MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 782         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE        Luni, 24 noiembrie 2008

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

228. - Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienti) dintre România si Banca nternatională pentru Reconstructie si Dezvoltare si a Acordului de asistentă financiară nerambursabilă acordată din Fondul Global de Mediu (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienti) dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnate la Bucuresti la 28 decembrie 2007

 

Acord de împrumut (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienti) între România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare

 

Acord de asistentă financiară nerambursabilă acordată din Fondul Global de Mediu (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienti) între România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, actionând în calitate de agentie de implementare a Fondului Global de Mediu

 

1.036. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienti) dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare si a Acordului de asistentă financiară nerambursabilă acordată din Fondul Global de Mediu (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienti) dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnate la Bucuresti la 28 decembrie 2007.

 

1.099. - Decret privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maistri militari, subofiteri si functionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maistri militari si subofiteri din Ministerul Internelor si Reformei Administrative

 

1.132. - Decret privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, la trecerea în rezervă, unui colonel din Ministerul Apărării

 

1.133. - Decret privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, la trecerea în rezervă, unui colonel din Ministerul Apărării

 

1.134. - Decret privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, la trecerea în rezervă, unui colonel din Ministerul Apărări

 

1.135. - Decret privind înaintarea în gradul de general cu patru stele, la trecerea în rezervă, a unui general-locotenent cu trei stele din Ministerul Apărării

 

1.136. - Decret privind acordarea gradului de general de flotilă aeriană cu o stea, la trecerea în rezervă, unui comandor din Ministerul Apărării

 

1.137. - Decret pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

1.138. - Decret pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

1.139. - Decret pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

1.140. - Decret pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

1.141. - Decret pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

1.142. - Decret pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

1.143. - Decret pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

1.144. - Decret pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

1.145. - Decret pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

1.146. - Decret pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

1.147. - Decret pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

1.148. - Decret pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

1.149. - Decret pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

1.150. - Decret pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

1.151. - Decret pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

1.152. - Decret pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

1.153. - Decret pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.452. - Hotărâre pentru aprobarea organizării de către Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse în parteneriat cu Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române a Simpozionului „Violenta în familie si consecintele ei sociale”, ce va avea loc în perioada 9-10 decembrie 2008 la Bucuresti

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

708/5.706. - Ordin al ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse si al ministrului educatiei, cercetării si tineretului pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului National de Formare Profesională a Adultilor, aprobat prin Ordinul ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei si al ministrului educatiei si cercetării nr. 307/4.275/2005

 

3.384. - Ordin al ministrului economiei si finantelor pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor reprezentând impozit pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal, virate la bugetul de stat

 

ACTE ALE CURTII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI

 

Hotărârea din 7 februarie 2008 în Cauza Gâgă împotriva României

 


LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienti) dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare si a Acordului de asistentă financiară nerambursabilă acordată din Fondul Global de Mediu (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienti) dintre România si Banca Internationalăpentru Reconstructie si Dezvoltare, semnate la Bucuresti la 28 decembrie 2007

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - (1) Se ratifică Acordul de împrumut (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienti) dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, în valoare de 50 milioane de euro echivalent, semnat la Bucuresti la 28 decembrie 2007, denumit în continuare Acord.

(2) Se ratifică Acordul de asistentă financiară nerambursabilă acordată din Fondul Global de Mediu (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienti) dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, în valoare de 5,5 milioane de dolari S.U.A. echivalent, semnat la Bucuresti la 28 decembrie 2007, denumit în continuare Asistentă financiară nerambursabilă.

Art. 2. - (1) Proiectul privind controlul integrat al poluării cu nutrienti se realizează de Unitatea de management al proiectului (UMP)înfiintată în cadrul Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile, al cărei personal este salarizat în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 52/1999 privind asigurarea unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finantate prin împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, inclusiv privind plata specialistilor români care îsi desfăsoară activitatea în cadrul unitătilor de management de proiect, aprobată prin Legea nr. 172/2001.

(2) Ministerul Economiei si Finantelor va încheia cu Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile un acord subsidiar, prin care se vor stabili drepturile si obligatiile părtilor în aplicarea prevederilor Acordului, precum si o conventie, prin care se vor delega acestuia întreaga autoritate si responsabilitate în realizarea proiectului si utilizarea sumelor din Asistenta financiară nerambursabilă.

Art. 3. - Proiectul privind controlul integrat al poluării cu nutrienti, prevăzut la art. 1, se finantează din următoarele surse:

a) de la bugetul de stat, în limita echivalentului în lei al sumei de 50 milioane de euro, prin prevederea sumelor necesare cu prioritate în bugetul anual al Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile pe toată durata implementării proiectului;

b) asistentă financiară nerambursabilă în valoare de 5,5 milioane de dolari S.U.A. echivalent;

c) bugetele locale ale comunelor beneficiare ale proiectului, în limita echivalentului în lei al sumei de 3,63 milioane de euro;

d) sume repartizate prin hotărâre a consiliului judetean către bugetele locale ale comunelor aflate în aria de implementare a proiectului, în limita echivalentului în lei al sumei de 1,40 milioane de euro;

e) bugetul propriu al Administratiei Nationale „Apele Române”, în limita echivalentului în lei al sumei de un milion de euro, reprezentând cheltuieli cu personalul propriu desemnat pentru implementarea si monitorizarea proiectului.

Art. 4. - Echivalentul în euro si dolari S.U.A. al surselor din care se asigură finantarea Proiectului privind controlul integrat al poluării cu nutrienti este cel valabil la data semnării Acordului, respectiv a Asistentei financiare nerambursabile si poate fi ajustat cu diferentele rezultate din actualizarea valorii totale a acestuia, în functie de evolutia indicelui preturilor de consum total, comunicat de Institutul National de Statistică, si, dacă este cazul, cu diferentele rezultate din fluctuatia de curs valutar. Diferentele rezultate vor fi acoperite prin prevederea sumelor corespunzătoare în bugetele ordonatorilor de credite, pe propria răspundere a acestora.

Art. 5. - (1) Tragerile din contul împrumutului prevăzut la art. 1 se efectuează de Ministerul Economiei si Finantelor, în baza raportărilor Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile, însusite de ordonatorul principal de credite, referitoare la cheltuielile eligibile efectuate în cadrul Proiectului privind controlul integrat al poluării cu nutrienti. Sumele trase vor avea destinatiile prevăzute de legislatia în vigoare.

(2) Activele achizitionate în cadrul Proiectului privind controlul integrat al poluării cu nutrienti se transferă, după recepţia acestora, cu titlu gratuit, către beneficiari, acestia având obligatia ca, începând cu data transferului, să le utilizeze si să le asigure întretinerea atât pe perioada derulării proiectului, cât si după aceasta.

Art. 6. - Plata serviciului datoriei publice aferent împrumutului, respectiv rambursarea acestuia, achitarea dobânzilor, a comisioanelor si a altor costuri aferente împrumutului se asigură din sume alocate anual de la bugetul de stat în bugetul Ministerului Economiei si Finantelor - Actiuni generale.

Art. 7. - (1) Se autorizează Guvernul României ca, prin Ministerul Economiei si Finantelor, de comun acord cu Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, să introducă, pe parcursul utilizării împrumutului si a Asistentei financiare nerambursabile, în raport cu condiţiile concrete de derulare a Acordului si a Asistentei financiare ne t ambursabile, amendamente la continutul acestora, care privesc realocări de fonduri, modificări în structură pe componente, precum si alte modificări care nu sunt de natură să majoreze obligatiile financiare ale României fată de Banca Internatională pentru Reconstruc t ie si Dezvoltare sau să determine noi conditionări economice faă de cele convenite initial între părti.

(2) Amendamentele la Acord si la Asistenta financiară nerambursabilă convenite cu Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, conform alin. (1), se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din onstitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

NORICA NICOLAI

 

Bucuresti, 31 octombrie 2008.

Nr. 228.

 


Împrumut nr. 4873 RO

Asistentă financiară nerambursabilă acordată din Fondul GEF NR. TF 058040 RO

 

ACORD DE ÎMPRUMUT

(Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienti)

între România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare*)

 


*) Traducere.

 

Datat 28 decembrie 2007

Acord datat 28 decembrie 2007, între România (Împrumutat) si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare (Banca) Prin prezentul acord, Împrumutatul si Banca convin următoarele:

 

ARTICOLUL I

Conditii generale; definitii

 

1.01. Conditiile generale (astfel cum sunt definite în apendicele la prezentul acord) fac parte integrantă din prezentul acord.

1.02. În afara cazului în care din context reiese altfel, termenii scrisi cu initială majusculă în Acordul de împrumut au întelesul prevăzut în Conditiile generale sau în apendicele la prezentul acord.

 

ARTICOLUL II

Împrumutul

 

2.01. Banca este de acord să acorde Împrumutatului, în termenii si conditiile prevăzute sau mentionate în prezentul acord, un împrumut în sumă de cincizeci milioane euro (50.000.000 EUR) (împrumut).

2.02. Împrumutatul poate trage sume din împrumut pentru sprijinirea Proiectului în conformitate cu prevederile sectiunii IV a anexei nr. 2 la prezentul acord.

2.03. Comisionul initial plătibil de către Împrumutat este egal cu un sfert de procent (0,25%) din suma împrumutului. Împrumutatul va plăti comisionul initial nu mai târziu de 60 de zile după data intrării în vigoare.

2.04. Pentru fiecare perioadă de dobândă, Împrumutatul va plăti o dobândă egală cu rata LIBOR pentru moneda împrumutului plus o marjă variabilă. Fără a contraveni celor de mai sus, dacă o sumă trasă din suma împrumutului nu este rambursată la scadentă si dacă această situatie de neplată persistă timp de treizeci (30) de zile, atunci dobânda plătită de Împrumutat se va calcula asa cum este prevăzut în sectiunea 3.02 (d) din Conditiile generale.

2.05. Datele de plată sunt 15 martie si 15 septembrie ale fiecărui an.

2.06. Suma împrumutului va fi rambursată în conformitate cu graficul de rambursare prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul acord.

2.07. Fără a se limita la prevederile sectiunii 5.10 din Conditiile generale, Împrumutatul va furniza cu promptitudine Băncii informatiile legate de prevederile prezentului articol II pe care Banca le poate solicita rezonabil în mod periodic.

 

ARTICOLUL III

Proiectul

 

3.01. Împrumutatul îsi declară angajamentul fată de obiectivele Proiectului. În acest scop, Împrumutatul va realiza Proiectul prin MMDD în conformitate cu prevederile art. V din Conditiile generale.

3.02. Fără a se limita la prevederile sectiunii 3.01 din prezentul acord si în afara cazului în care Împrumutatul si Banca vor conveni altfel, Împrumutatul va asigura realizarea Proiectului conform prevederilor anexei nr. 2 la prezentul acord.

 

ARTICOLUL IV

Remediile Băncii

 

4.01. Situatiile suplimentare de suspendare constau în următoarele:

(i) sub rezerva prevederilor subparagrafului (ii) din prezentul paragraf, suspendarea, anularea sau încetarea, totală sau partială, a dreptului Împrumutatului de a face trageri din Asistenta financiară nerambursabilă acordată din Fondul FGM acordat Împrumutatului pentru finantarea Proiectului, în conformitate cu termenii Acordului de asistentă financiară nerambursabilă acordată din Fondul FGM; (ii) prevederile subparagrafului (i) din prezentul paragraf nu se aplică în cazul în care Împrumutatul stabileste, cu acordul Băncii, că: (A) această suspendare, anulare sau încetare nu se datorează neîndeplinirii de către Împrumutat a vreunei obligatii ce îi revine prin respectivul acord; si (B) Împrumutatul dispune de fonduri corespunzătoare pentru Proiect din alte surse, în termeni si în conditii care sunt în concordantă cu obligatiile asumate de Împrumutat prin acordul de fată.

 

ARTICOLUL V

Intrarea în vigoare

 

5.01. Conditiile suplimentare pentru intrarea în vigoare constau în următoarele:

(a) MMDD a înfiintat UMP în conditii acceptabile pentru Bancă, atribuind UMP responsabilitătile pentru implementarea Proiectului, si a asigurat un spatiu de birou corespunzător pentru UMP;

(b) Acordul de asistentă financiară nerambursabilă acordată din Fondul FGM a fost semnat si predat si toate conditiile premergătoare intrării în vigoare a acestuia sau dreptului Împrumutatului de a face trageri în baza acestuia (în afara intrării în vigoare a Acordului de împrumut) au fost îndeplinite.

5.02. Termenul-limită pentru intrarea în vigoare este una sută cincizeci (150) zile de la data prezentului acord.

 

ARTICOLUL VI

Reprezentant; adrese

 

6.01. Reprezentantul Împrumutatului este Ministerul Economiei si Finantelor.

 


6.02. Adresa Împrumutatului este:

Ministerul Economiei si Finantelor

str. Apolodor nr. 17

Bucuresti

România

6.03. Adresa Băncii este:

Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare

1818 H Street, N.W.

Washington, D.C. 20433

Statele Unite ale Americii

Telex: Fax: 11239 4021 312 6792

Telegraf: Telex: Fax: INTBAFRAD 248423 (MCI) or Washington, D.C. 64145 (MCI) 1-202-477-6391

 

Încheiat la Bucuresti, România, în ziua si anul mentionate la început.

 

ROMÂNIA,

Prin domnul Varujan Vosganian,

ministrul economiei si finantelor, reprezentant autorizat

BANCA INTERNATIONALĂ PENTRU RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE,

Prin domnul Benoit P. Blarel,

seful biroului Băncii Mondiale la Bucuresti,

reprezentant autorizat

 

ANEXA Nr. 1

 

DESCRIEREA PROIECTULUI

 

Proiectul are drept obiective reducerea evacuării de nutrienti în corpurile de apă si promovarea unei schimbări de comportament prin întărirea capacitătii institutionale si de reglementare, precum si prin actiuni cu rol demonstrativ la nivelul comunelor si deci sprijinirea Guvernului României în vederea satisfacerii cerintelor UE în domeniul protectiei apei.

