Str. IL Caragiale nr. 12, bloc B3; Str. IL Caragiale nr. 16, bloc B 4; Str. IL Caragiale nr. 7, bloc C2; Str. IL Caragiale nr. 13, bloc C.1.A; Str. IL Caragiale nr. 22, bloc H 3; Aleea Trifoiului nr. 2, bloc H 2; Aleea Labirintului nr. 1, bloc D 2; Aleea Labirintului nr. 3, bloc C.3.A.; Aleea Labirintului nr. 5, bloc C.3.B; Aleea Labirintului nr. 7, bloc C.3.C; Aleea Labirintului nr. 9, bloc L 1; Intrarea Magnoliei nr.1, bloc C 4; Intrarea Magnoliei nr. 2, bloc C.1.B; Intrarea Magnoliei nr. 4 bloc C.1 C.; Str. Slt. Gavrilor Corneliu nr. 167, bloc H 1; Str. Slt. Gavrilov Corneliu de la intersectia cu Str. Războieni (case nr. 199,201,203,205,207,209,211,213,217A,217B,217C,217D,219,221, partea dreaptă); Aleea Trifoiului nr. 2 (Centrul de Recuperare Medicina Fizică si Balneologie)” se va citi: „Str. IL Caragiale nr. 1, bloc A 1; Str. IL Caragiale nr. 2, bloc A2; Str. IL Caragiale nr. 3, bloc D 1; Str. IL Caragiale nr. 4, bloc B1; Str. IL Caragiale nr. 8, bloc B2; Str. IL Caragiale nr. 12, bloc B3; Str. IL Caragiale nr. 16, bloc B 4; Str. IL Caragiale nr. 7, bloc C2; Str. IL Caragiale nr. 13, bloc C.1.A; Str. IL Caragiale nr. 22, bloc H 3; Aleea Trifoiului nr. 2, bloc H 2; Aleea Labirintului nr. 1, bloc D 2; Aleea Labirintului nr. 3, bloc C.3.A.; Aleea Labirintului nr. 5, bloc C.3.B; Aleea Labirintului nr. 7, bloc C.3.C; Aleea Labirintului nr. 9, bloc L 1; Intrarea Magnoliei nr.1, bloc C 4; Intrarea Magnoliei nr. 2, bloc C.1.B; Intrarea Magnoliei nr. 4 bloc C.1 C.; Str. Slt. Gavrilor Corneliu nr. 167, bloc H 1; Str. Slt. Gavrilov Corneliu, bloc B2; Str. Slt. Gavrilov Corneliu de la intersectia cu Str. Războieni (case nr. 199, 201, 203, 205, 207, 209, 211,213,217A,217B,217C,217D,219,221, partea dreaptă); Aleea Trifoiului nr. 2 (Centrul de Recuperare Medicina Fizică si Balneologie)”;

- în loc de: „Str. Slt. Gavrilov Corneliu nr. 304, bloc A.1.G.; Str. Slt. Gavrilov Corneliu nr. 306, bloc A.2.G; Str. Slt. Gavrilov Corneliu nr. 308, bloc A.3G; Str. Slt. Gavrilov Corneliu nr. 310, bloc D9; Str. Slt. Gavrilov Corneliu nr. 312, bloc A.4.G; Str. Slt. Gavrilov Corneliu nr. 314, bloc A.5.G; Str. Slt. Gavrilov Corneliu nr. 316, bloc A.6G; Str. Slt. Gavrilov Corneliu nr. 320, bloc A.8.G; Str. Plevnei nr. 45, bloc D7; Str. Plevnei nr. 47, bloc D8; Str. Plevnei nr. 49, bloc D10; Str. Plevnei nr. 51, bloc D11; Str. Plevnei nr. 30, bloc D1; Str. Plevnei nr. 32, bloc D2; Str. Plevnei nr. 34, bloc D3; Str. Plevnei nr. 36 bloc D4; Str. Plevnei nr. 53, bloc D5; Str. Plevnei nr. 55, bloc C8; Str. Rezervorului; Str. Babadag, Str. Ferma 9 Mai nr. 182-PECO RELEU; Str. Viticulturii nr. 1 B, bloc A7; Str. Viticulturii nr. 1, bloc A9; Penitenciarul Tulcea” se va citi: „Str. Slt. Gavrilov Corneliu nr. 304, bloc A.1.G.; Str. Slt. Gavrilov Corneliu nr. 306, bloc A.2.G; Str. Slt. Gavrilov Corneliu nr. 308, bloc A.3G; Str. Slt. Gavrilov Corneliu nr. 310, bloc D9; Str. Slt. Gavrilov Corneliu nr. 312, bloc A.4.G; Str. Slt. Gavrilov Corneliu nr. 314, bloc A.5.G; Str. Slt. Gavrilov Corneliu nr. 316, bloc A.6G; Str. Slt. Gavrilov Corneliu nr. 320, bloc A.8. G; Str. Slt. Gavrilov Corneliu nr. 318, bloc A.7; Str. Plevnei nr. 45, bloc D7; Str. Plevnei nr. 47, bloc D8; Str. Plevnei nr. 49, bloc D10; Str. Plevnei nr. 51, bloc D11; Str. Plevnei nr. 30, bloc D1; Str. Plevnei nr. 32, bloc D2; Str. Plevnei nr. 34, bloc D3; Str. Plevnei nr. 36 bloc D4; Str. Plevnei nr. 53, bloc D5; Str. Plevnei nr. 55, bloc C8; Str. Rezervorului; Str. Babadag (Ferma 9 Mai) nr. 182 - PECO RELEU; Str. Viticulturii nr. 1 B, bloc A7; Str. Viticulturii nr. 1, bloc A9; Str. Viticulturii nr. 20 bloc A8; Penitenciarul Tulcea”;

- în loc de: „Str. Mihai Viteazu (case de la nr. 6 la nr. 80B, partea dreaptă si de la nr. 1 la nr. 83 partea stângă); Str. Vlad Tepes; Str. Boierescu; Str. Bravilor; Str. Timpului; Str. Plevnei (case de la nr. 2 la nr. 28 partea dreaptă si de la nr. 1 la nr. 39 partea stângă); Str. Comertului nr. 10, bloc C9; Str. Comertului nr. 27 bloc A10; Str. Oborului nr. 2, bloc B1; Str. Davila; Str. Cezar; Str. Darius; Aleea Albatros nr. 1 bloc C1; Aleea Albatros nr. 3, bloc C2; Aleea Albatros nr. 7, bloc C3; Aleea Albatros nr. 2, bloc C5; Aleea Albatros nr. 4, bloc C6; Aleea Albatros nr. 6, bloc C7; Str. Dimitrie Sturdza; Str. Grivitei (case de la nr. 14 la nr. 84 partea dreaptă si de la nr. 21 la nr. 103 partea stângă); Str. Grivitei nr. 30, bloc nou; Str. Grivitei nr. 70 bis, bloc 27 (Renel); Str. C.A. Rosetti (case de la nr. 6 A la nr. 8 partea dreaptă si de la nr. 7 la nr. 13 A partea stângă); Str. Babadag nr. 143, bloc 25; Str. Babadag nr. 141, bloc 23; Str. Babadag nr. 139, bloc 21” se va citi: „Str. Mihai Viteazu (case de la nr. 6 la nr. 80B, partea dreaptă si de la nr. 1 la nr. 83 partea stângă); Str. Vlad Tepes; Str. Boierescu; Str. Bravilor; Str. Timpului; Str. Plevnei (case de la nr. 2 la nr. 28 partea dreaptă si de la nr. 1 la nr. 39 partea stângă); Str. Comertului nr. 10, bloc C9; Str. Comertului nr. 27 bloc A10; Str. Oborului nr. 2, bloc B1; Str. Davila; Str. Cezar; Str. Darius; Aleea Albatros nr. 1 bloc C1; Aleea Albatros nr. 3, bloc C2; Aleea Albatros nr. 7, bloc C3; Aleea Albatros nr. 2, bloc C5; Aleea Albatros nr. 4, bloc C6; Aleea Albatros nr. 6, bloc C7; Str. Dimitrie Sturdza; Str. Grivitei (case de la nr. 14 la nr. 84 partea dreaptă si de la nr. 21 la nr. 103 partea stângă); Str. Grivitei nr. 32, bloc Coral; Str. Grivitei nr. 70 bis, bloc


27 (RENEL); Str. C.A. Rosetti (case de la nr. 6 A la nr. 8 partea dreaptă si de la nr. 7 la nr. 13 A partea stângă); Str. Babadag nr. 143, bloc 25; Str. Babadag nr. 141, bloc 23; Str. Babadag nr. 139, bloc 21”;

- în loc de: „Str. Babadag nr. 8, bloc 2; Str. Babadag nr. 10, bloc 4; Str. Babadag nr. 12, bloc 6; Str. Babadag nr. 14, bloc 8; Str, Babadag nr. 16, bloc 10; Str. Babadag nr. 18, bloc 12; Str. Babadag nr. 15, bloc 7; Str. Babadag nr. 17, bloc 9; Str. Babadag nr. 19, bloc 11; Str. Babadag nr. 163, bloc B 2; Str. Babadag nr. 163, bloc B 3; Str. Babadag nr. 163, bloc B4; Str. Babadag nr. 165, bloc B6; Str. Babadag nr. 167, bloc B7; Str. Babadag nr. 169, bloc B 8; Str. Babadag nr. 148, bloc 11B; Str. Babadag nr. 150, bloc 12 B; Str. Babadag nr. 152, bloc 16; Str. Babadag nr. 154, bloc 17; Str. Babadag nr. 156, bloc 14; Str. Babadag nr. 158, bloc 13 PECO; Str. Babadag, portiunea cuprinsă între Str. Toamnei (case nr. 112, 112B si 138 partea dreaptă si nr. 117, 119, 125, 127, 131, 133 partea stânga); Str. Marăsesti nr. 1, bloc 31; Str. Marăsesti nr. 3, bloc 33; Str. Marăsesti nr. 11, bloc 37; Str. Marăsesti nr. 13, bloc 39; Str. Marăsesti nr. 15, bloc 41; Str. Marăsesti nr. 9, bloc 35; Str. Marăsesti (case nr. 16); Str. Babadag nr. 140, bloc Coral” se va citi: „Str. Babadag nr. 8, bloc 2; Str. Babadag nr. 10, bloc 4; Str. Babadag nr. 12, bloc 6; Str. Babadag nr. 14, bloc 8; Str, Babadag nr. 16, bloc 10; Str. Babadag nr. 18, bloc 12; Str. Babadag nr. 15, bloc 7; Str. Babadag nr. 17, bloc 9; Str. Babadag nr. 19, bloc 11; Str. Babadag nr. 163, bloc B 2; Str. Babadag nr. 163, bloc B 3; Str. Babadag nr. 163, bloc B4; Str. Babadag nr. 165, bloc B6; Str. Babadag nr. 167, bloc B7; Str. Babadag nr. 169, bloc B 8; Str. Babadag nr. 148, bloc 11B; Str. Babadag nr. 150, bloc 12 B; Str. Babadag nr. 152, bloc 16; Str. Babadag nr. 154, bloc 17; Str. Babadag nr. 156, bloc 14; Str. Babadag nr. 158, bloc 13 PECO; Str. Babadag, portiunea cuprinsă între Str. Toamnei (case nr. 112, 112B si 138 partea dreaptă si nr. 117, 119, 125, 127, 131, 133 partea stânga); Str. Babadag nr. 126, bloc 16; Str. Babadag nr. 159, bloc Coral Mall; Str. Marăsesti nr. 1, bloc 31; Str. Marăsesti nr. 3, bloc 33; Str. Marăsesti nr. 11, bloc 37; Str. Marăsesti nr. 13, bloc 39; Str. Marăsesti nr. 15, bloc 41; Str. Marăsesti nr. 9, bloc 35; Str. Marăsesti (case nr. 16); Str. Babadag nr. 140, bloc Coral Plaza”;

- în loc de: „Soseaua Barajului, fără blocuri (case de la nr. 8 la nr. 30 partea dreaptă); Soseaua Barajului nr. 22, bloc 1; Soseaua Barajului nr. 20, bloc 3; Soseaua Barajului nr. 18, bloc 5; Soseaua Barajului nr. 16, bloc 7; Str. Câmpului, fără blocuri (case de la nr. 1 la nr. 31 partea stângă si de la nr. 2 la nr. 34 partea dreaptă); Str. Meduzei nr. 1, bloc 22 (fosta Str. Câmpului nr. 1); Str. Meduzei nr. 2, bloc 19 (fosta Str. Câmpului nr. 2); Str. Câmpului nr. 3, bloc 18; Str. Meduzei nr. 4, bloc 17 (fosta Str. Câmpului nr. 4); Str. Meduzei nr. 6, bloc 15 (fosta Str. Câmpului nr. 6); Str. Meduzei nr. 8, bloc 13 (fosta Str. Câmpului nr. 8); Aleea Cicoarei nr. 13, bloc 4 (fosta Str. Câmpului nr. 14); Aleea Cicoarei nr. 4, bloc 7 (fosta Str. Câmpului, nr. 7); Aleea Cicoarei nr. 5, bloc 12 (fosta str.Câmpului, nr. 9); Aleea Cicoarei nr. 9, bloc 8 (fosta Str. Câmpului, nr. 10); Aleea Cicoarei nr. 7, bloc 10 (fosta str. Câmpului, nr. 11); Aleea Cicoarei - case; Str. 1848, nr. 17 A, bloc 9 - Santier Naval; Str. 1848 nr. 25, bloc 17; Str. 1848, nr. 27, bloc 19; Str. 1848, nr. 18, bloc 14” se va citi: „Soseaua Barajului, fără blocuri (case de la nr. 8 la nr. 30 partea dreaptă); Soseaua Barajului nr. 22, bloc 1; Soseaua Barajului nr. 20, bloc 3; Soseaua Barajului nr. 18, bloc 5; Soseaua Barajului nr. 16, bloc 7; Str. Câmpului, fără blocuri (case de la nr. 1 la nr. 31 partea stângă si de la nr. 2 la nr. 34 partea dreaptă); Str. Meduzei nr. 1, bloc 22 ( fosta Str. Câmpului nr. 1); Str. Meduzei nr. 2, bloc 19 (fosta Str. Câmpului nr. 2); Aleea Cristina nr. 8, bloc 18 (fosta Str. Câmpului nr. 3); Str. Meduzei nr. 4, bloc 17 (fosta Str. Câmpului nr. 4); Str. Meduzei nr. 6, bloc 15 (fosta Str. Câmpului nr. 6); Str. Meduzei nr. 8, bloc 13 (fosta Str. Câmpului nr. 8); Aleea Cicoarei nr. 13, bloc 4 (fosta Str. Câmpului nr. 14); Aleea Cicoarei nr. 4, bloc 7 (fosta Str. Câmpului, nr. 7); Aleea Cicoarei nr. 5, bloc 12 (fosta str.Câmpului, nr. 9); Aleea Cicoarei nr. 9, bloc 8 (fosta Str. Câmpului, nr. 10); Aleea Cicoarei nr. 7, bloc 10 (fosta str. Câmpului, nr. 11); Aleea Cicoarei - case; Str. 1848, nr. 17 A, bloc 9 - Santier Naval; Str. 1848 nr. 25, bloc 17; Str. 1848, nr. 27, bloc 19; Str. 1848, nr. 18, bloc 14; Str. 1848, nr. 6, bloc 14; Str. 1848, nr. 9, bloc 9”;

- în loc de: „Aleea Cristina nr. 1, bloc 1; Aleea Cristina nr. 2, bloc 2; Aleea Cristina nr. 3, bloc 3; Aleea Cristina nr. 4, bloc 4; Aleea Cristina nr. 5, bloc 5; Aleea Cristina nr. 6, bloc 6; Aleea Cristina nr. 7, bloc 7; Aleea Cristina nr. 9, bloc M.Ap.N; Str. Mihai Serian; Str. Erou Demetriade; Aleea Chiparosului nr. 2, bloc2; Aleea Chiparosului nr. 4, bloc 4; Str. Pinului; Aleea Cicoarei nr. 1, bloc 1(bloc Mirela); Aleea Cicoarei nr. 3, bloc 3 (Aleea Mirela); Aleea Frasinului nr. 12, bloc 3; Aleea Frasinului nr. 3, bloc 5; Aleea Frasinului nr. 4, bloc 4 (Str. Oitelor); Aleea Frasinului nr. 2 bloc 2; Str. 1848 nr. 20, bloc 16; Str. 1848 nr. 22, bloc 18” se va citi: „Aleea Cristina nr. 1, bloc 1; Aleea Cristina nr. 2, bloc 2; Aleea Cristina nr. 3, bloc 3; Aleea Cristina nr. 4, bloc 4; Aleea Cristina nr. 5, bloc 5; Aleea Cristina nr. 6, bloc 6; Aleea Cristina nr. 7, bloc 7; Aleea Cristina nr. 9, bloc M.Ap.N; Str. Erou Mihai Serian; Str. Erou Demetriade; Aleea Chiparosului nr. 2, bloc2; Aleea Chiparosului nr. 4, bloc 4; Str. Pinului; Aleea Cicoarei nr. 1, bloc 1(bloc Mirela); Aleea Cicoarei nr. 3, bloc 3 (Aleea Mirela); Str. Frasinului nr. 12, bloc 3; Str. Frasinului nr. 3, bloc 5; Str. Frasinului nr. 4, bloc 4 (Str. Oitelor); Str. Frasinului nr. 2 bloc 2; Str. 1848 nr. 20, bloc 16; Str. 1848 nr. 22, bloc 18; Str. 1848 nr. 8, bloc 16; Str. 1848 nr. 10, bloc 18”;

- în loc de: „Aleea Socului nr. 1, bloc 1; Aleea Socului nr. 2, bloc 4; Aleea Socului nr. 3, bloc 3; Aleea Socului nr. 4, bloc 2; Aleea Sulfinei nr. 1, bloc 1; Aleea Sulfinei nr. 2, bloc 2; Str. Iuliu Maniu nr. 32, bloc 23; Aleea Pelinului nr. 1, bloc 1; Aleea Pelinului nr. 2, bloc 2; Aleea Pelinului nr. 3, bloc 3; Aleea Pelinului nr. 4, bloc 4; Aleea Pelinului nr. 5, bloc 5; Aleea Cicoarei nr. 11, bloc 6 (fosta str. Câmpului nr. 12); Aleea Cicoarei nr. 22, bloc 3 (fosta str. Câmpului nr. 22); Aleea Cicoarei nr. 24, bloc 1 (fosta str. Câmpului nr. 24); Str. 1848 nr. 23, bloc 15; Str. 1848 nr. 19, bloc 11; Str. 1848 nr. 21, bloc 13; Str. 1848 nr. 29, bloc 9” se va citi: „Aleea Socului nr. 1, bloc 1; Aleea Socului nr. 2, bloc 4; Aleea Socului nr. 3, bloc 3; Aleea Socului nr. 4, bloc 2; Aleea Sulfinei nr. 1, bloc 1; Aleea Sulfinei nr. 2, bloc 2; Str. Iuliu Maniu nr. 32, bloc 23; Aleea Pelinului nr. 1, bloc 1; Aleea Pelinului nr. 2, bloc 2; Aleea Pelinului nr. 3, bloc 3; Aleea Pelinului nr. 4,


bloc 4; Aleea Pelinului nr. 5, bloc 5; Aleea Cicoarei nr. 11, bloc 6 (fosta str. Câmpului nr. 12); Aleea Cicoarei nr. 22, bloc 3 (fosta str. Câmpului nr. 22); Aleea Cicoarei nr. 24, bloc 1 (fosta str. Câmpului nr. 24); Str. 1848 nr. 23, bloc 15; Str. 1848 nr. 19, bloc 11; Str. 1848 nr. 21, bloc 13”;

