MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 682         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 6 octombrie 2008

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 991 din 1 octombrie 2008 referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, republicată

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

120. - Ordonantă de urgentă privind transmiterea unei părti dintr-un imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării în administrarea Academiei Române

 

1.196. - Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 276/2008 pentru aprobarea nivelului fondurilor publice care se acordă în anul 2008 potrivit Legii creditului agricol pentru productie nr. 150/2003

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

181. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Contractului-cadru pentru transportul titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid pentru anul 2009

 

1.587/573. - Ordin al ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 522/236/2008

 

Rectificări la:

 - Ordinul ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 4.653/2008

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 991

din 1 octombrie 2008

referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, republicată

 

Cu Adresa nr. 51/2.873 din 19 septembrie 2008, secretarul general al Camerei Deputatilor a transmis Curtii Constitutionale sesizarea referitoare la neconstitutionalitatea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, republicată, formulată de un număr de 60 de deputati, si anume: Gheorghe I. Albu, Liviu D. Almăsan, Constantin C. Amarie, Romică C. Andreica, Gheorghe G. Barbu, Cornel Stefan C. Bardan, lulian-Gabriel R Bîrsan, Anca-Daniela C. Boagiu, Cristian Alexandu R. Boureanu, Ionela I. Bruchental-Pop, William Gabriel S. Brânză, Daniel I. Buda, Obuf Cătălin Ovidiu Gh. Buhăianu, Diana Măria C. Busoi, Costică N. Canacheu, Bogdan C. Cantaragiu, Petru I. Călian, Alexandru A. Ciocâlteu, Liviu D. Codîrlă, Anca M. Constantinescu, Viorel C. Constantinescu, Dumitru Gheorghe Mircea O. Cosea, Stelian G. Fuia, Marian V. Hoinaru, Traian Constantin A. Igas, Cristian B. Ilie, Valentin Adrian M. Iliescu, Daniel I. lonescu, Gratiela Denisa M. lordache, Mircea Teodor M. S. lustian, Radu V. D. Lambrino, Petru C. Lificiu, Dănut E. Liga, Laurentiu C. Mironescu, Liviu Alexandru H. Miroseanu, Alexandru E. Mocanu, Corneliu V. Momanu, Petru P Movilă, Viorel N. Oancea, loan C. Oltean, Dumitru M. Pardău, Marian Sorin C. Paveliu, Constantin M. Petrea, Marcel Adrian O. Piteiu, Corneliu L. Popescu, Dumitru Ghe. Puzdrea, Cristian I. Rădulescu, Marius I. Rogin, Marcel Laurentiu M. Romanescu, Gabriel L. Sandu, Gheorghe G. Sârb, Ion I. Stoica, Petre Străchinaru, Cornel H. Stirbet, Valeriu I. Tabără, Constantin V Tudor, Raluca D. Turcan, Petre I. Ungureanu, Horia C. Văsioiu si Claudius Mihail Gh. Zaharia.

Sesizarea a fost formulată în temeiul art. 146 lit. a) din Constitutie si al art. 15 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, a fost înregistrată la Curtea Constitutională sub nr. 102.940 din 19 septembrie 2008 si constituie obiectul Dosarului nr. 1.886A/2008.

În motivarea obiectiei de neconstitutionalitate se arată:

Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, republicată, a fost adoptată la data de 29 mai 2007 de Camera Deputatilor, în calitate de primă Cameră sesizată, si de Senat la data de 4 iunie 2008, în calitate de Cameră decizională. Presedintele României a solicitat, pe data de 2 iulie 2008, reexaminarea legii, deoarece: potrivit art. 73 alin. (3) lit. I) din Constitutie, organizarea si functionarea Curtii de Conturi se reglementează prin lege organică, iar nu prin regulament aprobat de Plenul Curtii; numirea presedintelui si vicepresedintelui Autoritătii de Audit, precum si atributiile acesteia trebuie stabilite prin lege, de către Parlament, „pentru că altfel s-ar ajunge la lipsirea sa de eficientă", „ceea ce ar duce la afectarea caracterului independent, din punct de vedere functional, al Autoritătii de Audit fată de Curtea de Conturi"; ar trebui să existe un mod unitar de numire si revocare din functii; este necesară stabilirea prin lege a conditiilor în care se pot formula obiectii la constatările din rapoartele de audit, întrucât aprobarea acestora de Plenul Curtii de Conturi ar putea fi subiectivă; este necesară o reglementare „coerentă" sub aspectul asimilării pensiei pentru consilierii de conturi cu pensia magistratilor; nu sunt prevăzute conditii „precise" pentru confirmarea dobândirii calitătii de auditor extern, iar reglementarea adoptată contravine „mai multor decizii ale Curtii Europene a Drepturilor Omului"; nu există concordantă între reglementările date notiunilor de audit financiar si audit intern; notiunea de trimitere în judecată contraventională nu este în conformitate cu prevederile art. 23 din Constitutie; este necesară stabilirea organului competent să aprobe Statutul auditorului public; trebuie eliminată sintagma „irevocabil" din prevederile art. I pct. 66 din lege. Se mentionează că obiectiile Presedintelui României au fost adoptate de Camera Deputatilor la data de 9 septembrie 2008 si de Senat la data de 17 septembrie 2008, „dar fără respectarea prevederilor art. 77 alin. (2) din Constitutie".

În consecintă, autorii sesizării consideră că încălcarea prevederilor art. 77 alin. (2) din Constitutie constă în aceea că cele două Camere ale Parlamentului „nu au tinut cont de continutul cererii de reexaminare formulate de Presedintele României", în sensul că „unele texte din legea trimisă la promulgare au fost scoase din continutul legii la data reexaminării, iar altele au fost introduse, ca noi, cu toate că nu au făcut obiectul cererii de reexaminare". În sprijinul acestor sustineri invocă Decizia Curtii Constitutionale nr. 355 din 4 aprilie 2007.

Ulterior, cu Adresa nr. 398 din 25 septembrie 2008, înregistrată la Curtea Constitutională sub nr. 10.449 din 25 septembrie 2008, Grupul parlamentar al Partidului Democrat Liberal a transmis o completare la sesizare, constând în următoarele:

- art. 1361 - textul figura în legea criticată anterior formulării cererii de reexaminare, iar Presedintele României nu s-a referit la aceasta în cererea de reexaminare. Totusi, după dezbaterea reexaminării, textul a fost eliminat, fără nicio justificare;

- art. 105 - nu face obiectul cererii de reexaminare a Presedintelui României, dar în legea adoptată după dezbaterea reexaminării acest text apare ca nou reglementat, fără nicio justificare;

- art. 109 - a făcut obiectul cererii de reexaminare, în sensul de a se elimina din cuprinsul său doar sintagma „contraventională", dar în legea adoptată după reexaminare textul a fost eliminat în totalitate. Asa fiind, art. 109, care prevede că „Membrii Curtii de Conturi nu pot fi cercetati, retinuti, arestati sau trimisi în judecată penală sau contraventională [...]", rămâne în vigoare în redactarea cuprinsă în Legea nr. 94/1992, republicată, cu modificările si completările ulterioare, desi sintagma „contraventională" contravine art. 23 din Constitutie;

- art. IV - nu se mai regăseste în legea adoptată după dezbaterea cererii de reexaminare, desi exista în cuprinsul legii anterioare si Presedintele României nu „a solicitat nimic în legătură cu textul în cauză".

În concluzie, se arată că, potrivit Deciziei Curtii Constitutionale nr. 355 din 4 aprilie 2007, „o asemenea modalitate de a proceda este contrară prevederilor art. 77 alin. (2) din Constitutie, motiv pentru care legea criticată este neconstitutională", deoarece „Parlamentul României trebuia să se pronunte strict fată de problemele ridicate de către presedinte în cererea de reexaminare. Or, prin adăugarea si evident prin eliminarea unor articole din legea supusă reexaminării, Parlamentul si-a depăsit limitele învestirii prin cererea de reexaminare".

În conformitate cu dispozitiile art. 16 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, sesizarea a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, precum si Guvernului, pentru a prezenta punctele lor de vedere.

Presedintele Camerei Deputatilor apreciază că sesizarea privind obiectia de neconstitutionalitate a Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 94/1992 este neîntemeiată, în acest sens se arată că, în legătură cu sustinerile referitoare la încălcarea prevederilor art. 77 alin. (2) din Constitutie, „chiar în sesizarea transmisă Curtii Constitutionale se recunoaste că obiectiile Presedintelui României au fost adoptate de Camera Deputatilor pe data de 9 septembrie 2008". Într-adevăr, Camera Deputatilor a modificat textul legii vizate în cererea de reexaminare, „dar nu a introdus niciun text nou, cu toate că ar fi avut acest drept, recunoscut de Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative".

Se mai arată că Senatul a admis aceleasi obiectii în calitate de Cameră decizională, precum si că „a introdus în legea supusă reexaminării unele texte noi, dar această procedură nu contravine cu nimic Constitutiei".

Se consideră că invocarea încălcării art. 77 alin. (2) din Constitutie „este lipsită de relevantă, întrucât textul constitutional se referă la o altă problemă decât cea care formează obiectul sesizării Curtii Constitutionale".

Presedintele Senatului consideră că obiectia formulată este neîntemeiată, deoarece:

- În cadrul reexaminării, Parlamentul trebuie să se pronunte strict fată de problemele ridicate de Presedintele României în cererea de reexaminare, ceea ce nu exclude însă dreptul Parlamentului de a interveni în cererea de reexaminare asupra tuturor textelor dintr-o lege care au legătură cu problema, aspectul sau problematica supusă atentiei acestuia. Cu alte cuvinte, „în cadrul reexaminării, Parlamentul deliberează numai în limitele cererii de reexaminare, dar are obligatia să se exprime cu privire la textele dintr-o lege care se referă la o problemă ridicată de Presedinte, chiar în absenta unei mentiuni exprese în solicitarea acestuia". Asa fiind, apreciază că legea criticată a fost adoptată de Parlament cu respectarea art. 77 alin. (2) din Constitutie si în acord cu jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale, si anume, prin cererea înaintată Parlamentului, Presedintele României solicita reexaminarea prevederilor art. 109, care prevedeau imunitate penală si contraventională pentru membrii Curtii de Conturi. Pe lângă acestea, Parlamentul ie-a reexaminat si pe cele ale „art. 113 referitoare la competenta jurisdictională în cazul imunitătii consacrate la art. 109 si, pe cale de consecintă, a intervenit asupra ambelor texte, desi cererea de reexaminare nu se referea expres decât la art. 109". Altfel, articolele mentionate ar fi fost decorelate;

- Parlamentul este limitat în deliberarea sa în cadrul reexaminării unor legi la problemele indicate în cererea Presedintelui României, dar are deplină competentă cu privire la modul în care decide asupra acestor probleme. Consideră că o solutie contrară ar reprezenta o încălcare a prevederilor art. 61 alin. (1) din Constitutie, potrivit cărora Parlamentul este unica autoritate legiuitoare a tării. Aceeasi opinie este exprimată si în doctrină, astfel că, din perspectiva acestor argumente, se apreciază că legea criticată „a fost adoptată cu respectarea dispozitiilor art. 76 alin. (1) si ale art. 77 alin. (2) din Constitutie". Se mai mentionează că, în cadrul reexaminării, „Parlamentul a admis ori a respins obiectiile formulate de Presedintele României si, în consecintă, a modificat, a completat sau chiar a abrogat anumite texte din lege, astfel încât între legea trimisă initial la promulgare si forma rezultată în urma adoptării există diferente semnificative", ceea ce însă „nu poate conduce automat la concluzia că au fost încălcate limitele reexaminării".

Nici formularea unor texte noi nu încalcă procedura reexaminării, „legea în cauză fiind adoptată în deplină legalitate";

- deciziile luate ca urmare a reexaminării unei legi impun corelarea tehnico-legislativă a dispozitiilor acesteia, inclusiv a celor asupra cărora Presedintele României nu a formulat obiectii prin cererea sa. Se consideră că această practică este în beneficiul reglementării si nu afectează limitele reexaminării. Admiterea unor obiectii din cererea de reexaminare poate antrena modificări „cu privire la toate sau doar la unele dintre dispozitiile legii în cauză", ceea ce impune corelarea tuturor prevederilor acesteia, chiar prin eliminarea sau abrogarea unor texte. De exemplu, admiterea obiectiei formulate de Presedintele României cu privire la art. 107 pct. 56 din lege a condus la eliminarea din textul legii trimise initial la promulgare a pct. 19, care prevedea abrogarea art. 145 si 146, precum si a art. IV, texte în legătură cu care nu existau obiectii.

Guvernul, în punctul de vedere exprimat, arată că atât doctrina de specialitate, cât si jurisprudenta Curtii Constitutionale sunt în sensul că „limitele sesizării Parlamentului pentru reexaminarea legii sunt definite de cererea de reexaminare". Apreciază că „dacă Parlamentul reexaminează o lege adoptată anterior si dă o nouă redactare textelor sau completează legea cu noi prevederi, el este abilitat să solutioneze si toate implicatiile asupra textelor care, desi nu au făcut în mod formal obiectul sesizării, sunt indisolubil legate de ele". De asemenea, mai arată că întrucât cererea de reexaminare „are ca scop îmbunătătirea reglementării, nu se poate admite ca reexaminarea să aibă drept consecintă adoptarea unei legi cu contradictii sau necorelări între texte", precum si că „în măsura în care regulile de tehnică legislativă si necesitatea coerentei reglementării impun completarea unor texte din lege care nu au făcut în mod expres obiectul cererii de reexaminare, putem considera că reexaminarea s-a făcut în limitele sesizării Presedintelui". Parlamentul poate adopta orice solutie fată de cererea de reexaminare - să o respingă, să o admită sau să o admită partial -, important fiind ca decizia să fie adoptată cu majoritatea constitutională cerută pentru aceasta.

În scopul solutionării sesizării de neconstitutionalitate, potrivit dispozitiilor art. 77 din Legea nr. 47/1992, Curtea Constitutională, prin Adresa nr. 10.375 din 23 septembrie 2008, a solicitat Secretariatului general al Camerei Deputatilor următoarele documente: textul initiativei legislative privind modificarea si completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi; textul legii, în redactarea trimisă spre promulgare Presedintelui României; cererea de reexaminare a Presedintelui României cu privire la Legea nr. 94/1992, republicată; legea, în forma adoptată de Camera Deputatilor; raportul Comisiei de specialitate a Senatului cu privire la cererea de reexaminare a Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 94/1992; textul legii, în forma finală, adoptat de Senat; stenograma sedintei Plenului Senatului asupra cererii de reexaminare; tabel comparativ al textelor introduse sau scoase din legea supusă controlului de constitutionalitate si care nu au făcut obiectul cererii de reexaminare a Presedintelui României.

Documentele solicitate au fost transmise cu Adresa Secretariatului general al Camerei Deputatilor nr. 51/2.913 din 24 septembrie 2008, înregistrată la Curtea Constitutională sub nr. 10.409 din 25 septembrie 2008.

CURTEA,

examinând obiectia de neconstitutionalitate, punctele de vedere ale presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, prevederile Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, republicată, raportate la dispozitiile Constitutiei, precum si prevederile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. a) din Constitutie, precum si ale art. 1, 10, 15,16 si 18 din Legea nr. 47/1992, să se pronunte asupra obiectiei de neconstitutionalitate formulate de un număr de 60 de deputati.

Obiectia de neconstitutionalitate, astfel cum a fost formulată, se referă la Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, republicată, în ansamblul său, si cu referire specială la art.1361, art. 105, art. 109 si art. IV din aceasta.

Autorii sesizării consideră că legea criticată contravine dispozitiilor constitutionale ale art. 77 alin. (2), potrivit cărora „înainte de promulgare, Presedintele poate cere Parlamentului, o singură dată, reexaminarea legii".