Proiectul este alcătuit din următoarele părti:

Partea I: Investitii la nivel de comună în zonele vulnerabile la nitrati

Sprijinirea beneficiarilor pentru implementarea de subproiecte ce vizează următoarele domenii: (i) îmbunătătirea sistemelor comunale de manipulare si depozitare pentru promovarea unui management mai bun al deseurilor animale si menajere; (ii) plantarea de fâsii tampon de vegetatie si reabilitarea unor mici suprafete de păsuni comunale; (iii) activităti de igienizare si apă; (iv) promovarea adoptării de către fermieri a metodelor de bună practică în managementul nutrientilor prevăzute în Codul de bune practici agricole; (v) realizarea de studii de fezabilitate pentru îmbunătătirea serviciilor de apă si ape uzate; si (vi) testarea si demonstrarea fezabilitătii producerii de biogaz si energie cogenerate de gunoiul de grajd si deseurile organice menajere, prin digestie anaerobă.

Partea II: Consolidare institutională si dezvoltarea capacitătii

1. Armonizarea legislatiei privind protectia apei si solului cu reglementările UE referitoare la Directiva UE a nitratilor si la Directivele-cadru UE în domeniul apei, cu accent pe clarificarea responsabilitătilor de implementare si coordonare ale diverselor agentii.

2. Sprijinirea ANAR în conducerea grupurilor de lucru alcătuite din reprezentanti ai diverselor agentii la nivel de bazin hidrografic si judet pentru Directiva UE a nitratilor si raportarea acestor activităti MMDD si UE, prin finalizarea constructiei si

dotării centrului ANAR de pregătire si formare, si achizitionarea de echipament pentru puturi de apă freatică si echipamente pentru laboratoare mobile si de testare în teren. În plus, se va putea acorda sprijin institutiilor reprezentate în Comitetul Interministerial pentru Aplicarea Directivei UE a nitratilor (CIA).

3. Desfăsurarea unui program complex de pregătire si formare a personalului institutiilor de nivel national, regional si judetean din componenta grupurilor de lucru pentru Directiva UE a nitratilor.

4. Desfăsurarea unor activităti de pregătire si formare a beneficiarilor pentru a putea accesa fondurile UE, cuprinzând pregătirea, implementarea si managementul proiectelor.

5. Elaborarea sistemului de dezvoltare a capacitătii care să poată sprijini extinderea, la nivel national, a procesului de implementare a directivelor-cadru UE.

Partea III: Strategia de informare publică si replicare

Desfăsurarea unor activităti de informare a publicului la nivel local, de bazin hidrografic, national si regional, incluzând ateliere de lucru, vizite în teren, călătorii de studiu si alte evenimente si produse media, pentru a face cunoscut Proiectul si avantajele acestuia, a promova o mai bună igienizare în zonele vulnerabile la nitrati din mediul rural si aplicarea unor metode de bune practici agricole si pentru a sustine extinderea activitătilor întreprinse în cadrul Proiectului si în alte judete, precum si în alte tări riverane Mării Negre si candidate UE.

Partea IV: Managementul Proiectului

Sprijinirea UMP în implementarea, monitorizarea, estimarea si evaluarea impactului Proiectului, prin asigurarea de: (i) fonduri pentru acoperirea costurilor de operare; si (ii) servicii de consultantă pentru auditurile, precum si pentru monitorizarea si evaluarea Proiectului.

 


ANEXA Nr. 2

 

EXECUTIA PROIECTULUI

 

SECTIUNEA I

Aranjamente institutionale si de altă natură

 

A. Împrumutatul, prin MMDD, va atribui Comitetului Interministerial pentru Aplicarea Directivei nitratilor (CIA) responsabilitatea supravegherii generale a Proiectului si va mentine acest comitet pe durata implementării Proiectului.

B. (i) Pe durata implementării Proiectului, Împrumutatul, prin MMDD, va mentine o UMP cu personal si resurse corespunzătoare, acceptabile pentru Bancă, iar UMP va avea responsabilitatea generală a implementării si managementului de zi cu zi al Proiectului, aceasta incluzând, dar nelimitându-se la: (a) elaborarea programelor de lucru si a planurilor de implementare semestriale pentru realizarea Proiectului; (b) pregătirea documentelor de licitatie si contractare în cadrul Proiectului; (c) mentinerea evidentelor financiare si a conturilor Proiectului si asigurarea auditului financiar al acestora; (d) întocmirea rapoartelor privind Proiectul mentionate în sectiunea II lit. A din prezenta anexă; si (e) evaluarea progreselor în implementarea Proiectului.

(ii) În maximum trei (3) luni de la data-limită a intrării în vigoare, Împrumutatul, prin MMDD, va angaja, pe lângă personalul de bază al UMP, specialistii necesari implementării cu eficacitate a Proiectului si rezonabil stabiliti de către Împrumutat si Bancă.

C. Împrumutatul, prin MMDD, va asigura, până cel târziu pe 1 februarie 2008, angajarea de către primele sase (6) directii de apă selectionate a uneia sau două persoane care să lucreze ca personal al acestora pentru implementarea Proiectului la nivel regional, în coordonarea UMP. În următoarele sase luni, restul directiilor de apă vor angaja una sau două persoane care să lucreze, ca membri ai personalului lor, pentru implementarea Proiectului la nivel regional în coordonare UMP.

D. Împrumutatul, prin MMDD: (i) va întreprinde toate măsurile necesare implementării Proiectului conform Manualului operational si PMM si nu va modifica, suspenda, abroga, anula sau renunta la nicio prevedere a Manualului operational si a PMM fără aprobarea prealabilă a Băncii; (ii) se va asigura că toate măsurile ce trebuie întreprinse si sunt cuprinse în PMM se vor realiza în timp util; si (iii) va asigura includerea informatiilor corespunzătoare privind implementarea PMM în rapoartele privind Proiectul, mentionate în sectiunea II lit. A din prezenta anexă.

E. Împrumutatul va asigura anual resurse bugetare adecvate pentru implementarea Proiectului, pe toată perioada de implementare a acestuia.

F. În scopul implementării părtii I a Proiectului, Împrumutatul, prin MMDD si UMP:

(i) va selecta beneficiarii si subproiectele pe baza criteriilor de selectie prevăzute în Manualul operational;

(ii) va furniza fonduri din împrumut beneficiarilor selectionati pentru subproiecte eligibile în termeni si în conditii acceptabile pentru Bancă;

(iii) va încheia aranjamente contractuale cu beneficiarii pentru acordarea de fonduri pentru subproiecte care să stabilească termenii si conditiile acestei finantări, aranjamentele privind distribuirea costurilor, cerintele de mediu si aranjamentele de implementare; si

(iv) va asigura implementarea subproiectelor conform Manualului operational si PMM.

G. Analiza de la jumătatea perioadei

1. În cel mult treizeci (30) de luni de la data-limită a intrării în vigoare, Împrumutatul, prin MMDD, va efectua, împreună cu Banca, o analiză la jumătatea perioadei privind progresele în implementarea Proiectului (denumită în continuare analiza de la jumătatea perioadei).

Analiza de la jumătatea perioadei va cuprinde, printre altele:

(a) progresele înregistrate în atingerea obiectivelor Proiectului; si

(b) performanta generală a Proiectului, pe baza indicatorilor de performantă pentru Proiect.

2. Împrumutatul, prin MMDD, va întocmi si prezenta Băncii, cu cel putin patru (4) săptămâni înaintea analizei de la jumătatea perioadei, un raport separat care să arate stadiul implementării fiecărei componente a Proiectului si un raport rezumativ privind implementarea generală a Proiectului.

3. Împrumutatul, prin MMDD, va elabora si prezenta Băncii, în cel mult două (2) săptămâni de la data analizei de la jumătatea perioadei, un program de actiuni, acceptabil pentru Bancă, pentru implementarea în continuare a Proiectului care să tină seama de constatările analizei de la jumătatea perioadei, program pe care îl va pune apoi în aplicare.

 

SECTIUNEA II

Monitorizarea, raportarea si evaluarea Proiectului

 

A. Rapoartele privind Proiectul. Raportul de încheiere

Împrumutatul, prin MMDD, va monitoriza si evalua progresul Proiectului si va întocmi rapoarte privind Proiectul conform prevederilor sectiunii 5.08 din Conditiile generale si pe baza indicatorilor conveniti cu Banca. Fiecare raport privind Proiectul va acoperi perioada unui semestru calendaristic si va fi furnizat Băncii în cel mult patruzeci si cinci (45) de zile de la încheierea perioadei acoperite de acest raport.

B. Management financiar, raportări si audituri financiare

1. Împrumutatul, prin MMDD, va asigura mentinerea unui sistem de management financiar conform prevederilor sectiunii 5.09 din Conditiile generale.

2. Împrumutatul va asigura realizarea de raportări financiare interimare neauditate privind Proiectul pentru fiecare semestru calendaristic, acceptabile pentru Bancă, ca fond si formă, ce vor fi furnizate Băncii în maximum patruzeci si cinci (45) de zile de la încheierea semestrului respectiv.

3. Împrumutatul, prin MMDD, va asigura auditarea raportărilor sale financiare în conformitate cu prevederile sectiunii 5.09 (b) din Conditiile generale. Fiecare audit al raportărilor financiare va acoperi perioada unui an fiscal al Împrumutatului. Raportările financiare, auditate pentru fiecare asemenea perioadă, vor fi furnizate Băncii în maximum sase (6) luni de la încheierea acestei perioade.

 

SECTIUNEA III

Achizitii

 

A. Generalităti

1. Bunuri si lucrări. Toate bunurile si lucrările necesare Proiectului si care urmează să fie finantate din sumele împrumutului vor fi achizitionate conform cerintelor prevăzute sau mentionate în sectiunea I a Ghidului privind achizitiile si prevederilor prezentei anexe.

2. Servicii de consultantă. Toate serviciile de consultantă necesare proiectului si care urmează să fie finantate din sumele împrumutului vor fi achizitionate corespunzător cerintelor prevăzute sau mentionate în sectiunile I si IV ale Ghidului privind consultantii si prevederilor prezentei anexe.


3. Definitii. Termenii scrisi cu initială majusculă în prezenta sectiune, care descriu metode specifice de achizitii sau metode de examinare de către Bancă a unor contracte specifice, se referă la metoda respectivă descrisă în Ghidul privind achizitiile sau Ghidul privind consultantii, după caz.

B. Metode specifice de achizitie a bunurilor si lucrărilor

1. Licitatie internatională competitivă

În afara cazului în care în paragraful 2 de mai jos se prevede altfel, bunurile si lucrările vor fi achizitionate prin contracte acordate pe bază de licitatie internatională competitivă.

2. Alte metode de achizitie a bunurilor si lucrărilor

(a) În tabelul de mai jos se indică si alte metode care pot fi utilizate pentru achizi t iile de bunuri si lucrări. În Planul de achizitii se vor preciza condiiile în care pot fi utilizate aceste metode.

Metodă de achizitie

(a) Licitatie natională competitivă: contracte pentru lucrări civile cu un cost estimat la sub 4.000.000 euro per contract si contracte pentru bunuri cu un cost estimat la sub 800.000 euro per contract pot fi achizi Î ionate pe baza legislatiei si reglementărilor nationale ale mprumutatului, în măsura în care au fost acceptate de Bancă.

(b) Cumpărare

(c) Contractare directă

C. Metode distincte de achizitie a serviciilor de consultantă

1. Selectia pe bază de Calitate si Cost

În afara cazului în care în paragraful 2 de mai jos se prevede contrariul, serviciile de consultantă se vor achizitiona prin contracte acordate în urma selectiei pe bază de calitate si cost.

2. Alte metode de achizitie a serviciilor de consultantă

În tabelul care urmează se indică si alte metode în afara selectiei pe bază de calitate si cost care pot fi utilizate pentru achizitionarea serviciilor de consultantă. În Planul de achizitii se vor preciza conditiile în care pot fi utilizate aceste metode.

Metodă de achizitie

(a) Selectie pe baza calitătii

(b) Selectie pe baza unui buget fix

(c) Selectie pe baza celui mai mic cost

(d) Selectie pe baza calificării consultantilor

(e) Selectie dintr-o singură sursă

(f) Selectia consultantilor individuali

D. Examinarea de către Bancă a deciziilor privind achizitiile

În Planul de achizitii se va arăta care contracte vor fi prezentate Băncii pentru examinare anterioară. Toate celelalte contracte vor fi supuse examinării ulterioare de către Bancă.

 

SECTIUNEA IV

Tragerile din sumele împrumutului

 

A. Generalităti

1. Împrumutatul poate trage sume din împrumut conform prevederilor art. II din Conditiile generale, sectiunii de fată si instructiunilor suplimentare transmise de către Bancă prin înstiintare Împrumutatului (inclusiv „Ghidul Băncii Mondiale de trageri pentru finantarea Proiectelor”, datat mai 2006, periodic revizuit de către Bancă si aplicabil acordului în urma acestor instructiuni) pentru finantarea cheltuielilor eligibile prevăzute mai jos, în tabelul din paragraful 2.

2. În tabelul care urmează se precizează categoriile de cheltuieli eligibile care pot fi finantate din sumele împrumutului („Categorie”), după ce cheltuielile eligibile au fost pre-finantate de către Împrumutat, suma din împrumut alocată fiecărei categorii si procentul din cheltuiala efectuată în cadrul fiecărei categorii pentru cheltuielile eligibile.

 

Categorie

Suma alocată

din împrumut

(exprimată

în euro)

Procentul din cheltuieli ce urmează a fi finantat

(1) Bunuri, lucrări, servicii de consultantă si instruire în cadrul părtii I a Proiectului

39.413.200

100%

(2) Bunuri, lucrări, servicii de consultantă si instruire în cadrul părtii II a Proiectului

3.884.000

100%

(3) Bunuri, lucrări, servicii de consultantă si instruire în cadrul părtii III a Proiectului

2.481.800

100%

(4) Bunuri, lucrări, servicii de consultantă (inclusiv audituri), costuri de operare în cadrul părtii IV a Proiectului

4.221.000

100%

SUMA TOTALĂ

50.000.000

 

 


1) Sumele din această coloană reprezintă suma în euro ce urmează a fi rambursată, cu exceptiile prevăzute în sectiunea 3.10 din Conditiile generale.

