MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 765         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 13 noiembrie 2008

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

            266. - Legea farmaciei

 

            1.078. - Decret pentru promulgarea Legii farmaciei

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            147. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii cetăteniei române nr. 21/1991

 

            148. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii

 

            1.409. - Hotărâre privind aprobarea Licentei de concesiune nr. 5.810/2004 a activitătii miniere de exploatare a andezitului industrial si de constructii, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială HODACO PRODCOMPEX - S.R.L.

 

            1.410. - Hotărâre privind aprobarea Acordului de concesiune de dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrul P VIII - 17 Pârâieni, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială FORAJ SONDE - S.A. Craiova

 

            1.411. - Hotărâre privind aprobarea Licentei de concesiune nr. 5.865/2005 a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială TENDER - S.A.

 

            1.412. - Hotărâre privind aprobarea Licentei de concesiune a activitătii miniere de exploatare a calcarului dolomitic cu brucit nr. 7.941/2006, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială GEOASSET - S.R.L.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

            224. - Decizie privind constituirea Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor

 

            226. - Decizie privind eliberarea, la cerere, a domnului Emanoil Negut din functia de secretar de stat, sef al Departamentului de Control al Guvernului

 

            227. - Decizie privind exercitarea atributiilor secretarului de stat, seful Departamentului de Control al Guvernului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            83. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului actiunilor privind identificarea si înregistrarea porcinelor, ovinelor si caprinelor, precum si a Programului actiunilor privind identificarea si înregistrarea bovinelor

 

            353. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a comisiei de evaluare si selectare a centrelor de consultantă si informare a consumatorilor, din cadrul asociatiilor de consumatori, care primesc sume de la bugetul de stat

 

            3.285. - Ordin al ministrului economiei si finantelor pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinantării si a cofinantării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul national de dezvoltare, în bugetul institutiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 249/2007, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 911/2007

 


LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGEA

farmaciei

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

            Art. 1. - Asistenta farmaceutică a populatiei se asigură, în conditiile prezentei legi, prin intermediul farmaciilor comunitare si al drogheriilor.

            Art. 2. - (1) Farmacia comunitară asigură asistenta farmaceutică a popula t iei prin următoarele activităti:

            a) eliberarea la preul cu amănuntul a medicamentelor care se acordă pe bază de prescriptie medicală;

            b) eliberarea la pretul cu amănuntul, în conformitate cu prevederile legale, a medicamentelor fără prescriptie medicală;

            c) prepararea medicamentelor magistrale si oficinale sau a altor produse de sănătate;

            d) eliberarea medicamentelor de uz veterinar;

            e) vânzarea de produse cosmetice, produse parafarmaceutice, dispozitive si aparatură medicală de uz individual si consumabile pentru acestea, suplimente alimentare si alimente cu destinatie specială, plante anodine si produse pe bază de plante anodine, produse de puericultură, articole destinate întretinerii igienei personale, echipamente, materiale sau produse destinate protectiei ori îmbunătătirii sănătătii, produse pentru protectia împotriva bolilor cu transmitere sexuală sau cu actiune contraceptivă, produse homeopate, produse destinate aromaterapiei, alte produse destinate utilizării în unele stări patologice;

            f) informarea si consilierea pacientilor privind utilizarea corectă si ratională a medicamentelor si întretinerea stării de sănătate;

            g) testarea unor parametri biologici cu aparatură destinată utilizării individuale de către pacienti, precum si administrarea de vaccinuri, în conditiile prevăzute prin ordin al ministrului sănătăii publice.

            (2) În farmaciile comunitare este interzisă utilizarea tehnicii de vânzare „cu autoservire” pentru medicamentele de uz uman sau veterinar.

            (3) Eliberarea medicamentelor se face numai prin farmacia comunitară sau prin drogherie.

            (4) Este interzisă eliberarea medicamentelor de uz uman prin farmaciile veterinare.

            (5) Farmacia comunitară participă la programe si campanii de promovare si ocrotire a sănătătii populatiei, în conformitate cu competentele profesionale ale personalului acesteia.

            (6) Eliberarea medicamentelor se face numai cu amănuntul, cu exceptia produselor destinate truselor de urgentă impuse prin lege.

            Art. 3. - (1) Activitatea farmaceutică din spital sau din alte unităti în care este necesară existenta unei farmacii cu circuit închis se organizează în conditiile stabilite prin ordin al ministrului sănătătii publice.

            (2) În conditiile stabilite prin ordin al ministrului sănătătii publice, asistenta farmaceutică din spital poate fi externalizată farmaciilor comunitare.

            Art. 4. - Drogheria asigură asistenta farmaceutică a populatiei prin activitătile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b), e) si g), cu exceptia vânzării produselor homeopate.

            Art. 5. - (1) Activitătile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a), c), d) si f) se realizează numai de către farmacisti.

            (2) Activitătile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b), e) si g) se pot realiza si de către asistentii medicali de farmacie în farmacia comunitară sau în drogherie, cu exceptia vânzării produselor homeopate care se eliberează numai pe bază de prescriptie medicală.

 

CAPITOLUL II

Farmacia comunitară

 

SECTIUNEA 1

Înfiintarea farmaciei comunitare

 

Art. 6. - (1) Farmacia comunitară se înfiintează si functionează în cadrul unei societăti comerciale organizate potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Societatea comercială prevăzută la alin. (1) va avea în obiectul de activitate comercializarea cu amănuntul a produselor farmaceutice.

Art. 7. - Farmaciile comunitare sunt conduse de un farmacist-sef. Poate fi farmacist-sef farmacistul cu drept de liberă practică.

Art. 8. - (1) Farmacia comunitară functionează pe baza autorizatiei de functionare emise de Agentia Natională a Medicamentului, în conditiile prezentei legi.

(2) Activitatea farmaciei comunitare se desfăsoară în conformitate cu Regulile de bună practică farmaceutică, elaborate de Ministerul Sănătătii Publice, cu consultarea Colegiului Farmacistilor din România, si aprobate prin ordin al ministrului sănătătii publice.

Art. 9. - Autorizatia de functionare prevăzută la art. 8 alin. (1) conferă următoarele drepturi:

a) dreptul de a desfăsura activitătile prevăzute de lege;

b) dreptul de a detine, de a prepara si de a elibera, în conditiile legii, substante si produse toxice si psihotrope folosite în scop medical;

c) dreptul de a de t ine, de a prepara si de a elibera, în conditiile legii, substane si produse stupefiante ori precursori ai acestora, folosite în scop medical;

d) dreptul de a încheia contracte cu societătile de asigurări sociale de sănătate privind furnizarea de servicii farmaceutice.

Art. 10. - (1) Autorizatia de functionare prevăzută la art. 8 alin. (1) se acordă pe numele persoanei juridice si al farmacistului-sef de farmacie de către Agentia Natională a Medicamentului.

(2) Pentru obtinerea autorizatiei de functionare prevăzute la art. 8 alin. (1), solicitantul va depune următoarele documente:

a) cererea-tip;

b) avizul de oportunitate asupra deschiderii unitătii, care se eliberează persoanelor prevăzute la alin. (1) în baza avizului consultativ al Colegiului Farmacistilor din România, emis de Ministerul Sănătătii Publice prin autoritătile de sănătate publică, si care nu este transmisibil;

c) contractul de muncă sau dovada exercitării profesiei în formă liberală, pentru o normă întreagă cu durata timpului de lucru de 8 ore, pentru farmacistul-sef al unitătii, si certificatul de membru al Colegiului Farmacistilor din România, eliberat în conditiile legii, însotit de certificatul profesional curent, emis de Colegiul Farmacistilor din România;

d) fisele de atributii ale farmacistilor, avizate de Colegiul Farmacistilor din România;

e) actul constitutiv al societătii comerciale prevăzute la art. 6 alin. (1);

f) copia certificatului de înregistrare a solicitantului la oficiul registrului comertului;


g) certificatul constatator emis de oficiul registrului comertului, care atestă înregistrarea ca punct de lucru a spatiului destinat farmaciei comunitare sau, după caz, a sediului social cu activitate, pentru care se solicită autorizarea;

h) schita si datele privind localul unitătii;

i) lista cu dotarea cu mobilier, ustensile si aparatură, masă de analiză, conform ordinului ministrului sănătătii publice.

(3) Documentatia prevăzută la alin. (2) se va depune la Ministerul Sănătătii Publice în termen de maximum 45 de zile de la obtinerea avizului de oportunitate prevăzut la art. 12. Pentru motive obiective, Ministerul Sănătătii Publice poate prelungi acest termen pe perioade succesive de 30 de zile, dar nu mai mult de 90 de zile.

(4) Termenul de 45 de zile prevăzut la alin. (3) este un termen de decădere pentru solicitant. Dacă solicitantul nu depune documentatia prevăzută la alin. (2) în acest termen, pentru obtinerea autorizatiei de functionare va trebui să obtină un nou aviz de oportunitate.

(5) Autorizatia de functionare prevăzută la art. 8 alin. (1) va fi eliberată în urma unui raport de inspectie favorabil acordat de Directia farmaceutică din cadrul Ministerului Sănătătii Publice, prin autoritătile de sănătate publică, care vor avea personal specializat în acest sens. Inspectia va fi efectuată în termen de maximum 60 de zile de la data depunerii documentatiei prevăzute la alin. (2).

(6) În cazul unui raport de inspectie nefavorabil, se va acorda un termen de maximum 45 de zile pentru remedierea deficientelor.

(7) Autorizatia de functionare emisă în conditiile prezentei legi include autorizatia sanitară de functionare, autorizatia pentru detinere si manipulare de substante si produse toxice, stupefiante, psihotrope si precursori, folosite în scop medical.

(8) Autorizatia de functionare prevăzută la art. 8 alin. (1) va fi eliberată în maximum 15 zile de la efectuarea inspectiei, în cazul unui raport de inspectie favorabil.

(9) În cazul în care farmacia comunitară îsi schimbă detinătorul autorizatiei prevăzute la alin. (1), Agentia Na t ională a Medicamentului va elibera o nouă autorizatie de funcionare pe numele noului detinător, în termen de 30 de zile de la data solicitării. Până la eliberarea noii autorizatii farmacia comunitară va functiona în baza vechii autorizatii.

(10) Personalul care are calitatea de a autoriza sau de a controla farmaciile comunitare ori drogheriile trebuie să aibă gradul profesional de farmacist primar si o vechime de minimum 10 ani în specialitate.

Art. 11. - (1) Certificatul profesional curent al Colegiului Farmacistilor din România se obtine la solicitarea farmacistului-sef.

(2) Orice modificare ulterioară a listei personalului de specialitate se comunică filialei judetene a Colegiului Farmacistilor din România si Ministerului Sănătătii Publice, în termen de 30 de zile de la modificare.

Art. 12. - (1) Avizul de oportunitate se va solicita înaintea înfiintării farmaciei comunitare si se eliberează în termen de maximum 15 zile de la depunerea cererii de eliberare, de către autoritatea de sănătate publică în raza căreia se solicită înfiin t area farmaciei comunitare, cu respectarea următoarelor condiii:

a) în mediul urban, o farmacie comunitară se poate înfiinta la minimum 3.000 de locuitori în municipiul Bucure s ti, la minimum 3.500 de locuitori în orasele resedintă de judet si la minimum 4.000 de locuitori în celelalte orase;

b) în mediul rural, o farmacie comunitară se poate înfiinta la minimum 4.000 de locuitori în localitătile cu peste 4.000 de locuitori si maximum o farmacie în localitătile cu sub 4.000 de locuitori.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), se mai poate înfiinta câte o farmacie comunitară în gări si aerogări, precum si în centrele comerciale cu o suprafată de vânzare de minimum 3.000 m2 în care se desfăsoară activităti de comercializare cu amănuntul de produse si de alimentatie publică, situate într-un singur imobil care utilizează o infrastructură comună si utilităti adecvate.

(3) Ministerul Sănătătii Publice si autoritătile de sănătate publică au obliga t ia să publice pe paginile de internet proprii listele cu localităile din judet unde se pot deschide farmacii comunitare, în conformitate cu conditiile specificate la alin. (1), precum si cu solicitantii care au depus cereri pentru aviz de oportunitate, în ordinea depunerii lor, mentionându-se data la care s-au depus aceste cereri.

Art. 13. - (1) Societăţile comerciale care au înfiintate farmacii comunitare pot înfiinta câte o oficină locală de distributie în localitătile fără servicii farmaceutice.

(2) Autorizatia de functionare a oficinelor locale de distributie se înscrie pe autorizatia de functionare a farmaciei comunitare titulare.

(3) Oficina comunitară locală de distributie si farmacia din mediul rural functionează în prezenta farmacistului, care îsi desfăsoară activitatea potrivit competentelor, după un orar stabilit si anuntat publicului si comunicat filialei judetene a Colegiului Farmacistilor din România.

(4) În cazul în care în localitatea respectivă se înfiintează o farmacie comunitară, oficina existentă se desfiintează.

 

SECTIUNEA a 2-a

Organizarea si functionarea farmaciei comunitare

 

Art. 14. - (1) Farmacia comunitară va fi amplasată numai la parterul clădirilor, cu acces liber si direct din stradă, cu exceptia farmaciilor comunitare amplasate în centrele comerciale, în gări si aerogări, la care accesul se poate face si din incinta acestora. Farmaciile comunitare din cadrul unitătilor sanitare si centrelor comerciale pot fi amplasate cel mult la etajul 1 al acestora.

(2) Localul farmaciei comunitare va avea o suprafată utilă de minimum 50 m2, excluzând din această suprafată holurile si grupurile sanitare.

Art. 15. - Farmacia comunitară functionează numai în prezenta cel putin a unui farmacist, care îsi exercită personal profesia, neputând fi înlocuit de o persoană de o altă profesie.

Art. 16. - (1) Personalul de specialitate al farmaciei comunitare se compune din:

a) farmacistul-sef;

b) farmacisti;

c) asistenti medicali de farmacie.

(2) Sub îndrumarea si controlul unui farmacist cu drept de liberă practică, în farmacia comunitară îsi pot desfăsura activitatea, în limita competentelor lor, studenti si farmacisti rezidenti sau alte persoane aflate în procesul de învătământ farmaceutic ori de stagiu profesional în cadrul institutiilor de învătământ superior cu profil farmaceutic.

(3) Asistentii medicali de farmacie îl ajută pe farmacist în activitate si lucrează sub directa îndrumare a acestuia.

(4) Orice persoană care desfăsoară activitate farmaceutică în farmacia comunitară trebuie să poarte un ecuson inscriptionat cu numele si prenumele său, calificarea si titlurile profesionale, precum si cu numele farmaciei comunitare.

(5) Orice alt personal necesar functionării farmaciei comunitare îsi va desfăsura activitatea sub controlul farmacistului-sef.

