MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 779         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 20 noiembrie 2008

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

267. - Lege privind unele măsuri speciale pentru reglementarea avansului rest de justificat, precum si pentru efectuarea receptiei în fază unică a lucrărilor de constructii si a instalatiilor aferente acestora la obiectivul de investitii Palatul Parlamentului

 

1.079. - Decret pentru promulgarea Legii privind unele măsuri speciale pentru reglementarea avansului rest de justificat, precum si pentru efectuarea receptiei în fază unică a lucrărilor de constructii si a instalatiilor aferente acestora la obiectivul de investitii Palatul Parlamentului

 

1.096. - Decret privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiteri din Ministerul Apărării

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 1.141 din 16 octombrie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor anexei nr. I lit. A nr. crt. 39-44 si nota explicativă indice 5 din Ordonanta Guvernului nr. 17/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitătile sanitare publice din sectorul sanitar

 

Decizia nr. 1.143 din 16 octombrie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 alin. (3) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

5.741. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului privind Metodologia de organizare si desfăsurare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/ catedrelor declarate vacante în unitătile de învătământ preuniversitar din municipiul Bucuresti si judetele nominalizate în Ordinul ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 5.573/2008

 


LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind unele măsuri speciale pentru reglementarea avansului rest de justificat, precum si pentru efectuarea receptiei în fază unică a lucrărilor de constructii si a instalatiilor aferente acestora la obiectivul de investitii Palatul Parlamentului

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Reglementarea avansului rest de justificat la obiectivul de investitii Palatul Parlamentului

 

Art. 1. - (1) Operatiunile legate de regularizarea sumei de 168.859.872 lei, în preturi stabilite la nivelul anului 1989, rămasă de justificat din avansurile prevăzute la art.1 din Hotărârea Guvernului nr. 372/1993 privind transmiterea obiectivului de investitii „Casa Republicii” în administrarea Camerei Deputatilor, acordate pentru obiectivul de investitii „Casa Republicii”, a cărui denumire a devenit Palatul Parlamentului, se realizează de Camera Deputatilor, cu avizul consiliului interdepartamental la nivel de demnitari, potrivit prevederilor prezentei legi.

(2) Componenta consiliului interdepartamental la nivel de demnitari este cea prevăzută la art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 372/1993.

Art. 2. - (1) În termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, prin ordin al secretarului general al Camerei Deputatilor se constituie comisiile de inventariere, pentru fiecare titular de avans, formate din 7 membri, după cum urmează:

a) Camera Deputatilor - 2 membri;

b) Agentia Natională de Administrare Fiscală, Directia de control financiar - 2 membri;

c) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintei - 2 membri;

d) câte un reprezentant al fiecărui titular de avans, respectiv succesor în drepturi si obligatii al acestuia, după caz.

(2) Presedintele comisiei de inventariere este numit dintre reprezentantii Camerei Deputatilor în această comisie, prin ordinul prevăzut la alin. (1).

(3) Comisia de inventariere îsi desfăsoară activitatea pe o perioadă de 90 de zile de la data emiterii ordinului prevăzut la alin. (1).

Art. 3. - (1) Comisia de inventariere întocmeste un proces-verbal de inventariere a materialelor de constructii, a echipamentelor, a instalatiilor si a celorlalte bunuri, precum si a sumelor nejustificate din avansurile primite, aflate la fiecare titular de avans, respectiv succesor în drepturi si obligatii al acestuia, care constituie titlu de creantă pentru recuperarea eventualelor sume nejustificate din avansurile primite anterior anului 1990.

(2) Procesul-verbal de inventariere prevăzut la alin. (1) cuprinde, în mod obligatoriu, următoarele elemente:

a) denumirea persoanei juridice în sarcina căreia s-au stabilit sume de recuperat;

b) codul unic de înregistrare;

c) sediul;

d) cuantumul sumei nejustificate si propunerea de actualizare a sumei cu indicele pretului de consum comunicat de Institutul National de Statistică;

e) propuneri de valorificare/casare a bunurilor identificate;

f) temeiul legal;

g) mentiunea cu privire la situatia juridică a creantei în raport cu prescriptia extinctivă;

h) semnăturile membrilor comisiei de inventariere.

(3) Procesul-verbal de inventariere se încheie în două exemplare, se înaintează spre aprobare consiliului interdepartamental si un exemplar aprobat se comunică titularului de avans/succesorului în drepturi si obligatii al acestuia, de către secretariatul consiliului interdepartamental.

(4) Consiliul interdepartamental aprobă procesul-verbal de inventariere numai după verificarea îndeplinirii conditiilor prevăzute la alin. (2). Nerespectarea acestor conditii atrage nulitatea procesului-verbal de inventariere.

(5) Procesul-verbal de inventariere aprobat conform prevederilor alin. (3) poate fi contestat după comunicare, în conditiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare. Consiliul interdepartamental este reprezentat în fata instantelor de judecată de Camera Deputatilor.

Art. 4. - (1) Termenul de plată pentru sumele nejustificate, actualizate, prevăzute în procesul-verbal este de 30 de zile de la data comunicării acestuia.

(2) La expirarea termenului prevăzut la alin. (1), dacă titlul de creantă nu a fost reformat ca urmare a contestatiei introduse la instanta de contencios administrativ competentă, titlul de creantă devine titlu executoriu. Pentru nerespectarea termenului de 30 de zile prevăzut la alin. (1) se calculează accesorii potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(3) În cazul în care titularul de avans, respectiv succesorul în drepturi si obligatii al acestuia, nu plăteste voluntar sumele nejustificate prevăzute în procesul-verbal de inventariere, executarea silită a acestora se efectuează potrivit procedurii prevăzute de Codul de procedură fiscală, republicat, cu modificările si completările ulterioare.

(4) Sumele nejustificate prevăzute în procesul-verbal de inventariere, achitate voluntar sau în regim de executare silită, se fac venit la bugetul de stat.

Art. 5. - (1) Materialele de constructii, echipamentele, instalatiile si celelalte bunuri care nu mai pot fi preluate la obiectivul de investitii Palatul Parlamentului vor fi valorificate sau casate, sub supravegherea Camerei Deputatilor, potrivit prevederilor legale în vigoare, de titularii de avans, respectiv de succesorii în drepturi si obligatii ai acestor detinători.

(2) Sumele rezultate din valorificarea stocurilor si a activelor corporale prevăzute la alin. (1), după deducerea cheltuielilor de valorificare, se virează ca venit la bugetul de stat, în termen de 5 zile de la data încasării contravalorii acestora. În cazul în care cheltuielile de valorificare depăsesc cuantumul sumelor obtinute din valorificare, diferenta se suportă din bugetul Camerei Deputatilor.

(3) Cheltuielile cu casarea se suportă din bugetul Camerei Deputatilor.

Art. 6. - Până la valorificarea sau casarea stocurilor si a activelor corporale prevăzute la art. 5 alin.(1), titularii de avans, respectiv succesorii în drepturi si obligatii ai acestora au obligatia de a asigura securitatea, păstrarea si depozitarea lor.

 

CAPITOLUL II

Efectuarea receptiei în fază unică a lucrărilor de constructii si instalatii aferente acestora la obiectivul

de investitii Palatul Parlamentului

 

Art. 7. - Pentru efectuarea receptiei lucrărilor de constructii si instalatii aferente acestora, corespunzător unor spatii din cadrul obiectivului Palatul Parlamentului, având în vedere caracterul special si unicat al acestuia, în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare, si prin derogare de la prevederile Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului de receptie a lucrărilor de constructii si instalatii aferente acestora, cu modificările si completările ulterioare, se instituie receptia în fază unică a lucrărilor de constructii si instalatii aferente acestora.

Art. 8. - (1) Prevederile art. 7 se aplică exclusiv la receptia lucrărilor executate la spatiile existente finalizate si aflate în exploatare în cadrul obiectivului Palatul Parlamentului, constituite ca obiecte sau părti de obiect, corespunzător stadiilor fizice consemnate la data prezentei legi, care sunt administrate s i înregistrate în evidentele contabile ale Camerei Deputatilor i/sau ale Senatului. Nu fac obiectul receptiei utilajele independente sau obiectele de inventar neprevăzute în proiect si procurate ulterior de investitor.

(2) Prin exceptie de la prevederile legale în vigoare, lucrările de reparatii si/sau interventii la obiectele constitutive ale Palatului Parlamentului, receptionate potrivit prevederilor prezentei legi, se vor putea initia după finalizarea receptiei în fază unică, avându-se în vedere durata efectivă de serviciu a acestora de la finalizarea lucrărilor sau punerea lor în functiune, după caz.

Art. 9. - (1) Se aprobă Regulamentul de receptie în fază unică a lucrărilor de constructii si instalatii aferente acestora la obiectivul Palatul Parlamentului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.

(2) Orice modificare sau completare, ulterioară aprobării prezentei legi, a regulamentului prevăzut la alin. (1) se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Camerei Deputa t ilor.

Art. 10. - (1) În întelesul prezentei legi, Camera Deputailor are calitatea de investitor la Palatul Parlamentului.

(2) După finalizarea receptiei în fază unică, lucrările/spatiile receptionate se înregistrează în evidentele contabile ale Camerei Deputatilor si ale Senatului, corespunzător spatiilor din administrare.

Art. 11. - (1) În vederea asigurării documentelor necesare receptiei, Camera Deputatilor, prin Secretariatul general, va prelua de la detinători documentatiile tehnico-economice care au stat la baza executiei lucrărilor care se supun receptiei, încorporându-le în cartea tehnică a constructiei pe care o va gestiona, potrivit prevederilor legale în vigoare.

(2) În întelesul prezentei legi, prin documentatiile tehnico-economice prevăzute la alin. (1) se întelege exemplarul-martor păstrat în arhivele proprii, compus din piesele scrise: tema de proiectare, memorii generale si pe specialităti, breviare de calcul, avizele si acordurile obtinute, precum si din piesele desenate.

(3) Societătile comerciale înfiintate pe structura fostelor unităti de proiectare si de executie, care au participat înainte de anul 1990 la realizarea obiectivului Palatul Parlamentului, succesoare ale acestora sau care, prin contractele de privatizare, au în păstrare, cu orice titlu, documentatii tehnico-economice sau alte documente aferente proiectului, precum si toti detinătorii de documentatii tehnice sau economice aferente obiectivului Palatul Parlamentului, persoane fizice sau juridice - antreprenori sau alte societăti rezultate în urma unor operatiuni comerciale de vânzare-cumpărare, fuziune, preluare sau reorganizare —, au obligatia ca, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, să inventarieze, împreună cu reprezentanti ai investitorului - Camera Deputatilor, si să predea, în original, documentatiile prevăzute la alin. (1). Refuzul inventarierii si/sau al predării documentatiilor se sanctionează potrivit prevederilor Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996, cu modificările si completările ulterioare, iar cheltuielile ocazionate de expertizarea tehnică necesară pentru reconstituirea acestora se vor suporta de cei vinovati. În cazuri deosebite, în care se face dovada certă a disparitiei originalelor, se poate face predarea fotocopiilor, pe răspunderea detinătorilor.

(4) În vederea preluării si a gestionării documentatiilor de executie clasificate ca secret de stat, precum si pentru efectuarea receptiei spatiilor clasificate ca secret de stat, în conformitate cu prevederile Legii nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, cu modificările si completările ulterioare, si ale celorlalte acte normative date în aplicarea acesteia, Secretariatul general al Camerei Deputatilor are obligatia de a-si organiza structurile necesare si de a-si asigura personalul autorizat să opereze cu acestea.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 7 noiembrie 2008.

Nr. 267.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de receptie în fază unică a lucrărilor de constructii si instalatii aferente acestora la obiectivul Palatul Parlamentului

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Receptia în fază unică a lucrărilor de constructii si instalatii aferente acestora se constituie ca o componentă a sistemului calitătii în constructii, prevăzut prin Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare, si este instrumentul prin care investitorul declară că acceptă si preia lucrările, cu sau fără rezerve.

(2) Receptia în fază unică, prevăzută în prezentul regulament, se aplică exclusiv la receptia spatiilor existente finalizate, aflate în exploatare în cadrul obiectivului Palatul Parlamentului.

(3) Receptia în fază unică se realizează etapizat, prin grija investitorului, după cum urmează:

a) etapa I - pe obiecte sau părti de obiect, delimitate si identificate corespunzător stadiilor fizice consemnate la data intrării în vigoare a prezentei legi, înscrise în programul general de receptie;


b) etapa a II-a - pe obiectivul Palatul Parlamentului, corespunzător tuturor spatiilor ce se supun procedurii de recep t ie, si constă din consemnarea proceselor-verbale de recepie în fază unică, corespunzător tuturor obiectelor sau părtilor de obiect receptionate.

Art. 2. - În sensul prezentului regulament, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) receptia în fază unică a lucrărilor de constructii si instalatii aferente acestora - actul prin care investitorul declară că acceptă si preia, cu sau fără rezerve, spatiile existente finalizate aflate în exploatare în clădirea Palatului Parlamentului, delimitate în obiecte si/sau părti de obiect ca unităti spatial-functionale distincte, inclusiv însumarea acestora în cadrul obiectivului Palatul Parlamentului;

b) obiectiv - suma planimetrică si spatială a tuturor spatiilor si instalatiilor functionale ce alcătuiesc Palatul Parlamentului - care se supun procedurii de receptie - si se compune din obiecte si/sau părti de obiect delimitate după criterii spatial-functionale;

c) obiecte/părti de obiect care se supun procedurii de receptie - părti ale obiectivului delimitate pe criterii de func t ionabilitate distinctă în cadrul ansamblului acestuia, ca unităi spatial-functionale de sine stătătoare - săli, corpuri de clădire, etaje, zone din cadrul acestora, instalatii speciale de ascensoare, climatizare etc. Delimitarea si identificarea obiectelor/părtilor de obiect se fac planimetric i/sau spatial, pe baza documentatiilor de specialitate întocmite corespunzător stadiilor fizice consemnate la data intrării în vigoare a prezentei legi. Obiectele sau părtile de obiect se înscriu în programul general de receptie;

d) cartea tehnică a constructiei - ansamblul documentelor tehnice referitoare la proiectarea, executia, receptia, exploatarea si urmărirea comportării în exploatare a constructiei si a instalatiilor aferente acesteia, cuprinzând toate datele, documentele si evidentele necesare pentru identificarea si determinarea stării tehnice/fizice a constructiei si a evolutiei acesteia în timp. În măsura în care unele dintre documentele mentionate nu există în arhiva tehnică a investitorului, acestea vor putea fi înlocuite cu relevee, expertize tehnice ori cu documentatiile întocmite în scopul delimitării pe obiecte/părti de obiecte, în vederea efectuării receptiei în fază unică a obiectivului Palatul Parlamentului;

e) investitor - Camera Deputatilor, prin Secretariatul general - în numele proprietarului de drept - statul român - exercită prerogativele de gestionare a obiectivului de investitii Palatul Parlamentului.

 

CAPITOLUL II

Receptia în fază unică pe obiect/parte de obiect

 

Art. 3. - (1) Având în vedere importanta exceptională, gradul de risc sub aspectul sigurantei în exploatare, destinatia, modul de utilizare, complexitatea si volumul lucrărilor care fac obiectul receptiei, comisia de receptie în fază unică va fi alcătuită din cel putin 11 membri, numărul de specialisti fiind de minimum 5.

(2) Comisia de receptie se numeste de către investitor si este alcătuită, obligatoriu, din reprezentanti ai investitorului si ai Senatului, ai Inspectoratului pentru Situatii de Urgentă si ai Primăriei Generale a Municipiului Bucuresti. Ceilalti membri vor fi specialisti în domeniu, atrasi în comisie la recomandarea asocia t iilor profesionale din domeniul constructiilor si al instalaiilor pentru constructii.

(3) Reprezentan t ii Inspectoratului pentru Situatii de Urgentă în comisia de recepie se numesc la propunerea conducătorilor acestei institutii, prin ordin. Numele persoanelor desemnate se comunică în scris investitorului, în intervalul de timp de la primirea solicitării până la data întrunirii comisiei de receptie.

(4) Pentru recep t ia lucrărilor aferente spatiilor care sunt clasificate ca informaii secret de stat se numeste o comisie de receptie specială, care este formată din specialisti detinători ai certificatului Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat.

Art. 4. - (1) În scopul constituirii/completării cărtii tehnice a constructiei Palatul Parlamentului, în vederea efectuării receptiei prevăzute la art. 1 din prezentul regulament, prin grija investitorului se va proceda la reconstituirea arhivei tehnice continând documentatiile tehnico-economice pentru executia lucrărilor.

(2) Pentru reconstituirea arhivei tehnice, potrivit prevederilor alin. (1), persoanele fizice si juridice implicate înainte si după anul 1990 în activitatea de proiectare si de executie a obiectivului Palatul Parlamentului, care detin părti din aceste documentatii, vor preda investitorului, în original, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, întreaga documentatie pe care o detin.

Art. 5. - (1) Investitorul va comunica data stabilită pentru începerea receptiei, cu maximum 30 de zile calendaristice înainte, următoarelor persoane sau institutii:

a) membrilor comisiei de receptie;

b) proiectantului/proiectan t ilor identificabili;

c) executantului/executanilor identificabili;

d) Inspectoratului pentru Situatii de Urgentă;

e) Inspectoratului de Stat în Constructii.

(2) Pentru instalatiile speciale de ridicat - ascensoare - sau sub presiune se va coopta în comisie reprezentantul numit al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat.

(3) Reprezentantii proiectantului, ai executantului si ai Inspectoratului de Stat în Constructii nu fac parte din comisia de receptie, acestia având calitatea de invitat.

(4) Proiectantii identificabili au obligatia de a întocmi un raport cuprinzând punctul de vedere asupra executării lucrărilor, care va fi prezentat comisiei de receptie.

Art. 6. - Administratorii Palatului Parlamentului din componenta secretariatelor generale ale Camerei Deputatilor si Senatului întocmesc si prezintă în fata comisiei de receptie punctele de vedere privind executia, stadiul fizic si valorile de inventar ale constructiei, probate cu documentele existente.

Art. 7. - (1) Comisia de receptie se întruneste la data, ora si locul fixate, iar presedintele acesteia, numit de investitor, stabileste programul după care se va desfăsura receptia.

(2) Comisia de receptie poate functiona numai în prezenta a cel putin două treimi din membrii numiti ai acesteia. Hotărârile comisiei se iau cu majoritate simplă.

(3) În cazul în care comisia nu întruneste cvorumul prevăzut la alin. (2), presedintele poate fixa un nou termen în vederea efectuării recep t iei, termen ce nu va depăsi 4 zile lucrătoare de la data fixată iniial.

(4) În vederea desfăsurării în bune conditii a receptiei, investitorul va pune la dispozitie comisiei de receptie documentatia de executie, precum si, în lipsa acesteia, documentele si explicatiile care îi sunt necesare si de care acesta dispune.

Art. 8. - (1) Comisia de receptie examinează în mod obligatoriu:

a) respectarea conditiilor de executie impuse de autoritătile competente, comunicate, prin grija beneficiarului, prin documentele receptiei;

b) conformitatea executiei lucrărilor cu cerintele esentiale de calitate, conform legii;

c) referatul de prezentare întocmit de administrator cu privire la modul în care au fost executate lucrările;

d) terminarea tuturor lucrărilor, pe stadii fizice, prevăzute în referatul de prezentare, precum si în documentele constitutive


ale cărtii tehnice a constructiei, aflate în păstrare la investitor. În cazurile în care există dubii asupra înscrisurilor din documentele prezentate, în raport cu cartea tehnică a constructiei, comisia poate cere expertize, alte documente, încercări suplimentare, probe si alte teste;

e) referatul administratorului privind comportarea în exploatare a constructiei si a instalatiilor aferente pe perioada de la preluare si până în prezent, inclusiv evidentierea viciilor identificate si a modului de remediere a acestora;

f) valoarea investitiei înregistrată în documentele contabile, corespunzător stadiilor fizice care se receptionează.

