MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 699         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 14 octombrie 2008

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

            167. - Lege pentru modificarea si completarea Legii îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004

 

            896. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

            Decizia nr. 898 din 16 septembrie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 77 alin. (3) lit. b), art. 81 alin. (1) si art. 82 alin. (3) lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 

            Decizia nr. 900 din 16 septembrie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 168 din Codul de procedură penală

 

            Decizia nr. 903 din 16 septembrie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 55 alin. (2) lit. a) si alin. (3) lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            1.244. - Hotărâre privind rechemarea unui consul general

 

            1.245. - Hotărâre privind organizarea de către Ministerul Afacerilor Externe a unei reuniuni speciale a Fortei Operative NATO la Nivel înalt

 

            1.249. - Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare si a organigramei Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentă

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            79. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Animalelor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind notificarea internă si declararea oficială a unor boli transmisibile ale animalelor

 

            888. - Decizie a presedintelui Autoritătii Nationale pentru Comunicatii privind procedura de verificare si omologare a sistemelor informatice destinate operatiunilor de emitere a facturilor în formă electronică, precum si normele de performantă si securitate cu privire la sistemele informatice utilizate de persoanele care emit, transmit sau arhivează facturi, chitante si bonuri fiscale în formă electronică

 

            1.347. - Ordin al ministrului pentru întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale privind modificarea procedurilor de implementare a programelor pentru sustinerea finantării întreprinderilor mici si mijlocii

 

ACTE ALE AUTORITĂTII ELECTORALE PERMANENTE

 

            Lista partidelor politice, aliantelor politice si electorale, organizatiilor cetătenilor români apartinând minoritătilor nationale si a candidatilor independenti pentru care a fost depus până la data de 7 octombrie 2008 raportul detaliat al veniturilor si cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (11) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare, pentru alegerile locale partiale desfăsurate conform Hotărârii Guvernului nr. 810/2008 privind stabilirea datei alegerilor locale partiale pentru alegerea consiliilor locale si a primarilor în unele circumscriptii electorale

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea si completarea Legii îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Legea îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 369 din 28 aprilie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatele (2)-(4) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(2) Amenajările de îmbunătătiri funciare cuprind următoarele categorii de lucrări:

a) îndiguiri si regularizări ale cursurilor de apă prin care se asigură, în principal, protectia terenurilor si a oricăror categorii de constructii împotriva inundatiilor, surse locale de apă si emisari pentru scurgerea apelor;

b) irigatii si orezarii prin care se asigură aprovizionarea controlată a solului si a plantelor cu cantitătile de apă necesare dezvoltării culturilor si cresterii productiei agricole. Aceste amenajări cuprind lucrări de captare, pompare, transport, distributie si evacuare a apei si, după caz, lucrări de nivelare a terenului;

c) desecare si drenaj, care au drept scop prevenirea si înlăturarea excesului de umiditate de la suprafata terenului si din sol, în vederea asigurării conditiilor favorabile de utilizare a terenurilor. Aceste amenajări cuprind lucrări de colectare, de transport si de evacuare în emisar a apei în exces;

d) combatere a eroziunii solului si de ameliorare a terenurilor afectate de alunecări, prin care se previn, se diminuează sau se opresc procesele de degradare a terenurilor. Aceste amenajări cuprind lucrări pentru protectia solului, regularizarea scurgerii apei pe versanti, stingerea formatiunilor torentiale, stabilizarea nisipurilor miscătoare;

e) pedoameliorative pe terenurile sărăturate, acide si pe nisipuri, pe terenurile poluate, inclusiv cu reziduuri petroliere, cu halde de la exploatările miniere, pe alte terenuri neproductive, cuprinzând si lucrările de nivelare-modelare, de scarificare, de afânare adâncă, rigole si santuri de scurgere a apei, arăturile în benzi cu coame, udările de spălare a sărurilor, aplicarea de amendamente, precum si îngrăsăminte, în scopul valorificării pentru agricultură si, după caz, pentru silvicultură;

f) perdele forestiere de protectie a terenurilor agricole si plantatii pentru combaterea eroziunii solului;

g) alte lucrări realizate prin solutii tehnice si tehnologii noi; h) zone de protectie ale lucrărilor prevăzute la lit. a)-g).

(3) Amenajările de îmbunătătiri funciare preiau din surse autorizate necesarul de apă pentru irigarea culturilor agricole si silvice si alimentarea cu apă a unor localităti, amenajări piscicole, incinte agricole si industriale si asigură protectia localitătilor si a oricăror categorii de constructii împotriva efectelor alunecărilor de teren si a inundatiilor, precum si protectia lacurilor de acumulare împotriva colmatării.

(4) Realizarea amenajărilor de îmbunătătiri funciare la nivel national are loc pe baza programelor si strategiei sectoriale, iar la nivel local, conform nevoilor autoritătilor publice locale, ale persoanelor juridice sau fizice interesate, pe baza programelor zonale si locale de amenajare a teritoriului si în corelare cu strategia sectorială.”

2. La articolul 4, litera c) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,c) realizarea de către proprietarii de teren a exploatării, întretinerii si reparatiilor amenajărilor de îmbunătătiri funciare situate pe terenurile pe care le detin, inclusiv a lucrărilor de reabilitare, executare de investitii si suportarea costurilor acestor activităti. Statul intervine prin Administratie si prin alocarea de fonduri de la bugetul de stat în completarea surselor proprii ale Administratiei sau ale beneficiarilor constituiti în organizatii de îmbunătătiri funciare sau federatii de organizatii de îmbunătătiri funciare, în cazurile în care proprietarii de teren nu pot desfăsura prin efortul propriu activităti de îmbunătătiri funciare;”.

3. La articolul 6, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Proprietarii sau alti detinători de teren care intentionează să realizeze o nouă amenajare de îmbunătătiri funciare se pot constitui în organizatii.”

4. La articolul 8, litera e) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,e) achizitionează, închiriază de la terti, exploatează, întretin si repară utilajele si instalatiile necesare prestării serviciilor de îmbunătătiri funciare si alte echipamente necesare desfăsurării activitătilor proprii;”.

5. La articolul 10, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Tarifele pentru prestarea serviciilor de îmbunătătiri funciare, altele decât cele de irigatii, pot fi încasate prin compartimentele de specialitate ale administratiei publice locale. Mecanismul de încasare a acestor tarife si de decontare a cheltuielilor efectuate pentru desfăsurarea acestei activităti se va reglementa printr-un protocol-cadru, aprobat prin ordin comun al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale si al ministrului internelor si reformei administrative, în temeiul căruia se pot încheia, la nivel local, protocoale între organizatii si consiliile locale pe a căror rază teritorială se află situat teritoriul organizatiei.”

6. Articolul 12 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - (1) Oricare persoană fizică sau persoană juridică, ce detine în baza unui titlu valabil de proprietate ori de folosintă un teren situat pe teritoriul organizatiei sau care are, în conditiile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,cu modificările si completările ulterioare, în administrare ori în folosintă astfel de terenuri aflate în proprietatea publică ori privată a statului ori a unitătilor administrativ-teritoriale, poate fi membră a unei organizatii.

(2) Infrastructura de îmbunătătiri funciare aflată în proprietatea unei persoane fizice sau juridice, alta decât Administratia, situată pe teritoriul organizatiei, poate fi preluată în folosintă de către organizatie, pe durata existentei acesteia, în temeiul unei întelegeri scrise, autentificată”.

7. La articolul 13, după alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (12), cu următorul cuprins:

„(12) În cazul organizatiilor care au ca obiect de activitate lucrările de irigatii, conditia ca membrii să detină mai mult de

jumătate din suprafata de teren trebuie îndeplinită si pe fiecare plot de irigatii sau zonă de reprezentare, conform legii.”

8. După articolul 23 se introduce un nou articol, articolul 231, cu următorul cuprins:

„Al. 231. - în realizarea activitătilor de interes public, federatiile au următoarele atributii:

a) încheierea de contracte cu Administratia sau cu alti furnizori, pentru livrarea apei pentru irigatii si prestarea altor servicii de îmbunătătiri funciare;

b) încheierea de contracte cu furnizorul de energie electrică sau termică pentru livrarea energiei necesare exploatării unei părti autonome functional ori a întregii amenajări de îmbunătătiri funciare aflate în administrarea sa;

c) prestarea de servicii de îmbunătătiri funciare către organizatiile membre si alti beneficiari, pe bază de tarife;

d) angajarea personalului calificat necesar;

e) achizitionarea, închirierea, înlocuirea, exploatarea si întretinerea instalatiilor si echipamentului de îmbunătătiri funciare;

f) asigurarea pazei si protectiei infrastructurii de îmbunătătiri funciare din cadrul amenajării de îmbunătătiri funciare sau a părtii de amenajare exploatate, întretinute si reparate de federatie;

g) deschiderea de conturi bancare si efectuarea de operatiuni financiare prin aceste conturi;

h) organizarea de instruiri ale reprezentantilor organizatiilor membre, prin specialistii proprii sau prin servicii prestate de terti;

i) aprobarea regulamentelor interne obligatorii pentru organizatiile membre, pentru reprezentantii organizatiilor membre participanti la activitatea federatiei, precum si pentru angajatii federatiei;

j) înaintarea de propuneri privind reabilitarea si modernizarea infrastructurii de îmbunătătiri funciare din cadrul teritoriului său;

k) angajarea de experti si consultanti pentru asigurarea sporirii eficientei functionării federatiei sau a organizatiilor membre;

I) contractarea de studii de cercetare si de teren pentru extinderea amenajării de îmbunătătiri funciare existente, realizarea de noi sisteme, lucrări sau amenajări si dezvoltarea activitătii federatiei.”

9. La articolul 25, litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,b) dreptul de folosintă detinut de asociatia utilizatorilor de apă pentru irigatii asupra infrastructurii de irigatii apartinând domeniului privat al statului, unitătilor administrativ-teritoriale sau unor persoane fizice ori juridice, constând în statii de pompare de punere sub presiune si constructii hidrotehnice, împreună cu dotările si terenul aferent, conducte subterane, precum si alte asemenea bunuri situate pe teritoriul organizatiei.”

10. La articolul 26, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (4)-(7), cu următorul cuprins:

„(4) Transmiterea dreptului de folosintă sau de proprietate asupra infrastructurii de îmbunătătiri funciare aflate în administrarea Administratiei se face pe bază de protocol de predare-preluare aprobat prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale, cu specificarea obligatiilor privind exploatarea, întretinerea, reparatiile si paza integritătii bunurilor.

(5) Punerea în functiune a infrastructurii de irigatii care face obiectul transmiterii la cerere, fără plată, în folosinta sau în proprietatea unei organizatii se realizează din fonduri asigurate în totalitate de la bugetul de stat.

(6) Transmiterea dreptului de folosintă sau de proprietate asupra infrastructurii de îmbunătătiri funciare aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice se face cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind publicitatea si înregistrarea circulatiei bunurilor imobile.

(7) In termen de 30 de zile de la data dobândirii personalitătii juridice, organizatia are obligatia de a încheia cu furnizorul de apă contract multianual pentru o perioadă de cel putin 3 ani.”

11. La articolul 27, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Punerea în functiune a infrastructurii de irigatii care face obiectul transmiterii la cerere, fără plată, în folosinta unei federatii, se realizează din fonduri asigurate în totalitate de la bugetul de stat.”

12. Articolul 31 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 31. - Bunurile ce alcătuiesc infrastructura de îmbunătătiri funciare apartinând domeniului public al statului se transmit în administrarea Administratiei, prin protocol de predare-preluare aprobat prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale, cu specificarea obligatiilor acesteia privind exploatarea, întretinerea, reparatiile si paza integritătii acestor bunuri.”

13. Articolul 34 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 34. - Pentru realizarea oricărei investitii, Administratia, organizatiile si federatiile emit, după caz, la cerere, avize pentru scoaterea din circuitul agricol a terenurilor deservite de infrastructura de îmbunătătiri funciare din aria lor de responsabilitate. Aprobarea scoaterii din circuitul agricol a terenurilor se face potrivit prevederilor legale în vigoare.”

14. La articolul 35, alineatul (5) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(5) Administratia are în structura sa sucursale teritoriale fără personalitate juridică, ce au în alcătuire unităti de administrare organizate la nivelul amenajărilor de îmbunătătiri funciare sau al grupurilor de amenajări de îmbunătătiri funciare.”

15. La articolul 36, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 36. - (1) Administratia desfăsoară următoarele activităti:

a) exploatarea, întretinerea si reparatiile amenajărilor de îmbunătătiri funciare declarate de utilitate publică, cu exceptia amenajărilor sau părtilor de amenajare preluate de federatii, precum si a amenajărilor cărora li s-a retras recunoasterea de utilitate publică si în cadrul cărora s-au constituit organizatii;

b) executarea lucrărilor de conservare a amenajărilor de îmbunătătiri funciare sau a părtilor de amenajare cărora li s-a retras recunoasterea de utilitate publică;

c) scoaterea din functiune a lucrărilor din amenajările de îmbunătătiri funciare sau părti de amenajare cărora li s-a retras recunoasterea de utilitate publică si valorificarea materialelor rezultate, în conformitate cu prevederile prezentei legi;

d) redarea în circuitul agricol a terenurilor rezultate în urma dezafectării lucrărilor de îmbunătătiri funciare;

e) realizarea de investitii pentru reabilitarea amenajărilor de îmbunătătiri funciare existente si executia de noi amenajări;

f) informarea si instruirea în domeniul îmbunătătirilor funciare;

g) realizarea si asigurarea functionării sistemului national de supraveghere, evaluare, prognoză si avertizare privind efectele economice si ecologice ale activitătilor de îmbunătătiri funciare;

h) asigurarea alimentării cu apă a unor localităti, amenajări piscicole, incinte agricole si industriale, prin amenajările de îmbunătătiri funciare aflate în administrarea sa, în conditiile legii;

i) prestarea de servicii de îmbunătătiri funciare către organizatii, federatii si alte persoane fizice si juridice;

j) cooperarea internatională, în limitele împuternicirii acordate de minister;

k) desfăsurarea altor activităti de interes public, prevăzute de prezenta lege.”

16. La articolul 37, alineatele (1) si (4) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Al. 37. - (1) Administratia exploatează, administrează, întretine si repară amenajările de îmbunătătiri funciare din domeniul public sau privat al statului, declarate de utilitate publică, cu exceptiile prevăzute de prezenta lege.

...............................................................................................................................

(4) Costurile de desfăsurare a activitătilor prevăzute la alin. (1) se acoperă din tarifele pentru serviciile prestate în conformitate cu prevederile prezentei legi si, în completare, de la bugetul de stat sau alte fonduri publice.”

17. Articolul 38 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 38. - (1) Dacă o amenajare de îmbunătătiri funciare sau o parte a unei amenajări de îmbunătătiri funciare nu mai îndeplineste criteriile prevăzute la art. 37 alin. (3), prin hotărâre a Guvernului i se retrage recunoasterea de utilitate publică si, după caz, se trece din domeniul public în domeniul privat al statului sau al unitătilor administrativ-teritoriale.

(2) Amenajările de îmbunătătiri funciare sau părtile unor amenajări de îmbunătătiri funciare, prevăzute la alin. (1), se trec în conservare pentru o perioadă de până la 5 ani, perioadă în care acestea pot fi:

a) transmise în proprietate sau date în folosintă gratuită unei organizatii ori federatii, potrivit legii;

b) vândute unui cumpărător privat, potrivit legii;

c) concesionate sau închiriate, potrivit legii;

d) scoase din functiune, potrivit legii;

e) valorificate, potrivit legii.

(3) Conservarea unei amenajări de îmbunătătiri funciare sau a unei părti a unei amenajări de îmbunătătiri funciare se realizează prin asigurarea pazei acesteia si prin dezafectarea si depozitarea corespunzătoare a echipamentelor si instalatiilor aferente.