În esentă, în opinia autorilor sesizării, neconstitutionalitatea legii constă în aceea că a fost adoptată de cele două Camere ale Parlamentului fără a tine seama de continutul cererii de reexaminare formulate de Presedintele României", întrucât „unele texte din legea trimisă la promulgare au fost scoase din continutul legii la data reexaminării, iar altele au fost introduse, ca noi, cu toate că nu au făcut obiectul cererii de reexaminare".

Examinând obiectia de neconstitutionalitate, Curtea constată următoarele:

Legea supusă controlului a fost depusă ca initiativă legislativă de către 4 parlamentari, si anume: Măria Petre, senator, Petru Nicolae lotcu, senator, Preda Cezar Florin, deputat, si Radu Cătălin Dragos, deputat, la data de 2 aprilie 2007.

Camera Deputatilor, ca primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege la 29 mai 2007, iar Senatul, în calitate de Cameră decizională, a adoptat legea la data de 4 iunie 2008. În conformitate cu prevederile art. 77 alin. (2) din Constitutie, Presedintele României a cerut Parlamentului, la data de 2 iulie 2008, reexaminarea legii.

Cererea de reexaminare priveste unele necorelări din cuprinsul legii.

Autorii sesizării sustin că, după adoptarea proiectului de lege de către Camera Deputatilor, potrivit solicitărilor din cererea de reexaminare formulată de Presedintele României, Senatul, în calitate de Cameră decizională, „a eliminat unele texte si a introdus altele noi", fără ca acestea să fi făcut obiectul cererii de reexaminare.

Curtea Constitutională, examinând raportul comun al comisiilor permanente din Senat, retine că au fost adoptate 10 amendamente, cuprinse în anexa nr. 1 „Amendamente admise", precum si că, în plus, în plenul Senatului, s-a mai adoptat un amendament care a fost respins de aceste comisii.

Acest din urmă amendament este cuprins în anexa nr. 2 „Amendamente respinse" pct. marginal 3 din raportul comun al comisiilor permanente din Senat. Examinând legea adoptată de Senat, Curtea retine că atât amendamentele admise de comisiile permanente si adoptate de plenul Senatului, cât si amendamentul respins de comisii, dar adoptat de plenul Senatului cu 61 voturi pentru, 5 voturi împotrivă si 6 abtineri, au legătură cu observatiile formulate de Presedintele României în cererea de reexaminare.

De asemenea, analizând cererea de reexaminare si Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, în redactarea adoptată de Senat, Curtea constată că în cuprinsul legii nu există texte noi sau texte eliminate si care nu au legătură cu cele sesizate în cererea formulată de Presedintele României.

În legătură cu sustinerile autorilor sesizării referitoare la încălcarea art. 77 alin. (2) din Constitutie, potrivit căruia „înainte de promulgare, Presedintele poate cere Parlamentului, o singură dată, reexaminarea legii", Curtea constată că acest text constitutional nu dispune cu privire la prevederile ce trebuie să fie reexaminate, ca urmare a cererii formulate de Presedintele României. Din analiza textului rezultă că trebuie reexaminate textele cuprinse în cererea Presedintelui României, precum si cele care au legătură cu acestea, fiind necesară corelarea tehnico-legislativă a tuturor dispozitiilor din lege. În acest context pot fi modificate chiar si unele dispozitii ale legii care nu au fost în mod expres cuprinse în cererea de reexaminare.

Parlamentul deliberează numai în limitele cererii de reexaminare, dar are obligatia să se exprime cu privire la toate textele din lege care se referă la o problemă ridicată de Presedintele României, chiar în absenta unei mentiuni exprese în solicitarea acestuia.

Parlamentul fiind unica autoritate legiuitoare a tării, conform prevederilor art. 61 alin. (1) din Constitutie, în raport cu solicitările cuprinse în cererea de reexaminare a Presedintelui României, poate adopta orice fel de solutie pe care o va considera necesară. Astfel, poate admite în întregime sau partial solicitarea, poate să o respingă ori poate să modifice în totalitate sau partial anumite texte care au legătură cu cererea de reexaminare, inclusiv prin recorelarea dispozitiilor legii.

Pentru aceste motive, Curtea constată că Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, republicată, în forma rezultată după reexaminare, nu încalcă dispozitiile art. 77 alin. (2) din Constitutie. În consecintă, fiind constitutională, legea urmează a fi trimisă Presedintelui României pentru promulgare, în temeiul art. 77 alin. (3) din Constitutie.

Având în vedere considerentele expuse în prezenta decizie, dispozitiile art. 146 lit. a) si ale art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si ale art. 1-3, ale art. 11 alin. (1) lit. A.a), ale art. 15 si 18 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Constată că Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, republicată, este constitutională.

Dezbaterile au avut loc la data de 1 octombrie 2008 si la acestea au participat: Ioan Vida, presedinte, Nicolae Cochinescu, Aspazia Cojocaru, Acsinte Gaspar, Petre Lăzăroiu, Ion Predescu, Puskâs Valentin Zoltân si Augustin Zegrean, judecători.

Decizia se comunică Presedintelui României si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Definitivă si general obligatorie.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. df. IOAN VIDA

Magistrat-asistent-sef,

Gabriela Dragomirescu

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind transmiterea unei părti dintr-un imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării în administrarea Academiei Române

 

Având în vedere solicitarea Academiei Române pentru preluarea în administrare a constructiilor din cazarma nr. 1.107 Bucuresti, împreună cu terenul aferent, aflate la această dată în administrarea Ministerului Apărării, în care îsi desfăsura activitatea Sectia de medicină preventivă din cadrul Centrului Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu si Medicină Preventivă - Bucuresti,

tinând cont că activitatea de asistentă medicală si protectia sanitară pentru demnitarii români si străini desfăsurate de centru constituie un domeniu de importantă deosebită pentru România în relatiile cu statele ai căror demnitari solicită astfel de servicii pe teritoriul statului român,

recunoscând necesitatea modernizării de urgentă si în mod permanent a bazei materiale si asigurării imediate a unor spatii corespunzătoare în care Sectia de medicină preventivă să îsi desfăsoare activitatea,

luând în considerare imposibilitatea asigurării acestor deziderate fără preluarea administrării bunurilor, situatie în care Academia Română nu poate aloca fonduri pentru modernizarea imobilelor în cauză, se impune ca măsurile necesare implementării deciziei de transmitere a imobilului în administrarea Academiei Române să fie luate imediat.

Lipsa acestor măsuri ar avea consecinte grave asupra calitătii asistentei medicale si protectiei sanitare pentru demnitarii români si străini.

Totodată, timpul rămas până la sfârsitul actualei sesiuni parlamentare nu permite adoptarea unei legi în acest sens, chiar si cu procedură de urgentă.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă transmiterea unei părti dintr-un imobil, aflat în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă, din administrarea Ministerului Apărării în administrarea Academiei Române.

(2) După preluare, imobilul îsi mentine destinatia de spatiu pentru activităti medicale.

Art. 2. -Academia Română va realiza lucrările necesare delimitării zonei transmise în administrare, precum si separării utilitătilor aferente imobilului.

Art. 3. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit prevederilor art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării,

Corneliu Dobritoiu,

secretar de stat

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

László Borbély

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 1 octombrie 2008.

Nr. 120.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale părtii de imobil care se transmite din administrarea Ministerului Apărării în administrarea Academiei Române

 

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite

imobilul

Persoana juridică la care se transmite

imobilul

Codul de clasificare din inventarul bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării, care alcătuiesc domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice ale părtii de imobil

Municipiul Bucuresti,

bd. Ion Mihalache nr. 126

Statul român, Ministerul Apărării

Statul român, Academia Română

Imobil 1.107 (partial)

- cod 8.29.09

- nr. M.F. 103.585

Suprafata construită = 1.405 m2

Suprafata desfăsurată = 1.518 m2

Suprafata totală a terenului, inclusiv constructiile = 6.808,21 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 276/2008 pentru aprobarea nivelului fondurilor publice care se acordă în anul 2008 potrivit Legii creditului agricol pentru productie nr. 150/2003

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 276/2008 pentru aprobarea nivelului fondurilor publice care se acordă în anul 2008 potrivit Legii creditului agricol pentru productie nr. 150/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 199 din 14 martie 2008, se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CALIN POPESCU-TARICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Gheorghe Albu,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 24 septembrie 2008.

Nr. 1.196.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând activitătile curente de productie, nivelul fondurilor publice si cheltuielile eligibile pentru acordarea de fonduri publice, pe culturi, plantatii, specii de animale

 

Nr. crt.

Denumirea activitătii curente de productie

Nivelul fondurilor publice

(%)

Cheltuielile eligibile pentru acordarea de fonduri publice

1.

Înfiintarea, întretinerea si recoltarea culturilor agricole:

 

- grâu, secară, triticale

30

- seminte

 

- orz, orzoaica

30 

 

 

- rapită

30 

 

 

înfiintare, întretinere si recoltare:

 

- carburanti (motorină, biodiesel)

- pesticide

- lucrări mecanice de înfiintare, întretinere, recoltare, efectuate cu terti

- piese de schimb pentru masinile agricole din dotare

- lucrări manuale efectuate cu personalul propriu sau cu terti

 

- porumb

20 

 

 

- floarea-soarelui

20 

 

 

- soia

20 

 

 

- orez

20 

 

 

- sfeclă de zahăr

20

- apă pentru irigat

 

- in+cânepă pentru fibre

15 

 

 

- culturi furajere

15 

 

 

- legume proaspete în câmp

20

- seminte, material de plantat (răsaduri)

- materiale de palisat

- lucrări mecanice si tratamente efectuate cu terti

- îngrăsăminte

- carburanti (motorină, biodiesel)

- pesticide

- lucrări manuale efectuate cu personalul propriu sau cu terti

- energie electrică pentru irigare

- apă pentru irigat

- piese de schimb pentru masinile agricole din dotare

 

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

- legume proaspete în spatii protejate (sere, solarii)

25

- material săditor (sământă, răsaduri)

- îngrăsăminte

- pesticide

- carburanti (motorină, biodiesel)

- energie electrică, energie termică, gaze naturale

- apă pentru irigat

- materii si materiale (folie, substrat nutritiv, bondari, prădători, geam, turbă, ambalaje)

- lucrări manuale efectuate cu personalul propriu sau cu terti

- piese de schimb pentru masinile agricole din dotare

 

 

- ciuperci

10

- compost

- turbă

- miceliu

- pesticide

- ambalaje, saci, folie

- energie electrică

- energie termică, gaze

- carburanti (motorină, biodiesel)

- lucrări manuale efectuate cu personalul propriu sau cu terti

 

 

- cartof

15

- cartof de sământă

- îngrăsăminte

- pesticide

- carburanti (motorină, biodiesel)

- lucrări mecanice efectuate cu terti

- lucrări manuale efectuate cu personalul propriu sau cu terti

- piese de schimb pentru masinile agricole din dotare

 

- tutun

15

- material de plantat

- pesticide

- carburanti (motorină, biodiesel)

- lucrări mecanice efectuate cu terti

- lucrări manuale efectuate cu personalul propriu sau cu terti

- energie electrică pentru irigare, uscare

- apă pentru irigat

 

 

- flori, plante ornamentale si dendrologice

15

- material săditor

- pesticide

- carburanti (motorină, biodiesel)

- lucrări mecanice efectuate cu terti

- lucrări manuale efectuate cu personalul propriu sau cu terti

- energie electrică pentru irigare

- apă pentru irigat

 

- plante medicinale si aromatice

15

- seminte si material săditor

- pesticide

- carburanti (motorină, biodiesel)

- lucrări mecanice efectuate cu terti

- lucrări manuale efectuate cu personalul propriu sau cu terti

- energie electrică pentru irigare

- apă pentru irigat

 

 

2.

 

 

Întretinerea si recoltarea plantatiilor:

 

- pomicole si arbusti fructiferi

30

- îngrăsăminte

- pesticide

- carburanti (motorină, biodiesel)

- apă pentru irigat

- energie electrică pentru irigare

- lucrări mecanice executate cu terti (administrarea de îngrăsăminte, combaterea dăunătorilor, transport tehnologic)

- lucrări manuale efectuate cu personalul propriu sau cu terti

- piese de schimb pentru masinile agricole din dotare

 

 

1

2

3

4

 

- căpsuni

15

- material săditor (stoloni)

- materiale mulcit (folie, paie)

- îngrăsăminte

- pesticide

- apă pentru irigat

- energie electrică pentru irigare

- carburanti (motorină, biodiesel)

- lucrări mecanice executate cu terti (administrarea de îngrăsăminte, combaterea dăunătorilor, transport tehnologic)

- lucrări manuale efectuate cu personalul propriu sau cu terti

 

- viticole

25

- îngrăsăminte

- pesticide

- material textil de legat

- carburanti (motorină, biodiesel)

- lucrări mecanice de întretinere, tratamente efectuate cu terti

- lucrări manuale efectuate cu personalul propriu sau cu terti

- piese de schimb pentru masinile agricole din dotare

- apă pentru irigat

- energie electrică pentru irigare

 

- hamei

15

- sistem de sustinere (stâlpi, sârmă, ciment)

- material săditor

- pesticide

- carburanti (motorină, biodiesel)

- lucrări mecanice efectuate cu terti

- lucrări manuale efectuate cu personalul propriu sau cu terti

- apă pentru irigat

- energie electrică pentru irigare

3.

Achizitionarea sau producerea:

 

- puilor de pasăre pentru carne si ouă

12

- pui de găină, de o zi, pentru reproductie

- pui de găină, de o zi, pentru carne

- puicute de găină hibride, de o zi

- puicute de găină hibride, de peste 15 săptămâni

- ouă de incubatie pentru obtinerea de pui de o zi pentru carne si puicute hibride de găină

- ouă de incubatie sau pui de o zi (boboci de o zi) pentru carne, din speciile curcă, rată, gâscă, alte specii

 

- purceilor pentru îngrăsat

15

- purcei în greutate maximă de 30 kg în viu

 

- tineretului ovin, caprin, pentru îngrăsat

15

- tineret ovin, caprin, în greutate maximă de 15 kg în viu

 

- tineretului bovin pentru îngrăsat

15

- bovine în greutate maximă de 150 kg în viu

 

- materialului de populare piscicolă

20

-puiet

 

- familiilor de albine

20

- familii, mătci, roiuri la pachet si roiuri pe faguri

4.

Aprovizionarea, procesarea hranei, asigurarea de medicamente si tratamente medicale pentru animale, a cheltuielilor curente pentru întretinerea si functionarea adăposturilor, utilajelor si instalatiilor, pentru:

 

- păsări

12

- hrană pentru animale

- materii prime pentru producerea industrială a furajelor combinate

 

- porcine

15 

 

 

- ovine, caprine

15 

 

 

- bovine

15

- energie electrică, energie termică, gaze naturale, pentru încălzirea adăposturilor, functionarea utilajelor si instalatiilor aferente

- lucrări de reparatii, întretinerea adăposturilor, utilajelor si instalatiilor, efectuate cu terti

 

- material de populare piscicolă

16 

 

 

- familii de albine

16 

 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind aprobarea Contractului-cadru pentru transportul titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid pentru anul 2009

 

În temeiul art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale si al art. 5.9 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 793/2002 privind aprobarea acordului petrolier de concesiune a activitătii de exploatare a Sistemului national de transport al titeiului, gazolinei, condensatului si etanului, inclusiv a conductelor magistrale si a instalatiilor, echipamentelor si dotărilor anexe, aferente sistemului, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială „Conpet" - S.A. Ploiesti, cu modificările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Contractul-cadru pentru transportul titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid pentru anul 2009, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 186/2007 privind aprobarea Contractului-cadru pentru transportul titeiului, condensatului, gazolinei si etanului lichid pentru anul 2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 803 din 26 noiembrie 2007.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Bogdan Găbudeanu

 

Bucuresti, 25 septembrie 2008.

Nr. 181.

 

ANEXĂ

 

CONTRACT-CADRU

pentru transportul titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid

nr............din anul.........luna...........ziua............