Art. 17. - (1) Firma farmaciei comunitare va include sintagma „farmacia” si, după caz, o denumire care să o deosebească de alte astfel de unităti. În incinta farmaciei comunitare trebuie să se organizeze un spatiu de confidentialitate, destinat discutiilor cu pacientii, afisat la loc vizibil. În situatia în care sediul farmaciei comunitare nu permite acest lucru, discutiile confidentiale vor avea loc în biroul farmacistului-sef.

(2) Emblema farmaciei comunitare va purta ca semn distinctiv simbolul crucii cu laturile intersectate în unghi drept, de dimensiuni egale, de culoare verde pe fond alb.

(3) Afisarea emblemei si a firmei farmaciei comunitare este scutită de plata oricărei taxe.


Art. 18. - (1) Programul de functionare al farmaciei comunitare se stabileste în concordantă cu numărul farmacistilor angajati, conform prevederilor titlului XIV din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Modalitatea de asigurare a asistentei farmaceutice a populatiei în timpul noptii sau în zilele nelucrătoare si de sărbători legale este stabilită de Ministerul Sănătătii Publice, cu avizul Colegiului Farmacistilor din România, si este obligatorie pentru toate farmaciile comunitare aflate în relatii contractuale cu casele de asigurări sociale de sănătate.

(3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), farmaciile comunitare care îsi desfăsoară activitatea în centre comerciale vor respecta programul acestora.

Art. 19. - Organizarea si functionarea oficinei locale de distributie se stabilesc prin ordin al ministrului sănătătii publice.

 

SECTIUNEA a 3-a

Mutarea sediului, transferul, întreruperea temporară si încetarea activitătii farmaciei comunitare

 

            Art. 20. - (1) Mutarea sediului unei farmacii comunitare se comunică Ministerului Sănătătii Publice si Colegiului Farmacistilor din România.

(2) Începerea activitătii la noul sediu se poate face numai dacă sunt îndeplinite conditiile de autorizare si după obtinerea, în conditiile prezentei legi, a autorizatiei de functionare pentru noul sediu.

(3) Dispozitiile prezentului articol se aplică si farmaciilor comunitare înfiintate conform prevederilor art. 12 alin. (2).

Art. 21. - Mutarea sediului se poate face numai în aceeasi localitate. Până la data de 31 decembrie 2010 inclusiv, farmaciile comunitare înfiintate în conditiile art. 12 alin. (2) se pot muta numai în aceleasi conditii.

Art. 22. - (1) Pentru motive întemeiate sau pentru motive obiective invocate de detinătorul autorizatiei prevăzute la art. 10 alin. (1), Ministerul Sănătătii Publice poate aproba întreruperea activitătii farmaciei comunitare pe o perioadă de până la 180 de zile.

(2) Farmacia comunitară îsi poate suspenda activitatea în mod voluntar pentru o perioadă de maximum 60 de zile calendaristice. Dacă perioada de suspendare depăseste 30 de zile calendaristice, este obligatorie anuntarea Ministerului Sănătătii Publice si a Colegiului Farmacistilor din România.

Art. 23. - Farmacia comunitară îsi încetează activitatea prin anularea autorizatiei de functionare emise de Agentia Natională a Medicamentului, în următoarele situatii:

a) la cererea titularului autorizatiei de functionare;

b) dizolvarea societătii comerciale prevăzute la art. 6 alin. (1);

c) retragerea autorizatiei de functionare;

d) faliment;

e) întreruperea activitătii pentru o perioadă de peste 180 de zile.

 

CAPITOLUL III

Drogheria

 

Art. 24. - (1) Societătile comerciale care au în obiectul de activitate comercializarea cu amănuntul a produselor farmaceutice pot înfiinta drogherii.

(2) Drogheria este condusă de un farmacist-sef sau de un asistent medical de farmacie sef.

(3) Poate fi farmacist-sef sau asistent medical de farmacie sef, în conditiile alin. (2), farmacistul cu drept de liberă practică, membru al Colegiului Farmacistilor din România, respectiv asistentul medical de farmacie cu drept de liberă practică, membru al Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din România.

(4) Drogheria functionează numai în prezenta cel putin a unui asistent medical de farmacie sau a unui farmacist.

Art. 25. - (1) Autorizatia de functionare a drogheriei se acordă pe numele persoanei juridice si al farmacistului-sef sau al asistentului medical de farmacie sef, după caz, de Ministerul Sănătătii Publice, prin Directia farmaceutică.

(2) Pentru obtinerea autorizatiei de functionare prevăzute la alin. (1), solicitantul va depune următoarele documente:

a) cererea-tip;

b) certificatul profesional curent al Colegiului Farmacistilor din România pentru farmacistul-sef, respectiv al Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din România pentru asistentul medical de farmacie ef;

c) actul constitutiv al societătii comerciale;

d) copia certificatului de înregistrare a solicitantului la oficiul registrului comertului;

e) certificatul constatator emis de oficiul registrului comertului, care atestă înregistrarea ca punct de lucru a spatiului destinat drogheriei sau, după caz, a sediului social cu activitate, pentru care se solicită autorizarea;

f) schita si datele privind localul unitătii, conform ordinului ministrului sănătătii publice;

g) lista cu dotarea cu mobilier, ustensile si aparatură, masă de analiză, conform ordinului ministrului sănătătii publice.

(3) Autorizatia de functionare prevăzută la alin. (1) va fi eliberată în urma unui raport de inspectie favorabil acordat de Directia farmaceutică din cadrul Ministerului Sănătătii Publice.

(4) În cazul unui raport de inspectie nefavorabil se va acorda un termen de maximum 45 de zile pentru remedierea deficientelor.

(5) Autorizatia de functionare emisă în conditiile prezentei legi include autorizatia sanitară de functionare.

(6) Autorizatia de functionare prevăzută la alin. (1) va fi eliberată în maximum 15 zile de la efectuarea inspectiei, în cazul raportului favorabil. În cazul în care termenul de 15 zile nu este respectat, drogheria se consideră a fi autorizată conform procedurii autorizării tacite.

(7) În cazul în care drogheria îsi schimbă detinătorul autorizatiei prevăzute la alin. (1), Ministerul Sănătătii Publice va elibera o nouă autorizatie de functionare pe numele noului detinător, în termen de 30 zile de la data solicitării. Până la eliberarea noii autorizatii de functionare drogheria va functiona în baza vechii autorizaii.

Art. 26. - (1) Localul drogheriei trebuie să fie amplasat la parterul clădirilor, într-un spatiu dedicat numai activitătii de drogherie.

(2) Localul drogheriei va avea o suprafată utilă de minimum 30 m2, excluzând din această suprafată holurile, grupul sanitar si biroul asistentului medical de farmacie sef.

Art. 27. - La mutarea sediului drogheriei se aplică în mod corespunzător prevederile art. 20.

Art. 28. - (1) Pentru cauze de fortă majoră, Ministerul Sănătătii Publice poate aproba întreruperea activitătii drogheriei pe o perioadă de până la 180 de zile.

(2) Drogheria îsi poate suspenda activitatea în mod voluntar pentru o perioadă de maximum 60 de zile calendaristice. Dacă perioada de suspendare depăseste 30 de zile calendaristice, este obligatorie anuntarea Ministerului Sănătătii Publice si a Colegiului Farmacistilor din România.

Art. 29. - Drogheria îsi încetează activitatea prin anularea autorizatiei de functionare emise de Ministerul Sănătătii Publice, în următoarele situatii:

a) la cererea detinătorului autorizatiei de functionare;

b) dizolvarea societătii comerciale prevăzute la art. 24 alin. (1);

c) decesul titularului, respectiv al titularilor licentei de înfiintare;

d) retragerea autorizatiei de functionare;

e) întreruperea activitătii pentru o perioadă de peste 180 de zile. Art. 30. - Conditiile de organizare si functionare a drogheriei

se stabilesc prin ordin al ministrului sănătătii publice.

Art. 31. - (1) Este interzisă folosirea de către drogherii a însemnelor farmaciei comunitare.

(2) Firma drogheriei va contine obligatoriu numai denumirea de „drogherie”, urmată de o denumire care să o deosebească de alte astfel de unităti apartinând altor persoane juridice.

(3) Este interzisă utilizarea în denumirea drogheriei a cuvântului „farmacie” sau a unui nume derivat ori prescurtat din acest cuvânt.

 


CAPITOLUL IV

Supravegherea si inspectia

 

            Art. 32. - (1) Supravegherea si inspectia în farmacii comunitare si în drogherii se exercită de Agenia Natională a Medicamentului.

            (2) Inspectia se face împreună cu reprezentanti ai Colegiului Farmacistilor din România, în baza unui protocol.

            Art. 33. - Inspectia în farmacii comunitare si în drogherii se face cel putin o dată la 2 ani.

 

CAPITOLUL V

Răspunderi si sanctiuni

 

            Art. 34. - Încălcarea dispozitiilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea disciplinară, contraventională si civilă.

            Art. 35. - Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei următoarele fapte:

            a) nerespectarea programului de functionare a farmaciei comunitare sau a drogheriei;

            b) nerespectarea dispozitiilor legale referitoare la firma farmaciilor comunitare si a drogheriilor.

            Art. 36. - Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 500 lei la 1.500 lei următoarele fapte:

a) împiedicarea activitătii organelor de inspectie si control;

b) afisarea, cu încălcarea reglementărilor în materie, în incinta farmaciei comunitare sau a drogheriei, a reclamelor privind produsele medicamentoase.

Art. 37. - Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei angajarea de personal farmaceutic de specialitate care nu posedă drept de liberă practică, cu exceptia farmacistilor si a asistentilor aflati în perioada de stagiu.

Art. 38. - În cazul în care organele de inspectie prevăzute la art. 32 constată abateri repetate privind organizarea, dotarea si functionarea farmaciei comunitare sau a drogheriei, pot dispune suspendarea activitătii si închiderea unitătii până la remedierea abaterilor.

Art. 39. - Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei i închiderea farmaciei comunitare, respectiv a drogheriei următoarele fapte:

a) functionarea unei farmacii comunitare sau a unei drogherii fără autorizatie de functionare emisă de Agentia Natională a

Medicamentului sau de Ministerul Sănătătii Publice, după caz, respectiv fără un raport favorabil de inspectie farmaceutică;

b) detinerea sau eliberarea în drogherii a unor produse medicamentoase ale căror detinere si eliberare sunt interzise în drogherie;

c) încălcarea prevederilor art. 15 si ale art. 24 alin. (4).

Art. 40. - Constatarea faptelor ce constituie contraventii si aplicarea amenzilor se fac de către inspectorii din cadrul Inspectiei sanitare de stat din Ministerul Sănătătii Publice.

Art. 41. - Contraventiilor prevăzute în prezenta lege le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările i completările ulterioare.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale si tranzitorii

 

            Art. 42. - (1) Farmaciile comunitare si drogheriile înfiintate anterior intrării în vigoare a prezentei legi rămân înfiintate si îsi vor continua activitatea.

            (2) În termen de 3 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi, unitătile prevăzute la alin. (1) sunt obligate să se reautorizeze si să se înregistreze în Registrul na t ional de evidentă a farmaciilor, respectiv în Registrul naional al drogheriilor.

            (3) Noile autorizatii de functionare eliberate pentru farmaciile comunitare prevăzute la alin. (1) conferă drepturile prevăzute la art. 2 alin. (1).

            Art. 43. - Dispozitiile art. 10 alin. (2) lit. b), alin. (3) si (4), precum si ale art. 12 se aplică până la data de 31 decembrie 2010 inclusiv.

            Art. 44. - (1) Taxele si cuantumul taxelor prevăzute de prezenta lege se vor stabili prin hotărâre a Guvernului.

            (2) Taxele prevăzute la alin. (1) se fac venit la bugetul de stat.

            Art. 45. - (1) Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

            (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Ordinul ministrului sănătătii si familiei nr. 626/2001 pentru aprobarea Normelor privind înfiintarea si autorizarea unitătilor farmaceutice, precum si a Conditiilor de organizare si functionare a acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 629 din 8 octombrie 2001, cu modificările si completările ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.

 

            Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 7 noiembrie 2008.

Nr. 266.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii farmaciei

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se promulgă Legea farmaciei si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 6 noiembrie 2008.

Nr. 1.078.

 


ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Legii cetăteniei române nr. 21/1991

 

            Având în vedere necesitatea îmbunătătirii procedurii de acordare si pierdere a cetăteniei române si importanta solutionării cu celeritate de Comisia pentru cetătenie a cererilor de dobândire si pierdere a cetăteniei române,

luând în considerare hotărârile judecătoresti definitive si irevocabile si iminenta unor noi litigii în materia cetăteniei, văzând si dificultătile rezultate din practică în această materie, ca o consecintă a unui vid legislativ pentru anumite situatii, tinând cont de importanta acordării unei protectii legislative eficiente minorilor, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

            Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 6 martie 2000, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 6, alineatul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - Cetătenia română se dobândeste de către copilul cetătean străin sau fără cetătenie prin adoptie, dacă adoptatorii sunt cetăteni români. În cazul în care adoptatul este major, este necesar consimtământul acestuia.”

2. La articolul 8, alineatul 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Termenele prevăzute la alin. 1 lit. a) pot fi reduse până la jumătate în următoarele situatii:

a) solicitantul este o personalitate recunoscută pe plan international;

b) solicitantul este cetăteanul unui stat membru al Uniunii Europene;

c) solicitantul a dobândit statut de refugiat potrivit prevederilor legale în vigoare;

d) solicitantul a investit în România sume care depăsesc 5.000.000 euro.”

3. La articolul 9, după alineatul 3 se introduc două noi alineate, alineatele 4 si 5, cu următorul cuprins:

„În cazul în care minorul a dobândit cetătenia română în conditiile alin. 1 sau 2 si nu a fost inclus în certificatul de cetătenie al părintelui sau nu i s-a eliberat certificat de cetătenie potrivit dispozi t iilor art. 19 alin. 5 sau 7, părintii sau, după caz, părintele, cetăeni români, pot solicita transcrierea ori înscrierea în registrele de stare civilă române a certificatelor sau extraselor de stare civilă eliberate de autoritătile străine în conditiile Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, cu modificările si completările ulterioare.

Copilul care a împlinit vârsta de 14 ani poate formula în nume propriu cererea de transcriere sau înscriere a certificatului ori extrasului de nastere. În acest caz, dovada cetăteniei minorului se face cu cartea de identitate sau pasaportul emisă/emis de autoritătile române părintelui ori cu certificatul prevăzut de art. 19 alin. 4.”

4. Articolul 10 se modifică si va avea următorul cuprins: „Art. 10. - Cetătenia română se poate acorda si persoanelor

care au pierdut această cetătenie, precum si descendentilor acestora până la gradul 2 inclusiv si care cer redobândirea ei, cu păstrarea cetăteniei străine si stabilirea domiciliului în tară sau cu mentinerea acestuia în străinătate, dacă îndeplinesc în mod corespunzător conditiile prevăzute la art. 8 alin. 1 lit. b), c), d) si e).

Dispozitiile alin. 1 se aplică si apatrizilor fosti cetăteni români si descendentilor acestora până la gradul 2 inclusiv.

