MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 176 (XX) - Nr. 799            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Vineri, 28 noiembrie 2008

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

            30. - Hotărâre privind aprobarea Strategiei nationale de apărare a tării

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            931. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 970/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Bihor, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Bihor

 

            1.483. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.314/2008 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru finantarea lucrărilor de forare si de echipare a forajelor destinate alimentării cu apă a locuintelor reconstruite/strămutate ca urmare a calamitătilor naturale produse în comuna Mogosesti-Siret, judetul Iasi

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            1.920. - Ordin al ministrului sănătătii publice privind modificarea Ordinului ministrului sănătătii publice nr. 318/2008 pentru aprobarea criteriilor privind includerea, neincluderea sau excluderea medicamentelor în/din Lista cu denumiri comune internationale ale medicamentelor de care beneficiază asiguratii, cu sau fără contributie personală, a documentatiei care trebuie depusă de solicitanti în vederea includerii unui medicament în această listă si a procedurii de lucru a Comisiei de strategie terapeutică


 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Strategiei nationale de apărare a tării

 

            Având în vedere solicitarea Presedintelui României, adresată celor două Camere ale Parlamentului, pentru aprobarea Strategiei nationale de apărare a tării,

            în temeiul prevederilor art. 65 alin. (2) lit. f) din Constitutia României, republicată, ale art. 5 din Legea nr. 473/2004 privind planificarea apărării si ale art. 1 pct. 27 din Regulamentul sedintelor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului,

 

            Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Articol unic. - Se aprobă Strategia natională de apărare a tării, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 4 noiembrie 2008, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

ILIE SÂRBU

 

Bucuresti, 4 noiembrie 2008.

Nr. 30.

 

ANEXĂ

 

STRATEGIA NATIONALĂ DE APĂRARE A TĂRII

 

            Strategia natională de apărare a tării a fost elaborată pe baza prevederilor Legii nr. 473/2004 privind planificarea apărării nationale.

            Conform aceleiasi legi, Ministerul Apărării va elabora, pornind de la prevederile Strategiei nationale de apărare a tării, Carta albă a apărării. Aceasta va include obiectivele politicii de apărare, măsurile si actiunile avute în vedere pentru îndeplinirea acestora. De asemenea, documentul va mai prezenta structura de forte actuală si viitoare, misiunile si cerintele specifice pentru Armata României, precum si resursele care urmează să fie asigurate anual în vederea generării capabilitătilor militare necesare îndeplinirii misiunilor Armatei.

            În conformitate cu aceeasi lege, Statul Major General va elabora Strategia militară a României, care va cuprinde identificarea potentialelor riscuri si amenintări militare la adresa securitătii nationale, definirea obiectivelor militare nationale, stabilirea conceptelor strategice si operationale pentru îndeplinirea acestor obiective si a misiunilor Armatei.

            Institutiile participante la redactarea proiectului Strategiei nationale de apărare a tării au fost cele stabilite prin Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 62/2006.

            România este un stat national, suveran, independent, unitar si indivizibil, cu democratie consolidată si economie de piată functională, care urmăreste promovarea si protejarea intereselor sale în acord cu calitatea de membru activ al comunitătii internationale.

România este parte a comunitătii europene si euroatlantice, angajată în promovarea democratiei si libertătii pentru o lume mai sigură si stabilă. Statul român îsi asumă toate responsabilitătile care decurg din statutul de membru al Uniunii Europene si al Organizatiei Tratatului   Atlanticului de Nord, precum si pe cele derivate din parteneriatele strategice la care România este parte.

 

CAPITOLUL 1

Cadrul general si fundamentele Strategiei nationale de apărare a tării

 

Strategia natională de apărare a tării se fundamentează pe prevederile Constitutiei României si ale legislatiei nationale în domeniul apărării si securitătii si este armonizată cu Strategia Europeană de Securitate, Conceptul strategic al NATO, precum si cu documentele relevante în domeniul apărării ale celor două organizatii.

Apărarea reprezintă o componentă esentială a securitătii nationale. Strategia natională de apărare a tării stabileste

obiectivele, directiile de actiune si prioritătile în domeniul apărării, contribuind la realizarea cadrului general al promovării si apărării intereselor de securitate.

Dezvoltarea prezentei strategii are la bază liniile directoare stabilite prin Strategia de securitate natională a României, aprobată de Consiliul Suprem de Apărare a Tării în aprilie 2006, în mod particular interesele si obiectivele nationale de securitate, evaluarea mediului international de securitate, precum si identificarea potentialelor riscuri, amenintări si vulnerabilităti.


1.1. Valorile si interesele nationale

Principalele valori care fundamentează existenta si prosperitatea statului român sunt: democratia, libertatea, egalitatea si suprematia legii; respectul pentru demnitatea omului, pentru drepturile si libertătile sale fundamentale; responsabilitatea civică; pluralismul politic; proprietatea si economia de piată; solidaritatea cu natiunile democratice; pacea si cooperarea internatională; dialogul si comunicarea dintre civilizatii.

Pe baza acestor valori, interesele nationale sunt: mentinerea integritătii, unitătii, suveranitătii, independentei si indivizibilitătii statului român; îndeplinirea responsabilă a obligatiilor si rolului ce decurg din statutul de membru al NATO si al Uniunii Europene; dezvoltarea unei economii de piată competitive, dinamice si performante; modernizarea radicală a sistemului de educatie si valorificarea eficientă a potentialului uman, stiintific si tehnologic, precum si a resurselor naturale; cresterea bunăstării cetătenilor, a nivelului de trai si de sănătate a populatiei; afirmarea si protejarea culturii, identitătii nationale si vietii spirituale, în contextul participării active la constructia identitătii europene.

1.2. Mediul de securitate. Premise si oportunităti strategice

În vederea apărării si promovării intereselor nationale, trebuie avută în vedere complexitatea mediului de securitate, aflat într-o continuă schimbare. La formele clasice de riscuri si vulnerabilităti regionale se adaugă noi amenintări asimetrice, neconventionale si transfrontaliere care se amplifică în intensitate si ca arie de manifestare. O agresiune conventională pe scară largă împotriva spatiului euroatlantic rămâne în continuare foarte improbabilă pe termen mediu. Terorismul international, precum si proliferarea armelor de distrugere în masă vor reprezenta principalele amenintări asimetrice la adresa securitătii internationale. Instabilitatea datorată crizelor si conflictelor regionale, respectiv potentialul de activare a unor conflicte „înghetate”, disponibilitatea crescută a noilor tipuri de arme conventionale, crima organizată transfrontalieră, folosirea în scopuri distructive a noilor tehnologii, întreruperea fluxului de resurse vitale, migratia ilegală si efectele dezastrelor naturale vor fi cele mai probabile provocări pe termen mediu. Guvernarea ineficientă este un alt pericol pentru exercitarea drepturilor si libertătilor fundamentale ale omului si afectează îndeplinirea obligatiilor internationale ale unor state, existând riscul producerii unor crize umanitare cu impact transfrontalier. Aceste amenintări sunt interrelationate, cel mai mare pericol la adresa vietii si libertătii oamenilor, a democratiei si a celorlalte valori fundamentale pe care se întemeiază comunitatea statelor democratice fiind reprezentat de terorismul international, structurat în retele transfrontaliere care pot dispune de arme de distrugere în masă.

Riscurile si amenintările la adresa securitătii nationale pot fi amplificate de existenta unor vulnerabilităti si disfunctionalităti, între care următoarele fenomene sunt generatoare de preocupări sau pericole: dependenta accentuată de unele resurse vitale greu accesibile; tendintele negative persistente în plan demografic si migratia masivă; nivelul ridicat al stării de insecuritate socială, persistenta stării de sărăcie cronică si accentuarea diferentelor sociale; proportia redusă, fragmentarea si rolul încă insuficient al clasei de mijloc în organizarea vietii economico-sociale; fragilitatea spiritului civic si a solidaritătii civice; infrastructura slab dezvoltată si insuficient protejată; starea precară si eficienta redusă a sistemului de asigurare a sănătătii populatiei; carentele organizatorice, insuficienta resurselor si dificultătile de adaptare a sistemului de învătământ la cerintele societătii; organizarea inadecvată si precaritatea resurselor alocate pentru managementul situatiilor de criză; angajarea insuficientă a societătii civile în dezbaterea si solutionarea problemelor de securitate.

Având în vedere evolutiile din mediul strategic international, asigurarea securitătii depăseste sfera de responsabilitate a unei singure tări si nu mai poate fi asigurată numai prin mijloace clasice de tip militar. Noul context international si diversificarea riscurilor si amenintărilor asimetrice la adresa securitătii au determinat trecerea de la apărarea strict teritorială la cea colectivă, precum si extinderea tipurilor de misiuni si operatii militare. Operatiile militare nu mai au astăzi o delimitare geografică strictă, determinată de granitele statelor sau ale aliantelor, putând fi desfăsurate în orice parte a globului, oricând va fi nevoie si într-un timp de reactie foarte scurt.

În acest context, sistemul de apărare colectivă, politica externă si de securitate comună, parteneriatele, cooperarea si implicarea în initiativele regionale, relatiile bilaterale, participarea activă la operatiile multinationale din diverse teatre constituie cadrul de manifestare a Strategiei nationale de apărare a tării.

În acelasi timp, asigurarea securitătii si apărării nationale presupune valorificarea oportunitătilor pe care mediul strategic le prezintă. Astfel, România dispune de următoarele oportunităti strategice:

- apartenenta la NATO (garantia majoră de securitate natională), ceea ce conferă României dreptul de a participa la procesele decizionale aliate privind răspunsul la provocările actuale ale securitătii internationale;

- apartenenta la Uniunea Europeană si participarea la dezvoltarea politicii europene de securitate si apărare;

- dezvoltarea parteneriatelor strategice în spiritul avantajului reciproc;

- procesul de dezvoltare a politicilor NATO si Uniunii Europene în zona balcanică, Caucaz, Asia Centrală si Orientul Mijlociu, context în care pozitia geostrategică a României devine un reper important;

- dezvoltarea unor proiecte energetice de interes european si global în regiunea extinsă a Mării Negre;

- interesul statelor din zona Mării Negre pentru mecanisme de securitate cooperativă si asistentă în domeniul reformei sectorului de securitate.

 

CAPITOLUL 2

Obiectivele strategice ale apărării nationale

 

            Obiectivele strategice ale apărării nationale sunt stabilite pe baza prevederilor Strategiei de securitate natională a României si răspund necesitătii de promovare a intereselor nationale, combaterii amenintărilor asimetrice, reducerii riscurilor si diminuării vulnerabilitătilor interne.

Obiectivele strategice ale apărării nationale sunt:

- consolidarea profilului României în cadrul NATO;

- dezvoltarea contributiei României la Politica europeană de securitate si apărare, în calitate de membru al Uniunii Europene;

- angajarea în lupta împotriva terorismului si combaterea proliferării armelor de distrugere în masă;


- cresterea contributiei la asigurarea securitătii si stabilitătii regionale;

- transformarea capacitătii de apărare a României.

2.1. Consolidarea profilului României în cadrul NATO

NATO rămâne principala structură de apărare colectivă în spatiul european si euroatlantic, reprezentând pentru România cea mai importantă garantie de securitate.

România consideră că apărarea colectivă trebuie să rămână misiunea centrală a NATO, apreciind, în acelasi timp, că avem nevoie de o Aliantă flexibilă, capabilă să desfăsoare eficient o gamă largă de misiuni, atât în interiorul, cât si în afara zonei euroatlantice, inclusiv de sprijin al eforturilor de stabilizare derulate de alte organizatii regionale sau internationale.

România va contribui la consolidarea relatiei transatlantice, esentială pentru realizarea obiectivelor si rolului NATO, precum si pentru extinderea ariei de stabilitate si democratie în Europa si regiunile învecinate. România va actiona constant în sprijinul coeziunii NATO si dezvoltării parteneriatului Aliantei cu Uniunea Europeană.

România va sprijini continuarea politicii „usilor deschise” a NATO si aderarea la Aliantă a altor state care doresc si sunt în măsură să contribuie la promovarea principiilor, valorilor si obiectivelor NATO, acest proces având un efect stabilizator asupra întregului continent.

Alianta se află în proces de transformare, atât la nivel politic, prin adâncirea dialogului politic în cadrul Aliantei si eficientizarea procesului decizional, cât si militar. Dezvoltările în materie de capabilităti sunt o prioritate constantă. România este parte activă a acestui proces prin:

• continuarea îndeplinirii responsabilitătilor rezultate din obiectivele de securitate aferente conceptului strategic al Aliantei;

• continuarea operationalizării fortelor puse la dispozitia Aliantei;

• participarea la întregul spectru de misiuni si operatii NATO (apărare colectivă, prevenirea conflictelor, managementul crizelor, interventie umanitară, sprijin pentru stabilizare si reconstructie);

• participarea la dezvoltările conceptuale privind procesul de transformare;

• contributia la initiativele aliate privind capabilitătile, printre acestea figurând Forta de răspuns a NATO si Angajamentele de la Praga privind capabilitătile;

• asigurarea, printr-o strategie interinstitutională eficientă, a personalului si a resurselor necesare pentru încadrarea posturilor asumate de România în cadrul NATO;

• contributia financiară la bugetele civil, militar si Programul NATO de Investitii în Domeniul Securitătii (NSIP);

• asistentă acordată tărilor partenere.

În vederea atragerii si utilizării la nivel national a unor resurse comune aliate pentru realizarea unor proiecte de infrastructură, se impune dezvoltarea cadrului legislativ, precum si implementarea procedurilor specifice NSIP.

2.2. Dezvoltarea contributiei la Politica europeană de securitate si apărare

Prin dobândirea calitătii de membru al Uniunii Europene, România este conectată direct si ireversibil la valorile democratiei europene. În contextul demersurilor pentru integrare, eforturile României urmăresc convergenta liniilor principale ale politicii sale externe cu prevederile Politicii externe

si de securitate comună a Uniunii Europene (PESC), aceasta sprijinindu-se nemijlocit pe Politica europeană de securitate si apărare (PESA).

Ca membru al Uniunii Europene, demersurile românesti în sfera securitătii europene urmăresc afirmarea profilului strategic al României. Acest profil strategic generează responsabilităti suplimentare pentru politica de securitate si apărare a României, cu relevantă pentru securitatea întregii Uniuni.

În vederea conectării depline la dimensiunea de securitate si apărare a Uniunii Europene, se vor urmări:

• sporirea contributiei la capabilitătile militare si civile;

• dezvoltarea contributiei la consolidarea capacitătii de răspuns rapid a Uniunii Europene, inclusiv prin participarea la grupurile tactice de luptă;

• consolidarea participării la operatiile de gestionare a crizelor;

• implicarea activă în activitătile si programele Agentiei Europene de Apărare (EDA);

• încadrarea posturilor alocate României în structurile specifice ale Uniunii Europene.

România va sustine promovarea unui rol activ al Uniunii Europene în gestionarea crizelor din zonele de instabilitate din proximitatea sa (statele din Balcanii de Vest, zona Mării Negre, conflictele înghetate din Europa de Est si Caucaz), dar si în alte zone de importantă strategică pentru politica externă a României.

2.3. Angajarea în lupta împotriva terorismului si combaterea proliferării armelor de distrugere în masă

România este parte a eforturilor internationale de luptă împotriva terorismului, urmărind prin aceasta asigurarea securitătii nationale. România consideră că numai printr-o strategie proactivă actiunile retelei internationale teroriste pot fi combătute si reduse, iar regimurile si actorii care le sustin, descurajati. În acest sens, România va actiona prin toate metodele legitime, împreună cu statele aliate si partenere, în spiritul măsurilor puse în practică de comunitatea internatională. România va continua să participe la procesele de stabilizare si reconstructie din Irak si Afganistan, împreună cu aliatii, până la atingerea de către aceste state a capacitătii de autosustinere.

În plan intern, este necesară optimizarea sistemului national de prevenire si combatere a terorismului, care trebuie să asigure, într-o viziune unitară, cooperarea interinstitutională si transsectorială destinată îndeplinirii optime a tuturor sarcinilor subsumate actiunii nationale în domeniu. În acest scop, se va actiona pentru:

• cunoasterea, anticiparea, prevenirea si contracararea, monitorizarea si evaluarea permanentă a tuturor riscurilor si amenintărilor, respectiv a vulnerabilitătilor care pot afecta securitatea natională;

• protejarea teritoriului national, a populatiei, facilitătilor si a obiectivelor românesti din interior si din exterior de activitătile asociate terorismului;

• coordonarea eforturilor nationale de prevenire si combatere a fenomenului terorist cu partenerii strategici, organizatii si alte forme structurale de cooperare antiteroristă între state, în primul rând cu cele instituite în cadrul NATO si al Uniunii Europene;

• optimizarea capabilitătilor militare pentru îndeplinirea operatiilor multinationale de stabilizare si reconstructie în sprijinul luptei împotriva terorismului.


Riscul achizitionării sau producerii de către grupuri teroriste a armelor de distrugere în masă necesită îmbunătătirea politicilor nationale de contraproliferare si neproliferare, perfectionarea sistemului national de control în concordantă cu mecanismele si procesele dezvoltate în cadrul NATO si al Uniunii Europene.

România este stat neposesor de arme nucleare, care promovează activ în plan international principiile neproliferării si dezarmării nucleare, fiind stat-parte la toate documentele internationale care reglementează acest domeniu.

Conform prevederilor Tratatului de neproliferare nucleară, România se angajează să nu primească din partea nimănui arme nucleare sau dispozitive nucleare si să nu detină controlul asupra unor asemenea arme sau dispozitive, direct sau indirect. România sustine includerea în acest regim a tuturor statelor care detin arme nucleare sau capacităti de producere a acestora, în vederea diminuării riscului de proliferare.

Statul român îsi dezvoltă politica natională în acest domeniu prin constituirea de sisteme, mecanisme si proceduri integrate si coerente care să sustină lupta împotriva terorismului si proliferării armelor de distrugere în masă, în cooperare cu structuri similare din statele europene, aliate si partenere.

România va urmări în continuare o cât mai bună integrare a activitătii desfăsurate de tara noastră în forurile care discută subiecte de interes pentru agenda de dezarmare si neproliferare nucleară, precum si în cadrul reuniunilor prilejuite de alte forme de cooperare în domeniu.

2.4. Cresterea contributiei specifice la asigurarea securitătii si stabilitătii regionale

România este implicată în securitatea si stabilitatea regională pe următoarele paliere complementare:

• participarea la procesul de definire si implementare a politicilor stabilizatoare, de cooperare si asistentă de securitate ale NATO si Uniunii Europene în Europa Centrală, de Est si de Sud-Est;

• consolidarea rolului de furnizor de stabilitate si securitate în regiunea Balcanilor, în zona extinsă a Mării Negre si în spatiul ex-sovietic;

• participarea activă a României în cadrul diferitelor initiative regionale si subregionale de cooperare în domeniul securitătii;

• participarea la misiunile de securitate conduse de NATO sau Uniunea Europeană si/sau sub mandat ONU sau OSCE.

Tara noastră sustine dezvoltarea în regiunea extinsă a Mării Negre a unor politici ale NATO si Uniunii Europene care să sprijine procesele de stabilizare economică si socială, precum si întărirea securitătii frontierelor pentru statele din regiune.

Se vor urmări, cu prioritate, dezvoltarea relatiilor bilaterale cu statele din regiunea extinsă a Mării Negre si Balcani, dezvoltarea de programe de asistentă acordată statelor interesate din regiune în domeniul reformei sectorului de apărare si dezvoltarea initiativelor de cooperare bilaterală si multinatională în regiune.

2.5. Transformarea capacitătii de apărare a României

Capacitatea de apărare rezultă din actiuni coordonate, în principal în domeniile militar, sigurantă si ordine publică si informatii, precum si economic, administratie publică la nivel central si local, educatie, sănătate, infrastructură si comunicatii, mediu.

Abordarea integrată a procesului de transformare va urmări cu prioritate:

• cresterea ponderii dimensiunii anticipative din cadrul mecanismelor decizionale;

• cresterea interoperabilitătii interinstitutionale prin transformare organizatională;

• optimizarea managementului integrat al resurselor disponibile;

• pregătirea profesională continuă a personalului;

• continuarea procesului de modernizare a infrastructurii de retea si informatională;

• asigurarea complementaritătii capabilitătilor specifice de apărare;

• dezvoltarea interfetelor de cooperare în cadrul programelor interagentii.

Transformarea reprezintă un proces continuu de dezvoltare, adaptare si integrare de noi concepte, strategii, doctrine, sisteme manageriale si capabilităti, care urmăreste cresterea capacitătii de apărare în vederea satisfacerii nevoilor de securitate ale tării. Acest proces este corelat cu transformarea la nivelul Aliantei Nord-Atlantice si evolutiile specifice la nivelul politicii europene de securitate si apărare.

Transformarea capacitătii de apărare reprezintă conditia sine qua non pentru realizarea celorlalte obiective strategice ale apărării.

 

CAPITOLUL 3

Directiile de actiune în domeniul apărării

 

3.1. Lupta împotriva terorismului

Eforturile României în acest sens vor viza simultan:

- protejarea teritoriului national, a populatiei si obiectivelor autohtone, a rezidentilor si obiectivelor străine de manifestări de natură teroristă, respectiv prevenirea si/sau diminuarea riscurilor specifice la adresa securitătii României prin activităti institutionalizate, inclusiv informative;

- continuarea si aprofundarea implicării la nivel global si regional în prevenirea si combaterea terorismului prin: participarea la operatii multinationale, sprijinirea guvernelor si institutiilor de securitate si apărare în lupta împotriva terorismului, asistentă complexă în procesul de prevenire, contracarare si reconstructie postconflict.