 

CAPITOLUL I

Părtile contractante

 

Între.............................................................................., cu sediul în ..............................................................................., judetul ................................., cod postal.........., telefon ....................., fax ................., telex ................, C.U.I...................................., înscrisă în registrul comertului la nr. .........., cod SIRUES................, cod IBAN.................. deschis la............., capital social subscris si vărsat..........., reprezentată legal prin director general................................ si

prin director economic .................................., denumită în continuare expeditor, pe de o parte,

si

............................................................................................., cu sediul în ............................................................................................., judetul .................................................................................., cod postal ……......………, telefon ………………..., fax ……………….., telex ……………., C.U.I. ………………............., înscrisă în registrul comertului la nr. …………………, cod SIRUES ………………….., cod IBAN ……………….., deschis la …………………………., capital social subscris si vărsat ……………………….., reprezentată legal prin director general …………………………………….  si director economic …………………………………, denumită în continuare transportator, pe de altă parte, s-a încheiat prezentul contract.

 

CAPITOLUL II

Obiectul contractului

 

Art. 1. - (1) Obiectul contractului constă în prestarea serviciilor de transport al titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid, după caz, de la punctele de primire la punctele de predare stabilite de părti, respectându-se normele prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Titeiul, gazolina, condensatul si etanul pot fi, după caz, proprietatea expeditorului sau a unei terte persoane. În toate situatiile expeditorul actionează si răspunde în nume propriu în ceea ce priveste proprietatea produsului transportat.

(3) Termenii utilizati în prezentul contract sunt definiti în anexa nr. 2.

 

CAPITOLULUI

Durata contractului

 

Art. 2. - Contractul se încheie pe o perioadă de ............................., convenită de părti.

 

CAPITOLUL IV

Programe de transport

 

Art. 3. - (1) Programul cantitătilor anuale si lunare de titei, gazolină, condensat si etan lichid ce vor fi transportate va avea la bază solicitarea depusă de expeditor si acceptată de transportator în conformitate cu anexele nr. 3 si 3.1.

(2) În cazul în care cantitătile prevăzute în anexa nr. 3 se modifică, transportatorul va accepta, în limita capacitătii disponibile pe destinatia respectivă si cu stabilirea termenului de transport, prestarea serviciilor de transport pentru cantitătile solicitate suplimentar de expeditor. Neacceptarea transportului de cantităti suplimentare va putea fi justificată numai de lipsa capacitătii de transport disponibile si va trebui să fie făcută în scris în termen de ...... zile de la primirea solicitării de la expeditor.

(3) Diminuarea cantitătilor lunare prezentate în anexele nr. 3 si 3.1 se va face prin act aditional, la solicitarea expeditorului, comunicată cu minimum 5 zile lucrătoare înainte de începerea lunii al cărei program se diminuează. Diminuarea va avea ca obiect o cantitate maximă reprezentând 30% din programul initial lunar stabilit la încheierea contractului.

(4) În cazul reviziilor programate, expeditorul poate solicita anularea programului de transport pentru o perioadă de maximum 45 de zile calendaristice pe an.

Art. 4. - (1) Expeditorul transmite cu 10 zile lucrătoare înainte de începerea lunii un program cuprinzând estimarea predării produselor pe destinatii.

(2) Expeditorul confirmă transportatorului, cu 5 zile lucrătoare înainte de începerea lunii, programul lunar de predare a produselor pe destinatii.

Art. 5. - (1) Limitele maxime anuale admise drept consumuri tehnologice normate pentru primire, depozitare, transport si predare sunt conforme cu Lucrarea privind determinarea consumurilor tehnologice la activitatea de transport a titeiului, condensatului si gazolinei de la punctele de preluare până la rafinării si sunt prezentate în anexa nr. 4.

(2) Determinarea consumurilor tehnologice efective se face lunar de către transportator, prin balanta (miscarea) produselor.

Art. 6. - (1) În functie de conditiile de operare a dotărilor transportatorului si ca urmare a solicitării în scris a expeditorului, transportatorul poate fi de acord cu modificarea punctului de primire si/sau predare a sortimentelor si a cantitătilor de titei, gazolină si condensat ce urmează să fie transportate.

(2) În eventualitatea unui refuz al transportatorului, acesta va transmite expeditorului o justificare în termen de........zile de la data primirii cererii din partea expeditorului.

(3) Transportatorul este în drept să calculeze costuri suplimentare pentru:

a) transportul unor cantităti de titei, gazolină si condensat la alte destinatii decât cele prevăzute în programul anual de transport pe calea ferată, conform anexei nr. 3.1;

b) transportul unor cantităti de titei, gazolină si condensat suplimentare fată de cele prevăzute în programul anual de transport pe calea ferată, conform anexei nr. 3.1.

(4) Costurile suplimentare apărute ca urmare a modificărilor mentionate la alin. (3) si care constau în diferenta dintre costurile de transport pe calea ferată, inclusiv tarifele accesorii (TOU, TUI, manevră, avizare) si tariful prestatiei prevăzut la art. 9 alin. (1), vor fi transmise de transportator pe baza documentelor justificative si a calculatiilor prezentate expeditorului si facturate de transportator în baza acceptului expeditorului în termen de ........zile de la transmitere. Expeditorul va achita factura în termen de ......... zile de la primirea ei, confirmată de documentul postal de remitere.

 

CAPITOLUL V

Stocul de operare

 

Art. 7. - Pentru a putea presta servicii de transport în conditii egale pentru toti expeditorii, transportatorul va utiliza stocul existent în conducte.

Art. 8. - (1) Expeditorul si transportatorul îsi vor reconstitui stocurile fizice de titei, gazolină, condensat si etan lichid, proprietatea lor, astfel cum erau constituite la începutul contractului, atât cantitativ cât si calitativ.

(2) În cazul în care reconstituirea cantitativă si calitativă a stocului fizic total al produselor nu este posibilă, la sfârsitul anului, până la data de.........., pe bază de inventariere, se va face regularizarea valorică la pretul produselor de la data inventarierii. Termenul de decontare a facturii de regularizare este de ......... zile de la data primirii facturii, confirmată de documentul postal de remitere. În cazul neachitării în termen de 30 de zile de la scadentă a sumelor datorate, partea în culpă se obligă să plătească penalităti de întârziere egale cu nivelul majorării de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare stabilite conform reglementărilor în vigoare la acea dată, calculate asupra valorii neachitate, începând cu prima zi de la scadentă.

 

CAPITOLUL VI

Tariful si modul de plată

 

Art. 9. - (1) Tarifele pentru prestarea serviciilor de transport al cantitătilor prevăzute în anexele nr. 3 si 3.1 sunt cele stabilite de autoritatea competentă în conditiile legii. Facturarea acestor servicii se va face de către transportator decadal/săptămânal pentru cantitătile de produse efectiv predate la destinatie, certificate de procesele-verbale de predare-primire.

(2) Valoarea consumurilor tehnologice si TVA nu sunt cuprinse în tarifele de transport al produselor.

(3) Termenul de decontare care devine si termen de scadentă este de......zile de la data primirii facturii de către expeditor, confirmată de documentul postal.

(4) Plata facturilor se va face de expeditor la Ploiesti, cod IBAN.........., deschis la Banca...................

(5) Garantarea plătii prestatiilor de transport va fi stipulată în contractul de transport ce se va încheia între expeditor si transportator. Forma de constituire a garantiilor va fi negociată de părtile contractante.

(6) Refuzul total sau partial al expeditorului de a plăti o factură emisă de transportator se va aduce la cunostinta acestuia în termen de.......zile lucrătoare de la data primirii ei.

În caz contrar, facturile emise sunt considerate acceptate în totalitate de expeditor.

(7) Plătile se consideră efectuate în momentul decontării contului expeditorului.

(8) Transportatorul are obligatia de a notifica expeditorului tarifele ajustate, cu mentiunea că acestea se aplică de la data stabilită de autoritatea de reglementare în conformitate cu dispozitiile legale aplicabile.

 

CAPITOLUL VII

Penalităti si despăgubiri

 

Art. 10. - (1) Transportatorul este îndreptătit ca începând cu prima zi de la scadentă, în conformitate cu art. 9 alin. (3), să pretindă penalităti egale cu nivelul majorării de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare, stabilite conform reglementărilor în vigoare la acea dată, calculate asupra valorii neachitate începând cu prima zi de la scadentă. Transportatorul va notifica lunar expeditorului penalitătile datorate si va emite factura în termen de 10 zile de la notificare. Penalitătile vor fi plătite în termen de 5 zile de la primirea facturii.

(2) În cazul neîndeplinirii la scadentă a oricărei obligatii de plată certe, lichide si exigibile rezultate din executarea prezentului contract, transportatorul va notifica expeditorului că în termen de 5 zile se va proceda la oprirea pompării până la încasarea integrală a valorii facturilor, iar eventualele consecinte ce rezultă din această întrerupere îl privesc în exclusivitate pe expeditor.

(3) Transportatorul va relua prestarea serviciului de transport în termen de maximum 24 de ore de la data la care expeditorul face dovada achitării integrale a valorii facturilor a căror neplată a generat întreruperea pompării.

Art. 11. -În cazul în care expeditorul predă la transport o cantitate care reprezintă mai putin de 90% din programul de transport trimestrial, expeditorul datorează transportatorului o sumă în cuantum de ...... euro, fără TVA, pentru fiecare tonă nepredată rezultând din diferenta dintre cantitatea reprezentând 90% din programul de transport trimestrial si cantitatea efectiv predată, în vederea recuperării cheltuielilor de întretinere si supraveghere în conditii de securitate a Sistemului national de transport. Transportatorul va emite factura în ultima zi a trimestrului respectiv, la cursul euro/leu din ziua emiterii facturii, expeditorul fiind obligat să o achite în termen de.........zile de la primirea ei.

 

CAPITOLUL VIII

Obligatiile si drepturile expeditorului si transportatorului

 

Obligatiile si drepturile expeditorului

Art. 12. - (1) Expeditorul se obligă să predea titeiul, gazolina, condensatul si etanul lichid în conditiile de calitate prezentate în anexa nr. 1.

(2) În situatii deosebite (timp nefavorabil, avarii la instalatiile de tratare, lipsa dezemulsionantilor) se vor putea admite derogări de la conditiile de calitate prevăzute în anexele la normele cuprinse în anexa nr. 1, la cererea scrisă a expeditorului.

(3) Transportatorul este îndreptătit să perceapă costuri suplimentare convenite cu expeditorul, la valoarea transportului cantitătilor de titei neconform primite, transportate si livrate în conditiile prevăzute la alin. (2).

Art. 13. - (1) Expeditorul se obligă să asigure stocul de operare necesar transportului de la punctele de primire la punctele de predare a cantitătilor prevăzute în anexa nr. 3, în cazul în care transportatorul nu detine stocuri de operare pe relatia respectivă, conform art. 7, sau stocul de operare respectiv este proprietatea unui tert. Cantitătile aferente stocurilor de operare respective vor fi acceptate de expeditor pe baza fundamentărilor justificative ale transportatorului.

(2) La cuplarea tronsoanelor noi de conducte realizate de transportator prin programele proprii de reparatii capitale si modernizare, expeditorii detinători ai stocului de operare vor completa stocul cu cantitătile de produse fundamentate de transportator în vederea reluării pompării.

Art. 14. - În cazul unor avarii pe conductele de gazolină si etan expeditorul se obligă să asigure stocarea gazolinei si condensatului conform anexei nr. 5.

Art. 15. - În situatia în care se recuperează titeiul rezultat în urma avariilor, expeditorul se obligă să primească titeiul transportat de transportator cu mijloace auto la punctele de primire, dacă este cazul. La predarea titeiului se va încheia un proces-verbal în care se va mentiona cantitatea si calitatea titeiului primit. În cazul în care este necesară reconditionarea titeiului, costurile aferente acestei operatiuni se vor recupera de la transportator pe bază de documente justificative.

Art. 16. - (1) Expeditorul se obligă să asigure efectuarea analizelor de laborator si emiterea rapoartelor de încercare cu privire la calitatea produselor, având ca referintă standardele prevăzute în anexele prezentului contract, în prezenta părtilor interesate.

(2) Expeditorii care detin laboratoare proprii au obligatia să le doteze în mod corespunzător.

Art. 17. - Expeditorul se obligă să notifice transportatorului, în cazul opririlor programate, cu 30 de zile lucrătoare înainte, situatiile în care rafinăriile si rampele de descărcare sunt oprite, în caz contrar, expeditorul va suporta eventualele cheltuieli care sunt cauzate în totalitate din vina sa.

Art. 18. - (1) Expeditorul are obligatia să asigure calibrarea rezervoarelor proprii la termenele prevăzute de către firme autorizate de Biroul Român de Metrologie Legală. Tabelele de calibrare ale rezervoarelor utilizate vor fi lizibile si vor fi puse la dispozitia transportatorului. Rezervoarele trebuie să întrunească conditiile de functionare privind curătarea, functionarea serpentinelor si a scurgerilor, să asigure posibilitatea de sigilare si esantionare a probelor, să fie dotate si întretinute conform normelor în vigoare privind tehnica securitătii si prevenirea si stingerea incendiilor. Standardele relevante în acest sens sunt cele prevăzute în anexele la prezentul contract.

(2) Expeditorul are obligatia ca pentru incintele lui să propună si să încheie contracte sau conventii privind dotarea, utilizarea instalatiilor si respectarea normelor în vigoare privind tehnica securitătii si prevenirea si stingerea incendiilor.

Art. 19. - (1) Expeditorul este obligat să primească cu prioritate la descărcare titeiul si gazolina expediate de transportator prin rampele sale de încărcare, în cantitătile stabilite prin programul de transport.

(2) Dacă din vina expeditorului apar stationări ale navetelor de titei, expeditorul va suporta eventualele cheltuieli suplimentare determinate de aceste stationări. Cheltuielile suplimentare vor fi transmise de transportator pe baza documentelor justificative si a calculatiilor prezentate expeditorului. Expeditorul va transmite acceptul cheltuielilor suplimentare în termen de.....zile lucrătoare de la comunicare, iar în caz contrar transportatorul va considera acceptate cheltuielile solicitate.

(3) Facturarea de către transportator a cheltuielilor suplimentare se va face în......zile de la expirarea termenului prevăzut în alin. (2), termenul de scadentă a facturii fiind de...... zile de la primirea facturii.

Art. 20. - Expeditorul se obligă să achite contravaloarea serviciilor prestate, în conditiile si la termenele stabilite în cap. VI si VII.

Art. 21. - Expeditorul are dreptul să conteste balanta de transport a produselor în maximum ......zile lucrătoare de la primirea acesteia. Neexercitarea acestui drept în termenul prevăzut presupune că balanta a fost acceptată.

Art. 22. - Expeditorul este obligat să prezinte la transportul titeiului de import numai titei liber la pompare. În acest scop, la punctul de primire, expeditorul sau persoana desemnată să predea titeiul va prezenta documentul „înstiintare scrisă" ori „Telefonogramă de propunere de predare", care va cuprinde: proprietarul titeiului, numărul rezervorului, cantitatea liberă la pompare, punctul de destinatie.

Art. 23. - Expeditorul si transportatorul vor încheia conventii de încărcare-descărcare, în conformitate cu fluxul proceselor tehnologice în rampele proprii de încărcare-descărcare.

Art. 24. - Expeditorul este obligat să transmită transpor­tatorului documentele cuprinse în anexa nr. 6 la termenele stabilite în aceasta.

Art. 25. - Expeditorul garantează pe propria răspundere că titeiul, gazolina, condensatul si etanul lichid nu fac obiectul unui litigiu si că este liber de orice sarcini. În caz contrar, expeditorul este obligat să înstiinteze transportatorul, acesta nefiind obligat să accepte transportul produsului care este obiect de litigiu.

Art. 26. - Expeditorul are obligatia ca până pe data de .......... octombrie a fiecărui an să prezinte transportatorului cantitătile estimative ale produselor care vor fi transportate anul următor.

 

Obligatiile si drepturile transportatorului

Art. 27. - (1) Transportatorul se obligă să transporte prin conductă cantitătile de produse prevăzute în anexa nr. 3 si să le predea la destinatie în cel mult.....zile lucrătoare de la primirea acestora.