Redobândirea cetăteniei de către unul dintre soti nu are nicio consecintă asupra cetăteniei celuilalt sot. Sotul cetătean străin sau fără cetătenie al persoanei care redobândeste cetătenia română poate cere acordarea cetăteniei române în conditiile prezentei legi.”

5. Articolul 102 se modifică si va avea următorul cuprins: „Art. 102. - Persoanele prevăzute la art. 101 care au

domiciliul sau resedinta în România pot depune cererea de redobândire ori acordare a cetăteniei române la Directia cetătenie din cadrul Ministerului Justitiei, după împlinirea unui termen de 4 ani de la momentul obtinerii dreptului de sedere.”

6. La articolul 12, alineatul 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Persoanele care au domiciliul sau resedinta în străinătate pot depune cererea de redobândire sau de acordare întemeiată pe dispozitiile art. 10 alin. 1 si art. 101, însotită de actele care dovedesc îndeplinirea conditiilor prevăzute de lege, la misiunile diplomatice ori oficiile consulare competente ale României. Cererile vor fi înaintate de îndată Comisiei pentru cetătenie.”

7. La articolul 14, alineatul 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Presedintele Comisiei, prin rezolutie, stabileste termenul la care se va dezbate cererea de acordare sau redobândire a cetăteniei, dispunând totodată solicitarea de relatii de la orice autorităti cu privire la îndeplinirea conditiilor prevăzute la art. 8 alin. 1 lit. b) si e).”

8. La articolul 14, alineatul 3 se abrogă.

9. La articolul 16, alineatul 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

„O nouă cerere de acordare sau de redobândire a cetăteniei române se poate depune după 6 luni de la respingerea cererii anterioare.”

10. La articolul 19, alineatul 7 se modifică si va avea următorul cuprins:

„În cazul în care copilul devine major în timpul procesului de solu t ionare a cererii si până la data dobândirii de către părinti a cetăeniei române, acesta va depune jurământul si i se va elibera certificat de cetătenie distinct.”

11. Articolul 21 se modifică si va avea următorul cuprins: „Art. 21. - Dovada cetăteniei române se face cu cartea de identitate sau, după caz, cu buletinul de identitate, pasaportul ori cu certificatul prevăzut la art. 19 alin. 4.

Cetătenia copilului până la vârsta de 14 ani se dovedeste cu certificatul său de nastere, însotit de buletinul ori cartea de identitate, după caz, sau pasaportul oricăruia dintre părinti.

În cazul în care copilul este înscris în pasaportul unuia dintre părinti sau, după caz, în buletinul de identitate, dovada cetăteniei se face cu oricare dintre aceste acte.”

12. La articolul 30, alineatul 3 se modifică si va avea următorul cuprins:

„În cazul în care dosarul cuprinde toate documentele necesare solutionării cererii de renuntare la cetătenia română, presedintele Comisiei, prin rezolutie, dispune solicitarea de relatii de la orice autorităti cu privire la îndeplinirea conditiei prevăzute, după caz, la art. 26 lit. a) si b).”

Art. II. - Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 6 martie 2000, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu modificările si completările aduse prin prezenta ordonantă de urgentă, se va republica, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Cătălin Marian Predoiu

p. Ministrul afacerilor externe,

Răduta Dana Matache,

secretar de stat

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

 

Bucuresti, 4 noiembrie 2008.

Nr. 147.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii

 

            Având în vedere că operatiunea de predare-primire a carnetelor de muncă de către inspectoratele teritoriale de muncă la casele teritoriale de pensii în scopul preluării datelor din carnetele de muncă, precum si de scanare a acestora este în curs de derulare, neputând fi finalizată până la data expirării termenelor prevăzute în cuprinsul art. 296 si art. 298 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările si completările ulterioare, referitoare la dovedirea vechimii în muncă pe baza înscrierilor în carnetele de muncă si, respectiv, la data de la care urmează a se abroga Decretul nr. 92/1976 privind carnetul de muncă, cu modificările ulterioare, se impune adoptarea de măsuri imediate pentru prelungirea cu 2 ani a termenelor sus-mentionate.

            Tinând cont de faptul că elementele sus-mentionate se referă la o situatie extraordinară, iar neadoptarea de măsuri imediate în sensul celor preconizate, prin utilizarea procedurii de legiferare prin ordonantă de urgentă, determină consecinte negative, în sensul afectării unui interes public, respectiv al salariatilor care, în situatia în care angajatorul omite să depună declaratiile privind contributiile de asigurări sociale prevăzute de lege, ar întâmpina obstacole majore pentru a face dovada perioadelor necesare stabilirii drepturilor cu caracter social,

            în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Articol unic. - Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 5 februarie 2003, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

            1. Articolul 296 va avea următorul cuprins:

            „Art. 296. - (1) Vechimea în muncă stabilită până la data de 31 decembrie 2010 se probează cu carnetul de muncă.

            (2) După data abrogării Decretului nr. 92/1976 privind carnetul de muncă, cu modificările ulterioare, vechimea în muncă stabilită până la data de 31 decembrie 2010 se reconstituie, la cererea persoanei care nu posedă carnet de muncă, de către instanta judecătorească competentă să solutioneze conflictele de muncă, pe baza înscrisurilor sau a altor probe din care să rezulte existenta raporturilor de muncă. Cererile de reconstituire formulate anterior datei abrogării Decretului nr. 92/1976, cu modificările ulterioare, se vor solutiona potrivit dispozitiilor acestui act normativ.

            (3) Angajatorii care păstrează si completează carnetele de muncă le vor elibera titularilor în mod esalonat, până la data de 30 iunie 2011, pe bază de proces-verbal individual de predare-primire.

            (4) Inspectoratele teritoriale de muncă ce detin carnetele de muncă ale salariatilor le vor elibera până la data prevăzută la alin. (3), în conditiile stabilite prin ordin al ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse.”

            2. La articolul 298, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

            „(3) Pe data de 1 ianuarie 2011 se abrogă dispozitiile Decretului nr. 92/1976 privind carnetul de muncă, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 37 din 26 aprilie 1976, cu modificările ulterioare.”

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Mariana Câmpeanu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 4 noiembrie 2008.

Nr. 148.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Licentei de concesiune nr. 5.810/2004 a activitătii miniere de exploatare

a andezitului industrial si de constructii, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale

si Societatea Comercială HODACO PRODCOMPEX - S.R.L.

 

            În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 13, art. 17 alin. (1), art. 18 alin. (2) lit. a) si al art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Se aprobă Licenta de concesiune nr. 5.810/2004 a activitătii miniere de exploatare a andezitului industrial si de constructii, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială HODACO PRODCOMPEX - S.R.L., cu sediul în localitatea Stânceni, Str. Principală nr. 13, judetul Mures, în calitate de concesionar, în perimetrul Mermezeu, situat în localitatea Stânceni, judetul Mures, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 2. - Licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare prevăzută la art. 1 intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Bogdan Găbudeanu

Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Attila Korodi

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 4 noiembrie 2008.

Nr. 1.409.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Acordului de concesiune de dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrul

P VIII - 17 Pârâieni, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale

si Societatea Comercială FORAJ SONDE - S.A. Craiova

 

            În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 31 alin. (1) din Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările si completările ulterioare,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Se aprobă Acordul de concesiune de dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrul P VIII - 17 Pârâieni, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială FORAJ SONDE - S.A. Craiova, în calitate de concesionar, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 2. - Acordul de concesiune pentru dezvoltare-exploatare petrolieră aprobat potrivit art. 1 intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Bogdan Găbudeanu

Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Attila Korodi

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 4 noiembrie 2008.

Nr. 1.410.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Licentei de concesiune nr. 5.865/2005 a activitătii miniere de exploatare, încheiată

între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială TENDER - S.A.

 

            În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 13, art. 17 alin. (1), art. 18 alin. (2) lit. a) si art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Se aprobă Licenta de concesiune nr. 5.865/2005 a activitătii miniere de exploatare a gipsului, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială TENDER - S.A., cu sediul în municipiul Timisoara, splaiul Nicolae Titulescu nr. 8, judetul Timis, în calitate de concesionar, în perimetrul Stâna, situat în localitatea Stâna, judetul Sălaj, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 2. - Licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare prevăzută la art. 1 intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Bogdan Găbudeanu

Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Attila Korodi

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 4 noiembrie 2008.

Nr. 1.411.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Licentei de concesiune a activitătii miniere de exploatare a calcarului dolomitic

cu brucit nr. 7.941/2006, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale

si Societatea Comercială GEOASSET - S.R.L.

 

            În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 13, art. 17 alin. (1), art.18 alin. (2) lit. a) si al art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Se aprobă Licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare a calcarului dolomitic cu brucit nr. 7.941/2006, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială GEOASSET - S.R.L., cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Ion Câmpineanu nr. 11, cod spatiu 6.09, etajul 6, sectorul 1, în calitate de concesionar, în perimetrul Valea Mare - Budureasa, localitatea Budureasa, judetul Bihor, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 2. - Licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare prevăzută la art. 1 intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Bogdan Găbudeanu

Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Attila Korodi

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 4 noiembrie 2008.

Nr. 1.412.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

 


DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind constituirea Comisiei Nationale de Acreditare

a Spitalelor

 

            În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 5 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.148/2008 privind componenta, atributiile si modul de organizare si functionare ale Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor,

 

            primul-ministru emite următoarea decizie:

 

            Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii se constituie Comisia Natională de Acreditare a Spitalelor, în componenta prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

 

Bucuresti, 12 noiembrie 2008.

Nr. 224.

 

ANEXĂ

 

COMPONENTA

Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor

 

            1. Cristian Vlădescu - reprezentantul Administratiei Prezidentiale

            2. Valentina Contescu - reprezentantul Guvernului

            3. Constantin Popa - reprezentantul Academiei Române

            4. Gheorghe Borcean - reprezentantul Colegiului Medicilor din România

            5. Liliana-Lăcrămioara Pintilie - reprezentantul Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din România

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind eliberarea, la cerere, a domnului Emanoil Negut

din functia de secretar de stat, sef al Departamentului

de Control al Guvernului

 

            Având în vedere Cererea domnului Emanoil Negut de eliberare din functia de secretar de stat, sef al Departamentului de Control al Guvernului, înregistrată cu nr. 5/6.069/CPT din 5 noiembrie 2008,

            în temeiul art. 15 lit. d) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

            primul-ministru emite următoarea decizie:

 

            Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Emanoil Negut se eliberează, la cerere, din functia de secretar de stat, sef al Departamentului de Control al Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

 

Bucuresti, 12 noiembrie 2008.

Nr. 226.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind exercitarea atributiilor secretarului de stat,

seful Departamentului de Control al Guvernului

 

            În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

            primul-ministru emite următoarea decizie:

 

            Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Ion Cristea, director general adjunct, exercită atributiile secretarului de stat, seful Departamentului de Control al Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

 

Bucuresti, 12 noiembrie 2008.

Nr. 227.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului actiunilor privind identificarea si înregistrarea porcinelor, ovinelor si caprinelor,

precum si a Programului actiunilor privind identificarea si înregistrarea bovinelor

 

            Văzând Referatul de aprobare nr. 20.618 din 17 iulie 2008, întocmit de Directia generală sanitară veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

            având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

            în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 515/2008 pentru aprobarea actiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul actiunilor de supraveghere, prevenire si control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, precum si alte actiuni prevăzute în alte programe nationale, precum si a tarifelor aferente acestora pentru anul 2008,

            în temeiul art. 3 alin. (3) si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

            presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

            Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Programului actiunilor privind identificarea si înregistrarea porcinelor, ovinelor si caprinelor, precum si a Programului actiunilor privind identificarea si înregistrarea bovinelor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

            Art. 2. - Directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

            Art. 3. - Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor va controla modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.


            Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 5/2005 privind aprobarea Regulamentului pentru identificarea si înregistrarea animalelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 22 martie 2005, cu modificările si completările ulterioare.

            Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Radu Roatis Chetan

 

Bucuresti, 2 octombrie 2008.

Nr. 83.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

de aplicare a Programului actiunilor privind identificarea si înregistrarea porcinelor, ovinelor si caprinelor,

precum si a Programului actiunilor privind identificarea si înregistrarea bovinelor

 

CAPITOLUL I

Prevederi generale

ARTICOLUL 1

Definitii

 

            În sensul prezentelor norme metodologice, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

            1. animal - un animal domestic din speciile: bovine, inclusiv bubaline - bubalus bubalus, si bizoni - bison bison, porcine, ovine si caprine;

            2. Baza natională de date - sistemul national integrat de informatii si aplicatii, ale cărui gestiune si administrare sunt încredintate, conform legii, unui operator;

3. crotalie - mijloc de identificare a animalelor, confectionat din material plastic, care poartă înregistrat prin imprimare numărul unic de identificare a animalului;

4. carte de exploatatie - documentul de identificare a exploata t iei;

5. deinător de animale - persoana fizică sau juridică ce are în posesie permanentă animale, în calitate de proprietar de animale si/sau proprietar de exploatatie, sau are în posesie temporară animale în calitate de îngrijitor al acestora sau de persoană căreia i s-a încredintat îngrijirea lor; această categorie include, fără a se limita la conducătorii grupurilor de animale, conducătorii mijloacelor de transport în care se găsesc animale, precum si administratorii exploatatiilor comerciale, de tip târguri sau expozitii de animale, tabere de vară, ferme de animale, centre de colectare a animalelor si abatoare;

6. exploatatie - orice incintă împrejmuită cu unul sau mai multe adăposturi, orice constructie sau, în cazul unei ferme în aer liber, orice loc în care sunt tinute, detinute, îngrijite, tăiate sau manipulate animale;

7. identificarea animalelor - aplicarea crotaliilor, a altor mărci de identificare, precum si a mijloacelor electronice, care ajută la identificarea permanentă a animalelor, fără a prejudicia bunăstarea lor;

8. mamă - o femelă părinte al unui animal, chiar dacă respectivul animal a fost sau nu produsul unui ovul ori embrion inseminat, dar care exclude o femelă de la care a fost luat ovulul sau embrionul;

9. miscarea animalelor - cresterea sau descresterea numărului de animale aflate într-o exploatatie, din oricare motiv, inclusiv fătarea sau moartea unui animal;

10. operator SNIIA - persoana juridică căreia i s-au încredintat, în conditiile legii, activitătile legate de proiectarea, construirea, implementarea, operarea si întretinerea sistemului privind identificarea si înregistrarea animalelor;

11. pasaport - documentul oficial care înregistrează identitatea fiecărui animal din specia bovină, inclusiv bubaline si bizoni, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 7;

12. proprietar de animale - persoana fizică sau juridică ce are în proprietate animale;

13. proprietar de exploatatie - persoana fizică sau juridică ce are în proprietate o exploatatie;

14. Registrul national al exploatatiilor - colectia de date în format electronic care cuprinde informatiile de identificare a fiecărei exploatatii din România, denumit în continuare RNE;

15. registrul exploatatiei - colectia de date în format de hârtie si/sau electronic care cuprinde informatii despre animalele identificate din exploatatia respectivă si despre miscarea acestora, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1; la exploatatiile nonprofesionale, registrul exploatatiei este reprezentat de colectia exemplarelor documentelor care se remit proprietarului exploatatiei la consemnarea miscării animalelor, inclusiv la identificarea initială, prin arhivarea respectivelor exemplare, în ordine cronologică, îndosariate în mod corespunzător si păstrate prin grija proprietarului, pentru o perioadă de minimum 3 ani de la data închiderii exploatatiei;

16. sacrificare pentru consum propriu - sacrificarea animalelor în exploatatiile nonprofesionale, carnea, produsele si subprodusele provenite de la acestea fiind destinate exclusiv consumului familial;

17. Sistemul national de identificare si inregistrare a animalelor - totalitatea aplicatiilor, dispozitivelor, documentelor si procedurilor utilizate pentru identificarea si înregistrarea animalelor, denumit în continuare SNIIA;

18. transponder - dispozitivul electronic de identificare, ce asigură o dublă functionalitate: stocarea unui cod de identificare unic si transmiterea acestuia atunci când este activat de un câmp de radiofrecventă corespunzător;

19. unitate - componenta unei persoane juridice care desfăsoară activităti de crestere, comercializare, colectare ori tăiere a animalelor vii - ferme de animale, centre de colectare, tabere de vară, stâne, târguri si expozitii de animale, abatoare;

20. unitate de neutralizare a deseurilor de origine animală - unitatea apartinând persoanelor fizice sau juridice, inclusiv institutiilor publice, care desfăsoară activităti de neutralizare a


deseurilor de origine animală, în baza autorizării si/sau aprobării, după caz, potrivit prevederilor legale;

21. vehicule - toate mijloacele de transport rutier, feroviar, naval si aerian, autorizate sanitar-veterinar pentru transportul de animale;

22. notificare - înstiintarea medicului veterinar de liberă practică împuternicit, prin înscrierea de către detinătorul de animale în registrul al cărui model este prevăzut în anexa nr. 9 a datelor cu privire la evenimentele care au avut loc în cadrul exploatatiei sau cu privire la aceasta.