- în loc de: „Str.1848 - case nr. 11, 11 A, 22, 22A; Str.1848 nr. 5, bloc 4; Str.1848 nr. 7, bloc 5; Str.1848 nr. 13, bloc 6; Str.1848 nr. 15, bloc 7; Str.1848 nr. 17, bloc 8; Str.1848 nr. 4, bloc 2; Str.1848 nr. 8, bloc 2 A; Str.1848 nr. 2, bloc 3; Str.1848 nr. 2, bloc 3 (A.C.Ind.); .Str.1848 nr. 2 bloc 2 (A.C.Ind); Str. Spitalului nr. 11, bloc 1 (A.C.Ind); Str. Venus; Str. Ecaterina Teodoroiu; Str. Biruintei; Bloc A.N.L. Spital” se va citi: „Str.1848 - case nr. 11, 11 A, 22, 22A; Str.1848 nr. 5, bloc 4; Str.1848 nr. 7, bloc 5; Str.1848 nr. 13, bloc 6; Str.1848 nr. 15, bloc 7; Str.1848 nr. 17, bloc 8; Str.1848 nr. 4, bloc 2; Str.1848 nr. 8, bloc 2 A; Str.1848 nr. 2, bloc 3; Str.1848 nr. 2, bloc 3 (A.C.Ind.); Str. 1848 nr. 2 bloc 2 (A.C.Ind); Str.1848 nr. 4, bloc 3; Str. Spitalului nr. 11, bloc 1 (A.C.Ind); Str. Venus; Str. Ecaterina Teodoroiu; Str. Biruintei; Str.1848 nr. 14 Bloc A.N.L.; Str. Iuliu Maniu nr. 28, bloc A.N.L.”.;

- în loc de: „Aleea Stînjenelului nr. 6, cămin tineret (fost camin IACM); Str. Constructorilor, nr. 3 bloc X3; Str. Constructorilor nr. 2, bloc I1(fost cămin CMT); Str. Constructorilor nr. 4, bloc I 2(fost cămin IAT); Str. Constructorilor nr. 6, bloc I 3; Str. Constructorilor nr. 8, bloc Z 1; Str. Constructorilor nr. 10, bloc Z 4; Str. Constructorilor nr. 1, bloc Z 9” se va citi: „Aleea Stînjenelului nr. 6, cămin tineret (fost camin IACM); Str. Constructorilor, nr. 3 bloc X3; Str. Constructorilor nr. 2, bloc I1(fost cămin CMT); Str. Constructorilor nr. 4, bloc I 2(fost cămin IAT); Str. Constructorilor nr. 6, bloc I 3; Str. Constructorilor nr. 8, bloc Z 1; Str. Constructorilor nr. 10, bloc Z 4; Str. Constructorilor nr. 1, bloc Z9; Aleea Metalurgistilor, nr. 1, bloc Z9”;

- în loc de: „Str. Taberei (case de la nr. 1 la nr. 47 partea stângă si de la nr. 2 la nr. 22 A partea dreaptă); Str. Prelungirea Taberei; Aleea Taberei; Intrarea Taberei Impas; Str. Navalistilor nr. 1, bloc N1(fosta str. Taberei nr. 42); Str. Navalistilor nr. 2, bloc B3, scara B si C (fosta str. Viitorului nr. 50, bloc B3, scara B si C); Str. Navalistilor nr. 4, bloc B 1(fosta str Viitorului nr. 16); Str. Navalistilor nr. 6, bloc B 2 (fosta str. Viitorului nr. 18); Str. Navalistilor nr. 3, bloc N 2(fosta str. Taberei, nr. 44); Str. Navalistilor nr. 5, bloc N 3(fosta str. Taberei nr. 46); Str. Taberei, nr. 34, bloc B 2; Str. Viitorului - fara blocuri; Aleea Viitorului; Intrarea Viitorului; Str. Viitorului nr. 14, bloc B2 (fost nr. 49, bloc 2); Str. Viitorului nr. 12, bloc B 1(fost nr. 49, bloc B 1); Str. Viitorului nr. 65, bloc Baza Sociala; Str. Viitorului nr. 83, bloc B 3, scara A (fost bloc 50 CMT B 3); Str. Viitorului nr. 11, bloc 57 (fosta str. Isaccei nr. 34); Str. Viitorului nr. 13, bloc 100 garsoniere (fosta str. Isaccei nr. 36); Str. Viitorului nr. 4, bloc locuinte AMIC (fosta str. Isaccei nr. 37); Str. Isaccei nr. 99, Canton CFR, Bloc C4; Str. Isaccei nr. 73, bloc Cămin IACM; Str. Isaccei de la intersectia cu str. Tineretului

- case de la nr. 42 până la capăt partea dreaptă inclusiv zona Baltag; Str. Tineretului nr. 2, bloc Stadion Prelungirea Taberei; Cartier Vărărie Balta (Str. Racului, Str. Rogozului, Str. Trestiei, Str. Vararie Balta, Str. Avatului, Str. Linului, Str. Bizanului, Str. Taunului); Str. Energiei” se va citi: „Str. Taberei (case de la nr. 1 la nr. 47 partea stângă si de la nr. 2 la nr. 22 A partea dreaptă); Str. Prelungirea Taberei; Intrarea Taberei; Aleea Taberei; Intrarea Taberei Impas; Str. Navalistilor nr. 1, bloc N1(fosta str. Taberei nr. 42); Str. Navalistilor nr. 2, bloc B3, scara B si C (fosta str. Viitorului nr. 50, bloc B3, scara B si C); Str. Navalistilor nr. 4, bloc B 1(fosta str Viitorului nr. 16); Str. Navalistilor nr. 6, bloc B 2( fosta str. Viitorului nr. 18); Str. Navalistilor nr. 3, bloc N 2(fosta str. Taberei, nr. 44); Str. Navalistilor nr. 5, bloc N 3(fosta str. Taberei nr. 46); Str. Taberei, nr. 34, bloc B 2; Str. Viitorului - fara blocuri; Aleea Viitorului; Intrarea Viitorului; Str. Viitorului nr. 14, bloc B2 (fost nr. 49, bloc 2); Str. Viitorului nr. 12, bloc B 1(fost nr. 49, bloc B 1); Str. Viitorului nr. 65, bloc Baza Sociala; Str. Viitorului nr. 83, bloc B 3, scara A (fost bloc 50 CMT B 3); Str. Viitorului nr. 11, bloc 57 (fosta str. Isaccei nr. 34); Str. Viitorului nr. 13, bloc 100 garsoniere (fosta str. Isaccei nr. 36); Str. Viitorului nr. 4, bloc locuinte AMIC (fosta str. Isaccei nr. 37); Str. Isaccei nr. 99, Canton CFR, Bloc C4; Str. Isaccei nr. 73, bloc Cămin IACM; Str. Isaccei de la intersectia cu str. Tineretului

- case de la nr. 42 până la capăt partea dreaptă inclusiv zona Baltag; Str. Tineretului nr. 2, bloc Stadion Prelungirea Taberei; Cartier Vărărie Balta (Str. Racului, Str. Rogozului, Str. Trestiei, Str. Vararie Balta, Str. Avatului, Str. Linului, Str. Bizanului, Str. Taunului); Str. Energiei”;

- în loc de: „Str. Livezilor; Intrarea Livezilor I; Intrarea Livezilor II; Intrarea Livezilor III; Intrarea Livezilor IV; Intrarea Livezilor V; Intrarea Livezilor VI; Aleea Livezilor; Str. Isaccei de la intersectia cu str. Tineretului - case de la nr. 99 până la capăt partea stângă; Mănăstirea „Nasterea Sf. Ioan Botezatorul” din Str. Mănăstirii (fosta Str. Isaccei nr. 159 A); Str. Mănăstirii; Str. Iasomiei; Str. Transformatorului; Cartierul Nou: Str. Azimut, Str. Balizei, Str. Coziei, Str. Azaleei, Str. Freziei, Str. Izvorului, Str. Gazelei, Str. Vezuviu, Str. Amiezii, Str. Mizei, Str. Rozei, Str. Hurezului, Str. Iluziei, Str. Sânzienei; Str. Forestierului; Aleea Forestierului; Intrarea Forestierului; Str. Combustibilului” se va citi: „Str. Livezilor; Intrarea Livezilor I; Intrarea Livezilor II; Intrarea Livezilor III; Intrarea Livezilor IV; Intrarea Livezilor V; Intrarea Livezilor VI; Aleea Livezilor; Str. Livezilor (Str. Isaccei, incintă 9 Mai); Str. Isaccei de la intersectia cu str. Tineretului - case de la nr. 99 până la capăt partea stângă; Chiliile Mănăstirii „Nasterea Sf. Ioan Botezatorul” din Str. Mănăstirii (fosta Str. Isaccei nr. 159 A); Str. Mănăstirii; Str. Iasomiei; Str. Transformatorului; Cartierul Nou: Str. Azimut, Str. Balizei, Str. Coziei, Str. Azaleei, Str. Freziei, Str. Izvorului, Str. Gazelei, Str. Vezuviu, Str. Amiezii, Str. Mizei, Str. Rozei, Str. Hurezului, Str. Iluziei, Str. Sânzienei; Str. Forestierului; Aleea Forestierului; Intrarea Forestierului; Str. Combustibilului; Str. 6”;

- în loc de: „Str. Viitorului nr. 93, bloc C 1 (fosta Str. Taberei nr. 38 A), Str. Viitorului nr. 91, bloc C 2 (fosta Str. Taberei nr. 38 B); Str. Viitorului nr. 89, bloc C3 (fosta str. Taberei nr. 38 C); Str. Viitorului nr. 16, bloc 120 Garsoniere, scara B (fosta str. Taberei, nr. 36 A); Str. Viitorului nr. 20, bloc 120 Garsoniere, scara A (fosta str. Taberei, nr. 36 A); Str. Viitorului nr. 18, bloc Locuinte 50 Garsoniere (fosta str. Taberei, nr. 36); Str. Navalistilor nr. 37, bloc 100 Garsoniere (fosta Str. Taberei nr. 38); Str. Navalistilor nr. 9, bloc 1 (fosta strada Taberei nr. 34 A); Str. Navalistilor nr. 11, bloc 2 (fosta str. Taberei nr. 34); Str. Viitorului, bloc Locuinte


Sociale”se va citi: „Str. Viitorului nr. 93, bloc C 1 (fosta Str. Taberei nr. 38 A), Str. Viitorului nr. 91, bloc C 2 (fosta Str. Taberei nr. 38 B); Str. Viitorului nr. 89, bloc C3 (fosta str. Taberei nr. 38 C); Str. Viitorului nr. 16, bloc 120 Garsoniere, scara B (fosta str. Taberei, nr. 36 A); Str. Viitorului nr. 20, bloc 120 Garsoniere, scara A (fosta str. Taberei, nr. 36 A); Str. Viitorului nr. 18, bloc Locuinte 50 Garsoniere (fosta str. Taberei, nr. 36); Str. Navalistilor nr. 7 bloc 100 Garsoniere (fosta Str. Taberei nr. 38); Str. Navalistilor nr. 9, bloc 1 (fosta strada Taberei nr. 34 A); Str. Navalistilor nr. 11, bloc 2 (fosta str. Taberei nr. 34); Str. Viitorului, bloc Locuinte Sociale”;

- în loc de: „Str. Gării nr. 2, bloc 1; Str. Gării nr. 4, bloc 2; Str. Gării, nr. 6, bloc 3; Str. Gării, nr. 8, bloc 4; Str. Gării nr. 10, bloc 5; Str. Gării nr. 12, bloc 6; Str. Gării nr. 14, bloc 7; Str. Gării nr. 16, bloc 8; Str. Gării nr. 18, bloc 9; Str. Gării nr. 20, bloc 10; Str. Garii nr. 22, bloc 11; Str. Gării nr. 24, bloc 12; Str. Gării nr. 26, bloc 13; Str. Gării nr. 28, bloc 14; Str. Gării nr. 30, bloc 15; Str. Gării nr. 32, bloc 16; Str. Gării nr. 34, bloc 17; Str. Gării nr. 36, bloc 18; Str. Gării nr. 38, bloc 19; Str. Gării nr. 40, bloc 20; Str. Gării nr. 42, bloc 21; Str. Gării nr. 1, bloc G 1; Str Gării nr. 5, bloc G 2; Str. Gării nr. 7, bloc G 3; Str. Gării nr. 9, bloc G 4; Str. Gării nr. 11, bloc G 5; Str. Isaccei nr. 4, bloc G 0; Piata Independentei, nr. 2 bloc G 6; Suburbia Tudor Vladimirescu (Str. Pescărusilor, Str. Egretei, Str. Plaur, Str. Plopilor, Str. Viilor, Str. Paloma, Str. Lebedei, Aleea Lebedei, Str. Pelican)”se va citi: „Str. Gării nr. 2, bloc 1; Str. Gării nr. 4, bloc 2; Str. Gării, nr. 6, bloc 3; Str. Gării, nr. 8, bloc 4; Str. Gării nr. 10, bloc 5; Str. Gării nr. 12, bloc 6; Str. Gării nr. 14, bloc 7; Str. Gării nr. 16, bloc 8; Str. Gării nr. 18, bloc 9; Str. Gării nr. 20, bloc 10; Str. Garii nr. 22, bloc 11; Str. Gării nr. 24, bloc 12; Str. Gării nr. 26, bloc 13; Str. Gării nr. 28, bloc 14; Str. Gării nr. 30, bloc 15; Str. Gării nr. 32, bloc 16; Str. Gării nr. 34, bloc 17; Str. Gării nr. 36, bloc 18; Str. Gării nr. 38, bloc 19; Str. Gării nr. 40, bloc 20; Str. Gării nr. 42, bloc 21; Str. Gării nr. 1, bloc G 1; Str Gării nr. 5, bloc G 2; Str. Gării nr. 7, bloc G 3; Str. Gării nr. 9, bloc G 4; Str. Gării nr. 11, bloc G 5; Str. Isaccei nr. 4, bloc G 0; Piata Independentei, nr. 2 bloc G 6; Suburbia Tudor Vladimirescu (Str. Pescărusilor, Str. Egretei, Str. Plaur, Str. Plopilor, Str. Viilor, Str. Paloma, Str. Lebedei, Aleea Lebedei, Str. Pelican), Str. Gării nr. 13, bloc G 6”.

- În anexa nr. 38 - Delimitarea colegiilor uninominale în Circumscriptia electorală nr. 38 - Judetul Tulcea, la lit. A. Colegii uninominale pentru alegerea Camerei Deputatilor, Colegiul uninominal nr. 2 Municipiul Tulcea, în casetele 1—3, 6 si 7 din coloana „Localităti (municipii, orase, comune)/străzi, numere postale”:

- în loc de: „Str. Grigore Antipa nr. 4, bloc F 1; Str. Grigore Antipa nr. 6, bloc F 2; Str. Grigore Antipa nr. 8, blocF3; Str. 9 Mai nr. 1, bloc F 4; Str. Independentei; Str. 14 Noiembrie; Str. 14 Noiembrie nr. 6, blocS3; Aleea Crucii Rosii; Str. Timisoarei; Str. Milcov; Str. Ovidiu; Str. Dorobanti; Str. Văcărescu; Aleea Văcărescu; Str. Mistretului; Str. Radu Negru; Str. Surorilor; Str. Soarelui; Str. Grădinarilor; Str. Grădinarilor nr. 52, bloc 38; Str. Grădinarilor nr. 50, cămin nefamilisti; Str. Grădinarilor nr. 58, bloc 39; Intrarea Marmurei; Str. Ronda; Str. Suvenir; Str. Prislav nr. 173; Str. Prislav nr. 173 A, bloc PS1; Str. Prislav nr. 173 B, bloc PS 2; Str. Prislav nr. 173 C, bloc PS 3; Str. Prislav nr. 173 D, bloc PS4; Str. Prislav nr. 173 E, bloc PS 5; Incinta IPILF DALLCO SA - cămin nefamilisti A1 si A5; Str. Gloriei; Str. Rumeoarei; Str. Ciurel; Str. Noptii; Str. Linistei; Str. Semintelor; Str. Berzei; Str. Cotita; Str. Fratilor; Str. Străbuna; Căminul de bătrâni din Strada Prislav, nr. 161; Aleea Prislav; Intrarea Prislav I; Intrarea Prislav II; Str. Abatorului; Str. Atelierelor; Str. Fabricilor; Str. Digului; Str. Bacului; Str. Gloriei nr. 26 (Spital)” se va citi: „Str. Grigore Antipa nr. 4, bloc F 1; Str. Grigore Antipa nr. 6, bloc F 2; Str. Grigore Antipa nr. 8, bloc F3; Str. 9 Mai nr. 1, bloc F 4; Str.Independentei; Str. 14 Noiembrie; Str. 14 Noiembrie nr. 6, blocS3; Aleea Crucii Rosii; Str. Timisoarei; Str. Milcov; Str. Ovidiu; Str. Dorobanti; Str. Văcărescu; Aleea Văcărescu; Str. Mistretului; Str. Radu Negru; Str. Surorilor; Str. Soarelui; Str. Grădinarilor; Str. Grădinarilor nr. 52, bloc 38; Str. Grădinarilor nr. 50, cămin nefamilisti; Str. Grădinarilor nr. 58, bloc 39; Intrarea Marmurei; Str. Ronda; Str. Suvenir; Str. Prislav nr. 173; Str. Prislav nr. 173 A, bloc PS1; Str. Prislav nr. 173 B, bloc PS 2; Str. Prislav nr. 173 C, bloc PS 3; Str. Prislav nr. 173 D, bloc PS4; Str. Prislav nr. 173 E, bloc PS 5; (foste blocuri din Incinta IPILF DALLCO SA - cămin nefamilisti A1 si A5); Str. Gloriei; Str. Rumeoarei; Str. Ciurel; Str. Noptii; Str. Linistei; Str. Semintelor; Str. Berzei; Str. Cotita; Str. Fratilor; Str. Străbuna; Căminul de bătrâni din Strada Prislav, nr. 161; Aleea Prislav; Intrarea Prislav I; Intrarea Prislav II; Str. Abatorului; Str. Atelierelor; Str. Fabricilor; Str. Digului; Str. Bacului”;

- în loc de: „Str. Prislav; Str Orizontului de la capăt până la intersectie cu str. Brumărel, adică de la nr. 2 la nr. 2B partea dreaptă si de la nr. 1 la nr. 77 partea stângă; Str. Nuferilor; Str. Veseliei; Str. Sitarului, Str. Pescarilor; Str. Dobrogei; Str. Brumărel; Str. Brâncoveanu; Str. Domnita Bălasa; Str. Silvestru; Str. Alexandru cel Bun, de la capăt până la intersectia cu strada Brizei, adică de la nr. 2 la nr. 12 partea dreaptă s i de la nr. 1 la nr. 31 partea stângă; Str. 9 Mai; Str. Argilei; Str. Mistriei; Str. Nalbelor; Str. Brizei; Str. Lotuului; Str. Walter; Str. Chindiei; Str. Banatului; Str. Potcovari cu bloc TAVS; Str. Tunsului; Str. Stâncilor” se va citi: „Str. Prislav; Str Orizontului de la capăt până la intersectie cu str. Brumărel, adică de la nr. 2 la nr. 2B partea dreaptă si de la nr. 1 la nr. 77 partea stângă; Str. Nufărului; Str. Veseliei; Str. Sitarului, Str. Pescarilor; Str. Dobrogei; Str. Brumărel; Str. Constantin Brâncoveanu; Str. Domnita Bălasa; Str Silvestru; Str. Alexandru cel Bun, de la capăt până la intersectia cu strada Brizei, adică de la nr. 2 la nr. 12 partea dreaptă si de la nr. 1 la nr. 31 partea stângă; Str. 9 Mai; Str. Argilei; Str. Mistriei; Str. Nalbelor; Str. Brizei; Str. Lotusului; Str. Walter; Str. Chindiei; Str. Banatului; Str. Potcovari cu bloc TAVS; Str. Tunsului; Str. Stâncilor”;

