MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 697         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 14 octombrie 2008

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE BIROULUI PERMANENT AL CAMEREI DEPUTATILOR

 

            11. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Biroului permanent al Camerei Deputatilor nr. 10/2008 privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părtile I-VII

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

            Decizia nr. 905 din 16 septembrie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 138 alin. (1) lit. a), lit. b) si lit. c) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

124. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 62/1999 privind înfiintarea Unitătii Executive pentru Finantarea învătământului Superior si a Cercetării Stiintifice Universitare

 

126. - Ordonantă de urgentă privind modificarea si completarea unor acte normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul drepturilor acordate din bugetul asigurărilor pentru somaj si nivelul salariului de bază minim brut pe tară si al stabilirii măsurilor de aplicare a unor regulamente comunitare

 

1.246. - Hotărâre privind acordarea cetăteniei române unor persoane

 

1.247. - Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe concesionate Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - SA, Sucursala de Transport Timisoara, Sucursala de Transport Bucuresti si Sucursala de Transport Bacău

 

1.248. - Hotărâre privind transmiterea unei suprafete de teren, parte dintr-un imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării în administrarea Ministerului Culturii si Cultelor, pentru folosinta Parohiei „Sfânta Treime” Tulcea

 

1.254. - Hotărâre privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării în domeniul public al orasului Ineu si în administrarea Consiliului Local al Orasului Ineu, judetul Arad

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            80. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind modificarea'si completarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 145/2007 privind aprobarea Normei pentru siguranta alimentelor care stabileste conditiile în care se derulează operatiunile de import-export si comert intracomunitar de produse alimentare de origine nonanimală supuse supravegherii si controlului pentru siguranta alimentelor

 

            A/8.422. - Ordin al ministrului afacerilor externe privind publicarea rezolutiilor Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite nr. 1.267 (1999), 1.388 (2002) si 1.455 (2003) privind situatia din Afganistan, nr. 1.373 (2001) privind amenintările aduse păcii si securitătii internationale prin actele teroriste si nr. 1.816 (2008) privind situatia din Somalia

 

ACTE ALE ÎNALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE

 

            Decizia nr. LXXXIV (84) din 10 decembrie 2007

 

            Decizia nr. LXXXVI (86) din 10 decembrie 2007

 

HOTĂRÂRI ALE BIROULUI PERMANENT AL CAMEREI DEPUTATILOR

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Biroului permanent al Camerei Deputatilor nr. 10/2008 privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părtile I-VII

 

În temeiul art. 17 si 18 din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, cu modificările si completările ulterioare,

 

Biroul permanent al Camerei Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Anexa la Hotărârea Biroului permanent al Camerei Deputatilor nr. 10/2008 privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părtile I-VII, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 669 din 26 septembrie 2008, se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Biroul permanent al Camerei Deputatilor, în sedinta din 8 octombrie 2008.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

 

Bucuresti, 8 octombrie 2008.

Nr. 11.

 

ANEXA

(Anexă la Hotărârea nr. 10/2008)

 

TARIFE

pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, care se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2009

 

1. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I

 

1.1. Publicarea actelor prevăzute de Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, cu modificările ulterioare

70 lei/pag. manuscris

1.2. Publicarea actelor prevăzute de Legea nr. 590/2003 privind tratatele

gratuit

1.3. Publicarea altor acte prevăzute de lege

70 lei/pag. manuscris

2. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I ÎN LIMBA MAGHIARĂ

 

2.1. Publicare acte

103 lei/pag. manuscris

3. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a

 

3.1. Publicarea actelor prevăzute de Legea nr. 202/1998, cu modificările ulterioare 4.

52 lei/pag. manuscris

4. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a

 

4.1. Pierderi de acte, schimbări de nume, citatii emise de instantele judecătoresti

20 lei/anunt

4.2. Acte ale instantelor judecătoresti a căror publicare este prevăzută de lege: - citatii la care numărul persoanelor este mai mare de 1;

70 lei/pag. manuscris

- ordonanta judecătoriei privind pierderea, sustragerea sau distrugerea cecului ca instrument de plată, a cambiei si a biletului la ordin;

- ordonanta de clasare a comisiei de cercetare a averilor/hotărârea irevocabilă a instantei judecătoresti, prin care se constată că provenienta bunurilor este justificată;

- alte acte procedurale, a căror publicare este prevăzută de lege.

4.3. Hotărâri judecătoresti irevocabile, care atestă caliatea de lucrător sau colaborator al Securitătii

70 lei/pag. manuscris

4.4. Concursuri pentru ocuparea posturilor didactice în învătământul superior si a posturilor vacante de functionari publici, precum si alte concursuri prevăzute de lege

70 lei/pag. Manuscris

4.5. Extras-cerere pentru dobândirea sau renuntarea la cetătenia română

90 lei/anunt

4.6. Alte acte a căror publicare este prevăzută de lege

- raportul periodic de activitate al autoritătilor/institutiilor publice;

60 lei/pag. manuscris

- raportul Consiliului Superior al Magistraturii si raportul privind starea justitiei;

 

- declaratii de avere;

 

- bilanturi de ocupare a fortei de muncă pe judete si la nivel national;

 

- alte acte a căror publicare este prevăzută de lege. 5.

 

5. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a

 

5.1. Publicarea integrală sau în extras a încheierilor judecătorului delegat pentru autorizarea constituirii societătilor comerciale si de înmatriculare a acestora, precum si publicarea încheierilor de rectificare, în extras

31,5 lei/pag. manuscris

5.2.Publicarea celorlalte acte prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare

5.3. Publicarea altor acte prevăzute de lege

100 lei/pag. Manuscris

100 lei/pag. manuscris

6. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a V-a

 

6.1. Publicarea contractului colectiv de muncă la nivel national si de ramură, a conventiilor si recomandărilor Organizatiei Internationale a Muncii, precum si a altor acte stabilite prin dispozitii legale

100 lei/pag. manuscris

7. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a

 

7.1. Publicarea anunturilor prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare

55 lei/pag. manuscris

7.2. Publicarea anunturilor prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007

55 lei/pag. manuscris

7.3. Publicarea altor acte prevăzute de lege

55 lei/pag. manuscris

8. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a

 

8.1. Publicarea încheierii judecătorului delegat de înmatriculare a societătii cooperative

31,5 lei/pag. Manuscris

8.2. Publicarea celorlalte acte prevăzute de Legea nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei

100 lei/pag. manuscris

8.3. Publicarea altor acte prevăzute de lege

100 lei/pag. manuscris

 

NOTĂ:

1. Tarifele contin TVA 19%.

2. Pagina de manuscris reprezintă 2.000 de semne (inclusiv spatiile).

3. Actele transmise spre publicare în Monitorul Oficial al României, părtile I-VII, vor avea un continut lizibil, tehnoredactat la un rând si jumătate, cu corp 12, fără stersături sau adăugări nedactilografiate, care fac de neînteles continutul acestora.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 905

din 16 septembrie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 138 alin. (1) lit. a), lit. b) si lit. c) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Simona Ricu - procuror

Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 138 alin. (1) lit. a), b) si c) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, exceptie ridicată de Kato Zoltân în Dosarul nr. 7.714/3/2004 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a V-a comercială.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, invocând jurisprudenta Curtii Constitutionale în acest sens.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele: Prin încheierea din data 6 martie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 7.714/3/2004, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a V-a comercială a sesizat Curtea Constitutională pentru solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 138 alin. (1) lit. a), b) si c) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, exceptie ridicată de Kato Zoltân.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul sustine că dispozitiile legale criticate contravin dispozitiilor constitutionale cuprinse în art. 21 alin. (3) referitoare la accesul liber la justitie si dreptul la un proces echitabil, art. 45 si 135 privind economia si libertatea economică. Autorul exceptiei se limitează la a indica prevederile constitutionale, fără a motiva în ce constă încălcarea lor. Arată doar că, în baza dispozitiilor legale criticate, a fost admisă cererea lichidatorului si s-a dispus obligarea sa, în calitate de administrator al societătii debitoare, la suportarea pasivului patrimonial al debitoarei, în solidar cu alti pârâti.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a V-a comercială consideră că art. 138 lit. a), b) si c) nu vin în contradictie cu dispozitiile constitutionale invocate de autorul exceptiei, întrucât ele nu instituie o prezumtie legală de vinovătie în sarcina organelor de conducere ale societătilor debitoare. Prin urmare, cel ce formulează o cerere având ca obiect suportarea unei părti a pasivului debitorului de către membrii organelor de conducere are obligatia de a proba în instantă îndeplinirea atât a conditiilor generale privind răspunderea civilă delictuală, cât si pe a celor speciale prevăzute de art. 138 din Legea nr. 85/2006.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, textele de lege criticate fiind în deplină concordantă cu prevederile constitutionale invocate. în acest sens, se face trimitere la jurisprudenta Curtii Constitutionale, respectiv Decizia nr. 745/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 681 din 8 octombrie 2007, si Decizia nr. 82/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 120 din 19 februarie 2007.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 138 alin. (1) lit. a), b) si c) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 21 aprilie 2006, care au următorul continut: „(1) La cererea administratorului judiciar sau a lichidatorului, judecătorul-sindic poate dispune ca o parte a pasivului debitorului, persoană juridică, ajuns în stare de insolventă, să fie suportată de membrii organelor de supraveghere din cadrul societătii sau de conducere, precum si de orice altă persoană care a cauzat starea de insolventă a debitorului, prin una dintre următoarele fapte:

a) au folosit bunurile sau creditele persoanei juridice în folosul propriu sau în cel al unei alte persoane;

b) au făcut acte de comert în interes personal, sub acoperirea persoanei juridice;

c) au dispus, în interes personal, continuarea unei activităti care ducea, în mod vădit, persoana juridică la încetarea de plăti.”

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, aceste prevederi contravin dispozitiilor constitutionale cuprinse în art. 21 alin. (3) cu privire la accesul liber la justitie si dreptul la un proces echitabil, art. 45 care garantează accesul liber al cetătenilor la o activitate economică si în art. 135 referitor la economia de piată si libertatea comertului

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că dispozitiile de lege criticate au mai făcut obiectul controlului de constitutionalitate. Astfel, de exemplu, prin Decizia nr. 25/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 202 din 8 martie 2004, si prin Decizia nr. 82/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 120 din 19 februarie 2007, Curtea a constatat că dispozitiile legale criticate „nu instituie prezumtia de culpă a persoanei a cărei răspundere se solicită a fi stabilită”, ci „prevăd în concret natura faptelor păgubitoare pentru societatea comercială debitoare, fapte care au contribuit la ajungerea acesteia în stare de insolventă si care pot antrena răspunderea unor persoane din organele sale de conducere. Stabilirea existentei unor asemenea fapte si a măsurii în care ele au contribuit la ajungerea în stare de insolventă a societătii comerciale debitoare se face cu respectarea tuturor normelor procedurale aplicabile si în dreptul comun, pe baza unui probatoriu complet si pertinent. în cadrul acestui proces, persoana a cărei responsabilitate se cere a fi stabilită poate exercita fără nicio îngrădire dreptul la apărare, precum si căile legale de atac”.

Ratiunile care au stat la baza adoptării solutiei anterioare îsi păstrează valabilitatea si în prezent, astfel încât aceasta se impune a fi mentinută.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 138 alin. (1) lit. a), b) si c) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, exceptie ridicată de Kato Zoltan în Dosarul nr. 7.714/3/2004 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a V-a comercială.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 16 septembrie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihaela Senia Costinescu

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 62/1999 privind înfiintarea Unitătii Executive pentru Finantarea învătământului Superior si a Cercetării Stiintifice Universitare

 

Tinând cont de complexitatea sarcinilor care revin Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului si institutiilor aflate în subordinea sa, în contextul realizării obiectivelor si indicatorilor de performantă stabiliti pentru Planul national de cercetare, dezvoltare si inovare pentru perioada 2007-2013 (PA///), precum si pentru sistemul national de învătământ superior,

având în vedere că, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 475/2007 privind aprobarea Planului national de cercetare-dezvoltare si inovare II, pentru perioada 2007-2013, cu modificările ulterioare, conducerea programelor de finantare cuprinse în acest plan se realizează în sistem descentralizat de 3 institutii publice, dintre care Unitatea Executivă pentru Finantarea învătământului Superior si a Cercetării Stiintifice Universitare, aflată în subordinea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, asigură managementul pentru două programe nationale,

având în vedere că pentru îndeplinirea atributiilor suplimentare ce îi revin privind conducerea de programe în sistem descentralizat se impune asigurarea cadrului institutional necesar implementării programelor pe care le coordonează în cadrul PNII, programe aflate în plină derulare,

luând în considerare că neadoptarea de măsuri imediate, prin ordonantă de urgentă, ar conduce la dificultăti majore în organizarea si functionarea Unitătii Executive pentru Finantarea învătământului Superior si a Cercetării Stiintifice Universitare, datorită situatiei extraordinare cauzate de noua atributie de conducere a programelor din PNII pe care a primit-o prin Hotărârea Guvernului nr. 475/2007, cu modificările ulterioare,

se impune prezenta reglementare cu caracter de urgentă, deoarece:

- s-ar produce întârzieri majore în monitorizarea si evaluarea proiectelor de cercetare contractate în ultimul trimestru al anului 2007, cu efecte negative imediate asupra atingerii obiectivelor prevăzute în Strategia natională de cercetare-dezvoltare si inovare (CDI) si în PNII, corespunzătoare neîndeplinirii performantelor cerute;

- s-ar produce întârzieri majore în contractarea, în trimestrul al IV-lea 2008, a proiectelor de cercetare evaluate în anul 2008, cu efecte negative imediate asupra atingerii obiectivelor prevăzute în Strategia natională de CDI si în PNII, corespunzătoare neîndeplinirii performantelor cerute;

- s-ar produce întârzieri în derularea procesului de angajare a resurselor publice pentru CDI aferente anului 2008, prin imposibilitatea angajării resursei umane necesare derulării competitiei de proiecte de CDI conform graficului, mai ales în legătură cu evaluarea internatională a proiectelor;

- pentru programele coordonate de această institutie, în anul 2007 au fost angajate fonduri bugetare în valoare de 144.783.985 lei, bugetul pentru anul 2008 este de 218.895.588 lei, urmând ca pentru întreaga perioadă 2007-2013, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 475/2007, cu modificările ulterioare, fondurile alocate celor două programe coordonate din PNII să fie de 4.050.000.000 lei;

- s-ar crea imposibilitatea începerii derulării celor 5 proiecte strategice pentru sistemul de învătământ superior, aprobate si contractate prin Programul operational sectorial de dezvoltare a resurselor umane - POS-DRU, finantat din Fondul Social European (fonduri structurale), cu impact negativ asupra sistemului de învătământ romanesc.

În acest scop, prevederile Ordonantei Guvernului nr. 62/1999 privind înfiintarea Unitătii Executive pentru Finantarea învătământului Superior si a Cercetării Stiintifice Universitare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 150/2000, trebuie modificate după cum urmează, luând în considerare că cele expuse mai sus constituie situatii extraordinare ce vizează realizarea cu maximă eficientă a obiectivelor si indicatorilor de performantă ai PNII, ca principal instrument de implementare a Strategiei nationale în domeniul cercetării-dezvoltării si inovării pentru perioada 2007-2013.

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Ordonanta Guvernului nr. 62/1999 privind înfiintarea Unitătii Executive pentru Finantarea învătământului Superior si a Cercetării Stiintifice Universitare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 405 din 26 august 1999, aprobată cu modificări prin Legea nr. 150/2000, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) Se aprobă înfiintarea Unitătii Executive pentru Finantarea învătământului Superior si a Cercetării Stiintifice Universitare ca institutie publică cu personalitate juridică, organ de specialitate al Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului.”

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - Unitatea Executivă pentru Finantarea învătământului Superior si a Cercetării Stiintifice Universitare desfăsoară, în principal, activităti privind finantarea cercetării stiintifice, dezvoltării tehnologice si inovării, precum si finantarea învătământului superior si are rolul de a asigura activitătile tehnice de specialitate ale Consiliului National pentru Finantarea învătământului Superior si Consiliului National al Cercetării Stiintifice din învătământul Superior.”