 

ARTICOLUL 2

Principii, functii si obiective generale

 

(1) Prezentele norme metodologice stabilesc activitătile, atributiile, responsabilitătile, regulile si documentele referitoare la implementarea si operarea SNIIA pe întreg teritoriul României, astfel cum prevede legislatia natională în vigoare, prin înregistrarea exploatatiilor, identificarea individuală a fiecărui animal si înregistrarea fiecărei miscări a acestuia, în vederea stabilirii trasabilitătii.

(2) Toate persoanele fizice sau juridice implicate în activitătile SNIIA garantează confidentialitatea tuturor datelor colectate, în conformitate cu legislatia natională în vigoare.

(3) Toate animalele din România sunt identificate utilizându-se o crotalie cu număr unic individual pentru animalele din specia porcine crescute în exploatatiile nonprofesionale si cu două crotalii, cu acelasi cod unic de identificare, pentru animalele din specia bovine, ovine si caprine, în conformitate cu specificatiile tehnice prevăzute în anexa nr. 8.

(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), ovinele si caprinele care până la vârsta de 12 luni părăsesc exploatatia în care s-au născut cu destinatia directă către un abator de pe teritoriul Romaniei pot fi identificate cu o crotalie cu număr unic individual, în conformitate cu specificatiile tehnice prevăzute în anexa nr. 8.

(5) Animalele sunt identificate astfel:

a) animalele din speciile bovine, prin crotaliere, în termen de până la 20 de zile de la fătare;

b) animalele din specia ovine si caprine, prin crotaliere, în termen de până la 9 luni de la fătare.

c) animalele din specia porcine, prin crotaliere, în termen de până la 60 de zile de la fătare.

(6) Animalele prevăzute la alin. (5) sunt identificate, în orice caz, înaintea mutării acestora în afara exploatatiei de origine.

(7) În vederea realizării obiectivelor prevăzute la alin. (1)-(5):

a) fiecare exploatatie este înregistrată în RNE;

b) fiecărui proprietar de exploatatie i se eliberează o carte de exploatatie;

c) animalele sunt identificate si înregistrate în SNIIA;

d) animalelor din specia bovine li se eliberează un pasaport;

e) fiecare miscare a animalelor se desfăsoară numai cu documentatia corespunzătoare si este înregistrată în SNIIA.

(8) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, denumită în continuare ANSVSA, are sarcina de a controla si supraveghea SNIIA.

 

ARTICOLUL 3

Înregistrarea exploatatiilor

 

            (1) Fiecare exploatatie din România trebuie înregistrată în RNE, prin atribuirea unui cod alfanumeric unic si permanent, generat de SNIIA, prin grija operatorului acestuia, de către:

            a) medicul veterinar de liberă practică împuternicit, numai pentru exploatatiile nonprofesionale;

            b) Directia Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, denumită în continuare DSVSA, numai pentru unităti.

            (2) Toate exploatatiile din România trebuie să aibă câte o carte de exploatatie, care contine cel putin informatiile prevăzute în anexa nr. 2, emisă de către operatorul SNIIA si distribuită proprietarului exploatatiei prin grija medicului veterinar de liberă practică împuternicit, sub coordonarea DSVSA.

 

ARTICOLUL 4

Închiderea sau redeschiderea exploatatiilor

 

            (1) Exploatatiile, cu exceptia celor care fac obiectul unei interdictii sau restrictii de orice fel, se consideră închise din momentul în care nu mai sunt înregistrate animale la codul de exploatatie respectiv.

            (2) Redeschiderea unei exploatatii se realizează de către SNIIA ca urmare a miscării animalelor având ca destinatie exploatatia respectivă.

            (3) În cazul închiderii temporare sau permanente a unei exploatatii comerciale se procedează după cum urmează:

            a) în cazul în care o exploatatie comercială este închisă prin ordonantă de închidere temporară sau definitivă, înregistrarea în RNE se face prin schimbarea stării unitătii din „activă” în „suspendată” în ziua emiterii respectivului ordin, prin grija DSVSA si pe baza ordonantei de închidere;

            b) după închiderea temporară sau definitivă a unei exploatatii comerciale, SNIIA nu permite tranzactii de animale având această destinatie decât după parcurgerea procedurii prevăzute la lit. c);

            c) redeschiderea unei exploatatii comerciale închise temporar în urma nerespectării legislatiei în vigoare sau la cererea proprietarului se realizează de către DSVSA, prin modificarea în RNE a stării unitătii din „suspendată” în „activă”, ca urmare a remedierii cauzelor care au condus la aceasta sau pe baza solicitării proprietarului exploatatiei, după caz.

            (4) SNIIA stochează informatiile oricărei exploatatii pe o durată de 3 ani consecutivi din momentul în care nu mai există niciun animal în exploatatie.

 

CAPITOLUL II

Obligatiile proprietarilor de exploatatii, ale proprietarilor de animale si ale detinătorilor de animale

ARTICOLUL 5

Obligatii privind regimul exploatatiilor

 

            (1) În cazul constituirii unei noi exploatatii sau al intrării unui animal într-o exploatatie care nu a avut animale în ultimii 3 ani, proprietarul acesteia este obligat să notifice medicului veterinar de liberă practică împuternicit sau DSVSA, după caz, cu 7 zile înainte de producerea evenimentului, intentia respectivă, în vederea înregistrării exploatatiei în RNE, furnizând acestuia datele de identificare mentionate în formularul de identificare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3.

            (2) Fiecare proprietar de exploatatie este obligat să colaboreze cu medicul veterinar de liberă practică împuternicit sau cu medicul veterinar oficial, după caz, în vederea înregistrării exploatatiei si desfăsurării altor activităti prevăzute în prezentele norme metodologice, după cum urmează:

            a) în cazul unei exploatatii existente, proprietarul exploatatiei are următoarele obligatii:

            1. să permită medicului veterinar oficial să desfăsoare controale si inspectii sanitar-veterinare la toate exploatatiile si pentru toate animalele;


            2. să ofere medicilor veterinari de liberă practică împuterniciti sau medicilor veterinari oficiali, după caz, răspunsuri corecte referitoare la informatiile solicitate, respectiv numele, prenumele, codul numeric personal si adresa proprietarului exploatatiei, adresa exploatatiei, precum si datele despre proprietarii animalelor, în cazul în care acestea apartin altor persoane;

            3. să declare medicilor veterinari de liberă practică împuterniciti sau medicilor veterinari oficiali, după caz, în perioada prevăzută de lege, orice modificare apărută în datele deja colectate cu privire la animale si exploatatie;

            4. să păstreze în mod corespunzător registrul exploatatiei, să îl actualizeze si să îl arhiveze pentru control sanitar-veterinar pentru o perioadă de minimum 3 ani de la data închiderii exploatatiei;

            b) în cazul deschiderii sau redeschiderii unei exploatatii, proprietarul acesteia informează medicul veterinar de liberă practică împuternicit sau medicul veterinar oficial, după caz, cu 7 zile înainte, despre respectiva intentie de deschidere a activitătii.

            (3) În completarea obligatiilor prevăzute la alin. (1), proprietarul exploatatiilor declară medicului de liberă practică împuternicit sau medicului veterinar oficial, după caz, închiderea temporară ori definitivă a activitătii exploatatiei, cu 7 zile înainte de producerea evenimentului.

            (4) Proprietarul exploatatiei păstrează pentru activităti de control sanitar-veterinar toate documentele privind identificarea si înregistrarea exploatatiei si a animalelor care îi sunt remise.

            (5) Proprietarul exploatatiei păstrează în bune conditii cartea exploatatiei, prezentând-o la fiecare înregistrare a unei miscări în sau din exploatatia sa; proprietarul exploatatiei comunică în termen de maximum 7 zile pierderea sau furtul acesteia medicului veterinar de liberă practică împuternicit, prin intermediul căruia completează formularul de declarare eveniment, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 5; pe baza acestui formular, proprietarului exploatatiei si se eliberează un duplicat, contra cost.

 

ARTICOLUL 6

Obligatii privind identificarea si miscarea animalelor

 

            (1) Fiecare proprietar de exploatatie are obligatia de a colabora cu medicul veterinar de liberă practică împuternicit, în vederea identificării si înregistrării animalelor din exploatatia sa.

            (2) Proprietarul sau administratorul exploatatiei trebuie să permită accesul în exploatatie doar animalelor identificate conform legislatiei în vigoare si doar celor care sunt însotite de formularele de miscare, iar în cazul bovinelor, si de pasaport.

            (3) În termen de 7 zile de la achizitionarea sau încredintarea oricăror animale din speciile care fac obiectul prezentelor norme metodologice, proprietarul exploatatiei sau detinătorul de animale notifică prezenta respectivelor animale în exploatatie medicului veterinar de liberă practică împuternicit.

            (4) Fiecare proprietar de exploatatie, proprietar de animale sau detinătorul acestora are obligatia de a notifica medicului veterinar de liberă practică împuternicit orice intentie de miscare a animalelor; în acest scop solicită acestuia eliberarea formularului de miscare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4.

            (5) Pentru animalele din specia bovine, suplimentar fată de cerintele prevăzute la alin. (1)-(4), noul proprietar si/sau detinător de animale au/are obligatia de a solicita înregistrarea miscării si în pasaportul bovinei, în cazul în care această miscare are ca rezultat schimbarea proprietarului sau a exploatatiei.

            (6) Numai animalele înscrise în formularul de miscare pot fi mutate dintr-o exploatatie în alta, inclusiv cele având drept destinatie un abator, în vederea tăierii.

(7) Detinătorul de animale are obligatia de a avea asupra sa pe timpul miscării animalelor următoarele documente:

a) pasaportul, în cazul animalelor din specia bovine;

b) formularul de miscare, astfel:

1. în drum spre exploatatia de tranzit de tip târguri sau spre exploatatia de destinatie, matca si cuponul exemplarelor albastru si verde;

2. la întoarcere spre exploatatia de origine, exemplarul verde - matcă, pentru animalele ce au fost înstrăinate sau tăiate, respectiv toate exemplarele ce i-au fost remise la emitere de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit, pentru animalele cu care se întoarce în exploatatia de origine, cu exceptia exemplarului verde - cupon.

3. în drum de la exploatatia de tranzit de tip târguri către exploatatia de destinatie, în cazul în care animalul si-a schimbat proprietarul, exemplarul albastru - matcă si cupon.

(8) La achizitionarea animalelor, noul detinător este obligat să aibă asupra sa un document care să contină codul exploatatiei de destinatie - carte de exploatatie, copie după formularul de identificare sau împuternicire din partea proprietarului exploatatiei de destinatie.

(9) În cazul în care animalul s-a întors în exploatatia de origine, detinătorul acestuia are obligatia de a notifica medicul veterinar de liberă practică împuternicit, prin predarea către acesta a exemplarului albastru - matcă si cupon al formularului de miscare.

(10) Proprietarul exploatatiei are obligatia de a retine, de a păstra si de a arhiva în registrul exploatatiei exemplarele verzi-matcă si/sau albastru-cupon ale tuturor formularelor de miscare eliberate pentru animalele care au fost si/sau sunt în exploatatie.

(11) În vederea monitorizării miscării animalelor, proprietarul exploatatiei, al animalelor sau detinătorul acestora are obligatia de a prezenta organelor de control si inspectie sanitar-veterinară documentele de însotire a animalelor pe parcursul miscării acestora.

(12) La sosirea animalelor în exploatatii de tranzit de tip târguri, detinătorul acestora are obligatia de a prezenta medicului veterinar oficial documentele de însotire a miscării si de a preda exemplarul verde-cupon al formularului de miscare.

(13) La constituirea unei exploatatii de tranzit de tip păsune sezonieră, stână si tabără de vară, prin încredintarea animalelor către un detinător sau către proprietarul acelei exploatatii de tranzit, acesta preia numai animale care sunt însotite de formularul de miscare.

(14) În perioada în care animalele se află într-o exploatatie de tranzit de tip păsune sezonieră, stână si tabără de vară, proprietarul acesteia sau detinătorul animalelor are obligatia de a avea în permanentă asupra sa formularele de miscare ale tuturor animalelor din respectiva exploatatie.

(15) În cazul evenimentelor de tip sacrificare a animalelor pentru consum propriu, moarte sau disparitie a animalelor, pierdere a crotaliilor aplicate animalelor, pierdere a cărtii de exploatatie sau a pasaportului în cazul bovinelor, precum si regăsire a animalului, detinătorul animalelor notifică medicul veterinar de liberă practică împuternicit despre acestea, în termen de maximum 7 zile de la producerea evenimentului.

(16) În cazul evenimentului de tip sacrificare a animalelor pentru consum propriu detinătorul animalelor are obligatia de a preda medicului veterinar de liberă practică împuternicit crotaliile animalelor sacrificate.


(17) În cazul evenimentului de tip moarte a animalelor, crotaliile nu se îndepărtează.