(4) În termen de 90 de zile de la trecerea în conservare a amenajării de îmbunătătiri funciare sau a părtii de amenajare de îmbunătătiri funciare, prevăzută la alin. (1), Administratia va face publicitate, în vederea aplicării măsurilor prevăzute la alin. (2) lit. a)-c).

(5) Scoaterea din functiune a unei amenajări de îmbunătătiri funciare sau a unei părti a acesteia se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale, la propunerea Administratiei.

(6) În perioada cuprinsă între intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului de retragere a recunoasterii de utilitate publică a unei amenajări de îmbunătătiri funciare sau unei părti de amenajare de îmbunătătiri funciare si până la finalizarea uneia dintre măsurile prevăzute la alin. (2) lit. a)-c), Administratia asigură exploatarea, întretinerea si reparatiile acelei amenajări sau părti de amenajare, finantarea acestor activităti efectuându-se în conditiile prezentei legi.”

18. La articolul 39, literele c)-e) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,c) inventariază anual amenajările de irigatii, cu evidentierea distinctă a celor functionale;

d) elaborează tarife pentru servicii de îmbunătătiri funciare;

e) elaborează studii, proiecte, programe de cercetare si propuneri anuale pentru investitii în reabilitarea amenajărilor de îmbunătătiri funciare existente sau execută noi amenajări si supraveghează realizarea acestor lucrări de investitii, precum si propuneri de elemente de strategie si politici sectoriale;”.

19. La articolul 39, după litera q) se introduc două noi litere, literele r) si s), cu următorul cuprins:

,,r) organizează si participă la activităti de cooperare tehnico-economică internatională în domeniul îmbunătătirilor funciare, al gospodăririi apelor si protectiei mediului;

s) verifică si dispune măsuri privind organizarea contabilitătii pentru veniturile proprii si subventiile alocate de la bugetul de stat în completarea acestora, pentru activitatea de irigatii, si, separat, pentru alte activităti de îmbunătătiri funciare.”

20. La articolul 40, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) lucrările de întretinere curentă în amenajările de îmbunătătiri funciare de utilitate publică, altele decât irigatiile, care se vor executa de către Administratie.”

21. La articolul 40, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Până la transmiterea către organizatii si federatii a infrastructurii de îmbunătătiri funciare, Administratia contractează serviciile de exploatare, întretinere si reparatii ale acesteia cu tertii prestatori de servicii.”

22. La articolul 41 alineatul (2), literele c) si e) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,c) echipamentele tehnologice aferente amenajărilor de îmbunătătiri funciare din domeniul public al statului, total de la bugetul de stat;

e) alte cheltuieli de investitii, potrivit prevederilor art. 46 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, total de la bugetul de stat.”

...............................................................................................................................

23. La articolul 41 alineatul (3), după litera e) se introduc două noi litere, literele e1) si e2), cu următorul cuprins:

,,e1) sumele încasate din închirierea bunurilor din domeniul privat al statului, aflate în patrimoniul Administratiei;

e2) tarifele de trecere pe digurile aflate în administrarea Administratiei, percepute pentru întretinerea sectiunii acestora si a rampelor de acces;”.

24. La articolul 41 alineatul (3), după litera h) se introduc două noi litere, literele i) si j), cu următorul cuprins:

,,i) sume rezultate din valorificarea masei ierboase, obtinute în urma lucrărilor de întretinere a digurilor si a retelei de canale;

j) sume încasate din închirierea unor bunuri, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Administratiei si care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.”

25. La articolul 41 alineatul (4), după litera a) a se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins:

,,a1) lucrărilor de întretinere si reparatii de natura investitiilor la prizele de apă pentru irigatii, dragarea/decolmatarea senalelor, andocarea si reparatiile specifice statiilor de pompare plutitoare, reparatiile accidentale, interventiile pentru înlăturarea efectelor calamitătilor naturale asupra infrastructurii de irigatii, total de la bugetul de stat;”.

26. La articolul 41 alineatul (4), literele e) si i) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,e) protectiei mediului, prin lucrări de îmbunătătiri funciare si monitorizarea efectelor acestor lucrări, inclusiv lucrări de amenajamente silvice, total de la bugetul de stat;

...............................................................................................................................

i) salarizării personalului prevăzut în statele de functii ale unitătii centrale, ale sucursalelor teritoriale si unitătilor de administrare ale Administratiei, altor cheltuieli de personal, precum si cheltuielilor curente necesare functionării acestora, partial de la bugetul de stat;”.

27. La articolul 43, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) În primii 5 ani de la înfiintare, Administratia va efectua reevaluarea imobilizărilor corporale preluate, prevăzute la alin. (1), cu reflectarea diferentelor rezultate pe seama conturilor de capital si rezerve.”

28. La articolul 46 alineatul (1), literele a), b) si d) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,a) 3 specialisti din cadrul ministerului;

b) un specialist desemnat de autoritatea centrală pentru gestionarea finantelor publice;

...............................................................................................................................

d) 2 specialisti recunoscuti pe plan national în domeniul îmbunătătirilor funciare.”

29. La articolul 49, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Consiliul de administratie poate conferi prerogative de reprezentare directorilor sucursalelor teritoriale pentru îndeplinirea atributiilor de serviciu ale acestora si poate, de asemenea, recurge la experti pentru studiul si rezolvarea anumitor probleme tehnice complexe.”

30. La articolul 51 alineatul (4), după litera i) se introduce o nouă literă, litera i1), cu următorul cuprins:

,,i1) asigură organizarea contabilitătii pentru veniturile proprii si subventiile alocate de la bugetul de stat în completarea acestora, precum si pentru activitatea de irigatii si, separat, pentru alte activităti de îmbunătătiri funciare;”.

31. La articolul 51 alineatul (4), litera j) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,j) deleagă directorilor sucursalelor teritoriale atributiile privind angajarea si concedierea personalului, cu exceptia personalului de conducere si de reprezentare în relatiile cu tertii, în limitele stabilite în regulamentul de organizare si functionare;”.

32. La articolul 52, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(5) În vederea atragerii de tineri specialisti, Administratia poate asigura locuinte de serviciu personalului propriu în spatiile existente si/sau spatii nou-construite. Fondurile necesare pot fi, după caz, alocatii de la bugetul de stat si venituri proprii ale Administratiei.”

33. La articolul 53, alineatele (1), (3), (4) si (5) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 53. - (1) Administratia îsi desfăsoară activitatea la nivel teritorial, prin sucursalele sale teritoriale, si la nivel de amenajare de îmbunătătiri funciare sau grup de amenajări de îmbunătătiri funciare prin unitătile de administrare din alcătuirea sucursalelor teritoriale.

...............................................................................................................................

(3) Sucursalele teritoriale si unitătile de administrare exploatează, întretin, repară si administrează amenajările de îmbunătătiri funciare si desfăsoară activităti de îmbunătătiri funciare în cadrul unei zone delimitate, pe baza structurii functionale a amenajărilor sau grupurilor de amenajări pe care acestea le administrează.

(4) Numărul sucursalelor, competenta teritorială a acestora si relatiile functionale cu Administratia se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a Administratiei.

(5) Directorii sucursalelor Administratiei sunt angajati în conditiile legii si sunt numiti în functie prin decizie a directorului general, cu aprobarea consiliului de administratie. Atributiile directorilor de sucursală se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a Administratiei si prin contractele individuale de muncă.”

34. La articolul 55, litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,b) pe bază de contracte de prestări de servicii pentru un sezon de irigatii, denumite în continuare contracte sezoniere;”.

35. La articolul 55, după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:

,,c) pe bază de contracte de prestări de servicii în amenajările de irigatii sau părti de amenajări de irigatii a căror infrastructură nu s-a transmis organizatiilor, conform legii.”

36. Articolul 56 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 56. - (1) Contractul multianual se încheie de furnizorul de apă cu organizatii sau federatii pentru o perioadă de 5 ani, cu obligatia ca în fiecare an beneficiarul să plătească contributia proprie la tariful anual.

(2) Conform contractului sezonier, beneficiarul plăteste un tarif sezonier pentru irigatii.”

37. Articolul 59 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 59. - Structura tarifului anual, a tarifului pentru livrarea apei pentru irigatii si a tarifului sezonier, modalitatea de ajustare periodică a acestora, termenul de aducere la cunostinta beneficiarilor a cuantumului acestor tarife, termenul de încheiere a contractelor multianuale si termenul de plată de către beneficiari a tarifului anual se stabilesc prin normele metodologice privind calculul si plata tarifelor pentru serviciile de îmbunătătiri funciare, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale, cu avizul Ministerului Economiei si Finantelor.”

38. La articolul 60, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„ (2) Beneficiarul al cărui contract multianual a fost reziliat în conditiile alin. (1) poate solicita încheierea unui nou contract multianual în anii următori, cu conditia achitării oricăror sume restante datorate Administratiei.”

39. Articolul 61 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 61. - (1) Beneficiarii pot reînnoi contractul multianual, cu conditia notificării Administratiei până la data de 31 iulie a anului în care contractul expiră.

(2) Administratia încheie noi contracte multianuale sau le reînnoieste pe cele în vigoare numai dacă cererea de prestări de servicii, ce face obiectul contractelor multianuale, implică irigarea a cel putin 20% din suprafata deservită de punctele de livrare a apei pentru irigatii, precum si din suprafata întregii amenajări sau a părtii de amenajare aflate în administrarea sa.”

40. La articolul 62, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 62. - (1) Tariful de livrare a apei pentru irigatii se calculează pe unitatea de volum de apă livrată de furnizor la punctul de livrare a apei pentru irigatii. Tariful de livrare a apei pentru irigatii cuprinde cheltuieli fixe si cheltuieli variabile pentru sezonul de irigatii.”

41. La articolul 62, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Tariful de livrare a apei pentru irigatii din orezarii se calculează conform prevederilor alin. (2), la care se adaugă costurile de evacuare a apei din orezărie.”

42. La articolul 63, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 63. - (1) Administratia elaborează propunerile de tarife anuale si de tarife de livrare a apei pentru irigatii, pe care le supune aprobării consiliului de administratie. Până la transmiterea către organizatii si federatii a infrastructurii din sistemele de irigatii, Administratia calculează tarife pentru serviciile de exploatare, întretinere si reparatii ale acestei infrastructuri, pe care le supune aprobării consiliului de administratie.”

43. La articolul 63, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Tarifele pentru serviciile de exploatare, întretinere si reparatii ale infrastructurii din sistemele de irigatii din administrarea Administratiei, care nu au fost transmise la organizatii si federatii, nu se cuprind în contractele multianuale.”

44. La articolul 64, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Beneficiarul care a încheiat un contract sezonier achită către Administratie un tarif sezonier în functie de volumul de apă consumat, conform conditiilor contractuale, care pot prevedea ca plata să se efectueze anterior livrării apei.”

45. Articolul 65 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 65. -Administratia poate percepe tarife beneficiarilor sistemelor si amenajărilor de desecare si drenaj si ai lucrărilor de apărare împotriva inundatiilor si de combatere a eroziunii solului aflate în administrarea sa. Tarifele se calculează separat pentru fiecare amenajare sau lucrare, pe baza costurilor fixe si a costurilor variabile, după caz, de exploatare, întretinere si reparatii ale acelei amenajări sau lucrări.”

46. La articolul 67 alineatul (1), litera c) si alineatele (2) si (3) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,c) achitarea către furnizorul de energie electrică a costului energiei electrice, a penalitătilor facturate de către furnizorul de energie electrică si decontarea cheltuielilor cu energia termică de pompare a apei pentru irigatii prin punctele de livrare a apei prevăzute în contractul multianual.

(2) Subventiile pentru sezonul de irigatii al fiecărui an se acordă numai organizatiilor si federatiilor care au achitat contributiile proprii la tarifele anuale până la data de 30 noiembrie a anului anterior. Organizatiile si federatiile nou-constituite după această dată pot beneficia de subventii dacă achită contributia proprie la tarifele anuale, în termen de 30 de zile de la data înfiintării.

(3) Subventiile de la bugetul de stat pentru îndeplinirea obligatiilor de plată ale organizatiilor si federatiilor, prevăzute la alin. (1) lit. a) si b), se acordă la cererea acestora si se repartizează Administratiei sau altui furnizor de apă pentru irigatii, esalonat, pe baza receptiei serviciilor prevăzute în contractul multianual.”

47. La articolul 67, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

„(31) La cererea organizatiilor si federatiilor, subventiile se pot aloca în avans pe baza necesarului estimat pentru fiecare dintre activitătile prevăzute la alin. (1) lit. b) si c).”

48. La articolul 68, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Modul de alocare si acordare a subventiilor de la bugetul de stat pentru acoperirea unor categorii de cheltuieli necesare desfăsurării activitătilor de îmbunătătiri funciare se stabileste prin norme metodologice care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale.”

49. Articolul 69 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 69. - Pentru realizarea de noi amenajări sau lucrări de irigatii ori pentru reabilitarea celor existente, beneficiarii pot primi subventii de la bugetul de stat sau alte fonduri publice, care să acopere total ori partial cheltuielile efectuate cu realizarea acestora.”

50. La articolul 70, alineatul (2) se abrogă.

51. La articolul 73, literele d), n) si o) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,d) atestă persoanele fizice si juridice care îsi manifestă intentia de a desfăsura activităti de îmbunătătiri funciare, studii, proiectare, executare de lucrări si servicii si/sau de fabricare si utilizare a instalatiilor si echipamentelor specifice acestor activităti, potrivit normelor metodologice care se aprobă prin ordin al ministrului;

...............................................................................................................................

n) aprobă reabilitarea si modernizarea amenajărilor de îmbunătătiri funciare existente si executia de noi amenajări, la propunerea Administratiei, a organizatiilor si a federatiilor;

o) aplică măsurile prevăzute la art. 38 alin. (2) lit. b) si c) prin Agentia Domeniilor Statului, iar cele prevăzute la lit. a), d) si e) si la art. 38 alin. (3) prin Administratie.”

52. La articolul 75, litera c) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,c) avizează înfiintarea organizatiilor si federatiilor, inclusiv teritoriile propuse ale acestora, pe baza referatului tehnic întocmit de Administratie;”.

53. La articolul 81, după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

,,e) distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuintare a lucrărilor de îmbunătătiri funciare ori împiedicarea luării măsurilor de conservare a unor astfel de lucrări, precum si înlăturarea acestor măsuri, constituie infractiunea de distrugere si se pedepseste potrivit prevederilor Codului penal.”

54. La articolul 82 alineatul (1), literele d-g) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,d) executarea de constructii ori înfiintarea de plantatii în zona de protectie din cadrul amenajărilor de îmbunătătiri funciare, fără avizul si acordul prealabil al Administratiei, al organizatiilor sau federatiilor ori, după caz, al persoanelor juridice sau fizice care exploatează aceste lucrări;

e) tăierea arborilor, arbustilor si a puietilor din perdelele si plantatiile forestiere de protectie antierozională, cu încălcarea normelor silvice, precum si păsunatul pe diguri, baraje si plantatii silvice antierozionale;

f) poluarea zonei amenajărilor de îmbunătătiri funciare si a spatiilor tehnice aferente, a zonei de protectie a lucrărilor sau a terenurilor din cadrul amenajărilor de îmbunătătiri funciare, evacuarea apelor pluviale, menajere si din activitatea industrială în canalele din amenajările de îmbunătătiri funciare, precum si circulatia cu autovehiculele pe diguri si baraje, fără acordul prealabil al Administratiei;

g) executarea de constructii ori modificarea sau extinderea constructiilor în amenajările de îmbunătătiri funciare, fără avizul si acordul prealabil al Administratiei, al organizatiilor sau federatiilor ori al proprietarului acestor amenajări sau cu încălcarea conditiilor prevăzute în acord;”

55. La articolul 82 alineatul (1), după litera i) se introduc două noi litere, literele j) si k), cu următorul cuprins:

,,j) deversarea apelor uzate si menajere, ale retelelor de canalizare ale localitătilor sau ale obiectivelor industriale, ale persoanelor fizice sau juridice, în infrastructura de îmbunătătiri funciare, cu nerespectarea conditiilor stabilite de administratorul acesteia;

k) efectuarea de săpături, gropi de împrumut sau santuri în baraje, diguri ori în zonele de protectie a acestor lucrări, precum si extragerea pământului sau a altor materiale din lucrările de apărare, fără acordul prealabil al Administratiei.”