3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - Unitatea Executivă pentru Finantarea învătământului Superior si a Cercetării Stiintifice Universitare asigură:

a) activitatea executivă a Consiliului National pentru Finantarea învătământului Superior si a Consiliului National al Cercetării Stiintifice din învătământul Superior privind alocarea resurselor financiare de la bugetul de stat si din alte venituri pentru învătământul superior si cercetarea stiintifică din universităti;

b) conducerea de programe descentralizate de cercetare stiintifică, dezvoltare tehnologică si inovare, inclusiv de programe din Planul national de cercetare, dezvoltare si inovare pentru perioada 2007-2013 (PNII), cu finantare de la bugetul de stat sau din alte surse;

c) conducerea, implementarea, monitorizarea si evaluarea de programe si proiecte de dezvoltare institutională si de sistem, precum si de programe si proiecte de cercetare stiintifică, cu finantare natională sau internatională;

d) desfăsurarea de activităti de cercetare, realizarea de studii necesare evaluării rezultatelor stiintifice, monitorizare si studii de impact;

e) coordonarea realizării de studii prospective pentru fundamentarea politicilor pe termen mediu si lung în stiintă si tehnologie, precum si în învătământul superior;

f) administrarea si gestionarea resurselor destinate activitătilor Consiliului National pentru Finantarea învătământului Superior si ale Consiliului National al Cercetării Stiintifice din învătământul Superior, în conformitate cu deciziile celor două consilii, în conditiile legii.”

4. La articolul 5, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) Numărul maxim de posturi cu finantare de la bugetul de stat aprobat pentru Unitatea Executivă pentru Finantarea învătământului Superior si Cercetării Stiintifice Universitare este de 42, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului pentru institutiile din subordine finantate integral de la bugetul de stat.”

5. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - (1) Finantarea Unitătii Executive pentru Finantarea învătământului Superior si Cercetării Stiintifice Universitare se asigură de la bugetul de stat.

(2) Pentru realizarea de programe si proiecte cu finantare internă sau internatională si pentru activităti de evaluare executate la cererea unor institutii din România sau din străinătate se pot organiza activităti finantate integral din venituri proprii, inclusiv unităti interne de management pentru programe/proiecte specifice, cu avizul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului.

(3) Cheltuielile curente si de capital care se efectuează pentru realizarea activitătilor prevăzute la alin. (2) se finantează integral din venituri proprii, constituite din:

a) tarife de conducere si administrare a programelor de cercetare;

b) tarife din participarea la programe si proiecte specifice, finantate din surse interne si internationale;

c) tarife pentru activitătile de evaluare executate la cererea unor institutii din România sau din străinătate, ale căror cuantumuri se stabilesc de Consiliul National pentru Finantarea învătământului Superior si de Consiliul National al Cercetării Stiintifice din învătământul Superior si se aprobă prin ordin al ministrului educatiei cercetării si tineretului;

d) alte venituri realizate în conditiile legii.

(4) Bugetul de venituri si cheltuieli pentru activitătile finantate integral din venituri proprii, prevăzute la alin. (2), se întocmeste si se aprobă odată cu bugetul Unitătii Executive pentru Finantarea învătământului Superior si Cercetării Stiintifice Universitare. Excedentul anual rezultat din executia bugetului de venituri si cheltuieli se reportează în anul următor cu aceeasi destinatie.”

Art. II. - Ordonanta Guvernului nr. 62/1999 privind înfiintarea Unitătii Executive pentru Finantarea învătământului Superior si a Cercetării Stiintifice Universitare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 405 din 26 august 1999, aprobată cu modificări prin Legea nr. 150/2000, precum si cu modificările aduse prin prezenta ordonantă de urgentă, se va republica după aprobarea acesteia prin lege de către Parlament, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Cristian Mihai Adomnitei

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Mariana Câmpeanu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 1 octombrie 2008.

Nr. 124.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind modificarea si completarea unor acte normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul drepturilor acordate din bugetul asigurărilor pentru somaj si nivelul salariului de bază minim brut pe tară si al stabilirii măsurilor de aplicare a unor regulamente comunitare

 

În vederea respectării Acordului tripartit semnat la 25 iulie 2008 de Guvernul României, confederatiile sindicale si cele patronale reprezentative, care prevede la pct. II adoptarea de măsuri imediate pentru realizarea interventiilor legislative asupra actelor normative, care să cuprindă dispozitii de eliminare a legăturilor dintre nivelul salariului de bază minim brut pe tară si drepturile de asigurări si de asistentă socială,

tinând cont de necesitatea urgentării stabilirii elementelor de fundamentare a bugetului asigurărilor pentru somaj pentru anul 2009, proiect de buget care trebuie prezentat Guvernului în cursul lunii septembrie 2008,

pentru respectarea regulamentelor comunitare, precum si a observatiilor formulate de Consiliul Concurentei în legătură cu încadrarea unor măsuri de stimulare a ocupării fortei de muncă în categoria ajutoarelor de stat, precum si pentru reglementarea unor situatii apărute în aplicarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, cu modificările si completările ulterioare,

tinând cont că toate aceste aspecte vizează interesul public si constituie o situatie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune elaborarea, în regim de urgentă, a unui act normativ prin care să se reglementeze un alt mod de stabilire a diferitelor drepturi ce se acordă în prezent, care să nu aibă la bază salariul de bază minim brut pe tară, fapt ce ar conduce la eliminarea presiunilor suplimentare pe constructia bugetară.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 6 februarie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 5 punctul IV, litera c) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,c) nu are loc de muncă, nu realizează venituri sau realizează, din activităti autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referintă al asigurărilor pentru somaj si stimulării ocupării fortei de muncă, în vigoare;”.

2. La articolul 5, după punctul VIII se introduce un nou punct, punctul IX, cu următorul cuprins:

„IX. Indicatorul social de referintă al asigurărilor pentru somaj si stimulării ocupării fortei de muncă, denumit în continuare indicator social de referintă, reprezintă unitatea exprimată în lei la nivelul căreia se raportează prestatiile bănesti, cu exceptia indemnizatiei de somaj, suportate din bugetul asigurărilor pentru somaj, acordate atât în vederea asigurării protectiei persoanelor în cadrul sistemului asigurărilor pentru somaj, cât si în vederea stimulării anumitor categorii de persoane pentru a se încadra în muncă, precum si a angajatorilor pentru a încadra în muncă persoane în căutarea unui loc de muncă.”

3. La articolul 17 alineatul (1), literele a) si f) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,a) le-au încetat raporturile de muncă din motive neimputabile lor;

f) au încheiat contract de asigurare pentru somaj si nu realizează venituri sau realizează, din activităti autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referintă, în vigoare;”.

4. La articolul 19, litera d) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,d) soldatii si gradatii voluntari;”.

5. La articolul 33 alineatul (1), litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,a) plata indemnizatiilor de somaj, precum si a prestatiilor de somaj aferente drepturilor stabilite de institutia competentă în materie de somaj din alt stat membru al Uniunii Europene, la a cărei legislatie este supus somerul, acordate de Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă în numele si pe cheltuiala acestei institutii competente;”.

6. După articolul 33 se introduce un nou articol, articolul 331, cu următorul cuprins:

„Art. 331. - Valoarea indicatorului social de referintă este de 500 lei.”

7. La articolul 34 alineatul (1), litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,b) nu realizează venituri sau realizează, din activităti autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referintă, în vigoare;”.

8. La articolul 34 alineatul (3), litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,b) nu realizează venituri sau realizează, din activităti autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referintă, în vigoare;”.

9. La articolul 37, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) si (5), cu următorul cuprins:

„(4) Indemnizatiile de somaj aferente drepturilor prevăzute la alin. (2) pot fi mentinute în plată în alte state membre ale Uniunii Europene, în conditiile dispozitiilor referitoare la prestatia de somaj, prevăzute de reglementările comunitare cu privire la aplicarea regimurilor de securitate socială a salariatilor, lucrătorilor independenti si membrilor familiilor acestora care se deplasează în interiorul Comunitătii Europene, precum si ale măsurilor adoptate, potrivit legii, în aplicarea acestor reglementări comunitare.

(5) Prestatiile de somaj aferente drepturilor stabilite de institutiile competente în materie de somaj din alte state membre ale Uniunii Europene pot fi mentinute în plată în România, în conditiile dispozitiilor referitoare la prestatia de somaj, prevăzute de reglementările comunitare cu privire la aplicarea regimurilor de securitate socială a salariatilor, lucrătorilor independenti si membrilor familiilor acestora care se deplasează în interiorul Comunitătii Europene, precum si ale măsurilor adoptate, potrivit legii, în aplicarea acestor reglementări comunitare.”

10. La articolul 38 alineatul (1), litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,a) încetării raporturilor de muncă;”.

11. La articolul 44, literele b), c) si k) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,b) la data când realizează, din activităti autorizate potrivit legii, venituri lunare mai mari decât valoarea indicatorului social de referintă, în vigoare;

c) la 90 de zile de la data emiterii autorizatiei de functionare pentru a desfăsura activităti independente sau a certificatului de înmatriculare, conform legii, dacă realizează venituri lunare mai mari decât valoarea indicatorului social de referintă, în vigoare;

k) la expirarea termenelor prevăzute la art. 45 alin. (2), (3) si (31);”.

12. La articolul 45 alineatul (1), litera d) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,d) la data plecării din tară pe o perioadă mai mică de 3 luni, la cererea persoanei, precum si, după caz, la data obtinerii autorizării pentru mentinerea plătii indemnizatiei de somaj, la cererea persoanei care se deplasează în interiorul Comunitătii Europene si al Spatiului Economic European pentru a căuta un loc de muncă si doreste să îsi mentină plata indemnizatiei de somaj;”.

13. La articolul 45, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Repunerea în plată, după suspendarea în conditiile alin. (1) lit. b), c) si e)-i), se face de la data depunerii cererii beneficiarului, dar nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data încetării situatiei care a condus la suspendare.”

14. La articolul 45, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31) cu următorul cuprins:

„(31) Repunerea în plată, după suspendarea în conditiile alin. (1) lit. d), se face de la data depunerii cererii beneficiarului, dar nu mai târziu de 3 luni de la data suspendării în conditiile alin. (1) lit. d).”

15. Articolul 47 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 47. - (1) Sumele acordate în mod necuvenit din bugetul asigurărilor pentru somaj, precum si orice alte debite constituite la bugetul asigurărilor pentru somaj, altele decât cele provenind din contributii, se recuperează pe baza deciziilor emise de agentiile pentru ocuparea fortei de muncă sau, după caz, de centrele regionale de formare profesională a adultilor, care constituie titluri executorii.

(2) Sumele prevăzute la alin. (1) se recuperează de la beneficiari în termenul general de prescriptie legal.

(3) Sumele rămase nerecuperate de la beneficiarii decedati nu se mai urmăresc.”

16. La articolul 481, alineatele (4), (5) si (6) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(4) Angajatorii sunt obligati să mentină raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor Darticioante la oroaramul de pregătire profesională, pentru care s-a acordat suma prevăzută la alin. (1), cel putin un an de la data acordării sumei.

(5) Angajatorii care încetează raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor prevăzute la alin. (4) anterior termenului de un an sunt obligati să restituie, în totalitate, agentiilor pentru ocuparea fortei de muncă subventia acordată pentru fiecare persoană, plus dobânda de referintă a Băncii Nationale a României, în vigoare la data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu, dacă încetarea acestora a avut loc din motivele prevăzute la art. 83 alin. (2), si nu mai pot beneficia de prevederile alin. (1) o perioadă de 2 ani de la data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu ale persoanelor respective.

(6) Procedura si modul de acordare a sumei prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin acte normative elaborate în aplicarea prezentei legi.”

17. La articolul 481, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:

„(7) Suma prevăzută la alin. (1) se acordă din bugetul asigurărilor pentru somaj, cu respectarea reglementărilor aplicabile în domeniul ajutorului de stat pentru formare.”

18. La articolul 66, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 66. - (1) Persoanele prevăzute la art. 16 lit. a), b), d), e) si f), precum si persoanele care desfăsoară activităti în mediul rural si nu realizează venituri lunare sau realizează venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referintă în vigoare si care sunt înregistrate la agentiile pentru ocuparea fortei de muncă beneficiază, în mod gratuit, de servicii de formare profesională.”

19. La articolul 66, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(5) Persoanele care beneficiază de servicii de formare profesională gratuite si se încadrează în muncă, potrivit legii, pot beneficia în continuare, până la finalizarea programului de formare profesională început, de serviciile de formare profesională gratuite la care aveau dreptul dacă nu s-ar fi angajat.”

20. La articolul 731, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 731. - (1) Absolventii institutiilor de învătământ si absolventii scolilor speciale, în vârstă de minimum 16 ani, înregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de muncă, în situatia în care se angajează cu program normal de lucru, pentru o perioadă mai mare de 12 luni, beneficiază, din bugetul asigurărilor pentru somaj, de o primă de încadrare egală cu valoarea indicatorului social de referintă în vigoare la data încadrării.”

21. Articolul 74 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 74. - Persoanele care în perioada în care beneficiază de indemnizatie de somaj se încadrează, potrivit legii, într-o localitate situată la o distantă mai mare de 50 km de localitatea în care îsi au domiciliul stabil, beneficiază de o primă de încadrare acordată din bugetul asigurărilor pentru somaj egală cu de două ori valoarea indicatorului social de referintă în vigoare la data acordării.”

22. Articolul 75 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 75. - Persoanele care în perioada în care beneficiază de indemnizatie de somaj se încadrează, potrivit legii, într-o altă localitate si, ca urmare a acestui fapt, îsi schimbă domiciliul primesc o primă de instalare, acordată din bugetul asigurărilor pentru somaj, egală cu de sapte ori valoarea indicatorului social de referintă în vigoare la data instalării.”

23. La articolul 79, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Cuantumul lunar al subventiei acordate pentru fiecare persoană încadrată cu contract individual de muncă din rândul somerilor este:

a) în perioada 1 aprilie-31 octombrie, 70% din valoarea indicatorului social de referintă;

b) în perioada 1 noiembrie-31 martie, valoarea indicatorului social de referintă, la care se adaugă contributiile de asigurări sociale datorate de angajatori, aferente acestuia.”

24. La articolul 79, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) si (4), cu următorul cuprins:

„(3) Subventiile prevăzute la art. 78 se acordă angajatorilor, inclusiv societătilor comerciale si regiilor autonome de interes local sau judetean, din bugetul asigurărilor pentru somaj, cu respectarea reglementărilor aplicabile în domeniul ajutorului de minimis.

(4) Prevederile alin. (3) referitoare la respectarea reglementărilor aplicabile în domeniul ajutorului de minimis nu se aplică în situatia în care subventiile prevăzute la art. 78 din lege se acordă autoritătilor administratiei publice locale.”

25. La articolul 80, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 80. - (1) Angajatorii care încadrează în muncă pe durată nedeterminată absolventi ai unor institutii de învătământ sunt scutiti, pe o perioadă de 12 luni, de plata contributiei datorate la bugetul asigurărilor pentru somaj, aferentă absolventilor încadrati, si primesc lunar, pe această perioadă, pentru fiecare absolvent:

a) o sumă egală cu valoarea indicatorului social de referintă în vigoare la data încadrării în muncă, pentru absolventii ciclului inferior al liceului sau ai scolilor de arte si meserii;

b) o sumă egală cu de 1,2 ori valoarea indicatorului social de referintă în vigoare la data încadrării în muncă, pentru absolventii de învătământ secundar superior sau învătământ postliceal;

c) o sumă egală cu de 1,5 ori valoarea indicatorului social de referintă în vigoare la data încadrării în muncă, pentru absolventii de învătământ superior.”

26. La articolul 83 alineatul (2), literele a) si b) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,a) încetarea raportului de muncă în temeiul art. 55 lit. b), art. 56 lit. e) si f) si art. 65 din Legea nr. 53/2003, cu modificările si completările ulterioare;

b) încetarea raportului de serviciu în temeiul art. 97 lit. b), art. 98 alin. (1) lit. e) si art. 99 alin. (1) lit. a)-c) din Legea nr. 188/1999, republicată.”

27. La articolul 85, alineatele (1), (2) si (5) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 85. - (1) Angajatorii care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată someri în vârstă de peste 45 de ani sau someri care sunt părinti unici sustinători ai familiilor monoparentale sunt scutiti, pe o perioadă de 12 luni, de plata contributiei datorate la bugetul asigurărilor pentru somaj, aferentă persoanelor încadrate din aceste categorii, si primesc lunar, pe această perioadă, pentru fiecare persoană angajată din aceste categorii, o sumă egală cu valoarea indicatorului social de referintă în vigoare, cu obligatia mentinerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel putin 2 ani.

(2) De facilitătile prevăzute la alin. (1), cu exceptia scutirii de la plata contributiei la bugetul asigurărilor pentru somaj, datorată de angajator pentru persoanele respective, beneficiază si angajatorii care, în raport cu numărul de angajati, si-au îndeplinit obligatia, potrivit legii, de a încadra în muncă persoane cu handicap, precum si angajatorii care nu au această obligatie legală, dacă încadrează în muncă pe durată nedeterminată persoane cu handicap si le mentin raporturile de muncă sau de serviciu cel putin 2 ani.

