MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 680         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 3 octombrie 2008

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

112. - Ordonantă de urgentă cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008

 

118. - Ordonantă de urgentă privind modificarea si completarea unor acte normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul unor drepturi de asistentă socială si nivelul salariului de bază minim brut pe tară garantat în plată

 

121. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 127/2003 privind identificarea si înregistrarea suinelor, ovinelor si caprinelor

 

1.188. - Hotărâre pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Tunisiene privind cooperarea economică si tehnico-stiintifică, semnat la Bucuresti la 2 iunie 2008

 

Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Tunisiene privind cooperarea economică si tehnico-stiintifică

 

1.189. - Hotărâre pentru aprobarea plătii contributiei României la bugetul Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research

 

1.216. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Companiei Nationale a Huilei - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei si Finantelor

 

1.225. - Hotărâre pentru modificarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 324/2008

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.223. - Ordin al ministrului transporturilor pentru modificarea art. 5 alin. (3) din Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 322/2006 privind instalatiile portuare de preluare a deseurilor generate de nave si a reziduurilor mărfii

 

2.520/C. - Ordin al ministrului justitiei privind aprobarea renuntării la cetătenia română unor persoane

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTA DE URGENTA

cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008

 

Având în vedere:

- analiza rezultatelor executiei bugetare derulate pe parcursul primelor 8 luni ale anului 2008;

concluziile analizei gradului de utilizare a fondurilor bugetare alocate în anul 2008 ordonatorilor principali de credite, care relevă necesitatea suplimentării prevederilor bugetare la unii ordonatori principali de credite, precum si a redistribuirii unor economii de la anumite naturi de cheltuieli la altele, în cadrul bugetului aceluiasi ordonator principal de credite;

asigurarea fondurilor necesare unor ordonatori principali de credite în vederea desfăsurării normale a activitătii institutiilor publice, precum si pentru finantarea unor actiuni si programe urgente,

tinând seama de faptul că nepromovarea prezentului act normativ ar putea avea drept consecinte negative următoarele:

imposibilitatea asigurării fondurilor necesare unor ordonatori principali de credite în vederea desfăsurării activitătii acestora până la finele anului;

întârzieri în derularea unor activităti si programe ale unor ordonatori principali de credite, ca urmare a insuficientei surselor de finantare;

insuficienta fondurilor necesare pentru finantarea unor cheltuieli urgente sau neprevăzute care pot apărea pe parcursul anului bugetar,

având în vedere că toate aceste aspecte constituie o situatie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată, si al art. 6 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 


CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Bugetul de stat pe anul 2008, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 902 si 902 bis din 31 decembrie 2007, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgentă.

Art. 2. - (1) Sinteza modificărilor bugetului de stat pe anul 2008, detaliată la venituri pe capitole si subcapitole, iar la cheltuieli, pe părti, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole si alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1.

Sinteza modificărilor cheltuielilor bugetare pe anul 2008, pe surse de finantare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole si alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 2.

Bugetul de stat pe anul 2008 se majorează la venituri cu suma de 5.113,2 milioane lei, la cheltuieli cu suma de 5.975,8 milioane lei, iar deficitul se majorează cu suma de 862,6 milioane lei.

Bugetele modificate ale ordonatorilor principali de credite si anexele la acestea sunt prevăzute în anexa nr. 3*).

(5) Cheltuielile bugetare sunt detaliate în bugetele ordonatorilor principali de credite pe surse de finantare, iar în cadrul acestora, pe capitole, subcapitole, titluri, paragrafe, articole si alineate de cheltuieli.


*) Anexa nr. 3 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul de vânzări si informare al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

CAPITOLUL II

Dispozitii referitoare la bugetele locale

 

Art. 3. - (1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pe anul 2008, pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si municipiului Bucuresti se majorează cu 500,0 milioane lei, pentru finantarea cheltuielilor de personal ale institutiilor sau ale unitătilor de învătământ preuniversitar de stat, potrivit anexei nr. 4.

Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finantării cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale se majorează cu suma de 700,0 milioane lei. Repartizarea acestei sume pe unităti administrativ-teritoriale se face prin hotărâre a Guvernului.

Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finantării cheltuielilor privind Programul de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural se majorează cu suma de 175,0 milioane lei.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii referitoare la bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate

 

Art. 4. - (1) Anexa nr. 10 „Bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2008" la Legea nr. 388/2007, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 5.

(2) Prevederile art. 10 se aplică si bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate.

 


CAPITOLUL IV

Responsabilităti în aplicarea legii

 

Art. 5. - (1) Se autorizează Ministerul Culturii si Cultelor să finanteze reabilitarea, finalizarea lucrărilor de constructie si dotarea asezămintelor culturale si unitătilor de cultură de la capitolul 67.01 „Cultură, recreere si religie", titlul 51 „Transferuri între unităti ale administratiei publice", alineatul 51.02.18 „Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finalizarea lucrărilor de constructie a asezămintelor culturale si pentru unitătile de cultură".

(2) Ministerul Culturii si Cultelor răspunde de modul de repartizare a fondurilor, potrivit anexei nr. 3/27/02c la prezenta ordonantă de urgentă.

(3) Autoritătile administratiei publice locale răspund de modul de utilizare a sumelor transferate potrivit prezentei ordonante de urgentă, în conformitate cu prevederile legale.

Art. 6. - (1) Se autorizează Ministerul Public - Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casatie si Justitie să încheie angajamente legale în anul 2008, cu termene de plată în anul 2009, pentru achizitii de bunuri, servicii sau lucrări necesare organizării celui de-al lll-lea Summit Mondial al Procurorilor Generali, care va avea loc la Bucuresti în anul 2009.

(2) Limitele în care Ministerul Public - Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casatie si Justitie este autorizat să încheie astfel de angajamente se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Art. 7. - (1) În anul 2008, Ministerul Economiei si Finantelor, prin Directia generală ajutor de stat, practici neloiale si preturi reglementate, poate încheia angajamente legale conform Hotărârii Guvernului nr. 1.165/2007 pentru stimularea cresterii economice prin sprijinirea realizării de investitii, în limita sumei de 438,02 milioane lei, conform Hotărârii Guvernului nr. 753/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind dezvoltarea regională prin stimularea investitiilor, în limita sumei de 417,45 milioane lei, si conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 109/2008 privind acordarea de ajutor de stat individual având ca obiectiv dezvoltarea regională, în limita sumei de 63,53 milioane lei.

(2) Angajamentele legale prevăzute la alin. (1) sunt destinate finantării schemelor de ajutor de stat instituite prin actele normative, pentru care furnizor este Ministerul Economiei si Finantelor.

Art. 8. - Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 902 si 902 bis din 31 decembrie 2007, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 17 va avea următorul cuprins:

„Art. 17. - în bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului la capitolul «învătământ» sunt prevăzute, pentru unitătile de învătământ preuniversitar de stat, sume pentru: obiective de investitii, consolidări, reabilitări, achizitii de imobile, reparatii capitale, achizitionarea de mijloace pentru transportul elevilor, edificarea si construirea de campusuri scolare, dotarea cu mobilier scolar, înfiintarea si modernizarea unor scoli de arte si meserii, continuarea procesului de informatizare, asigurarea utilitătilor de natura investitiilor, dotarea bibliotecilor scolare cu cărti si material didactic, dotarea laboratoarelor scolare, dotarea scolilor cu echipament sportiv, dotarea unitătilor conexe, alte dotări specifice învătământului, reforma educatiei timpurii, precum si granturi pentru educatie, inclusiv pentru finantarea lucrărilor de investitii aferente unitătilor de învătământ preuniversitar prevăzute în anexa nr. 3/25/02a."