 

3. Pentru scopurile prezentei anexe:

(a) prin termenul procent din cheltuieli ce urmează a fi finantate se întelege suma maximă cu care pot fi finantate cheltuielile eligibile din sumele împrumutului;

(b) prin termenul costuri de operare se întelege costurile de operare generate de MMDD pentru implementarea Proiectului, constând din: chiria spatiilor de birou, reabilitarea si întretinerea acestora (inclusiv utilitătile) si consumabile; combustibil si întretinerea vehiculelor, deplasări ale personalului (vizite în teren/diurne); publicitatea pentru oferte, costurile de traducere, comunicatiile si comisioanele bancare; si

(c) prin termenul instruire se întelege cheltuielile legate de activitătile de pregătire si formare prevăzute în Proiect, cuprinzând taxele de participare ale participantilor la instruire, cheltuielile de transport si diurnele pentru instructori si pentru cei cărora li se acordă pregătire, cheltuielile de traducere, cu materialele pentru instruire si consumabile, chiria sălilor si echipamentului.

B. Conditii de tragere. Perioadă de tragere

1. Fără a contraveni prevederilor părtii A din prezenta sectiune, nu se va efectua nicio tragere:

(a) din contul împrumutului până când Banca nu a primit plata în întregime a comisionului initial;

(b) pentru plăti achitate anterior datei Acordului, cu exceptia unor trageri care, totalizate, să nu depăsească zece milioane euro (10.000.000 euro) din suma împrumutului si care pot fi efectuate pentru plăti făcute anterior acestei date, dar numai cu începere din 17 septembrie 2007 sau după această dată pentru cheltuieli eligibile din categoriile (1)-(4); si

(c) pentru plăti pe baza unui contract sau pentru costurile de operare pe care Banca le-a finan t at sau a fost de acord să le finanteze prin Acordul de asistenă financiară nerambursabilă acordată din Fondul FGM.

2. Data de închidere este 31 decembrie 2013.

 

ANEXA Nr. 3

 

GRAFIC DE RAMBURSARE

 

 

APENDICE

SECTIUNEA I

Definitii

 

1. ANAR înseamnă Administratia Natională „Apele Române” a Împrumutatului, înfiintată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 107/2002, cu modificările si completările aduse acesteia până la data semnării acordului, sau orice succesor al acesteia;

2. Beneficiar înseamnă o comună, asociatie de comune, fermă sau asociatie de ferme dintr-unul din judetele selectionate, eligibile pentru un subproiect conform criteriilor de eligibilitate prevăzute în Manualul operational.

3. Categorie înseamnă o categorie prevăzută în tabelul din sectiunea IV a anexei nr. 2 la acord.

4. Ghidul privind consultantii înseamnă „Ghid: selectia si angajarea consultantilor de către împrumutatii Băncii Mondiale”, publicat de Bancă în mai 2004;

5. PMM înseamnă Planul de management al mediului care descrie măsurile de mediu anticipate pentru investitiile din cadrul Proiectului si părtile responsabile de monitorizarea constructiilor si a impactului operational;

6. UEînseamnă Uniunea Europeană;

7. Directiva UE a nitratilor înseamnă Directiva Consiliului Europei 91/676/CEE din 12 decembrie 1991 privind protectia apelor împotriva poluării cu nitrati din surse agricole;

8. Directiva-cadru UE privind apa înseamnă Directiva 2000/60/CE a Parlamentului si Consiliului Europei prin care se stabileste cadrul comun de actiune privind politica în domeniul apei;

9. Asistentă financiară nerambursabilă acordată din Fondul Global de Mediu (FGM) înseamnă asistenta financiară nerambursabilă acordată Împrumutatului de către Bancă actionând în calitate de Agentie de implementare a FGM pentru finantarea Proiectului, în termenii si conditiile prevăzute în Acordul de asistentă financiară nerambursabilă acordată din FGM.

10. Acord de asistentă financiară nerambursabilă acordată din FGM înseamnă acordul dintre Împrumutat si Bancă actionând în calitate de Agentie de implementare a FGM pentru Proiect, din aceeasi dată cu Acordul de împrumut si care poate fi modificat si completat periodic. Acordul de asistentă financiară nerambursabilă acordată din FGM include toate anexele, apendicele si acordurile suplimentare la Acordul de asistentă financiară nerambursabilă acordată din FGM;

11. Conditii generale înseamnă conditiile generale de împrumut ale Băncii Internationale pentru Reconstructie si Dezvoltare din 1 iulie 2005, cu modificările si completările aduse acestora până la 15 octombrie 2006;

12. CIA înseamnă Comitetul Interministerial pentru Aplicarea Directivei UE a nitratilor înfiintat prin Ordinul nr. 452/2001.

13. MADR înseamnă Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale al Împrumutatului sau orice succesor al acestuia.

14. MMDD înseamnă Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile al Împrumutatului sau orice succesor al acestuia.

15. Manual operational înseamnă manualul care descrie procedurile pentru implementarea Proiectului, care cuprinde, printre altele: (i) procedurile pentru stabilirea aranjamentelor administrative, de achizitii, contabilitate, management financiar, monitorizare si evaluare; (ii) formatul-model al raportărilor financiare neauditate pentru o anumită perioadă si al rapoartelor privind Proiectul; (iii) criteriile de eligibilitate, procedurile de selec t ie, termenii si conditiile, precum si aranjamentele privind achiziiile pentru subproiecte.

16. UMP înseamnă Unitatea de management a proiectului a MMDD sau orice succesor legal al acestuia acceptabil pentru Bancă.

17. Ghidul privind achizitiile înseamnă Ghidul privind achizitiile pe baza împrumuturilor BIRD si creditelor IDA, publicat de Bancă în mai 2004.

18. Planul de achizitii înseamnă planul de achizitii pentru Proiect al Împrumutatului din 12 septembrie 2007, mentionat în paragraful 1.16 al Ghidului privind achizitiile si paragraful 1.24 al Ghidului privind consultantii, plan care va fi actualizat periodic conform prevederilor paragrafelor sus-amintite;

19. Judete selectionate înseamnă judetul Arges (bazinul râurilor Arges-Vedea), judetul Buzău (bazinul râurilor Buzău- Ialomita), judetul Vâlcea (bazinul râului Olt), judetul Iasi (bazinul râurilor Prut-Bârlad), judetele Bacău si Neamt (bazinul râului Siret), judetul Cluj (bazinul râurilor Somes-Tisa), judetul Timis (bazinul hidrografic al Banatului), judetul Bihor (bazinul Crisurilor), judetul Mures (bazinul râului Mures) si judetul Dolj (bazinul râului Jiu);

20. Subproiect înseamnă o activitate sau un grup de activităti mentionate în partea I a anexei nr. 1 la Acord.

 

SECTIUNEA II

Modificări ale Conditiilor generale

 

Modificările aduse Conditiilor generale sunt următoarele:

1. Sectiunea 3.01 va avea următorul cuprins: „Sectiunea 3.01. „Comision initial”. Împrumutatul va plăti

Băncii un comision initial prin aplicarea la suma împrumutului a unei rate specificate în Acordul de împrumut (comision initial).”

2. În sectiunea 3.02 „Dobânda” se introduce un nou paragraf (d), cu următorul cuprins:

„(d) Fără a contraveni prevederilor paragrafului (a) al prezentei sectiuni, dacă orice suma trasă din suma împrumutului nu este rambursată la scadentă si o astfel de situatie persistă timp de treizeci de zile, atunci Împrumutatul va plăti o rată de dobândă penalizatoare (Default Interest Rate) aplicată asupra sumei restante în locul ratei dobânzii specificate în Acordul de împrumut (sau al altei rate a dobânzii aplicabile conform art. IV, ca rezultat al conversiei) până când suma restantă se plăteste în întregime. Începând cu prima zi a perioadei de neplată a dobânzii se va calcula la suma restantă dobânda prin aplicarea ratei de dobândă penalizatoare si se va plăti semestrial, în transe, la fiecare dată de plată.”


3. Apendicele „Definitii” se modifică după cum urmează:

(a) Paragraful 19 „Comision de angajament” se elimină, iar paragrafele următoare se renumerotează în mod corespunzător.

(b) Apendicele se completează cu următoarele:

„27. Perioada de plată a dobânzii penalizatoare înseamnă, pentru orice sumă restantă din sumele trase din împrumut, fiecare perioadă de dobândă pe parcursul căreia o astfel de sumă datorată rămâne neplătită; oricum, se prevede că această perioadă de plată a dobânzii penalizatoare se calculează începând cu cea de-a 31-a zi de la data la care o astfel de sumă devine restantă si perioada de plată a dobânzii penalizatoare va lua sfârsit la data la care această sumă este plătită în întregime.

28. Rata dobânzii penalizatoare înseamnă, pentru orice perioadă de dobândă pentru neplată:

(a) în cazul împrumuturilor cu marjă variabilă: dobânda LIBOR plus marja variabilă de plată plus o jumătate de procent (0,5%);

(b) în cazul împrumuturilor cu marjă fixă pentru care dobânda la suma trasă din împrumut, căreia i se aplică rata dobânzii penalizatoare, era plătibilă la o rată variabilă stabilită imediat înaintea aplicării ratei de dobândă penalizatoare: rata variabilă de plată plus o jumătate de procent (0,5%); si

(c) în cazul împrumuturilor cu marjă fixă pentru care dobânda la suma trasă din împrumut, căreia i se aplică rata dobânzii penalizatoare, era plătibilă la o rată fixă imediat stabilită înaintea aplicării ratei de dobândă penalizatoare: dobânda LIBOR plus marja fixă de plată plus o jumătate de procent (0,5%).

29. LIBOR de plată înseamnă LIBOR aplicabil perioadei de dobândă relevante; se întelege că pentru perioada initială de plată a dobânzii penalizatoare LIBOR de plată va fi egal cu LIBOR pentru perioada de dobândă în care suma la care se face referire în paragraful (d) al primei sectiuni 3.02 devine restantă.

30 Rata variabilă neplătită înseamnă rata variabilă pentru perioada de dobândă relevantă; se întelege că pentru perioada initială de plată a dobânzii penalizatoare rata variabilă neplătită va fi egală cu rata variabilă pentru perioada de dobândă în care suma la care se face referire în paragraful (d) al primei sectiuni 3.02 devine restantă.”

(c) Paragraful 43 „Marja fixă” (renumerotat) se modifică si va avea următorul cuprins:

„43. Marja fixă însemnă marja fixă a Băncii pentru valuta initială a împrumutului în vigoare de la 00,01 ora Washington, D.C., cu o zi calendaristică înaintea datei Acordului de împrumut; cu conditia ca, în cazul unei conversii totale sau partiale a sumei în valută netrase din împrumut, această marjă fixă să fie ajustată la data executării într-o manieră specificată în Ghidul conversiei; si cu conditia ca, în plus si fară a contraveni celor de mai sus, în scopul determinării ratei dobânzii penalizatoare aplicabile unei sume trase din împrumut, a cărei dobândă se plăteste la o rată fixă, marja fixă înseamnă marja fixă a Băncii în vigoare de la 00,01 ora Washington, D.C., cu o zi calendaristică înaintea datei Acordului de împrumut, pentru valuta în care este denominată suma respectivă.”

(d) Paragraful 56 „Data resetării LIBOR” (renumerotat) se modifică si va avea următorul cuprins:

„56 data resetării LIBOR înseamnă: (a) pentru oricare dintre valutele împrumutului, altele decât euro, ziua situată cu două zile bancare londoneze înaintea primei zile a perioadei de dobândă relevantă (sau: (i) în cazul perioadei de dobândă pentru împrumuturile cu marjă variabilă, ziua situată cu două zile bancare londoneze înaintea celei de-a cinsprezecea zi a lunii ce precede luna în care Acordul de împrumut este semnat; cu exceptia situatiei în care data Acordului de împrumut cade la data sau după data de cincisprezece a lunii în care este semnat Acordul de împrumut, data resetării LIBOR va fi data situată cu două zile bancare londoneze înaintea celei de-a cincisprezecea zi a unei astfel de luni; (ii) în cazul perioadei de dobândă initială a unui împrumut cu marjă fixă, ziua situată cu două zile bancare londoneze înaintea primei sau a celei de-a cincisprezecea zile a lunii în care este semnat Acordul de împrumut, oricare dintre zilele ce se succed imediat datei Acordului de împrumut; cu exceptia cazului în care data Acordului de împrumut cade în prima sau a cincisprezecea zi a unei astfel de luni, data resetării LIBOR va fi cu două zile bancare londoneze înaintea datei Acordului de împrumut; si (iii) dacă data conversiei unei conversii a valutei în care este exprimată o sumă din totalul sumelor trase pentru orice valută aprobată, alta decât euro, cade într-o zi, alta decât data de plată, data initială de resetare LIBOR pentru valuta aprobată va fi ziua situată cu două zile bancare londoneze înaintea primei sau a celei de-a cincisprezecea zi a lunii în care cade data conversiei, indiferent care zi precede imediat data conversiei; cu exceptia cazului în care data conversiei cade în prima sau în cea de-a cincisprezecea zi a unei astfel de luni, data resetării LIBOR pentru valuta aprobată va fi cea în ziua situată cu două zile bancare londoneze înaintea datei de conversie); (b) pentru euro, ziua situată cu două zile stabilite prin sistemul TARGET înaintea primei zile a perioadei relevante de dobândă [sau: (i) în cazul perioadei de dobândă pentru împrumuturile cu marjă variabilă, ziua situată cu două zile reglementate de sistemul TARGET înaintea celei de-a cincisprezecea zi a lunii ce precede luna în care Acordul de împrumut este semnat; cu exceptia situatiei în care data Acordului de împrumut cade în data sau după data de cincisprezece a lunii în care este semnat Acordul de împrumut, data resetării LIBOR va fi data situată cu două zile reglementate de sistemul TARGET înaintea celei de-a cincisprezecea zi a unei astfel de luni; (ii) în cazul în care perioada de dobândă initială a unui împrumut cu marjă fixă, ziua situată cu două zile reglementate de sistemul TARGET înaintea primei sau a celei de-a cincisprezecea zi a lunii în care este semnat Acordul de împrumut, oricare dintre zilele ce se succed imediat datei Acordului de împrumut; cu exceptia cazului în care data Acordului de împrumut cade în prima sau în a cincisprezecea zi a unei astfel de luni, data resetării LIBOR va fi cu două zile reglementate de sistemul TARGET înaintea datei Acordului de împrumut; si (iii) dacă data conversiei unei conversii a valutei în care este exprimată o sumă din totalul sumelor trase pentru orice valută aprobată, alta decât euro, cade într-o zi, alta decât data de plată, data initială de resetare LIBOR pentru valuta aprobată va fi ziua situată cu două zile reglementate de sistemul TARGET înaintea primei sau a celei de-a cincisprezecea zi a lunii în care cade data conversiei, indiferent care zi precede imediat data conversiei; cu exceptia cazului în care data conversiei cade în prima sau în cea de a cincisprezecea zi a unei astfel de luni, data resetării LIBOR pentru valuta aprobată va fi cea în ziua situată cu două zile reglementate de sistemul TARGET înaintea datei de conversie]; si (c) fără a contraveni prevederilor subparagrafelor (a) si (b) ale prezentului paragraf, dacă, pentru o conversie a valutei aplicată pentru o valută aprobată, Banca constată că practicile pietei pentru determinarea datei resetării LIBOR va fi o altfel de astfel de dată, asa după cum este specificat în ghidurile privind conversia.”