(2) Examinarea se efectuează, în toate cazurile, prin cercetarea vizuală a constructiei si a spatiilor care se receptionează, precum si prin analizarea documentelor existente, inclusiv a celor continute în cartea tehnică a constructiei.

(3) Comisia de receptie poate cere, în cazuri foarte bine justificate si/sau în cazul aparitiei unor vicii, efectuarea de încercări si expertize.

Art. 9. - La terminarea examinării, comisia consemnează observatiile si concluziile în procesul-verbal de receptie, care cuprinde, în mod obligatoriu, valoarea înregistrată a obiectului/părtii de obiect, conform modelului prevăzut în anexa nr.1 la regulament, si îl înaintează, în termen de 3 zile lucrătoare, investitorului, împreună cu recomandarea de admitere, cu sau fără obiectii, a receptiei, amânarea sau respingerea acesteia.

Art. 10. - Comisia de receptie recomandă admiterea receptiei în cazul în care nu există obiectii sau cele care s-au consemnat nu sunt de natură să afecteze utilizarea lucrării conform destinatiei sale.

Art. 11. - Comisia de receptie recomandă amânarea receptiei, atunci când:

a) se constată lipsa sau neterminarea unor lucrări ce afectează siguranta în exploatare a constructiei, în conformitate cu cerintele esentiale;

b) constructia prezintă vicii a căror remediere este de durată si care, dacă nu ar fi făcute, ar diminua considerabil utilizarea lucrării;

c) există, în mod justificat, dubii cu privire la calitatea lucrărilor si este nevoie de încercări de orice fel pentru a le clarifica.

Art. 12. - Comisia de receptie recomandă respingerea receptiei dacă se constată vicii care nu pot fi înlăturate si care, prin natura lor, împiedică îndeplinirea uneia sau a mai multor cerinte esentiale, caz în care se impun expertize, reproiectări, refaceri de lucrări etc, sau dacă nu se respectă una ori mai multe dintre cerintele esentiale.

Art. 13. - Absenta executantului de la receptie nu constituie motiv pentru amânarea si/sau anularea actului de receptie. În cazul în care executantul nu se prezintă la receptie sau nu este identificabil, investitorul poate solicita asistentă pentru receptie unui expert tehnic neutru, atestat potrivit legii, care să consemneze, separat de procesul-verbal, starea de fapt constatată.

Art. 14. - Situatiile de absentă a unor persoane sau delegati convocati se consemnează în procesul-verbal de receptie.

Art. 15. - Presedintele comisiei de receptie prezintă investitorului procesul-verbal de receptie, cu observatiile participantilor si cu recomandarea comisiei. Pe baza procesului-verbal de receptie, investitorul hotărăste admiterea, amânarea sau respingerea receptiei.

Art. 16. - (1) În cazul în care, pentru un obiect sau o parte de obiect, comisia de receptie recomandă admiterea cu obiectii, în procesul-verbal de receptie se vor indica în mod expres acele lipsuri/deficiente care trebuie să fie remediate si se vor propune măsuri pentru înlăturarea neregulilor semnalate. În această situatie, receptia în fază unică pentru acel obiect sau acea parte

de obiect se consideră suspendată până la receptia lucrărilor de remediere necesare.

(2) Lucrările de remediere si termenele necesare pentru eliminarea lipsurilor/deficientelor prevăzute la alin. (1) se stabilesc pe bază de contract de achizitii publice de lucrări, în conformitate cu legislatia în vigoare, iar executarea acestora nu va depăsi 90 de zile calendaristice de la data receptiei, cu exceptia cazului în care, din cauza conditiilor climatice, trebuie fixat alt termen.

(3) După executarea lucrărilor de remediere, în decurs de maximum 15 zile calendaristice, investitorul va organiza receptia acestora în conformitate cu procedura receptiei la terminarea lucrărilor, potrivit legislatiei în vigoare.

(4) După receptia la terminarea lucrărilor de remediere, investitorul va organiza finalizarea receptiei obiectului/părtii de obiect, potrivit procedurii receptiei în faza unică.

Art. 17. - Data receptiei este cea în care investitorul hotărăste admiterea acesteia, pe baza recomandării comisiei de receptie.

Art. 18. - Investitorul preia lucrarea la data prevăzută la art. 17, cu exceptia cazului în care receptia este suspendată, amânată sau respinsă, după caz.

Art. 19. - (1) Pentru părtile din lucrare, obiecte/părti de obiect, care nu se supun receptiei, se încheie un proces-verbal de preluare de către investitor, în care se consemnează starea părtii de lucrare în cauză, măsurile de conservare, precum si cele de protectie privind desfăsurarea în sigurantă a activitătii.

(2) Procesul-verbal de preluare încheiat în aceste conditii nu echivalează cu un proces-verbal de receptie pentru partea de lucrare în cauză.

(3) Toate riscurile si pericolele pentru partea preluată trec asupra investitorului, cu exceptia viciilor ascunse si a celor decurgând din executarea necorespunzătoare.

(4) Investitorul poate cere înscrierea în procesul-verbal de receptie ce se va întocmi la terminarea lucrării în întregime a viciilor pe care le-a constatat cu ocazia preluării si le-a consemnat în procesul-verbal respectiv. Pentru partea de lucrare preluată de investitor, perioada de garantie pentru viciile care nu tin de siguranta constructiei începe de la data terminării remedierilor.

 

CAPITOLUL III

Receptia în fază unică pe obiectiv

 

Art. 20. - Receptia în fază unică în etapa a II-a pentru obiectivul supus receptiei se convoacă de către investitor, în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la finalizarea tuturor procedurilor de receptie în fază unică pe obiecte/părti de obiecte.

Art. 21. - Comisia de receptie în fază unică în etapa a II-a se întruneste la data, ora si locul fixate si examinează următoarele:

a) procesele-verbale de receptie în fază unică, corespunzător tuturor obiectelor/părtilor de obiect receptionate, cu propunerea de admitere a receptiei;

b) documentele privind finalizarea lucrărilor de remediere, după caz;

c) referatul investitorului privind comportarea constructiei/ părtilor de constructie si a instalatiilor aferente în exploatare pe perioada de la preluare până la receptie.

Art. 22. - La terminarea receptiei în fază unică în etapa a II-a, comisia consemnează observatiile si concluziile în procesul-verbal final de receptie, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, pe care îl înaintează investitorului, în termen de 3 zile lucrătoare, împreună cu recomandarea de admitere, cu sau fără obiectii, a receptiei.


Art. 23. - (1) Data finală a receptiei este data notificării de către investitor a hotărârii comisiei de receptie în fază unică în etapa a II-a, cu propunerea de admitere a receptiei.

(2) După această dată, toate receptiile ce se vor efectua la spatiile - obiectele/părtile de obiect - încă nefinalizate în cadrul obiectivului Palatul Parlamentului vor urma procedurile prevăzute de legislatia în vigoare privind receptia lucrărilor de constructii si instalatii aferente acestora.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 24. - (1) Cheltuielile de orice natură aferente activitătii comisiei de receptie cad în sarcina investitorului.

(2) Membrii comisiei de receptie, altii decât cei care îndeplinesc o sarcină de serviciu, pot fi angajati prin contract de prestări de servicii de către investitor, după caz.

(3) Cheltuielile aferente încercărilor necesare în procedura de receptie se plătesc de către investitor. În situatiile în care, în urma rezultatelor nefavorabile ale încercărilor, se stabileste o culpă, cheltuielile respective se suportă de partea în culpă.

(4) Cheltuielile aferente expertizei sau plătii asistentei unui expert se efectuează de investitor. În situatiile în care, în urma rezultatelor expertizei, se stabileste o culpă, cheltuielile respective se suportă de partea în culpă.

Art. 25. - Dacă părtile nu ajung la încheierea pe cale amiabilă a procesului-verbal de receptie, acestea se pot adresa instantei judecătoresti competente.

Art. 26. - Procesele-verbale de receptie, încheiate corespunzător părtilor de obiect, obiectelor sau obiectivului, după caz, se difuzează, prin grija investitorului:

a) proiectantului/proiectantilor identificabil/identificabili;

b) executantului/executantilor identificabil/identificabili;

c) Primăriei Generale a Municipiului Bucuresti, emitent al autorizatiei de construire;

d) organului administratiei financiare locale;

e) administratorilor părtilor de obiect, obiectelor sau obiectivului, după caz.

Art. 27. - (1) Documentatiile de executie si documentele privind executia lucrărilor, existente în arhiva investitorului, precum si procesele-verbale de receptie în fază unică, împreună cu documentele aferente, se constituie în cartea tehnică a constructiei.

(2) Cartea tehnică a constructiei se alcătuieste potrivit normelor si modelului prevăzute în anexa nr. 3 si se păstrează de investitor pe toată durata existentei constructiei, cu exceptia documentelor si a documentatiilor clasificate ca secret de stat, potrivit legii, care vor fi păstrate potrivit prevederilor legale.

Art. 28. - Anexele nr. 1-3 si 3a) fac parte integrantă din prezentul regulament.

 

ANEXA Nr. 1 la regulament

 

INVESTITOR: CAMERA DEPUTATILOR

Obiectiv de investitii: Palatul Parlamentului

 

PROCES-VERBAL Receptia în fază unică pe obiect/parte de obiect

Nr. . ...... / .............

 

Privind lucrarea ........................................................................................................................................................................ ,

...................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

executată în cadrul Contractului nr. . ................... din ...................... , încheiat între ..........................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

si ...............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

pentru lucrările de ................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

1. Lucrările la constructia obiectivului au fost demarate în baza Notei nr. 2.073 din 22 mai 1982 a Cancelariei fostului Comitet Central al Partidului Comunist Român, în conditii derogatorii speciale, si au fost continuate în baza Autorizatiei de construire nr. 9L din 12 septembrie 1990, eliberată de Primăria Municipiului Bucuresti, cu termen de executie nespecificat.

2. Comisia de receptie, constituită prin Ordinul nr. . ......................... din ...................................... al Secretarului general al

Camerei Deputatilor, formată din: .......................................................................................................................................................

(nume si prenume) (calitatea) (institutia reprezentată)

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

si-a desfăsurat activitatea în perioada .............................................................................................................................................. .

3. Au mai participat la receptie: ..........................................................................................................................................................................................................

(nume si prenume) (calitatea) (institutia reprezentată)

............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

4. Constatările comisiei de receptie:

4.1. Documentatia scrisă si desenată, prezentată si analizată, este cuprinsă în anexă.

4.2. Stadiul fizic al lucrărilor supuse receptiei este mentionat în anexă.

4.3. Lucrările de remedieri necesar a fi executate sunt cuprinse în anexă.


4.4. Valoarea declarată a investitiei este de..........................lei.

5. Comisia de recep .. ie, în urma constatărilor făcute, propune:

...............................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

6. Comisia de receptie motivează propunerea făcută astfel:

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

7. Comisia de receptie recomandă următoarele:

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

8. Prezentul proces-verbal, continând ... file si ... anexe numerotate, care fac parte integrantă din prezentul proces-verbal de receptie în fază unică, cu un total de ... file, a fost încheiat astăzi, ................................. în ...... exemplare, în Palatul Parlamentului.

 

Comisia de receptie*)

Invitati*)

 

Presedinte:

.............................................................................

.............................................................................

Membri:

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................


*) Numele, prenumele si semnătura.

 

ANEXA Nr. 2 la regulament

 

INVESTITOR: CAMERA DEPUTATILOR

Obiectiv de investitii: Palatul Parlamentului

 

PROCES-VERBAL Receptia în fază unică pe obiectiv

Nr......../.............

 

Privind lucrarea........................................................................................................................................................................................,

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

executată în cadrul Contractului nr.....................din......................, încheiat între.........................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

si................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

pentru lucrările de.....................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

1. Lucrările la constructia obiectivului au fost demarate în baza Notei nr. 2.073 din 22 mai 1982 a Cancelariei fostului Comitet Central al Partidului Comunist Român, în conditii derogatorii speciale, si au fost continuate în baza Autorizatiei de construire nr. 9L din 12 septembrie 1990, eliberată de Primăria Municipiului Bucuresti, cu termen de executie nespecificat.

2. Comisia de receptie, constituită prin Ordinul nr...........................din......................................al Secretarului general al

Camerei Deputatilor, formată din:.......................................................................................................................................................

(nume si prenume) (calitatea) (institutia reprezentată)

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

si-a desfăsurat activitatea în perioada.........................................................................................................................................................

3. Au mai participat la receptie: ..................................................................................................................................................................................................................

(nume si prenume) (calitatea) (institutia reprezentată)

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................


4. Constatările comisiei de receptie:

4.1. Documentatiile scrise si desenate sunt cuprinse în cartea tehnică a obiectivului pentru fiecare obiect/parte de obiect.

4.2. Centralizatorul spatiilor/lucrărilor receptionate în fază unică în etapa I, cu suprafetele si valorile corespunzătoare fiecărui obiect/parte de obiect în parte, sunt cuprinse în anexa la prezentul proces-verbal.

4.3. Borderoul centralizator, precum si lista tuturor proceselor-verbale de receptie în fază unică pe obiect/părti de obiect - etapa I - sunt cuprinse în lista-anexă.

4.4. Valoarea declarată a obiectivului Palatul Parlamentului, rezultată în urma receptiei în fază unică, este de .............. lei.

5. Comisia de receptie, în urma constatărilor făcute, propune:

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

6. Comisia de receptie motivează propunerea făcută astfel:

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

7. Comisia de receptie recomandă următoarele:

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

8. Prezentul proces-verbal, continând ........ file si ...... anexe numerotate, care fac parte integrantă din prezentul proces-verbal de receptie în fază unică, cu un total de ....... file, a fost încheiat astăzi, ................. , în ... exemplare, în Palatul Parlamentului.

 

Comisia de receptie*)

Invitati*)

 

Presedinte:

.............................................................................

.............................................................................

Membri:

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................


*) Numele, prenumele si semnătura.

 

ANEXA Nr. 3 la regulament

 

CARTEA TEHNICĂ A CONSTRUCTIEI

 

Centralizatorul pieselor cuprinse în cartea tehnică a constructiei

1. Fisa de date sintetice

2. Capitolul A*): Documentatia privind proiectarea

3. Capitolul B*): Documentatia privind executia

4. Capitolul C*): Documentatia privind receptia

5. Capitolul D*): Documentatia privind exploatarea, repararea, întretinerea si urmărirea comportării în exploatare

6. Jurnalul evenimentelor**)

Capitolul A*) Documentatia privind proiectarea

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

Capitolul B*) Documentatia privind executia

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

Capitolul C*) Documentatia privind receptia

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

Capitolul D*) Documentatia privind exploatarea, întretinerea, repararea si urmărirea comportării în exploatare

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................


*) Se vor include, pe capitole, borderourile generale ale dosarelor documentatiei de bază si copiile borderourilor cu cuprinsul fiecărui dosar în parte.

**) Documentatiile care compun Jurnalul evenimentelor sunt documentele tehnice referitoare la proiectarea, executia, receptia, exploatarea si urmărirea comportării în exploatare a constructiei si instalatiilor aferente acesteia, existente în arhiva tehnică a investitorului, precum si releveele, expertizele tehnice si documentatiile întocmite în scopul delimitării pe obiecte/părti de obiecte în vederea efectuării receptiei în fază unică a obiectivului Palatul Parlamentului.

 


FISA DE DATE SINTETICE

 

1. Obiectul/Partea din obiectul de constructie (denumirea si localizarea)

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

2. Investitorul (denumirea si sediul unită .. ii)

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

3. Delegatii investitorului cu sarcini de verificare a calită ... ii construc .. iei (numele, prenumele, func .. ia si atribu .. ia)

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

4. Proiectantul lucrării (dacă este identificabil)

a) denumirea si sediul sau adresa unită .. ii proiectante generale si a unită .. ilor subproiectante

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

b) numele si prenumele sefului de proiect

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

c) numele si prenumele proiectan .. ilor de specialitate, denumirea si sediul unită .. ilor de care apar .. in

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

5. Verificatorii (verificatorii de proiecte atestati), numele, prenumele si numărul certificatului de atestare (dacă sunt identificabili)

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

6. Executantul constructiei (dacă este identificabil)

a) denumirea si sediul sau adresa unitătii executante (antreprenor general) si, dacă este cazul, ale unitătilor executante pentru instala .. iile aferente construc .. iilor

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

b) numele si prenumele sefului de santier

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

c) numele si prenumele conducătorului direct al lucrărilor (seful punctului de lucru al obiectivului)

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

7. Modificări intervenite în datele de la pct. 1—6 (data modificării si modificarea)

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

8. Expertii tehnici atestati care au verificat calitatea si comportarea constructiei (numele, prenumele si numărul certificatului de atestare)

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

9. Comisia de recep .. ie a lucrărilor în fază unică (numele, prenumele si unitatea de care apar .. in)

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

10. Data începerii execu .. iei

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

11. Data aprobării recep .. iei în fază unică - etapa I

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

12. Data aprobării recep .. iei în fază unică - etapa a II-a

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

13. Gradul de seismicitate luat în calcul la proiectarea construc .. iei

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

14. Alte date

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

 


ANEXA Nr. 3a) la regulament

 

NORME

de întocmire a cărtii tehnice a constructiei

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

1. Cartea tehnică a constructiei se compune din ansamblul de documente referitoare la proiectarea, executia, receptia, exploatarea, întretinerea, repararea si urmărirea comportării în exploatare a constructiei, pe care investitorul le-a pus la dispozitia comisiei de receptie.

2. Cartea tehnică se definitivează înainte de receptia lucrărilor în fază unică.

3. Cartea tehnică pentru fiecare obiect/parte de obiect de constructii, după întocmire, se completează si se păstrează de investitor sau, după caz, de proprietar.

4. Cartea tehnică a constructiei se întocmeste prin grija investitorului pentru întregul obiectiv Palatul Parlamentului si însumează toate obiectele/părtile de obiect de constructii realizate si receptionate.

 

CAPITOLUL II

Cuprinsul cărtii tehnice a constructiei

 

5. Cartea tehnică a constructiei contine documentatia de bază si centralizatorul cu părtile sale componente, precum si, în lipsa unor părti ale acesteia, toate documentele tehnice si economice - relevee, expertize tehnice ori documentatiile întocmite în scopul delimitării pe obiecte/părti de obiecte —, întocmite în vederea efectuării receptiei în fază unică.

6. Documentatia de bază cuprinde următoarele capitole:

a) Capitolul A: Documenta t ia privind proiectarea;

b) Capitolul B: Documenta t ia privind executia;

c) Capitolul C: Documentaia tehnică privind receptia;

d) Capitolul D: Documentatia tehnică privind urmărirea comportării în exploatare si interventiile în timp asupra constructiei.

7. Documentatia privind proiectarea cuprinde piese scrise si desenate ale proiectului de bază, dacă sunt identificabile, sau alte documente mentionate la pct. 5, după cum urmează:

a) acte referitoare la tema de proiectare, amplasarea constructiei si avize de specialitate care au stat la baza întocmirii proiectului;

b) documentatia tehnică referitoare la constructia respectivă (caracteristici, detalii de executie pentru elementele structurii de rezistentă, precum si pentru celelalte părti de constructie care asigură functionalitatea si siguranta în exploatare, precum si schemele de instalatii efectiv realizate, cu toate modificările aduse de proiectant, executant sau proprietar pe parcursul executiei constructiei);

c) breviarele de calcul pe specialităti (actiuni, ipoteze de calcul, rezultatele calculelor de dimensionare si verificare etc);

d) indicarea distinctă a diferentelor fată de detaliile de executie initiale, cu precizarea cauzelor care au condus la aceste diferente;

e) caietele de sarcini privind executia lucrărilor;

f) alte piese scrise si/sau desenate, elaborate cu ocazia efectuării receptiei în fază unică.

