MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 768         LEGI, DECRETE, HOTĂRĀRI SI ALTE ACTE         Vineri, 14 noiembrie 2008

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

            269. - Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 96/2007 privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum si īnfiintarea, organizarea si functionarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romānia

 

            1.081. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 96/2007 privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum si īnfiintarea, organizarea si functionarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romānia

 

            270. - Lege pentru modificarea Legii nr. 17/2000 privind asistenta socială a persoanelor vārstnice

 

            1.082. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 17/2000 privind asistenta socială a persoanelor vārstnice

 

            271. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 59/2008 pentru modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu īncepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate īn străinătate ori constituite īn prizonieri

 

            1.083. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 59/2008 pentru modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu īncepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate īn străinătate ori constituite īn prizonieri

 

            278. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate

 

            1.090 - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

            1.405. - Hotărāre pentru modificarea pozitiei 12 din anexa nr. 99 la Hotărārea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Dolj, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Dolj

 

            1.406. - Hotărāre privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării īn domeniul public al municipiului Satu Mare si īn administrarea Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, judetul Satu Mare

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

            228. - Decizie pentru numirea domnului Radu Constantin Ragea īn functia de subsecretar de stat la Ministerul Justitiei

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            93. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unitătilor care produc, procesează, depozitează, transportă si/sau distribuie produse de origine animală

 

            5.869. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului pentru modalitatea de aplicare a unor prevederi ale Ordonantei Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda īn anul 2008 personalului din īnvătămānt

 

 Rectificări la:

 - Ordinul ministrului justitiei nr. 746/C/2008;


 - Ordinul ministrului justitiei nr. 1.489/C/2008;

 - Ordinul ministrului justitiei nr. 1.589/C/2008;

 - Ordinul ministrului justitiei nr. 2.356/C/2008

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea si completarea Legii nr. 96/2007 privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum si īnfiintarea, organizarea si functionarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romānia

 

Parlamentul Romāniei adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Legea nr. 96/2007 privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum si īnfiintarea, organizarea si functionarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romānia, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 267 din 20 aprilie 2007, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) Profesia de tehnician dentar se exercită, pe teritoriul Romāniei, īn conditiile prezentei legi, de către persoanele fizice posesoare ale unui titlu oficial de calificare īn profesia de tehnician dentar, care pot fi:

a) cetăteni ai statului romān;

b) cetăteni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinānd Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene;

c) membri de familie ai unui cetătean al unuia dintre statele prevăzute la lit. b), asa cum sunt definiti la art. 2 alin. (1) pct. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulatie pe teritoriul Romāniei a cetătenilor statelor membre ale Uniunii Europene si Spatiului Economic European, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 260/2005, cu modificările si completările ulterioare;

d) cetăteni ai statelor terte, beneficiari ai statutului de rezident permanent īn Romānia;

e) beneficiari ai statutului de rezident pe termen lung, acordat de către unul dintre statele prevăzute la lit. b).

(2) Īn sensul prezentei legi, prin titlu oficial de calificare īn profesia de tehnician dentar se īntelege diplomele, titlurile sau certificatele care atestă formarea si perfectionarea īn profesia de tehnician dentar, dobāndite de persoanele prevăzute la alin. (1) īn Romānia sau īntr-un stat membru al Uniunii Europene, īntr-un stat apartinānd Spatiului Economic European sau īn Confederatia Elvetiană si recunoscute conform legii.

(3) Diplomele, titlurile sau certificatele care atestă formarea si perfectionarea īn profesia de tehnician dentar, dobāndite īntr-un alt stat decāt cele prevăzute la alin. (2) de către persoanele prevăzute la alin. (1), se echivalează potrivit legii. Exceptie de la aceste prevederi fac cele care au fost recunoscute de un stat membru al Uniunii Europene, de un stat apartinānd Spatiului Economic European sau de Confederatia Elvetiană.”

2. La articolul 3 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Ordinul Tehnicienilor Dentari din Romānia are obligatia furnizării datelor si a informatiilor privind exercitarea profesiei de tehnician dentar către coordonatorul national de recunoastere a calificărilor profesionale.”

3. Articolul 4 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - Profesia de tehnician dentar se exercită īn regim independent si/sau īn regim salarial, cu respectarea prevederilor prezentei legi.”

4. La articolul 7, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) Profesia de tehnician dentar poate fi exercitată pe teritoriul Romāniei de orice persoană prevăzută la art. 1 alin. (1), care īndeplineste următoarele conditii:

a) este posesoare a unui titlu oficial de calificare īn profesia de tehnician dentar, prevăzut de prezenta lege;

b) este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea acestei profesii;

c) nu are antecedente penale;

d) este membră a Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romānia.”

5. La articolul 8, litera d) se modifică si va avea următorul cuprins:

„d) să se perfectioneze prin programe cu continut si durată specifice, īn specializările prevăzute de prezenta lege;”.

6. La articolul 9, litera c) se modifică si va avea următorul cuprins:

„c) să se pregătească prin programe de educatie profesională continuă, avizate de Ordinul Tehnicienilor Dentari din Romānia si de Centrul National de Perfectionare īn Domeniul Sanitar;”.

7. Articolul 10 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 10. - (1) Exercitarea profesiei de tehnician dentar se face pe baza certificatului de membru al Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romānia, eliberat pe baza următoarelor documente:

a) diploma, titlul sau certificatul de absolvire a unei forme de īnvătămānt cu profil de tehnică dentară;

b) certificatul de cazier judiciar;

c) certificatul de sănătate fizică si psihică.

(2) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. c) este valabil 3 luni de la data emiterii.”

8. Articolul 11 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 11. - (1) Īn Romānia, accesul tehnicienilor dentari cetăteni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene la activitătile profesionale exercitate īn regim temporar sau ocazional, precum si recunoasterea titlurilor oficiale de calificare de tehnician dentar, eliberate de aceste state persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1), se fac īn conditiile prevăzute de Legea nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romānia, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Prin exceptie de la prevederile art. 10, īn caz de prestare temporară sau ocazională de servicii, tehnicienii dentari care īntrunesc conditiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. b), c) sau e) trebuie să īnstiinteze Ministerul Sănătătii Publice cu privire la prestarea temporară sau ocazională de servicii medicale pe teritoriul Romāniei si să fie īnregistrati pe această perioadă la Ordinul Tehnicienilor Dentari din Romānia.”


9. Articolul 12 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - Īn Romānia, formarea tehnicienilor dentari se realizează īn institutii de īnvătămānt de profil recunoscute de lege.”

10. Articolul 13 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - (1) Specializarea tehnicianului dentar se realizează prin programe specifice, cu durată de 6 luni, īn unităti de īnvătămānt cu profil de tehnică dentară acreditate.

(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) tehnicienii dentari cu vechime de cel putin 5 ani īn domeniul tehnicii dentare sau īn institutii de īnvătămānt si cercetare cu profil biomedical.”

11. Articolul 14 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 14. - Programele de pregătire profesională continuă se realizează de furnizori acreditati, cu avizul Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romānia.”

12. Articolul 16 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 16. - Activitătile de tehnică dentară se exercită īn Romānia cu titlul profesional de tehnician dentar.”

13. Articolul 17 se abrogă.

14. La articolul 26, literele d), h) si k) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„d) elaborează Codul de etică si deontologie a profesiei de tehnician dentar;

...............................................................................................

h) elaborează reglementările privind īnregistrarea īn Registrul unic al tehnicienilor dentari din Romānia;

...............................................................................................

k) īntocmeste, actualizează permanent Registrul unic al tehnicienilor dentari din Romānia si administrează pagina de internet pe care este publicat.”

15. La articolul 27, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 27. - (1) Membrii Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romānia sunt īnscrisi īn Registrul unic al tehnicienilor dentari din Romānia.”

16. La articolul 42 alineatul (1), litera d) se modifică si va avea următorul cuprins:

„d) retragerea calitătii de membru al Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romānia.”

17. După articolul 50 se introduce un nou articol, articolul 501, cu următorul cuprins:

„Art. 501. - Prevederile prezentei legi se completează cu dispozitiile Legii nr. 200/2004, cu modificările si completările ulterioare.”

Art. II. - Prezenta lege intră īn vigoare la 30 de zile de la data publicării īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

Art. III. - Legea nr. 96/2007 privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum si īnfiintarea, organizarea si functionarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romānia, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 267 din 20 aprilie 2007, cu modificările si completările aduse prin prezenta lege, se va republica īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, dāndu-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul Romāniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romāniei, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 7 noiembrie 2008.

Nr. 269.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 96/2007 privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum si īnfiintarea, organizarea si functionarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romānia

 

Īn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia Romāniei, republicată,

 

Presedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 96/2007 privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum si īnfiintarea, organizarea si functionarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romānia si se dispune publicarea acestei legi īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 6 noiembrie 2008.

Nr. 1.081.

 


PARLAMENTUL ROMĀNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea Legii nr. 17/2000 privind asistenta socială a persoanelor vārstnice

 

Parlamentul Romāniei adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Legea nr. 17/2000 privind asistenta socială a persoanelor vārstnice, republicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 157 din 6 martie 2007, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 30 va avea următorul cuprins:

„Art. 30. - (1) Autoritatea tutelară sau, după caz, consilierii juridici angajati ai consiliului local īn a cărui rază teritorială domiciliază persoana vārstnică au obligatia de a acorda, la solicitarea acesteia, consiliere gratuită īn vederea īncheierii actelor juridice de vānzare-cumpărare, donatie sau īmprumuturi cu garantii imobiliare care au drept obiect bunurile mobile sau imobile ale persoanei vārstnice respective.

(2) Persoana vārstnică, astfel cum este definită la art. 1 alin. (4), va fi asistată, la cererea acesteia sau din oficiu, după caz, īn vederea īncheierii unui act juridic de īnstrăinare, cu titlu oneros ori gratuit, a bunurilor ce īi apartin, īn scopul īntretinerii si īngrijirii sale, de un reprezentant al autoritătii tutelare a consiliului local īn a cărui rază teritorială domiciliază persoana vārstnică respectivă.”

2. Articolul 34 va avea următorul cuprins:

„Art. 34. - (1) Īn termen de 24 de ore de la īnregistrarea sesizării, autoritatea tutelară va solicita serviciului public de asistentă socială sau, după caz, compartimentului de specialitate constituit conform legii īn subordinea consiliului local īn a cărui rază teritorială īsi are domiciliul persoana vārstnică să efectueze o anchetă socială īn maximum 10 zile de la solicitare. (2) Autoritatea tutelară a consiliului local īn a cărui rază teritorială domiciliază persoana vārstnică, sesizată īn conditiile art. 33 si īn baza anchetei sociale, va propune măsurile necesare de executare legală a dispozitiilor īnscrise īn actul juridic īncheiat si va putea solicita īn instanta judecătorească rezilierea contractului de īntretinere īn nume propriu si īn interesul persoanei īntretinute.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul Romāniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romāniei, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 7 noiembrie 2008.

Nr. 270.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 17/2000 privind asistenta socială a persoanelor vārstnice

 

Īn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia Romāniei, republicată,

 

Presedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea Legii nr. 17/2000 privind asistenta socială a persoanelor vārstnice si se dispune publicarea acestei legi īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 6 noiembrie 2008.

Nr. 1.082.

 


PARLAMENTUL ROMĀNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 59/2008 pentru modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu īncepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate īn străinătate ori constituite īn prizonieri

 

Parlamentul Romāniei adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 59 din 7 mai 2008 pentru modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu īncepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate īn străinătate ori constituite īn prizonieri, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 366 din 13 mai 2008.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul Romāniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romāniei, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 7 noiembrie 2008.

Nr. 271.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 59/2008 pentru modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu īncepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate īn străinătate ori constituite īn prizonieri

 

Īn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia Romāniei, republicată,

 

Presedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 59/2008 pentru modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu īncepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate īn străinătate ori constituite īn prizonieri si se dispune publicarea acestei legi īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 6 noiembrie 2008.

Nr. 1.083.

 


PARLAMENTUL ROMĀNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate

 

Parlamentul Romāniei adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 90 din 24 iunie 2008 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 481 din 30 iunie 2008, cu următoarele modificări:

1. La articolul 5, literele b) si c) vor avea următorul cuprins:

„b) o majoritate a drepturilor de vot īn firma de audit trebuie să fie detinută de firme de audit care sunt autorizate īn oricare dintre statele membre sau de persoane fizice care īndeplinesc cel putin conditiile prevăzute la art. 4. Pentru scopul auditului statutar al societătilor cooperative europene si al entitătilor similare, autoritătile competente prevăzute la titlul II pot stabili reglementări specifice cu privire la drepturile de vot;

c) o majoritate a membrilor organului administrativ sau de conducere al firmei de audit, dar nu mai mult de 75%, trebuie să fie reprezentată de firme de audit autorizate īn oricare dintre statele membre sau de persoane fizice care īndeplinesc cel putin conditiile prevăzute la art. 4. Īn cazul īn care un astfel de organ administrativ sau de conducere nu are mai mult de 2 membri, unul dintre acestia trebuie să īndeplinească cel putin conditiile mentionate īn prezentul articol;”.

2. La articolul 73, alineatul (6) va avea următorul cuprins:

„(6) Perioada pentru care sunt numiti membrii Comisiei de disciplină este de 3 ani, cu drept de reīnnoire a mandatului o singură dată.”

3. La articolul 82, alineatele (1) si (3) vor avea următorul cuprins:

„(1) Īn termen de 9 luni de la intrarea īn vigoare a prezentei ordonante de urgentă, se vor modifica si se vor completa corespunzător Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările ulterioare, precum si celelalte acte normative referitoare la activitatea de audit.

...............................................................................................

(3) Persoanele care au dobāndit calitatea de auditor financiar si care sunt autorizate pentru exercitarea acestei profesii īn conditiile prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/1999, republicată, cu modificările ulterioare, sunt considerate ca fiind auditori statutari, respectiv firme de audit aprobati/autorizati (aprobate/autorizate) să desfăsoare activitate de audit statutar īn conditiile prezentei ordonante de urgentă.”

4. La articolul 83, alineatul (2) se abrogă.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul Romāniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romāniei, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 7 noiembrie 2008.

Nr. 278.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate

 

Īn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia Romāniei, republicată,

 

Presedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate si se dispune publicarea acestei legi īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 6 noiembrie 2008.

Nr. 1.090.