(e) Paragraful 66 „Plata împrumutului” (renumerotat) se modifică si va avea următorul cuprins:

„66. Plata împrumutului înseamnă orice sumă rambursabilă Băncii de către beneficiarii împrumutului ca urmare a angajamentelor legale asumate sau a conditiilor generale, incluzând, dar fără a se limita la, orice sumă din sumele trase din împrumut, dobândă, comision de angajament, dobânda plătibilă ca urmare a aplicării ratei de dobândă penalizatoare (dacă este cazul), orice comision de rambursare anticipată, orice comision de tranzactionare aferent conversiei sau finalizarea în avans a conversiei, orice comision plătibil la stabilirea unor rate de dobândă speciale (Interest Rate Cap si Interest Rate Collar) si orice nemodificare de sumă plătibilă de către Împrumutat.”

(f) Paragraful 71 „Data de plată” (renumerotat) se modifică si va avea următorul cuprins:

„71. Data de plată înseamnă fiecare dată la care se plăteste dobânda, specificată în Acordul de împrumut, dată ce survine la sau după data Acordului de împrumut.”


Asistentă Financiară Nerambursabilă Acordată din Fondul GEF nr. TF058040 RO Legat de Împrumutul nr. 4873 RO

 

ACORD DE ASISTENTĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABI

acordată din Fondul Global de Mediu*)

(Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienti) între România si Banca Internatională pentru Reconstructie

si Dezvoltare, actionând în calitate de agentie de implementare a Fondului Global de Mediu

Datat 28 decembrie 2007

 

Acord datat 28 decembrie 2007 între România (Primitor) si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare (Banca), actionând în calitate de agentie de implementare a Fondului Global de Mediu (FGM) Primitorul si Banca convin prin aceasta asupra următoarelor:

 

ARTICOLUL I

Conditii standard. Definitii

 

1.01. Conditiile standard pentru Asistenta financiară nerambursabilă acordată de Bancă din diverse fonduri, datate 20 iulie 2006 (Conditii standard) constituie parte integrantă din prezentul acord.

1.02. În afara cazului în care din context reiese altfel, termenii scrisi cu initială majusculă în prezentul acord au întelesul prevăzut în conditiile standard sau în prezentul acord.

 

ARTICOLUL II

Proiectul

 

2.01. Primitorul îsi declară angajamentul fată de obiectivele proiectului descris în anexa nr. 1 la prezentul acord (Proiect). În acest scop, Primitorul va realiza Proiectul prin Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile (MMDD), conform prevederilor articolului II din Conditiile standard si acordului din aceeasi dată cu prezentul acord dintre Bancă si Primitor.

2.02. Fără a se limita la prevederile sectiunii 2.01 din prezentul acord si în afara cazului în care Primitorul si Banca vor stabili altfel de comun acord, Primitorul va asigura realizarea Proiectului conform prevederilor anexei nr. 2 la prezentul acord.

 

ARTICOLUL III

Asistenta financiară nerambursabilă

 

3.01. Banca acordă Primitorului în termenii si conditiile stabilite sau la care se face referire în prezentul acord, asistentă financiară nerambursabilă în sumă de cinci milioane cinci sute de mii dolari SUA (5.500.000 dolari SUA) (grant) pentru sprijinirea finantării Proiectului.

3.02. Recipientul poate trage sume din grant în conformitate cu prevederile sectiunii IV a anexei nr. 2 la prezentul acord.

 

ARTICOLUL IV

Remediile Băncii

 

4.01. Situatiile suplimentare de suspendare constau în următoarele:

(i) sub rezerva prevederilor subparagrafului (ii) al prezentului paragraf, suspendarea, anularea sau încetarea totală ori partială a dreptului Primitorului de

a face trageri din împrumutul acordat acestuia, în conformitate cu termenii Acordului de împrumut; (ii) Prevederile subparagrafului (i) din prezentul paragraf nu se aplică în cazul în care Primitorul stabileste, cu acordul Băncii, că: (A) această suspendare, anulare sau încetare nu se datorează neîndeplinirii de către Primitor a vreunei obligatii ce îi revine prin respectivul acord; si (B) Primitorul dispune de fonduri corespunzătoare pentru Proiect din alte surse, în termenii si conditiile care sunt în concordantă cu obligatiile asumate de acesta prin prezentul acord.

 

ARTICOLUL V

Intrarea în vigoare. Rezilierea

 

5.01. Conditia suplimentară pentru intrarea în vigoare este ca Acordul de împrumut să fi fost semnat si predat si toate conditiile premergătoare intrării în vigoare a acestuia sau dreptului Împrumutatului de a face trageri în baza acestuia (în afara intrării în vigoare a prezentului acord să fi fost îndeplinite.

 

ARTICOLUL VI

Reprezentantul Primitorului. Adrese

 

6.01. Reprezentantul Primitorului mentionat în sectiunea 7.02 din Conditiile standard este Ministerul Economiei si Finantelor.

6.02. Adresa Împrumutatului este: Ministerul Economiei si Finantelor str. Apolodor nr. 17

Bucuresti România

Telex: Fax:

11239 4021 312 6792

6.03. Adresa Băncii este:

Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare 1818 H Street, N.W. Washington, D.C. 20433 Statele Unite ale Americii

Telegraf: Telex: Fax:

INTBAFRAD 248423 (MCI) or

Washington, D.C. 64145 (MCI) 1-202-477-6391

Încheiat la Bucuresti, România, în ziua si anul mentionate la început.

 

ROMÂNIA,

Prin domnul Varujan Vosganian,

ministrul economiei si finantelor,

reprezentant autorizat

BANCA INTERNAȚIONALĂ PENTRU

RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE,

Prin domnul Benoit P. Blarel,

seful biroului Băncii Mondiale la Bucuresti,

reprezentant autorizat


*) Traducere.

 
ANEXA Nr. 1

 

DESCRIEREA PROIECTULUI

 

Proiectul are drept obiective reducerea evacuării de nutrienti în corpurile de apă si promovarea unei schimbări de comportament prin întărirea capacitătii institutionale si de reglementare, precum si prin actiuni cu rol demonstrativ la nivelul comunelor si deci sprijinirea Guvernului României în vederea satisfacerii cerintelor UE în domeniul protectiei apei.

Proiectul este alcătuit din următoarele părti:

Partea I: Investitii la nivel de comună în zonele vulnerabile la nitrati

Sprijinirea beneficiarilor pentru implementarea de subproiecte ce vizează următoarele domenii: (i) îmbunătătirea sistemelor comunale de manipulare si depozitare pentru promovarea unui management mai bun al deseurilor animale s i menajere; (ii) plantarea de fâsii-tampon de vegetatie i reabilitarea unor mici suprafete de păsuni comunale; (iii) activităti de igienizare si apă; (iv) promovarea adoptării de către fermieri a metodelor de bună practică în managementul nutrientilor prevăzute în Codul de bune practici agricole; (v) realizarea de studii de fezabilitate pentru îmbunătătirea serviciilor de apă si ape uzate; si (vi) testarea si demonstrarea fezabilitătii producerii de biogaz si energie cogenerate de gunoiul de grajd si deseurile organice menajere, prin digestie anaerobă.

Partea II: Consolidare institutională si dezvoltarea capacitătii

1. Armonizarea legislatiei privind protectia apei si solului cu reglementările UE referitoare la Directiva UE a nitratilor si la directivele-cadru UE în domeniul apei, cu accent pe clarificarea responsabilitătilor de implementare si coordonare ale diverselor agentii.

2. Sprijinirea ANAR în conducerea grupurilor de lucru alcătuite din reprezentanti ai diverselor agentii la nivel de bazin

hidrografic si judet pentru Directiva UE a nitratilor si raportarea acestor activităti MMDD si UE, prin finalizarea constructiei s i dotării centrului ANAR de pregătire si formare, precum s i achizitionarea de echipament pentru puturi de apă freatică i echipamente pentru laboratoare mobile si de testare în teren. Tn plus, se va putea acorda sprijin institutiilor reprezentate în Comitetul Interministerial pentru Aplicarea Directivei UE a nitratilor (CIA).

3. Desfăsurarea unui program complex de pregătire s i formare a personalului institutiilor de nivel national, regional i judetean din componenta grupurilor de lucru pentru Directiva UE a nitratilor.

4. Desfăsurarea unor activităti de pregătire si formare a beneficiarilor pentru a putea accesa fondurile UE, cuprinzând pregătirea, implementarea si managementul proiectelor.

5. Elaborarea sistemului de dezvoltare a capacitătii care să poată sprijini extinderea, la nivel national, a procesului de implementare a directivelor-cadru ale UE.

Partea III: Strategia de informare publică si replicare

Desfăsurarea unor activităti de informare a publicului la nivel local, de bazin hidrografic, national si regional, incluzând ateliere de lucru, vizite în teren, călătorii de studiu si alte evenimente si produse media, pentru a face cunoscute Proiectul si avantajele acestuia, a promova o mai bună igienizare în zonele vulnerabile la nitrati din mediul rural si aplicarea unor metode de bune practici agricole si pentru a sustine extinderea activitătilor întreprinse în cadrul Proiectului si în alte judete, precum si în alte tări riverane Mării Negre si candidate UE.

Partea IV: Managementul Proiectului

Sprijinirea UMP în implementarea, monitorizarea, estimarea si evaluarea impactului Proiectului, prin asigurarea de: (i) fonduri pentru acoperirea costurilor de operare; si (ii) servicii de consultantă pentru auditurile, precum si pentru monitorizarea si evaluarea Proiectului.

ANEXA Nr. 2

 

EXECUTIA PROIECTULUI

 

SECTIUNEA I

Aranjamente institutionale si de altă natură

 

A. Împrumutatul, prin MMDD, va atribui Comitetului Interministerial pentru Aplicarea Directivei nitratilor (CIA) responsabilitatea supravegherii generale a Proiectului si va mentine acest comitet pe durata implementării Proiectului.

B. (i) Pe durata implementării Proiectului, Primitorul, prin

MMDD, va mentine o UMP cu personal si resurse corespunzătoare, acceptabile pentru Bancă, iar UMP va avea responsabilitatea generală a managementului si implementării de zi cu zi a Proiectului, aceasta incluzând, dar nelimitându-se la: (a) elaborarea programelor de lucru si a planurilor de implementare semestriale pentru realizarea Proiectului; (b) pregătirea documentelor de licitatie si contractare în cadrul Proiectului; (c) mentinerea evidentelor financiare si a conturilor Proiectului si asigurarea auditului financiar al acestora; (d) întocmirea rapoartelor privind Proiectul, mentionate în sectiunea II lit. A din prezenta anexă; si (e) evaluarea progreselor în implementarea Proiectului. (ii) În maximum trei (3) luni de la data-limită a intrării în vigoare, Primitorul, prin MMDD, va angaja, pe lângă personalul de bază al UMP, specialistii necesari implementării cu eficientă a Proiectului si rezonabil stabiliti de către Primitor si Bancă.

C. Împrumutatul, prin MMDD, va asigura, până cel târziu pe 1 februarie 2008, angajarea de către primele sase (6) directii de apă selectionate a uneia sau a două persoane care să lucreze ca personal al acestora pentru implementarea Proiectului la nivel regional, în coordonarea UMP. În următoarele sase luni, restul directiilor de apă vor angaja una sau două persoane care să lucreze, ca membri ai personalului lor pentru implementarea Proiectului la nivel regional în coordonare UMP.

D. Primitorul, prin MMDD: (i) va întreprinde toate măsurile necesare implementării Proiectului conform Manualului operational si PMM si nu va modifica, suspenda, abroga, anula sau renunta la nicio prevedere a Manualului operational si a PMM fără aprobarea prealabilă a Băncii; (ii) se va asigura că toate măsurile ce trebuie întreprinse si sunt cuprinse în PMM se vor realiza în timp util; si (iii) va asigura includerea informatiilor corespunzătoare privind implementarea PMM în rapoartele privind Proiectul, mentionate în sectiunea II lit. A din prezenta anexă.

E. În scopul implementării părtii I a Proiectului, Primitorul, prin MMDD si UMP:

(i) va selecta beneficiarii si subproiectele pe baza criteriilor de selectie prevăzute în Manualul operational;


(ii) va furniza beneficiarilor selectionati fonduri din sumele grantului pentru subproiecte eligibile în termeni si conditii acceptabile pentru Bancă;

(iii) va încheia aranjamente contractuale cu beneficiarii pentru acordarea de granturi/împrumuturi pentru subproiecte care să stabilească termenii si conditiile acestei finantări, aranjamentele privind distribuirea costurilor, cerintele de mediu si aranjamentele de implementare;

(iv) va asigura implementarea subproiectelor conform Manualului operational si PMM. F. Analiza de la jumătatea perioadei

1. În cel mult de treizeci (30) de luni de la data-limită a intrării în vigoare, Primitorul, prin MMDD, va efectua, împreună cu Banca, o analiză la jumătatea perioadei privind progresele înregistrate în implementarea Proiectului (denumită în continuare analiza de la jumătatea perioadei).