8. Documentatia tehnică privind executia cuprinde, dacă sunt identificabile, următoarele piese:

a) autorizatia de construire;

b) procesul-verbal de predare a amplasamentului si reperului de nivelment general;

c) înregistrările de calitate cu caracter permanent efectuate pe parcursul executiei lucrărilor, precum si celelalte documentatii întocmite conform prescriptiilor tehnice, prin care se atestă calitatea lucrărilor (rezultatul încercărilor efectuate, certificatele de calitate, condica de betoane, registrul proceselor-verbale de lucrări ascunse, notele de constatare ale organelor de control, registrul unic de comunicări si dispozitii de santier, procesele-verbale de probe specifice si speciale etc);

d) procesele-verbale de receptie a terenului de fundare, a fundatiilor si structurii de rezistentă, procesele-verbale de admitere a fazelor determinate;

e) procesele-verbale privind montarea instalatiilor de măsurare prevăzute prin proiectul de urmărire specială a constructiilor, dacă este cazul, precum si consemnarea citirilor initiale de la care încep măsurătorile;

f) expertize tehnice, verificări în teren sau cercetări suplimentare efectuate în afara celor prevăzute de prescriptiile tehnice sau caietele de sarcini, rezultate ca necesare, ca urmare a unor accidente tehnice produse în cursul executiei sau ca urmare a unor greseli de executie;

g) caietele de atasament, jurnalul principalelor evenimente (inundatii, cutremure, temperaturi excesive etc);

h) alte piese scrise si/sau desenate elaborate cu ocazia efectuării receptiei în fază unică.

9. Documentatia tehnică privind receptia în fază unică cuprinde:

a) procesele-verbale de receptie în fază unică (corespunzător etapei I si etapei a II-a), precum si alte acte anexate acestora, pe care comisia de receptie le consideră necesar a fi păstrate în cartea tehnică a constructiei;

b) alte acte încheiate ca urmare a cererii comisiei de receptie, prin care se prevăd verificări sau cercetări suplimentare, cu indicarea rezultatelor obtinute si a modului de rezolvare.

10. Documentatia tehnică privind urmărirea comportării în exploatare si interventiile în timp, dacă sunt identificabile, cuprinde:

a) prevederile scrise ale proiectantului privind urmărirea comportării constructiei, instructiunile de exploatare si întretinere si lista prescriptiilor de bază care trebuie respectate pe timpul exploatării constructiei, documentatia de interpretare a urmăririi comportării constructiei în timpul executiei si al exploatării;

b) proiectele în baza cărora s-au efectuat modificări ale constructiei fată de proiectul initial - efectiv realizat —, după receptia în fază unică a lucrărilor;

c) actele de constatare a unor deficiente apărute după receptia în fază unică a lucrărilor si măsurile de interventie luate (procese-verbale de remediere a defectelor);

d) proiectul de urmărire specială a constructiei (încercare prin încărcare, urmărire a comportării în exploatare);

e) procesul-verbal de predare-primire a instalatiilor de măsurare prevăzute prin proiectul de urmărire specială a constructiei încheiat între executant s i beneficiar;

f) referatul cu concluziile anuale i finale asupra rezultatelor urmăririi speciale;

g) procesele-verbale de predare-primire a constructiei, în cazul schimbării proprietarului;

h) jurnalul evenimentelor, întocmit conform modelului prevăzut în cap. IV;

i) alte documentatii elaborate cu ocazia efectuării receptiei în fază unică ori dispuse a se elabora ca urmare a conditiilor de receptie.

Documentele cuprinse în cartea tehnică a constructiei vor fi înregistrate si pe suport magnetic.

11. Actele ce formează documentatia de bază a cărtii tehnice a constructiei vor fi îndosariate pe capitolele respective, în ordinea enumerării în prezentele norme, în dosare cu file numerotate, prevăzute cu borderou si parafate pe măsura încheierii lor; fiecare dosar va purta un indicativ format din litera corespunzătoare capitolului (A, B, C, D) si din numărul de ordine, în cifre arabe, al dosarului.


12. Centralizatorul cărtii tehnice a constructiei cuprinde fisa statistică pe obiect, borderoul general al dosarelor documentatiei de bază si copiile borderourilor cu cuprinsul fiecărui dosar.

 

CAPITOLUL III

Modul de întocmire, folosire si păstrare a cărtii tehnice a constructiei

 

13. Cartea tehnică a constructiei se întocmeste într-un singur exemplar, tinând seama si de prevederile pct. 19.

14. Pentru obiectivul Palatul Parlamentului, întrucât la data intrării în vigoare a prezentelor norme nu a avut loc receptia finală a obiectelor/părtilor de obiect executate, cartea tehnică a constructiei se întocmeste de investitor, împreună cu proiectantul, iar în lipsa acestuia se va apela la serviciile unui consultant de specialitate, în conditiile legii, astfel:

a) proiectantul/consultantul întocmeste si predă investitorului, cel mai târziu până la data receptiei în fază unică a lucrărilor, documentatiile prevăzute la pct. 7 si 10;

b) comisia de receptie în fază unică a lucrărilor la obiectivul Palatul Parlamentului predă investitorului documentatia prevăzută la pct. 8, imediat după întocmirea acesteia;

c) investitorul obiectivului Palatul Parlamentului primeste toate actele care cad în sarcina proiectantului si a comisiei de receptie, le completează cu actele ce cad în sarcina sa, respectiv cele prevăzute la pct. 8, le îndosariază conform prevederilor pct. 11 si întocmeste centralizatorul prevăzut la pct. 12. După recep t ia în fază unică a obiectelor/părtilor de obiect de construcie corespunzător etapei I de receptie, respectiv după efectuarea receptiei în etapa a II-a, investitorul retine un exemplar complet;

d) investitorul completează cartea tehnică a constructiei cu documentatia prevăzută la pct. 10 lit. h).

15. Cartea tehnică se va completa în timp, de către proprietar sau administrator, cu aspectele apărute în timpul exploatării acesteia.

16. Proprietarul sau administratorul asigură activitatea de urmărire a comportării constructiei în exploatare, precum si a interventiilor în timp asupra acesteia.

Urmărirea comportării în exploatare a constructiei si interventiile în timp asupra acesteia se realizează direct, fie de proprietar sau de administrator, fie de persoane împuternicite de acestia, care vor avea calitatea de responsabil cu urmărirea comportării în exploatare a constructiei, potrivit legii.

17. Modul de întocmire si de completare a cărtii tehnice a constructiei se controlează, în mod obligatoriu, de către:

a) comisia de receptie în fază unică a obiectivului Palatul Parlamentului, cu ocazia receptiei;

b) Inspectoratul de Stat în Constructii, în calitate de organ de control al statului privind calitatea în constructii, potrivit legii, periodic.

Rezultatele controalelor se consemnează, în mod obligatoriu, în jurnalul evenimentelor.

18. Cartea tehnică a constructiei se păstrează pe toată durata de existentă a obiectivului Palatul Parlamentului.

În cazul desfiintării obiectivului ori a unor părti din acesta, proprietarul predă exemplarul complet aferent la arhiva unitătilor administrativ-teritoriale, pentru păstrare. Înainte de predarea cărtii tehnice a constructiei, aceasta va fi completată cu modul de desfăsurare a actiunii de postutilizare, pe baza instructiunilor elaborate de proiectant.

19. La schimbarea proprietarului, cartea tehnică a constructiei va fi predată noului proprietar, care va avea obligatia păstrării si completării acesteia, consemnând transferul administrării în procesul-verbal de predare-primire si în jurnalul evenimentelor.

 

CAPITOLUL IV

Jurnalul evenimentelor. Model si instructiuni de aplicare

 

Denumirea obiectului de constructie

...........................................................

..........................................................

Nr. crt.

Data evenimentului

Categoria evenimentului

Prezentarea evenimentului

si a efectelor sale asupra

constructiei, cu trimiteri

la actele din documentatia de

bază

Numele, prenumele

si unitatea persoanei

care înscrie evenimentul

si semnătura sa

Semnătura responsabilului

cu cartea tehnică

a constructiei

0

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instructiuni de completare

1. Evenimentele care se înscriu în jurnal se codifică, în coloana 2 „Categoria evenimentului”, cu următoarele litere: UC - rezultatele verificărilor periodice din cadrul urmăririi curente;

US - rezultatele verificărilor si ale măsurătorilor din cadrul urmăririi speciale, în cazul în care implică luarea unor măsuri; M - măsuri de interventie în cazul constatării unor deficiente (reparatii, consolidări, demolări etc.); E - evenimente exceptionale (cutremure, inundatii, incendii, ploi torentiale, căderi masive de zăpadă, prăbusiri sau alunecări de teren etc.);

D - procese-verbale întocmite de organele de verificare, pe fazele de executie a lucrărilor;

C - rezultatele controlului privind modul de întocmire si de păstrare a cărtii tehnice a constructiei.

2. Evenimentele consemnate în jurnal si care au corespondent în acte cuprinse în documentatia de bază se prevăd cu trimiteri la dosarul respectiv, mentionându-se natura actelor.

 


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind unele măsuri speciale pentru reglementarea avansului rest de justificat,

precum si pentru efectuarea receptiei în fază unică a lucrărilor de constructii si a instalatiilor aferente acestora

la obiectivul de investitii Palatul Parlamentului

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind unele măsuri speciale pentru reglementarea avansului rest de justificat, precum si pentru efectuarea receptiei în fază unică a lucrărilor de constructii si a instalatiilor aferente acestora la obiectivul de investitii Palatul Parlamentului si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 6 noiembrie 2008.

Nr. 1.079.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei

unor ofiteri din Ministerul Apărării

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 10 pct. 3 si ale art. 11 pct. IX.3 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerile ministrului apărării,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Pe data de 1 decembrie 2008 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei, pentru 15 ani de activitate în domeniul apărării si rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, ofiterilor prevăzuti în anexa nr. 1*), care face parte integrantă din prezentul decret.

Art. 2. - Pe data de 1 decembrie 2008 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei, pentru 20 de ani de activitate în domeniul apărării si rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, ofiterilor prevăzuti în anexa nr. 2*), care face parte integrantă din prezentul decret.

Art. 3. - Pe data de 1 decembrie 2008 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei, pentru 25 de ani de activitate în domeniul apărării si rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, ofiterilor prevăzuti în anexa nr. 3*), care face parte integrantă din prezentul decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 12 noiembrie 2008.

Nr. 1.096.


*) Anexele nr. 1-3 se comunică institutiilor interesate.


 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 1.141

din 16 octombrie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor anexei nr. I lit. A nr. crt. 39-44

si nota explicativă indice 5 din Ordonanta Guvernului nr. 17/2008 pentru modificarea si completarea

Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului

contractual din unitătile sanitare publice din sectorul sanitar

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Ion Predescu - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Antonia Constantin - procuror

Mihai Paul Cotta - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor anexei nr. I lit. A nr. crt. 39-44 si nota explicativă indice 5 din Ordonanta Guvernului nr. 17/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitătile sanitare publice din sectorul sanitar, exceptie ridicată de Viorica Bejan si altii în Dosarul nr. 1.879/99/2008 al Tribunalului Iasi - Sectia civilă si litigii de muncă.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, considerând că textele legale criticate nu încalcă niciunul dintre textele constitutionale invocate de autorul exceptiei.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele: Prin Încheierea din 21 mai 2008, pronuntată în Dosarul nr. 1.879/99/2008, Tribunalul Iasi - Sectia civilă si litigii de muncă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor anexei nr. I lit. A nr. crt. 39-44 si nota explicativă indice 5 din Ordonanta Guvernului nr. 17/2008, exceptie ridicată de Viorica Bejan si altii în cauza ce are ca obiect judecarea litigiului de muncă referitor la drepturi bănesti.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin că dispozitiile anexei nr. I lit. A nr. crt. 39-44 si nota explicativă indice 5 din Ordonanta Guvernului nr. 17/2008 contravin prevederilor art. 16, 41 si 53 din Constitutie, art. 6 si 7 din Pactul international privind drepturile economice, sociale si culturale, art. 26 din Pactul interna t ional privind drepturile civile si politice, art. 7 s i 23 din Declaraia Universală a Drepturilor Omului, precum i art. 1 pct.1 lit. b) si pct. 2 din Conventia nr. 111/1958 a OIM privind discriminarea în domeniul fortei de muncă si exercitării profesiei. Se arată că dispozitiile legale criticate nu mai asimilează salariile de bază pentru functiile de registrator/statistician medical cu cele prevăzute pentru soră medicală, ci sunt cuprinse în rubrici distincte (nr. crt. 42, 43 si 44 din anexa nr. I lit. A din ordonantă), fără să se prevadă însă si limitele de salarii minime si maxime pentru functiile de registrator/statistician medical din anatomie patologică si medicină legală (corespunzător functiilor de la pct. 39, 40 si 41 din anexa nr. I lit. A din ordonantă). Se creează astfel un regim discriminatoriu între functiile de registrator/statistician medical din anatomia patologică si medicină legală si functiile de soră medicală din anatomia patologică si medicină legală.

Tribunalul Iasi - Sectia civilă si litigii de muncă apreciază că exceptia este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile legale criticate sunt constitutionale. Se arată că textul de lege nu încalcă sub niciun aspect prevederile constitutionale invocate, deoarece este optiunea legiuitorului să stabilească salarizarea diferită a anumitor categorii de personal, tinând seama de importanta, natura si complexitatea muncii prestate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei îl constituie dispozitiile anexei nr. I lit. A, nr. crt. 39—44 si nota explicativă indice 5 din Ordonanta Guvernului nr. 17/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitătile sanitare publice din sectorul sanitar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 83 din 1 februarie 2008.

Prevederile legale criticate reglementează salariile de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar-sanitar începând cu 1 aprilie 2008 si 1 octombrie 2008, diferentiate după nivelul studiilor si functia ocupată.

Prevederile constitutionale invocate în motivarea exceptiei sunt cele ale art. 16 privind egalitatea în drepturi, art. 41 referitor la munca si protec t ia socială a muncii si art. 53 privind restrângerea exerciiului unor drepturi sau al unor libertăti. Totodată, sunt invocate art. 6 si 7 din Pactul international cu privire la drepturile economice, sociale si culturale, referitoare la dreptul la muncă si la conditii de muncă juste si prielnice, art. 26 din Pactul international cu privire la drepturile civile si politice, referitoare la egalitatea persoanelor în fata legii, art. 7 si 23 din Declaratia Universală a Drepturilor Omului, privind egalitatea în fata legii si dreptul la muncă în conditii echitabile, precum si art. 1 pct.1 lit. b) si pct. 2 din Conventia nr. 111/1958 a OIM privind discriminarea în domeniul fortei de muncă si exercitării profesiei, referitor la egalitatea de sanse sau de tratament în materie de angajare sau de profesie.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea constată că, în realitate, dispozitiile legale criticate sunt considerate neconstitutionale deoarece, spre deosebire de vechea reglementare, acestea nu mai prevăd limitele de salarii minime si maxime pentru functia de registrator/statistician medical din anatomie patologică si medicină legală. În felul acesta, nemaifiind posibilă asimilarea acestei functii cu cea prevăzută pentru soră medicală, pe cale de interpretare, se ajunge la concluzia că „[...] nu li se mai recunoaste reclamantelor dreptul de a beneficia de salariile prevăzute pentru personalul de specialitate medico-sanitar din anatomie patologică si medicină legală”.

Rezultă că textele constitutionale, precum si dispozitiile din pactele internationale invocate nu au nicio legătură cu motivele mentionate de autorii exceptiei. Aspectele criticate urmează să fie solutionate de către instanta de judecată prin interpretarea si aplicarea prevederilor legale invocate în cauză.

Având în vedere dispozitiile art. 2 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, potrivit cărora „Curtea Constitutională se pronuntă numai asupra constitutionalitătii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului”, Curtea constată că exceptia este inadmisibilă.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor anexei nr. I lit. A nr. crt. 39—44 si nota explicativă indice 5 din Ordonanta Guvernului nr. 17/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitătile sanitare publice din sectorul sanitar, exceptie ridicată de Viorica Bejan si altii în Dosarul nr. 1.879/99/2008 al Tribunalului Iasi - Sectia civilă si litigii de muncă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 16 octombrie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihai Paul Cotta

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 1.143

din 16 octombrie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 alin. (3) din Legea nr. 38/2003

privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Ion Predescu - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Antonia Constantin - procuror

Mihai Paul Cotta - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 alin. (3) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Eco - Tehnic” - S.R.L. Brasov în Dosarul nr. 1.765/62/2008 al Tribunalului Brasov - Sectia comercială si de contencios administrativ.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, considerând că textele legale criticate nu încalcă niciunul dintre textele constitutionale invocate de autorul exceptiei.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele: Prin Încheierea din 17 iunie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 1.765/62/2008, Tribunalul Brasov - Sectia comercială si de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 alin. (3) din Legea nr. 38/2003, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Eco - Tehnic” - S.R.L. Brasov în cauza ce are ca obiect judecarea actiunii de anulare a unui act administrativ.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că art. 31 alin. (3) din Legea nr. 38/2003 este neconstitutional în raport cu dispozitiile art. 45, 135 si 136 din Constitutie. Se arată că prevederea din lege a stabilirii de către consiliile locale a culorii taximetrelor afectează libertatea comertului si accesul liber al persoanei la o activitate economică.

Tribunalul Brasov - Sectia comercială si de contencios administrativ apreciază că exceptia este neîntemeiată. Se arată că prevederile legale criticate nu încalcă niciuna dintre dispozitiile constitutionale invocate de autorul exceptiei.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile legale criticate sunt constitutionale. Se arată că textul de lege este conform regulilor constitutionale care stabilesc că accesul liber al persoanei la exercitarea unei activităti economice bazată pe libera initiativă se realizează în conditiile legii.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei îl constituie dispozitiile art. 31 alin. (3) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 28 ianuarie 2003, dispozitii modificate prin Legea nr. 265/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 527 din 3 august 2007.

Dispozitiile de lege criticate au următoarea redactare:

- Art. 31: „[...] (3) Pentru personalizarea autovehiculului taxi în trafic, caroseria acestuia, în totalitate sau cel putin începând cu partea de deasupra benzii duble tip sah, va avea culoarea galbenă, dacă prin hotărâre a consiliului local, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, nu s-a stabilit o altă culoare, cu consultarea asociatiilor [...].”

Autorul exceptiei sustine că prevederile legale criticate sunt neconstitutionale în raport cu următoarele dispozitii constitutionale: art. 45 privind libertatea economică, art. 135 referitor la economie si art. 136 privind proprietatea.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată următoarele:

Prin Decizia nr. 327 din 13 martie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 335 din 30 aprilie 2008, Curtea Constitutională a respins exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 alin. (3) din Legea nr. 38/2003. S-a retinut, prin această decizie, că activitatea de transport în regim de taxi reprezintă, potrivit legii, un serviciu public, aceasta fiind destinată a completa activitatea de transport public organizată la nivelul autoritătilor locale prin mijloace specifice. Ca atare, în reglementarea domeniului de activitate referitor la personalizarea autovehiculului taxi în trafic, legiuitorul a avut în vedere protejarea interesului public pe care aceasta îl implică. În ceea ce priveste sustinerea referitoare la încălcarea dispozitiilor art. 45 din Legea fundamentală referitoare la libertatea economică, Curtea a constatat că aceasta nu este întemeiată, deoarece prevederea culorii galbene a caroseriei pentru personalizarea autovehiculului taxi în trafic nu echivalează cu o restrângere a liberei initiative. În acest sens, potrivit dispozitiilor art. 45 din Constitutie, exercitarea „în conditiile legii” a accesului liber al persoanelor la o activitate economică si a liberei initiative este garantată.