Directiile de actiune pentru îndeplinirea acestui obiectiv sunt:

- dezvoltarea capacitătilor structurilor nationale cu responsabilităti în domeniul prevenirii si combaterii terorismului;

- întărirea măsurilor si actiunilor specifice pentru anticiparea, descurajarea si contracararea actiunilor teroriste;

- perfectionarea sistemului de protectie a infrastructurii critice;

- asigurarea interoperabilitătii în domeniul prevenirii si combaterii terorismului;

- perfectionarea pregătirii personalului responsabil cu activitătile de prevenire si combatere a terorismului.

România va continua implementarea prevederilor Strategiei Uniunii Europene de luptă împotriva terorismului si va coopera cu aliatii în vederea consolidării capacitătii NATO de luptă împotriva terorismului.

3.2. Combaterea proliferării armelor de distrugere în masă

Proliferarea armelor de distrugere în masă asociată cu recrudescenta amenintărilor teroriste constituie provocări pentru întreaga comunitate internatională. Eficienta sistemului de apărare a tării este dată si de gradul de implicare în eforturile internationale si regionale de diminuare a amenintărilor de această natură.

Principalele directii de actiune vor viza:

- participarea activă a României în cadrul regimurilor internationale de neproliferare si control al exporturilor;

- respectarea obligatiilor si a angajamentelor pe care România si le-a asumat prin tratate, conventii si aranjamente internationale în domeniu;

- cresterea eficientei privind controlul exporturilor si importurilor de produse militare si cu dublă utilizare în vederea combaterii acumulărilor destabilizatoare de armamente conventionale;

- întărirea cooperării internationale si interinstitutionale în vederea combaterii proliferării armelor de distrugere în masă;

- amplificarea sprijinului de specialitate acordat statelor din regiunea extinsă a Mării Negre în scopul elaborării sau consolidării sistemelor nationale de control al exporturilor de produse strategice;

- participarea la activitătile si actiunile vizând blocarea accesului ilegal al unor state si organizatii la armele de distrugere în masă.

România va consolida dialogul cu statele membre ale Uniunii Europene si SUA în domeniul controlului exporturilor strategice.

De asemenea, România va promova si va continua să participe la initiative menite să dezvolte capacitatea statelor de a răspunde la amenintările legate de proliferarea armelor de distrugere în masă, pe baza expertizei si experientei dobândite prin asumarea unor responsabilităti importante la nivel regional si international.

3.3. Transformarea militară

Obiectivul principal al transformării militare este realizarea de capabilităti cu un grad ridicat de sustenabilitate si interoperabilitate, flexibile, mobile, usor de desfăsurat în teatru, în măsură să participe la întreaga gamă de operatii si misiuni ale NATO, la operatiile UE si ale altor organizatii internationale, precum si la măsuri de tip „coalitie”.

Principalele directii de actiune în domeniul transformării militare sunt:

- finalizarea revizuirii structurii de forte si a procesului de operationalizare;

- cresterea calitătii vietii personalului militar si civil si a nivelului de pregătire a acestuia;

- respectarea angajamentelor în domeniul capabilitătilor, asumate fată de NATO si Uniunea Europeană;

- implementarea noului model de management al resurselor umane;

- continuarea eficientizării sistemului de planificare multianuală a resurselor;

- optimizarea sistemului de achizitii în domeniul militar în vederea înzestrării fortelor armate cu echipamente moderne si performante;

- dezvoltarea elementelor de infrastructură care să asigure capacităti de dislocare, stationare si antrenament pentru fortele nationale si cele aliate, conform conceptului de Sprijin al natiunii gazdă (HNS);

- aplicarea lectiilor învătate referitoare la revolutia în afacerile militare;

- crearea unor structuri de comandă si control flexibile;

- valorificarea superioară a tehnologiilor specifice;

- dezvoltarea sistemului de informatii pentru apărare;

- dezvoltarea pe baza standardelor NATO si ale Uniunii Europene a retelelor de comunicatii si informatice ale tuturor structurilor implicate în sistemul national de apărare si interconectarea acestora cu Sistemul general de comunicatii NATO (NGCS);

- punerea accentului pe capacitatea de a desfăsura operatii în retea.

Fortele vor fi pregătite diferentiat si diversificat, pentru misiuni clasice si neconventionale, orientate spre obiective, în rândul cărora misiunile antiteroriste, respectiv cele de contraproliferare, contrainsurgentă si reconstructie postconflict vor avea o pondere însemnată. De asemenea, va fi acordată o atentie deosebită cooperării cu organizatiile neguvernamentale, entităti care joacă un rol tot mai important în actualele operatii de stabilizare si reconstructie. De asemenea, vor fi mentinute si dezvoltate capacităti adecvate de interventie umanitară, în sprijinul autoritătilor publice, în cazul unor urgente civile.

3.4. Managementul crizelor

Pentru a actiona eficient pe întreg spectrul de crize, de la măsurile de prevenire a crizelor până la apărarea colectivă, România are în vedere implementarea sistemului national integrat de gestionare a crizelor.

Acest sistem va urmări asigurarea unui nivel optim de pregătire si planificare operatională si functionalitate a tuturor structurilor de decizie si executie cu responsabilităti în domeniu, pentru gestionarea întregului spectru al crizelor interne sau externe. În acelasi timp, sistemul va avea capacitatea de a răspunde adecvat diferitelor situatii de criză, asigurând autonomia subsistemelor componente, astfel încât acestea să poată deveni operationale si să reactioneze în functie de natura si amploarea crizei.

O componentă esentială a functionării eficiente a sistemului national de management al crizelor o reprezintă angajarea populatiei în sustinerea efortului de reconstructie si managementul consecintelor în urma unor situatii de criză sau urgente civile. De asemenea, autoritătile locale au un rol major în pregătirea populatiei pentru situatii de criză si în gestionarea interventiilor, prin asigurarea resurselor umane, materiale si financiare necesare.

Ca directii principale de actiune, se vor urmări:

- armonizarea legislativă si procedurală cu gestionarea crizelor si a urgentelor civile în NATO si Uniunea Europeană, prin aplicarea politicilor si instrumentelor NATO în domeniu, precum si prin participarea la operatiile Uniunii Europene de gestionare a crizelor;

- perfectionarea sistemului national de management al crizelor;

- pregătirea populatiei pentru situatii de criză si de urgente civile.

3.5. Informatii pentru apărare

Activitatea de informatii pentru apărare contribuie la realizarea securitătii nationale si reprezintă ansamblul de măsuri si actiuni desfăsurate de structuri specializate în scopul informării oportune a factorilor de decizie.

Constituirea comunitătii de informatii reprezintă directia majoră a procesului de dezvoltare a activitătii de informatii la nivel national. Înfiintarea si consolidarea pe baze formale a unei comunităti nationale de informatii asigură cadrul organizatoric


de functionare integrată a institutiilor de informatii si securitate. Pentru asigurarea unei activităti coerente de informatii la nivel national, comunitatea de informatii va asigura coordonarea si eliminarea redundantelor în activitătile specifice.

Comunitatea de informatii asigură o functionare în parteneriat institutionalizat a serviciilor de informatii si securitate, care îsi păstrează atributiile si misiunile specifice, concomitent cu o mai bună coordonare a activitătii de informatii la nivel strategic.

Comunitatea de informatii permite îndeplinirea misiunilor specifice, respectiv functionarea independentă a elementelor acesteia, concomitent cu constituirea la nivel national a unor capacităti de informatii care pot fi folosite în comun. De asemenea, asigură interoperabilitatea si dezvoltarea sistemelor adecvate de comunicatii necesare schimbului de informatii eficient între elementele acesteia.

Pentru asigurarea unui caracter proactiv al activitătii de informatii pentru apărare, directiile de actiune specifice vor include:

- promovarea si apărarea, pe plan extern, a intereselor nationale;

- dezvoltarea capacitătilor strategice de culegere de informatii si de analiză multisursă;

- adaptarea permanentă a fluxului informativ pentru sprijinul eficient al fundamentării deciziilor;

- cresterea eficientei activitătii informativ-operative si orientarea acesteia pe priorităti si domenii ale amenintărilor TESSOC (terorism, spionaj, sabotaj, subversiune, crimă organizată);

- dezvoltarea raporturilor de colaborare cu institutiile de informatii si securitate atât la nivel national, bilateral, cât si în cadrul NATO si al Uniunii Europene;

- asigurarea securitătii informatiilor clasificate în confor­mitate cu cerintele standardelor nationale, ale NATO si ale Uniunii Europene;

- perfectionarea cadrului normativ si procedural în domeniul informatiilor, contrainformatiilor si securitătii si armonizarea acestuia cu reglementările NATO si ale Uniunii Europene.

3.6. Economia si industria de apărare

Cresterea economică durabilă si progresul tehnologic sunt factori cheie ai garantării securitătii României. Asigurarea dezvoltării economice durabile a tării contribuie atât la cresterea nivelului de securitate individuală a cetătenilor, cât si la asigurarea resurselor necesare pentru continuarea reformei si modernizarea sectorului de securitate si apărare.

Industria de apărare, parte componentă a industriei nationale, joacă un rol important în sustinerea procesului de constructie si dezvoltare a capabilitătilor de apărare.

În acest sens, se vor urmări cu prioritate următoarele directii de actiune:

- finalizarea restructurării în vederea eficientizării activitătilor pe criterii de rentabilitate;

- corelarea cu dinamica procesului de transformare a capacitătii de apărare, precum si cu nevoile reale ale sistemului national de securitate si apărare;

- modernizarea si retehnologizarea capacitătilor de productie militară, inclusiv prin cooperarea cu firme de profil, în mod prioritar, din tări membre NATO si ale Uniunii Europene;

- conectarea la programele si proiectele Agentiei europene de apărare (EDA) în domeniul cercetării, tehnologiilor si armamentelor.

3.7. Educatia

Punerea în valoare si dezvoltarea potentialului cultural, stiintific si uman de care dispune România constituie o componentă si o resursă esentială a securitătii si modernizării societătii românesti.

Vor fi avute în vedere următoarele directii principale de actiune:

- îmbunătătirea procesului de cercetare si dezvoltare în domenii cu impact asupra politicii de securitate si apărare;

- participarea la programe si proiecte internationale, europene si bilaterale în domenii de vârf ale stiintei si tehnologiei;

- armonizarea învătământului militar cu politicile nationale din domeniul educatiei si asigurarea specialistilor de înaltă clasă, conform standardelor cerintelor de securitate si apărare a tării, precum si ale celor din armatele statelor membre NATO;

- pregătirea populatiei pentru situatii de criză si de urgente civile;

- promovarea culturii de securitate în parteneriat cu societatea civilă.

3.8. Mediul

Apărarea trebuie să acorde o importantă deosebită protectiei mediului, o coordonată esentială a îmbunătătirii vietii populatiei si a cresterii prosperitătii cetătenilor.

Garantarea securitătii ecologice a tării se va realiza prin:

- consolidarea cadrului legislativ si adaptarea la normele comunitare;

- întărirea capacitătii institutionale;

- apărarea împotriva dezastrelor;

- prevenirea poluării industriale si managementul deseurilor;

- securitatea instalatiilor nucleare dezafectate;

- modernizarea sistemului informational pentru avertizarea si alarmarea populatiei.

În ceea ce priveste asigurarea securitătii nucleare nationale, aceasta va fi realizată prin îndeplinirea conditiilor de sigurantă nucleară si radiologică a tuturor activitătilor de profil, protejarea populatiei, a factorilor de mediu si a bunurilor materiale.

Armata si celelalte structuri cu responsabilităti în domeniul apărării se vor alinia la eforturile nationale de sustinere si extindere a actiunilor de refacere si conservare a mediului. Acestea vor promova trecerea la activităti si tehnologii mai putin poluante si vor acorda atentie sporită reducerii impactului negativ produs de activitătile militare asupra mediului înconjurător.

CAPITOLUL 4

Resursele pentru apărare

Sustinerea eforturilor nationale pentru dezvoltarea capabilitătilor necesare în domeniul securitătii si apărării se va baza pe utilizarea eficientă a întregii game de resurse la dispozitie, în special a celor umane, materiale si financiare.


Atentia este concentrată asupra utilizării acestor resurse cu eficientă, urmărindu-se următoarele directii generale de actiune:

- îmbunătătirea coordonării între puterea legislativă si cea executivă privind luarea deciziilor în alocarea resurselor destinate apărării tării, a controlului institutiilor implicate în managementul resurselor, precum si a exercitării controlului parlamentar asupra acestora;

- generalizarea aplicării managementului resurselor pe bază de programe multianuale si priorităti de către institutiile cu responsabilităti în domeniul securitătii si apărării;

- cresterea transparentei utilizării fondurilor publice si a responsabilitătii fată de contribuabil;

- perfectionarea sistemului de pregătire a populatiei pentru apărare.

4.1. Managementul resurselor umane. Profesionalizarea sectorului de apărare

Managementul resurselor umane vizează crearea unor mecanisme eficiente de selectionare, formare, perfectionare si promovare a personalului, astfel încât să se asigure necesarul de profesionisti în domeniul apărării.

Directiile principale de actiune în domeniul profesionalizării vor fi:

- proiectarea si implementarea unui management modern si performant al carierei individuale a personalului civil si militar;

- armonizarea sistemului de formare si perfectionare a personalului din domeniul apărării cu reforma sistemului educational national, în concordantă cu dezvoltările Uniunii Europene în acest domeniu;

- asigurarea reconversiei profesionale a personalului disponibilizat.

4.2. Resurse materiale si financiare

a) Infrastructura strategică

Sustinerea dezvoltării durabile a economiei si realizarea obiectivelor strategice de apărare necesită dezvoltarea unei retele de infrastructuri fizice, specializate si eficiente, compatibile cu infrastructurile europene, care să ofere facilităti si capabilităti sporite.

Ierarhizarea si etapizarea proiectelor de infrastructură au la bază cerintele impuse de obiectivele prioritare în domeniu si posibilitătile de acoperire a efortului financiar necesar realizării lor.

Principalele directii de actiune pentru modernizarea infrastructurii sunt:

- mentinerea în parametrii de functionare si valorificarea capacitătilor existente prin reabilitarea si modernizarea infrastructurilor civile si militare;

- reabilitarea, modernizarea si dezvoltarea infrastructurilor de transport, în special aerian si maritim;

- realizarea unei infrastructuri de comunicatii moderne, viabile si sigure, capabilă a fi integrată în sistemul european de comunicatii;

- dezvoltarea sistemului de transport al resurselor energetice;

- promovarea tehnologiilor de transport ecologic;

- pregătirea, modernizarea si dezvoltarea facilitătilor de infrastructură oferite NATO pentru HNS;

- promovarea unor proiecte de infrastructură care să fie finantate din fondurile comune ale NATO.

Realizarea proiectelor de infrastructură presupune identificarea si alocarea resurselor necesare, din surse nationale

si internationale, prin dezvoltarea de proiecte si programe cu participarea institutiilor cu responsabilităti în domeniul apărării.

b) Resurse financiare

Metoda finantării de la bugetul de stat pe baza programelor si proiectelor concrete determină atribuirea unui rol mai activ bugetului de stat în reformele din domeniul securitătii si apărării.

Alocarea resurselor financiare se va face prin asigurarea unui nivel care să permită îndeplinirea misiunilor si angajamentelor asumate în acest domeniu.

Se va urmări consolidarea proiectelor de buget ale ordonatorilor principali de credite pe bază de programe, ceea ce conferă o perspectivă de ansamblu asupra stabilitătii si predictibilitătii strategiilor sectoriale ale acestora, orientând întreaga gestiune financiară spre obiective, performante si rezultate.

4.3. Mecanisme pentru managementul resurselor apărării

Planificarea apărării se realizează integrat - prin utilizarea corelată a politicilor, resurselor umane, materiale si financiare pentru apărare - si are în vedere realizarea tuturor capabilitătilor în domeniul apărării, inclusiv pentru îndeplinirea responsabilitătilor asumate în cadrul NATO si al Uniunii Europene sau al coalitiilor internationale.

Planificarea multianuală face posibilă integrarea într-un sistem unitar a obiectivelor pe termen scurt, mediu si lung la nivelul tuturor elementelor componente ale institutiilor cu responsabilităti în domeniul apărării si dimensionarea într-un mod realist a resurselor necesare sustinerii acestora, potrivit prioritătilor. De asemenea, permite identificarea constrângerilor, limitărilor si restrictiilor de orice fel care pot afecta îndeplinirea obiectivelor asumate si luarea în timp oportun a măsurilor de diminuare a eventualelor efecte negative.

O atentie sporită se va acorda intensificării eforturilor pentru satisfacerea cerintelor privind înzestrarea fortelor care participă la misiuni internationale.

* * *

Strategia natională de apărare a tării pune în prim-plan interesul comun al tuturor cetătenilor României: asigurarea apărării nationale prin dezvoltarea unei capacităti de apărare optime pentru a asigura un răspuns eficient la provocările mediului actual de securitate, care să confere sigurantă si încredere cetătenilor României.

Ca stat european, România apreciază că apărarea tării trebuie afirmată si promovată prin dialog politic, cooperare si parteneriat, în acord cu politicile specifice ale NATO si Uniunii Europene.

Sustinerea si materializarea obiectivelor strategiei solicită angajare responsabilă si patriotism din partea cetătenilor, organizatiilor si organismelor guvernamentale si neguver­namentale, operatorilor economici din sectorul public si din sectorul privat, a societătii românesti în ansamblul ei.

Implementarea prevederilor Strategiei nationale de apărare a tării se va realiza potrivit competentelor, de către institutiile cu responsabilităti în domeniul apărării.

În functie de evolutia evenimentelor determinante din mediul intern si international de securitate, Strategia natională de apărare a tării poate fi modificată si adaptată.

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 970/2002

privind atestarea domeniului public al judetului Bihor, precum si al municipiilor,

oraselor si comunelor din judetul Bihor

 

            În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 970/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Bihor, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Bihor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 671 si 671 bis din 10 septembrie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 1 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al judetului Bihor”:

a) se abrogă pozitiile: 701, 702, 711, 723, 724, 731, 782, 784, 785, 786, 794, 796 si 798;

b) se modifică următoarele pozitii la sectiunea I „Bunuri imobile” lit. B „Clădiri si terenuri”:

Capitolul I va avea următoarea denumire: „Centrul Scolar pentru Educatie Incluzivă Tileagd”;

- pozitia 696, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Centrul Scolar pentru Educatie Incluzivă Tileagd (clădire scoală, internat, ateliere, rezervor, administrativ, anexe, bloc alimentar, magazie, sopron, casă pompe, club, magazie + micromenaj, sală sport, cabinet kinetoterapie, clădire scoală veche si cabină portar)”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: loc. Tileagd, Str. Unirii nr. 38, suprafată construită = 3.044 mp, suprafată teren = 12.782 mp, regim de înăltime P, P+1, S+P+1E, vecinătăti: sosea, grădini, Str. Unirii, nr. cadastral 115, CF 1871”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 41.109.191,44; teren = 884.497”;

Capitolul II va avea următoarea denumire: „Scoala de Arte si Meserii «Ioan Bococi» Oradea”;

- pozitia 697, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Scoala de Arte si Meserii «Ioan Bococi» Oradea (clădire internat si cantină, ateliere, magazie, pivnită, birouri, săli clase si sport, clădire contoare si teren)”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: loc. Oradea, str. Tudor Vladimirescu nr. 42, suprafată construită = 1.526 mp, suprafată teren = 2.649 mp, nr. cadastral 328, regim de înăltime P-P+3E, vecinătăti: locuinte particulare”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 2.994.836, teren = 266.369”;

Capitolul III va avea următoarea denumire: „Centrul Scolar pentru Educatie Incluzivă nr. 1 Oradea”;

- pozitia 698, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Centrul s colar pentru Educatie Incluzivă nr. 1 Oradea (clădire scoală, coală + ateliere + birouri, sopron, spălătorie + garaj, ateliere + cantină, punct termic, post trafo si teren aferent)”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: loc. Oradea, str. Roman Ciorogariu nr. 48, suprafată construită = 2.049 mp, suprafată teren = 2.309 mp, suprafată desfăsurată = 3.175 mp, regim de înăltime P, S+P+1E, nr. topo 557 Oradea, vecinătăti: Camera de Comert Bihor, locuinte particulare”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 2.018.660, teren = 229.858”;

Capitolul IV va avea următoarea denumire: „Scoala de Arte si Meserii «George Baritiu» Oradea”;

- pozitia 699, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Scoala de Arte si Meserii «George Baritiu» Oradea (scoală corp A, B, C+D, magazie, CFM, post trafo, soproane, garaj, ateliere si teren aferent)”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: loc. Oradea, str. George Baritiu nr. 9, suprafată construită = 3.660 mp, suprafată teren = 4.774 mp, regim de înăltime P, S+P+2E, nr. cadastral 392 Oradea, vecinătăti: Str. Moscovei, Stadion Vointa”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 13.273.604, teren = 480.047”;

Capitolul V va avea următoarea denumire: „Centrul Scolar pentru Educatie Incluzivă si Senzorială Oradea”;

- pozitia 700, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Centrul s colar pentru Educatie Incluzivă si Senzorială Oradea (clădire si teren)”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: loc. Oradea, str. Menumorut nr. 41, suprafată construită = 769 mp, suprafată teren = 1.130 mp, regim de înăl t ime P, nr. cadastral 478 Oradea, CF 1892, vecinătăti: Grădinia nr. 11, str. Roman Ciorogariu”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 512.448, teren = 112.490”;