Analiza de la jumătatea perioadei va cuprinde, printre altele:

(a) progresele înregistrate în atingerea obiectivelor Proiectului; si

(b) performanta generală a Proiectului, pe baza indicatorilor de performantă pentru Proiect.

2. Primitorul, prin MMDD, va întocmi si prezenta Băncii, cu cel putin patru (4) săptămâni înaintea analizei de la jumătatea perioadei, un raport separat care să arate stadiul implementării fiecărei componente a Proiectului si un raport rezumativ privind implementarea generală a Proiectului.

3. Primitorul, prin MMDD, va elabora si prezenta Băncii, în cel mult două (2) săptămâni de la data analizei de la jumătatea perioadei, un program de actiuni, acceptabil pentru Bancă, pentru implementarea în continuare a Proiectului, care să tină seama de constatările analizei de la jumătatea perioadei, program pe care îl va pune apoi în aplicare.

 

SECTIUNEA II

Monitorizarea, raportarea si evaluarea Proiectului

 

A. Rapoartele privind Proiectul. Raportul de încheiere

1. Primitorul, prin MMDD, va monitoriza si evalua progresul Proiectului si va întocmi rapoarte privind Proiectul conform prevederilor sectiunii 2.06 din Conditiile generale si pe baza indicatorilor conveniti cu Banca. Fiecare raport privind Proiectul va acoperi perioada unui semestru calendaristic si va fi furnizat Băncii în cel mult patruzeci si cinci (45) de zile de la încheierea perioadei acoperite de acest raport.

2. Primitorul va întocmi Raportul de încheiere în conformitate cu prevederile sectiunii 2.06 din conditiile standard. Raportul de încheiere va fi transmis Băncii Mondiale în cel mult sase (6) luni de la data închiderii.

B. Management financiar, raportări si audituri financiare

1. Primitorul va asigura mentinerea unui sistem de management financiar conform prevederilor sectiunii 2.07 din conditiile standard.

2. Primitorul va asigura realizarea de raportări financiare interimare neauditate privind Proiectul pentru fiecare semestru calendaristic, acceptabile pentru Bancă, ca fond si formă, ce vor fi furnizate Băncii în maximum patruzeci si cinci (45) de zile de la încheierea semestrului respectiv.

3. Primitorul, prin MMDD, va asigura auditarea raportărilor sale financiare în conformitate cu prevederile sectiunii 2.07 din conditiile standard. Fiecare audit al raportărilor financiare va acoperi perioada unui an fiscal al Primitorului. Raportările financiare auditate pentru fiecare asemenea perioadă vor fi furnizate Băncii în maximum sase (6) luni de la încheierea acestei perioade.

 

SECTIUNEA III

Achizitii

 

A. Generalităti

1. Bunuri si lucrări. Toate bunurile si lucrările necesare Proiectului si care urmează să fie finantate din sumele grantului vor fi achizitionate conform cerintelor prevăzute sau mentionate în sectiunea I a Ghidului privind achizitiile si prevederilor prezentei anexe.

2. Servicii de consultantă. Toate serviciile de consultantă necesare proiectului si care urmează să fie finantate din sumele grantului vor fi achizitionate corespunzător cerintelor prevăzute sau men t ionate în sectiunile I si IV ale Ghidului privind consultanii si prevederilor prezentei anexe.

3. Definitii. Termenii scrisi cu initială majusculă în prezenta sectiune, care descriu metode specifice de achizitii sau metode de examinare de către Bancă a unor contracte specifice, se referă la metoda respectivă descrisă în Ghidul privind achizitiile sau Ghidul privind consultantii, după caz.

B. Metode specifice de achizitie a bunurilor si lucrărilor

1. Licitatie internatională competitivă. În afara cazului în care în paragraful 2 de mai jos se prevede altfel, bunurile si lucrările vor fi achizitionate prin contracte acordate pe bază de licitatie internatională competitivă.

2. Alte metode de achizitie a bunurilor si lucrărilor. (a) În tabelul de mai jos se indică si alte metode care pot fi utilizate pentru achizi t iile de bunuri si lucrări. În Planul de achizitii se vor preciza condiiile în care pot fi utilizate aceste metode.

Metodă de achizitie

(a) Licitatie natională competitivă: contracte pentru lucrări civile cu un cost estimat la sub 4.000.000 euro per contract si contracte pentru bunuri cu un cost estimat la sub 800.000 euro per contract pot fi achizitionate pe baza legislatiei si reglementărilor nationale ale Primitorului, în măsura în care au fost acceptate de Bancă.

(b) Cumpărare

(c) Contractare directă

C. Metode distincte de achizitie a serviciilor de consultantă

1. Selectia pe bază de calitate si cost. În afara cazului în care în paragraful 2 de mai jos se prevede contrariul, serviciile de consultantă se vor achizitiona prin contracte acordate în urma selectiei pe bază de calitate si cost.

2. Alte metode de achizitie a serviciilor de consultantă. În tabelul care urmează se indică si alte metode în afara selectiei pe bază de calitate si cost care pot fi utilizate pentru achizitionarea serviciilor de consultantă. În Planul de achizitii se vor preciza conditiile în care pot fi utilizate aceste metode.

Metodă de achizitie

(a) Selectie pe baza calitătii

(b) Selectie pe baza unui buget fix

(c) Selectie pe baza celui mai mic cost

(d) Selectie pe baza calificării consultantilor

(e) Selectie dintr-o singură sursă

(f) Selectia consultantilor individuali

D. Examinarea de către Bancă a deciziilor privind achizitiile

În Planul de achizitii se va arăta care contracte vor fi prezentate Băncii pentru examinare anterioară. Toate celelalte contracte vor fi supuse examinării ulterioare de către Bancă.


SECTIUNEA IV

Tragerile din sumele grantului

 

A. Generalităti

1. Primitorul poate trage sume din grant conform prevederilor art. 2 din Conditiile generale, sectiunii de fată si instructiunilor suplimentare transmise de către Bancă prin înstiintare Primitorului (inclusiv „Ghidul Băncii Mondiale de trageri pentru finantarea Proiectelor”, datat mai 2006, periodic revizuit de către Bancă si aplicabil Acordului în urma acestor instructiuni) pentru finantarea cheltuielilor eligibile prevăzute mai jos, în tabelul din paragraful 2 de mai jos.

2. În tabelul care urmează se precizează categoriile de cheltuieli eligibile care pot fi finantate din sumele grantului („Categorie”), suma din grant alocată fiecărei categorii si procentul din cheltuiala efectuată în cadrul fiecărei categorii pentru cheltuielile eligibile.

 

Categorie

Suma alocată

din asistenta

financiară

nerambursabilă

(exprimată în

dolari SUA)

Procentul din

cheltuieli ce

urmează a fi

finantat

(1) Bunuri, lucrări, servicii de consultantă si instruire în cadrul părtii I a Proiectului

2.060.000

100 %

(2) Bunuri, lucrări, servicii de consultantă si instruire în cadrul părtii II a Proiectului

2.740.000

100 %

(3) Bunuri, lucrări, servicii de consultantă si instruire în cadrul părtii III a Proiectului

150.000

100 %

(4) Bunuri, lucrări, servicii de consultantă (inclusiv audituri), costuri de operare în cadrul părtii IV a Proiectului

550.000

100 %

SUMA TOTALĂ

5.500.000

 

 

3. Pentru scopul prezentei anexe:

(a) prin termenul „procent din cheltuieli ce urmează a fi finantate” se întelege suma maximă cu care pot fi finantate cheltuielile eligibile din sumele grantului;

(b) prin termenul costuri de operare se întelege costurile de operare generate de MMDD pentru implementarea Proiectului, constând din: chiria spatiilor de birou, reabilitarea si întretinerea acestora (inclusiv utilitătile) si consumabile; combustibil si întretinerea vehiculelor, deplasări ale personalului (vizite în teren/diurne); publicitatea pentru oferte, costurile de traducere, comunicatiile si comisioanele bancare; si

(c) prin termenul instruire se întelege cheltuielile legate de activitătile de pregătire si formare prevăzute în Proiect, cuprinzând taxele de participare ale participantilor la instruire, cheltuielile de transport si diurnele pentru instructori si pentru cei cărora li se acordă pregătire, cheltuielile de traducere, cu materialele pentru instruire si consumabile, chiria sălilor si echipamentului.

B. Conditii de tragere. Perioadă de tragere

1. Fără a contraveni prevederilor părtii A din prezenta sectiune, nu se va efectua nicio tragere:

(a) pentru plăti efectuate anterior datei Acordului; si

(b) pentru plăti efectuate anterior datei Acordului, cu exceptia unor trageri care, totalizate, să nu depăsească un milion o sută de mii dolari SUA (1.100.000 dolari SUA) din suma grantului si care pot fi efectuate pentru plăti făcute anterior acestei date, dar numai cu începere din 17 septembrie 2007 sau după această dată pentru cheltuieli eligibile din categoriile (1)-(4); si

(c) pentru plăti efectuate în baza unui contract sau pentru costuri de operare pe care Banca le-a finantat sau a fost de acord să le finanteze prin Acordul de împrumut.

2. Data de închidere este 31 decembrie 2013.

 

APENDICE

 

Definitii

 

1. ANAR înseamnă Administratia Natională „Apele Române” a Împrumutatului, înfiintată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 107/2002, cu modificările si completările aduse acesteia până la data semnării Acordului, sau orice succesor al acesteia.

2. Beneficiar înseamnă o comună, asociatie de comune, fermă sau asociatie de ferme din unul dintre judetele selectionate, eligibile pentru un subproiect conform criteriilor de eligibilitate prevăzute în Manualul operational.

3. Categorie înseamnă o categorie prevăzută în tabelul din sectiunea IV a anexei nr. 2 la prezentul acord.

4. Ghidul privind consultantii înseamnă „Ghid: Selectia si angajarea consultantilor de către împrumutatii Băncii Mondiale”, publicat de Bancă în mai 2004.

5. PMM înseamnă Planul de management al mediului care descrie măsurile de mediu anticipate pentru investitiile din cadrul Proiectului si părtile responsabile de monitorizarea constructiilor si a impactului operational.

6. UEînseamnă Uniunea Europeană.

7. Directiva UE a nitratilor înseamnă Directiva Consiliului Europei 91/676/CEE din 12 decembrie 1991 privind protectia apelor împotriva poluării cu nitrati din surse agricole.

8. Directiva-cadru UE privind apa înseamnă Directiva 2000/60/CE a Parlamentului si Consiliului Europei prin care se stabileste cadrul comun de actiune privind politica în domeniul apei.

9. Asistentă financiară nerambursabilă acordată din Fondul Global de Mediu (FGM) înseamnă asistenta financiară nerambursabilă acordată Primitorului de către Bancă actionând în calitate de Agentie de implementare a FGM pentru finantarea Proiectului, în termenii si conditiile prevăzute în Acordul de asistentă financiară nerambursabilă acordată din FGM.

10. Acord de asistentă financiară nerambursabilă acordată din FGM înseamnă acordul dintre Primitor si Bancă actionând în calitate de Agentie de implementare a FGM pentru Proiect, din aceeasi dată cu Acordul de împrumut si care poate fi modificat si completat periodic. Acordul de asistentă financiară nerambursabilă acordată din FGM include toate anexele, apendicele si acordurile suplimentare la Acordul de asistentă financiară nerambursabilă acordată din FGM.

11. CIA înseamnă Comitetul Interministerial pentru Aplicarea Directivei UE a nitratilor, înfiintat prin Ordinul ministrului apelor si protectiei mediului si al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 452/2001, cu modificările si completările aduse acestuia până la data Acordului.

12. MADR înseamnă Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale al Primitorului sau orice succesor al acestuia.

13. MMDD înseamnă Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile al Primitorului sau orice succesor al acestuia.

14. Manual operational înseamnă manualul care descrie procedurile pentru implementarea Proiectului, care cuprinde, printre altele: (i) procedurile pentru stabilirea aranjamentelor administrative, de achizitii, contabilitate, management financiar si monitorizare si evaluare; (ii) formatul-model al raportărilor financiare neauditate pentru o anumită perioadă si al rapoartelor privind Proiectul; s i (iii) criteriile de eligibilitate, procedurile de selec t ie, termenii i conditiile, precum si aranjamentele privind achiziiile pentru subproiecte.

15. UMPînseamnă Unitatea de management a proiectului a MMDD sau orice succesor legal al acestuia acceptabil pentru Bancă.

16. Ghidul privind achizitiile înseamnă „Ghidul privind achizitiile pe baza împrumuturilor BIRD si creditelor IDA”, publicat de Bancă în mai 2004.

17. Planul de achizitii înseamnă planul de achizitii pentru Proiect al Primitorului din 12 septembrie 2007 mentionat în paragraful 1.16 al Ghidului privind achizitiile si paragraful 1.24 al Ghidului privind consultantii, plan care va fi actualizat periodic conform prevederilor paragrafelor sus-amintite.

18. Judete selectionate înseamnă judetul Arges (bazinul râurilor Arges—Vedea), judetul Buzău (bazinul râurilor Buzău- Ialomita), judetul Vâlcea (bazinul râului Olt), judetul Iasi (bazinul râurilor Prut—Bârlad), judetele Bacău si Neamt (bazinul râului Siret), judetul Cluj (bazinul râurilor Somes—Tisa), judetul Timis (bazinul hidrografic al Banatului), judetul Bihor (bazinul Crisurilor), judetul Mures (bazinul râului Mures) si judetul Dolj (bazinul râului Jiu).

19. Subproiect înseamnă o activitate sau un grup de activităti mentionate în partea I a anexei nr. I la prezentul acord.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienti)

dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare si a Acordului de asistentă financiară nerambursabilă

acordată din Fondul Global de Mediu (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienti) dintre România si Banca Internatională

pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnate la Bucuresti la 28 decembrie 2007

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienti) dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare si a Acordului de asistentă financiară nerambursabilă acordată din Fondul Global de Mediu (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienti) dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnate la Bucuresti la 28 decembrie 2007, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 30 octombrie 2008.