(18) În cazul bovinelor, pasaportul este predat medicului veterinar de liberă practică împuternicit, în termen de maximum 7 zile de la producerea evenimentului care are drept consecintă lipsa bovinei din exploatatie, cu exceptia evenimentului de miscare către o altă exploatatie.

(19) DSVSA eliberează contra cost pasapoartele duplicat, în termen de maximum 72 de ore de la data solicitării, pe baza formularului de declarare eveniment în care este consemnată pierderea pasaportului si a înregistrării acestuia în Baza natională de date.

 

ARTICOLUL 7

Obligatii privind transportul animalelor

 

            Orice persoană care transportă un animal pe teritoriul României are următoarele obligatii:

            a) să accepte doar animalele identificate, care sunt însotite de formularul de miscare sau de documentele obligatorii necesare în cazul comertului intracomunitar sau al exportului către tări terte, precum si de pasaport, în cazul bovinelor;

            b) să verifice la îmbarcare, pentru fiecare animal, corespondenta dintre pasaport, formularul de miscare si crotalii, pentru animalele din specia bovine, precum si corespondenta dintre crotalii si formularul de miscare, pentru celelalte specii de animale;

            c) să prezinte persoanelor responsabile de controlul sanitar-veterinar animalele si toate documentele prevăzute la lit. a);

            d) să asigure bunăstarea animalului pe parcursul întregii călătorii, în conformitate cu legislatia în vigoare;

            e) să transporte animalele în vehicule autorizate sanitar-veterinar în acest scop.

 

ARTICOLUL 8

Obligatii privind activitatea din abatoare

 

            (1) Fiecare abator detine si actualizează un registru al abatorului, care este inscriptionat cu codul abatorului atribuit de SNIIA.

            (2) Administratorul abatorului, în calitate de detinător de animale, este responsabil pentru mentinerea si actualizarea registrului abatorului si are următoarele obligatii:

            a) să permită accesul în abator numai animalelor identificate, care sunt însotite de un formular de miscare, precum si de pasaport, în cazul bovinelor;

            b) să verifice, pentru fiecare animal, dacă există concordantă între codul de identificare si documentele prevăzute la lit. a).

            (3) În completarea activitătilor prevăzute la alin. (2), administratorul abatorului are următoarele obligatii:

            a) să înlăture, sub supravegherea medicului veterinar oficial din abator, crotaliile tuturor animalelor tăiate; prin grija administratorului abatorului, toate crotaliile înlăturate se distrug prin incinerare fie în crematoriile proprii, caz în care se întocmeste un proces-verbal de incinerare, fie în unităti specializate, caz în care se face dovada predării lor către unitatea de neutralizare a deseurilor de origine animală cu care abatorul are încheiat un contract;

            b) să înregistreze în registrul abatorului cel putin următoarele date referitoare la animalele tăiate: data tăierii, codul animalului, codul exploatatiei de origine, numărul animalelor tăiate, numărul lotului de animale, greutatea carcasei, codul de identificare al carcasei, destinatia cărnii, numărul autorizatiei de transport si numărul de înmatriculare al vehiculului cu care au fost transportate animalele la abator, numărul autorizatiei de transport si numărul de înmatriculare al vehiculului care efectuează transportul carcasei;

            c) să actualizeze zilnic registrul abatorului si să îl păstreze pentru control o perioadă de cel putin 3 ani după închiderea activitătii;

            d) să preia de la proprietarul animalelor din specia bovine, destinate tăierii în abator, pasapoartele acestora, să le semneze, să aplice stampila unitătii în rubrica prevăzută în pasaport pentru administratorul abatorului si să le înmâneze medicului veterinar oficial din cadrul circumscriptiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor.

            e) să arhiveze în ordine cronologică formularele de miscare destinate noului proprietar de animale si să le păstreze pentru controlul sanitar-veterinar pentru o perioadă de cel putin 3 ani.

            (4) Registrul abatorului poate fi păstrat pe suport hârtie sau pe suport electronic.

 

CAPITOLUL III

Obligatiile medicului veterinar de liberă practică împuternicit

 

ARTICOLUL 9

Obligatii privind identificarea si înregistrarea exploatatiilor

 

(1) Medicul veterinar de liberă practică împuternicit verifică si actualizează permanent datele cu privire la exploatatiile si animalele aflate în circumscriptia sanitar-veterinară de asistentă în cadrul căreia îsi desfăsoară activitatea.

(2) În vederea îndeplinirii obligatiilor prevăzute la alin. (1), prin vizitarea fiecărei exploatatii medicul veterinar de liberă practică împuternicit efectuează următoarele activităti:

a) răspunde solicitării de înregistrare doar a exploatatiilor nonprofesionale, în maximum 7 zile de la primirea acesteia, si completează toate rubricile destinate identificării acestora, conform formularului de identificare;

b) actualizează datele apartinând exploatatiilor din RNE cu privire la: schimbarea proprietarului, modificarea domiciliului proprietarului, schimbarea numelui proprietarului, divizarea exploatatiilor nonprofesionale în urma partajului efectuat în conditiile legii, pe baza cererii proprietarului si a documentelor justificative; copiile documentelor în baza cărora s-a făcut schimbarea datelor în SNIIA sunt păstrate la medicul veterinar de liberă practică împuternicit si de DSVSA cel putin 3 ani; modificarea datelor în SNIIA este efectuată în maximum 72 de ore de la prezentarea de către proprietar a cererii si a documentelor justificative.

(3) Medicul veterinar de liberă practică împuternicit distribuie cărtile de exploatatie si pasapoartele animalelor din specia bovine în termen de maximum 7 zile de la primirea lor, prin înmânare către proprietarul exploatatiei, efectuând totodată un scurt instructaj privind functiile cărtii si ale pasaportului, precum si obligatiile ce revin detinătorului acestora.

(4) În cazul închiderii definitive a unei exploatatii, medicul veterinar de liberă practică împuternicit preia cartea exploatatiei respective si o trimite în termen de maximum o lună către DSVSA.

(5) În cazul înfiintării unei exploatatii noi, medicul veterinar de liberă practică împuternicit completează formularul de identificare, iar la primirea cărtii de exploatatie de la operatorul SNIIA o înmânează, pe bază de semnătură, proprietarului exploatatiei.

(6) În cazul pierderii, furtului sau disparitiei cărtii de exploatatie, medicul veterinar de liberă practică împuternicit anuntă operatorul SNIIA.


(7) La primirea duplicatului cărtii de exploatatie eliberat de către operatorul SNIIA, medicul veterinar de liberă practică împuternicit îl înmânează proprietarului exploatatiei.

 

ARTICOLUL 10

Obligatiile privind identificarea si înregistrarea animalelor

 

            (1) Medicii veterinari de liberă practică împuterniciti sunt responsabili cu efectuarea identificării animalelor, prin aplicarea crotaliilor, a altor mărci de identificare, precum si a mijloacelor electronice, si cu înregistrarea în SNIIA a animalelor.

            (2) Medicul veterinar de liberă practică împuternicit are următoarele obligatii:

            a) în termen de maximum 7 zile de la notificarea proprietarului, să identifice animalele, înregistrând totodată si proprietarul acestora;

            b) să completeze rubricile destinate identificării animalelor, prin înscrierea codului crotaliei, precum si a informatiilor solicitate în formularul de identificare;

            c) să introducă în SNIIA, în maximum 72 de ore de la aplicarea mijlocului de identificare, datele cu privire la exploatatiile si animalele identificate, pe echipamentele de calcul si de comunicatii puse la dispozitie de către operatorul SNIIA;

            d) să păstreze exemplarul rosu al formularului de identificare, să înmâneze exemplarul verde al acestuia proprietarului exploatatiei si să expedieze în original exemplarul albastru al formularului de identificare către DSVSA, în prima decadă a lunii următoare;

            e) să semneze si să parafeze în rubricile desemnate pasapoartele bovinelor si să le distribuie pe bază de semnătură proprietarilor acestora, în termen de maximum 7 zile de la primirea lor de la DSVSA.

 

ARTICOLUL 11

Obligatiile privind miscarea animalelor

 

(1) În cazul miscării animalelor având ca efect descresterea numărului de animale în exploatatia de referintă, ca urmare a vânzărilor, donatiilor sau încredintărilor de animale - turmă în transhumantă care pleacă cu cioban, medicul veterinar de liberă practică împuternicit întocmeste si eliberează un formular de miscare, pentru fiecare animal sau grup de animale, astfel:

a) răspunde solicitării proprietarului exploata l iei sau a detinătorului de animale în maximum 72 de ore de ia primirea acesteia;

b) completează formularul de miscare si eliberează exemplarul albastru - matca si cuponul si exemplarul verde - matca si cuponul pentru fiecare animal sau grup de animale, după caz, care urmează să fie mutat în afara exploatatiei si care are o destinatie comună; formularul de miscare este valabil până la data sosirii animalelor în exploatatia de destinatie, dar nu mai mult de 3 zile de la eliberare; în situatia grupurilor de animale aflate în miscare de tip transhumantă, formularul de miscare este valabil până la data sosirii animalelor în exploatatia de destinatie;

c) înregistrează în SNIIA, în aceeasi zi cu eliberarea formularelor de miscare, evenimentul respectiv;

d) păstrează exemplarul rosu al formularului de miscare emis si îl arhivează în ordine cronologică.

(2) În cazul miscării animalelor având ca efect cresterea numărului de animale în exploatatia de referintă, respectiv fătări, cumpărări, încredintări, medicul veterinar de liberă practică împuternicit procedează astfel:

a) în cazul fătărilor:

1. răspunde solicitării proprietarului exploatatiei sau a detinătorului de animale în termen de 7 zile;

2. aplică crotalii, alte mărci de identificare, precum si mijloace electronice animalelor fătate în exploatatie, identificându-le totodată si proprietarul;

3. completează rubricile destinate identificării animalelor, prin înscrierea codului crotaliei în formularul de identificare; în cazul bovinelor înregistrează si codul crotaliei mamei;

4. semnează formularul de identificare, prezintă formularul respectiv proprietarului pentru a fi semnat si de către acesta, păstrează exemplarul rosu al formularului de identificare si îl arhivează în ordine cronologică, înmânează exemplarul verde proprietarului exploatatiei si expediază, în original, exemplarul albastru al formularului de identificare către DSVSA, în prima decadă a lunii următoare;

5. înregistrează evenimentul în SNIIA, în maximum 72 de ore de la identificarea animalelor;

6. distribuie pasapoartele bovinelor proprietarilor acestora, pe bază de semnătură, în termen de maximum 7 zile de la primirea lor de la DSVSA;

b) în cazul cumpărărilor, al încredintărilor sau al transferului:

1. răspunde solicitării proprietarului exploatatiei sau detinătorului de animale în maximum 72 de ore de la primirea acesteia;

2. preia de la proprietarul exploatatiei exemplarul albastru-matca al formularului de miscare si înregistrează datele în SNIIA în aceeasi zi;

3. în cazul bovinelor, suplimentar fată de cele prevăzute la pct. 1 si 2, completează datele cu privire la eveniment în pasaportul bovinei, semnează si parafează în rubricile destinate medicului veterinar de liberă practică împuternicit.

 

ARTICOLUL 12

Obligatiile privind înregistrarea unor evenimente

 

În vederea înregistrării unor evenimente de tip sacrificare a animalelor pentru consum propriu, moarte sau disparitie a animalelor, pierdere a crotaliilor aplicate animalelor, pierdere a cărtii de exploatatie sau a pasaportului în cazul bovinelor, precum si regăsire a animalului, medicul veterinar de liberă practică împuternicit are următoarele obligatii:

a) să răspundă solicitării proprietarului exploatatiei sau detinătorului de animale în maximum 72 de ore de la primirea acesteia, prin completarea formularului de declarare eveniment, si să înmâneze exemplarul verde al acestuia către solicitant; înregistrarea evenimentului de tip disparitie a animalelor este efectuată doar dacă proprietarul exploatatiei sau detinătorul de animale predă medicului veterinar de liberă practică împuternicit o copie după declaratia cu privire la evenimentul respectiv, înregistrată la sectia de politie în a cărei rază teritorială se află domiciliul proprietarului exploatatiei sau detinătorului de animale;

b) să colecteze crotaliile animalelor sacrificate pentru consum propriu si să le predea împreună cu exemplarul albastru al formularului de declarare eveniment, către DSVSA, până în prima decadă a lunii următoare;

c) să înregistreze evenimentul în SNIIA, în vederea notificării automate a miscării, în aceeasi zi cu eliberarea documentelor;

d) suplimentar fată de cele prevăzute la lit. a)-d), pentru animalele din specia bovine, să completeze datele cu privire la eveniment în pasaportul bovinei si să îl predea la DSVSA, în prima decadă a lunii următoare;

e) să păstreze si să arhiveze în ordine cronologică exemplarul rosu al formularului de declarare eveniment si copia după declaratia prevăzută la lit. a);

f) în cazul semnalării de către proprietarul sau detinătorul de animale ori de către DSVSA a pierderii crotaliei unui animal, să completeze formularul de declarare eveniment, care reprezintă solicitarea eliberării contra cost a unui duplicat al acesteia;

g) în cazul aparitiei unui animal declarat dispărut si cu crotalia/crotaliile aplicate, să completeze formularul de declarare eveniment;

h) în cazul aparitiei unui animal declarat dispărut si cu crotalia/crotaliile lipsă, după finalizarea anchetei oficiale efectuate de către organele abilitate si în cazul în care în urma acesteia a putut fi stabilită cu certitudine originea animalului, să completeze formularul de declarare a evenimentului de tip regăsire animal si pierdere crotalie si să aplice crotalia/crotaliile duplicat sub supravegherea medicului veterinar oficial.

 

ARTICOLUL 13

Obligatii în cazul achizitionării de animale prin comert intracomunitar sau prin import din tări terte

 

(1) În cazul achizitionării de animale prin comert intracomunitar sau prin import din tări terte, medicul veterinar de liberă practică împuternicit derulează următoarele activităti:

a) verifică corespondenta dintre codurile de identificare si documentele însotitoare ale animalelor;

b) identifică, crotaliază si înregistrează, în termen de 7 zile de la data importului, animalele provenite din tările terte, în conformitate cu prevederile prezentelor norme metodologice; în cazul animalelor provenite din state membre ale Uniunii Europene, înregistrează animalul păstrând crotaliile din statul membru de origine; exceptie de la aceste prevederi fac porcinele ce au făcut obiectul schimbului intracomunitar din state membre ale Uniunii Europene, cărora li se aplică crotalia natională cu cod unic de identificare;

c) colectează toate pasapoartele bovinelor de la detinătorul animalelor si le predă la DSVSA în maximum 72 de ore de la colectare.

(2) Completarea formularului de identificare a animalelor si înregistrarea acestora în SNIIA constituie solicitarea eliberării de către DSVSA a noilor pasapoarte pentru bovinele provenite atât din statele membre ale Uniunii Europene, cât si din tările terte.