- pozitia 703, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Scoala ajutătoare Popesti (clădire scoală, rezervor, atelier, centrală termică, garaj, platformă gunoi si teren)”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: loc. Popesti, suprafată construită = 1.160 mp, suprafată teren = 4.246 mp , nr. cadastral 81, regim de înăltime P, S+P+2E, vecinătăti: domeniu public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 1.873.029, teren = 332.819”;

- pozi I ia 704, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Muzeul Memorial osif Vulcan - muzeu memorial, magazie, teren”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Oradea, str. Iosif Vulcan nr. 16, suprafată construită = 427 mp, suprafată teren = 555 mp, nr. cadastral 8288, CF 7940 N.D.F, nr. nivele 2, regim de înăltime S+P, anul terminării constructiei 1879, vecinătăti: Casa Laroche”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 25.927, teren = 51.724”;

- pozitia 705, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Muzeul Memorial Aurel Lazăr - muzeu memorial, birouri, intrări subsol, magazie lemne, anexă, sopron, terasă si teren”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Oradea, str. Aurel Lazăr nr. 13, suprafată construită = 824 mp, suprafată teren = 1.169 mp, nr. cadastral 8290, CF 7939 N.D.F., nr. nivele 2, regim de înăltime S+P, anul terminării constructiei 1882, vecinătăti: R.A. Romtelecom - Directia de Telecomunicatii Bihor, locuinte particulare”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 255.131, teren = 108.947”;

- pozitia 706, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Muzeul Memorial Ady Endre - muzeu si teren”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Oradea, Parcul Traian, suprafată construită = 208 mp, suprafată teren = 243 mp, nr. cadastral 8339, CF 11237, nr. nivele 2, regim de înăltime S+P, anul terminării constructiei 1865, vecinătăti: parc domeniu public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 700.055, teren = 22.647”;

- pozitia 707, coloana 5 va avea următorul cuprins: „110.562”;

- pozitia 709, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Teatrul de Stat Oradea - clădire teatru si teren”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Oradea, Piata Ferdinand nr. 6, suprafată construită = 1.639 mp, suprafată teren = 1.969 mp, nr. cadastral 10035, nr. nivele 4, regim de înăltime S+P+2E, anul terminării constructiei 1900, vecinătăti: Grădina de Vară a Teatrului de Stat, Hotel Astoria, clădiri administrative ale Teatrului de Stat”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 12.002.616, teren = 197.992”;

- pozitia 712, coloana 5 va avea următorul cuprins: „5.085.743”;

- pozitia 713, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Teatrul de Stat pentru Copii si Tineret Arcadia - Oradea”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.606.938”;

- pozitia 714, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Filiala Băile Felix - bibliotecă si teren”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: com. Sânmartin, Băile Felix, suprafată construită = 321 mp, suprafată teren = 534 mp, nr. cadastral 2088, CF 362 N.D.F., vecinătăti: lacul cu nuferi, complex comercial, pavilion I, Restaurantul Lotus”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 42.693, teren = 44.528”;

Capitolul XIII va avea următoarea denumire: „Inspectoratul pentru Situatii de Urgentă «Crisana» al judetului Bihor”;

- pozitia 715, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Inspectoratul pentru Situatii de Urgentă «Crisana» al Judetului Bihor - magazie atelier si cameră de odihnă, clădire L.S. 801, baracă metalică, clădire pază, garaj auto”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „2.218.527”;

- pozitia 716, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Centrul Militar Judetean Bihor - birouri, anexă, garaje, arhivă, grup electrogen si teren”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Oradea, str. Dunărea nr. 2, suprafată construită = 2.891 mp, suprafată teren = 5.227 mp, nr. cadastral 8293, nr. nivele 3, regim de înăltime P, S+P+1E, anul constructiei 1882 - 1954—1979, vecinătăti: Str. Republicii, Spitalul Militar Judetean, Politia Municipiului Oradea”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 9.135.306, teren = 487.140”;

- pozitia 721, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Spitalul de Psihiatrie Nucet - Pavilion A, B, C+D, uscătorie, morgă, depozit deseuri, biserică ortodoxă, clădire condici, cabină portar, clădire terapie ocupatională, atelier de întretinere, magazie ateliere, depozite cărbune, clădire pază, centrală termică, depozit materiale, beci alimente, clădire PSI, boxe pentru porci, grajd si teren”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Nucet, Str. Pescărusului nr. 5, suprafată construită = 5.325 mp, suprafată teren = 59.998 mp, nr. cadastral 222, folosinta actuală: spital de psihiatrie, regim de înăltime P-Dm+P+3E, vecinătăti: locuinte particulare, Str. Pescărusului”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 14.159.642,80; teren = 4.267.290”;

- pozitia 725, coloana 5 va avea următorul cuprins: „800”;

- pozitia 726, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.128”;

- pozitia 727, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Serviciul de Ambulantă Salonta - garaje, corp administrativ, sopron, rampă si teren”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Salonta, str. Cantacuzino nr. 2—4, suprafată construită = 491 mp, suprafată teren = 1.556 mp, nr. cadastral 419, CF 214 N.D.F, regim de înăltime P, vecinătăti: Clădirea se află în incinta Spitalului Orăsenesc”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 733, teren = 129.750”;

- pozitia 728, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: str. Nicolae Jiga nr. 30, Stei, folosinta actuală: serviciu de ambulantă, suprafată construită = 76 mp, suprafată teren aferent = 270 mp, regim de înăltime P, vecinătăti: Serviciul de ambulantă

îsi desfăsoară activitatea la parterul fostei policlinici de adulti”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „24.898”;

Capitolul XX va avea următoarea denumire: „Directia Generală de Asistentă Socială si Protectia Copilului Bihor”;

- pozitia 729, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Centrul de Plasament nr. 1 Oradea - sectii copii, spălătorie, centrală termică, punct termic, birouri, bucătărie, kinetoterapie, sopron, hidrofor, arhiva si birouri ale Consiliului Judetean Bihor, centru tranzit copii traficati, anexă, intrare subsol, casă pompă, cabină portar si teren”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Oradea, str. Traian Lalescu nr. 3, suprafată construită = 3.296 mp, suprafată teren = 10.095 mp, nr. cadastral 8292, CF 8553 N.D.F., regim de înăltime P+1, P+3, P, vecinătăti: proprietăti particulare, Stadion FC. Bihor”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 4.020.016, teren = 916.063”;

- pozitia 730, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Centrul de Plasament nr. 2 Oradea - internat, birouri, cabină portar, rezervor gaz, bloc alimentar, cotet porci, padoc, sopron, scenă si teren”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Oradea, Str. Feldioarei nr. 13, suprafată construită = 1.889 mp, suprafată teren = 10.587 mp, nr. cadastral 9037, CF 7941 N.D.F, regim de înăltime P+1, P+2, P+3, P, vecinătăti: proprietăti particulare, Grădinita nr. 46”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 4.493.374, teren = 934.744”;

- pozitia 732, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Consiliul Local al Municipiului Beius (ateliere, magazii, spălătorie, centrală termică, corp anexă cantină si teren aferent)”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Beius, Calea Bihorului nr. 14, suprafată construită = 1.995 mp, suprafată de teren; Nr. topo 736, 737, CF 907 Beius, vecinătăti: DN 76, str. Aurel Vlaicu, locuinte particulare”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „558.206”;

- pozitia 733, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Centrul de Plasament Tinca - clădire internat, punct termic, bucătărie, sală de mese, magazii, spălătorie, garaj, sopron, wc si teren”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Tinca, Str. Republicii nr. 37, suprafată construită = 973 mp, suprafată teren = 2.300 mp, nr. cadastral 214, CF 121 N.D.F, vecinătăti: case particulare, str. Mihai Viteazu”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 171, teren = 191.789”;

- pozitia 734, coloana 5 va avea următorul cuprins: „7.552”;

- pozitia 735, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Centrul de Recuperare a Copiilor cu Handicap Tinca - clădire sediu N.P.I., clădire spălătorie si lenjerie, punct termic si teren”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Tinca, Str. Armatei Române nr. 13, suprafată construită = 785 mp, suprafată teren = 5.419 mp, nr. cadastral 215, CF 122 N.D.F, vecinătăti: Str. Armatei Române, locuinte particulare”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 49.956, teren = 451.872”;

- pozitia 736, coloana 5 va avea următorul cuprins: „22.408”;

- pozitia 737, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Casă de tip familial Tinca - case, magazie, cămară si teren”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Tinca, str. Traian nr. 10, suprafată construită = 162 mp, suprafată teren = 508 mp, nr. cadastral 216, CF 123 N.D.F, vecinătăti: curti, grădini si str. Traian”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 29.878, teren = 39.868”;

- pozitia 738, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Casă de tip familial Busitia nr. 1 si nr. 2 - casă de copii, sopron, casă de locuit, magazie, garaj si teren”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Oradea, str. Ion Busitia nr. 1, suprafată construită = 342 mp, suprafată teren = 533 mp, nr. cadastral 9263, vecinătăti: curti, grădini”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 160.675, teren = 43.138 mp”;


- pozitia 739, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Centrul de Plasament Popesti si rezervor gaz, Teren de joc - clădire internat, platformă rezervor gaz, teren de joc si teren”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: localitatea Popesti, suprafată construită = 618 mp, suprafa t ă teren = 3.038 mp, nr. cadastral 79, 80, 82, 83, regim de înălime P + 4, vecinătăti: blocuri, case”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 1.747.269, teren = 230.976”;

- pozitia 740 este inclusă la pozitia 696;

- pozitia 741, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.710.444”;

- pozitia 742, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Centrul de Recuperare si Reabilitare pentru Tinerii cu Handicap - C.R.C.H. Bratca - clădire internat, rezervor, terase, cabină portar si teren”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: localitatea Bratca, suprafată construită = 1.539 mp, suprafată teren = 12.266 mp, nr. cadastral 187, regim de înăltime S + P, vecinătăti: grădini, Spitalul adulti Bratca”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 610.291, teren = 872.405”;

- pozitia 743 este inclusă la pozitia 738;

- pozitia 744, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Administrativ, operational, deservire trafic aerian, centrală termică la demisol, suprafata construită = 587 mp, suprafata desfăsurată = 737 mp, parter + contine Turnul de control P + 4, anul constructiei 1967, nr. cadastral 1588, CF 598 N.D.F., Calea Aradului km 6 cu vecinătăti: E = zonă înierbată, V = drum incintă, N = seră flori, S = clădire trafic”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „251.204”;

- pozitia 745, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Deservire cu energie electrică a Aeroportului, suprafata construită = 146 mp, suprafata desfăsurată = 146 mp, parter, anul constructiei 1967, nr. cadastral 1588, CF 598 N.D.F, Calea Aradului km 6 cu vecinătăti, E = zonă înierbată, V = drum incintă, N = clădire industrială, S = seră flori”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „47.230”;

- pozitia 746, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Garaj auto M.T.A, suprafata construită = 479 mp, suprafata desfăsurată = 479 mp, parter, anul constructiei 1997, nr. cadastral 1588, CF 598 N.D.F, Calea Aradului km 6, E = zonă înierbată, V = clădire industrială, N = drum incintă, S = zonă înierbată”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „77.554”;

- pozitia 747, coloana 3 va avea următorul cuprins: „parcare M.T.A, suprafata construită = 150 mp, suprafata desfăsurată = 150 mp, parter, anul constructiei 1998, nr. cadastral 1588, CF 598 N.D.F, Calea Aradului km 6, E = platformă betonată, V = rampă auto, N = platformă betonată, S = drum incintă”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „33”;

- pozitia 748, coloana 3 va avea următorul cuprins: „fără utilizare, suprafata construită = 227 mp, suprafata desfăsurată = 227 mp, parter, anul constructiei 1963, nr. cadastral 1588, CF 598 N.D.F, N, S, E = păsune, V = R.A. «Apele Române», coloana 5 va avea următorul cuprins: „14.788”;

- pozitia 749, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sta t ie de observatie meteo, suprafata construită = 70 mp, suprafaa desfăsurată = 70 mp, parter, anul constructiei 1969, nr. cadastral 1588, CF 598 N.D.F, vecini = zonă înierbată”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „62.587”;

- pozitia 750, coloana 3 va avea următorul cuprins: „deservire pasageri si servicii care concură la aceasta, suprafata construită = 1.323 mp, suprafata desfăsurată = 2.264 mp, parter + nivel 1, anul constructiei 1974, nr. cadastral 1588, CF 598 N.D.F, N = bloc tehnic, S = drum incintă, E = drum incintă, V = drum acces aerogară”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „484.942”;

- pozitia 751, coloana 3 va avea următorul cuprins: „cazare personal pentru paza si apărarea Aeroportului, suprafata construită = 448 mp, suprafata desfăsurată = 737 mp, parter +

nivel 1, anul constructiei 1974, nr. cadastral 1588, CF 598 N.D.F., N = drum incintă, S = uzina electrică, E = baracă metalică, V = drum incintă”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „161.148”;

- pozitia 752, coloana 3 va avea următorul cuprins: „magazie materiale, ateliere, vestiare, suprafata construită = 263 mp, suprafata desfăsurată = 263 mp, parter, anul constructiei 1969, nr. cadastral 1588, CF 598 N.D.F., E, V = platformă betonată, N = drum depozit carburanti, S = hidrofor”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „110”;

- pozitia 753, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Seră flori, suprafata construită = 64 mp, suprafata desfăsurată = 64 mp, N = Uzina electrică, S = Bloc tehnic, V = Alee de acces zona tehnică, platforma betonată, nr. cadastral 1588”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „2.517”;

- pozitia 754, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Accesul principal de la sosea la Aerogară si zona tehnică, suprafata construită = 2.140 mp, anul constructiei 1967, nr. cadastral 1588, CF 598 N.D.F., N + S = parcări auto, V = DN—79, E = Aerogară, Bloc tehnic”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.982”;

- pozitia 755, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Acces auto la platformă, suprafata construită = 2.170 mp, anul constructiei 1967, nr. cadastral 1588, CF 598 N.D.F., Vecini = Zona înierbată”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „35.721”;

- pozitia 756, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Împrejmuire la sosea pe latura vestică la DN 75, Lungimea = 250 ml, anul constructiei 1972, nr. cadastral 1588, V = DN—79, E = Aeroport”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „4.149”;

- pozitia 757, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Depozitare tuburi de hidrogen necesare pentru umplerea baloanelor, suprafata construită = 20 mp, suprafata desfăsurată = 20 mp, parter, anul constructiei 1969, nr. cadastral 1588, CF 598 N.D.F., vecini = zonă înierbată”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „4.510”;

- pozitia 758, coloana 3 va avea următorul cuprins: „pentru amplasarea aparatelor meteorologice, suprafata construită = 100 mp, suprafata desfăsurată = 100 mp, parter, anul constructiei 1969, nr. cadastral 1588, CF 598 N.D.F., suprafata aferentă = 100 mp, Vecini=zona înierbată”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „2.230”;

- pozitia 759, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Deservirea aeronavelor la sol cuprinzând calea de rulare si platforma de îmbarcare–debarcare pasageri, suprafata construită = 101.942 mp, suprafata desfăsurată = 101.942 mp, anul constructiei 1966–1967, nr. cadastral 1588, CF 598 N.D.F., E = limita incintei, V = DN–79, S = Nojorid, N = Municipiul Oradea”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „12.856”;

- pozitia 760, coloana 3 va avea următorul cuprins: „bufet incintă, suprafata construită = 111 mp, suprafata desfăsurată = 111 mp, parter, anul constructiei 1993, nr. cadastral 1588, CF 598 N.D.F., E = platformă betonată, V = DN—79, N = Drum acces nr. 2, S = parcare personal”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „5.607”;

- pozitia 761, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Balizaj luminos pentru dirijarea aeronavelor la sol pe firul director si conturul căilor de miscare, anul constructiei 1967, nr. cadastral 1588, CF 598 N.D.F.”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „298”;

- pozitia 762, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Alimentare cu apă a Aeroportului, suprafata construită = 62 mp, suprafata desfăsurată = 62 mp, anul constructiei 1967, nr. cadastral 1588, CF 598 N.D.F., E = rampă auto, V = rezervoare apă, N = baracă metalică, S = drum la PID”;

- pozitia 763, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Înmagazinare apă potabilă, suprafata construită = 8 mp, suprafata desfăsurată = 8 mp, demisol, anul constructiei 1967,


nr. cadastral 1588, CF 598 N.D.F., E = hidrofor, V = DN—79, N = drum acces poarta nr. 3, S = drum acces poarta nr. 2”;

- pozitia 764, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Punct control la intrare principală, suprafata construită = 14 mp, suprafata desfăsurată = 14 mp, parter, anul constructiei 1969, nr. cadastral 1588, CF 598 N.D.F., Suprafata aferentă = 14 mp, V = DN—79, N.S.E = drum acces aerogară”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „36”;

- pozitia 765, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Platforme, parcări, alei acces si trotuare, suprafata construită = 15.063 mp, suprafata desfăsurată = 15.063 mp, anul constructiei 1974, nr. cadastral 1588, CF 598 N.D.F., Suprafată aferentă = 15.063 mp, Vecini = Incinta Aeroportului, Calea Aradului km 6”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „52.740”;

- pozitia 766, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Colectarea si evacuarea apelor uzate, suprafata construită = 2 mp, suprafata desfăsurată = 2 mp, nr. cadastral 1588, CF 598 N.D.F., anul constructiei 1967”;

- pozitia 767, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Alimentare cu apă a Aeroportului, nr. cadastral 1588, CF 598 N.D.F.”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „2.375”;

- pozitia 768, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Canalizarea apelor menajere si pluviale, nr. cadastral 1588, CF 598 N.D.F.”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „16.131”;

- pozitia 769, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Retele pentru asigurarea agentului pentru încălzirea aerportului, nr. cadastral 1588, CF 598 N.D.F.”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „16.051”;

- pozitia 770, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Retele de alimentare cu energie electrică a Aeroportului, nr. cadastral 1588, CF 598 N.D.F.”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „38.875”;

- pozitia 771, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Depozitare resturi de gunoi si cremotoriu, suprafata construită = 56 mp, suprafata desfăsurată = 56 mp, N = zonă înierbată, S = drum acces S.C. «Petrom Aviation», E = depozit combustibil S.C. «Petrom Aviation», V = DN-79, nr. cadastral 1588, CF 598 N.D.F.”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „14.024”;

- pozitia 772, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Incinta Aeroportului, suprafata totală=1.663.892 mp inclusiv suprafetele ocupate de constructii, suprafată teren = 210.507 mp, suprafată fânete = 1.453.385 mp, suprafată construită = 106.003 mp, nr. cadastral 1588, CF 598 N.D.F.”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „18.586.021”;

- pozitia 773, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Oradea, str. I.C.Brătianu nr. 8, suprafată teren = 1.286 mp, suprafată construită = 312 mp, nr. cadastral 8287, CF 7942 N.D.F., Vecinătăti: case, grădini, stradă, Regim de înăltime: S+1E”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 377.544, teren = 119.852”;

- pozitia 774, coloana 5 va avea următorul cuprins: „207.202,75”;

- pozitia 775, coloana 5 va avea următorul cuprins: „95.550,12”;

- pozitia 776, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Centrul Scolar pentru Educatie Incluzivă si Senzorială Oradea, Constructie punct termic”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „117.166”;

- pozitia 777, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Oradea, 700 paturi P+8 (clădire spital, magazii, grup electrogen, barăci metalice, rezervor apă, seră flori, post trafo, sopron, scări exterioare, cabină portar, rezervor subteran, atelier tâmplărie, centrală termică, copertină, magazie si statie de oxigen, rezervor oxigen medicinal si teren)”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Oradea, str. Gheorghe Doja nr. 65, suprafată teren = 26.914 mp, suprafată construită = 3.548 mp, nr. cadastral 907”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 34.028.254,15; teren = 2.508.299”;

- pozitia 778, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Oradea, Stationar I (atelier, hala de lucru, corp administrativ, magazii si atelier, magazii, atelier electric si teren)”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Oradea, Str. Spitalului nr. 50, suprafată teren = 1.179 mp, suprafată construită = 737 mp, nr. cadastral 10036, CF 11310 N.D.F.”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 92.316,36; teren = 109.879”;

- pozitia 779, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Oradea, Stationar 2 Oradea (clădire spital, cobaltoterapie, dermatologie, magazii, rezervor oxigen, platformă tuburi de oxigen, boxă tuburi de oxigen, rampă, platformă gunoi, rezervor subteran, soproane, ateliere, intrare pivnită, rezervor apă, punct termic, rezervor gaze, bloc alimentar+spălătorie, laborator anatomie patologică, cabină portar, bloc lenjerie, grajd, pavilion, intrare pivnită, case de locuit, biserică si teren)”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Oradea, Str. Republicii nr. 37, suprafată teren = 21.544 mp, suprafată construită = 8.164 mp, nr. cadastral 10333 si 10334, CF 11309 N.D.F.”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 5.826.452,31; teren = 2.166.345”;

- pozitia 780, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Oradea, 1—2 Oradea, anexe gospodăresti (grajduri, padocuri, magazie, sopron, constructie neterminată—zidărie, cabină rezervor apă si teren)”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Oradea, Str. Izvorului nr. 57, suprafată teren = 3.570 mp, suprafată construită = 890 mp, nr. cadastral 10033, CF 11308 N.D.F.”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 32.220,17; teren = 306.446”;

- pozitia 781, coloana 5 va avea următorul cuprins: „510”;

- pozitia 782, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Oradea, Str. Republicii nr. 33, suprafată teren fără constructii = 2.202 mp, suprafată construită = 1.200 mp, coloana 5 va avea următorul cuprins: „86”;

- pozitia 783, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Casa de Asigurări Sociale (constructii administrative, punct transformator si teren)”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Sos. Borsului nr. 4, suprafată teren = 2.651 mp, suprafată construită = 900 mp, nr. cadastral 15, Regim de înăltime P+2”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 2.950.277, teren = 214.556”;

- pozitia 787, coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoarea este inclusă la pozitia 779”;

- pozitia 788, coloana 5 va avea următorul cuprins: „0,32”;

- pozitia 789, coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoarea este inclusă la pozitia 780”;

- pozitia 790, coloana 5 va avea următorul cuprins: „369.339”;

- pozitia 791, coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoarea este inclusă la pozitia 777”;

- pozitia 792, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Casa de Asigurări Sociale - Punct termic”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Sos. Borsului nr. 4”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoarea este inclusă la pozitia 783”;

- pozitia 793, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Consiliul Local al Comunei Diosig”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Diosig, Str. Livezilor nr. 35, clădire compusă din spatiul de la parterul blocului P + 2E, suprafată construită = 179 mp, suprafată teren aferent = 250 mp (aflat în proprietatea Băncii Agricole în indiviziune)”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 132.010, teren = 11.742”;

- pozitia 795, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Consiliul Local al Comunei Suncuius”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: comuna Suncuius, aleea Traian Vuia nr. 442, bl. 20, clădire compusă din spatiul de la parterul blocului P + 3E, suprafata totală = 226 mp, teren aferent = 173 mp”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „90.483”;

- pozitia 797, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Inspectoratul de Politie Judetean Bihor, Centrul Zonal de Politie Săcueni”, coloana 3 va avea următorul cuprins: Adresa: comuna Săcueni, Str. Morii nr. 16, clădire compusă din parter si etaj (P+E) - se predă numai etajul partial, suprafată = 328 mp, teren aferent = 600 mp”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 266.609, teren = 32.582”;

c) după pozitia 798 se introduc 84 noi pozitii, pozitiile 799- 882, conform anexei nr. 1.