Prin aceeasi decizie, s-a mai retinut că dispozitiile art. 31 alin. (3) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere nu încalcă nici prevederile art. 135 alin. (2) din Constitutie referitoare la obligatia statului de a asigura libertatea comertului, deoarece stabilirea de către consiliile locale sau Consiliul General al Municipiului Bucuresti a unei culori a caroseriei autovehiculului taxi, pentru personalizarea acestuia în trafic, nu poate avea ca efect îngrădirea libertătii comertului.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea jurisprudentei, atât solutia, cât si considerentele cuprinse în această decizie îsi păstrează valabilitatea si în cauza de fată.

Având în vedere considerentele expuse, Curtea retine că sunt respectate si prevederile art. 136 din Constitutie, invocate în sustinerea exceptiei, în conditiile în care obiectul reglementărilor legale criticate nu îl constituie proprietatea. Potrivit art. 1 din Legea nr. 38/2003, „prevederile prezentei legi reglementează autorizarea, organizarea, atribuirea gestiunii si controlul efectuării serviciilor de transport în regim de taxi sau de transport în regim de închiriere”. Totodată, este de observat că, potrivit dispozitiilor de lege criticate, consiliile locale sau Consiliul General al Municipiului Bucuresti stabilesc o anumită culoare pentru caroseria autovehiculului taxi, cu consultarea asociatiilor, iar numai în cazul în care acestea nu au stabilit-o caroseria va avea culoarea galbenă.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1—3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitu t ionalitate a dispozitiilor art. 31 alin. (3) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere, excepie ridicată de Societatea Comercială „Eco - Tehnic” - S.R.L. Brasov în Dosarul nr. 1.765/62/2008 al Tribunalului Brasov - Sectia comercială si de contencios administrativ.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 16 octombrie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihai Paul Cotta

 

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI TINERETULUI

 

ORDIN

privind Metodologia de organizare si desfăsurare a concursului

pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante în unitătile de învătământ

preuniversitar din municipiul Bucuresti si judetele nominalizate în Ordinul ministrului educatiei,

cercetării si tineretului nr. 5.573/2008

 

În conformitate cu prevederile art. 141 lit. p) si art. 142 lit. g) din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 4, 5, 7, art. 9 alin. (1), (2), (3), art. 11 alin. (4) si (5), art. 18 si art. 43-45 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare, si ale Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările si completările ulterioare,

în baza Ordinului ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 5.573/2008 privind organizarea si desfăsurarea concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învătământul preuniversitar la nivelul unitătii de învătământ sau al grupurilor de unităti de învătământ, în 14 judete si în municipiul Bucuresti,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării si tineretului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de organizare si desfăsurare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante în unitătile de învătământ preuniversitar din municipiul Bucuresti si judetele nominalizate în Ordinul ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 5.573/2008, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia generală managementul resurselor umane din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării s i Tineretului, Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti si inspectoratele scolare din judetele nominalizate în Ordinul ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 5.573/2008 privind organizarea si desfăsurarea concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învătământul preuniversitar la nivelul unitătii de învătământ sau al grupurilor de unităti de învătământ, în 14 judete si în municipiul Bucuresti, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Anton Anton

 

Bucuresti, 28 octombrie 2008.

Nr. 5.741.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

de organizare si desfăsurare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante în

unitătile de învătământ preuniversitar din municipiul Bucuresti si judetele nominalizate în Ordinul ministrului educatiei,

cercetării si tineretului nr. 5.573/2008

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Prin unitate de învătământ, în sensul prezentei metodologii, se au în vedere: unitătile de învătământ cu personalitate juridică, unitătile de învătământ conexe, palatele si cluburile copiilor si elevilor/Palatul National al Copiilor, centrele judetene/al municipiului Bucuresti de resurse si asistentă educatională, centrele scolare pentru educatie incluzivă, centrele logopedice interscolare si cabinetele logopedice, centrele si cabinetele de asistentă psihopedagogică. Constituirea posturilor didactice/catedrelor în unitătile de învătământ preuniversitar din municipiul Bucuresti si judetele nominalizate în Ordinul ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 5.573/2008 privind organizarea si desfăsurarea concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învătământul preuniversitar la nivelul unitătii de învătământ sau al grupurilor de unităti de învătământ, în 14 judete si în municipiul Bucuresti, denumite în continuare judete-pilot, se realizează cu respectarea prevederilor Metodologiei privind miscarea personalului didactic din învătământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 5.743/2008. Posturile didactice/catedrele vacante se declară după încadrarea titularilor pe posturile didactice/catedrele de bază si solutionarea întregirilor de catedră, prin transferul cadrelor didactice titulare în două sau în mai multe unităti de învătământ/specializări într-o singură unitate de învătământ/specializare, cu respectarea prevederilor metodologiei aprobate prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 5.743/2008. Lista cuprinzând posturile didactice/catedrele declarate vacante/rezervate complete si incomplete se afisează la inspectoratele scolare, conform Calendarului aprobat prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 5.742/2008. Completarea normei didactice, ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din unitătile de învătământ preuniversitar din judetele-pilot si din municipiul Bucuresti prin pretransferare si transferare pentru restrângere de activitate, prin detasare în interesul învătământului, prin detasare la cerere si suplinire în baza principiului continuitătii se realizează cu respectarea prevederilor metodologiei aprobate prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 5.743/2008.

(2) În conformitate cu prevederile Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare, în învătământul preuniversitar de stat, posturile didactice/catedrele se ocupă prin concurs.

(3) Coordonarea metodologică a concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din unitătile de învătământ preuniversitar din judetele-pilot si din municipiul Bucuresti este asigurată de Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului, iar organizarea si desfăsurarea acestora sunt asigurate de inspectoratele scolare, precum si de către directorii unitătilor de învătământ preuniversitar din municipiul Bucuresti si judetele-pilot stabilite de Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului, conform art. 9 alin. (3) din Legea nr. 128/1997, cu modificările si completările ulterioare.

(4) În scopul descentralizării procesului de încadrare a unitătilor de învătământ cu personal didactic de predare si pregătire/instruire practică, în scopul consolidării autonomiei institutionale a unitătilor de învătământ si al cresterii răspunderii acestora fată de asigurarea unei educatii de calitate, unitătile de învătământ preuniversitar din judetele-pilot si municipiul Bucuresti organizează concursuri în vederea ocupării posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate.

(5) Ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante din unitătile de învătământ preuniversitar din judetele-pilot si municipiul Bucuresti se face pe bază de concurs cu probe scrise, cu subiecte elaborate în conformitate cu programele specifice pentru concurs la specialitatea postului didactic, aprobate prin ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului. Proba scrisă va cuprinde subiecte mixte din specialitate si din metodica predării specialitătii respective. Cadrele didactice care candidează pentru un post didactic sau o catedră în unităti de învătământ având clase speciale de limbi străine cu program intensiv si/sau bilingv, având clase cu predare în altă limbă decât cea în care si-au făcut studiile, precum si în unităti de învătământ cu profil artistic (specializările muzică, coregrafie, corepetitie si arta actorului), de arte plastice, decorative, ambientale, arhitectură, design, sport, un post didactic ori o catedră de informatică, tehnologia informatiei, informatică - tehnologii asistate de calculator (pentru profil tehnic si servicii), instruire practică, activităti de preprofesionalizare, un post didactic ori o catedră din cluburi scolare sportive, palate si cluburi ale copiilor si elevilor sustin o probă practică/orală eliminatorie în profilul postului didactic solicitat. Fac exceptie cadrele didactice titulare transferate de pe posturi didactice/ catedre similare, iar candidatii care sustin proba scrisă specifică pentru ocuparea unui post de educatoare/învătător sunt exceptati de la sustinerea probei eliminatorii orale la limba în care urmează să se realizeze predarea.

(6) Concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din unitătile de învătământ preuniversitar din judetele-pilot si municipiul Bucuresti, pentru anul scolar 2009-2010, se va organiza în perioada 29 mai-28 iulie 2009 pentru titularizare, detasare la cerere si suplinire. Fiecare unitate de învătământ poate organiza concurs o singură dată în această perioadă. La solicitarea conducerilor unitătilor de învătământ preuniversitar, consiliul de administratie al inspectoratului scolar poate aproba organizarea si desfăsurarea concursului pe grupuri de unităti de învătământ (centre). Posturile didactice/ catedrele vacante/rezervate pentru concurs se publică pentru toate unitătile de învătământ preuniversitar din judetele-pilot si municipiul Bucuresti la data de 29 mai 2009. Centrele se vor organiza si vor fi aduse la cunostinta candidatilor până la data-limită de 29 mai 2009, odată cu publicarea listei cuprinzând posturile didactice/catedrele vacante/rezervate pentru concurs. Posturile didactice/catedrele vacante titularizabile pentru concurs se propun de către comisia de mobilitate a personalului didactic spre aprobare consiliului de administratie al inspectoratului scolar, din lista posturilor didactice/catedrelor vacante cu viabilitate de cel putin 4 ani, în functie de: evolutia demografică, planurile de scolarizare, dinamica resurselor umane, politicile de personal si evolutia planurilor de învătământ.

Art. 2. - (1) Posturile didactice/catedrele vacante/rezervate vor fi publicate, cu respectarea strictă a Centralizatorului privind disciplinele de învătământ, domeniile si specializările, precum si probele de concurs, valabil pentru încadrarea personalului didactic din învătământul preuniversitar, denumit în continuare Centralizator.

(2) Posturile didactice/catedrele vacante, pentru ocuparea prin concurs, vor fi constituite de regulă numai într-o singură unitate de învătământ. În mediul rural se pot constitui si catedre compuse din ore în specialitate, în cel mult două unităti de învătământ, cu respectarea prevederilor art. 44 alin. (1) din Legea nr. 128/1997, cu modificările si completările ulterioare, si ale Centralizatorului. În mediul rural se pot constitui si catedre compuse din două discipline (istorie-geografie, fizică-chimie, matematică-fizică, geografie-limbă străină etc), în concordantă cu Centralizatorul, prima disciplină având ponderea cea mai mare de ore în catedră, constituind si disciplina de concurs. Pentru disciplinele: logică si argumentare, filosofie, psihologie, sociologie, cultură civică, economie aplicată, economie si educatie antreprenorială, limba latină, limba greacă veche, educatie muzicală, educatie plastică, istoria si traditiile minoritătilor nationale, religie baptistă, religie adventistă, religie penticostală, religie reformată, religie unitariană se pot constitui catedre vacante pentru concurs în două unităti de învătământ, pentru orice nivel de învătământ, în concordantă cu Centralizatorul. În unitătile de învătământ în care se regăsesc mai multe niveluri de învătământ (cu clase I-XII/XIII, clase V-XII/XIII, grupuri scolare), posturile didactice/catedrele vacante/rezervate pentru concurs se publică pentru nivelul de învătământ cel mai înalt corespunzător unitătii de învătământ si postului didactic vacant. Posturile vacante de profesor în cabinete de asistentă psihopedagogică se publică la unitătile de învătământ la care sunt normate, conform Regulamentului de organizare si functionare a centrelor judetene/al municipiului Bucuresti de resurse si asistentă educatională, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării si tineretului.

(3) Posturile didactice/catedrele vacante din mediul rural, stabilite de inspectoratul scolar pentru a fi ocupate de absolventii institutiilor de învătământ superior care au încheiat contracte cu Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului, vor fi publicate cu mentiunea „contract M.E.C.T”. Inspectoratul scolar asigură posturi didactice/catedre vacante cu mentiunea „contract M.E.C.T.” pentru absolventii institutiilor de învătământ superior care au încheiat contracte cu Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului pentru o perioadă cel mult egală cu perioada studiilor. Absolventii institutiilor de învătământ superior care au contract cu Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului pentru mediul rural ocupă, cu prioritate, în baza rezultatelor obtinute la concurs, posturile didactice/catedrele vacante stabilite de inspectoratul scolar. În cazul în care acestia vor face alte optiuni (în mediul urban), sunt obligati să ramburseze bursa acordată de Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului, conform Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 769/2005 privind acordarea unor burse de studii unor studenti cu domiciliul în mediul rural, aprobate prin Ordinul ministrului educatiei si cercetării nr. 4.923/2005. Studentii aflati în ultimul an de studii care au contract cu Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului pentru mediul rural au obligatia de a se prezenta la inspectoratele scolare din judetele-pilot până la data de 27 februarie 2009, pentru a-si exprima intentia de a participa la concursul organizat pentru ocuparea posturilor didactice/ catedrelor declarate vacante în unităti de învătământ preuniversitar din judetele-pilot, conform normelor metodologice aprobate prin Ordinul ministrului educatiei si cercetării nr. 4.923/2005.

(4) La concursul pentru ocuparea posturilor didactice/ catedrelor declarate vacante/rezervate în unitătile de învătământ preuniversitar din judetele-pilot si municipiul Bucuresti au dreptul să participe persoanele care îndeplinesc conditiile de studii prevăzute de art. 7, raportate la prevederile art. 44 din Legea nr. 128/1997, cu modificările si completările ulterioare, si ale Centralizatorului.

(5) Nu au dreptul să participe la concurs persoanele care au fost înlăturate din învătământ printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală.

(6) Candidatii care au obtinut la concurs minimum media 7,00 (sapte) se pot titulariza în ordinea descrescătoare a mediilor, pe posturi didactice/catedre vacante, în limita numărului de posturi didactice/catedre titularizabile din lista afisată pentru concurs.

(7) Cadrul didactic titular prezent la concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante în unitătile de învătământ preuniversitar din judetele-pilot si municipiul Bucuresti, care nu ocupă post/catedră, îsi păstrează calitatea de titular în unitatea de învătământ din care provine.

Art. 3. - (1) În cazul mediilor egale obtinute la concursul pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice declarate vacante în unitătile de învătământ preuniversitar din judetele-pilot si municipiul Bucuresti, departajarea candidatilor, absolventi cu studii superioare, se face pe baza mediei aritmetice, cu 4 zecimale, calculată prin trunchiere, a mediei anilor de studii si a mediei examenului de licentă/examenului de stat. Pentru absolventii liceelor pedagogice/scolilor echivalente, departajarea se face pe baza mediei aritmetice, cu 4 zecimale, calculată prin trunchiere, a mediei anilor de studii si a mediei examenului de bacalaureat. Candidatii care nu prezintă documente privind mediile anilor de studii nu beneficiază de acest criteriu. Calculul mediei de departajare în cazul mediilor egale, pentru absolventii care au finalizat studiile în alte tări si au obtinut diplome echivalate de Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului din România, este prevăzut în anexa nr. 10.

(2) Dacă egalitatea se mentine, departajarea se face în următoarea ordine:

a) domiciliul în localitatea unde se află postul vacant: dacă un candidat are domiciliul în localitatea postului, atunci este avantajat. Dacă postul este într-un sat ce apartine de o comună/oras, candidatul din comună/oras este avantajat. Dacă postul este într-un sat ce apartine de o comună/oras, candidatul cu domiciliul într-un alt sat ce apartine de acea comună/oras este avantajat. Dacă postul este într-o comună/oras, candidatul

cu domiciliul într-o localitate ce apartine de localitatea postului este avantajat. Toate celelalte cazuri sunt cazuri de egalitate;

b) gradul didactic: un candidat cu gradul didactic I (sau doctorat echivalat cu gradul didactic I) are prioritate fată de candidatii cu gradul II, fată de candidatii cu definitivat si faă de candidaii fără grad. Un candidat cu gradul didactic II are prioritate fată de candidatii cu definitivat si fată de candidatii fără grad. Un candidat cu definitivat are prioritate fată de candidatii fără grad. Situatiile în care candidatii au grade didactice identice sau nu detin grade didactice sunt considerate cazuri de egalitate;

c) cuprinderea în cadrul unui program de conversie organizat de institutii autorizate/acreditate, conform legii;

d) media obtinută la examenul de bacalaureat sau absolvire/ licentă, descrescător;

e) sot/sotie în învătământ: un candidat cu sotul/sotia în învătământ va avea prioritate fată de un candidat care nu are sotul/sotia în învătământ;

f) fiu/fiică sau părinte/părinti în învătământ: un candidat cu fiul/fiica sau unul dintre părinti în învătământ va avea prioritate fată de un candidat care nu are fiul/fiica sau cel putin unul dintre părinti în învătământ.

Art. 4. - Datele de organizare si desfăsurare a concursului sunt stabilite în cadrul comisiilor paritare de la nivelul unitătilor de învătământ preuniversitar din judetele-pilot si municipiul Bucuresti, după consultarea inspectoratului scolar. La data publicării posturilor didactice/catedrelor, inspectoratul scolar va comunica Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului (Directia generală managementul resurselor umane) data programată pentru sustinerea concursului. Concursul va avea loc după cel putin 30 de zile de la publicarea în presa locală si centrală si pe internet a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pentru care unitătile de învătământ preuniversitar din judetele-pilot si municipiul Bucuresti organizează concurs.

 

CAPITOLUL II

Înscrierea candidatilor si disciplinele de concurs

 

Art. 5. - (1) Cererile de înscriere la concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unitătile de învătământ preuniversitar din judetele-pilot si municipiul Bucuresti, însotite de copii de pe documentele solicitate, se înregistrează la secretariatul unitătii de învătământ sau la centrul care organizează concursul, conform graficului prevăzut în anexa nr. 9. Candidatii au obligatia de a respecta cu strictete graficul afisat. Actele de studii se depun în copie legalizată, iar celelalte documente sunt certificate pentru „conformitate cu originalul” de către un membru al comisiei de concurs. În cererea de înscriere la concurs candidatul va preciza disciplina de concurs si specialitatea postului didactic pentru care optează. Comisia de organizare a concursului împreună cu consilierul juridic al inspectoratului scolar au obligatia de a verifica legalitatea documentelor.

(2) Absolventii studiilor universitare de licentă se pot înscrie la concursurile organizate pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învătământul preuniversitar numai dacă fac dovada detinerii a minimum 30 de credite de studii transferabile din programul de pregătire psihopedagogică oferit de departamentele pentru pregătirea personalului didactic, nivelul I (initial) de certificare pentru profesia didactică, ori a detinerii certificatelor de absolvire pe baza cărora sunt abilitati să functioneze în calitate de cadre didactice, conform art. 68 alin. (4) din Legea nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, sau dobândirii definitivatului/unui grad didactic. Absolventii studiilor universitare de lungă durată si absolventii scolilor postliceale/de maistri cu o vechime mai mică de 3 ani în învătământ care nu detin certificate de absolvire pe baza cărora sunt abilitati să functioneze în calitate de cadre didactice, conform art. 68 alin. (4) din Legea nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, sau care nu au dobândit definitivatul/un grad didactic se pot înscrie la concursurile organizate pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învătământul preuniversitar, având obligatia ca în primii 3 ani de la angajare să efectueze pregătirea organizată de Departamentul pentru pregătirea personalului didactic.

(3) În aceeasi perioadă se înregistrează la secretariatul unitătii de învătământ sau la centrul care organizează concursul si dosarele cadrelor didactice titulare care solicită continuitate pentru detasare la cerere sau continuitate pentru suplinire, respectiv suplinire, detasare la cerere prin concurs specific, în vederea evaluării de către comisia de concurs si acordării punctajului rezultat prin aplicarea criteriilor si punctajelor pentru evaluarea personalului didactic din învătământul preuniversitar, prevăzute în anexa nr. 2 la metodologia aprobată prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 5.743/2008, precum si dosarele cadrelor didactice participante la concursul organizat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante în unitătile de învătământ preuniversitar din judetele nominalizate în Hotărârea Guvernului nr. 1.942/2004 privind nominalizarea judetelor-pilot care vor aplica noul sistem de finantare si administrare a unitătilor de învătământ preuniversitar de stat, sesiunea iunie-iulie 2007 si/sau iunie-iulie 2008, ori la concursurile nationale de ocupare a posturilor din luna iulie 2007 si/sau luna iulie 2008, care au obtinut minimum nota 7,00 (sapte), ale căror posturi propuse pentru continuitate au fost ocupate de către titulari, au fost vacantate pentru concurs sau au fost desfiintate ca urmare a modificării planului de scolarizare/planului de învătământ/reorganizării retelei scolare.