 


HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

HOTĂRĀRE

pentru modificarea pozitiei 12 din anexa nr. 99 la Hotărārea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Dolj, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Dolj

 

Īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - Pozitia 12 din anexa nr. 99 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Vārtop” la Hotărārea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Dolj, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Dolj, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 687 si 687 bis din 18 septembrie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică īn conformitate cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 4 noiembrie 2008.

Nr. 1.405.

 

ANEXĂ

 

MODIFICĂRI

la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Vārtop

 

Nr. crt.

Poz. īnreg.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul

dobāndirii

sau, după

caz,

al dării īn

folosintă

Valoarea

de inventar

(lei)

 

 

Situatia juridică

actuală Denumire act proprietate sau

alte acte

doveditoare

Nr./Data

12

 

1.3.7

Drumuri interioare

Strada nr. 1, ce tine de la Turcu Aurel pānă la Chivu A., L = 0,12 km;

Strada nr. 2, ce tine de la Păun Laurian pānă la Dobrescu Gheorghe, L= 0,29 km;

Strada nr. 3, ce tine de la Ungureanu Fil pānă la Lăcătusu Stefan, L= 0,21 km;

Strada nr. 4, ce tine de la Tută Stefana pānă la Sendroiu R., L = 0,13 km;

Strada nr. 5, ce tine de la Sună Petre pānă la Dica Constantin, L = 0,13 km;

Strada nr. 6, ce tine de la Badea Iulian pānă la Lăcătusu Ion, L = 0,21 km;

Strada nr. 7, ce tine de la Bloju Floarea pānă la Morenciu Ec., L = 0,30 km;

Strada nr. 8, ce tine de la Crăbasii, L = 0,04 km;

Strada nr. 9, ce tine de la Barbu Constantin pānă la Firan Dumitru, L = 0,11 km;

Strada nr. 10, ce tine de la Firan Dumitru pānă la Morenciu Gh., L = 0,08 km;

Strada nr. 11, ce tine de la Turcu Victor pānă la Geamănu Constantin, L = 0,36 km;

Strada nr. 12, ce tine de la Frătia Alex pānă la Firu Ilie, L = 0,08 km;

Strada nr. 13, ce tine de la Pleniceanu Dumitru pānă la Dinu Ristea, L = 0,15 km;

Strada nr. 14, ce tine de la Rădină Stefan pānă la Ciobanu Marin, L = 0,30 km;

Strada nr. 15, ce tine de la Bunget Marin pānă la Tapelea Marin, L = 0,10 km;

Strada nr. 16, ce tine de la Firu Filofteia pānă la Bloju Constanta, L = 0,05 km;

Strada nr. 17, ce tine de la Bloju Bănică pānă la Cimitir, L = 0,50 km;

Ulita nr. 18, ce tine de la Corneanu Ilariu pānă la Cimitir, L = 0,05 km;

Strada nr. 19, ce tine de la Nicolae Marin pānă la Didu Floarea, L = 0,06 km;

Strada nr. 20, ce tine de la Oprea Gheorghita pānă la Golea Elena, L = 0,05 km;

Strada nr. 21, ce tine de la Cimpoeru Lila pānă la Firut Tiberie, L = 0,06 km;

Strada nr. 22, ce tine de la Cimitir pānă la Toma Iosif, L = 0,50 km;

Strada nr. 23, cetine de la Brădătan Viprel pānă la Cotoc Ion, L = 0,25 km;

Strada nr. 24, ce tine de la Vilaia Ioana pānă la Ciontu Iosif, L = 0,38 km;

Strada nr. 25, ce tine de la Rogoz Ion pānă la Dinuleasa Aurel, L = 0,12 km;

Strada nr. 26, ce tine de la Bae pānă la Toagă, L = 0,19 km;

Strada nr. 27, ce tine de la Politie pānă la Chiara, L = 0,32 km;

Strada nr. 28, ce tine de la Serban pānă la Tomescu, L = 0,05 km;

Strada nr. 29, ce tine de la Golea pānă la Stăncuta FL, L = 0,25 km;

Strada nr. 30, ce tine de la Lăptaru pānă la Stăncuta FL., L = 0,10 km;

Strada nr. 31, ce tine de la Grigorescu Fl. pānă la Stăncuta, L = 0,12 km;

Strada nr. 32, ce tine de la Rosoiu Constantin pānă la Bază, L = 0,31 km;

Strada nr. 33, ce tine de la Ungureanu Ion pānă la Firut Gheorghe, L = 0,64 km;

Strada nr. 34, ce tine de la Spatele bazei de receptie, L = 0,39 km;

Strada nr. 35, ce tine de la Mladin Dumitru pānă la Bīrligica, L = 0,12 km;

Strada nr. 36, ce tine de la Popa Constantin pānă la Marin Gh., L= 0,16 km;

Strada nr. 37, ce tine de la Dudu Mimi pānă la Toma Anica, L = 0,29 km;

Strada nr. 38, ce tine de la Cincă Lucian pānă la Cincă Mimi, L = 0,14 km;

Strada nr. 39, ce tine de la Chiriac Teclu pānă la Mihai Constantin, L = 0,08 km;

Strada nr. 40, ce tine de la Barbu Gheorghe pānă la Cincă Jianu, L = 0,50 km;

Strada nr. 41, ce tine de la Turcu Fima pānă la Cincă Elena, L = 0,45 km;

Strada nr. 42, ce tine de la Lăcătusu Nicolae pānă la Sectia SMA, L = 0,40 km;

Strada nr. 43, ce tine de la Chiulea Irina pānă la Sectia SMA, L = 0,35 km;

Ulita nr. 44, ce tine de la Cioc Gheorghe pānă la Plantatia Duzi, L= 0,24 km;

Strada nr. 45, ce tine de la Mitrică H. Ion pānă la Bunget Dumitru, L = 0,13 km;

1999

1.000

Domeniul public al comunei Vārtop, potrivit H.C.L. nr. 5/1999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strada nr. 46, ce tine de la Ciucă Anica pānă la Cincă Doru, L = 512 m;

Strada nr. 47, ce tine de la Cincă Doru pānă la Cincă Nicolae, L = 250 m;

Strada nr.48, ce tine de la Mladin Floarea pānă la Stăncuta Florin, L = 175 m;

Strada nr. 49, ce tine de la Serban Dumitru pānă la Podul lui Golea, L = 225 m;

Strada nr. 50, ce tine de la Teodor Constantin pānă la Matei Constantin, L = 1.124 m;

Strada nr. 51, ce tine de la Dispensarul Uman pānă la Căminul Cultural, L = 515 m;

Strada nr. 52, ce tine de la Tārg pānă la Filip Nicolae, L = 723 m;

Strada nr. 53, ce tine de la Călin Ion pānă la Matei Constantin, L = 565 m.

2008

 

Domeniul public al comunei Vārtop, potrivit H.C.L. nr. 8/2008

 

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

HOTĂRĀRE

privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării īn domeniul public al municipiului Satu Mare si īn administrarea Consiliului Local al Municipiului Satu Mare,  judetul Satu Mare

 

Īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin.(1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă transmiterea unui imobil, avānd datele de identificare prevăzute īn anexa care face parte integrantă din prezenta hotărāre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării īn domeniul public al municipiului Satu Mare si īn administrarea Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, judetul Satu Mare.


(2) Imobilul prevăzut la alin. (1) va fi utilizat pentru amenajarea cu spatii de birouri necesare desfăsurării activitătilor de utilitate publică a unor institutii publice.

Art. 2. - Predarea-primirea imobilului transmis potrivit art. 1 alin. (1) se face pe bază de protocol īncheiat īntre părtile interesate, īn termen de 60 de zile de la data intrării īn vigoare a prezentei hotărāri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul apărării,

Teodor Viorel Melescanu

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 4 noiembrie 2008.

Nr. 1.406.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării īn domeniul public al municipiului Satu Mare si īn administrarea Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, judetul Satu Mare

 

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridică

de la care

se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Codul de clasificare din

inventarul bunurilor aflate īn

administrarea Ministerului

Apărării care alcătuiesc domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

str. Petofi Sandor nr. 45,

municipiul Satu Mare,

judetul Satu Mare

Statul romān,

Ministerul Apărării

Statul romān,

municipiul Satu Mare,

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare,

judetul Satu Mare

- imobil 471

- cod 8.29.09

- nr. M.F. 106.748

- suprafata construită - 330 m2

- suprafata desfăsurată - 330 m2

- suprafaa totală a terenului, inclusiv constructiile - 2.614 m2

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Radu Constantin Ragea īn functia de subsecretar de stat la Ministerul Justitiei

 

Īn temeiul art. 15 lit. e) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romāniei si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării īn vigoare a prezentei decizii, domnul Radu Constantin Ragea se numeste īn functia de subsecretar de stat la Ministerul Justitiei.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

 

Bucuresti, 14 noiembrie 2008.

Nr. 228.

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unitătilor care produc, procesează, depozitează, transportă si/sau distribuie produse de origine animală

 

Văzānd Referatul de aprobare nr. 68.919 din 28 septembrie 2007, īntocmit de Directia de igienă si sănătate publică veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

avānd īn vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

tinānd cont de prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializării alimentelor, republicată,

luānd īn considerare prevederile Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene nr. 882/2004/CE privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformitătii cu legislatia privind hrana pentru animale si produsele alimentare si cu normele de sănătate animală si de bunăstare a animalelor, publicat īn Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L165/1 din 30 aprilie 2004, cu amendamentele ulterioare, si ale Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene nr. 178/2002 de stabilire a principiilor si a cerintelor generale ale legislatiei alimentare, de instituire a Autoritătii Europene pentru Siguranta Alimentară si de stabilire a procedurilor īn domeniul siguranei produselor alimentare, publicat īn Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 31 din 1 februarie 2002, cu amendamentele ulterioare,

īn temeiul Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene nr. 853/2004/CE de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală, publicat īn Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L139/55 din 30 aprilie 2004, cu amendamentele ulterioare, precum si al Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene nr. 854/2004/CE de stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animală destinate consumului uman, publicat īn Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L139/83 din 25 iunie 2004, cu amendamentele ulterioare,

īn temeiul art. 3 alin. (3) si al art. 4 alin. (3) din Hotărārea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unitătilor care produc, procesează, depozitează, transportă si/sau distribuie produse de origine animală, prevăzută īn anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Norma sanitară veterinară prevăzută la art. 1 a fost elaborată īn vederea stabilirii procedurii de autorizare a activitătilor din unitătile care produc, procesează, depozitează, transportă si/sau distribuie produse de origine animală, īn conformitate cu prevederile Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene nr. 882/2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformitătii cu legislatia privind hrana pentru animale si produsele alimentare si cu normele de sănătate animală si de bunăstare a animalelor, cu amendamentele ulterioare, ale Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene nr. 853/2004/CE de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală, cu amendamentele ulterioare, precum si ale Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene nr. 854/2004/CE de stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animală destinate consumului uman, cu amendamentele ulterioare.

Art. 3. - Directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti si Directia de igienă si sănătate publică veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor vor duce la īndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor va controla modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 5. - La data intrării īn vigoare a prevederilor prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 276/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unitătilor care produc alimente de origine animală, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 1.007 din 19 decembrie 2006, cu modificările ulterioare.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, si intră īn vigoare la 10 zile de la publicare.

 

p. Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Mircea Lucian Chertes

 

Bucuresti, 29 octombrie 2008.

Nr. 93.

 


ANEXĂ

 

NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ

privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unitătilor care produc, procesează, depozitează, transportă si/sau distribuie produse de origine animală

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta normă sanitară veterinară stabileste procedura de autorizare sanitară veterinară a unitătilor care produc, procesează, depozitează, transportă si/sau distribuie produse de origine animală.

Art. 2. - Īn īntelesul prezentei norme sanitare veterinare, următorii termeni se definesc astfel:

a) autorizatie sanitară veterinară - documentul emis de directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti sau, după caz, de Directia de igienă si sănătate publică veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, care atestă că activitătile din unitătile care produc, procesează, depozitează, transportă si/sau distribuie produse de origine animală, prevăzute īn anexa nr. 1, īndeplinesc conditiile sanitare veterinare de functionare stabilite de legislatia veterinară a Uniunii Europene si de cea natională;

b) activităti supuse autorizării sanitare veterinare - activitătile desfăsurate īn unitătile care produc, procesează, depozitează, transportă si/sau distribuie produse de origine animală si care se autorizează de directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti sau, după caz, de Directia de igienă si sănătate publică veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, īnainte de īnceperea desfăsurării acestora, prevăzute īn anexa nr. 1;

c) codul cifric - grupul de cifre acordat de către autoritatea sanitară veterinară competentă pentru unitătile care produc, procesează, depozitează, transportă si/sau distribuie produse de origine animală;

d) număr de autorizare sanitară veterinară - numărul unic acordat unitătii de către autoritatea sanitară veterinară competentă pentru activitătile din unitătile supuse controlului sanitar veterinar, care este compus din:

(i) indicativul judetului urmat de codul cifric acordat de directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, pentru obiectivele cuprinse īn anexa nr. 1 pct. II; sau (ii) din codul cifric acordat de Directia de igienă si sănătate publică veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, pentru unitătile autorizate pentru schimburi intracomunitare cuprinse īn anexa nr. 1 pct. I. Numerele de autorizare sanitară veterinară acordate de Directia de igienă si sănătate publică veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor sunt alcătuite după cum urmează:

1. cod cifric sau litera A urmată de cod cifric, pentru activitătile desfăsurate īn unitătile de carne rosie si carne de pasăre;

2. litera L urmată de cod cifric, pentru activitătile desfăsurate īn unitătile de procesare a laptelui si produselor lactate;

3. litera F urmată de cod cifric, pentru activitătile desfăsurate īn unitătile de procesare a pestelui si produselor din pescuit;

4. litera C urmată de cod cifric, pentru activitătile desfăsurate īn unitătile de reambalare a produselor de origine animală;

5. litera D urmată de cod cifric, pentru unitătile de depozitare a produselor de origine animală independente;

6. EPC urmat de cod cifric, pentru centrele de ambalare a ouălor;

7. LEP urmat de cod cifric, pentru activitătile desfăsurate īn unitătile de producere a ouălor lichide;

8. EPP urmat de cod cifric, pentru activitătile desfăsurate īn unitătile de procesare a ouălor;

9. FS urmat de cod cifric, pentru activitătile desfăsurate īn unitătile de procesare a pulpelor de broască si a melcilor;

10. litera H urmată de cod cifric, pentru activitătile desfăsurate īn unitătile de procesare a mierii si a altor produse apicole;

e) īnregistrare sanitară veterinară - activitatea de īnscriere a unitătilor care produc alimente de origine animală, altele decāt cele cuprinse īn anexa nr. 1, īn listele unitătilor de vānzare cu amănuntul sau cu vānzare directă, de către directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti;

f) personal sanitar veterinar de specialitate - medicii veterinari din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si din cadrul directiilor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, care au atributii si responsabilităti īn domeniul igienei si sănătătii publice veterinare;

g) referat de evaluare - documentul īntocmit de personalul sanitar-veterinar de specialitate din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si din cadrul directiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, īn care este īnscrisă concluzia evaluării pentru unitătile care produc, procesează, depozitează, transportă si/sau distribuie produse de origine animală, care solicită autorizarea sanitară veterinară;

h) produse de origine animală - alimentele de origine animală, inclusiv mierea si sāngele, molustele bivalve, echinodermele, tunicatele si gasteropodele marine vii destinate consumului uman;

i) operator din sectorul alimentar -persoana fizică sau juridică care răspunde de īndeplinirea prevederilor legislatiei sanitare veterinare īn domeniul alimentar, īn cadrul unitătilor care produc, procesează, depozitează, transportă si/sau valorifică produse de origine animală.