2. La articolul 18, alineatul (1) va avea următorul cuprins: „Art. 18. - (1) în anul 2008 se acordă transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, prin bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, în sumă de 820,0 milioane lei, pentru finantarea unor cheltuieli de capital ale unitătilor de învătământ preuniversitar de stat."

Art. 9. - Termenul prevăzut la art. 23 alin. (4) din Legea nr. 388/2007, cu modificările si completările ulterioare, se prorogă până la data de 31 decembrie 2008.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 10. - După intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se repartizează si creditele bugetare retinute conform art. 21 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare.

Art. 11. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 8 aprilie 2008, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 2 alineatul (2), literele c) si e) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,c) imobilele si dotarea spatiilor de învătământ din unitătile de învătământ preuniversitar de stat;

e) crese, grădinite, unităti sanitare publice, unităti de asistentă medico-socială, unităti de asistentă socială, căminele si cantinele pentru elevii din unitătile de învătământ preuniversitar de stat;".

2. La articolul 2 alineatul (2), după litera j) se introduc patru noi litere, literele k), l), m) si n), cu următorul cuprins:

,,k) contractele de cercetare-dezvoltare încheiate pentru realizarea programelor/proiectelor/temelor de cercetare finantate din fonduri publice, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările si completările ulterioare;

l) dotarea cu mobilier expozitional si de prezentare, rafturi si dulapuri pentru arhivă;

m) sisteme de control al accesului, sisteme de avertizare si protectie la incendiu, sisteme de supraveghere video, sisteme de protectie si alarmare antiefractie;

n) bunurile necesare dotării si functionării consulatelor din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului."

Art. 12. - Anexele nr. 1-5*) fac parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.


 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 24 septembrie 2008.

Nr. 112.*) Anexele nr. 1-5 sunt reproduse în facsimil.

 

ANEXE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

Pagina a 14-a

Pagina a 15-a

Pagina a 16-a

Pagina a 17-a

Pagina a 18-a

Pagina a 19-a

Pagina a 20-a

Pagina a 21-a

Pagina a 22-a

Pagina a 23-a

Pagina a 24-a

Pagina a 25-a

Pagina a 26-a

Pagina a 27-a

Pagina a 28-a

Pagina a 29-a

Pagina a 30-a

Pagina a 31-a

Pagina a 32-a

Pagina a 33-a

Pagina a 34-a

Pagina a 35-a

Pagina a 36-a

Pagina a 37-a

Pagina a 38-a

Pagina a 39-a

Pagina a 40-a

Pagina a 41-a

Pagina a 42-a

Pagina a 43-a

Pagina a 44-a

Pagina a 45-a

Pagina a 46-a

Pagina a 47-a

Pagina a 48-a

Pagina a 49-a

Pagina a 50-a

Pagina a 51-a

Pagina a 52-a

Pagina a 53-a

Pagina a 54-a

Pagina a 55-a

Pagina a 56-a

Pagina a 57-a

Pagina a 58-a

Pagina a 59-a

Pagina a 60-a

Pagina a 61-a

Pagina a 62-a

Pagina a 63-a

Pagina a 64-a

Pagina a 65-a

Pagina a 66-a

Pagina a 67-a

Pagina a 68-a

Pagina a 69-a

Pagina a 70-a

Pagina a 71-a

Pagina a 72-a

Pagina a 73-a

Pagina a 74-a

Pagina a 75-a

Pagina a 76-a

Pagina a 77-a

Pagina a 78-a

Pagina a 79-a

Pagina a 80-a

Pagina a 81-a

Pagina a 82-a

Pagina a 83-a

Pagina a 84-a

Pagina a 85-a

Pagina a 86-a

Pagina a 87-a

Pagina a 88-a

Pagina a 89-a

Pagina a 90-a

Pagina a 91-a

Pagina a 92-a

Pagina a 93-a

Pagina a 94-a

Pagina a 95-a

Pagina a 96-a

Pagina a 97-a

Pagina a 98-a

Pagina a 99-a

Pagina a 100-a

Pagina a 101-a

Pagina a 102-a

Pagina a 103-a

Pagina a 104-a

Pagina a 105-a

Pagina a 106-a

Pagina a 107-a

Pagina a 108-a

Pagina a 109-a

Pagina a 110-a

Pagina a 111-a

Pagina a 112-a

Pagina a 113-a

Pagina a 114-a

Pagina a 115-a

Pagina a 116-a

Pagina a 117-a

Pagina a 118-a

Pagina a 119-a

Pagina a 120-a

Pagina a 121-a

Pagina a 122-a

Pagina a 123-a

Pagina a 124-a

Pagina a 125-a

Pagina a 126-a

Pagina a 127-a

Pagina a 128-a

Pagina a 129-a

Pagina a 130-a

Pagina a 131-a

Pagina a 132-a

Pagina a 133-a

Pagina a 134-a

Pagina a 135-a

Pagina a 136-a

Pagina a 137-a

Pagina a 138-a

Pagina a 139-a

Pagina a 140-a

Pagina a 141-a

Pagina a 142-a

Pagina a 143-a

Pagina a 144-a

Pagina a 145-a

Pagina a 146-a

Pagina a 147-a

Pagina a 148-a

Pagina a 149-a

Pagina a 150-a

Pagina a 151-a

Pagina a 152-a

Pagina a 153-a

Pagina a 154-a

Pagina a 155-a

Pagina a 156-a

Pagina a 157-a

Pagina a 158-a

Pagina a 159-a

Pagina a 160-a

Pagina a 161-a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind modificarea si completarea unor acte normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul unor drepturi de asistentă socială si nivelul salariului de bază minim brut pe tară garantat în plată

 

În cadrul reglementărilor legale în vigoare privind stabilirea unor drepturi de asistentă socială ori complementare acestora, valoarea drepturilor se calculează în raport cu salariul de bază minim brut pe tară garantat în plată.

Din evolutia prognozată a nivelului salariului de bază minim brut pe tară garantat în plată rezultă o majorare a acestuia peste nivelul inflatiei prognozate în aceeasi perioadă. în acest context, drepturile de asistentă socială al căror nivel se stabileste în functie de nivelul salariului de bază minim brut pe tară garantat în plată vor înregistra o crestere fără precedent, ceea ce ar conduce la un efort bugetar imposibil de sustinut pe termen scurt si mediu. Aceasta ar conduce totodată la neacordarea unor drepturi, ceea ce ar putea determina nemultumiri în rândul beneficiarilor drepturilor de asistentă socială.

Prin urmare, prezenta ordonantă de urgentă are în vedere eliminarea legăturii dintre nivelul unor drepturi de asistentă socială si nivelul salariului de bază minim brut pe tară, păstrând totodată un nivel rezonabil si decent al acestor drepturi.