56. La articolul 82 alineatul (2), literele a)-d) vor avea următorul cuprins:

,,a) cele prevăzute la lit. c) si d), cu amendă de la 700 lei la 1.500 lei;

b) cele prevăzute la lit. a), cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei;

c) cele prevăzute la lit. b), e) si f), cu amendă de la 3.000 lei la 7.000 lei;

d) cele prevăzute la lit. g)-k), cu amendă de la 7.000 lei la 15.000 lei.”

57. La articolul 82, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) Sanctiunile contraventionale prevăzute la alin. (2) se aplică si persoanelor juridice; în acest caz limitele minime si maxime ale amenzilor se majorează cu 100%.”

58. La articolul 82, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) si (5), cu următorul cuprins:

„(4) O cotă de 75% din cuantumul amenzilor contraventionale aplicate si încasate în temeiul prezentei legi rămâne la dispozitia Administratiei si se repartizează astfel:

a) 60% pentru Fondul „îmbunătătiri Funciare”;

b) 40% în scopul creării unui fond de stimulare a personalului.

(5) Metodologia de acordare a stimulentelor pentru personalul propriu se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale.”

59. Articolul 86 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 86. - în primii 3 ani de la înfiintare Administratia va contracta achizitia de servicii de întretinere si reparatii cu SNIF, prin negociere cu o singură sursă, potrivit legii. în cazurile în care SNIF nu poate presta aceste servicii, Administratia va atribui contractele de prestări de servicii unor terti furnizori, în conditiile art. 40 alin. (1). Lista lucrărilor de întretinere curentă în amenajările de îmbunătătiri funciare de utilitate publică, altele decât irigatiile, care se execută de către Administratie cu personalul propriu, se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale.

(2) După expirarea perioadei de 3 ani de încredintare directă către SNIF, Administratia va contracta lucrările de exploatare, întretinere si reparatii ale infrastructurii din amenajările interioare de irigatii care nu se află pe teritoriul unei organizatii sau federatii, cu terti prestatori de servicii.”

60. Articolul 89 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 89. - Până la data de 31 decembrie 2009, Administratia se reorganizează si va avea în structură filiale teritoriale cu personalitate juridică, ce au în subordine unităti de administrare la nivelul amenajărilor de îmbunătătiri funciare sau al grupurilor de amenajări de îmbunătătiri funciare.”

61. Articolele 93 si 94 se abrogă.

62. Articolul 95 va avea următorul cuprins:

„Art. 95. - La 2 ani de la data înfiintării Administratiei, Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23/2000 privind înfiintarea Societătii Nationale «îmbunătătiri Funciare» - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome a îmbunătătirilor Funciare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 440/2001, cu modificările si completările ulterioare, se abrogă. După această dată, SNIF va fi supusă procedurii de privatizare, în conformitate cu planul de reorganizare globală a SNIF, aprobat prin hotărâre a Guvernului.”

63. La anexa nr. 1, întelesul celui de-al treilea termen, „Amenajare de desecare si drenaj”, va fi următorul:

,Amenajare de desecare si drenaj - o retea la scară mare de structuri, pompe, canale si conducte, care poate fi folosită pentru a transporta apa de la unul sau mai multe sisteme de desecare si drenaj către un curs natural de apă sau emisar si care cuprinde terenul, clădirile, drumurile de acces si infrastructura aferente, necesare pentru a exploata, întretine si repara amenajarea si sistemele componente.”

64. La anexa nr. 1, întelesul celui de-al saptelea termen, „Beneficiari”, va fi următorul:

„Beneficiari - orice persoană fizică sau juridică detinătoare de teren situat în cadrul unei amenajări de îmbunătătiri funciare si care beneficiază de servicii de îmbunătătiri funciare. în cazul amenajărilor de irigatii, beneficiarii sunt organizatiile si federatiile care au încheiat cu Administratia sau cu alti furnizori de apă pentru irigatii un contract multianual, precum si ceilalti proprietari de teren sau persoane care detin teren în administrare ori în folosintă potrivit legii si care au încheiat cu furnizorii de apă pentru irigatii un contract sezonier si, după caz, un contract de prestări de servicii.”

65. La anexa nr. 1, după cel de-al douăzecilea termen, „Sistem de irigatii”, se introduce un nou termen, „Sezon de irigatii al fiecărui an”, cu următorul cuprins:

„Sezon de irigatii al fiecărui an - perioada de timp cuprinsă între data de 1 octombrie a anului curent si data de 30 septembrie a anului următor.”

Art. II. - În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Societatea Natională „îmbunătătiri Funciare” - S.A. si Administratia Natională a îmbunătătirilor Funciare vor proceda la încheierea unui protocol de modificare a protocolului de predare-preluare initial, prevăzut la art. 44 din Legea îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004, cu modificările si completările ulterioare. Transferul bunurilor între părti se va face respectându-se metodologia de punere în aplicare a protocolului de predare-preluare initial si se va aproba prin hotărâre a Guvernului.

Art. III. - Legea îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 369 din 28 aprilie 2004, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu modificările si completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI,

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 2 octombrie 2008.

Nr. 167.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea si completarea Legii îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 1 octombrie 2008.

Nr. 896.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 898

din 16 septembrie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art.77 alin. (3) lit. b), art. 81 alin. (1) si art. 82 alin. (3) lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Simona Ricu – procuror

Claudia Margareta Krupenschi - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor „art. 75 alin. (3) lit. b), art. 79 alin. (1) si art. 80 alin. (3) lit. b)” din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, exceptie ridicată de Wu Fuji în Dosarul nr. 6.831/2/2007 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal răspunde autorul exceptiei, însotit de domnul Juliu Vajda, interpret autorizat de limba chineză. Se constată lipsa părtii Oficiul Român pentru Imigrări, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul autorului exceptiei de neconstitutionalitate, care solicită admiterea acesteia.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 7 februarie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 6.831/2/2007, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor „art. 75 alin. (3) lit. b), art. 79 alin. (1) si art. 80 alin. (3) lit. b)” din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România. Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicată de Wu Fuji într-o cauză având ca obiect anularea deciziei prin care Oficiul Român pentru Imigrări a dispus revocarea dreptului de sedere pe teritoriul României si returnarea acestuia.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, se sustine, în esentă, că textele de lege criticate „limitează excesiv si discriminatoriu” dreptul de proprietate al cetătenilor străini cărora li s-a revocat dreptul de sedere în România ca urmare a nerespectării reglementărilor privind angajarea în muncă a străinilor, „în conditiile în care această presupusă încălcare a legii nu a fost dovedită dincolo de orice dubiu”. Se mai arată că textele de lege ce formează obiect al exceptiei nu sunt suficient de accesibile si precise încât să înlăture orice risc de arbitrariu.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului

Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că textele de lege criticate sunt constitutionale, legiuitorul fiind competent să fixeze cadrul juridic pentru exercitarea atributelor dreptului de proprietate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie, potrivit încheierii de sesizare, prevederile „art. 75 alin. (3) lit. b), art. 79 alin. (1) si art. 80 alin. (3) lit. b)” din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 8 martie 2004, astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 56/2007 (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 26 martie 2007) si prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 55/2007 (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 424 din 26 iunie 2007).

În temeiul art. 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 55/2007 privind înfiintarea Oficiului Român pentru Imigrări prin reorganizarea Autoritătii pentru străini si a Oficiului National pentru Refugiati, precum si modificarea si completarea unor acte normative, Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 5 iunie 2008, iar după renumerotare textele criticate se regăsesc la art. 77 alin. (3) lit. b), art. 81 alin. (1) si art. 82 alin. (3) lit. b), care au următoarea redactare:

- Art. 77 alin. (3) lit. b): „(3) Oficiul Român pentru Imigrări revocă, prin decizie motivată, dreptul de sedere temporară atunci când: [...]

b) se constată că străinul a încălcat reglementările privind frontiera de stat sau pe cele referitoare la angajarea în muncă a străinilor;”;

- Art. 81 alin. (1): „împotriva străinilor care au intrat ilegal, a căror sedere pe teritoriul României a devenit ilegală, a căror viză sau drept de sedere a fost anulat sau revocat, a acelora cărora li s-a refuzat prelungirea dreptului de sedere temporară, a acelora cărora Ie-a încetat dreptul de sedere permanentă, precum si a fostilor solicitanti de azil Oficiul Român pentru Imigrări poate dispune măsura returnării de pe teritoriul României.”

- Art. 82 alin. (3) lit. b): „(3) Decizia de returnare dă posibilitatea străinului să părăsească tara neînsotit, astfel: [...]

b) în termen de 30 de zile, pentru străinul căruia i-a fost anulat sau revocat dreptul de sedere temporară ori i-a fost refuzată prelungirea acestui drept;”.

În opinia autorului exceptiei, textele de lege criticate contravin dispozitiilor art. 44 alin. (1) si (2) din Constitutie si celor ale art. 1 paragraful 1 din primul Protocol aditional la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, care garantează dreptul de proprietate privată. De asemenea, autorul exceptiei mai invocă si dispozitiile art. 14 din conventia amintită si pe cele ale art.1 din Protocolul nr.12 aditional la aceeasi conventie, ambele referitoare la interzicerea discriminării.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că nu poate retine criticile formulate de autorul acesteia referitoare la încălcarea dreptului de proprietate si a principiului nediscriminării.

Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 se adresează exclusiv străinilor, astfel că nu se poate sustine existenta unui regim juridic discriminatoriu al acestora fată de cel aplicabil cetătenilor români.

Cât priveste criticile de neconstitutionalitate referitoare la încălcarea dreptului de proprietate privată, Curtea observă că textele de lege examinate nu contin norme care să pună în discutie acest drept si, ca atare, prevederile art. 44 alin. (1) si (2) din Constitutie, coroborate cu art. 1 paragraful 1 din Protocolul nr. 1 la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, nu au incidentă în cauză. Sustinerile autorului exceptiei potrivit cărora, ca urmare a deciziei de returnare, „este pus în situatia de a înregistra pierderi financiare care ar duce la falimentarea societătii comerciale al cărui proprietar este, ceea ce aduce gravă vătămare dreptului de proprietate”, reprezintă aspecte de fapt, asupra cărora urmează să se pronunte instanta care judecă fondul litigiului, întrucât nu pot face obiectul controlului exercitat de Curtea Constitutională.

În fine, Curtea constată că nu sunt întemeiate nici criticile referitoare la lipsa de accesibilitate si precizie a textelor de lege criticate, întrucât, prin continutul lor normativ, acestea sunt suficient de clare si precise încât destinatarul normelor juridice să îsi poată adapta comportamentul conditiilor cerut de lege si să înteleagă consecintele nerespectării ei.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 77 alin. (3) lit. b), art. 81 alin. (1) si art. 82 alin. (3) lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, exceptie ridicată de Wu Fuji în Dosarul nr. 6.831/2/2007 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 16 septembrie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Claudia Margareta Krupenschi

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 900

din 16 septembrie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 168 din Codul de procedură penală

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Marinela Mincă - procuror

Afrodita Laura Tutunaru - maqistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 168 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Terom” - S.A. Iasi în Dosarul nr. 8.268/99/2007 al Curtii de Apel Iasi - Sectia penală.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza se află în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 19 februarie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 8.268/99/2007, Curtea de Apel Iasi - Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 168 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Terom” - S.A. Iasi în dosarul de mai sus având ca obiect solutionarea unei contestatii cu privire la măsurile asigurătorii.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul acesteia sustine că dispozitiile art. 168 din Codul de procedură penală sunt neconstitutionale „în cazul în care sunt aplicate” potrivit celor retinute în Decizia nr. LXXI (71) din 15 octombrie 2007 a Înaltei Curti de Casatie si Justitie dată în interesul legii, întrucât se încalcă prevederile art. 20 si 21 din Constitutie, precum si cele ale art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale. Se mai sustine că, „dacă ar fi acceptate dispozitiile recursului în interesul legii care prevede: «Competenta de a solutiona plângerea formulată în temeiul art. 168 din Codul de procedură penală revine procurorului în cursul urmăririi penale si, respectiv, instantei de judecată în cursul judecăti», ar rezulta faptul că pe parcursul desfăsurării urmăririi penale plângerea împotriva măsurilor asigurătorii nu ar putea fi făcută decât la procurorul ierarhic superior, partea neavând deschis liberul acces la justitie decât după trecerea unei perioade de timp exagerat de mari, mai exact după epuizarea fazei de urmărire penală, epuizare care în multe spete are loc după ani buni de anchetă”.

Curtea de Apel Iasi - Sectia penală opinează că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul apreciază că dispozitiile legale criticate sunt neconstitutionale în măsura în care nu permit persoanei interesate a contesta luarea unei măsuri asigurătorii la instanta de judecată în cursul urmăririi penale, acest lucru fiind posibil doar în timpul fazei de judecată.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile art. 168 din Codul de procedură penală sunt constitutionale, ele nefiind de natură a îngrădi dreptul părtilor de a se adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, libertătilor lor legitime, de a beneficia de un proces echitabil, precum si de judecarea acestuia într-un termen rezonabil. Mai mult, dispozitiile legale criticate sunt în deplină concordantă cu prevederile art. 126 alin. 2 si ale art. 120 din Constitutie, potrivit cărora „competenta instantelor judecătoresti si procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege”, iar, „împotriva hotărârilor judecătoresti, părtile interesate si Ministerul Public pot exercita căile de atac, în conditiile legii”. Prin urmare, legiuitorului îi este permis să excepteze de la exercitarea căilor de atac anumite hotărâri judecătoresti, fără a se putea afirma că, procedând astfel, ar contraveni dispozitiilor constitutionale invocate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale

criticate raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională constată că a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 168 din Codul de procedură penală, cu următorul continut: „în contra măsurii asigurătorii luate si a modului de aducere la îndeplinire a acesteia, învinuitul sau inculpatul, partea responsabilă civilmente, precum si orice altă persoană interesată se pot plânge procurorului sau instantei de judecată, în orice fază a procesului penal.

Hotărârea instantei de judecată poate fi atacată separat cu recurs. Recursul nu suspendă executarea.

După solutionarea definitivă a procesului penal, dacă nu s-a făcut plângere împotriva aducerii la îndeplinire a măsurii asigurătorii, se poate face contestatie potrivit legii civile.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că dispozitiile art. 168 din Codul de procedură penală au mai fost supuse controlului instantei de contencios constitutional din perspectiva unor critici similare. Astfel, cu prilejul pronuntării Deciziei nr. 69 din 5 februarie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 169 din 5 martie 2008, Curtea Constitutională a respins ca inadmisibilă exceptia ridicată, retinând în esentă că textele de lege au în vedere etape procesual penale distincte, având fiecare titulari diferiti, respectiv procurorul si judecătorul. Actele acestora sunt supuse căilor de atac specifice, alin. (2) al art. 168 din Codul de procedură penală referindu-se doar la calea de atac ce poate fi formulată împotriva solutiei dispuse de instantă.

Prin urmare, Curtea a considerat că aspectele invocate se referă, în realitate, la probleme de aplicare a textelor de lege criticate, ce revin competentei instantei de judecată, iar nu la veritabile probleme de constitutionalitate.