(2) În cazul în care transportatorul nu predă la destinatie produsele în cel mult ......... zile de la primirea acestora, expeditorul este în drept să solicite daune-interese egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare, stabilite conform reglementărilor în vigoare la acea dată, calculate asupra valorii prestatiilor de transport neefectuate în termenul prevăzut. Acestea vor fi transmise de expeditor pe baza documentelor justificative si a calculatiilor prezentate transportatorului. Facturarea acestora de către expeditor în baza acceptului transportatorului se face în termen de........zile de la transmitere. Transportatorul va achita factura în termen de ....... zile de la primirea ei, confirmată de documentul postal de remitere.

(3) Pentru cazul în care titeiul si gazolina sunt transportate pe calea ferată sau combinat pe conducte si calea ferată, părtile contractante vor conveni programe de transport si termene compatibile cu normele de transport pe calea ferată.

Art. 28. - (1) Transportatorul se obligă să primească, să transporte si să predea cantitătile zilnice de titei, gazolină, condensat si etan lichid conform programului stabilit cu expeditorul.

(2) Transportatorul răspunde de cantitatea si calitatea (conform anexei nr. 1) titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid din momentul primirii de la expeditor si până în momentul predării la destinatie, influentată de consumul tehnologic.

(3) Transportatorul se obligă să asigure cazane de cale ferată goale în rampele de încărcare si să optimizeze încărcarea si transportul produselor astfel încât să se asigure cazane de cale ferată pline în rampele de descărcare ale expeditorului, la nivelul capacitătii acestora de descărcare conform conventiilor de încărcare-descărcare.

Art. 29. - Transportatorul se obligă să actioneze în mod corespunzător pentru remedierea eventualelor avarii.

Art. 30. - Transportatorul este obligat să transmită expeditorului documentele cuprinse în anexa nr. 6 la termenele stabilite în aceasta.

Art. 31. - (1) Transportatorul are obligatia să asigure calibrarea rezervoarelor proprii la termenele prevăzute de către firme autorizate de Biroul Român de Metrologie Legală. Rezervoarele trebuie să întrunească conditiile de functionare privind curătarea, functionarea serpentinelor si a scurgerilor, să asigure posibilitatea de sigilare si de esantionare a probelor, să fie dotate si să le întretină conform normelor în vigoare privind tehnica securitătii si prevenirea si stingerea incendiilor. Standardele relevante în acest sens sunt cele prevăzute în anexele la prezentul contract.

(2) Transportatorul are obligatia ca pentru incintele lui să propună si să încheie contracte sau conventii privind dotarea, utilizarea instalatiilor si respectarea normelor în vigoare privind tehnica securitătii si prevenirea si stingerea incendiilor.

(3) Transportatorul are obligatia, dacă detine laboratoare proprii, să le doteze în mod corespunzător.

Art. 32. - (1) În termen de ...... zile lucrătoare de la încheierea lunii, precum si la încetarea contractului din orice motiv, transportatorul va întocmi si prezenta expeditorului balanta (miscarea) produselor transportate, conform anexei nr. 7.1 si 7.2, având la bază procesele-verbale de predare-primire. Procesele-verbale de predare-primire se întocmesc si se semnează de expeditor si transportator pe baza bonurilor provizorii si a rapoartelor de încercare.

(2) În cazul în care expeditorul contestă în mod justificat balanta, transportatorul va întocmi si prezenta expeditorului balanta refăcută în termen de 4 zile lucrătoare de la primirea contestatiei.

Art. 33. - Transportatorul se obligă să anunte cu minimum 30 de zile calendaristice înainte reviziile si reparatiile programate pentru echipamentele si instalatiile de transport.

Art. 34. - Transportatorul va analiza toate solicitările de transport primite si va decide înainte de data de 30 noiembrie a fiecărui an, conform conditiilor si procedurilor stabilite, dacă aprobă cererile primite. Decizia incluzând optiunile selectate în mod corect si nediscriminatoriu, cu motivarea acestora, se va notifica în scris fiecărui solicitant.

Art. 35. -Transportatorul nu este obligat să presteze servicii de transport al produselor atunci când:

a) nu există capacitate disponibilă în conductele Sistemului national de transport, în raport cu programul de transport al petrolului si cu rutele solicitate. În cazul în care nu există suficientă capacitate disponibilă pentru a transporta întreaga cantitate solicitată, transportatorul va informa expeditorul, iar acesta va putea să îsi modifice cererea în mod corespunzător;

b) există considerente de ordin tehnic, operational sau de sigurantă care ar putea afecta exploatarea Sistemului national de transport al produselor prin conducte;

c) calitatea produselor solicitate să fie transportate nu respectă:

- specificatiile de calitate ale transporturilor de produse contractate;

- specificatiile de pompabilitate corespunzătoare pentru conductele Sistemului national de transport;

- calitatea transporturilor de produse solicitate, cărora li s-a acordat un nivel mai înalt de prioritate în cadrul cererii;

d) capacitatea disponibilă este necesară în vederea îndeplinirii unor obligatii pentru prestarea unor servicii publice de către transportator conform legislatiei în vigoare;

e) expeditorul nu si-a îndeplinit obligatiile financiare fată de transportator cu privire la serviciile de transport al produselor prestate anterior si nu prezintă garantii sau sigurantă cu privire ia obligatiile de plata viitoare;

f) expeditorul sau entitatea împuternicită de acesta nu a prezentat documentul „înstiintare scrisă" ori „Telefonogramă de propunere de predare";

g) expeditorul nu asigură capacităti de descărcare la nivelul programelor stabilite, pentru cantitătile transportate pe calea ferată.

Art. 36. - Transportatorul are dreptul să sisteze toate operatiunile privind prestarea serviciilor de transport în conditiile mentionate la art. 10 alin. (2).

 

CAPITOLUL IX

Răspunderea contractuală

 

Art. 37. - Dacă din vina dovedită a expeditorului se ajunge la deteriorarea conductelor sau instalatiilor sistemului de transport, transportatorul nu poate fi răspunzător fată de expeditor pentru nicio întârziere, deteriorare ori pierdere a produselor pe timpul transportului.

Art. 38. - (1) Expeditorul are obligatia să despăgubească transportatorul pentru orice pierdere sau cheltuială dovedită de transportator, care este din vina sa ori ca urmare a nerespectării prevederilor prezentului contract.

(2) Transportatorul are obligatia să despăgubească expeditorul pentru orice pierdere sau cheltuială dovedită de expeditor, care este din vina sa ori ca urmare a nerespectării prevederilor prezentului contract.

Art. 39. - După semnarea cumulativă a documentelor de receptie a produselor (bon provizoriu si raport de încercare la punctul de primire), răspunderea cantitativă si calitativă trece în sarcina transportatorului până la predarea lor la destinatie pe baza documentelor de receptie (bon provizoriu si raport de încercare), moment în care răspunderea cantitativă si calitativă trece în sarcina expeditorului.

Art. 40. - Transportatorul răspunde de integritatea produselor transportate. Orice eveniment care conduce la pierderi apărute pe parcursul executării prestatiei de către acesta, dacă nu este în culpa expeditorului, se impută transportatorului.

 

CAPITOLUL X

Reclamatii

 

Art. 41. - Expeditorul trebuie să anunte în scris transportatorul, în termen de 5 zile lucrătoare de la receptia titeiului, reclamatiile în legătură cu calitatea acestuia, verificată prin probele-martor sigilate si păstrate. Neexercitarea acestui drept în termenul prevăzut presupune însusirea de către expeditor a rezultatelor.

 

CAPITOLUL XI

Clauze speciale

 

Art. 42. - Prezentul contract este sub incidenta legii române.

Art. 43. - Părtile contractante se obligă să respecte confidentialitatea prezentului contract.

Art. 44. - Arhivarea documentelor pe baza cărora se întocmeste balanta (miscarea) de transport al produselor se face de ambele părti, conform normelor specifice de păstrare a documentelor.

Art. 45. - Niciuna dintre prevederile prezentului contract nu va fi destinată stabilirii unei relatii de subordonare între părti, fiecare parte fiind în întregime responsabilă pentru obligatiile care îi incumbă conform contractului.

Art. 46. - Receptiile se vor face în intervalul orar 8,00- 16,00 al zilei. Situatiile exceptionale vor fi anuntate transportatorului pe fax.

Art. 47. - Părtile contractante se vor informa reciproc, în formă scrisă, cu cel putin ........ zile înaintea luării măsurilor tehnice, organizatorice si de restructurare cu impact asupra activitătii de transport, pentru a se pune de acord asupra activitătilor curente si de viitor.

Art. 48. - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract atrage răspunderea părtilor contractante conform dispozitiilor legale.

Art. 49. - Litigiile apărute în cursul derulării acestui contract se rezolvă pe cale amiabilă, iar în caz contrar vor fi supuse spre solutionare instantelor de drept comun competente, în conformitate cu prevederile Codului de procedură civilă.

Art. 50. - Orice modificare a conditiilor prezentului contract se va face prin act aditional însusit de ambele părti.

Art. 51. - Forta majoră apără de răspundere partea care o invocă si se comunică celeilalte părti contractante în termen de 5 zile, iar în următoarele 15 zile trebuie transmise documentele care să ateste evenimentele respective, astfel cum au fost convenite de părti. Forta majoră exonerează părtile contractante de îndeplinirea obligatiilor asumate pe toată perioada în care aceasta actionează. Îndeplinirea prezentului contract va fi suspendată în perioada de actiune a fortei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuvin părtilor până la aparitia acesteia.

Art. 52. - Denuntarea unilaterală a contractului se poate face de către partea interesată cu un termen de preaviz de 60 de zile fată de data la care aceasta devine operatională.

Art. 53. -Anexele nr. 1, 2, 3, 3.1, 4, 5, 6, 7.1 si 7.2 fac parte integrantă din prezentul contract-cadru.

Prezentul contract a fost încheiat la data de........în două exemplare, cu anexe, câte unul pentru fiecare parte contractantă, si intră în vigoare la data de............

 

Expeditor

 

Director general,

....................................

Transportator

 

Director general,

....................................

Director economic,

....................................

Director economic,

....................................

Oficiul juridic

....................................

Oficiul juridic

....................................

 

ANEXA Nr. 1

la contractul-cadru

 

NORME

privind calitatea, receptia si predarea titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid

 

Calitatea

1. Expeditorul va prezenta la semnarea contractului fisele de calitate ale produselor ce urmează să fie transportate (anexele A1-A4, care fac parte integrantă din prezentele norme).

2. Transportatorul va preda la destinatie produsele primite de la expeditor în parametrii de calitate cu care acestea au fost preluate, tinându-se cont de eventualele amestecuri cu stocul de operare existent în conducte, de stocul din rezervoarele de primire din rafinării, de abaterile admise ale determinărilor calitative, precum si de modificările acelor parametri de calitate ce pot apărea independent de actiunea transportatorului.

3. În cazul în care pe aceeasi conductă se transportă mai multe sortimente de titei, la destinatie se va preda sortimentul de titei cel mai apropiat de cel preluat pentru pompare.

Conditii de pompabilitate

a) Pentru titeiul din import

1. Expeditorul va preda transportatorului pentru pompare titei, care la receptie trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

- temperatura de congelare = cu 7°C mai mică decât temperatura minimă a solului, măsurată pe traseul conductei;

- vâscozitatea la temperatura minimă a solului:

est. maxim =

2. Temperatura solului măsurată pe traseul conductei va fi comunicată zilnic de transportator expeditorului, pentru ca acesta să pregătească titeiul confom conditiilor precizate la pct. 1.

3. Conditia de omogenitate:

• pentru receptia rezervoarelor cu titei omogen (diferenta de densitate dintre probele de nivel superior, mijloc si aspiratie se încadrează în limitele de +/- 5 kg/m3) se constituie proba compusă din cele 3 probe individuale prin amestecare proportională, determinându-se caracteristicile titeiului;

• pentru receptia rezervoarelor neomogene (diferenta de densitate dintre probele de nivel superior, mijloc si aspiratie nu se încadrează în limitele de +/- 5 kg/m3) se recoltează probe punctuale de la nivelele intermediare sau echidistante, astfel încât să fie prinse toate straturile. Din probele punctuale se constituie proba compusă, la care se determină caracteristicile titeiului. De asemenea, se determină densitatea si pentru probele intermediare;

• se verifică continutul de apă la proba de aspiratie care trebuie să fie de maximum 1% (conditia de receptie a titeiului).

b) Pentru titeiul din tară

Pentru asigurarea pompării pe conductă a titeiurilor parafinoase, acestea trebuie să îndeplinească conditia de pompabilitate privind punctul de congelare (minimum 7°C sub temperatura solului, măsurată pe traseul conductei).

Receptia si predarea

a) Pentru transport pe conductă

1. Primirea produselor din productia internă de la punctele de primire se va face numai pe timpul zilei, prin receptie la intervalele prevăzute în anexa B, care face parte integrantă din prezentele norme, întocmită de expeditor de comun acord cu transportatorul.

2. Primirea titeiului din import în punctul de primire OIL TERMINAL se face la solicitarea OIL TERMINAL, de regulă pe timpul zilei, pe bază de „înstiintare scrisă" sau „Telefonogramă de propunere la predare", care trebuie să cuprindă următoarele:

proprietarul titeiului, numărul rezervorului, cantitate liberă la pompare, punctul de destinatie al transportului.

3. Înainte de umplerea rezervorului în vederea receptiei se izolează conducta de legătură dintre părti, prin închiderea si sigilarea ventilelor. Violarea sigiliilor atrage răspunderea legală pentru partea vinovată.

4. Receptia calitativă si cantitativă a produselor se efectuează în rezervoarele si laboratoarele expeditorului sau transportatorului, cu respectarea standardelor de referintă prevăzute în anexele C1-C4, care fac parte integrantă din prezentele norme.

5. În cazul în care transportatorul/expeditorul va pune în functiune sisteme automate de măsură a livrărilor de titei (skid-uri de măsură), părtile vor agreea si vor întocmi proceduri de lucru si măsurare în conformitate cu standardele românesti si/sau internationale, în care se vor specifica modul de determinare a cantitătii de titei, gazolina, condensat si etan livrate/primite.

6. Transportatorul împreună cu expeditorul vor întocmi: raportul de încercare, bonul provizoriu, procesul-verbal de predare-primire în două exemplare semnate de cele două părti conform anexelor D1-D5, care fac parte integrantă din prezentele norme.

7. Predarea către terti a titeiului si gazolinei se face de către transportator numai la comunicarea scrisă a expeditorului si cu acordul părtilor. Transportatorul va transmite procesul-verbal de predare-primire expeditorului pentru facturare.

8. În vederea receptiei se vor esantiona probe de către transportator în prezenta expeditorului.

9. Din rezervoarele receptionate se va păstra la transportator si la expeditor câte o probă - martor de un litru, sigilată de ambele părti, timp de 30 de zile de la receptie, pentru analiză în caz de reclamatie. În caz de litigiu, analiza se efectuează la un laborator stabilit de comun acord de ambele părti contractante, în situatia în care prin analiza probei-martor reclamatia se dovedeste întemeiată, partea în culpă suportă consecintele. Recipientele pentru probe vor fi asigurate de cei care păstrează probele.

10. Predarea etanului la destinatie se face prin contorul transportatorului. Pentru eliminarea neconcordantelor, prin grija părtilor vor fi verificate cele 3 aparate (al expeditorului, al transportatorului si al destinatarului).

11. Expeditorul împreună cu transportatorul vor verifica calitatea etanului lichid care trebuie să corespundă fisei de calitate eliberate de expeditor la predare către transportator. Eventualele neconcordante vor fi rezolvate de comun acord.

b) Pentru transport pe calea ferată

1. Receptia cantitativă a titeiului si gazolinei ce se transportă pe calea ferată se poate face astfel:

• la rezervoare, înainte si după transvazare în/din vagoane, respectându-se instructiunile în vigoare prevăzute în anexele C1 si C2;

• la cazane, prin cântărirea vagoanelor-cisternă la plin si la gol pe cântare pod basculă, în prezenta expeditorului si transportatorului, întocmindu-se fisa de cântar în care se consemnează: numerele cazanelor, cantitatea brută determinată prin cântărire si tara înscrisă pe tăblita fiecărui vagon-cisternă.