Nr. 1.036.

 


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maistri militari, subofiteri si functionari publici

cu statut special, cu grade profesionale echivalentecu gradele de maistri militari si subofiteri din

Ministerul Internelor si Reformei Administrative

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 10 pct. 4 si ale art. 11 pct. IX.4 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerile ministrului internelor si reformei administrative,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Pe data de 1 decembrie 2008 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei, pentru 15 ani de activitate si rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, maistrilor militari, subofiterilor si functionarilor publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maistri militari si subofiteri prevăzuti în anexa nr. 1*), care face parte integrantă din prezentul decret.

Art. 2. - Pe data de 1 decembrie 2008 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei, pentru 20 de ani de activitate si rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, maistrilor militari, subofiterilor si functionarilor publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maistri militari si subofiteri prevăzuti în anexa nr. 2*), care face parte integrantă din prezentul decret.

Art. 3. - Pe data de 1 decembrie 2008 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei, pentru 25 de ani de activitate si rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, maistrilor militari, subofiterilor si functionarilor publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maistri militari si subofiteri prevăzuti în anexa nr. 3*), care face parte integrantă din prezentul decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 12 noiembrie 2008.

Nr. 1.099.


*) Anexele nr. 1-3 se comunică institutiilor interesate.

 


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea,

la trecerea în rezervă, unui colonel din Ministerul Apărării

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării, cu modificările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării si Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 116/2008,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnului colonel Mihălcioiu Stelian Constantin i se acordă, la trecerea în rezervă, gradul de general de brigadă cu o stea.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 17 noiembrie 2008.

Nr. 1.132.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea,

la trecerea în rezervă, unui colonel din Ministerul Apărării

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării, cu modificările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării si Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 116/2008,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnului colonel Ilie Stelian Marian i se acordă, la trecerea în rezervă, gradul de general de brigadă cu o stea.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 18 noiembrie 2008.

Nr. 1.133.

 


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea,

la trecerea în rezervă, unui colonel din Ministerul Apărării

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării, cu modificările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării si Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 116/2008,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnului colonel Tărban Grigore Nicolae i se acordă, la trecerea în rezervă, gradul de general de brigadă cu o stea.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 18 noiembrie 2008.

Nr. 1.134.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind înaintarea în gradul de general cu patru stele, la trecerea în rezervă, a unui general-locotenent cu trei stele

din Ministerul Apărării

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării, cu modificările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării si Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 115/2008,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul general-locotenent cu trei stele Orzeată Dumitru Mihail se înaintează, la trecerea în rezervă, în gradul de general cu patru stele.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 18 noiembrie 2008.

Nr. 1.135.

 


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de general de flotilă aeriană cu o stea, la trecerea în rezervă, unui comandor

din Ministerul Apărării

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării, cu modificările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării si Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 117/2008,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnului comandor Jurubescu Neculai Tache i se acordă, la trecerea în rezervă, gradul de general de flotilă aeriană cu o stea.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României, republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 18 noiembrie 2008.

Nr. 1.136.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. a) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.159/2008,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Nastasiu Călin Ciprian, procuror la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Timisoara, se eliberează din functie ca urmare a demisiei.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 18 noiembrie 2008.

Nr. 1.137.

 


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. a) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.048/2008,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Rădac Cristina-Mihaela, judecător cu grad de tribunal la Judecătoria Sectorului 3 Bucuresti, se eliberează din functie ca urmare a demisiei.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 18 noiembrie 2008.

Nr. 1.138.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.042/2008,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 1 decembrie 2008, domnul Stanciu Gheorghe, presedintele Judecătoriei Buzău, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 18 noiembrie 2008.

Nr. 1.139.

 


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.043/2008,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Mirea Vasile, judecător la Tribunalul Călărasi, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 18 noiembrie 2008.

Nr. 1.140.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.020/2008,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Ioneci Ion, judecător la Curtea de Apel Galati, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 18 noiembrie 2008.

Nr. 1.141.

 


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.037/2008,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 31 decembrie 2008, doamna Oprean Lucia Maria, judecător la Tribunalul Arad, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 18 noiembrie 2008.

Nr. 1.142.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.041/2008,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 30 noiembrie 2008, domnul Grosu Vasile, procuror la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanta, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 18 noiembrie 2008.

Nr. 1.143.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.045/2008,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Mastragociu Vasile, procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiesti, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 18 noiembrie 2008.

Nr. 1.144.

 


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.046/2008,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Dută Titu, procuror la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 18 noiembrie 2008.

Nr. 1.145.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.012/2008,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Haiduc Ioan, procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Timis, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 18 noiembrie 2008.

Nr. 1.146.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.011/2008,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Jura Doru, procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Caras-Severin, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 18 noiembrie 2008.

Nr. 1.147.

 


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.010/2008,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Feldiorean Georgeta Mihaela, procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Dâmbovita, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 18 noiembrie 2008.

Nr. 1.148.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.034/2008,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Vlad Camil, procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Săliste, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 18 noiembrie 2008.

Nr. 1.149.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.039/2008,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Drasovean Aurica, procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 18 noiembrie 2008.

Nr. 1.150.

 


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.036/2008,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 1 decembrie 2008, domnul Arsenescu Petru, procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Curtea de Arges, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 18 noiembrie 2008.

Nr. 1.151.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.035/2008,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Silaghi Ovidiu, procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 18 noiembrie 2008.

Nr. 1.152.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.038/2008,

Presedintele României decretează:

Articol unic. - Domnul Tolciu Tudor, procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 18 noiembrie 2008.

Nr. 1.153.

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea organizării de către Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse

în parteneriat cu Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române a Simpozionului „Violenta în familie

si consecintele ei sociale”, ce va avea loc în perioada 9-10 decembrie 2008 la Bucuresti

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 4 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările si completările ulterioare, precum si în baza prevederilor Protocolului de cooperare în domeniul incluziunii sociale încheiat între Guvernul României si Patriarhia Română,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă organizarea de către Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse în parteneriat cu Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române a Simpozionului „Violenta în familie si consecintele ei sociale”, ce va avea loc în perioada 9-10 decembrie 2008 la Bucuresti.

Art. 2. - Cheltuielile aferente organizării acestui eveniment sunt în sumă de 51 mii lei si se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse aprobat pe anul 2008, de la capitolul 68.01 „Asigurări si asistentă socială”, titlul 20 „Bunuri si servicii”, conform devizului estimativ prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Mariana Câmpeanu

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Liviu Radu,

secretar de stat Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 12 noiembrie 2008.

Nr. 1.452.

 

ANEXĂ

 

DEVIZ ESTIMATIV

de cheltuieli pentru Simpozionul „Violenta în familie si consecintele ei sociale”, ce va avea loc în perioada

9-10 decembrie 2008 la Bucuresti

 

1. Servicii cazare la Centrul social-cultural „Sf. Apostol Andrei” - Bucuresti: 25.000 lei

- 50 de camere în regim single - 250 lei/zi x 50 de persoane x 2 zile

2. Servicii masă la Centrul social-cultural „Sf. Apostol Andrei” - Bucuresti: 15.000 lei

- mic dejun - 30 lei/persoană/zi;

- prânz - 70 lei/persoană/zi;

- cină - 50 lei/persoană/zi.

Total masă = 50 de persoane x 150 lei x 2 zile

3. Servicii conferintă la Centrul social-cultural „Sf. Apostol Andrei” - Bucuresti: 2.625 lei

- materiale birotică (mape, hârtie, alte consumabile); 1.050 lei

- pauză de cafea - 7,5 lei/persoană x 3 pauze x 70 de persoane. 1.575 lei

4. Servicii transport: 8.375 lei

51.000 lei

TOTAL GENERAL:

Cheltuielile sunt exprimate în lei si includ TVA.

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITĂTII DE SANSE

Nr. 708 din 13 octombrie 2008

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI TINERETULUI

Nr. 5.706 din 27 octombrie 2008

 

ORDIN

pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului National

de Formare Profesională a Adultilor, aprobat prin Ordinul ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei si al ministrului educatiei si cercetării nr. 307/4.275/2005

 

Având în vedere:

- Legea nr. 132/1999 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National de Formare Profesională a Adultilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, cu modificările si completările ulterioare;

- propunerea Consiliului National de Formare Profesională a Adultilor înaintată cu Adresa nr. 1.892/2008;

- extrasul din procesul-verbal al sedintei Plenului Consiliului National de Formare Profesională a Adultilor din data de 17 aprilie 2008;

- Avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr. 1.444.887/2008 pentru structura de functii publice din cadrul Secretariatului tehnic al Consiliului National de Formare Profesională a Adultilor,

ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse si ministrul educatiei, cercetării si tineretului emit următorul ordin:

Art. I. - Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului National de Formare Profesională a Adultilor, aprobat prin Ordinul ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei si al ministrului educatiei si cercetării nr. 307/4.275/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 730 din 11 august 2005, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 27 va avea următorul cuprins:

„Art. 27. - Directorii si sefii de servicii au următoarele atributii:

a) fac propuneri privind planul de activitate, organizează activitatea directiilor în baza planului anual aprobat, controlează si răspund de realizarea întocmai si la timp a obiectivelor si sarcinilor ce revin directiei;

b) răspund de încărcarea echilibrată a salariatilor;

c) răspund de buna colaborare cu celelalte directii din cadrul Secretariatului tehnic;

d) participă la sedintele CNFPA, atunci când li se solicită acest lucru;

e) participă la realizarea lucrărilor de complexitate sau importantă deosebită;

f) îndrumă personalul din subordine în vederea rezolvării sarcinilor curente;

g) asigură elaborarea în termen a studiilor, sintezelor, analizelor, rapoartelor cerute de directorul general;

h) propun deplasările în interes de serviciu în tară si în străinătate ale personalului din subordine;

i) întocmesc fisele posturilor pentru personalul din cadrul directiei sau serviciului;

j) fac propuneri privind necesarul de personal si conditiile de angajare, evaluarea anuală a performantelor profesionale, promovarea si alte forme de motivare a personalului directiei sau serviciului;

k) fac propuneri privind necesarul de specialisti pe domenii ocupationale, de verificatori interni si externi;

l) propun tematicile si programul de pregătire si perfectionare a personalului din subordine;

m) asigură respectarea normelor de ordine si disciplină de către personalul directiei/serviciului si propun măsuri de sanctionare a abaterilor;

n) propun si ordonantează, în calitate de initiatori, cheltuielile pentru bunurile necesare desfăsurării activitătii directiei/serviciului;

o) pot fi mandatati de presedinte sau de directorul general să reprezinte CNFPA în relatia cu alte institutii;

p) răspund în fata presedintelui si a directorului general pentru activitatea proprie si pentru activitatea personalului directiei/serviciului.”

2. Articolul 33 va avea următorul cuprins:

„Art. 33. - Serviciul juridic din cadrul Secretariatului tehnic al CNFPA are următoarele atributii:

a) avizează si contrasemnează actele cu caracter juridic în conditiile legii;


b) verifică legalitatea actelor cu caracter juridic si administrativ primite spre avizare;

c) apără drepturile si interesele legitime ale CNFPA în raporturile cu autoritătile publice, institutiile de orice natură, precum si cu orice persoană fizică sau juridică, română sau străină;

d) asigură consultantă, asistentă si reprezentarea CNFPA în fata instantelor judecătoresti, organelor de urmărire penală ori altor institutii;

e) tine evidentele cerute de legislatia în vigoare si de regulamentele corpului profesional;

f) redactează opinii juridice cu privire la aspectele legale ce privesc activitatea profesională a consilierului juridic;

g) redactează proiectele de contracte, negociază clauzele legale contractuale;

h) redactează acte juridice, emise de CNFPA;

i) atestă identitatea părtilor, a consimtământului, a continutului si a datei actelor încheiate, care privesc CNFPA.”

3. Articolul 34 va avea următorul cuprins:

„Art. 34. - Serviciul resurse umane din cadrul Secretariatului tehnic al CNFPA are următoarele atributii:

a) întocmeste statul de functii al Secretariatului tehnic al CNFPA, îl supune spre aprobare plenului CNFPA si îl transmite Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse spre avizare;

b) organizează concursurile pentru ocuparea functiilor publice/posturilor vacante, în conformitate cu prevederile legale;

c) elaborează documentele necesare pentru numirea, încadrarea, promovarea, pensionarea si încetarea raporturilor de serviciu/contractelor de muncă ale functionarilor publici si personalului contractual din cadrul Secretariatului tehnic al CNFPA;

d) întocmeste si gestionează dosarele profesionale ale functionarilor publici si personalului contractual din cadrul Secretariatului tehnic al CNFPA;

e) gestionează si completează carnetele de muncă si registrul de evidentă al functionarilor publici si al personalului contractual din cadrul Secretariatului tehnic al CNFPA;

f) calculează si răspunde de aplicarea corectă a reglementărilor legale privind acordarea drepturilor salariale pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Secretariatului tehnic al CNFPA si membrii CNFPA;

g) elaborează bugetul de venituri si cheltuieli al CNFPA pentru cheltuielile cu salariile si îl transmite Directiei economico-financiare;

h) întocmeste si actualizează, în colaborare cu celelalte directii, servicii si compartimente, Regulamentul de organizare si functionare a CNFPA, îl supune spre aprobare plenului CNFPA si îl transmite Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse si Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului spre aprobare;

i) întocmeste si actualizează, în colaborare cu celelalte directii, servicii si compartimente, Regulamentul intern al Secretariatului tehnic al CNFPA si îl supune spre aprobare directorului general;

j) îndeplineste atributiile în domeniul protectiei muncii;

k) coordonează activitatea de evaluare anuală individuală a functionarilor publici si personalului contractual din cadrul Secretariatului tehnic al CNFPA;

l) propune si ordonantează, în calitate de initiator, cheltuielile pentru bunurile necesare desfăsurării propriei activităti;

m) îndeplineste alte atributii prevăzute de legislatia în vigoare, precum si sarcini stabilite de presedinte sau de directorul general din domeniul de activitate specific serviciului.”

