MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 717         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 22 octombrie 2008

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            1.198. - Hotărâre pentru aprobarea Acordului dintre statele membre si statele partenere si Marele Ducat al Luxemburgului, având rolul de Autoritate de management si Autoritate de certificare, privind implementarea Programului operational ESPON 2013, semnat la Bucuresti la 12 martie 2008

 

            Acord între statele membre si statele partenere si Marele Ducat al Luxemburgului, având rolul de Autoritate de management si Autoritate de certificare, privind implementarea Programului operational ESPON 2013

 

            1.285. - Hotărâre privind aprobarea Statutului propriu de organizare si functionare al Agentiei Nationale pentru Prestatii Sociale

 

            1.307. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Prahova, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Prahova

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            306. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea criteriilor de evaluare si selectare a centrelor de consultantă si informare a consumatorilor, din cadrul asociatiilor de consumatori, care primesc sume de la bugetul de stat

 

            1.733. - Ordin al ministrului sănătătii publice privind abrogarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 1.452/2005 pentru aprobarea Ghidului privind denumirea comercială a medicamentelor de uz uman

 

            2.968. - Ordin al ministrului economiei si finantelor pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 185/2003 privind aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la recipientele simple sub presiune

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

            31. - Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 septembrie-23 octombrie 2008

 

            32. - Circulară privind realizarea si punerea în circulatie, în scop numismatic, a unui set de trei monede din argint dedicate mănăstirilor Cozia, Voronet si Brâncoveanu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Acordului dintre statele membre si statele partenere si Marele Ducat al Luxemburgului, având rolul de Autoritate de management si Autoritate de certificare, privind implementarea Programului operational ESPON 2013, semnat la Bucuresti la 12 martie 2008

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Acordul dintre statele membre si statele partenere si Marele Ducat al Luxemburgului, în calitate de Autoritate de management si Autoritate de certificare, privind implementarea Programului operational ESPON 2013, semnat la Bucuresti la 12 martie 2008.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si

locuintelor,

Lászlö Borbély

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu

secretar de stat

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Cristian Mihai Adomnitei

p. Departamentul pentru Afaceri Europene,

Aurel Ciobanu-Dordea,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 24 septembrie 2008.

Nr. 1.198.

 

ACORD*)

între statele membre si statele partenere si Marele Ducat al Luxemburgului, având rolul de Autoritate de management si Autoritate de certificare, privind implementarea Programului operational ESPON 2013

 


*) Traducere.

 

În conformitate cu regulamentele Uniunii Europene de stabilire a dispozitiilor privind Fondurile structurale, în special Regulamentul (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regională si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.783/1999 [denumit în continuare Regulamentul (CE) nr. 1.080/2006], Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a dispozitiilor generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European si Fondul de coeziune si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999 [denumit în continuare Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006], Regulamentul (CE) al Comisiei nr. 1.828/2006 din 8 decembrie 2006 de stabilire a regulilor pentru implementarea Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului de stabilire a prevederilor generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European si Fondul de coeziune si a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regională [denumit în continuare Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006],

statele membre UE:

- Republica Federală Austria, Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Republica Cipru, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Estonia, Republica Finlanda, Republica Franceză, Republica Federală Germania, Republica Elenă, Republica Ungară, Republica Irlanda, Republica Italiană, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Malta, Regatul Tărilor de Jos, Republica Polonia, Republica Portugalia, România, Republica Slovacă, Republica Slovenia, Regatul Spaniei, Regatul Suediei si Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord,

si statele partenere:

- Regatul Norvegiei, Confederatia Elvetiei, Republica Islanda si Principatul Liechtenstein, au convenit după cum urmează:

- să implementeze în comun Programul operational ESPON 2013 (denumit în continuare PO ESPON 2013), aprobat de Comisia Europeană la 7 noiembrie 2007;

- să semneze un acord privind implementarea comună a PO ESPON 2013, în conformitate cu descrierea sistemului de management si control în temeiul art. 71 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006.

 

Preambul

 

            În temeiul art. 59 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 si în conformitate cu PO ESPON 2013, statele membre desemnează o Autoritate de management si o Autoritate de certificare. Acestea stabilesc reguli si relatii reciproce între autoritătile mentionate anterior, definind atributiile si responsabilitătile ce le revin.

 

SECTIUNEA 1

Structura institutională

 

1. Statele membre si statele partenere desemnează Ministerul Internelor si Amenajării Teritoriului al Marelui Ducat al Luxemburgului, Directia amenajarea teritoriului, pentru a actiona în calitate de Autoritate de management (denumită în continuare AM) în sensul art. 14 si 15 din Regulamentul (CE) nr. 1.080/2006.

2. Statele membre UE si statele partenere desemnează Unitatea bugetară din cadrul Ministerului Internelor si Amenajării Teritoriului pentru a actiona în calitate de Autoritate de certificare (denumită în continuare AC) în sensul art. 14 din Regulamentul (CE) nr. 1.080/2006 al Consiliului si al art. 61 din Regulamentul (CE)nr. 1.083/2006.

3. Inspectia Generală a Finantelor (Inspection Generale des Finances) actionează în calitate de Aautoritate de audit (denumită în continuare AA), în conformitate cu dispozitiile art. 62 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 si ale art. 14 din Regulamentul (CE) nr. 1.080/2006. Autoritatea de audit va avea si responsabilitatea de a elabora raportul în conformitate cu art. 71 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006.

4. În conformitate cu art. 14 din Regulamentul (CE) nr. 1.080/2006, AM, precum si Comitetul de monitorizare (denumit în continuare CM) si AAsunt asistate de Unitatea de coordonare (denumită în continuare UC) cu rol de secretariat tehnic comun. UC poate, de asemenea, să asiste AC, dar numai pentru atributiile si în modul stabilit prin PO ESPON 2013.

5. AM va lua măsurile necesare pentru a asigura conditiile corespunzătoare pentru găzduirea Unitătii de coordonare în conformitate cu dispozitiile PO ESPON 2013.

 

SECTIUNEA a 2-a

Atributiile Autoritătii de management, Autoritătii de certificare, Autoritătii de audit, Unitătii de coordonare, statelor membre si statelor partenere

 

1. Atributiile si responsabilitătile ce le revin AM, AC, AA, respectiv UC, precum si mecanismele referitoare la cooperarea dintre acestea sunt prevăzute în PO ESPON 2013, descrierea sistemului de management si control în conformitate cu art. 71 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006, documentul care descrie relatiile dintre AM si AC si manualul Programului.

2. În conformitate cu art. 15 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.080/2006, AM este responsabilă de managementul si implementarea PO ESPON 2013 conform principiului bunei gestiuni financiare, în conformitate cu art. 60 din Regulamentul (CE)nr. 1.083/2006.

3. Statele membre si statele partenere îsi desemnează reprezentantii în cadrul CM, în termen de o lună de la aprobarea de către Comisia Europeană a PO ESPON 2013. Reprezentantii sunt, de asemenea, pregătiti să acorde asistentă pentru AM în îndeplinirea atributiilor acesteia, în special în probleme care necesită urmărirea controalelor la fata locului în fiecare tară. Anexa nr. I furnizează o listă a autoritătilor nationale si a persoanelor de contact cu competente de reprezentare în cadrul

CM. Statele membre si statele partenere au obligatia de a informa AM în cel mai scurt timp în cazul în care responsabilitatea de reprezentare a tării este supusă modificării.

4. În conformitate cu art. 21 din Regulamentul nr. 1.828/2006, AM elaborează descrierea sistemului de management si control în conformitate cu art. 71 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 si pe baza modelului prevăzut în anexa XII la Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006. Descrierea sistemului de management si control se completează cu descrierea sistemului de control (si anexele relevante la acesta) instituit de statele membre si statele partenere în conformitate cu art. 16 din Regulamentul (CE) nr. 1.080/2006.

5. Fiecare stat membru si fiecare stat partener prezintă AM, înainte de lansarea primei cereri de proiecte, o descriere a sistemului de control instituit (a se vedea în detaliu sectiunea a 8-a) si denumirea organismului responsabil cu implementarea sistemului de control în tările respective, pe baza modelului furnizat de către AM. Lista cu organismele responsabile de sistemul de control instituit de fiecare stat membru si fiecare stat partener este inclusă în anexa II la prezentul acord. Descrierea completă a sistemului national de control si lista organismelor responsabile de implementarea lui vor fi cuprinse în descrierea sistemului de management si control, în conformitate cu anexa XII la Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006. Statele membre si statele partenere informează AM în cel mai scurt termen cu privire la orice modificări care au legătură cu descrierea sistemelor de control instituite si cu organismul responsabil. AA va evalua descrierea sistemului de management si control în conformitate cu dispozitiile art. 71 alin. (2) si (3) din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006. Statele membre si statele partenere se angajează să comunice AM si AA toate informatiile si documentele justificative necesare pentru a asigura adoptarea de către AA a unei opinii necalificate cu privire la descrierea sistemului de management si control, permitând AM să primească plăti de la Comisia Europeană. AA îsi rezervă dreptul de a-si califica opinia cu privire ia descrierea sistemului de control instituit de statele membre si/sau statele partenere în mod individual în cazul în care sistemul si/sau documentele justificative si anexele prezentate sunt considerate insuficiente.

6. În cazul în care un stat membru sau un stat partener optează pentru un sistem de control descentralizat, Organismul central de aprobare al acestuia (a se vedea anexa nr. II) efectuează controale de calitate în legătură cu functionarea sistemului instituit la nivel national. AM (prin UC) îsi rezervă dreptul de a participa la controalele de calitate. În cazul în care un stat membru sau un stat partener optează pentru un sistem de control centralizat, AM (prin UC) efectuează controalele de calitate împreună cu reprezentantul national în cadrul CM, sub rezerva faptului că responsabilitatea finală pentru corectitudinea sistemului de control revine statelor membre în cauză. În cazul tării care are rolul de AM, controlul de calitate se efectuează de către AC, cu sprijinul UC. Toate statele membre si statele partenere asigură respectarea si implementarea recomandărilor ce rezultă în urma controalelor de calitate. AM îsi rezervă dreptul de a suspenda temporar plătile pentru beneficiarii din statele membre si statele partenere în cazul în care controalele de calitate au semnalat deficiente grave ale sistemului.

7. AM desemnează o persoană de contact responsabilă cu activitatea de informare si de publicitate si informează Comisia Europeană cu privire la aceasta. Persoana de contact participă în mod activ la reteaua Comunitătii care ar putea fi instituită în conformitate cu art. 10 din Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006. Statul membru ia toate măsurile administrative necesare pentru a asigura aplicarea efectivă a tuturor măsurilor evidentiate în sectiunea 1 din Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006 în scopul de a sustine AM. De asemenea, statele membre colaborează cu Comisia Europeană în mod direct.