2. Receptia calitativă a titeiului si gazolinei se face de către expeditor, în prezenta transportatorului, prin recoltarea probelor din vagoane-cisternă, cu întocmirea raportului de încercare.

Pe baza raportului de încercare si a fisei de cântar se întocmeste procesul-verbal de predare-primire a titeiului sau gazolinei, pentru un lot (navetă) de cazane, care se semnează de către expeditor si transportator.

Procesul-verbal de predare-primire a titeiului sau gazolinei va contine următoarele date:

- cantitatea brută, determinată prin diferenta la cântărire între gol si plin;

- cantitatea totală de impurităti (apă, sedimente, sare), determinată pe baza raportului de încercare;

- cantitatea netă, rezultată ca diferentă între cantitatea brută determinată prin cântărire si cantitatea totală de impurităti.

Când nu există posibilitatea de transvazare într-un rezervor sau cântărire pe pod basculă se determină volumul de titei prin calibrare. Standardul de referintă privind stabilirea cantitătii de titei este SR 1165/2004.

 

Expeditor,

..........................

Transportator,

..........................

 

ANEXA A1

 la norme

 

UNITATEA........................

 

Fisa de calitate a titeiului

 

Sortiment

Continut maxim în apă + impurităti mecanice

(%m/m)

% m/m Cloruri

Congelare păcură

A1 Vest

1

max. 0,06

sub-15°C

A3 Vest

1

max. 0,06

sub-15°C

A3 Rest

1

max. 0,06

sub-15°C

A3 Sel.

1

max. 0,06

sub - 30°C

A3 Nesel

1

max. 0,06

sub-15°C

A3 Videle

1

max. 0,06

sub -30°C

A3 Ind.

1

max. 0,06

sub -30°C

A3 Suplac

1

max. 0,06

sub -30°C

B (Olt, Rest)

1

max. 0,06

între-15 si 18°C

C (Mold, Rest)

1

max. 0,06

peste + 18°C

CSel

1

max. 0,06

peste + 18°C

C Rest leb.

1

max. 0,06

peste + 18°C

 

Expeditor,

..........................

Transportator,

..........................

 

ANEXA A2

la norme

 

UNITATEA........................

 

Fisa de calitate a gazolinei

 

Caracteristica

Valoarea admisă

Standardele de referintă privind metoda de încercare

Densitate

max. 0,650

NT 312-0

Continut de apă

max. 50 ppm

SR ISO 10101-2:1995

Presiune de vapori la 37,8°C

max. 15 bar

NT 312-0

Temperatura finală de distilare

max. 215°C

SR EN ISO 3405:2003

Compozitie, continut C-i-C3

max. 30% v/v

SR EN ISO 6974-3:2002

 

Expeditor,

..........................

Transportator,

..........................

 

ANEXA A3
la norme

 

UNITATEA........................

 

Fisa de calitate a etanului lichid

 

Componenti

Limita

% m/m

C1

max.

3

C2

min.

32

C3

max.

43

IC4

max.

13,5

IC4

min.

12,5

C5+

max.

1

CO2

max.

3

 

Expeditor,

..........................

Transportator,

..........................

 

ANEXA A4
la norme

 

UNITATEA......................

 

Fisa de calitate a etanului lichid

 

Caracteristica

Valoarea admisă

Standardele de referintă privind metoda de încercare

Densitate la 15°C

0,720-0,750 g/cm3

SR EN ISO 3675:2002

 

 

SREN ISO 12185:2002

Continut impurităti:

 

 

- apă

 

SR EN ISO 9029:2002

- mecanice + apă

max. 1% m/m

SR ISO 9030:1995

Cloruri

max. 0,06% m/m

STAS 1166-89

Distilare

la 100°Cmax. 21% v/v

SR EN ISO 3405:2003

 

200°C max. 80% v/v

 

 

Expeditor,

..........................

Transportator,

..........................

 

ANEXA B

la norme

 

UNITATEA........................

 

Puncte de predare-primire a titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid si periodicitatea predării

 

Nr. crt.

Locatia

Punctul de predare

Produsul

Estimat to/zi

Perioada de receptie

0

1

2

3

4

5

 

Expeditor,

..........................

Transportator,

..........................

 

ANEXA C1
la norme

 

UNITATEA..........................

 

Lista ce cuprinde operatiile care se efectuează la receptia titeiului din tară

 

Nr. crt.

Operatiunea

Standardele de referintă privind metoda de încercare

1.

Măsurarea stocului, temperaturii titeiului din rezervor si calculul cantitătii

SR 1165:2004

2.

Esantionare probe

SREN ISO 3170:2004

3.

Determinarea densitătii

SR EN ISO 3675:2002

4.

Determinarea densitătii

SREN ISO 12185:2002

5.

Determinarea continutului de apă si sediment

SR ISO 9030:1995

6.

Determinarea continutului de apă

SR EN ISO 9029:2002

7.

Determinarea continutului de cloruri

STAS 1166-89

8.

Determinarea punctului de congelare

STAS 39-80

9.

Determinarea vâscozitătii cinematice

SREN ISO 3104:2002

 

Expeditor,

..........................

Transportator,

..........................

 

ANEXA C2

la norme

 

UNITATEA........................

 

Lista ce cuprinde operatiile care se efectuează la receptia gazolinei

 

Nr. crt.

Operatiunea

Standardele de referintă privind metoda de încercare

1.

Determinare densitate

NT 312-0

2.

Determinarea presiunii de vapori la 37,8°C

NT 312-0

3.

Determinarea umiditătii*)

SR ISO 10101-2:1995*)

 

Expeditor,

..........................

Transportator,

..........................


*) Proba de gazolină se recoltează în bombă la presiunea din tanc, după care se reconditionează prin destindere la presiunea atmosferică cu dirijarea gazelor prin trape cu alcool absolut.

 

ANEXA C3

la norme

 

UNITATEA....................

 

Lista ce cuprinde operatiile care se efectuează la receptia condensatului

 

Nr. crt.

Operatiunea

Standardele de referintă privind metoda de încercare

1.

Măsurarea stocului, temperaturii titeiului din rezervor si calculul cantitătii

SR 1165:2004

2.

Esantionare probe

SREN ISO 3170:2004

3.

Determinarea densitătii

SR EN ISO 3675:2003

4.

Determinarea densitătii

SREN ISO 12185:2002

5.

Determinarea continutului de apă si sediment

SR ISO 9030:1995

6.

Determinarea continutului de apă

SR EN ISO 9029:2002

7.

Determinarea continutului de cloruri

STAS 1166-89

 

Expeditor,

..........................

Transportator,

..........................

 

ANEXA C4

la norme

 

UNITATEA........................

 

Lista ce cuprinde operatiile care se efectuează la receptia titeiului din import

 

Nr. crt.

Operatiunea

Metoda de încercare*)

1.

Măsurarea stocului, temperaturii titeiului din rezervor si calculul cantitătii nete

2.

Esantionarea probelor

3.

Determinarea densitătii

4.

Determinarea continutului de apă prin metoda distilării

5.

Determinarea continutului de cloruri

6.

Determinarea punctului de congelare

7.

Determinarea vâscozitătii cinematice

8.

Determinarea sedimentului prin extractie

9.

Determinarea continutului de sulf

 

Expeditor,

..........................

Transportator,

..........................


*) Standardele de referintă privind metoda de încercare vor fi convenite de părti.

 

ANEXA D1 la norme

 

- model de raport de încercare titei import -

 

UNITATEA.....................

 

RAPORT DE ÎNCERCARE

nr.............data..........

 

Titei probă..................din rezervor nr.................

Predat de......................

 

Caracteristici

U.M.

Valoare admisă

Valoare determinată

Metoda de încercare

Temperatură titei în laborator

°C

 

 

 

Densitate titei la temperatura din

g/cm3

 

 

 

Densitate la 15°C în vid

g/cm3

 

 

 

Densitate la 15°C în aer

g/cm3

 

 

 

Vâscozitate la temperatura solului

Cst.

 

 

 

Continut sulf

% m/m

 

 

 

Temperatura de congelare

°C

 

 

 

Continut impurităti

Apă

% m/m

 

 

 

 

Sediment

% m/m

 

 

 

 

Cloruri

% m/m

 

 

 

 

Total impurităti

% m/m

 

 

 

 

Expeditor,

..........................

Transportator,

..........................

 

 

- model de raport de încercare titei tară -

 

UNITATEA.....................

 

RAPORT DE ÎNCERCARE

nr.............data..........

 

Titei probă..................din rezervor nr.

Predat de.............................

 

Caracteristici

U.M.

Valoare admisă

Valoare determinată

Metoda de încercare

Temperatură titei în laborator

°C

 

 

 

Densitate titei la temperatura din

g/cm3

 

 

 

Densitate la 15°C în vid

g/cm3

 

 

 

Densitate la 15°C în aer

g/cm3

 

 

 

Continut impurităti

Apă

% m/m

 

 

 

 

Sediment

% m/m

 

 

 

 

Cloruri

% m/m

 

 

 

 

Total impurităti

% m/m

 

 

 

 

Expeditor,

..........................

Transportator,

..........................

 

ANEXA D

 la norme

 

- model de raport de încercare gazolină -

 

UNITATEA......................

 

RAPORT DE ÎNCERCARE

nr.............data..........

 

Gazolină probă................................din rezervor (tanc) nr.....................

Predat de.........................

 

Caracteristici

U.M.

Valoare admisă

Valoare determinată

Metoda de încercare

Densitate

g/cm3

 

 

 

Presiune de vapori la

bar

 

 

 

Temperatură finală

°C

 

 

 

Compozitie

% v/v

 

 

 

Continut apă

ppm

 

 

 

 

Expeditor,

..........................

Transportator,

..........................

 

ANEXA D3

la norme

 

SIGLA

 

S.C. CONPET -S.A.

Depozitul.................

Bon provizoriu nr.............

Pentru rezervorul nr.........

Rezervor plin

Predător:................

Primitor:.................

Data.............

Ora..........

 

Nr. crt.

Caracteristici

U.M.

Valoare determinată

1.

înăltime stoc

cm

 

2.

Temperatură rezervor

°C

 

3.

Factor corectie volum

 

 

 

Am predat

 

Am primit

 

Rezervor stoc „la gol"

Predător:.......................

Primitor:................

Data.............

Ora........

 

Nr. crt.

Caracteristici

U.M.

Valoare determinată

1.

înăltime stoc

cm

 

2.

Temperatură rezervor

°C

 

3.

Factor corectie volum

 

 

 

Am predat

 

Am primit

 

ANEXA D4

la norme

 

SIGLA

 

S.C. CONPET -S.A.

Proces-verbal predare gazolină nr.......

din data..........

Expeditor...............

 

Tanc sau rezervor

Calibrare L. cm

Datele receptiei

 

Stoc

Măsură

Cantităti

 

 

Cm

Densitatea

Temperatura °C

Litri

Kg

Kg

receptie

 

 

Gol

 

 

 

 

 

 

 

 

Plin

 

 

 

 

 

 

 

 

Gol

 

 

 

 

 

 

 

 

Plin

 

 

 

 

 

 

 

 

Gol

 

 

 

 

 

 

 

 

Plin

 

 

 

 

 

 

 

 

Gol

 

 

 

 

 

 

 

 

Plin

 

 

 

 

 

 

 

 

Gol

 

 

 

 

 

 

 

 

Plin

 

 

 

 

 

 

 

Predător,

...................

 

TOTAL:

 

Primitor,

...................

 

 

ANEXA D5

la norme

 

SIGLA

 

S.C. CONPET –SA

Depozit...................

 

PROCES-VERBAL

de predare-primire titei

nr............data...........

 

Expeditor .........................

 

Rezervor nr.

Măsură rezervor (cm)

Temperatură rezervor (°C)

Nr. raportului de încercare

Densitatea la 15°Caer

(g/cm3)

Impurităti totale

(% m/m)

Volum total calibrare (litri)

Deplasare capac (litri)

Volum total corectat (litri)

Factor de corectie volum (tab.54A)

Volum brut (litri)

Cantitate brută (kg)

Cantitate impurităti

(kg)

Cantitate netă

(kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

7-8*

 

7x10 9*x10

5x11

12x6/100

12-13

1

2

3

4

5

6

7

8*

9*

10

11

12

13

14

Plin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dif.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observatii.....................................

Conform B.P. nr...........................

NOTĂ:

- Rubricile 8*si 9* sunt valabile în cazul rezervoarelor cu capac plutitor.

- Pentru rezervoarele cu capac plutitor 11 = 9*x10.

 

Predător,

..............................

Vizat

Primitor,

..............................

Inspector,

..............................

 

ANEXA Nr. 2

la contractul-cadru

 

DEFINITII

 

Act aditional - actul scris, încheiat între părtile contractante, prin care se aduc modificări sau completări contractului.

An calendaristic - perioada de 12 luni, începând cu 1 ianuarie si încheindu-se la 31 decembrie.

An contractual- perioada de 12 luni calculate de la data intrării în vigoare a contractului.

Balantă - documentul care reflectă evolutia cantitătilor de titei primite, pompate si predate pe o perioadă determinată.

Bon provizoriu - documentul primar de primire si predare a titeiului care atestă parametrii initiali (înăltimea lichidului, temperatura, densitatea, impuritătile mecanice si continutul de sare), ce vor fi folositi ulterior pentru determinarea masei nete (kg).

Raport de încercare - certificatul de calitate care atestă proprietătile fizico-chimice ale titeiului care va fi transportat.

Contract - actul juridic încheiat între expeditor si transportator pentru transportul titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid.

Condensat - amestecul de hidrocarburi lichide, constituite din produse cu tensiune joasă de vapori, ce trebuie transportat de la punctele de primire la punctele de predare, la anumiti parametri de presiune si temperatură.

Consum tehnologic normat - cota procentuală din cantitatea primită, admisă de părtile contractante ca pierdere pe timpul transportului.

Consum tehnologic efectiv - cantitatea de produs determinată la inventarierea stocului, tinându-se seama de cantitătile primite, cantitătile predate si stocul initial de titei.

Densitate - masa pe unitate de volum la 15°C sau la 20°C, exprimată în g/cm3.

Durata contractului - perioada pentru care se încheie contractul.

Expeditor- persoana care, în nume propriu si pe seama sa sau în numele si pe seama unui tert, încheie contractul de transport al titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid.

Etan - o hidrocarbură obtinută prin separarea gazelor de sondă, ce trebuie transportată sub forma lichidă de la punctul de primire la punctul de predare, la anumiti parametri de presiune si debit.

Fortă majoră - evenimentul independent de vointa părtilor, imprevizibil si insurmontabil, apărut după încheierea contractului, care determină disparitia bunurilor sau împiedică părtile să îsi execute obligatiile asumate.

Gazolină - fractiune petrolieră lichidă, sub presiune, cuprinzând hidrocarburi C1 ÷ C15, rezultată din degazolinarea gazelor prin diferite procedee.

Notificare - orice comunicare având legătură cu contractul, făcută în scris celeilalte părti si transmisă prin fax sau scrisoare recomandată. Data notificării este data confirmării de primire a faxului sau data depunerii la postă a scrisorii recomandate.

Părti contractante - expeditorul si transportatorul.

Proces-verbal de predare-primire - documentul care atestă calitatea si cantitatea titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid predate, respectiv primite.

Produse - titei, gazolină, condensat si etan lichid.

Program de transport- programul cu cantitătile contractate de expeditor în vederea transportului.

Punct de primire - locul nominalizat de expeditor, în care transportatorul primeste cantitativ si calitativ titeiul, gazolina, condensatul si etanul lichid.

Punct de predare - locul nominalizat de expeditor, în care transportatorul predă cantitativ si calitativ titeiul, gazolina, condensatul si etanul lichid.