2. La anexa nr. 4 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Alesd”:

a) se abrogă următoarele pozitii: 317, 318, 319, 320, 321, 326, 336, 337, 342, 343, 347;

b) se modifică următoarele pozitii:

- pozitia 283, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Primărie Suprafată = 25 mp, nr. topo 132/1, CF nr. 4556 Alesd”;

- pozitia 287, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Cartier Soimul, suprafa t ă = 9.953 mp”;

c) după poziia 362 se introduc 74 noi pozitii, pozitiile 363- 436, conform anexei nr. 2.

3. La anexa nr. 5 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Beius”:

a) se abrogă următoarele pozitii: 99, 141;

b) se modifică următoarele pozitii:

- pozitia 6, coloana 5 va avea următorul cuprins: „13.274.420”;

- pozitia 7, coloana 5 va avea următorul cuprins: „50.400”;

- pozitia 8, coloana 5 va avea următorul cuprins: „6.637.210”;

- pozitia 10, coloana 5 va avea următorul cuprins: „6.637.210”;

- pozitia 20, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.3”;

- pozitia 21, coloana 4 va avea următorul cuprins: „2005”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „60.253,09”;

- pozitia 32, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 600 m, lătime = 12 m, Suprafată = 7.200 mp, nr. topo 722, lătime = 2,50 m, cuprinde platformă parcare, suprastructură parcare, canalizare, guri de scurgere”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1989-2000”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „224.549.033,20”;

- pozitia 42, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.3, 1.3.7.1”;

- pozitia 46, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1”;

- pozitia 50, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 200 m, lătime = 7 m, suprafată = 1.400 mp, nr. topo 937”;

- pozitia 51, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1”;

- pozitia 54, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.3”;

- pozitia 57, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 420 m, lătime = 7 m, suprafată = 2.940 mp, nr. topo 1232/29/31, trotuare cu borduri de beton 1.400 buc, Lungime = 680 m, lătime = 1.000 m”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „2004”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „15.418,12”;

- pozitia 65, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1”;

- pozitia 66, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.3”;

- pozitia 72, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1”;

- pozitia 74, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1”;

- pozitia 76, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1”;

- pozitia 83, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1”;

- pozitia 84, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1”;

- pozitia 85, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1”;

- pozitia 86, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1”;

- pozitia 87, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1”;

- pozitia 88, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1”;

- pozitia 89, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1”;

- pozitia 90, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1”;

- pozitia 95, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Statie de captare a apei din Crisul Negru, dren”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „3.335.718,4”;

- pozitia 96, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situată pe malul drept al Crisului Negru în amonte de municipiul Beius cu constructie tip parter, cărămidă, planseu, nr. topo 984/1”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „332.653.772,86”;

- pozitia 97, coloana 3 va avea următorul cuprins: „1x1000 mc, 2x500 mc, constructie din beton armat cu instalatii aferente, nr. topo 1147/1, 1197/1/2”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „2.137.371,75”;

- pozitia 98, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1968, 1990, 1992”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „434.834,72; 770.363,16; 525.614,40; total = 1.730.812,28”;

- pozitia 100, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1968, 1992”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.298.547,52; 423.200; total = 1.721.747,52”;

- pozitia 101, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Statia de epurare a apelor uzate cu bazine de deshidratare a nămolurilor”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „189.785.996,20”;

- pozitia 102, coloana 5 va avea următorul cuprins: „25.465,4”;

- pozitia 103, coloana 5 va avea următorul cuprins: „69.234,2”;

- pozitia 104, coloana 5 va avea următorul cuprins: „CT I-6.301,17; CT II-493.690,73; CT III-98.608,99”;

- pozitia 105, coloana 5 va avea următorul cuprins: „522.071,67”;

- pozitia 106, coloana 5 va avea următorul cuprins: „79.080,21”;

- pozitia 107, coloana 5 va avea următorul cuprins: „109.783,33”;

- pozitia 108, coloana 5 va avea următorul cuprins: „70.455,79”;

- pozitia 109, coloana 5 va avea următorul cuprins: „175.954,30”;

- pozitia 110, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situat pe str. Samuil Vulcan, Suprafată = 3.870 mp, nr. topo 2118”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „149.815”;

- pozitia 111, coloana 5 va avea următorul cuprins: „29.994,20”;

- pozitia 112, coloana 5 va avea următorul cuprins: „2.604”;

- pozitia 114, coloana 5 va avea următorul cuprins: „378.106,46”;

- pozitia 115, coloana 5 va avea următorul cuprins: „4.380.710,61”;

- pozitia 116, coloana 5 va avea următorul cuprins: „25.000”;

- pozitia 125, coloana 5 va avea următorul cuprins: „12.722,36”;

- pozitia 126, coloana 5 va avea următorul cuprins: „59.385”;

- pozitia 127, coloana 5 va avea următorul cuprins: „10.400”;

- pozitia 128, coloana 5 va avea următorul cuprins: „40.468,89”;

- pozitia 129, coloana 5 va avea următorul cuprins: „9.449,55”;

- pozitia 131, coloana 3 va avea următorul cuprins: „4 troite, dintre care două sunt situate în cimitirul ortodox, în suprafată de 40 mp, una situată la intersectia DN 76 DJ 764 Beius - Budureasa cu o suprafată de 60 mp, cimitirul ortodox”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „2000, 1940, 1931, 1998”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „2.359,68; 1.889,70; 1.609,67; 432,00; total = 6.291,05”;

- pozitia 133, coloana 5 va avea următorul cuprins: „2.895.866,91”;

- pozitia 134, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1992, 1936”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „42.812,56; 109.908,86”;

- pozitia 135, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situat pe str. Samuil Vulcan nr. 1, construit din cărămidă cu demisol cu fundatie din beton, sarpantă cu învelitoare tiglă în suprafată totală de 1.155 mp, nr. topo 957, reparatii capitale muzeu în 2002, magazie muzeu”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1971, 2002, 1975”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „484.060,72; 183.977,50; 1.899,81; total = 669.958,03”;

- pozitia 136, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situat pe str. Ioan Ciordas nr. 5, cu clădire scolară veche, scoală cu 16 săli, sală sport, cantină, laborator, magazii anexe, ateliere copertină, garaj, hală masini, cabină portar în suprafată de 5.980 mp, nr. topo 614/2, 615/4, 618, 619, Reparatii capitale Grup Scolar Ioan Ciordas”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1928, 1983, 2004—2006”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „5.739.513,76; 475.920; total = 6.215.433,76”;

- pozitia 137, coloana 5 va avea următorul cuprins: „3.708.901,02”;

- pozitia 138, coloana 5 va avea următorul cuprins: „75.392,20”;

- pozitia 140, coloana 5 va avea următorul cuprins: „3.889.678,09”;

- pozitia 143, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Teatru cinematograf (Armatei)”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situat pe str. General Mociulschi, preluat de la UM 01343 Beius, cu o capacitate de 400 locuri, nr. topo 2305, 2306, suprafată = 1.123 mp”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.426.577,84”;

- pozitia 144, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situat pe str. General Mociulschi, preluat de la UM 01343 Beius, cu destinatia de cazare si depozitare, nr. topo 1214/1, suprafată = 1.171,84 mp”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „464.000”;

- pozitia 145, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Locuinte pentru tineret ANL”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „2004”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.517.782,45”;

- pozitia 146, coloana 3 va avea următorul cuprins: „1,5 ha situat pe Str. 1 Decembrie 1918, nr. topo 1039/132, situat în intravilanul orasului”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „143.800”;

- pozitia 151, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1967”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „180.523”;

c) după pozitia 151 se introduc 34 noi pozitii, pozitiile 152- 185, conform anexei nr. 3.

4. La anexa nr. 6 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Marghita”:

a) se abrogă următoarele pozitii: 369, 380, 405;

b) după pozitia 428 se introduc 6 noi pozitii, pozitiile 429- 434, conform anexei nr. 4.

5. La anexa nr. 9 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Valea lui Mihai”:

a) se abrogă următoarele pozitii: 10, 103, 104, 105, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 116, 125, 131, 142;

b) se modifică următoarele pozitii:

- pozitia 117, coloana 3 va avea următorul cuprins: „CF nr. 1066, nr. topo 487/88, suprafata totală 12.400 mp”;

- pozitia 122, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strand termal cu edificate”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafata totală = 6.162 mp, CF nr. 408, nr. topo 994—290 mp si nr. topo 995—2.214 mp, CF nr. 2074, nr. topo 1002—1.302 mp, CF nr. 1495, nr. topo 1006—1.399 mp, CF nr. 65, nr. topo 1008—957 mp”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „36.540”;

- pozitia 123, coloana 3 va avea următorul cuprins: „suprafata totală=13.289 mp, CF nr. 1066, nr. topo 487/88”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „7.060”;

- pozitia 135, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str. Apaczai Csere Janos nr. 2, nr. cadastral 31, Suprafată construită = 476 mp, Suprafată teren = 6.006 mp”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „20.000”;

- pozitia 136, coloana 3 va avea următorul cuprins; „Str. Republicii nr. 52, nr. cadastral 37, Suprafată construită = 354 mp, Suprafată teren = 1.334 mp”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „18.900”;

- pozitia 138, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str. Bathori Istvan nr. 28, nr. cadastral 34, Suprafată construită = 127 mp, Suprafată teren = 473 mp”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „7.000”;

- pozitia 140, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str. Ady Endre nr. 6, nr. cadastral 23, Suprafată construită = 1.468 mp, Suprafată teren=9.572 mp”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „123.752”.

- pozitia 143, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str. Kalvin Janos nr. 5, nr. cadastral 26, Suprafată construită = 340 mp, Suprafată teren = 860 mp”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „171.300”;

- pozitia 144, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str. II Rakoczi Ferenc nr. 32, nr. cadastral 33, Suprafată construită = 715 mp, Suprafată teren = 3.498 mp”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „40.000”;

- pozitia 145, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.6.11”, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Locuintă socială”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str. Zărandului nr. 41, nr. cadastral 38, Suprafată construită = 267 mp, Suprafată teren = 5.626 mp”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „14.000”;

- pozitia 146, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.6.11”, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Locuintă socială”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str. George Enescu nr. 15, nr. cadastral 27, Suprafată construită = 157 mp, Suprafată teren = 1.439 mp”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „15.584”;

- pozitia 147, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str. Worosmarty Mihaly nr. 17, nr. cadastral 32, Suprafată construită = 750 mp, Suprafată teren = 2.992 mp”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „39.710”;

- pozitia 154, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situat în parcul orăsenesc, CF nr. 1066, nr. topo 487/88, suprafata 150 mp”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.700”;

c) după pozitia 155 se introduc 23 noi pozitii, pozitiile 156- 178, conform anexei nr. 5.

6. La anexa nr. 11 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Abram”:

a) se abrogă următoarele pozitii: 42, 43, 75, 77, 118;

b) se modifică următoarele pozitii:

- pozitia 1, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.2”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.054”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „100.857”;

- pozitia 2, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.2”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.055”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”;.

- pozitia 3, coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.039”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1978”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „15.360”;

- pozitia 4, coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.040, suprafata ocupată 80 mp”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „22.611”;

- pozitia 5, coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.041”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „12.333”;


- pozitia 6, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Pod secretar 40 m Suiug”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.042”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „12.333”;

- pozitia 7, coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.043”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „22.077”;

- pozitia 8, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Pod CAP Suiug”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.044”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1970”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „12.333”;

- pozitia 9, coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.045”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „14.353”;

- pozitia 10, coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.046”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1977”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „21.126”;

- pozitia 11, coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.047, adresa Iteu-Nou”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „7.554”;

- pozitia 12, coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.048”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „10.278”;

- pozitia 13, coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.049”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „12.590”;

- pozitia 14, coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.050”, „adresa: Iteu”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „10.278”;

- pozitia 15, coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.051”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „20.556”;

- pozitia 16, coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.052”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „10.278”;

- pozitia 17, coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.053”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „12.333”;

- pozitia 18, coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.056”, suprafată ocupată 4,7 km”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”;

- pozitia 19, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.3”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.057, suprafată ocupată 3,7 km”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „788.678”;

- pozitia 20, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.3”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.058, suprafată ocupată 2,1 km”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „281.577”;

- pozitia 21, coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.059, suprafată ocupată 0,4 km”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”;

- pozitia 22, coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.060, suprafată ocupată 0,8 km”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”;

- pozitia 23, coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.061, suprafată ocupată 2,1 km”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”;

- pozitia 24, coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.062, suprafată ocupată 2,7 km”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”;

- pozitia 25, coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.063, suprafată ocupată 0,5 km”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”;

- pozitia 26, coloana 1 va avea următorul cuprins: „2.1.24.4”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 2.001, suprafata aferentă 100 mp”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „122.241”;

- pozitia 27, coloana 1 va avea următorul cuprins: „2.1.24.4”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 2.002”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „299.554”;

- pozitia 28, coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.107”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”;

- pozitia 29, coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.108”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”;

- pozitia 44, coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.091”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1900”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „10.000”;

- pozitia 45, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Magazie spălătorie dispensar Abram”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.092”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1900”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „5.000”;

- pozitia 46, coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.093”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1900”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „30.000”;

- pozitia 47, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.6.1”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1094”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1.965”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „22.941”,

- pozitia 48, coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.066”, suprafată ocupată 40 mp”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „81.836”;

- pozitia 49, coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.073”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „212.358”;

- pozitia 50, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Scoala veche Dijir 491 mp”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.067”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „34”;

- pozitia 51, coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.068”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „80.000”;

- pozitia 52, coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.069”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „15.000”;

- pozitia 53, coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.070”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „30.000”;

- pozitia 54, coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.071”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „80.000”;

- pozitia 55, coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.072”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „130.000”;

- pozitia 56, coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.075”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „20.000”;

- pozitia 57, coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.074”, suprafată aferentă 2.020 mp”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „15.000”;

- pozitia 58, coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.076”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1950”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „30.000”;

- pozitia 59, coloana 5 va avea următorul cuprins: „25.000”;

- pozitia 60, coloana 5 va avea următorul cuprins: „20.000”;

- pozitia 61, coloana 5 va avea următorul cuprins: „180.000”;

- pozitia 62, coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.090”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1963”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „20.000”;

- pozitia 63, coloana 5 va avea următorul cuprins: „25.000”;

- pozitia 64, coloana 5 va avea următorul cuprins: „25.000”;

- pozitia 65, coloana 5 va avea următorul cuprins: „12.000”;

- pozitia 66, coloana 5 va avea următorul cuprins: „10.000”;


- pozitia 67, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.6.1”, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Sediul C.A.P. Suiug”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.020”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „60.000”;

- pozitia 69, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.5.2” , coloana 5 va avea următorul cuprins: „10.000”;

- pozitia 70, coloana 5 va avea următorul cuprins: „40.000”;

- pozitia 71, coloana 5 va avea următorul cuprins: „15.000”;

- pozitia 72, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.1.2.1”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.024”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „10.000”;

- pozitia 73, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.6.4”, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Clădire arhivă Primărie”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.036, suprafată ocupată 12 mp”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1997”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „5.000”;

- pozitia 74, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.1.2.1”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.027, suprafată ocupată 36 mp + 36 mp”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „5.000”;

- pozitia 76, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.1.2.1”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „ număr de inventar 1.025”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „10.000”;

- pozitia 78, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.1.2.1”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.077”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „3.000”;

- pozitia 79, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.1.2.1”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.078”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.000”;

- pozitia 80, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.1.2.1”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.079”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”;

- pozitia 81, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.1.2.1”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.080”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1973”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”;

- pozitia 82, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.1.2.1”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.081”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „20.000”;

- pozitia 83, coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.082”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1973”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „4.000”;

- pozitia 84, coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.083”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „4.000”;

- pozitia 85, coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.084”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „2.000”;

- pozitia 86, coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.085”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „3.000”;

- pozitia 87, coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.086”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „500”;

- pozitia 88, coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.087”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „2.000”;

- pozitia 89, coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.088”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.500”;

- pozitia 90, coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.089”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „600”;

- pozitia 91, coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.028”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „5.000”;

- pozitia 92, coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.031”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „3.000”;

- pozitia 93, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.6.3.1”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.032”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „2.000”;

- pozitia 94, coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.033”;

- pozitia 95, coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.034”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.500”;

- pozitia 96, coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.037”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.500”;

- pozitia 97, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.19”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „suprafată ocupată = 26 mp, suprafată aferentă = 250 mp , coloana 5 va avea următorul cuprins: „20.000”;

- pozitia 98, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.6.1”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „10.000”;

- pozitia 99, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.6.1”, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Clădire păstorească Abram”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.018”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „2.000”;

- pozitia 101, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.17.1”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.101”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1900”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”;

- pozitia 102, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.17.1”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.102”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1900”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”;

- pozitia 103, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.17.2”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.103”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1900”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”;

- pozitia 104, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.17.2”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”;

- pozitia 105, coloana 1 va avea următorul cuprins: „2.1.24.4”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 2.003, suprafată ocupată 2 km”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „50.000”;

- pozitia 106, coloana 1 va avea următorul cuprins: „2.1.24.4”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 2.004, suprafată ocupată 2 km”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1989”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „28.494”;

- pozitia 107, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.8.1”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.038”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”;

- pozitia 108, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.6.1.1”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.064”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1990”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.000”;

- pozitia 109, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.6.1”, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Casă locuit Silaghi Aurel”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „2.000”;

- pozitia 110, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.6.1.1”, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Casa Rogojinaru Suiug”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.065”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1900”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „3.000”;

- pozitia 112, coloana 2 va avea următorul cuprins: „WC dispensar Suiug”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.096”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1900”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „200”;

- pozitia 113, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.2.7”, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Grajd comunal Abram”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.023”,


coloana 4 va avea următorul cuprins: „1960”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „500”;

- pozitia 114, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.6.3.1”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.098”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.000”;

- pozitia 116, coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.100”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „2.000”;

- pozitia 117, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Gard din cărămidă Suiug”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.099”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.000”;

- pozitia 119, coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.109”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”;

c) după pozitia 119 se introduc 12 noi pozitii, pozitiile 120 - 131, conform anexei nr. 6.

7. La anexa nr. 12 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Abrămut”:

a) se abrogă următoarele pozitii: sectiunea I „Bunuri imobile”: pozitia 25 si sectiunea II „Bunuri mobile”: pozitiile 1, 2, 3;

b) pozitia 20, coloana 2 se modifică si va avea următorul cuprins: „Teren”, coloana 3 se modifică si va avea următorul cuprins: „Abrămut nr. 19, nr. topo 117”;

c) după pozitia 30 se introduc 14 noi pozitii, pozitiile 31 - 44, conform anexei nr. 7.

8. La anexa nr. 14 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Auseu”, după pozitia 175 se introduc 3 noi pozitii, pozitiile 176 - 178, conform anexei nr. 8.