(5) Angajatorii care încadrează în muncă, potrivit legii, someri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc, conform legii, conditiile pentru a solicita pensia anticipată partială sau de acordare a pensiei pentru limită de vârstă, dacă nu îndeplinesc conditiile de a solicita pensia anticipată partială, beneficiază lunar, pe perioada angajării, până la data îndeplinirii conditiilor respective, de o sumă egală cu valoarea indicatorului social de referintă în vigoare, acordată din bugetul asigurărilor pentru somaj.”

28. La articolul 85, alineatul (3) se abrogă.

29. La articolul 862, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Creditele în conditii avantajoase si fondurile nerambursabile se acordă din bugetul asigurărilor pentru somaj, cu respectarea reglementărilor aplicabile în domeniul ajutorului de minimis.”

30. Articolul 94 se abrogă.

31. La articolul 95 se introduc două noi alineate, alineatele (2) si (3), cu următorul cuprins:

„(2) Măsurile de sprijin de natura ajutorului de stat, în sensul art. 87 alin. (1) din Tratatul de instituire a Comunitătii Europene, prevăzute în prezenta lege, se vor acorda în conformitate cu dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 137/2007.

(3) Acordarea facilitătilor de natura ajutorului de stat sau ajutorului de minimis, prevăzute de prezenta lege, se face în baza schemelor de ajutor de stat ori schemelor de ajutor de minimis, elaborate cu respectarea reglementărilor în domeniu, instituite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă.”

32. La articolul 99, litera h) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,h) stabileste indicatorii de performantă managerială si nivelul acestora, în baza cărora se încheie, anual, contractul de performantă managerială cu Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă;”.

33. Articolul 101 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 101. - Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă prezintă Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse rapoarte trimestriale si anuale privind executarea bugetului asigurărilor pentru somaj si realizarea indicatorilor de performantă managerială stabiliti prin contractul anual de performantă managerială.”

34. La articolul 113, după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins:

,,j) neeliberarea de către angajator, persoanelor cărora le încetează raporturile de muncă sau de serviciu, a documentelor prevăzute de legislatia în vigoare, necesare pentru certificarea

stagiului de cotizare realizat în sistemul asigurărilor pentru somaj si stabilirea dreptului la indemnizatie de somaj.”

35. Articolul 114 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 114. - (1) Contraventiile prevăzute la art. 113 se sanctionează după cum urmează:

a) cele prevăzute la lit. a), b), f), h) si j), cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei;

b) cele prevăzute la lit. c), e), g) si i), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

(2) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), această posibilitate fiind expres mentionată în procesul-verbal.”

36. Articolul 127 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 127. - (1) Indemnizatia de somaj se reactualizează ori de câte ori se modifică salariul de bază minim brut pe tară garantat în plată.

(2) Drepturile stabilite prin prezenta lege, cu exceptia celor prevăzute la alin. (1), art. 72-75 si art. 80 se reactualizează ori de câte ori se modifică valoarea indicatorului social de referintă.

(3) Valoarea indicatorului social de referintă se modifică prin hotărâre a Guvernului, în functie de indicele de crestere a preturilor de consum prognozat an/an anterior.”

Art. II. - (1) Persoanele ale căror drepturi au fost stabilite înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă beneficiază de drepturile prevăzute de lege, pe durata si în conditiile stabilite initial.

(2) De conditiile prevăzute la alin. (1) beneficiază si persoanele cărora le-au fost suspendate drepturile înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă si care au fost repuse în plată după această dată.

Art. III. - Articolul 1 din Legea nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor si studentilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 217 din 30 martie 2007, se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 1. - Angajatorul care încadrează în muncă elevi si studenti pe perioada vacantelor beneficiază, pentru fiecare elev si student, de un stimulent financiar lunar egal cu 50% din valoarea indicatorului social de referintă al asigurărilor pentru somaj si stimulării ocupării fortei de muncă în vigoare, prevăzut de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, cu modificările si completările ulterioare.”

Art. IV. - Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 907 din 11 octombrie 2005, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 13, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Prin derogare de la prevederile Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adultilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, pot fi autorizati pentru a încadra în muncă ucenici si angajatorii care nu au prevăzut în statut sau, după caz, în autorizatia pentru desfăsurarea unor activităti independente activităti de formare profesională.”

2. La articolul 17, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 17. - (1) Angajatorii care încadrează în muncă persoane în baza unui contract de ucenicie la locul de muncă, conform prezentei legi, primesc lunar, la cerere, din bugetul asigurărilor pentru somaj, pe perioada derulării contractului de ucenicie, pentru fiecare persoană:

a) o sumă egală cu 50% din valoarea indicatorului social de referintă al asigurărilor pentru somaj si stimulării ocupării fortei de muncă în vigoare, prevăzut de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, cu modificările si completările ulterioare;

b) o sumă egală cu contravaloarea lunară a serviciilor de instruire teoretică a ucenicului, fără a putea depăsi 20% din valoarea indicatorului social de referintă al asigurărilor pentru somaj si stimulării ocupării fortei de muncă în vigoare, prevăzut de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, cu modificările si completările ulterioare.”

3. Articolul 20 se abrogă.

Art. V. - (1) Până la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse va supune spre aprobare, prin hotărâre a Guvernului, modificarea în mod corespunzător a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Până la data prevăzută la alin. (1), Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse va supune spre aprobare, prin hotărâre a Guvernului, modificarea în mod corespunzător a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor si studentilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 726/2007.

(3) Până la data prevăzută la alin. (1), Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse va supune spre aprobare, prin hotărâre a Guvernului, modificarea în mod corespunzător a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 234/2006, cu modificările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Mariana Câmpeanu

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 8 octombrie 2008.

Nr. 126.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea cetăteniei române unor persoane

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, precum si al art. II alin. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 87/2007 pentru modificarea Legii cetăteniei române nr. 21/1991, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 70/2008,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se acordă cetătenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul justitiei,

Sorin Stănescu,

secretar de stat

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

 

Bucuresti, 8 octombrie 2008.

Nr. 1.246.

 

ANEXĂ

 

LISTA

persoanelor pentru care comisia a avizat favorabil cererea de acordare a cetăteniei române în temeiul art. 8 din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare

 

            1. Korobka Oksana, fiica lui Nicolae si Ludmila, cetătean ucrainean, născută la data de 3 mai 1977 în localitatea Zburievka, Ucraina, cu domiciliul actual în Bucuresti, aleea Cricovul Sărat nr. 3, bl.14, ap. 38, sectorul 4. (Dosar nr. 94/A/2007)

            2. Huwidi Moh'd, fiul lui Abdalla si Eideh, cetătean iordanian, născut la data de 7 martie 1966 în localitatea Salt, Iordania, cu domiciliul actual în Bucuresti, Calea Dorobantilor nr. 172, bl. 16, sc. B, et. 3, ap. 96, sectorul 1. (Dosar nr. 3.771/A/2004)

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe concesionate Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A., Sucursala de Transport Timisoara, Sucursala de Transport Bucuresti si Sucursala de Transport Bacău

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a mijloacelor fixe aflate în concesiunea Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A., Sucursala de Transport Timisoara, amplasate în Statia electrică de sistem 220/110 kV Hăsdat, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1. Art. 2. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a mijloacelor fixe aflate în concesiunea Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A., Sucursala de Transport Bucuresti, amplasate în Statia electrică de sistem 400 kV Gura lalomitei, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a mijloacelor fixe aflate în concesiunea Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A., Sucursala de Transport Bacău, amplasate în Statia electrică de sistem 220 kV Bacău Sud, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 4. - Trecerea în domeniul privat al statului se face în vederea scoaterii din functiune si valorificării, în conditiile legii, a mijloacelor fixe prevăzute la art. 1-3.

Art. 5. - Compania Natională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A. va efectua operatiunile prevăzute la art. 4.

Art. 6. - Anexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

Art. 7. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 8 octombrie 2008.

Nr. 1.247.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a mijloacelor fixe care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, aflate în concesiunea Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A., Sucursala de Transport Timisoara

 

 

 

Nr. de identificare la

Ministerul Economiei

si Finantelor

Codul de clasificare

Denumirea mijloacelor fixe

Nr. de inventar

Valoarea de inventar (lei)

Valoarea de inventar în domeniul public (lei)

Valoarea rămasă de amortizat, trecută în  domeniul privat conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 164/2005 (lei)

62193 – Statia 220/110 kV Hăsdat

8.14

Bobină de blocaj tip RZ 200A a celulei LEA220 kV Pestis

2000052

4.224

4.224

0

8.14

Echipament TIF celule LEA220 kV Pestis

2000325

11.799

11.799

0

TOTAL:

 

16.023

16.023

0

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a mijloacelor fixe care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, aflate în concesiunea Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A., Sucursala de Transport Bucuresti

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. de identificare la

Ministerul Economiei

si Finantelor

Codul de clasificare

Denumirea mijloacelor fixe

Nr. de inventar

Valoarea de inventar (lei)

Valoarea de inventar în domeniul public (lei)

Valoarea rămasă de amortizat, trecută în domeniul privat conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 164/2005 (lei)

62166 - Statia 400 kV Gura lalomitei

8.14

Celula 400 kV Lacul Sărat

301994

79.431

79.431

0

8.14

Celula 400 kV Cernavodă 1

301995

181.647

181.647

0

8.14

Celula 400 kV Cernavodă 2

338039

177.523

177.523

0

8.14

Celula 400 kV Bucuresti Sud

339253

78.204

78.204

0

8.14

Telefonie de înaltă frecventă TIF ESB 300 Lacul Sărat

442561

203

203

0

8.14

TIF LEA400 kV Bucuresti Sud

442562

374

374

0

8.14

Echipament de telecomunicatii Statia Gura lalomitei

701393

352

352

0

TOTAL:

 

517.734

517.734

0

 

ANEXA Nr. 3

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a mijloacelor fixe care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, aflate în concesiunea Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A., Sucursala de Transport Bacău

 

 

Nr. de identificare la

Ministerul Economiei

si Finantelor

Codul de clasificare

Denumirea mijloacelor fixe

Nr. de inventar

Valoarea de inventar (lei)

Valoarea de inventar în domeniul public (lei)

Valoarea rămasă de amortizat, trecută în domeniul privat conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 164/2005 (lei)

62144 - Statia 220 kV Bacău Sud

8.14

Celule 400 kV Statia Bacău Sud - Gutinas + Roman Nord

206142

1.794.739

1.794.739

0

TOTAL:

 

1.794.739

1.794.739

0

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unei suprafete de teren, parte dintr-un imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării în administrarea Ministerului Culturii si Cultelor, pentru folosinta Parohiei „Sfânta Treime” Tulcea

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă transmiterea unei suprafete de teren, parte dintr-un imobil, aflat în domeniul public al statului, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Apărării în administrarea Ministerului Culturii si Cultelor, pentru folosinta Parohiei „Sfânta Treime” Tulcea.

(2) Terenul prevăzut la alin. (1), dat în folosinta parohiei, este destinat construirii unor clădiri cu functionalitate religioasă si socială.

Art. 2. - Predarea-primirea imobilului transmis potrivit prevederilor art. 1 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul apărării,

Teodor Viorel Melescanu

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian Iorgulescu

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

László Borbély

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 8 octombrie 2008.

Nr. 1.248.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale terenului, parte dintr-un imobil, care se transmite din administrarea Ministerului Apărării în administrarea Ministerului Culturii si Cultelor, pentru Parohia „Sfânta Treime” Tulcea

 

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridică de la

care se transmite

imobilul

Persoana juridică la

care se transmite

imobilul

Codul de clasificare din

inventarul bunurilor aflate în administrarea

Ministerului Apărării, care

alcătuiesc domeniul

public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Str. luliu Maniu, nr. 53-55 (fostă Str. 30 Decembrie nr. 53),

municipiul Tulcea,

judetul Tulcea

Statul român,

Ministerul Apărării

Municipiul Tulcea,

Ministerul Culturii si Cultelor

- imobil 397

- cod 8.29.09

- nr. M.F.107.203

Suprafata totală a terenului = 1.076 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării în domeniul public al orasului Ineu si în administrarea Consiliului Local al Orasului Ineu, judetul Arad

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă transmiterea unor imobile, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării în domeniul public al orasului Ineu si în administrarea Consiliului Local al Orasului Ineu, judetul Arad.

(2) După preluare, imobilele vor fi utilizate pentru desfăsurarea de activităti de utilitate publică locale: socioeconomice, locative, de învătământ, culturale etc.

Art. 2. - Predarea-primirea imobilelor transmise potrivit prevederilor art. 1 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul apărării,

Teodor Viorel Melescanu

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

László Borbély

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 8 octombrie 2008.

Nr. 1.254.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor care se transmit din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării în domeniul public al orasului Ineu si în administrarea Consiliului Local al Orasului Ineu, judetul Arad

 

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite

imobilul

Persoana juridică la care se transmite

imobilul

Codul de clasificare din inventarul bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării, care alcătuiesc

domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Orasul Ineu,

str. Mihai Eminescu nr. 1,

judetul Arad

Statul român,

Ministerul Apărării

Orasul Ineu,

Consiliul Local al Orasului Ineu, judetul Arad

- imobil 811

- cod 8.29.09

- nr. M.F.103 505

- suprafata construită = 24.970,96 m2

- suprafata desfăsurată = 33.341,96 m2

- suprafata totală a terenului, inclusiv constructiile = 240.681 m2

Orasul Ineu,

Str. Narciselor, (fostă Str. Dunării),

judetul Arad

Statul român,

Ministerul Apărării

Orasul Ineu,

Consiliul Local al Orasului Ineu, judetul Arad

- imobil 911

- cod 8.29.09

- nr. M.F.103 506

- suprafata construită = 615 m2

- suprafata desfăsurată = 2.123 m2

- suprafata totală a terenului, inclusiv constructiile = 8.883 m2

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ

SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 145/2007 privind aprobarea Normei pentru siguranta alimentelor care stabileste conditiile în care se derulează operatiunile de import-export si comert intracomunitar de produse alimentare de origine nonanimală supuse supravegherii si controlului pentru siguranta alimentelor

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 38.076 din 14 august 2008, întocmit de Directia generală siguranta alimentelor,

în temeiul art. 15 alin. (2) si (3) din Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului nr. 882/2004/CE privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformitătii cu legislatia privind hrana pentru animale si produsele alimentare si cu normele de sănătate animală si de bunăstare a animalelor,

în baza art. 5 alin. (5) si a art. 12 si 13 din Legea nr. 150/2004 privind siguranta alimentelor si a hranei pentru animale, republicată, care reprezintă transpunerea în legislatia natională a prevederilor din Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului nr. 178/2002/CE,

în temeiul prevederilor art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 145/2007 privind aprobarea Normei pentru siguranta alimentelor care stabileste conditiile în care se derulează operatiunile de import-export si comert intracomunitar de produse alimentare de origine nonanimală supuse supravegherii si controlului pentru siguranta alimentelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 440 din 29 iunie 2007, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Titlul ordinului se modifică si va avea următorul cuprins:

“ORDIN

privind aprobarea Normei pentru siguranta alimentelor care stabileste conditiile în care se derulează operatiunile de import-export, tranzit si comert intracomunitar de produse alimentare de origine nonanimală supuse supravegherii si controlului pentru siguranta alimentelor”

2. La articolul 1 din Norma pentru siguranta alimentelor, după litera p) se introduc două noi litere, literele q) si r), care vor avea următorul cuprins:

,,q) tranzit- reprezintă totalitatea operatiunilor prin care un transport de produse alimentare de origine nonanimală supuse supravegherii si controlului pentru siguranta alimentelor, provenind dintr-o tară tertă, traversează teritoriul României, având ca destinatie finală o altă tară tertă;

r) document de înregistrare pentru siguranta alimentelor - documentul emis de directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, pentru activitătile din unitătile supuse înregistrării în conformitate cu legislatia în vigoare.”

3. La articolul 4 din Norma pentru siguranta alimentelor, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (6) si (7), care vor avea următorul cuprins:

„(6) Importatorul are obligatia de a prezenta inspectorilor autoritătii sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor documentele care însotesc transporturile de produse alimentare de origine nonanimală în original, precum certificate de sănătate, buletine de analiză si alte documente care să ateste că produsele sunt în conformitate cu legislatia comunitară din domeniul sigurantei alimentelor.