Rafinării oprite - nefunctionarea acestora, determinată de reviziile si opririle prevăzute să aibă loc la instalatiile de prelucrare si la rampele de descărcare.

Sistem national de transport - ansamblul actual de conducte si statii de pompare, precum si instalatiile, echipamentele si dotările aferente, care asigură transportul titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid între punctele de primire si punctele de predare.

Stoc de operare - acel produs corespunzător volumului interior al conductei si stocului mort din rezervoare, care are caracter de permanentă si nu face obiectul transportului.

Stoc mort din rezervor- volumul de produs corespunzător nivelului din rezervor care nu mai poate fi pompat.

Stoc fizic - cantitatea de titei, gazolină, condensat si etan lichid existentă în conducte, rezervoare ori cazane CF aflată în proprietatea expeditorului si/sau a transportatorului.

Tert - persoana în numele si pe seama căreia, în baza împuternicirii primite, expeditorul exercită drepturile si îndeplineste obligatiile potrivit clauzelor contractuale.

Transport - activitatea de primire, conditionare, pompare si predare a titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid.

Transportator- persoana juridică română care efectuează primirea, depozitarea, transportul si predarea titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid la rafinărie.

Titei - amestecul de hidrocarburi lichide, ce se poate încadra în sortimentele parafinos, semiparafinos si asfaltos, ce trebuie transportat de la punctele de primire la punctele de predare, la anumiti parametri de presiune si temperatură.

Titei liber la pompare - titei degrevat de orice sarcini, inclusiv cele fiscale.

Trimestru - perioada de 3 luni consecutive ale anului calendaristic, începând cu 1 ianuarie.

 

Expeditor,

..........................

Transportator,

..........................

 

ANEXA Nr. 3

la contractul-cadru

 

UNITATEA.........................

 

PROGRAM DE TRANSPORT

pentru anul............

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- tone -

Nr. crt.

Punctul de primire

Sortimentul

Punctul de predare

Total an

lan.

Feb.

Mar.

Apr.

Mai

Iun.

Iul.

Aug.

Sept.

Oct.

Nov.

Dec.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expeditor,

..........................

Transportator,

..........................

 

ANEXA Nr. 3.1

la contractul-cadru

 

UNITATEA........................

 

PROGRAM DE TRANSPORT TITEI Sl GAZOLINĂ CU CAZANE

pentru anul...................

 

Sucursala

Schela

Rampa de încărcare

Calitate

An (tone)

Medie (tone/zi)

Destinatie

 

 

 

 

 

 

 

 

Expeditor,

..........................

Transportator,

..........................

 

ANEXA Nr. 4

la contractul-cadru

 

UNITATEA.............................

 

LIMITE MAXIME ANUALE

admise drept consumuri tehnologice normate pentru activitătile de primire, depozitate, transport si predare a titeiului, gazolinei si condensatului

 

- titei din tară =...............%

- titei marin =...............%

- titei din import =............%

- gazolină =............%

- condensat =............%

 

Expeditor,

..........................

Transportator,

..........................

 

ANEXA Nr. 5

la contractul-cadru

 

UNITATEA........................

 

SITUATIE

privind spatiul de depozitare a gazolinei si a etanului în caz de avarii

 

Nr. crt.

Produsul

Punctul de depozitare

Capacitatea

(t)

 

 

 

 

 

Expeditor,

..........................

Transportator,

..........................

 

ANEXA Nr. 6

la contractul-cadru

 

UNITATEA ..............................

 

LISTA

cuprinzind documentele si termenele de transmitere

 

Nr. crt.

Denumirea documentului

Termenul de transmitere

Întocmit de

1.

Predarea titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid

a doua zi a decadei

transportator

2.

Program de predare a produselor destinate prelucrării

10 zile lucrătoare înainte de începerea lunii

expeditor

3.

Graficul lunar al transportului titeiului si gazolinei cu cazane de cale ferată

cel mai târziu pe data de 5 pentru luna următoare

expeditor

4.

Graficul anual al transportului titeiului si gazolinei cu cazane de cale ferată

cel mai târziu pe data de 15 noiembrie pentru anul următor

expeditor

5.

Balanta de transport al titeiului si gazolinei cu cazane de cale ferată lunară si cumulat an

a opta zi lucrătoare a lunii următoare

transportator

6.

Raport de sinteză privind activitatea de transport al titeiului pe conductă si cale ferată

zilnic (telefon/fax)

transportator

7.

Balanta de transport al produselor lunară si la schimbarea pretului produselor si cumulat an

a opta zi lucrătoare a lunii următoare

transportator

8.

Graficul de încărcare si sosire la destinatie a navetelor de cale ferată

Săptămânal

transportator

 

Expeditor,

..........................

Transportator,

..........................

 

ANEXA Nr. 7.1

la contractul-cadru

 

BALANTA (MISCAREA)

titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid

 

Nr. crt.

Locatia

A1

Vest

A3

Vest

A3

Rest

A3

Sel

A3

Nesel

A3

Videle

A3

Indep

A3

Suplac

B

Olt

B

Rest

C

Sel

C

Mold

C

Rest Leb.

C

Rest

Total

Condensat

Gazolină

Etan lichid

 

Stoc 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primiri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primiri + stoc 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transfer 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total intrări

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total livrări

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierderi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transfer gazolină

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transfer 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total iesiri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stoc 2 Conpet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stoc 2 Terti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transportator,

............................

 

ANEXA Nr. 7.2

la contractul-cadru

 

BALANTA (MISCAREA)

titeiului transportat pe reteaua de conducte pentru titeiul din import

 

 

Luna (kg)

Cumulat an (kg)

Stoc initial

 

 

Primit de la OIL TERMINAL

 

 

Primit + Stoc

 

 

Transfer

 

 

Total intrări

 

 

Livrat la Rafinăria

 

 

Consum tehnologic efectiv

 

 

Total iesiri

 

 

Stoc final

 

 

 

Transportator,

............................

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

Nr. 1.587 din 19 septembrie 2008

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 573 din 19 august 2008

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 522/236/2008

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. E.N. 9.764 din 19 septembrie 2008 al Ministerului Sănătătii Publice si nr. D.G. 2.237 din 19 august 2008 al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, în temeiul prevederilor:

- Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 324/2008 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii publice si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. - Normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 522/236/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 257 si 257 bis din 1 aprilie 2008, se modifică si se completează după cum urmează:

1. În anexa nr. 7, la capitolul III, în tabelul de la punctul 1, pozitia 9.12 se modifică si va avea următorul cuprins:

 

„9-12

Tratament antiinflamator gingival fizioterapie

8,65

100%

 

100%"

 

2. În anexa nr. 16, la capitolul I litera B, punctul 1.2 se modifică si va avea următorul cuprins:

„1.2. caz rezolvat pentru situatiile care nu necesită spitalizare continuă, altele decât cele prevăzute la pct. 1.1, si pentru care serviciile sunt acordate de către medicii din unitătile sanitare cu paturi în cadrul programului normal de lucru, inclusiv evaluarea bolilor cronice pentru care monitorizarea terapiei se face prin comisiile organizate la nivelul caselor de asigurări de sănătate în acest scop; tariful pe caz rezolvat este cel negociat de casele de asigurări de sănătate cu unitătile spitalicesti."

3. În anexa nr. 17, la articolul 5, ultimul paragraf se modifică si va avea următorul cuprins:

„Cheltuielile ocazionate de activitătile desfăsurate în camera de gardă, respectiv în structuri care functionează drept cameră de gardă, potrivit dispozitiilor legale în vigoare, din cadrul spitalelor sunt cuprinse în structura tarifului pe caz rezolvat."

4. În anexa nr. 17, după articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 111, cu următorul cuprins:

„Art. 111. - (1) Spitalele sunt obligate să suporte pentru asiguratii internati în regim de spitalizare continuă si în regim de spitalizare de zi toate cheltuielile necesare pentru rezolvarea cazurilor respective, inclusiv pentru medicamente, materiale sanitare si investigatii paraclinice.

(2) În situatia în care asiguratii, pe perioada internării în spital, în baza unor documente medicale întocmite de medicul curant din sectia în care acestia sunt internati si avizate de seful de sectie si managerul spitalului, suportă cheltuieli cu medicamente, materiale sanitare si investigatii paraclinice la care ar fi fost îndreptătiti fără contributie personală, în conditiile prezentului contract-cadru, spitalele rambursează contravaloarea acestor cheltuieli la cererea asiguratilor.

(3) Rambursarea cheltuielilor prevăzute la alin. (2) reprezintă o obligatie exclusivă a spitalelor si se realizează numai din veniturile acestora, pe baza unei metodologii proprii."

5. În tabelul din anexa nr. 17a), pozitia 197 se modifică si va avea următorul cuprins:

 

„197

MS01

SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTĂ TÂRGU MURES

1,1769

1.380"

 

6. În tabelul din anexa nr. 17a), după pozitia 197 se introduce o nouă pozitie, pozitia 197 bis, cu următorul cuprins:

 

„197 bis

MS02

SPITALUL CLINIC JUDETEAN MURES

0,9935

1.380"

 

7. În anexa nr. 21, la capitolul I litera C, punctul III. 16 se modifică si va avea următorul cuprins:

„16. La externare, bolnavii cu fracturi ale membrelor inferioare imobilizate în aparate gipsate, ale centurii pelviene, coloanei vertebrale, bolnavii cu deficit motor neurologic major si care necesită transport la externare, nefiind transportabili cu mijloace de transport conventionale, pot fi transportati, inclusiv în alt judet, cu avizul casei de asigurări de sănătate cu care furnizorul de servicii de transport sanitar a încheiat contract; transportul poate fi realizat fie de furnizorul de servicii de transport aflat în relatii contractuale cu aceeasi casă de asigurări de sănătate cu care unitatea sanitară din care se externează pacientul are încheiat contract de furnizare de servicii medicale, fie de furnizorul de servicii de transport aflat în relatii contractuale cu casa de asigurări de sănătate în a cărei rază teritorială se află domiciliul pacientului externat, cu respectarea prevederilor anterioare."

8. În anexa nr. 22, articolul 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 2. - (1) Suma contractată de către casele de asigurări de sănătate cu unitătile medicale specializate publice autorizate si evaluate reprezintă bugetul global si se stabileste astfel:

a) pentru serviciile de transport cu autovehicule, suma contractată este egală cu numărul de kilometri echivalenti (dus-întors) pentru mediul urban si numărul de kilometri efectiv realizati pentru mediul rural, estimati a fi parcursi, înmultit cu tariful pe kilometru parcurs negociat între furnizori si casele de asigurări de sănătate. Acest tarif se stabileste în limita tarifului maxim decontat de casele de asigurări de sănătate prevăzut la art. 7, astfel încât la unitătile la care se înregistrează timpi de asteptare mai ridicati, respectiv distante parcurse mai mici, să se acorde tarife pe kilometru spre limita maximă, în vederea acoperirii cheltuielilor aferente timpului de asteptare.

Pentru serviciile de transport aerian si pe apă, suma contractată se calculează pe baza numărului de ore de zbor, respectiv a numărului de mile marine estimat, înmultit cu tariful negociat pe ora de zbor, respectiv pe milă marină;

b) pentru serviciile medicale de urgentă - solicitări, suma contractată este egală cu numărul de solicitări estimate înmultit cu tariful pe solicitare.

Tariful pe solicitare pentru serviciile efectuate cu mijloace de interventie/transport aerian si mijloace de interventie/transport pe apă se negociază între casele de asigurări de sănătate si furnizori, avându-se în vedere toate cheltuielile necesare acordării serviciilor medicale, cu exceptia celor aferente medicamentelor si materialelor sanitare necesare interventiilor de urgentă, precum si a celor aferente mijlocului de transport (cheltuieli de personal pentru conducătorul mijlocului de transport, combustibil, cheltuieli pentru întretinerea si repararea mijlocului de transport). La negocierea tarifului pe solicitare, pentru acoperirea cheltuielilor aferente timpului de asteptare, casele de asigurări de sănătate vor avea în vedere si frecventa solicitărilor.

Tariful pe solicitare se poate renegocia trimestrial în raport cu evaluarea trimestrială a indicatorilor efectiv realizati, în limita sumelor aprobate pentru această destinatie.

Tariful pe solicitare pentru serviciile efectuate, pe fiecare tip de autovehicul prevăzut la art. 6, se negociază între casele de asigurări de sănătate si furnizori, avându-se în vedere toate cheltuielile necesare acordării serviciilor medicale, cu exceptia celor aferente medicamentelor si materialelor sanitare necesare interventiilor de urgentă, precum si a celor aferente mijlocului de transport (cheltuieli de personal pentru conducătorul mijlocului de transport, combustibil, cheltuieli pentru întretinerea si repararea mijlocului de transport).

Tariful pe solicitare negociat va avea în vedere si frecventa solicitărilor, pentru acoperirea cheltuielilor aferente timpului de asteptare. Tariful pe solicitare se poate renegocia trimestrial în raport cu evaluarea trimestrială a indicatorilor efectiv realizati, în limita sumelor aprobate pentru această destinatie;

c) pentru efectuarea activitătii de consultatii de urgentă la domiciliu si a unor servicii de transport suma contractată se stabileste astfel:

1. pentru consultatiile de urgentă la domiciliu - solicitări, suma contractată este egală cu numărul de solicitări estimate înmultit cu tariful pe solicitare.

Tariful pe solicitare pentru consultatiile de urgentă la domiciliu se negociază între casele de asigurări de sănătate si furnizori, avându-se în vedere toate cheltuielile necesare acordării serviciilor medicale, cu exceptia celor aferente medicamentelor si materialelor sanitare necesare interventiilor de urgentă, precum si a celor aferente mijlocului de transport (cheltuieli de personal pentru conducătorul mijlocului de transport, combustibil, cheltuieli pentru întretinerea si repararea mijlocului de transport) si a cheltuielilor de personal aferente medicului, în situatia în care consultatia de urgentă la domiciliu se acordă de către medicul din centrul de permanentă. Tariful pe solicitare se poate renegocia trimestrial în raport cu evaluarea trimestrială a indicatorilor efectiv realizati, în limita sumelor aprobate pentru această destinatie;

2. pentru serviciile de transport suma contractată este egală cu numărul de kilometri echivalenti (dus-întors) pentru mediul urban si numărul de kilometri efectiv realizati pentru mediul rural, estimati a fi parcursi, înmultit cu tariful pe kilometru parcurs negociat între furnizori si casele de asigurări de sănătate. Acest tarif se stabileste în limita tarifului maximal decontat de casele de asigurări de sănătate prevăzut la art. 7, astfel încât la unitătile la care se înregistrează timpi de asteptare mai ridicati, respectiv distante parcurse mai mici, să se acorde tarife pe kilometru spre limita maximă, pentru acoperirea cheltuielilor aferente timpului de asteptare.

(2) Suma contractată de casele de asigurări de sănătate cu unitătile specializate autorizate si evaluate pentru efectuarea activitătii de consultatii de urgentă la domiciliu si a unor servicii de transport se stabileste astfel:

a) pentru consultatiile de urgentă la domiciliu - solicitări, suma contractată este egală cu numărul de solicitări estimate înmultit cu tariful pe solicitare.

Tariful pe solicitare pentru consultatiile de urgentă la domiciliu se negociază între casele de asigurări de sănătate si furnizori, avându-se în vedere toate cheltuielile necesare acordării serviciilor medicale, cu exceptia celor aferente mijlocului de transport (cheltuieli de personal pentru conducătorul mijlocului de transport, combustibil, cheltuieli pentru întretinerea si repararea mijlocului de transport) si a cheltuielilor de personal aferente medicului, în situatia în care consultatia de urgentă la domiciliu se acordă de către medicul din centrul de permanentă. Tariful pe solicitare se poate renegocia trimestrial în raport cu evaluarea trimestrială a indicatorilor efectiv realizati, în limita sumelor aprobate pentru această destinatie;

b) pentru serviciile de transport suma contractată este egală cu numărul de kilometri echivalenti (dus-întors) pentru mediul urban si numărul de kilometri efectiv realizati pentru mediul rural, estimati a fi parcursi, înmultit cu tariful pe kilometru parcurs negociat între furnizori si casele de asigurări de sănătate. Acest tarif se stabileste în limita tarifului maximal decontat de casele de asigurări de sănătate prevăzut la art. 7, astfel încât la unitătile la care se înregistrează timpi de asteptare mai ridicati, respectiv distante parcurse mai mici, să se acorde tarife pe kilometru spre limita maximă, pentru acoperirea cheltuielilor aferente timpului de asteptare."