9. La anexa nr. 18 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Biharia”:

a) se abrogă următoarele pozitii: 1, 2, 3, 5, 25, 26, 27, 28, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 95, 96, 97, 98, 103, 106, 113, 114, 115, 117, 118, 119, 121, 122, 124, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 149, 151, 155, 156; b) se modifică următoarele pozitii:

- pozitia 8, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum comunal asfaltat”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia, Str. Gaspar Andras situat între DN 19 lângă scoală pe lateralul cimitirului reformat, intersectează str. Cetătii între nr. 113 si 114, 36 si 37, nr. topo 932/2A, asfaltat pe o lungime de 1.320 ml”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „783.803”;

- pozitia 9, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia, Str. Somesului nr. topo 932/2A1, între intersectia străzii Gaspar Andras si cimitir pe partea de est si Str. Salcâmului în partea de Vest - trotuar din beton pe partea nordică a străzii, suprafată totală = 0,240 ha, suprafată utilă = 0,135 ha (300 x 4,5 m)”;

- pozitia 10, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum comunal asfaltat”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia, str. Szent Peter situată între intersectia dintre Str. Trandafirilor, Cetătii si Piata Bisericii la Est, până la intersectia cu Str. Moldovei si Salcâmului la Vest - trotuar beton pe partea nordică a străzii, suprafată totală = 0,240 ha, suprafată utilă = 0,236 ha (315 x 7,5 m)”;

- pozitia 11, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia, Str. Salcâmului situată între intersectia Str. Moldovei cu str. Szent Peter la Sud si depozit Kiskun la Nord - trotuar beton în partea estică a străzii, suprafată totală = 0,600 ha, suprafată utilă = 0,225 ha, nr. topo 932/1A”;

- pozitia 12, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia, str. Piata Bisericii în centrul localitătii lângă biserica catolică la NV, în spatele dispensarului uman la Sud, până la intersectia cu str. Arany Janos lângă piata veche - SE - trotuar drum din pavaj doar pe o parte a străzii, suprafată totală = 0,900 ha, suprafată utilă = 0,080 ha”;

- pozitia 13, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia, str. Arany Janos situat între Str. Viilor la SV si Str. Sălardului la Nord, nr. topo 932 suprafată totală = 1,152 ha, suprafată utilă = 0,756 ha, trotuar beton partea estică a străzii, nr. topo 4972”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1945”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „15,50”;

- pozitia 14, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia, Str. Beiusului - adiacentă Str. Arany Janos spre NV si păsune spre NE, suprafată totală = 0,090 ha, suprafată utilă = 0,060 ha”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „4,5”;

- pozitia 15, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum comunal asfaltat”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia, Str. Bihorului adiacentă intersectiei str. Piata Bisericii cu Arany Janos la NV până la păsune la Est, lungimea străzii asfaltate este de 430 ml, suprafată totală = 0,264 ha, suprafată utilă = 0,220 ha”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „211.822,37”;

- pozitia 16, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia, Str. Barcăului adiacentă la Vest cu str. Arany Janos la Est cu Str. Muresului, nr. topo 4972/1A, suprafată totală = 0,0825 ha, suprafată utilă = 0,0615 ha”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „5.899,95”;

- pozitia 17, coloana 5 va avea următorul cuprins: „4,13”;

- pozitia 18, coloana 5 va avea următorul cuprins: „5,70”;

- pozitia 19, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia, str. Crisul Repede adiacentă la Vest cu Str. Trandafirilor si la Est cu Str. Muresului, nr. topo 924/2B”;

- pozitia 20, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia, Str. Rozelor adiacentă Str. Trandafirilor la Vest până la Est si terenuri agricole la sud, nr. topo 4972/20, 4972/21 si 4972/23”;

- pozitia 21, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum comunal asfaltat”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia, Str. Moldovei situată între intersectia Str. Salcâmului cu Str. Gării la Nord până la intersectia cu Str. Trandafirilor la Sud, nr. topo 932, suprafată totală = 1,105 ha, suprafată utilă = 0,994 ha, lungimea străzii asfaltate este de 950 ml”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „2007”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „635.467,12”;

- pozitia 22, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia, str. Oltului situată adiacent cu Str. Cetătii la Vest si str. Menumorut la Est, nr. topo 924/2A1, suprafată totală = 0,168 ha, suprafată utilă = 0,072 ha”;

- pozitia 23, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia, str. Livada situată adiacent cu Str. Cetătii la Vest si str. Menumorut la Est paralel cu Str. Oltului, nr. topo 924/2A2, suprafată totală = 0,168 ha, suprafată utilă = 0,072 ha”;

- pozitia 29, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”;

- pozitia 30, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.217,6”;

- pozitia 31, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia, Str. Viilor, din beton cu diametru = 1.000 mm, lătime = 5 m”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „423,78”;

- pozitia 32, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia, str. Gaspar Andras din tuburi beton, nr. topo 932/2A, lătime = 4 m, 2 bucăti”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „211,9”;

- pozitia 33, coloana 5 va avea următorul cuprins: „254,26”;

- pozitia 34, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia, str. Arany Janos din beton acces văi de pe străzile adiacente cu diametrul = 800 mm, lătime= 7 m”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „169,5”;

- pozitia 35, coloana 5 va avea următorul cuprins: „856,04”;

- pozitia 36, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia, păsune - din beton peste vale Chesmeu”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „3.969,38”;

- pozitia 37, coloana 5 va avea următorul cuprins: „127,13”;

- pozitia 38, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Cauaceu - în păsune din tub de beton de diametru 400 mm, lătime = 7 m, 2 buc.”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „127,13”;

- pozitia 52, coloana 5 va avea următorul cuprins: „4.887,2”;


- pozitia 53, coloana 5 va avea următorul cuprins: „8.824,66”;

- pozitia 57, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia, Str. Oltului - din teavă polietilenă 150 ml”;

- pozitia 58, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia, Gaspar Andras din teavă zincată 250 ml + conductă polietilenă 1.800 ml”;

- pozitia 61, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia, str. Szent Peter - conductă azbociment, 560 ml”;

- pozitia 63, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia, Str. Moldovei - conductă polietilenă, 900 ml”;

- pozitia 66, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia, str. Arany Janos - conductă azbociment, 700 ml + 350 ml”;

- pozitia 69, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia, str. Piata Bisericii centru - conductă zincată, 100 ml”;

- pozitia 70, coloana 5 va avea următorul cuprins: „4.644”;

- poziia 72, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia, str. Szent Peter - arteziană 1 buc.”;

- pozitia 73, coloana 5 va avea următorul cuprins: „16,64”;

- pozitia 78, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Cauaceu - cu jgheab”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „902,65”;

- pozitia 99, coloana 5 va avea următorul cuprins: „3.015,03”;

- pozitia 100, coloana 5 va avea următorul cuprins: „912,64”;

- pozitia 108, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Parc”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „În centrul localitătii Biharia lângă biserici, în intersectia str. Piata Bisericii cu Str. Trandafirilor suprafată teren = 0,04 ha, suprafată utilă = 0,03 ha”;

- pozitia 109, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia, Str. Cetătii adiacent cu str. Gaspar Andras în partea de Est, nr. topo 940, suprafată teren = 1,00 ha”;

- pozitia 110, coloana 5 va avea următorul cuprins: „50.000”;

- pozitia 111, coloana 5 va avea următorul cuprins: „331.315,25”;

- pozitia 112, coloana 5 va avea următorul cuprins: „72.261,70”;

- pozitia 116, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Anexă cămin cultural”;

- pozitia 120, coloana 5 va avea următorul cuprins: „368.989”;

- pozitia 123, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Scoala cu cls. I-IV clădire veche”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia, Str. Cetătii nr. 16”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „50.288”;

- pozitia 125, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Cauaceu nr. 46, nr. topo 200/2, suprafată teren=700 mp, suprafată construită = 215 mp P + 1E”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „84.482,26”;

- pozitia 126, coloana 4 va avea următorul cuprins: „2007”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „588.074,25”;

- pozitia 138, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia, Str. Trandafirilor nr. 65, cu locuinta medic, nr. topo 17, suprafată teren = 1.200 mp, suprafată construită = 260 mp P + II E”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1900”;

- pozitia 147, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia, nr. topo 8, 4, 6 situat în scolile de pe str. Piata Bisericii, Str. Gării, Cetătii, capacitate 26 mp”;

- pozitia 148, coloana 5 va avea următorul cuprins: „194,9”; c) după pozitia 157 se introduc 7 noi pozitii, pozitiile 158 - 164, conform anexei nr. 9.

10. La anexa nr. 20 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Borod”:

a) se abrogă pozitiile 148 si 171;

b) după pozitia 179 se introduce o nouă pozitie, pozitia 180, conform anexei nr. 10.

11. La anexa nr. 21 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Bors”:

a) se abrogă următoarele pozitii: 37, 38, 39, 40, 41, 56, 59, 66, 67, 69, 74, 76, 79;

b) se modifică următoarele pozitii:

- pozitia 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: „km 4+700-11+580, Lungime = 6,880 km, 4,21 km asfalt, 2,67 km pietruit”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „477.884”;

- pozitia 2, coloana 5 va avea următorul cuprins: „264.273”;

- pozitia 3, coloana 3 va avea următorul cuprins: „km 0+000-4+290, Lungime = 4,290 km, 3,290 km pământ, 0,28 km asfalt, 0,72 km pietruit”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „174.280”;

- pozitia 4, coloana 5 va avea următorul cuprins: „63.552”;

- pozitia 5, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 3,18 km, 1,81 km pietruit, 1,18 km asfalt, 0,19 km pământ”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „696.931”;

- pozitia 6, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 1,785 km, 1,00 km asfalt, 0,785 km pietruit”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „436.701”;

- pozitia 7, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 9,58 km, 8,88 km asfalt, 0,70 km pietruit”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „2.174.720”;

- pozitia 8, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 3,64 km, 3,64 km asfalt”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „793.189”;

- pozitia 9, coloana 5 va avea următorul cuprins: „48.887”;

- poziia 10, coloana 5 va avea următorul cuprins: „75.211”;

- pozitia 11, coloana 5 va avea următorul cuprins: „112.030”;

- pozitia 12, coloana 3 va avea următorul cuprins: „suprafată = 7.165 mp”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1971, 2006”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „150.893”;

- pozitia 17, coloana 5 va avea următorul cuprins: „125.621”;

- pozitia 18, coloana 5 va avea următorul cuprins: „54.273”;

- pozitia 19, coloana 5 va avea următorul cuprins: „303.520”;

- pozitia 20, coloana 5 va avea următorul cuprins: „135.873”;

- pozitia 32, coloana 5 va avea următorul cuprins: „450.142”;

- pozitia 33, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 6,85 km”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „2000-2004”;

- pozitia 34, coloana 5 va avea următorul cuprins: „120.000”;

- pozitia 35, coloana 5 va avea următorul cuprins: „120.000”;

- pozitia 36, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 11,12 km”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „2002-2004”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „581.100”;

- pozitia 42, coloana 3 va avea următorul cuprins: „suprafată = 22.705 mp, suprafată construită = 100 mp, nr. cadastral 159”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare clădire = 188.027, Valoare teren = 1.471.284”;

- pozitia 43, coloana 3 va avea următorul cuprins: „suprafată = 22.020 mp, nr. cadastral 1”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare teren = 1.426.896”;

- pozitia 46, coloana 5 va avea următorul cuprins: „3.008”;

- pozitia 47, coloana 5 va avea următorul cuprins: „974”;

- pozitia 48, coloana 5 va avea următorul cuprins: „847”;

- pozitia 49, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.504”;

- poziia 50, coloana 4 va avea următorul cuprins: „2002- 2004”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare constructie = 228.798, Valoare teren = 453.600”;

- pozitia 51, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Sediul vechi al Consiliului Local”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Bors nr. 200, nr. cadastral 243, suprafată construită = 200 mp, suprafată curte = 2.284 mp”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare constructie = 164.102, Valoare teren = 111.000”;

- pozitia 52, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Anexe la sediul Consiliului Local (magazie, garaj)”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „suprafată construită = 150 mp, nr. cadastral 243”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1996, 2005”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare constructie = 98.000, Valoare teren = pozitia 51”;

- pozitia 53, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Bors nr.

200, nr. cadastral 243, suprafată construită = 195 mp”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare constructie = 145.048, Valoare teren = pozitia 51”;

- pozitia 54, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Bors nr.

201, nr. cadastral 243, suprafată construită = 770 mp”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare constructie = 531.607, Valoare teren = pozitia 51”;

- pozitia 55, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sîntion nr. 238/b, nr. topo 2, 3, suprafata construită = 400 mp, suprafată curte = 1.870 mp”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare constructie = 372.066, Valoare teren = 90.882”;

- pozitia 57, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Santăul Mic nr. 157, nr. topo 164/4, 164/5, 165/4, 165/6, 165/7, suprafată construită = 550 mp, suprafată curte = 5.590 mp”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1870, 2004”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare constructie = 966.929, Valoare teren = 181.116”;

- pozitia 58, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Santăul Mare nr. 26, nr. topo 238/1, suprafată construită = 200 mp, suprafată curte = 6.773 mp”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare constructie = 137.077, Valoare teren = 219.445”;

- pozitia 60, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Bors nr. 198, nr. cadastral 1144, 1145, suprafată construită = 532 mp, suprafată curte = 7.558 mp”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare constructie = 600.604, Valoare teren = 367.318”;

- pozitia 61, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Anexe la scoala Bors (magazie), coloana 5 va avea următorul cuprins: „22.412”;

- pozitia 62, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sîntion nr. 27/a, nr. cadastral 245, suprafată construită = 450 mp, suprafată curte = 4.387 mp”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare constructie = 323.262, Valoare teren = 213.208”;

- pozitia 63, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Anexe la scoala Sîntion”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare constructie = 710”;

- pozitia 64, coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare constructie = 186.033, Valoare teren = 97.524”;

- pozitia 65, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Anexe la scoala Santăul Mare (magazie)”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare constructie = 3.880”;

- pozitia 68, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Bors nr. 189, nr. cadastral 160, suprafată construită = 120 mp, suprafată curte = 3.122 mp”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare constructie = 88.121, Valoare teren = 151.729”;

- pozitia 70, coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare constructie = 254.571, Valoare teren = 42.816”;

- pozitia 71, coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare constructie = 12.042”;

- pozitia 72, coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare constructie = 307.412, Valoare teren = pozitia 64”;

- pozitia 73, coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare constructie = 146.868, Valoare teren = 49.960”;

- pozitia 75, coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare constructie = 244.780, Valoare teren = 164.162”;

- pozitia 77, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sîntion nr. 297, nr. topo 129/1, suprafată construită = 180 mp, suprafată curte teren aferent = 2.086 mp”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare constructie = 127.286, Valoare teren = 101.379”;

- pozitia 78, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Apartament în clădirea postului de politie Bors”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Bors nr. 50, nr. topo 2, 3, suprafată constructie = 80 mp”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare constructie = 30.000”;

- pozitia 80, coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare constructie = 80.000, Valoare teren = 85.487”;

- pozitia 81, coloana 5 va avea următorul cuprins: „6.700.000”;

c) după pozitia 81 se introduc 17 noi pozitii, pozitiile 82 - 98, conform anexei nr. 11.

12. La anexa nr. 22 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Bratca”:

a) se abrogă următoarele pozitii: 136, 160, 175, 176;

b) se modifică următoarele pozitii:

- pozitia 1, coloana 5 va avea următorul cuprins: „70”;

- pozitia 2, coloana 5 va avea următorul cuprins: „300”;

- pozitia 3, coloana 5 va avea următorul cuprins: „330”;

- pozitia 4, coloana 5 va avea următorul cuprins: „300”;

- poziia 5, coloana 5 va avea următorul cuprins: „208,84”;

- pozitia 6, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1491,68”;

- pozitia 7, coloana 5 va avea următorul cuprins: „44,75”;

- pozitia 8, coloana 5 va avea următorul cuprins: „40”;

- poziia 9, coloana 5 va avea următorul cuprins: „447,50”;

- pozitia 10, coloana 5 va avea următorul cuprins: „596,67”;

- pozitia 11, coloana 5 va avea următorul cuprins: „179”;

- pozitia 12, coloana 5 va avea următorul cuprins: „298,34”;

- pozitia 13, coloana 5 va avea următorul cuprins: „59,67”;

- poziia 14, coloana 5 va avea următorul cuprins: „179”;

- pozitia 15, coloana 5 va avea următorul cuprins: „596,67”;

- pozitia 16, coloana 5 va avea următorul cuprins: „29,83”;

- poziia 17, coloana 5 va avea următorul cuprins: „44,75”;

- pozitia 18, coloana 5 va avea următorul cuprins: „447,50”;

- pozitia 19, coloana 5 va avea următorul cuprins: „298,34”;

- pozitia 20, coloana 5 va avea următorul cuprins: „74,58”;

- pozitia 21, coloana 5 va avea următorul cuprins: „298,34”;

- pozitia 22, coloana 5 va avea următorul cuprins: „238,67”;

- pozitia 23, coloana 5 va avea următorul cuprins: „44,75”;

- pozitia 24, coloana 5 va avea următorul cuprins: „208,84”;

- pozitia 25, coloana 5 va avea următorul cuprins: „223,75”;

- pozitia 26, coloana 5 va avea următorul cuprins: „44,75”;

- pozitia 27, coloana 5 va avea următorul cuprins: „298,34”;

- pozitia 28, coloana 5 va avea următorul cuprins: „447,50”;

- pozitia 29, coloana 5 va avea următorul cuprins: „74,58”;

- pozitia 30, coloana 5 va avea următorul cuprins: „223,75”;

- pozitia 31, coloana 5 va avea următorul cuprins: „298,34”;

- pozitia 32, coloana 5 va avea următorul cuprins: „596,67”;

- pozitia 33, coloana 5 va avea următorul cuprins: „745,84”;

- pozitia 34, coloana 5 va avea următorul cuprins: „745,84”;

- pozitia 35, coloana 5 va avea următorul cuprins: „895,01”;

- pozitia 36, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.044,18”;

- pozitia 37, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.044,18”;

- pozitia 38, coloana 5 va avea următorul cuprins: „358”;

- poziia 39, coloana 5 va avea următorul cuprins: „358”;

- pozitia 40, coloana 5 va avea următorul cuprins: „298,34”;

- pozitia 41, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.491,68”;

- pozitia 42, coloana 5 va avea următorul cuprins: „298,34”;

- pozitia 43, coloana 5 va avea următorul cuprins: „596,67”;

- pozitia 44, coloana 5 va avea următorul cuprins: „298,34”;


- pozitia 45, coloana 5 va avea următorul cuprins: „895,01”;

- pozitia 46, coloana 5 va avea următorul cuprins: „149,17”;

- pozitia 47, coloana 5 va avea următorul cuprins: „596,67”;

- pozitia 48, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum de pământ spre Pietris 710 m”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „211,82”;

- pozitia 49, coloana 5 va avea următorul cuprins: „223,75”;

- pozitia 50, coloana 5 va avea următorul cuprins: „74,58”;

- pozitia 51, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.491,68”;

- pozitia 52, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.193,34”;

- pozitia 53, coloana 5 va avea următorul cuprins: „298,34”;

- pozitia 54, coloana 5 va avea următorul cuprins: „268,50”;

- pozitia 55, coloana 5 va avea următorul cuprins: „298,34”;

- pozitia 56, coloana 5 va avea următorul cuprins: „2.386,69”;

- pozitia 57, coloana 5 va avea următorul cuprins: „149,17”;

- pozitia 58, coloana 5 va avea următorul cuprins: „298,34”;

- pozitia 59, coloana 5 va avea următorul cuprins: „149,17”;

- pozitia 60, coloana 5 va avea următorul cuprins: „208,84”;

- pozitia 61, coloana 5 va avea următorul cuprins: „208,84”;

- pozitia 62, coloana 5 va avea următorul cuprins: „268,50”;

- pozitia 63, coloana 5 va avea următorul cuprins: „596,67”;

- pozitia 64, coloana 5 va avea următorul cuprins: „596,67”;

- pozitia 65, coloana 5 va avea următorul cuprins: „745,84”;

- pozitia 66, coloana 5 va avea următorul cuprins: „208,84”;

- pozitia 67, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.491,68”;

- pozitia 68, coloana 5 va avea următorul cuprins: „447,50”;

- pozitia 69, coloana 5 va avea următorul cuprins: „507,17”;

- pozitia 70, coloana 5 va avea următorul cuprins: „596,67”;

- pozitia 71, coloana 5 va avea următorul cuprins: „596,67”;

- pozitia 72, coloana 5 va avea următorul cuprins: „2.088,35”;

- pozitia 73, coloana 5 va avea următorul cuprins: „2.386,69”;

- pozitia 74, coloana 5 va avea următorul cuprins: „895,01”;

- pozitia 75, coloana 5 va avea următorul cuprins: „44,75”;

- pozitia 76, coloana 5 va avea următorul cuprins: „557,50”;

- pozitia 77, coloana 5 va avea următorul cuprins: „447,50”;

- pozitia 78, coloana 5 va avea următorul cuprins: „596,67”;

- pozitia 79, coloana 5 va avea următorul cuprins: „745,84”;

- pozitia 80, coloana 5 va avea următorul cuprins: „745,84”;

- pozitia 81, coloana 5 va avea următorul cuprins: „447,50”;

- pozitia 82, coloana 5 va avea următorul cuprins: „447,50”;

- pozitia 83, coloana 5 va avea următorul cuprins: „298,34”;

- pozitia 84, coloana 5 va avea următorul cuprins: „104,42”;

- pozitia 85, coloana 5 va avea următorul cuprins: „447,50”;

- pozitia 86, coloana 5 va avea următorul cuprins: „298,34”;

- pozitia 87, coloana 5 va avea următorul cuprins: „149,17”;

- pozitia 88, coloana 5 va avea următorul cuprins: „447,50”;