(3) Medicul veterinar de liberă practică împuternicit păstrează o copie a fiecărui pasaport predat la DSVSA, predă proprietarului animalelor exemplarul verde al formularului de identificare, transmite la DSVSA exemplarul albastru al acestuia si arhivează exemplarul rosu al formularului respectiv.

 

CAPITOLUL IV

Obligatiile medicului veterinar oficial

 

ARTICOLUL 14

Obligatiile medicului veterinar oficial al circumscriptiei sanitar-veterinare zonale cu privire la identificarea si înregistrarea animalelor

 

            Medicul veterinar oficial al circumscriptiei sanitar-veterinare zonale are următoarele obligatii:

            a) desfăsoară activităti de inspectie obligatorie în exploatatii;

            b) execută un program operational de monitorizare stabilit de ANSVSA, prin verificarea electronică, scriptică, cât si faptică a activitătilor de identificare si înregistrare a animalelor;

            c) aplică sanctiuni care îi vizează atât pe proprietarii sau detinătorii de animale, cât si pe medicii veterinari de liberă practică împuterniciti, în cazul încălcării măsurilor stabilite de prezentele norme metodologice.

 

ARTICOLUL 15

Obligatiile privind comertul intracomunitar cu animale din România către alte state membre ale Uniunii Europene si exportul de animale în tări terte, comertul intracomunitar cu animale din România către alte state membre ale Uniunii Europene

 

            Medicul veterinar oficial al circumscriptiei sanitar-veterinare zonale are următoarele obligatii:

            a) verifică dacă animalele destinate comertului intracomunitar sau exportului sunt identificate conform prezentelor norme metodologice si au pasapoarte, în cazul bovinelor;

            b) verifică concordanta dintre codul de identificare al animalelor înscris pe crotaliile auriculare si cel înscris pe documentele însotitoare;

c) păstrează si arhivează o copie a certificatului de sănătate pentru export sau comert intracomunitar;

d) înregistrează evenimentul în SNIIA, în termen de maximum 48 de ore de la emiterea certificatului de sănătate pentru export sau comert intracomunitar.

 

ARTICOLUL 16

Obligatiile medicului veterinar oficial al circumscriptiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor privind activitatea din abatoare

 

Medicul veterinar oficial al circumscriptiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor are următoarele obligatii:

a) arhivează cronologic formularele transmise de medicul veterinar oficial din abator;

b) înregistrează tăierea animalelor în SNIIA în aceeasi zi cu primirea documentelor transmise de medicul veterinar oficial din abator;

c) transmite la DSVSA, pe bază de proces-verbal de predare-primire, crotaliile animalelor tăiate, împreună cu pasapoartele, în cazul bovinelor, astfel:

1. o dată pe săptămână, în cazul abatoarelor care taie mai mult de 20 de capete/săptămână;

2. o dată pe lună, în cazul abatoarelor care taie mai putin de 20 de capete/săptămână.

 

ARTICOLUL 17

Obligatiile privind activitatea din abatoare pentru medicul veterinar oficial responsabil cu activitatea din abator

 

(1) Medicul veterinar oficial responsabil cu activitatea din abator are următoarele obligatii:

a) să efectueze, pentru fiecare pereche de crotalii recuperate de la animalele sacrificate, o sectiune transversală, perpendicular pe pinul de penetrare pentru partea „tată”, respectiv canal de jonctiune, pentru partea „mamă”; sectiunea este efectuată astfel încât să includă codul de bare înscris pe fiecare componentă a crotaliei;

b) să completeze pe pasaportul bovinei data tăierii si codul abatorului, să semneze si să parafeze pasaportul;

c) să preia exemplarele din formularele de miscare destinate DSVSA, precum si pasaportul fiecărui animal, în cazul bovinelor, si să le transmită medicului veterinar oficial al circumscriptiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, în maximum 72 de ore de la preluarea acestora;

d) să supravegheze distrugerea prin incinerare, prin grija proprietarului abatorului, a crotaliilor animalelor tăiate.

(2) Dacă medicul veterinar oficial responsabil cu activitatea din abator constată că un animal destinat tăierii:

a) mai are o singură crotalie, permite tăierea animalului pentru consum, în urma unei anchete oficiale din care reiese identitatea animalului;


b) nu are nicio crotalie, nu permite tăierea animalului si informează imediat medicul veterinar oficial al circumscriptiei sanitar-veterinare zonale, care desfăsoară o ancheta oficială si, în colaborare cu DSVSA, investighează locul de unde a fost adus respectivul animal si solicită informatii relevante despre detinătorul anterior al animalului; în functie de rezultatul anchetei, directorul DSVSA emite o autorizatie de tăiere a animalului pentru consum, cu informarea medicului veterinar oficial din abator, sau aplică prevederile art. 25 alin. (2).

(3) Procedura mentionată la alin. (2) poate fi urmată numai dacă animalul a fost însotit de un formular de miscare, iar în cazul bovinelor, si de pasaport, pe baza cărora se poate stabili originea animalului, în caz contrar aplicându-se prevederile art. 25 alin. (2).

 

ARTICOLUL 18

Obligatiile privind activitatea din unitătile de neutralizare a deseurilor de origine animală

 

            Medicul veterinar oficial înregistrează în SNIIA codurile de identificare ale animalelor înscrise în documentele de miscare care însotesc cadavrele care au intrat în unitatea de ecarisare.

 

ARTICOLUL 19

Obligatiile privind activitatea în târgurile de animale

 

Medicul veterinar oficial al circumscriptiei sanitar-veterinare zonale are următoarele obligatii:

a) să consemneze pe formularul de miscare dacă animalul si-a schimbat sau nu proprietarul si să înregistreze datele cu privire la noul proprietar si la exploatatia de destinatie, verificând totodată corectitudinea acestor date;

b) să arhiveze în dosare separate pentru fiecare zi de târg exemplarele verde-cupon ale formularului de miscare, care au însotit animalele la intrarea în târg;

c) să înregistreze în SNIIA în aceeasi zi trecerea animalelor prin târg.

 

CAPITOLUL V

Obligatiile DSVSA

 

ARTICOLUL 20

Obligatiile privind identificarea si înregistrarea exploatatiilor

 

(1) DSVSA, prin medicul veterinar oficial, este răspunzătoare pentru activitatea de înregistrare si actualizare a datelor privind exploatatiile comerciale, conform procedurilor prevăzute la art. 5.

(2) Pentru exploatatiile autorizate sanitar-veterinar, medicul veterinar oficial al circumscriptiei sanitar-veterinare zonale sau al circumscriptiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, după caz, efectuează înregistrarea solicitării de aprobare în RNE, la depunerea acesteia, unitatea aflându-se în curs de autorizare; SNIIA nu permite tranzactii de animale, având această destinatie doar după obtinerea autorizării sanitar-veterinare.

(3) La emiterea autorizării sanitar-veterinare de către DSVSA, unitatea este înregistrată în RNE cu starea „activă” prin proceduri generate de SNIIA.

(4) În cazul redeschiderii unei unităti a cărei activitate a fost închisă temporar, procedura de reautorizare se efectuează cu mentinerea codului de exploatatie avut initial.

(5) DSVSA completează datele de identificare ale exploatatiilor cu coordonatele geografice ale acestora, prin utilizarea aparatelor privind Sistemul de Pozitionare Globală, în momentul înregistrării în RNE, pentru exploatatiile comerciale, si în termen de maximum 2 săptămâni de la înregistrarea în RNE către medicul veterinar de liberă practică împuternicit, pentru exploatatiile nonprofesionale.

(6) DSVSA completează datele de identificare ale exploatatiilor deja înregistrate în RNE cu coordonatele geografice ale acestora, prin utilizarea aparatelor privind Sistemul de Pozitionare Globală, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme metodologice, pentru exploatatiile comerciale, si în termen de un an de la intrarea în vigoare a prezentelor norme metodologice, pentru exploatatiile nonprofesionale.

 

ARTICOLUL 21

Obligatiile privind gestiunea si controlul exploatatiilor

 

(1) DSVSA păstrează formularele si documentele primite de la medicul veterinar de liberă practică împuternicit sau de la medicul veterinar oficial pentru cel putin 3 ani, verifică introducerea datelor în RNE si SNIIA, monitorizează si controlează SNIIA.

(2) În completarea atributiilor prevăzute la art. 3 si 4, în cadrul activitătii de gestiune si control al exploatatiilor, DSVSA are următoarele obligatii:

a) să verifice toate formularele primite de la medicul veterinar de liberă practică împuternicit; în cazul formularelor incomplete sau completate incorect, îl informează pe medicul veterinar oficial, cerând corectarea greselilor;

b) să înregistreze în RNE cu stare „activă”, prin proceduri generate de SNIIA, toate unitătile;

c) să actualizeze pentru toate tipurile de unităti datele referitoare la starea acestora, respectiv suspendarea activitătii, închiderea sau redeschiderea acestora;

d) să distribuie cărtile de exploatatie, în termen de maximum 7 zile de la primirea lor, prin predare pe bază de semnătură către medicul veterinar de liberă practică împuternicit.

 

ARTICOLUL 22

Obligatiile privind monitorizarea identificării si înregistrării animalelor

 

DSVSA are următoarele obligatii:

a) să permită înregistrarea în SNIIA, la sediul DSVSA, de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit sau de către medicul veterinar oficial, prin descărcarea datelor sau introducerea lor, a formularelor prevăzute în anexele nr. 3, 4 si 5, în cazul în care acestia, pe considerente exclusiv de ordin tehnic, de natura imposibilitătii realizării unei conexiuni de comunicare punct la punct cu Baza natională de date, nu pot efectua înregistrarea datelor; constatarea imposibilitătii stabilirii conexiunii se face de DSVSA si de operatorul SNIIA;

b) să verifice din punct de vedere formal toate formularele primite; în cazul formularelor incomplete sau completate incorect, informează medicii veterinari oficiali, solicitând corectarea greselilor; corectura trebuie efectuată de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit care a emis documentul, în termen de 7 zile de la solicitarea medicului veterinar oficial;

c) să arhiveze toate formularele si documentele trimise de medicii veterinari de liberă practică împuterniciti sau de medicii veterinari oficiali si să le păstreze cel putin 3 ani;

d) să preia, să depoziteze la sediul DSVSA si să distribuie medicilor veterinari de liberă practică împuterniciti crotaliile, alte mărci de identificare, mijloacele electronice, mijloacele de aplicare, formularele si tehnica de calcul si comunicatii puse la dispozitie de către operatorul SNIIA sau de către ANSVSA, după caz;

e) să aloce electronic crotaliile, alte mărci de identificare, mijloacele electronice si formularele care au fost distribuite medicilor veterinari de liberă practică împuterniciti;


f) să verifice modul de alocare electronică a crotaliilor, a altor mărci de identificare si a mijloacelor electronice, efectuată de medicul veterinar de liberă practică împuternicit;

g) să înmâneze medicului veterinar de liberă practică împuternicit, pe bază de proces-verbal, componentele SNIIA prevăzute la lit. d);

h) să valideze tipărirea, pe baza situatiei computerizate generate de SNIIA, a pasapoartelor emise, în conditiile legii, pentru bovinele identificate si înregistrate, să le tipărească si să le transmită medicului veterinar de liberă practică împuternicit, în termen de 7 zile de la înregistrarea animalului în SNIIA;

i) să îi coordoneze si să îi instruiască pe cei implicati în activitatea de identificare si înregistrare a exploatatiilor si animalelor;

j) să preia crotaliile animalelor sacrificate, predate de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit sau de către medicul veterinar oficial, după caz, si să se asigure de distrugerea lor în conditiile legii;

k) să verifice înregistrarea în SNIIA a evenimentelor suferite de animale;

l) în urma verificărilor efectuate, să confirme si să certifice în scris realitatea, regularitatea si legalitatea actiunilor de identificare, crotaliere si înregistrare în Baza natională de date a animalelor, în vederea efectuării plătilor de către ANSVSA;

m) să desfăsoare activităti de inspectie obligatorie în exploatatii;

n) să aplice sanctiuni si să initieze investigatii care vizează proprietarii, detinătorii sau personalul implicat în activitatea de identificare si înregistrare a animalelor, în cazul încălcării prevederilor prezentelor norme metodologice;

o) să initieze măsuri de corectare a neconformitătilor constatate în urma investigatiilor prevăzute la lit. n).

 

ARTICOLUL 23

Obligatiile privind monitorizarea activitătii de tăiere a animalelor

 

            DSVSA are obligatia să verifice, în cadrul programului de monitorizare, crotaliile si pasapoartele, în cazul bovinelor, precum si documentele eliberate pentru animalele tăiate în abatoare sau în cazul sacrificărilor pentru consum propriu.

 

ARTICOLUL 24

Obligatiile privind intrările de animale prin comert intracomunitar sau prin import din tări terte

 

DSVSA are următoarele obligatii:

a) să verifice înregistrările animalelor si datele exploatatiei de destinatie în SNIIA;

b) să păstreze, în cazul în care există, pasapoartele animalelor provenite din tările terte, primite de la medicul veterinar de liberă practică împuternicit, pentru cel putin 3 ani;

c) să transmită la ANSVSA pasapoartele animalelor provenite din statele membre ale Uniunii Europene, în vederea trimiterii ulterioare a acestora către tara de origine;

d) să predea medicului veterinar de liberă practică împuternicit un nou pasaport pentru bovine, în termen de 7 zile de la înregistrarea animalului în SNIIA.

 

ARTICOLUL 25

Inspectie si control

 

(1) DSVSA efectuează inspectii si controale sanitar-veterinare în exploatatii, unitati, circumscriptii sanitar-veterinare de asistentă, circumscriptii sanitar-veterinare zonale, circumscriptii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, pe tematica identificării si înregistrării animalelor.

(2) Orice animal găsit neidentificat si fără pasaport, în cazul bovinelor, ori cu un pasaport pentru bovine care nu corespunde crotaliei este pus sub restrictie, izolat de restul animalelor si supus anchetei sanitar-veterinare oficiale; în acest caz, dacă în termen de 3 zile de la găsirea animalului nu se revendică dreptul de proprietate si nu se poate stabili de unde provine animalul, sunt aplicate prevederile legale în vigoare privind distrugerea animalului.

 

CAPITOLUL VI

Obligatiile ANSVSA

 

ARTICOLUL 26

Monitorizarea identificării si înregistrării animalelor si a exploatatiilor

 

(1) ANSVSA elaborează un plan anual de monitorizare a implementării activitătilor privind identificarea si înregistrarea animalelor si a exploatatiilor.

(2) ANSVSA, prin DSVSA, implementează anual planul de control pentru minimum 10% din exploatatii, în vederea verificării tuturor aspectelor prevăzute în prezentele norme metodologice.

(3) Toate deficientele găsite de medicii veterinari oficiali sunt raportate la DSVSA pentru luarea măsurilor de corectare; ANSVSA centralizează raportările efectuate de către DSVSA referitoare la rezultatele activitătilor privind identificarea si înregistrarea animalelor si a exploatatiilor.