4. Articolul 35 va avea următorul cuprins:

„Art. 35. - Serviciul informatică din cadrul Secretariatului tehnic al CNFPA are următoarele atributii:

a) întocmeste lista de echipamente electronice necesare CNFPA;

b) stabileste si aplică politici de securizare a datelor CNFPA;

c) asigură buna functionare a sistemelor de calcul folosite de CNFPA;

d) asigură functionarea software-urilor de bază folosite de CNFPA;

e) asigură functionarea retelei CNFPA;

f) administrează serverele CNFPA;

g) stabileste drepturile (nivelul de acces) în reteaua CNFPA pentru fiecare angajat, în concordantă cu nevoile acestuia;

h) dezvoltă si întretine software-urile necesare CNFPA;

i) dezvoltă si întretine site-ul CNFPA;

j) realizează materiale pentru promovarea imaginii CNFPA si a evenimentelor organizate de acesta;

k) stabileste politici de promovare a imaginii CNFPA prin intermediul internetului;

l) participă la proiectele în care este implicat CNFPA (componenta IT);

m) dezvoltă relatii cu departamentele IT ale partenerilor CNFPA (ministere, agentii, sindicate, patronate, organizatii neguvernamentale etc);

n) propune si ordonantează, în calitate de initiator, cheltuielile pentru bunurile necesare desfăsurării propriei activităti;

o) îndeplineste alte atributii prevăzute de legislatia în vigoare, precum si sarcini stabilite de presedinte sau de directorul general din domeniul de activitate specific serviciului.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Mariana Câmpeanu

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Anton Anton


MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor reprezentând impozit pe veniturile

din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal, virate la bugetul de stat

 

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 117 alin. (1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul economiei si finantelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura de restituire a sumelor reprezentând impozit pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal, virate la bugetul de stat, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă modelul formularului „Înstiintare de restituire a sumelor reprezentând impozit pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal”, prezentat în anexa la procedura de restituire prevăzută la art. 1.

Art. 3. - Directia generală de reglementare a colectării creantelor bugetare, Directia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generală trezorerie si contabilitate publică, Directia generală de administrare a marilor contribuabili, Directia Generală a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, directiile generale ale finantelor publice judetene si organele fiscale subordonate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 17 noiembrie 2008.

Nr. 3.384.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURĂ

de restituire a sumelor reprezentând impozit pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare

din patrimoniul personal, virate la bugetul de stat

 

1. Restituirea impozitului pe venitul realizat din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal, datorat în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, retinut de biroul notarial si virat la bugetul de stat, aferent unor tranzactii desfiintate ulterior achitării impozitului, se face la cererea contribuabilului de către organul fiscal în a cărui rază teritorială îsi are domiciliul acesta, respectiv de către organul fiscal competent în administrarea contribuabililor nerezidenti, denumit în continuare organ fiscal competent.

2. Restituirea de către organul fiscal competent a impozitului pe venitul realizat din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal se face prin raportare la cotele de distribuire cuvenite bugetului de stat, stabilite de dispozitiile legale în vigoare la momentul retinerii acestuia de către biroul notarial.

3. Cererea de restituire se depune în cadrul termenului legal de prescriptie a dreptului de a cere restituirea, respectiv în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a luat nastere dreptul la restituire.

4. Cererea de restituire trebuie să cuprindă următoarele elemente:

a) numele si prenumele contribuabilului persoană fizică;

b) codul numeric personal, pentru cetătenii români, sau numărul de identificare fiscală, pentru cetătenii străini;

c) domiciliul contribuabilului persoană fizică;

d) suma si natura creantei solicitate la restituire;

e) contul bancar în care urmează a se vira suma de restituit si codul IBAN aferent acestuia sau mentiunea că aceasta va fi restituită în numerar, după caz;

f) datele de identificare ale biroului notarial care a calculat si a retinut impozitul în cauză, respectiv denumirea biroului notarial, codul de identificare fiscală si sediul.

5. La cererea de restituire contribuabilul va anexa:

a) copia legalizată a actului de transfer al dreptului de proprietate asupra bunului ori bunurilor imobile. Pe copia acestui înscris biroul notarial care a autentificat actul de transfer al dreptului de proprietate va face o mentiune cu privire la cuantumul impozitului calculat si retinut, cu precizarea numărului


si a datei ordinului de plată pentru Trezoreria Statului prin care acesta a fost virat la buget;

b) copia legalizată a actului de desfiintare cu efect retroactiv a actului de transfer al dreptului de proprietate asupra bunului ori bunurilor imobile.

6. Cererea de restituire împreună cu documentele prevăzute la pct. 5 se depun la registratura organului fiscal competent, de unde se repartizează compartimentului cu atributii de compensare/restituire, urmând ca aceasta să fie solutionată în termen de 45 de zile de la data înregistrării.

7. După primirea cererii de restituire, compartimentul cu atributii de compensare/restituire, denumit în continuare compartiment de specialitate, va efectua verificarea acesteia si a documentatiei anexate.

8. În situatia în care compartimentul de specialitate consideră că mai are nevoie de anumite documente relevante pentru solutionarea cererii, va solicita în scris contribuabilului, sub semnătura conducătorului organului fiscal competent, prezentarea acestora.

9. Termenul de 45 de zile prevăzut pentru solutionarea cererilor de restituire se prelungeste cu perioada cuprinsă între data la care s-a comunicat contribuabilului solicitarea de informatii suplimentare relevante pentru solutionarea cererii si data înregistrării la registratura organului fiscal competent a documentatiei în completare.

10. Cererea de restituire împreună cu documentatia prevăzută la pct. 5 vor fi transmise, în copie, în vederea avizării, compartimentului juridic competent. Compartimentul juridic va comunica avizul său de legalitate în termen de 10 zile.

11. După comunicarea avizului, compartimentul de specialitate va verifica situatia obligatiilor fiscale înregistrate de contribuabil, pe baza datelor din evidenta pe plătitori.

12. În situatia în care se constată existenta unor obligatii fiscale restante, suma solicitată se va restitui contribuabilului numai după efectuarea compensării cu obligatiile sale fiscale restante, în conformitate cu prevederile art. 117 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu dispozitiile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.899/2004 pentru aprobarea Procedurii de restituire si de rambursare a sumelor de la buget, precum si de acordare a dobânzilor cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite sau rambursate cu depăsirea termenului legal.

13. În vederea efectuării restituirii în numerar sau în contul indicat de contribuabil prin cererea de restituire, organul fiscal competent va transmite unitătii Trezoreriei Statului, cu cel putin 7 zile lucrătoare înaintea împlinirii termenului legal de solutionare a cererii de restituire, nota privind compensarea obligatiilor fiscale si/sau nota privind restituirea/rambursarea unor sume.

14. Unitatea Trezoreriei Statului a organului fiscal competent va efectua restituirea sumei solicitate ori a celei rămase de restituit după efectuarea operatiunii de compensare, din contul de venituri al bugetului de stat 20.03.01.18 „Venituri ale bugetului de stat - impozit pe venituri din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal”, care se codifică cu codul numeric personal al contribuabilului.

15. Restituirea se efectuează în contul bancar indicat de contribuabil prin cererea sa ori în numerar, după caz.

16. În cazul în care restituirea se efectuează în cont bancar, după efectuarea compensării si/sau a restituirii, după caz, unitatea Trezoreriei Statului păstrează un exemplar al notei de compensare si/sau al notei de restituire/rambursare si le transmite pe celelalte două organului fiscal competent, în termen de 3 zile de la efectuarea operatiunilor, în vederea înregistrării acestora în evidenta analitică pe plătitori - persoane fizice.

17. În termen de 7 zile de la primirea celor două exemplare ale notei de compensare si/sau ale notei privind restituirea/rambursarea unor sume, organul fiscal competent va comunica contribuabilului un exemplar al acestora si va păstra la dosarul fiscal celălalt exemplar.

18. În cazul în care restituirea se efectuează în numerar la ghiseul unitătii Trezoreriei Statului, organul fiscal competent va emite în 3 exemplare Înstiintarea de restituire a sumelor reprezentând impozit pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal, al cărei model este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta procedură, pe care le va transmite unitătii Trezoreriei Statului împreună cu documentele prevăzute la pct. 13.

19. Programarea pe zile a contribuabililor în cazul cărora restituirea se face în numerar se va efectua de către unitatea Trezoreriei Statului, cu încadrarea în termenul legal de solutionare. Data la care a fost programat contribuabilul în vederea ridicării în numerar a sumei va fi înscrisă de către unitatea Trezoreriei Statului în înstiintarea de restituire.

20. Unitatea Trezoreriei Statului va transmite organului fiscal competent, în ziua imediat următoare avizării acestora, două exemplare ale înstiintării de restituire si/sau ale notei de compensare, după caz.

21. Compartimentul de specialitate va transmite contribuabilului un exemplar al înstiintării de restituire si/sau al notei de compensare, după caz, cel târziu în ziua imediat următoare primirii acestor documente de la unitatea Trezoreriei Statului.

22. În situatia în care contribuabilul nu se prezintă la ghiseul unitătii Trezoreriei Statului la data stabilită, unitatea Trezoreriei Statului va efectua reprogramarea contribuabilului la o dată ulterioară, în baza solicitării exprimate în scris a acestuia.

23. În ziua următoare datei la care a fost efectuată restituirea sumei în numerar, unitatea Trezoreriei Statului va transmite organului fiscal competent două exemplare ale notei privind restituirea/rambursarea unor sume.

24. După primirea de la unitatea Trezoreriei Statului a celor două exemplare ale notei privind restituirea/rambursarea unor sume, organul fiscal va înregistra operatiunea în evidenta analitică pe plătitori - persoane fizice, va păstra la dosarul fiscal un exemplar al acesteia si îl va transmite pe celălalt contribuabilului, în cel mai scurt termen.

 


ANEXĂ la procedură

 

Model

 

MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANTELOR

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

D.G.F.P. ........................../A.F.P. ................................/DGAMC

Str. .................... nr. ....., localitatea ....................

 

ÎNSTIINTARE DE RESTITUIRE

a sumelor reprezentând impozit pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal

Nr. ................/ data ...................

 

Către

Nume si prenume contribuabil ........................................................................................................................

CNP/NIF ......................................................................................................................................................

Localitatea ..........................................................................., str. ......................................................, nr. ....,

bl. ........, sc. ........, ap. ..., et. ...., judet/sector .................................................................................................

 

În urma cererii dumneavoastră de restituire a impozitului pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal si a compensării sumei de  lei cu obligatiile fiscale neachitate înregistrate a rezultat de restituit suma de .................... lei.

În vederea restituirii în numerar a acestei sume, este necesar să vă prezentati la Trezoreria ....... , cu sediul în str......., nr .... , judet/sector ......, pentru ridicarea sumei cuvenite, prezentând la ghiseu această înstiintare si buletinul/cartea dumneavoastră de identitate.

 

 

 

Conducătorul unitătii fiscale,

Unitatea Trezoreriei Statului

.................................

Aprobat programare pentru ridicarea numerarului în data de

Conducătorul unitătii Trezoreriei Statului,

Data ........................

Sef compartiment,

 

ACTE ALE CURTII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI

 

CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI

 

HOTĂRÂREA

din 7 februarie 2008

în Cauza Gâgă împotriva României

(Cererea nr. 42.792/02)

Definitivă la 7 mai 2008

 

În Cauza Gâgă împotriva României,

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Sectia a treia), statuând în cadrul unei camere formate din: Boštjan M. Zupančič, presedinte, Corneliu Bîrsan, Elisabet Fura-Sandström, Alvina Gyulumyan, Egbert Myjer, Ineta Ziemele, Isabelle Berro-Lefčvre, judecători, si Santiago Quesada, grefier de sectie,

după ce a deliberat în camera de consiliu la data de 17 ianuarie 2008,

pronuntă următoarea hotărâre, adoptată la această dată:

PROCEDURA

1. La originea cauzei se află o cerere (nr. 42.792/02) îndreptată împotriva României, prin care 2 cetăteni ai acestui stat, domnul Gheorghe Gâgă si doamna Mariana Gâgă (reclamantii), au sesizat Curtea la data de 23 noiembrie 2002 în temeiul art. 34 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale (Conventia).

2. Guvernul român (Guvernul) este reprezentat de agentul său, domnul Răzvan-Horatiu Radu, din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.


3. La data de 5 octombrie 2006, Curtea a decis să comunice cererea Guvernului. În conformitate cu prevederile art. 29 § 3 din Conventie, ea a decis să se examineze în acelasi timp admisibilitatea si fondul cauzei.

4. Atât reclamantii, cât si Guvernul au depus observatii scrise asupra admisibilitătii si fondului cauzei (art. 59 § 1 din Regulament).

ÎN FAPT

I. Circumstantele cauzei

5. Reclamantii, cuplu căsătorit, s-au născut în anul 1948 si locuiesc în Leheceni.

6. Prin Sentinta definitivă din data de 22 mai 1992, Judecătoria Beius a admis actiunea reclamantilor împotriva lui D. si l-a condamnat pe acesta să le restituie 500 m2 de teren, în vederea construirii unei case.

7. La data de 13 iulie 1992, Comisia Judeteană Bihor (comisia judeteană) pentru aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 (Legea nr. 18/1991) le-a eliberat reclamantilor un titlu de proprietate pentru 483 m2.

8. În baza Hotărârii din data de 6 septembrie 1994, Prefectura Bihor a emis, în temeiul Legii nr. 18/1991, o decizie care stabilea dreptul de proprietate al sotilor D. asupra unui teren în suprafată de 250 m2, din care 37 m2 se suprapuneau cu terenul restituit în anul 1992 reclamantilor.

9. Prin Sentinta din data de 14 octombrie 1999, pronuntată după două casări cu trimitere, Judecătoria Beius a admis actiunea reclamantilor si a anulat decizia prefecturii. Sentinta a fost confirmată prin Decizia definitivă din data de 19 februarie 2001 a Curtii de Apel Oradea. Prin Decizia din data de 4 mai 2001, aceeasi curte de apel a respins contestatia în anulare a sotilor D.

10. În termenul legal de un an prevăzut de art. 3301 din Codul de procedură civilă, termen care începuse să curgă de la data Deciziei din 19 februarie 2001, procurorul general al României a formulat un recurs în anulare împotriva Sentintei din data de 14 octombrie 1999 si a Deciziei din data de 19 februarie 2001, invocând încălcarea Legii nr. 18/1991 de către instantele care au solutionat cauza. Prin Decizia definitivă din data de 28 mai 2002, Curtea Supremă de Justitie a admis recursul procurorului general si, rejudecând fondul cauzei, a respins actiunea reclamantilor cu motivarea că decizia prefectului fusese dată în conformitate cu prevederile relevante din lege.

11. Dreptul si practica interne pertinente

II. Articolele relevante din Codul de procedură civilă în vigoare la data evenimentelor prevedeau următoarele:

ARTICOLUL 330

„Procurorul general, din oficiu sau la cererea ministrului justitiei, poate ataca cu recurs în anulare, la Curtea Supremă de Justitie, hotărârile judecătoresti irevocabile pentru următoarele motive:

1. când instanta a depăsit atributiile puterii judecătoresti;

2. când prin hotărârea atacată s-a produs o încălcare esentială a legii, ce a determinat o solutie gresită a cauzei pe fond ori această hotărâre este vădit netemeinică.”

ARTICOLUL 3301

„În cazurile prevăzute de art. 330 pct. 1 si 2, recursul în anulare se poate declara în termen de un an de la data când hotărârea judecătorească a rămas irevocabilă.”

12. Art. 330 si 3301 citate mai sus au fost abrogate prin art. I pct. 17 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 58/2003.

ÎN DREPT

I. Asupra pretinsei încălcări a art. 6 § 1 din Conventie

13. Reclamantii se plâng de faptul că desfiintarea Deciziei definitive a Curtii de Apel Oradea din 19 februarie 2001 prin

Decizia din data de 28 mai 2002 a Curtii Supreme de Justitie a adus atingere principiului securitătii raporturilor juridice, garantat de art. 6 § 1 din Conventie, care prevede următoarele:

„Orice persoană are dreptul la judecarea în mod echitabil () a cauzei sale, de către o instantă () care va hotărî () asupra încălcării drepturilor si obligatiilor sale cu caracter civil ().”

A. Asupra admisibilitătii

14. Curtea constată că acest capăt de cerere nu este vădit neîntemeiat în sensul art. 35 § 3 din Conventie. Ea constată, de asemenea, că acesta nu este lovit de niciun alt motiv de inadmisibilitate. Prin urmare, îl declară admisibil.

B. Asupra fondului

15. Făcând trimitere la cauzele Sovtransavto Holding împotriva Ucrainei (nr. 48.553/99, CEDO 2002-VII) si Brumărescu împotriva României [(GC), nr. 28.342/95, CEDO 1999-VII], Guvernul admite că, în conformitate cu jurisprudenta constantă a Curtii, admiterea unei căi extraordinare de recurs care repune în discutie o decizie definitivă printr-o procedură de reexaminare este considerată drept o încălcare a principiului securitătii raporturilor juridice. Totusi, acesta subliniază că, în urma hotărârii Brumărescu mentionate mai sus, Codul de procedură civilă a fost modificat si că prevederile legale ce permiteau procurorului general să sesizeze Curtea Supremă de Justitie cu un recurs în anulare împotriva unei hotărâri definitive au fost abrogate. Guvernul observă că prezenta cauză se deosebeste de cauzele S.C. Masinexportimport Industrial Group S.A. împotriva României (nr. 22.687/03, Hotărârea din 1 decembrie 2005) si Brumărescu mai sus-mentionată, în măsura în care, în spetă, în afară de prefectură, litigiul opunea particulari care au obtinut hotărâri favorabile si în care recursul în anulare a fost formulat la cererea sotilor D.

16. Reclamantii contestă argumentele Guvernului.

17. Curtea reaminteste că dreptul la un proces echitabil în fata unei instante, garantat de art. 6 § 1, trebuie să se interpreteze în lumina preambulului Conventiei, care enuntă suprematia dreptului ca element al patrimoniului comun al statelor contractante. Unul dintre elementele fundamentale ale suprematiei dreptului este principiul securitătii raporturilor juridice, care prevede, printre altele, ca solutia dată de instante în mod definitiv oricărui litigiu să nu mai fie repusă în discutie (Brumărescu, citată mai sus, § 61). În virtutea acestui principiu, nicio parte nu este abilitată să solicite repunerea în discutie a unei hotărâri definitive si executorii cu unicul scop de a obtine o reexaminare a cauzei si o nouă hotărâre în privinta sa. Reexaminarea nu trebuie să devină un apel deghizat, iar simplul fapt că pot exista două puncte de vedere asupra chestiunii respective nu este un motiv suficient de a rejudeca o cauză. Nu se poate deroga de la acest principiu decât atunci când există motive substantiale si imperioase (Riabykh împotriva Rusiei, nr. 52.854/99, § 52, CEDO 2003-IX).

18. Curtea observă că desfiintarea hotărârii judecătoresti definitive s-a bazat exclusiv pe pretinsa încălcare a prevederilor legale de către instantele inferioare. Or, acest argument nu este suficient pentru a justifica desfiintarea unei hotărâri definitive, în ciuda faptului că si particularii erau parte la procedură (vezi, printre multe altele, Raicu împotriva României, nr. 28.104/03, §25, 19 octombrie 2006, si Popea împotriva României, nr. 6.248/03, §§ 33-37, 5 octombrie 2006).

19. De altfel, nici faptul că exercitarea acestei căi extraordinare de atac a intervenit în termenul legal de un an prevăzut de art. 3301 din Codul de procedură civilă, nici faptul că sotii D. sunt cei care au determinat declararea recursului în anulare nu sunt în măsură să determine Curtea să se abată de la abordarea adoptată în alte cauze similare, situatia de fapt fiind aproximativ aceeasi (vezi, în special, S.C. Masinexportimport Industrial Group S.A., Raicu si Popea mai sus-mentionate).

20. Aceste elemente îi sunt suficiente Curtii pentru a constata că desfiintarea de către Curtea Supremă de Justitie a Deciziei definitive din 19 februarie 2001 a încălcat principiul securitătii raporturilor juridice, încălcând astfel dreptul reclamantilor la un proces echitabil.

Prin urmare, a avut loc încălcarea art. 6 § 1 din Conventie.

II. Asupra pretinsei încălcări a art. 1 din Primul Protocol aditional la Conventie

21. Reclamantii invocă o încălcare a dreptului lor la respectarea bunurilor din cauza desfiintării Deciziei definitive din data de 19 februarie 2001 de către Curtea Supremă de Justitie. Ei invocă art. 1 din Protocolul nr. 1, care prevede următoarele:

„Orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decât pentru cauză de utilitate publică si în conditiile prevăzute de lege si de principiile generale ale dreptului international.

Dispozitiile precedente nu aduc atingere dreptului statelor de a adopta legile pe care le consideră necesare pentru a reglementa folosinta bunurilor conform interesului general sau pentru a asigura plata impozitelor ori a altor contributii sau a amenzilor.”

A. Asupra admisibilitătii

22. Curtea constată că acest capăt de cerere nu este vădit neîntemeiat în sensul art. 35 § 3 din Conventie. De altfel, ea constată că acesta nu este lovit de niciun alt motiv de inadmisibilitate. Prin urmare, îl declară admisibil.

B. Asupra fondului

23. Guvernul sustine că ingerinta în dreptul reclamantilor la respectarea bunurilor lor ce rezultă din desfiintarea de către Curtea Supremă de Justitie a Deciziei definitive din 19 februarie 2001 era compatibilă cu prevederile art.1 din Protocolul nr. 1, din moment ce era prevăzută de lege, că un scop legitim, si anume aplicarea corectă a legii, si nu a rupt justul echilibru ce trebuie păstrat între interesul general si respectarea dreptului de proprietate al reclamantilor.

24. Reclamantii consideră că desfiintarea deciziei în cauză în urma unui recurs în anulare a constituit o privare de bunurile lor, privare ce nu urmărea un scop de utilitate publică.

25. Curtea reaminteste în primul rând că dreptul de proprietate al reclamantilor asupra terenului în litigiu fusese stabilit prin Sentinta definitivă din data de 22 mai 1992 a Judecătoriei Beius, prin titlul de proprietate eliberat la data de 13 iulie 1992 în conformitate cu această sentintă, precum si prin Decizia definitivă din data de 19 februarie 2001 a Curtii de Apel Oradea, care anula titlul concurent al sotilor D. asupra terenului în litigiu. Reclamantii aveau, asadar, un „bun” în sensul art.1 din Protocolul nr. 1 (vezi Brumărescu, mentionată mai sus, § 70).

26. Curtea constată apoi că Decizia din data de 28 mai 2002 a Curtii Supreme de Justitie a desfiintat Decizia definitivă din data de 19 februarie 2001 si a confirmat dreptul de proprietate al sotilor D. asupra terenului în litigiu. Ea consideră că această situatie este, dacă nu identică, cel putin similară cu cea a reclamantului din cauza Brumărescu mentionată mai sus. Curtea apreciază, asadar, că Decizia Curtii Supreme de Justitie din data de 28 mai 2002 a avut ca efect privarea reclamantilor de bunul lor, în sensul celei de-a doua fraze a primului paragraf al art. 1 din Protocolul nr. 1 (vezi Brumărescu, mentionată mai sus, §§ 73-74, si S.C. Masinexportimport Industrial Group S.A., mentionată mai sus, § 44). Or, Guvernul nu a oferit nicio justificare convingătoare pentru situatia astfel creată.

27. Prin urmare, Curtea apreciază că încălcarea dreptului reclamantilor la respectarea bunurilor lor a rupt, în defavoarea lor, justul echilibru ce trebuie păstrat între protectia proprietătii si cerintele interesului general.

Prin urmare, a avut loc încălcarea art. 1 din Protocolul nr. 1.

III. Asupra aplicării art. 41 din Conventie

28. Conform art. 41 din Conventie,

„Dacă Curtea declară că a avut loc o încălcare a Conventiei sau a protocoalelor sale si dacă dreptul intern al înaltei părti contractante nu permite decât o înlăturare incompletă a consecintelor acestei încălcări, Curtea acordă părtii lezate, dacă este cazul, o reparatie echitabilă.”

A. Prejudiciu

29. Reclamantii nu solicită reparatie pentru daunele materiale. Ei solicită suma de 5.000 euro (EUR) pentru prejudiciul moral suferit din cauza amestecului procurorului general în proces, ceea ce a dus la adoptarea Deciziei din data de 28 mai 2002 a Curtii Supreme de Justitie si la desfiintarea hotărârilor judecătoresti care le erau favorabile.

30. În ceea ce priveste cererea de acordare de daune morale, Guvernul consideră că prejudiciul pretins ar fi compensat suficient în spetă printr-o eventuală constatare a încălcării.

31. Curtea apreciază că reclamantii au suferit un prejudiciu moral, în special din cauza frustrării provocate de desfiintarea deciziei definitive pronuntate în favoarea lor, si că acest prejudiciu nu este suficient compensat printr-o constatare a încălcării.

32. Tinând cont de totalitatea elementelor aflate în posesia sa si statuând în echitate, în sensul art. 41 din Conventie, Curtea le acordă împreună reclamantilor suma de 3.000 EUR cu titlu de daune morale.

B. Cheltuieli de judecată

33. Reclamantii solicită suma de 1.137,35 EUR cu titlu de cheltuieli de judecată angajate în fata instantelor interne si în fata Curtii, reprezentând costul conversatiilor telefonice cu avocatul lor, al deplasărilor pentru a se prezenta la termenele de judecată si al onorariilor avocatiale. Ei prezintă documente justificative.

34. Guvernul observă că legătura anumitor cheltuieli cu procedura în fata Curtii nu rezultă din documentele justificative trimise de reclamanti (cartele telefonice, bilete de tren si de autobuz). El nu se opune acordării unei sume reclamantilor care să corespundă cheltuielilor necesare, legate de procedura judiciară internă si de cea din fata Curtii, si care au fost suficient dovedite.

35. Conform jurisprudentei Curtii, un reclamant nu poate obtine rambursarea cheltuielilor sale de judecată decât în măsura în care li s-a stabilit realitatea, necesitatea si caracterul rezonabil. În spetă si tinând cont de elementele aflate în posesia sa si de criteriile mentionate mai sus, Curtea consideră rezonabilă suma de 550 EUR, cu toate cheltuielile incluse, si pe care o acordă împreună reclamantilor.

C. Dobânzi moratorii

36. Curtea consideră potrivit ca rata dobânzii moratorii să se bazeze pe rata dobânzii facilitătii de împrumut marginal a Băncii Centrale Europene, majorată cu 3 puncte procentuale.


PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN UNANIMITATE,

CURTEA

1. declară cererea admisibilă;

2. hotărăste că a avut loc încălcarea art. 6 § 1 din Conventie din cauza încălcării principiului securitătii raporturilor juridice;

3. hotărăste că a avut loc încălcarea art. 1 al Protocolului nr. 1 la Conventie;

4. hotărăste:

a) ca statul pârât să le plătească împreună reclamantilor, în cel mult 3 luni de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri conform art. 44 § 2 din Conventie, suma de 3.000 EUR (trei mii euro), cu titlu de daune morale, si suma de 550 EUR (cinci sute cincizeci euro), cu titlu de cheltuieli de judecată;

b) ca sumele respective să fie convertite în moneda statului pârât, la cursul de schimb valabil la data plătii, la care să fie adăugată orice sumă ce ar putea fi datorată cu titlu de impozit;

c) ca, începând de la expirarea termenului mentionat mai sus si până la efectuarea plătii, aceste sume să se majoreze cu o dobândă simplă având o rată egală cu cea a facilităii de împrumut marginal a Băncii Centrale Europene valabilă în această perioadă, majorată cu 3 puncte procentuale;

5. respinge cererea de reparatie echitabilă pentru rest.

Întocmită în limba franceză, apoi comunicată în scris la data de 7 februarie 2008, în conformitate cu art. 77 §§ 2 si 3 din Regulament.

 

Boštjan M. Zupančič,

presedinte

Santiago Quesada,

grefier