Situatia creată este necesar să fie solutionată pe calea ordonantei de urgentă.

Aceste elemente constituie situatii extraordinare si vizează interesul public.

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.008 din 14 noiembrie 2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 7/2007, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 16, alineatul (1) va avea următorul cuprins: „Art. 16. - (1) Pe perioada în care se beneficiază de indemnizatia pentru cresterea copilului, contributia individuală de asigurări sociale de sănătate se calculează prin aplicarea cotei prevăzute de lege asupra valorii acesteia si se suportă de la bugetul de stat.”

2. La articolul 18, alineatul (6) va avea următorul cuprins: „(6) În situatia prevăzută la alin. (5), la stabilirea cuantumului indemnizatiilor de asigurări sociale de sănătate se ia în calcul valoarea indemnizatiei pentru cresterea copilului.”

Art. II. - La articolul 13 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2008, cu modificările ulterioare, alineatele (1) si (7) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 13. - (1) Pe perioada în care o persoană beneficiază de drepturile prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. b), contributia individuală de asigurări sociale de sănătate se calculează prin aplicarea cotei stabilite de lege asupra sumei reprezentând valoarea indemnizatiei pentru cresterea copilului cu handicap si se suportă de la bugetul de stat.

(7) În situatia prevăzută la alin. (6), la stabilirea cuantumului indemnizatiilor de asigurări sociale de sănătate se ia în calcul indemnizatia prevăzută la art. 12 alin. (1) lit. b).”

Art. III. - La articolul 20 alineatul (1) din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428 din 18 mai 2006, cu modificările ulterioare, litera m) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,m) să primească, la cerere, în limitele disponibilitătilor financiare ale statului, un ajutor lunar rambursabil pentru o perioadă de maximum 6 luni, dacă, din motive obiective, este lipsit de mijloacele de existentă necesare. Pentru motive întemeiate acest ajutor poate fi prelungit pentru încă o perioadă de cel mult 3 luni. Pentru anul 2009, cuantumul ajutorului se stabileste la nivelul acordat în luna decembrie 2008, iar pentru următorii ani, cuantumul ajutorului se indexează prin hotărâre a Guvernului, în functie de indicele de crestere a preturilor de consum prognozat an/an anterior.”

Art. IV. - La articolul 25 din Legea nr. 17/2000 privind asistenta socială a persoanelor vârstnice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157 din 6 martie 2007, alineatul (5) se modifică si se completează după cum urmează:

1. Litera b) se modifică si va avea următorul cuprins: ,,b) diferenta până la concurenta valorii integrale a contributiei lunare de întretinere se va plăti de către sustinătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în cămine, dacă realizează venit lunar, pe membru de familie, în cuantum mai mare de 600 lei;”.

2. După litera b) se introduce o nouă literă, litera b1), cu următorul cuprins:

„ b1) cuantumul prevăzut la lit. b) se indexează prin hotărâre a Guvernului, în functie de indicele de crestere a preturilor de consum prognozat an/an anterior;”.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Mariana Câmpeanu

Ministrul economiei si finantelor,

 

Bucuresti, 1 octombrie 2008.

Nr. 118.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 127/2003 privind identificarea si înregistrarea suinelor, ovinelor si caprinelor

 

În temeiul prevederilor art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată, si având în vedere caracterul continuu si imperativ al identificării suinelor din exploatatiile comerciale industriale de suine în conformitate cu prevederile legislatiei comunitare, asigurând astfel trasabilitatea acestora, precum si necesitatea simplificării acestui sistem pentru reducerea unor cheltuieli importante de la bugetul de stat,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 127/2003 privind identificarea si înregistrarea suinelor, ovinelor si caprinelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 931 din 23 decembrie 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 118/2004, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,a) aplicarea crotaliilor auriculare si/sau a mărcilor, pentru identificarea suinelor, ovinelor si caprinelor, în functie de specie si de sistemul de identificare national;”.

2. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 21, cu următorul cuprins:

„Art. 21. - (1) Atribuirea contractelor de servicii privind aplicarea crotaliilor auriculare si/sau a mărcilor si înregistrarea suinelor, ovinelor si caprinelor se face, cu respectarea legislatiei privind achizitiile publice, de către Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, medicilor veterinari organizati în conditiile legii, în limita fondurilor alocate anual cu această destinatie în bugetul Autoritătii.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), aplicarea crotaliilor auriculare si/sau a mărcilor si înregistrarea suinelor din exploatatiile comerciale industriale de suine se efectuează si se suportă de către proprietar.”

3. Articolul 4 se modifică si va avea următorul cuprins: Art. 4. - (1) Fondurile necesare procesului integrat de identificare si înregistrare a suinelor, ovinelor si caprinelor, cu exceptia suinelor din exploatatiile comerciale industriale, se asigură din bugetul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si au următoarele destinatii:

a) achizitionarea de către Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor si atribuirea cu titlu gratuit proprietarilor de suine, ovine si caprine a crotaliilor auriculare si/sau a mărcilor necesare identificării acestor animale;

b) organizarea procesului de identificare si înregistrare a suinelor, ovinelor si caprinelor;

c) plata manoperei pentru aplicarea crotaliilor auriculare si/sau a mărcilor si înregistrarea suinelor, ovinelor si caprinelor;

d) crearea bazei de date informatice, întocmirea registrelor pentru suinele, ovinele si caprinele identificate, tipărirea documentelor oficiale si înregistrarea exploatatiilor.

(2) Fondurile necesare procesului integrat de identificare si înregistrare a suinelor, în cazul exploatatiilor comerciale industriale, se asigură de către proprietarii acestora, pentru:

a) achizitionarea crotaliilor auriculare si/sau a mărcilor necesare identificării acestor animale;

b) organizarea procesului de identificare si înregistrare a suinelor;

c) plata manoperei pentru aplicarea crotaliilor auriculare si/sau a mărcilor de identificare si înregistrarea suinelor;

d) întocmirea registrelor de exploatatie, tipărirea documentelor oficiale necesare procesului de identificare si înregistrare a suinelor.

(3) Achizitionarea elementelor prevăzute la alin. (1) pentru identificarea suinelor, ovinelor si caprinelor se face de către Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare.”

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Gheorghe Albu,

secretar de stat

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru

Siguranta Alimentelor,

Radu Roatis Chetan

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 1 octombrie 2008.

Nr. 121.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Tunisiene privind cooperarea

economică si tehnico-stiintifică, semnat la Bucuresti la 2 iunie 2008

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Tunisiene privind cooperarea economică si tehnico-stiintifică, semnat la Bucuresti la 2 iunie 2008.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul pentru întreprinderi

mici si mijlocii, comert, turism

si profesii liberale,

Stefan Imre,

secretar de stat

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor, Varujan Vosganian

Departamentul pentru Afaceri

Europene,

Aurel Ciobanu-Dordea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 24 septembrie 2008.

Nr. 1.188.