În prezenta cauză autorul exceptiei este nemultumit nu de contrarietatea textului cu prevederile constitutionale, ci de interpretarea dată acestuia de Înalta Curte de Casatie si Justitie în solutionarea unui recurs în interesul legii prin Decizia nr. LXXI (71) din 15 octombrie 2007. Or, potrivit art. 146 din Constitutie, Curtea Constitutională are o competentă strict determinată de Legea fundamentală, neputând cenzura atributiile altor institutii, asa cum ar fi în cazul de fată Înalta Curte de Casatie si Justitie, care, în conformitate cu art. 126 alin. (3) din Constitutie, este autoritatea desemnată să asigure interpretarea si aplicarea unitară a legii de către celelalte instante judecătoresti. în caz contrar s-ar înfrânge principul separatiei puterilor în stat.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1, 2, 3, al art. 11 alin. (1) lit. A. d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 168 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Terom” - S.A. Iasi în Dosarul nr. 8.268/99/2007 al Curtii de Apel Iasi - Sectia penală.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 16 septembrie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Afrodita Laura Tutunaru

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

 

DECIZIA Nr. 903

din 16 septembrie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 55 alin. (2) lit. a) si alin. (3) lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Simona Ricu – procuror

Claudia Margareta Krupenschi - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 55 alin. (2) lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, exceptie ridicată de Yao Wenbiao în Dosarul nr. 7.881/2/2007 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal răspunde personal autorul exceptiei, lipsind partea Oficiul Român pentru Imigrări, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită. Se prezintă, de asemenea, domnul Juliu Vajda, interpret autorizat de limbă chineză.

Curtea dispune a se face apelul si în dosarele nr. 973D/2008 si nr. 976D/2008, având ca obiect aceeasi exceptie, ridicată de Ye Qinfei si Liu Xinghua în dosarele nr. 5.158/2/2007 si, respectiv, nr. 6.409/2/2007 ale Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal răspund, de asemenea, personal, autorii exceptiei, lipsind partea Oficiul Român pentru Imigrări, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Presedintele Curtii, din oficiu, pune în discutie problema conexării cauzelor.

Părtile prezente si reprezentantul Ministerului Public sunt de acord cu conexarea.

Curtea, în temeiul dispozitiilor art. 14 si ale art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, raportate la art. 164 din Codul de procedură civilă, dispune conexarea dosarelor nr. 973D/2008 si nr. 976D/2008 la Dosarul nr. 971 D/2008, care a fost primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul autorilor exceptiei de neconstitutionalitate, care solicită admiterea acesteia.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, invocând jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin încheierile din 27 februarie 2008 si 4 martie 2008, pronuntate în dosarele nr. 5.158/2/2007, nr. 7.881/2/2007 si nr. 6.409/2/2007, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 55 alin. (2) lit. a) si alin. (3) lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România. Exceptia a fost ridicată de Yao Wenbiao, Ye Qinfei si Liu Xinghua în cauze civile având ca obiect solutionarea contestatiilor formulate împotriva deciziilor de returnare a acestora emise de Oficiul Român pentru Imigrări.

În motivările exceptiei de neconstitutionalitate având un continut similar se sustine, în esentă, că, prin refuzul prelungirii dreptului cetătenilor străini de sedere temporară în România ca urmare a faptului că activitatea lor comercială nu se desfăsoară în conformitate cu planul de afaceri, se limitează excesiv si discriminatoriu dreptul de proprietate al acestora, iar textul de lege criticat este lipsit de precizie si claritate.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că textele de lege criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, sustinerile autorilor exceptiei, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin .(2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 55 alin. (2) lit. a) si alin. (3) lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 5 iunie 2008, al căror cuprins este următorul:

- Art. 55 alin. (2) lit. a) si alin. (3) lit. b): „(2) Prelungirile ulterioare ale dreptului de sedere temporară se pot acorda dacă străinul îndeplineste următoarele conditii:

a) activitatea societătii comerciale se desfăsoară în conformitate cu planul de afaceri; [...]

(3) Dovada îndeplinirii conditiilor prevăzute în prezentul articol se face cu următoarele documente: [...]

b) documentele care atestă că activitatea se desfăsoară în conformitate cu planul de afaceri;”.

În opinia autorilor exceptiei de neconstitutionalitate, textele de lege criticate contravin dispozitiilor art. 44 alin. (1) si (2) din Constitutie, coroborate cu cele ale art. 1 paragraful 1 din Protocolul nr. 1 la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, referitoare la dreptul de proprietate.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că a mai exercitat controlul de constitutionalitate asupra prevederilor art. 55 alin. (2) lit. a) si alin. (3) lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002, prin prisma acelorasi critici ca si cele formulate în cauza de fată si prin raportare la aceleasi texte din Constitutie si din instrumentele internationale invocate si în prezenta cauză, iar prin Decizia nr. 786 din 3 iulie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 588 din 5 august 2008, Curtea a respins exceptia ca neîntemeiată, pentru considerentele acolo retinute. întrucât nu au intervenit elemente noi, care să conducă la reconsiderarea jurisprudentei Curtii, solutia pronuntată cu acel prilej si motivele pe care aceasta s-a bazat îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 55 alin. (2) lit. a) si alin. (3) lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, exceptie ridicată de Yao Wenbiao, Ye Qinfei si Liu Xinghua în dosarele nr. 7.881/2/2007, nr. 5.158/2/2007 si, respectiv, nr. 6.409/2/2007 ale Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VII l-a contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 16 septembrie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Claudia Margareta Krupenschi

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

 

ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind rechemarea unui consul general

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Domnul Mihail Montanu se recheamă din calitatea de consul general, sef al Consulatului General al României la Rio de Janeiro, Republica Federativă a Braziliei.

Art. 2. - Domnul Mihail Montanu îsi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

 

Bucuresti, 8 octombrie 2008.

Nr. 1.244.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea de către Ministerul Afacerilor Externe a unei reuniuni speciale a Fortei Operative NATO la Nivel înalt

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă organizarea de către Ministerul Afacerilor Externe, în limita sumei de 281 mii lei, la Sinaia, în perioada 5-7 noiembrie 2008, a unei reuniuni speciale a Fortei Operative NATO la Nivel înalt.

(2) Fondurile necesare organizării reuniunii prevăzute la alin. (1) se asigură din bugetul aprobat Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2008.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 8 octombrie 2008.

Nr. 1.245.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare si a organigramei Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentă

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă următoarea hotărâre:

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 1.490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare si a organigramei Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 884 din 28 septembrie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 22 din anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:

„Art. 22. - (1) Numărul de posturi pentru Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă se stabileste prin ordin al ministrului internelor si reformei administrative.

(2) Numărul de posturi stabilit în conditiile alin. (1)se asigură cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat Ministerului Internelor si Reformei Administrative si unitătilor din subordinea sa.”

2. Anexa nr. 2 se înlocuieste cu anexa la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează: Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Mariana Câmpeanu

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 8 octombrie 2008.

Nr. 1.249.

 

ANEXĂ*)

(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.490/2004)

 

ORGANIGRAMA

Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentă

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ

SI PENTRU SIGURANTAALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind notificarea internă si declararea oficială a unor boli transmisibile ale animalelor

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 17.815 din 17 aprilie 2008, întocmit de Directia generală sanitară veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară privind notificarea internă si declararea oficială a unor boli ale animalelor, prevăzută in anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Institutele veterinare centrale si directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor controlează modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Radu Roatis Chetan

 

Bucuresti, 18 septembrie 2008.

Nr. 79.

 

ANEXĂ

 

NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ

privind notificarea internă si declararea oficială a unor boli transmisibile ale animalelor

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Prezenta normă sanitară veterinară reglementează procedura privind:

a) notificarea internă si declararea oficială a bolilor transmisibile ale animalelor, prevăzute în anexa nr. 1;

b) ridicarea restrictiilor impuse de declararea bolilor transmisibile ale animalelor, prevăzute în anexa nr. 1, după eradicarea ultimului focar de boală.

(2) Prevederile prezentei norme sanitare veterinare se aplică fără a aduce atingere prevederilor legale privind notificarea internatională a bolilor, corelate cu armonizarea măsurilor de eradicare si/sau mijloacelor de profilaxie a unei boli transmisibile a animalelor.

Art. 2. - (1) În sensul prezentei norme sanitare veterinare, expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) caz de boală - confirmarea oficială a oricărei boli transmisibile a animalelor, prevăzute în anexa nr. 1, la orice animal sau carcase provenite de la acesta;

b) focar de boală - exploatatia sau locul situat pe teritoriul României în care se găsesc animale si în care s-au confirmat oficial unul ori mai multe cazuri de boală;

c) focar primar de boală - focarul care nu este epidemiologie legat de un focar anterior din aceeasi exploatatie;

d) registru de epizootii - documentul păstrat la circumscriptiile sanitar-veterinare zonale, în care se evidentiază evolutia bolilor transmisibile ale animalelor confirmate pe un teritoriu bine delimitat si într-o anumită perioadă a anului.

(2) Notificarea internă a suspiciunii ori a aparitiei unei boli transmisibile a animalelor, precum si a cazurilor de tăiere de urgentă sau de moarte a animalelor constituie o obligatie pentru detinătorii de animale, pentru orice persoană care, prin activitatea pe care o desfăsoară, vine în contact cu animalele sau cu produsele ori subprodusele de origine animală, pentru unitătile care prelucrează, colectează, depozitează, transportă, valorifică si comercializează produse sau subproduse de origine animală, pentru personalul care îsi desfăsoară activitatea la punctele de trecere a frontierei, precum si pentru personalul sanitar-veterinar.

(3) Notificarea internă a suspiciunii bolilor transmisibile ale animalelor, prevăzute în anexa nr. 1, precum si a cazurilor de tăiere de urgentă sau de moarte a animalelor se face printr-un mijloc de comunicare rapidă sau prin comunicare directă, precizându-se:

a) boala suspicionată;

b) locul unde a fost suspicionată boala, codul exploatatiei;

c) specia de animale la care a fost suspicionată boala;

d) categoria de vârstă a animalului;

e) numărul si codul de identificare pentru animalele bolnave sau suspectate a fi bolnave, tăiate de urgentă sau moarte;

f) numele si prenumele, precum si adresa detinătorului animalelor;

g) data la care a fost suspicionată boala; h) factorii favorizanti pentru aparitia bolii; i) simptomele bolii; j) interventiile efectuate.

(4) Notificarea internă a suspiciunii bolilor transmisibile ale animalelor, prevăzute în anexa nr. 1, se face către directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti si către primărie, de către detinătorii de animale, de responsabilii stânelor si ai taberelor de vară, de conducătorii unitătilor care prelucrează, colectează, depozitează, transportă, valorifică si comercializează produse de origine animală, de către personalul care gestionează si supraveghează rezervatiile si parcurile naturale, fondurile cinegetice si fondurile de vânătoare, precum si de către orice alte persoane care pot furniza informatii privind starea de sănătate a animalelor, pentru efectuarea investigatiilor de specialitate, pentru stabilirea diagnosticului si pentru aplicarea operativă a măsurilor adecvate.

(5) Medicii veterinari de liberă practică împuterniciti comunică, în mod obligatoriu, orice situatie în care se suspicionează bolile transmisibile ale animalelor, prevăzute în anexa nr. 1, medicului veterinar oficial al circumscriptiei sanitar-veterinare zonale si primăriei localitătii în a cărei rază teritorială se află animalele.

(6) Notificarea internă a suspiciunii de boală a animalelor aflate sub controlul sanitar- veterinar al serviciilor sanitar-veterinare de stat din cadrul altor ministere se face de către directia medicală sau de către conducerile acestora medicului veterinar oficial al circumscriptiei sanitar-veterinare zonale în a cărei rază teritorială se află animalele si directiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

(7) Nu se supun notificării îmbolnăvirile provocate si cazurile de tăiere sau de moarte a animalelor înregistrate în activitatea de cercetare, precum si tăierile de animale pentru productia de biopreparate sau în scop de diagnostic, care se efectuează în institutiile si unitătile autorizate.

 

CAPITOLUL II

Notificarea internă a unor boli transmisibile ale animalelor

 

Art. 3. - (1) Bolile transmisibile ale animalelor prevăzute în anexa nr. 1 sunt supuse notificării interne.

(2) În toate cazurile în care se suspicionează o boală transmisibilă a animalelor, prevăzută în anexa nr. 1, medicul veterinar oficial al circumscriptiei sanitar-veterinare zonale anuntă imediat, prin orice mijloc de comunicare rapidă, directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, Institutul de Diagnostic si Sănătate Animală si Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor;

(3) Pentru aparitia de focare noi de boli transmisibile ale animalelor pe teritoriul României ori pentru stingerea unor focare de boală sau pentru eradicarea acestora, notificarea internă se face în scris, conform dispozitiilor Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, de către directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti sau de către Institutul de Diagnostic si Sănătate Animală, ori de câte ori se înregistrează evenimentul respectiv.

(4) Notificarea internă a bolilor transmisibile ale animalelor, prevăzute în anexa nr. 1, se efectuează prin Raportul de notificare internă pentru suspiciune sau, după caz, prin Raportul de notificare internă pentru confirmare, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 4 si 5.

 

CAPITOLULUI

Măsuri dispuse după notificarea internă a unor boli transmisibile ale animalelor

 

Art. 4. - (1) Până la sosirea medicului veterinar oficial al circumscriptiei sanitar-veterinare zonale sau a medicului veterinar de liberă practică împuternicit, persoanele fizice si juridice prevăzute la art. 2 alin. (4) au următoarele obligatii:

a) să izoleze animalele bolnave sau suspecte de boală si să înregistreze codurile crotaliilor;

b) să izoleze cadavrele animalelor, precum si carnea ori produsele obtinute prin tăierea de urgentă, fără a le înstrăina ori valorifica;

c) să nu permită circulatia animalelor si a persoanelor în locurile presupuse a fi contaminate;

d) să izoleze materiile, materialele si echipamentele care au venit în contact cu animalele bolnave sau care sunt suspecte de contaminare, precum si furajele, fără a le administra altor animale;

e) să mentină pe loc echipamentele utilizate în grajd, asternutul, mijloacele de transport folosite, precum si orice alte obiecte care pot fi purtătoare de contagiu.

(2) Medicul veterinar oficial al circumscriptiei sanitar-veterinare zonale culege si comunică directorului executiv al directiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti informatii pentru:

a) stabilirea coordonatelor geografice ale focarului sau ale zonei infectate, în vederea întocmirii hărtilor de tipul Sistem Geografic Informational - GIS - în cadrul directiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti sau în cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor;

b) stabilirea zonei de protectie si a zonei de supraveghere a focarului de boală, precum si mărimea zonei infectate;

c) inventarierea exploatatiilor de animale existente în cadrul acestora, pe specii si pe categorii de vârstă;

d) convocarea centrului local de combatere a bolilor, respectiv a Centrului de Combatere a Bolilor al Municipiului Bucuresti pentru întocmirea si aplicarea planului de măsuri care are drept scop combaterea bolii;

e) notificarea internă a bolii la Serviciul notificări interne si externe, certificări interne si externe, decizii interne al Directiei generale sanitare veterinare din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, pentru informarea Comisiei Europene, a Organizatiei Mondiale pentru Sănătatea Animală si a altor institutii nationale si internationale, după caz.

(3) În cazul exploatatiilor de animale care apartin regiilor autonome, societătilor comerciale sau asociatiilor agricole care se află sub controlul sanitar-veterinar al serviciilor sanitar-veterinare de stat, obligatiile privind aplicarea si respectarea măsurilor prevăzute la art. 2, până la sosirea medicului veterinar oficial al circumscriptiei sanitar-veterinare zonale, revin conducerii, respectiv administratiei acestora.