 

ARTICOLUL 27

Obligatiile medicului veterinar oficial din postul de inspectie la frontieră în cazul importurilor de animale

 

Pentru fiecare transport de animale provenite din tările terte, medicul veterinar oficial din postul de inspectie la frontieră are următoarele obligatii:

a) să verifice corespondenta dintre documentele însotitoare si identificarea animalelor, efectuând controalele prevăzute de legislatia natională în vigoare;

b) să nu permită intrarea în tară decât a animalelor identificate si cu documente corespunzătoare.

 

ARTICOLUL 28

Obligatiile medicului veterinar oficial din postul de inspectie la frontieră în cazul exporturilor de animale

 

(1) În cazul exporturilor de animale, medicii veterinari oficiali din postul de inspectie la frontieră au următoarele obligatii:

a) să verifice identitatea animalelor si îndeplinirea de către acestea a cerintele prevăzute în prezentele norme metodologice;

b) să păstreze o copie a certificatului de sănătate pentru export.

(2) Medicul veterinar oficial din postul de inspectie la frontieră nu permite exportul pentru animalele care nu îndeplinesc cerintele prevăzute de prezentele norme metodologice.

 

CAPITOLUL VII

Prevederi finale

 

ARTICOLUL 29

 

(1) În cazul în care se înregistrează un număr mai mare de animale decât numărul de rânduri disponibile pe formularele din anexele nr. 3, 4 si 5, se utilizează formularul de continuare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 6.


(2) În cazul formularului de miscare este utilizat formularul de continuare, cu conditia ca acestea să fie eliberate doar pentru animalele care provin din aceeasi exploatatie si să aibă ca destinatie comună aceeasi exploatatie, inclusiv abator, păsune sezonieră, tabară de vară, stână sau centru de colectare.

(3) Este interzisă utilizarea formularului de continuare pentru animalele care au ca destinatie un târg de animale.

(4) În cazul utilizării formularului de continuare ca anexă la formularul de miscare, noul proprietar al animalelor are obligatia de a înmâna medicului veterinar de liberă practică împuternicit, în vederea înregistrării în SNIIA, o fotocopie a exemplarului

albastru al tuturor formularelor de continuare preluate de la vechiul proprietar.

(5) Formularele necesare activitătii de identificare si înregistrare tipărite anterior intrării în vigoare a prezentele norme metodologice pot fi utilizate până la epuizarea stocului.

(6) Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

(7) Prezentele norme metodologice nu se aplică în cazul identificării si înregistrării porcinelor din exploatatiile comerciale industriale.

 

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

 

INFORMATII MINIME

continute de registrul exploatatiei

 

Registrul exploatatiei trebuie să cuprindă următoarele informatii, actualizate la zi:

a) date referitoare la exploatatie:

1. codul de identificare a exploatatiei;

2. adresa exploatatiei;

3. numele si adresa detinătorului;

b) date referitoare la animalele din exploatatie:

1. codul de identificare a animalului;

2. data nasterii;

3. data identificării;

4. sexul;

5. rasa si genotipul, dacă se cunosc;

6. ziua, luna si anul în care animalul a decedat în exploatatie;

7. informatii despre orice înlocuire a crotaliilor sau a dispozitivelor electronice;

c) date referitoare la animalele nou-intrate în exploatatie:

1. codul de identificare a animalului;

2. codul de identificare a exploatatiei de la care animalele au fost transferate;

3. data intrării;

4. seria si numărul formularului de miscare;

d) date referitoare la animalele care părăsesc exploatatia:

1. codul de identificare a exploatatiei sau a abatorului de destinatie;

2. data plecării;

3. seria si numărul formularului de miscare;

4. numărul de înmatriculare al mijlocului de transport, inclusiv remorca;

e) date referitoare la controlul autoritătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor competente:

1. în cazul exploatatiilor nonprofesionale, reprezentantul DSVSA parafează, stampilează si semnează pe verso fiecare formular existent în registrul exploatatiei la data efectuării controlului, consemnând de asemenea si data efectuării acestuia;

2. în cazul exploatatiilor comerciale, registrul exploatatiei prevede si o rubrică unde reprezentantul DSVSA consemnează data efectuării controlului si aplică parafa, stampila si semnătura.

 

ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

 

INFORMATII

continute de cartea/cardul de exploatatie

 

Cartea/cardul de exploatatie contine cel putin următoarele informatii:

a) codul exploatatiei;

b) adresa exploatatiei;

c) numele, prenumele/denumirea si CNP/CUI ale proprietarului exploatatiei;

d) adresa proprietarului exploatatiei.

 

ANEXA Nr. 3

la normele metodologice

 

FORMULAR DE IDENTIFICARE*

- model -

 

Formularul de identificare - formularul 1 - este emis în 3 exemplare pe hârtie autocopiativă, în carnete de câte 50 de formulare, fiecare carnet având 150 de file, astfel:

1. exemplarul 1 - albastru - este destinat DSVSA;

2. exemplarul 2 - rosu - este destinat medicului veterinar de liberă practică împuternicit;

3. exemplarul 3 - verde - este destinat proprietarului exploatatiei si reprezintă o componentă a registrului exploatatiei.


*) Formularul de identificare este reprodus în facsimil.

 

ANEXA Nr. 4

la normele metodologice

 

FORMULAR DE MISCARE*)

- model -

 

Formularul de miscare - formularul 2 - este emis în 3 exemplare pe hârtie autocopiativă, cu melanj fluorescent, în carnete de câte 50 de formulare, fiecare carnet având 150 de file, astfel;

a) exemplarul 1 - albastru:

1. matca este destinată medicului de liberă practică împuternicit în a cărui rază teritorială îsi desfăsoară activitatea noul proprietar al animalului;

2. cuponul detasabil este destinat noului proprietar al animalului;

b) exemplarul 2 - rosu:

1. matca este destinată medicului de liberă practică împuternicit emitent;

2. cuponul detasabil este destinat medicului de liberă practică împuternicit emitent;

c) exemplarul 3 - verde:

1. matca este destinată proprietarului animalului;

2. cuponul detasabil este destinat medicului veterinar oficial al circumscriptiei sanitar-veterinare zonale.


*) Formularul de miscare este reprodus în facsimil.

 


ANEXA Nr. 5

la normele metodologice

 

FORMULAR DE DECLARARE EVENIMENT*)

- model -

 

Formularul de declarare eveniment - formularul 3 - este emis în 3 exemplare pe hârtie autocopiativă, cu melanj fluorescent, în carnete de câte 50 de formulare, fiecare carnet având 150 de file, astfel:

a) exemplarul 1 - albastru - este destinat DSVSA;

b) exemplarul 2 - rosu - este destinat medicului veterinar de liberă practică împuternicit;

c) exemplarul 3 - verde - este destinat proprietarului animalului.

 

ANEXA Nr. 6

la normele metodologice

 

FORMULAR DE CONTINUARE*)

- model -

 

Formularul de continuare - formularul 4 - este emis în 3 exemplare pe hârtie autocopiativă, cu melanj fluorescent, în carnete de câte 50 de formulare, fiecare carnet având 150 de file, astfel:

a) exemplarul 1 - albastru - este destinat DSVSA sau noului proprietar al animalului, în cazul în care reprezintă anexă

la formularul de identificare, formularul de miscare sau la formularul de declarare eveniment;

b) exemplarul 2 - rosu - este destinat medicului veterinar de liberă practică împuternicit;

c) exemplarul 3 - verde - este destinat proprietarului exploatatiei si reprezintă o componentă a registrului exploatatiei.


*) Formularul de continuare este reprodus în facsimil.

 

ANEXA Nr. 7

la normele metodologice

 

PASAPORT PENTRU ANIMALELE DIN SPECIA BOVINE*)

- model -

 

Pasaportul pentru animalele din specia bovine - formularul 5 - este emis într-un exemplar si este destinat proprietarului de animale.

Pasaportul pentru animalele din specia bovine se tipăreste de către DSVSA pe hârtie Laser-Copier - 160 g/m2.

Pasaportul pentru animalele din specia bovine se marchează în coltul din dreapta sus, înainte de serie, cu timbru sec cu diametrul exterior de 30 mm, în care se înscriu: ANSVSA, iar central DSVSA si abrevierea judetului.


*) Pasaportul pentru animalele din specia bovine este reprodus în facsimil.


 

ANEXA Nr. 8

la normele metodologice

 

SPECIFICATII TEHNICE

ale crotaliilor utilizate pentru identificarea animalelor

 

SECTIUNEA 1

Specificatii tehnice ale crotaliilor utilizate pentru identificarea bovinelor

 

1. Codul de pe crotalia utilizată pentru identificarea bovinelor trebuie să contină următoarele:

a) numele producătorului, inscriptionat în partea de sus a crotaliei, unde este prevăzut sistemul de prindere a celor două părti;

b) dedesubt, codul de tară, reprezentat de două litere majuscule cu înăltimea de 0,8 cm, care semnifică codul ISO al tării, respectiv RO;

c) acronimul autoritătii centrale sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, inscriptionat sub codul de tară, cu litere majuscule cu înăltimea de 0,8 cm, respectiv ANSVSA;

d) sigla producătorului si data fabricatiei crotaliei, inscriptionate în stânga acronimului; numărul duplicatului crotaliei, inscriptionat cu cifre romane, în dreapta acronimului, dacă este cazul; prima crotalie poartă cifra I;

e) codul de bare, dispus sub acronim pe un singur rând si constituit din maximum 12 pozitii de grosimi diferite, cu înăltimea de 0,8 cm, corespunzând cifrelor care se înscriu dedesubt;

f) un sir de 8 cifre cu înăltimea de 0,5 cm, înscris sub codul de bare, care au următoarea semnificatie: primele două cifre reprezintă codul judetului, a treia cifră reprezintă cifra de control, iar restul de 5 cifre reprezintă primele cifre din numărul de ordine al animalului;

g) ultimul rând de caractere este format din 4 cifre cu înăltimea de 2 cm, care reprezintă ultimele 4 dintre cele 9 cifre ale numărului de ordine al animalului.

2. Codul de identificare a bovinei este format din 14 caractere care sunt mentionate în bazele de date, respectiv două litere urmate de codul numeric format din 12 cifre; caracterele respective au următoarea semnificatie:

a) primele două sunt litere si reprezintă codul ISO al tării, respectiv RO;

b) următoarele două sunt cifre si reprezintă codul judetului, respectiv de la 01 la 42;

c) următorul caracter este cifra pentru control;

d) următoarele 9 caractere sunt cifre si reprezintă numărul de ordine al animalului.

3. Bovinele destinate pentru evenimente culturale si sportive, cu exceptia expozitiilor si târgurilor fără vânzare, pot să fie identificate, în locul crotaliei, cu un sistem de identificare care oferă garantii echivalente si care este autorizat de către ANSVSA.

4. Crotalia trebuie să aibă două părti ce vor fi inscriptionate identic; aceste două părti componente ale crotaliei trebuie să se poată misca una fată de alta după aplicarea la urechea animalului; distanta dintre cele două părti componente ale crotaliei trebuie să fie cuprinsă între 9 si 12 mm; cele două părti componente ale fiecărei crotalii trebuie să poată fi separate, după aplicare, numai prin ruperea definitivă a mijlocului de unire dintre ele, fără posibilitatea de a se reasambla; mijlocul de legătură dintre cele două părti componente ale unei crotalii trebuie să suporte o tractiune de 300 N, măsurată în plan axial, caracteristică ce trebuie să se mentină o perioadă de cel putin 7 ani.

5. Modelul de crotalie trebuie să fie proiectat astfel încât să se poată introduce doar într-o anumită pozitie în clestele de aplicare.

6. Crotalia trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

a) să poată fi folosită doar o singură dată;

b) numărul acesteia să nu se repete;

c) să fie durabilă si greu de deteriorat;

d) să fie lipsită de nocivitate.

7. Aplicarea crotaliilor la urechile animalului se face cu un cleste special; instructiunile de utilizare, împachetarea si transportul acestuia trebuie să corespundă cerintelor stabilite de ANSVSA. Clestele de aplicare a crotaliilor trebuie:

a) să aibă mentionat numele producătorului;

b) să fie construit astfel încât aplicarea crotaliei să se poată face într-un singur mod;

c) să se deschidă usor si să poată fi manevrat cu o singură mână;

d) să nu producă urechii leziuni nedorite.

8. Cifrele si literele înscrise pe crotalie, precum si codul de bare trebuie să fie de culoare neagră, iar culoarea crotaliei auriculare trebuie să fie galben-lămâie.

9. Materialul din care sunt confectionate crotaliile auriculare trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

a) să nu contină substante nocive;

b) să fie conform cu prevederile legislatiei în vigoare referitoare la reciclare;

c) să nu producă reactii alergice;

d) să nu influenteze negativ procesul de vindecare a leziunilor produse de aplicare;

e) să nu se deformeze la temperaturi cuprinse între -20°C si +40°C sau sub influenta luminii ultraviolete normale.

10. Toate caracterele precizate mai sus trebuie să rămână inscriptionate pe crotalie pentru o perioadă de cel putin 7 ani si nu trebuie să poată fi îndepărtate prin spălare sau stergere cu hârtie abrazivă.

11. Crotalia trebuie să fie usor de aplicat, fără a necesita o dexteritate deosebită.

 

SECTIUNEA a 2-a

Specificatii tehnice ale crotaliilor utilizate pentru identificarea porcinelor

 

1. Crotalia utilizată pentru identificarea porcinelor se aplică la urechea animalului si poartă un cod de înregistrare unic.

2. Crotalia trebuie aplicată într-o pozitie în care este usor vizibilă de la distantă.

3. Crotalia trebuie să poarte inscriptionate următoarele:

a) acronimul autoritătii centrale sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, cu litere majuscule, respectiv ANSVSA, inscriptionat în partea de sus a crotaliei, unde este prevăzut sistemul de prindere a celor două părti;

b) codul de bare, reprezentând codul de identificare a animalului;

c) codul ISO al tării, respectiv RO pentru România, urmat de 3 cifre: prima cifră reprezintă specia, respectiv 3 - porcine, iar următoarele două cifre reprezintă numărul seriilor de câte 9.999.999 de crotalii - de exemplu: 01 pentru prima serie de 9.999.999 de crotalii, 02 pentru a doua serie de 9.999.999 de crotalii etc; toate aceste caractere au înăltimea de 4 mm;

d) ultimul rând de caractere este format din 7 cifre, grupate semantic, cu înăltimea de 5 mm.