(7) Importatorul are obligatia de a prezenta inspectorilor autoritătii sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor din posturile de inspectie la frontieră documentul de înregistrare pentru siguranta alimentelor pentru activitătile de depozitare a produselor alimentare de origine nonanimală.”

4. La articolul 5 din Norma pentru siguranta alimentelor, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), care va avea următorul cuprins:

„(4) Produsele alimentare de origine nonanimală care provin din tări terte si sunt introduse pe teritoriul României prin postă, curierat rapid, se supun controlului oficial conform prevederilor prezentului ordin.”

5. La articolul 9 alineatul (3) din Norma pentru siguranta alimentelor, litera d) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,d) înregistrează si îndosariază copiile documentelor care însotesc fiecare transport de produse alimentare de origine nonanimală, prezentate în original de către operatorul economic.”

6. La articolul 9 din Norma pentru siguranta alimentelor, alineatul (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(4) în cazul transporturilor mai mari de 100 tone, inspectorii prevăzuti la alin. (1) informează sosirea transporturilor si solicită avizul la importul produselor de origine nonanimală din partea directorului executiv adjunct responsabil cu siguranta alimentelor din cadrul directiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti de pe raza căreia se află postul de inspectie la frontieră.”

7. La articolul 12 din Norma pentru siguranta alimentelor, litera c) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,c) să înregistreze si să îndosarieze copiile documentelor care însotesc fiecare transport de produse alimentare de origine nonanimală, prezentate în original de către operatorul economic.”

8. Titlul capitolului IV din Norma pentru siguranta alimentelor se modifică si va avea următorul cuprins:

„Atributiile si responsabilitătile inspectorilor autoritătii sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind importul, exportul, tranzitul si comertul intracomunitar de produse alimentare de origine nonanimală”

9. La capitolul IV din Norma pentru siguranta alimentelor, după sectiunea a 3-a se introduce o nouă sectiune, sectiunea a 4-a, care va avea următorul cuprins:

„SECTIUNEA a 4-a

Tranzit

Art. 15. - Inspectorii autoritătii sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor din posturile de inspectie la frontieră au obligatia ca la tranzitul produselor alimentare de origine nonanimală efectuat prin posturile de inspectie la frontieră să înregistreze separat fiecare transport de produse alimentare de origine nonanimală si să îndosarieze copiile documentelor care însotesc transporturile de produse alimentare de origine nonanimală în tranzit, conform prevederilor legale.”

10. La articolul 16 din Norma pentru siguranta alimentelor, alineatele (2) si (3) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(2) În situatia în care se constată că un transport de produse alimentare de origine nonanimală supus supravegherii si controlului privind siguranta alimentelor, ca urmare a inspectiei efectuate la postul de inspectie la frontieră sau la depozitul de destinatie, nu îndeplineste conditiile pentru siguranta alimentelor la import, operatorul economic trebuie să ia măsurile necesare pentru distrugerea, returnarea sau, după caz, retragerea produselor neconforme si să suporte costurile aferente.

(3) În situatia prevăzută la alin. (2), operatorul economic trebuie să prezinte inspectorilor prevăzuti la art. 10 dovada că măsurile pentru distrugerea, returnarea sau, după caz, retragerea produselor neconforme au fost luate.”

11. La articolul 16 din Norma pentru siguranta alimentelor, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), care va avea următorul cuprins:

„(4) Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea disciplinară, civilă si penală a celor vinovati, conform prevederilor legale în vigoare.”

12. La Norma pentru siguranta alimentelor, anexa nr. 1 „Lista produselor alimentare de origine nonanimală supuse supravegherii la import” se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.

13. La Norma pentru siguranta alimentelor, anexa nr. 2 „Document intrare produse alimentare de origine nonanimală” se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la 30 de zile de la publicare.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Radu Roatis Chetan

 

Bucuresti, 22 septembrie 2008.

Nr. 80.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la Norma pentru siguranta alimentelor)

 

LISTA

produselor alimentare de origine nonanimală supuse supravegherii la import

 

Pozitia tarifară

a produselor

supravegheate

la import*

Denumirea produsului

Pozitia tarifară a produselor exceptate**

1

2

3

07.01

Cartofi în stare proaspătă sau refrigerată

0701.10.00

07.02

Tomate în stare proaspătă sau refrigerată

-

07.03

Ceapă, hasma, usturoi, praz si alte legume aliacee, în stare proaspătă sau refrigerată

0703 10 11

07.04

Varză, conopidă, varză creată, gulii si produse comestibile similare din genul Brassica, în stare proaspătă sau refrigerată

-

07.05

Salată verde (Lactuca sativa) si cicoare (Cichorium spp.), în stare proaspătă sau refrigerată

-

07.06

Morcovi, napi, sfeclă rosie pentru salată, barba-caprei, telina de rădăcină, ridichi si rădăcinoase comestibile similare, în stare proaspătă sau refrigerată

-

07.07

Castraveti si cornison, în stare proaspătă sau refrigerată

-

07.08

Legume cu păstaie, curătate sau nu de păstăi, în stare proaspătă sau refrigerată

-

07.09

Alte legume în stare proaspătă sau refrigerată

0709 60 91

0709 60 95

07.10

Legume nefierte sau fierte în apă sau în abur, congelat

-

07.11

Legume conservate provizoriu, de exemplu cu gaz sulfuros, în saramură, în apă sulfuroasă sau în alte solutii care asigură provizoriu conservarea lor, dar improprii consumului alimentar în această stare

 

07.12

Legume uscate, altele decât cu păstăi, chiar tăiate felii sau bucăti sau chiar sfărâmate sau pulverizate, dar nepreparate altfel

-

07.13

Legume cu păstăi uscate, curătate de păstăi, chiar decorticate sau sfărâmate

0713.10.10

0713.33.10

0713.50.00.10

0713.90.00.10

07.14

Rădăcini de manioc, de arorut sau de orchis, napi porcesti, batate si rădăcini si tuberculi similari, cu continut ridicat de amidon sau inulina, proaspete, refrigerate, congelate sau uscate, chiar tăiate în bucăti sau aglomerate sub formă de pelete; miez de sagotier

 

08.01

Nuci de cocos, nuci de Brazilia, nuci de caju, proaspete sau uscate, chiar decojite sau fără pielită

-

08.02

Alte fructe cu coajă, proaspete sau uscate, chiar decojite sau fără pielită

-

08.03

Banane, inclusiv din specia Musa paradisiaca (plantains), proaspete sau uscate

-

08.04

Curmale, smochine, ananas, avocado, guave, mango si mangustan, proaspete sau uscate

-

08.05

Citrice proaspete sau uscate

-

08.06

Struguri proaspeti sau uscati

-

08.07

Pepeni (inclusiv pepeni verzi) si Papaya, proaspeti

-

08.08

Mere, pere si gutui, proaspete

-

08.09

Caise, cirese, visine, piersici, inclusiv piersici fără puf si nectarine, prune si porumbe, proaspete

-

08.10

Alte fructe proaspete

-

08.11

Fructe fierte sau nu în apă sau în abur, congelate, chiar cu adaos de zahăr sau alti îndulcitori

-

08.12

Fructe conservate provizoriu, de exemplu cu ajutorul gazului sulfuros, în saramură, în apă sulfurată sau prin adăugare de alte substante care asigură provizoriu conservarea lor, dar improprii alimentatiei în această stare

 

08.13

Fructe uscate, altele decât cele de la pozitiile 08.01 până la 08.06; amestecuri de fructe uscate sau de fructe cu coajă de la acest capitol

-

08.14

Coji de citrice sau de pepeni (inclusiv pepeni verzi), proaspete, congelate, uscate, prezentate în apă sărată, sulfurate sau cu adaos de alte substante care asigură provizoriu conservarea lor

 

09.01

Cafea, chiar prăjită sau decafeinizată; coji si pelicule de cafea; înlocuitori de cafea continând cafea, indiferent de proportiile amestecului

-

09.02

Ceai, chiar aromatizat

-

09.03

Mate

-

09.04

Piper (din genul Piper); ardei din genul Capsicum sau din genul Pimenta, uscat sau măcinat sau pulverizat

-

09.05

Vanilie

-

09.06

Scortisoară si flori de scortisoară

-

 

1

2

3

09.07

Cuisoare (fructe întregi, cuisoare si codite)

-

09.08

Nucsoară, condiment din coajă uscată a nucsoarei si cardamom

-

09.09

Seminte de anason, de badian, de mărar, de coriandru, de chimen sau de chimion; bace de ienupăr

-

09.10

Ghimbir, sofran, curcuma, cimbru, frunze de dafin, curry si alte mirodenii

-

10.01

Grâu si meslin

1001.90.10

1001.90.91

10.02

Secară

 

10.03

Orz

1003.00.10

10.04

Ovăz

 

10.05

Porumb

1005.10

10.06

Orez

1006.10.10

10.08

Hriscă, mei, seminte de iarba-canarasului (Phalaris Canariensis); alte cereale

-

11.01

Făină de grâu sau de meslin

-

11.02

Făină de cereale, altele decât de grâu sau de meslin

-

11.03

Crupe, gris si aglomerate sub formă de pelete, din cereale

-

11.04

Boabe de cereale altfel prelucrate, de exemplu decojite, presate, sub formă de fulgi, lustruite, tăiate sau zdrobite, cu exceptia orezului de la pozitia 10.06; germeni de cereale, întregi, presati, sub formă de fulgi sau zdrobiti

 

11.05

Făină, gris, pudră, fulgi, granule si aglomerate sub formă de pelete, din cartofi

-

11.06

Făina, gris si pudră din legume cu păstaie uscate, de la pozitia 07.13, din Sago sau din rădăcini ori tuberculi de la pozitia 07.14 si din produsele de la capitolul 8

-

11.07

Malt chiar prăjit

-

11.08

Amidon si fecule; inulina

-

11.09

Gluten de grâu, chiar uscat

-

12.01

Boabe de soia, chiar sfărâmate

1201.00.10

12.02

Arahide, neprăjite si nici altfel preparate termic, chiar decorticate sau sfărâmate

1202.10.10

12.03

Copra

-

12.05

Seminte de rapită sau de rapită sălbatică, chiar sfărâmate

12.05 10 10

12.06

Seminte de floarea-soarelui, chiar sfărâmate

12.06.00.10

12.07

Alte fructe si seminte oleaginoase, chiar sfărâmate

12.07.20.10

12.07.40.10

12.07.50.10

12.07.91.10

12.07.99.15

12.08

Făină si gris din fructe si seminte oleaginoase, altele decât cele de mustar

-

12.10

Conuri de hamei, proaspete sau uscate, chiar sfărâmate, măcinate sau sub formă de pudră sau pelete; lupulina

-

12.12

Roscove, alge, sfeclă de zahăr si trestie de zahăr, proaspete, refrigerate, congelate sau uscate, chiar pulverizate; sâmburi si miez de sâmburi de fructe si alte produse vegetale (inclusiv rădăcini de cicoare neprăjite din varietatea Cichorium intybus sativum) destinate în principal alimentatiei umane, nedenumite si necuprinse în altă parte

 

 

1

2

3

13.02

Seve si extracte vegetale; substante pectice, pectinati si pectati; agar-agarsi alte mucilagii si agenti de mărire a vâscozitătii, derivate din produse vegetale, chiar modificate

13 02.11.00

15.07

Ulei de soia si fractiunile lui, chiar rafinate, dar nemodificate chimic

15 07.10.10

15 07.90.10

15.08

Ulei de arahide si fractiunile acestuia, chiar rafinate, dar nemodificate chimic

15 08.10.10

15 08.90.10

15.09

Ulei de măsline si fractiunile lui, chiar rafinate, dar nemodificate chimic

15 09.10.10

15.11

Ulei de palmier si fractiunile lui, chiar rafinate, dar nemodificate chimic

15.11.10.10

1511.90.91

15.12

Ulei de floarea-soarelui, de sofran sau de bumbac si fractiunile lor, chiar rafinate, dar nemodificate chimic

1512.11.10

1512.19.10

1512.21.10

1512.29.10

15.13

Uleiuri de cocos (ulei de copra), de miez de palmier sau de babassu si fractiunile lor, chiar rafinate, dar nemodificate chimic

1513.11.10

1513.19.30

1513.21.10

1513.29.30

15.15

Ulei de porumb si fractiunile lui:

- Ulei brut

- Altele

1515.21.10

1515.29.10

151519 10

1515 30 10

1515 50 11

1515 50 91

1515 90 21

1515 90 31

1515 90 40

1515 90 60

15.17

Margarina; amestecuri sau preparate alimentare din grăsimi ori din uleiuri animale sau vegetale ori din fractiuni ale diferitelor grăsimi sau uleiuri din acest capitol, altele decât grăsimile si uleiurile alimentare si fractiunile acestora

 

17.01

Zahăr din trestie sau din sfeclă si zaharoză chimic pură, în stare solidă

-

17.02

Alte zaharuri, inclusiv lactoza, maltoza, glucoza si fructoza (levuloza), chimic pure, în stare solidă; siropuri de zahăr la care nu s-au adăugat aromatizanti sau coloranti; înlocuitori de miere, chiar amestecati cu miere naturală; zaharuri si melase caramelizate

17 02 11

17.03

Melase rezultate din extractia sau rafinarea zahărului

-

17.04

Produse zaharoase fără cacao, inclusiv ciocolata albă

-

18.01

Cacao boabe si spărturi de boabe de cacao, brute sau prăjite

-

18.02

Coji, pelicule (pielite) si alte resturi de cacao

 

18.03

Pastă de cacao, chiar degresată

-

18.04

Unt, grăsime si ulei de cacao

-

18.05

Pudră de cacao, fără adaos de zahăr sau alti îndulcitori

-

18.06

Ciocolată si alte preparate alimentare care contin cacao

-

19.01

Extracte de malt; preparate alimentare din făină, crupe, gris, amidon, fecule sau extracte de malt, care nu contin cacao sau care contin cacao într-o proportie de sub 40% din greutate, calculată pe o bază complet degresată, nedenumite si necuprinse în altă parte; preparate alimentare din produsele de la pozitiile de la 04.01 până la 04.04, care nu contin cacao sau care contin cacao într-o proportie sub 5% din greutate, calculată pe o bază complet degresată, nedenumite si necuprinse în altă parte

 

 

1

2

3

19.02

Paste alimentare, chiar fierte sau umplute (cu carne sau cu alte substante) sau chiar altfel preparate, cum ar fi spaghete, macaroane, fidea, lazane, gnochi, ravioli, caneloni, cuscus, chiar preparat

19 02.11.00

19 02.20.10

19 02.20.30

19.03

Tapioca si înlocuitorii săi preparati din fecule, sub formă de fulgi, granule, bobite, particule rezultate din cernere sau alte forme similare

-

19.04

Produse pe bază de cereale obtinute prin expandare sau prăjire, de exemplu corn flakes; cereale, altele decât porumbul, sub formă de boabe sau sub formă de fulgi ori de alte grăunte preparate, cu exceptia fainei, crupelor si a grisului, prefierte sau altfel preparate, nedenumite si necuprinse în altă parte

 

19.05

Produse de brutărie, de patiserie si biscuiti chiar cu adaos de cacao; hostii, casete goale de tipul celor utilizate pentru medicamente, prescuri, paste uscate din făină, din amidon sau din fecule în foi si produse similare

 

20.01

Legume, fructe si alte părti comestibile de plante, preparate sau conservate în otet sau acid acetic

-

20.02

Tomate preparate sau conservate altfel decât în otet sau acid acetic

-

20.03

Ciuperci si trufe, preparate sau conservate altfel decât în otet sau acid acetic

-

20.04

Alte legume preparate sau conservate altfel decât în otet sau acid acetic, congelate, altele decât produsele de la pozitia 20.06

-

20.05

Alte legume preparate sau conservate altfel decât în otet sau acid acetic, necongelate, altele decât produsele de la pozitia 20.06

-

20.06

Legume, fructe, coji de fructe si alte părti de plante, confiate (uscate, glasate sau cristalizate)

-

20.07

Dulceturi, jeleuri, marmelade, paste si piureuri de fructe, obtinute prin fierbere, cu sau fără adaos de zahăr sau de alti îndulcitori

-

20.08

Fructe si alte părti comestibile de plante, altfel preparate sau conservate, cu sau fără adaos de zahăr ori de alti îndulcitori sau de alcool, nedenumite si necuprinse în altă parte

-

20.09

Sucuri de fructe, inclusiv mustul de struguri, si sucuri de legume, nefermentate, fără adaos de alcool, cu sau fără adaos de zahăr ori de alti îndulcitori

-

21.01

Extracte, esente si concentrate de cafea, de ceai sau de mate si preparate pe bază de aceste produse sau pe bază de cafea, de ceai sau de mate; cicoare prăjită si alti înlocuitori prăjiti de cafea si extractele, esentele si concentratele lor

 

21.02

Drojdii active sau inactive; alte microorganisme monocelulare moarte, cu exceptia vaccinurilor de la pozitia 30.02; praf de copt preparat

 

21.03

Preparate pentru sosuri si sosuri preparate; condimente si produse de asezonare amestecate; făină de mustar si mustar preparat

 

21.04.

Preparate pentru supe, ciorbe sau supe cremă; supe, ciorbe ori supe cremă preparate; preparate alimentare compuse omogenizate

alte produse supuse controlului veterinar conform legislatiei in vigoare

21.05

înghetate si alte produse similare sub formă de înghetată, comestibile, cu sau fără cacao

21 05 00 91

21 05 00 99

21.06

Preparate alimentare nedenumite si necuprinse în altă parte

-

22.01

Ape, inclusiv apele minerale naturale sau artificiale si apele gazificate, care nu contin zahăr sau alti îndulcitori si nici aromatizante; gheată si zăpadă

-

22.02

Ape, inclusiv ape minerale si ape gazificate, care contin zahăr sau alti îndulcitori sau aromatizate si alte băuturi nealcoolice, excluzând sucurile de fructe sau de legume de la pozitia 20.09'

22.02.90.91

22.02.90.95

22.02.90.99

22.03

Bere fabricată din malt

-

22.04

Vinuri din struguri proaspeti, inclusiv vinurile îmbogătite cu alcool; must din struguri, altul decât cel de la pozitia 20.09

-

22.05

Vermuturi si alte vinuri din struguri proaspeti, aromatizate cu plante sau substante aromatice

-

22.06

Alte băuturi fermentate, respectiv cidru de mere, cidru de pere, hidromel; amestecuri de băuturi fermentate si amestecuri de băuturi fermentate si băuturi nealcoolice, nedenumite si necuprinse în altă parte

 

22.07

Alcool etilic nedenaturat cu titru alcoolic volumic de minimum 80%; alcool etilic si alte distilate denaturate, de orice concentratie

-

22.08

Alcool etilic nedenaturat cu titru alcoolic volumic sub 80%; distilate, rachiuri, lichioruri si alte băuturi spirtoase

-

22.09

Otet comestibil si înlocuitori de otet comestibil obtinuti din acid acetic

-

23.02

Tărâte, spărturi si alte reziduuri, aglomerate sub formă de pelete, provenite din măcinarea, presarea, cernerea sau din alte procedee de prelucrare a cerealelor ori plantelor leguminoase

 

23.03

Reziduuri rezultate de la fabricarea amidonului si reziduuri similare, pulpă de sfeclă de zahăr, resturi rezultate din prelucrarea trestiei de zahăr si alte deseuri rezultate de la fabricarea zahărului, depuneri si deseuri rezultate de la fabricarea berii sau de la distilare, chiar aglomerate sub formă de pelete

 

23.06

Turte si alte reziduuri solide, chiar măcinate sau aglomerate sub formă de pelete, rezultate din extractia grăsimilor ori uleiurilor vegetale, altele decât cele de la pozitia 23.04 sau 23.05

 

25.01

Sare, inclusiv sare de masă si sare denaturată si clorură de sodiu pură, chiar sub formă de solutie apoasă sau cu adaos de agenti antiaglomeranti ori agenti care asigură o bună fluiditate; apă de mare

25.01.00.51

28.35

Fosfinati (hipofosfiti), fosfonati (fosfiti) si fosfati; polifosfati, cu compozitie chimică definită sau nu

 

29.15

Acizi carboxilici, anhidridele, halogenurile, peroxizii si peroxiacizii lor; derivatii lor halogenati, sulfonati, nitrati sau nitrozati

 

29.18

Acizi carboxilici cu functii oxigenate suplimentare si anhidridele, halogenurile, peroxizii si peroxiacizii lor; derivatii lor halogenati, sulfonati, nitrati sau nitrozati

 

29.22

Amino compusi cu functii oxigenate

 

35.04.

Peptone si derivatii lor; alte substante proteice si derivatii lor, nedenumite si necuprinse în altă parte

 

39.17.10

Mate artificiale din proteine întărite sau din materiale plastice celulozice

 

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2 la norma pentru siguranta alimentelor)

 

DOCUMENT INTRARE PRODUSE ALIMENTARE DE ORIGINE NONANIMALĂ

 

*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

privind publicarea rezolutiilor Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite nr. 1.267 (1999), 1.388 (2002) si 1.455 (2003) privind situatia din Afganistan, nr. 1.373 (2001) privind amenintările  aduse păcii si securitătii internationale prin actele teroriste si nr. 1.816 (2008) privind situatia din Somalia

 

În baza art. 3 din Legea nr. 206/2005 privind punerea în aplicare a unor sanctiuni internationale,

în temeiul art. 4 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

Articol unic. - (1) Se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a următoarelor rezolutii ale Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite:

a) Rezolutia Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite nr. 1.267 (1999) privind situatia din Afganistan, prevăzută în anexa nr. 1;

b) Rezolutia Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite nr. 1.388 (2002) privind situatia din Afganistan, prevăzută în anexa nr. 2;

c) Rezolutia Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite nr. 1.455 (2003) privind situatia din Afganistan, prevăzută în anexa nr. 3;

d) Rezolutia Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite nr. 1.373 (2001) privind amenintările aduse păcii si securitătii internationale prin actele teroriste, prevăzută în anexa nr. 4;

e) Rezolutia Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite nr. 1.816 (2008) privind situatia din Somalia, prevăzută în anexa nr. 5.

(2) Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.

 

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

 

Bucuresti, 25 septembrie 2008.

Nr. A/8.422.

 

ANEXA Nr. 1

 

REZOLUTIA Nr. 1.267(1999)

adoptată de Consiliul de Securitate în cadrul celei de-a 4.051-a întruniri, la 15 octombrie 1999

 

Consiliul de Securitate,

reafirmând rezolutiile sale anterioare, în special Rezolutia nr. 1.189 (1998) din 13 august 1998, Rezolutia nr. 1.193 (1998) din 28 august 1998 si Rezolutia nr. 1.214 (1998) din 8 decembrie 1998, precum si declaratiile presedintelui Consiliului privind situatia din Afganistan,

reafirmându-si angajamentul ferm fată de suveranitatea, independenta, integritatea teritorială si unitatea natională ale Afganistanului, precum si respectul său fată de patrimoniul cultural si istoric al Afganistanului,

reiterându-si profunda îngrijorare fată de continuarea încălcărilor dreptului umanitar international si drepturilor omului, în special prin discriminarea femeilor si fetelor, precum si fată de cresterea semnificativă a productiei ilicite de opiu, si subliniind că ocuparea de către talibani a Consulatului General al Republicii Islamice Iran si uciderea diplomatilor iranieni si a unui jurnalist în Mazar-e-Sharif au constituit încălcări flagrante ale dreptului international în vigoare,

amintind conventiile internationale relevante referitoare la combaterea terorismului, în special obligatiile părtilor la respectivele conventii de a extrăda sau de a urmări în justitie teroristii,

condamnând ferm continuarea utilizării teritoriului afgan, în special a zonelor controlate de talibani, în vederea adăpostirii si instruirii teroristilor si a planificării actelor teroriste, reafirmându-si convingerea că suprimarea terorismului international este fundamentală pentru mentinerea păcii si securitătii internationale,

regretând faptul că talibanii continuă să îi ofere protectie lui Usama bin Laden, să le permită lui si asociatilor lui să întretină o retea de tabere de antrenament teroriste pe teritoriul controlat de talibani si să utilizeze Afganistanul ca bază de sustinere a operatiunilor teroriste internationale,

luând notă de punerea sub acuzare a lui Usama bin Laden si a asociatilor săi de către Statele Unite aleAmericii, printre altele, pentru atacurile cu bombă de la 7 august 1998 asupra ambasadelor Statelor Unite ale Americii la Nairobi, Kenya, si Dar es Salaam, Tanzania, si pentru conspiratie vizând uciderea cetătenilor americani aflati în afara Statelor Unite ale Americii si luând notă, de asemenea, de cererea adresată talibanilorde către Statele Unite aleAmericii de predare a acestora pentru judecare (S/1999/1.021),

constatând că nesatisfacerea de către autoritătile talibane a solicitărilor din paragraful 13 al Rezolutiei nr. 1.214 (1998) constituie o amenintare la adresa păcii si securitătii internationale,

subliniind hotărârea sa de a asigura respectarea rezolutiilor sale, actionând potrivit cap. VII din Carta Organizatiei Natiunilor Unite:

1. insistă ca factiunea afgană cunoscută sub denumirea de „talibană”, autointitulată „Emiratul Islamic al Afganistanului”, să respecte imediat rezolutiile sale anterioare si, în special, să pună capăt adăpostirii si instruirii teroristilor internationali si organizatiilor lor, să adopte măsuri adecvate si eficiente pentru a se asigura că teritoriul aflat sub controlul său nu este utilizat pentru logistica si taberele teroriste ori pentru pregătirea sau organizarea de acte teroriste împotriva altor state si a cetătenilor lor si să coopereze în vederea aducerii în fata instantelor a teroristilor pusi sub acuzare;

2. cere talibanilor să îl predea imediat pe Usama bin Laden autoritătilor competente dintr-o tară în care a fost pus sub acuzare sau autoritătilor competente dintr-un stat de unde el va fi extrădat către o tară unde a fost pus sub acuzare ori autoritătilor competente dintr-o tară în care va fi arestat si deferit justitiei în mod efectiv;

3. hotărăste ca la 14 noiembrie 1999 toate statele să impună măsurile prevăzute în paragraful 4 de mai jos, în afara cazului în care Consiliul a hotărât anterior, pe baza unui raport al secretarului general, că talibanii si-au îndeplinit în totalitate obligatiile prevăzute în paragraful 2 de mai sus;

4. hotărăste în continuare că, în vederea aplicării paragrafului 2 de mai sus, toate statele:

a) vor refuza decolarea sau aterizarea oricărei aeronave pe teritoriul lor dacă este detinută, închiriată ori operată de către sau în numele talibanilor, conform desemnării de către Comitet prevăzute în paragraful 6 de mai jos, cu exceptia cazurilor în care zborul respectiv a fost aprobat anterior de către Comitet pe baza unor ratiuni de necesitate umanitară, inclusiv obligatii religioase, cum ar fi mersul în pelerinaj (Hajj);

b) vor îngheta fondurile si celelalte resurse financiare, inclusiv fondurile derivate ori generate din proprietăti detinute ori controlate, direct ori indirect, de către talibani sau de către întreprinderi detinute sau controlate de talibani, conform desemnării de către Comitet prevăzute în paragraful 6 de mai jos, si se vor asigura că nici acestea, nici alte fonduri sau resurse financiare astfel desemnate nu sunt oferite de către cetătenii lor ori de către persoane aflate pe teritoriul lor talibanilor sau în beneficiul talibanilor ori al oricărei întreprinderi detinute sau controlate, direct sau indirect, de către talibani, cu exceptia situatiilor în care există autorizarea Comitetului, acordată în mod individual, pe baza unor ratiuni de natură umanitară;

5. îndeamnă toate statele să se alăture eforturilor de a îndeplini cerintele din paragraful 2 de mai sus si să analizeze posibilitatea unor măsuri suplimentare împotriva lui Usama bin Laden si a persoanelor si entitătilor asociate cu acesta;

6. hotărăste să înfiinteze, în conformitate cu pct. 28 din regulamentul său de procedură provizoriu, un Comitet al Consiliului de Securitate, alcătuit din toti membrii Consiliului, care să raporteze Consiliului în ceea ce priveste activitatea sa, făcând observatii si recomandări, si să aibă următoarele sarcini:

(a) să solicite informatii suplimentare de la state privind actiunile întreprinse de acestea în vederea aplicării eficiente a măsurilor impuse prin paragraful 4 de mai sus;

(b) să analizeze informatiile prezentate de state legate de încălcări ale măsurilor impuse prin paragraful 4 de mai sus si să recomande măsurile adecvate ce se impun;

(c) să prezinte periodic Consiliului rapoarte privind impactul măsurilor impuse prin paragraful 4 de mai sus, inclusiv implicatiile umanitare ale acestora;

(d) să prezinte periodic Consiliului rapoarte privind informatiile prezentate acestuia, legate de presupuse încălcări ale măsurilor impuse prin paragraful 4 de mai sus, identificând persoanele sau entitătile suspectate de a fi responsabile de asemenea încălcări, dacă acest lucru este posibil;

(e) să desemneze aeronavele si fondurile sau celelalte resurse financiare mentionate în paragraful 4 de mai sus pentru a facilita implementarea măsurilor impuse prin acel paragraf;

(f) să analizeze cererile de acordare de exceptii de la măsurile impuse prin paragraful 4 de mai sus, conform prevederilor acelui paragraf, si să ia decizii privind aprobarea unei derogări de la aceste măsuri în ceea ce priveste plata efectuată de către Asociatia Internatională pentru Transportul Aerian (AITA) în beneficiul autoritătii aeronautice din Afganistan, în numele liniilor internationale, pentru servicii de control de trafic aerian;

(g) să examineze rapoartele înaintate potrivit paragrafului 9 de mai jos;

7. cere tuturor statelor să actioneze în strictă conformitate cu prevederile prezentei rezolutii, indiferent de existenta drepturilor sau obligatiilor decurgând din acorduri internationale ori din contracte, licente si permise acordate înainte de data intrării în vigoare a măsurilor impuse prin paragraful 4 de mai sus;

8. cere statelor să tragă la răspundere persoanele sau entitătile aflate în jurisdictia lor care încalcă măsurile impuse prin paragraful 4 de mai sus si să impună pedepse adecvate pentru astfel de încălcări;

9. cere tuturor statelor să coopereze pe deplin cu Comitetul înfiintat prin paragraful 6 de mai sus în vederea îndeplinirii sarcinilor sale, inclusiv prin furnizarea de informatii necesare Comitetului la aplicarea prezentei rezolutii;

10. cere tuturor statelor să raporteze Comitetului înfiintat prin paragraful 6 de mai sus, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a măsurilor impuse prin paragraful 4 de mai sus, în ceea ce priveste actiunile întreprinse în vederea aplicării efective a paragrafului 4 de mai sus;

11. cere secretarului general să ofere toată asistenta necesară Comitetului înfiintat prin paragraful 6 de mai sus si să facă, în acest scop, aranjamentele necesare în cadrul Secretariatului;

12. cere Comitetului înfiintat prin paragraful 6 de mai sus ca, pe baza recomandărilor Secretariatului, să facă aranjamentele adecvate, în colaborare cu organizatiile internationale competente, cu statele învecinate, cu alte state si cu părtile implicate, în vederea îmbunătătirii monitorizării aplicării măsurilor impuse prin paragraful 4 de mai sus;

13. cere Secretariatului să prezinte Comitetului înfiintat prin paragraful 6 de mai sus, spre analiză, informatiile primite de la guverne si din surse publice legate de posibile încălcări ale măsurilor impuse prin paragraful 4 de mai sus;

14. hotărăste să înceteze măsurile impuse prin paragraful 4 de mai sus din momentul în care secretarul general va raporta Consiliului de Securitate că talibanii si-au îndeplinit obligatia prevăzută la paragraful 2 de mai sus;

15. îsi exprimă disponibilitatea de a lua în considerare impunerea de măsuri suplimentare, potrivit responsabilitătilor sale prevăzute de Carta Organizatiei Natiunilor Unite, în scopul de a realiza aplicarea deplină a prezentei rezolutii;

16. hotărăste să urmărească în continuare această chestiune.

 

A/VEX4 A/r. 2

 

REZOLUTIA Nr. 1.388(2002)

adoptată de Consiliul de Securitate în cadrul celei de-a 4.449-a întruniri, la 15 ianuarie 2002

 

Consiliul de Securitate,

amintind Rezolutia sa nr. 1.267 (1999) din 15 octombrie 1999 si Rezolutia sa nr. 1.333 (2000) din 19 decembrie 2000,

luând notă de faptul că Ariana Afghan Airlines nu mai este detinută, închiriată sau utilizată de către talibani sau în numele acestora si nici fondurile si celelalte resurse financiare ale sale nu mai sunt detinute sau controlate, direct sau indirect, de către talibani,

actionând potrivit cap. VII din Carta Organizatiei Natiunilor Unite:

1. hotărăste că prevederile paragrafelor 4 (a) si (b) ale Rezolutiei nr. 1.267 (1999) nu se aplică aeronavelor, fondurilor sau altor resurse financiare ale companiei Ariana Afghan Airlines;

2. hotărăste să pună capăt măsurii prevăzute de paragraful 8 (b) al Rezolutiei nr. 1.333 (2000);

3. hotărăste să urmărească în continuare această chestiune.

 

ANEXA Nr. 3

 

REZOLUTIA Nr. 1.455(2003)

adoptată de Consiliul de Securitate în cadrul celei de-a 4.686-a întruniri, la 17 ianuarie 2003

 

Consiliul de Securitate,

amintind Rezolutia sa nr. 1.267 (1999) din 15 octombrie 1999, Rezolutia nr. 1.333 (2000) din 19 decembrie 2000, Rezolutia nr. 1.363 (2001) din 30 iulie 2001, Rezolutia nr. 1.373 (2001) din 28 septembrie 2001, Rezolutia nr. 1.390 (2002) din 16 ianuarie 2002 si Rezolutia nr. 1.452 (2002) din 20 decembrie 2002,

subliniind obligatia tuturor statelor membre de a implementa pe deplin Rezolutia nr. 1.373 (2001), inclusiv în ceea ce îi priveste pe membrii talibanilor si ai organizatiei Al-Qaida si toate persoanele, grupurile, întreprinderile si entitătile asociate cu taliba'nii si organizatia Al-Qaida care au participat la finantarea, planificarea, facilitarea, pregătirea sau comiterea de acte teroriste sau la sprijinirea actelor teroriste, precum si obligatia de a facilita respectarea obligatiilor de combatere a terorismului, potrivit rezolutiilor relevante ale Consiliului de Securitate,

reafirmând necesitatea de a combate prin toate mijloacele, potrivit Cartei Organizatiei Natiunilor Unite si dreptului international, amenintările la adresa păcii si securitătii internationale reprezentate de actele teroriste,

luând notă de faptul că trebuie să'se tină seama de prevederile paragrafelor 1 si 2 ale Rezolutiei nr. 1.452 (2002) atunci când se dă curs măsurilor din paragraful 4 (b) al Rezolutiei nr. 1.267 (1999), din paragraful 8 (c) al Rezolutiei nr. 1.333 (2000) si din paragrafele 1 si 2 ale Rezolutiei nr. 1.390 (2002),

reiterând condamnarea retelei Al-Qaida si a altor grupuri teroriste asociate pentru continuarea multiplelor acte teroriste criminale, având ca scop uciderea unor civili nevinovati, producerea altor victime si distrugerea proprietătii,

reiterând condamnarea fără echivoc a tuturor formelor de terorism si a'actelor teroriste, asa cum se mentionează în rezolutiile nr. 1.368 (2001) din 12 septembrie 2001, nr. 1.438 (2002) din 14 octombrie 2002, nr. 1.440 (2002) din 24 octombrie 2002 si nr. 1'.450 (2002) din 13 decembrie 2002,

reafirmând că actele de terorism international constituie o amenintare la adresa păcii si securitătii internationale,

actionând potrivit cap. VII din Carta Organizatiei Natiunilor Unite:

1. hotărăste să îmbunătătească aplicarea măsurilor impuse prin paragraful 4 (b) al Rezolutiei nr. 1.267 (1999), paragraful 8 (c) al Rezolutiei nr. 1.333 (2000) si prin paragrafele 1 si 2 ale Rezolutiei'nr. 1.390(2002);

2. hotărăste că măsurile la care se face referire în paragraful 1 de mai sus vor fi îmbunătătite suplimentar în 12 luni sau mai curând, dacă este necesar;

3. subliniază necesitatea unei mai bune cooperări si a intensificării schimburilor de informatii dintre Comitetul înfiintat potrivit Rezolutiei nr. 1.267 (1999) (denumit în continuare Comitetul) si Comitetul înfiintat potrivit Rezolutiei nr. 1.373 (2001);

4. cere Comitetului să comunice statelor membre lista la care se face referire în paragraful 2 al Rezolutiei nr. 1.390 (2002) la intervale regulate de cel putin 3 luni si subliniază fată de toate statele membre importanta furnizării către Comitet, în măsura în care este posibil, a numelor si informatiilor de identificare ale membrilor organizatiei Al-Qaida, ale talibanilor si ale altor persoane, grupuri, întreprinderi si entităti asociate acestora, astfel încât Comitetul să poată lua'în considerare adăugarea de noi nume si detalii la lista sa, cu exceptia cazului în care acest lucru ar compromite investigatiile sau actiunile de aplicare;

5. cere tuturor statelor să continue să'facă urgent demersuri de aplicare si consolidare, prin măsuri legislative sau administrative,'după necesitate, a măsurilor impuse conform legilor si reglementărilor nationale împotriva cetătenilor lor ori a altor persoane sau entităti'active pe teritoriul lor, în vederea prevenirii si pedepsirii încălcărilor măsurilor la care se face referire în paragraful 1 al prezentei rezolutii si a informării Comitetului în legătură cu adoptarea unor asemenea măsuri, si invită statele să raporteze Comitetului rezultatele tuturor investigatiilor sau actiunilor de aplicare relevante, cu exceptia cazului fn care acest lucru ar compromite actiunile de investigatie ori aplicare;

6. cere tuturor statelor să înainteze Comitetului un raport actualizat, în termen de 90 de zile de la adoptarea prezentei rezolutii, privind toate actiunile întreprinse în vederea aplicării măsurilor la care se face'referire în paragraful 1 de mai sus si privind toate investigatiile si actiunile de aplicare relevante, inclusiv un rezumat complet al bunurilor înghetate ale persoanelor si entitătilor de pe teritoriile statelor membre incluse pe listă, cu exceptia cazului în care acest lucru ar compromite investigatiile sau actiunile de aplicare;

7. cere tuturor statelor, organismelor relevante ale Organizatiei Natiunilor Unite si, după necesitate, altor organizatii si părti interesate să coopereze pe deplin cu Comitetul si cu Grupul de monitorizare la care se face referire în paragraful 8 de mai jos, inclusiv prin furnizarea de informatii necesare Comitetului conform tuturor rezolutiilor pertinente si prin furnizarea tuturor informatiilor relevante, în măsura în care acest lucru este posibil, pentru a facilita identificarea adecvată a tuturor persoanelor si entitătilor incluse pe listă;

8. cere secretarului general, la adoptarea prezentei rezolutii si actionând în consultare cu Comitetul, să numească din nou 5 experti, folosind cât mai mult posibil si după necesitate competenta membrilor Grupului de monitorizare înfiintat potrivit paragrafului 4 (a) al Rezolutiei nr. 1.363 (2001), să monitorizeze pentru o perioadă suplimentară de 12 luni aplicarea măsurilor ia care se face referire în paragraful 1 al prezentei rezolutii si să investigheze toate informatiile referitoare la aplicarea incompletă a măsurilor la care se face referire în paragraful 1 de mai sus;

9. cere presedintelui Comitetului să prezinte Consiliului rapoarte orale detaliate, la intervale regulate, de cel putin 90 de zile, referitoare la activitatea de ansamblu a Comitetului si Grupului de monitorizare, si stipulează că aceste prezentări de informatii actualizate vor include un rezumat al progreselor înregistrate în înaintarea rapoartelor la care se face referire în paragraful 6 al Rezolutiei nr. 1.390 (2002) si în paragraful 6 de mai sus;

10. cere secretarului general să se asigure că Grupul de monitorizare, Comitetul si presedintele acestuia dispun de suficiente resurse si competente pentru a-si putea îndeplini responsabilitătile conform necesitătilor;

11. cere Comitetului să ia în considerare, după necesitate, o vizită a presedintelui Comitetului si/sau a membrilor Comitetului în tările selectate, pentru a consolida aplicarea deplină si eficientă a măsurilor mentionate în paragraful 1 de mai sus, în vederea încurajării statelor să aplice toate rezolutiile relevante ale Consiliului;

12. cere Grupului de monitorizare să prezinte un program de lucru detaliat în termen de 30 de zile de la adoptarea prezentei rezolutii si să asiste Comitetul în consilierea statelor membre privind formatul rapoartelor mentionate în paragraful 6 de mai sus;

13. cere în continuare Grupului de monitorizare să înainteze Comitetului două rapoarte scrise, primul până la 15 iunie 2003, iar al doilea până la 1 noiembrie 2003, privind aplicarea măsurilor mentionate în paragraful 1 de mai sus, si să ofere informatii Comitetului la cererea acestuia;

14. cere în continuare Comitetului, prin presedintele acestuia, să prezinte Consiliului până la 1 august 2003 si până la 15 decembrie 2003 evaluări orale detaliate ale aplicării de către statele membre a măsurilor mentionate în paragraful 1 de mai sus, bazate pe rapoartele statelor membre mentionate în paragraful 6 de mai sus, paragraful 6 al Rezolutiei nr. 1.390 (2002) si toate sectiunile pertinente ale rapoartelor statelor membre înaintate conform Rezolutiei nr. 1.373 (2001), în conformitate cu criteriile transparente care vor fi stabilite de Comitet si comunicate tuturor statelor membre, pe lângă luarea în considerare a unor recomandări suplimentare ale Grupului de monitorizare, în vederea recomandării de măsuri suplimentare spre analiza Consiliului, vizând îmbunătătirea măsurilor mentionate în paragraful 1 de mai sus;

15. cere Comitetului, prin presedintele său, pe baza evaluărilor sale orale prezentate Consiliului, evaluări la care se face referire în paragraful 14 de mai sus, să pregătească si să distribuie o evaluare scrisă, adresată Consiliului, a actiunilor întreprinse de state în vederea aplicării măsurilor mentionate în paragraful 1 de mai sus;

16. hotărăste să rămână activ sesizat cu această chestiune.

 

ANEXA Nr. 4

 

REZOLUTIA Nr. 1.373(2001)

adoptată de Consiliul de Securitate în cadrul celei de-a 4.385-a întruniri la 28 septembrie 2001

 

Consiliul de Securitate,

amintind Rezolutia sa nr. 1.269 (1999) din 19 octombrie 1999 si Rezolutia sa nr. 1.368 (2001) din 12 septembrie 2001,

reafirmând, de asemenea, condamnarea sa fără echivoc a atacurilor teroriste care au avut loc la New York, Washington, D.C., si Pennsylvania la 11 septembrie 2001 si exprimându-si hotărârea de a preveni toate actele similare,

reafirmând în continuare că asemenea acte, ca toate actele de terorism international, constituie o amenintare la adresa păcii si securitătii internationale,

reafirmând dreptul inerent de autoapărare individuală sau colectivă, recunoscut de Carta Organizatiei Natiunilor Unite si reiterat în Rezolutia nr. 1.368 (2001),

reafirmând necesitatea de a combate prin toate mijloacele, potrivit prevederilor Cartei Organizatiei Natiunilor Unite, amenintările la adresa păcii si securitătii internationale reprezentate de actele teroriste,

fiind profund îngrijorat de înmultirea actelor de terorism motivate de intolerantă sau extremism, în diverse regiuni ale lumii,

cerând tuturor statelor să colaboreze urgent în vederea prevenirii si stopării actelor teroriste, inclusiv printr-o cooperare crescută si aplicarea deplină a conventiilor internationale relevante referitoare la terorism,

recunoscând necesitatea ca statele să completeze cooperarea internatională prin adoptarea de măsuri suplimentare în vederea prevenirii si combaterii finantării si pregătirii oricăror acte de terorism pe teritoriile lor, prin toate mijloacele legale,

reafirmând principiul stabilit de adunarea generală în Declaratia sa din octombrie 1970 [(Rezolutia nr. 2.625 (XXV)] si reiterat de Consiliul de Securitate în Rezolutia sa nr. 1.189 (1998) din 13 august 1998, anume că toate statele au obligatia de a se abtine de la a organiza, instiga, asista sau participa la acte teroriste într-un alt stat sau de la a tolera activităti organizate pe teritoriul său având ca scop comiterea de asemenea acte,

actionând potrivit cap. VII din Carta Organizatiei Natiunilor Unite,

1. hotărăste că toate statele:

(a) vor preveni si suprima finantarea actelor teroriste;

(b) vor incrimina furnizarea deliberată sau strângerea de fonduri, prin orice mijloace, directe sau indirecte, de către cetătenii lor sau pe teritoriile lor, cu intentia ca fondurile să fie folosite sau stiind că urmează să fie folosite pentru comiterea de acte teroriste;

(c) vor îngheta imediat fondurile si alte bunuri financiare sau resurse economice ale persoanelor'care comit ori încearcă să comită acte teroriste sau participă ori facilitează comiterea de acte teroriste, ale entitătilor detinute sau controlate, direct ori indirect, de asemenea persoane si ale persoanelor si entitătilor care actionează în numele sau la îndrumarea unor'asemehea persoane ori entităti, inclusiv fondurile provenite sau generate de proprietăti detinute ori controlate, direct sau indirect, de asemenea persoane ori de persoane si entităti asociate cu acestea;

(d) vor interzice cetătenilor lor sau oricăror persoane si entităti aflate pe teritoriile lor să ofere, direct ori indirect, fonduri, bunuri financiare, resurse economice sau financiare ori alte servicii auxiliare persoanelor care comit sau încearcă să comită ori să faciliteze sau să participe la comiterea de acte teroriste, entitătilor detinute ori controlate, direct sau indirect, de asemenea persoane si persoanelor si entitătilor care actionează în numele sau la îndrumarea unor asemenea persoane; 2. hotărăste, de asemenea, că toate statele:

(a) se vof abtine de la a furniza orice formă de sprijin, activ sau pasiv, entitătilor ori persoanelor implicate în acte teroriste, inclusiv prin stoparea recrutării de membri ai grupurilor teroriste si eliminarea furnizării de arme teroristilor;

(b) vor adopta măsurile necesare'pentru prevenirea actelor teroriste, inclusiv prin avertizarea din timp a altor state prin schimbul de informatii;

(c) vor refuza protectia celor care finantează, planifică, facilitează ori comit acte teroriste sau oferă protectie;

(d) îi vor împiedica pe cei care finantează, plănuiesc sau comit acte teroriste să le utilizeze teritoriile în aceste scopuri, împotriva altor state ori împotriva cetătenilor lor;

(e) se vor asigura că toate persoanele care participă la finantarea, planificarea, pregătirea sau comiterea de acte teroriste ori la sprijinirea actelor teroriste sunt deferite justitiei si se vor asigura că, pe lângă toate celelalte măsuri adoptate împotriva lor, asemenea acte teroriste sunt considerate infractiuni grave în legislatia si reglementările nationale si că pedeapsa aplicată reflectă corespunzător gravitatea unor asemenea acte teroriste;

(f) îsi vor acorda reciproc asistentă, în cel mai înalt grad, în ceea ce priveste investigatiile penale sau urmărirea penală legate de finantarea ori sprijinirea actelor teroriste, inclusiv la obtinerea probelor'aflate în posesia lor necesare pentru urmărirea penală;

(g) vor împiedica miscarea teroristilor sau a grupurilor teroriste prin controale de frontieră eficiente si controale ale emiterii de documente de identitate si călătorie si prin măsuri vizând prevenirea contrafacerii, falsificării ori utilizării frauduloase a documentelor de identitate si călătorie;

3. cere tuturor statelor:

(a) să găsească metode de intensificare si accelerare a schimburilor de informatii operationale, în special în ceea ce priveste actiunile sau miscările teroristilor ori retelelor teroriste, documentele de călătorie contrafăcute sau falsificate, traficul de arme, explozive ori materiale sensibile, utilizarea tehnologiilor comunicatiilor de către grupurile teroriste si amenintarea reprezentată de detinerea de arme de distrugere în masă de către grupurile teroriste;

(b) să facă schimb de informatii potrivit dreptului international si national si să coopereze în ceea ce priveste chestiunile administrative si judiciare în vederea prevenirii comiterii de acte teroriste;

(c) să coopereze, în special prin acorduri bilaterale si multilaterale, în vederea prevenirii si stopării atacurilor teroriste si să adopte măsuri împotriva autorilor unor asemenea acte;

(d) să devină, cât mai curând posibil, părti la conventiile si protocoalele internationale relevante referitoare la terorism, inclusiv Conventia Internatională pentru Suprimarea Finantării Terorismului din 9 decembrie 1999;

(e) să îsi intensifice cooperarea si să aplice pe deplin conventiile si protocoalele internationale relevante referitoare la terorism si rezolutiile Consiliului de Securitate 1.269 (1999) si 1.368(2001);

(f) să adopte măsuri adecvate, în conformitate cu prevederile relevante ale dreptului national si international, inclusiv standardele internationale ale drepturilor omului, înainte de acordarea statutului de refugiat, pentru a se asigura că solicitantul de azil nu a planificat, facilitat sau participat la comiterea de acte teroriste;

(g) să se asigure, în conformitate cu dreptul international, că cei care comit, organizează sau facilitează acte teroriste nu abuzează de statutul de refugiat si că cererile cu motivatie politică nu sunt considerate motive pentru respingerea cererilor de extrădare a unor persoane suspectate de terorism;

4. ia notă cu îngrijorare de legătura strânsă dintre terorismul international si crima organizată transnatională, drogurile ilicite, spălarea de bani, traficul ilegal de arme si transportul ilegal de materiale nucleare, chimice, biologice si de alte materiale potential letale si, în acest context, subliniază necesitatea unei mai bune corelări a eforturilor la nivel national, subregional, regional si international, în vederea consolidării capacitătii de reactie mondiale la această gravă provocare si amenintare la adresa securitătii internationale;

5. declară că actele, metodele si practicile teroriste se opun scopurilor si principiilor Organizatiei Natiunilor Unite si că finantarea si planificarea actelor teroriste, precum si instigarea, cu bună-st'iintă, la acte teroriste se opun si ele scopurilor si principiilor Organizatiei Natiunilor Unite;

6. hotărăste să înfiinteze, în conformitate cu pct. 28 din regulamentul său de procedură provizoriu, un comitet al Consiliului de Securitate, alcătuit din toti membrii Consiliului, în vederea monitorizării aplicării prezentei rezolutii, cu asistenta adecvată a expertilor, si cere tuturor statelor să raporteze Comitetului, în termen de 90 de zile de la data adoptării prezentei rezolutii si apoi potrivit calendarului propus de Comitet, privind actiunile întreprinse pentru aplicarea prezentei rezolutii;

7. îndeamnă Comitetul să îsi delimiteze sarcinile, să înainteze un program de activitate fn termen de 30 de zile de la adoptarea prezentei rezolutii si să analizeze sustinerea de care are nevoie, în consultare cu secretarul general;

8. îsi exprimă hotărârea de a adopta toate măsurile necesare pentru' a asigura aplicarea deplină a prezentei rezolutii, în conformitate cu responsabilitătile sale prevăzute de Cartă;

9. hotărăste să rămână activ sesizat cu această chestiune.

 

ANEXA Nr. 5

 

REZOLUTIA Nr. 1.816(2008)

adoptată de Consiliul de Securitate în cadrul celei de-a 5.902-a întruniri, la 2 iunie 2008

 

Consiliul de Securitate,

amintind rezolutiile sale anterioare si declaratiile presedintelui Consiliului privind situatia din Somalia,

fiind profund îngrijorat de amenintarea reprezentată de actele de piraterie si jaf armat al vaselor pentru transportul prompt, sigur si eficient al ajutoarelor umanitare în Somalia, pentru siguranta rutelor maritime comerciale si a navigatiei internationale,

exprimându-si îngrijorarea cauzată de rapoartele trimestriale ale Organizatiei Maritime Internationale (OMI) din 2005, care aduc dovezi privind continuarea pirateriei si jafului armat în special în apele de lângă coasta Somaliei,

afirmând că dreptul international, asa cum se reflectă în Conventia Organizatiei Natiunilor Unite privind Dreptul Maritim de la 10 decembrie 1982 (Conventia), stabileste cadrul legal aplicabil pentru combaterea pirateriei si jafului armat, precum si pentru alte activităti maritime,

reafirmând prevederile relevante ale dreptului international vizând eradicarea pirateriei, inclusiv Conventia, si amintind că acestea furnizează principiile directoare vizând cooperarea maximă în vederea eradicării pirateriei în marea liberă sau în orice alt loc aflat în afara jurisdictiei vreunui stat, inclusiv, dar fără a se limita la îmbarcarea, perchezitionarea si arestarea vaselor angajate sau suspecte de a fi angajate în acte de piraterie si la arestarea persoanelor care săvârsesc asemenea acte, în vederea condamnării lor,

reafirmându-si respectul pentru suveranitatea, integritatea teritorială, independenta politică si unitatea Somaliei,

luând în considerare situatia de criză din Somalia si incapacitatea Guvernului Federal de Tranzitie (GFT) de a combate pirateria sau de a patrula si securiza atât căile maritime internationale de lângă coasta Somaliei, cât si apele teritoriale ale Somaliei,

deplângând atacurile si deturnările recente ale vaselor în apele teritoriale si din marea liberă de lângă coasta Somaliei, inclusiv atacurile si deturnarea vaselor operate de Programul Alimentar Mondial si ale multor vase comerciale, si gravul impact negativ al acestor atacuri asupra transportului prompt, sigur si eficient de ajutoare alimentare si alte forme de asistentă umanitară către populatia Somaliei si amenintarea serioasă pe care o reprezintă la adresa vaselor, echipajelor, pasagerilor si încărcăturii,

luând notă de scrisorile către secretarul general din partea secretarului general al OMI din data de 5 iulie 2007 si 18 septembrie 2007 privind problemele legate de pirateria de pe coasta Somaliei si Rezolutia Adunării OMI A.1002 (25), care îndeamnă ferm guvernele să îsi intensifice eforturile de a preveni si eradica, în conformitate cu prevederile dreptului international,

actele de piraterie si jaf armat îndreptate împotriva vaselor, indiferent unde au loc aceste acte, si amintind comunicatul comun al OMI si al Programului Alimentar Mondial din 10 iulie 2007,

luând notă de Scrisoarea secretarului general din data de 9 noiembrie 2007, adresată presedintelui Consiliului de Securitate, raportând că guvernul federal de tranzitie din Somalia (GFT) are nevoie si este gata oricând să primească asistentă internatională vizând rezolvarea problemei,

luând notă în continuare de Scrisoarea din data de 27 februarie 2008, din partea Reprezentantului Permanent al Republicii Somalia la Organizatia Natiunilor Unite, adresată presedintelui Consiliului de Securitate, transmitând Consiliului de Securitate aprobarea GFT pentru asistenta urgentă în securizarea apelor teritoriale si internationale de lângâ coasta Somaliei, în vederea desfăsurării în sigurantă a transportului si navigatiei,

stabilind că incidentele de piraterie si jaf armat îndreptate împotriva vaselor din apele teritoriale ale Somaliei si din marea liberă de lângă coasta Somaliei înrăutătesc situatia din Somalia, care continuă să constituie o amenintare la adresa securitătii si păcii internationale din regiune,

actionând potrivit cap. VII din Carta Organizatiei Natiunilor Unite:

1. condamnă si deplânge toate actele de piraterie si jaf armat îndreptate împotriva vaselor din apele teritoriale si marea liberă de lângă coasta Somaliei;

2. îndeamnă statele ale căror nave si aeronave militare operează în marea liberă si în spatiul aerian de lângă coasta Somaliei să arate vigilentă fată de actele de piraterie si jaf armat si, în acest context, încurajează în special statele interesate de utilizarea rutelor maritime comerciale de lângă coasta Somaliei să îsi intensifice si să îsi coordoneze eforturile vizând descurajarea actelor de piraterie si jaf armat pe mare, în colaborare cu GFT;

3. îndeamnă toate statele să coopereze între ele, cu OMI si, după caz, cu organizatiile regionale relevante si să schimbe informatii despre actele de piraterie si jaf armat din apele teritoriale si din marea liberă de lângă coasta Somaliei si să ofere asistentă vaselor amenintate sau atacate de pirati sau jefuitori înarmati, în conformitate cu dreptul international relevant;

4. îndeamnă în continuare statele să actioneze în colaborare cu organizatiile interesate, inclusiv cu OMI, pentru a se asigura că vasele care au dreptul să ridice pavilionul primesc îndrumarea si instruirea necesare privind tehnicile de evitare si apărare si privind evitarea zonei ori de câte ori este posibil;

5. cere statelor si organizatiilor interesate, inclusiv OMI, să furnizeze asistentă tehnică Somaliei si statelor de coastă vecine la cererea acestora, în vederea sporirii capacitătii acestor state de a asigura securitatea maritimă si de coastă, inclusiv prin combaterea pirateriei si a jafului armat lângă coastele somaleze si vecine;

6. afirmă că măsurile impuse prin paragraful 5 al Rezolutiei nr. 733 (1992) si explicitate în paragrafele 1 si 2 ale Rezolutiei nr. 1.425 (2002) nu se aplică furnizării de asistentă tehnică către Somalia exclusiv în scopurile stabilite în paragraful 5 de mai sus, care fac obiectul unei derogări de la acele măsuri conform procedurii stabilite în paragrafele 11 (b) si 12 ale Rezolutiei 1.772(2007);

7. hotărăste că, pentru o perioadă de 6 luni de la data prezentei rezolutii, statele care colaborează cu GFT în lupta contra pirateriei si jafului armat pe mare, lângă coasta Somaliei, despre care GFT a notificat în prealabil Secretariatul General:

(a) pot intra pe apele teritoriale ale Somaliei în scopul de a combate actele de piraterie si jaf armat pe mare, de o manieră conformă cu actiunile permise în marea liberă în cazurile de piraterie, potrivit dreptului international relevant;

(b) pot utiliza, în cadrul apelor teritoriale ale Somaliei, de o manieră conformă cu actiunile permise în marea liberă în cazurile de piraterie, potrivit dreptului international relevant, toate mijloacele necesare pentru eradicarea actelor de piraterie si jaf armat;

8. cere ca statele care cooperează să adopte măsurile adecvate pentru a se asigura că actiunile pe care le întreprind potrivit autorizării din paragraful 7 nu au, în plan practic, efectul de a refuza sau restrictiona dreptul de trecere inofensivă al vaselor statelor terte;

9. afirmă că autorizarea furnizată de prezenta rezolutie se aplică numai în ceea ce priveste situatia din Somalia si nu va afecta drepturile, obligatiile sau responsabilitătile statelor membre impuse de dreptul international, inclusiv drepturile sau obligatiile impuse de Conventie, în toate celelalte situatii, si subliniază în continuare că această autorizare a fost acordată numai după primirea scrisorii din partea Reprezentantului Permanent al Republicii Somalia la Organizatia Natiunilor Unite, adresată presedintelui Consiliului de Securitate, în data de 27 februarie 2008, transmitând aprobarea GFT;

10. cere statelor să îsi coordoneze actiunile întreprinse potrivit paragrafelor 5 si 7 de mai sus cu celelalte state participante;

11. cere tuturor statelor si, în special, statelor de coastă, statelor de port si de pavilion, statelor de cetătenie ale victimelor si autorilor actelor de piraterie si jaf armat si altor state cu jurisdictie relevantă conform dreptului international si legislatiei nationale să coopereze la stabilirea jurisdictiei si în investigarea si condamnarea persoanelor responsabile de acte de piraterie si jaf armat lângă coasta Somaliei, în conformitate cu dreptul international aplicabil, inclusiv dreptul international al drepturilor omului, si să ofere asistentă prin furnizarea de sustinere logistică si căi de acces în justitie pentru persoanele aflate sub jurisdictia si controlul lor, cum ar fi victimele, martorii si persoanele retinute în urma operatiunilor efectuate conform prezentei rezolutii;

12. cere statelor care cooperează cu GFT să informeze Consiliul de Securitate în termen de 3 luni în legătură cu evolutia actiunilor întreprinse în vederea exercitării autoritătii acordate în paragraful 7 de mai sus;

13. cere secretarului general ca, în termen de 5 luni de la adoptarea prezentei rezolutii, să prezinte Consiliului de Securitate un raport privind implementarea prezentei rezolutii si pirateria si jaful armat din apele teritoriale si din marea liberă de lângă coasta Somaliei;

14. cere secretarului general al OMI să informeze Consiliul despre situatia pirateriei si jafurilor armate, pe baza cazurilor aduse în atentia sa prin acordul tuturor statelor de coastă afectate si luând în considerare, în mod corespunzător, acordurile de cooperare regionale si bilaterale existente;

15. îsi exprimă intentia de a reanaliza situatia si de a lua în considerare, dacă este necesar, posibilitatea reînnoirii autorizatiei acordate în paragraful 7 de mai sus pentru perioade suplimentare, la cererea GFT;

16. hotărăste să rămână activ sesizat cu această chestiune.

 

ACTE ALE ÎNALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE

 

ÎNALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE

- SECTIILE UNITE –

 

DECIZIA Nr. LXXXIV (84)

din 10 decembrie 2007

 

Dosar nr. 52/2007

Sub presedintia domnului profesor univ. dr. Nicolae Popa, presedintele înaltei Curti de Casatie si Justitie,

Sectiile Unite ale înaltei Curti de Casatie si Justitie, în conformitate cu dispozitiile art. 25 lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, s-au întrunit pentru a examina recursul în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casatie si Justitie, cu privire la interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 907 si 908 din Codul comercial, raportate la prevederile art. 591 din Codul de procedură civilă, referitor la instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor imobile ale debitorului în cauzele comerciale.

Sectiile Unite au fost constituite cu respectarea dispozitiilor art. 34 din Legea nr. 304/2004, republicată, fiind prezenti 88 de judecători din totalul de 115 aflati în functie.

Procurorul general al Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casatie si Justitie a fost reprezentat de procurorul Antoaneta Florea.

Reprezentanta procurorului general al Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casatie si Justitie a sustinut recursul în interesul legii, solicitând admiterea acestuia si pronuntarea unei decizii prin care să se asigure interpretarea si aplicarea unitară a dispozitiilor art. 907 si 908 din Codul comercial, raportate la prevederile art. 591 si următoarele din Codul de procedură civilă, în sensul că sechestrul asigurător în materie comercială este aplicabil atât asupra bunurilor mobile, cât si asupra bunurilor imobile ale debitorului.

SECTIILE UNITE,

deliberând asupra recursului în interesul legii, constată următoarele:

Prin recursul în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casatie si Justitie, se învederează că în practica judiciară nu există un punct de vedere unitar cu privire la interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 907 si 908 din Codul comercial, raportate la prevederile art. 591 din Codul de procedură civilă, referitor la instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor imobile ale debitorului în cauzele comerciale.

Astfel, unele instante de judecată au considerat că sechestrul asigurător în materie comercială nu se poate dispune decât asupra averii mobile a debitorului, potrivit dispozitiilor art. 907 din Codul comercial.

În motivarea acestui punct de vedere s-a arătat că prevederile Codului comercial au un caracter derogatoriu de la normele stabilite în Codul de procedură civilă, astfel încât în materie comercială sechestrul asigurător este reglementat doar de dispozitiile art. 591-594 din Codul de procedură civilă.

Alte instante, dimpotrivă, au considerat că sechestrul asigurător poate fi instituit si asupra bunurilor imobile ale debitorului, fiind aplicabile în această privintă dispozitiile art. 907 din Codul comercial, raportate la art. 591 din Codul de procedură civilă.

Aceste din urmă instante au interpretat si au aplicat corect dispozitiile legii.

Într-adevăr, potrivit art. 907 alin. 1 din Codul comercial, „Partea interesată în o cauză comercială va putea deodată cu intentarea actiunii să ceară a se pune sechestru asigurător asupra averii mobile a debitorului său conform art. 614 si următoarele din procedura civilă după deosebirile mai jos enuntate”, prevăzându-se prin alineatul următor că „va putea de asemenea să urmărească si să poprească pentru sumele cuprinse în titlul său sumele sau efectele datorate debitorului său de către un al treilea, conformându-se dispozitiilor art. 456 si următoarele din Codul de procedură civilă”.

Pe de altă parte, potrivit dispozitiilor art. 908 alin. 1 din Codul comercial, „Sechestrul sau poprirea nu se va putea înfiinta decât numai cu dare de cautiune, afară de cazul când cererea de sechestru sau de poprire se va face în virtutea unei cambii sau a unui alt efect comercial la ordin sau la purtător, protestat de neplată”.

În continuare, prin alin. 2 al aceluiasi articol se prevede că „Judecătoria se va pronunta asupra sechestrului în camera de consiliu, fără prealabila chemare a părtilor”, iar în alin. 3 se precizează că „Sechestrul asigurător nu poate fi ridicat decât dacă debitorul va consemna suma, capital, interese si cheltuieli, pentru care s-a înfiintat acel sechestru”.

Asadar, aceste reglementări au un caracter special, specific raporturilor juridice de drept comercial, cu privire la obligativitatea cautiunii la momentul formulării cererii de sechestru sau poprire asigurătorie, precum si în legătură cu ridicarea sechestrului asigurător.

Or, în ceea ce priveste celelalte aspecte referitoare la instituirea sechestrului asigurător în materia litigiilor comerciale partea interesată nu poate fi scutită de respectarea dispozitiilor Codului de procedură civilă referitoare la această măsură asigurătorie, dispozitii la care face trimitere norma de reglementare cuprinsă în art. 907 din Codul comercial.

Trebuie observat însă că prevederile art. 614 si următoarele din vechiul Cod de procedură civilă, la care se face trimitere prin art. 907 alin. 1 din Codul comercial, se regăsesc în cuprinsul art. 591-596 din actuala reglementare.

Or, potrivit reglementării din art. 60 raportat la art. 48 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, dispozitiile de modificare si completare se încorporează, de la data intrării lor în vigoare, în actul de bază care trebuie să tină seama de situatia juridică a normei de trimitere.

Sub acest aspect, dispozitiile art. 591 alin. 1 teza I din Codul de procedură civilă: „Creditorul care nu are titlul executoriu, dar a cărui creantă este constatată prin act scris si este exigibilă, poate solicita înfiintarea unui sechestru asigurător asupra bunurilor mobile si imobile ale debitorului, dacă dovedeste că a intentat actiune”.

Această prevedere impune astfel să se considere implicit modificat si cuprinsul art. 907 alin. 1 din Codul comercial, care se referă doar la sechestrul asigurător asupra „averii mobile” a debitorului, în conditiile în care, potrivit legislatiei actuale sechestrul asigurător poate fi dispus atât asupra bunurilor mobile cât si a celor imobile.

O atare interpretare este impusă si de particularitatea raportului juridic de drept comercial, care se caracterizează prin celeritate, astfel încât încheierea de modificare sau de stingere a acestuia să se facă cu maximă operativitate si în conditii de bună-credintă, pentru că ratiunea finală a unui asemenea raport juridic este îndeplinirea lui întocmai.

Ca urmare, în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligatiilor comerciale ce revin părtilor din conventiile încheiate, datorită culpei debitorului sau altor cauze, trebuie să se dea posibilitatea creditorului să acceadă la garantii de natură a-i asigura atât executarea integrală a obligatiilor asumate de debitor, cât si protectia sa eficientă împotriva riscurilor ce ar putea împiedica îndestularea sa.

Solutionarea corespunzătoare a acestei situatii de maximă importantă pentru garantarea eficientei relatiilor comerciale impune examinarea evolutiei reglementărilor legislative existente în materie.

În această privintă, Codul comercial, promulgat în anul 1887, a preluat solutia existentă atunci si în Codul de procedură civilă, în care era prevăzută, la art. 614 si următoarele, posibilitatea instituirii sechestrului asigurător numai asupra bunurilor mobile ale debitorului.

Abia prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 138/2000 s-a reglementat, în cadrul noului continut ce s-a dat art. 591 din Codul de procedură civilă, posibilitatea instituirii sechestrului asigurător si asupra bunurilor imobile ale debitorului, prevăzându-se în alin. 1 al acestui articol: „creditorul care nu are titlu executoriu, dar a cărui creantă este constatată prin act scris si este exigibilă, poate solicita înfiintarea unui sechestru asigurător asupra bunurilor mobile si imobile ale debitorului, dacă dovedeste că a intentat actiune”, putând „fi obligat la plata unei cautiuni în cuantumul fixat de către instantă”.

Or, în raport cu această reglementare, art. 907 alin. 1 din Codul comercial, prin care era limitată posibilitatea de a se cere punerea sechestrului asigurător numai asupra averii mobile a debitorului, ca si în continutul anterior al art. 591 din Codul de procedură civilă, nu poate fi considerat că nu a fost modificat implicit, pentru ca dispozitiile anterioare identice ale celor două articole să aibă dispozitii corespunzătoare.

O astfel de interpretare se impune întrucât nu se poate presupune că legiuitorul ar fi urmărit să rămână mai putin exigent fată de debitorul dintr-o relatie comercială decât fată de cel dintr-un raport contractual de drept comun.

Aplicabilitatea si în materie comercială a reglementării novatoare din art. 591 alin. 1 al Codului de procedură civilă este impusă si de dispozitiile art. 721 din Codul de procedură civilă, potrivit cărora dispozitiile acestui cod „alcătuiesc procedura de drept comun în materie civilă si comercială”.

În consecintă, în temeiul dispozitiilor art. 25 lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, precum si ale art. 329 din Codul de procedură civilă, urmează a se admite recursul în interesul legii si a se stabili că dispozitiile art. 907 din Codul comercial se interpretează prin trimitere la prevederile art. 591 alin. 1 teza I din Codul de procedură civilă, în sensul că în materie comercială sechestrul asigurător se poate înfiinta si asupra bunurilor imobile ale debitorului.

PENTRU ACESTE MOTIVE

În numele legii

DECID:

Admit recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casatie si Justitie. Dispozitiile art. 907 din Codul comercial se interpretează prin trimitere la prevederile art. 591 alin. 1 teza I din Codul de procedură civilă, în sensul că: în materie comercială, sechestrul asigurător se poate înfiinta si asupra bunurilor imobile ale debitorului.

Obligatorie, potrivit art. 329 alin. 3 din Codul de procedură civilă.

Pronuntată în sedintă publică, astăzi, 10 decembrie 2007.

 

PRESEDINTELELE ÎNALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Prim-magistrat-asistent,

Victoria Maftei

 

ÎNALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE

- SECTIILE UNITE -

 

DECIZIA Nr. LXXXVI (86)

din 10 decembrie 2007

 

Dosar nr. 55/2007

Sub presedintia domnului profesor univ.dr. Nicolae Popa, presedintele înaltei Curti de Casatie si Justitie,

Sectiile Unite ale înaltei Curti de Casatie si Justitie, în conformitate cu dispozitiile art. 25 lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, s-au întrunit pentru a examina recursul în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casatie si Justitie, cu privire la dispozitiile legale aplicabile în cazul actiunilor care au ca obiect constatarea dobândirii dreptului de proprietate prin uzucapiune în teritoriile în care s-au aplicat prevederile Decretului-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cărtile funciare, în materia prescriptiilor achizitive împlinite după intrarea în vigoare a Legii cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996.

Sectiile Unite au fost constituite cu respectarea dispozitiilor art. 34 din Legea nr. 304/2004, republicată, fiind prezenti 88 de judecători din totalul de 115 aflati în functie.

Procurorul general al Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casatie si Justitie a fost reprezentat de procurorul Antoaneta Florea.

Reprezentanta procurorului general al Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casatie si Justitie a sustinut recursul în interesul legii, solicitând admiterea acestuia si să se decidă în sensul că, în cazul prescriptiilor achizitive începute sub imperiul Decretului-lege nr. 115/1938 si împlinite după intrarea în vigoare a Legii nr. 7/1996, actiunile în uzucapiune în regim de carte funciară sunt guvernate de dispozitiile legii vechi, respectiv ale Decretului-lege nr. 115/1938.

SECTIILE UNITE,

deliberând asupra recursului în interesul legii, constată următoarele:

În practica instantelor judecătoresti nu există un punct de vedere unitar cu privire la dispozitiile legale aplicabile în cazul actiunilor având ca obiect constatarea dobândirii dreptului de proprietate prin uzucapiune în teritoriile în care s-au aplicat prevederile Decretului-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cărtile funciare, dacă prescriptiile achizitive s-au împlinit după intrarea în vigoare a Legii nr. 7/1996.

Astfel, unele instante au considerat că după intrarea în vigoare a Legii nr. 7/1996 sistemele de publicitate anterioare si-au încetat aplicabilitatea, fiind înlocuite de un nou si unic sistem cu trăsături distincte, care nu mai consacră cazurile speciale de dobândire a proprietătii prin uzucapiune înscrise în art. 27-28 din Decretul-lege nr. 115/1938.

Ca urmare, făcându-se referire la dispozitiile Legii nr. 7/1996, s-a considerat că toate actiunile în uzucapiune înregistrate după intrarea în vigoare a acestei legi pot fi solutionate numai pe baza dispozitiilor Codului civil, indiferent de momentul începerii ori împlinirii termenului de prescriptie achizitivă.

Alte instante, dimpotrivă, s-au pronuntat în sensul că până la finalizarea lucrărilor cadastrale si a registrului de publicitate imobiliară pe teritoriul fiecărui judet, în regiunile de carte funciară supuse sistemului reglementat de Decretul-lege nr. 115/1938, vor fi aplicate în continuare dispozitiile acestui decret-lege.

Ca urmare, fiind sesizate după intrarea în vigoare a Legii nr. 7/1996 cu actiuni având ca obiect constatarea dobândirii dreptului de proprietate prin uzucapiune, aceste instante si-au întemeiat solutiile pe dispozitiile art. 27-28 din Decretul-lege nr. 115/1938.

În motivarea acestui punct de vedere s-a relevat că posesia exercitată sub imperiul acestui act normativ poate produce exclusiv efectele recunoscute de la data începerii sale, indiferent de momentul împlinirii termenului, întrucât persoanele care tind să uzucapeze îsi supun actiunile reglementărilor în vigoare la acel moment, neputând să prevadă eventualele modificări legislative ce vor surveni până la împlinirea termenului de prescriptie achizitivă.

Aceste din urmă instante au interpretat si au aplicat corect dispozitiile legii.

În dreptul civil român, regimul dobândirii drepturilor reale prin uzucapiune asupra unui imobil a fost reglementat în două categorii de norme:

Astfel, o primă categorie de reglementări se regăseste în cartea a III-a din titlul XX al Codului civil, care se completează cu unele prevederi ale Decretului nr. 167/1958 privitor la prescriptia extinctivă, aceste norme fiind aplicabile numai în regiunile în care a functionat sistemul de publicitate imobiliară bazat pe registrele de transcriptiuni si inscriptiuni.

Pe de altă parte, în regiunile supuse regimului de publicitate imobiliară prin vechile cărti funciare, uzucapiunea a operat în conditiile prevăzute în art. 27 si 28 din Decretul-lege nr. 115/1938.

În acest sens, prin art. 27 din Decretul-lege nr. 115/1938 s-a prevăzut că „în cazul când s-au înscris fără cauză legitimă drepturi reale, care pot fi dobândite în temeiul uzucapiunii, ele vor rămâne valabil dobândite, dacă titularul dreptului Ie-a posedat cu bună-credintă, potrivit legii, timp de 10 ani”, iar prin art. 28 din acelasi decret s-a mai prevăzut că dacă „cel ce a posedat un bun nemiscător în conditiile legii, timp de 20 de ani, după moartea proprietarului înscris în cartea funciară, va putea cere înscrierea dreptului uzucapat” si că „de asemenea, va putea cere înscrierea dreptului său cel ce a posedat un bun nemiscător în conditiile legii, timp de 20 de ani socotiti de la înscrierea în cartea funciară a declaratiunii de renuntare la proprietate”.

Or, în cadrul Legii nr. 7/1996 privind cadastrul si publicitatea imobiliară s-a reglementat un singur sistem de publicitate imobiliară, la nivelul întregii tări, respectiv cel al cărtii funciare, iar în ce priveste uzucapiunea nu mai sunt consacrate cazurile speciale prevăzute de Decretul-lege nr. 115/1938, fiind aplicabilă uzucapiunea de drept comun, astfel cum este reglementată în Codul civil.

Ca urmare, în absenta unor dispozitii cu caracter tranzitoriu, care să stabilească raportul dintre legea veche (normele cuprinse în art. 27 si 28 din Decretul-lege nr. 115/1938) si legea nouă (prevederile Codului civil referitoare la uzucapiune), trebuie să se recurgă la interpretarea sistematică a dispozitiilor art. 69 alin. (2) si (3) cu referire la art. 56 alin. (1) si art. 58 alin. (1) din Legea nr. 7/1996, republicată.

Sub acest aspect este de retinut că prin art. 69 alin. (2) din Legea nr. 7/1996, republicată, s-a prevăzut că numai la finalizarea lucrărilor cadastrale si a registrelor de publicitate imobiliară pentru întreg teritoriul administrativ al unui judet îsi încetează aplicabilitatea Decretul-lege nr. 115/1938, iar în conformitate cu dispozitia alin. (3) al aceluiasi articol, doar ca urmare a definitivării cadastrului ia nivelul întregii tări intervine si abrogarea acestui decret.

Din această dispozitie a Legii nr. 7/1996, prin care s-a reglementat regimul general al cadastrului si al publicitătii imobiliare, rezultă astfel neîndoielnica vointă a legiuitorului de a institui o aplicare treptată a noii legi, cu consecinta incidentei, în continuare, a vechilor dispozitii ale Decretului-lege nr. 115/1938 în regimul de carte funciară.

Mai este de observat că prin art. 60 din Legea nr. 7/1996, în continutul ce l-a avut la data intrării în vigoare, se prevedea că „actiunile introduse în temeiul art. 22, 23, 27, 28 si 38-40 din Decretul-lege nr. 115/1938 aflate în curs de judecată la data intrării în vigoare a prezentei legi, se vor solutiona potrivit dispozitiilor legale sus-mentionate”, iar „hotărârile judecătoresti definitive, prin care s-au admis aceste actiuni, vor fi înscrise în cartea funciară”.

Tot astfel, în actuala reglementare, ca urmare a modificării ce i s-a adus prin titlul XII din Legea nr. 247/2005, art. 58 alin. (1) din Legea nr. 7/1996, republicată, prevede că „în regiunile de carte funciară supuse Decretului-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cărtile funciare sau, după caz, Legii nr. 242/1947 pentru transformarea cărtilor funciare provizorii din Vechiul Regat în cărti de publicitate funciară, înscrierile privitoare la imobile, cuprinse în cărtile funciare sau, după caz, în cărtile de publicitate funciară, vor continua să fie făcute în aceste cărti, cu respectarea si în conditiile dispozitiilor prezentei legi”.

Asa fiind, în raport cu continutul ce s-a dat succesiv articolului sus-mentionat, se impune să se considere că numai înscrierile ulterioare intrării în vigoare a Legii nr. 7/1996 vor trebui făcute cu respectarea prevederilor acestei legi.

O atare interpretare este conformă si solutiilor care au fost consacrate expres în dispozitiile tranzitorii cuprinse în diferite acte normative care au reglementat prescriptia achizitivă de-a lungul timpului în diverse zone ale tării, precum si cu principiile generale privind aplicarea legii civile în timp.

În acest sens, făcându-se referire la Transilvania, prin art. 31 din Decretul-lege nr. 389/1943 s-a precizat că „prescriptiunile începute înaintea punerii în aplicare a acestei legi sunt cârmuite în ce priveste natura, durata si efectele lor de dispozitiile legii sub care au început.”

Tot în acest sens, prin art. 72 alin. (2) din Legea nr. 7/1996, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 247/2005, s-a prevăzut că dispozitiile Decretului-lege nr. 115/1938 îsi încetează aplicabilitatea la data finalizării lucrărilor de cadastru general si a registrelor de publicitate imobiliară pe întreg teritoriul unei unităti administrativ-teritoriale.

De aceea, se impune să se retină că, în timp, legea veche (Decretul-lege nr. 115/1938) ultraactivează în întregul ei, actiunea sa neputând înceta decât în momentul fixat de legiuitor.

Rezultă, deci, că pentru posesia imobilelor situate în regimul de carte funciară, începute sub imperiul Decretului-lege nr. 115/1938, actiunea în constatarea dreptului de proprietate prin uzucapiune este reglementată de prevederile acestui decret chiar si după data intrării în vigoare a Legii nr. 7/1996.

În consecintă, în temeiul dispozitiilor art. 25 lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, precum si ale art. 329 alin. 3 din Codul de procedură civilă, urmează a se admite recursul în interesul legii si a se stabili că, în cazul prescriptiilor achizitive începute sub imperiul Decretului-lege nr. 115/1938 si împlinite după intrarea în vigoare a Legii nr. 7/1996, actiunile în constatarea dreptului de proprietate prin uzucapiune în regim de carte funciară sunt guvernate de dispozitiile legii vechi, respectiv ale Decretului-lege nr. 115/1938.

PENTRU ACESTE MOTIVE

În numele legii

DECID:

Admit recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casatie si Justitie.

Stabilesc că, în situatia prescriptiilor achizitive începute sub imperiul Decretului-lege nr. 115/1938 si împlinite după intrarea în vigoare a Legii nr. 7/1996, actiunile în constatarea dobândirii dreptului de proprietate prin uzucapiune în regim de carte funciară sunt guvernate de dispozitiile legii vechi, respectiv ale Decretului-lege nr. 115/1938.

Obligatorie, potrivit art. 329 alin. 3 din Codul de procedură civilă.

Pronuntată în sedintă publică, astăzi, 10 decembrie 2007.

 

PRESEDINTELE ÎNALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Prim-magistrat-asistent,

Victoria Maftei