8. În scopul îndeplinirii functiei ce îi revine, în conformitate cu art. 60 lit. b) din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006, AM se bazează pe sistemele de control instituite în statele membre si statele partenere din care provine beneficiarul, în conformitate cu art. 16 din Regulamentul (CE) nr. 1.080/2006, cu exceptia cazului în care auditul unui astfel de sistem semnalează deficiente legate de acesta. Statul membru si statul partener asigură înregistrarea, stocarea în format electronic si disponibilitatea tuturor documentelor justificative necesare pentru asigurarea unei piste de audit suficiente cu privire la plătile si cheltuielile efectuate. Statele membre si statele partenere asigură, de asemenea, instituirea sistemelor de control, în conformitate cu dispozitiile sectiunii 8 - Control financiar si sectiunii 9 -Auditul. AM se asigură că liderii si partenerii de proiect au cunostintă de cerintele respective.

9. Functia AC se realizează în conformitate cu art. 61 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006.

10. În conformitate cu art. 60 lit. g) din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006, AM se asigură că AC primeste toate informatiile necesare privind procedurile si verificările efectuate în legătură cu cheltuielile, în scopul certificării acestora, astfel încât, înainte de transmiterea declaratiei de cheltuieli către Comisia Europeană, să fie încredintată de caracterul adecvat al sistemului de control si al pistei de audit.

11. În scopul certificării, AC se asigură că a primit informatiile corespunzătoare de la AM cu privire la procedurile si verificările efectuate în legătură cu cheltuielile, că ia în considerare rezultatul tuturor auditurilor efectuate în legătură cu cheltuielile si rezultatele tuturor auditurilor efectuate de către AAsau pentru care AA este responsabilă. AC (cu sprijinul UC) îsi rezervă dreptul de a solicita beneficiarilor finali în orice moment informatii suplimentare si documente justificative în scopul îndeplinirii atributiilor de certificare care îi revin.

12. AA îndeplineste functiile care îi revin în conformitate cu art. 62 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 si art. 16-18 din Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006.

13. CM are responsabilitatea de a supraveghea si monitoriza implementarea Programului în conformitate cu art. 63, 64 si 65 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 si PO ESPON 2013 si de a selecta operatiunile, în conformitate cu art. 19 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 1.080/2006.

14. Fiecare membru al CM informează si acordă consultantă UC si autoritătilor de control pentru ca acestea să poată sprijini AM în îndeplinirea functiilor sale privind sistemul de management si de control, în conformitate cu dispozitiile Regulamentului (CE) nr. 1.828/2006 cap. 2 sectiunea a 3-a.

15. În cadrul PO ESPON 2013 se prevede instituirea unui Comitet de orientare strategică - (Concertation Committee) denumit în continuare COS, care să pregătească si să faciliteze activitatea CM. Atributiile si modul de functionare ale COS sunt detaliate în PO ESPON 2013.

16. Fiecare stat membru si stat partener numeste un punct de contact ESPON (PCE), în conformitate cu descrierea din PO ESPON 2013, pentru a asigura legătura dintre Program si nivelul national si cel regional si pentru a putea participa la

activitătile transnationale ale Programului. Atributiile si modul de functionare ale PCE sunt detaliate în PO ESPON 2013.

17. În conformitate cu art. 24 din Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006, statele membre si statele partenere transmit AM, AC si AA toate informatiile pe care acestea le solicită pentru a-si îndeplini atributiile ce le revin în conformitate cu art. 60 si 61 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 si art. 14 si 15 din Regulamentul (CE) nr. 1.080/2006.

18. Fără a aduce atingere dispozitiilor anterioare, AM îsi desfăsoară activitatea în deplină conformitate cu sistemul institutional, legal si financiar al Marelui Ducat al Luxemburgului.

 

SECTIUNEA a 3-a

Cofinantarea natională si Fondul European de Dezvoltare Regională

 

1. AC administrează Fondul European de Dezvoltare Regională (denumit în continuare FEDR), cofinantarea natională a statelor membre si contributiile statelor partenere. AC va utiliza un singur cont bancar. Un document separat care descrie relatiile dintre AM si AC va detalia modalitătile de gestionare si de înregistrare a asistentei tehnice si a celorlalte cheltuieli pe care AM le suportă direct pentru implementarea unor actiuni specifice aprobate de CM.

2. La începutul fiecărui an AM transmite solicitarea contributiei nationale către PO ESPON 2013. Până la sfârsitul lunii februarie sau, în situatii exceptionale, când acest lucru nu este posibil, cel târziu în termen de o lună de la aprobarea bugetelor nationale, statele membre si statele partenere îsi transferă contributiile nationale la Program pentru anul în curs pe baza planului financiar agreat. Plătile se creditează în contul separat în moneda euro (€) (Cont fiduciar), administrat separat ca fonduri fiduciare de către AC.

3. CM i se prezintă periodic un raport privind situatia plătilor.

4. În cazul în care, la sfârsitul perioadei de implementare a Programului, statele membre au transferat mai multe fonduri decât a fost necesar pentru cofinantarea PO ESPON 2013, AC va restitui fondurile respective, dacă CM nu decide altfel.

 

SECTIUNEA a 4-a

Schimbul de informatii dintre Comisia Europeană, Autoritatea de management si Autoritatea de certificare privind cheltuielile la nivelul Programului

 

1. UC elaborează previziunea actualizată a cererilor de plată pentru anul în curs si previziunea pentru anul următor. AM transmite aceste previziuni Comisiei Europene cel târziu la sfârsitul lunii aprilie a fiecărui an, în conformitate cu art. 76 alin.(3) din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006.

2. În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 titlul VII - sectiunile 2 si 4, AC emite certificatele si declaratiile. Certificatul aferent declaratiilor pentru cheltuielile intermediare si finale mentionat la articolele respective se elaborează în forma prevăzută în anexa X la Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006.

3. În conformitate cu art. 20 din Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006, AC transmite o declaratie Comisiei Europene în care identifică sumele retrase si/sau recuperate pentru fiecare axă prioritară în formatul prevăzut în anexa XI la Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006.

 

SECTIUNEA a 5-a

Atributii privind raportarea: rolurile ce le revin statelor membre, statelor partenere, Autoritătii de management, Autoritătii de certificare, Autoritătii de audit si Unitătii de coordonare

 

1. AM (prin UC) transmite statelor membre si statelor partenere, în conformitate cu art. 67 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006, cel putin o dată pe an, informatii privind implementarea Programului, prin raportul anual de implementare. Înainte de a fi prezentat Comisiei Europene, raportul anual de implementare este aprobat de CM.

2. AM (prin UC) monitorizează evolutia operatiunilor pe baza rapoartelor periodice privind activitătile si finantarea proiectului, prezentate de către liderul de proiect, în conformitate cu art. 20 din Regulamentul (CE) nr. 1.080/2006. Rapoartele periodice sunt însotite de certificarea cheltuielilor, semnată de organismele de certificare ale liderilor de proiect si partenerilor de proiect, desemnate în conformitate cu sistemul national de control în temeiul art. 16 din Regulamentul (CE) nr. 1.080/2006. În cazul în care există suspiciuni cu privire la eventuale nereguli, AM (prin UC) sau AC informează administratia competentă mentionată la sectiunea 9, în conformitate cu descrierea sistemului de management si control.

3. Anual, în momentul prezentării raportului anual de implementare, Comisia Europeană si AM examinează progresul înregistrat în ceea ce priveste implementarea Programului operational. După această examinare, Comisia Europeană poate transmite observatiile sale AM, care va informa CM. După exprimarea acordului de către CM, AM informează Comisia Europeană cu privire la actiunea întreprinsă în urma observatiilor acesteia.

4. Statele membre si statele partenere, AM, UC, AC si AAÎsi acordă asistentă reciprocă si se informează în vederea respectării atributiilor de raportare ce le revin.

 

SECTIUNEA a 6-a

Contract de finantare FEDR si plata către liderul de proiect

 

1. Membrii CM vor fi informati pe scurt cu privire la rezultatele controalelor efectuate de către AM (prin UC) în legătură cu capacitatea administrativă, financiară si tehnică a liderilor de proiect si a partenerilor de proiect. Informatiile se transmit membrilor CM împreună cu documentele pregătitoare pentru aprobarea proiectului de către CM. Membrii CM confirmă sau exprimă obiectii cu privire la concluziile controalelor efectuate de către AM în timpul reuniunilor CM, anterior aprobării proiectelor de către CM. În cazul în care nu există obiectii, statele membre si statele partenere nu contestă rezultatele controalelor efectuate de către AM si acceptă să poarte responsabilitatea financiară pentru beneficiarii care se află pe teritoriile lor si care au demonstrat că nu detin capacitatea de a administra fonduri FEDR.

2. AM are dreptul de a refuza liderul de proiect sau partenerul de proiect din tările pentru care AA a pronuntat o opinie calificată privind descrierea sistemului national de control al acestora, instituit în conformitate cu art. 16 din Regulamentul (CE) nr. 1.080/2006, până în momentul în care rezerva exprimată de AAeste anulată.

3. După decizia CM, AM (prin UC) elaborează un contract de finantare. AM utilizează formularul-standard pentru contractul de finantare aprobat de către CM si stabileste detalii suplimentare cu privire la responsabilitătile si obligatiile liderului de proiect. Contractul de finantare este semnat de către AM si liderul de proiect. Contractul de finantare include lista completă cu partenerii de proiect si alocatiile financiare ale acestora, precum si organismul de control financiar pentru fiecare lider de proiect si partener de proiect.

4. În cazul în care cererea de proiecte este deschisă participării partenerilor de drept privat, atunci când se evaluează eligibilitatea propunerii, UC solicită statelor membre si statelor partenere să verifice dacă fiecare partener de proiect de drept privat îndeplineste toate conditiile legale stabilite. De asemenea, statele membre si statele partenere verifică dacă sunt respectate conditiile de solvabilitate pentru executia corespunzătoare a proiectului. AM îsi rezervă dreptul de a                                                                                                                       solicita oricărui partener de proiect de drept privat să prezinte o garantie bancară echivalentă cu valoarea finantării acordate.

5. AM se asigură că prin contractele de finantare se aduc la cunostinta liderului de proiect următoarele obligatii:

a) acceptarea controalelor efectuate de către autoritătile relevante (UC, AM, autoritătile nationale, AC, AA, autoritătile nationale ale statelor membre si statelor partenere, serviciile Comisiei si Curtea de Conturi Europeană), permiterea accesului în institutie, prezentarea si acordarea accesului la toate informatiile si documentele care permit verificarea pistei de audit în conformitate cu art. 90 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 si art. 15 din Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006;

b) respectarea regulilor privind achizitiile publice, informarea si publicitatea, protectia mediului si egalitatea de sanse;

c) păstrarea tuturor informatiilor si a documentelor justificative cu privire la activitatea desfăsurată de acesta, cel putin până în anul 2020 (si anume o perioadă de 3 ani după închiderea Programului). Fără a aduce atingere normelor nationale, poate fi necesară o perioadă de arhivare mai îndelungată.