 

ACORD

între Guvernul României si Guvernul Republicii Tunisiene privind cooperarea economică si tehnico-stiintifică

 

Guvernul României si Guvernul Republicii Tunisiene, denumite în continuare părti contractante,

constiente de legăturile economice solide, dezvoltate prin intermediul unei cooperări fructuoase si avantajoase,

având o viziune comună asupra problematicilor de interes reciproc,

dorind să stabilească un cadru legal propice dialogului permanent, în vederea convenirii unor măsuri adecvate în scopul dezvoltării cooperării economice si tehnico-stiintifice, în beneficiul ambelor părti contractante,

hotărând să consolideze, să adâncească si să diversifice relatiile lor economice si tehnico-stiintifice, în beneficiul reciproc al celor două părti contractante,

recunoscând faptul că parteneriatul economic are rolul de a dinamiza dialogul pe aspecte economice, sustinând dezvoltarea economiilor ambelor tări, cresterea eficientei economice si bunăstării consumatorilor,

convinse de faptul că legăturile puternice între părtile contractante vor crea noi oportunităti, precum si un mediu stabil, favorabil dezvoltării colaborării economice si tehnico-stiintifice,

având în vedere interesul celor două părti contractante pentru întărirea cooperării în contextul procesului de integrare euromediteraneană,

au convenit asupra celor ce urmează:

 

CAPITOLUL I

Obiective, domenii de activitate si modalităti

de cooperare bilaterală

 

ARTICOLUL 1

 

Părtile contractante, având în vedere potentialul lor intern si aspiratiile lor economice pe termen lung, vor încuraja întărirea si diversificarea cooperării bilaterale în toate domeniile de activitate, în special în sectoarele economic si tehnico-stiintific.

Obiectivele acestei cooperări sunt, printre altele:

- dezvoltarea si prosperitatea sectorului industrial;

- promovarea cooperării economice, dezvoltarea stiintei si tehnicii;

- protectia mediului înconjurător;

- sprijinirea dezvoltării economiilor proprii si cresterea nivelului de trai din cele două tări.

 

ARTICOLUL 2

 

În baza prezentului acord, relatiile bilaterale vor fi dezvoltate prin promovarea activitătilor aferente sectoarelor economic si tehnico-stiintific, în special în ceea ce priveste:

- industria manufacturieră;

- textilele, îmbrăcămintea, pielăria si încăltămintea;

- industria electrotehnică;

- industria chimică si petrochimică;

- agricultura, pescuitul si sectorul agroalimentar;

- produsele de ceramică si sticlărie;

- tehnologiile pentru protectia mediului si gestionarea deseurilor;

- echipamentele pentru spitale si aparatura medicală;

- echipamentele de telecomunicatii;

- industria turismului, exploatarea apelor termale;

- constructia de drumuri si porturi;

- lucrările de foraj petrolier si pentru puturi de apă;

- lucrările de aductiune, statii de tratare a apei, amenajări funciare si irigatii;

- asistenta tehnică, didactică si medicală;

- învătământul si cercetarea în sectorul agricol;

- transferul de tehnologie în domeniul agricol;

- cercetarea stiintifică;

- artizanatul;

- lupta contra fraudei si a dumpingului;

- facilitarea schimburilor comerciale;

- normele tehnice, proprietatea intelectuală si metrologia;

- serviciile financiare si altele.

Cooperarea în domeniile mentionate are în vedere încurajarea contactelor dintre institutiile si comunitătile de afaceri ale celor două părti contractante, schimbul de informatii privind legislatia din statele părtilor contractante, inclusiv în privinta modalitătilor de aplicare a acguis-ului comunitar.

 

ARTICOLUL 3

 

Părtile contractante vor încuraja si vor întări cooperarea dintre institutiile si autoritătile cu atributii în domeniul promovării si cele cu competente în sprijinirea sectorului industrial, a comertului si artizanatului, inclusiv între camerele de comert si industrie din cele două state.

Părtile contractante vor facilita dialogul dintre expertii din sectorul public si privat, tehnicieni, investitori si reprezentanti ai oamenilor de afaceri, precum si transferul de echipamente, materiale si know-how.

 

CAPITOLUL II

Comisia mixtă de cooperare economică

si tehnico-stiintifică

 

ARTICOLUL 4

 

Se înfiintează o comisia mixtă compusă din reprezentantii autoritătilor respective ale părtilor contractante.

 

ARTICOLUL 5

 

Comisia mixtă va avea, printre altele, următoarele atributii:

- examinarea evolutiei si perspectivelor relatiilor economice bilaterale;

- promovarea cooperării economice în sectoarele de activitate de interes reciproc, prin facilitarea contactelor dintre operatorii economici din statele părtilor contractante, în principal prin identificarea proiectelor specifice si a domeniilor de cooperare bilaterală;

- informarea propriilor comunităti de afaceri cu privire la oportunitătile de investitii, cadrul legal în vigoare etc;

- promovarea si dezvoltarea cooperării economice si tehnico-stiintifice în sectorul public si privat, inclusiv a transferului de tehnologie, cu respectarea regulilor asumate prin angajamentele internationale, inclusiv cele privind dreptul de proprietate intelectuală, în concordantă cu prioritătile politicii economice si de dezvoltare a părtilor contractante;

- actionează ca organ consultativ pentru părtile contractante în problematica aferentă cooperării economice si tehnico-stiintifice si încurajează părtile contractante în vederea adoptării măsurilor care conduc la îmbunătătirea relatiilor

economice bilaterale, asa cum sunt ele definite în prezentul acord;

- asigurarea bunei functionări a prezentului acord, precum si solutionarea eventualelor dificultăti apărute în aplicarea sa;

- schimbul de opinii cu privire la evolutia situatiei economice din cele două tări;

- formularea de recomandări privind implementarea prezentului acord.

 

ARTICOLUL 6

 

În vedere identificării si sprijinirii relatiilor de afaceri, precum si a unor noi proiecte de cooperare economică si tehnico-stiintifică, comisia mixtă:

- oferă asistentă în vederea înfiintării si functionării de reprezentante economice, sucursale sau filiale, camere de comert si alte entităti economice, în conformitate cu legislatia statului fiecărei părti contractante;

- promovează si acordă asistentă misiunilor economice si de investitii, organizării de târguri si expozitii, seminarii, simpozioane, precum si altor activităti similare;

- acordă asistenta necesară institutiilor bancare si financiare ale părtilor contractante, în vederea stabilirii de contacte si pentru ameliorarea cooperării bilaterale,

- încurajează participarea întreprinderilor mici si mijlocii la implementarea prezentului acord si încurajează dezvoltarea activitătilor de investitii, înfiintarea de întreprinderi mixte si sucursale.

 

ARTICOLUL 7

 

În îndeplinirea atributiilor sale comisia mixtă poate solicita asistenta si sprijinul institutiilor si autoritătilor administratiei publice din cele două părti contractante.

 

ARTICOLUL 8

 

Dacă nu se stabileste altfel, comisia mixtă este prezidată de ministerele afacerilor externe din cele două state. La reuniunile comisiei mixte vor participa reprezentantii ministerelor, institutiilor, societătilor si ai agentiilor interesate, în conformitate cu ordinea de zi stabilită de comun acord.

 

ARTICOLUL 9

 

Comisia mixtă se întruneste o dată pe an sau în functie de necesităti, alternativ, în România si în Tunisia.