- în loc de: „Str. Orizontului de la intersectia cu Str. Brumărel, până la intersectia cu Str. Randunicii, adică de la nr. 4 la nr. 154 partea dreaptă si de la nr. 79 la nr. 195 partea stângă; Aleea Zagan; Str. Concordiei si bloc B.I., nr. 1; Str. Nicolae Bălcescu; Str. Armeana; Str. Pictor Alexandru Ciucurencu; Str. Cicerone; Str. Păcii, nr. 3, bloc S 2; Str. Păcii, nr. 5, bloc S1; Str. Mahmudiei nr. 13, bloc I 48;


Str. Mahmudiei de la capăt până la intersectia cu str. Nicolae Bălcescu, adică de la nr. 12 la nr. 56 partea dreptă si de la nr. 23 la nr. 57 partea stângă; Str. Prudentei; Str. Scoalei; Str. Florilor; Str. Garoafei; Str. Fetitelor, Str. Anton Pann; Str. Avram Iancu; Str. Voinicului; Str. Morilor”se va citi: „Str. Orizontului de la intersectia cu Str. Brumărel, până la intersectia cu Str. Randunicii, adică de la nr. 4 la nr. 154 partea dreaptă si de la nr. 79 la nr. 195 partea stângă; Aleea Zagan; Str. Concordiei bloc B.I., nr. 1; Str. Concordiei, nr. 15 bloc ANL, Str. Nicolae Bălcescu; Str. Armeana; Str. Pictor Alexandru Ciucurencu; Str. Cicerone; Str. Păcii, nr. 3, bloc S 2; Str. Păcii, nr. 5, bloc S1; Str. Mahmudiei nr. 13, bloc I 48; Str. Mahmudiei de la capăt până la intersectia cu str. Nicolae Bălcescu, adică de la nr. 12 la nr. 56 partea dreaptă si de la nr. 23 la nr. 57 partea stângă; Str. Prudentei; Str. Scoalei; Str. Florilor; Str. Garoafei; Str. Fetitelor, Str. Anton Pann; Str. Avram Iancu; Str. Voinicului; Str. Morilor”;

- în loc de: „Str. Păcii de la capăt până la intersectia cu strada Zimbrului, adică de la nr. 60 la nr. 78A partea dreaptă, si de la nr. 91 la nr. 129 partea stângă; Str. Păcii nr. 7, bloc P 21; Str. Păcii nr. 13, bloc S 4; Str. Păcii nr. 101, bloc P 2; Str. Păcii nr. 103, bloc M 2; Str. Păcii nr. 121, bloc 128; Str. Păcii nr. 66, bloc 176; Str. Sălciilor nr. 3—5, bloc SERVOAGROMEC; Str. Sălciilor nr. 6, bloc S; Str. Sălciilor; Str. Sălciilor, bloc Păcii-Sălciilor; Str. Zimbrului; Str. Agricultori; Str. Mica nr. 1, bloc M1; Str. Dobrogeanu Gherea, bloc E 1; Str. Dobrogeanu Gherea nr. 1, bloc E 2; Str. Grivitei, nr. 1, bloc C1; Str. Dobrogeanu Gherea, nr. 2, bloc C 2; Str. Slt. Gavrilor Corneliu, portiunea cuprinsă între strada Dobrogeanu Gherea si Str. Mica” se va citi: „Str. Păcii de la capăt până la intersectia cu strada Zimbrului, adică de la nr. 60 la nr. 78A partea dreaptă, si de la nr. 91 la nr. 129 partea stângă; Str. Păcii nr. 7, bloc P 21; Str. Păcii nr. 13, bloc S 4; Str. Păcii nr. 101, bloc P 2; Str. Păcii nr. 103, bloc M 2; Str. Păcii nr. 121, bloc 128; Str. Păcii nr. 66, bloc 176; Str. Sălciilor nr. 3—5, bloc SERVOAGROMEC; Str. Sălciilor nr. 6, bloc S; Str. Sălciilor; Str. Păcii, nr. 81, bloc Sălciilor Str. Zimbrului; Str. Agricultori; Str. Mica nr. 1, bloc M1; Str. Slt. Gavrilov Corneliu, nr. 144, bloc E1, Str. Dobrogeanu Gherea nr. 1, bloc E 2; Str. Grivitei, nr. 1, bloc C1; Str. Dobrogeanu Gherea, nr. 2, bloc C 2; Str. Slt. Gavrilor Corneliu, portiunea cuprinsă între strada Dobrogeanu Gherea si Str. Mica”;

- în loc de: „Str. Rahovei; Str. Negruzzi; Str. Cărutasilor; Str. Păcii de la intersectia cu Str. Zimbrului până la capăt, adică de la nr. 80 partea dreaptă si de la nr. 131 partea stângă; Str. Primăverii; Intrarea Carpinitei; Intrarea Viorelelor; Intrarea Toporasi; Str. Mentei; Str. Istria; Str. Narciselor; Str. Acvila; Str. Sudului; Intrarea Micsunelelor; Str. Constantin Brătescu; Intrarea Soimului; Str. Cavalului; Str. Granitului; Str. Colonistilor; Str. Năframei; Aleea Bujorului; Str. Elena Doamna; Str. Viticulturii si locuinte din incinta fostului CAP; Str. Cocos; Str. Celic; Str. Saon; Str. Sculptor Ion Jalea; Str. Poet Traian Cosovei; Str. Grafician Constantin Gavenea; Str. Fizician Nicolae Dinulescu; Str. Sperantei; Str. Mesteceni; Str. Cernica; Str. Voronetului; Str. Spicului; Str. Colinei; Str. Crinului; Aleea Liliacului; Aleea Brindusii; Str. Crăitelor; Str. Lalelelor” se va citi: „Str. Rahovei; Str. Negruzzi; Str. Cărutasilor; Str. Păcii de la intersectia cu Str. Zimbrului până la capăt, adică de la nr. 80 partea dreaptă s i de la nr. 131 partea stângă; Str. Primăverii; Intrarea Carpinitei; Intrarea Viorelelor; Intrarea Toporai; Str. Mentei; Str. Istria; Str. Narciselor; Str. Acvila; Str. Sudului; Intrarea Micsunelelor; Str. Constantin Brătescu; Intrarea Soimului; Str. Cavalului; Str. Granitului; Str. Colonistilor; Str. Năframei; Aleea Bujorului; Str. Elena Doamna; Str. Viticulturii si locuinte din incinta fostului CAP; Str. Cocos; Str. Celic; Str. Saon; Str. Sculptor Ion Jalea; Str. Poet Traian Cosovei; Str. Grafician Constantin Gavenea; Str. Fizician Nicolae Dinulescu; Str. Sperantei; Str. Mesteceni; Str. Cernica; Str. Voronetului; Aleea Spicului; Str. Colinei; Aleea Crinului; Aleea Liliacului; Str. Brindusii; Str. Crăitelor; Str. Lalelelor”.

- În anexa nr. 42 - Delimitarea colegiilor uninominale în Circumscriptia electorală nr. 42 - Municipiul Bucuresti, la lit. A. Colegii uninominale pentru alegerea Camerei Deputatilor, Colegiul uninominal nr. 1, în casetele 7, 18, 19 si 21 din coloana „Străzi, numere postale”:

- în loc de: „Str. LIBELULEI; Str. LONEA; Str. MALUL MIC; Str. NADES; Intr. NADES; Str. NICOLEANU NICOLAE POET; Sos. ODĂI Nr. 135—291; B-dul PETRILA; Str. PIETROSITA; Str. REDEA; Str. SALVA; Str. SĂVENI; Intr. TRIBUNEI; Str. VERBINELOR” se va citi: „Str. LIBELULEI; Str. LONEA; Str. MALUL MIC; Str. NADES; Intr. NADES; Str. NICOLEANU NICOLAE POET; Sos. ODĂI Nr. 135—291; B-dul PETRILA; Str. PIETROSITA; Str. REDEA; Str. SALVA; Str. SĂVENI; Intr. TRIBUNEI; Str. VERBINELOR; Drumul COSTESTI; Drumul NĂDLAC; Drumul SĂRMAS”;

- în loc de: „Str. ACUMULATORULUI; Str. BÂRGAULUI; Str. BUJORULUI; Str. DAIMACA VICTOR, (fosta Justin Georgescu); Intr. DAIMACA VICTOR, (fosta Justin Georgescu); Str. LILIACULUI; Str. LIMPEJOAREI; Str. LIT A; Str. MÂRSA; Str. MIHAILENI; Str. NAPOCA; Str. NATATIEI Nr. 2—44; 1- 55; Str. NEATÂRNĂRII Nr. 14 - capăt; 9 - capăt; Str. NUFERILOR; Str. PĂTULEA ING.; Str. SINCA; Sos. STRĂULESTI; Intr. STRĂULESTI; Str. SUSITA; Str. TÂRNAVENI; Str. TURNUL ROSU”se va citi: „Str. ACUMULATORULUI; Str. BÂRGAULUI; Str. BUJORULUI; Str. DAIMACA VICTOR, (fosta Justin Georgescu); Intr. DAIMACA VICTOR, (fosta Justin Georgescu); Str. LILIACULUI; Str. LIMPEJOAREI; Str. LIT A; Str. MÂRSA; Str. MIHAILENI; Str. NAPOCA; Str. NATATIEI Nr. 2—44; 1—55; Str. NEATÂRNĂRII Nr. 14 - capăt; 9 - capăt; Str. NUFERILOR; Str. PĂTULEA ING.; Str. SINCA; Sos. STRĂULESTI; Intr. STRĂULESTI; Str. SUSITA; Str. TÂRNAVENI; Str. TURNUL ROSU; Str. BOGOTA; Str. DAKAR; Str. MANAGUA; Aleea TRIPOLI; Aleea LAGOS; Aleea HAVANA; Aleea PANAMA”;

- în loc de: „Str. BUMBESTI; Str. CÂINENI; Str. CALCARULUI; Str. CIRESOAIA; Intr. CIRESOAIA; Str. CORALILOR; Intr. CRĂCIUN MIHAI; Str. DAENI; Str. DRUM PONOARELE; Str. ELOCINTEI; Str. FELDIOARA; Str. GAROFITEI; B-dul GLORIEI” se va citi: „Str. BUMBESTI; Str. CÂINENI; Str. CALCARULUI; Str. CIRESOAIA; Intr. CIRESOAIA; Str. CORALILOR; Intr. CRĂCIUN MIHAI;


Str. DAENI; Str. DRUM PONOARELE; Str. ELOCINTEI; Str. FELDIOARA; Str. GAROFITEI; B-dul GLORIEI; Drumul HULUBESTI”;

- în loc de: „Aleea AGATULUI; B-dul APICULTORILOR; Str. ARION ERACLIE G-RAL; Str. ATLASULUI; Str. AURELIAN PETRE S; Str. AUTOMATIZĂRII; Drumul BROTE EUGEN; Sos. BUCURE S TI-PLOIESTI Nr. 44 - capăt; 97 - capăt; Str. CÂMPINITA; Str. CERNESTI; Str. DĂRMĂNETI; Drumul CODRII VLĂSIEI; Drumul MARIN DRĂCEA; Drumul AGATULUI; Drumul PLAIUL CĂMPINEI; Drumul PLAIUL NUCULUI; Drumul PĂDUREA PUSTNICUL; Drumul LĂPUS; Drumul REGIMENTULUI; Drumul SOLDATILOR; Drumul STEGARULUI; Str. GHEORGHE STEFAN; Str. G-RAL S TEFAN HOLBAN; Str. IEZERU; Sos. IONESCU-SISESTI GHEORGHE, (fosta Straulesti); S os. JANDARMERIEI, (fosta Sos Prislop); Aleea METEOROLOGIEI; B-dul OASPETILOR; Intr. ODĂI;

os. ODĂI Nr. 1—133; 12—62; Str. PADINA; Str. PĂDURII; Aleea PRIVIGHETORILOR; Intr STEGARULUI; Aleea TEISANI; Str. VADUL MOLDOVEI; Str. VORNICENI; Drumul PLAIUL CORNULUI (Via-a-Vis de Gh. Stefan)” se va citi: „Aleea AGATULUI; B-dul APICULTORILOR; Str. ARION ERACLIE G-RAL; Str. ATLASULUI; Str. AURELIAN PETRE S; Str. AUTOMATIZĂRII; Drumul BROTE EUGEN; Sos. BUCURE S TI-PLOIESTI Nr. 44-capăt; 97-capăt; Str. CÂMPINITA; Str. CERNESTI; Str. DĂRMĂNETI; Drumul CODRII VLĂSIEI; Drumul MARIN DRĂCEA; Drumul AGATULUI; Drumul PLAIUL CĂMPINEI; Drumul PLAIUL NUCULUI; Drumul PĂDUREA PUSTNICUL; Drumul LĂPUS; Drumul REGIMENTULUI; Drumul SOLDATILOR; Drumul STEGARULUI; Str. GHEORGHE STEFAN; Str. G-RAL S TEFAN HOLBAN; Str. IEZERU; Sos. IONESCU-SISESTI GHEORGHE, (fosta Straulesti); S os. JANDARMERIEI, (fosta Sos Prislop); Aleea METEOROLOGIEI; B-dul OASPETILOR; Intr. ODĂI;

os. ODĂI Nr. 1—133; 12—62; Str. PADINA; Str. PĂDURII; Aleea PRIVIGHETORILOR; Intr STEGARULUI; Aleea TEISANI; Str. VADUL MOLDOVEI; Str. VORNICENI; Drumul PLAIUL CORNULUI (Via-a-Vis de Gh. Stefan); Drumul PĂDUREA NEAGRĂ; Drumul PLAIUL SARULUI”.

- În anexa nr. 42 - Delimitarea colegiilor uninominale în Circumscriptia electorală nr. 42 - Municipiul Bucuresti, la lit. A. Colegii uninominale pentru alegerea Camerei Deputatilor, Colegiul uninominal nr. 2, în casetele 5, 6, 8, 9, 10 si 22 din coloana „Străzi, numere postale”:

- în loc de: „Str. ARDEZIEI; Str. BARAJUL ARGES; Str. BORSA Nr. 2—10; 1—7; Str. G-RAL BURILEANU STEFAN, (fosta Liliacului) Nr. 2—4; 1—3; Str. CARAMFIL NICOLAE, (fosta Scoala Herastrau); Intr. CATEDREI; Str. CEASORNICULUI; Intr. COFITEI; Intr. CONDEIULUI; Str. CRETEI, (fosta Intr Cretei); Intr. EPOCII; Str. FELEACULUI Nr. 2—8; 1—7; Str. GHETARILOR; Str. GHIOZDANULUI; Intr. GLIEI; Intr. LACUL RAZELM; Intr. MĂGURICEA NOUĂ; Intr. MOIGRAD; Intr. MURMURULUI; Str. NĂVODARI; Str. NISIPARI; Sos. NORDULUI Nr. 2—56; 3—27; Sos. PIPERA Nr. 2—2A; 1—5; Intr POIANA; Aleea PRIPORULUI; Intr. RĂSCHITA; Str. SCOALA HERASTRAU, (fosta Intr Scoala Herastrau); Intr. SIMIONESCU GHEORGHE; Intr. SOLZILOR; Str. TĂBLITEI; Intr. TOCULUI; Intr. UNDITEI; Intr VÂRFUL PLAIULUI; Str. VIRGIL MADGEARU” se va citi: „Str. ARDEZIEI; Str. BARAJUL ARGES; Str. BORSA Nr. 2—10; 1—7; Str. G-RAL BURILEANU STEFAN, (fosta Liliacului) Nr. 2—4; 1—3; Str. CARAMFIL NICOLAE, (fosta Scoala Herastrau); Intr. CATEDREI; Str. CEASORNICULUI; Intr COFITEI; Intr. CONDEIULUI; Str. CRETEI, (fosta Intr Cretei); Intr. EPOCII; Str. FELEACULUI Nr. 2—8; 1- 7; Str. GHETARILOR; Str. GHIOZDANULUI; Intr. GLIEI; Intr. LACUL RAZELM; Intr. MĂGURICEA NOUĂ; Intr. MOIGRAD; Intr. MURMURULUI; Str. NĂVODARI; Str. NISIPARI; Sos. NORDULUI Nr. 2—56; 3- 27;1—5; Intr. POIANA; Aleea PRIPORULUI; Intr. RĂSCHITA; Str. SCOALA HERASTRAU, (fosta Intr Scoala Herastrau); Intr. SIMIONESCU GHEORGHE; Intr. SOLZILOR; Str. TĂBLITEI; Intr. TOCULUI; Intr UNDITEI; Intr. VÂRFUL PLAIULUI; Str. VIRGIL MADGEARU”;

- în loc de: „Sos. PIPERA Nr. 4—20; 7—13; Str. PROMETEU Nr. 2—24; 1—17; Intr. TINERE TII; Intr. VESNICIEI; Intr. ZABLĂULUI; Str. CARAGIANI ELENA, (fosta Moeciu Sectiune); Str. LĂCULE Str. MOECIU; Intr. MOECIU”se va citi: „Sos. PIPERA Nr. 2—38; 1 - 35; Str. PROMETEU Nr. 2—24; 1- 17; Intr. TINERETII; Intr. VESNICIEI; Intr. ZABLĂULUI; Str. CARAGIANI ELENA, (fosta Moeciu Sectiune); Str. LĂCULET; Str. MOECIU; Intr. MOECIU”;

- în loc de: „Str. AVIATIEI; Intr. AVIATIEI; Str. BORSA Nr. 34- capăt; 27-capăt; Str. FELEACULUI Nr. 10-capăt; 9-capăt; Str. ICAR; Intr. JUGULUI; Intr. RĂSADULUI; Str. ZENITULUI” se va citi: „Str. AVIATIEI; Intr. AVIATIEI; Str. BORSA Nr. 34 - capăt; 27-capăt; Str. FELEACULUI Nr. 10 - capăt; 9 - capăt; Str. ICAR; Intr. JUGULUI; Intr. RĂSADULUI; Str. ZENITULUI; B-dul AGRONOMIEI”;

- în loc de: „Str. AVIONULUI; Str. BALONULUI; Intr. BARDITEI; Calea FLOREASCA Nr. 144-capăt; 163 - capăt; Str. MĂGURICEA; Intr. NAVIGATORILOR; Sos. PIPERA Nr. 22—38; 15—53; Intr PREAJBA; Str. TĂRMULUI” se va citi: „Str. AVIONULUI; Str. BALONULUI; Intr. BARDITEI; Calea FLOREASCA Nr. 144 - capăt; 163 - capăt; Str. MĂGURICEA; Intr. NAVIGATORILOR; Sos. PIPERA Nr. 37—53; 61—77; 79; 54 - capăt; 81 - capăt; Intr. PREAJBA; Str. TĂRMULUI”;

- în loc de: „Str. ANINA; Str. ARIPILOR; Str. BOGHIU C-TIN SERG.; Str. BORSA Nr. 12—32; 9- 25; Intr. BUCIUMAT GHEORGHE SOLD., (fosta ); Str. CALPAN GHEORGHE CAPORAL; Str. COCULESCU NICOLAE, (fosta Valsanului); Intr. DOBRE D IOAN SOLD.; Str. MUSETESTI; Str. OCHEANULUI; Intr. PĂCURARU AVRAM CAPORAL; Str. PRIPU GHEORGHE SOLD.; Str. PROMETEU Nr. 26- capăt; 19-capăt; Str. SIRIULUI; Intr. STERIE RADU; Intr. VALEA MORII; Str. GHEORGHE BUCIUMAT; Str. TELESCOPULUI”se va citi: „Str. ANINA; Str. ARIPILOR; Str. BOGHIU C-TIN SERG.; Str. BORSA Nr. 12—32; 9—25; Intr. BUCIUMAT GHEORGHE SOLD.; Str. CALPAN GHEORGHE CAPORAL; Str. COCULESCU NICOLAE, (fosta Valsanului); Intr. DOBRE D IOAN SOLD.; Str. MUSETESTI; Str. OCHEANULUI; Intr. PĂCURARU AVRAM CAPORAL; Str. PRIPU GHEORGHE


SOLD.; Str. PROMETEU Nr. 26- capăt; 19-capăt; Str. SIRIULUI; Intr. STERIE RADU; Intr. VALEA MORII; Str. GHEORGHE BUCIUMAT; Str. TELESCOPULUI”;

- în loc de: „Str. ANGHEL GHEORGHE SERG; Str. BALS GHEORGHE ING.; Str. BELLER RADU LT. AV.; Str. BLARENBERG C-TIN COL; Str. BOLIVAR SIMON; Str. CERCHEZ GRIGORE ARH; Str. COSTINESCU NICOLAE ING.; Calea DOROBANTILOR Nr. 182—226; 165—233; Str. GRIGORE NICOLAE AV.; Str. MĂRĂSOIU GHEORGHE CPT AV.; Str. MOCEANU GHEORGHE; Str. MORA GRIGORE DR; Str. MORARU OCTAVIAN SOLD; Str. MUSICESCU GAVRIL; Str. MUZEUL ZAMBACCIAN Nr. 3—33; 10—34; 74 -capăt; Str. PANGRATTI ERMIL ING.; Str. PETRESCU SERBAN LT. AV ; Str. STAROSTESCU CUCU NICOLAE ING.; Str. STOIANOVICI VIRGIL SLT; Str. TETRAT IULIU LT. AV Str. TEXIER JEAN AV; Str. VELESCU NICOLAE AV; Str. ZOLA EMILE, (fosta Lovinescu Eugen)” se va citi: „Str. ANGHEL GHEORGHE SERG; Str. BALS GHEORGHE ING; Str. BELLER RADU LT. AV; Str. BLARENBERG C-TIN COL; Str. BOLIVAR SIMON; Str. CERCHEZ GRIGORE ARH; Str. COSTINESCU NICOLAE ING; Calea DOROBANTILOR Nr. 182—226; 165—233; Str. GRIGORE NICOLAE AV; Str. MĂRĂSOIU GHEORGHE CPT. AV; Str. MOCEANU GHEORGHE; Str. MORA GRIGORE DR; Str. MORARU OCTAVIAN SOLD; Str. MUSICESCU GAVRIL; Str. MUZEUL ZAMBACCIAN Nr. 3—33; 10—34; 74 - capăt; Str. PANGRATTI EMIL ING.; Str. PETRESCU SERBAN LT. AV ; Str. STAROSTESCU CUCU NICOLAE ING.; Str. STOIANOVICI VIRGIL SLT; Str. TETRAT IULIU LT. AV Str. TEXIER JEAN AV; Str. VELESCU NICOLAE AV; Str. ZOLA EMILE, (fosta Lovinescu Eugen)”.

- În anexa nr. 42 - Delimitarea colegiilor uninominale în Circumscriptia electorală nr. 42 - Municipiul Bucuresti, la lit. A. Colegii uninominale pentru alegerea Camerei Deputatilor, Colegiul uninominal nr. 3, în caseta 27 din coloana „Străzi, numere postale”:

- în loc de: „Str. BALABAN EMIL ING., (fosta Cortului); Intr. BOGDĂNITĂ; Intr. BRAVURII; Str. BROSTEANU ERNEST G-RAL; Intr BUCIUMENI; Str. CARAGEA IOAN VODA; B-dul DACIA Nr. 26- 30; 35—41; Str. EMINESCU MIHAI Nr. 2—64; 1—45; Intr JIJIA; Intr. LACUL ROSU; Intr. NICORESTI; Intr. PILSUDSKI JOZEF, (fosta Intr Polona); Intr SLĂTINITA; Str. SLĂVESTI” se va citi: „Str. BALABAN EMIL ING., (fosta Cortului); Intr BOGDĂNITĂ; Intr. BRAVURII; Str. BROSTEANU ERNEST G-RAL; Intr BUCIUMENI; Str. CARAGEA IOAN VODA; B-dul DACIA Nr. 26—30; 35—41; Str. EMINESCU MIHAI Nr. 2—64; 1—45; Intr. JIJIA; Intr LACUL ROSU; Intr. NICORESTI; Intr. PILSUDSKI JOZEF, (fosta Intr Polonă); Intr. SLĂTINITA; Str. SLĂVESTI; Str. POLONĂ”.

- În anexa nr. 42 - Delimitarea colegiilor uninominale în Circumscriptia electorală nr. 42 - Municipiul Bucuresti, la lit. A. Colegii uninominale pentru alegerea Camerei Deputatilor, Colegiul uninominal nr. 4, în casetele 15, 20, 37, 42 si 50 din coloana „Străzi, numere postale”:

- în loc de:„Str. CÂMPEANU ALEXANDRU MR.; Intr CÂMPEANU ALEXANDRU MR.; Str. IULIAN STEFAN; Str. MAICA ALEXANDRA, (fosta Musoiu Panait); Str. MÎNĂSTIREA CĂLDĂRUSANI (fosta Caldarusani); Str. MANOLESCU GRIGORE; Str. MIRONIUC VASILE; Str RĂDUCANU GRIGORE SOLD.; Str. RUDEANU TEODOSIE; Str. SARANDY FROSA” se va citi: „Str. CÂMPEANU ALEXANDRU MR.; Intr CÂMPEANU ALEXANDRU MR.; Str. IULIAN STEFAN; Str. MAICA ALEXANDRA, (fosta Musoiu Panait); Str. MÎNĂSTIREA CĂLDĂRUSANI (fosta Caldarusani); Str. MANOLESCU GRIGORE; Str. MIRONIUC VASILE; Str. RĂDUCANU GRIGORE SOLD.; Str. RUDEANU TEODOSIE; Str. SARANDY FROSA; Str. BARBU VLĂDOIANU”;

- în loc de: „Str. BARBU LĂUTARU; Str. BARITIU GEORGE; Str. CÂNTARULUI; Str. CAPITANU CONSTANTIN; Intr. CASULUI; Str. CHISCANI; Str. ECLESIARHULUI, (fosta Soimarestilor); Str. GRECEANU RADU; Str. IACOBINI GHEORGHE COL; Str. LUDESCU STOICA; Str. PETRU MAIOR Nr. 62 - capăt; 71 - capăt; Str. POPESCU RADU; Str. ZILOT ROMÂNUL” se va citi: „Str. BARBU LĂUTARU; Str. BARITIU GEORGE; Str. CÂNTARULUI; Str. CAPITANU CONSTANTIN; Intr. CASULUI; Str. CHISCANI; Str. SOIMĂRESTILOR (fosta Eclesiarhului); Str. GRECEANU RADU; Str. IACOBINI GHEORGHE COL; Str. LUDESCU STOICA; Str. PETRU MAIOR Nr. 62-capăt; 71-capăt; Str. POPESCU RADU; Str. ZILOT ROMÂNUL”;

- în loc de: „Sos. CHITILEI Nr. 68—104; 83—111; Str. CRINULUI; Str. ÎNFRĂTIRII Str. LĂSTĂRISULUI Nr. 2—24; 1—15; Intr MANDOLINEI; Str. MOLDOVEI Nr. 2—22; 1—17 Str. MUNTENIEI Nr. 2—22; 1—17; Str. SURORILOR” se va citi: „Sos. CHITILEI Nr. 68—104; 83—111 Str. ÎNFRĂTIRII; Str. LĂSTĂRISULUI Nr. 2—24; 1—15; Intr MANDOLINEI; Str. MOLDOVEI Nr. 2—22; 1- 17; Str. MUNTENIEI Nr. 2—22; 1—17; Str SURORILOR; P-ta. CRISTOFOR COLUMB”;

- în loc de: „Str. BUCLEI; Str. CÂMPUL CU MACI; Intr CÂMPUL CU MACI; Str. CHITILA TRIAJ Nr. 8-capăt; 11-capăt; Str. CRISTIANUL MARE; Intr CUPSANI; Str. DRUMUL CARIEREI; Str. DRUMUL GĂRII Nr. 42 - capăt; 41 - capăt; Str. FIORDULUI; Str. GIULESTEANU NICOLAE; Str. IORDAN DUMITRU; Str. LĂMÂIULUI Nr. 2 - capăt; Str. MAMAIA; Str MEDRESTI; Str. MURFATLAR; Str. NATURALISTILOR; Intr POIANA URSULUI; Str. RAICIU MIHALACHE; Intr. TARAFULUI; Drumul POIANA PIETREI (Zona Giulesti - 16 Februarie)”se va citi: „Str. BUCLEI; Str. CÂMPUL CU MACI; Intr CÂMPUL CU MACI; Str. CHITILA TRIAJ Nr. 8 - capăt; 11 - capăt; Str. CRISTIANUL MARE; Intr CUPSANI; Str. DRUMUL CARIEREI; Str. DRUMUL GĂRII Nr. 42 - capăt; 41 - capăt; Str. FIORDULUI; Str. GIULESTEANU NICOLAE; Str. IORDAN DUMITRU; Str. LĂMÂIULUI Nr. 2 - capăt; Str. MAMAIA; Str. MEDRESTI; Str. MURFATLAR; Str. NATURALISTILOR; Intr POIANA URSULUI; Str. RAICIU MIHALACHE; Intr. TARAFULUI; Drumul POIANA PIETREI (Zona Giulesti - 16 Februarie); Drumul POIANA HOREA”;

- în loc de: „B-dul BUCURESTII-NOI Nr. 2—70; 1—93”se va citi: „B-dul BUCURESTII-NOI Nr. 2- 70; 1—93; Str CRINULUI”.


- În anexa nr. 42 - Delimitarea colegiilor uninominale în Circumscriptia electorală nr. 42 - Municipiul Bucuresti, la lit. A. Colegii uninominale pentru alegerea Camerei Deputatilor, Colegiul uninominal nr. 6, în caseta 38 din coloana „Străzi, numere postale”:

- în loc de: „Intr. BUTIEI; Intr. CEPTURA; Str. CEPTURA; Str. DOAMNA GHICA Nr. 34 - capăt; Str. DOAMNA GHICA Nr. 121—219; Str. DIMITRIE GROZDEA; Intr. DUBLEI; Intr. LITREI; Aleea LUNCA FLORILOR; Str. PLANTATIEI; Str. PRĂJINEI” se va citi: „Intr. BUTIEI; Intr. CEPTURA; Str. CEPTURA; Str. DOAMNA GHICA Nr. 34 - capăt; Str. DOAMNA GHICA Nr. 121—219; Str. DIMITRIE GROZDEA; Intr DUBLEI; Intr. LITREI; Aleea LUNCA FLORILOR; Str. PLANTATIEI; Str. PRĂJINEI; Aleea DOAMNA GHICA Nr. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 38, 64, 66, 83”.

- În anexa nr. 42 - Delimitarea colegiilor uninominale în Circumscriptia electorală nr. 42 - Municipiul Bucuresti, la lit. A. Colegii uninominale pentru alegerea Camerei Deputatilor, Colegiul uninominal nr. 7, în caseta 21 din coloana „Străzi, numere postale”:

- în loc de: „Str. MARCU ARMASUL Nr. 11—13; Sos. VERGULUI Nr. 2—18; Sos. VERGULUI Nr. 65—67” se va citi: „Str. MARCU ARMASUL Nr. 11—13; Sos. VERGULUI Nr. 2—18; Sos. VERGULUI Nr. 65—67; Sos. Vergului 19A”.

- În anexa nr. 42 - Delimitarea colegiilor uninominale în Circumscriptia electorală nr. 42 - Municipiul Bucuresti, la lit. A. Colegii uninominale pentru alegerea Camerei Deputatilor, Colegiul uninominal nr. 9, în casetele 3 si 39 din coloana „Străzi, numere postale”:

- în loc de: „Str. AARON FLORIAN; Str. DR. EMANOIL BACALOGLU; Str. ARMAND CĂLINESCU Nr. 1—9; Str. ARMAND CĂLINESCU Nr. 2—10; Intr. ION LUCA CARAGIALE; Str. ION LUCA CARAGIALE Nr. 1—13; Str. ION LUCA CARAGIALE Nr. 2—20; Str. ITALIANĂ Nr. 11—25; Str. ITALIANĂ Nr. 12—28; Intr. ITALIANĂ; Str. VASILE LASCĂR Nr. 1—57; Str. VASILE LASCĂR Nr. 2—70; Str. THOMAS MASARYK; Str. CONSTANTIN NACU; Str. OTETARI” se va citi: „Str. AARON FLORIAN; Str. DR. EMANOIL BACALOGLU; Str. ARMAND CĂLINESCU Nr. 1—9; Str. ARMAND CĂLINESCU Nr. 2—10; Intr. ION LUCA CARAGIALE; Str. ION LUCA CARAGIALE Nr. 1—13; Str. ION LUCA CARAGIALE Nr. 2- 20; Str. ITALIANĂ Nr. 11—25; Str. ITALIANĂ Nr. 12—28; Str. ITALIANĂ Nr. 1,2,5,6A,7,9; Intr. ITALIANĂ; Str. VASILE LASCĂR Nr. 1—57; Str. VASILE LASCĂR Nr. 2—70; Str. THOMAS MASARYK; Str. CONSTANTIN NACU; Str. OTETARI”;

- în loc de: „Str. ALBESTI; Str. ARHIEREUL CALIST; Str. DUMITRU CARIAGDI; Str. CIOBANASULUI; Str. CLAUDIU; Str. EPISCOPUL DAMASCHIN; Intr. FRUNZEI; Str. FRUNZEI; Str. EPISCOPUL ILARION; Str. MIEILOR; Intr. MIEILOR; Str. ORZARI; Str. VIDRARU” se va citi: „Str. ALBESTI (fosta Episcop Clement); Str. ARHIEREUL CALIST; Str. DUMITRU CARIAGDI; Str. CIOBANASULUI; Str. CLAUDIU; Str. EPISCOPUL DAMASCHIN; Intr. FRUNZEI; Str. FRUNZEI; Str. EPISCOPUL ILARION; Str. MIEILOR; Intr. MIEILOR; Str. ORZARI; Str. VIDRARU”.

- În anexa nr. 42 - Delimitarea colegiilor uninominale în Circumscriptia electorală nr. 42 - Municipiul Bucuresti, la lit. A. Colegii uninominale pentru alegerea Camerei Deputatilor, Colegiul uninominal nr. 10, în casetele 26 si 29 din coloana „Străzi, numere postale”:

- în loc de: „B-dul DECEBAL Nr. 18—28; Calea CĂLĂRASILOR Nr. 309—329; Str. SPERANTIA D. THEODOR Nr. 34—100; Sos. MIHAI BRAVU Nr. 200—202” se va citi: „B-dul DECEBAL Nr. 18—28”;

- în loc de: „Calea DUDESTI Nr. 131—199; Calea DUDESTI Nr. 150—200; Intr. CALOIAN JUDETUL; Str. BACIUL JUDETUL; Str. CALOIAN JUDETUL; Str. CHITAREI; Str. CULTUL PATRIEI; Str. POPA STOICA FĂRCAS; Str. STAN JUDETUL; Str. TRAIAN POPOVICI, (fosta UNITATII) Nr. 2—126; Str. VULCAN JUDETUL” se va citi: „Calea DUDESTI Nr. 131—199; Calea DUDESTI Nr. 150—200; Intr CALOIAN JUDETUL; Str. BACIUL JUDETUL; Str. CALOIAN JUDETUL; Str. CHITAREI; Str. CULTUL PATRIEI; Str. POPA STOICA FĂRCAS; Str. STAN JUDETUL; Str. TRAIAN POPOVICI, (fosta UNITATII) Nr. 82—126; Str. VULCAN JUDETUL”.

- În anexa nr. 42 - Delimitarea colegiilor uninominale în Circumscriptia electorală nr. 42 - Municipiul Bucuresti, la lit. A. Colegii uninominale pentru alegerea Camerei Deputatilor, Colegiul uninominal nr. 12, în casetele 4 si 26 din coloana „Străzi, numere postale”:

- în loc de: „Str. AGATHA BÂRSESCU Nr. 2—18; Sos. MIHAI BRAVU Nr. 396—450” se va citi: „Str. AGATHA BÂRSESCU Nr. 2—18; Sos. MIHAI BRAVU Nr. 396—600”;

- în loc de: „Aleea COCONI; Aleea PĂCALĂ; Aleea TÂNDALĂ; Calea VITAN Nr. 112—234; Drumul GURA CÂLNĂULUI; Drumul ÎNTRE VII; Intr. DETASAMENTULUI; Intr. VĂILOR; Splaiul UNIRII Nr. 227- 275; Str. CHICIUREI; Str. DISCULUI; Str. DOLIEI; Str. DRUMEAGULUI; Str. DRUMETULUI; Str. ELINESCU NITĂ; Str. ESARFEI; Str. PĂTLAGINEI; Str. PELINULUI; Str. PISCUL RĂCHITEI; Str. LT SCARLAT MARES; Str. STIRULUI; Str. STIUBEI; Str. TROSCOTULUI; Str. VÂNTULUI; Str. SG. VASILE GHEORGHIEV; Str. VĂILOR; Str. VOINEASA; Str. VREJULUI; Sos. MIHAI BRAVU Nr. 331—549” se va citi: „Aleea COCONI; Aleea PĂCALĂ; Aleea TÂNDALĂ; Calea VITAN Nr. 112—234; Drumul GURA CÂLNĂULUI; Drumul ÎNTRE VII; Intr. DETASAMENTULUI; Intr. VĂILOR; Splaiul UNIRII Nr. 227—455; Str. CHICIUREI; Str. DISCULUI; Str. DOLIEI; Str. DRUMEAGULUI; Str. DRUMETULUI; Str. ELINESCU NITĂ; Str. ESARFEI; Str. PĂTLAGINEI; Str. PELINULUI; Str. PISCUL RĂCHITEI; Str. LT. SCARLAT MARES; Str. STIRULUI; Str. STIUBEI; Str. TROSCOTULUI; Str. VÂNTULUI; Str. SG. VASILE GHEORGHIEV; Str. VĂILOR; Str. VOINEASA; Str. VREJULUI; Sos. MIHAI BRAVU Nr. 331—537”.


- În anexa nr. 42 - Delimitarea colegiilor uninominale în Circumscriptia electorală nr. 42 - Municipiul Bucuresti, la lit. A. Colegii uninominale pentru alegerea Camerei Deputatilor, Colegiul uninominal nr. 13, în casetele 28 si 33 din coloana „Străzi, numere postale”:

- în loc de: „Intr. ALBĂSTRITEI; Intr. ANTENEI; Drumul MALU ROSU; Str. MALVA; Aleea MÂNASTIREA AGAPIA; Str. MĂRULUI; B-dul PICTOR NICOLAE GRIGORESCU Nr. 36—38; B-dul PICTOR NICOLAE GRIGORESCU Nr. 55—57; Intr. RUBINULUI; Str. SOLD. CONSTANTIN STEFAN; B-dul THEODOR PALLADY Nr. 2”se va citi: „Intr. ALBĂSTRITEI; Intr. ANTENEI; Drumul MALU ROSU; Str. MALVA; Aleea MÂNASTIREA AGAPIA; Str. MĂRULUI; B-dul PICTOR NICOLAE GRIGORESCU Nr. 36—120; B-dul PICTOR NICOLAE GRIGORESCU Nr. 55—57; Intr. RUBINULUI; Str. SOLD. CONSTANTIN STEFAN; B-dul THEODOR PALLADY Nr. 2”;

- în loc de: „Drumul LUNCA MERILOR; Aleea MĂDĂRASI; B-dul PICTOR NICOLAE GRIGORESCU Nr. 59—67” se va citi: „Drumul LUNCA MERILOR; Aleea MĂDĂRASI; B-dul PICTOR NICOLAE GRIGORESCU Nr. 59—333”.

- În anexa nr. 42 - Delimitarea colegiilor uninominale în Circumscriptia electorală nr. 42 - Municipiul Bucuresti, la lit. A. Colegii uninominale pentru alegerea Camerei Deputatilor, Colegiul uninominal nr. 14, în casetele 9 si 31 din coloana „Străzi, numere postale”:

- în loc de: „Aleea CINDREL; Str. SOLD. SERBAN GHITĂ Nr. 2—18; Aleea VÂRFU CU DOR” se va citi: „Aleea CINDREL; Str. SOLD. SERBAN GHITĂ; Aleea VÂRFU CU DOR”;

- în loc de: „Aleea BARAJUL BISTRITA Nr. 10—16; Aleea BARAJUL BISTRITA Nr. 7—17; Aleea SOLIDARITĂTII; Str. SĂLCIOAREI”se va citi: „Aleea BARAJUL BISTRITA Nr. 10—16; Aleea BARAJUL BISTRITA Nr. 7—49; Aleea SOLIDARITĂTII; Str. SĂLCIOAREI”.

- În anexa nr. 42 - Delimitarea colegiilor uninominale în Circumscriptia electorală nr. 42 - Municipiul Bucuresti, la lit. A. Colegii uninominale pentru alegerea Camerei Deputatilor, Colegiul uninominal nr. 15, în casetele 35 si 39 din coloana „Străzi, numere postale”:

- în loc de: „Drumul ÎNTRE TARLALE; Intr. LACUL LALA; Intr. VISEUL DE SUS; Str. CĂLAN; Str. HOREZU; Str. IOSIFESTI; Str. PELES; Str. VISEUL DE SUS; Sos. GĂRII CATELU Nr. 1—51; Sos. GĂRII CATELU Nr. 142—180”se va citi: „Drumul ÎNTRE TARLALE; Intr. LACUL LALA; Intr. VISEUL DE SUS; Str. CĂLAN; Str. HOREZU; Str. IOSIFESTI; Str. PELES; Str. VISEUL DE SUS; Sos. GĂRII CATELU Nr. 1—501; Sos. GĂRII CATELU Nr. 142—180”;

- în loc de: „Str. CUGIR; Str. INDUSTRIILOR Nr. 1—125; Str. LUPSANU; Str. MOS ION ROATĂ; Str. RĂSVANI; Str. SEBES” se va citi: „Str. CUGIR; Str. INDUSTRIILOR Nr. 1—201; Str. LUPSANU; Str. MOS ION ROATĂ; Str RĂSVANI; Str. SEBES”.

- În anexa nr. 42 - Delimitarea colegiilor uninominale în Circumscriptia electorală nr. 42 - Municipiul Bucuresti, la lit. A. Colegii uninominale pentru alegerea Camerei Deputatilor, Colegiul uninominal nr. 16, în caseta 26 din coloana „Străzi, numere postale”:

- în loc de: „Str. CONSTANTIN RADULESCU MOTRU, (fosta Cuza Voda 157—199) Nr. 3—29; Str. MARIA TĂNASE, (fosta Cuza Voda 79 si 70, fosta Evolutiei 2—4)” se va citi: „Str. CONSTANTIN RĂDULESCU MOTRU, (fosta Cuza Vodă 157—199) Nr. 3—29; Str. MARIA TĂNASE, (fosta Cuza Vodă 79 si 70—72, fosta Evolutiei 2—4)”.

- În anexa nr. 42 - Delimitarea colegiilor uninominale în Circumscriptia electorală nr. 42 - Municipiul Bucuresti, la lit. A. Colegii uninominale pentru alegerea Camerei Deputatilor, Colegiul uninominal nr. 17, în caseta 27 din coloana „Străzi, numere postale”:

- în loc de: „Sos. BERCENI Nr. 8; Sos. OLTENITEI Nr. 101—255”se va citi: „Sos. BERCENI Nr. 8; Sos. OLTENITEI Nr. 101—259”.

- În anexa nr. 42 - Delimitarea colegiilor uninominale în Circumscriptia electorală nr. 42 - Municipiul Bucuresti, la lit. A. Colegii uninominale pentru alegerea Camerei Deputatilor, Colegiul uninominal nr. 18, în casetele 27, 30, 34 si 45 din coloana „Străzi, numere postale”:

- în loc de: „Intr. BOD; Drumul DEALU ALUNIS; Str. DOROHOI; Str. PERSU AUREL, (fosta prelung. C-tin Brâncoveanu); Aleea SOMESUL MARE Nr. 1—3; Str. TURNU MĂGURELE, (fosta Dumiru Petrescu 65—69) Nr. 5—9” se va citi: „Intr. BOD; Drumul DEALU ALUNIS; Str. DOROHOI; Str. PERSU AUREL, (fosta prelung. C-tin Brâncoveanu); Aleea SOMESUL MARE Nr. 1—3; Str. TURNU MĂGURELE, (fosta Dumitru Petrescu 65—69) Nr. 5—9”;

- în loc de: „B-dul BRÂNCOVEANU CONSTANTIN Nr. 120—124, 117—119; Drumul DEALU LEULUI; Str. IZVORUL OLTULUI Nr. 2—6; Str. TURNU MĂGURELE, (fosta Dumitru Petrescu 61) Nr. 1;” se va citi: „B-dul BRÂNCOVEANU CONSTANTIN Nr. 120—124, 117—119; Drumul DEALU LEULUI; Str. TURNU MĂGURELE, (fosta Dumitru Petrescu 61) Nr. 1;”;

- în loc de: „Str. ALIORULUI Nr. 4—6; 7; Aleea ALIORULUI; Aleea CICEU Nr. 2—4” se va citi: „Str. ALIORULUI Nr. 4—6; 7; Aleea ALIORULUI; Aleea CICEU Nr. 2—10”;

- în loc de: „Str. ALIORULUI Nr. 9—11; Aleea CICEU Nr. 8—10; Aleea MLADINOVICI DRAGOS, (fosta Nisei) Nr. 2—4; Str. RACOVITĂ EMIL Nr. 16—16A” se va citi: „Str. ALIORULUI Nr. 9—11; Aleea MLADINOVICI DRAGOS, (fosta Nisei) Nr. 2—4; Str. RACOVITĂ EMIL Nr. 16—16A”.

- În anexa nr. 42 - Delimitarea colegiilor uninominale în Circumscriptia electorală nr. 42 - Municipiul Bucuresti, la lit. A. Colegii uninominale pentru alegerea Camerei Deputatilor, Colegiul uninominal nr. 20, în casetele 1—3, 5—8, 33, 41, 47, 55 si 64 din coloana „Străzi, numere postale”:

- în loc de: „Intr. ABAGIILOR Nr. 1; 2 str. BADEA DUMITRU Nr. 11-15; 2-20; Str. CĂRUTEI Nr. 4-60; Intr. CĂRUTEI Nr. 4-12; Str. ETERNITĂTIII Nr. 1-65; 2-52; Intr. ETERNITĂTIII Nr. 1-17; 2-56; Str. FRÎNARULUI Nr. 1-65; 2-74; Intr. GĂLBINeLeLOR Nr. 1-13; 2-12, Intr. HUTANI Nr. 2-6; Str. IONESCU


CRISTEA Nr. 1-45; 2-6B; Intr. IONESCU CRISTEA Nr. 1-29; 2-16; Intr. JUPÎNESTI Nr. 1-5; 2-8; Str. LACUL PASĂREA Nr. 3-39; 2B-48; Str. LIMANUL CORBULUI Nr. 3-13; Str. MĂRGINENI Nr. 1-27; 8-12; Str. NUFĂRUL GALBEN Nr. 1-97; 2-82; Str. NUTU ANGHEL Nr. 1B-41; 2-26; Intr. OJOGULUI Nr. 1-5; 6; Intr. PLATINEI Nr. 1-23; 2-14” se va citi: „Intr. ABAGIILOR Nr. 1; 2 str. BADEA DUMITRU Nr. 11-15; 2-20; Str. CĂRUTEI Nr. 4-60; Intr. CĂRUTEI Nr. 4-12; Str. ETERNITĂTIII Nr. 1-65; 2-52; Intr. ETERNITĂTIII Nr. 1-17; 2-56; Str. FRÎNARULUI Nr. 1-65; 2-74; Intr. GĂLBINELELOR Nr. 1-13; 2-12, Intr. HUTANI Nr. 2-6; Str. IONESCU CRISTEA Nr. 1-45; 2-6B; Intr. IONESCU CRISTEA Nr. 1-29; 2-16; Intr. JUPÎNESTI Nr. 1-5; 2-8; Str. LACUL PASĂREA Nr. 3-39; 2B-48; Str. LIMANUL CORBULUI Nr. 3-13; Str. MĂRGINENI Nr. 1-27; 8-12; Str. NUFĂRUL GALBEN Nr. 1-97; 2-82; Str. NUTU ANGHEL Nr. 1B-41; 2-26; Intr. OJOGULUI Nr. 1-5; 6; Intr. PLATINEI Nr. 1-23; 2-14; Intr. MĂRGINENI”;

- în loc de: „Str. ANGHEL ALEXANDRU Nr. 1-35; 2-22; Str. BACIULUI Nr. 3;2; Bl. 7; 14; Intr. CIOLPANI Nr. 1-11; Str. CLUCERU SONIA Nr. 1-29; 2-28; Str. CREMENEI Nr. 1-41; 2-26; Str. DATINILOR Nr. 1-11; 2-22; Str. DRĂGANU NICOLAE Nr. 1A; 1-15; 2-16; Intr. LACUL URLEA Nr. 2-12; Intr. MONEASA Nr. 3-13; Intr. MOSTISTEA Nr. 1-9; Str. RĂDUCANU CRISTEA CAPORAL Nr. 1-19; 2-22; Intr. ROJISTEA Nr. 1-7; 2-26; Str. SARUL DORNEI Nr. 1-29; 2-28; Intr. SIMLEU Nr. 1-13; 2-24; Str. SINEI Nr. 3-17; 2-112; Intr. SINEI Nr. 1-17; 2-58; Str. TATU TUDOR SOLDAT Nr. 1-11; 2-20; Str. TIPARNITEI Nr. 3-83; 2BIS; 2-88; Intr. TIPARNITEI Nr. 3-45; 2-30; Intr. UNGHERULUI Nr. 1B-5; 2; Intr. URANIULUI Nr. 1-23;Intr. VRABIEI Nr. 1-31; 2-8B; Intr. ZIMBRULUI Nr. 1-21; 2-14; 20” se va citi: „Str. ANGHEL ALEXANDRU Nr. 1-35; 2-22; Str. BACIULUI Nr. 3; 2; Bl. 7; 14; Intr. CIOLPANI Nr. 1-11; Str. CLUCERU SONIA Nr. 1-29; 2-28; Str. CREMENEI Nr. 1-41; 2-26; Str. DATINILOR Nr. 1-11; 2-22; Str. DRĂGANU NICOLAE Nr. 1A; 1-15;2-16; Intr. LACUL URLEA Nr. 2-12; Intr. MONEASA Nr. 3-13; Intr. MOSTISTEA Nr. 1-9; Str. RĂDUCANU CRISTEA CAPORAL Nr. 1-19; 2-22; Intr. ROJISTEA Nr. 1-7; 2-26; Str. SARUL DORNEI Nr. 1-29; 2-28; Intr. SIMLEU Nr. 1-13; 2-24; Str. SINEI Nr. 3-17; 2-112; Intr. SINEI Nr. 1-17; 2-58; Str. TATU TUDOR SOLDAT Nr. 1-11; 2-20; Str. TIPARNITEI Nr. 3-83; 2BIS; 2-88; Intr. TIPARNITEI Nr. 3-49A, 2-32; Intr. UNGHERULUI Nr. 1B-5; 2; Intr. URANIULUI Nr. 1-23; Intr. VRABIEI Nr. 1-31; 2-18; Intr. ZIMBRULUI Nr. 1-21; 2-20”;

- în loc de: „Str. DRAGOMIRESTI Nr. 1-27; 6-34; Str. DRĂGUT GHEORGHE CAPORAL Nr. 1-9; 5; 2-22; Str. DUDESCU RADU Nr. 1-25; 2-20; Str. FIRUTA Nr. 1-15; 2-24; Str. FLAUTULUI Nr. 1-31; 8-18; Str. HĂLMĂGEANU GHEORGHE Nr. 1-29; 2-28; Str. IORDACHE NĂSTASE Nr. 1-29; 2-38; Str. LEOPARDULUI Nr. 7-23; 4-22; Str. MARIN CONSTANTIN Nr. 1-113; 2-114; Bl. Z1; Str. PĂSUNILOR Nr. 3-31; 2-36; Bl. 6; Intr. PĂSUNILOR Nr. 3-37; 2-36; Str. TIGRULUI Nr. 1-11; 2-22” se va citi: „Str. DRAGOMIRESTI Nr. 1-27; 6-34; Str. DRĂGUT GHEORGHE CAPORAL Nr. 1-9; 15; 2-22; Str. DUDESCU RADU Nr. 1-25; 2-20; Str. FIRUTA Nr. 1-15; 2-24; Str. FLAUTULUI Nr. 1-31; 8-18; Str. HĂLMĂGEANU GHEORGHE Nr. 1-29; 2-28; Str. IORDACHE NĂSTASE Nr. 1-29; 2-38; Str. LEOPARDULUI Nr. 7-23; 4-22; Str. MARIN CONSTANTIN Nr. 1-113; 2-114; Bl. Z1; Str. PĂSUNILOR Nr. 3-31; 2-36; Bl. 6; Intr. PĂSUNILOR Nr. 3-37; 2-36; Str. TIGRULUI Nr. 1-11; 2-22”;

- în loc de: „Str. BACIULUI Nr. 5; Bl. 9; Str. IACOB ANDREI Nr. 21-23; 31; 36-48; Bl. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 10; 11; 10; 11” se va citi: „Str. BACIULUI Nr. 5; Bl. 9; Str. IACOB ANDREI Nr. 21-23;31; 36-48; Bl. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 10; 11”;

- în loc de: „Str. BACIULUI Nr. 1; 7-59;4-18; Bl. 7; 8; 9; 9; 12” se va citi: „Str. BACIULUI Nr. 1; 7-59;4-18; Bl. 7; 8; 9; 12”;

- în loc de: „Str. ALTOIULUI Nr. 1-33; 2-18; Str. CHEIA Nr. 1-17; 2-20; Str. COCEA N. D. Nr. 3-75; 2-92; Intr. DALIEI Nr. 1-25; 2-32; Str. DRUMUL MIC ÎNTRE VII Nr. 1-31; 2-28; Intr. DRUMUL MIC ÎNTRE VII Nr. 1-31; 2-28; Str. ENACHE SPIRACHE Nr. 1-97; 2-30; Str. ERIE EROUL Nr. 1-59; 2-60; Str. FĂRCĂSANCA Nr. 1-5; 15-23;2-22; Bl. Z14 sc. 2; Z15 sc. 2; Z16; Z17 sc. 3,4; Prel. FERENTARI Nr. 103-183; 72-164; Str. FRAGMENTULUI Nr. 1-17; 2-18; Str. GĂLĂUTASI Nr. 1-9; Str. GHEORGHIADE TEODOSIU DOCTOR Nr. 13; 2-14; Str. GOROVEI ARTUR, (fosta PALOS GHEORGHE)” se va citi: „Str. ALTOIULUI Nr. 1-33; 2-18; Str. CHEIA Nr. 1-17; 2-20; Str. COCEA N. D. Nr. 3-75; 2-138; Intr. DALIEI Nr. 1-25; 2-32; Str. DRUMUL MIC ÎNTRE VII Nr. 1-31; 2-28; Intr. DRUMUL MIC ÎNTRE VII Nr. 1-31; 2-28; Str. ENACHE SPIRACHE Nr. 1-97; 2-30; Str. ERIE EROUL Nr. 1-59; 2-60; Str. FĂRCĂSANCA Nr. 1-5; 15-23; 2-22; Bl. Z14 sc. 2; Z15 sc. 2; Z16; Z17 sc. 3,4; Prel. FERENTARI Nr. 103-183; 72-164; Str. FRAGMENTULUI Nr. 1-17; 2-18; Str. GĂLĂUTASI Nr. 1-9; Str. GHEORGHIADE TEODOSIU DOCTOR Nr. 13; 2-14; Str. GOROVEI ARTUR, (fosta PALOS GHEORGHE) 1-47; 2-52”;

- în loc de: „Intr. CIORĂSTI Nr. 1-29; 14-16; Str. IACOB ANDREI Nr. 1-21; 2-28; Bl. Z2; Z3; Z5 sc. 1,2,3; Z6; Z9; Z19; Z26; Str. IEDEREI Nr. 1-23; 2-18;Str. IONESCU STEFAN OCTAVIAN Nr. 1-15; 2-16; Str. PALOTA Nr. 1-7; 2-16; Str. PANERULUI Nr. 1-17; 2-14; Str. PREPELICARULUI Nr. 3-33; 2-38; Str. RINOCERULUI Nr. 1-47; 4-26A; Str. RISIPITU SAMOILĂ SOLDAT Nr. 1-43; 4-52; Str. TELIU Nr. 3-21; 2-18; Str. TOMA CONSTANTIN EROU Nr. 1-41; 2-42; Intr. TARCULUI Nr. 3-27; 4-68; Str. ZEBREI Nr. 1-15; 2-30; Str. ZETARILOR Nr. 1-43; 4-60A” se va citi: „Intr. CIORĂSTI Nr. 1-29; 14-16; Str. IACOB ANDREI Nr. 1-21; 2-28; Bl. Z2; Z3; Z5 sc. 1,2,3; Z6; Z9; Z19; Z26; Str. IEDEREI Nr. 1-23; 2-18; Str. IONESCU STEFAN OCTAVIAN Nr. 1-15; 2-16; Str. PALOTA Nr. 1-7; 2-16; Str. PANERULUI Nr. 1-17; 2-14; Str. PREPELICARULUI Nr. 3-33; 2-38; Str. RINOCERULUI Nr. 1-47; 4-26A; Str. RISIPITU SAMOILĂ SOLDAT Nr. 1-43; 4-52; Str. TELIU Nr. 3-21; 2-18; Str. TOMA CONSTANTIN EROU Nr. 1-41; 2-42; Intr. TARCULUI Nr. 3-27; 4-68; Str. ZEBREI Nr. 1-15; 2-30; Str. ZETARILOR Nr. 1-43; 4-60A; Aleea IACOB ANDREI A; Aleea IACOB ANDREI B; Aleea IACOB ANDREI C; Aleea IACOB ANDREI D”;

- în loc de: „Str. BOGDANESCU IORDAN Nr. 1-41; 2-30; Str. CÎLNISTE Nr. 1-29; 2-30; Str. CORNEA ION Nr. 1-31; 2-16; Str. DÎRSTE Nr. 3-27; 2-18; Str. GILORTULUI Nr. 3-43; 4-44; Str.


GIUVALA Nr. 1-11; 2-14; Str. PARASCHIVESCU Nr. 1-9; 8-18; Str. PAULINA Nr. 1-7; 2-20; Str. SUHAIA Nr. 1-53; 2-56; Str. TURCENI, (fosta SFINTII IERARHI); Intr. TURCENI, (fosta SFINTII IERARHI); Str. TICHINDEAL DIMITRIE Nr. 3-23; 4-24” se va citi: „Str. BOGDANESCU IORDAN Nr. 1-41; 2-30; Str. CÎLNISTE Nr. 1-29; 2-30; Str. CORNEA ION Nr. 1-31; 2-16;Str. DÎRSTE Nr. 3-27; 2-18; Str. GILORTULUI Nr. 3-43; 4-44;Str. GIUVALA Nr. 1-11; 2-14; Str. PARASCHIVESCU Nr. 1-9; 8-18; Str. PAULINA Nr. 1-7; 2-20; Str. SUHAIA Nr. 1-53; 2-56; Str. TURCENI, (fosta SFINTII IERARHI) Nr. 1-59, 2-46; Intr. TURCENI, (fosta SFINTII IERARHI) Nr. 1-31, 4-28; Str. TICHINDEAL DIMITRIE Nr. 3-23; 4-24”;

- în loc de: „Calea FERENTARI Nr. 72-74; Bl. 1; 19; 20; A1; A2; A3; A4; A5; A6; A10; B1; B2; B3; B4; 1C; 2C; 3C; 4C; 5C; 6C; 7C; 9C; 12A” se va citi: „Calea FERENTARI Nr. 72-74; Bl. 1; 19; 20; A1; A2; A3; A4; A5; A6; A10; B1; B2; B3; B4; 1C; 2C; 3C; 4C; 5C; 6C; 7C; 9C; 12A; Intr. FERENTARILOR A; Intr. FERENTARILOR B; Intr. FERENTARILOR C”;

- în loc de: „Calea RAHOVEI Nr. 219; 323-327; 358-362; 390-448; Bl. 10A; 10B; 11; 13; 26” se va citi: „Calea RAHOVEI Nr. 219; 323-327; 355-409; 358-362; 390-448; Bl. 10A; 10B; 11; 13; 26”;

- în loc de: „Str. BUSUIOCULUI Nr. 3-23; 4-14; Str. CÎRLIBABA Nr. 1-79; 2-84; Str. DOCURI Nr. 1-15; 4-18; 32; Str. FLORICA Nr. 1-47; 2-48; Str. FREAMĂTULUI Nr. 3-15; Str. LUCERNEI Nr. 1-35; 2-38; Intr. LUCERNEI Nr. 1-29; 2-16; Intr. MUSCĂ NICOLAE Nr. 3-13; 4-16; Str. NENCIU PETRE Nr. 1-51; 2-48; Str. POPA NAE Nr. 1-41; 2-38; Str. RĂDĂCINEI Nr. 3-53; 2-30; Intr. RÎURENI Nr. 1-15; 4-12; Str. SEMĂNĂTORULUI Nr. 1-37; 2-54; Intr. SEMĂNĂTORULUI Nr. 3-21; 2-46” se va citi: „Str. BUSUIOCULUI Nr. 3-23; 4-14; Str. CÎRLIBABA Nr. 1-79; 2-84; Str. DOCURI Nr. 1-15; 4-18; 32; Str. FLORICA Nr. 1-47; 2-48; Str. FREAMĂTULUI Nr. 3-15; Str. LUCERNEI Nr. 1-35; 2-38; Intr. LUCERNEI Nr. 1-29; 2-16; Intr. MUSCĂ NICOLAE Nr. 3-13; 4-16; Str. NENCIU PETRE Nr. 1-51; 2-48; Str. POPA NAE Nr. 1-41; 2-38; Str. RĂDĂCINEI Nr. 3-53; 2-30; Intr. RÎURENI Nr. 1-15; 4-12; Str. SEMĂNĂTORULUI Nr. 1-37; 2-54; Intr. SEMĂNĂTORULUI Nr. 3-21; 2-46; Intr. MANGALIA”;

- în loc de: „Str. BĂLAN CONSTANTIN CAPORAL Nr. 3-53; 2-24; Str. BĂRDASULUI Nr. 1-39; 2-44; Str. IAZULUI Nr. 1-45; 2-40; Str. LIVEZILOR Nr. 49-69; 46-84; Str. MERISANI Nr. 1-59; 2-44; Str. MÎNDRESTI Nr. 5-49; 2-76; Intr. PĂTULENI Nr. 1-15; Str. PERENI Nr. 1-39; 2-34; Str. PETALELOR Nr. 11; 2-42; Intr. PÎNGĂRATI Nr. 1-21; 2-26; Str. PONTONIERILOR Nr. 3-57; 2-54; str. TEODOR MAZILU, (fosta BACĂU)” se va citi: „Str. BĂLAN CONSTANTIN CAPORAL Nr. 3-53; 2-24; Str. BĂRDASULUI Nr. 1-39; 2-44; Str. IAZULUI Nr. 1-45; 2-40; Str. LIVEZILOR Nr. 37-69; 46-84; Str. MERISANI Nr. 1-59; 2-44; Str. MÎNDRESTI Nr. 5-49; 2-76; Intr. PĂTULENI Nr. 1-15; Str. PERENI Nr. 1-39; 2-34; Str. PETALELOR Nr. 11; 2-42; Intr. PÎNGĂRATI Nr. 1-21; 2-26; Str. PONTONIERILOR Nr. 3-57; 2-54; str. TEODOR MAZILU, (fosta BACĂU) Nr. 1-37, 2-36; Str. BACĂU”.

- În anexa nr. 42 - Delimitarea colegiilor uninominale în Circumscriptia electorală nr. 42 - Municipiul Bucuresti, la lit. A. Colegii uninominale pentru alegerea Camerei Deputatilor, Colegiul uninominal nr. 21, în casetele 6, 11, 17, 34, 37, 41—44 din coloana „Străzi, numere postale”:

- în loc de: „Str. ÎNVOIRII Nr. 1-25; 2-20; Str. RITORIDE Nr. 1-67; 2-60; Str. SULINA, (fosta CANONICUL BUNEA); Str. VENIAMIN COSTACHE MITROPOLIT Nr. 11-21; 18-34; Sos. VIILOR Nr. 51-97; 56-76; Bl. 102” se va citi: „Str. ÎNVOIRII Nr. 1-25; 2-20;Str. RITORIDE Nr. 1-67; 2-60; Str. SULINA, (fosta CANONICUL BUNEA) Nr. 13-17, 22-26; Str. VENIAMIN COSTACHE MITROPOLIT Nr. 11-21; 18-34; Sos. VIILOR Nr. 51-97; 56-76; Bl. 102”;

- în loc de: „Str. NEDELEANU ION SERGENT MAJOR Nr. 1-47; 2-4; 10-12; 16-48; Bl. P33 sc. 1; P34; P39 sc. 1; P40; P42A sc. 5; P60 sc. 2; P61 sc. 2;” se va citi: „Str. NEDELEANU ION SERGENT MAJOR Nr. 1-47; 2-4; 10-12; 16-48; Bl. P33 sc. 1; P34; P39 sc. 1; P40; P42A sc. 5; P60 sc. 2; P61 sc. 2; P76, V22”;

- în loc de: „Aleea TOPLICEANU VASILE SERGENT MAJOR Nr. 1-31; 2-28; Bl. P31; P36 sc. 1,2,3; P37 sc. 1,2; P38 sc. 1; P39 sc. 2; P42A sc. 1,2,3;” se va citi: „Aleea TOPLICEANU VASILE SERGENT MAJOR Nr. 1-31; 2-28; Bl. P31; P36 sc. 1,2,3; P37 sc. 1,2; P38 sc. 1; P39 sc. 2; P42A sc. 1,2,3; P.42B, P66 Sc.1, P.67”;

- în loc de: „Str. ANUL 1821 Nr. 3-31; 2-26; Intr. BĂDĂRĂU EUGEN, (fosta ION SCORTARU); Str. BĂRBĂTESCU VECHI Nr. 3-9; 8; Str. DĂISOARA Nr. 1-7; 2-18; Str. DINCA STEFAN Nr. 25-47; 4-42; Intr. FULGILOR Nr. 3-5; 2-8;Str. HURMUZESCU DRAGOMIR, (fosta IRZA EMILIA); Str. MARINESCU PETRE Nr. 1-25; 6-28; Str. MICULESCU CONSTANTIN, (fosta ION SCORTARU); Str. POPEIA CORNELIU COLONEL Nr. 1-43; 2-42; Str. PROGRESULUI Nr. 51-53; Bl. 5; 5A; Str. RĂDITEI Nr. 1-61; 2-80; Str. SEVER AXENTE Nr. 1-13; 2-4; Str. TABĂRĂ STAN Nr. 5-45; 4-50; Str. TACU DUMITRU INGINER Nr. 1-35; 2-56; B-dul VLADIMIRESCU TUDOR Nr. 1-33” se va citi: „Str. ANUL 1821 Nr. 3-31; 2-26; Intr. BĂDĂRĂU EUGEN, (fosta ION SCORTARU) Nr. 3, 2, 18; Str. BĂRBĂTESCU VECHI Nr. 3-9; 8; Str. DĂISOARA Nr. 1-7; 2-18; Str. DINCA STEFAN Nr. 25-47; 4-42; Intr. FULGILOR Nr. 3-5; 2-8; Str. HURMUZESCU DRAGOMIR, (fosta IRZA EMILIA) Nr. 1-7, 2-8; Str. MARINESCU PETRE Nr. 1-25; 6-28; Str. MICULESCU CONSTANTIN, (fosta ION SCORTARU) Nr. 1-37, 2-52; Str. POPEIA CORNELIU COLONEL Nr. 1-43; 2-42; Str. PROGRESULUI Nr. 51-53; Bl. 5; 5A; Str. RĂDITEI Nr. 1-61; 2-80; Str. SEVER AXENTE Nr. 1-13; 2-4; Str. TABĂRĂ STAN Nr. 5-45; 4-50; Str. TACU DUMITRU INGINER Nr. 1-35; 2-56; B-dul VLADIMIRESCU TUDOR Nr. 1-33”;

- în loc de: „Str. GRĂDINA CU CAI Nr. 1-9; 2-4; Str. NEGRI COSTACHE Nr. 3-39; 2-46; Intr. NEGRI COSTACHE Nr. 1-31; 2-20; Str. PASTEUR LOUIS DOCTOR Nr. 1-27; 2-28; Intr. PĂUN VASILE, (fosta URSULETULUI); Str. STAICOVICI D. NICOLAE DOCTOR Nr. 1-75; 2-48” se va citi: „Str. GRĂDINA CU CAI Nr. 1-9; 2-4; Str. NEGRI COSTACHE Nr. 3-39; 2-46; Intr. NEGRI COSTACHE Nr. 1-31; 2-20;


Str. PASTEUR LOUIS DOCTOR Nr. 1-27; 2-28; Intr. PĂUN VASILE, (fosta URSULETULUI) Nr. 1-7, 2-6; Str. STAICOVICI D. NICOLAE DOCTOR Nr. 1-75; 2-48”;

- în loc de: „Str. APOLODOR Nr. 3-31; 2-26; Str. BRUTUS M. I. Nr. 3-17; Str. DRAGALINA ION GENERAL, (fosta ROSMARIN); Str. HASDEU PETRICEICU BOGDAN Nr. 5-25; 8-16; Str. ILFOV Nr. 1; 2; Str. IVIREANU ANTIM MITROPOLIT Nr. 1-73; 50; Str. IZVOR Nr. 9-125; 36-110; Str. MIHAI VODĂ Nr. 1-17; Str. ORLEANU PAUL DR., (fosta sectiune din MITROPOLIT ANTIM IVIREANU); Str. POLITIEI Nr. 1-11; 12; Str. PRETORIENILOR Nr. 1-15; 2-12;; str. RÎUREANU DOCTOR Nr. 1-7; 4-10; Str. SAPIENTEI Nr. 1-19; 31; 2-10; l. 103A; Str. TEODORESCU FLOREA DOCTOR Nr. 1-11; 2-10” se va citi: „Str. APOLODOR Nr. 3-31; 2-26; Str. BRUTUS M. I. Nr. 3-17; Str. DRAGALINA ION GENERAL, (fosta ROSMARIN) Nr. 1-31, 2-24; Str. HASDEU PETRICEICU BOGDAN Nr. 5-25; 8-16; Str. ILFOV Nr. 1; 2; Str. IVIREANU ANTIM MITROPOLIT Nr. 1-73; 2-50; Str. IZVOR Nr. 9-125; 36-110; Str. MIHAI VODĂ Nr. 1-17; Str. ORLEANU PAUL DR., (fosta sectiune din MITROPOLIT ANTIM IVIREANU) Nr. 4-56; Str. POLITIEI Nr. 1-11; 12; Str. PRETORIENILOR Nr. 1-15; 2-12;; str. RÎUREANU DOCTOR Nr. 1-7; 4-10; Str. SAPIENTEI Nr. 1-19; 31; 2-10; l. 103A; Str. TEODORESCU FLOREA DOCTOR Nr. 1-11; 2-10”;

- în loc de: „Str. DOMNITA ANASTASIA Nr. 3-25; 6-10; Str. SFINTII APOSTOLI Nr. 33A-41; 38-44; B-dul UNIRII Nr. 1-5; Str. VIGILENTEI Nr. 1-13; 2-12; Str. VÎNĂTORI Nr. 1-39; 8-20” se va citi: „Str. DOMNITA ANASTASIA Nr. 3-25; 6-10; Str. SFINTII APOSTOLI Nr. 33A-41; 38-44; B-dul UNIRII Nr. 1-15, Bl.1, 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 3, 3B; Str. VIGILENTEI Nr. 1-13; 2-12; Str. VÎNĂTORI Nr. 1-39; 8-20”;

- în loc de: „Str. BELDIMAN ALEXANDRU Nr. 1-15; 2; Str. LIPSCANI Nr. 3-11; B-dul REGINA ELISABETA, (fosta M. KOGALNICEANU); Str. SALIGNY ANGHEL INGINER Nr. 3-5; 6; B-dul SCHITUL MĂGUREANU Nr. 1-3; Str. SILFIDELOR Nr. 1-7; 4-6” se va citi: „Str. BELDIMAN ALEXANDRU Nr. 1-15; 2; Str. LIPSCANI Nr. 3-11; B-dul REGINA ELISABETA, (fosta M. KOGALNICEANU) Nr. 21-75, 18-54 (fost 1-55, 4-36); Str. SALIGNY ANGHEL INGINER Nr. 3-5; 6; B-dul SCHITUL MĂGUREANU Nr. 1-3; Str. SILFIDELOR Nr. 1-7; 4-6”;

- în loc de: „Str. BREZOIANU ION Nr. 3-13; 4-14; Str. EFORIEI Nr. 2-8; Str. GUTENBERG Nr. 1-19; 2-16; Calea PLEVNEI Nr. 1-5; 2-8; Splaiul INDEPENDENTEI Nr. 1-191; 4-94; Bl. 101; 16;”se va citi: „Str. BREZOIANU ION Nr. 3-13; 4-14; Str. EFORIEI Nr. 2-8; Str. GUTENBERG Nr. 1-19; 2-16; Calea PLEVNEI Nr. 1-5; 2-8; Splaiul INDEPENDENTEI Nr. 1-191; 4-94; Bl. 101; 16; 17”.

- În anexa nr. 42 - Delimitarea colegiilor uninominale în Circumscriptia electorală nr. 42 - Municipiul Bucuresti, la lit. A. Colegii uninominale pentru alegerea Camerei Deputatilor, Colegiul uninominal nr. 22, în casetele 1—3, 9, 24, 30, 31, 33, 35 si 36 din coloana „Străzi, numere postale”:

- în loc de: „Str. BANU MĂRĂCINE, (fosta CILINDRULUI); Str. BÎRNOVA Nr. 37-81; 14-60; Str. COBADIM Nr. 7;15; 8-12; Bl. M200; M201; M202; M209; Intr. COBADIM Nr. 1-11; 2-12; Str. CORBITA Nr. 1-43; 2-44; Str. CRĂISORULUI Nr. 3-7; Bl. M136; M143A; M143B; Str. DOCOLINA Nr. 1-59; 2-52; Str. GÎDESCU PETRE DOCTOR Nr. 1-73; 2-70; Str. IANCU JIANU Nr. 1; 7; 11-89; 2-6; 10-68; 76-100; Bl. M192; Str. ILIADA Nr. 3-55; 2-42”se va citi: „Str. BANU MĂRĂCINE, (fosta CILINDRULUI) Nr. 1-43, 2-14; Str. BÎRNOVA Nr. 37-81; 14-60; Str. COBADIM Nr. 7;15; 8-12; Bl. M200; M201; M202; M209; Intr COBADIM Nr. 1-11; 2-12; Str. CORBITA Nr. 1-43; 2-44; Str. CRĂISORULUI Nr. 3-7; Bl. M136; M143A; M143B; Str. DOCOLINA Nr. 1-59; 2-52; Str. GÎDESCU PETRE DOCTOR Nr. 1-73; 2-70; Str. IANCU JIANU Nr. 1; 7; 11-89; 2-6; 10-68; 76-100; Bl. M192; Str. ILIADA Nr. 3-55; 2-42”;

- în loc de: „Str. COJOCARU ELENA SI VASILE, (fosta TRÎMBITEI); Str. COMAN ION SOLDAT Nr. 1-69; 2-54; Str. DUMBRAVA NOUĂ Nr. 19-27; Bl. M122A; M133; M134A; M141; M142; Str. MĂRGEANULUI Nr. 61-127; 54-140; Intr. ROMANITEI Nr. 1-27; 2-6” se va citi: „Str. COJOCARU ELENA SI VASILE, (fosta TRÎMBITEI) Nr. 1-65, 2-64; Str. COMAN ION SOLDAT Nr. 1-69; 2-54; Str. DUMBRAVA NOUĂ Nr. 19 -27; Bl. M122A; M133; M134A; M141; M142; Str. MĂRGEANULUI Nr. 61-127; 54-140; Intr. ROMANITEI Nr. 1-27; 2-6”;

- în loc de: „Str. ISPIRESCU PETRE Nr. 11-73; 2; 12-84; Bl. M137; M138; M140; M198; M198A; M199; M210; M211; M212; M213; M214; M215; M216; Str. ROMBULUI Nr. 1-73; 2-66; Str. SUZANA Nr. 1-65; 2-66” se va citi: „Str. ISPIRESCU PETRE Nr. 11-73; 2; 12-84; Bl. M137; M138; M140; M198; M198A; M199; M210; M211; M212; M213; M214; M215; M216, M217, P71A, P72B, P42A Sc.4, P22C, P22B, P22; Str. ROMBULUI Nr. 1-73; 2-66; Str. SUZANA Nr. 1-65; 2-66”;

- în loc de: „Calea 13 SEPTEMBRIE Nr. 179-237; 166-226; Bl. V38; V39; V40; V45; V46; V47; V3; V1; V4; V52; V53; V54; Str. MOS ADAM Nr. 1-41; 2-48; Str. PANTEREI Nr. 1-17; 2-10; Str. RECRUTULUI Nr. 1-35; 2-32; Str. SOLULUI Nr. 1; 2-4; Str. TĂMĂSOAIA Nr. 1-11; 2-28; Str. UMBRARULUI Nr. 1-9;4-10; Str. VÎLCELE Nr. 1-49; 2-68 Str. ZIDARULUI Nr. 1-25; 2-14” se va citi: „Calea 13 SEPTEMBRIE Nr. 179-237; 166-226; 252, 262, 272; Bl. V38; V39; V40; V45; V46; V47; V3; V1; V4; V52; V53; V54; Str. MOS ADAM Nr. 1-41; 2-48; Str. PANTEREI Nr. 1-17; 2-10; Str. RECRUTULUI Nr. 1-35; 2-32; Str. SOLULUI Nr. 1; 2-4; Str. TĂMĂSOAIA Nr. 1-11; 2-28; Str. UMBRARULUI Nr. 1-9; 4-10; Str. VÎLCELE Nr. 1-49; 2-68; Str. ZIDARULUI Nr. 1-25; 2-14”;

- în loc de: „Str. ATANASE DEMOSTHEN GENERAL MEDIC Nr. 5-71; 6-50; Str. BOICESCU ALEXANDRU DOCTOR Nr. 3-13; 6-12; Str. CAPSA STEFAN DOCTOR Nr. 1-23; 4-26; Str. DAVILA ANA Nr. 1-51; 2-26; B-dul EROII SANITARI Nr. 3-93; 4-18; Str. NICOLAE PĂULESCU, (fosta sectiune din ATANASE DEMOSTHEN)” se va citi: „Str. ATANASE DEMOSTHEN GENERAL MEDIC Nr. 5-71; 6-50; Str. BOICESCU ALEXANDRU DOCTOR Nr. 3-13; 6-12; Str. CAPSA STEFAN DOCTOR Nr. 1-23; 4-26; Str. DAVILA ANA Nr. 1-51; 2-26; B-dul EROII SANITARI Nr. 3-93; 4-18; Str. NICOLAE PĂULESCU, (fosta sectiune din ATANASE DEMOSTHEN) Nr. 9-71, 36, 38”;


- în loc de: „Str. ACVILA Nr. 21-47; 12-44, Intr. ACVILA Nr. 5; 39; Str. CENAD Nr. 1-23; 2-32; Str. LANTULUI Nr. 1-17; 12; Str. LINTES PETRE LOCOTENENT Nr. 1-39; 2-42; Str. LUCEAFĂRULUI Nr. 1-13; 2-14; Str. SALVATORULUI; Str. SĂPUNARI Nr. 3-15; 2-16; Str. SIRENELOR Nr. 1-95; 32-82; Str. URANUS Nr. 87-111; 132-140” se va citi: „Str. ACVILA Nr. 21-47; 12-44, Intr. ACVILA Nr. 5; 39; Str. CENAD Nr. 1-23; 2-32; Str. LANTULUI Nr. 1-17; 12; Str. LINTES PETRE LOCOTENENT Nr. 1-39; 2-42; Str. LUCEAFĂRULUI Nr. 1-13; 2-14; Str. SALVATORULUI; Str. SĂPUNARI Nr. 3-15; 2-16; Str. SIRENELOR Nr. 1-95; 32-82; Str. URANUS Nr. 87-111; 132-140; Str. ECOULUI; Str. MINOTAURULUI”;

- în loc de: „Str. ADRIAN Nr. 1-25; 2-32; Str. CEDRILOR Nr. 1-23; 2-6; Str. CORIOLAN CAIUS MARCIUS Nr. 1-39; 2-24; Intr. CORIOLAN CAIUS MARCIUS Nr. 1-7; B-dul GEORGE COSBUC Nr. 17-71; 30-52; (fost 65-97;112-138); Str. GHEORGHIENI Nr. 1-39; 8-68; Str. PUISOR Nr. 2; 36-46; Calea RAHOVEI Nr. 147-187; 148-204”se va citi: „Str. ADRIAN Nr. 1-25; 2-32; Str. CEDRILOR Nr. 1-23; 2-6; Str. CORIOLAN CAIUS MARCIUS Nr. 1-39; 2-24; Intr. CORIOLAN CAIUS MARCIUS Nr. 1-7; B-dul GEORGE COSBUC Nr. 17-71; 30-52; (fost 65-97;112-138); Str. GHEORGHIENI Nr. 1-39; 8-68; Str. PUISOR Nr. 2; 36-46; Calea RAHOVEI Nr. 147-187; 148-204; 108”;

- în loc de: „Calea 13 SEPTEMBRIE Nr. 97-101; 105-123; Bl. 93; 95; 97; 101; 103; 105; 107; 109; 111; 123; 125; 127; 129” se va citi: „Calea 13 SEPTEMBRIE Nr. 97-101; 105-123; Bl. 93; 95; 103; 125; 127; 129”;

- în loc de: „Calea 13 SEPTEMBRIE Nr. 89-95; 102-120; Bl. 48; 48A; 50; 52-54; 56; 58; 60-62; 81; 83; 85; Str. CIORANU MIHAIL Nr. 2-14; Bl. 66; 68; 70; 70A; 70B; Str. URANUS Nr. 100-104; Bl. 53; A7” se va citi: „Calea 13 SEPTEMBRIE Nr. 89-95; 20, 26, 82, 90, 102-120; Bl. 48; 48A; 50; 52-54; 56; 58; 60-62; 81; 83; 85; Str. CIORANU MIHAIL Nr. 2-14; Bl. 66; 68; 70; 70A; 70B; Str. URANUS Nr. 100-104; Bl. 53; A7”;

- în loc de: „Str. CREANGĂ ION Nr. 19; 25; 6A; 6B; 6C; 12; Bl. 87; 89; 91; Str. SABINELOR Nr. 123-125; 106-108; Bl. 113; 115; 119; 121; Str. SIRENELOR Nr. 90; Bl. 117; Str. URANUS Nr. 98; Bl. U8; B-dul VLADIMIRESCU TUDOR Nr. 4-6; 80-84; Bl. 131; 133; 135”se va citi: „Str. CREANGĂ ION Nr. 11-25; 6A; 6B; 6C; 12; Bl. 87; 89; 91; Str. SABINELOR Nr. 123-125; 106-108; Bl. 113; 115; 119; 121; Str. SIRENELOR Nr. 90; Bl. 117; Str. URANUS Nr. 98; Bl. U8; B-dul VLADIMIRESCU TUDOR Nr. 4-6; 80-84; Bl. 131; 133; 135”.

- În anexa nr. 42 - Delimitarea colegiilor uninominale în Circumscriptia electorală nr. 42 - Municipiul Bucuresti, la lit. A. Colegii uninominale pentru alegerea Camerei Deputatilor, Colegiul uninominal nr. 23, în casetele 5—12, 25, 35 si 36 din coloana „Străzi, numere postale”:

- în loc de: „Str. GORJULUI Nr. 1-23; 2-24; Str. IOVAN ION FRUNTAS Nr. 1-29; 2-32; Str. LĂZĂRESCU DUMITRU Nr. 1-37; 2-40; Str. MUNTII CARPATI Nr. 1-153; 2A-92; Str. NAIPU Nr. 1-35; 2-46; Str. PIRAMIDEI Nr. 1-27; 2-26; Str. PORTITA Nr. 1-39; 2-34; Str. SUCEVITA Nr. 1-35; 2-34; Str. SUMANDRA Nr. 1-29; 2-32; Str. TAIGA Nr. 1-33; 2-34; Str. TODIRENI Nr. 1-41; 2-40” se va citi: „Str. GORJULUI Nr. 1-23; 2-24; Str. IOVAN ION FRUNTAS Nr. 1-29; 2-32; Str. LĂZĂRESCU DUMITRU Nr. 1-37; 2-40; Str. MUNTII CARPATI Nr. 1-153; 2A-92; Str NAIPU Nr. 1-35; 2-46; Str. PIRAMIDEI Nr. 1-27; 2-30; Str. PORTITA Nr. 1-39; 2-34; Str. SUCEVITA Nr. 1-35; 2-34; Str. SUMANDRA Nr. 1-29; 2-32; Str. TAIGA Nr. 1-33; 2-34; Str. TODIRENI Nr. 1-41; 2-40”;

- în loc de: „Str. ABATAJULUI Nr. 1-75; 2-48; Str. BARAJULUI Nr. 1-65; 2-84; Intr. BĂTĂSANI Nr. 1; 2-38; Sos. BUCURESTI MĂGURELE Nr. 1-241; 4-364; Intr. BUCURESTI MĂGURELE Nr. 33-67; 2-68; Str. CARACAL Nr. 1-75; 2-70; Str. CONTESCU CONSTANTIN; Str. HERCULANE Nr. 3-33; 2-44; Str. LITOGRAFIEI Nr. 1-37; 2-32; Str. PECINISCA Nr. 5-37; 4-26; Intr. RUSCĂI Nr. 1; Str. SÂNTIMBRU, (fosta ORSOVA); Str. SUFARU GHEORGHE Nr. 1A; 3-29; 2B; Str. TÎRGOVISTEANU NEGOITĂ, (fosta TIMISOARA) Nr. 2-8; Str. TOPLET” se va citi: „Str. ABATAJULUI Nr. 1-75; 2-48; Str. BARAJULUI Nr. 1-65; 2-84; Intr. BĂTĂSANI Nr. 1; 2-38; Sos. BUCURESTI MĂGURELE Nr. 1-241; 4-364; Intr. BUCURESTI MĂGURELE Nr. 33-67; 2-68; Str. CARACAL Nr. 1-75; 2-70; Str. CONTESCU CONSTANTIN; Str. HERCULANE Nr. 3-33; 2-44; Str. LITOGRAFIEI Nr. 1-37; 2-32; Str. PECINISCA Nr. 5-37; 4-26; Intr RUSCĂI Nr. 1; Str. SÂNTIMBRU, (fosta ORSOVA) Nr. 1-31; Str. SUFARU GHEORGHE Nr. 1A; 3-29; 2B; Str. TÎRGOVISTEANU NEGOITĂ Nr. 2-8; Str. TOPLET (fosta TIMISOARA) Nr. 3-39, 2-36”;

- în loc de: „Str. CONSECVENTEI Nr. 1-83; 2-94; Str. CURTEA DE ARGES Nr. 1-53; 2-28; Str. DRUMUL NEFLIULUI Nr. 1-23; 2-50; Str. ELEGIEI Nr. 1-25; 2-46; Str. GĂESTI Nr. 1-27; 2-4; Intr GĂESTI Nr. 7; 2-4; Str. GĂGESTI Nr. 1-37; Str. GRINDU Nr. 8-28; Str. GURA PADINII Nr. 5-25; 24-38; Str. PIATRA OLT Nr. 1-23; 2B-38; Str. SLATINA Nr. 1-29; 6-32; Str. TOBOSARI Nr. 1-61; 2-62; Sos. VÎRTEJULUI Nr. 1-129; 2-74” se va citi: „Str. CONSECVENTEI Nr. 1-83; 2-94; Str. CURTEA DE ARGES Nr. 1-53; 2-28; Str. DRUMUL NEFLIULUI Nr. 1-23; 2-50; Str. ELEGIEI Nr. 1-25; 2-46; Str. GĂESTI Nr. 1-27; 2-4; Intr. GĂESTI Nr. 7; 2-4; Str. GĂGESTI Nr. 1-37; Str. GRINDU Nr. 8-28; Str. GURA PADINII Nr. 5-25; 24-38; Str. PIATRA OLT Nr. 1-23; 2B-38; Str. SLATINA Nr. 1-29; 6-32; Str. TOBOSARI Nr. 1-61; 2-62; Sos. VÎRTEJULUI Nr. 1-129; 2-74; Drumul FLOARE DE COT Nr. 10-40; Drumul BRAGADIRU Nr. 94; Intr. TALMACI; Drumul SANTANA”;

- în loc de: „Str. CARELOR Nr. 1-21; 6-30; Intr. MĂGURA CODLEI, (fosta VÎRTEJULUI); Str. NEPTUN Nr. 1-147; 2-112; Intr. NEPTUN Nr. 1-45; 2-66; Str. ORION Nr. 1-67; 6-68; Str. PĂLTINOASA Nr. 5-31; 12; 32; Str. PĂPUSOIULUI Nr. 1-19; Str. PERINITA Nr. 11-29; 2-50; Str. PITESTI Nr. 1-41; 2-38; Str. SATURN Nr. 11-27; 2-36; Str. TÎRGOVISTEI Nr. 1-55; 2-38; Intr. VALEA DRAGULUI; Str. VALEA TIMISULUI Nr. 5-29; 12-30; Str. VENUS Nr. 1-37; 2-32” se va citi: „Str. CARELOR Nr. 1-21; 6-30; Intr MĂGURA CODLEI, (fosta VÎRTEJULUI); Str. NEPTUN Nr. 1-147; 2-112; Intr. NEPTUN Nr. 1-45; 2-66;


Str. ORION Nr. 1-67; 6-68; Str. PĂLTINOASA Nr. 5-31; 2-32; Str. PĂPUSOIULUI Nr. 1-19; Str. PERINITA Nr. 11-29; 2-50; Str. PITESTI Nr. 1-41; 2-38; Str. SATURN Nr. 11-27; 2-36; Str. TÎRGOVISTEI Nr. 1-55; 2-38; Intr. VALEA DRAGULUI; Str. VALEA TIMISULUI Nr. 5-29; 12-30; Str. VENUS Nr. 1-37; 2-32”;

- în loc de: „Str. BOTORCA Nr. 1-65; 2-28; Intr. BOTORCA Nr. 1; 2-6; Str. CARUL MARE Nr. 1-19; 2-26; Str. CARUL MIC Nr. 1-49; 2-52; Intr. CISLA Nr. 1-13; 2-22; Str. COROD Nr. 1-31; 2; Str. CUPIDON Nr. 1-29; 2-32; Str. DEALUL COTMEANA Nr. 1-35; 2-38; Intr. DEALUL COTMEANA Nr. 5-21; 22; Str. DRAGOVA Nr. 1-35; 2-28; Drumul LUPTĂTORII ANTIFASCISTI Nr. 1-39; 2-52; Intr. LUPTĂTORII ANTIFASCISTI Nr. 1-43; 2-52” se va citi: „Str. BOTORCA Nr. 1-65; 2-28; Intr. BOTORCA Nr. 1; 2-6; Str. CARUL MARE Nr. 1-33; 2- 40; Str. CARUL MIC Nr. 1-49; 2-52; Intr. CISLA Nr. 1-13; 2-22; Str. COROD Nr. 1-31; 2; Str. CUPIDON Nr. 1-29; 2-32; Str. DEALUL COTMEANA Nr. 1-35; 2-38; Intr. DEALUL COTMEANA Nr. 5-21; 22; Str. DRAGOVA Nr. 1-35; 2-28; Drumul LUPTĂTORII ANTIFASCISTI Nr. 1-39; 2-52; Intr. LUPTĂTORII ANTIFASCISTI Nr. 1-43; 2-52”;

- în loc de: „Str. ALBENI Nr. 21; 2-20; Str. ALBOTESTI Nr. 1-25; 2-16; Str. ALIMAN Nr. 1-9; 2-30; Str. BITUMULUI Nr. 1-41; 2-40; Intr. CERNĂDIA Nr. 1-15; 2-14; Intr. CHIRNOGI Nr. 1-29; 2-32; Str. ECLIPSEI Nr. 1-9; 2-6; Intr. EPIGRAMEI Nr. 1-31; 2-26; Intr. EVOCĂRII Nr. 1-15; 2-12; Str. GARDENIEI Nr. 1-23; 2-30; Intr. INOVATIEI Nr. 2-8; Str. LUCIFER Nr. 1-9; 2-26; Intr. OTELENI Nr. 3-11; 2-10; Intr. STELELOR Nr. 1-7; 2-8; Str. VALEA ALBĂ, (fosta MOHANESCU NICOLAE); Intr. VALEA ALBĂ, (fosta MOHANESCU NICOLAE); Str. VĂLISOARA Nr. 1-13; 2-16” se va citi: „Str. ALBENI Nr. 21; 2-20; Str. ALBOTESTI Nr. 1-25; 2-16; Str. ALIMAN Nr. 1-9; 2-30; Str. BITUMULUI Nr. 1-41; 2-40; Intr. CERNĂDIA Nr. 1-15; 2-14; Intr. CHIRNOGI Nr. 1-29; 2-32; Str. ECLIPSEI Nr. 1-9; 2-6; Intr. EPIGRAMEI Nr. 1-31; 2-26; Intr. EVOCĂRII Nr. 1-15; 2-12; Str. GARDENIEI Nr. 1-23; 2-30; Intr. INOVATIEI Nr. 2-8; Str. LUCIFER Nr. 1-9; 2-26; Intr. OTELENI Nr. 3-11; 2-10; Intr. STELELOR Nr. 1-7; 2-8; Str. VALEA ALBĂ, (fosta MOHANESCU NICOLAE) Nr. 1-61, 2-62; Intr. VALEA ALBĂ, (fosta MOHANESCU NICOLAE) Nr. 1-15, 2-12, Str. VĂLISOARA Nr. 1-13; 2-16; Drumul VLASIN Nr. 3; Str. CÂMPINA Nr. 24-30”;

- în loc de: „Str. BOTOSANI Nr. 1-63; 2-48; Intr. CINCU Nr. 2-18; Intr. ECHERULUI Nr. 1-7; 2-10; Str. FULGERESTI Nr. 1; 2-4; Str. HERCULE Nr. 1-41; 2-54; Intr. HERESTI Nr. 1-13; 2-24; Intr. LETEA Nr. 2B; 18; Str. MESTECĂNIS Nr. 1-65; 2-48; Str. OMĂTULUI Nr. 1-25; 2-26; Str. OSIRIS Nr. 1-39; 2-46; Intr. OSTROVENI Nr. 1-29; 2-16; Str. PIATRA SOIMULUI Nr. 1-9; 2-8; Str. PRUNDENI Nr. 1-61; 2-48; Intr. PRUNDENI Nr. 1-41; 2-24” se va citi: „Str. BOTOSANI Nr. 1-63; 2-48; Intr. CINCU Nr. 2-18; Intr. ECHERULUI Nr. 1-7; 2-10; Str. FULGERESTI Nr. 1; 2-4; Str. HERCULE Nr. 1-41; 2-54; Intr. HERESTI Nr. 1-13; 2-24; Intr. LETEA Nr. 2B; 18; Str. MESTECĂNIS Nr. 1-65; 2-48; Str. OMĂTULUI Nr. 1-25; 2-26; Str. OSIRIS Nr. 1-49; 2-48; Intr. OSTROVENI Nr. 1-29; 2-16; Str. PIATRA SOIMULUI Nr. 1-9; 2-8; Str. PRUNDENI Nr. 1-61; 2-48; Intr. PRUNDENI Nr. 1-41; 2-24”;

- în loc de: „Sos. ALEXANDRIA Nr. 105-261; 126-252; Str. BRĂTĂSANCA Nr. 1-125; 2-128; Str. ION CONEA Nr. 1-47; 2-46; Intr. PRUNISOR Nr. 1-3; 7; 2-10B; Str. SIMFONIEI Nr. 1-21; 2-16; Str. TEIULUI Nr. 1-53; 2-54; sr. VALEA POIENII Nr. 1-31; 2-30; Str. VIDULUI Nr. 1-23; 2-26” se va citi: „Sos. ALEXANDRIA Nr. 105-261; 126-252; Str. BRĂTĂSANCA Nr. 1-125; 2-128; Str. ION CONEA Nr. 1-47; 2-88; Intr. PRUNISOR Nr. 1-3; 7; 2-10B; Str. SIMFONIEI Nr. 1-21; 2-16; Str. TEIULUI Nr. 1-53; 2-54; Str. VALEA POIENII Nr. 1-31; 2-30; Str. VIDULUI Nr. 1-23; 2-26”;

- în loc de: „Str. MĂRGEANULUI Nr. 2-10; Bl. M57 sc. 1; M68; M69; M70; M71; Str. TOPOLNITA Nr. 3-7; 10-12; Bl. M44; M45; M46; M53 sc. 2; M54” se va citi: „Str. MĂRGEANULUI Nr. 2-10; Bl. M57 sc. 1; M68; M69; M70; M71; Str. TOPOLNITA Nr. 3-7; 10-12; Bl. M44; M45; M46; M53 sc. 2; M54; Str. Buzoieni Nr. 9-13, 8-10; Bl.M40, M41 Sc.1; M43, M47, M48; Str. Glicinelor Nr. 2, 8-10, Bl.M52, M53 Sc.1”;

- în loc de: „Str. ABNEGATIEI Nr. 2-12; Str. AREFU Nr. 1-51; 2-52; Intr. BOCĂNET ALEXANDRU, (fosta DANTELEI); Str. BORSEC Nr. 1-31; 2-40; Str. BULGĂRUS Nr. 3-73; 4-56; Str. CALIFARULUI Nr. 1-41; 59; 26-42; Str. CERNAVODĂ Nr. 1-31; 2-44; Str. CIULEANDRA Nr. 1-13; 2-20; Str. CONDORULUI Nr. 1-79; 2-88; Str. CONSUMULUI Nr. 1-9; 2-18; Drumul COOPERATIVEI Nr. 1-85; 2-68; Str. COOPERATIEI Nr. 1-63; 2-26; Str. CULTURII Nr. 1-37; 2-52; Str. DANTELEI Nr. 1-85; 4-90; Drumul DÂRVARI Nr. 8-10; Str. DIHORULUI Nr. 1-29; 2-64; Str. MATEIU CARAGIALE, (fosta CONSTITUTIEI)” se va citi: „Str. ABNEGATIEI Nr. 2-12; Str. AREFU Nr. 1-51; 2-52; Intr. BOCĂNET ALEXANDRU, (fosta DANTELEI) Nr. 13-19, 4-20; Str. BORSEC Nr. 1-31; 2-40; Str. BULGĂRUS Nr. 3-73; 4-56; Str. CALIFARULUI Nr. 1-41; 59; 26-42; Str. CERNAVODĂ Nr. 1-31; 2-44; Str. CIULEANDRA Nr. 1-13; 2-20; Str. CONDORULUI Nr. 1-79; 2-88; Str. CONSUMULUI Nr. 1-9; 2-18; Drumul COOPERATIVEI Nr. 1-85; 2-68; Str. COOPERATIEI Nr. 1-63; 2-26; Str. CULTURII Nr. 1-37; 2-52; Str. DANTELEI Nr. 1-85; 4-90; Drumul DÂRVARI Nr. 8-10; Str. DIHORULUI Nr. 1-29; 2-64; Str. MATEIU CARAGIALE, (fosta CONSTITUTIEI) Nr. 1-65, 2-64; Drumul FUNIGEILOR Nr. 2-82, 1-91; Drumul GHINDARI Nr. 27-173, 8-180; Drumul MĂRĂCINENI Nr. 41-81”;

- în loc de: „Str. AMZA PELLEA, (fosta REVOLUTIEI); Str. ASACHI GHEORGHE Nr. 3-41; 2-32; Str. BASCOV Nr. 1-45; 6-42; Intr. CICLOP Nr. 1-17; Intr. COOPERATIVEI Nr. 1-11; 8-12; Intr. COSMINA Nr. 1-19; 4-16; Intr. FEDELESULUI Nr. 1-9; 2-10; Str. FLOARE DE GHEATĂ Nr. 1-3; Str. FURNALULUI Nr. 1-13; 2-14; Str. GHIDIGENI Nr. 1-69; 2-112; Intr. GHIDIGENI Nr. 9-19; 10-28; Str. GURA LOTRULUI Nr. 1-35; 2-46; Str. ÎNDRUMĂRII Nr. 1-55; 2-64; Str. LAVEI Nr. 1-77; 2-36; Intr. MISTRETULUI Nr. 1-57; 2-56; Str. MUNCITORULUI Nr. 1-27; 2-20; Str. NANDRU Nr. 1-45; Str. POIANA VERDE Nr. 2-32; Intr. SCURTĂ Nr. 1-5; 8-10; Str. STIINTEI Nr. 1-35; 2-34; Intr. TIGVENI Nr. 5; 6A; Str. URSA MICĂ Nr. 1-25; 2-22; Intr. VLADIMIRI Nr. 1-7; Str. VOINTEI Nr. 1-21; 4-20;” se va citi: „Str. AMZA PELLEA, (fosta REVOLUTIEI) Nr. 1-39, 2-36; Str. ASACHI GHEORGHE Nr. 3-41; 2-32; Str. BASCOV Nr. 1-45; 6-42; Intr. CICLOP Nr. 1-17; Intr. COOPERATIVEI Nr. 1-11; 8-12; Intr. COSMINA Nr. 1-19; 4-16; Intr. FEDELESULUI


Nr. 1-9; 2-10; Str. FLOARE DE GHEATĂ Nr. 1-3; Str. FURNALULUI Nr. 1-13; 2-14; Str. GHIDIGENI Nr. 1-69; 2-112; Intr. GHIDIGENI Nr. 9-19; 10-28; Str. GURA LOTRULUI Nr. 1-35; 2-46; Str. ÎNDRUMĂRII Nr. 1-55; 2-64; Str. LAVEI Nr. 1-77; 2-36; Intr. MISTRETULUI Nr. 1-57; 2-56; Str. MUNCITORULUI Nr. 1-27; 2-20; Str. NANDRU Nr. 1-45; Str. POIANA VERDE Nr. 2-32; Intr. SCURTĂ Nr. 1-5; 8-10; Str. STIINTEI Nr. 1-35; 2-34; Intr. TIGVENI Nr. 5; 6A; Str. URSA MICĂ Nr. 1-25; 2-22; Intr. VLADIMIRI Nr. 1-7; Str. VOINTEI Nr. 1-21; 4-20”;

- În anexa nr. 42 - Delimitarea colegiilor uninominale în Circumscriptia electorală nr. 42 - Municipiul Bucuresti, la lit. A. Colegii uninominale pentru alegerea Camerei Deputatilor, Colegiul uninominal nr. 24, în casetele 2, 5 si 28 din coloana „Străzi, numere postale”:

- în loc de: „Str. CÂNTĂRII; Drumul TABEREI Nr. 1-13; Str. DUMITRU PERA; Str. EROINA DE LA JIU; Str. GENERAL CULCER IOAN; Str. GENERAL MACAROVICI GEORGE; Str. GHEORGHE CUTUI; Aleea GENERAL CULCER IOAN; Str. ION CRETESCU; Str. ION NONNA OTESCU; Str. LT. AVIATOR CARANDA GHEORGHE; Intr. LT. AVIATOR CARANDA GHEORGHE; Str. LT. COL. MARINESCU CONSTANTIN; Str. LT. GĂINA NICOLAE; Str. LT. NEGEL GHEORGHE; Str. MIROSLAVEI; Str. MONTANA; Str. PICTOR OCTAV BĂNCILĂ; Str. SĂBIUTEI; Str. VASILE MOANGA” se va citi: „Str. CÂNTĂRII; Drumul TABEREI Nr. 1-13; Str. DUMITRU PERA; Str. EROINA DE LA JIU; Str. GENERAL CULCER IOAN; Str. GENERAL MACAROVICI GEORGE; Str. GHEORGHE CUTUI; Aleea GENERAL CULCER IOAN; Str. ION CRETESCU; Str. ION NONNA OTESCU; Str. LT. AVIATOR CARANDA GHEORGHE; Str. LT. COL. MARINESCU CONSTANTIN; Str. LT. GĂINA NICOLAE; Str. LT. NEGEL GHEORGHE; Str. MIROSLAVEI; Str. MONTANA; Str. PICTOR OCTAV BĂNCILĂ; Str. SĂBIUTEI; Str. VASILE MOANGA”.

- în loc de:„Str. GÂRLENI Nr. 9-13; Str. SERG. MAJ. CARA ANGHEL Nr. 11-17; Str. TOLBEI Nr. 3-6” se va citi: „Str. GÂRLENI Nr. 9-13; Str. SERG. MAJ. CARA ANGHEL Nr. 11-17; Str. TOLBEI Nr. 3, 6”.

- în loc de: „B-dul GENERAL VASILE MILEA Nr. 1-13; B-dul TIMISOARA Nr. 1-11; Drumul TABEREI Nr. 2-10; Intr. TABEREI; Intr. LT. AV CARANDA GHEORGHE; Str. RĂZOARE” se va citi: „B-dul GENERAL VASILE MILEA Nr. 1-13; B-dul TIMISOARA Nr. 1-11; Drumul TABEREI Nr. 2-10; Intr. DRUMUL TABEREI; Intr. LT. AV. CARANDA GHEORGHE; Str. RĂZOARE”.

- În anexa nr. 42 - Delimitarea colegiilor uninominale în Circumscriptia electorală nr. 42 - Municipiul Bucuresti, la lit. A. Colegii uninominale pentru alegerea Camerei Deputatilor, Colegiul uninominal nr. 26, în casetele 6, 18, 19, 30 si 31 din coloana „Străzi, numere postale”:

- în loc de: „Str. ACVARIULUI; B-dul IULIU MANIU Nr. 67; Str. COPACULUI; Str. CORCODUSULUI; Str. FURTUNEI; Str. GOLCEA VASILE; Intr. CAPELEI; Intr. CATLABUGA; Str. MOINESTI LA VALEA CASCADELOR partea numerelor cu sot; Str. MOINESTI Nr. 2 - 4; Str. NICODIM; Str. PARAFINEI; Str. PETUNIEI; Str. STUFULUI; Str. TORCĂTOARELOR; Str. VALEA SOARELUI; Str. VIOLETELOR” se va citi: „Str. ACVARIULUI; B-dul IULIU MANIU Nr. 67; Str. COPACULUI; Str. CORCODUSULUI; Str. FURTUNEI; Str. GOLCEA VASILE; Intr. CAPELEI; Intr. CATLABUGA; Str. LINIEI partea numerelor cu sot de la Str. MOINESTI la Str. VALEA CASCADELOR; Str. MOINESTI Nr. 2 - 4; Str. NICODIM; Str. PARAFINEI; Str. PETUNIEI; Str. STUFULUI; Str. TORCĂTOARELOR; Str. VALEA SOARELUI; Str. VIOLETELOR”;

- în loc de: „B-dul IULIU MANIU Nr. 187-539; B-dul TIMISOARA Nr. 90-230; 87-213; Intr. HOTARULUI; Intr. OBOIULUI; Intr. VIJELIEI; Str. INSPIRATIEI; Str PRECIZIEI; Str. VIJELIE; Str. VALEA CASCADELOR Nr. 6-26; 1-23”se va citi: „B-dul IULIU MANIU Nr. 187-543; B-dul TIMISOARA Nr. 90-230; 87-213; Intr. HOTARULUI; Intr. OBOIULUI; Intr. VIJELIEI; Str. INSPIRATIEI; Str. PRECIZIEI; Str. VIJELIE; Str. VALEA CASCADELOR Nr. 6-26; 1-23”;

- în loc de: „B-dul ANUL 1864; Str. CĂTINEI fără nr. 1; Intr. URSACHE GHEORGHE; Str. PISCUL CRĂSANI; Str. STRĂMOSILOR fără nr. 5” se va citi: „B-dul ANUL 1864; Str. CĂTINEI fără nr. 11; Intr URSACHE GHEORGHE; Str. PISCUL CRĂSANI; Str. STRĂMOSILOR fără nr. 5”;

- în loc de: „Str. ALESD; Aleea ALESD Nr. 2-12; Aleea BRĂDISULUI; Str. APUSULUI Nr. 1-29; Str. ARAGONITULUI Nr. 2-6; 3-17; Str. BRĂDISULUI; Str. ESTACADEI Nr. 2-6; Intr. CIMPOIULUI” se va citi: „Str. ALESD; Aleea ALESD; Aleea BRĂDISULUI; Str. APUSULUI Nr. 1-29; Str. ARAGONITULUI Nr. 2-6; 3-17; Str. BRĂDISULUI; Str. ESTACADEI Nr. 2-6; Intr. CIMPOIULUI”;

- în loc de: „Aleea ALESD Nr. 1-11 (bl. 79 si 80); Str. ARAGONITULUI Nr. 1; B-dul UVERTURII Nr. 143-159; Str. ESTACADEI Nr. 8-12; 1-29; Str. GHIRLANDEI Nr. 10-58”se va citi: „Str. ARAGONITULUI Nr. 1; B-dul UVERTURII Nr. 143-159; Str. ESTACADEI Nr. 8-12; 1-29; Str. GHIRLANDEI Nr. 10-38”.

- În anexa nr. 42 - Delimitarea colegiilor uninominale în Circumscriptia electorală nr. 42 - Municipiul Bucuresti, la lit. A. Colegii uninominale pentru alegerea Camerei Deputatilor, Colegiul uninominal nr. 27, în casetele 22, 28, 31 si 32 din coloana „Străzi, numere postale”:

- în loc de: „Str. CETATEA DE BALTĂ Nr. 41-79; Str. ROSIA MONTANĂ Nr. 6-46” se va citi: „Str. CETATEA DE BALTĂ Nr. 41-79; Str. ROSIA MONTANĂ Nr. 6-74”;

- în loc de: „Str. ADA-KALEH; Str. AJUSTORULUI; Aleea LACUL MORII; Str. BOJA; B-dul UVERTURII Nr. 16-270; Calea APEDUCTULUI Nr. 2-40 si 5-15 case; Str. CERNISOARA Nr. 50-104; 51-167; Str. CRISUL REPEDE; Str. DÂMBOVITA; Str. DREPTĂTII Nr. 14 si 19-141; Drumul MÂNASTIREA GOVORA; Drumul MÂNASTIREA VĂRATEC; Str. HARAP ALB; Intr. AGUDULUI; Intr. ANGHELINEI; Intr. BOLOBOCULUI; Intr. CAIACULUI; Intr. CALELOR; Intr. CALENDARULUI; Intr. CERISOR; Intr CISMELEI; Intr. COLABORĂRII; Intr. CRENGUTEI; Intr. FLONDOR TEODOR; Intr. FOSNETULUI; Intr GOLFULUI; Intr. IALOMITEI; Intr. ISALNITA; Intr. MECANICILOR; Intr. MÂNDRIEI; Intr. PERELOR; Intr PUNTII; Intr. SAPEI; Intr. TRECĂTORII; Intr. VALEA LUPULUI; Intr. VÂRSEI; Str. MAIOR POPESCU


EUGEN; Str. LĂMĂSENI; Str. ORSOVA Nr. 16-104; 13-139; Str. PLANETEI; Str. PUTNA; Str. SPORULUI; Str. STUDIOULUI; Str. STUPCA; Str. VALEA CIBINULUI; Intr. PIERSICILOR; Intr. PORUMBILOR; Intr. CERNISOARA; Intr. DÂMBOVITEI; Drumul MÂNĂSTIREA SIHĂSTRIA; Str. AMILCAR C. SĂNDULESCU; Str. VADULUI” se va citi: „Str. ADA-KALEH; Str. AJUSTORULUI; Aleea LACUL MORII; Str. BOJA; B-dul UVERTURII Nr. 16-270; Calea APEDUCTULUI Nr. 2-40 si 5-51 case; Str. CERNISOARA Nr. 50-104; 51-167; Str. CRISUL REPEDE; Str. DÂMBOVITA; Str. DREPTĂTII Nr. 14 si 19-141; Drumul MÂNASTIREA GOVORA; Drumul MÂNASTIREA VARATEC; Str. HARAP ALB; Intr. AGUDULUI; Intr. ANGHELINEI; Intr. BOLOBOCULUI; Intr. CAIACULUI; Intr. CALELOR; Intr. CALENDARULUI; Intr. CERISOR; Intr. CISMELEI; Intr. COLABORĂRII; Intr. CRENGUTEI; Intr. FLONDOR TEODOR; Str. FOSNETULUI; Intr. GOLFULUI; Intr. IALOMITEI; Intr. ISALNITA; Intr. MECANICILOR; Intr. MÂNDRIEI; Intr. PERELOR; Intr. PUNTII; Intr. SAPEI; Intr. TRECĂTORII; Intr. VALEA LUPULUI; Intr. VÂRSEI; Str. MAIOR POPESCU EUGEN; Str. LĂMĂSENI; Str. ORSOVA Nr. 16-104; 13-139; Str. PLANETEI; Str. PUTNA; Str. SPORULUI; Str. STUDIOULUI; Str. STUPCA; Str. VALEA CIBINULUI; Intr. PIERSICILOR; Intr. PORUMBILOR; Intr. CERNISOARA; Intr. DÂMBOVITEI; Drumul MÂNĂSTIREA SIHĂSTRIA; Str. AMILCAR C. SĂNDULESCU; Str. VADULUI”;

- în loc de: „B-dul UVERTURII Nr. 12-14; Calea APEDUCTULUI Nr. 6-8; 5-9; Str. DEALUL TUGULEA Nr. 52-140; Str. ORSOVA Nr. 4-6; 3-9; Str. VETERANILOR Nr. 25-27” se va citi: „B-dul UVERTURII Nr. 12 -14; Calea APEDUCTULUI Nr. 6-8; 5-9 blocuri; Str. DEALUL TUGULEA Nr. 52-140; Str. ORSOVA Nr. 4-6; 3-9; Str. VETERANILOR Nr. 25-27”;

- în loc de: „Aleea DREPTĂTII; Calea APEDUCTULUI Nr. 10-16; 11-15; Str. DEALUL TUGULEA Nr. 13-35A; Str. DEALULUI fără nr. 8; Str. DREPTĂ T II Nr. 16-28; 110-118; Str. ORSOVA Nr. 8-12 si 11; Str. RĂDĂUTEANU ISAIA”se va citi: „Aleea DREPTĂTI; Calea APEDUCTULUI Nr. 10-16; 11-15 blocuri; Str. DEALUL TUGULEA Nr. 13-35C; Str. DEALULUI fără nr. 8; Str. DREPTĂTII Nr. 28; 110-118; Str. ORSOVA Nr. 8-12 si 11; Str. RĂDĂUTEANU ISAIA”.

- În anexa nr. 42 - Delimitarea colegiilor uninominale în Circumscriptia electorală nr. 42 - Municipiul Bucuresti, la lit. A. Colegii uninominale pentru alegerea Camerei Deputatilor, Colegiul uninominal nr. 28, în casetele 13, 15, 16, 20 si 45 din coloana „Străzi, numere postale”:

- în loc de:„Str. CEAHLĂU Nr. 17-29; Str. ZBOINA NEAGRĂ Nr. 1 si 2-4”se va citi: „Str. CEAHLĂU Nr. 17-27; Str. ZBOINA NEAGRĂ Nr. 1 si 2-4”;

- în loc de: „Calea CRÂNGASI Nr. 14-18; Str. MIHĂILESCU VINTILĂ Nr. 2-4; Str. OLĂNESTI” se va citi: „Calea CRÂNGASI Nr. 14-18; Str. MIHĂILESCU VINTILĂ Nr. 2-4; Str. OLĂNESTI; Str. CEAHLĂU Nr. 9”;

- în loc de: „Calea CRÂNGASI Nr. 12; Str. CEAHLĂU Nr. 7-9 si 6-14; Str. FRATILOR Nr. 2”se va citi: „Calea CRÂNGASI Nr. 12; Str. CEAHLĂU Nr. 7 si 6-14; Str. FRATILOR Nr. 2”;

- în loc de: „Aleea VICTOR ILIU; Str. CEAHLĂU Nr. 16-24; Str. NICOLAE ONCESCU Nr. 1 si 2, 2B, 4”se va citi: „Aleea VICTOR ILIU; Str. CEAHLĂU Nr. 16-24; Str. NICOLAE ONCESCU Nr. 1 si 2-4”;

- în loc de: „Str. BOZIILOR; Str. CETATEA CICEULUI; Str. CHITILA-TRIAJ; Intr. CHITILA-TRIAJ Nr. 13-23; Intr. CUCURUZULUI; Drumul COASTA CERBULUI; Drumul COASTA GRINDULUI; Drumul COASTA MĂGURII; Drumul FÂNTÂNA ALBĂ; Drumul FÂNTÂNA BABII; Drumul FÂNTÂNA DOMNEASCA; Drumul FÂNTÂNA MARE; Drumul FÂNTÂNA OILOR; Drumul FÂNTÂNA ZÂNELOR; Drumul PODU DÂMBOVITEI, (fosta Drumul Garii); Drumul PODUL ILFOVĂTULUI, (fosta Fiordului); Drumul SĂBĂRENI Nr. 2-170; 1-179; Intr. LA ROSU; Intr. GIULESTI; Intr. GIULESTI SĂRINDARI; Intr. SĂBĂRENI; Str. SADINEI; Str. FUMURENI” se va citi: „Str. BOZIILOR; Str. CETATEA CICEULUI; Str. CHITILA-TRIAJ Nr. 1-9, 2-6; Intr. CHITILA-TRIAJ; Intr. CUCURUZULUI; Drumul COASTA CERBULUI; Drumul COASTA GRINDULUI; Drumul COASTA MĂGURII; Drumul FÂNTÂNA ALBĂ; Drumul FÂNTÂNA BABII; Drumul FÂNTÂNA DOMNEASCA; Drumul FÂNTÂNA MARE; Drumul FÂNTÂNA OILOR; Drumul FÂNTÂNA ZÂNELOR; Drumul PODU DÂMBOVITEI, (fosta Drumul Garii); Drumul PODUL ILFOVĂTULUI, (fosta Fiordului); Drumul SĂBĂRENI Nr. 2-170; 1-179; Intr. LA ROSU; Intr. GIULESTI; Intr. GIULESTI SĂRINDARI; Intr. SĂBĂRENI; Str. SADINEI; Str. FUMURENI”.