(4) Imediat ce a fost anuntată despre aparitia sau suspiciunea unei boli transmisibile ia animale, directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti verifică dacă a fost anuntat medicul veterinar oficial al circumscriptiei sanitar-veterinare zonale de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit, care, până la sosirea acestuia, verifică dacă detinătorul animalelor în cauză a aplicat măsurile prevăzute la alin. (1).

(5) În functie de situatie, medicul veterinar oficial al circumscriptiei sanitar-veterinare zonale dispune măsuri pe care le aduce la cunostinta detinătorului animalelor, precum si primăriei, pentru:

a) interzicerea circulatiei animalelor, a produselor si subproduselor de origine animală si a altor materii si produse care pot fi purtătoare de contagiu, precum si a persoanelor din zona suspectată de a fi infectată si, de asemenea, iesirea din locurile contaminate a animalelor, a produselor si a subproduselor de origine animală, precum si a obiectelor care ar putea răspândi boala;

b) oprirea în localitate si retinerea într-un spatiu izolat a turmelor de animale aflate în tranzit sau în transhumantă.

(6) Imediat după ce a fost notificat sau după ce a aflat despre suspiciunea ori aparitia unei boli transmisibile a animalelor, prevăzută în anexa nr. 1, medicul veterinar oficial al circumscriptiei sanitar-veterinare zonale se deplasează la locul respectiv si:

a) controlează măsurile luate de către detinătorii de animale si de către primărie;

b) examinează clinic sau prin inspectie animalele suspecte de boală sau bolnave, carnea si produsele rezultate de la animalele tăiate în cazuri de urgentă;

c) execută necropsia animalelor moarte, recoltează probe si le trimite la un laborator autorizat sanitar-veterinar pentru efectuarea examenelor de laborator, în vederea confirmării sau infirmării diagnosticului;

d) mentine restrictiile până la comunicarea rezultatului examenelor de laborator; în cazul în care acesta este negativ, impune ridicarea restrictiilor.

(7) În situatia în care se confirmă aparitia unei boli transmisibile a animalelor, prevăzută în anexa nr. 1, medicul veterinar oficial al circumscriptiei sanitar-veterinare zonale procedează astfel:

a) stabileste măsurile care se impun pentru combaterea si prevenirea răspândirii bolii în teritoriu, în conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare;

b) coordonează si controlează stadiul realizării programului de combatere aprobat pentru boala respectivă, care vizează stabilirea gradului de difuzare a bolii, aplicarea corectă a vaccinării de urgentă si controlul eficacitătii vaccinului utilizat, precum si întocmirea corectă a evidentelor sanitar-veterinare care certifică realizarea acestor actiuni;

c) efectuează ancheta epidemiologică prin care stabileste data prezumtivă a aparitiei bolii, originea acesteia, sursele de contaminare si extinderea bolii si întocmeste actul sanitar-veterinar de declarare oficială a bolii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2;

d) controlează starea de sănătate a animalelor din speciile receptive din localitatea contaminată;

e) urmăreste evolutia bolii până la stingerea oficială a acesteia.

(8) În situatia în care nu se confirmă aparitia uneia dintre bolile transmisibile ale animalelor prevăzute la anexa nr. 1, medicul veterinar oficial al circumscriptiei sanitar-veterinare zonale dispune ridicarea restrictiilor impuse la notificarea internă a suspiciunii.

(9) În cazul zoonozelor, medicul veterinar oficial al circumscriptiei sanitar-veterinare zonale întocmeste anchete epidemiologice, stabilind totodată programul de măsuri aprobat pentru prevenirea si combaterea zoonozelor.

 

CAPITOLUL IV

Declararea oficială a unor boli transmisibile ale animalelor

 

Art. 5. - (1) Declararea oficială a bolilor transmisibile ale animalelor, prevăzute în anexa nr. 1, se realizează de către medicul veterinar oficial al circumscriptiei sanitar-veterinare zonale, pe baza diagnosticului stabilit în urma investigatiilor efectuate, confirmat prin examene de laborator si înscris în buletinul de analiză emis de un laborator sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor judetean, respectiv al municipiului Bucuresti.

(2) Actul sanitar-veterinar de declarare oficială a bolii se înregistrează la primăria localitătii în a cărei rază teritorială a fost diagnosticată boala, sub semnătura primarului sau a altei persoane desemnate pentru luare la cunostintă si se prezintă sefului Serviciului sănătate animală din cadrul directiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti.

(3) Actul sanitar-veterinar de declarare oficială a bolii se întocmeste în două exemplare originale; un exemplar rămâne la primăria localitătii în a cărei rază teritorială a fost diagnosticată boala, iar cel de-al doilea exemplar la medicul veterinar oficial al circumscriptiei sanitar-veterinare zonale; o copie a actului sanitar-veterinar de declarare oficială a bolii se transmite Directiei generale sanitare veterinare din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.

 

CAPITOLUL V

Stingerea oficială a bolilor transmisibile ale animalelor si ridicarea restrictiilor sanitare veterinare

 

Art. 6. - (1) Stingerea oficială a bolilor transmisibile ale animalelor, prevăzute în anexa nr. 1, reprezintă momentul ridicării tuturor măsurilor si restrictiilor, atunci când se constată că:

a) pe teritoriul localitătii nu mai există animale moarte, bolnave sau tinute sub observatie pentru boala declarată;

b) de la ultimul caz de vindecare, tăiere de urgentă sau moarte a animalelor a trecut perioada prevăzută în normele sanitare veterinare specifice fiecărei boli;

c) rezultatele examenelor de laborator efectuate pe probele prelevate din focarul de boală sau din zona infectată, respectiv din zona de protectie, din zona de supraveghere a focarului sau din alte zone limitrofe sunt negative;

d) s-au realizat integral măsurile de biosecuritate, inclusiv vaccinările de urgentă si de control, stabilite prin programele de combatere pentru fiecare boală.

(2) În cazul prevăzut la alin. (1), medicul veterinar oficial al circumscriptiei sanitar-veterinare zonale întocmeste un act sanitar-veterinar de stingere oficială a bolii, conform modelului prevăzut la anexa nr. 3.

(3) Actul sanitar-veterinar de stingere oficială a bolii se înregistrează la primăria localitătii în al cărei teritoriu a fost diagnosticată boala, sub semnătura primarului sau a altei persoane desemnate pentru luare la cunostintă, si se prezintă sefului Serviciului sănătate animală din cadrul directiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti.

(4) Actul sanitar-veterinar de stingere oficială a bolii se întocmeste în două exemplare originale; un exemplar rămâne la primăria localitătii în a cărei rază teritorială a fost diagnosticată boala, iar cel de-al doilea exemplar la medicul veterinar oficial al circumscriptiei sanitar-veterinare zonale; o copie a actului sanitar-veterinar de stingere oficială a bolii se transmite Directiei generale sanitare veterinare din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.

(5) În cazul în care pe teritoriul României a fost localizată o zonă în care a evoluat o boală transmisibilă a animalelor, prevăzută în anexa nr. 1, Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor informează Comisia Europeană si Biroul central al Organizatiei Mondiale pentru Sănătatea Animalelor, atunci când această zonă este liberă de boala respectivă.

(6) O exploatatie de animale, un abator sau o zonă infectată cu agentii etiologici ai unei anumite boli transmisibile a animalelor sunt considerate libere de această boală după ce a trecut o perioadă care depăseste perioada de incubatie a bolii prevăzută de Codul de sănătate al animalelor terestre al Organizatiei Mondiale pentru Sănătatea Animală, după ultimul caz de îmbolnăvire, moarte sau tăiere a animalelor, din cauza bolii respective, precum si atunci când au fost aplicate toate măsurile programelor de combatere a bolii si alte măsuri specifice de control al bolii, care să prevină reaparitia sau diseminarea bolii respective.

 

CAPITOLUL VI

Evidentiera bolilor transmisibile ale animalelor

 

Art. 7. - (1) Bolile transmisibile ale animalelor, prevăzute în anexa nr. 1, se înscriu în registrul de epizootii.

(2) Registrul de epizootii se întocmeste pentru fiecare boală, la data declarării oficiale a acesteia, se numerotează, se semnează si se parafează de către medicul veterinar oficial al circumscriptiei sanitar-veterinare zonale.

(3) Bolile transmisibile ale animalelor si zoonozele se înscriu în ordinea prevăzută de Organizatia Mondială pentru Sănătatea Animală, conform opisului întocmit pe prima pagină a registrului de epizootii, pentru fiecare boală rezervându-se un spatiu conform prognozelor sanitar-veterinare, având la bază situatia epidemiologică precedentă.

(4) Medicul veterinar oficial al circumscriptiei sanitar-veterinare zonale înscrie în registrul de epizootii fiecare focar de boală, numele, adresa si codul exploatatiei de animale contaminate, efectivele de animale existente în exploatatie la data declarării bolii, numărul animalelor bolnave, vindecate, tăiate de urgentă sau moarte si seria si numărul formularelor de miscare.

(5) Directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti înscriu în registrul propriu de epizootii datele oficiale primite de la medicii veterinari oficiali ai circumscriptiilor sanitar-veterinare zonale si le transmit lunar Directiei bunăstare a animalelor si unitatea epidemiologică centrală din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.

(6) La finele fiecărui an calendaristic, medicul veterinar al circumscriptiei sanitar-veterinare zonale si directorul executiv adjunct medic veterinar al directiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti certifică în registrul de epizootii, sub semnătură si stampilă, situatia epidemiologică înregistrată.

(7) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor împreună cu institutele veterinare centrale monitorizează situatia bolilor animalelor pe baza datelor oficiale primite de la directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, în vederea întocmirii de către acestea din urmă a programelor de combatere a bolilor.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii finale

 

Art. 8. - (1) Măsurile stabilite prin actul sanitar-veterinarde declarare oficială a bolilor transmisibile ale animalelor sunt obligatorii pentru toate persoanele fizice si juridice de pe teritoriul pe care evoluează aceste boli.

(2) Nerespectarea prevederilor prezentei norme sanitare veterinare se sanctionează conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 984/2005 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 814 din 8 septembrie 2005, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 9. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta normă sanitară veterinară.

 

ANEXA Nr. 1

la norma sanitară veterinară

 

LISTA

bolilor transmisibile ale animalelor supuse notificării interne

 

A. Boli majore

Major Diseases

1. Febra aftoasă

Foof and mouth disease

2. Stomatita veziculoasă

Vesicular stomatitis

3. Boala veziculoasă a porcului

Swine vesicular disease

4. Pesta bovină

Rinderpest

5. Pesta micilor rumegătoare

Peste des petits ruminants

6. Pleuropneumonia contagioasă bovină

Contagious bovine pleuropneumonia

7. Dermatoza nodulară virotică

Lumpy skin disease

8. Febra Văii de Rift

Rift Valey Fever

9. Boala limbii albastre

Bluetongue

10. Variola ovină si caprină

Sheep and goat pox

11. Pesta africană a calului

African horse sickness

12. Pesta porcină africană

African swine fever

13. Pesta porcină cIasică

Classical swine fever

14. Pesta aviară

Fowlplague

15. Boala de Newcastle

Newcastle disease

 
 
B. Boli comune mai multor specii de animale
Multiple species diseases

1. Antrax

Anthrax

2. Boala Aujeszky

Aujeszky disease

3. Leptospiroza

Leptospirosis

4. Rabia

Rabies

5. Paratuberculoza

Johne disease

 
 
Boli ale bovinelor
Cattles diseases

1. Bruceloza bovină

Bovine brucelosis

2. Tuberculoza bovină

Bovine tuberculosis

3. Leucoza enzootică bovină

Enzootic bovine leucosis

4. Pasteureloza bovină

Haemorrhagic septicaemia

5. Encefalopatia spongiformă bovină

Bovine spongiform encephalopaty

6. Cărbunele emfizematos

Clostridiosis

7. Tricomonoza bovină

Bovine trichomonosis

 
 
C. Boli ale ovinelor si caprinelor Sheep and goat desease
 

1. Epididimita infectioasă

Brucella ovis infection

2. Bruceloza caprină cu

Brucella melitensis Caprine and ovine brucelosis

3. Agalaxia contagioasă a oilor si caprelor

Contagious agalactia

4. Avortul enzootic al caprelor

Enzootic abortion ofewes

5. Scabia

Mange

6. Fascioloza

Fasciolosis

7. Scrapia –Scrapie

 

 

D. Boli ale ecvinelor
Horses diseases

1. Metrita contagioasă ecvină

Contagious equine metritis

2. Durina

Dourine

3. Encefalomielita ecvină

Equine encefalomielitis

4. Anemia infectioasă ecvină

Equine infectious anaemia

5. Gripa calului (Influenta ecvină)

Equine influenza

6. Rinopneumonia calului

Equine viralrinopneumonitis

7. Morva

Glanders

8. Arterita infectioasă a cailor

Infectious arteritis ofhorses

9. Scabia

Horse mange

10. Encefalita venezueleană

Venezuelean encephalitis

11. Encefalita japoneză

Japanese encephalitis

12. Encefalitele de est si vest

East West encephalitis

13. Limfangita enzootică

Enzootic lymphangitis

14. Parainfluenta ecvină

Horse parainfluenza

 

 

E. Bolile porcinelor
Swines diseases

1. Bruceloza porcină

Porcine brucelosis

2. Trichineloza

Trichinelosis

3. Encefalomielitele cu enterovirus (Boala de Teschen)

Enterovirus encephalomielitis

4. Gastroenterita transmisibilă virotică

Transmissible gastroenteritis ofpigs

5. Sindromul respirator si de reproductie

Porcine respiratory and reproduction syndrome

6. Rujetul

Erysipelas suis

7. Pasteureloza porcilor

Pigs pasteurelosis

8. Pleuropneumonia infectioasă a porcului

Infectious pleuropneumonia of pigs

 
F. Bolile păsărilor
Birds diseases

1. Bursita infectioasă

Infectious bursal disease

2. Boala lui Marek

Marek disease

3. Tifoza aviară

Typhoid disease

4. Bronsita aviară infectioasă

Avian infectious bronchitis

5. Laringotraheita infectioasă aviară

Avian infectious laringotracheitis

6. Hepatita virotică a bobocilor de rată

Duck viral hepatitis

7. Holera aviară

Fowl cholera

8. Paratifoza aviară

Salmonella enteritidis and typhimuriu infection

9. Difterovariola aviară

Avian pox

10. Encefalomielita infectioasă aviară

Avian infectious encephalomielitis

11. Enterita coronavirală a curcilor

Coronaviral infectious enteritis

12. Coriza infectioasă

Infectious coriza

13. Hepatita virotică aviară

Avian viral hepatitis

14. Boala lui Derszy

Derszy disease

15. Meningoencefalita curcilor

Turkey meningoencephalitis

 
 
G. Bolile iepurilor
Lagomorphys diseases

1. Mixomatoza

Mixomatosis

2. Tularemia

Tularemia

3. Boala hemoragică a iepurelui

Viral haemorrhagic disease

4. Sindromul părului brun

Brown hair syndrome

5. Pasteureloza iepurilor

Rabbit pasteurelosis

 
 
H. Bolile carnasierelor
Carnivores diseases

1. Gastroenterita hemoragică a câinilor

Haemorrhagic gastroenteritis ofdogs

2. Panleucopenia pisicilor

Cat panleucopenia

3. Enterita virotică a nurcilor

Mink viral enteritis

4. Hepatita infectioasă a câinilor (Rubarth)

Rubarth hepatitis

5. Boala lui Care

Care disease

6. Traheobronsita infectioasă a câinilor

Infectious tracheobronchitis ofdogs

7. Encefalomielita infectioasă a vulpilor

Infectious encephalomielitis offoxes

 

 

I. Bolile albinelor

Bees diseases

1. Acarioza

Acariasis of bees

2. Loca americană

American foul broad

3. Loca europeană

European foul broad

4. Varooza

Varoosis

5. Nosemoza

Beesnosemosis

 
 
J. Bolile viermilor de mătase
Silk worm diseases

1. Poliedria

Poliedria

2. Flaseria

Phlasheria

3. Pebrina

Pebrine

 
 
K. Bolile pestilor
Fish diseases

1. Necroza hematopoietică infectioasă

Infectious haematopoetic necrosis

2. Viremia de primăvară a crapului

Spring carp viremia

 

ANEXA Nr. 2

la norma sanitară veterinară

 

DIRECTIA SANITAR-VETERINARÂ SI PENTRU SIGURANTAALIMENTELOR

Circumscriptia Sanitar-Veterinară Zonală........................................