Părtile contractante vor conveni pe canale diplomatice datele reuniunilor si ordinea de zi.

Comisia mixtă poate crea, în timpul reuniunilor sau în afara acestora, grupuri de lucru specializate, pentru a lua în discutie chestiuni aferente domeniilor care cad sub incidenta prezentului acord.

 

ARTICOLUL 10

 

Cheltuielile privind desfăsurarea reuniunilor de lucru ale comisiei mixte si ale grupurilor sale de lucru sunt suportate de tara organizatoare. Cheltuielile de transport, cazare si diurna sunt suportate de fiecare stat.

 

CAPITOLUL III

Consultări

 

ARTICOLUL 11

 

În vederea solutionării pe cale amiabilă a eventualelor divergente, părtile contractante vor solicita în scris organizarea, în cadrul comisiei mixte, a unei reuniuni de consultări.

Reuniunea de consultări va avea loc în maximum 30 de zile de la data primirii solicitării scrise.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

ARTICOLUL 12

 

Prezentul acord va intra în vigoare la data primirii ultimei notificări prin care părtile contractante îsi comunică reciproc îndeplinirea procedurilor juridice interne necesare pentru intrarea sa în vigoare.

Prezentul acord se încheie pentru o perioadă de 5 ani, începând cu data intrării sale în vigoare. Acesta va fi reînnoit prin tacită reconductie pentru noi perioade similare, dacă niciuna dintre părtile contractante nu notifică celeilalte, cu 6 luni înainte de expirarea prezentului acord, intentia de a nu îi prelungi valabilitatea.

 

ARTICOLUL 13

 

Fiecare dintre părtile contractante poate denunta prezentul acord în orice moment, prin intermediul unei notificări pe canale diplomatice, cu un preaviz de 6 luni. în acest caz, prezentul acord va înceta după scurgerea unei perioade de 6 luni de la data notificării de denuntare.

 

ARTICOLUL 14

 

Expirarea sau denuntarea prezentului acord nu afectează drepturile si obligatiile părtilor contractante în legătură cu proiectele si programele dezvoltate în perioada de valabilitate a acordului.

 

ARTICOLUL 15

 

Prezentul acord poate fi amendat, la solicitarea uneia dintre părtile contractante, prin acordul ambelor părti. Amendamentele adoptate vor intra în vigoare în conformitate cu procedurile prevăzute la art. 12 primul paragraf.

 

ARTICOLUL 16

 

Prevederile prezentului acord nu vor afecta îndeplinirea obligatiilor internationale ale părtilor contractante.

Prevederile prezentului acord nu vor prejudicia drepturile si obligatiile ce derivă din aderarea României la Uniunea Europeană.

Prezentul acord nu poate fi invocat sau interpretat pentru a desfiinta ori afecta, în orice modalitate, obligatiile ce decurg din orice acord încheiat între Republica Tunisia, pe de o parte, si Uniunea Europeană si statele membre ale acesteia, pe de altă parte.

 

ARTICOLUL 17

 

Protocolul privind modalitătile de functionare a Comisiei mixte româno-tunisiene de cooperare economică, stiintifică si tehnică, semnat la Bucuresti la 12 septembrie 2000, îsi va înceta valabilitatea la data intrării în vigoare a prezentului acord.

Drept care, persoanele împuternicite, fiind pe deplin autorizate de guvernele lor, au semnat prezentul acord.

Semnat la Bucuresti la 2 iunie 2008, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, arabă si franceză, toate textele având valoare autentică egală. în eventualitatea unor divergente cu privire la interpretare, textul în franceză va prevala.

 

Pentru Guvernul României, Lazăr Comănescu,

ministrul afacerilor externe

Pentru Guvernul Republicii Tunisiene,

Abdelwaheb Abdallah,

ministrul afacerilor externe

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea plătii contributiei României la bugetul Task Force for International Cooperation

on Holocaust Education, Remembrance and Research

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă plata contributiei financiare a României la bugetul Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research, începând cu anul 2008, în sumă de 30.000 euro, precum si a restantei aferente anului 2007, în sumă de 6.207,25 euro.

Art. 2. - Fondurile necesare plătii contributiei prevăzute la art. 1 se asigură din bugetul aprobat Ministerului Afacerilor Externe.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 530/2006 pentru aprobarea plătii contributiei României la bugetul Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 403 din 10 mai 2006.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 24 septembrie 2008.

Nr. 1.189.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Companiei Nationale

a Huilei - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei si Finantelor

 

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, cu modificările si completările ulterioare, si ale Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Companiei Nationale a Huilei - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei si Finantelor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuti în anexă se aprobă de Ministerul Economiei si Finantelor.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al Companiei Nationale a Huilei - S.A. reprezintă limite maxime si nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei si Finantelor, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, Compania Natională a Huilei - S.A. poate efectua cheltuieli în functie de realizarea veniturilor, cu încadrare în indicatorii de eficientă aprobati.

(3) Cheltuielile cu salariile brute se vor efectua numai cu respectarea corelatiei dintre cresterea câstigului mediu lunar brut si cea a productivitătii muncii, în conditiile legii.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Mariana Câmpeanu

 

Bucuresti, 1 octombrie 2008.

Nr. 1.216.

 

ANEXĂ*)

 

MINISTERUL ECONOMIEI Sl FINANTELOR

Operatorul economic: Compania Natională a Huilei - S.A.

Sediul/Adresa:

Codul unic de înregistrare:

 

BUGETUL DE VENITURI Sl CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008

al Companiei Nationale a Huilei - S.A.

 

 

 

 

 

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC 2008 rectificat

 

 

0

1

2

3

4

I.

 

VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)

1

851030

 

1

Venituri din exploatare-total, din care:

2

851030

 

 

a) productia vânduta

3

470804

 

 

b) venituri din vânzarea mărfurilor

4

1010

 

 

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

338940

 

 

- subventii, cf. preved legale in vigoare

6

324818

 

 

- transferuri. cf. preved legale in vigoare

7

14122

 

 

d) productia imobilizata

8

13562

 

 

e) alte venituri din exploatare

9

26714

 

2

Venituri financiare-total, din care:

10

0

 

 

a) venituri din interese de participare

11

 

 

 

b) venituri din alte investitii financiare si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

c) venituri din dobânzi

13

 

 

 

d) alte venituri financiare

14

 

 

3.

Venituri extraordinare

15

 

ii.

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 46 + rd. 49)

16

851030

 

1

Cheltuieli de exploatare-total, din care:

17

850888

 

 

ajcheltuieli materiale

18

84994

 

 

b)alte cheltuieli externe (cu energie si apa)

19

69076

 

 

c)cheltuieli privind mărfurile

20

1010

 

 

d)cheltuieli cu personalul, din care

21

526962

 

 

-salarii

22

373836

 

 

- contracte de mandat/contracte de performanta

23

384

 

 

-cheltuieli cu asigurările si protectia sociala, din care:

24

132807

 

 

- cheltuieli privind contributia la asigurări sociale

25

108524

 

 

- cheltuieli privind contributia de asigurări pt somaj

26

3742

 

 

- cheltuieli privind contributia ia asigurări sociale de sănătate

27

20582

 

 

- alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

19933

 

 

- prime de pensionare

28a

8775

 

 

- cheltuieli sociale prevăzute de art.21, alin.3, lit.c) din legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, din care:

29

 

 

 

- tichete de cresa(cf.art.3 din Legea nr. 193/200G)

30

 

 

 

- tichete cadou (cf.art.2 din Legea nr.193/2006)

31

 

 

 

- fonduri speciale aferente fondului de salarii. din care:

32

11158

 

 

- tichete de masa

33

 

 

 

e) ajustari de valori privind imobilizările corporale si necorporale

34

32500

 

 

f) alte cheltuieli de exploatare, din care:

35

136346

 

 

- cheltuieli privind prestatiile externe, din care:

36

43735

 

 

- cheltuieli de protocol, din care:

37

149

 

 

- tichete cadou pentru cheltuîeii de protocol (cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)

38

 

 

 

- cheltuieli de reclama si publicitate

39

68

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate (cf. art2 din Legea nr. 193/2006)

40

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi (cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)

41

 

 

 

-cheltuieli cu sponsorizarea

42

 

 

0

1

2

3

5

 

 

-alte cheltuieli, din care:

43

92611

 

 

-taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

44

1038

 

 

-redeventa din concesionarea bunurilor publice

45

9416

 

2.

Cheltuieli financiare-total, din care:

46

142

 

 

-cheltuieli privind dobânzile

47

50

 

 

-alte cheltuieli financiare

48

92

 

3.

Cheltuieli extraordinare

49

 

III.

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

50

0

IV.

 

IMPOZIT PE PROFIT

51

 

V.

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

52

 

 

1.

Rezerve legale

53

 

 

2.

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

54

 

 

3.

Alte rezerve reprezentând facilitati fiscale prevăzute de lege

55

 

 

4

Constituirea surselor proprii de finantare pt. Proiecte cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt.constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi externe

56

 

 

5.

Alte repartizări prevăzute de lege

57

 

 

6.

Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in exercitiul financiar de referinta

58

 

 

7.

Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societătilor nationale, companiilor nationale si societătilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat

59

 

 

8.

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct.1-7 se repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare

60

 

VI.

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

61

32500

 

1.

Surse proprii

62

32500

 

2.

Alocatii de la buget

63

 

 

3

Credite bancare

64

 

 

 

- interne

65

 

 

 

- externe

66

 

 

4.

Alte surse

67

 

VII

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

68

32500

 

1.

Cheltuieli aferente Investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor in curs la finele anului

69

27387

 

2.

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

70

5113

 

 

- interne

71

 

 

 

- externe

72

5113

 

0

1

2

3

5

VIII

 

REZERVE, din care:

73

 

 

1.

Rezerve legale

74

 

 

2.

Rezerve statutare

75

 

 

3.

Alte rezerve

76

 

IX

 

DATE DE FUNDAMENTARE

77

 

 

1.

Venituri totale

78

851030

 

2.

Cheltuieli aferente veniturilor totale

79

851030

 

3.

Număr prognozat de personal la finele anului

80

11103

 

4.

Număr mediu de salariati total

81

11509

 

5.

Fond de salarii, din care:

82

373836

 

 

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu durata nelimitata de timp

83

373224

 

 

b) alte cheltuieli cu personalul

84

616

 

6.

Cistigul mediu lunar pe salariat(lei/pers.)*

85

2703

 

7.

Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/pers.)(rd.78/rd.81) - in preturi curente

86

74

 

8.

Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/pers.)(rd.78/rd.81) - in preturi comparabile

87

 

 

9.

Productivitatea muncii in unităti fizice pe total personal mediu (unităti fizice/persoana)

88

259

 

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/ venituri totalex1000) (rd.77/rd.76)

89

1000

 

11

Plati restante - total

90

 

 

 

- preturi curente

91

3051584

 

 

- preturi comparabile(rd.95x indicele de crestere a preturilor prognozate)

92

3051584

 

12

Creante restante - total

93

 

 

 

- preturi curente

94

50108

 

 

- preturi comparabile(rd.98x indicele de crestere a preturilor prognozate)

95

50108

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale

în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008,

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 324/2008

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicat;

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Contractul-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 324/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 252 din 1 aprilie 2008, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 94, alineatul (4) va avea următorul cuprins: „(4) Clauzele contractului pot fi modificate prin acte aditionale.”

2. La articolul 95, literele m) si r) vor avea următorul cuprins:

,,m) să elibereze medicamentele din prescriptiile medicale asiguratilor, indiferent de casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidentă asiguratul, în conditiile în care furnizorul de medicamente are contract cu casa de asigurări de sănătate cu care medicul care a eliberat prescriptia medicală a încheiat contract sau conventie în vederea recunoasterii prescriptiilor medicale eliberate în situatiile prevăzute în norme;

r) să depună, în primele 15 zile calendaristice ale lunii următoare celei pentru care s-au eliberat medicamentele cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu, precum si materialele sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor inclusi în unele programe nationale de sănătate cu scop curativ, documentele necesare în vederea decontării pentru luna respectivă;”.

3. La articolul 96, litera a) va avea următorul cuprins: ,,a) să primească de la casa de asigurări de sănătate, la termenele prevăzute în contract, contravaloarea medicamentelor cu si fără contributie personală eliberate, conform facturilor emise si documentelor însotitoare, la nivelul realizat;”.

4. La articolul 97, literele a) si d) vor avea următorul cuprins:

„a) să încheie contracte de furnizare de medicamente cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu, precum si de materiale sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor inclusi în unele programe nationale de sănătate cu scop curativ numai cu furnizorii de medicamente autorizati si evaluati conform reglementărilor legale în vigoare si să facă publică, pentru informarea asiguratilor, lista acestora;

d) să deconteze furnizorilor de medicamente cu care au încheiat contracte, la nivelul realizat, contravaloarea medicamentelor eliberate cu si fără contributie personală, precum si contravaloarea medicamentelor si materialelor sanitare care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor inclusi în unele programe nationale de sănătate cu scop curativ, în conditiile si la termenele prevăzute în norme;”.

5. La articolul 97, litera f) se abrogă.

Art. II. - (1) Valoarea contractului prevăzută la art. 94 alin. (3) din Contractul-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008, pentru medicamentele cu si fără contributie personală eliberate în ambulatoriu, este valabilă până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, dată de la care casele de asigurări de sănătate decontează contravaloarea acestora la nivelul realizat.

(2) Pentru medicamentele si materialele sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor inclusi în unele programe nationale de sănătate cu scop curativ, valoarea contractului este orientativă, în conditiile prevăzute în Normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 522/236/2008.

Art. III. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în vederea asigurării continuitătii eliberării medicamentelor cu si fără contributie personală pentru tratamentul în ambulatoriu, precum si a medicamentelor si materialelor sanitare care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor inclusi în unele programe nationale de sănătate cu scop curativ, casele de asigurări de sănătate pot utiliza angajamente legale suplimentare în anul 2008, în limita prevederilor aprobate în bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pentru exercitiul bugetar 2008, cu termen de plată trimestrul I al anului 2009.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Vasile Ciurchea

 

Bucuresti, 1 octombrie 2008.

 Nr. 1.225.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru modificarea art. 5 alin. (3) din Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului

nr. 322/2006 privind instalatiile portuare de preluare a deseurilor generate de nave

si a reziduurilor mărfii

 

În temeiul prevederilor art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim si pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 4 alin. (1) pct. 71 si ale art. 5 aiin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. I. - Articolul 5 alineatul (3) din Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 322/2006 privind instalatiile portuare de preluare a deseurilor generate de nave si a reziduurilor mărfii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 17 martie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică astfel:

„(3) Ministerul Transporturilor, prin structura sa organizatorică cu atributii în domeniul protectiei mediului, evaluează si aprobă planurile de gestionare a deseurilor si le reaprobă la fiecare 3 ani sau atunci când intervin modificări importante în modul de operare al portului.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor,

Septimiu Buzasu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 26 septembrie 2008.

Nr. 1.223.

 

MINISTERUL JUSTITIEI

 

ORDIN

privind aprobarea renuntării la cetătenia română unor persoane

 

Având în vedere rapoartele depuse în temeiul art. 30 alin. 4 din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, de Comisia pentru cetătenie, constituită potrivit art. 13 alin. 1 din aceeasi lege,

constatând îndeplinite conditiile prevăzute de art. 26 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 30 alin. 4 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul justitiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă cererile de renuntare la cetătenia română persoanelor prevăzute în anexa nr. 1, care au obtinut promisiunea acordării unei alte cetătenii.

Art. 2. - Se aprobă cererile de renuntare la cetătenia română persoanelor prevăzute în anexa nr. 2, care au dobândit o altă cetătenie.

Art. 3. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul justitiei, Theodor Cătălin Nicolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 30 septembrie 2008.

Nr. 2.520/C.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

persoanelor care au renuntat la cetătenia română si au obtinut promisiunea acordării cetăteniei statului de domiciliu

 

1. Androscă Ioan, fiul lui Vasile si Angela, născut la data de 26 decembrie 1975 în localitatea Roman, judetul Neamt, România, cu domiciliul actual în Austria, A-1210 Viena, Pius-Parsch Platz 11/14, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Roman, str. Mihail Kogălniceanu bl. 2, se. B, ap. 13, judetul Neamt. (Dosar nr. 431 R/2007) Copii minori: Androscă Mărie Claire, născută la data de 8 iunie 2006.

2. Bungert Maria-Carmen, fiica lui Anghel Ilie si Elena, născută la data de 19 martie 1971 în localitatea Hunedoara, judetul Hunedoara, România, cu domiciliul actual în Germania, 79618 Rheinfelden (Baden), Cranachstr. 17, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Hunedoara, Str. Laminatorului nr. 8, bl. 0.4, se. B, et. 2, ap. 21, judetul Hunedoara. (Dosar nr. 104R/2007)

3. Gotthard Maria-Luisa, fiica lui Vajna Vilhelm-Lupu si Gothard Margareta, născută la data de 29 octombrie 1980 în localitatea Arad, judetul Arad, România, cu domiciliul actual în Germania, 79110 Freiburg, Sundgauallee 14/03/43, cu ultimul domiciliu din România în municipiul Arad, str. Andrenyi Karoly nr. 21, judetul Arad. (Dosar nr. 24R/2008)

4. Olteanu Olivia, fiica lui Hanes Gheorghe si Minerva, născută la data de 23 noiembrie 1957 în localitatea Ponorel, judetul Alba, România, cu domiciliul actual în Austria, 8020 Graz, Mariengasse 65, cu ultimul domiciliul din România în localitatea Câmpeni, Str. Libertătii nr. 6, ap. 6, judetul Alba. (Dosar nr. 953R/2006)

5. Wagner Liliana, fiica lui Corlea Artimon si Lina, născută la data de 14 iunie 1970 în localitatea Blaj, judetul Alba, România, cu domiciliul actual în Germania, 89608 Griesingen, Raiffeisenstr. 17, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Sighisoara, str. Ilarie Chendi nr. 67.A, judetul Mures. (Dosar nr. 137R/2007)

6. Yilmaz Loredana, fiica lui Radu Petre si lulia, născută la data de 3 aprilie 1976 în localitatea Strehaia, judetul Mehedinti, România, cu domiciliul actual în Austria, 8141 Unterpremstatten, Hauptstr. 370/2, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Caransebes, Str. Ardealului bl. 25, se. A, ap. 8, judetul Caras-Severin. (Dosar nr. 232R/2007)

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

persoanelor care au renuntat la cetătenia română si au dobândit cetătenia statului de domiciliu

 

1. Aldea Florica, fiica lui Stan si Mariana, născută la data de 26 noiembrie 1978 în localitatea Brăila, judetul Brăila, România, cu domiciliul actual în Olanda, 2651 VH, Berkel En Rodenrijs, Schubertplein 51, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Brăila, str. Călugăreni nr. 139, judetul Brăila. (Dosar nr. 52R/2008)

2. Cădariu Radu-Mihai, fiul lui Vasile-Radu si Elisabeta, născut la data de 13 decembrie 1977 în localitatea Cluj-Napoca, judetul Cluj, România, cu domiciliul actual în Olanda, 1066 RC Amsterdam, Belgieplein 45, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Dej, str. Iszlaz nr. 1, judetul Cluj. (Dosar nr. 1.100R/2006)

3. Cezanne Glenn, fiul lui Dietersi Viorica, născut la data de 10 decembrie 1983 în localitatea Frankfurtam Main, Germania, cu domiciliul actual în Germania, 64569 Nauheim, Robert-Kochstr. 2, cu ultimul domiciliu din România în -. (Dosar nr. 50R/2007)

4. Cezanne Viorica, fiica lui lordache Vasile si Maria, născută la data de 23 ianuarie 1953 în localitatea Ploiesti, judetul Prahova, România, cu domiciliul actual în Germania, 64569 Nauheim, Robert-Kochstr. 2, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Bragadiru, Str. Alexandriei nr. 314, judetul Ilfov. (Dosar nr. 49R/2007)

5. Cîndea Letitia-Mariana, fiica lui Bordean loan si Maria, născută ladatade20 ianuarie 1970 în localitatea Ludus, judetul Mures, România, cu domiciliul actual în Austria, 2183 Neusiedl/Zaya, Hauptstr. 97, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Sălcud, Str. Principală nr. 227, judetul Mures. (Dosar nr. 1.380R/2006) Copii minori: Cîndea Vanessa, născuta la data de 13 august 1999.

6. Ciobotaru Lucica, fiica lui Vasile si Maria, născută la data de 10 septembrie 1968 în localitatea Focsani, judetul Vrancea, România, cu domiciliul actual în Olanda, 4206 AE Gorinchem, Arkelse Onderweg 41, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Focsani, str. Pictor N. Grigorescu nr. 49, bl. 49, ap. 2, judetul Vrancea. (Dosar nr. 1.309R/2006)

7. Cojocariu Helga, fiica lui Fress loan si Alixandrina, născută la data de 20 aprilie 1967 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Germania, PLZ 70437 Stuttgart, Balthasar-Neumannstr. 45, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, str. Diaconu Coressi nr. 121, ap. 4, judetul Timis. (Dosar nr. 762R/2006) Copii minori: Cojocariu Sebastian, născut la data de 8 iunie 1991.

8. Cojocariu Vasile-Florin, fiul lui Vasile si Ana, născut la data de 1 martie 1964 în localitatea Diosig, judetul Bihor, România, cu domiciliul actual în Germania, PLZ 70437 Stuttgart, Balthasar-Neumannstr. 45, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, str. Diaconu Coressi nr. 121, ap. 4, judetul Timis. (Dosar nr. 763R/2006)

9. Dumbrava Nadejda, fiica lui Vasile si Maria, născută la data de 19 mai 1963 în localitatea Onesti, Republica Moldova, cu domiciliul actual în Olanda, 5035 GP Tilburg, Schalkhaarstraat 27, cu ultimul domiciliu din România în Cluj-Napoca, str. Dionisie Roman nr. 10, ap. 16, judetul Cluj. (Dosar nr. 1.319R/2006) Copii minori: Orlov Maxim, născut la data de 26 februarie 1991.

10. Fetcu Angela, fiica lui Ion si Maria, născută la data de 19 ianuarie 1976 în localitatea Cioresti, Republica Moldova, cu domiciliul actual în Singapore 437434, 5 Rhu Cross#05-10, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, Bd. Libertătii nr. 8, bl. 115, ap. 16, sectorul 4. (Dosar nr. 1.455R/2006)

11. Horgos Maria, fiica lui Valusescu Nicolaie si Elena, născută la data de 11 septembrie 1960 în localitatea Cornereva, judetul Caras-Severin, România, cu domiciliul actual în Austria, 8055 Graz-Puntigam, Gadollaweg 14, cu ultimul domiciliu din România în Caransebes, Str. Ardealului nr. 6, se. B, ap. 11, judetul Caras-Severin. (Dosar nr. 1.078R/2006) Copii minori: Horgos Denisa, născută la data de 1 septembrie 1999.

12. Horgos Vasile, fiul lui Vasile si Dochia, născut la data de 8 noiembrie 1954 în localitatea Ruscova, judetul Maramures, România, cu domiciliul actual în Austria, 8055 Graz-Puntigam, Gadollaweg 14, cu ultimul domiciliu din România în Caransebes, Str. Ardealului nr. 6, se. B, ap. 11, judetul Caras-Severin. (Dosar nr. 1.079R/2006)

13. Iosim Cornelia-Gabriela, fiica lui Rădulescu Petre si Sînziana, născută la data de 28 aprilie 1967 în localitatea Arad, judetul Arad, România, cu domiciliul actual în Austria, 4161 Ulrichsberg, Steinwande 7/5, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Arad, Str. Constitutiei nr. 79, judetul Arad. (Dosar nr. 1.037R/2006)

14. Iosim Lazăr, fiul lui Lazar si Maria, născut la data de 16 mai 1967 în localitatea Arad, judetul Arad, România, cu domiciliul actual în Austria, 4161 Ulrichsberg, Steinwande 7/5, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Arad, Str. Constitutiei nr. 79, judetul Arad. (Dosar nr. 1.038R/2006)

15. Klein Ioana, fiica lui Saplan Dumitru si Elena, născută la data de 23 mai 1967 în Bucuresti, România/cu domiciliul actual în Austria, 1410 Wien, Linzerstr. 93/14, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, Calea Grivitei nr. 74, sectorul 1. (Dosar nr. 1.080R/2006) Copii minori: Alexandru Andrei, născut la data de 20 noiembrie 1993.

16. Kogure luliana-Teodora, fiica lui Brătescu Toadersi Ana, născută la data de 18 mai 1974 în localitatea Roman, judetul Neamt, România, cu domiciliul actual în Olanda, 1076 XM Amsterdam, Speerstraat II, I, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Roman, Str. Gloriei bl. 17, se. C, ap. 56, et. 2, judetul Neamt. (Dosar nr. 924R/2006)

17. Kohwalter Alina-Maria, fiica lui Oprea Florea si Băran Vasilica, născută la data de 13 iulie 1980 în localitatea Bălcesti, judetul Vâlcea, România, cu domiciliul actual în Austria, 1130 Hietzing, Versorgungsheimstr. 6/3/15, cu ultimul domiciliu din România în comuna Livezi, satul Pârâienii de Mijloc, judetul Vâlcea. (Dosar nr. 18R/2007)

18. Lado Rita, fiica lui Ignatiu si Ileana, născută la data de 14 mai 1970 în localitatea Vlăhita, judetul Harghita, România, cu domiciliul actual în Ungaria, 1156 Budapesta, Paskomliget 17, cu ultimul domiciliu din România în comuna Lueta nr. 45, judetul Harghita. (Dosar nr. 1.302R/2006)

19. Lupascu Anca-Cornelia, fiica lui Stănescu Stefan si Eugenia-Lucia, născută la data de 14 septembrie 1975 în localitatea Ploiesti, judetul Prahova, România, cu domiciliul actual în Olanda, 2023 VV Haariem, Pynboomstraat 130, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Ploiesti, Str. Republicii nr. 116, bl. 210, ap. 18, judetul Prahova. (Dosar nr. 1.101 R/2006)

20. Lupascu Tiberiu-Decebal, fiul lui Dragos si Natalia, născut la data de 20 noiembrie 1972 în localitatea Ploiesti, judetul Prahova, România, cu domiciliul actual în Olanda, 2023 V V Haariem, Pijnboomstraat 130, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Ploiesti, Str. Scorusului nr. 2, bl. 15, se. B, ap. 54, judetul Prahova. (Dosar nr. 1.102R/2006)

21. Marin Raluca-Ioana, fiica lui Tudorsi Valeria, născută la data de 22 mai 1978 în Bucuresti, România, cu domiciliul actual în Olanda, 3442 ES Ijsselstein, Praagsingel 398, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, str. sold. Ene Modoran nr. 6, bl. M.94, se. 2, ap. 22, sectorul 5. (Dosar nr. 923R/2006)

22. Onye Angela, fiica lui losif si Irina, născută la data de 27 aprilie 1974 în localitatea Oradea, judetul Bihor, România, cu domiciliul actual în Olanda, 3481 EX Harmelen, Leidsestraatweg 36, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Oradea, str. Ctin Dobrogeanu Gherea nr. 4, judetul Bihor. (Dosar nr. 125R/2007)

23. Sandor Victor, fiul lui Sandor Victor si Mitran Argentina, născut la data de 21 februarie 1972 în localitatea Lovrin, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Austria, 4050 Traun, Georg Grinningerstr. 63 a/2/68, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Lovrin nr. 752, judetul Timis. (Dosar nr. 95R/2007)

24. Stoica Iasmina, fiica lui Stoica Tiberiu si Halal Marioara, născută la data de 22 august 1988 în localitatea Sînnicolau Mare, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Austria, 4924 Waldzell, Hofmark 37, cu ultimul domiciliu din România în Sînnicolau Mare, Str. Grănicerilor nr. 6, judetul Timis. (Dosar nr. 1.452R/2006) Copii minori: Stoica Larissa Maria, născută la data de 27 iunie 2005.