- pozitia 89, coloana 5 va avea următorul cuprins: „179”;

- pozitia 90, coloana 5 va avea următorul cuprins: „298,34”;

- pozitia 91, coloana 5 va avea următorul cuprins: „596,67”;

- pozitia 92, coloana 5 va avea următorul cuprins: „447,50”;

- pozitia 93, coloana 5 va avea următorul cuprins: „149,17”;

- pozitia 94, coloana 5 va avea următorul cuprins: „298,34”;

- pozitia 95, coloana 5 va avea următorul cuprins: „895,01”;

- pozitia 96, coloana 5 va avea următorul cuprins: „20.000”;

- pozitia 97, coloana 5 va avea următorul cuprins: „20.000”;

- pozitia 98, coloana 5 va avea următorul cuprins: „20.000”;

- pozitia 99, coloana 5 va avea următorul cuprins: „20.000”;

- pozitia 100, coloana 5 va avea următorul cuprins: „20.000”;

- pozitia 101, coloana 5 va avea următorul cuprins: „20.000”;

- pozitia 102, coloana 5 va avea următorul cuprins: „20.000”;

- pozitia 103, coloana 5 va avea următorul cuprins: „20.000”;

- pozitia 104, coloana 5 va avea următorul cuprins: „20.000”;

- pozitia 105, coloana 5 va avea următorul cuprins: „40.000”;

- pozitia 106, coloana 5 va avea următorul cuprins: „20.000”;

- pozitia 107, coloana 5 va avea următorul cuprins: „20.000”;

- pozitia 108, coloana 5 va avea următorul cuprins: „20.000”;

- pozitia 109, coloana 5 va avea următorul cuprins: „80.000”;

- pozitia 110, coloana 5 va avea următorul cuprins: „15.000”;

- pozitia 111, coloana 5 va avea următorul cuprins: „15.000”;

- pozitia 112, coloana 5 va avea următorul cuprins: „15.000”;

- pozitia 113, coloana 5 va avea următorul cuprins: „15.000”;

- pozitia 114, coloana 5 va avea următorul cuprins: „80.000”;

- pozitia 115, coloana 5 va avea următorul cuprins: „60.000”;

- pozitia 116, coloana 5 va avea următorul cuprins: „20.000”;

- pozitia 117, coloana 5 va avea următorul cuprins: „20.000”;

- pozitia 118, coloana 5 va avea următorul cuprins: „20.000”;

- pozitia 119, coloana 5 va avea următorul cuprins: „20.000”;

- pozitia 120, coloana 5 va avea următorul cuprins: „20.000”;

- pozitia 121, coloana 5 va avea următorul cuprins: „20.000”;

- pozitia 122, coloana 5 va avea următorul cuprins: „20.000”;

- pozitia 123, coloana 5 va avea următorul cuprins: „20.000”;

- pozitia 124, coloana 5 va avea următorul cuprins: „20.000”;

- pozitia 125, coloana 5 va avea următorul cuprins: „80.000”;

- pozitia 126, coloana 5 va avea următorul cuprins: „50.000”;

- pozitia 127, coloana 5 va avea următorul cuprins: „50.000”;

- pozitia 128, coloana 5 va avea următorul cuprins: „50.000”;

- pozitia 129, coloana 5 va avea următorul cuprins: „80.000”;

- pozitia 130, coloana 5 va avea următorul cuprins: „10.000”;

- pozitia 131, coloana 5 va avea următorul cuprins: „10.000”;

- pozitia 132, coloana 5 va avea următorul cuprins: „10.000”;

- pozitia 133, coloana 5 va avea următorul cuprins: „10.000”;

- pozitia 134, coloana 5 va avea următorul cuprins: „20.000”;


- pozitia 135, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Statia de epurare + canalizare”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „350.000”;

- pozitia 137, coloana 5 va avea următorul cuprins: „442.500”;

- pozitia 138, coloana 5 va avea următorul cuprins: „5.000”;

- pozitia 139, coloana 5 va avea următorul cuprins: „500”;

- pozitia 140, coloana 5 va avea următorul cuprins: „15.000”;

- pozitia 141, coloana 5 va avea următorul cuprins: „30.000”;

- pozitia 142, coloana 5 va avea următorul cuprins: „3.500”;

- pozitia 143, coloana 5 va avea următorul cuprins: „20.000”;

- pozitia 144, coloana 5 va avea următorul cuprins: „10.000”;

- pozitia 145, coloana 5 va avea următorul cuprins: „5.000”;

- pozitia 146, coloana 5 va avea următorul cuprins: „250.000”;

- pozitia 147, coloana 5 va avea următorul cuprins: „200.000”;

- pozitia 148, coloana 5 va avea următorul cuprins: „30.000”;

- pozitia 149, coloana 5 va avea următorul cuprins: „136.441”;

- pozitia 150, coloana 5 va avea următorul cuprins: „80.000”;

- pozitia 151, coloana 5 va avea următorul cuprins: „8,67”;

- pozitia 152, coloana 5 va avea următorul cuprins: „78.188”;

- pozitia 153, coloana 5 va avea următorul cuprins: „5”;

- pozitia 154, coloana 5 va avea următorul cuprins: „0,92”;

- pozitia 155, coloana 5 va avea următorul cuprins: „0,50”;

- pozitia 156, coloana 5 va avea următorul cuprins: „2,60”;

- pozitia 157, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1,50”;

- poziia 158, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1,50”;

- pozitia 159, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Apartament situat deasupra dispensarului uman Bratca”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Apartament amplasat deasupra dispensarului uman Bratca, situat între sediul primăriei si căminul cultural”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „30.000”;

- pozitia 161, coloana 5 va avea următorul cuprins: „921.206”;

- pozitia 162, coloana 5 va avea următorul cuprins: „31.163”;

- pozitia 163, coloana 5 va avea următorul cuprins: „85.345”;

- pozitia 164, coloana 5 va avea următorul cuprins: „90.000”;

- pozitia 165, coloana 5 va avea următorul cuprins: „23.372”;

- pozitia 166, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Scoala nouă S04 Valea Crisului”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Clădire si teren aferent în suprafată de 722 mp, înscris în CF 33 Valea Neagră sub nr. topo 106 si 107”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „284.836”;

- pozitia 167, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Trei corpuri de clădire suprafată = 239 mp si teren aferent în suprafată de 2.100 mp înscris în CF 2039 Lorău - Ponoară - Remeti sub nr. topo 58 si 59”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „34.071, 24.352, 4.139”;

- pozitia 168, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Trei corpuri clădire suprafată = 440 mp, grădinita suprafată = 247 mp, locuinte profesori suprafată = 274 mp, magazii suprafată = 282 mp si teren aferent în suprafată de 5.430 mp înscris în CF

1469 Beznea sub nr. topo 2”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „880.140, 92.636, 250.000”;

- pozitia 169, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Clădire suprafată = 123 mp si teren aferent în suprafată de 870 mp”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „19.637”;

- pozitia 170, coloana 5 va avea următorul cuprins: „62.637”;

- pozitia 171, coloana 5 va avea următorul cuprins: „188.862”;

- pozitia 172, coloana 5 va avea următorul cuprins: „55.470”;

- pozitia 173, coloana 5 va avea următorul cuprins: „428.361”;

- pozitia 174, coloana 5 va avea următorul cuprins: „32.806”;

- pozitia 177, coloana 5 va avea următorul cuprins: „745,84”;

- pozitia 178, coloana 5 va avea următorul cuprins: „298,34”;

- pozitia 179, coloana 5 va avea următorul cuprins: „895,01”;

- pozitia 180, coloana 5 va avea următorul cuprins: „447,50”;

- pozitia 181, coloana 5 va avea următorul cuprins: „596,67”;

- pozitia 182, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.044,18”;

- pozitia 183, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum de pământ Miculesti până în DJ 764 D 1,5 km”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „447,50”;

- pozitia 184, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.044,18”;

- pozitia 185, coloana 5 va avea următorul cuprins: „447,50”;

- pozitia 186, coloana 5 va avea următorul cuprins: „298,34”;

- pozitia 187, coloana 5 va avea următorul cuprins: „298,34”;

- pozitia 188, coloana 5 va avea următorul cuprins: „745,84”;

- pozitia 189, coloana 5 va avea următorul cuprins: „895,01”;

- pozitia 190, coloana 5 va avea următorul cuprins: „596,67”;

- pozitia 191, coloana 5 va avea următorul cuprins: „895,01”;

- pozitia 192, coloana 5 va avea următorul cuprins: „596,67”;

- pozitia 193, coloana 5 va avea următorul cuprins: „298,34”;

- pozitia 194, coloana 5 va avea următorul cuprins: „447,50”;

- pozitia 195, coloana 5 va avea următorul cuprins: „596,67”;

- pozitia 196, coloana 5 va avea următorul cuprins: „596,67”;

- pozitia 197, coloana 5 va avea următorul cuprins: „805,51”;

- pozitia 198, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.402,18”;

- pozitia 199, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.491,68”;

- pozitia 200, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1491,68”;

- pozitia 201, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.790,02”;


- pozitia 202, coloana 5 va avea următorul cuprins: „2.685,02”;

- pozitia 203, coloana 5 va avea următorul cuprins: „596,67”;

- pozitia 204, coloana 5 va avea următorul cuprins: „895,01”;

- pozitia 205, coloana 5 va avea următorul cuprins: „895,01”;

- pozitia 206, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.790,02 “;

- pozitia 207, coloana 5 va avea următorul cuprins: „447,50”;

- pozitia 208, coloana 5 va avea următorul cuprins: „298,34”;

- pozitia 209, coloana 5 va avea următorul cuprins: „745,84”;

- pozitia 210, coloana 5 va avea următorul cuprins: „596,67”;

- pozitia 211, coloana 5 va avea următorul cuprins: „298,34”;

- pozitia 212, coloana 5 va avea următorul cuprins: „596,67”;

- pozitia 213, coloana 5 va avea următorul cuprins: „298,34”;

- pozitia 214, coloana 5 va avea următorul cuprins: „2.685,02”;

- pozitia 215, coloana 5 va avea următorul cuprins: „895,01”;

- pozitia 216, coloana 5 va avea următorul cuprins: „895,01”;

- pozitia 217, coloana 5 va avea următorul cuprins: „660”;

- pozitia 218, coloana 5 va avea următorul cuprins: „0,0948”;

- pozitia 219, coloana 5 va avea următorul cuprins: „20.000”;

- pozitia 220, coloana 5 va avea următorul cuprins: „20.000”;

- pozitia 221, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1880, 1957, 1880, 1920, 1964, 1957, 1957, 1974, 1968, 1972, 1973, 1998, 1993, 2001”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „37,5170; 48,71; 5,89; 4,58; 0,25; 2,79; 0,24; 0,4538; 0,30; 0,75; 0,40; 10.000; 4.000; 2.000”;

c) după pozitia 221 se introduc 11 noi pozitii, pozitiile: 222- 232, conform anexei nr. 12.

13. La anexa nr. 23 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Brusturi”, se abrogă pozitia nr. 105.

14. La anexa nr. 25 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Buduslău”:

a) se modifică următoarele pozitii:

- pozitia 1, coloana 4 va avea următorul cuprins: „2006”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „306.000”;

- pozitia 10, coloana 4 va avea următorul cuprins: „2004”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „22.000”;

- pozitia 11, coloana 4 va avea următorul cuprins: „2004”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „21.008 “;

b) după pozitia 27 se introduc două noi pozitii, pozitiile 28 si 29, conform anexei nr. 13.

15. La anexa nr. 29 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Căpâlna”:

a) se abrogă următoarele pozitii de la sectiunea II „Bunuri mobile”: 22, 26, 27.

b) la sectiunea I „Bunuri imobile”, după pozitia 99 se introduc patru noi pozitii, pozitiile 100—103, conform anexei nr. 14.

16. La anexa nr. 30 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Cărpinet”, după pozitia 46 se introduc două noi pozitii, pozitiile 47 si 48, conform anexei nr. 15.

17. La anexa nr. 31 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Cefa”, după pozitia 108 se introduc două noi pozitii, pozitiile 109 si 110, conform anexei nr. 16.

18. La anexa nr. 32 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Ceica”:

a) se abrogă următoarele pozitii: 5, 28, 30, 113, 114, 119, 121, 122;

b) se modifică următoarele pozitii:

- pozitia 1, coloana 5 va avea următorul cuprins: „12”;

- pozitia 2, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.408”;

- pozitia 3, coloana 5 va avea următorul cuprins: „960”;

- pozitia 4, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.120”;

- pozitia 6, coloana 5 va avea următorul cuprins: „12”;

- pozitia 7, coloana 5 va avea următorul cuprins: „12”;

- pozitia 8, coloana 5 va avea următorul cuprins: „432”;

- pozitia 9, coloana 5 va avea următorul cuprins: „5.810”;

- pozitia 10, coloana 5 va avea următorul cuprins: „650”;

- pozitia 11, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.843”;

- pozitia 12, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.855”;

- pozitia 13, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.873”;

- pozitia 14, coloana 5 va avea următorul cuprins: „998”;

- pozitia 15, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.408 “;

- pozitia 16, coloana 5 va avea următorul cuprins: „55”;

- pozitia 17, coloana 5 va avea următorul cuprins: „55”;

- pozitia 18, coloana 5 va avea următorul cuprins: „15”;

- pozitia 19, coloana 5 va avea următorul cuprins: „15”;

- pozitia 20, coloana 5 va avea următorul cuprins: „15”;

- pozitia 21, coloana 5 va avea următorul cuprins: „15”;

- pozitia 22, coloana 5 va avea următorul cuprins: „15”;

- pozitia 23, coloana 5 va avea următorul cuprins: „37”;

- pozitia 24, coloana 5 va avea următorul cuprins: „55”;

- pozitia 25, coloana 5 va avea următorul cuprins: „17”;

- pozitia 26, coloana 5 va avea următorul cuprins: „15”;

- pozitia 27, coloana 5 va avea următorul cuprins: „15”;

- pozitia 29, coloana 5 va avea următorul cuprins: „15”;

- pozitia 62, coloana 5 va avea următorul cuprins: „72”;

- pozitia 63, coloana 5 va avea următorul cuprins: „56”;

- pozitia 64, coloana 5 va avea următorul cuprins: „22”;

- pozitia 65, coloana 5 va avea următorul cuprins: „84”;

- pozitia 66, coloana 5 va avea următorul cuprins: „23”;

- pozitia 67, coloana 5 va avea următorul cuprins: „56”;

- pozitia 68, coloana 5 va avea următorul cuprins: „11”;

- pozitia 69, coloana 5 va avea următorul cuprins: „9”;

- poziia 71, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Ceica suprafată 2.000 mp, nr. topo 423/3”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „8”;

- pozitia 72, coloana 5 va avea următorul cuprins: „31”;

- poziia 74, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Cismea publică în parcul public sat Ceica”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „2”;

- pozitia 80, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Ceica nr. 67, suprafată = 938 mp”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „27”;

- pozitia 81, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafată = 4.533 mp, nr. cadastral 30”;

- pozitia 82, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Ceica nr. 48/A, suprafată = 296 mp”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „20”;

- pozitia 83, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafată = 1.381 mp, nr. cadastral 57”;

- pozitia 84, coloana 5 va avea următorul cuprins: „15”;

- pozitia 86, coloana 5 va avea următorul cuprins: „19”;

- poziia 87, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Ceisoara nr. 62/A, suprafată = 214 mp”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „55”;


- pozitia 88, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafată = 2.920 mp, nr. cadastral 44”;

- pozitia 89, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Dusesti nr. 89/A, suprafată = 214 mp”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „27”;

- pozitia 90, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafată 547 mp, nr. cadastral 34”;

- pozitia 91, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Cotiglet nr. 41/A, suprafată 168 mp, nr. cadastral 61”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „35”;

- pozitia 92, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafată = 1.000 mp, nr. cadastral 61”;

- pozitia 93, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Cămin cultural Corbesti nr. 49/A”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafată = 127 mp, nr. cadastral 27”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „5”;

- pozitia 94, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafată = 211 mp, nr. cadastral 27”;

- pozitia 95, coloana 5 va avea următorul cuprins: „9”;

- pozitia 96, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafată = 13.632 mp, nr. cadastral 28-29”;

- pozitia 97, coloana 5 va avea următorul cuprins: „137”;

- poziia 99, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Ceica nr. 240/A, suprafată = 564 mp, nr. cadastral 31”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „592”;

- pozitia 100, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafată = 4.617 mp, nr. cadastral 31”;

- pozitia 101, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Bucium nr. 38/A, suprafată = 156 mp”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „39”;

- pozitia 102, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafată = 2.921, nr. cadastral 63”;

- pozitia 103, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Ceisoara nr. 54/A, suprafată = 657 mp”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „413”;

- pozitia 104, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafată = 2.378 mp, nr. cadastral 45”;

- pozitia 105, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Corbesti nr. 56/A, suprafată = 497 mp”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „340”;

- pozitia 106, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafată = 2.787 mp, nr. cadastral 37”;

- pozitia 107, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Cotiglet nr. 40/A, suprafată = 353 mp”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „175”;

- pozitia 108, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafată = 3.914 mp, nr. cadastral 62”;

- pozitia 109, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Dusesti nr. 76/A, suprafată = 228 mp”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „110”;

- pozitia 110, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafată = 2.287 mp, nr. cadastral 38”;

- pozitia 111, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Incesti nr. 90/A, suprafată = 270 mp”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „177”;

- pozitia 115, coloana 5 va avea următorul cuprins: „4”;

- poziia 117, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Ceica nr. 27/A, suprafată = 600 mp”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „4”;

- pozitia 118, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafată = 1.320 mp, nr. cadastral 56”;

- pozitia 123, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Ceisoara, suprafată = 143 mp”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „25”;

- pozitia 124, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafată = 811 mp, nr. cadastral 39”;

c) după pozitia 128 se introduc 12 noi pozitii, pozitiile 129- 140, conform anexei nr. 17.

19. La anexa nr. 33 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Cetariu”:

a) se abrogă următoarele pozitii: 35, 36, 37, 43, 73, 74;

b) se modifică următoarele pozitii:

- pozitia 1, coloana 5 va avea următorul cuprins: „427.632”;

- pozitia 2, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.911.600”;

- pozitia 4, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum asfaltat partial 0,75 km Cetariu—Uileacu de Munte, suprafată totală = 8.750 mp, suprafată utilă = 7.500 mp”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „336.300”;

- pozitia 9, coloana 5 va avea următorul cuprins: „67.260”;

- pozitia 10, coloana 5 va avea următorul cuprins: „88.500”;

- pozitia 11, coloana 5 va avea următorul cuprins: „8.850”;

- pozitia 15, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adâncime 130 m, diametru 200 mm, 4 forări în satele Cetariu, Tăutelec, Sisterea, Susturogiu”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.651.764”;

- pozitia 16, coloana 5 va avea următorul cuprins: „283.200”;

- pozitia 17, coloana 5 va avea următorul cuprins: „408.409,80”;

- pozitia 18, coloana 5 va avea următorul cuprins: „690.300”;

- pozitia 20, coloana 5 va avea următorul cuprins: „212.400”;

- pozitia 22, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Clădire bibliotecă Cetariu”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „53.100”;

- pozitia 23, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.6.2”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „212.400”;

- pozitia 24, coloana 5 va avea următorul cuprins: „28.320”;

- pozitia 39, coloana 5 va avea următorul cuprins: „7.080”;

- pozitia 41, coloana 5 va avea următorul cuprins: „184.080”;

- pozitia 42, coloana 5 va avea următorul cuprins: „290.280”;

- pozitia 44, coloana 5 va avea următorul cuprins: „322.140”;

- pozitia 51, coloana 5 va avea următorul cuprins: „354.000”;

- pozitia 52, coloana 5 va avea următorul cuprins: „226.560”;

- pozitia 63, coloana 3 va avea următorul cuprins: „2 bucăti în localităile Cetariu, Susturogiu, executate de Fundatia Olandeză Maica Tereza”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „11.151”;

- pozitia 65, coloana 5 va avea următorul cuprins: „21.240”;

- pozitia 68, coloana 5 va avea următorul cuprins: „10.620”;

- pozitia 69, coloana 5 va avea următorul cuprins: „21.240”;

- pozitia 70, coloana 5 va avea următorul cuprins: „10.620”;

- pozitia 72, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Cimitir Cetariu Martorii lui Iehova”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.770”;

- pozitia 75, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Extravilan 408 ha”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „2006”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „723.806,53”;

c) după pozitia 75 se introduc patru noi pozitii, pozitiile 76—79, conform anexei nr. 18.

20. La anexa nr. 35 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Chislaz”:

a) se abrogă următoarele pozitii: 12, 44, 53, 55, 62, 67, 75;

b) se modifică următoarele pozitii:

- pozitia 8, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum comunal DC 113”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Misca, 2.200 m, din care 1.100 m asfaltat”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „2006”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „402.000”;

- pozitia 49, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Scoala generală Chislaz”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Chislaz, suprafată construită = 450 mp, nr. topo 118, 119, 120, 309 de 1.830 mp”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „2007”;

- pozitia 51, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Misca, nr. topo 348, cu suprafata de 690/1665 mp”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „2006”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „847.412”;

c) după pozitia 82 se introduc cinci noi pozitii, pozitiile 83-87, conform anexei nr. 19.

21. La anexa nr. 36 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Ciuhoi”:

a) se abrogă următoarele pozitii: 33, 34, 35, 59, 61, 62;

b) se modifică următoarele pozitii:

- pozitia 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: „4,5 km - DJ191 - Sfărnas - Ciuhoi 2 km asfalt - 0,22 km macadam penetrar, 2,28 km pietruit”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1700, 2003, 2005”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „330.000”;

- pozitia 2, coloana 5 va avea următorul cuprins: „300”;

- pozitia 3, coloana 5 va avea următorul cuprins: „100”;

- pozitia 4, coloana 5 va avea următorul cuprins: „350”;

- pozitia 5, coloana 5 va avea următorul cuprins: „300”;

- pozitia 6, coloana 5 va avea următorul cuprins: „120”;

- pozitia 7, coloana 5 va avea următorul cuprins: „120”;

- pozitia 8, coloana 5 va avea următorul cuprins: „100”;

- pozitia 9, coloana 5 va avea următorul cuprins: „120”;

- pozitia 10, coloana 5 va avea următorul cuprins: „100”;

- pozitia 11, coloana 5 va avea următorul cuprins: „20”;

- pozitia 12, coloana 5 va avea următorul cuprins: „20”;

- pozitia 13, coloana 5 va avea următorul cuprins: „10”;

- pozitia 14, coloana 5 va avea următorul cuprins: „10”;

- pozitia 15, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Pod din beton armat”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „2005”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „420.000”;

- pozitia 16, coloana 5 va avea următorul cuprins: „100”;

- pozitia 17, coloana 5 va avea următorul cuprins: „100”;

- pozitia 18, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Podete = 10 bucăti”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „200”;

- pozitia 19, coloana 5 va avea următorul cuprins: „62”;

- pozitia 20, coloana 5 va avea următorul cuprins: „98 ”;

- pozitia 21, coloana 5 va avea următorul cuprins: „65”;

- pozitia 22, coloana 5 va avea următorul cuprins: „48 ”;

- pozitia 23, coloana 5 va avea următorul cuprins: „180”;

- pozitia 24, coloana 5 va avea următorul cuprins: „43”;

- pozitia 25, coloana 5 va avea următorul cuprins: „204”;

- pozitia 26, coloana 5 va avea următorul cuprins: „180”;

- pozitia 27, coloana 5 va avea următorul cuprins: „12.500”;

- pozitia 28, coloana 5 va avea următorul cuprins: „100”;

- pozitia 29, coloana 3 va avea următorul cuprins: „30 mc + 50 mc, Sâniob extravilan nr. cadastral 77, CF 3 N.D.F., suprafată = 522 mp”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1974, 2005”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „30.000”;

- pozitia 30, coloana 5 va avea următorul cuprins: „45”;

- pozitia 36, coloana 5 va avea următorul cuprins: „600”;

- pozitia 37, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sâniob nr. topo 562/2, suprafată = 1.449 mp, nr. cadastral 30, 31”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „50”;

- pozitia 38, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sâniob nr. topo 562/2, suprafată = 427 mp, nr. cadastral 29, coloana 5 va avea următorul cuprins: „50”;

- pozitia 43, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Ciuhoi nr. 160, P + 1E, suprafată construită = 210 mp, suprafată desfăsurată = 420 mp, nr. topo 70 si 71, nr. cadastral 76,

suprafată teren = 583 mp”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „12.100”;

- pozitia 44, coloana 5 va avea următorul cuprins: „200”;

- pozitia 45, coloana 5 va avea următorul cuprins: „800”;

- pozitia 46, coloana 5 va avea următorul cuprins: „700”;

- poziia 47, coloana 5 va avea următorul cuprins: „2.500”;

- pozitia 48, coloana 5 va avea următorul cuprins: „40.000”;

- pozitia 49, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Ciuhoi nr. 206, suprafată construită = 546 mp, suprafa t ă desfăsurată = 546 mp, nr. topo 93, nr. cadastral 93, suprafaă = 6.665 mp”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „30.880”;

- pozitia 50, coloana 5 va avea următorul cuprins: „2.730”;

- pozitia 51, coloana 5 va avea următorul cuprins: „10.000”;

- pozitia 52, coloana 5 va avea următorul cuprins: „25.000”;

- pozitia 53, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Cenalos nr. 50, suprafată construită = 360 mp, suprafată desfăsurată = 410 mp, nr. topo 42/2 si 41/6, nr. cadastral 78, suprafată teren = 3.391 mp”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „2.280”;

- pozitia 54, coloana 5 va avea următorul cuprins: „10.270”;

- pozitia 55, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sfărnas nr. 75, suprafată construită = 60 mp, suprafată desfăsurată = 60 mp, nr. topo 115, 116, 23, 24, suprafată teren = 5.311 mp”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.800”;

- pozitia 56, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sâniob nr. 559, suprafată construită = 469 mp, suprafată desfăsurată = 469 mp, nr. topo 440, nr. cadastral 78, suprafată teren = 1.747mp”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „12.000”;

- pozitia 57, coloana 5 va avea următorul cuprins: „10.000”;

- pozitia 58, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Grădinita Sâniob”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „8.000”;

- pozitia 60, coloana 5 va avea următorul cuprins: „3.000”;

- poziia 63, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sâniob nr. 580, suprafată construită = 914 mp, suprafată desfăsurată = 1.250 mp, nr. topo 381/2, 382/2, 383, nr. cadastral 80, suprafată = 5.437 mp”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „39.000”;

- pozitia 64, coloana 5 va avea următorul cuprins: „20.400”;

- pozitia 65, coloana 5 va avea următorul cuprins: „29.820”;

- pozitia 66, coloana 5 va avea următorul cuprins: „6.568”;

- pozitia 67, coloana 5 va avea următorul cuprins: „54.600”; c) după pozitia 67 se introduc opt noi pozitii, pozitiile 68-75, conform anexei nr. 20.

22. La anexa nr. 38 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Câmpani” pozitia 4, coloana 2 se modifică si va avea următorul cuprins: „DC 257 Drum pietruit de la DN 75 la satul Sighistel”.

23. La anexa nr. 39 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Cociuba Mare”:

a) se abrogă următoarele pozitii: sectiunea I „Bunuri imobile”: 25, 32, 75, 78, 82 si sectiunea II „Bunuri mobile”: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27;

b) se modifică următoarele pozitii:

- pozitia 27, coloana 3 va avea următorul cuprins: „1 bucată, 500 mp”;

- pozitia 30, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.8.4”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „40 ha ”;

- pozitia 31, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.8.4”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „27 ha”;

c) la sectiunea I „Bunuri imobile”, după pozitia 82 se introduc 9 noi pozitii, pozitiile 83—91, conform anexei nr. 21.

24. La anexa nr. 41 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Cristioru de Jos”:

a) se abrogă pozitia nr. 47;

b) se modifică următoarele pozitii:

- pozitia 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: „DN 76 - Cristioru de Sus - Bîlc”;

- pozitia 36, coloana 5 va avea următorul cuprins: „248.340”;

- pozitia 37, coloana 5 va avea următorul cuprins: „7.522”;

- pozitia 38, coloana 5 va avea următorul cuprins: „33.210”;

- pozitia 39, coloana 5 va avea următorul cuprins: „126.312”;

- pozitia 40, coloana 5 va avea următorul cuprins: „118.848”;

- pozitia 41, coloana 5 va avea următorul cuprins: „50.601”;

- pozitia 42, coloana 5 va avea următorul cuprins: „43.172”;

- pozitia 44, coloana 5 va avea următorul cuprins: „43.172”;

- pozitia 45, coloana 5 va avea următorul cuprins: „51.150”;

- pozitia 46, coloana 5 va avea următorul cuprins: „15.796”;

- pozitia 48, coloana 5 va avea următorul cuprins: „166.772”;

- pozitia 49, coloana 5 va avea următorul cuprins: „21.814”;

- pozitia 50, coloana 5 va avea următorul cuprins: „22.115”;

- pozitia 58, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Păduri comunale = 2.461 ha”.

25. La anexa nr. 43 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Curtuiseni”, se modifică următoarele pozitii:

- pozitia 9, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Scoala generală, clădirea veche a scolii generale Văsad”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Văsad, nr. topo 101, 102, 103, 100, suprafată = 3.300 mp, suprafată teren intravilan = 1.043mp, CF nr. 76, nr. topo 98/Văsad”;

- pozitia 60, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Văsad, nr. topo 1963, 1964, 1965/2, 1966, 1962, 1965/3, 1965/1, 1968, 1967, suprafată = 426.929 mp”.

26. La anexa nr. 44 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Derna”, se abrogă următoarele pozitii: sectiunea II „Bunuri mobile”: 1, 3, 4, si 5.

27. La anexa nr. 47 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Drăgănesti”:

a) se modifică următoarele pozitii:

- pozitia 2, coloana 5 va avea următorul cuprins: „423.822”;

- pozitia 6, coloana 5 va avea următorul cuprins: „292.306”;

- pozitia 7, coloana 5 va avea următorul cuprins: „30.000”;

- pozitia 9, coloana 5 va avea următorul cuprins: „792.733”;

- pozitia 12, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.050”;

- pozitia 15, coloana 5 va avea următorul cuprins: „89.736”;

- pozitia 16, coloana 5 va avea următorul cuprins: „156.903”;

- pozitia 17, coloana 5 va avea următorul cuprins: „127.454”;

- pozitia 18, coloana 5 va avea următorul cuprins: „336.358”;

- pozitia 19, coloana 5 va avea următorul cuprins: „127.229”;

- pozitia 20, coloana 5 va avea următorul cuprins: „211.772”;

- pozitia 21, coloana 5 va avea următorul cuprins: „230.000”;

- pozitia 22, coloana 5 va avea următorul cuprins: „75.000”;

- pozitia 24, coloana 5 va avea următorul cuprins: „181.604”;

- pozitia 31, coloana 5 va avea următorul cuprins: „251.709”;

- pozitia 32, coloana 5 va avea următorul cuprins: „131.281”;

- pozitia 33, coloana 5 va avea următorul cuprins: „66.582”;

- pozitia 34, coloana 5 va avea următorul cuprins: „29.200”;

- pozitia 35, coloana 5 va avea următorul cuprins: „61.195”;

- pozitia 36, coloana 5 va avea următorul cuprins: „36.300”;

- pozitia 38, coloana 5 va avea următorul cuprins: „98.891”;

- pozitia 39, coloana 5 va avea următorul cuprins: „81.659”;

- pozitia 40, coloana 5 va avea următorul cuprins: „8.700”;

- pozitia 41, coloana 5 va avea următorul cuprins: „34.269”;

- pozitia 42, coloana 5 va avea următorul cuprins: „446.650”;

- pozitia 43, coloana 5 va avea următorul cuprins: „200.221”;

- pozitia 44, coloana 5 va avea următorul cuprins: „53.251”;

- pozitia 45, coloana 5 va avea următorul cuprins: „71.789”;

- pozitia 46, coloana 5 va avea următorul cuprins: „52.977”;

- pozitia 47, coloana 5 va avea următorul cuprins: „101.828”;

- pozitia 48, coloana 5 va avea următorul cuprins: „101.828”;

- pozitia 49, coloana 5 va avea următorul cuprins: „98.891”;

- pozitia 50, coloana 5 va avea următorul cuprins: „25.964”;

- pozitia 51, coloana 5 va avea următorul cuprins: „92.037”;

- pozitia 52, coloana 5 va avea următorul cuprins: „54.535”;

- pozitia 62, coloana 5 va avea următorul cuprins: „11.000”;

- pozitia 63, coloana 5 va avea următorul cuprins: „29.300”; b) după pozitia 64 se introduc 13 noi pozitii, pozitiile 65—77,

conform anexei nr. 22.

28. La anexa nr. 48 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Drăgesti”, după pozitia 136 se introduc trei noi pozitii, pozitiile 137—139, conform anexei nr. 23.

29. La anexa nr. 52 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Holod”:

a) se abrogă următoarele pozitii: 78, 82, 84, 85, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 121, 122, 123, 124;

b) pozitia 5, coloana 2 se modifică si va avea următorul cuprins: „Drum comunal 24”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „720”.

30. La anexa nr. 54 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Ineu”:

a) se abrogă pozitiile 70 si 72;

b) se modifică următoarele pozitii:

- pozitia 3, coloana 2 va avea următorul cuprins: „DJ 767 G”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum judetean (DJ 767 G) Ineu - Botean cu lungimea = 1.280 m, nr. topo 172, având un pod, diametru = 1.000 mm, lătime = 7 m”;

- pozitia 43, coloana 3 va avea următorul cuprins: „asfaltată 500 m, pietruită 700 m, cu trotuar pe un sens, lungime = 1.200 m”;

- pozitia 47, coloana 3 va avea următorul cuprins: „pietruită 635 m, asfaltată 1.000 m, cu trotuar pe un sens de drum”;

- pozitia 48, coloana 3 va avea următorul cuprins: „pietruită 550 m”;

- pozitia 49, coloana 3 va avea următorul cuprins: „asfaltată 1.500 m”;

- pozitia 50, coloana 3 va avea următorul cuprins: „asfaltată 480 m”;

- pozitia 51, coloana 2 va avea următorul cuprins: „str. Capătu satului”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „pietruită 900 m”;

- pozitia 52, coloana 2 va avea următorul cuprins: „str. Gardureaua”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „pietruită 350 m”;

- pozitia 53, coloana 2 va avea următorul cuprins: „str. Goronet”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „pietruită 1.300 m”;

- pozitia 54, coloana 2 va avea următorul cuprins: „str. Speteaza”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „pietruită 500 m”;

- pozitia 55, coloana 2 va avea următorul cuprins: „strada spre grajd Husasău”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „pietruită 300 m”;

- pozitia 56, coloana 2 va avea următorul cuprins: „strada spre tigani”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „pietruită 1.300 m”;


- pozitia 57, coloana 2 va avea următorul cuprins: „strada spre cimitir”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „pietruită 800 m”;

- pozitia 58, coloana 2 va avea următorul cuprins: „str. Satul nou”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „pietruită 1.100 m”;

- pozitia 59, coloana 2 va avea următorul cuprins: „str. Cartier Nufăru”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „pietruită 500 m”;

- pozitia 60, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada de sus”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „pietruită 540 m”;

c) după pozitia 78 se introduc patru noi pozitii, pozitiile 79—82, conform anexei nr. 24.

31. La anexa nr. 55 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Lazuri de Beius” pozitia 54, coloana 3 se modifică si va avea următorul cuprins: „Padis - Izbuc, C. F. Registru parcelar, nr. topo 3282/1, 3282/3, 3379, 3380, 3381, 3382/1, 3384, 3385, suprafată = 59,92 ha”.

32. La anexa nr. 56 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Lăzăreni” după pozitia 50 se introduc 18 noi pozitii, pozitiile 51—68, conform anexei nr. 25.

33. La anexa nr. 57 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Lugasu de Jos” se modifică următoarele pozitii:

- pozitia 1, coloana 2 va avea următorul cuprins: „DC Drum comunal 168”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.500.000”;

- pozitia 2, coloana 2 va avea următorul cuprins: „DS 1 Drum sătesc”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „2005”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „750.000”;

- pozitia 3, coloana 4 va avea următorul cuprins: „2005”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „236.500”;

- pozitia 4, coloana 4 va avea următorul cuprins: „2005”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „750.000”;

- pozitia 5, coloana 4 va avea următorul cuprins: „2005”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „350.000”;

- pozitia 6, coloana 4 va avea următorul cuprins: „2005”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „500.000”;

- pozitia 7, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1998”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „75.000”;

- pozitia 8, coloana 2 va avea următorul cuprins: „DC 183”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „30.000”;

- pozitia 9, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „150.000”;

- pozitia 10, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1980”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „125.000”;

- pozitia 11, coloana 2 va avea următorul cuprins: „DS 181”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum pietruit, porneste din DN 1 dinspre Alesd si ajunge la dig, pe care este amplasată colonia de romi rându 2, lungime de 500 m”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1980”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „125.000”;

- pozitia 12, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „325.000”;

- pozitia 13, coloana 4 va avea următorul cuprins: „2005”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „150.000”;

- pozitia 14, coloana 2 va avea următorul cuprins: „DC 183”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „100.000”;

- pozitia 15, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1990”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „75.000”;

- pozitia 16, coloana 2 va avea următorul cuprins: „DC 168/A”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „150.000”;

- pozitia 17, coloana 2 va avea următorul cuprins: „DC 168”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum pământ, leagă satul Lugasu de Sus cu cătunul Termezeu, pe o lungime de 6 km,

coloana 4 va avea următorul cuprins: „1945”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „675.000”;

- pozitia 18, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1990”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „37.500”;

- pozitia 19, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „125.000”;

- pozitia 20, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „52.500”;

- pozitia 21, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum de pământ, porneste din E 60 duce spre Cris, are o lungime de 600 m”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „45.000”;

- pozitia 22, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1990”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „175.000”;

- pozitia 23, coloana 4 va avea următorul cuprins: „2005”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „16.000”;

- pozitia 24, coloana 4 va avea următorul cuprins: „2005”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „50.000”;

- pozitia 25, coloana 2 va avea următorul cuprins: „DC 182”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „225.000”;

- pozitia 26, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1980”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „70.000”;

- pozitia 27, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1980”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „120.000”;

- pozitia 28, coloana 2 va avea următorul cuprins: „DC 181”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum pământ, de-a lungul contracanalului de lângă digul acumulării Hidrocentralei Lugas, lungimea 6.000 m”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1990”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „45.000”;

- pozitia 29, coloana 2 va avea următorul cuprins: „DC 183”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum pietruit, de sub Dealul Vidului, lungimea de 1.200 m”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „62.500”;

- pozitia 30, coloana 2 va avea următorul cuprins: „DC 183”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Duleu pietruit, din Valea Ungurului porneste din DN 1 până la Dealul Vidului, având lungimea 500 m”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „50.000”;

- pozitia 31, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „7.500”;

- pozitia 32, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „87.500”;

- pozitia 33, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum pietruit care duce la Dealul Brudi, lungimea 700 m”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „75.000”;

- pozitia 34, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „37.500”;

- pozitia 35, coloana 2 va avea următorul cuprins: „DC 183”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum pământ, care duce din DC 168 spre izvor Dealul Mare, lungimea = 1.000 m”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „37.500”;

- pozitia 36, coloana 2 va avea următorul cuprins: „DC 183”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „37.500”;

- pozitia 37, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „25.500”;

- pozitia 38, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „15.000”;

- pozitia 39, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1995”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „50.000”;

- pozitia 40, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „22.500”;


- pozitia 41, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum pământ, care duce din Glimea la pădure 3.000 m”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „93.750”;

- pozitia 42, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „37.500”;

- pozitia 43, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1978”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „112.500”;

- pozitia 44, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Duleu pietruit care duce la Glimea Lugasu de Sus, lungimea = 1.500 m”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „187.500”;

- pozitia 45, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „50.000”;

- pozitia 46, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „11.250”;

- pozitia 47, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „75.000”;

- pozitia 48, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „112.500”;

- pozitia 49, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „11.250”;

- pozitia 50, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum pământ care duce la Doca, lungimea = 1.500 m”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „56.250”;

- pozitia 51, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „56.250”;

- pozitia 52, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1945”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „22.500”;

- pozitia 53, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „75.000”;

- pozitia 54, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „7.500”;

- pozitia 55, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1980”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „18.750”;

- pozitia 56, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „45.000”;

- pozitia 57, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „37.500”;

- pozitia 58, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „500.000”;

- pozitia 59, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1978”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „24.000”;

- pozitia 60, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1978”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „24.000”;

- pozitia 61, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1978”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „8.000”;

- pozitia 62, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „25.000”;

- pozitia 63, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum pietruit de lângă grajduri de la DN 1 la contracanal lungimea 300 m”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1995”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „37.500”;

- pozitia 64, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „11.250”;

- pozitia 65, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1980”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „37.500”;

- pozitia 66, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „5.625”;

- pozitia 67, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „22.500”;

- pozitia 68, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „12.000”;

- pozitia 69, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1978”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „15.000”;

- pozitia 70, coloana 2 va avea următorul cuprins: „DC 183/A”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum pământ, care duce din DN 1 dinspre Alesd în spatele grădinilor pe sub deal lungime = 1.000 m”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1978”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „37.500”;

- pozitia 71, coloana 2 va avea următorul cuprins: „DC 181”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum pământ, de lângă contracanal, lungimea 4.800 m”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1990”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „180.000”;

- pozitia 72, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1978”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „150.000”;

- pozitia 73, coloana 2 va avea următorul cuprins: „DC 183/A”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum pământ care duce din DN 1 dinspre Oradea la pădure si păsune, lungimea = 6.000 m”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „225.000”;

- pozitia 156, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Clădirea scolii cu clasele I-IV Urvind, situată la nr. administrativ 191, sub topo 36, 37 suprafata construită = 150 mp si 0,20 ha teren”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „159.752”.

34. La anexa nr. 58 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Lunca”, după pozitia 65 se introduc patru noi pozitii, pozitiile 66—69, conform anexei nr. 26.

35. La anexa nr. 59 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Mădăras”:

a) se abrogă pozitia nr. 90;

b) se modifică următoarele pozitii:

- pozitia 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: „DJ 797 B-Mădăras-Mărtihaz-DC 89 Ateas, km 0+000–8+600, (8,6 km)”, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Guvernului nr. 580/2004”;

- pozitia 5, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Ianosda (DJ 797A)-Căuasd-Tăut (DJ 709A), km 0+000–15+150 (15,150 km)”, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Guvernului nr. 580/2004”;

- pozitia 6, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Ianosda (DJ 797A)-DJ792 A, km 0+000–8+200 (8,2 km)”, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Guvernului nr. 580/2004”;

- pozitia 43, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Pe păsunea intravilan din satul Ianosda, nr. topo 372 si 373, cu suprafata de 490 mp”;

- pozitia 80, coloana 3 va avea următorul cuprins: „În satul Mădăras, nr. administrativ 223, având nr. topo 345, teren aferent 1.488 mp”;

- pozitia 88, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Scoala nouă Mădăras, nr. administrativ 224, nr. topo 342, 3411/1, 344/2 si 345, cu teren aferent de 3503 mp”;

c) după pozitia 99 se introduc opt noi pozitii, pozitiile 100- 107, conform anexei nr. 27.

36. La anexa nr. 61 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Nojorid”:

a) se abrogă următoarele pozitii: 49, 69, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87;

b) după pozitia 95 se introduc două noi pozitii, pozitiile 96 si 97, conform anexei nr. 28.

37. La anexa nr. 62 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Olcea”:

a) se abrogă pozitiile nr. 70 si 74;

b) după pozitia 105 se introduc trei noi pozitii, pozitiile 106- 108 conform anexei nr. 29.

38. La anexa nr. 63 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Osorhei”:

a) se abrogă următoarele pozitii: 41, 67, 68, 69, 74, 92, 99, 101, 102;

b) se modifică următoarele pozitii:


- pozitia 40, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Osorhei nr. 415, suprafată = 9.293 mp, nr. topo 222, 226, 36, 227”;

- pozitia 66, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Osorhei—Fughiu, suprafată = 126 mp”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „10,025”;

- pozitia 73, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Osorhei nr. 415, suprafată = 1.000 mp, nr. topo 39/1”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „62,00”;

- pozitia 98, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Anexă clădire grădinita Fughiu”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1,00”.

39. La anexa nr. 66 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Pomezeu”:

a) pozitia 192, coloana 3 se modifică si va avea următorul cuprins: „Amplasată pe nr. topo 104, suprafată teren = 3.634 mp, suprafată construită = 340 mp”, coloana 5 se modifică si va avea următorul cuprins: „37.400”;

b) după pozitia 209 se introduc două noi pozitii, pozitiile 210 si 211, conform anexei nr. 30.

40. La anexa nr. 68 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Răbăgani”:

a) se abrogă pozitia nr. 181;

b) pozitia 159, coloana 2 se modifică si va avea următorul cuprins: „Clădirea Primăriei Răbăgani, inclusiv grădina”, coloana 3 se modifică si va avea următorul cuprins: „Situată în intravilanul localitătii Răbăgani la nr. 1, suprafată construită = 198 mp, nr. topo 293, suprafată = 1.680 mp + grădina pe nr. topo 294, suprafată = 1.471 mp”;

c) după pozitia 183 se introduc două noi pozitii, pozitiile 184 si 185 conform anexei nr. 31.

41. La anexa nr. 72 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Săcădat”:

a) se abrogă pozitiile 192 si 195;

b) după pozitia 214 se introduc două noi pozitii, pozitiile 215 si 216, conform anexei nr. 32.

42. La anexa nr. 73 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Săcueni” se abrogă următoarele pozitii: 54, 106, 121, 122, 125, 126, 129.

43. La anexa nr. 74 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Sălacea” se abrogă următoarele pozitii: 68, 72, 84, 88.

44. La anexa nr. 79 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Sârbi”:

a) se abrogă următoarele pozitii: 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 73, 114;

b) se modifică următoarele pozitii:

- pozitia 72, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Fegernic, nr. topo 189/2, suprafată = 100 mp”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1992”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „80.000”;

- pozitia 77, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sârbi, suprafată construită = 200 mp, nr. topo 378, suprafată = 0,33 ha”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „100.000”;

- pozitia 78, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sârbi nr. 234, suprafa t ă construită = 1.300 mp, nr. topo 329/5, 239/9, 239/7, suprafaă = 0,66 ha”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „300.000”;

- pozitia 87, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Fegernic, suprafată construită = 100 mp, nr. topo 185, suprafată = 0,11 ha”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „2002”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „150.000”;

- pozitia 88, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Chioag, suprafată construită = 200 mp”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „100.000”;

- pozitia 91, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Chioag nr. topo 181, suprafată = 0,44 ha”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „5.000”;

- pozitia 93, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Fegernic, suprafată construită = 50 mp”;

- pozitia 95, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sârbi, nr. topo 251/1, suprafată = 0,10 ha”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „100.000”;

- pozitia 96, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Burzuc, suprafată construită = 40 mp, nr. topo 363, 364, suprafată = 0,16 ha”;

- pozitia 101, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Chioag, nr. topo 161, 162, suprafată = 0,34 ha”;

- pozitia 107, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sârbi, suprafată = 0,05 ha”;

- pozitia 109, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Chioag, nr. topo 153, 152, suprafată = 0,33 ha”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „10.000”;

- pozitia 120, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Fegernic, nr. topo 359, 366/2, suprafată = 0,52 ha”;

c) după pozitia 120 se introduc opt noi pozitii, pozitiile 121—128, conform anexei nr. 33.

45. La anexa nr. 81 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Suplacu de Barcău”:

a) se abrogă următoarele pozitii: 61, 77, 78, 79;

b) pozitia 68, coloana 2 se modifică si va avea următorul cuprins: „Scoala cu clasele I-IV”, coloana 3 se modifică si va avea următorul cuprins: „Valea Cerului, CF nr. 400, nr. topo 2925, cotă-parte 4.944/513.774, suprafată totală 4.944 mp”;

c) după pozitia 86 se introduc 29 noi pozitii, pozitiile 87-115, conform anexei nr. 34.

46. La anexa nr. 82 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Simian”:

a) se abrogă pozitiile 23 si 42;

b) se modifică următoarele pozitii:

- pozitia 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Simian-Silindru-Voivozi 19 km din care DJ 190 A”;

- pozitia 10, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Simian nr. 156, nr. topo 107 cu 0,0867 ha, nr. topo 108 cu 0,1162 ha, nr. topo 110 cu 0,0300 ha, total = 0,2287 ha”;

- pozitia 11, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Simian, nr. topo 111 cu 0,0744 ha, nr. topo 112 cu 0,1219 ha, total = 0,1963 ha”;

- pozitia 19, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Simian nr. 538, cu suprafata de 1.421 mp, din care suprafată construită 193 mp”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „fără valoare”;

- pozitia 31, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Simian, nr. cadastral 74 cu 1.703 mp arabil, nr. cadastral 75 cu 9.269 mp (din care 2.541 mp curti si constructii scoala cu clasele IVI Simian - nou si 6.718 mp arabil)”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „22,4”;

- pozitia 47, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Simian 162,1259 ha”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „2002”.

47. La anexa nr. 83 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Sinteu” pozitia 18, coloana 2 se modifică si va avea următorul cuprins: „Teren aferent”, coloana 3 se modifică si va avea următorul cuprins: „Sat Sinteu nr. 55/C, nr. topo 4314, suprafată teren = 0,12 ha”.

48. La anexa nr. 86 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Tarcea”:

a) se abrogă următoarele pozitii: sectiunea I „Bunuri imobile” 84, 85, 88, 89, 100, 101, 102, 108, 119, 121, 124, 128, 135, 136, 139, 140, 142, 143, 147, 148, 149, 153, 157, 158, 159, 160, 161, 164, 166, 167, 168, 176, 177, 178, 190. Sectiunea I „Bunuri mobile”: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60;

b) se modifică următoarele pozitii:

- pozitia 111, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Tarcea 0,2313 ha”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „117.099”;

- pozitia 118, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adoni 0,1923 ha”;

- pozitia 125, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Galospetreu 0,0910 ha”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „61.757”.


49. La anexa nr. 88 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Tăuteu”:

a) se abrogă următoarele pozitii: 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 71, 72, 73, 74, 78, 81;

b) se modifică următoarele pozitii:

- pozitia 8, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime 18.047,37 ml”;

- pozitia 9, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime 5.850,95 ml”;

- pozitia 10, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime 19.790,51 ml”;

- pozitia 11, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime 5.972,13 ml”;

- pozitia 12, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime 5.834,93 ml”.

50. La anexa nr. 89 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Tileagd”:

a) se abrogă pozitia nr. 4;

b) după pozitia 173 se introduc două noi pozitii, pozitiile 174 si 175, conform anexei nr. 35.

51. La anexa nr. 90 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Tinca”:

a) se abrogă următoarele pozitii: sectiunea I „Bunuri imobile” 25, 42, 47, 48, 53, 58, 61, 65, 66, 67, 68, 73, 75, 83, 85, 87, 88, 89, 92, 93 si sectiunea II „Bunuri mobile” 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;

b) se modifică următoarele pozitii:

- pozitia 4, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.17.2”, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Pod din BA, sat Rîpa”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Localitatea Rîpa, nr. topo 477”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „2006”;

- pozitia 12, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Comuna Tinca”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „2006”;

- pozitia 60, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Grădinita de copii Tinca”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Localitatea Tinca, nr. topo 312, 313”;

- pozitia 77, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Localitatea Tinca, Str. Târgului nr. 6, nr. topo 1238/27”;

- pozitia 78, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Locuintă socială si terenul aferent, Str. Târgului nr. 8”;

- pozitia 79, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Localitatea Tinca, Str. Târgului nr. 10, nr. topo 1238/27”;

c) după pozitia 105 se introduc 28 noi pozitii, pozitiile 106- 133, conform anexei nr. 36.

52. La anexa nr. 93 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Uileacu de Beius”, după pozitia 99 se introduce o nouă pozitie, pozitia 100, conform anexei nr. 37.

53. La anexa nr. 30 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Tămăseu” după pozitia 64 se introduc două noi pozitii, pozitiile 65 si 66, conform anexei nr. 38.

54. La anexa nr. 31 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Paleu”:

a) se abrogă următoarele pozitii: 17, 19, 35;

b) se modifică următoarele pozitii:

- pozitia 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum asfaltat 1,8 km Oradea—Săldăbagiu de Munte, suprafată totală = 12.000 mp, suprafată utilă = 10.280 mp”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.100.000”;

- pozitia 3, coloana 2 va avea următorul cuprins: „DC 37”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum asfaltat 4,8 km Paleu-Săldăbagiu de Munte, suprafată totală = 26.400 mp”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „6.561.816”;

- pozitia 8, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Retea din tub PVC diametru 110 mm cu o lungime totală de 4.000 m în satul Paleu”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „180.000”;

- pozitia 11, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Intravilan, suprafată construită 600 mp, teren aferent 1.900 mp”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „428.756”;

- pozitia 14, coloana 5 va avea următorul cuprins: „243.009”;

- pozitia 15, coloana 5 va avea următorul cuprins: „46.601”;

- pozitia 18, coloana 5 va avea următorul cuprins: „5.600”;

- pozitia 23, coloana 5 va avea următorul cuprins: „426.000”;

- pozitia 24, coloana 5 va avea următorul cuprins: „27.000”;

- pozitia 26, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lac Paleu amplasat în extravilan, suprafată 14,75 ha”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „36.875”;

- pozitia 27, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lac în Săldăbagiu de Munte, amplasat în extravilan, suprafată 9,43 ha, preluat prin protocol de la Agentia Domeniilor Statului nr. 40939/03.02.2003”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „23.575”;

c) după pozitia 35 se introduc două noi pozitii, pozitiile 36 si 37, conform anexei nr. 39.

55. La anexa nr. 32 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Sînnicolau-Român”:

a) se modifică următoarele pozitii:

- pozitia 10, coloana 5 va avea următorul cuprins: „16.924”;

- pozitia 11, coloana 5 va avea următorul cuprins: „2.475”;

- pozitia 12, coloana 5 va avea următorul cuprins: „2.970”;

- poziia 13, coloana 1 va avea următorul cuprins: „189”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Berechiu nr. 167 = 1.000 mp”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „9.199”;

- pozitia 14, coloana 1 va avea următorul cuprins: „189”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „10.483”;

- pozitia 15, coloana 1 va avea următorul cuprins: „189”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Roit nr. 103 = 400 mp”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „9.199”;

- pozitia 19, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sînnicolau-Român nr. 1, suprafată construită = 285 mp, teren aferent = 1.000 mp”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1962”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „320.000”;

- pozitia 21, coloana 5 va avea următorul cuprins: „23.952”;

- pozitia 23, coloana 5 va avea următorul cuprins: „60.024”;

- pozitia 24, coloana 2 va avea următorul cuprins: „WC Elevi Scoală, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1940”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”;

- pozitia 25, coloana 5 va avea următorul cuprins: „280.000”;

- pozitia 26, coloana 5 va avea următorul cuprins: „32.717”;

- pozitia 27, coloana 5 va avea următorul cuprins: „18.176”;

- pozitia 28, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”;

- pozitia 29, coloana 5 va avea următorul cuprins: „30.767”;

- pozitia 30, coloana 5 va avea următorul cuprins: „3”;

- pozitia 31, coloana 5 va avea următorul cuprins: „50.000”;

- pozitia 32, coloana 5 va avea următorul cuprins: „24.671”;

b) după pozitia 32 se introduc 24 noi pozitii, pozitiile 33-56, conform anexei nr. 40.

56. La anexa nr. 33 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Rosiori” se abrogă pozitiile 1, 24, 30, 31 si 36.

57. La anexa nr. 34 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Gepiu”:

a) se abrogă următoarele pozitii: 3, 16, 17, 26, 27, 31, 33;

b) se modifică următoarele pozitii:

- pozitia 12, coloana 5 va avea următorul cuprins: „18.548”;

- pozitia 13, coloana 5 va avea următorul cuprins: „12.280”;

- pozitia 14, coloana 5 va avea următorul cuprins: „11.489”;

- pozitia 15, coloana 5 va avea următorul cuprins: „154.898”;

- pozitia 18, coloana 5 va avea următorul cuprins: „8.434”;

- poziia 19, coloana 5 va avea următorul cuprins: „212”;

- pozitia 21, coloana 5 va avea următorul cuprins: „191.751”;

- pozitia 22, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Bicaci nr. 140, teren aferent 700 mp, suprafată construită = 680 mp”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „24.418”;


- pozitia 23, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Bicaci nr. 140, teren aferent = 852 mp, suprafată construită = 408 mp”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „90.049”;

- pozitia 24, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Bicaci nr. 140, teren aferent = 1.094 mp, suprafată construită = 64 mp”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „12.500”;

- pozitia 25, coloana 5 va avea următorul cuprins: „42.323”;

- pozitia 28, coloana 5 va avea următorul cuprins: „3.840”;

- pozitia 29, coloana 5 va avea următorul cuprins: „inclusă la pozitia 30”;

- pozitia 30, coloana 5 va avea următorul cuprins: „337.908”;

- pozitia 34, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.930”;

- pozitia 35, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Gepiu colonie nr. 578, teren aferent = 1.214 mp, suprafată construită = 238 mp”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „10.000”;

- pozitia 36, coloana 5 va avea următorul cuprins: „2.340”;

c) după pozitia 36 se introduc 11 noi pozitii, pozitiile 37-47, conform anexei nr. 41.

Art. II. - Anexele nr. 1-41*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 20 august 2008.

Nr. 931.


*) Anexele nr. 1-41 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 799 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul de vânzări si informare al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.314/2008 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008,

pentru finantarea lucrărilor de forare si de echipare a forajelor destinate alimentării cu apă a locuintelor reconstruite/strămutate ca urmare a calamitătilor naturale

produse în comuna Mogosesti-Siret, judetul Iasi

 

            În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 1.314/2008 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru finantarea lucrărilor de forare si de echipare a forajelor destinate alimentării cu apă a locuintelor reconstruite/strămutate ca urmare a calamitătilor naturale produse în comuna Mogosesti-Siret, judetul Iasi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 711 din 20 octombrie 2008, se modifică după cum urmează:

            1. Titlul hotărârii se modifică si va avea următorul cuprins:

„HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de

stat pe anul 2008, pentru finantarea obiectivului «Alimentare cu apă în sistem centralizat a comunei

Mogosesti-Siret, judetul Iasi»”

            2. Articolul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

            „Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2008 cu suma de 1.010 mii lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, si alocarea acesteia bugetului local al comunei Mogosesti-Siret, judetul Iasi, pentru finantarea obiectivului «Alimentare cu apă în sistem centralizat a comunei Mogosesti-Siret, judetul Iasi», care cuprinde si locuintele reconstruite/strămutate în urma calamitătilor produse în luna iulie 2008.”

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Liviu Radu,

secretar de stat p. Ministrul economiei si finantelor,

Eugen Teodorovici,

secretar de stat

 

Bucuresti, 19 noiembrie 2008.

Nr. 1.483.

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului sănătătii publice nr. 318/2008 pentru aprobarea criteriilor privind includerea, neincluderea sau excluderea medicamentelor

în/din Lista cu denumiri comune internationale ale medicamentelor de care beneficiază asiguratii, cu sau fără contributie personală, a documentatiei care trebuie depusă de solicitanti

în vederea includerii unui medicament în această listă si a procedurii de lucru a Comisiei de strategie terapeutic

 

            Văzând Referatul de aprobare al Directiei generale politici, strategii si managementul calitătii în sănătate si al Directiei farmaceutice nr. E.N. 12.105/2008,

            având în vedere prevederile art. 232 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

            în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, cu modificările si completările ulterioare,

            ministrul sănătătii publice emite următorul ordin:

            Art. I. - Ordinul ministrului sănătătii publice nr. 318/2008 pentru aprobarea criteriilor privind includerea, neincluderea sau excluderea medicamentelor în/din Lista cu denumiri comune internationale ale medicamentelor de care beneficiază asiguratii, cu sau fără contributie personală, a documentatiei care trebuie depusă de solicitanti în vederea includerii unui medicament în această listă si a procedurii de lucru a Comisiei de strategie terapeutică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 210 din 19 martie 2008, se modifică după cum urmează:

            1. În anexa nr. 1 „Criteriile privind includerea, neincluderea sau excluderea medicamentelor în/din Lista cu denumiri comune internationale ale medicamentelor de care beneficiază asiguratii, cu sau fără contributie personală”, criteriile de neincludere vor avea următorul cuprins:

            „Criterii de neincludere:

            1. DCI-uri (altele decât cele din sublista C) care, conform autorizatiei de punere pe piată, sunt destinate tratamentului în spital;

            2. medicamente care se eliberează fără prescriptie medicală (OTC), cu exceptia celor cu indicatie specifică într-o boală rară gravă si celor acordate copiilor până la vârsta de 18 ani, tinerilor de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolventi de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenici sau studenti si dacă nu realizează venituri din muncă, precum si femeilor gravide si lăuze.”

            2. În anexa nr. 2 „Documentatia pe care solicitantii trebuie să o depună la secretariatul Comisiei de strategie terapeutică în vederea sustinerii propunerii de includere a unui medicament în Lista cu denumiri comune internationale ale medicamentelor de care beneficiază asiguratii, cu sau fără contributie personală”, punctul 3 va avea următorul cuprins:

            „3. prezentarea în rezumat (maximum două pagini) a datelor relevante care demonstrează superioritatea clinică fată de terapia standard practicată curent, dacă este cazul2);”.

            3. În anexa nr. 2 „Documentatia pe care solicitantii trebuie să o depună la secretariatul Comisiei de strategie terapeutică în vederea sustinerii propunerii de includere a unui medicament în Lista cu denumiri comune internationale ale medicamentelor de care beneficiază asiguratii, cu sau fără contributie personală”, punctul 4 va avea următorul cuprins:

            „4. prezentarea în rezumat (maximum două pagini) a datelor relevante care demonstrează superioritatea sigurantei fată de terapia standard practicată curent, dacă este cazul. Solicitantul va depune la dosar un tabel comparativ, care prezintă reactiile adverse ale medicamentului pe care îl sustine, în comparatie cu alte medicamente cu aceeasi indicatie terapeutică2);”.

            4. În anexa nr. 2 „Documentatia pe care solicitantii trebuie să o depună la secretariatul Comisiei de strategie terapeutică în vederea sustinerii propunerii de includere a unui medicament în Lista cu denumiri comune interna t ionale ale medicamentelor de care beneficiază asiguraii, cu sau fără contributie personală”, punctul 6 va avea următorul cuprins:

            „6. prezentarea în rezumat a evaluării/evaluărilor efectuate de către institutii specializate în evaluarea tehnologiilor medicale si a medicinii bazate pe dovezi, dacă există2);”.

            5. În anexa nr. 2 „Documentatia pe care solicitantii trebuie să o depună la secretariatul Comisiei de strategie terapeutică în vederea sustinerii propunerii de includere a unui medicament în Lista cu denumiri comune interna t ionale ale medicamentelor de care beneficiază asiguraii, cu sau fără contributie personală”, punctul 8 va avea următorul cuprins:

            „8. documente bibliografice de sustinere (articole stiintifice publicate), pe suport electronic (CD, DVD)2);”.

            6. În anexa nr. 2 „Documentatia pe care solicitantii trebuie să o depună la secretariatul Comisiei de strategie terapeutică în vederea sustinerii propunerii de includere a unui medicament în Lista cu denumiri comune internationale ale medicamentelor de care beneficiază asiguratii, cu sau fără contributie personală”, notele de subsol vor avea următorul cuprins:

            „1) Documentele prevăzute la pct. 1-7 vor fi prezentate în limba română.

                2) Document care nu se depune la solicitarea de includere în listă a medicamentelor eliberate fără prescriptie medicală (OTC).”

            Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 19 noiembrie 2008.

Nr. 1.920.