Nr................................din.............................

 

ACT SANITAR VETERINAR DE DECLARARE OFICIALĂ A BOLII

Nr....................din...............

 

1. Denumirea bolii................................................................................................................................................................

2. Speciile de animale afectate............................................................................................................................................

3. Data aparitiei bolii............................................................................................................................................................

4. Localitatea....................................................................................Judetul.........................................................................

5. Exploatatiile sau locurile contaminate (denumirea exploatiei, codul exploatatiei, fondului de vânătoare, numele si adresa proprietarului/administratorului)

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

6. Efectivele de animale existente în exploatati e/zona infectată sau în locurile contaminate:

 

Specia

Categoria

Numărul de animale

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

7. Numărul de animale bolnave, tăiate de urgentă.................., moarte.........................., numărul si seria formularelor de miscare.........................................

8. Originea bolii (surse si mod de contaminare)..................................................................................................................

9. Măsurile si restrictiile sanitare veterinare stabilite în focarul de boală/zona infectată si în localitate

 

Medic veterinar oficial,

L.S.

(semnătura si parafa)

 

Am luat cunostintă

Consiliul Local.....................

Primar,

...........................

L.S.

 

ANEXA Nr. 3

la norma sanitară veterinară

 

DIRECTIA SANITAR-VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

Circumscriptia Sanitar-Veterinară Zonală............................

Nr.........din..........................

 

ACT SANITAR-VETERINAR DE STINGERE OFICIALĂ A BOLII

Nr.............din...............

 

1. Denumirea bolii..............................................................................................................................................................

2. Speciile de animale afectate............................................................................................................................................

3. Data aparitiei bolii...........................................................................................................................................................

4. Localitatea....................................................................................Judetul......................................................................

5. Situatia centralizată a datelor la sfârsitul evolutiei bolii:

a) numărul de exploatatii/zone infectate, unităti sau locuri contaminate.....................................................................................

b) numărul de animale bolnave..............................................................................................................................................

c) numărul de animale tratate.................................................................................................................................................

d) numărul de animale vindecate...........................................................................................................................................

e) numărul animalelor vaccinate de urgentă............................................................................................................................

f) numărul de animale tăiate de urgentă.................................................................................................................................

g) numărul de animale moarte...............................................................................................................................................

6. Constatări privind

a) absenta bolii în teritoriu....................................................................................................................................................

b) perioada scursă de la ultimul caz de boală........................................................................................................................

c) rezultatele examenelor de laborator..................................................................................................................................

d) realizarea măsurilor stabilite.............................................................................................................................................

7. Data ridicării măsurilor si restrictiilor sanitare veterinare.....................................................................................................

 

Medic veterinar oficial,

L.S.

(semnătura si parafa)

 

Consiliul Local.....................

Primar,

...........................

L.S.

 

ANEXA Nr.

 la norma sanitară veterinară

 

RAPORT DE NOTIFICARE INTERNĂ A BOLILOR PENTRU SUSPICIUNE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Codul bolii

 

 

Ziua

 

 

Luna

Anul

 

1.

 

 

 

 

 

 

Judetul

Codul de notificare al judetului

 

2.

 

Numele si functia persoanei care raportează

 

3.

 

Numărul de fax si adresa de postă electronică

 

4.

 

Numele bolii

 

 

Metoda de diagnostic

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

Data detectiei initiale separate a modificării statusului de sănătate

 

Data estimativă a primei infectii

 

Nr. de focare identificate

 

            9. Localizarea geografică a focarului (focarelor)*)

........................................................................................................................................................

            ........................................................................................................................................................

            ........................................................................................................................................................

 

            10*). Detalii referitoare la focar/focare

 

 

 

 

 

 

Nr. de focare

Specia

Nr. de animale existente în focar

Nr. de animale afectate

Cu semne clinice

Din care:

Moarte

Ucise

Sacrificate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11*). Detalii privind efectivul afectat

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

12*). Detalii privind epidemiologia bolii

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

13*). Măsuri de control luate la data raportării

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

 

Director executiv,

...........................

Director executiv adjunct,

...........................

Sef LSVSA,

...........................

Sef Serviciu sănătate animală,

...........................

 

*) Datele si elementele de detaliu sunt detinute de directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

 

ANEXA Nr. 5

la norma sanitară veterinară

 

RAPORT DE NOTIFICARE INTERNĂ PENTRU CONFIRMARE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Codul bolii

 

 

Ziua

 

 

Luna

Anul

 

1.

 

 

 

 

 

 

Judetul

Codul de notificare al judetului

 

2.

 

Numele si functia persoanei care raportează

 

3.

 

Numărul de fax si adresa de postă electronică

 

4.

 

Numele bolii

 

 

Metoda de diagnostic

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

Data detectiei initiale separate a modificării statusului de sănătate

 

Data estimativă a primei infectii

 

Nr. de focare identificate

 

            9. Localizarea geografică a focarului (focarelor)*)

........................................................................................................................................................

            ........................................................................................................................................................

            ........................................................................................................................................................

            10*). Detalii referitoare la focar/focare

 

 

 

 

 

 

Nr. de focare

Specia

Nr. de animale existente în focar

Nr. de animale afectate

Cu semne clinice

Din care:

Moarte

Ucise

Sacrificate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            11*). Detalii privind efectivul afectat

........................................................................................................................................................

            ........................................................................................................................................................

            12*). Detalii privind epidemiologia bolii

........................................................................................................................................................

            ........................................................................................................................................................

            13*). Măsuri de control luate la data raportării

........................................................................................................................................................

            ........................................................................................................................................................

 

Director executiv,

...........................

Director executiv adjunct,

...........................

Sef LSVSA,

...........................

Sef Serviciu sănătate animală,

...........................


*) Datele si elementele de detaliu sunt detinute de directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

 

AUTORITATEA NATIONALA PENTRU COMUNICATII

 

DECIZIE

privind procedura de verificare si omologare a sistemelor informatice destinate operatiunilor de emitere a facturilor în formă electronică, precum si normele de performantă si securitate cu privire la sistemele informatice utilizate de persoanele care emit, transmit sau arhivează facturi, chitante si bonuri fiscale în formă electronică

 

În temeiul prevederilor art. 8 alin. (1), (3) si (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 106/2008 privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Comunicatii, precum si ale art. 26 si art. 30 alin. (1) din Legea nr. 260/2007 privind înregistrarea operatiunilor comerciale prin mijloace electronice,

presedintele Autoritătii Nationale pentru Comunicatii emite prezenta decizie.

Art. 1. - Prezenta decizie stabileste procedura de verificare si omologare de către Autoritatea Natională pentru Comunicatii, denumită în continuare ANC, a sistemelor informatice destinate operatiunilor de emitere a facturilor în formă electronică, precum si normele de performantă si securitate cu privire la sistemele informatice utilizate de persoanele care emit, transmit sau arhivează facturi, chitante si bonuri fiscale în formă electronică.

Art. 2. - În întelesul prezentei decizii, următorii termeni se definesc astfel:

a) emitent al facturii în formă electronică - persoana, fizică sau juridică, care emite facturi în formă electronică, în nume propriu sau în numele unor terti;

b) sistem informatic - dispozitivul ori ansamblul de dispozitive interconectate sau aflate în relatie functională, dintre care unul sau mai multe asigură prelucrarea automată a datelor cu ajutorul unui program informatic si care este destinat operatiunilor de emitere a facturilor în formă electronică;

c) omologare - procesul de evaluare a sistemului informatic, care are ca rezultat emiterea de către presedintele ANC a deciziei de omologare;

d) decizie de omologare - decizia emisă de presedintele ANC care atestă conformitatea sistemului informatic cu normele de securizare a informatiei prelucrate sau arhivate, precum si cu prevederile Legii nr. 260/2007 privind înregistrarea operatiunilor comerciale prin mijloace electronice;

e) plan de securitate a sistemului informatic - documentul ce descrie totalitatea măsurilor tehnice si administrative care sunt aplicate sistemului informatic de către emitentul facturii în formă electronică în vederea oferirii serviciului în conditii de sigurantă.

Art. 3. - Emitentul facturii în formă electronică are obligatia să folosească un sistem informatic omologat de ANC. în acest sens, acesta va înainta ANC o cerere scrisă prin care va solicita începerea procedurii de omologare a sistemului informatic. Forma si continutul cererii sunt prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 4. - (1) Emitentul facturii în formă electronică care solicită omologarea sistemului informatic are obligatia să transmită ANC următoarele documente, redactate în limba română:

a) cererea prevăzută la art. 3;

b) raportul de audit întocmit în conditiile art. 5;

c) descrierea functională a sistemului informatic;

d) planul de securitate a sistemului informatic;

e) certificări privind securitatea sistemului informatic, acolo unde acestea există;

f) declaratia pe propria răspundere a auditorului, prin care este exprimată independenta sa fată de emitentul facturii în formă electronică si producătorul sistemului informatic auditat;

g) dacă este cazul, descrierea echipamentelor necesare realizării procesului de conversie, în situatia în care emitentul de drept al facturii în formă electronică are un contract valabil încheiat în baza căruia beneficiază de servicii de conversie a facturilor emise pe suport hârtie în facturi în formă electronică;

h) dovada achitării tarifului de omologare prevăzut la art. 12.

(2) Pe parcursul procedurii de omologare, ANC poate solicita completarea documentatiei, acolo unde este necesar. în acest caz, cererea prevăzută la art. 3 este considerată realizată la data transmiterii către ANC a documentelor solicitate.

(3) Documentele prevăzute la alin. (1) si (2) se transmit la sediul central al ANC în limba română în unul dintre următoarele moduri:

a) prin depunere, personal sau de către reprezentantul legal al solicitantului, sub luare de semnătură;

b) printr-un serviciu postal;

c) ca înscris în formă electronică, căruia i s-a încorporat, atasat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat nesuspendat ori nerevocat la momentul respectiv si generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice.

(4) Este considerată dată a transmiterii, după caz, data înscrierii în registrul general de intrare-iesire a corespondentei al ANC, data confirmării primirii documentelor la sediul central al ANC printr-un serviciu postal cu confirmare de primire sau data confirmării primirii înscrisului în formă electronică.

Art. 5. - (1) Auditul este realizat de către un auditor independent fată de emitentul facturii în formă electronică si fată de producătorul sistemului informatic a cărui omologare se solicită.

(2) Conditiile care trebuie îndeplinite de către auditori, obiectivele auditului, continutul minimal al raportului de audit si setul minimal de teste care sunt aplicate sistemului informatic în cursul procesului de audit sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Raportul de audit poate fi realizat de o persoană fizică sau juridică, certificată ca auditor de sisteme informatice.

(4) În cazul în care sistemul informatic este situat în alt stat, auditarea acestuia se va face prin una dintre următoarele metode:

a) auditorul auditează în mod nemijlocit sistemul informatic din străinătate;

b) auditorul îsi bazează raportul de audit pe certificări similare emise sau pe teste efectuate în statul în care se află sistemul informatic si care au un grad de asigurare corespunzător, acoperind obiectivele si ariile de control prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 6. - (1) Decizia de omologare este emisă în termen de 30 de zile de la data transmiterii documentatiei în conditiile art. 4 alin. (1) sau (2), în urma verificării conformitătii sistemului informatic cu cerintele stabilite în anexa nr. 2 pct. II. Forma si continutul deciziei de omologare sunt prevăzute în anexa nr. 3.

(2) Decizia de omologare este valabilă pe o perioadă de un an, procedura de reînnoire fiind similară cu cea de emitere.

(3) Pe întreaga perioadă de valabilitate a deciziei de omologare, ANC are dreptul de a efectua verificări ale sistemului informatic omologat.

Art. 7. - (1) Emitentul facturii în formă electronică este obligat să notifice ANC orice modificare a sistemului informatic care afectează documentatia prezentată în conformitate cu art. 4 alin. (1) lit. c), d) si g), în conditiile prevăzute la art. 14 alin. (1) din Legea nr. 260/2007.

(2) ANC avizează modificările aduse în maximum 30 de zile de la data transmiterii notificării, în conditiile art. 4 alin. (4).

(3) În cazul în care ANC consideră că modificările aduse sistemului informatic afectează performantele acestuia în ceea ce priveste cerintele stabilite în anexa nr. 2 pct. II, va solicita emitentului facturii în formă electronică declansarea procedurii de reînnoire a omologării.

Art. 8. - ANC are obligatia de a păstra confidentialitatea tuturor informatiilor primite de la emitentul facturii în formă electronică care solicită omologarea sistemului informatic.

Art. 9. - (1) Emitentul facturii în formă electronică poate utiliza propria autoritate de marcare temporală, implementată în cadrul organizatiei sale, dacă îndeplineste următoarele conditii:

a) foloseste o bază de timp sincronizată cu Furnizorul unic de bază de timp, desemnat în conformitate cu Legea nr. 451/2004 privind marca temporală;

b) îndeplineste conditiile stabilite de Legea nr. 451/2004, cu exceptia celor referitoare exclusiv la furnizarea de servicii de marcare temporală pentru terti.

(2) Îndeplinirea conditiilor prevăzute la alin. (1) se atestă prin raportul de audit.

Art. 10. - Persoanele care emit, transmit sau arhivează facturi în formă electronică pot externaliza aceste servicii în temeiul unui contract valabil încheiat cu un furnizor de servicii de facturare electronică, cu respectarea conditiilor prevăzute la art. 13 din Legea nr. 260/2007.

Art. 11. - (1)ANC poate retrage omologarea în următoarele situatii:

a) în cazul în care, în urma verificărilor efectuate în conditiile art. 29 alin. (2) din Legea nr. 260/2007, constată neîndeplinirea de către emitentul facturii în formă electronică a obligatiei de notificare a modificărilor efectuate asupra sistemului informatic;

b) în cazul în care, în urma verificărilor efectuate în conformitate cu art. 6 alin. (4), constată faptul că sistemul informatic nu mai îndeplineste normele de performantă si securitate prevăzute în anexa nr. 4.

(2) În cazul în care constată una dintre situatiile prevăzute la alin. (1), ANC va comunica emitentului facturii în formă electronică deficientele constatate, acordându-i un termen de 30 de zile pentru remedierea acestora.

(3) Dacă deficientele constatate în conditiile alin. (1) nu sunt remediate în termenul prevăzut la alin. (2), ANC va retrage omologarea, prin decizie a presedintelui ANC.

Art. 12. - (1) Cuantumul tarifului prevăzut la art. 26 alin. (5) din Legea nr. 260/2007 este de 9.000 lei.

(2) Termenul de plată a tarifului prevăzut la alin. (1) este anterior transmiterii documentelor prevăzute la art. 4 alin. (1) către ANC.

(3) Plata tarifului de omologare se poate face:

a) prin decontare bancară, în contul ANC;

b) în numerar, la casieria ANC, cu respectarea plafonului zilnic stabilit prin Ordonanta Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare, aprobată, cu modificări si completări, prin Legea nr. 131/1996, cu modificările ulterioare.