(4) Cadrele didactice care solicită post didactic/catedră prin detasare la cerere prin concurs specific în unităti de învătământ cu clase speciale de limbi străine cu program intensiv si/sau bilingv, cu clase cu predare în altă limbă decât cea în care si-au făcut studiile, precum si în unită t i de învătământ cu profil artistic (specializările muzică, corepetiie, coregrafie si arta actorului), de arte plastice, decorative, ambientale, arhitectură, design, sport, catedre de informatică, tehnologia informatiei, informatică - tehnologii asistate de calculator (pentru profil tehnic si servicii), un post didactic sau o catedră de instruire practică, activităti de preprofesionalizare, un post didactic sau o catedră din cluburi scolare sportive, palate si cluburi ale copiilor si elevilor sustin o probă practică/orală eliminatorie, în profilul postului didactic solicitat. Fac exceptie cadrele didactice titulare pe posturi didactice/catedre similare.

(5) Candidatii au dreptul de a se înscrie la concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din judetele-pilot si municipiul Bucuresti pentru una sau mai multe unităti de învătământ din cadrul unui centru constituit pentru organizarea si desfăsurarea concursului ori din centre diferite, în măsura în care calendarul permite acest lucru.

(6) Datele din fisa de înscriere a candidatilor sunt introduse în sistemul informatizat, candidatul primind fisa-martor pe care este obligat să o semneze, alături de reprezentantul comisiei de înscriere, pentru conformitate. Un exemplar se înmânează candidatului, celălalt rămânând la centrul unde are loc înscrierea.

Art. 6. - Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învătământul alternativ, candidatii anexează la cererea de înscriere la concurs avizul privind parcurgerea modulului de pedagogie specifică, eliberat de federatiile, asociatiile, centrele care organizează alternative educationale în România (Waldorf, Step by Step, Montessori, Freinet, Planul Jena, pedagogie curativă etc).

Art. 7. - (1) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate la disciplina religie, candidatii anexează la cererea de înscriere avizul cultului respectiv, în baza protocolului semnat cu Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului.

(2) Pentru posturile didactice/catedrele vacante/rezervate de la seminariile/liceele teologice si disciplinele teologice, candidatii anexează la cererea de înscriere avizul special al cultului respectiv, în baza protocolului semnat cu Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului.

(3) În unitătile de învătământ în care functionează si clase cu profil teologic, avizul cultului respectiv se solicită numai pentru disciplinele teologice.

Art. 8. - Pentru ocuparea posturilor vacante/rezervate de la centrele si cabinetele scolare si interscolare de asistentă psihopedagogică se pot înscrie la concurs absolventi cu diplomă ai învătământului superior cu specializările psihologie, sociologie, pedagogie, psihosociologie, psihopedagogie, psihopedagogie specială, pedagogie socială, precum si absolventi cu diplomă ai învătământului superior cu specializările filosofie-istorie, istorie-filosofie, absolventi ai promotiilor 1978-1994, care fac dovada că au fost în grupele pentru psihologie, pedagogie, sociologie, conform Centralizatorului.

Art. 9. - (1) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate se pot înscrie la concurs absolventi cu diplomă ai ciclului I de studii universitare de licentă, ai învătământului superior de lungă sau scurtă durată, cu diplomă de studii academice postuniversitare, cu diplomă de studii aprofundate ori studii postuniversitare de specializare cu durata de cel putin un an si jumătate, sau ai învătământului mediu/postliceal care au înscrise pe diplomă/diplome specializarea/specializările corespunzătoare posturilor didactice/catedrelor respective, conform Centralizatorului. Pentru ocuparea acestor posturi didactice/catedre, proba scrisă se sustine în specializarea/specializările postului/catedrei, conform Centralizatorului, după programele specifice pentru concursul national. Pentru ocuparea posturilor didactice vacante/rezervate de educatoare sau învătător se pot înscrie la concurs absolventi ai ciclului I de studii universitare de licentă cu specializarea pedagogia învătământului primar si prescolar, precum si candidati care îndeplinesc conditiile de studii necesare pentru ocuparea acestor posturi, conform art. 7 alin. (1) lit. a), b) sau c) si art. 44 din Legea nr. 128/1997, cu modificările si completările ulterioare, si Centralizatorului, indiferent de limba în care s-a efectuat predarea pe parcursul studiilor.

(2) Pentru ocuparea posturilor didactice vacante/rezervate de educatoare, proba scrisă se sustine la limba si literatura română si la metodica predării activitătilor instructiv-educative în grădinita de copii, după programa specifică pentru concursul national.

(3) Pentru ocuparea posturilor didactice vacante/rezervate de învătător/institutor, proba scrisă se sustine la limba si literatura română si la metodica predării acesteia, după programa specifică pentru concursul national.

(4) Pentru ocuparea catedrelor vacante de educatie tehnologică se pot înscrie numai absolventi cu diplomă ai învătământului superior cu specializarea educatie tehnologică. Pentru ocuparea acestor catedre proba scrisă se sustine la disciplina educatie tehnologică, după programa specifică pentru concursul national.


(5) Posturile didactice din învătământul special pot fi ocupate de absolventii cu diplomă ai învătământului superior având înscrisă pe diploma de absolvire/licentă una dintre specializările: psihopedagogie specială, psihopedagogie, psihologie, pedagogie, pedagogie socială, pedagogie specială, psihosociologie, filosofie-istorie (absolventi ai promotiilor 1978-1994), precum si de absolventii cu diplomă ai colegiilor pedagogice cu specializarea educator de psihopedagogie specială sau care au parcurs în formarea initială un curs de psihopedagogie specială de cel putin 56 de ore, ai scolilor postliceale care pregătesc învătători-educatori pentru învătământ special ori ai scolilor postliceale cu profil pedagogic, specializarea învătător/educatoare, care au parcurs în formarea initială un curs de psihopedagogie specială de cel putin 36 de ore, si ai liceelor pedagogice, fără să fie necesar stagiul atestat de pregătire teoretică si practică în educatie specială, prevăzut la art. 7 alin. (2) din Legea nr. 128/1997, cu modificările si completările ulterioare.

(6) Pentru ocuparea posturilor vacante de profesor preparator (nevăzător) din învătământul special se pot înscrie numai profesori nevăzători absolventi ai ciclului I de studii universitare de licentă sau absolventi ai institutiilor de învătământ superior care îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. d) sau e) si alin. (2) din Legea nr. 128/1997, cu modificările si completările ulterioare, sau pe cele prevăzute mai sus. Ocuparea posturilor vacante de profesor preparator (nevăzător) din învătământul special se face în ordinea descrescătoare a notelor/mediilor obtinute, indiferent de disciplina de concurs la care s-a sustinut proba scrisă. Pentru ocuparea acestor posturi candidatii sustin proba scrisă la disciplina de concurs în concordantă cu specializarea/ specializările înscrisă/înscrise pe diplomă/diplome, conform Centralizatorului, după programele specifice concursului. Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate de specialitate de la unitătile de învătământ special pentru deficienti de vedere se pot înscrie la concurs si candidati nevăzători absolventi ai ciclului I de studii universitare de licentă, ai învătământului superior de lungă sau scurtă durată, cu diplomă de studii academice postuniversitare, cu diplomă de studii aprofundate ori studii postuniversitare de specializare cu durata de cel putin un an si jumătate, sau ai învătământului mediu/ postliceal care îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 7 alin. (2) din Legea nr. 128/1997, cu modificările si completările ulterioare, ori pe cele prevăzute mai sus, având înscrise pe diplomă specializările corespunzătoare posturilor didactice/catedrelor respective, conform Centralizatorului, după programele specifice concursului.

(7) Pentru ocuparea posturilor didactice vacante/rezervate de pregătire/instruire practică si activităti de preprofesionalizare se pot înscrie la concurs absolventi cu diplomă ai unei scoli postliceale sau absolventi cu diplomă ai învătământului superior de lungă/scurtă durată ori ai ciclului I de studii universitare de licentă în domeniu, conform Centralizatorului. Pentru ocuparea posturilor didactice vacante/rezervate de pregătire/instruire practică si activităti de preprofesionalizare, proba scrisă se sustine la disciplina cuprinsă în Centralizator, după programele specifice pentru concursul national pentru maistrii-instructori.

(8) Pentru ocuparea posturilor didactice vacante/rezervate de educatoare/învătători din unitătile de învătământ, clase sau grupe cu predare în limbile minoritătilor nationale, concursul constă în sustinerea unei probe scrise cu subiecte mixte de limba si literatura română si limba si literatura maternă în care urmează să se facă predarea, în pondere egală, după programele specifice pentru concursul national pentru educatoare si învătători. Candidatii care sustin o astfel de proba scrisă si obtin cel putin nota 5,00 (cinci) sunt repartizati numai pe posturi didactice vacante/rezervate de educatoare/învătători la unităti de învătământ, clase sau grupe cu predare în limbile minoritătilor nationale. Pentru ocuparea posturilor didactice vacante/rezervate de educatoare/învătători din unitătile de învătământ, clase sau grupe cu predare în limbile minoritătilor nationale, se pot înscrie la concurs candidati care îndeplinesc conditiile de studii necesare pentru ocuparea acestor posturi, conform art. 7 alin. (1) lit. a), b) sau c) si art. 44 din Legea nr. 128/1997, cu modificările si completările ulterioare, si Centralizatorului, indiferent de limba în care s-a efectuat predarea pe parcursul studiilor.

Art. 10. - Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor, cu exceptia celor de limba si literatură română, de educatoare si învătător atât din unităti de învătământ si de la clasele cu predare în limbile minoritătilor nationale, cât si din unitătile/clasele/grupele cu predare partială în limbile minoritătilor nationale, pentru disciplinele predate în limba maternă, concursul se sustine în limba maternă, la solicitarea candidatului prin fisa de înscriere la concurs. Unitatea organizatoare/centrul asigură traducerea subiectelor în limbile minoritătilor nationale.

Art. 11. - Candidatii care solicită traducerea subiectelor la disciplinele istorie si geografie redactează subiectele de istoria românilor si geografia României în limba română.

Art. 12. - (1) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unităti de învătământ cu clase speciale de limbi străine cu program intensiv si/sau bilingv, cu clase cu predare în altă limbă decât cea în care candidatii si-au făcut studiile, precum si în unităti de învătământ cu profil artistic (specializarea muzică, corepetitie, coregrafie si arta actorului), un post sau o catedră de arte plastice, decorative, ambientale, arhitectură, design, sport sau un post didactic ori o catedră de informatică, tehnologia informatiei, informatică—tehnologii asistate de calculator (pentru profil tehnic si servicii), un post didactic sau o catedră de instruire practică, activităti de preprofesionalizare, un post didactic sau o catedră din cluburi scolare sportive, palate si cluburi ale copiilor si elevilor, candidatii sustin o probă practică/orală eliminatorie, în profilul postului didactic solicitat, cu cel putin 48 de ore înaintea probei scrise.

(2) Pentru ocuparea catedrelor vacante/rezervate si a posturilor didactice de specialitate din unitătile cu profil artistic (specializările muzică, corepetitie, coregrafie si arta actorului), proba practică/orală în profilul postului se desfăsoară conform anexei nr. 1.

(3) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/ rezervate din unitătile cu clase speciale de limbi străine cu program intensiv si bilingv, proba practică/orală în profilul postului se desfăsoară conform anexei nr. 2.

(4) Pentru ocuparea catedrelor vacante/rezervate de informatică, tehnologia informatiei, informatică - tehnologii asistate de calculator, proba practică în profilul postului se desfăsoară conform anexei nr. 3.

(5) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/ rezervate de specialitate din unitătile de învătământ cu profil sportiv si din cluburile sportive scolare, proba practică în profilul postului se desfăsoară conform anexei nr. 4.

(6) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/ rezervate de specialitate din unitătile de învătământ cu profil de arte plastice, decorative, ambientale, arhitectură, design, proba practică în profilul postului se desfăsoară conform anexei nr. 5.

(7) Pentru ocuparea catedrelor vacante/rezervate din palatele si cluburile copiilor si elevilor/Palatul National al Copiilor, proba practică în profilul postului se desfăsoară conform anexei nr. 6.


(8) Pentru ocuparea catedrelor vacante/rezervate de instruire practică si activităti de preprofesionalizare, proba practică în profilul postului se desfăsoară în specialitatea postului, conform anexei nr. 7.

(9) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante din unitătile cu predare în altă limbă decât aceea în care candidatii si-au făcut studiile, proba practică/orală în profilul postului se desfăsoară conform anexei nr. 2. Cadrele didactice titulare pe posturi similare postului didactic vacant solicitat sunt exceptate de la sustinerea probei practice/orale în profilul postului în cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante în unitătile de învătământ din judetele-pilot si municipiul Bucuresti. Candidatii care sustin proba scrisă specifică pentru ocuparea unui post de educatoare/învătător sunt exceptati de la sustinerea probei eliminatorii orale la limba în care urmează să se realizeze predarea în cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante în unitătile de învătământ din judetele-pilot si municipiul Bucuresti.

(10) Rezultatul probei practice/orale în profilul postului se consemnează prin calificativul „admis” sau „respins”, aceste probe fiind eliminatorii. Contestatiile la aceste probe nu se admit, hotărârea comisiei de concurs rămânând definitivă.

 

CAPITOLUL III

Comisiile de concurs

 

Art. 13. - (1) Coordonarea metodologică a concursului, conform prevederilor art. 9 alin. (3) din Legea nr. 128/1997, cu modificările si completările ulterioare, este asigurată de Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului, iar organizarea concursului se realizează de inspectoratul scolar si unitătile de învătământ preuniversitar/centrele din judetele-pilot si municipiul Bucuresti.

(2) Pentru pregătirea, organizarea si desfăsurarea concursului se constituie comisia de concurs la nivelul unitătii de învătământ, numită prin decizie a inspectorului scolar general, având următoarea componentă: presedinte - directorul unitătii de învătământ; membri - 2 profesori, responsabili ai comisiilor metodice sau profesori cu gradul didactic I sau II; secretar - un cadru didactic; informatician/ analist programator/ajutor de analist programator. Pentru unităti de învătământ prescolar cu personalitate juridică, care organizează concurs, cei doi membri pot fi si institutori/ educatoare cu gradul didactic I sau II. În situatia în care concursul se desfăsoară pe grupuri de unităti de învătământ (centre), comisia de concurs se constituie la nivelul centrului de concurs si este numită prin decizie a inspectorului scolar general, având următoarea componentă: presedinte - directorul uneia dintre unitătile de învătământ care organizează concurs; 2 membri - alesi dintre directorii unitătilor de învătământ care organizează concurs; secretar - un cadru didactic; informatician/analist-programator/ajutor de analist-programator. În cazul în care în unitătile de învătământ preuniversitar din judetele-pilot sau municipiul Bucuresti care organizează concurs nu există suficienti membri, directori, profesori sau institutori/educatoare cu gradul didactic I sau II, informaticieni/analisti-programatori/ajutori de analisti-programatori, conducerea unitătii de învătământ va apela la metodistii de specialitate ai inspectoratului scolar, informaticieni/analisti-programatori/ajutori de analisti-programatori sau directori din alte unităti de învătământ. Aceste situatii sunt solutionate de inspectoratul scolar.

(3) Proba practică/orală în profilul postului se sustine în fata unei comisii alcătuite din: presedinte - directorul unitătii de învătământ; 2 membri - inspectori de specialitate/metodisti ai inspectoratului scolar/responsabili ai comisiilor metodice ori profesori cu gradul didactic I sau II (profesorii din comisie trebuie să aibă cel putin acelasi grad didactic cu cel al candidatului); secretar - un cadru didactic. Evaluarea probei practice/orale pentru ocuparea posturilor didactice cu predare în altă limbă decât aceea în care candidatii si-au făcut studiile se va face de către o comisie numită prin decizie a inspectorului scolar general, formată din: presedinte - un inspector de specialitate; 2 membri - profesori de specialitate în profilul postului având gradul didactic I/metodisti ai inspectoratului scolar; secretar - un cadru didactic. Comisiile de concurs pentru proba practică/orală în profilul postului sunt numite prin decizie a inspectorului scolar general, la propunerea conducerii unitătii de învătământ preuniversitar/presedintelui centrului care organizează concursul.

Art. 14. - Comisia de concurs are următoarele atributii:

1. afisează lista posturilor didactice vacante, cu cel putin 30 de zile înaintea concursului, conform prevederilor art. 10 alin. (2) din Legea nr. 128/1997, cu modificările si completările ulterioare;

2. înregistrează si verifică cererile si documentele anexate, necesare înscrierii;

3. stabileste si afisează graficul desfăsurării probei practice;

4. repartizează nominal candidatii în sălile de concurs;

5. întocmeste listele cu personalul didactic ce va asigura supravegherea candidatilor, verificarea identitătii acestora si sigilarea lucrărilor scrise. Numeste, prin tragere la sorti, pentru fiecare sală, 2-3 supraveghetori, care au altă specialitate decât candidatii din sala de concurs si care nu au printre candidati rude sau afini până la gradul IV inclusiv. În acest sens, supraveghetorii vor depune o declaratie scrisă. Unul dintre ei va fi numit responsabil de sală. Supraveghetorii vor fi selectati din rândul personalului didactic, în următoarea ordine: profesori, institutori, învătători, educatoare, maistri-instructori;

6. instruieste supraveghetorii si stabileste atributiile acestora în concordantă cu prevederile prezentei metodologii;

7. asigură transcrierea sau multiplicarea subiectelor pentru toti candidatii din toate sălile de concurs, dacă este cazul;

8. verifică exactitatea si corectitudinea transcrierii subiectelor;

9. asigură afisarea, la loc vizibil, a baremului de corectare pentru toate specialitătile la care s-a sustinut concurs;

10. verifică dacă numărul lucrărilor si numărul paginilor acestora, predate de candidati supraveghetorilor de sală, corespund înscrisurilor din borderoul de predare a lucrărilor;

11. predă, sub semnătură, comisiilor de evaluare lucrările candidatilor, însotite de un borderou pe discipline de concurs, mentionând numărul lucrărilor si al paginilor acestora;

12. întocmeste si afisează tabelul nominal cu rezultatele concursului, în ordinea descrescătoare a mediilor pe discipline de concurs;

13. primeste contestatiile si le transmite, sub semnătură, comisiei de rezolvare a contestatiilor;

14. după primirea rezultatelor la contestatii, pe baza rezultatelor concursului, întocmeste clasificarea finală a candidatilor, în functie de postul didactic, si propune inspectoratului scolar lista pentru validarea rezultatelor;

15. răspunde din punct de vedere material si financiar de organizarea si desfăsurarea concursului.

Art. 15. - Membrii comisiei de concurs care au asigurat multiplicarea subiectelor nu vor părăsi încăperea unde a fost asigurată multiplicarea decât după o oră de la începerea efectivă a probei scrise. Toti membrii comisiei de concurs, înainte de începerea concursului vor depune o declaratie prin care se angajează să păstreze secretul subiectelor de concurs până la afisarea baremului de corectare. Nerespectarea confidentialitătii atrage după sine sanctiuni administrativ-disciplinare, civile sau penale, după caz.

 

CAPITOLUL IV

Desfăsurarea concursului

 

Art. 16. - (1) Lucrarea scrisă se desfăsoară în ziua stabilită de fiecare unitate de învătământ preuniversitar din municipiul Bucuresti si judetele-pilot/centru care organizează concurs, începând cu ora 10,00. Candidatii vor fi prezenti în sala de concurs cel mai devreme la ora 8,00 si cel mai târziu la ora 9,00, înainte de a fi deschis plicul cu subiectele. După primirea subiectelor de concurs de către candidati, durata de redactare a lucrărilor este de 4 ore, timp ce nu poate fi depăsit. Pentru redactarea lucrărilor se foloseste cerneală sau pix de culoare albastră; desenele/graficele se pot executa si cu creionul negru.

(2) Candidatii si supraveghetorii nu pot avea asupra lor, în sala de concurs, cărti, caiete, telefoane mobile sau alte mijloace de comunicare la distantă. Candidatii pot avea dictionare pentru specializarea latină sau greacă veche si planurile de conturi pentru specializarea contabilitate.

(3) În vederea desfăsurării probelor scrise va fi asigurată supravegherea fiecărei săli de către 2-3 supraveghetori, care verifică identitatea candidatilor, prin buletinul/cartea/adeverinta de identitate sau pasaport.

(4) Pe usa fiecărei săli se afisează tabele nominale cu candidatii repartizati în săli si disciplina la care sustin concurs. În fiecare sală de concurs se repartizează candidati care sustin concursul la cel putin două discipline diferite.

(5) Responsabilii de săli primesc, sub semnătură, de la secretariatul comisiei de concurs, tabelul nominal cu candidatii repartizati în sala respectivă, precum si colile de examen si ciornele necesare, în functie de numărul concurentilor.

(6) Membrii comisiei de concurs desemnati pentru multiplicare asigură numărul necesar de exemplare care se introduc în plicuri si se vor secretiza.

(7) Presedintele comisiei de concurs împreună cu secretarul comisiei distribuie la sălile de concurs plicurile cu subiecte, astfel încât la ora 10,00 să se poată deschide în prezenta candidatilor.

(8) Din momentul deschiderii plicului cu subiecte niciun candidat nu mai poate intra în sală sau părăsi sala, decât dacă predă lucrarea si semnează de predare.

(9) Candidatii care nu se află în sală în momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai sustine proba respectivă.

(10) După înmânarea subiectelor candidatilor, un membru al comisiei de concurs, însotit de un membru al comisiei de elaborare a subiectelor, verifică dacă toti candidatii au primit subiectul corespunzător specializării/probei de concurs.

(11) În timpul desfăsurării probei, responsabilul de sală si ceilalti supraveghetori nu vor discuta între ei si nu vor rezolva subiectele. Unul dintre supraveghetori se va aseza în fata clasei si altul în spatele clasei si nu vor avea alte preocupări decât supravegherea.

(12) Înscrierea numelui candidatilor în afara spatiului care se sigilează, precum si orice alte semne distinctive pe colile-tip destinate lucrărilor scrise sau pe ciorne determină anularea lucrărilor scrise. Candidatii care doresc să corecteze o greseală taie fiecare rând din pasajul gresit cu o linie orizontală, iar schemele/desenele, cu o linie oblică.

(13) Candidatii care în timpul desfăsurării probelor de concurs sunt surprinsi copiind sau transmitând solutii cu privire la subiecte sunt eliminati din concurs, încheindu-se un proces-verbal în acest sens de către supraveghetori sau membrii comisiei de concurs. Aceeasi măsură se aplică si pentru orice tentativă de fraudă.

(14) Candidatii care din motive de sănătate sunt obligati să părăsească sala de concurs pot solicita anularea lucrării, pe baza unei declaratii.

(15) Candidatii care renuntă din proprie initiativă la concurs pot solicita anularea lucrării, pe baza unei declaratii, si părăsesc sala după cel putin o oră de la deschiderea plicului cu subiecte.

(16) În situatiile prevăzute la alin. (14) si (15) lucrările scrise nu vor fi evaluate, iar în statistici candidatii respectivi vor fi considerati retrasi.

(17) În cazuri exceptionale, dacă un candidat se simte rău si solicită părăsirea temporară a sălii, el este însotit de unul dintre supraveghetori până la înapoierea în sala de examen. În această situatie timpul alocat rezolvării subiectelor nu va fi prelungit.

(18) Cadrele didactice supraveghetoare care furnizează solutii ale subiectelor de concurs, falsifică lucrări sau au manifestări de neglijentă în îndeplinirea atributiilor de supraveghetor (tolerarea unor actiuni sau intentii de fraudă ale candidatilor, părăsirea nejustificată a sălii de concurs etc.) vor răspunde disciplinar, conform Legii nr. 128/1997, cu modificările si completările ulterioare, civil, potrivit dispozitiilor Codului civil, sau penal, conform dispozitiilor Codului penal, în functie de gravitatea faptei.

(19) Sigilarea lucrărilor scrise se efectuează de către candidati, în prezenta responsabilului de sală, după care se aplică stampila unitătii scolare care organizează concursul si semnătura presedintelui comisiei de concurs.

(20) După ce îsi încheie lucrările, candidatii numerotează foile de concurs, numai cu cifre arabe, în partea de jos a paginii, în coltul din dreapta, indicând pagina curentă si numărul total de pagini scrise, de exemplu sub forma 3/5, pentru pagina a treia, în situatia în care candidatul a scris în total 5 pagini. Se vor numerota toate paginile pe care candidatul a scris, inclusiv acelea pe care sunt scrise doar câteva rânduri, partea nescrisă fiind barată de către supraveghetori.

(21) După ce termină redactarea lucrărilor, candidatii le predau responsabilului de sală, semnează în borderoul de predare a lucrărilor, mentionând numărul de pagini scrise. Spatiile libere ale întregii lucrări se anulează cu linie frântă în forma literei „Z” de către un supraveghetor în fata candidatului. În sală rămân cel putin 3 candidati până la predarea ultimei lucrări.

(22) Ciornele se predau separat, odată cu lucrarea, responsabilului de sală, fără să aibă valabilitate în evaluarea lucrării si la eventualele contestatii. Ciornele se păstrează în arhiva unitătii scolare care organizează concursul timp de un an.

(23) La iesirea candidatilor din sală, acestia vor putea consulta baremele de corectare la fiecare disciplină de concurs, afisate la loc vizibil.

(24) După iesirea candidatilor din sala în care s-a desfăsurat proba, supraveghetorii de sală vor preda comisiei de concurs lucrările candidatilor, borderourile de predare a lucrărilor, tipizatele anulate si cele nefolosite.

(25) Lucrările scrise, pe discipline de învătământ, sunt amestecate si numerotate de la 1 la n, după caz, de către comisia de concurs. Apoi sunt depozitate în conditii de securitate maximă, astfel încât o singură persoană, actionând independent, să nu poată avea acces la lucrări, până la predarea acestora cu proces-verbal comisiilor de corectare, dar nu mai târziu de următoarea zi. Rezultatele concursului se afisează la sediul unitătii de învătământ unde s-a desfăsurat concursul, cel mai târziu după 3 zile de la sustinerea acestuia.

(26) Contestatiile se depun la centrul de concurs si se transmit împreună cu lucrările scrise secretariatului comisiei de rezolvare a contestatiilor în termen de cel mult 48 ore de la afisarea rezultatelor.

(27) Comisiile de concurs vor asigura conditii de egalizare a sanselor pentru candidatii cu deficiente, prin adaptarea procedurilor de examinare la subiectele de concurs unice, în functie de particularitătile individuale si de cele specifice deficientei respective, cum ar fi:

a) asigurarea posibilitătii de comunicare prin utilizarea sistemului Braille, pentru candidatii nevăzători, respectiv a limbajului mimico-gestual, pentru candidatii cu deficiente de auz (inclusiv posibilitatea asigurării, după caz, a unui interpret autorizat);

b) mărirea cu 1-2 ore a timpului destinat efectuării lucrării scrise de către candidatii cu deficiente vizuale grave;

c) asigurarea scrisului cu caractere mărite, pentru candidatii ambliopi;

d) transmiterea prin dictare, pentru candidatii cu anumite deficiente, a informatiilor corespunzătoare subiectelor de examen afisate/prezentate vizual;

e) realizarea probei scrise prin dictarea continutului acesteia de către candidatul cu deficiente către un supraveghetor de altă specialitate decât cea la care se desfăsoară proba respectivă.

(28) Comisia judeteană/a municipiului Bucuresti de monitorizare a concursului avizează procedurile de sustinere a concursului de către candidatii cu deficiente/imobilizati, la propunerea comisiilor de concurs, si informează Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului (Directia generală managementul resurselor umane) asupra situatiilor privind candidatii cu deficiente/imobilizati.

 

CAPITOLUL V

Comisia de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare si de evaluare a lucrărilor scrise

 

Art. 17. - (1) Comisia de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare si de evaluare a lucrărilor scrise se constituie la nivelul unitătii de învă t ământ/centrului, la propunerea directorului unitătii de învăământ/presedintelui centrului de concurs, prin decizie a inspectoratului scolar, având următoarea componentă: presedinte - cadru didactic universitar având functia didactică cel putin lector doctor sau sef de lucrări, respectiv inspector scolar general adjunct sau inspector scolar de specialitate (pentru maistri instructori); membri - câte doi profesori (din învătământul preuniversitar, având gradul didactic I sau II, ori din învătământul universitar, având functia didactică cel putin lector doctor/sef de lucrări), pentru fiecare specialitate; secretar - un cadru didactic. Din comisia de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare si de evaluare a lucrărilor scrise nu pot face parte persoane care au în rândul candidatilor rude sau afini până la gradul IV inclusiv; membrii comisiei vor da în acest sens o declaratie pe proprie răspundere.

(2) Consiliul de administratie al unitătii de învătământ, respectiv comisia de concurs, în situatia în care concursul se desfăsoară pe centre, va decide dacă cei 2 membri vor fi:

a) unul din învătământul universitar, având functia didactică cel putin lector doctor/sef de lucrări, si unul din învătământul preuniversitar, având gradul didactic I sau II;

b) ambii din învătământul preuniversitar, având gradul didactic I sau II.

(3) Deciziile inspectorului scolar general de numire a comisiilor de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare si

de evaluare a lucrărilor scrise se emit cu cel mult 48 de ore înainte de începerea probei scrise. Nu se emit decizii de numire a comisiilor în ziua sustinerii probei scrise.

(4) Subiectele si baremele de evaluare sunt elaborate si traduse în limbile minoritătilor, dacă este cazul, de către membrii comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare si de evaluare a lucrărilor scrise, în dimineata concursului, si se vor prezenta la ora 7,30 presedintelui comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare si de evaluare a lucrărilor scrise 3 variante sigilate din care se extrage prin tragere la sorti o variantă în plenul comisiei, încheindu-se proces-verbal.

(5) Membrii comisiilor de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare si de evaluare a lucrărilor scrise vor declara în scris că vor păstra secretul asupra subiectelor. În cazul divulgării subiectelor, vor suporta consecintele legii. O copie a angajamentului semnat de membrii comisiilor de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare si de evaluare a lucrărilor scrise se păstrează la comisia judeteană/a municipiului Bucuresti de monitorizare a concursului, constituită conform art. 22.

(6) Evaluarea si notarea lucrărilor scrise se desfăsoară în săli prestabilite, în care nu este permis accesul altor persoane, în afara membrilor comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare si de evaluare a lucrărilor scrise. Fiecare lucrare scrisă este verificată independent, în săli separate, de cei 2 membri ai comisiei si apreciată separat, cu note de la 10 la 1, incluzând si punctul din oficiu, conform baremului de corectare. Fiecare corector trece punctele acordate pentru fiecare subiect, precum si nota finală în borderoul de notare, după terminarea evaluării. La evaluare nu se fac însemnări pe lucrare. Un corector nu are acces la borderoul celuilalt.

(7) Presedintele comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare si de evaluare a lucrărilor scrise verifică borderourile si semnalează diferentele mai mari de un punct dintre notele acordate de cei 2 corectori. În această situatie, cei 2 corectori vor reverifica împreună lucrarea si vor acorda o nouă notă, care va fi înregistrată într-un alt borderou. Această notă trebuie să fie cuprinsă între notele initiale. În caz de divergente între corectori, lucrarea va fi recorectată de un al treilea corector, numit de inspectorul scolar general, la propunerea presedintelui comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare si de evaluare a lucrărilor scrise. Nota acestuia este definitivă si va fi semnată de cei 3 corectori.

(8) Când nu s-au semnalat diferente mai mari de un punct, fiecare corector îsi înscrie propria notă pe lucrare, semnează în dreptul notei, iar presedintele calculează media aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, o trece pe lucrare si semnează.

(9) Lucrările candidatilor, împreună cu borderourile de corectare si procesele-verbale cu mediile obtinute, se vor preda presedintelui comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare si de evaluare a lucrărilor scrise.

(10) După stabilirea mediei, presedintele comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare si de evaluare a lucrărilor scrise deschide lucrările în prezenta corectorilor si consemnează mediile într-un proces-verbal-tip, ce cuprinde numele candidatilor, numărul lucrării si media obtinută.

(11) Evaluarea lucrărilor de concurs se va realiza într-un interval de timp ce nu poate depăsi 48 de ore de la încheierea probei scrise.

Art. 18. - Membrii comisiilor de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare si de evaluare a lucrărilor scrise nu vor părăsi încăperea în care au fost elaborate subiectele decât după o oră de la începerea efectivă a probei scrise si vor declara în scris că vor păstra secretul subiectului.

 


CAPITOLUL VI

Comisia de rezolvare a contestatiilor si comisia judeteană/a municipiului Bucuresti de monitorizare

 

Art. 19. - Lucrările pentru care s-au depus contestatii în termenul prevăzut se resigilează, în vederea reevaluării, secretizându-se si nota/notele acordată/acordate la prima evaluare.

Art. 20. - (1) Comisia de rezolvare a contestatiilor, formată în întregime din alte cadre didactice decât cele din comisia de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare si de evaluare a lucrărilor scrise, se constituie la nivelul inspectoratului scolar prin decizie a inspectorului scolar general. Comisia de rezolvare a contestatiilor este formată din:

• presedinte - cadru didactic universitar având functia didactică cel putin lector doctor sau sef de lucrări, respectiv inspector scolar general ori inspector general adjunct (pentru maistri instructori);

• membri - profesori din învătământul preuniversitar, având gradul didactic I sau II ori din învătământul universitar, având functia didactică cel putin lector doctor/sef de lucrări, pentru fiecare specialitate;

• secretar - un cadru didactic.

(2) Consiliul de administratie al inspectoratului scolar va decide dacă cei 2 membri vor fi:

a) unul din învătământul universitar, având functia didactică cel putin lector/sef de lucrări, si unul din învătământul preuniversitar, de preferintă inspector de specialitate, metodist al inspectoratului scolar sau responsabil al comisiei metodice;

b) ambii din învătământul preuniversitar, de preferintă inspectori de specialitate, metodisti ai inspectoratului scolar sau responsabili ai comisiilor metodice.

Art. 21. - (1) Recorectarea lucrărilor se face conform procedurii prevăzute la cap. V, în termen de cel mult 48 de ore de la termenul-limită de înregistrare a contestatiei.

(2) În cazul în care diferenta dintre nota acordată de comisia de rezolvare a contestatiilor si nota acordată de comisia de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare si de evaluare a lucrărilor scrise este de cel mult 0,5 puncte, diferentă care poate fi în plus sau în minus, rămâne definitivă nota acordată de comisia de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare si de evaluare a lucrărilor scrise.

(3) Dacă diferenta dintre nota acordată de comisia de rezolvare a contestatiilor si nota stabilită în urma evaluării initiale este mai mare de 0,5 puncte, nota acordată de comisia de rezolvare a contestatiilor este definitivă. În situatia lucrărilor cu nota initială între 4,50—4,99, respectiv 6,50—6,99, inclusiv notele de 4,50 si 4,99, respectiv cele de 6,50 si 6,99 sau o notă cel putin egală cu 9,50, nota finală este cea atribuită la recorectare.

(4) Hotărârile comisiei de rezolvare a contestatiilor se afisează cel mai târziu în termen de 3 zile de la data-limită de depunere a contestatiilor. Hotărârile comisiei de rezolvare a contestatiilor sunt definitive si se pot ataca numai prin procedura contenciosului administrativ, contestatia reprezentând plângerea din cadrul procedurii prealabile reglementate de art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare.

(5) Dacă diferenta dintre media stabilită de comisia de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare si de evaluare a lucrărilor scrise si de comisia de rezolvare a contestatiilor este mai mare de 1 punct, inspectorul scolar general este autorizat să decidă constituirea unei noi comisii de recorectare, formată din alti membri decât cei din comisiile anterioare. Rezultatul acestei ultime corectări este definitiv. Inspectorul scolar general va dispune aplicarea măsurilor legale asupra celor care nu si-au îndeplinit atributiile în cadrul concursului.

(6) Ulterior evaluării lucrărilor scrise, conducerea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului poate desemna, după caz, comisii de reevaluare prin sondaj a unui număr de lucrări, urmărindu-se corectitudinea respectării baremelor. În cazul constatării unor nereguli flagrante, conducerea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului propune conducerii inspectoratelor scolare să ia măsuri de sanctionare a persoanelor care nu si-au îndeplinit atributiile în cadrul concursului, potrivit prevederilor legale. Reevaluarea nu conduce la modificarea notelor candidatilor.

Art. 22. - (1) Inspectoratul scolar monitorizează concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în unitătile de învătământ preuniversitar din judetele-pilot si municipiul Bucuresti. Inspectoratul scolar, prin inspectorul general si conducerile unitătilor de învătământ, răspunde integral de buna desfăsurare a concursului, potrivit Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, Legii nr. 128/1997, cu modificările si completările ulterioare, si prezentei metodologii.

(2) Comisia judeteană/a municipiului Bucuresti de monitorizare a concursului de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor vacante/rezervate se constituie în baza deciziei inspectorului scolar general, în următoarea componentă:

• presedinte - un inspector s colar general adjunct;

• 2 membri - inspectori colari/inspectori scolari de specialitate;

• secretar - inspector cu managementul resurselor umane;

• informatician/analist programator/ajutor de analist programator;

• consilierul juridic al inspectoratului scolar.

(3) Organizarea si desfăsurarea concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în unitătile de învătământ preuniversitar din judetele-pilot si municipiul Bucuresti pot fi monitorizate si de reprezentanti ai Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, delegati în acest scop.

(4) La toate etapele concursului participă, cu statut de observator, reprezentantul/reprezentantii organizatiei/ organizatiilor sindicale reprezentative din unitatea/unitătile de învătământ preuniversitar care organizează concurs. Acestia au acces la toate documentele comisiei si vor consemna, în procesul-verbal, propriile observatii.

 

CAPITOLUL VII

Repartizarea pe posturi a candidatilor

 

Art. 23. - Imediat după solutionarea tuturor contestatiilor, comisia de organizare a concursului afisează la unitătile de învătământ preuniversitar/centre listele finale, în ordinea descrescătoare a mediilor, pentru fiecare disciplină de concurs.

Art. 24. - (1) Posturile didactice/catedrele vacante/rezervate, pentru fiecare unitate de învătământ preuniversitar, se ocupă în ordine prin: titularizare, continuitate pentru detasare la cerere, detasare la cerere de către cadrele didactice titulare în învătământ care au obtinut la concurs cel putin nota 5,00 (cinci), detasare la cerere prin concurs specific în baza punctajului obtinut prin evaluarea activitătii profesionale, didactice si stiintifice, în urma aplicării criteriilor si punctajelor prevăzute în anexa nr. 2 la metodologia aprobată prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 5.743/2008.

(2) Candidatii care au obtinut la concurs minimum media 7,00 (sapte) se pot titulariza în ordinea descrescătoare a mediilor pe posturi didactice/catedre vacante, în limita numărului de posturi didactice/catedre vacante titularizabile din lista afisată pentru concurs. Candidatii repartizati în această etapă la un centru de concurs nu mai pot renunta la postul didactic/catedra pe care au fost repartizati pentru a se prezenta la o altă repartizare dintr-un alt centru de concurs.

(3) Posturile didactice/catedrele vacante titularizabile din mediul rural, publicate cu mentiunea „contract M.E.C.T.”, se ocupă cu prioritate de absolventi ai institutiilor de învătământ superior care au contract pentru mediul rural încheiat cu Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului. Posturile didactice publicate cu mentiunea „contract M.E.C.T.”, neocupate, îsi păstrează mentiunea si pentru etapele următoare.

(4) În cazul notelor egale obtinute la concurs, se aplică prevederile art. 3.

(5) Posturile didactice/catedrele titularizabile rămase vacante devin netitularizabile si se ocupă, împreună cu celelalte posturi didactice/catedre netitularizabile, prin detasare la cerere, de către cadrele didactice titulare în învătământ care îndeplinesc conditiile legale pentru a fi detasate la cerere, conform art. 15 din Legea nr. 128/1997, cu modificările si completările ulterioare, în ordine, astfel:

a) de către cadrele didactice titulare în învătământ care beneficiază de continuitate pentru detasare la cerere, conform metodologiei aprobate prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 5.743/2008;

b) de către cadrele didactice titulare în învătământ care au obtinut la concurs cel putin nota 5,00 (cinci), în ordinea descrescătoare a notelor;

c) de către cadrele didactice titulare care solicită detasare la cerere prin concurs specific pe posturi didactice/catedre, în ordinea descrescătoare a punctajului obtinut prin evaluarea activitătii profesionale, didactice si stiintifice, în urma aplicării criteriilor si punctajelor prevăzute în anexa nr. 2 la metodologia aprobată prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 5.743/2008.

(6) În etapa de detasare la cerere, posturile didactice/ catedrele vacante netitularizabile din mediul rural, publicate cu mentiunea „contract M.E.C.T.”, se ocupă cu prioritate de absolventi ai institutiilor de învătământ superior care au contract pentru mediul rural încheiat cu Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului.

(7) În cazul notelor sau punctajelor egale are prioritate la încadrarea prin detasare la cerere, în următoarea ordine:

a) persoana al/a cărei sot/sotie este cadru didactic titular în localitatea în care se solicită detasarea;

b) persoana, cadru didactic titular, care are domiciliul sau resedinta în localitatea în care se află postul/catedra solicitat/solicitată;

c) persoana al/a cărei sot/sotie este cadru didactic;

d) persoana al/a cărei sot/sotie este ales/aleasă în Parlament, este numit/numită în Guvern sau îndeplineste functii de specialitate specifice în aparatul Parlamentului, al Presedintiei, al Guvernului ori în Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului, cele alese de Parlament în organismele centrale ale statului, precum si persoana al/a cărei sot/sotie îndeplineste functia de prefect, subprefect, presedinte si vicepresedinte al consiliului judetean, o functie de îndrumare si control în sistemul de învătământ, de cultură, de tineret si sport. De asemenea, au prioritate sotul/sotia persoanei care îndeplineste functii de conducere si de specialitate la casa corpului didactic, precum si sotul/sotia cadrelor didactice numite în functii de conducere sau de specialitate la comisiile si agentiile din subordinea Presedintiei, a Parlamentului sau a Guvernului, al/a liderilor sindicatelor din învătământ, care au drept de rezervare de catedră, si a/al cadrelor active ale Ministerului Apărării, ale Ministerului Internelor si Reformei Administrative, ale Serviciului Român de Informatii si ale altor servicii speciale la nivel national, mutate, la ordin, în altă localitate. Toate aceste situatii sunt cazuri de egalitate.

(8) Dacă după aplicarea criteriilor prevăzute la alin. (7), se mentine egalitatea, departajarea se face luându-se în considerare, în ordinea următoarelor criterii:

a) apropierea de domiciliu;

b) media de departajare, calculată cu 4 zecimale;

c) gradul didactic;

d) cuprinderea în cadrul unui program de conversie organizat de institutii autorizate/acreditate, conform legii;

e) cuprinderea în cadrul programului de formare cofinantat de Banca Mondială - „Proiect pentru învătământul rural”;

f) media la examenul de bacalaureat/absolvire/licentă (stat);

g) media la examenul pentru obtinerea gradului didactic; h) vechimea în învătământ.

(9) Posturile didactice/catedrele netitularizabile rămase vacante/rezervate se ocupă prin suplinire de către candidatii care nu sunt titulari în învătământ, în această ordine:

a) cadrele didactice care beneficiază de continuitate pentru suplinire conform metodologiei aprobate prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 5.743/2008;

b) cadrele didactice participante la concursul organizat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante în unitătile de învătământ preuniversitar din judetele nominalizate în Hotărârea Guvernului nr. 1.942/2004, sesiunea iunie-iulie 2007 si/sau iunie-iulie 2008, care au obtinut minimum nota 7,00 (sapte), ale căror posturi propuse pentru continuitate au fost ocupate de către titulari, au fost vacantate pentru concurs sau au fost desfiintate ca urmare a modificării planului de scolarizare/planului de învătământ/reorganizării retelei scolare, si candidatii care au obtinut la concurs cel putin nota 5,00 (cinci), în ordinea descrescătoare a notelor.

(10) În etapa de suplinire, posturile didactice/catedrele vacante netitularizabile din mediul rural, publicate cu mentiunea „contract M.E.C.T.”, se ocupă cu prioritate de absolventi ai institutiilor de învătământ superior care au contract cu Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului pentru mediul rural.

(11) a) În cazul notelor egale, prioritate la încadrarea pe post/catedră prin suplinire în anul scolar 2009-2010 vor avea cadrele didactice calificate care au fost încadrate prin continuitate pe postul didactic solicitat, în perioada 2006-2008, în baza rezultatului obtinut la concursul organizat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante în unitătile de învătământ preuniversitar din judetele nominalizate în Hotărârea Guvernului nr. 1.942/2004, sesiunea iunie-august 2006.

b) Pentru ceilalti candidati, la note egale departajarea se face luându-se în considerare, în ordine: apropierea de domiciliu, media de departajare (calculată cu 4 zecimale), gradul didactic, media la examenul pentru obtinerea gradului didactic, media la examenul de bacalaureat/absolvire/licentă (stat), vechimea în învătământ.

(12) Candidatul care nu poate participa la sedinta publică de repartizare are dreptul să desemneze, prin procură notarială prezentată în original, un împuternicit care să îi reprezinte interesele. În cazul în care candidatul nu este prezent personal sau printr-un împuternicit la sedinta publică de repartizare, cererea acestuia nu se poate solutiona.

(13) Candidatii care au promovat concursul organizat de mai multe unităti de învătământ/centre de concurs vor opta pentru unul dintre posturile didactice/una dintre catedre, înainte de validarea concursurilor de către inspectoratul scolar.

Art. 25. - (1) Comisia de organizare si desfăsurare a concursului va transmite la inspectoratul scolar lista posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate, lista candidatilor rămasi nerepartizati, precum si lista candidatilor repartizati, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8.

(2) Candidatii rămasi nerepartizati vor fi ierarhizati pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a notelor/mediilor obtinute la unul dintre concursurile organizate de unitătile de învătământ preuniversitar din judetele-pilot si municipiul Bucuresti, urmând să fie repartizati în sedintă publică organizată la nivel judetean/al municipiului Bucuresti, prin detasare la cerere sau suplinire, cu respectarea prevederilor metodologiei aprobate prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 5.743/2008.

(3) Posturile didactice/catedrele netitularizabile rămase vacante/rezervate după operatiunile prevăzute la art. 24 se ocupă printr-un nou concurs de suplinire organizat la nivel judetean/al municipiului Bucuresti de inspectoratul scolar, conform metodologiei aprobate prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 5.743/2008.

Art. 26. - Validarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice din unitătile de învătământ preuniversitar din judetele-pilot si municipiul Bucuresti se face prin decizie a inspectorului scolar general.

Art. 27. - (1) Angajarea pe post/catedră se face de către directorul unitătii de învătământ, pe baza deciziei de repartizare semnate de inspectorul scolar general, cu data de 1 septembrie 2009. În această decizie, structura/structurile unitătilor de învă t ământ cu personalitate juridică se precizează numai în situaia în care regimul de mediu al structurii/structurilor este diferit de regimul de mediu al unitătii de învătământ cu personalitate juridică.

(2) Candidatii repartizati se vor prezenta la post/catedră la data de 1 septembrie 2009. În cazul neprezentării la post, în termen de 3 zile, se revocă numirea, exceptând situatiile neprezentării din motive neimputabile candidatilor (motive medicale, calamităti naturale etc), care pot fi justificate cu documente.

(3) Ocuparea posturilor didactice/catedrelor cu personal didactic în regim de cumul/plata cu ora si de către suplinitori fără studii corespunzătoare în unitătile de învătământ preuniversitar din judetele-pilot si municipiul Bucuresti se realizează în conformitate cu prevederile metodologiei aprobate prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 5.743/2008.

(4) Reprezentantii federatiilor sindicale reprezentative participă, cu statut de observator, la toate lucrările si etapele prevăzute în prezenta metodologie s i, în această calitate, au drept de acces la toate documentele i dreptul de a-si consemna observatiile în procesele-verbale.

 

CAPITOLUL VIII

Dispozitii finale

 

Art. 28. - (1) Cheltuielile pentru organizarea si desfăsurarea concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor în unitătile de învătământ preuniversitar din judetele-pilot si municipiul Bucuresti, precum si plata cadrelor didactice care fac parte din comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din unitătile de învătământ preuniversitar din judetele-pilot si municipiul Bucuresti se suportă de Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului prin inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti.

(2) Normarea activitătii si salarizarea membrilor comisiilor de concurs se fac în conformitate cu precizările aprobate prin ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului.

Art. 29. - La organizarea/desfăsurarea concursului nu pot participa persoanele care concurează ori care au în rândul candidatilor rude sau afini până la gradul IV inclusiv.

Art. 30. - (1) Înscrierea numelui candidatilor în afara spatiului care se sigilează, precum si orice alte semne distinctive pe colile-tip destinate lucrărilor scrise determină anularea lucrărilor.

(2) Lucrările de concurs si borderourile de corectare se păstrează în arhiva unitătilor organizatoare timp de 3 ani, iar celelalte documente, conform normativelor în vigoare.

Art. 31. - Unitătile de învătământ preuniversitar din municipiul Bucuresti si judetele-pilot/centrele care organizează concursul vor înainta inspectoratelor scolare judetene/al municipiului Bucuresti tabele nominale cu cadrele didactice prezentate la concurs, cu rezultatele concursului si dosarele candidatilor admisi, în termen de cel mult 5 zile de la repartizarea candidatilor pe posturi didactice/catedre.

Art. 32. - Pentru fiecare cadru didactic care în urma concursului ocupă postul didactic/catedra vacant/vacantă, conducerea unitătii de învătământ preuniversitar din judetele-pilot si municipiul Bucuresti va mentiona, în tabelul care se înaintează la inspectoratul scolar, situatia încadrării candidatului.

Art. 33. - Presedintii comisiilor de concurs, ai comisiilor de elaborare a subiectelor, a baremelor de corectare, de evaluare a lucrărilor scrise si ai comisiilor de rezolvare a contestatiilor poartă răspunderea principală pentru corectitudinea desfăsurării concursului, conform atributiilor specifice.

Art. 34. - (1) Presedintii comisiilor de concurs, ai comisiilor de elaborare a subiectelor, a baremelor de corectare, de evaluare a lucrărilor scrise, ai comisiilor de rezolvare a contestatiilor si directorii unitătilor de învătământ care organizează concurs sunt direct răspunzători de respectarea prezentei metodologii, de corectitudinea desfăsurării concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor de către candidatii cu studii corespunzătoare postului/catedrei, precum si de transmiterea la inspectoratele scolare judetene/ Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti a documentelor prevăzute la art. 31.

(2) Concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în unitătile de învătământ preuniversitar din judetele-pilot si municipiul Bucuresti se desfăsoară conform graficului prevăzut în anexa nr. 9.

Art. 35. - Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

Art. 36. - Nerespectarea prevederilor Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 128/1997, cu modificările si completările ulterioare, si ale prezentei metodologii atrage răspunderea disciplinară, conform Legii nr. 128/1997, cu modificările si completările ulterioare, civilă, potrivit dispozitiilor Codului civil, sau penală, conform dispozitiilor Codului penal, în functie de gravitatea faptei.

Art. 37. - Plata personalului care face parte din comisiile prevăzute în prezenta metodologie se reglementează prin ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului.

Art. 38. - (1) Etapele miscării personalului didactic din învătământul preuniversitar pentru anul scolar 2008-2009 se desfăsoară conform metodologiei aprobate prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 2.573/2007.

(2) Prezenta metodologie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. La data intrării în vigoare a prezentei metodologii se abrogă Metodologia de organizare si desfăsurare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante în unitătile de învătământ preuniversitar din judetele nominalizate în Hotărârea Guvernului nr. 1.942/2004, aprobată prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 2.574/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 776 si 776 bis din 15 noiembrie 2007.


 

ANEXA Nr. 1 la metodologie

 

PROBA PRACTICĂ

din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante

 

EDUCATIE ARTISTICĂ SPECIALIZATĂ

Specializările muzică, corepetitie, coregrafie si arta actorului (posturi didactice/catedre din scolile si liceele de artă)

MUZICĂ INSTRUMENTALĂ, ARTĂ VOCALĂ (CANTO), MUZICĂ DE CAMERĂ, COREGRAFIE,

STUDII TEORETICE, ARTA ACTORULUI

1. Muzică instrumentală/artă vocală/muzică de cameră*) coregrafie

a) Elaborarea unui proiect de lectie: comisia va face public, cu 48 de ore înainte, repertoriul elevului/elevilor si nivelul de învătământ pe baza căruia candidatul va concepe proiectul didactic; proiectul va fi prezentat comisiei înainte de începerea probei.

b) Sustinerea proiectului de lectie (lectia de instrument/de muzică de cameră/coregrafie/artă vocală); pe baza proiectului didactic prezentat, candidatii vor sustine ora de instrument/muzică de cameră/coregrafie/artă vocală) cu elevul/elevii nominalizat/nominalizati de comisie; asigurarea prezentei elevilor va fi făcută de directorul unitătii de învătământ; proba nu va depăsi 30 de minute.

c) Probă de recital instrumental/vocal ce va contine 3 lucrări la alegere: un studiu si două lucrări diferite ca stil, caracter, formă, cel putin la nivelul programei de liceu.

Proba de recital pentru coregrafie

Dans clasic:

• 5 variatii clasice, din care comisia va indica prezentarea a 3 dintre ele.

Dans contemporan/modern:

• 3 coregrafii la alegere, din 5 coregrafii consacrate pregătite de candidat.

Proba de recital instrumental, vocal (canto) si coregrafie nu va depăsi 30 de minute.

Evaluarea probelor prevăzute la lit. a), b) si c) se va face pe baza calificativului „admis” sau „respins”.

La toate probele, candidatii trebuie să obtină calificativul „admis”. Dacă la una dintre probe candidatul nu este admis, atunci acesta nu mai participă la probele următoare si este declarat respins.

2. Studii teoretice (teorie - solfegiu - dicteu, armonie, istoria muzicii, forme muzicale)

a) Elaborarea unui proiect de lectie care să vizeze continuturi ale disciplinelor teoria muzicii, armonie, istoria muzicii, forme muzicale si prezentarea orală a acestuia

b.1) Citirea, la prima vedere, a unui solfegiu de 16 măsuri de 3/4, 4/4, 5/4, 5/8, 6/8, 12/8, până la 4 alteratii constitutive, în cheile sol si fa

b.2) Citirea, la prima vedere, la pian, a unui dicteu melodic si a unui dicteu armonic de 12 măsuri de 3/4, 4/4, 5/4, 5/8, 6/8, 12/8, până la 4 alteratii constitutive, în cheile sol si fa

Comisia va pregăti biletele de examen, fiecare cuprinzând câte un solfegiu, un dicteu melodic si un dicteu armonic. Numărul biletelor de examen va fi egal cu numărul candidatilor plus Ľ din numărul lor.

Proiectul de lectie se elaborează de către candidat, conform programei, anterior probei.

b.3) Armonizarea unei teme de 16 măsuri (8 măsuri sopran si 8 măsuri bas dat, necifrate)

b.4) Citirea, la prima vedere, la pian, cu analiză armonică, a unor fragmente muzicale de 12—16 măsuri, din literatura universală si românească

Comisia va pregăti biletele de examen, fiecare cuprinzând câte o temă de armonizat si câte un fragment muzical. Numărul biletelor de examen va fi egal cu numărul candidatilor plus Ľ din numărul lor.

c) Recunoasterea si comentarea unor lucrări din creatia universală si românească; pe baza auditiei, candidatilor li se cer recunoasterea si comentarea a 4 lucrări din epoci stilistice diferite (cel putin una va fi din creatia românească) alese de comisie dintr-o listă de 30—40 de lucrări pusă la dispozitia candidatilor de către conducerea unitătii de învătământ cu cel putin două săptămâni înainte de sustinerea probei; comentariul va cuprinde elemente legate de epocă, stil, compozitor, gen, formă, interpretare etc, precum si aspecte interdisciplinare.

Evaluarea probelor prevăzute la lit. a), b1—b4) si c) se va face pe baza calificativului „admis” sau „respins”.

La toate probele, candidatii trebuie să obtină calificativul „admis”. Dacă la una dintre probe candidatul nu este admis, atunci acesta nu mai participă la probele următoare si este declarat respins.

3. Proba practică pentru corepetitie

A. Coregrafie

Pentru sustinerea acesteia, candidatii vor pregăti un program de recital alcătuit din:

a) o lucrare reprezentativă a unui compozitor romantic (Chopin, Schumann, Liszt, Brahms, Ceaikovski etc);

b) o lucrare (pas de deux sau variatie) din repertoriul romantic de balet **);


c) improvizatia liberă a unui fragment de 8 sau 16 măsuri simple sau compuse omogen, în stil clasicromantic (tonal), în tempouri diferite (Adagio, Andantino, Allegro).

Recitalul poate fi sustinut si cu partitura în fată.

Evaluarea probelor prevăzute la lit. a), b) si c) se va face pe baza calificativului „admis” sau „respins”.


*) Proba de recital pentru candidatii care optează pentru postul de profesor de muzică de cameră va fi sustinută la instrumentul absolvit. **) Repertoriul obligatoriu:

„Giselle” (A. Adam) - variatia băiatului si a fetei din actul I.; „Coppélia” (L. Delibes) - mazurka si p.d.d. ; „Don Quijote” (Minkus) - p.d.d. din actul III; „Corsarul” (Drigo) - p.d.d. din actul III.

„Lacul lebedelor” (Ceaikovski) - variatia Lebedei negre si dans spaniol; „Frumoasa din pădurea adormită” (Ceaikovski) - variatia Zânei liliacului.

 

B. Muzică

a) Recital instrumental alcătuit din:

- o lucrare din repertoriul baroc;

- o lucrare clasică (sonată p I);

- o lucrare romantică;

- o lucrare modernă sau românească.

b) Citirea, la prima vedere, a 3 texte muzicale în stil clasic, romantic si românesc, de dificultate medie, din creatia simfonică si vocal-simfonică (reductii pentru pian)

Comisia va pregăti biletele de examen, fiecare cuprinzând câte o lucrare muzicală. Numărul biletelor de examen va fi egal cu numărul candidatilor plus Ľ din numărul lor.

Recitalul poate fi sustinut si cu partitura în fată.

Evaluarea probelor prevăzute la lit. a) si b) se va face pe baza calificativului „admis” sau „respins”.

La toate probele, candidatii trebuie să obtină calificatiful „admis”. Dacă la una dintre probe candidatul nu este admis, atunci acesta nu mai participă la probele următoare si este declarat respins.

4. Proba practică pentru muzică vocală traditională românească (canto popular)

a) Elaborarea unei unităti de învătare, în functie de nivelul de învătământ la care urmează să predea candidatul, si prezentarea orală a acesteia

b) Analiza unei lucrări muzicale din repertoriul pentru copii si tineret

Analiza lucrării va consta în:

- descifrarea lucrării din punct de vedere ritmic, ritmico-melodic si intonarea tuturor vocilor cursiv;

- stabilirea liniei dirijorale prin marcarea acesteia pe partitură si intonarea ei;

- analiza formei prin delimitarea unitătilor de însusire după auz (vocal) sau de citire instrumentală (repetate, contrastante etc.) si stabilirea formei în care se încadrează lucrarea;

- probleme de interpretare prin precizarea tehnicii vocale interpretative (respiratie, emisie, dictie) si stabilirea problemelor de frazare si expresivitate a textului muzical (evidentierea unor cuvinte prin accente etc), tempoul si nuantele potrivite;

- încadrarea lucrării în opera compozitorului si a lucrării în epoca din care face parte.

Unitatea de învătare se alege de către candidat, conform programei, anterior probei.

Precizare: Lucrările muzicale vor face parte din oferta de repertoriu pentru clasele I—XII ale curriculumului de educatie muzicală.

Comisia va pregăti biletele de examen, fiecare cuprinzând câte o lucrare muzicală din repertoriul pentru copii si tineret. Numărul biletelor de examen va fi egal cu numărul candidatilor plus Ľ din numărul acestora.

Evaluarea probelor prevăzute la lit. a) si b) se va face pe baza calificativului „admis” sau „respins”.

La toate probele, candidatii trebuie să obtină calificativul „admis”. Dacă la una dintre probe candidatul nu este admis, atunci acesta nu mai participă la probele următoare si este declarat respins.

5. Arta actorului (pentru absolventii învătământului superior de lungă durată, catedre/posturi din scoli si licee de artă)

a) Candidatul va elabora un set de exercitii de initiere actoricească în cadrul unei lectii cu 3—5 elevi.

b) Lucru pe text. Textul va fi la alegerea candidatului din literatura (proză/poezie) universală sau românească. Asigurarea prezentei elevilor va fi făcută de directorul unitătii de învătământ.

Proba nu va depăsi 30 de minute.

Evaluarea probelor prevăzute la lit. a) si b) se va face pe baza calificativului „admis” sau „respins”.

La toate probele, candidatii trebuie să obtină calificativul „admis”. Dacă la una dintre probe candidatul nu este admis, atunci acesta nu mai participă la probele următoare si este declarat respins.

NOTĂ:

a) Unitătile de învătământ unde candidatii vor sustine proba practică vor fi stabilite de inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti. Pentru sustinerea probei practice, inspectoratele scolare si unitătile de învătământ desemnate să asigure desfăsurarea probelor practice vor pregăti si vor asigura toate conditiile necesare desfăsurării optime a acestora.

b) Prezenta anexă este valabilă pentru absolventii care optează pentru un post/o catedră din scoli generale, licee de cultură generală, scoli si licee de artă, cu specializările muzică, arta actorului si coregrafie, cu program integrat si suplimentar de artă.

c) Candidatii care optează pentru ocuparea unui post/unei catedre prevăzut/prevăzute la pct. 2 „Studii teoretice” vor sustine toate probele prevăzute la acest punct, indiferent dacă postul/catedra prevede ore numai pentru una/două dintre cele 3 discipline.

d) Candidatii absolventi ai învătământului superior de lungă durată si care au parcurs si au absolvit si un modul de folclor pot preda si disciplina muzică vocală traditională românească (canto popular) din liceele de muzică (clasele IX—XII). Acestia vor sustine proba practică prevăzută la pct. 4 si o probă de recital vocal ce va consta în interpretarea a 3 lucrări diferite, specifice genului, cu sau fără acompaniament, din zona de provenientă a candidatului. Pentru această categorie de candidati, proba scrisă va fi sustinută conform programei pentru disciplina educatie muzicală.

e) Pentru posturile/catedrele de ansambluri muzicale vocale si instrumentale sau orchestrale, respectiv dirijat ansamblu coral ori dirijat ansamblu instrumental sau orchestral, sunt valabile probele practice de la pct. 4 (adaptate după caz). Pentru ansamblu coral, instrumental sau orchestral, lucrările muzicale vor face parte din oferta de repertoriu pentru clasele a VII-a- a XII-a ale programei pentru ansamblu coral, respectiv ansamblu instrumental sau orchestra - scoli si licee de muzică. Pentru această categorie de candidati, proba scrisă va fi sustinută conform programei pentru disciplina educatie muzicală.

f) Candidatii absolventi ai învătământului superior de lungă durată care au studiat si au absolvit un instrument sau au studiat si au absolvit un modul de instrument pot preda si instrumentul respectiv la scolile si liceele de artă. Acestia vor putea sustine probele practice prevăzute la pct. 1 - educatie muzicală specializată - muzică instrumentală.

Pentru această categorie de candidati, proba scrisă va fi sustinută conform programei pentru disciplina educatie muzicală specializată - muzică instrumentală.

g) Prezenta anexă este valabilă si pentru candidatii apartinând minoritătilor nationale.

 


ANEXA Nr. 2 la metodologie

 

I. PROBA PRACTICĂ din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice vacante din unitătile de învătământ cu clase speciale de limbi străine cu program intensiv si bilingv

Proba practică va consta dintr-un interviu prin care comisia va evalua:

1. competenta de receptare si comunicare a candidatului în limba străină respectivă;

2. capacitatea de a elabora, pe baza manualelor aprobate de Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului, un proiect didactic pe o temă propusă de comisie, specifică programei scolare a claselor cu program intensiv si bilingv. Candidatul trebuie să sustină/argumenteze obiectivele propuse, strategiile si tehnicile de predare/învătare abordate, să justifice alegerea materialelor auxiliare pe care la va utiliza în desfăsurarea lectiei. Evaluarea globală se va face pe baza calificativului „admis” sau „respins”.

II. PROBA PRACTICĂ din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice vacante din unitătile de învătământ cu clase cu predare în altă limbă decât aceea în care candidatii si-au făcut studiile

Proba practică va consta dintr-un interviu prin care comisia va evalua:

1. competenta de receptare si comunicare a candidatului în limba maternă respectivă;

2. capacitatea de a utiliza limbajul de specialitate scris si oral pentru disciplina care urmează să fie predată în limba maternă.

Evaluarea globală se va face pe baza calificativului „admis” sau „respins”.

 

ANEXA Nr. 3 la metodologie

 

PROBA PRACTICĂ

din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice vacante

 

Disciplina informatică

Proba practică va consta din:

1. Realizarea practică a subiectelor înscrise pe biletul de examinare

2. Biletul de examinare va contine 5 subiecte care tratează:

• o aplicatie în mediul de programare Pascal sau C/C++ (cap. 4* al programei):

- se vor testa abilitătile candidatului în utilizarea mediului de programare, depanarea programului/aplicatiei;

• o aplicatie de baze de date (cap. 9 al programei):

- se vor verifica abilitătile candidatului în utilizarea mediului FOX PRO;

• utilizarea unui sistem de operare (cap. 2* al programei):

- se vor verifica abilitătile candidatului în utilizarea unui SO;

• implementarea unei aplicatii de birotică (cap. 10 al programei):

- se vor testa abilitătile candidatului în utilizarea editorului de texte sau a editorului de foi de calcul sau a editorului prezentări;

• utilizarea serviciilor retelei internet (cap. 11* al programei):

- se vor testa abilitătile candidatului în utilizarea serviciilor internet.

3. Proba practică nu va depăsi 30 de minute pentru fiecare candidat.

4. Evaluarea se va face pe baza calificativului „admis” sau „respins”.

NOTĂ:

1. Unitătile de învătământ si numărul acestora unde candidatii vor sustine proba practică vor fi stabilite de inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti.

2. Prevederile prezentei anexe sunt valabile si pentru candidatii care vor opta pentru un post/o catedră vacant/vacantă din palate si cluburi ale copiilor si elevilor.

 

ANEXA Nr. 4 la metodologie

 

PROBA PRACTICĂ

din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice vacante din unitătile

cu învătământ sportiv integrat si suplimentar

(licee, scoli si clase cu program sportiv/cluburi sportive scolare)

 

Disciplina educatie fizică si sport

La concurs participă absolventii învătământului superior de specialitate, de lungă si scurtă durată, cu specializare în disciplina sportivă pentru care s-au înscris.

Proba practică se desfăsoară după cum urmează:

1. subiectele, pentru proba practică, sunt elaborate de

comisia de examinare în preziua examenului si avizate de

inspectorul scolar de specialitate;


2. explicarea si/sau demonstrarea pasilor metodici de învătare/consolidare/perfectionare a elementelor/procedeelor solicitate în biletul de examen extras.

Durata probei practice nu va depăsi 30 de minute/concurent.

Pe parcursul desfăsurării probei practice, la solicitarea comisiei sau la propunerea lor, concurentii pot repeta unele secvente.

Rezultatul probei practice se apreciază prin calificativul „admis” sau „respins”.

Pentru sustinerea probei practice, în mod obligatoriu, candidatii se prezintă în echipament sportiv adecvat.

Candidatii nu sunt primiti în concurs fără adeverinta medicală eliberată de policlinica teritorială, în care se mentionează „apt pentru sustinerea probei practice”.

 

ANEXA Nr. 5 la metodologie

 

PROBA PRACTICĂ

din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice vacante

 

Disciplinele: arte plastice, decorative, ambientale, arhitectură, design

Proba practică va consta dintr-un interviu prin care comisia va evalua:

• pregătirea metodică pe baza unui proiect didactic, elaborat de candidat în fata comisiei, la alegere, din continuturile disciplinei Studiul compozitiei, disciplină fundamentală din cadrul curriculumului diferentiat specific învătământului de arte vizuale...................................................................50 p;

• activitatea în specialitate pe baza prezentării unui portofoliu de activitate.

Comisia va puncta fiecare manifestare artistică sau teoretică publicată, de nivel national, international sau local, precum si premiile anuale acordate de uniunile de creatie artistică sau filialele acestora din România, premiile internationale, initierea/participarea de/la proiecte nationale sau internationale, precum si orice contributie teoretică în domeniu, după cum urmează:

- premii anuale acordate de uniunile de creatie sau filialele acestora, precum si premii internationale acordate de institutii culturale omologe..........................................................40 p;

- participări la expozitiile anuale, bienale, trienale etc. nationale si internationale, creatii scenografice sau de costum

de scenă, lucrări de artă monumentală, proiecte de arhitectură realizate individual sau în colectiv, creatii omologate în diferite domenii ale designului, lucrări de restaurare certificate de comisii de specialitate, literatură de specialitate publicată etc..............................................30 p;

- coordonare de proiecte nationale sau internationale .. .40 p;

- manifestări expozitionale individuale sau de grup:

• în spatii administrate de muzee de artă...................40 p;

• în spatii administrate de uniuni de creatie...............30 p;

• în alte locatii ........................................................30 p;

- manifestări expozitionale (jurizate) periodice sau ocazionale.........................................................................30 p;

- alte manifestări expozitionale ocazionale (nejurizate) ...10 p;

- participare în cadrul unor proiecte nationale sau internationale .....................................................................20 p;

- contributii teoretice în domeniu (articole publicate în presă, comunicări stiintifice, interventii în cadrul unor seminarii pe teme de specialitate etc.)....................................................10 p.

Pentru calificativul „admis” candidatul va trebui să obtină minimum 70 de puncte.

 

ANEXA Nr. 6 la metodologie

 

PROBA PRACTICĂ din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice vacante - palatele

si cluburile copiilor si elevilor

 

Proba practică la palatele si cluburile copiilor si elevilor se va desfăsura astfel:

a) Pentru ocuparea catedrelor vacante în profilul tehnico-aplicativ si stiintific, proba practică va consta în:

• construirea unui subansamblu din componenta unui aparat sau model din domeniul cercului;

• întocmirea unei schite pentru un anumit model ce urmează să fie construit în domeniul cercului;

• asamblarea unor piese distincte pentru realizarea unui aparat sau unor circuite;

• întocmirea unui proiect de activitate pentru o anumită temă din domeniul cercului;

• prezentarea unei oferte didactice cu privire la activitatea cercului (catedrei) pentru care candidează.

b) Pentru ocuparea catedrelor vacante în profilul cultural-artistic sunt valabile cerintele prezentate la proba practică din cadrul liceelor vocationale.

c) Pentru ocuparea catedrelor vacante în profilul sportiv-turistic, proba practică va consta în:

• prezentarea în scris a obiectivelor propuse spre realizare specifice cercului pentru care concurează;

• modalităti de selectie a copiilor la activitatea de cerc si de participare în competitii;

• cunoasterea regulamentului de organizare si desfăsurare a activitătii din palatele si cluburile copiilor;

• descrierea modului de realizare a unei teme sau a unui segment dintr-o activitate specifică cercului (catedrei) vacante.

 


ANEXA Nr. 7 la metodologie

 

PROBA PRACTICĂ

din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice vacante

 

Disciplinele: instruire practică, activităti de preprofesionalizare - maistri instructori

1. Proba practică se sustine în cabinete, ateliere, laboratoare de specialitate, săli de demonstratie din unitătile de învătământ stabilite de comisia de examinare, sub supravegherea permanentă a membrilor acesteia.

2. Proba practică constă în executarea unei lucrări/unui produs/serviciu/unor tehnici de îngrijire - conform profilului postului.

3. Subiectele pentru proba practică se elaborează de comisia de examinare, în ziua examenului.

4. Durata probei practice variază între 30 si 180 de minute pentru fiecare candidat, în functie de complexitatea lucrării.

5. Evaluarea probei practice se realizează pe baza unei fise de observatii elaborate de comisia de examinare.

6. Fisa de observatii va cuprinde următoarele criterii de evaluare:

• amenajarea ergonomică a locului de muncă;

• respectarea normelor de igienă, de protectie a muncii si de prevenire si stingere a incendiilor;

• alegerea materialelor, produselor, instrumentelor si aparatelor necesare executării lucrării;

• respectarea algoritmului de executie;

• respectarea procesului tehnologic (operatiilor, fazelor, trecerilor, mânuirilor, miscărilor);

• finisarea, aspectul lucrării/produsului/serviciului/tehnicilor de îngrijire;

• atitudinea fată de client/pacient;

• redactarea unui referat pentru probele de laborator.

7. Evaluarea se face pe baza calificativului „admis” sau „respins”.

Unitatea de învătământ /Centrul ......................................

 

ANEXA Nr. 8 la metodologie

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

repartizat

Rezultatul obtinut

la proba practică/orală în profilul postului

Nota/media

obtinută

la concurs

Unitatea

de

învătământ

Localitatea

Post/catedră

Cod post

Tipul de miscare:

- numire ca titular/transferare

- detasare la cerere

- suplinire

Observatii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presedintele centrului de concurs,

...............................................

(numele si prenumele)

 

ANEXA Nr. 9 la metodologie

 

GRAFICUL

desfăsurării concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice declarate vacante/rezervate

în unitătile de învătământ preuniversitar din municipiul Bucuresti si judetele nominalizate

în Ordinul ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 5.573/2008

 

1. a) Transmiterea datelor pentru publicarea pe portalul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului a listei actualizate cu posturile/catedrele vacante titularizabile si afisarea acesteia la inspectoratul scolar si la unitătile de învătământ/centrele care organizează concurs

b) Transmiterea datelor pentru publicarea pe portalul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului a listei actualizate cu posturile/catedrele vacante/rezervate netitularizabile si afisarea acesteia la inspectoratul scolar si la unitătile de învătământ/centrele care organizează concurs

Termen: 29 mai 2009

2. Înregistrarea cererilor candidatilor pentru concurs si a cererilor cadrelor didactice care solicită detasare la cerere prin

concurs specific, continuitate pentru detasare la cerere sau continuitate pentru suplinire, respectiv suplinire, însotite de documentele prevăzute în cerere (inclusiv pentru absolventii promotiei 2009), la secretariatul unitătii de învătământ sau la centrul care organizează concurs

Perioada: 1—12 iunie 2009

3. Verificarea dosarelor de către comisia de concurs si avizarea acestora de către consilierul juridic al inspectoratului scolar, la sediul inspectoratului scolar, cu exceptia dosarelor absolventilor promotiei 2009. Verificarea si evaluarea dosarelor cadrelor didactice care solicită detasare la cerere, în baza criteriilor de evaluare a personalului didactic cuprinse în anexa nr. 2 la Metodologia privind miscarea personalului didactic din


învătământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 5.743/2008

Perioada: 15—17 iunie 2009

4. Validarea fiselor de înscriere de către candidati (prin semnătură)

Perioada: 22—24 iunie 2009

5. Organizarea concursului cu probe scrise si a probelor practice/orale în profilul postului

Perioada: 25 iunie-14 iulie 2009

6. Repartizarea candidatilor admisi la concurs

Perioada: 16—28 iulie 2009

NOTĂ:

Absolventii promotiei 2009 pot participa la proba scrisă în cadrul concursului organizat pentru ocuparea posturilor/ catedrelor didactice declarate vacante în unitătile de învătământ preuniversitar din judetele-pilot si municipiul Bucuresti numai după prezentarea adeverintei de absolvire.

 

ANEXA Nr. 10 la metodologie

 

CALCULUL

mediei de departajare în cazul mediilor egale pentru absolventii care au finalizat studiile în alte tări

si au obtinut diplome echivalate de Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului din România

 

1. În conformitate cu legislatia în vigoare, media generală de absolvire se calculează după formula: MGE = MGA x 10 : Nmax, unde:

- MGE reprezintă media generală de absolvire echivalată în România;

- MGA reprezintă media generală de absolvire din tara în care s-au finalizat studiile;

- Nmax reprezintă nota maximă din sistemul de notare din tara în care a absolvit.

2. În cazul în care absolventii înscrisi la concurs provin din tări cu sistem de notare pe bază de calificative, conversia acestora se realizează astfel:

- calificativul „foarte bine” - nota 5 - pentru tările în care se aplică sisteme de notare diferite de sistemul de notare M.E.C.T.;

- calificativul „bine” - nota 4 - pentru tările în care se aplică sisteme de notare diferite de sistemul de notare M.E.C.T.;

- calificativul „satisfăcător” - nota 3 - pentru tările în care se aplică sisteme de notare diferite de sistemul de notare M.E.C.T.

Pentru obtinerea mediei generale de absolvire echivalate în România, după conversia mai sus mentionată se va aplica formula prevăzută la pct. 1.

3. Media de departajare se va calcula ca media aritmetică dintre media generală de absolvire echivalată în România si media obtinută la examenul de licentă/diplomă/stat/absolvire.

4. Media obtinută la examenul de licentă/diplomă/stat/ absolvire, mentionată la pct. 3, se calculează după aceeasi formulă (eventual conversie) prevăzută la pct. 1 si 2.

În consecintă, pentru absolventii care au finalizat studiile în Ucraina, Republica Moldova sau în alte tări si au obtinut diplome echivalate de Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului din România, în urma precizărilor de mai sus, calificativele sunt echivalate după cum urmează:

- calificativul „foarte bine” - nota 10 în sistemul de notare M.E.C.T;

- calificativul „bine” - nota 8 în sistemul de notare M.E.C.T;

- calificativul „satisfăcător” - nota 6 în sistemul de notare M.E.C.T.