4. Codul de identificare a animalului este format din 12 caractere alfanumerice, literele RO urmate de 10 cifre.

5. Crotalia trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

a) să fie formată din două părti, adică partea „tată” si partea „mamă”;

b) partea „tată” să aibă minimum două caneluri de tăiere;

c) decupajul realizat prin tăiere trebuie să fie mai mare decât pinul de penetrare, astfel încât crotalia să se poată roti liber în jurul axei;

d) canalul de jonctiune din partea „mamă” să fie de tip „deschis”;


e) corpul conic al pinului de penetrare să fie din material dur, eventual metalic, celelalte părti fiind din material mai moale;

f) pinul conic să permită ventilarea si aerarea;

g) să fie confectionată din poliuretan sau orice alt material plastic;

h) să fie reciclabilă;

i) să fie rezistentă la temperaturi ambientale ridicate/scăzute si să fie usor de citit pe toată durata vietii animalului;

j) să nu contină substante care sunt nocive;

k) să nu fie reutilizabilă;

l) imprimarea să fie lizibilă prin tehnologie laser si imposibil de modificat;

m) imprimarea să fie realizată exclusiv pe partea „tată”;

n) să confere o cât mai bună si cât mai rapidă vindecare auriculară;

o) aplicarea crotaliei să nu se facă prin presare, ci prin incizie a auriculului la momentul aplicării crotaliei, astfel încât pielea să fie tăiată si nu presată în crotalia „mamă”.

 

SECTIUNEA a 3-a

Specificatii tehnice ale crotaliilor utilizate pentru identificarea ovinelor si caprinelor

 

1. Crotaliile de identificare a ovinelor si caprinelor se aplică la urechea animalului si poartă un cod de înregistrare unic.

2. Crotalia trebuie aplicată într-o pozitie în care este usor vizibilă de la distantă.

3. Crotalia trebuie să poarte inscriptionate următoarele:

a) acronimul autoritătii centrale sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, cu litere majuscule, respectiv ANSVSA, inscriptionat în partea de sus a crotaliei, unde este prevăzut sistemul de prindere a celor două părti;

b) codul de bare, reprezentând codul de identificare a animalului;

c) codul ISO al tării, respectiv RO pentru România, urmat de 3 cifre: prima reprezintă specia, respectiv 1 - ovine,

2 - caprine, iar următoarele două reprezintă numărul seriilor de câte 9.999.999 de crotalii - de exemplu: 01 pentru prima serie de 9.999.999 de crotalii, 02 pentru a doua serie de 9.999.999 de crotalii etc.; toate aceste caractere au înăltimea de 4 mm;

d) ultimul rând de caractere este format din 7 cifre, grupate semantic, cu înăltimea de 5 mm.

4. Codul de identificare a animalului este format din 12 caractere alfanumerice, literele RO urmate de 10 cifre.

5. Crotalia trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

a) să fie formată din două părti, adică partea „tată” si partea „mamă”;

b) partea „tată” să aibă minimum două caneluri de tăiere;

c) decupajul realizat prin tăiere să fie mai mare decât pinul de penetrare, astfel încât crotalia să se poată roti liber în jurul axei;

d) canalul de jonctiune din partea „mamă” să fie de tip „deschis”;

e) corpul conic al pinului de penetrare să fie din material dur, eventual metalic, celelalte părti fiind din material mai moale;

f) pinul conic să permită ventilarea si aerarea;

g) să fie confectionată din poliuretan sau orice alt material plastic;

h) să fie reciclabilă;

i) să fie rezistentă la temperaturi ambientale ridicate/scăzute si să fie usor de citit pe toată durata vietii animalului;

j) să nu contină substante care sunt nocive;

k) să nu fie reutilizabilă;

l) imprimarea să fie lizibilă, prin tehnologie laser si imposibil de modificat;

m) imprimarea să fie realizată exclusiv pe partea „tată”;

n) să confere o cât mai bună si cât mai rapidă vindecare auriculară;

o) aplicarea crotaliei să nu se facă prin presare, ci prin incizie a auriculului la momentul aplicării crotaliei, astfel încât pielea să fie tăiată si nu presată în crotalia „mamă”.

 

ANEXA Nr. 9

la normele metodologice

 

REGISTRUL DE NOTIFICĂRI

- model -

 

Registrul de notificări este întocmit de fiecare medic veterinar de liberă practică împuternicit, respectând modelul prezentat; fiecare foaie este numerotată si are aplicată stampila circumscriptiei sanitar-veterinare zonale; pe coperta registrului de notificări este înscris numărul de înregistrare din evidenta existentă la circumscriptia sanitar-veterinară zonală în a cărei rază teritorială se găseste circumscriptia sanitar-veterinară de asistentă.

Registrul de notificări trebuie pus la dispozitia proprietarilor de exploatatii si proprietarilor de animale, zilnic, la sediul circumscriptiei sanitar-veterinare de asistentă sau în alt loc cu privire la care proprietarii au fost înstiintati de medicul veterinar de liberă practică împuternicit.

 

Registrul pentru notificările proprietarilor

 

Nr. crt.

Nume proprietar

Cod exploatatie

Tip eveniment

Specia

Nr. de animale

Data notificării

Semnătură proprietar

Data estimativă de răspuns la notificare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR

 

ORDIN

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a comisiei de evaluare si selectare a centrelor de consultantă si informare a consumatorilor, din cadrul asociatiilor de consumatori, care primesc sume de la bugetul de stat

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finantărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităti nonprofit de interes general, cu modificările si completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 712/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind înfiintarea si functionarea centrelor de consultantă si informare a consumatorilor, precum si modul de constituire a surselor de finantare al acestora, ale Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 306/2008 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea criteriilor de evaluare si selectare a centrelor de consultantă si informare a consumatorilor, din cadrul asociatiilor de consumatori, care primesc sume de la bugetul de stat,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 748/2007 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, cu modificările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare si functionare a comisiei de evaluare si selectare a centrelor de consultantă si informare a consumatorilor, din cadrul asociatiilor de consumatori, care primesc sume de la bugetul de stat, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

Gheorghe Ciubotaru

 

Bucuresti, 4 noiembrie 2008.

Nr. 353.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de organizare si functionare a comisiei de evaluare si selectare a centrelor de consultantă si informare a consumatorilor, din cadrul asociatiilor de consumatori, care primesc sume de la bugetul de stat

 

Art. 1. - Se constituie în cadrul Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor comisia de evaluare si selectare a centrelor de consultantă si informare a consumatorilor, din cadrul asociatiilor de consumatori, care primesc sume de la bugetul de stat, denumită în continuare comisie.

Art. 2. - Comisia evaluează si selectează centrele de consultantă si informare a consumatorilor, denumite în continuare centre, din cadrul asociatiilor de consumatori, care solicită sume de la bugetul de stat. Evaluarea si selectarea centrelor se face conform Procedurii privind stabilirea criteriilor de evaluare si selectare a centrelor de consultantă si informare a consumatorilor, din cadrul asociatiilor de consumatori, care primesc sume de la bugetul de stat, denumită în continuare procedură, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 306/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 717 din 22 octombrie 2008.

Art. 3. - Comisia este formată din 5 membri cu drept de vot, dintre care unul are calitatea de presedinte. În activitatea sa, comisia este sprijinită de un secretar. Componenta comisiei se stabileste prin ordin al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, pe baza criteriilor de competentă.

Art. 4. - Comisia are următoarele atributii:

a) se reuneste ori de câte ori este necesar pentru evaluarea si selectarea centrelor din cadrul asociatiilor de consumatori care solicită sume de la bugetul de stat;

b) analizează continutul documentatiei depuse de centrele solicitante si verifică respectarea de către acestea a conditiilor cerute de procedură;

c) solicită, după caz, alte documente necesare evaluării si selectării centrelor;

d) evaluează si selectează centrele si stabileste punctajul final obtinut de către acestea;

e) punctajul final obtinut de către centrele solicitante se stabileste ca medie aritmetică a punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei;

f) departajarea centrelor care au obtinut acelasi punctaj se face în favoarea centrului care a obtinut un punctaj superior la unul dintre următoarele criterii, în următoarea ordine:

1. contributia proiectului la cresterea nivelului de informare si educare al consumatorilor;

2. relevanta strategică a optiunilor programelor sau a proiectelor centrului în raport cu cerintele de informare, consiliere si educare a consumatorilor;

3. modul de utilizare a sumelor primite;

4. oportunitatea programelor, proiectelor si actiunilor dezvoltate de centru în raport cu nevoile consumatorilor;

5. efectele multiplicatoare ale activitătii centrului;

6. solvabilitatea financiară a centrului;

g) propune spre aprobare presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor lista centrelor selectionate pentru finantare. Termenul de predare a listei este de maximum


30 de zile de la data-limită a depunerii cererilor de finantare de către centre;

h) informează centrele solicitante asupra rezultatelor evaluării si selectării acestora, prin publicarea listei cu centrele ce au fost selectate pentru finantare pe site-ul www. anpcnet. ro si la sediul Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor;

i) solutionează contestatiile depuse.

 

Sarcini si responsabilităti

 

Art. 5. - Sarcinile si responsabilitătile presedintelui comisiei sunt următoarele:

a) reprezintă comisia în relatiile cu conducerea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor si a centrelor ce au solicitat sume de la bugetul de stat;

b) convoacă, coordonează si conduce sedintele comisiei;

c) acordă punctajul individual fiecărui centru solicitant;

d) coordonează activitatea secretarului comisiei.

Art. 6. - Sarcinile si responsabilitătile membrilor comisiei sunt următoarele:

a) primesc conform opisului întocmit de secretarul comisiei documentatia centrelor ce au solicitat fonduri de la bugetul de stat;

b) aplică grila de evaluare prevăzută în anexa la prezentul regulament si acordă individual punctajul pentru fiecare centru;

c) stabilesc punctajul final obtinut de fiecare centru;

d) întocmesc si semnează lista cu clasamentul si punctajul final ale centrelor;

e) semnează procesele-verbale ale comisiei. Art. 7. - Sarcinile si responsabilitătile secretarului comisiei sunt următoarele:

a) primeste si verifică conformitatea copiilor cu originalul documentatiei depuse de centrele solicitante;

b) asigură înregistrarea documentatiei centrelor într-un opis, în două exemplare, pe care, după caz, îl semnează împreună cu împuternicitii centrului ce a solicitat fonduri de la bugetul de stat;

c) arhivează opisul documentatiei centrelor ce au solicitat sume de la bugetul de stat si registrul de procese-verbale ale sedintelor comisiei si verifică dacă acestea au fost semnate de către toti membrii comisiei;

d) predă documentele care au stat la baza evaluării si selectării centrelor Directiei economice, investitii si resurse umane.

 

Dispozitii finale

 

Art. 8. - Rezultatul evaluării si selectării centrelor poate fi contestat în termen de 3 zile de la data afisării acestuia pe site-ul si la sediul Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor. Contestatia se depune în scris la sediul Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor. Răspunsul la contestatie se dă de către comisie în termen de două zile de la data înregistrării.

Art. 9. - Documentele care au stat la baza evaluării si selectării centrelor se arhivează timp de 5 ani.

 

ANEXĂ

la regulament

 

GRILA DE EVALUARE

a centrului din cadrul asociatiei de consumatori ...............................

 

Denumirea asociatiei............................................................................................................................................................

Adresa ...............................................................................................................................................................................

Persoana de contact.........................................................., telefon/fax.................................................., e-mail....................

 

Etapa 1

Verificarea respectării termenului de depunere a documentatiei

Nr.........../data........înregistrării la Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor

Rezultatul etapei (se bifează):

Documenta t ia a fost depusă în termenul legal, procesul de evaluare continuă.

Documentatia nu a fost depusă în termenul legal, procesul de evaluare este sistat.

 

Membrii comisiei (numele si prenumele)

Semnătura

Data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa 2

Verificarea eligibilitătii Rezultatul etapei (se bifează)

Asociatia de consumatori este eligibilă, procesul de evaluare continuă.

Asociatia de consumatori nu este eligibilă, procesul de evaluare este sistat.

 

Membrii comisiei (numele si prenumele)

Semnătura

Data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           


Etapa 3

Evaluarea capacitătii operationale si financiare a centrului din cadrul asociatiei de consumatori........................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Criteriul

Membrii comisiei (numele si prenumele)

Punctajul acordat

Semnătura/Data

1.

Nivelul si calitatea serviciilor de informare si consultantă asigurate de centru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Calificarea angajatilor centrului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Experienta centrului în derularea de proiecte, programe si actiuni în domeniul informării si consilierii consumatorilor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Oportunitatea programelor, proiectelor si actiunilor dezvoltate de centru în raport cu nevoile consumatorilor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Efectele multiplicatoare ale activitătii centrului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Solvabilitatea financiară

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Colaborările si parteneriatele încheiate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa 4

Evaluarea proiectelor de functionare a centrului din cadrul asociatiei de consumatori ........................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Criteriul

Membrii comisiei (numele si prenumele)

Punctajul acordat

Semnătura/Data

1.

Contributia proiectului la cresterea nivelului de informare si educare a consumatorilor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Relevanta strategică a optiunilor în raport cu cerintele de informare, consiliere si educare a consumatorilor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Utilizarea sumelor primite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Descrierea activitătilor care urmează a fi desfăsurate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Strategia de comunicare aleasă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinantării si a cofinantării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul national de dezvoltare, în bugetul institutiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 249/2007, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 911/2007

 

Având în vedere dispozitiile:

- art. II din Ordonanta Guvernului nr. 19/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinantării si a cofinantării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul national de dezvoltare, în bugetul institutiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă;

- Hotărârii Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul institutional de coordonare si de gestionare a instrumentelor structurale;

- Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare;

- Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale;

- Regulamentului Consiliului nr. 1.083/2006 privind stabilirea cadrului general pentru Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european si Fondul de coeziune si abrogarea Regulamentului Consiliului nr. 1.260/1999;

- Regulamentului Comisiei nr. 1.828/2006 privind stabilirea regulilor de implementare a Regulamentului Consiliului nr. 1.083/2006 privind stabilirea cadrului general pentru Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european si Fondul de coeziune si abrogarea Regulamentului Consiliului nr. 1.260/1999,

în temeiul art. 11 alin. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul economiei si finantelor emite următorul ordin:

Art. I. - Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinantării si a cofinantării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul national de dezvoltare, în bugetul institutiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 249/2007, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 911/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 591 din 28 august 2007, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 3, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) si (6), cu următorul cuprins:

„(5) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), în cazul proiectelor finantate prin Programul operational sectorial Dezvoltarea resurselor umane, care nu se încadrează în prevederile alin. (4), sumele prevăzute la alin. (1) sunt transferate beneficiarilor cu conditia existentei documentelor mentionate la alin. (3) lit. a) si c). Dovada respectării conditiei prevăzute la alin. (3) lit. b) trebuie făcută în termen de cel mult un an de la data semnării contractului de finantare cu Autoritatea de management.

(6) În cazul în care nu se face dovada încheierii unui contract de furnizare de bunuri/prestare de servicii/executie de lucrări între beneficiar si un operator economic în conditiile prevăzute la alin. (5), Autoritatea de management are responsabilitatea recuperării sumelor prevăzute la alin. (1).”

2. Articolul 22 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 22. - Prevederile contractelor/deciziilor/ordinelor de finantare aflate în derulare se modifică si/sau se completează prin acte aditionale în termen de 30 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prevederilor prezentelor norme metodologice.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 6 noiembrie 2008.

Nr. 3.285.