(4) În vederea îndeplinirii de către emitentul facturii în formă electronică care solicită omologarea sistemului informatic, în conditiile prezentei decizii, a obligatiei prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. h), Directia economică din cadrul ANC, prin serviciul de specialitate, emite o factură fără taxă pe valoarea adăugată, după încasarea cuantumului tarifului de omologare. Factura emisă de ANC va contine mentiunea expresă: „Factura a fost achitată cu O.P/Chitanta nr. .../.......”.

Art. 13. - Normele de performantă si securitate pe care trebuie să le îndeplinească sistemele informatice utilizate de persoanele care emit, transmit sau arhivează facturi, chitante si bonuri fiscale în formă electronică sunt prevăzute în anexa nr. 4.

Art. 14. - Anexele nr. 1 - 4 fac parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 15. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la 3 zile de la data publicării.

 

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Comunicatii,

Dorin-Liviu Nistoran

 

Bucuresti, 1 octombrie 2008.

Nr. 888.

 

ANEXA Nr. 1

 

CERERE

de omologare a sistemului informatic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.*).........................................

Data:........................................

 

Către

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU COMUNICATII

Loc rezervat ANC

 

Denumire/Nume si prenume:

 

Statut:

□ persoană juridică

□ persoană fizică

Sediu/domiciliu:

Stradă:

nr.

bl.

sc.

ap.

Localitate:

Cod postal:

Judetul/Sectorul:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Pagină de internet:

Domiciliul fiscal:

Stradă:

nr.

bl

. sc.

ap.

Localitate:

Cod postal:

Judetul/Sectorul:

Telefon:

Fax:

Cod de identificare fiscală/Cod unic de înregistrare (pentru persoane juridice):

 

CNP (pentru persoane fizice):

 

Cont:

Banca:

Reprezentant legal:

Nume:

Functie:

Telefon: Fax:

E-mail:

Persoană de contact:

Nume:

Functie:

Telefon: Fax:

E-mail:

 

            Solicit eliberarea/reînnoirea deciziei de omologare a sistemului informatic destinat operatiunilor de emitere a facturilor în formă electronică.

 

            Atasez prezentei cereri următoarele documente:

            □ raportul de audit;

            □ descrierea functională a sistemului informatic;

            □ planul de securitate a sistemului informatic;

            □ certificări din punctul de vedere al securitătii sistemului informatic;

            □ declaratia pe propria răspundere a auditorului, prin care este exprimată independenta sa fată de subsemnatul si de producătorul sistemului informatic auditat;

            □ dacă este cazul, descrierea echipamentelor necesare realizării procesului de conversie, în situatia în care emitentul de drept al facturii în formă electronică are un contract valabil încheiat în baza căruia beneficiază de servicii de conversie a facturilor emise pe suport hârtie în facturi în formă electronică;

            □ dovada achitării tarifului de omologare.

 

Semnătura reprezentantului legal si stampila solicitantului

..................................................................................


*) Numărul de iesire din registrul de intrări-iesiri al solicitantului si data de înregistrare.

 

ANEXA Nr. 2

 

CONDITII

privind auditorii, obiectivele auditului, continutul minimal al raportului de audit si setul minimal de teste care sunt aplicate sistemului informatic în cursul procesului de audit

 

I. Conditii privind auditorii sistemelor informatice

Persoana fizică sau angajatul persoanei juridice care realizează auditul trebuie să fie certificată/certificat ca auditor de sisteme informatice de către un organism general recunoscut în domeniu (ISACA-Asociatia de Audit si Control al Sistemelor Informatice/Information Systems Audit and Control Association).

Auditorul trebuie să fie un tert, care nu are raporturi de muncă cu persoana fizică sau juridică auditată, nu are interese financiare în legătură cu aceasta si nu a fost implicat în ultimii 3 ani în proiecte de consultantă care au ori au avut efect asupra sistemului auditat.

II. Obiectivele auditului

Scopul auditului îl constituie evaluarea sistemului informatic destinat operatiunilor de emitere a facturilor în formă electronică, precum si evaluarea măsurilor organizatorice implementate în vederea operării sistemului informatic de către emitentul de facturi în formă electronică, în ceea ce priveste îndeplinirea următoarelor cerinte:

1. sistemul informatic permite emiterea facturilor respectând formatul si continutul stabilite de actele normative speciale;

2. sistemul informatic permite emiterea facturilor continând semnătura electronică a emitentului facturii si marca temporală care certifică momentul emiterii, în conditiile anexei nr. 4 la ordin;

3. sunt respectate următoarele principii privind securitatea operatiunii de emitere a facturilor în formă electronică:

a) confidentialitatea si integritatea datelor folosite în procesul de emitere a facturilor în formă electronică;

b) protectia datelor cu caracter personal, inclusiv respectarea conditiilor legale referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal;

c) continuitatea serviciului de facturare oferit clientilor;

d) controlul accesului la sistemul de facturare electronică.

III. Continutul minimal al raportului de audit

1. Introducere

1.1. Elementele de identificare a auditorului, inclusiv prezentarea dovezii îndeplinirii conditiilor de la pct. I;

1.2. Perioada în care a fost efectuat auditul;

1.3. Echipa de audit (pentru fiecare persoană se va preciza pozitia în cadrul echipei de audit, calificări, certificări, anexându-se documentele doveditoare).

2. Metodologia utilizată

2.1. Standardele pe baza cărora s-a desfăsurat procesul de audit;

2.2. Planul de audit folosit;

2.3. Descrierea metodelor prin care sunt evaluate obiectivele de audit.

3. Descrierea sistemului auditat

3.1. Descrierea entitătii auditate, cu prezentarea generală a sistemului informatic destinat operatiunilor de emitere a facturilor în formă electronică (inclusiv a aplicatiilor software utilizate) si a sistemelor informatice cu care acesta se află în relatie de interdependentă (prin relatie de interdependentă întelegându-se faptul că respectivele sisteme nu îsi pot îndeplini în mod separat functiile); se vor descrie componentele sistemului informatic utilizat în procesul de facturare: aplicatie/server/ sistem de operare/detalii configurare/locatie/Administrare;

3.2. Analiza riscurilor implicate de activitatea de facturare si a posibilelor vulnerabilităti ale sistemului informatic auditat fată de aceste riscuri;

3.3. Identificarea interdependentelor sistemului de facturare cu celelalte sisteme informatice ale entitătii audiate, precum si cu sisteme informatice apartinând tertilor, cu precizarea vulnerabilitătilor determinate de aceste interdependente. în cazul existentei unui sistem informatic integrat, care asigură si alte procese ale entitătii auditate, se va determina întinderea părtii din sistemul informatic integrat care implică riscuri de securitate în ceea ce priveste activitatea de emitere a facturilor în formă electronică;

3.4. Descrierea fluxului datelor care sunt folosite la întocmirea facturii electronice, cu identificarea momentului intrării acestor date în sistemul informatic destinat operatiunilor de emitere a facturilor în formă electronică. Se vor identifica aplicatiile utilizate si persoanele implicate: activitate/date de intrare/date de iesire/responsabil/aplicatie.

4. Evaluarea sistemului informatic destinat operatiunilor de emitere a facturilor în formă electronică în raport cu obiectivele urmărite de audit

4.1. Analiza fiecărei amenintări de securitate si a tipului de răspuns necesar în ceea ce priveste următoarele componente:

a) echipamentele hardware (inclusiv în ceea ce priveste accesul persoanelor autorizate/neautorizate la acestea);

b) aplicatiile software rulate de către sistemul informatic;

c) măsurile organizatorice: politicile aplicate si procedurile folosite, inclusiv politica de personal;

4.2. Testele efectuate în conformitate cu pct. III, inclusiv constatările si recomandările aferente;

4.3. Prezentarea măsurilor luate de entitatea auditată pentru minimizarea vulnerabilitătilor sistemului informatic, măsuri care pot afecta procesul de emitere a facturilor în formă electronică.

5. Opinia de audit

5.1. Datele de identificare a persoanei fizice sau juridice care are responsabilitatea juridică asupra auditului;

5.2. Numele auditorului care semnează opinia si data semnării;

5.3. Afirmatia de conformare a emitentului de facturi în formă electronică cu obiectivele auditate (opinie pozitivă), de conformare partială cu obiectivele auditate, indicând punctele care trebuie îmbunătătite (opinie cu rezerve/calificată), sau de neîndeplinire a obiectivelor auditate (opinie negativă).

IV. Arii minime de control în cadrul procesului de audit

1. Îndeplinirea cerintelor legale referitoare la continutul facturii, semnătura electronică si marca temporală

1.1. Sistemul permite respectarea cerintelor legale referitoare la forma si continutul facturilor emise;

1.2. Certificatul calificat aferent semnăturii electronice a emitentului facturii în formă electronică contine informatii privind identificatorul fiscal si numărul notificării înregistrate la Ministerul Economiei si Finantelor;

1.3. Certificatul calificat aferent semnăturii electronice a persoanelor care prestează servicii de emitere a facturilor în formă electronică pentru terti contine informatii privind calitatea de furnizor de servicii si datele sale de identificare;

1.4. Emitentul tine evidenta facturilor electronice emise într-un registru electronic de evidentă a facturilor în formă electronică, operarea în acest registru realizându-se conform regulilor de operare a registrelor similare pe suport hârtie, completate cu normele metodologice emise de Ministerul Economiei si Finantelor;

1.5. Semnătura electronică extinsă atasată facturii în formă electronică este generată folosind dispozitive securizate de creare a semnăturii electronice;

1.6. Marca temporală atasată facturii în formă electronică este generată respectând prevederile Legii nr. 451/2004 privind marca temporală;

1.7. Accesul la dispozitivul de semnare este controlat.

2. Conversia facturilor emise initial pe suport hârtie (acolo unde este cazul)

2.1. Sistemul informatic folosit pentru conversia facturilor emise initial pe suport hârtie permite reproducerea informatiilor continute de factura emisă initial pe suport hârtie cu un grad înalt de precizie.

2.2. Procedurile implementate asigură corectarea manuală a informatiilor reproduse.

2.3. Sistemul informatic folosit pentru conversia facturilor emise initial pe suport hârtie si procedurile utilizate asigură înscrierea precizării: „prezenta factură este conformă cu originalul emis initial pe suport hârtie având seria ..., nr. ..., din data de ..., emisă de ...”.

2.4. Sistemul informatic folosit pentru conversia facturilor emise initial pe suport hârtie si procedurile utilizate asigură atasarea semnăturii electronice a furnizorului de servicii de facturare electronică, precum si a mărcii temporale certificând momentul conversiei atât în cazul facturilor individuale, cât si în cazul în care conversia se face pentru un pachet sau lot de facturi.

3. Securitate

3.1. Accesul la aplicatia de facturare este restrictionat prin mecanisme de autentificare;

3.2. Aplicatia de facturare mentine un jurnal de acces si operare;

3.3. Accesul utilizatorilor la date nu este permis decât prin intermediul aplicatiei;

3.4. Parolele de acces ale utilizatorilor sunt stocate în formă criptată;

3.5. Modul de utilizare a aplicatiei este descris într-un manual;

3.6. Sunt aplicate măsurile de securizare specifice sistemului de operare;

3.7. Masina pe care rulează aplicatia este amplasată într-o incintă securizată;

3.8. Actualizările de aplicatie sau de sistem de operare sunt aplicate numai după o testare prealabilă;

3.9. Testele efectuate înainte de utilizarea aplicatiei si de aplicarea eventualelor actualizări sunt documentate;

3.10. Programul de interfată cu sistemul contabil mentine un jurnal de transfer;

3.11. Modul de functionare a interfetei cu sistemul contabil este documentat.

4. Măsuri organizatorice

4.1. Personalul este instruit în aspecte generale privind securitatea informatiei, inclusiv protectia la atacuri de tipul ingineriei sociale;

4.2. Există o procedură de identificare si raportare a incidentelor de securitate;

4.3. Jurnalele de acces si operare ale aplicatiei sunt verificate periodic;

4.4. Există clauze de confidentialitate semnate cu furnizorii si angajatii;

4.5. Echipamentele sunt asigurate prin contracte de garantie si reparatii;

4.6. Există suport pentru aplicatie acordat de furnizor;

4.7. Conturile de acces sunt individuale si revizuite periodic;

4.8. Parola de utilizare a conturilor de acces este confidentială;

4.9. Configuratia aplicatiei si a serverului pe care rulează este documentată.

 

ANEXA Nr. 5

 

DECIZIE

de omologare a sistemului informatic

 

            În temeiul prevederilor art. 8 alin. (1), (3) si (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 106/2008 privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Comunicatii si ale art. 26 din Legea nr. 260/2007 privind înregistrarea operatiunilor comerciale prin mijloace electronice,

având în vedere dispozitiile Deciziei presedintelui Autoritătii Nationale pentru Comunicatii nr. 888/2008 privind procedura de verificare si omologare a sistemelor informatice destinate operatiunilor de emitere a facturilor în formă electronică, precum si Referatul de aprobare al Directiei ITsi protectia informatiilor, înregistrat la Autoritatea Natională pentru Comunicatii cu nr. .../...,

 

            presedintele Autoritătii Nationale pentru Comunicatii emite prezenta decizie.

 

            Art. 1. - În urma îndeplinirii procedurii de omologare a sistemului informatic destinat operatiunilor de emitere a facturilor în formă electronică apartinând....................................... (denumirea solicitantului), Autoritatea Natională pentru Comunicatii atestă faptul că acest sistem îndeplineste cerintele Legii nr. 260/2007 privind înregistrarea operatiunilor comerciale prin mijloace electronice si ale Deciziei presedintelui Autoritătii Nationale pentru Comunicatii nr. 888/2008 privind procedura de verificare si omologare a sistemelor informatice destinate operatiunilor de emitere a facturilor în formă electronică.

            Art. 2. - Prezenta decizie se comunică......................... (denumirea solicitantului)

 

Presedinte,

.............................

 

ANEXA Nr. 4

 

NORME DE PERFORMANTĂ SI SECURITATE

cu privire la sistemele informatice utilizate de persoanele care emit, transmit sau arhivează facturi, chitante si bonuri fiscale în formă electronică

 

I. Utilizarea unor sisteme informatice sigure joacă un rol esential în procesul de înregistrare a operatiunilor comerciale prin mijloace electronice, reprezentând elementul-cheie pentru asigurarea unor servicii care să respecte principiile cerute de lege: garantarea autenticitătii, a originii si a integritătii continutului.

Prezentul document stabileste normele minimale de performantă si securitate care trebuie îndeplinite de către sistemele informatice utilizate de persoanele care emit, transmit sau arhivează facturi, chitante si bonuri fiscale în formă electronică, cărora le sunt aplicabile prevederile Legii

nr. 260/2007 privind înregistrarea operatiunilor comerciale prin mijloace electronice. Normele de performantă si securitate sunt aplicabile proceselor de emitere, transmitere si arhivare a facturilor, chitantelor si bonurilor fiscale realizate prin intermediul sistemelor informatice, completându-se cu celelalte acte normative în vigoare.

Capacitatea sistemelor informatice de a emite facturi în formă electronică respectând aceste principii, precum si conformitatea acestora cu prevederile legale vor fi garantate în urma unui proces de omologare, finalizat prin emiterea unei decizii de omologare a sistemului informatic. în cursul procedurii de omologare se va verifica respectarea conditiilor minimale de performantă si securitate corespunzătoare procesului de emitere a facturilor în formă electronică (cap. III pct. 1 din prezentele norme).

În continuare, prin documente contabile electronice se întelege facturi, chitante si bonuri fiscale în formă electronică, astfel cum acestea sunt definite la art. 4 din Legea nr. 260/2007.