9. Titlul anexei nr. 30 se modifică si va avea următorul cuprins:

 

„MODUL DE PRESCRIERE, ELIBERARE Sl DECONTARE

a medicamentelor cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu, precum si a unor materiale sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor inclusi în unele programe nationale de sănătate cu scop curativ"

 

10. În anexa nr. 30, la articolul 1 alineatul (2), al cincilea, al saselea si al saptelea paragraf se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Medicii din unitătile si compartimentele de primire a urgentelor din cadrul spitalelor ce sunt finantate din bugetul de stat pot prescrie medicamente cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu numai pentru afectiuni acute, pentru maximum 3 zile.

Medicii care îsi desfăsoară activitatea în dispensare TBC, laboratoare de sănătate mintală, respectiv centre de sănătate mintală si stationar de zi, cabinete de planificare familială, cabinete medicale de boli infectioase, care se află în structura spitalului ca unităti fără personalitate juridică, pot prescrie medicamente cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu, corespunzător DCI-urilor prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internationale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguratii, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate.

Casele de asigurări de sănătate încheie conventii cu medicii/medicii dentisti din cabinetele scolare si studentesti, medicii din căminele de bătrâni, medicii din institutiile aflate în coordonarea Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, cu unitătile sanitare pentru medicii care îsi desfăsoară activitatea în dispensare TBC, laboratoare de sănătate mintală, respectiv centre de sănătate mintală si stationar de zi, cabinete de planificare familială, cabinete medicale de boli infectioase, care se află în structura spitalului ca unităti fără personalitate juridică, si cu medicii din unitătile si compartimentele de primire a urgentelor din cadrul spitalelor ce sunt finantate din bugetul de stat, în vederea recunoasterii prescriptiilor medicale pentru medicamente cu si fără contributie personală eliberate de către acestia. Modelul conventiei este cel prevăzut în anexa nr. 36 la ordin."

11. În anexa nr. 30, la articolul 5, al doilea paragraf se modifică si va avea următorul cuprins:

„Prescrierea medicamentelor antidiabetice orale de către medicii de familie si medicii desemnati se face numai dacă în scrisoarea medicală este prevăzut numărul de înregistrare al asiguratului, cu care acesta este luat în evidentă la nivelul unitătii judetene de diabet zaharat, în conformitate cu tratamentul prescris de medicul specialist si evidentiat în scrisoarea medicală. Medicii din spitale au dreptul de a prescrie asiguratilor, la externare, medicamente în limita specialitătii si a consultatiilor interdisciplinare evidentiate în foaia de observatie."

12. În anexa nr. 30, articolul 6 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - Prescriptiile medicale pe baza cărora se eliberează medicamentele cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu, precum si unele materiale sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor inclusi în unele programe nationale de sănătate cu scop curativ constituie documente financiar-contabile, conform cărora se întocmesc borderourile centralizatoare."

13. În anexa nr. 30, articolul 7 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) Eliberarea medicamentelor si a materialelor sanitare se face de către farmacie, indiferent de casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidentă asiguratul, în conditiile în care farmacia respectivă are contract cu casa de asigurări de sănătate cu care se află în contract medicul prescriptor. Primitorul semnează de primirea medicamentelor si a materialelor sanitare pe prescriptia medicală, pe care se mentionează numele, prenumele, adresa completă, seria si numărul actului de identitate al acestuia, codul numeric personal - CNP, data eliberării.

(2) În situatia în care primitorul renuntă la anumite medicamente si/sau materiale sanitare cuprinse în prescriptia medicală, acestea se anulează, nefiind permisă eliberarea altor medicamente/materiale sanitare din farmacie în cadrul sumei respective.

Furnizorii de medicamente pot înlocui medicamentele prescrise de medic în situatiile prevăzute la art. 95 lit. t) din Contractul-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 324/2008, cu modificările si completările ulterioare, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele conditii:

a) bolnavul este de acord cu înlocuirea medicamentelor prescrise de către medic si acest consimtământ informat este acordat în scris medicului, care îl anexează la fisa medicală a bolnavului respectiv;

b) medicul consemnează pe prescriptia medicală următoarea mentiune: «Bolnavul este de acord cu înlocuirea medicamentelor de către farmacist.»

(3) Înscrierea preturilor de vânzare cu amănuntul se face de către farmacist numai pentru medicamentele si materialele sanitare eliberate, pe toate exemplarele prescriptiei medicale.

(4) Farmacistul notează preturile de vânzare cu amănuntul, sumele aferente ce urmează să fie decontate de casele de asigurări de sănătate pentru fiecare medicament si sumele ce reprezintă contributia personală a asiguratului, pe care le totalizează, precum si preturile de vânzare cu amănuntul si sumele aferente ce urmează să fie decontate de casele de asigurări de sănătate pentru materialele sanitare.

(5) Farmacia are dreptul să încaseze de la asigurati contributia personală reprezentând diferenta dintre pretul de vânzare cu amănuntul si suma corespunzătoare aplicării procentului de compensare a medicamentelor corespunzătoare DCI-urilor prevăzute în sublistele A si B asupra pretului de referintă, respectiv diferenta dintre pretul de vânzare cu amănuntul si pretul de referintă/pretul de decontare al medicamentelor decontate de casele de asigurări de sănătate, cu exceptia medicamentelor si materialelor sanitare acordate în cadrul programelor nationale de sănătate pentru care sunt stabilite preturi de decontare."

14. În anexa nr. 30, la articolul 10 alineatul (1), al doilea si al treilea paragraf se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Farmaciile întocmesc câte un borderou centralizator distinct pentru: medicamentele antidiabetice orale; medicamentele antidiabetice de tipul insulinelor si testele de automonitorizare pentru bolnavii diabetici; medicamentele antidiabetice orale si de tipul insulinelor si testele de automonitorizare pentru tratamentul mixt al bolnavilor diabetici; medicamentele pentru tratamentul stării posttransplant; medicamentele specifice pentru tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cu afectiuni oncologice; medicamentele specifice pentru tratamentul ambulatoriu al persoanelor cu infectie HIV/SIDA; materialele sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor inclusi în unele programe nationale de sănătate; medicamentele corespunzătoare DCI-urilor aferente bolilor rare mucoviscidoză, epidermoliză buloasă si scleroză laterală amiotrofică din cadrul Programului national de hemofilie, talasemie si alte boli rare, - acordate în tratamentul bolnavilor cuprinsi în programul national cu scop curativ -, si pentru medicamentele corespunzătoare DCI-urilor aferente grupei/grupelor de boli cronice pentru care aprobarea se dă de comisia/comisiile constituită/constituite în acest sens la nivelul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, conform Hotărârii Guvernului nr. 720/2008. Casele de asigurări de sănătate au obligatia să tină evidente distincte pentru sumele decontate reprezentând contravaloarea: medicamentelor antidiabetice orale; pentru medicamentele antidiabetice de tipul insulinelor si testelor de automonitorizare pentru bolnavii diabetici; pentru medicamentele antidiabetice orale si de tipul insulinelor si testele de automonitorizare pentru tratamentul mixt al bolnavilor diabetici; pentru medicamentele pentru tratamentul stării posttransplant; pentru medicamentele specifice pentru tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cu afectiuni oncologice; pentru medicamentele specifice pentru tratamentul ambulatoriu al persoanelor cu infectie HIV/SIDA; pentru materialele sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor inclusi în unele programe nationale de sănătate; pentru medicamentele corespunzătoare DCI-urilor aferente bolilor rare mucoviscidoză, epidermoliză buloasă si scleroză laterală amiotrofică din cadrul Programului national de hemofilie, talasemie si alte boli rare, acordate în tratamentul bolnavilor cuprinsi în programul national cu scop curativ."

15. În anexa nr. 30, la articolul 10, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Borderourile se întocmesc în două exemplare, specificându-se suma ce urmează să fie încasată de la casele de asigurări de sănătate. Pe baza borderourilor centralizatoare, farmaciile vor întocmi facturi cu sumele totale ce urmează să fie decontate de casele de asigurări de sănătate, evidentiate distinct pentru medicamente si pentru materiale sanitare."

16. În anexa nr. 30, la articolul 11 punctul 1, litera c) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,c) eliberarea medicamentelor corespunzătoare DCI-urilor aferente următoarelor grupe de boli cronice: bolile psihice - G15*), demente - G16*), bolnavi cu proceduri interventionale percutane numai după implantarea unei proteze endovasculare - stent - G3*), leucemii, limfoame, aplazie medulară, gamapatii monoclonale maligne, mieloproliferări cronice si tumori maligne, sindroame mielodisplazice - G10*) se face prin acele farmacii selectionate ca urmare a negocierii adaosului comercial.

Adaosul comercial acceptat de casele de asigurări de sănătate în negocierea cu farmaciile este egal cu adaosul comercial ofertat cel mai mic si este egal pentru toate grupele de boli cronice, distinct pe mediul urban si rural.

Suma aferentă contravalorii medicamentelor se repartizează, conform prevederilor lit. a) si b), farmaciilor selectionate;".

17. În anexa nr. 30, la articolul 11 punctul 2, litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

„2. a) Eliberarea medicamentelor corespunzătoare DCI-urilor, pentru care aprobarea se dă de comisiile constituite în acest sens la nivelul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, prescrise în cadrul tratamentului următoarelor grupe de boli cronice: hepatită cronică de etiologie virală B, C si D - G4*), ciroză hepatică - G7*), boala cronică inflamatorie intestinală - G31a, poliartrită reumatoidă - G31b, atropatie psoriazică - G31c, spondilită anchilozantă - G31d, artrită juvenilă - G31e, psoriazis cronic sever (plăci) - G31f, tumori hipofizare cu expansiune supraselară si tumori neuroendocrine - G22*), boala Gaucher - G29*), DCI-uri nominalizate în Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, se face prin acele farmacii aflate în relatii contractuale cu casele de asigurări de sănătate si selectionate ca urmare a negocierii adaosului comercial pentru medicamentele necesare în tratamentul acestor boli.

Casele de asigurări de sănătate încheie acte aditionale cu farmaciile selectionate cu care au negociat adaosul comercial cel mai mic si distinct pentru fiecare grupă de boli cronice, distinct pe mediul urban si rural.

Valoarea actului aditional este orientativă si se repartizează în mod egal la toate farmaciile selectionate în limita sumelor aprobate cu această destinatie la nivelul casei de asigurări de sănătate. Actul aditional se adaptează după modelul de contract de furnizare de medicamente cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu în cadrul sistemului de asigurări de sănătate si valoarea orientativă a acestuia nu intră în valoarea totală de contract a farmaciei."

18. Prevederea de la *) din subsolul anexei nr. 30 se modifică si va avea următorul cuprins:

„*) Grupele de boli cronice sunt cele stabilite potrivit Hotărârii Guvernului nr. 720/2008."

19. În anexa nr. 30, la articolul 11, punctul 4 va avea următorul cuprins:

„4. Eliberarea medicamentelor antidiabetice orale, medicamentelor antidiabetice de tipul insulinelor pentru bolnavii diabetici, medicamentelor pentru tratamentul stării posttransplant, medicamentelor specifice pentru tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cu afectiuni oncologice, medicamentelor specifice pentru tratamentul ambulatoriu al persoanelor cu infectie HIV/SIDA, medicamentelor corespunzătoare DCI-urilor aferente bolilor rare mucoviscidoză, epidermoliză buloasă si scleroză laterală amiotrofică din cadrul Programului national de hemofilie, talasemie si alte boli rare, materialelor sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor inclusi în unele programe nationale de sănătate, acordate în tratamentul bolnavilor cuprinsi în programul national cu scop curativ, se face prin farmaciile care intră în relatii contractuale cu casele de asigurări de sănătate si încheie în acest sens acte aditionale distincte la contractul de furnizare de medicamente cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate. Farmaciile încheie acte aditionale pentru eliberarea medicamentelor antidiabetice orale si/sau a medicamentelor antidiabetice de tipul insulinelor si a materialelor sanitare pentru bolnavii diabetici si/sau a medicamentelor pentru tratamentul stării posttransplant si/sau a medicamentelor specifice pentru tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cu afectiuni oncologice si/sau a medicamentelor specifice pentru tratamentul ambulatoriu al persoanelor cu infectie HIV/SIDA si/sau a medicamentelor corespunzătoare DCI-urilor aferente bolilor rare mucoviscidoză, epidermoliză buloasă si scleroză laterală amiotrofică din cadrul Programului national de hemofilie, talasemie si alte boli rare si/sau a materialelor sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor inclusi în unele programe nationale de sănătate, acordate în tratamentul bolnavilor cuprinsi în programul national cu scop curativ.

Sumele aprobate la nivelul casei de asigurări de sănătate cu această destinatie se repartizează în mod egal la farmacii, stabilindu-se în acest sens o valoare orientativă a actelor aditionale.

Actele aditionale se adaptează după modelul de contract de furnizare de medicamente cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu, precum si a unor materiale sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor inclusi în unele programe nationale de sănătate cu scop curativ în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate si valoarea orientativă a acestora nu intră în valoarea totală de contract a farmaciei."

20. În anexa nr. 30, la articolul 13, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Pentru farmaciile care intră în relatie contractuală cu casele de asigurări de sănătate pe parcursul anului, stabilirea valorii contractate pentru eliberarea medicamentelor corespunzătoare DCI-urilor aferente următoarelor grupe de boli cronice: bolile psihice - G15*), demente - G16*), bolnavi cu proceduri interventionale percutane numai după implantarea unei proteze endovasculare - stent-G3*), leucemii, limfoame, aplazie medulară, gamapatii monoclonale maligne, mieloproliferări cronice si tumori maligne, sindroame mielodisplazice - G10*) se face similar prevederilor alin. (2), cu conditia acceptării adaosului comercial negociat initial de casele de asigurări de sănătate cu farmaciile selectionate."

21. În anexa nr. 30, articolul 14 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 14. - (1) Casele de asigurări de sănătate decontează farmaciilor medicamentele antidiabetice orale, medicamentele antidiabetice de tipul insulinelor si testele de automonitorizare pentru bolnavii diabetici, medicamentele antidiabetice orale si de tipul insulinelor si testele de automonitorizare pentru tratamentul mixt al bolnavilor diabetici, medicamentele pentru tratamentul stării posttransplant, medicamentele specifice pentru tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cu afectiuni oncologice si medicamentele specifice pentru tratamentul ambulatoriu al persoanelor cu infectie HIV/SIDA, materialele sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor inclusi în unele programe nationale de sănătate, medicamentele corespunzătoare DCI-urilor aferente bolilor rare mucoviscidoză, epidermoliză buloasă si scleroză laterală amiotrofică din cadrul Programului national de hemofilie, talasemie si alte boli rare, acordate în tratamentul bolnavilor cuprinsi în programul national cu scop curativ, eliberate la nivelul realizat, modificându-se în mod corespunzător valoarea actelor aditionale, cu încadrarea în fondul aprobat la nivelul caselor de asigurări de sănătate pentru subprogramele respective.

(2) Casele de asigurări de sănătate decontează farmaciilor medicamentele corespunzătoare DCI-urilor pentru care aprobarea se dă de comisiile constituite în acest sens la nivelul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, prevăzute la grupele de boli cronice hepatită cronică de etiologie virală B, C si D - G4*), ciroză hepatică - G7*), boala cronică inflamatorie intestinală - G 31 a, poliatrită reumatoidă - G 31 b, atropatie psoriazică - G31 c, spondilită anchilozantă - G 31d, artrită juvenilă - G31 e, psoriazis cronic sever (plăci) - G31 f, tumori hipofizare cu expansiune supraselară si tumori neuroendocrine - G22*), boala Gaucher - G29*), eliberate la nivelul realizat, modificându-se în mod corespunzător valoarea actelor aditionale, cu încadrarea în sumele aprobate cu această destinatie la nivelul caselor de asigurări de sănătate."

22. În anexa nr. 30, la articolul 15, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 15. - (1) În vederea decontării medicamentelor cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu, precum si a unor materiale sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor inclusi în unele programe nationale de sănătate cu scop curativ, farmaciile înaintează caselor de asigurări de sănătate, în primele 15 zile calendaristice ale lunii următoare celei pentru care s-au eliberat medicamentele si/sau materialele sanitare, următoarele acte în original: factura, borderourile centralizatoare, prescriptiile medicale, cu înscrierea numărului de ordine al bonului fiscal si a datei de emitere a acesteia."

23. În anexa nr. 30, la articolul 17, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Farmaciile vor elibera medicamentele în conditiile prevăzute la alin. (1), indiferent de data la care a fost completată prescriptia medicală de către medic, cu respectarea prevederilor art. 2 alin. (4)."

24. În anexa nr. 30, la articolul 19, prima teză se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 19. - La nivelul caselor de asigurări de sănătate vor functiona comisii pentru fiecare grupă de boală cronică prevăzută potrivit Hotărârii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internationale ale medicamentelor de care beneficiază asiguratii, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate."

25. În anexa nr. 30, la articolul 20, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Decontarea contravalorii medicamentelor si materialelor sanitare pentru care se fac transferuri din bugetul Ministerului Sănătătii Publice în bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate se face până la 30 de zile calendaristice de la data depunerii facturii de către farmacie la casa de asigurări de sănătate."

26. Titlul anexei nr. 31 se modifică si va avea următorul cuprins:

„CONTRACT

de furnizare de medicamente cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu, precum si a unor materiale sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor inclusi în unele programe nationale de sănătate cu scop curativ, în cadrul sistemului de asigurări de sănătate"

27. În anexa nr. 31, articolul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 1. - Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea de medicamente cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu, precum si a unor materiale sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor inclusi în unele programe nationale de sănătate cu scop curativ, conform reglementărilor legale în vigoare."

28. În anexa nr. 31, articolul 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 2. - Furnizarea medicamentelor cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu, precum si a materialor sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor inclusi în unele programe nationale de sănătate cu scop curativ se face cu respectarea reglementărilor legale în vigoare privind Lista cuprinzând denumirile comune internationale (DCI) ale medicamentelor din Nomenclatorul medicamentelor de uz uman de care beneficiază asiguratii pe bază de prescriptie medicală în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contributie personală, Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 324/2008, precum si a normelor metodologice de aplicare a contractului-cadru si a normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate în anul 2008."

29. În anexa nr. 31, preambulul articolului 3 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 3. - Furnizarea medicamentelor si materialelor sanitare se va desfăsura prin intermediul următoarelor farmacii aflate în structura societătii comerciale: (...)".

30. În anexa nr. 31, la articolul 6, literele a), c) si d) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,a) să încheie contracte de furnizare de medicamente cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu, precum si a unor materiale sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor inclusi în unele programe nationale de sănătate cu scop curativ numai cu furnizorii de medicamente autorizati si evaluati conform reglementărilor legale în vigoare si să facă publică lista acestora si valoarea de contract, pentru informarea asiguratilor, actualizate dacă este cazul;

c) să deconteze furnizorilor de medicamente cu care a încheiat contracte, în limita valorii contractate, contravaloarea medicamentelor eliberate cu si fără contributie personală sau, după caz, la nivelul realizat pentru medicamentele si materialele sanitare pentru bolnavii diabetici, medicamentele pentru tratamentul stării posttransplant, medicamentele specifice pentru tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cu afectiuni oncologice, medicamentele pentru tratamentul persoanelor cu infectie HIV/SIDA, medicamentele corespunzătoare DCI-urilor aferente grupelor de boli cronice, medicamentele corespunzătoare DCI-urilor aferente bolilor rare mucoviscidoză, epidermoliză buloasă si scleroză laterală amiotrofică din cadrul Programului national de hemofilie, talasemie si alte boli rare si pentru materiale sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor inclusi în unele programe nationale de sănătate cu scop curativ în conditiile prevăzute în normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 324/2008, pentru care s-a stabilit valoare de contract orientativă în limita sumelor alocate cu această destinatie la nivelul casei de asigurări de sănătate, la termenele prevăzute în normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 324/2008;

d) să urmărească lunar evolutia consumului de medicamente cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu, precum si de materiale sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor inclusi în unele programe nationale de sănătate cu scop curativ comparativ cu fondul alocat cu această destinatie, luând măsurile ce se impun;".

31. În anexa nr. 31, la articolul 7, literele b), d), e), g), h), j), I), m), o), p), r), s) si t) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,b) să asigure acoperirea cererii de produse comerciale ale aceleiasi denumiri comune internationale (DCI) cu prioritate la preturile cele mai mici din Lista cu denumirile comerciale ale medicamentelor; să se aprovizioneze, la cererea asiguratului, în maximum 24 de ore pentru bolile acute si subacute si 48 de ore pentru bolile cronice, cu medicamentul/medicamentele din

Lista cu denumirile comerciale ale medicamentelor, dacă acesta/acestea nu există la momentul solicitării în farmacie; să se aprovizioneze, la cererea asiguratului, în maximum 48 de ore, cu materiale sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor inclusi în unele programe nationale de sănătate cu scop curativ, dacă acestea nu există la momentul solicitării în farmacie;

d) să verifice prescriptiile medicale cu privire la datele obligatorii pe care acestea trebuie să le cuprindă în vederea eliberării acestora si decontării contravalorii medicamentelor, precum si a materialelor sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor inclusi în unele programe nationale de sănătate cu scop curativ de către casele de asigurări de sănătate;

e) să verifice dacă au fost respectate conditiile prevăzute în normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 324/2008, cu privire la eliberarea prescriptiilor medicale referitoare la numărul de medicamente si durata terapiei în functie de tipul de afectiune: acut, subacut, cronic; să verifice dacă au fost respectate conditiile prevăzute în normele tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate cu privire la eliberarea prescriptiilor medicale pentru materialele sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor inclusi în unele programe nationale de sănătate cu scop curativ;

g) să întocmească si să prezinte caselor de asigurări de sănătate documentele necesare în vederea decontării medicamentelor cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu, precum si a materialelor sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor inclusi în unele programe nationale de sănătate cu scop curativ: factură, borderou centralizator, prescriptii medicale, cu înscrierea numărului de ordine a bonului fiscal si a datei de emitere a acestora, pe baza cărora au fost eliberate medicamentele si materialele sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor inclusi în unele programe nationale de sănătate cu scop curativ, în conditiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 324/2008;

h) să respecte modul de eliberare a medicamentelor cu sau fără contributie personală, în conditiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 324/2008, si modul de eliberare a materialelor sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor inclusi în unele programe nationale de sănătate cu scop curativ, în conditiile reglementărilor legale în vigoare;

j) să informeze asiguratii atât despre drepturile si obligatiile ce decurg din calitatea de asigurat privind eliberarea medicamentelor, precum si a unor materiale sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor inclusi în unele programe nationale de sănătate cu scop curativ, cât si despre modul de utilizare a acestora, conform prescriptiei medicale;

l) să îsi stabilească programul de functionare, pe care să îl afiseze la loc vizibil în farmacie, să participe la sistemul organizat pentru asigurarea furnizării medicamentelor cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu, precum si a materialelor sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor inclusi în unele programe nationale de sănătate cu scop curativ, în zilele de sâmbătă, duminică si sărbători legale, precum si pe timpul noptii si să afiseze la loc vizibil programul farmaciilor care asigură continuitatea furnizării de medicamente. Acest program se stabileste în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

m) să elibereze în limita valorii de contract medicamentele din prescriptiile medicale asiguratilor, indiferent de casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidentă asiguratul, în conditiile în care furnizorul de medicamente are contract cu casa de asigurări de sănătate cu care medicul care a eliberat prescriptia medicală a încheiat contract sau conventie în vederea recunoasterii prescriptiilor medicale eliberate în situatiile prevăzute în normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 324/2008.

În cazul medicamentelor antidiabetice orale si de tipul insulinelor pentru bolnavii diabetici, al medicamentelor pentru tratamentul stării posttransplant, al medicamentelor specifice pentru tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cu afectiuni oncologice, al medicamentelor pentru tratamentul persoanelor cu infectie HIV/SIDA, al medicamentelor corespunzătoare DCI-urilor aferente grupelor de boli cronice, al medicamentelor corespunzătoare DCI-urilor aferente bolilor rare mucoviscidoză, epidermoliză buloasă si scleroză laterală amiotrofică din cadrul Programului national de hemofilie, talasemie si alte boli rare si al materialelor sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor inclusi în unele programe nationale de sănătate cu scop curativ, în conditiile prevăzute în normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 324/2008, valorile de contract sunt orientative;

o) să anuleze medicamentele si/sau materialele sanitare care nu au fost eliberate, în fata primitorului, pe toate exemplarele prescriptiei medicale, în conditiile prevăzute în normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 324/2008;

p) să nu elibereze medicamentele si materialele sanitare din prescriptiile medicale care si-au încetat valabilitatea;

r) să anunte casa de asigurări de sănătate despre modificarea uneia sau mai multora dintre conditiile care au stat la baza încheierii contractului de furnizare de medicamente în tratamentul ambulatoriu, precum si a unor materiale sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor inclusi în unele programe nationale de sănătate cu scop curativ anterior producerii acestora sau cel mai târziu la 10 zile lucrătoare de la data producerii modificării si să îndeplinească în permanentă aceste conditii pe durata derulării contractului;

s) să depună în primele 15 zile calendaristice ale lunii următoare celei pentru care s-au eliberat medicamentele cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu documentele necesare în vederea decontării pentru luna respectivă, în limita valorii de contract; pentru medicamentele antidiabetice orale si de tipul insulinelor pentru bolnavii diabetici, medicamentele pentru tratamentul stării posttransplant, medicamentele specifice pentru tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cu afectiuni oncologice, medicamentele pentru tratamentul persoanelor cu infectie HIV/SIDA, medicamentele corespunzătoare DCI-urilor aferente grupelor de boli cronice, medicamentele corespunzătoare DCI-urilor aferente bolilor rare mucoviscidoză, epidermoliză buloasă si scleroză laterală amiotrofică din cadrul Programului national de hemofilie, talasemie si alte boli rare si pentru materialele sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor inclusi în unele programe nationale de sănătate cu scop curativ, în conditiile prevăzute în normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 324/2008, decontarea se face la nivelul realizat cu încadrarea în fondul aprobat la nivelul casei de asigurări de sănătate;

t) să se informeze asupra conditiilor de furnizare de medicamente cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu, precum si a materialelor sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor inclusi în unele programe nationale de sănătate cu scop curativ;".

32. În anexa nr. 31, la articolul 8, al doilea paragraf se modifică si va avea următorul cuprins:

„Pentru medicamentele antidiabetice orale, medicamentele antidiabetice de tipul insulinelor si testele de automonitorizare pentru bolnavii diabetici, medicamentele antidiabetice orale si de tipul insulinelor si testele de automonitorizare pentru tratamentul mixt al bolnavilor diabetici, medicamentele pentru tratamentul stării posttransplant, medicamentele specifice pentru tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cu afectiuni oncologice, medicamentele specifice pentru tratamentul ambulatoriu al persoanelor cu infectie HIV/SIDA, acordate în tratamentul bolnavilor cuprinsi în programul national cu scop curativ, materiale sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor inclusi în unele programe nationale de sănătate cu scop curativ, medicamentele corespunzătoare DCI-urilor aferente bolilor rare mucoviscidoză, epidermoliză buloasă si scleroză laterală amiotrofică din cadrul Programului national de hemofilie, talasemie si alte boli rare si pentru medicamentele corespunzătoare DCI-urilor aferente grupei/grupelor de boli cronice pentru care aprobarea se dă de comisia/comisiile constituită/constituite în acest sens la nivelul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, conform Hotărârii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internationale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguratii, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, farmaciile întocmesc câte un borderou centralizator distinct."

33. În anexa nr. 31, la articolului 12, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Decontarea contravalorii medicamentelor si materialelor sanitare pentru care se fac transferuri din bugetul Ministerului Sănătătii Publice în bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate se face până la 30 de zile calendaristice de la data depunerii facturii de către farmacie la casa de asigurări de sănătate."

34. În anexa nr. 31, la articolul 18 alineatul (2), literele c), e), i) si j) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,c) dacă farmacia evaluată înlocuieste medicamentele si/sau materialele sanitare neeliberate din prescriptia medicală cu orice alte medicamente si/sau materiale sanitare ori produse din farmacie;

e) nerespectarea termenelor de depunere a facturilor însotite de borderouri si prescriptii medicale privind eliberarea de medicamente si/sau materiale sanitare conform contractului, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate, pentru o perioadă de două luni consecutive în cadrul unui trimestru, respectiv 3 luni într-un an;

i) refuzul furnizorului de medicamente de a pune la dispozitia organelor de control ale Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si ale caselor de asigurări de sănătate actele de evidentă financiar-contabilă a medicamentelor si/sau materialelor sanitare eliberate conform contractelor încheiate si documentele justificative privind sumele decontate din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate;

j) eliberarea de medicamente cu sau fără contributie personală si/sau a materialelor sanitare în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate de către farmaciile/punctele de lucru excluse din contractele încheiate între societătile comerciale farmaceutice si casa de asigurări de sănătate, după data excluderii acestora din contract."

35. În anexa nr. 36, la articolul 2 alineatul (2), litera e) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,e) medicii din unitătile si compartimentele de primire a urgentelor din cadrul spitalelor care sunt finantate din bugetul de stat."

36. În anexa nr. 36, la articolul 4, ultima liniută de la litera g) se modifică si va avea următorul cuprins:

„- medicii din unitătile si compartimentele de primire a urgentelor din cadrul spitalelor care sunt finantate din bugetul de stat pot prescrie medicamente cu sau fără contributie personală, conform specializării si numai ca o consecintă a actului medical propriu, numai pentru afectiuni acute, pentru maximum 3 zile."

37. În anexa nr. 36, al doilea paragraf de la *) din subsolul anexei se modifică si va avea următorul cuprins:

„Pentru medicii care îsi desfăsoară activitatea în dispensare TBC, laboratoare de sănătate mintală, respectiv centre de sănătate mintală si stationar de zi, cabinete de planificare familială, cabinete medicale de boli infectioase, care se află în structura spitalului ca unităti fără personalitate juridică, pentru medicii din unitătile si compartimentele de primire a urgentelor din cadrul spitalelor care sunt finantate din bugetul de stat, precum si pentru medicii din cabinetele medicale scolare si studentesti si medicii de medicină dentară si dentistii din cabinetele stomatologice scolare si studentesti, cabinete integrate în structura spitalelor teritoriale si finantate de la bugetul de stat, modelul de conventie se va adapta în sensul încheierii conventiei între casa de asigurări de sănătate si unitatea sanitară în care îsi desfăsoară activitatea medicii din structurile anterior mentionate."

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Vasile Ciurchea

 

RECTIFICĂRI

 

La Ordinul ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 4.653/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind recrutarea, selectia, încadrarea si evaluarea lectorilor români care urmează să predea cursuri de limbă, cultură si civilizatie românească la universităti din străinătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 553 din 22 iulie 2008, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexa nr. 3 la metodologie, pct. II „Criteriile de evaluare si punctare a candidaturilor cadrelor didactice din mediul preuniversitar", la pozitia 3, în loc de:

 

„3. Grad didactic

Grad 1

3 puncte

 

Grad II

4 puncte"

se va citi:

„3. Grad didactic

Gradl

4 puncte

 

Grad II

3 puncte"