 

CAPITOLUL II

Autorizarea sanitară veterinară a activitătilor din unitătile care produc, procesează, depozitează, transportă si/sau distribuie produse de origine animală

 

Art. 3. - (1) Unitătile care produc, procesează, depozitează, transportă si/sau distribuie produse de origine animală pot să desfăsoare activităti supuse controlului sanitar veterinar numai după emiterea autorizatiei sanitare veterinare de către autoritatea sanitară veterinară competentă, conform modelului prevăzut īn anexa nr. 5.

(2) Autorizatia sanitară veterinară pentru activitătile desfăsurate īn unitătile prevăzute īn anexa nr. 1 pct. I se eliberează de către Directia de igienă si sănătate publică veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.

(3) Autorizatia sanitară veterinară pentru activitătile desfăsurate īn unitătile prevăzute īn anexa nr. 1 pct. II se eliberează de către directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti.

(4) Īnainte de amplasare si de īnceperea constructiei, reamenajarea, retehnologizarea si mărirea capacitătii īn cazul unitătilor prevăzute īn anexa nr. 1, reprezentantul legal al unitătii trebuie să īnainteze directiei sanitar-veterinare si pentru


siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, īn vederea verificării si certificării conformitătii cu legislatia sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor īn vigoare, documentatia care va contine următoarele documente:

a) cererea din partea unitătii;

b) planul cu amplasarea obiectivului īn zonă;

c) proiectul planului unitătii cu fluxurile tehnologice si evidentierea echipamentelor si utilajelor;

d) memoriul tehnic justificativ, cuprinzānd descrierea activitătilor ce urmează a se desfăsura si a obiectivului;

e) chitanta care atestă că au fost achitate tarifele prevăzute la anexa nr. 9.

(5) Īn cazul īn care, īn urma verificării documentatiei prevăzute la alin. (4), precum si a verificării la fata locului a conformitătii datelor īnscrise, se constată īndeplinirea conditiilor sanitare veterinare, directorul executiv al directiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti va emite o notificare, conform modelului din anexa nr. 2, care va fi īnaintată reprezentantului legal al unitătii, īn care va preciza că documentatia depusă este conformă cu legislatia sanitară veterinară īn vigoare si va aplica stampila directiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pe planul cu amplasarea obiectivului īn zonă si pe proiectul planului unitătii cu fluxurile tehnologice si evidentierea echipamentelor si utilajelor, atestānd pe aceste documente, sub semnătură, faptul că sunt „conforme cu legislatia sanitară veterinară īn vigoare”.

(6) Īn cazul īn care, īn urma verificării documentatiei prevăzute la alin. (4), precum si a verificării la fata locului a conformitătii datelor īnscrise, se constată neconformităti fată de reglementările sanitare veterinare īn vigoare, directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, prin reprezentantii săi, īntocmeste o notă de constatare, conform modelului din anexa nr. 3, īn care va īnscrie toate deficientele constatate si va emite către solicitant o adresă īn care se precizează următoarele: „Īn urma verificării de către autoritatea sanitară veterinară competentă a documentatiei depuse, precum si a verificării la fata locului a conformitătii datelor īnscrise, s-a constatat că nu sunt īndeplinite prevederile legislatiei sanitare veterinare īn vigoare.”

(7) Orice modificări ulterioare ale fluxului tehnologic, modernizări si extinderi ale unitătii trebuie autorizate de către directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti sau, īn cazul unitătilor cuprinse īn anexa nr. 1 pct. I, de către Directia de igienă si sănătate publică veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.

(8) Tariful perceput de directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti pentru verificările efectuate īn vederea certificării conformitătii documentatiei depuse cu legislatia sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor este reprezentat de 50% din tariful perceput pentru autorizarea sanitară veterinară si se achită de către reprezentantul legal al unitătii īn contul directiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, la depunerea documentatiei.

Art. 4. - Īnainte de īnceperea activitătii, reprezentantul legal al unitătii are obligatia de a obtine autorizatia sanitară veterinară de la directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, pentru unitătile prevăzute īn anexa nr. 1 pct. II, sau, după caz, autorizatia sanitară veterinară pentru schimburi intracomunitare/autorizaia sanitară veterinară conditionată, de la Directia de igienă si sănătate publică veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, pentru unitătile prevăzute īn anexa nr. 1 pct. I.

Art. 5. - Īn vederea obtinerii autorizatiei sanitare veterinare pentru unitătile care desfăsoară activitătile prevăzute īn anexa nr. 1, reprezentantul legal al unitătii depune la directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti o documentatie care va cuprinde:

a) cererea din partea unitătii, cu precizarea activitătilor;

b) proiectul planului unitătii cu fluxurile tehnologice si evidentierea echipamentelor si utilajelor;

c) planul cu amplasarea obiectivului īn zonă;

d) memoriul tehnic justificativ;

e) copia certificatului unic de īnregistrare;

f) copia certificatului constatator emis de oficiul registrului comertului de pe lāngă tribunalul īn a cărui rază teritorială īsi are sediul/domiciliul;

g) chitanta care atestă că au fost achitate tarifele prevăzute la anexa nr. 9.

Art. 6. - (1) Directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti are obligatia de a solutiona cererea īn termen de 15 zile lucrătoare de la data īnregistrării acesteia, prin personalul sanitar-veterinar de specialitate din cadrul serviciului/compartimentului/biroului de igienă si sănătate publică veterinară.

(2) Personalul sanitar veterinar de specialitate din cadrul serviciului/compartimentului/biroului de igienă si sănătate publică veterinară din cadrul directiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti are obligatia de a completa, după finalizarea evaluării, īn unitatea ce solicită autorizarea sanitară veterinară, referatul de evaluare, conform modelului din anexa nr. 4, si fisa de evaluare, conform modelului stabilit de Directia de igienă si sănătate publică veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, pentru fiecare tip de unitate, care cuprinde conditiile pe care trebuie să le īndeplinească unitătile īn conformitate cu prevederile legislatiei comunitare, respectiv Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene nr. 882/2004, cu amendamentele ulterioare, Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene nr. 853/2004, cu amendamentele ulterioare, si Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene nr. 854/2004, cu amendamentele ulterioare; la fisa de evaluare se atasează nota de constatare, care cuprinde detalii referitoare la rezultatele evaluării, conform modelului din anexa nr. 3.

Art. 7. - (1) Īn situatia īn care sunt īndeplinite cerintele sanitare veterinare īn unitătile prevăzute īn anexa nr. 1 pct. II, directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti va emite īn termen de 5 zile lucrătoare de la data completării referatului de evaluare, a fisei de evaluare si a notei de constatare, autorizatia sanitară veterinară conform modelului cuprins īn anexa nr. 5.

(2) Īn situatia īn care sunt īndeplinite cerintele sanitare veterinare īn unitătile prevăzute īn anexa nr. 1 pct. I, directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti īnaintează cu adresă Directiei de igienă si sănătate publică veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor documentatia prevăzută la art. 5, referatul de evaluare, cu propunerea de autorizare sanitară veterinară, fisa de evaluare si nota de constatare, īn care se precizează faptul că unitatea īndeplineste conditiile sanitare veterinare pentru autorizarea sanitară veterinară si solicită verificarea unitătii de către personalul sanitar-veterinar de specialitate din Directia de igienă si sănătate publică veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, īn vederea autorizării sanitare veterinare a activitătii.

(3) Īn situatia īn care personalul sanitar-veterinar de specialitate din cadrul serviciului/compartimentului/biroului de igienă si sănătate publică veterinară din cadrul directiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, constată neīndeplinirea conditiilor sanitare veterinare, va īnscrie īn referatul de evaluare, īn fisa de evaluare, precum si īn nota de constatare deficientele constatate si măsurile dispuse.

(4) Fisa de evaluare si nota de constatare vor fi aduse la cunostintă reprezentantului legal al unitătii.

(5) După remedierea deficientelor, reprezentantul legal al unitătii solicită īn scris directiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti reverificarea unitătii.

(6) Directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti au obligatia să tină o evidentă a unitătilor autorizate sanitar veterinar privind: denumirea si adresa unitătii, activitătile pentru care s-a acordat autorizarea sanitară veterinară, numărul si data autorizării unitătii si să comunice periodic la Directia de igienă si sănătate publică veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor lista actualizată cu unitătile autorizate sanitar veterinar.

Art. 8. - (1) Autorizatia sanitară veterinară a unitătilor prevăzute īn anexa nr. 1 īsi păstrează valabilitatea atāt timp cāt sunt īndeplinite conditiile sanitare veterinare prevăzute de legislatia sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor īn vigoare.

(2) Directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti emit autorizatia sanitară veterinară numai pentru mijloacele de transport care transportă produse de origine animală si care īndeplinesc conditiile sanitare veterinare prevăzute īn anexa nr.1 cap. IV din Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene nr. 852/2004, cu amendamentele ulterioare.

(3) Īn vederea obtinerii autorizatiei sanitare veterinare pentru mijloacele de transport care transportă produse de origine animală, reprezentantul legal al unitătii depune la directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti o documentatie care va cuprinde:

a) cererea din partea operatorului din sectorul alimentar, cu precizarea capacitătii de transport, a regimului termic, a tipurilor de produse ce pot fi transportate si a numărului de īnmatriculare al mijlocului de transport;

b) copia de pe certificatul de īnmatriculare al mijlocului de transport;

c) chitanta care atestă că au fost achitate tarifele prevăzute la anexa nr. 9.

(4) Īn situatia īn care, după efectuarea verificării din partea personalului sanitar veterinar de specialitate, mijloacele de transport al produselor de origine animală corespund prevederilor legislatiei īn vigoare, directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti va emite autorizatia sanitară veterinară pentru mijloacele de transport al produselor de origine animală, conform modelului prevăzut īn anexa nr. 6.

(5) Autorizatiile pentru mijloacele de transport al produselor de origine animală sunt valabile un an de la data eliberării, cu posibilitatea acordării unei vize anuale, īn conditiile īn care mijlocul de transport corespunde scopului pentru care a fost autorizat, ca urmare a verificării mijlocului de transport de către reprezentantii directiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti.

(6) Pentru obtinerea vizei anuale pe autorizatia sanitară veterinară pentru mijloacele de transport al produselor de origine animală, operatorul din sectorul alimentar va achita o taxă corespunzătoare cu 50% din tariful perceput pentru autorizarea sanitară veterinară.

Art. 9. - (1) Unitătile prevăzute īn anexa nr. 1 pct. I, nou-construite sau nou-amenajate, care si-au schimbat domeniul de activitate si care īndeplinesc cerintele referitoare la structură si echipamente, au elaborat programul HACCP si este īn curs de implementare, pot fi autorizate conditionat pentru o perioadă de 3 luni.

(2) Īn vederea obtinerii autorizatiei sanitare veterinare conditionate, reprezentantul legal al unitătii depune la directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti o documentaie īn conformitate cu prevederile art. 5.

(3) Personalul sanitar veterinar de specialitate din cadrul serviciului/compartimentului/biroului de igienă si sănătate publică veterinară din cadrul directiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti are obligatia de a completa, după finalizarea evaluării īn unitatea ce solicită autorizarea sanitară veterinară conditionată, referatul de evaluare, fisa de evaluare, precum si nota de constatare.

(4) Īn situatia īn care sunt īndeplinite conditiile pentru eliberarea autorizatiei sanitare veterinare conditionate, directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti vor depune la Directia de igienă si sănătate publică veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor documentatia completă, īn conformitate cu prevederile art. 5, īmpreună cu o cerere scrisă, conform modelului din anexa nr. 10, pentru acordarea numărului de autorizare sanitară veterinară conditionată.

(5) Personalul sanitar veterinar de specialitate din cadrul Directiei de igienă si sănătate publică veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, īn baza evaluării documentatiei depuse si, după caz, īn urma auditului la fata locului, va comunica directiilor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti numărul de autorizare sanitară veterinară conditionată, printr-o adresă scrisă, semnată de directorul Directiei de igienă si sănătate publică veterinară, conform modelului din anexa nr. 11.

(6) Īn baza numărului de autorizare sanitară veterinară conditionată acordat de Directia de igienă si sănătate publică veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare s i pentru Siguranta Alimentelor, directiile sanitar-veterinare i pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti vor emite autorizatia sanitară veterinară conditionată pentru desfăsurarea activităii, conform modelului prevăzut īn anexa nr. 12.

(7) Unitătile care au fost autorizate sanitar veterinar conditionat vor fi evaluate cel putin o dată īn primele 3 luni de către personalul sanitar-veterinar de specialitate din cadrul serviciului/compartimentului/biroului de igienă si sănătate publică veterinară din cadrul directiilor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

(8) Īn intervalul de timp de 3 luni acordat pentru autorizarea sanitară veterinară conditionată a unitătilor prevăzute īn anexa nr. 1 pct. I, reprezentantul legal al unitătii are obligatia de a solicita directiilor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti reevaluarea unităii, īn vederea obtinerii autorizatiei sanitare veterinare pentru schimburi intracomunitare cu produse alimentare de origine animală.

(9) Īn cazul īn care unitatea īndeplineste toate cerintele pentru autorizare sanitară veterinară, directiile sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti vor solicita la Direcia de igienă si sănătate publică veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare acordarea autorizatiei sanitare veterinare pentru schimburi intracomunitare cu produse alimentare de origine animală, conform procedurii descrise la art. 10.

(10) Dacă īn urma controlului efectuat de personalul sanitar veterinar de specialitate din cadrul directiilor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti se constată că s-a realizat un progres evident, dar unitatea nu īndeplineste īncă īn totalitate conditiile sanitare veterinare relevante prevăzute de legislatia īn vigoare, Directia de igienă si sănătate publică veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor poate prelungi autorizatia sanitară veterinară conditionată cu īncă 3 luni.

(11) Autorizatia sanitară veterinară conditionată a unitătilor se acordă pe o perioadă de 3 luni, cu posibilitatea de prelungire cu īncă 3 luni, fără a fi depăsită o perioadă totală de maximum 6 luni. Unitătile care nu obtin autorizatia sanitară veterinară pentru schimburi intracomunitare cu produse alimentare de origine animală īn termen de 6 luni de la data acordării autorizatiei sanitare veterinare conditionate īsi suspendă activitatea, pānă la data obtinerii autorizaiei sanitare veterinare pentru schimburi intracomunitare cu produse alimentare de origine animală.

(12) Marca de sănătate/identificare care va fi aplicată pe produsele de origine animală īn unitătile care au fost autorizate sanitar veterinar conditionat va fi identică cu marca de sănătate/identificare care se aplică pe produsele obtinute īn unitătile care au fost autorizate sanitar veterinar pentru schimburi intracomunitare, conform legislatiei sanitare veterinare īn vigoare.

(13) Īn vederea autorizării sanitare veterinare conditionate reprezentantul legal al unitătii va achita jumătate din tariful perceput pentru autorizarea sanitară veterinară īn contul directiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, la data depunerii documentatiei.

Art. 10. - (1) Īn vederea autorizării sanitare veterinare pentru schimburi intracomunitare cu produse alimentare de origine animală a unitătilor prevăzute īn anexa nr.1 pct. I, directia sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti depune la Directia de igienă si sănătate publică veterinară din cadrul Autorităii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor o documentatie completă, care va cuprinde:

a) adresa din partea directiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, īn care se precizează faptul că unitatea īndeplineste conditiile sanitare veterinare si prin care se solicită verificarea de către personalul sanitar veterinar de specialitate din cadrul Directiei de igienă si sănătate publică veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, īn vederea autorizării sanitare veterinare a activitătii;

b) referatul de evaluare, conform modelului din anexa nr. 4, cu propunerea de autorizare sanitară veterinară a activitătii;

c) fisa de evaluare si nota de constatare;

d) cererea din partea solicitantului, cu precizarea activitătilor;

e) proiectul planului unitătii cu fluxurile tehnologice si evidentierea echipamentelor si utilajelor;

f) planul cu amplasarea obiectivului īn zonă;

g) memoriul tehnic justificativ;

h) copia certificatului unic de īnregistrare;

i) copia certificatului constatator emis de oficiul registrului comertului de pe lāngă tribunalul īn a cărui rază teritorială īsi are sediul/domiciliul.

(2) Īn termen de 30 de zile de la primirea documentatiei prevăzute la alin. (1) echipa de audit formată din reprezentanti de la nivelul Directiei de igienă si sănătate publică veterinară din

cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare s i pentru Siguranta Alimentelor, directiei sanitar-veterinare i pentru sigurana alimentelor judeene, respectiv a municipiului Bucuresti si de la nivel local va īntocmi la fata locului un raport de audit, cu propunerea de autorizare sanitară veterinară sau, după caz, autorizare sanitară veterinară conditionată a activitătii pentru care s-a solicitat autorizarea sanitară veterinară ori neautorizarea activitătii.

(3) Raportul de audit va cuprinde detalii cu privire la următoarele aspecte :

a) prevederi generale si scopul auditului:

1. data/perioada efectuării auditului;

2. numerele de īnregistrare acordate de autoritatea competentă si de operatorul din sectorul alimentar;

3. numele si functia persoanelor care participă la audit;

4. actele normative īn baza cărora se efectuează auditul;

5. scopul efectuării auditului;

b) aspecte constatate cu ocazia auditului, conformităti, neconformităti cu privire la prevederile legislatiei īn vigoare, respectiv:

1. igiena si īntretinerea spatiilor, facilitătilor si echipamentelor;

2. informatii privind asigurarea lantului alimentar si sistemului rapid de alertă;

3. inspectia ante- si post-mortem;

4. respectarea conditiilor de bunăstare a animalelor;

5. originea, calitatea materiilor prime si selectarea furnizorilor;

6. igiena preoperatională, operatională si postoperatională;

7. igiena si starea de sănătate a personalului lucrător;

8. respectarea procedurilor de bune practici de igienă si productie;

9. monitorizarea si controlul parametrilor de productie;

10. controlul respectării conformitătii cu parametrii fizico-chimici, microbiologici, reziduuri, contaminanti si substante interzise;

11. controlul igienei materialelor care intră īn contact cu produsele;

12. controlul dăunătorilor;

13. controlul potabilitătii apei;

14. controlul trasabilitătii, etichetării si marcării produselor;

15. controlul si monitorizarea deseurilor;

16. instruirea personalului īn domeniul igienei si al practicilor de lucru;

17. elaborarea si respectarea procedurilor bazate pe principiile HACCP;

18. alte aspecte care se consideră necesar a fi mentionate;

c) recomandări din partea echipei de audit īn vederea remedierii neconformitătilor;

d) măsuri dispuse de echipa de audit atunci cand se constată abateri de la prevederile legislatiei īn vigoare;

e) concluziile echipei de audit;

f) numele si semnăturile persoanelor care au participat la audit, stampilele oficiale din partea directiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti si operatorului din sectorul alimentar.

(4) Echipa de audit prevăzută la alin. (2), prin reprezentantul Directiei de igienă si sănătate publică veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, prezintă raportul de audit conducerii Directiei de igienă si sănătate publică veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.

(5) Īn functie de concluziile cuprinse īn raportul de audit, pentru unitatea care īndeplineste conditiile sanitare veterinare, Directia de igienă si sănătate publică veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor va acorda un număr de autorizare sanitară veterinară sub care aceasta īsi poate desfăsura activitatea si va elibera autorizatia sanitară veterinară pentru schimburi intracomunitare, conform modelului prevăzut īn anexa nr. 13, īn care se vor īnscrie codurile si activitătile pentru care se acordă autorizatia, conform prevederilor cuprinse īn anexa nr. 1 pct. III.

(6) Īn situatia īn care īn urma auditului se constată că unitătile prevăzute la anexa nr. 1 pct. I nu īndeplinesc conditiile sanitare veterinare de functionare, acestea nu vor fi autorizate sanitar veterinar pentru schimburi intracomunitare, raportul de audit cuprinzānd neconformitătile pentru care se propune neacordarea autorizatiei sanitare veterinare pentru schimburi intracomunitare.

(7) Īn cazul unitătilor care au obtinut autorizatie sanitară veterinară conditionată īn conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1), la autorizarea sanitară veterinară pentru schimburi intracomunitare cu produse alimentare de origine animală se va acorda acelasi număr de autorizare sanitară veterinară ca cel īnscris pe autorizatia sanitară veterinară conditionată.

(8) Directia de igienă si sănătate publică veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor va transmite prin postă sau prin delegat din cadrul directiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sub semnătură, autorizatia sanitară veterinară pentru schimburi intracomunitare, īn original, directiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, care va īnainta unitătii autorizatia sanitară veterinară printr-o adresă scrisă.

(9) După obtinerea autorizatiei sanitare veterinare din partea autoritătii sanitare veterinare competente, īntreaga responsabilitate cu privire la producerea, procesarea, depozitarea, transportul si/sau distributia produselor obtinute revine operatorului din sectorul alimentar.

Art. 11. - (1) Īn cazul īn care cu ocazia controalelor oficiale se constată că unitătile cuprinse īn anexa nr. 1 pct. I nu mai īndeplinesc conditiile sanitare veterinare de functionare prevăzute de legislatia īn vigoare, directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti va comunica īn scris acest fapt Directiei de igienă si sănătate publică veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si va dispune suspendarea sau interzicerea desfăsurării activitătii.

(2) Suspendarea sau, după caz, interzicerea desfăsurării activitătii sanitare veterinare a unitătilor se va dispune de Directia de igienă si sănătate publică veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor sau, după caz, de directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, īn baza propunerilor scrise din partea Directiei generale de inspectie si coordonare P.I.F., Corpului de control al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor sau īn urma verificării directe de către personalul sanitar veterinar de specialitate din cadrul Directiei de igienă si sănătate publică veterinară.

(3) Atunci cānd unitătile care sunt autorizate sanitar veterinar solicită autorizarea sanitară veterinară a unor activităti suplimentare pentru care īndeplinesc conditiile sanitare veterinare, se va parcurge procedura de autorizare sanitară veterinară prevăzută īn prezenta normă sanitară veterinară pentru activitatea pentru care se solicită autorizarea sanitară veterinară, se va retrage autorizatia sanitară veterinară detinută anterior si se va elibera o nouă autorizatie sanitară veterinară care va include toate activitătile autorizate.

Art. 12. - (1) Īn vederea autorizării sanitare veterinare a unitătilor prevăzute īn anexa nr. 1 pct. I, autorizate sanitar veterinar, care si-au schimbat denumirea, dar continuă să desfăsoare aceleasi activităti īn aceleasi obiective, reprezentantul legal al unitătii depune la directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti o documentatie care va cuprinde:

a) cererea din partea unitătii īn vederea autorizării sanitare veterinare, cu precizarea noii denumiri a unitătii si a activitătilor desfăsurate, conform modelului prevăzut īn anexa nr. 14;

b) copia de pe īncheierea judecătorească prin care se dispune schimbarea denumirii unitătii;

c) copia certificatului unic de īnregistrare cu noua denumire a unitătii;

d) copia certificatului constatator emis de oficiul registrului comertului de pe lāngă tribunalul īn a cărui rază teritorială īsi are sediul/domiciliul.

(2) Īn vederea autorizării sanitare veterinare a unitătilor prevăzute la alin. (1), directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti va depune la Directia de igienă si sănătate publică veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor o documentatie care va cuprinde:

a) adresa din partea directiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, īn care se precizează faptul că unitatea si-a schimbat denumirea, īndeplineste conditiile sanitare veterinare conform prevederilor legislatiei sanitare veterinare si solicită emiterea unei noi autorizatii sanitare veterinare, conform modelului prevăzut īn anexa nr. 15;

b) cererea din partea solicitantului, cu precizarea noii denumiri a unitătii si a activitătilor desfăsurate;

c) copia de pe īncheierea judecătorească prin care se dispune schimbarea denumirii unitătii;

d) copia certificatului unic de īnregistrare cu noua denumire a unitătii;

e) copia certificatului constatator emis de oficiul registrului comertului de pe lāngă tribunalul īn a cărui rază teritorială īsi are sediul/domiciliul.

(3) Īn baza documentatiei transmise de directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, Directia de igienă si sănătate publică veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor va elibera o nouă autorizatie sanitară veterinară pentru schimburi intracomunitare, conform modelului prevăzut īn anexa nr. 13, păstrānd acelasi număr de autorizare sanitară veterinară, si va dispune directiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti retragerea autorizatiei sanitare veterinare acordate anterior, care cuprinde vechea denumire a unitătii.

(4) Directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti va solicita operatorului din sectorul alimentar, printr-o adresă scrisă, prezentarea īn original a autorizatiei sanitare veterinare acordate anterior, īn vederea anulării acesteia.

(5) Directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti va transmite, īn original, autorizatia sanitară veterinară, acordată anterior operatorului din sectorul alimentar, Directiei de igienă si sănătate publică veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, care va proceda la anularea acesteia.

Art. 13. - (1) Directia de igienă si sănătate publică veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, avānd īn vedere īncadrarea īn functie de factorii de risc a unitătii pe grupe de risc, conform analizei de risc, auditează ori de cāte ori este necesar, dar cel putin o dată la 2 ani, unitătile autorizate sanitar veterinar cuprinse īn anexa nr. 1 pct. I.

(2) Īn functie de rezultatul auditului, personalul sanitar veterinar de specialitate din cadrul Directiei de igienă si sănătate publică veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare


Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor care a efectuat auditul va dispune mentinerea autorizatiei sanitare veterinare sau, după caz, suspendarea ori interzicerea desfăsurării activitătii.

(3) Directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti va verifica ori de cāte ori este necesar, dar cel putin o dată pe semestru, unitătile autorizate sanitar veterinar cuprinse īn anexa nr. 1.

(4) Īn functie de rezultatul verificării, personalul sanitar veterinar de specialitate din cadrul directiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, care a efectuat controlul, va dispune mentinerea autorizatiei sanitare veterinare sau, după caz, va propune suspendarea ori interzicerea desfăsurării activitătii.

Art. 14. - (1) Īn cazul unitătilor cuprinse la anexa nr. 1 pct. I, pentru care s-a dispus suspendarea activitătii, reluarea activitătii se dispune de către Directia de igienă si sănătate publică veterinară din cadrul Autorităii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor numai după ce unitatea īnstiintează, printr-o adresă scrisă, remedierea deficientelor constatate, iar directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti efectuează verificarea la fata locului a modului īn care au fost remediate deficientele.

(2) Directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti verifică remedierea deficientelor, īntocmeste nota de constatare, conform modelului din anexa nr. 3 si notifică īn scris la Directia de igienă si sănătate publică veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor remedierea deficientelor.

Art. 15. - Directia de igienă si sănătate publică veterinară din cadrul Autorităii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor va comunica decizia de interzicere a desfăsurării activitătii, pentru activitatea desfăsurată īn unitătile cuprinse īn anexa nr. 1 pct. I, directiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti si va exclude unitatea din lista unitătilor autorizate sanitar veterinar, publicată pe site-ul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.

Art. 16. - (1) Īn cazul īn care unitatea aprobată pentru schimburi intracomunitare intentionează să deruleze operatiuni de export de produse de origine animală īn tări terte, reprezentantii directiilor sanitar-veterinare si pentru sigurana alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti si ai Directiei de igienă si sănătate publică veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor vor efectua, după caz, verificări si audituri la faa locului īn vederea evaluării modului īn care sunt īndeplinite conditiile de export stabilite de tara tertă importatoare.

(2) Īn cazul īn care īn urma verificărilor si auditurilor efectuate īn conformitate cu prevederile alin. (1) se constată că unitatea corespunde prevederilor stabilite de tara tertă importatoare, Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor notifică tării terte importatoare că unitatea poate efectua export de produse de origine animală si va comunica această decizie operatorului din sectorul alimentar īn cauză.

 

CAPITOLUL III

Controale, măsuri si sanctiuni

 

Art. 17. - (1) Toate activitătile din unitătile prevăzute īn anexa nr. 1 sunt supuse controlului oficial veterinar efectuat de către Autoritatea Natională Sanitară Veterinară s i pentru Siguranta Alimentelor si directiile sanitare veterinare i pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

(2) Īn cazul īn care, īn urma controalelor oficiale efectuate, directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti constată că nu sunt īndeplinite conditiile prevăzute de legislatia sanitară veterinară, notifică acest fapt reprezentantului legal al unitătii verificate si poate dispune sanctionarea contraventională īn conformitate cu prevederile legale.

(3) Pe lāngă sanctiunea contraventională, directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti poate dispune una sau mai multe măsuri, după cum urmează:

a) suspendarea activitătii desfăsurate īn baza autorizatiei sanitare veterinare, pentru activitătile pentru care nu sunt īndeplinite conditiile sanitare veterinare;

b) interzicerea desfăsurării activitătii, pentru activitatea care se desfăsoară fără īndeplinirea condiiilor sanitare veterinare.

Art. 18. - (1) (i) Īn cazul suspendării activitătii desfăsurate īn baza autorizatiei sanitare veterinare a unitătilor prevăzute īn anexa nr. 1 pct. I, personalul sanitar veterinar de specialitate din cadrul directiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti sau, după caz, din cadrul Directiei de igienă si sănătate publică veterinară, Directiei generale de inspectie si coordonare PI.F din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor sau din cadrul Corpului de control al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor consemnează īn nota de constatare īntocmită la unitate motivatia tehnică a suspendării activitătii desfăsurate īn baza autorizatiei sanitare veterinare si propun directorului executiv al directiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti emiterea ordonantei privind suspendarea activitătii desfăsurate īn baza autorizatiei sanitare veterinare, conform modelului prezentat īn anexa nr. 7.

(ii) Ordonanta privind suspendarea activitătii desfăsurate īn baza autorizatiei sanitare veterinare pentru activitătile desfăsurate de unitătile cuprinse īn anexa nr. 1 pct. I se emite de către directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti si se notifică Directiei de igienă si sănătate publică veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.

(iii) Ordonanta privind suspendarea activitătii desfăsurate īn baza autorizatiei sanitare veterinare pentru activitătile desfăsurate de unitătile cuprinse īn anexa nr. 1 pct. II se emite de către directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, īn urma propunerii din partea personalului sanitar veterinar de specialitate care a efectuat evaluarea sau, după caz, din cadrul Directiei de igienă si sănătate publică veterinară, Directiei generale de inspectie si coordonare PI.F din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Sigurana Alimentelor sau din cadrul Corpului de control al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si va fi notificată la Directia de igienă si sănătate publică veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.

(2) (i) Termenul de remediere a deficientelor, īnscris īn ordonanta privind suspendarea activitătii desfăsurate īn baza autorizatiei sanitare veterinare, curge de la data emiterii notificării către reprezentantul legal al unitătii si nu poate fi mai mare de 45 de zile īn cazul īn care deficientele au fost constatate ca urmare a unei actiuni de control efectuate de către medicii veterinari oficiali.

(ii) Īn cazul īn care se emite ordonanta privind suspendarea activitătii desfăsurate īn baza autorizatiei sanitare veterinare ca urmare a solicitării din partea unitătii, termenul īnscris īn ordonantă nu poate fi mai mare de 4 luni.

(iii) Pe perioada suspendării activitătii unitătii, directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti retrage personalul sanitar-veterinar oficial care asigură supravegherea sanitară veterinară a unitătii, mărcile de sănătate/identificare si certificatele sanitare veterinare.


(3) Īn cazul īn care neconformitătile nu au fost remediate īn termenul īnscris īn ordonanta privind suspendarea activitătii desfăsurate īn baza autorizatiei sanitare veterinare, directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucure s ti va retrage autorizatia sanitară veterinară detinută de unitate i va elibera ordonanta privind intezicerea desfăsurării activitătii, conform modelului din anexa nr. 8, pe care o notifică la oficiul registrului comertului de pe lāngă tribunalul īn a cărui rază teritorială īsi are sediul/domiciliul, īn termen de 3 zile de la data emiterii acesteia.

(4) Directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti va retrage autorizatia sanitară veterinară a unitătilor cuprinse īn anexa nr. 1 pct. II si va emite ordonanta privind interzicerea desfăsurării activitătii, conform modelului din anexa nr. 8, atunci cānd īn cadrul actiunilor de evaluare efectuate de personalul sanitar veterinar de specialitate se constată nerespectarea prevederilor legale pentru care acestea au fost autorizate.

(5) (i) Directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti emite ordonana privind interzicerea desfăsurării activitătii si retrage autorizatia sanitară veterinară a unitătilor cuprinse īn anexa nr. 1 pct. I.

(ii) Direcia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti va transmite la Directia de igienă si sănătate publică veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, cu adresă scrisă, copia ordonantei de suspendare a activitătii desfăsurate īn baza autorizatiei sanitare veterinare sau de interzicere a desfăsurării activitătii emise, īmpreună cu autorizatia sanitară veterinară īn original.

(iii) Ordonantele de suspendare si de interzicere a desfăsurării activitătii eliberate de către directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti se īnscriu īntr-un registru constituit īn acest scop.

(6) Reluarea activitătii din unitătile prevăzute īn anexa nr. 1 pentru care s-a emis ordonanta privind interzicerea desfăsurării activitătii se realizează prin parcurgerea procedurii de autorizare sanitară veterinară conform prevederilor legale.

(7) Reprezentantii legali ai unitătilor prevăzute la anexa nr. 1 trebuie să aplice toate măsurile pentru corectarea deficientelor constatate si să solicite reverificarea unitătii de către personalul sanitar veterinar de specialitate din cadrul directiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, atunci cānd deficientele au fost corectate.

(8) Īn cazul īn care se constată că activitătile cuprinse īn anexa nr. 1 se desfăsoară fără autorizatie sanitară veterinară sau atunci cānd activitătile continuă să se desfăsoare după suspendarea ori interzicerea desfăsurării activitătii, directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti va dispune măsuri īn conformitate cu prevederile legislatiei īn vigoare si va informa īn acest sens autoritătile teritoriale din cadrul Ministerului Justitiei, Ministerului Internelor si Reformei Administrative, Ministerului Economiei si Finantelor si Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 19. - Activitătile din unitătile cuprinse īn anexa nr. 1 se pot derula atāt timp cāt sunt īndeplinite conditiile sanitare veterinare conform cerintelor legislatiei specifice.

Art. 20. - Pentru autorizarea sanitară veterinară a activitătii din unitătile cuprinse īn anexa nr. 1, tarifele stabilite īn anexa nr. 9 se achită de către solicitant la depunerea documentatiei īn conformitate cu prevederile art. 5, īn contul directiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

Art. 21. - (1) Autorizatiile sanitare veterinare eliberate pentru unitătile cuprinse īn anexa nr. 1 īn conformitate cu prevederile Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 276/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unitătilor care produc alimente de origine animală, cu modificările ulterioare, rămān valabile atāt timp cāt sunt īndeplinite conditiile sanitare veterinare de functionare.

(2) Autorizatiile sanitare veterinare care au fost eliberate unitătilor cuprinse īn anexa nr. 1 pct. I, care beneficiază de o perioadă de tranzitie pānă la data 31 decembrie 2009, īn baza unor acte normative anterioare, rămān valabile pānă la finalizarea termenelor de executie a lucrărilor prevăzute īn programele de modernizare si restructurare, cu conditia respectării conditiilor generale de igienă.

Art. 22. - Unitătile care detin atestate emise īn conformitate cu legislatia īn vigoare de către Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale pentru realizarea produselor de origine animală care prezintă caracteristici traditionale trebuie să obtină autorizatia sanitară veterinară/īnregistrarea sanitară veterinară de la Directia de igienă si sănătate publică veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor sau, după caz, de la directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, conform prevederilor legale īn vigoare.

Art. 23. - Autorizatiile sanitare veterinare care nu au fost ridicate de la directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti de către solicitanti, īn termen de 30 de zile de la data eliberării, vor fi anulate.

Art. 24. - (1) Sunt interzise schimburile intracomunitare cu produse de origine animală obtinute īn unitătile care beneficiază de o perioadă de tranzitie pānă la 31 decembrie 2009, īn vederea alinierii la cerintele impuse de legislatia Uniunii Europene.

(2) Sunt interzise schimburile intracomunitare cu produse lactate obtinute īn unitătile care corespund cerintelor structurale comunitare si au fost autorizate sanitar veterinar să receptioneze si să proceseze lapte conform si neconform fără separare, cuprinse īn lista din cap. I al anexei la Decizia Comisiei 2007/27/CE, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Sunt interzise schimburile intracomunitare cu produse lactate obtinute din lapte neconform cu standardele Uniunii Europene īn unitătile care corespund cerintelor structurale comunitare si care au fost autorizate sanitar veterinar să receptioneze lapte conform si neconform pe linii separate.

Art. 25. - Exportul produselor de origine animală către tările terte se realizează numai după notificarea Directiei de igienă si sănătate publică veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si īn baza certificatului de sănătate stabilit de autoritătile veterinare din tările terte.

Art. 26. - Īn vederea informării publice, Directia de igienă si sănătate publică veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor publică pe site-ul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor lista cuprinzānd unitătile autorizate sanitar veterinar, pe care o va actualiza permanent, īn functie de schimbările survenite.

Art. 27. - Anexele nr. 1-15 fac parte integrantă din prezenta normă sanitară veterinară.

 

ANEXA Nr. 1

la norma sanitară veterinară

 


 

I. Categoriile de unităti care se supun autorizării sanitare veterinare de către Directia de igienă si sănăte publică veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor

 

A. Unităti cu activităti generale:

1. depozit frigorific: unitate cu spatii si instalatii de frig adecvate īn care se desfăsoară activităti pentru receptia, depozitarea si livrarea produselor de origine animală congelate si/sau refrigerate;

2. unitate de reambalare: unitate cu spatii, dotări si instalatii adecvate īn care se desfăsoară activităi pentru receptia, depozitarea, portionarea, reambalarea produselor de origine animală, depozitarea si livrarea acestora.

B. Carne de ongulate domestice - cabaline, bovine, suine, ovine si caprine:

1. abator: unitate cu spatii si dotări adecvate īn care se desfăsoară activităti pentru receptia, cazarea si tăierea de animale, precum si pentru livrarea produselor comestibile si necomestibile rezultate;

2. unitate de transare: unitate cu spatii si echipamente adecvate īn care se desfăsoară activităi pentru receptia, depozitarea si transarea si/sau dezosarea cărnii, precum si pentru livrarea produselor rezultate.

C. Carne de pasăre si de lagomorfe:

1. abator: unitate cu spatii si dotări adecvate īn care se desfăsoară activităti pentru receptia, tăierea de păsări sau lagomorfe si livrarea produselor rezultate;

2. unitate de transare: unitate cu spatii si echipamente adecvate īn care se desfăsoară activităi pentru receptia, depozitarea si transarea cărnii de pasăre, precum si livrarea produselor rezultate.

D. Carne de vānat de crescătorie:

1. abator: unitate cu spatii si dotări adecvate īn care se desfăsoară activităti pentru receptia, tăierea vānatului de crescătorie si livrarea produselor rezultate;

2. unitate de transare carne de vānat de crescătorie: unitate cu spatii si echipamente adecvate īn care se desfăsoară activităti pentru receptia, depozitarea si transarea cărnii de vānat de crescătorie, precum si livrarea produselor rezultate.

E. Carne de vānat sălbatic:

1. unităti care manipulează carne de vānat sălbatic: unitate cu spatii si dotări adecvate īn care se desfăsoară activităti pentru receptia, depozitarea si prelucrarea vānatului sălbatic si livrarea produselor rezultate;

2. unitate de transare carne de vānat sălbatic: unitate cu spatii si echipamente adecvate īn care se desfasoară activităti pentru receptia, depozitarea si transarea cărnii de vānat sălbatic, precum si livrarea produselor rezultate.

F. Carne tocată, preparată si carne separată mecanic:

1. unităti de carne tocată: unităti cu spatii, dotări si instalatii adecvate īn care se desfăsoară activităi pentru receptia, depozitarea, transarea, măruntirea cărnii, depozitarea si livrarea acesteia;

2. unităti de carne preparată: unităti cu spatii, dotări si instalatii adecvate īn care se desfăsoară activităti pentru receptia, depozitarea cărnii, prepararea cărnii, depozitarea si livrarea produselor rezultate;

3. unităti de carne separată mecanic: unităti cu spatii, dotări si instalatii adecvate īn care se desfăsoară activităi pentru receptia, depozitarea cărnii, separarea mecanică a cărnii, depozitarea si livrarea acesteia.

G. Produse din carne:

- unităti de procesare: unităti cu spatii, dotări si instalatii adecvate īn care se desfăsoară activităti pentru receptia, depozitarea, tranşarea cărnii, fabricarea produselor din carne si tratarea termică s acestora, depozitarea si livrarea produselor rezultate.

H. Moluste bivalve vii:

- centru de purificare: unitate cu dotări specifice īn care se desfăsoară activităti pentru plasarea īn bazine a molustelor bivalve vii, precum si stocarea acestora un timp necesar pentru reducerea contaminării si pentru a le face proprii consumului uman.

I. Peste si produse din pescuit:

1. vas-fabrică: orice ambarcatiune cu dotări specifice la bordul căreia se desfăsoară operatiuni de filetare, feliere, jupuire, decorticare ori īndepărtarea cochiliei, tocare sau prelucrare, urmate de ambalare, depozitare si livrare a pestelui si produselor din pescuit;

2. vas-congelator: orice ambarcatiune cu dotări specifice la bordul căreia se congelează produsele din pescuit, iar dacă este cazul se realizează sāngerarea, decapitarea, eviscerarea si īndepărtarea aripioarelor, urmată de ambalare, depozitare si livrare;

3. unitate de produse proaspete din pescuit - Cherhana: unitate cu dotări specifice īn care se desfăsoară activităti de receptie, răcire, depozitare, preparare, ambalare si livrare a produselor din pescuit proaspete, provenite direct din pescuit sau din centrele de colectare a pestelui;

4. unitate de procesare a produselor din pescuit: unitate cu dotări specifice īn care se desfăsoară activităti de receptie, depozitare, preparare, transformare a pestelui si produselor din pescuit, ambalare si livrare a produselor finite;

5. piata de licitatie peste si produse din pescuit: unitate cu dotări specifice īn care se desfăsoară activităti de debarcare, receptie, depozitare si vānzare prin licitatie a pestelui si produselor din pescuit către operatorii economici.

J. Lapte crud si produse din lapte:

1. unitate de procesare a laptelui materie primă: unitate cu spatii, dotări si instalatii adecvate īn care se desfăsoară activităti pentru receptia laptelui crud provenit de la centre de colectare independente, centre de colectare apartinānd unitătilor de procesare a laptelui materie primă sau direct din exploatatii de productie a laptelui, depozitarea, tratarea si prelucrarea laptelui crud sub formă de produse lactate, depozitarea si livrarea acestora, inclusiv unitate de producere īnghetată;

2. unitate de procesare a produselor lactate: unitate cu spatii, dotări si instalatii adecvate īn care se desfăsoară activităti pentru receptia produselor lactate obtinute īn alte unităti autorizate sanitar veterinar, depozitarea, tratarea si procesarea acestora, depozitarea si livrarea produselor finite.

K. Ouă si produse din ouă:

1. unităti de producere a ouălor lichide: unităti cu spatii, dotări si instalatii adecvate īn care se desfăsoară activităti pentru receptia, depozitarea, spargerea ouălor si obtinerea produselor din ouă lichide, depozitarea si livrarea produselor rezultate;

2. unităti de procesare a ouălor: unităti cu spatii, dotări si instalatii adecvate īn care se desfăsoară activităti pentru receptia, depozitarea, spargerea ouălor, tratarea si procesarea produselor din ouă, depozitarea si livrarea produselor rezultate;

3. centru de ambalare a ouălor: unitate cu spatii si dotări adecvate īn care se desfăsoară activităti pentru clasificarea ouălor după calitate si greutate, marcarea, ambalarea, depozitarea si livrarea de ouă pentru consum.

L. Pulpe de broască si melci:

- unitate de procesare: unitate cu spatii, dotări si instalatii adecvate īn care se desfăsoară activităti pentru receptia, uciderea, prelucrarea sau procesarea acestora, depozitarea si livrarea produselor rezultate.

M. Grăsimi animale, untură, jumări:

1. unitate de procesare grăsimi animale: unitate cu spatii, dotări si instalatii adecvate īn care se desfăsoară activităti pentru receptia, prelucrarea sau procesarea acestora, depozitarea si livrarea produselor rezultate;


2. centru de colectare grăsimi animale: unitate cu spatii, dotări si instalatii adecvate īn care se desfăsoară activităti pentru colectarea, depozitarea si livrarea grăsimilor animale.

N. Stomacuri prelucrate, vezici si intestine:

- unitate de procesare stomacuri, vezici si intestine: unitate cu spatii, dotări si instalatii adecvate īn care se desfăsoară activităi pentru receptia, depozitarea, calibrarea, procesarea, depozitarea si livrarea produselor rezultate.

0. Gelatină:

1. unitate de producere a gelatinei: unitate cu spatii, dotări si instalatii adecvate īn care se desfăsoară activităti pentru receptia materiilor prime: oase, piei, de la centrele de colectare, procesarea acestora, depozitarea si livrarea produselor rezultate;

2. centru de colectare materii prime pentru gelatină: unitate cu spatii, dotări si instala , ii adecvate īn care se desfăsoară activităi pentru colectarea^ depozitarea materiilor prime: oase si piei si livrarea acestora la unitătile de procesare.

P. Colagen:

1. unităti de producere a colagenului: unităti cu spatii, dotări si instalatii adecvate īn care se desfăsoară activităi pentru receptia materiilor prime: oase si piei, de la centrele de colectare, procesarea, depozitarea si livrarea produselor rezultate;

2. centru de colectare materii prime pentru colagen: unitate cu spatii, dotări si instala , ii adecvate īn care se desfăsoară activităi pentru colectarea^ depozitarea materiilor prime: oase si piei si livrarea acestora la unitătile de procesare.

R. Alte activităti:

- unităti de prelucrare a mierii de albine si/sau a altor produse apicole: unităti cu spatii si dotări adecvate īn care se

desfăsoară activităti pentru receptia, depozitarea si prelucrarea mierii de albine si/sau a produselor apicole, depozitarea si livrarea produselor rezultate.

 

II. Categoriile de unităti care se supun autorizării sanitare veterinare de către Directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeeană, respectiv a municipiului Bucuresti

1. piată agroalimentară, piata angro, hală pentru desfacerea produselor de origine animală: spatiu cu amenajări care include mai multe unităti separate ce au īn comun instalatii si compartimente īn care produsele de origine animală sau nonanimală sunt vāndute către operatorii din sectorul alimentar si consumatorului final;

2. centru de colectare moluste vii: unitate cu dotări specifice īn care se desfăsoară activităti pentru receptia, conditionarea, curătarea, sortarea, ambalarea şi livrarea molustelor bivalve vii;

3. piată de desfacere peste si produse din pescuit: unitate cu dotări specifice īn care se desfăsoară activităti de receptie, depozitare si comercializare a produselor din pescuit proaspete;

4. centru de colectare lapte materie primă: unitate independentă sau apartinānd unei unităti de procesare a laptelui materie primă cu spatii, dotări si instalatii adecvate, īn care se desfăsoară activităti pentru colectarea, răcirea, depozitarea si livrarea laptelui crud către unitătile de procesare;

5. mijloc de transport produse alimentare de origine animală: orice navă, aeronavă, mijloc auto, mijloc feroviar etc, īnregistrată ca mijloc de transport specializat si dotată corespunzător pentru ca produsele de origine animală să nu īsi modifice caracteristicile prevăzute īn documentele īnsotitoare pe timpul transportului.

 

III. Activitătile din unitătile care produc, procesează si depozitează alimente de origine animală

 

Nr. crt.

Sectoarele principale

Codurile categoriilor de unităti care vor fi īnscrise īn autorizarea sanitară veterinară de functionare

1.

Carne

CC, CP, CS, GHE, MM, MP, MSM, PP, RW, SH

2.

Lapte

CC, CS, PP, RW

3.

Ouă

CC, CS, EPC, EPP, LEP, RW

4.

Produse de pescărie/moluste bivalve vii

AH, CS, DC, FFPP, FV, PC, MSM, PP, RW, WM, ZV

5.

Grăsime, gelatină, colagen

CC, PP

6.

Miere

HP

 

LEGENDA

 

Categorie/Activitate

Specii

Observatii

AH = hala de licitatie

A = pasăre

bl = produse din sānge

CC = centru de colectare

B = bovine

mp = produse din carne

CP = unitate de transare

C = caprine

pap = extracte din carne si toate produsele pulbere derivate din carne

CS = depozit frigorific

L = lagomorfe

st = stomacuri, vezici si intestine, prelucrate

DC = centru de expediere

O = ovine

fl = picioare de broască

EPC = centru de ambalare ouă

P = porcine

sn = melci

EPP = unitate de procesare ouă

S = solipede

ap = alte produse apicole

FFPP = unitate de produse proaspete din pescuit

F = peste si produse din pescuit

 

FV = vas fabrică

fG = alte mamifere de crescătorie decāt ungulatele domestice

 

GHE = unitate care manipulează vānat

wA = păsări sălbatice

 

HP = unitate procesare miere

wL = lagomorfe sălbatice

 

LEP = unitate pentru ou lichid

wU = ungulate sălbatice

 

MM = unitate pentru carne tocată

wG = mamifere terestre sălbatice, altele decāt ungulatele sălbatice si lagomorfele sălbatice

 

MSM = unitate pentru carne separată mecanic

 

 

MP = unitate pentru carne preparată

 

 

PC = centru de purificare

 

 

PP = unitate de procesare

 

 

RW = unitate de reambalare

 

 

SH = abator

 

 

WM = piată angro

 

 

ZV = vas-congelator

 

 

 

 

ANEXA Nr. 2

la norma sanitară veterinară

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

Directia Sanitar-Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor........................................

NOTIFICARE

Nr.............din................

 

Către...............

 

Directorul executiv al Directiei Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor..............................,

avānd īn vedere cererea si documentatia īnregistrate cu nr...............................................din data de

............................., depuse de.......................................................................... (numele solicitantului/denumirea societătii comerciale), din................................. (adresa completă), pentru proiectul .........................................................................................................................................

(obiectivul), īnregistrat la Directia Sanitară-Veterinară si pentru siguranta Alimentelor................................................... sub nr......................................................., īn baza Notei de constatare nr..............................īntocmite de dr.........................................., īn data de............................., sef Serviciu/Compartiment/Birou de igienă si sănătate publică veterinară, īn temeiul prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare, avizează proiectul īnaintat, care este īn conformitate cu legislatia īn vigoare pentru domeniul sanitar veterinar, respectiv cu

...................................................................................................................................................................

                                    (Se va preciza actul normativ comunitar.)

 

Nr. crt.

Specificatie (numele reprezentantului legal al unitătii si denumirea societătii comerciale):

1.

Obiectivul:

 

2.

Locatia obiectivului:

 

3.

Activităti:

 

4.

Termenul preconizat pentru finalizarea proiectului:

 

 

Director executiv,

...................................................

(semnătura si stampila)


 

ANEXA Nr. 3

la norma sanitară veterinară

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

Directia Sanitar-Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor

...........................nr..................din...................

S.C.......................................

Nr..............din...................

 

NOTĂ DE CONSTATARE

īncheiată astăzi,.............., ora.................,

(Anexă la Fisa de evaluare nr.............din..............)

 

Subsemnatul/Subsemnata dr..............................., īn calitate de..............................................., din cadrul Directiei Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor..............................., īn urma controlului efectuat īn unitatea (profilul)................................, nr.  autorizatiei sanitare veterinare........................................................, din localitatea......................................................................, adresa:................................................, apartinānd Societătii Comerciale..............................., telefon/fax/e-mail................................,

īn prezenta d-lui/d-nei ..........................................., īn calitate de...........................................................al Societătii Comerciale ...................................................., am efectuat evaluarea obiectivului īn vederea........................, unde am constatat următoarele:

I. Constatări:.......................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

(Se vor detalia toate deficientele si neconformitătile mentionate īn fisa de evaluare, precum si articolul, litera, paragraful, punctul, alineatul din actul normativ care nu a fost respectat.)

II. Măsuri si recomandări, după caz:......................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

III. Concluzii:.......................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

 

Reprezentantul Directiei Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor

......................................................................

(numele si semnătura)

Reprezentantul legal al unitătii,

......................................................

(numele, semnătura si stampila)

 

ANEXA Nr. 4

la norma sanitară veterinară

 

DIRECTIA SANITAR-VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR ......................

Nr.......data............

 

REFERAT DE EVALUARE

pentru unitătile care produc, procesează si depozitează produse de origine animală

 

Subsemnatul............................, medic veterinar īn cadrul Serviciului de igienă si sănătate publică veterinară, avānd functia de......................................., avānd īn vedere documentatia īnregistrată la Directia Sanitar-Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor .......................................... sub nr...... din data de .......... privind solicitarea emiterii autorizării sanitare veterinare a unitătii ....................................................pentru obiectivul............................, din........................................... (localitatea, str., nr.), si activitatea,........................,

īn conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu prevederile Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene nr. 882/2004, cu amendamentele ulterioare, am verificat unitatea, constatānd următoarele:

1. Clădiri si amenajări īn functiune:

a) nr. clădiri ......................................................................................................;

b) nr. īncăperi/suprafată ..................................................................................

2. Caracteristici constructive:

a) materiale de constructie: pavimente, pereti, plafoane..................................;

b) sisteme de aprovizionare cu apă rece si caldă............................................;

c) canalizare ....................................................................................................;

d) statii de epurare ..........................................................................................;


3. Conditii de microclimat:

a) ventilatie ....................................................................................................... ;

b) temperatură ................................................................................................ ;

c) umiditate ..................................................................................................... ;

d) luminozitate .................................................................................................. ;

e) dotarea cu aparatură de măsură si control, sisteme de īnregistrare a temperaturii, umiditătii etc. . ......................... ;

f) conditii de depozitare si de transport, care să asigure conservarea materiilor prime si produselor finite ........................ ;

4. Fluxul tehnologic:

a) spatii pentru receptie, productie, depozitare ................................................ ;

b) dotarea cu utilaje ........................................................................................ ;

c) dotarea cu ustensile ..................................................................................... ;

d) circulatia materiilor prime si a produselor finite . . ......................................... ;

e) ambalaje, circuitul acestora ........................................................................ ;

f) sisteme de evacuare din incintă a produselor confiscate, a deseurilor etc. . ................................... .

5. Capacităti īn functiune:

a) de productie (unitatea de măsură/timp: tone/zi, litri/zi, doze/zi etc.);

b) de depozitare (unitatea de măsură/timp: tone/zi, litri/zi, doze/zi etc.), din care:

c) pentru materii prime (unitatea de măsură/timp: tone/zi, litri/zi, doze/zi etc.);

d) pentru semifinite (unitatea de măsură/timp: tone/zi, litri/zi, doze/zi etc.);

e) pentru produse finite (unitatea de măsură/timp:tone/zi, litri/zi, doze/zi etc.);

f) pentru materii prime, produse sechestrate (unitatea de măsură/timp: tone/zi, litri/zi, doze/zi etc.);

g) pentru deseuri tehnologice (unitatea de măsură/timp: tone/zi, litri/zi, doze/zi etc.).

6. Dotarea cu materiale si mijloace pentru dezinfectie, combaterea insectelor si rozătoarelor: ........................................

7. Asigurarea ustensilelor si materialelor pentru igiena personalului:

a) spălătoare pentru māini .............................................................................. ;

b) sterilizatoare pentru cutite ............................................................................ ;

c) săpun lichid, substante dezinfectante, prosop din hārtie etc. . ................... .

8. Grupuri sanitare:

a) nr. cabine .................................................................................................... ;

b) dotare ......................................................................................................... .

9. Vestiare:

a) nr. vestiare .................................................................................................. ;

b) nr. īncăperi vestiar ...................................................................................... ;

c) dotare .......................................................................................................... .

10. Personal muncitor īncadrat:

a) nr. total muncitori ........................................................................................ ;

b) nr. total muncitori/schimb ............................................................................ ;

c) echipa de igienizare/nr. muncitori .............................................................. .

11. Elaborarea si aplicarea programelor īn conformitate cu procedurile de bună practică de igienă si fabricatie, analiza riscului si punctele critice de control (HACCP), a altor proceduri de autocontrol specifice īn unităti si cu regulile de bună practică de fabricatie (GMP):

a) există program ............................................................................................ ;

b) există responsabil cu aplicarea .................................................................. .

12. Unitatea si-a īntocmit procedură de retragere a produselor de pe piată ...................................................................... :

a) īn această procedură se precizează că unitatea este responsabilă de retragerea de pe piată a produselor īn caz de neconformitate ................................................................................................. ;

b) īn această procedură se precizează exact locurile unde vor fi depozitate produsele retrase de pe piată precum si destinatia ulterioară a acestora ..................................................................... .

13. Asistenta sanitară veterinară:

oficială ........................... nr. . ......................................... pregătire ................................................................................ .

14. Amplasare, noxe, vecinătăti:

a) distanta fată de perimetrele locuibile .......................................................... ;

b) surse poluante īn vecinătate ...................................................................... .

15. Autorizatii de functionare emise de alte organe abilitate: ................................................................................................

16. Alte aspecte: ..................................................................................................................................................................

17. Propuneri:

a) īndeplineste conditiile pentru autorizarea sanitară veterinară pentru activitatea/activitătile ........................................... ,

obiectiv ............................................ , specificate īn cererea de īnregistrare ............................................................. ;

b) nu īndeplineste conditiile de autorizare sanitară veterinară conform prevederilor legislatiei sanitare veterinare īn vigoare ............................... ;

c) nu corespunde activitătii .............. .

 

Medic veterinar Serviciu/Compartiment/Birou de igienă si sănătate publică veterinară

.................................................

(numele, semnătura, stampila)

Reprezentantul legal al unitătii,

.....................................................

(semnătura, parafa, stampila)

 

Verificat: Sef Serviciu/Compartiment/Birou de igienă si sănătate publică veterinară..................

 


18. Concluzii:

a) Īndeplineste conditiile si se propune emiterea autorizatiei sanitare veterinare, pentru activitatea/activitătile ..............................................................., obiectivul....................................................;

b) nu īndeplineste conditiile de autorizare sanitară veterinară conform prevederilor legislatiei sanitare veterinare īn vigoare........................................;

c) nu corespunde pentru desfăsurarea activitătii.........................................

 

Director executiv,

....................................

(semnătura, parafa si stampila)

Sef Serviciu/Compartiment/Birou de igienă si sănătate publică veterinară,

...................................

(numele si semnătura)

 

ANEXA Nr. 5

la norma sanitară veterinară

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

Directia Sanitar-Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor........................................

 

AUTORIZATIE SANITARĂ VETERINARĂ

Nr............din.............

 

Directorul executiv al Directiei Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.............................................., avānd īn vedere cererea si documentatia īnregistrate la nr.................................din.............................................ale........................................,

din........................................................................................ (adresa completă), īn baza referatului de evaluare si a fisei de evaluare nr..................... īntocmite de dr.........................................................................., īn calitate de....................................................................din cadrul Serviciului/Compartimentului/Biroului de igienă si sănătate publică veterinară īn temeiul prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare, precum si al prevederilor Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene nr. 882/2004, cu amendamentele ulterioare,

DISPUNE:

autorizarea sanitară veterinară cu nr. de autorizare.......................................................................................................................... (indicativul judetului, urmat de numărul de autorizare), pentru unitatea ................................................................................, din localitatea ......................................., str. ..........................nr........, sectorul ..............., codul postal ...................., judetul ..................................., pentru următoarele activităti:

 

 

 

 

 

 

 

Obiectiv

Capacitate (tone/săptămānă)

Activitate

Specie

Observatii

 

 

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

 

            Nerespectarea conditiilor care au stat la baza emiterii prezentei autorizatii sanitare veterinare, schimbarea profilului sau efectuarea altor activităti decāt cele autorizate sanitar veterinar īn conformitate cu prevederile legislatiei sanitare veterinare īn vigoare atrage, după caz, suspendarea sau interzicerea activitătii, precum si sanctionarea contraventională ori penală, conform legislatiei īn vigoare.

 

Director executiv,

...............................................

(semnătura si stampila)

 


ANEXA Nr. 6

la norma sanitară veterinară

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

Directia Sanitar- Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor.......................................

 

AUTORIZATIE SANITARĂ VETERINARĂ

pentru mijloacele de transport al produselor de origine animală

Nr.........din..........

 

            I. Mijlocul de transport..............seria............, capacitatea..........., nr. de īnmatriculare avioane, nave, vagoane................., reprezentant legal al unitătii............................., adresa ............................

 

II. Conditii de temperatură:

III. Conditii de transport:

1. fără regim termic 

1. agătat 

2. temperatură de refrigerare 

2. vrac 

3. temperatură de congelare 

3. ambalat 

4. alt regim termic 

4. īmpachetat 

 

Capacitatea de transport:......

Se vor avea īn vedere conditiile sanitare veterinare specifice īnscrise īn fisa tehnică a produsului eliberată de producător. Nerespectarea conditiilor sanitare veterinare atrage, după caz, interzicerea desfăsurării activitătii si sanctionarea īn conformitate cu prevederile legale.

Mijlocul de transport se autorizează pentru..............................................................*).

 

Director executiv,

................................................

(semnătura si stampila)

 

(verso) - Viza anuală

 

ANEXA Nr. 7

la norma sanitară veterinară

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

Directia Sanitar-Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor.........................................

 

ORDONANTĂ

privind suspendarea activitătii desfăsurate īn baza autorizatiei sanitare veterinare

Nr...............din......................

 

Directorul executiv al Directiei Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.............................................., avānd īn vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare, precum si prevederile Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene nr. 882/2004, cu amendamentele ulterioare, si Nota de constatare nr...................., īnregistrată la directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor sub nr.................. din data de..............., īntocmită de................................., īn calitate de.....................................la Serviciul/Compartimentul/Biroul de igienă si sănătate publică veterinară, īn baza verificării efectuate la unitatea............................................................................, din................................................................................................ (adresa completă), reprezentant legal al unitătii.......................................................,

DISPUNE:

suspendarea, īncepānd cu data de...............................................................pānă la data de ......................................................., a activitătii ........................................................., desfăsurată īn baza Autorizatiei sanitare veterinare nr .............................din data de....................................de către unitatea......................................, reprezentant legal al unitătii........................................

Reluarea activitătii se efectuează la solicitarea reprezentantului legal al unitătii, numai după remedierea deficientelor si verificarea unitătii privind asigurarea conditiilor sanitare veterinare de functionare, conform prevederilor legale, pentru activitatea solicitată.


 

            Neaplicarea măsurilor corespunzătoare la termenul stabilit atrage, după caz, sanctionarea contraventională si interzicerea desfăsurării activitătii.

 

Director executiv,

...................................................

(semnătura si stampila)

Reprezentantul legal al unitătii,

.................................................

(semnătura si stampila)


*) Se va preciza activitatea autorizată pentru mijlocul de transport.

 

ANEXA Nr. 8

la norma sanitară veterinară

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

Directia Sanitar-Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor.........................................

 

ORDONANTĂ

privind interzicerea desfăsurării activitătii

Nr...............din......................

 

Directorul executiv al Directiei Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor............................................................, avānd īn vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare, si prevederile Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene nr. 882/2004, cu amendamentele ulterioare, si Nota de constatare nr................................, īnregistrată la Directia Sanitar-Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor................................ sub nr....................................din data de............................................., īntocmită de............................................................, īn calitate de ......................................................................... la Serviciul/Compartimentul/Biroul de igienă si sănătate publică veterinară...................................................., īn baza verificării efectuate la unitatea..........................................................................,

din........................................................................................ (adresa completă), reprezentant legal al unitătii..............................................................,

DISPUNE:

īncepānd cu data de................................................se interzice desfăsurarea activitătii........................................................*) de către unitatea.................................., reprezentant legal al unitătii ..........................................si retragerea autorizatiei sanitare veterinare nr.......................**) din data de............................**).

Reluarea activitătii se efectuează la solicitarea reprezentantului legal al unitătii, după remedierea deficientelor, asigurarea conditiilor sanitare veterinare de functionare si obtinerea autorizatiei sanitare veterinare conform prevederilor legale.

Nerespectarea prezentelor măsuri atrage, după caz, sanctionarea contraventională sau penală, conform normelor legale īn vigoare.

 

Director executiv,

...........................................

(semnătura, stampila)

Reprezentantul legal al unitătii,

................................................

(semnătura, stampila)

 

*) Se va trece codul activitătii īnscris īn autorizatia sanitară veterinară.

**) Se barează īn cazul īn care operatorul din sectorul alimentar functionează fără autorizatia sanitară veterinară emisă de autoritatea sanitară veterinară competentă.

 

ANEXA Nr. 9

la norma sanitară veterinară

 

TARIFE

pentru autorizarea sanitară veterinară a unitătilor care produc, procesează, depozitează, transportă si/sau distribuie produse de origine animală

 

Partea

Unitatea

Tarif de autorizare lei/unitate/obiectiv

I

Unităti cu activităti generale:

Depozit frigorific................

Unitate de reambalare..................

Piată agroalimentară, piată angro, hală pentru desfacerea produselor de origine animală ....

 

300

500

300

II

Carne de ungulate domestice:

Abator ...................................

Unitate de transare ...........

 

500

400

III

Carne de pasăre si lagomorfe:

Abator de păsări.................

Unitate de transare carne pasăre........

 

500

400

IV

Carne de vānat de crescătorie:

Abator ................

Unitate de transare carne de vānat ............

 

500

400

V

Carne de vānat sălbatic:

Unitate de manipulare..............................

Unitate de transare............

 

400

300

VI

Carne tocată, preparată si carne separată mecanic:

Unitate pentru producerea cărnii tocate.................................

Unitate de carne preparată...................

Unitate de carne separată mecanic..............................................

 

400

400

400

VII

Produse din carne:

Unitate de procesare ..................................

 

500

VIII

Moluste bivalve vii:

Centru de colectare molu s te bivalve vii.................................

Centru de purificare molute bivalve vii................................

 

300

300

IX

Peste si produse din pescuit:

Vas-fabrică......................................

Vas-congelator.............................................

Unitate de produse proaspete din pescuit...................................

Unitate de procesare produse din pescuit...................................

Piată de licitatie....................................

Piaă de desfacere........................................

 

500

500

500

500

400

400

X

Lapte si produse din lapte:

Centru de colectare a laptelui................................

Unitate de procesare a laptelui materie primă..........................

Unitate de procesare a produselor lactate................................

 

100

500

500

XI

Ouă si produse din ouă:

Centru de ambalare a ouălor.........................................

Unitate de producere a ouălor lichide................................................

Unitate de procesare a ouălor.............................

 

300

500

500

XII

Picioare de broască si melci:

Unitate de procesare pulpe de broască si melci.................

 

500

XIII

Grăsimi animale si untură:

Centru de colectare grăsimi animale......................................

Unitate de procesare grăsimi animale....................................

 

300

500

XIV

Stomacuri prelucrate, vezici si intestine:

Unitate de procesare stomacuri, vezici si intestine................

 

500

XV

Gelatină:

Centru de colectare materii prime pentru gelatină ................

Unitate de procesare materii prime pentru gelatină ..................

 

300

500

XVI

Colagen:

Centru de colectare materii prime pentru colagen .................

Unitate de procesare materii prime pentru colagen .....................

 

300

500

XVII

Alte activităti:

Unitate de prelucrare miere si produse apicole.....................

Unitate de producere a produselor compuse.........................

Slep..........................................

Vagon frigorific...............................................

Navă pescador........................................

Aeronavă.....................................

Mijloace auto specializate.......................................................

 

500

400

300

300

300

300

100


ANEXA Nr. 10

la norma sanitară veterinară

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

Directia Sanitar-Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor.........................................

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

Directia de igienă si sănătate publică veterinară

Īn atentia Domnului director.......................................

 

Īn urma verificării de către reprezentantii Directiei Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor...................................... a unitătii apartinānd............................................., din localitatea......................................., str........................................nr.........., sectorul ..............................., codul ............................, judetul .................................., īn baza solicitării īnregistrate la directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor sub nr. ................................... din data de ................................. privind acordarea autorizatiei sanitare veterinare conditionate pentru obiectivul .................................................., s-a constatat că unitatea īndeplineste din punct de vedere structural conditiile sanitare veterinare de functionare, cu respectarea prevederilor Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene nr. 852/2004, cu amendamentele ulterioare, si ale Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene nr. 853/2004, cu amendamentele ulterioare.

Avānd īn vedere că unitatea nu are implementate īn totalitate procedurile de autocontrol bazate pe principiile HACCP, propunem acordarea autorizatiei sanitare veterinare conditionate pentru o perioadă de 3 (trei) luni.

Īn conformitate cu prevederile Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 93/2008 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unitătilor care produc, procesează, depozitează, transportă si/sau distribuie produse de origine animală, vă rugăm să analizati propunerea noastră si să ne comunicati numărul de autorizare sanitară veterinară conditionată.

 

Director executiv,

...................................................................

(semnătura, stampila )

 

ANEXA Nr. 11

la norma sanitară veterinară

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

Directia de igienă si sănătate publică veterinară

 

Directia Sanitar-Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor................

Īn atentia domnului Director executiv..................................................

 

Referitor la Adresa dvs. nr................/...................., prin care solicitati, īn conformitate cu prevederile Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 93/2008 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unităilor care produc, procesează, depozitează, transportă si/sau distribuie produse de origine animală, acordarea unui număr pentru autorizarea sanitară veterinară conditionată pentru obiectivul .......................................... din localitatea .............................., str............................... nr. ..., sectorul ................., codul ......................, judetul ............................, apartinānd ......................................., vă comunicăm că obiectivul ....................................poate fi autorizat conditionat, fiind acordat nr...........................................

Autorizatia sanitară veterinară conditionată este valabilă pānă la data de...........................................................Pānă la această dată, unitatea va trebui să remedieze deficientele constatate de Directia Sanitar-Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor ................................................................., să elaboreze si să implementeze programul HACCP si să efectueze demersurile necesare pentru obtinerea autorizatiei sanitare veterinare pentru schimburi intracomunitare cu produse alimentare de origine animală.

Produsele vor fi marcate, īn conformitate cu prevederile legislatiei sanitare veterinare īn vigoare, cu o marcă de sănătate/identificare, de formă............................., avānd inscriptionate următoarele:

- īn partea superioară ..................................................;

- īn centru ....................................................................;

īn partea inferioară .........................................................

Directia Sanitar-Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor.........................................va verifica modul de implementare a programului HACCP si va solicita Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, respectiv Directiei de igienă si sănătate publică veterinară, verificarea obiectivului īn vederea finalizării procedurii de autorizare.

 

Director,

.................................

(semnătura, stampila)


ANEXA Nr. 12

la norma sanitară veterinară

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

Directia Sanitar-Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor.........................................

 

AUTORIZATIE SANITARĂ VETERINARĂ CONDITIONATĂ

Nr.......................din.................

 

Directorul executiv al Directiei Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor......................................., avānd īn vedere cererea si documentatia īnregistrate la nr.............................din.............................ale........................, din................................... (adresa completă),

īn baza Referatului de evaluare, a Fisei de evaluare si a Notei de constatare cu nr........................................................, īntocmite de dr., īn calitate de.............................................................īn cadrul Serviciului/Compartimentului/Biroului de igienă si sănătate publică veterinară, īn temeiul prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare, precum si al prevederilor Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene nr. 882/2004, cu amendamentele ulterioare,

DISPUNE:

            autorizarea conditionată, pānă la data de ....................................., cu nr. de autorizare .................................. (numărul de autorizare acordat de Directia de igienă si sănătate publică veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor) pentru unitatea.........................................., din localitatea............................................, str......................... nr................., sectorul ........................, codul postal .........................., judetul ............................, pentru următoarele activităti:

 

 

 

 

 

 

 

Obiectiv

Capacitate totală de productie autorizată (tone/săptămānă produse finite)

Activitate

Specie

Observatii

 

 

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

 

Marca de sănătate/identificare care va fi aplicată pe produsele de origine animală īn unitătile care au fost autorizate conditionat trebuie să respecte prevederile Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 10/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste procedura pentru marcarea si certificarea sanitară veterinară a cărnii proaspete si marcarea produselor de origine animală destinate consumului uman, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 221 din 21 martie 2008.

Motivele acordării autorizatiei sanitare veterinare conditionate: ............................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

Data următoarei verificări: .............................................. .

Nerespectarea conditiilor care au stat la baza emiterii prezentei autorizatii sanitare veterinare, schimbarea profilului sau efectuarea altor activităti decāt cele autorizate sanitar-veterinar īn conformitate cu prevederile legislatiei sanitare veterinare īn vigoare atrage, după caz, suspendarea sau intezicerea desfăsurării activitătii, precum si sanctionarea contraventională sau penală, conform legislatiei īn vigoare.

 

Director executiv,

.........................................

(semnătura, stampila)

 


ANEXA Nr. 13

la norma sanitară veterinară

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

Directia de igienă si sănătate publică veterinară

 

AUTORIZATIE SANITARĂ VETERINARĂ

pentru schimburi intracomunitare cu produse alimentare de origine animală

Nr.......................din.................

 

Directorul Directiei de igienă si sănătate publică veterinară, avānd īn vedere Adresa din partea Directiei Sanitar-Veterinare si Pentru Siguranta Alimentelor................................nr............................din data de........................., īnregistrată la Directia de igienă si sănătate publică veterinară cu nr............................din data de.........................................., īn baza Referatului de evaluare nr.................................din data de..............................., īntocmit de dr..................................., īn calitate de.................................... īn cadrul Directiei de igienă si sănătate publică veterinară, īn temeiul prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare, precum si al prevederilor Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene nr. 882/2004, cu amendamentele ulterioare,

DISPUNE:

autorizarea sanitară veterinară pentru schimburi intracomunitare cu produse alimentare de origine animală cu nr. de autorizare, ...........................pentru unitatea............................, din localitatea......................................., str........................................nr. ..., sectorul .........................., codul postal .................., judetul ........................., pentru următoarele activităti:

 

 

 

 

 

 

 

Obiectiv

Capacitate totală de productie autorizată (tone/săptămānă produse finite)

Activitate

Specie

Observatii

 

 

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

 

Marca de sănătate/identificare care va fi aplicată pe produsele de origine animală īn unitătile care au fost autorizate conditionat trebuie să respecte prevederile Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 10/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste procedura pentru marcarea si certificarea sanitară veterinară a cărnii proaspete si marcarea produselor de origine animală destinate consumului uman, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 221 din 21 martie 2008.

Nerespectarea conditiilor care au stat la baza emiterii prezentei autorizatii sanitare veterinare, schimbarea profilului sau efectuarea altor activităti decāt cele autorizate sanitar veterinar īn conformitate cu prevederile legislatiei sanitare veterinare īn vigoare atrage, după caz, suspendarea sau intezicerea desfăsurării activitătii, precum si sanctionarea contraventională sau penală, conform legislatiei īn vigoare.

 

Director,

.........................................

(semnătura, stampila)

 

ANEXA Nr. 14

la norma sanitară veterinară

 

Societatea Comercială ...........................................

Nr. . ..................... / ...................................................

 

DIRECTIA SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR.............................

Domnului Director executiv...................................

 

Avānd īn vedere că Societatea Comercială ........................................ , reprezentată de .......................................................... , īn calitate de .......................................... , din localitatea ................................... , str. . ................................. nr. ..., sectorul ................ , codul postal ................................ , judetul ....................................... , cu obiectivul .......................................... autorizat sanitar veterinar cu nr. . ................................... pentru activitatea/activitătile ............................................... si-a schimbat denumirea īn Societatea Comercială ........................................................ , vă rugăm să īntreprindeti demersurile necesare īn vederea obtinerii autorizatiei sanitare veterinare, conform noii denumiri.


Anexez la prezenta cerere următoarele documente:

a) copia de pe īncheierea judecătorească prin care s-a dispus schimbarea denumirii unitătii;

b) copia certificatului unic de īnregistrare cu noua denumire a unitătii;

c) copia certificatului constatator emis de oficiul registrului comertului de pe lāngă tribunalul īn a cărui rază teritorială unitatea īsi are sediul/domiciliul.

 

Reprezentantul legal al unitătii,

...............................................................

(semnătura, stampila)

 

ANEXA Nr. 15

la norma sanitară veterinară

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

Directia Sanitar-Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor..........................................

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

Directia de igienă si sănătate publică veterinară

 

Īn atentia Domnului director.......................................

Avānd īn vedere Cererea domnului/doamnei..................................................................., īn calitate de reprezentant legal al unitătii...................................., īnregistrată la Directia Sanitar-Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor ...................................... sub nr. ................................. din data de ......................................... privind solicitarea emiterii unei noi autorizatii sanitare veterinare, ca urmare a schimbării denumirii unitătii din Societatea Comercială ........................................................................ īn Societatea Comercială .............................., vă transmitem alăturat documentatia depusă de solicitant, īn vederea emiterii autorizatiei sanitare veterinare.

Mentionăm că, pentru unitatea............................., obiectivul.................................., din localitatea................................., str.................................... nr. ..., sectorul ....................., codul postal ......................., judetul........................, detine Autorizatia sanitară veterinară nr..........................pentru activitatea/activitătile........................................ .

Īn urma evaluării unitătii.............................................s-a constatat că aceasta īndeplineste conditiile sanitare veterinare de functionare, conform prevederilor legislatiei sanitare veterinare īn vigoare.

 

Director executiv,

........................................

(semnătura, stampila )

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI TINERETULUI

 

ORDIN

pentru modalitatea de aplicare a unor prevederi ale Ordonantei Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda īn anul 2008 personalului din īnvătămānt

 

Īn conformitate cu prevederile Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii īnvătămāntului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

īn baza Hotărārii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării si tineretului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Absolventii studiilor ciclului universitar de licentă 2008 (ciclul I Bologna), īncadrati īn īnvătămāntul prescolar si primar pe posturi de educatoare si īnvătători, vor fi salarizati īn conformitate cu anexa nr. 2 la Ordonanta Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda īn anul 2008 personalului din īnvătămānt, cu modificările si completările ulterioare, pentru functia institutor I, nivelul studiilor S, corespunzător gradului didactic si transelor de vechime.

Art. 2. - Absolventii studiilor ciclului universitar de licentă 2008 (ciclul I Bologna), īncadrati īn īnvătămāntul secundar inferior, vor fi salarizati īn conformitate cu anexa nr. 2 la Ordonanta Guvernului nr. 15/2008, cu modificările si completările ulterioare, pentru functia profesor, nivelul studiilor S, corespunzător gradului didactic si transelor de vechime.

Art. 3. - Directia generală buget-finante, patrimoniu s i investitii din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării i Tineretului, inspectoratele scolare judetene si al municipiului Bucuresti, unitătile de īnvătămānt preuniversitar, unitătile conexe si cele cu activităti extrascolare ale īnvătămāntului preuniversitar vor duce la īndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin intră īn vigoare la data publicării īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

Art. 5. - La data intrării īn vigoare a prezentului ordin se abrogă orice dispozitie contrară.

 

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Anton Anton

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2008.

Nr. 5.869.


 

RECTIFICĂRI

 

La Ordinul ministrului justitiei nr. 746/C/2008 privind redobāndirea cetăteniei romāne de către unele persoane, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 297 din 16 aprilie 2008, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- īn anexa nr. 1, la pozitia nr. 2, īn loc de: „2. Adlersberg Radu, fiul lui Martin si Ludovica, născut la data de 20 martie 1955...” se va citi: „2. Adlersberg Radu Rafael, fiul lui Martin si Ludovica, născut la data de 20 martie 1955...”;

- īn anexa nr. 1, la pozitia nr. 41, īn loc de: „41. Eisenthal Simion, fiul lui Iacob si Tipa, ...” se va citi: „41. Eisenthal Simon, fiul lui Iacob si Tipa, ...”;

- īn anexa nr. 1, la pozitia nr. 55, īn loc de: „55. Golan Jenny, fiica lui Strulovici David si Ela, născută la data de 15 septembrie 1957 ...” se va citi: „55. Golan Jenny, fiica lui Strulovici David si Ela, născută la data de 15 septembrie 1947...”.;

- īn anexa nr. 1, la pozitia nr. 107, īn loc de: „107. Rond Cristian Gilbert, fiul lui Liviu si Natalia, născut la data de 20 august 1946 ...” se va citi: „107. Rond Cristian Gilbert, fiul lui Liviu si Natalia, născut la data de 20 august 1976 ...”;

- īn anexa nr. 1, la pozitia nr. 154, īn loc de: „154. Zosmer Emanuel, fiul lui Iancu si Iosephina, născut la data de 15 august 1930 ...” se va citi: „154. Zosmer Emanuel, fiul lui Iancu si Iosephina, născut la data de 14 august 1930 ...”;

- īn anexa nr. 1, la pozitia nr. 155, īn loc de: „155. Zuszman Iulia, fiica lui Rozenfeld Nicolae si Ana, ...”se va citi: „155. Zuszman Julia, fiica lui Rozenfeld Nicolae si Ana, ...”.

 

La Ordinul ministrului justitiei nr. 1.489/C/2008 privind redobāndirea cetăteniei romāne de către unele persoane, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 424 din 5 iunie 2008, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- īn anexa nr. 1, la pozitia nr. 14, īn loc de: „14. Dumbravă Sorina, fiica lui Gheorghe (fiul lui Tudor si Nadejda, născut la 18.11.1921 īn Sāngerei) si Maria, născută la data de 13 august 1980 īn localitatea Sīngerei, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, Str. Iazului nr. 4, bl. 1, ap. 67. (17.190/2003)”se va citi: „14. Bologa Sorina, fiica lui Gheorghe (fiul lui Tudor si Nadejda, născut la 18.11.1921 īn Sāngerei) si Maria, născută la data de 13 august 1980 īn localitatea Sīngerei, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, Str. Iazului nr. 4, bl. 1, ap. 67. (17.190/2003)”.

 

La Ordinul ministrului justitiei nr. 1.589/C/2008 privind redobāndirea cetăteniei romāne de către unele persoane, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 445 din 13 iunie 2008, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- īn anexa nr. 1, la pozitia nr. 5, īn loc de: „5. Beer Daniel Viviane, fiica lui Ber Marcu si Rasela Debora, născută la data de 15 iulie 1967 īn localitatea Bacău, judetul Bacău, Romānia, cetătean israelian, cu domiciliul īn Israel, Kiriat Motkin, str. Ben Gurion 71/24. (Dosar nr. 1.438RD/2007) Copii minori: Beer Daniel Gal, născută la data de 26 decembrie 2001, s i Beer Daniel Yuval, născută la data de 4 februarie 1996.” se va citi: „5. Beer Daniel Viviane, fiica lui Ber Marcu si Raela Debora, născută la data de 15 iulie 1967 īn localitatea Bacău, judetul Bacău, Romānia, cetătean israelian, cu domiciliul īn Israel, Kiriat Motkin, str. Ben Gurion 71/24. (Dosar nr. 1.438RD/2007) Copii minori: Daniel Gal, născută la data de 26 decembrie 2001, si Daniel Yuval, născută la data de 4 februarie 1996”.

 

La Ordinul ministrului justitiei nr. 2.356/C/2008 privind redobāndirea cetăteniei romāne de către unele persoane, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 657 din 18 septembrie 2008, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- īn anexa nr. 2, la pozitia nr. 83, īn loc de: „83. Tocaru Dumitru, fiica lui Vasile (fiul lui Grigore, născut la 19.02.1931 īn localitatea Cimislia) si Emilia, născut la data de 8 noiembrie 1983 īn localitatea Cimislia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cimislia, str. Vasile Alexandri nr. 97, ap. 10. (202/2006)”se va citi: „83. Tocaru Dumitru, fiul lui Vasile (fiul lui Grigore, născut la data de 19.02.1931 īn localitatea Cimislia) si Emilia, născut la 8 noiembrie 1983 īn localitatea Cimislia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cimislia, str. Vasile Alexandri nr. 97, ap. 10. (202/2006)”.