II. Sistemul informatic utilizat de persoanele care emit, transmit sau arhivează facturi, chitante si bonuri fiscale în formă electronică va trebui să îndeplinească următoarele cerinte minime de securitate, referitoare la:

a) confidentialitatea si integritatea comunicatiilor;

b) confidentialitatea si integritatea datelor;

c) autenticitatea părtilor;

d) protectia datelor cu caracter personal;

e) continuitatea serviciilor oferite clientilor;

f) împiedicarea, detectarea si monitorizarea accesului neautorizat în sistem;

g) restaurarea informatiilor gestionate de sistem în cazul unor calamităti naturale si evenimente imprevizibile;

h) gestionarea si administrarea sistemului informatic; i) orice alte activităti sau măsuri tehnice întreprinse pentru exploatarea în sigurantă a sistemului.

III. Sistemul informatic utilizat de persoanele care emit, transmit sau arhivează facturi, chitante si bonuri fiscale în formă electronică trebuie să asigure respectarea cerintelor legale stabilite prin actele normative speciale pentru fiecare dintre cele 3 procese ale activitătii de înregistrare a operatiunilor comerciale prin mijloace electronice:

1. procesul de emitere a documentelor contabile electronice:

a) procesul de generare a documentelor contabile electronice;

b) procesul de generare a semnăturii electronice si a mărcii temporale pentru documentele contabile electronice;

c) procesul de conversie a documentelor contabile electronice - acolo unde este cazul;

2. procesul de transmitere a documentelor contabile electronice;

3. procesul de arhivare a documentelor contabile electronice.

1. Procesul de emitere a documentelor contabile electronice

a) Procesul de generare a documentelor contabile electronice

Sistemul informatic utilizat va trebui să permită respectarea continutului documentelor contabile electronice stabilit prin acte normative speciale si includerea în documentele contabile electronice a informatiilor stabilite prin aceste acte normative.

Sistemul informatic trebuie să permită emiterea documentelor contabile electronice într-un format static, fără posibilitatea de modificare a documentului respectiv.

b) Procesul de generare a semnăturii electronice si a mărcii temporale pentru documentele contabile electronice

Generarea semnăturii electronice si aplicarea mărcii temporale pentru documentele contabile electronice trebuie să fie făcute în mod automat. Sistemul informatic nu trebuie să permită emiterea documentului contabil electronic în absenta acestor două elemente.

Semnătura electronică extinsă atasată documentului contabil electronic trebuie generată folosindu-se dispozitive securizate de creare a semnăturii electronice, astfel cum sunt definite la art. 4 pct. 8 din Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică, si să se bazeze pe un certificat calificat emis în conditiile Legii nr. 455/2001 de către un furnizor acreditat.

Certificatul va fi emis special în scopul desfăsurării activitătii de înregistrare a operatiunilor comerciale prin mijloace electronice si va contine atributele specifice ale semnatarului prevăzute la art. 9 alin. (2) din Legea nr. 260/2007, alături de celelalte informatii prevăzute în Legea nr. 455/2001.

Furnizorii de servicii de facturare electronică care emit facturi în formă electronică în numele unor terti, în conditiile art. 17 din Legea nr. 260/2007, vor folosi propriul certificat aferent semnăturii electronice aplicate facturilor. Certificatul va trebui să indice informatiile prevăzute la art. 17 alin. (2) din Legea nr. 260/2007. Furnizorii de servicii pot folosi aceIasi certificat pentru emiterea de documente contabile electronice în numele mai multor terti.

Sistemul informatic trebuie să fie capabil să realizeze marcarea temporală a documentelor contabile electronice. Procesul de marcare temporală trebuie să fie conform cu cerintele Legii nr. 451/2004 privind marca temporală.

c) Procesul de conversie a documentelor contabile electronice

Procesul de conversie a documentelor contabile electronice reprezintă reproducerea în formă electronică de către un furnizor de servicii de facturare electronică a informatiilor continute în factura emisă pe suport hârtie.

Furnizorii de servicii de facturare electronică care prestează si servicii de conversie în formă electronică a facturilor emise pe suport hârtie, în conditiile art. 18 din Legea nr. 260/2007, trebuie să folosească sisteme informatice care să permită reproducerea informatiilor continute de factura emisă initial pe suport hârtie cu un grad înalt de precizie. Erorile apărute trebuie corectate prin verificarea manuală a corectitudinii informatiilor reproduse. în cazul reproducerii prin scanare, informatiile continute în factura emisă initial pe suport hârtie trebuie să fie lizibile.

Factura în formă electronică rezultată în urma conversiei din format material dobândeste calitatea de document justificativ, având aceIasi regim juridic ca si factura originală din care s-a făcut conversia.

Prevederile privind conversia în formă electronică a facturilor emise initial pe suport hârtie sunt aplicabile si documentelor aferente tranzactiilor înregistrate prin intermediul caselor de marcat.

2. Procesul de transmitere a documentelor contabile electronice

Utilizarea semnăturii electronice si a mărcii temporale garantează integritatea documentelor contabile electronice, orice modificare asupra continutului unui document determinând pierderea valabilitătii semnăturii electronice si, prin consecintă, a documentului.

Modalitatea de transmitere a documentelor contabile electronice este stabilită de comun acord de către emitentul si beneficiarul acestora. De asemenea, prin acordul părtilor se va stabili nivelul de securitate care va fi utilizat. Astfel, emitentul si beneficiarul documentelor contabile electronice pot stabili prin acord transmiterea criptată a acestora sau orice alte măsuri de securitate considerate necesare.

3. Procesul de arhivare a documentelor contabile electronice

În procesul de arhivare a documentelor contabile electronice se vor aplica dispozitiile Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică.

Autenticitatea si integritatea continutului facturii în formă electronică, precum si asigurarea accesului la aceasta trebuie să fie garantate pe toată durata legală de stocare a facturii.

Verificarea semnăturilor electronice atasate documentelor contabile electronice permite validarea faptului că aceste două caracteristici - autenticitatea si integritatea - sunt îndeplinite.

Sistemul informatic trebuie să permită arhivarea atât a documentului contabil electronic, cât si a tuturor datelor necesare verificării semnăturii electronice si mărcii temporale atasate facturii, pe toată durata legală de stocare a acesteia.

Asigurarea posibilitătii validării semnăturii electronice si a mărcii temporale folosite în procesul de emitere a documentelor contabile electronice presupune ca, la data efectuării verificării, să fie disponibile următoarele informatii:

1. certificatul utilizat pentru semnarea documentului contabil electronic si pentru emiterea mărcii temporale;

2. lista certificatelor revocate;

3. algoritmii folositi în procesele criptografice. Posibilitatea de verificare pe termen lung a autenticitătii documentului contabil electronic (prin validarea semnăturii electronice si a mărcii temporale aplicate) se bazează pe următoarele 3 elemente:

1. determinarea momentului creării documentului;

2. determinarea faptului că momentul în care certificatul pe care se bazează semnătura documentului a expirat sau a fost revocat a fost ulterior momentului în care documentul a fost creat si semnat;

3. păstrarea în conditii de securitate a documentului, mai ales în cazul în care, după data semnării, algoritmul sau cheia privată folosită la semnare a fost compromis/compromisă.

Sistemul informatic trebuie să permită păstrarea informatiilor din care este constituit documentul contabil electronic fără niciun fel de alterare pe toată această perioadă. Emitentul documentului contabil electronic poate decide asupra oricărui mediu de stocare a facturilor care să garanteze respectarea conditiilor de mai sus. Este recomandabilă folosirea unor dispozitive de stocare permanentă care să nu permită stergerea, rescrierea sau modificarea datelor.

Arhivarea trebuie realizată cu ajutorul unor echipamente informatice adecvate si în amplasamente având facilităti speciale care asigură securitatea si accesibilitatea informatiilor arhivate. Se vor asigura operatiuni de back-up periodic al informatiilor stocate. Este necesară asigurarea securitătii informatiilor stocate în ceea ce priveste atât accesul fizic la echipamentele folosite, cât si accesul de la distantă, evitându-se aparitia breselor de securitate.

IV. Standarde recomandate

- ETSI TS 101 903, XML Advanced Electronic Signatures (XAdES);

- ETSI TS 101 733, Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Electronic Signature Formats;

- ITU-T Recommendation X.509 (2001) | ISO/IEC 9594-8: 2001 - Information technology - Open Systems Interconnection - The Directory: Public-key and attribute certificate frameworks;

- ITU-T Recommendation X.520 (2001) | ISO/IEC 9594-6:2001 - Information technology - Open Systems Interconnection -The Directory: Selected attribute types;

- ITU-T Recommendation X.521 (2001) | ISO/IEC 9594-7:2001 - Information technology - Open Systems Interconnection -The Directory: Selected object classes;

- ETSI TS 101 862: Qualified Certificates profile V1.3.2 (2004-06);

- IETF RFC 3280 - Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and Certificate Revocation List;

- Pentru a asigura cerinta de interoperabilitate, se recomandă folosirea următoarelor formate pentru facturile electronice:

- formate compatibile cu limbajul de marcare XML (Extensible Markup Language);

- PDF - Portable Document Format.

 

MINISTERUL PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII, COMERT, TURISM SI PROFESII LIBERALE

 

ORDIN

privind modificarea procedurilor de implementare a programelor pentru sustinerea finantării întreprinderilor mici si mijlocii

 

Având în vedere prevederile anexei nr. 3/21 la Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 25 alin. (1) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 26 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 4 lit. B pct. 1 si 2 din Hotărârea Guvernului nr. 387/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului pentru întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 387/2007, cu modificările ulterioare,

ministrul pentru întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale emite prezentul ordin.

Art. I. - Procedura de implementare a Programului de dezvoltare si modernizare a activitătilor de comercializare a produselor si serviciilor de piată, aprobată prin Ordinul ministrului pentru întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale nr. 724/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 9 iunie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La punctul 8, subpunctul 8.7 se modifică si va avea următorul cuprins:

„8.7. Termenul-limită pentru depunerea cererii-tip de eliberare a AFN, completată, este 27 octombrie 2008, respectând termenul de depunere a cererii de eliberare a AFN.”

2. La anexa nr. 13, articolul 4 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - Termenul-limită pentru depunerea cererii-tip de eliberare a alocatiei financiare nerambursabile, completată, este 27 octombrie 2008.”

Art. II. - Procedura de implementare a Programului national multianual pe perioada 2002-2011 pentru sustinerea mestesugurilor si artizanatului, aprobată prin Ordinul ministrului pentru întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale nr. 790/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 din 4 iulie 2008, se modifică după cum urmează:

1. La punctul 8, subpunctul 8.4 se modifică si va avea următorul cuprins:

„8.4. Beneficiarii sunt obligati să efectueze activitătile pentru care au solicitat finantare si să depună cererea-tip de eliberare a alocatiei financiare nerambursabile în termen de maximum 40 de zile lucrătoare de la data semnării contractului de finantare de către beneficiar, cu exceptia activitătilor prevăzute la pct. 4.1 lit. a) si b) pentru care termenul-limită de depunere a cererii-tip de eliberare a alocatiei financiare nerambursabile este de 15 zile lucrătoare de la data finalizării activitătii, dar nu mai târziu de 27 octombrie 2008.”

2. La punctul 8, subpunctul 8.6 se modifică si va avea următorul cuprins:

„8.6. Termenul-limită pentru depunerea cererii-tip de eliberare a alocatiei financiare nerambursabile completate este 27 octombrie a anului bugetar în curs.”

3. La anexa nr. 13, articolul 4 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - Termenul-limită pentru depunerea cererii-tip de eliberare a alocatiei financiare nerambursabile, completată, este 27 octombrie 2008.”

Art. III. - Procedura de implementare a Programului pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii prin fonduri în limita sumelor plătite pentru profitul brut reinvestit, aprobată prin Ordinul ministrului pentru întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale nr. 725/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 434 din 10 iunie 2008, se modifică după cum urmează:

1. La punctul 8, subpunctul 8.9 se modifică si va avea următorul cuprins:

„8.9. Termenul maxim până la care se primesc cereri-tip pentru alocarea de fonduri în cadrul Programului este 27 octombrie 2008, în conditiile în care bugetul alocat Programului nu se epuizează înainte de această dată.”

2. La anexa nr. 8, alineatul (2) al articolului 3 se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Termenul-limită pentru depunerea documentatiei de eliberare a alocatiei financiare nerambursabile este 27 octombrie 2008.”

Art. IV. - Procedura de implementare a Programului pentru sprijinirea transferului afacerilor, aprobată prin Ordinul ministrului pentru întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale nr. 722/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428 din 6 iunie 2008, se modifică după cum urmează:

- La punctul 10, subpunctul 10.6 se modifică si va avea următorul continut:

„10.6. Termenul-limită pentru depunerea cererii-tip de eliberare a alocatiei financiare nerambursabile, completată, este 27 octombrie 2008.”

Art. V. - Procedura de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilitătilor antreprenoriale în rândul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare - START, aprobată prin Ordinul ministrului pentru întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale nr. 793/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 508 din 7 iulie 2008, se modifică după cum urmează:

1. La punctul 7 subpunctul 7.1, alineatul (6) se modifică si va avea următorul continut:

„(6) Termenul-limită pentru depunerea cererii-tip de eliberare a alocatiei financiare nerambursabile, completată, este 27 octombrie 2008, respectând termenul de depunere a cererii-tip de eliberare a alocatiei financiare nerambursabile (anexa nr. 7 la prezenta procedură).”

2. La anexa nr. 10, articolul 4 se modifică si va avea următorul continut:

„Art. 4. - Termenul-limită pentru depunerea cererii-tip de eliberare a alocatiei financiare nerambursabile, completată, este 27 octombrie 2008.”

Art. VI. - Procedura de implementare a Programului national multianual pe perioada 2006-2011 pentru sustinerea accesului întreprinderilor mici si mijlocii la servicii de instruire si consultantă, aprobată prin Ordinul ministrului pentru întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale nr. 791/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 475 din 27 iunie 2008, se modifică după cum urmează:

1. La punctul 7, subpunctul 7.2 se modifică si va avea următorul continut:

„7.2. Voucherul are valabilitate de maximum 60 de zile calendaristice de la data eliberării lui către solicitant, dar nu mai mult de 27 octombrie 2008.”

2. La anexa nr. 4, articolul 4 se modifică si va avea următorul continut:

„Art. 4. - Voucherul are valabilitate de maximum 60 de zile calendaristice de la data eliberării lui, dar nu mai mult de data de 27 octombrie 2008.”

            Art. VII. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul pentru întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale,

Ovidiu loan Silaghi

 

Bucuresti, 7 octombrie 2008.

Nr. 1.347.

 

ACTE ALE AUTORITĂTII ELECTORALE PERMANENTE

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

LISTA

partidelor politice, aliantelor politice si electorale, organizatiilor cetătenilor români apartinând minoritătilor nationale si a candidatilor independenti pentru care a fost depus până la data de 7 octombrie 2008 raportul detaliat al veniturilor si cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (11) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare, pentru alegerile locale partiale desfăsurate conform Hotărârii Guvernului nr. 810/2008 privind stabilirea datei alegerilor locale partiale pentru alegerea consiliilor locale si a primarilor în unele circumscriptii electorale

 

1. Judetul Timis, comuna Otelec:

- UNIUNEA DEMOCRATĂ A MAGHIARILOR DIN ROMÂNIA

- PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT

- PARTIDUL DEMOCRAT-LIBERAL

- PARTIDUL NATIONAL LIBERAL

2. Judetul Galati, comuna Suhurlui:

- PARTIDUL NATIONAL LIBERAL

- PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT

- PARTIDUL DEMOCRAT-LIBERAL

- PARTIDUL CONSERVATOR

- PARTIDUL ALTERNATIVA ECOLOGISTĂ

3. Judetul Maramures, comuna Gârdani si comuna Ruscova:

- PARTIDUL DEMOCRAT-LIBERAL

- PARTIDUL NATIONAL LIBERAL

- PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT