MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 176 (XX) - Nr. 798            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Joi, 27 noiembrie 2008

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 1.120 din 16 octombrie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 alin. (2), art. 7 alin. (1), art. 25 alin. (1) si art. 34 lit. j) din Legea nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, precum si ale art. 3 si art. 13 din Legea nr. 51/1991 privind siguranta natională a României

 

Decizia nr. 1.159 din 6 noiembrie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 26 alin. (1) si (2) pct. 2 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.218. - Hotărâre privind recunoasterea Codului de Drept Canonic al Bisericii Romano-Catolice si a Codului Canoanelor Bisericilor Orientale

 

1.432. - Hotărâre privind modificarea si completarea unor acte normative si finantarea din bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului pe anul 2008 a unor cheltuieli de capital pentru unităti de învătământ preuniversitar de stat

 

1.484. - Hotărâre pentru modificarea art. 1 alin. (1) si (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.028/2008 privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, pentru înlăturarea efectelor calamitătilor naturale produse în luna iulie 2008

 

1.498. - Hotărâre privind formatul si conditiile de eliberare a cărtilor de identitate speciale pentru membrii fortelor armate străine stationate pe teritoriul României

 

1.499. - Hotărâre privind scoaterea unui imobil din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 1.120 din 16 octombrie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 alin. (2), art. 7 alin. (1),

art. 25 alin. (1) si art. 34 lit. j) din Legea nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate,

precum si ale art. 3 si art. 13 din Legea nr. 51/1991 privind siguranta natională a României

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Antonia Constantin - procuror

Claudia-Margareta Krupenschi - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 alin. (2), art. 7, art. 25 alin. (1) si art. 34 lit. j) din Legea nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, precum si ale art. 3 si art. 13 din Legea nr. 51/1991 privind siguranta natională a României”, exceptie ridicată de Dan Costache Patriciu si Societatea Comercială „Rompetrol” - SA. în Dosarul nr. 12.770/3/2006 (2.080/2007) al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a III-a civilă si pentru cauze cu minori si de familie.

La apelul nominal răspund autorii exceptiei, prin doamna avocat Lizeta Minea, si, pentru partea Serviciul Român de Informatii, domnul avocat Valeriu Stoica, ambii reprezentanti conventionali depunând împuterniciri avocatiale la dosarul cauzei.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele Curtii acordă cuvântul apărătorului ales al autorilor exceptiei, care dezvoltă motivele expuse în scris pentru admiterea exceptiei de neconstitutionalitate.

Având cuvântul pentru partea Serviciul Român de Informatii, reprezentantul conventional al acesteia solicită, în principal, respingerea, ca inadmisibilă, a exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3 si ale art. 13 din Legea nr. 51/1991 privind siguranta natională a României, acestea fiind abrogate prin dispozitiile art. 20-22 din Legea nr. 535/2004, dar si a textelor criticate din Legea nr. 182/2002, apreciindu-se, în acest sens, că această exceptie de neconstitutionalitate nu vizează, în realitate, aspecte de neconstitutionalitate, ci de interpretare si aplicare a legii. În subsidiar, solicită respingerea, ca neîntemeiată, a exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 182/2002, criticate, întrucât acestea nu contravin normelor fundamentale ori conventionale invocate si nici jurisprudentei în materie a Curtii Europene a Drepturilor Omului. În acest sens, depune note scrise.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a exceptiei de neconstitutionalitate referitoare la textele de lege criticate din Legea nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, precum si la dispozitiile art. 3 din Legea nr. 51/1991 privind siguranta natională a României. Cât priveste exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 13 din Legea nr. 51/1991, aceasta se impune a fi respinsă ca inadmisibilă, deoarece procedura interceptării convorbirilor telefonice, prevăzută de acestea, este în prezent reglementată de Legea nr. 281/2003 privind modificarea si completarea Codului de procedură penală si a unor legi speciale si de Legea nr. 535/2004 privind prevenirea si combaterea terorismului, modificările intervenite fiind de natură a îndepărta criticile de neconstitutionalitate formulate de autorii exceptiei.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 18 martie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 12.770/3/2006 (2.080/2007), Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a III-a civilă si pentru cauze cu minori si de familie a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitu ­tionalitate a dispozitiilor „art. 2 alin. (2), art. 7, art. 25 alin. (1) si art. 34 lit. j) din Legea nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, precum si ale art. 3 si art. 13 din Legea nr. 51/1991 privind siguranta natională a României”.

Exceptia a fost ridicată de Dan Costache Patriciu si Societatea Comercială „Rompetrol” - SA. în cadrul unei actiuni în apel împotriva unei sentinte civile prin care s-a respins cererea de chemare în judecată formulată de acestia având ca obiect pretentii - daune morale.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine, în ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 alin. (2), art. 7 alin. (1), art. 25 alin. (1) si ale art. 34 lit. j) din Legea nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, că acestea contravin dispozitiilor art. 21 alin. (3) si ale art. 124 alin. (2) din Constitutie, care statuează principiile potrivit cărora părtile au dreptul la un proces echitabil în conditiile unei justitii unice, impartiale si egale pentru toti, întrucât împiedică persoanele care au calitatea de parte într-un proces să ia cunostintă de continutul unor înscrisuri clasificate, fie în mod direct, fie prin reprezentant, pentru singurul motiv că nu se încadrează în categoria persoanelor în beneficiul cărora s-a eliberat un certificat de securitate. Autorii exceptiei apreciază că „solutia legislativă implementată de legiuitorul român prin Legea nr. 182/2002 încalcă grav echilibrul necesar dintre nevoia statului de a proteja secretul de stat si drepturile si interesele părtilor din proces, contravenind textelor constitutionale indicate”. Mai mult, textele de lege criticate contravin, de asemenea, dispozitiilor art. 125 alin. (2) si art. 134 alin. (2) din Constitutie, deoarece acordă Serviciului Român de Informatii puterea legală de a derula fată de judecători procedurile de verificare, monitorizare, evaluare si inclusiv sanctionare contraventională a acestora specifice Legii nr. 182/2002, atributii care, potrivit textelor constitutionale indicate, revin Consiliului Superior al Magistraturii. Totodată, „procedurile specifice eliberării certificatului de securitate, derulate de S.R.I., conferă unor judecători atributii sporite si acces la anumite înscrisuri, atributii ce revin, potrivit Constitutiei, Consiliului Superior al Magistraturii, si nu Serviciului Român de Informatii”.

Referitor la prevederile art. 3 si ale art. 13 din Legea nr. 51/1991 privind siguranta natională a României, se arată că „existenta si aplicarea acestor norme conduc la o ingerintă a statului neprevăzută de lege în dreptul fundamental la inviolabilitatea convorbirilor telefonice”, situatie favorizată de caracterul neclar, ambiguu al acestor texte. Mai mult, „ingerinta” este autorizată de către procuror, căruia îi lipseste, însă, independenta fată de puterea executivă si, de asemenea, lipseste orice control a priori asupra autorizatiilor date de procuror, aceste decizii neputând fi atacate în fata niciunui organ jurisdictional independent si impartial.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a III-a civilă si pentru cauze cu minori si de familie apreciază că dispozitiile de lege criticate sunt constitutionale.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile art. 2 alin. (2), art. 7, art. 25 alin. (1) si ale art. 34 lit. j) din Legea nr. 182/2002, precum si dispozitiile art. 3 din Legea nr. 51/1991 sunt constitutionale, iar exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 13 din Legea nr. 51/1991 este inadmisibilă, acest text fiind abrogat de art. 20—22 din Legea nr. 535/2004.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtilor prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie, potrivit încheierii de sesizare, dispozitiile „art. 2 alin. (2), art. 7, art. 25 alin. (1) si art. 34 lit. j) din Legea nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 248 din 12 aprilie 2002. În ceea ce priveste dispozitiile art. 7, din motivarea scrisă a autorului exceptiei se observă că acesta vizează doar alin. (1) al acestui text, si nu întregul articol, astfel că doar acesta urmează a fi analizat de Curtea Constitutională. Totodată, obiect al exceptiei îl constituie si prevederile art. 3 si ale art. 13 din Legea nr. 51/1991 privind siguranta natională a României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 163 din 7 august 1991. Textele de lege criticate au următorul continut:

Art. 2 alin. (2), art. 7 alin. (1), art. 25 alin. (1) si art. 34 lit. j) din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informatilor clasificate:

Art. 2 alin. (2): „Accesul la informatiile clasificate este permis numai în cazurile, în conditiile si prin respectarea procedurilor prevăzute de lege.”

Art. 7 alin. (1): „Persoanele care vor avea acces la informatii clasificate secrete de stat vor fi verificate, în prealabil, cu privire la onestitatea si profesionalismul lor, referitoare la utilizarea acestor informatii.”

Art. 25 alin. (1): „Coordonarea generală a activitătii si controlul măsurilor privitoare la protectia informatiilor secrete de stat se realizează de către unitatea specializată din cadrul Serviciului Român de Informatii.”

Art. 34 lit. j): „În vederea coordonării activitătii si exercitării controlului asupra măsurilor privitoare la protectia informatiilor clasificate din sfera sa de competentă, Serviciul Român de Informatii are următoarele atributii principale: (...) j) constată nerespectarea normelor privind protectia informatiilor clasificate si aplică sanctiunile contraventionale prevăzute de lege, iar atunci când faptele constituie infractiuni, sesizează organele de urmărire penală.”

Art. 3 din Legea nr. 51/1991 privind siguranta natională a României, criticate, enumeră, de la lit. a) la lit. l), actele si faptele care constituie amenintări la adresa sigurantei nationale a României.

Art. 13 din Legea nr. 51/1991: „Situatiile prevăzute de art. 3 constituie temei legal pentru a se solicita procurorului, în cazuri justificate, cu respectarea prevederilor Codului de procedură penală, autorizarea efectuării unor acte, în scopul culegerii de informatii, constând în: interceptarea comunicatiilor, căutarea unor informatii, documente sau înscrisuri pentru a căror obtinere este necesar accesul într-un loc, la un obiect sau deschiderea unui obiect; ridicarea si repunerea la loc a unui obiect sau document, examinarea lui, extragerea informatiilor pe care acestea le contin, cât si înregistrarea, copierea sau obtinerea de extrase prin orice procedee; instalarea de obiecte, întretinerea si ridicarea acestora din locurile în care au fost depuse.

Cererea de autorizare se formulează în scris si trebuie să cuprindă: date sau indicii din care să rezulte existenta uneia din amenintările la adresa sigurantei nationale prevăzute de art. 3 pentru a cărei prevenire, descoperire sau contracarare este necesară emiterea mandatului; categoriile de activităti pentru a căror desfăsurare trebuie emis mandatul; identitatea persoanei ale cărei comunicatii trebuie interceptate, dacă este cunoscută, sau a persoanei care detine informatiile, documentele ori obiectele ce trebuie obtinute; descrierea generală, dacă si când este posibil, a locului unde urmează a fi executate activitătile autorizate; durata de valabilitate a mandatului solicitat.

Actul de autorizare se emite la cererea organelor cu atributii în domeniul sigurantei nationale, de către procurori anume desemnati de procurorul general al României.

În cazul în care procurorul constată că cererea este justificată, emite un mandat care trebuie să contină: aprobarea pentru categoriile de comunicatii care pot fi interceptate, categoriile de informatii, documente sau obiecte care pot fi obtinute; identitatea persoanei, dacă este cunoscută, ale cărei comunicatii trebuie interceptate ori care se află în posesia datelor informatiilor, documentelor sau obiectelor ce trebuie obtinute; organul împuternicit cu executarea; descrierea generală a locului în care urmează a fi executat mandatul; durata de valabilitate a mandatului.

Durata de valabilitate a mandatului nu poate depăsi 6 luni. În cazuri întemeiate, procurorul general poate prelungi, la cerere, durata mandatului, fără a se putea depăsi, de fiecare dată, 3 luni.

Orice cetătean care se consideră vătămat în mod nejustificat prin activitătile care fac obiectul mandatului prevăzut în alin. 1—4 se poate adresa cu plângere procurorului anume desemnat, ierarhic superior procurorului care a emis mandatul.”

Textele constitutionale pretins a fi încălcate sunt cele ale art. 21 alin. (3) referitoare la dreptul părtilor la un proces echitabil si la solutionarea cauzei într-un termen rezonabil, art. 28


„Secretul corespondentei”, art. 53 „Restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti”, art. 124 alin. (2) referitor la caracterul de unicitate, impartialitate si egalitate pentru toti a justitiei, art. 125 alin. (2) potrivit cărora propunerile de numire, precum si promovarea, transferarea si sanctionarea judecătorilor sunt de competenta Consiliului Superior al Magistraturii, în conditiile legii sale organice si ale art. 134 alin. (2) din Constitutie, care stabilesc rolul de instantă de judecată a Consiliului Superior al Magistraturii, prin sectiile sale, în domeniul răspunderii disciplinare a judecătorilor si a procurorilor, potrivit procedurii stabilite prin legea sa organică, situatie în care ministrul justitiei, presedintele Înaltei Curti de Casatie si Justitie si procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie nu au drept de vot.

Analizând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea Constitutională constată că aceasta este neîntemeiată, pentru următoarele considerente:

I. În ceea ce priveste dispozitiile art. 2 alin. (2), art. 7 alin. (1), art. 25 alin. (1) si art. 34 lit. j) din Legea nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, critica de neconstitutionalitate constă, în esentă, în sustinerea potrivit căreia textele de lege mentionate încălcă dreptul la un proces echitabil în conditiile unei justitii unice, impartiale si egale pentru toti. În opinia autorilor exceptiei, părtile nu pot avea acces la continutul unor înscrisuri clasificate, fie în mod direct, fie prin reprezentant, decât cu conditia obtinerii certificatului de securitate, urmând procedura legală, de asemenea, pretins neconstitutională.

Fată de această critică, Curtea consideră că este firesc ca Legea nr. 182/2002, având ca obiect de reglementare protectia informatiilor clasificate, să contină reguli specifice cu privire la accesul la astfel de informatii al anumitor persoane care au calitatea de părti într-un proces, respectiv cu conditia obtinerii certificatului de securitate, fiind necesar a fi îndeplinite, în prealabil, cerintele si procedura specifică de obtinere a acestuia, prevăzute de aceeasi lege. De vreme ce prevederile de lege criticate nu au ca efect blocarea efectivă si absolută a accesului la anumite informatii, ci îl conditionează de îndeplinirea anumitor pasi procedurali, etape justificate prin importanta pe care asemenea informatii o poartă, nu se poate sustine încălcarea dreptului la un proces echitabil sau a principiului unicitătii, impartialitătii si al egalitătii justitiei pentru toti. Pe de altă parte, însăsi Constitutia prevede, potrivit art. 53 alin. (1), posibilitatea restrângerii exercitiului unor drepturi - inclusiv a garantiilor aferente unui proces echitabil - pentru ratiuni legate de apărarea securitătii nationale.

Reglementarea mai strictă a accesului la informatiile clasificate ca fiind secrete de stat, prin stabilirea unor conditii pe care trebuie să le îndeplinească persoanele care vor avea acces la astfel de informati, precum si a unor proceduri de verificare, control si coordonare a accesului la aceste informatii, reprezintă o măsură necesară în vederea asigurării protectiei informatiilor clasificate, în acord cu dispozitiile constitutionale ce vizează apărarea securitătii nationale.

De altfel, în jurisprudenta sa (Decizia Plenului nr. 1 din 8 februarie 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 16 martie 1994 si Decizia nr. 407 din 7 octombrie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.112 din 27 noiembrie 2004), Curtea a statuat că „este de competenta exclusivă a legiuitorului de a institui regulile de desfăsurare a procesului în fata instantelor judecătoresti”, precum si că „legiuitorul poate institui, în considerarea unor situatii deosebite, reguli speciale de procedură, ca si modalitătile de exercitare a drepturilor procedurale.”

Prin urmare, Curtea nu poate retine pretinsa critică de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 alin. (2), art. 7 alin. (1), art. 25 alin. (1) si art. 34 lit. j) din Legea nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate fată de dispozitiile art. 21 alin. (3), art. 124 alin. (2), art. 125 alin. (2)si ale art. 134 alin. (2) din Constitutie.

II. Cât priveste critica de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3 si ale art. 13 din Legea nr. 51/1991 privind siguranta natională a României fată de dispozitiile art. 28 si ale art. 53 din Constitutie, instanta de contencios constitutional constată că nici aceasta nu este întemeiată. Prin Decizia nr. 766 din 7 noiembrie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 25 din 16 ianuarie 2007, Curtea a retinut, în esentă, că „nu se poate cere legiuitorului să admită accesul nerestrictionat la continutul unor mandate de interceptare a convorbirilor telefonice emise în scopul combaterii faptelor de amenintare la adresa sigurantei nationale prevăzute de art. 3 din Legea nr. 51/1991, fără riscul de a prejudicia grav securitatea natională”. În această situatie, Curtea constată că prevederile art. 13 din lege nu sunt de natură să încalce secretul corespondentei, garantat de art. 28 din Constitutie, în limitele cuprinse la art. 53 din aceasta, referitoare la restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 alin. (2), art. 7 alin. (1), art. 25 alin. (1) si art. 34 lit. j) din Legea nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, precum si ale art. 3 si art. 13 din Legea nr. 51/1991 privind siguranta natională a României, exceptie ridicată de Dan Costache Patriciu si Societatea Comercială „Rompetrol” - S.A. în Dosarul nr. 12.770/3/2006 (2.080/2007) al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a III-a civilă si pentru cauze cu minori si de familie.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 16 octombrie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE, prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Claudia-Margareta Krupenschi

 


CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 1.159 din 6 noiembrie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 26 alin. (1) si (2) pct. 2

din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Ion Tiucă - procuror

Valentina Bărbăteanu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 26 alin. (1) si (2) pct. 2 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, exceptie ridicată de Iurie Vescu în Dosarul nr. 7.546/302/2007 al Judecătoriei Sectorului 5 Bucuresti - Sectia a II-a civilă.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea dispune a se face apelul si în dosarele nr. 1.214D/2008, nr. 1.475D/2008 si nr. 1.476D/2008, având ca obiect aceeasi exceptie, ridicată de Zhu Guangwei, Yang Junjun si Li Sanchen în dosarele nr. 817/302/2008, nr. 537/302/2008 si, respectiv, nr. 818/302/2008 ale Judecătoriei Sectorului 5 Bucuresti - Sectia a II-a civilă.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Magistratul-asistent referă asupra faptului că în toate aceste dosare partea Oficiul Român pentru Imigrări a transmis Curtii note scrise prin care solicită respingerea exceptiei ca neîntemeiată.

Curtea, din oficiu, pune în discutie conexarea dosarelor.

Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea.

Curtea, în temeiul art. 14 si al art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, raportate la art. 164 din Codul de procedură civilă, dispune conexarea dosarelor nr. 1.214D/2008, nr. 1.475D/2008 si nr. 1.476D/2008 la Dosarul nr.1.213D/2008, care a fost primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public. Acesta pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, apreciind că textele de lege criticate sunt constitutionale si invocând, în acest sens, jurisprudenta în materie a Curtii Constitutională.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin încheierile din 11 aprilie 2008, 15 aprilie 2008, 3 iunie 2008 si 24 martie 2008, pronuntate în dosarele nr. 7.546/302/2007, nr. 817/302/2008, nr. 537/302/2008 si, respectiv, nr. 818/302/2008,

Judecătoria Sectorului 5 Bucuresti - Sectia a II-a civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 26 alin. (1) si alin. (2) pct. 2 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România.

Exceptiile au fost ridicate de Iurie Vescu, Zhu Guangwei, Yang

Junjun si Li Sanchen în cauze referitoare la obtinerea statutului de refugiat.

În motivările exceptiilor de neconstitutionalitate se sustine, în esentă, că textele de lege criticate sunt lipsite de precizie si claritate, întrucât „limitează sfera de aplicabilitate a interdictiei cuprinse în art. 22 alin. (2) din Constitutie doar la riscul de tortură, pedepse sau tratamente inumane ori degradante ca urmare a unuia dintre cele cinci motive de persecutie: rasă, religie, nationalitate, opinia politică si apartenenta la un anumit grup social”. Se mai arată că „dispozitiile legale criticate permit interpretări eronate cu privire la natura si continutul pedepselor si tratamentelor inumane ori degradante”.

În opinia autorilor exceptiei de neconstitutionalitate, textele de lege criticate contravin dispozitiilor art. 22 alin. (2) din Constitutie si ale art. 3 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, ambele referitoare la interzicerea torturii, a pedepselor si a tratamentelor inumane ori degradante, precum si ale art. 26 alin. (1) din Legea fundamentală a României si art. 8 paragraful 1 din conventia mai sus amintită, care garantează dreptul la respectarea vietii private si de familie.

Judecătoria Sectorului 5 Bucuresti - Sectia a II-a civilă consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că textele de lege criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solu t ioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul excepiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 26 alin. (1) si alin. (2) pct. 2 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428 din 18 mai 2006, care au următorul continut:

- Art. 26 alin. (1) si alin. (2) pct. 2 „Protectia subsidiară:

(1) Protectia subsidiară se poate acorda cetăteanului străin sau apatridului care nu îndeplineste conditiile pentru recunoasterea statutului de refugiat si cu privire la care există motive temeinice să se creadă că, în cazul returnării în tara de origine, respectiv în tara în care îsi avea resedinta obisnuită, va fi expus unui risc serios, în sensul prevederilor alin. (2), si care nu poate sau, datorită acestui risc, nu doreste protectia acelei tări.

(2) Prin risc serios, în sensul alin. (1), se întelege: [...]

2. tortură, tratamente sau pedepse inumane ori degradante;”.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea observă că a mai exercitat controlul de constitutionalitate a dispozitiilor art. 26 alin. (1) s i alin. (2) pct. 2 din Legea nr. 122/2006, prin prisma acelorai critici de neconstitutionalitate ca s i cele formulate în prezentul dosar si prin raportare la aceleai texte constitutionale si conventionale. Astfel, prin mai multe decizii, ca, de exemplu, Decizia nr. 593 din 20 mai 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 455 din 18 iunie 2008, sau Decizia nr. 597 din 19 iunie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 572 din 21 august 2007, Curtea a respins exceptia ca neîntemeiată, pentru considerentele acolo retinute.

În cauza de fată nu au intervenit elemente noi care să justifice reconsiderarea acestei jurisprudente, astfel că solutiile pronuntate cu acele prilejuri si argumentele pe care acestea s-au sprijinit îsi păstrează valabilitatea.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 26 alin. (1) si (2) pct. 2 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, exceptie ridicată de Iurie Vescu, Zhu Guangwei, Yang Junjun si Li Sanchen în dosarele nr. 7.546/302/2007, nr. 817/302/2008, nr. 537/302/2008 si, respectiv, nr. 818/302/2008 ale Judecătoriei Sectorului 5 Bucuresti - Sectia a II-a civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 6 noiembrie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE, prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Valentina Bărbăteanu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind recunoasterea Codului de Drept Canonic al Bisericii Romano-Catolice si a Codului Canoanelor

Bisericilor Orientale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 49 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă si regimul general al cultelor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se recunoaste Codul de drept canonic al Bisericii Romano-Catolice si Codul Canoanelor Bisericilor Orientale, pe baza cărora se organizează şi functionează Biserica Romano-Catolică din România, respectiv Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, prevăzute în anexele nr. 1 si 2*), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul culturii şi cultelor,

Adrian Iorgulescu

 

Bucuresti, 1 octombrie 2008.

Nr. 1.218.

 


*) Anexele nr. 1 si 2 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 798 bis abonament, care se poate achizitiona de la Centrul de vânzări si informare al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea unor acte normative si finantarea din bugetul Ministerului

Educatiei, Cercetării si Tineretului pe anul 2008 a unor cheltuieli de capital

pentru unităti de învătământ preuniversitar de stat

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 17 si 18, precum si al anexei nr. 3/25/22 la Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Anexele nr. 1 si 3 la Hotărârea Guvernului nr. 94/2008 privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, si finantarea din bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului pe anul 2008 a unor cheltuieli de capital pentru unităti de învătământ preuniversitar de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 91 din 6 februarie 2008, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează la pozitiile prevăzute în anexa nr. 1.

Art. II. - Anexele nr. 1-6 la Hotărârea Guvernului nr. 370/2008 privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, si finantarea din bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului pe anul 2008 a unor cheltuieli de capital pentru unităti de învătământ preuniversitar de stat, precum si modificarea si completarea anexelor la Hotărârea Guvernului nr. 94/2008 privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, si finantarea din bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului pe anul 2008 a unor cheltuieli de capital pentru unităti de învătământ preuniversitar de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 4 aprilie 2008, se modifică si se completează la pozitiile prevăzute în anexa nr. 2.

Art. III. - Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 529/2008 privind modificarea si completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 396 din 27 mai 2008, se modifică si se completează la pozitiile prevăzute în anexa nr. 3.

Art. IV. - Anexele nr. 1, 4, 5, 6 si 7 la Hotărârea Guvernului nr. 962/2008 privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, si finantarea din bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului pe anul 2008 a unor cheltuieli de capital pentru unităti de învătământ preuniversitar de stat, precum si modificarea si completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 2 septembrie 2008, se modifică si se completează la pozitiile prevăzute în anexa nr. 4.

Art. V - Se aprobă finantarea în anul 2008, din bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, a unor cheltuieli de capital la unităti de învătământ preuniversitar de stat, în sumă de 16.150 mii lei, potrivit anexei nr. 5.

Art. VI. - Sumele prevăzute la art. V se repartizează inspectoratelor scolare/unitătilor de învătământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică beneficiare.

Art. VII. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Anton Anton

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Liviu Radu,

secretar de stat Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 12 noiembrie 2008.

Nr. 1.432.

 


ANEXA Nr. 1

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI TINERETULUI

 

Nr. crt.

Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 94/2008

Nr. pozitiei din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 94/2008

Judetul/Denumirea unitătii de învătământ

Natura lucrării

Suma (mii lei)

BISTRITA-NĂSĂUD

1

3

20

Scoala cu clasele I-VIII nr. 1 satul Lunca Ilvei, comuna Lunca Ilvei

Consolidare

0

2

 

 

Scoala cu clasele I-VIII satul Telciu, comuna Telciu

Reparatii capitale

50

3

 

 

Scoala cu clasele I-VIII satul Tigău, comuna Lechinta

Reabilitare

15

BOTOSANI

4

1

219

Scoala cu clasele I-VIII - corp B satul Băluseni, comuna Băluseni

Reabilitare

0

5

 

 

Scoala cu clasele I-VIII - corp B satul Băluseni, comuna Băluseni

Reabilitare

80

6

 

 

Scoala cu clasele I-VIII nr. 1 - corp A+B satul Suharău, comuna Suharău

Utilităti

20

BUZĂU

7

1

325

Grădinita PN satul Smârdan, comuna Brădeanu

Obiectiv de investitii

0

8

 

 

Grădinita PN satul Smârdan, comuna Brădeanu

Obiectiv de investitii

39

9

 

 

Grădinita PN nr. 1, comuna Gherăseni

Reabilitare

1

10

1

331

Grădinita PN satul Movila Oii, comuna Cilibia

Obiectiv de investitii

0

11

 

 

Grădinita PN satul Movila Oii, comuna Cilibia

Obiectiv de investitii

23

12

 

 

Grădinita PN nr. 1, comuna Gherăseni

Reabilitare

4

13

1

370

Grădinita PN satul Lopătari, comuna Lopătari

Reabilitare

0

14

 

 

Grădinita PN satul Lopătari, comuna Lopătari

Reabilitare

62

15

 

 

Grădinita PN nr. 1, comuna Gherăseni

Reabilitare

20

16

1

337

Grădinita PN satul Unguriu, comuna Unguriu

Obiectiv de investitii

0

17

 

 

Grădinita PN satul Unguriu, comuna Unguriu

Obiectiv de investitii

299

18

 

 

Grădinita PN nr. 1, comuna Gherăseni

Reabilitare

2

19

1

357

Grădinita PN satul Cândesti, comuna Vernesti

Reabilitare

0

20

 

 

Grădinita PN satul Cândesti, comuna Vernesti

Reabilitare

75

21

 

 

Grădinita PN nr. 1, comuna Gherăseni

Reabilitare

1

22

1

358

Grădinita PN satul Vernesti, comuna Vernesti

Reabilitare

0

23

 

 

Grădinita PN satul Vernesti, comuna Vernesti

Reabilitare

59

24

 

 

Grădinita PN nr. 1, comuna Gherăseni

Reabilitare

1

GALATI

25

1

495

Grup Scolar Industrial de Marină municipiul Galati

Reabilitare

0

26

 

 

Grup Scolar Industrial de Marină municipiul Galati

Reabilitare

100

27

 

 

Scoala cu clasele I-VIII satul Fântânele, comuna Scânteiesti

Reabilitare

100

28

 

 

Scoala cu clasele I-VIII nr. 12 „Miron Costin” municipiul Galati

Reabilitare

100

IASI

29

1

628

Scoala „Miron Martnovski” pentru structura din satul Vorovesti, comuna Miroslava

Reparatii capitale

0

30

 

 

Scoala „Miron Barnovschi” pentru structura din satul Vorovesti, comuna Miroslava

Reparatii capitale

137

 

ANEXA Nr. 2

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI TINERETULUI

Nr. crt.

Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 370/2008

Nr. pozitiei din anexa

la Hotărârea Guvernului

nr. 370/2008

Judetul/Denumirea unitătii de învătământ

Natura lucrării

Suma (mii lei)

ALBA

1

4

5

Grădinita PN satul Sâncel, comuna Sâncel

Obiectiv de investitii

0

2

 

 

Grădinita PN satul Sâncel, comuna Sâncel

Obiectiv de investitii

346

3

 

 

Scoala cu clasele I-IVsatul Pănade, comuna Sâncel

Reabilitare

32

4

 

 

Scoala cu clasele I-IVsatul Iclod, comuna Sâncel

Reabilitare

22

ARAD

5

4

53

Grădinita PN 2, comuna Simand

Obiectiv de investitii

0

6

 

 

Grădinita PN nr. 2, comuna Simand

Obiectiv de investitii

50

7

 

 

Scoala cu clasele I-VIII, comuna Seleus

Reabilitare

150

8

4

58

Scoala cu clasele I-VIII satul Sânmartin, comuna Macea

Obiectiv de investitii

0

9

 

 

Scoala cu clasele I-VIII satul Sânmartin, comuna Macea

Obiectiv de investitii

50

10

 

 

Scoala cu clasele I-VIII, comuna Seleus

Reabilitare

50

11

4

74

Grădinita PN satul Sânleani, comuna Livada

Reabilitare

0

12

 

 

Grădinita PN nr. 2 satul Sânleani, comuna Livada

Reabilitare

81

13

 

 

Scoala cu clasele I-VIII satul Moroda, comuna Seleus

Reabilitare

19

14

4

78

Scoala cu clasele I-VIII satul Iacobini, comuna Brazii

Reabilitare

0

15

 

 

Scoala cu clasele I-VIII satul Moroda, comuna Seleus

Reabilitare

100

ARGES

16

4

96

Liceul Teoretic „Ion Barbu” municipiul Pitesti

Obiectiv de investitii

0

17

 

 

Liceul Teoretic „Ion Barbu” municipiul Pitesti

Reabilitare

100

18

 

 

Grădinita cu program prelungit Costesti, orasul Costesti

Obiectiv de investitii

200

19

4

98

Scoala cu clasele I-VIII nr. 10 „Marin Preda” municipiul Pitesti

Obiectiv de investitii

0

20

 

 

Grup scolar - ateliere comuna Rucăr

Reabilitare

50

21

 

 

Grup scolar - sală sport comuna Rucăr

Reabilitare

50

22

 

 

Scoala cu clasele I-VIII comuna Rucăr

Reabilitare

100


Nr. crt.

Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 370/2008

Nr. pozitiei din anexa

la Hotărârea Guvernului

nr. 370/2008

Judetul/Denumirea unitătii de învătământ

Natura lucrării

Suma (mii lei)

23

 

 

Colegiul National „Al. Odobescu” - sală multimedia municipiul Pitesti

Reabilitare

200

24

5

48

Scoala cu clasele I-VIII satul Râncăciov, comuna Călinesti

Utilităti

0

25

 

 

Scoala cu clasele I-VIII satul Râncăciov, comuna Călinesti

Utilităti

144

26

 

 

Scoala cu clasele I-VIII Tigănesti, orasul Topoloveni

Reabilitare

60

27

5

49

Scoala cu clasele I-VIII satul Văleni, comuna Călinesti

Utilităti

0

28

 

 

Scoala cu clasele I-VIII satul Văleni, comuna Călinesti

Utilităti

101

29

 

 

Scoala cu clasele I-VIII Tigănesti, orasul Topoloveni

Reabilitare

67

30

5

58

Scoala cu clasele I-VIII satul Gorganu, comuna Călinesti

Utilităti

0

31

 

 

Scoala cu clasele I-VIII satul Gorganu, comuna Călinesti

Utilităti

82

32

 

 

Scoala cu clasele I-VIII Tigănesti, orasul Topoloveni

Reabilitare

28

BACĂU

33

1

75

Scoala cu clasele I-VIII satul Tarnita, comuna Oncesti

Obiectiv de investitii

0

34

 

 

Scoala cu clasele I-VIII satul Tarnita, comuna Oncesti

Reabilitare

200

35

4

184

Scoala cu clasele I-VIII satul Holt, comuna Letea Veche

Reparatii capitale

0

36

 

 

Scoala cu clasele I-VIII satul Holt, comuna Letea Veche

Reabilitare

100

37

4

154

Scoala cu clasele I-VIII nr. 2 satul Măgura, comuna Măgura

Reparatii capitale

0

38

 

 

Scoala cu clasele I-VIII nr. 2 satul Măgura, comuna Măgura

Reparatii capitale

80

39

 

 

Scoala cu clasele I-VIII „Emil Brăescu” satul Măgura, comuna Măgura

Reparatii capitale

70

40

2

8

Colegiul Economic „Ion Ghica” municipiul Bacău

Obiectiv de investitii, reabilitare si dotări

Investitionale

0

41

 

 

Colegiul Economic „Ion Ghica” municipiul Bacău

Obiectiv de investitii, reabilitare si dotări

investitionale

740

42

 

 

Colegiul National „Ferdinand I” municipiul Bacău

Reparatii capitale

230

43

 

 

Colegiul National „Stefan cel Mare” municipiul Bacău

Reparatii capitale

150

44

 

 

Scoala cu clasele I-VIII „G.M. Cancicov” municipiul Bacău

Reabilitare

80

45

 

 

Scoala cu clasele I-VIII „Alexandru cel Bun” municipiul Bacău

Reabilitare

600

46

2

7

Campus nou municipiul Bacău

Obiectiv de investitii si dotări investitionale

0

47

 

 

Campus nou municipiul Bacău

Obiectiv de investitii si dotări investitionale

910

48

 

 

Colegiul Tehnic „D. Mangeron” - cămin, municipiul Bacău

Reabilitare

700

49

 

 

Colegiul Economic „Ion Ghica” - cămin, municipiul Bacău

Reparatii capitale

50

50

 

 

Scoala cu clasele I-VIII „Alexandru cel Bun” municipiul Bacău

Reabilitare

100

51

 

 

Scoala cu clasele I-VIII „N. Iorga” municipiul Bacău

Reabilitare

40

52

1

79

Colegiul National „V Alecsandri” municipiul Bacău

Obiectiv de investitii

0

53

 

 

Colegiul National „V. Alecsandri” - corp nou, municipiul Bacău

Obiectiv de investitii

250


Nr. crt.

Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 370/2008

Nr. pozitiei din anexa

la Hotărârea Guvernului

nr. 370/2008

Judetul/Denumirea unitătii de învătământ

Natura lucrării

Suma (mii lei)

54

4

185

Scoala cu clasele I-VIII nr. 1 satul Pâncesti, comuna Pâncesti

Reparatii capitale

0

55

 

 

Scoala cu clasele I-VIII nr. 1 satul Pâncesti, comuna Pâncesti

Reabilitare

200

56

5

61

Scoala cu clasele I-VIII nr. 1 satul Pâncesti, comuna Pâncesti

Utilităti

0

57

 

 

Scoala cu clasele I-VIII nr. 1 satul Pâncesti, comuna Pâncesti

Reabilitare

193

58

5

62

Scoala cu clasele I-VIII satul Petresti, comuna Pâncesti

Utilităti

0

59

 

 

Scoala cu clasele I-VIII satul Petresti, comuna Pâncesti

Reabilitare

193

BIHOR

60

4

200

Scoala cu clasele I-VIII orasul Valea lui Mihai

Obiectiv de investitii

0

61

 

 

Scoala cu clasele I-VIII satul Avram Iancu, comuna Avram Iancu

Reabilitare

100

62

4

250

Scoala cu clasele I-VIII satul Voivozi, comuna Popesti

Reabilitare

0

63

 

 

Scoala cu clasele I-VIII satul Voivozi, comuna Popesti

Reabilitare

55

64

 

 

Scoala cu clasele I-IVsatul Varviz, comuna Popesti

Reabilitare

45

65

4

262

Scoala cu clasele I-VIII, satul Ioanis, comuna Finis

Reabilitare

0

66

 

 

Scoala cu clasele I-VIII satul Les, comuna Nojorid

Reabilitare

50

67

5

90

Scoala cu clasele I-VIII, satul Girisu de Cris, comuna Girisu de Cris

Utilităti

0

68

 

 

Scoala cu clasele I-VIII, satul Girisu de Cris, comuna Girisu de Cris

Utilităti

100

69

 

 

Scoala cu clasele I-VIII satul Les, comuna Nojorid

Utilităti

180

70

 

 

Scoala cu clasele I-VIII satul Văsad, comuna Curtuiseni

Utilităti

120

71

5

100

Scoala cu clasele I-VIII satul Pietroasa, comuna Pietroasa

Utilităti

0

72

 

 

Scoala cu clasele I-VIII satul Pietroasa, comuna Pietroasa

Utilităti

80

73

 

 

Scoala cu clasele I-IVsatul Alparea, comuna Osorhei

Utilităti

40

74

 

 

Scoala cu clasele I-IV+ Grădinita PN satul Cheriu, comuna Osorhei

Utilităti

40

75

 

 

Scoala cu clasele I-VIII satul Balc, comuna Balc

Utilităti

40

BISTRITA-NĂSĂUD

76

2

11

Colegiul National „Liviu Rebreanu” municipiul Bistrita

Obiectiv de investitii, reabilitare si dotări

investitionale

0

77

 

 

Colegiul National „Liviu Rebreanu” municipiul Bistrita

Obiectiv de investitii, reabilitare si dotări

investitionale

720

78

 

 

Scoala cu clasele I-VIII, comuna Chiuza

Reabilitare

40

79

 

 

Scoala cu clasele I-VIII satul Corvinesti, comuna Matei

Reabilitare

40

80

 

 

Scoala cu clasele I - IV satul Bistrita Bârgăului, comuna Bistrita Bârgăului

Reabilitare

150

81

 

 

Scoala cu clasele I-VIII satul Milas, comuna Milas

Reabilitare

100

82

 

 

Scoala cu clasele I-VIII satul Spermezeu, comuna Spermezeu

Reabilitare

100


Nr. crt.

Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 370/2008

Nr. pozitiei din anexa

la Hotărârea Guvernului

nr. 370/2008

Judetul/Denumirea unitătii de învătământ

Natura lucrării

Suma (mii lei)

83

 

 

Scoala cu clasele I-VIII satul Perisor, comuna Zagra

Reabilitare

200

84

 

 

Scoala cu clasele I-VIII corp I satul Livezile, comuna Livezile

Reabilitare

150

85

2

12

Colegiul National „Petru Rares” orasul Beclean

Obiectiv de investitii,

reabilitare si dotări

investitionale

0

86

 

 

Colegiul National „Petru Rares” orasul Beclean

Obiectiv de investitii,

reabilitare si dotări

investitionale

50

87

 

 

Scoala cu clasele I-VIII satul Zagra, comuna Zagra

Reabilitare

150

88

 

 

Scoala cu clasele I-VIII satul Micestii de Câmpie, comuna Micestii de Câmpie

Reabilitare

100

89

 

 

Scoala cu clasele I-IV+ Grădinita satul Dumbrava, comuna Livezile

Consolidare

100

90

 

 

Scoala cu clasele I-VIII satul Budesti, comuna Budesti

Reabilitare

70

91

 

 

Scoala cu clasele I-VIII satul Sânmihaiu de Câmpie, comuna Sânmihaiu de Câmpie

Reabilitare

125

92

 

 

Scoala cu clasele I-VIII satul Rebrisoara, comuna Rebrisoara

Reabilitare

100

93

 

 

Scoala cu clasele I-VIII satul Ilva Mare, comuna Ilva Mare

Reabilitare

130

94

 

 

Scoala generală + grădinita satul Tureac, comuna Tiha Bârgăului

Reabilitare

175

95

4

314

Grup Scolar de Informatică municipiul Bistrita

Reabilitare

0

96

 

 

Grup Scolar de Informatică municipiul Bistrita

Reabilitare

150

97

 

 

Grădinita PN satul Sant, comuna Sant

Obiectiv de investitii

11 0

98

 

 

Scoala cu clasele I-VIII satul Tigău, comuna Lechinta

Reabilitare

40

99

4

304

Scoala cu clasele I-VIII + grădinită satul Ghinda, municipiul Bistrita

Obiectiv de investitii

0

100

 

 

Scoala cu clasele I-VIII + grădinită satul Ghinda, municipiul Bistrita

Obiectiv de investitii

250

101

 

 

Grădinita PN satul Rodna, comuna Rodna

Reabilitare

50

102

4

325

Scoala cu clasele I-VIII satul Uriu, comuna Uriu

Reabilitare

0

103

 

 

Scoala cu clasele I-VIII satul Feldru, comuna Feldru

Reabilitare

50

104

4

326

Scoala cu clasele I-VIII satul Matei, comuna Matei

Reabilitare

0

105

 

 

Scoala cu clasele I-VIII satul Feldru, comuna Feldru

Reabilitare

50

106

5

102

Scoala cu clasele I-VIII „Iuliu Prodan” satul Chiochis, comuna Chiochis

Utilităti

0

107

 

 

Scoala generală cartier Sigmir municipiul Bistrita

Utilităti

11 4

108

 

 

Scoala cu clasele I-VIII satul Ocnita, comuna Teaca

Utilităti

50

109

 

 

Scoala cu clasele I-VIII satul Tigău, comuna Lechinta

Reabilitare

14

11 0

5

11 0

Scoala cu clasele I-VIII satul Dumbrăvita, comuna Spermezeu

Utilităti

0

111

 

 

Scoala cu clasele I-VIII satul Nepos, comuna Feldru

Utilităti

100

11 2

 

 

Scoala cu clasele I-IVsatul Dumbrăveni, comuna Ciceu-Giurgesti

Utilităti

79


Nr. crt.

Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 370/2008

Nr. pozitiei din anexa

la Hotărârea Guvernului

nr. 370/2008

Judetul/Denumirea unitătii de învătământ

Natura lucrării

Suma (mii lei)

11 3

5

11 4

Scoala cu clasele I-VIII satul Ilisua, comuna Uriu

Utilităti

0

11 4

 

 

Scoala cu clasele I-VIII satul Tagu, comuna Budesti

Utilităti

25

11 5

 

 

Scoala cu clasele I-VIII „Sever Pop” satul Poiana Ilvei, comuna Poiana Ilvei

Utilităti

100

11 6

 

 

Scoala de Arte si Meserii satul Rebra, comuna Rebra

Utilităti

17

BOTOSANI

11 7

4

339

Scoala cu clasele I-IVsatul Bălusenii Noi, comuna Băluseni

Reabilitare

0

11 8

 

 

Scoala cu clasele I-IVsatul Bălusenii Noi, comuna Băluseni

Reabilitare

95

11 9

 

 

Scoala cu clasele I-VIII nr. 1 - corp A+B satul Suharău, comuna Suharău

Utilităti

55

120

4

361

Scoala cu clasele I-VIII satul Codreni, comuna Mileanca

Reabilitare

0

121

 

 

Scoala cu clasele I-VIII nr. 1 satul Vânători, comuna Gorbănesti

Reabilitare

200

122

5

133

Scoala cu clasele I-VIII satul Hiliseu-Horia, comuna Hiliseu

Utilităti

0

123

 

 

Scoala cu clasele I-VIII satul Hiliseu-Horia, comuna Hiliseu

Utilităti

22

124

 

 

Scoala cu clasele I-VIII nr. 1 - corp A+B satul Suharău, comuna Suharău

Utilităti

75

125

 

 

Scoala cu clasele I-VIII satul Negreni, comuna Stiubieni

Reabilitare

50

126

 

 

Scoala cu clasele I-IVsatul Zăicesti, comuna Băluseni

Reabilitare

15

127

2

13

Grup Scolar „Elie Radu” municipiul Botosani

Obiectiv de investitii, reabilitări si dotări

investitionale

0

128

 

 

Grup Scolar „Elie Radu” municipiul Botosani

Obiectiv de investitii, reabilitări si dotări

investitionale

300

129

 

 

Scoala cu clasele I-VIII satul Smârdan, comuna Suharău

Reabilitare

270

130

 

 

Scoala cu clasele I-IVsatul Zăicesti, comuna Băluseni

Reabilitare

60

131

 

 

Scoala cu clasele I-VIII nr. 5 municipiul Dorohoi - sală de sport

Reabilitare

300

132

 

 

Grup scolar orasul Darabani

Reabilitare

20

133

 

 

Grădinita cu PN nr. 7 municipiul Botosani

Reabilitare

50

134

2

15

Grup scolar, comuna Sulita

Obiectiv de investitii si dotări investitionale

0

135

 

 

Grup scolar, comuna Sulita

Obiectiv de investitii si dotări investitionale

1000

136

 

 

Colegiul National „Gr. Ghica Vv.” municipiul Dorohoi

Reabilitare

300

137

3

13

Grup Scolar „Dr. M. Ciucă” orasul Săveni

Obiectiv de investitii, reabilitări si dotări

investitionale

0

138

 

 

Grup Scolar „Dr. M. Ciucă” orasul Săveni

Obiectiv de investitii, reabilitări si dotări

investitionale

500

139

 

 

Scoala cu clasele I-VIII satul Hulub, comuna Dângeni

Reabilitare

200

 

Continuarea în pagina a 2-a