6. AM se asigură că liderii de proiect au cunostintă de faptul că aceste obligatii vor trebui îndeplinite de toti partenerii de proiect, iar dispozitiile necesare sunt incluse în acordurile de parteneriat aferente.

7. CM poate solicita AM să îsi exercite dreptul de a rezilia contractul de finantare, în cazul în care proiectul nu atinge rezultatele asumate si nu se încadrează în termenele preconizate. AM îsi rezervă dreptul de a rezilia contractul de finantare fără aprobarea CM, în cazul în care liderul de proiect încalcă dispozitiile contractului de finantare. În acest caz, statele membre si statele partenere vor fi informate de îndată cu privire la aceasta.

8. Cererile de plată prezentate de către beneficiarii finali trebuie sustinute de rapoartele intermediare si financiare relevante. De îndată ce liderul unui proiect a contrasemnat contractul de finantare, cererea de plată poate fi prezentată în vederea rambursării costurilor pentru pregătirea propunerii de proiect, în limitele stabilite în manualul Programului.

9. Rambursarea costurilor de pregătire a propunerii de proiect este acceptată în limitele unei valori maxime de 5% din costul total al proiectului, după cum se prevede în contractul de finantare. Vor fi aprobate doar cheltuielile de pregătire efectuate după anuntarea prealabilă a cererii de proiecte si care sunt legate în mod direct de întocmirea propunerii de proiect aprobate. Cererile ulterioare de plată vor fi înaintate către UC la interval de 6 luni, conform calendarului aprobat si detaliat în contractul de finantare. Rapoartele periodice sunt însotite de documentul de certificare a cheltuielilor semnat de către controlorii de prim nivel desemnati ai liderului de proiect si ai partenerilor de proiect.

10. AM (prin UC) evaluează rapoartele intermediare si monitorizează implementarea corespunzătoare a operatiunilor aprobate, conform procedurii prevăzute în descrierea sistemului de management si control. Plata către partenerul principal de proiect va fi efectuată de AC după aprobarea raportului de către AM (prin UC).

11. AM (prin UC) decide modificarea proiectului, cu conditia ca scopul si celelalte caracteristici de bază ale acestuia să rămână neschimbate. De asemenea, va stabili modificările care nu au consecinte asupra eligibilitătii sau rezultatelor proiectului, în special, AM (prin UC) decide asupra următoarelor aspecte:

- conditii minore suplimentare pentru operatiunile aprobate în cazul în care se constată greseli, erori suplimentare sau cereri de clarificare pe parcursul negocierilor cu partenerul principal;

- realocarea bugetului, până la 20% din costurile totale, după cum se prevede în contractul de finantare;

- modificări ale activitătilor care nu schimbă scopul operatiunii;

- extinderea duratei proiectului fără a fi prelungit termenul-limită prevăzut de Program;

- extinderea datei până la care rapoartele intermediare trebuie prezentate de către liderul de proiect.

CM va lua decizii în toate celelalte cazuri si va fi informat asupra deciziilor luate de către AM.

12. Fără a aduce atingere listei de cheltuieli neeligibile, prevăzută la art. 7 din Regulamentul (CE) nr. 1.080/2006, dispozitiile art. 49-53 din Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006 se aplică în conformitate cu art. 13 din Regulamentul (CE) nr. 1.080/2006 pentru a stabili eligibilitatea cheltuielilor din cadrul operatiunii selectate ca făcând parte din PO ESPON 2013.

13. În cazul unei suspiciuni cu privire la existenta oricăror nereguli, AM, UC sau AC informează institutia competentă mentionată în anexa nr. III, în conformitate cu descrierea sistemului de management si de control.

14. Asistenta tehnică din cadrul prioritătii 5 si alte cheltuieli suportate de AM pentru implementarea actiunilor din cadrul prioritătilor 1-4 conform dispozitiilor contractului de prestări servicii sunt rambursate de către AC cu conditia prezentării unor cereri certificate, conform descrierii sistemului de management si de control.

15. În conformitate cu art. 80 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006, AC asigură transferarea completă si la timp, către liderul de proiect, a contributiei aprobate corespunzătoare FEDR si a cofinantării nationale. Nu se aplică deduceri, cu exceptia cazului în care există nereguli si/sau suspiciuni de nereguli depistate de către AM (prin UC) si/sau AC, retineri sau alte taxe specifice care ar reduce valoarea plătii. În cazul depistării unei erori de sistem, AM si AC au dreptul să suspende temporar plătile către un anumit beneficiar sau către toti beneficiarii unui anumit stat membru si/sau stat partener, în cazul în care eroarea sistemului este rezultatul unei disfunctii a sistemului de control al statului membru si/sau statului partener. Suspendarea (suspendările) plătii va (vor) înceta de îndată ce AM si AC primesc dovezi suficiente privind solutionarea erorii (erorilor] de sistem depistate.

16. În conformitate cu art. 79 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006, suma totală cumulând prefinantarea si plătile intermediare transferate către bugetul Programului nu va depăsi 95% din contributia asigurată de FEDR pentru PO ESPON 2013. Statele membre stabilesc împreună cu AM si AC următoarea procedură. Cu conditia certificării cheltuielilor, plătile către liderii de proiect vor fi garantate până la 95% din fondurile FEDR aprobate pentru proiect si 100% din cofinantarea natională. Plata oricăror fonduri FEDR rămase către liderul de proiect va depinde de disponibilitatea fondurilor (a se vedea sectiunea 7). În cazul în care nu există fonduri disponibile suficiente pentru a plăti 100% din sumă către liderul de proiect, soldul final al finantării va fi plătit doar atunci când Programul a ajuns la încheierea efectivă, astfel cum este descris în art. 89 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006, iar plata finală este transferată de către Comisia Europeană către AC.

17. Având în vedere că ratele de cofinantare ale proiectelor depuse în cadrul prioritătilor PO ESPON 2013 nu sunt identice cu rata medie de cofinantare la nivelul Programului, iar Comisia Europeană rambursează întotdeauna AM doar rata medie de cofinantare a Programului operational, situatia bugetară din punctul de vedere al lichiditătii bugetului ESPON poate varia în functie de sumele solicitate de către AC de la Comisia Europeană, în cadrul diferitelor priorităti. Prin urmare, AM garantează plătile doar atât timp cât situatia bugetară permite acest lucru. În cazul în care apare orice problemă, AM va informa imediat statele membre si statele partenere în vederea găsirii unei solutii comune.

18. Toate sumele prevăzute în contractul de finantare sunt exprimate în euro (EUR). Fondurile vor fi plătite în EUR în contul bancar al liderului de proiect, după cum se specifică în proiect. Riscul de schimb va fi suportat de către liderul de proiect.

 

SECTIUNEA a 7-a

Măsuri de sigurantă si garantii, nereguli si răspunderi

 

1. În conformitate cu art. 17 din Regulamentul (CE) nr. 1.080/2006, statele membre/partenere poartă răspunderea utilizării fondurilor FEDR ale Programului, după cum urmează:

a) fiecare stat membru/partener suportă posibilele consecinte financiare ale neregulilor comise de partenerii situati (si înregistrati, în cazul partenerului de proiect de drept privat) pe teritoriul lor national, în conformitate cu art. 17 din Regulamentul (CE) nr. 1.080/2006;

b) în cazul unei nereguli a sistemului care determină corectii ale tarifului forfetar la nivelul Programului, statele membre/ partenere suportă în solidar consecintele financiare, fiecare stat membru/partener răspunzând financiar, proportional cu contributia FEDR a respectivilor parteneri de proiect nationali implicati;

c) în cazul unor nereguli ale sistemului care determină corectii ale tarifului forfetar la nivel national, statul membru/ partener respectiv suportă individual consecintele financiare;

d) pentru asistenta tehnică si cheltuielile suportate de către AM pentru implementarea actiunilor prevăzute în cadrul prioritătilor 1-4 conform dispozitiilor contractului de prestări servicii, răspunderea va reveni AM pentru neregulile administrative conexe si statelor membre si statelor partenere, în solidar, proportional cu contributiile financiare ale acestora pentru PO ESPON 2013, în orice alt caz.

2. Întrucât statele membre poartă răspunderea totală pentru sprijinul FEDR acordat partenerilor situati pe teritoriul lor, acestea recuperează orice sume pierdute ca urmare a neregulilor sau neglijentei comise de către un beneficiar situat pe teritoriul lor. Dacă este cazul, statele membre pot aplica, de asemenea, dobânzi la plătile efectuate cu întârziere.

3. În conformitate cu art. 28 din Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006, fiecare stat membru si fiecare stat partener care găzduieste un beneficiar răspunde de raportarea neregulilor pe care le depistează în conformitate cu art. 28, 29, 31 si 36 din Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006 către Comisia Europeană si în acelasi timp către AM, AC si AA, precum si de raportarea cu privire la procedurile instituite în legătură cu toate neregulile care au fost notificate anterior si a schimbărilor semnificative care au rezultat în urma acestora, în conformitate cu art. 30 si 31 din Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006. Statele membre si statele partenere se angajează, de asemenea, să comunice în cel mai scurt timp către AM, AC si AA orice informatii privind neregulile depistate în legătură cu sumele mai mici de 10.000 euro ce reprezintă finantare comunitară, în conformitate cu art. 10 din Regulamentul (CE) nr. 2.035/2005.

4. În cazul în care AC, AM sau UC află despre existenta unor nereguli, aceasta informează fără întârziere statul membru si/sau statul partener responsabil.

 

SECTIUNEA a 8-a

Controlul financiar al beneficiarilor, conform art. 13 din Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006 („control de prim nivel")

 

1. În conformitate cu art. 16 din Regulamentul (CE) nr. 1.080/2006, fiecare stat membru si fiecare stat partener desemnează controlorii responsabili de verificarea legalitătii si corectitudinii cheltuielilor declarate de către fiecare beneficiar participant la operatiune. Fiecare stat membru si fiecare stat partener asigură validarea cheltuielilor de către controlori într-o perioadă de două luni, astfel încât liderul de proiect să poată înainta raportul intermediar către UC, în termen de 4 luni de la sfârsitul fiecărei perioade de raportare, iar AM (prin UC) să poată declara cheltuielile în mod regulat Comisiei Europene.

2. După cum se prevede la sectiunea 2 pct. 5, fiecare stat membru si fiecare stat partener prezintă AM, înainte de lansarea primei cereri de proiecte si, în orice caz, în termen de 9 luni de ia aprobarea PO ESPON 2013 de către Comisia Europeană, o descriere a sistemului de control instituit si lista organismelor nationale responsabile si, în cazul în care este relevant, lista controlorilor numiti la nivel national, conform formularului furnizat de către AM. Statele membre si statele partenere vor informa fără întârziere AM în legătură cu orice schimbări ale organismului responsabil si ale sistemului de control national instituit.

3. AM (prin UC) monitorizează activitătile si progresul financiar al operatiunilor. În acest scop, sunt luate în considerare 3 tipuri principale de informatii:

a) utilizarea FEDR si a cofinantării nationale în scopul mentionat în contractul de finantare, caietul de sarcini al proiectului aprobat de CM si cererea aprobată;

b) progresul înregistrat de către proiect în implementarea operatiunii în conformitate cu contractul de finantare, caietul de sarcini al proiectului aprobat de CM si cererea aprobată;

c) certificarea cheltuielilor liderului de proiect si partenerilor de proiect în conformitate cu sistemul instituit în fiecare stat membru si stat partener, conform art. 16 din Regulamentul (CE) nr. 1.080/2006.

4. AM (prin UC) poate efectua verificări suplimentare la fata locului ale operatiunilor („controale de calitate") ale căror rezultate sunt luate în considerare pentru monitorizarea operatiunilor. Aceste controale pot fi întreprinse în cooperare cu organismul national responsabil de sistemul de control, conform art. 16 din Regulamentul (CE) nr. 1.080/2006. Statele membre si statele partenere convin să accepte recomandările făcute cu privire la proiecte ca urmare a verificărilor la fata locului si sprijină AM pentru a asigura implementarea acestora de către partenerii situati pe teritoriul lor.

5. În ceea ce priveste asistenta tehnică si cheltuielile AM, AM asigură certificarea cheltuielilor conform sistemului de control instituit de Luxemburg în temeiul art. 16 din Regulamentul (CE) nr. 1.080/2006.

6. La evaluarea anuală a Programului, în conformitate cu art. 68 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006, participă AM si UC, împreună cu Comisia Europeană. În cazul în care Comisia Europeană face observatii sau recomandări cu privire la ajustările ce ar trebui efectuate în cadrul mecanismelor de monitorizare si management, în conformitate cu titlul VI si art. 60 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006, acestea vor fi agreate mai întâi de către CM, înainte de a fi implementate de către AM (prin UC).

 

SECTIUNEA a 9-a

Auditarea beneficiarilor („control de nivelul al doilea")

 

1. În conformitate cu art. 14 din Regulamentul (CE) nr. 1.080/2006, la începutul Programului se va înfiinta un Grup de auditori (denumit în continuare GA), pentru a asista AA la îndeplinirea atributiilor prevăzute la art. 62 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006. GA este prezidat de către AA si este format din cel mult 2 reprezentanti (în cazuri exceptionale, cel mult 3) din fiecare stat membru si stat partener care participă la PO ESPON 2013. La prima întâlnire, GA aprobă în mod independent regulamentul propriu de proceduri.

2. Reprezentantul (reprezentantii) GA are (au) dreptul să participe la procesul de luare a deciziilor în cadrul GA în numele statelor membre partenere ale lor si este (sunt) independent (independenti) de membrii CM, de controlorii desemnati în conformitate cu art. 16 din Regulamentul (CE) nr. 1.080/2006 si de orice activitate din cadrul proiectului si gestionare de fonduri ESPON 2013. Fiecare stat membru si fiecare stat partener informează AM cu privire la reprezentantul lor în GA în termen de 3 luni de la emiterea deciziei de aprobare a PO ESPON 2013, printr-un formular elaborat de AM. Datele de contact ale reprezentantului GA respectiv se includ în anexa III (autoritatea natională si persoana de contact responsabilă de controlul de nivelul al doilea). Informatiile privind reprezentarea GA sunt incluse, de asemenea, în descrierea sistemului de management si de control în conformitate cu anexa XII la Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006.

3. GA sprijină AA în îndeplinirea atributiilor sale, după cum se mentionează la art. 62 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 si în conformitate cu dispozitiile art. 16, 17 si 18 din Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006.

4. În vederea implementării strategiei de audit poate fi contractat un auditor extern, iar serviciile sale pot fi plătite din bugetul destinat asistentei tehnice. Cu toate acestea, bugetul destinat asistentei tehnice nu va acoperi costurile auditurilor suplimentare:

a) rezultate dintr-o dimensiune mai mare a esantionului, comparativ cu situatia din primul an de audit, din cauza rezultatelor nesatisfăcătoare ale auditului;

b) solicitate în plus de către un stat membru si/sau un stat partener.

Costurile auditului suplimentar prevăzute la lit. a) vor fi împărtite între statele membre în cazul în care au fost descoperite nereguli, proportional cu importanta corectiilor financiare stabilite în final. Cu cât calitatea sistemului de control instituit în conformitate cu art. 16 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 este mai ridicată, cu atât este mai scăzut riscul de impunere a unor costuri pentru audituri suplimentare, astfel cum sunt definite la lit. a). Costurile auditului suplimentar prevăzute la lit. b) vor fi acoperite de statul membru (statele membre) si/sau de statul partener (statele partenere) solicitant (solicitante).

5. AA raportează cu privire la rezultatele verificărilor si controalelor (si ale actiunilor de monitorizare, dacă este cazul) către AM, CM si AC. În scopul coordonării, CM va fi informat de către AM.

 

SECTIUNEA a 10-a

Reducerea si recuperarea plătilor către/de la beneficiari

 

1. În sensul art. 98-102 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 privind corectiile financiare, orice corespondentă între Comisia Europeană si statul membru va fi transmisă în copie către AM, UC si AC.

2. În cazul în care se descoperă anumite nereguli, de exemplu, de către Curtea de Conturi sau de către Comisie, ceea ce conduce la considerarea cheltuielilor ca fiind neeligibile si la emiterea unei decizii a Comisiei al cărei obiect îl constituie introducerea unei corectii nete, în temeiul art. 98-102 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006, consecintele financiare pentru statele membre sunt prevăzute la sectiunea 7 din prezentul acord.

 

SECTIUNEA a 11-a

Dispozitii finale

 

1. Toate comunicările dintre statele membre, statele partenere, AM, AC, AAsi UC si toate organismele mentionate în PO ESPON 2013 si în prezentul acord, precum si toate comunicările necesare pentru managementul si implementarea Programului se realizează în limba engleză.

2. Prezentul acord este guvernat de legile Marelui Ducat al Luxemburgului.

3. În cazul în care orice dispozitie a prezentului acord este sau devine inaplicabilă, în totalitate sau partial, toate celelalte dispozitii rămân valabile. Părtile la prezentul acord iau toate măsurile si întreprind toate actiunile necesare pentru a înlocui dispozitiile inaplicabile cu o dispozitie aplicabilă care să păstreze, într-o măsură cât mai mare, scopul dispozitiei care a devenit inaplicabilă.

4. Cooperarea dintre membrii MC, AM, AC, AA si organismele nationale din fiecare stat membru, identificate în anexele nr. I, II si III la prezentul acord, reprezintă o conditie sine qua non pentru a asigura un management complet, un control financiar si un audit al tuturor părtilor cofinantate de FEDR si din fondurile nationale. Modificarea numelor persoanelor responsabile prevăzute în anexele nr. I, II si III face obiectul unei notificări adresate doar AM. Modificările institutiei desemnate în anexele nr. I, II si III fac obiectul unui schimb bilateral de scrisori între AM si tara respectivă.

5. În cazul în care apar litigii în legătură cu prezentul acord sau ca urmare a acestuia, părtile implicate încearcă mai întâi să ajungă la o solutionare pe cale amiabilă.

6. În cazul în care părtile nu ajung la o solutionare pe cale amiabilă, toate litigiile ce apar în legătură cu prezentul acord sau ca urmare a acestuia sunt solutionate de către instanta competentă a Marelui Ducat al Luxemburgului.

7. Prezentul acord este semnat de către reprezentanti ai guvernelor tuturor statelor membre si statelor partenere care participă la PO ESPON 2013. Se aplică pe întreaga durată a implementării PO ESPON 2013 până la încheierea formală a acestuia de către Comisia Europeană, începând cu eligibilitatea cheltuielilor FEDR în conformitate cu art. 56 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006.

8. Prezentul acord se modifică doar în scris si numai cu acordul statelor membre si al statelor partenere.

 

Pentru Guvernul Marelui Ducat al Luxemburgului,

Jean-Marie Halsdorf,

ministrul internelor si amenajării teritoriului

Pentru Guvernul României,

Lászlö Borbély,

ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor

 

ANEXA Nr. I

 

Autoritatea natională si persoana de contact responsabilă de reprezentarea în Comitetul de monitorizare

 

Autoritatea natională

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor

Directia generală strategii si politici pentru coeziune teritorială

Str. Apolodor nr. 17, Latura Nord 050741 - RO, Bucuresti ROMÂNIA

Persoană de contact

Mihaela Vrabete

Director general

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor

Directia generală strategii si politici pentru coeziune teritorială

Tel.:+040 372 114 520

Fax:+040 372 114 520

Mobil:+040 749 198 071

E-mail: mihaela.vrabete@mdlpl.ro

Anca Ginavar (înlocuitor)

Director general adjunct

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor

Directia generală dezvoltare teritorială

Bd. Dinicu Golescu nr. 38

010873 -RO, Bucuresti

ROMÂNIA

Tel.:+040 372 114 515

Fax:+040 372 114 587

Mobil:+040 749 196 514

E-mail: anca.ginavar@mdlpl.ro

 

ANEXA Nr. II

 

Organisme responsabile de sistemul de control instituit de fiecare stat membru si stat partener

 

Organism de control

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor (MDLPL)

Directia de coordonare a activitătii în teritoriu

Bd. Libertătii nr. 12, camera 410, et. 5

040129 -RO, Bucuresti

ROMÂNIA

Persoană de contact

Marieta Enache

Coordonator al sistemului de control de prim nivel din România

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor (MDLPL)

Directia de coordonare a activitătii în teritoriu

Bd. Libertătii nr. 12, camera 410, et. 5

040129 -RO, Bucuresti

ROMÂNIA

Tel.: + 040 372 111 388/interior 1943

Fax:+ 040 372 111 389

E-mail: marieta.enache@mdlpl.ro

 

ANEXA Nr. III

 

Autoritatea natională si persoana de contact responsabilă de controlul de nivelul al doilea

 

Autoritatea natională

Unitatea de audit pentru cooperare teritorială europeană din cadrul Directiei de audit pentru FEDR

Autoritatea de audit de pe lângă Curtea de Conturi a României

Str. Stavropoleos nr. 6, sectorul 3, 030084 - RO,

Bucuresti ROMÂNIA

Persoană de contact

Ruxandra Panov

Unitatea de audit pentru cooperare teritorială europeană din cadrul Directiei de audit pentru FEDR

Autoritatea de Audit de pe lângă Curtea de Conturi a României

Str. Stavropoleos nr. 6, sectorul 3, 030084 - RO, Bucuresti

ROMÂNIA

Tel.:+4021/264 16 82;

Fax:+4021/264 13 60

E-mail: r.mainea@rcc.ro

Răzvan Chiritescu (înlocuitor)

Unitatea de audit pentru cooperare teritorială europeană din cadrul Directiei de audit pentru FEDR

Autoritatea de audit de pe lângă Curtea de Conturi a României

Str. Stavropoleos nr. 6, sectorul 3, 030084 - RO, Bucuresti

ROMÂNIA

Tel.:+4021/264 16 82;

Fax:+4021/264 13 60

razvan.chiritescu@rcc.ro

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Statutului propriu de organizare si functionare al Agentiei Nationale pentru Prestatii Sociale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 25 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 116/2007 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Prestatii Sociale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 90/2008,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Statutul propriu de organizare si prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta functionare al Agentiei Nationale pentru Prestatii Sociale, hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Mariana Câmpeanu

Presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici,

Jozsef Birtalan

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 8 octombrie 2008.

Nr. 1.285.

 

ANEXĂ

 

STATUTUL PROPRIU

de organizare si functionare al Agentiei Nationale pentru Prestatii Sociale

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. -Agentia Natională pentru Prestatii Sociale, institutie publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse, denumită în continuare Agentie, este organizată si functionează ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu sediul în municipiul Bucuresti.

Art. 2. - (1) Agentia are în subordine agentiile judetene pentru prestatii sociale, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti, denumite în continuare agentii teritoriale, ca servicii publice deconcentrate, cu personalitate juridică.

(2) Agentiile teritoriale, în functie de nevoile locale si pentru eficientizarea activitătii proprii, pot organiza în subordine unităti fără personalitate juridică, intitulate agentii locale pentru prestatii sociale, denumite în continuare agentii locale.

Art. 3. - (1) Agentia are ca scop administrarea si gestionarea tuturor prestatiilor sociale acordate de la bugetul de stat, asa cum sunt definite la art. 17 din Legea nr. 47/2006 privind sistemul national de asistentă socială, într-un sistem unitar de plată.

(2) Agentia asigură coordonarea, îndrumarea si controlul activitătii agentiilor teritoriale si a unitătilor din subordine, în scopul aplicării unitare a legislatiei în domeniul specific de activitate si al realizării atributiilor ce le revin acestora, potrivit legii.

Art. 4. - Finantarea cheltuielilor privind organizarea si functionarea Agentiei se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse.

 

CAPITOLUL II

Atributiile Agentiei

 

Art. 5. - Pentru realizarea obiectivelor prevăzute de lege, Agentia îndeplineste următoarele atributii:

1. În domeniul reglementării:

a) elaborează propuneri de îmbunătătire a cadrului legislativ din domeniul său de competentă si le înaintează Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse pentru promovare;

b) propune Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse norme metodologice în aplicarea prevederilor legale din domeniul său de competentă;

c) stabileste proceduri privind acordarea prestatiilor sociale de către agentiile teritoriale;

d) aplică prevederile conventiilor internationale în domeniu, la care România este parte, inclusiv ansamblul reglementărilor comunitare în domeniu, si colaborează cu institutii similare din Uniunea Europeană;

e) negociază si încheie acorduri cu institutii financiare, în vederea efectuării plătilor prestatiilor sociale;

f) negociază acorduri bilaterale cu organisme din alte state, în domeniul său de competentă, potrivit mandatului acordat de Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse, si urmăreste buna lor desfăsurare;

g) asigură îndrumarea metodologică a agentiilor teritoriale si a unitătilor din subordine cu privire la modul de aplicare a dispozitiilor legale în domeniu, cu respectarea politicilor sociale elaborate de Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse;

h) elaborează ghiduri si manuale operationale/de proceduri necesare activitătii în teritoriu;

i) elaborează Regulamentul de organizare si functionare al Agentiei la nivel central si al agentiilor teritoriale, care se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse.

2. În domeniul organizatoric

a) stabileste numărul de posturi la nivel teritorial, pe baza criteriilor de repartizare prevăzute în Regulamentul de organizare si functionare;

b) administrează si gestionează bunurile pe care le are în proprietate, precum si bunurile din domeniul public sau privat al statului pe care le are în folosintă;

c) stabileste planul de formare profesională continuă a personalului propriu si este responsabilă de punerea lui în aplicare;

d) organizează programe de activitate proprii si actiuni specifice privind domeniul său de activitate, în baza politicilor si strategiilor elaborate de Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse;

e) asigură implementarea, mentinerea si îmbunătătirea sistemelor de management al calitătii în domeniul său de activitate;

f) asigură elaborarea si tipărirea formularelor/documentelor necesare plătii prestatiilor sociale;

g) reprezintă organismul de legătură în domeniul său de competentă pentru aplicarea regulamentelor comunitare privind regimurile de securitate socială;

h) asigură controlul intern asupra modului de acordare a prestatiilor sociale.

3. In domeniul financiar:

a) propune Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse indicatorii de fundamentare a fondurilor pentru plata prestatiilor sociale;

b) fundamentează si propune Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse proiectul bugetului, incluzând fonduri pentru plata prestatiilor sociale, pentru implementarea programelor de finantare în domeniul asistentei sociale si pentru functionarea Agentiei si a unitătilor din subordinea sa;

c) administrează si gestionează bugetul propriu;

d) elaborează, implementează, finantează si cofinantează programe de activitate proprii si actiuni specifice privind domeniul său de activitate, pe baza politicilor si strategiilor elaborate de Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse;

e) realizează activitatea de evidentă contabilă a executiei bugetare pentru bugetul alocat Agentiei;

f) stabileste procedurile de recuperare a sumelor plătite necuvenit beneficiarilor;

g) asigură plata prestatiilor sociale, inclusiv a celor acordate în baza reglementărilor comunitare privind regimurile de securitate socială;

h) elaborează programe de investitii anuale.

4. În domeniul evidentei si raportării:

a) elaborează proiectul contractului de gestiune si performantă managerială pe baza indicatorilor de performantă managerială stabiliti de Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse;

b) elaborează rapoarte cu privire la modul de administrare a bugetului Agentiei si unitătilor din subordinea sa si îl prezintă Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse;

c) elaborează rapoarte de activitate si le transmite Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse;

d) întocmeste raportul anual de activitate pe care îl transmite Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse pentru aprobare;

e) elaborează, la solicitarea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse, rapoarte si analize pentru fundamentarea politicilor si programelor în domeniul prestatiilor sociale;

f) întocmeste raportul de executie bugetară si îl prezintă Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse;

g) elaborează, calculează si face publici indicatorii statistici privind protectia socială, conform prevederilor legale;

h) asigură evidenta la nivel national a tuturor beneficiarilor din sistemul prestatiilor sociale.

5. În domeniul comunicării si informării:

a) asigură comunicarea permanentă cu autoritătile, institutiile si alte persoane juridice cu responsabilităti în domeniul social;

b) răspunde sesizărilor, reclamatiilor si contestatiilor de competenta sa, adresate direct sau transmise de către organele administratiei publice, precum si de către alte institutii, persoane fizice si juridice, sau le transmite spre solutionare agentiilor teritoriale competente;

c) organizează campanii de promovare a imaginii institutiei în rândul opiniei publice;

d) organizează activităti de informare a cetătenilor cu privire la drepturile la prestatii sociale;

e) asigură si organizează schimbul de informatii si experientă între unitătile din subordine;

f) asigură comunicarea cu institutiile competente cu plata prestatiilor familiale din alte state în vederea aplicării reglementărilor comunitare privind regimurile de securitate socială.

6. În domeniul reprezentării:

a) asigură reprezentarea pe plan intern si extern în domeniul său de activitate;

b) participă la derularea unor proiecte nationale sau internationale, conform mandatului acordat în conditiile legii;

c) asigură apărarea si reprezentarea intereselor proprii în fata instantelor de contencios administrativ si a altor instante judecătoresti competente, potrivit legii;

d) reprezintă si, după caz, îsi apără interesele patrimoniale în relatiile cu terti;

e) participă, prin reprezentanti, în comisiile interministeriale sau în alte comisii cu atributii în domeniul său de competentă.

7. În domeniul sistemului de informatii:

a) asigură dezvoltarea, mentenanta si protectia sistemelor automatizate de calcul si înregistrare;

b) garantează si controlează functionarea, mentenanta, actualizarea si utilizarea în bune conditii a ansamblului de resurse, componente si programe care constituie sistemul de informatii;

c) asigură gestiunea bazelor nationale de date referitoare la sistemul de informatii privind prestatiile sociale;

d) garantează confidentialitatea datelor în conformitate cu legislatia în vigoare;

e) garantează securitatea si integritatea sistemului de informatii, cu precădere împotriva oricărei intruziuni sau interventii neautorizate, atât interne, cât si externe;

f) dezvoltă actiuni de sprijin pentru structurile teritoriale pentru buna utilizare a sistemelor de informatii;

g) asigură organizarea licitatiilor si gestiunea contractelor cu partenerii, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

h) detine exclusivitatea instrumentelor de gestiune a informatiei optime.

Art. 6. . În realizarea atributiilor sale, Agentia poate stabili relatii de parteneriat, de colaborare sau contractuale cu alte autorităti si institutii publice si private, din tară si străinătate, forme de asociere a societătii civile si reprezentanti ai partenerilor sociali.

Art. 7. - (1) În vederea eficientizării activitătii sale, Agentia poate externaliza realizarea unor activităti sau servicii, atunci când este cazul.

(2) Agentia poate contracta serviciile unor persoane fizice sau juridice în conditiile legii.

 

CAPITOLULUI

Structura organizatorică si organele de conducere ale Agentiei

 

Art. 8. - (1) Structura organizatorică a aparatului central al Agentiei este prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Structura organizatorică a agentiilor teritoriale este prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 9. - (1) În anul 2008 Agentia functionează cu un număr de 1.041 de posturi, dintre care 50 de posturi în aparatul central si 991 de posturi la agentiile teritoriale.

(2) Repartizarea numărului de posturi la nivel teritorial se stabileste prin ordin al ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse, la propunerea presedintelui Agentiei.

Art. 10. - Prin ordin al presedintelui Agentiei pot fi organizate compartimente de specialitate în cadrul directiilor, atât la nivel central, cât si la nivel teritorial, în functie de necesitătile care se impun în vederea îndeplinirii atributiilor Agentiei.

Art. 11. - (1) Agentia este condusă de un presedinte a cărui functie este asimilată celei de secretar de stat.

(2) Presedintele Agentiei este numit în functie prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse.

(3) Presedintele Agentiei beneficiază de drepturile salariale si de celelalte drepturi prevăzute de lege pentru functia de secretar de stat.

Art. 12. - Conducerea executivă a Agentiei se exercită de către un secretar general, înalt functionar public, numit în conditiile legii.

Art. 13. - (1) În conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 116/2007 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Prestatii Sociale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 90/2008, presedintele Agentiei are următoarele atributii principale:

a) exercită functia de ordonator secundar de credite;

b) coordonează activitatea Agentiei si a structurilor sale subordonate;

c) răspunde de întreaga activitate a Agentiei si a structurilor subordonate în fata ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse;

d) avizează proiectul de buget incluzând fonduri pentru functionarea Agentiei si a unitătilor din subordine si pentru plata prestatiilor sociale, la propunerea secretarului general;

e) propune spre aprobare ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse, în conditiile legii, proiectul de buget incluzând fonduri pentru plata prestatiilor sociale si pentru functionarea Agentiei;

f) coordonează realizarea raportului anual de activitate al Agentiei, pe care îl propune spre aprobare ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse;

g) urmăreste punerea în aplicare si respectarea deciziilor adoptate pe baza raportului anual de activitate;

h) coordonează elaborarea proiectului contractului de gestiune si performantă managerială pe baza indicatorilor de performantă managerială stabiliti de Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse;

i) negociază si semnează contractul de gestiune si performantă managerială cu ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse;

j) prezintă ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse rapoarte semestriale si raportul anual cu privire la stadiul îndeplinirii indicatorilor prevăzuti în contractul de gestiune si performantă managerială;

k) emite ordine cu caracter normativ de aplicare a legilor si a reglementărilor cu privire la prestatiile sociale;

l) aprobă, numeste, încadrează, modifică, suspendă si dispune încetarea raporturilor de serviciu sau de muncă ale personalului din cadrul Agentiei, cu exceptia secretarului general, precum si ale personalului de conducere a agentiilor teritoriale, în conditiile legii;

m) aprobă planul de formare profesională continuă a personalului Agentiei;

n) propune, spre aprobare, ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse regulamentul de organizare si functionare al Agentiei si al agentiilor teritoriale;

o) aprobă regulamentele de organizare si functionare ale agentiilor locale;

p) organizează si coordonează activitatea de control intern privind gestionarea si plata prestatiilor sociale;

q) aprobă planul de control al Agentiei si al agentiilor teritoriale la propunerea secretarului general;

r) organizează actiuni de verificare a activitătii agentiilor teritoriale;

s) evaluează activitatea conducătorilor agentiilor teritoriale;

t) reprezintă Agentia în raporturile cu autoritătile administratiei publice, cu alte persoane juridice si fizice, precum si cu organisme din tară si din străinătate;

u) dezvoltă relatii de colaborare cu institutii similare din tară si din străinătate, în limita competentelor prevăzute de lege;

v) asigură promovarea imaginii Agentiei;

w) îndeplineste orice altă atributie prevăzută de lege sau, după caz, delegată de ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse.

(2) Presedintele Agentiei poate delega prin ordin atributii de reprezentare oricărui membru din conducerea Agentiei, pe perioadă determinată, în conditiile stabilite prin regulamentul de organizare si functionare.

(3) Presedintele Agentiei poate delega din atributiile ce îi revin personalului din subordine, în conditiile legii.

(4) În exercitarea atributiilor sale, presedintele emite ordine, cu caracter individual si normativ în domeniul de activitate al Agentiei.

(5) În imposibilitatea îndeplinirii atributiilor prevăzute la alin. (1) acestea se deleagă prin ordin al ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse secretarului general.

Art. 14. - Secretarul general are în principal următoarele atributii si responsabilităti:

a) supraveghează activitatea agentiilor teritoriale si coordonează activitătile de verificare a activitătii acestora;

b) coordonează activitatea directiilor de specialitate din cadrul Agentiei;

c) propune spre avizare presedintelui proiectul de buget necesar pentru plata prestatiilor sociale, precum si pentru functionarea Agentiei la nivel central si teritorial;

d) elaborează raportul anual de activitate pe care îl prezintă presedintelui;

e) întocmeste planul anual de control al Agentiei la nivel central si teritorial;

f) elaborează proiectul contractului de gestiune si performantă managerială pe baza indicatorilor de performantă managerială stabiliti de Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse si îl prezintă spre aprobare presedintelui Agentiei;

g) elaborează rapoarte semestriale si raportul anual cu privire la stadiul îndeplinirii indicatorilor prevăzuti în contractul de gestiune si performantă managerială;

h) elaborează regulamentul de organizare si functionare al Agentiei, al agentiilor teritoriale, precum si al agentiilor locale, pe care le înaintează spre aprobare presedintelui;

i) coordonează activitatea de evaluare a performantelor profesionale individuale pentru personalul Agentiei si a directorilor executivi ai agentiilor teritoriale;

j) elaborează planul de formare profesională continuă a personalului Agentiei, pe care îl înaintează spre aprobare presedintelui;

k) coordonează activitatea de informare, relatii publice si managementul informatiei;

l) coordonează activitatea de relatii cu publicul;

m) coordonează activitatea de relatii externe, programe si parteneriate din domeniul de activitate al Agentiei;

n) coordonează activitatea administrativă si de protocol;

o) coordonează activitatea de arhivare a documentelor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

p) reprezintă agentia în relatiile cu autoritătile administratiei publice locale, alte institutii publice sau private si cu reprezentanti ai societătii civile, la propunerea presedintelui;

q) îndeplineste orice alte atributii stabilite de presedinte.

Art. 15. - Personalul Agentiei si al agentiilor teritoriale este format din functionari publici cu statut reglementat de Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, si personal încadrat în baza contractului individual de muncă.

 

CAPITOLUL IV

Structura organizatorică la nivel local si atributiile agentiilor teritoriale

 

Art. 16. -Agentiile teritoriale sunt structuri deconcentrate ale Agentiei si au ca scop gestionarea sistemului prestatiilor sociale la nivel teritorial.

Art. 17. - Conducerea agentiilor teritoriale se exercită de către un director executiv, functionar public de conducere, numit prin ordin al presedintelui Agentiei pe bază de concurs organizat în conditiile legii.

Art. 18. - (1) Directorii executivi ai agentiilor teritoriale au calitatea de ordonatori tertiari de credite.

(2) Atributiile si responsabilitătile directorilor executivi ai agentiilor teritoriale se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare al Agentiei.

Art. 19. - (1) Agentiile teritoriale au în principal următoarele atributii:

1. În domeniul organizatoric:

a) administrează si gestionează bunurile pe care le are în proprietate, precum si bunurile din domeniul public sau privat al statului pe care le are în folosintă;

b) realizează selectia si formarea profesională a personalului la nivel teritorial, în conformitate cu planul stabilit de Agentie în domeniu;

c) verifică respectarea obligatiilor prevăzute în conventiile sau în contractele încheiate potrivit legii;

d) asigură îndrumarea si controlul activitătii agentiilor locale.

2. În domeniul financiar:

a) aplică legislatia privind acordarea si plata prestatiilor sociale, precum si a programelor de finantare în domeniul asistentei sociale pe care le derulează;

b) fundamentează si propun Agentiei proiectul bugetului incluzând fonduri pentru functionare, bugetului pentru plata prestatiilor sociale si pentru implementarea programelor de finantare în domeniul asistentei sociale;

c) propun Agentiei indicatorii de fundamentare a fondurilor pentru plata prestatiilor sociale si pentru implementarea programelor de finantare în domeniul asistentei sociale;

d) administrează bugetul incluzând fonduri pentru functionare, pentru plata prestatiilor sociale, precum si pentru implementarea programelor de finantare în domeniul asistentei sociale;

e) realizează activitatea de evidentă contabilă a executiei bugetare pentru bugetul alocat;

f) asigură utilizarea eficientă a tuturor fondurilor pe care le administrează;

g) elaborează, implementează si cofinantează programe de activitate proprii si actiuni specifice privind domeniul său de activitate;

h) verifică îndeplinirea conditiilor de eligibilitate privind stabilirea drepturilor la prestatii sociale;

i) stabilesc dreptul la prestatii sociale si efectuează plata acestora, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

j) identifică situatiile în care s-au efectuat plăti necuvenite solicitantilor;

k) recuperează drepturile încasate necuvenit de beneficiari, în conditiile legii;

l) elaborează programe de investitii anuale.

3. În domeniul evidentei si raportării:

a) prelucrează documentatia aferentă stabilirii drepturilor la prestatii sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

b) înregistrează datele privind beneficiarii de prestatii sociale;

c) asigură evidenta la nivel teritorial a tuturor beneficiarilor din sistemul prestatiilor sociale;

d) prezintă Agentiei raportul de executie bugetară;

e) prezintă Agentiei rapoarte cu privire la modul de administrare a bugetului;

f) întocmesc rapoarte periodice, precum si raportul anual de activitate si le transmit Agentiei.

4. În domeniul comunicării si informării:

a) furnizează Agentiei si altor organisme cu competente în domeniu informatii în vederea elaborării de studii, rapoarte si analize în domeniul lor de activitate;

b) asigură comunicarea permanentă cu autoritătile, institutiile si alte persoane juridice cu responsabilităti în domeniul social si în special cu autoritătile publice locale si judetene;

c) rezolvă contestatii, sesizări si reclamatii potrivit competentelor legale;

d) editează materiale informative în domeniul lor de activitate;

e) utilizează orice mijloc de comunicare în masă pentru promovarea si informarea asupra drepturilor beneficiarilor;

f) identifică si transmit Agentiei situatiile speciale apărute în implementarea reglementărilor aplicabile;

g) participă la schimbul de informatii si experientă cu alte agentii teritoriale;

h) informează si îndrumă persoanele juridice si fizice cărora le revin drepturi si obligatii ce decurg din reglementările privind prestatiile sociale.

5. În domeniul reprezentării:

- asigură reprezentarea în fata instantelor judecătoresti, conform legii.

6. În domeniul sistemului de informatii

a) utilizează sistemul de informatii conform instructiunilor si instrumentelor de gestiune a informatiei stabilite de Agentie;

b) asigură functionarea, mentenanta, actualizarea si utilizarea în bune conditii a ansamblului de resurse, componente si programe care constituie sistemul de informatii;

c) asigură gestiunea bazelor de date referitoare la sistemul de informatii privind prestatiile sociale la nivel teritorial;

d) actualizează baza de date cu privire la beneficiari si prestatiile sociale acordate;

e) asigură caracterul confidential al datelor personale ale solicitantilor si beneficiarilor de prestatii sociale.

(2) Agentiile teritoriale îndeplinesc orice alte atributii prevăzute de regulamentul de organizare si functionare.

(3) În realizarea atributiilor sale, agentiile teritoriale pot stabili relatii de parteneriat, colaborare sau contractare cu alte autorităti si institutii publice si private, forme de asociere a societătii civile si reprezentanti ai partenerilor sociali, la nivel local.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 20. - (1) Numărul de posturi cu care functionează Agentia se asigură prin redistribuire, în conditiile legii, din cadrul compartimentelor de specialitate ale aparatului Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse si structurilor sale deconcentrate, precum si ale institutiilor din subordinea sau aflate sub autoritatea ministerului.

(2) Până la data de 1 noiembrie 2008, personalul prevăzut la alin. (1) va fi preluat sau, după caz, transferat la Agentie si la agentiile teritoriale, în conditiile legii.

Art. 21. - La nivel teritorial numărul de posturi va fi repartizat conform criteriilor prevăzute în regulamentul de organizare si functionare.

Art. 22. - Salarizarea personalului încadrat în aparatul central al Agentiei se face la nivelul utilizat pentru ministere, iar salarizarea personalului încadrat la nivel teritorial se face la nivelul utilizat pentru structurile deconcentrate ale ministerului, conform reglementărilor legale în vigoare.

Art. 23. - (1) Statul de functii pentru aparatul central al Agentiei se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse, la propunerea presedintelui Agentiei.

(2) Statele de functii pentru agentiile teritoriale se aprobă prin ordin al presedintelui Agentiei.

Art. 24. - Parcul normat de mijloace de transport si consumul lunar de carburanti pentru Agentie si agentiile teritoriale sunt prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 25. - (1) Agentia, pentru îndeplinirea atributiilor sale, preia în administrare bunurile mobile si imobile si orice alte resurse materiale aflate în proprietate publică de la autoritătile administratiei publice centrale si locale, în conditiile legii.

(2) Agentia detine în proprietate privată bunuri mobile si imobile provenite din surse proprii, din donatii sau din alte surse, potrivit legii.

(3) Agentia preia o parte dintre bunurile mobile si imobile existente la actualele directii de muncă si protectie socială judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, necesare desfăsurării activitătii sale, pe bază de protocol de predare-preluare încheiat între Agentie si directiile de muncă si protectie socială judetene, respectiva municipiului Bucuresti, aprobat de către ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse.

Art. 26. - În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri se aprobă regulamentul de organizare si functionare al Agentiei prin ordin al ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse, la propunerea presedintelui Agentiei.

Art. 27. -Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul statut.

 

ANEXA Nr. 1*)
la statut

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a aparatului central al Agentiei Nationale pentru Prestatii Sociale

 

Numărul de posturi pentru anul 2008 = 50 posturi

 

ANEXA Nr. 2*)
la statut

 

STRUCTURA ORGANIZATORICA

a agentiilor teritoriale de prestatii sociale

 

Numărul total de posturi pentru anul 2008 =991

 

 

ANEXA Nr. 3

la statut

 

PARCUL NORMAT

de mijloace de transport si consumul lunar de carburanti pentru Agentia Natională pentru Prestatii Sociale

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Denumirea institutiei

Tipul mijlocului de transport

Parc normat

Consumul lunar de carburanti

(litri/lună/mijloc de transport)

1.

Agentia Natională pentru Prestatii Sociale - aparatul central

autoturism

1

presedinte

300

autoturism

1

secretar general

300

autoturism

4

activităti administrative

300

2.

Agentii teritoriale de prestatii sociale

autoturism

47

 

250

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Prahova, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Prahova

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Prahova, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Prahova, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 128 si 128 bis din 18 februarie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 56 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Gornet-Cricov" sectiunea I „Bunuri imobile" pozitia nr. 15, coloana 3 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Teren aferent sediului primăriei; suprafata 1.950 mp; vecini: E - scoala Gornet Cricov, V - DJ 102C, S - DC, N - parc".

2. La anexa nr. 72 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Poienarii Burchii" sectiunea I „Bunuri imobile", după pozitia nr. 55 se introduc cincisprezece noi pozitii, pozitiile nr. 56-70, conform anexei nr. 1.

3. La anexa nr. 102 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Cocorăstii Colt", sectiunea I „Bunuri imobile" se modifică si se completează după cum urmează:

a) la pozitia nr. 2, coloana 2 se modifică si va avea următorul cuprins: „Extindere sediu primărie";

b) la pozitia nr. 18, coloana 2 se modifică si va avea următorul cuprins: „Teren aferent cămin cultural; Teren aferent baza sportivă";

c) la pozitia nr. 18, coloana 3 se modifică si va avea următorul cuprins: „suprafata de 1.600 mp; suprafata de 1.400 mp";

d) la pozitia nr. 18, coloana 5 se modifică si va avea următorul cuprins: „16.000; 14.000";

e) după pozitia nr. 27 se introduc trei noi pozitii, pozitiile nr. 28-30, conform anexei nr. 2.

Art. II. -Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 14 octombrie 2008.

Nr. 1.307.

 

ANEXA Nr. 1

 

COMPLETĂRI

la Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Poienarii Burchii

 

SECTIUNEA 1

Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosintă

Valoare de inventar

Situatia juridică actuală

1

2

3

4

5

6

7

56

 

Sediu primărie sat

Poienarii Burchii

Teren aferent

- Suprafata = 736,03 mp

- Nr. Încăperi = 18

- Suprafata = 1.463 mp

- anul dobândirii = 2004

- anul dării în folosinta = 2006

 

Domeniul public al comunei Poienarii Burchii, conform HCL nr. 41/2007

57

 

Anexă primărie sat

Ologeni

Teren aferent

- Suprafata = 100 mp

- Nr. de încăperi = 4

- Suprafata = 884 mp

 

 

Domeniul public al comunei Poienarii Burchii, conform HCL nr. 41/2007

58

 

Scoala cu cls. I-VIII

Poienarii Burchii

- Nr. de inventar = 1.005

- Suprafata = 506 mp

- Nr. de încăperi = 13

-corp 1 – 1951

- corp 11 - 1975

456

Domeniul public al comunei Poienarii Burchii, conform HCL nr. 41/2007

59

 

Scoala cu cls. I-VIII

Poienarii Rali

- Nr. de inventar = 1.008

- Suprafata = 280 mp

- Nr. de încăperi = 8

1894

 

Domeniul public al comunei Poienarii Burchii, conform HCL nr. 41/2007

60

 

Scoala cu cls. I-VIII

Ologeni

- Nr. de inventar = 1.011

- Suprafata = 678,87 mp

- Nr. de încăperi = 9

-1895

-extindere si modernizare = 2003

 

Domeniul public al comunei Poienarii Burchii, conform HCL nr. 41/2007

61

 

Scoala cu cls. I-IV Tatarai

(clădire în conservare)

- Nr. de inventar = 1.054

- Suprafata = 140 mp

- Nr. de încăperi = 7

1880

69

Domeniul public al comunei Poienarii Burchii, conform HCL nr. 41/2007

62

 

Scoala cu cls. I-IV Poienarii Vechi

(clădire în conservare)

- Nr. de inventar = 1.050

- Suprafata = 120 mp

- Nr. de încăperi = 3

1956

151

Domeniul public al comunei Poienarii Burchii, conform HCL nr. 41/2007

63

 

Scoala cu cls. IIV

Cărbunari

(clădire în consrevare)

- Nr. de inventar = 1.001

- Suprafata = 110 mp

- Nr. de încăperi = 4

1900

151

Domeniul public al comunei Poienarii Burchii, conform HCL nr. 41/2007

64

 

Troită sat Ologeni

 

2004

 

Domeniul public al comunei Poienarii Burchii, conform HCL nr. 41/2007

65

 

Troită sat Podu Văleni

 

2005

 

Domeniul public al comunei Poienarii Burchii, conform HCL nr. 41/2007

66

 

Baza sportivă Poienarii Burchii

Clădire

Teren aferent

- Suprafata = 24 mp

- Suprafata = 7.000 mp

1970

 

Domeniul public al comunei Poienarii Burchii, conform HCL nr. 41/2007

67

 

Clădire grădinita Poienarii Burchii

Biblioteca comunală

- Nr. de inventar = 1.004

- Suprafata = 120 mp

- Nr. de încăperi = 5

1966

373.000

Domeniul public al comunei Poienarii Burchii, conform HCL nr. 41/2007

68

 

Sistem alimentare cu apă satul Poienarii Rali

Satul Poienarii Rali T 9, P1070

2003

995.471,60

Domeniul public al comunei Poienarii Burchii, conform HCL nr. 41/2007

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

Teren intravilan

Satul Poienarii Rali T9, P1070

Suprafata = 0,30 ha

N = drum comunal;

S = drum comunal;

E = drum comunal;

V = drum comunal; împrejmuire plasă sârmă ghimpată

 

 

 

 

 

CAPTARE:

 

 

 

 

 

 

1 Foraj, H = 100 m

ml 100,00

2003

133.635,00

 

 

 

Electropompă submersibilă pt. foraj Q = 7,85 mc/h, H = 23 mCA

buc 1,00

buc 1,00

2003

1.247,85

24.582,35

 

 

 

INMAGAZINARE:

 

2003

 

 

 

 

Rezervor r, v = 150MC

buc 1,00

buc 1,00

2003

106.126,25

103.875,40

 

 

 

Beton simplu Bc5 - beton slab de umplutură la R150(8,50X10,00X0,20)

mc 17,00

2003

3.059,15

 

 

 

Sistem antiseismic tip I de prindere la R 150

buc 14,00

2003

3.138,80

 

 

 

Terasamente rezervor R150 mc, statie de pompare, statie clorare

ans 1,00

2003

3.451,50

 

 

 

Cămin deversare

buc 1,00

2003

1.138,70

 

 

 

Deversare cu alapetă unisons (antibroască) Dn 150 mm

buc 1,00

2003

1.0374,70

 

 

 

Rigolă pereată

ml 23,10

2003

2.315,75

 

 

 

Podet acces L = 8,00 m

buc 1,00

2003

2.321,65

 

 

 

Conductă de golire rezervor din PEHD De 160 mm

 

2003

 

 

 

 

STATIE DE CLORARE:

 

2003

 

 

 

 

Statie de clorare pentru capacitatea de 200 g CI2/h

buc 1,00

buc 1,00

2003

69.841,25

2.666,80

 

 

 

STATIE DE POMPARE PENTRU APĂ POTABILĂ

 

2003

 

 

 

 

Statie de pompare cu grup booser, formată din: 1+1 pompe având Q= 18,73 mc/h, H = 25 m

buc 1,00

buc 1,00

2003

74.499,30

38.524,05

 

 

 

RETEA DE DISTRIBUTIE:

 

2003

 

 

 

 

Conductă din PEHD De 63 mm; PN6

ml 1.240,00

2003

32.922,00

 

 

 

Conductă din PEID De 75 mm; PN6

ml 700,00

2003

22.715,00

 

 

 

Conductă din PEID De 90 mm; PN6

ml 777,00

2003

32.090,10

 

 

 

Conductă din PEID De 110 mm; PN6

ml 1.505,00

2003

84.355,25

 

 

 

Cismele publice

buc 18

2003

24.479,10

 

 

1

2

3

4

5

6

7

69

 

Sistem alimentare cu apă satul Poienarii Burchii

Satul Poienarii Burchii T 5, P98

2003

1.126.422,10

Domeniul public al comunei Poienarii Burchii, conform HCL nr. 41/2007

 

 

Teren intravilan

Satul Poienarii Burchii T5, P98

Suprafata = 0,30 ha

N = Baza sportivă;

S = drum comunal;

E = drum comunal;

V = drum comunal; împrejmuire plasă sârmă ghimpată

 

 

 

 

 

CAPTARE:

 

 

 

 

 

 

Foraj H = 100 m-1 buc

ml 100,00

2003

133.635,00

 

 

 

Electropompă submersibilă pt. foraj Q = 6,70 mc/h, H = 26 mCA

buc 1,00

buc 1,00

2003

1.416,00

26.378,90

 

 

 

Terasamente foraj F1

ans 1,00

2003

224,20

 

 

 

ADUCTIUNEA:

 

 

 

 

 

 

Conductă din PEID De 75 mm; PN6

 

2003

 

 

 

 

INMAGAZINARE:

 

 

 

 

 

 

Rezervor, V = 200 mc

buc 1,00

buc 1,00

2003

127.684,85

121.536,60

 

 

 

Beton simplu Bc5 - beton slab de umplutură la R 200(8,50x12,00x0,20)

mc 20,40

2003

3.669,80

 

 

 

Sistem antiseismic tip I de prindere la R 200

buc 14,00

2003

3.138,80

 

 

 

Cămin deversare

buc 1,00

2003

1.138,70

 

 

 

Terasamente rezervor R200 mc, statie de pompare, statie clorare

ans 1,00

2003

1.418,95

 

 

 

Deversare cu clapetă unisens (antibroască) Dn 150 mm

buc 1,00

2003

1.374,70

 

 

 

Rigolă pereată

buc 1,00

2003

1.003,00

 

 

 

Put absorbant

buc 1,00

2003

1.250,80

 

 

 

Conductă de golire apă din PEHDDe 160 mm

ml 40,00

2003

3.540,00

 

 

 

Gură de descărcare tip II

buc 1,00

2003

1.480,90

 

 

 

STATIE DE CLORARE

 

 

 

 

 

 

Statie de clorare pentru capacitatea de 200 g/h

buc 1,00

2003

77.626,30 -5118,25

 

 

 

STATIE DE POMPARE

 

 

 

 

 

 

Statie de pompare (2 + 1) cu:Q= 14,70 mc/h; H = 26

buc 1,00

buc 1,00

2003

81.431,80

40.494,65

 

 

 

RETEA DE DISTRIBUTIE:

 

 

 

 

 

 

Conductă din PEID De 63 mm; PN6

ml 1.130,00

2003

30.001,50

 

 

 

Conductă din PEID De 75 mm; PN6

ml 2.570,00

2003

83.396,50

 

 

 

Conductă din PEID De 90 mm; PN6

ml 1.137,00

2003

46.958,10

 

 

 

Conductă din PEID De 110 mm; PN6

ml 765,00

2003

42.878,25

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

Conductă din PEID De 125 mm; PN6

ml 169,00

2003

10.469,55

 

 

 

Subtraversare drum judetean

PEID 1 bucx 125 mm,

PN6;L= 10 m,

1 bucx 90 mm;

Pn 6, L= 10 m

ml 10,00

 

4.071,00

 

 

 

Cismele publice

buc 21

2003

28.558,95

 

70

 

Sistem alimentare cu apă satul Ologeni

Satul Ologeni, T81, P409

2003

1.165.151,43

Domeniul public al comunei Poienarii Burchii, conform HCL nr. 41/2007

 

 

Teren aferent

Satul Poienarii Burchii T81, P409 Suprafata = 0,30 ha

N = drum comunal;

S = drum comunal;

E = drum comunal;

V = drum comunal; împrejmuire plasă sârmă ghimpată

 

 

 

 

 

CAPTARE:

 

 

 

 

 

 

Foraj H = 100 m - 1 buc

m 100,00

2003

128.259,69

 

 

 

Electropompă submersibilă pentru foraj Q = 10,84 mc/h, H = 23m

buc 1,00

buc 1,00

2003

1.614,4237

23.228,9751

 

 

 

INMAGAZINARE

 

 

 

 

 

 

Rezervor, V = 200 mc

buc 1,00

buc 1,00

2003

122.806,8559

116.919,4584

 

 

 

Beton simplu Bc5 - beton slab de umplutură la R200

mc 10,20

2003

1.764,8006

 

 

 

Sistem antiseismic tip I de prindere la R 200

buc 14,00

2003

3.018,8872

 

 

 

Terasamente rezervor R200, statie de pompare si statie clorare

ans 1,00

2003

2.116,6258

 

 

 

Cămin deversare

 

2003

 

 

 

 

Deversare cu clapetă unisens (antibroască) Dn 150 mm

buc 1,00

2003

905,0987

 

 

 

Put absorbant

buc 1,00

2003

1.203,0152

 

 

 

Rigolă pereată

 

2003

 

 

 

 

Gură de descărcare tip II

buc 1,00

2003

1.424,3246

 

 

 

Pernă de balast la rezervor R200 mc, statie de pompare si statie de clorare

mc 150,05

2003

9.127,5941

 

 

 

Conductă de golire apă din

PEHD

De 160 mm

 

2003

 

 

 

 

STATIE DE CLORARE

 

 

 

 

 

 

Statie de clorare pentru capacitatea de 200 g/h

buc 1,00 buc 1,00

2003

67.173,0775

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

STATIE DE POMPARE

 

 

 

 

 

 

Statie de pompare (1+1) cu : Q1 = 12,17 mc/h; H = 22 m

buc 1,00

buc 1,00

2003

87.062,5505

41.430,2546

 

 

 

RETEA DE DISTRIBUTIE:

 

 

 

 

 

 

Conductă din PEID De 63 mm; PN6

ml 5.750,00

2003

146.830,2750

 

 

 

Conductă din PEID De 75 mm; PN6

ml 446,00

2003

13.919,7938

 

 

 

Conductă din PEID De 90 mm; PN6

ml 300,00

2003

11.916,6600

 

 

 

Conductă din PEID De 110 mm; PN6

ml 1.045,00

2003

56.334,5915

 

 

 

Conductă din PEID De 125 mm; PN6

ml 291,00

2003

17.338,7403

 

 

 

Subtraversare drum judetean PEID 1 buc De 63, PN6, L = 10 m

ml 15,00

2003

5.873,2110

 

 

 

Cismele publice

buc 28

2003

36.623,8684

 

 

 

Teren incintă curte, fost CAP Ologeni

Satul Ologeni, T1, Ce 1 S = 200 mp

 

 

 

 

ANEXA Nr. 2

 

COMPLETĂRI

la Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Cocorăstii Colt

 

SECTIUNEA 1 Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau,

după caz, al dării

în folosintă

Valoare de inventar - mii lei -

Situatia juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

28

 

Teren aferent statie epurare 1.000 mp

Categoria de folosintă - neproductiv, situat în Tarlaua 86, cu următoarele vecinătăti:

N – pădure

S -DN1

E -T86

V - drum exploatare

2007

4000

Domeniul public al comunei Cocorăstii Colt, potrivit HCL nr. 3/2008

29

 

Teren bază sportivă 1,4 ha

Intravilanul satului Satu de Sus în T 75, A 538

1991

14.000

Domeniul public al comunei Cocorăstii Colt, potrivit HCL nr. 10/2008

30

1.6.2

Cămin cultural

Imobil situat în comuna Cocorăstii Colt, sat Persunari, nr. 180 bis, cu următoarele vecinătăti:

N - DJ 101 A

S - Md. Marin Gheorghe

E - Cucu Nicolae

V - lonescu Cristian

2008

1.594.221,53

Domeniul public al comunei Cocorăstii Colt, potrivit HCL nr. 14/2008

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea criteriilor de evaluare si selectare a centrelor de consultantă si informare a consumatorilor, din cadrul asociatiilor de consumatori, care primesc sume de la bugetul de stat

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 712/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind înfiintarea si functionarea centrelor de consultantă si informare a consumatorilor, precum si modul de constituire a surselor de finantare ale acestora,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 748/2007 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, cu modificările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura privind stabilirea criteriilor de evaluare si selectare a centrelor de consultantă si informare a consumatorilor, din cadrul asociatiilor de consumatori, care primesc sume de la bugetul de stat, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

Dan Vlaicu

 

Bucuresti, 30 septembrie 2008.

Nr. 306.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURĂ

privind stabilirea criteriilor de evaluare si selectare a centrelor de consultantă si informare a consumatorilor, din cadrul asociatiilor de consumatori, care primesc sume de la bugetul de stat

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

SECTIUNEA 1

Scop

 

            Art. 1. - Prezenta procedură reglementează criteriile de evaluare si selectare a centrelor de consultantă si informare a consumatorilor, din cadrul asociatiilor de consumatori, care primesc sume de la bugetul de stat, aprobate cu această destinatie în bugetul Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.

 

SECTIUNEA a 2-a

Definitii

 

Art. 2. - În întelesul prezentei proceduri, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) activitate generatoare de profit- activitate care produce un profit în mod direct pentru o persoană fizică sau juridică;

b) autoritate finantatoare - Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor, denumită în continuare Autoritate;

c) beneficiar - centrele de consultantă si informare a consumatorilor, organizate în structura organizatorică a asociatiilor de consumatori care au primit finantare în urma evaluării si selectării;

d) centru - centrul de consultantă si informare a consumatorilor;

e) cheltuieli eligibile - sume utilizate pentru:

1. salarizarea sau, după caz, remunerarea personalului utilizat în centre - în functie de timpul efectiv lucrat;

2. cheltuieli materiale efectuate pentru întretinerea sediului centrelor si a dotărilor aferente;

3. cheltuieli curente si cele ocazionate de tipărirea materialelor informative ale centrelor;

4. sumele primite de la Autoritate se utilizează în conditiile Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, iar sumele rămase neutilizate la data încheierii exercitiului financiar se restituie la bugetul de stat;

f) contract de finantare - contract încheiat, în conditiile legii, între Autoritate, în calitate de autoritate finantatoare, si asociatia în a cărei structură organizatorică functionează centrul ca beneficiar;

g) finantare nerambursabilă - alocatia financiară directă, din sumele aprobate cu această destinatie în bugetul Autoritătii, pentru finantarea centrelor în vederea ridicării nivelului de informare si educare a consumatorilor;

h) fonduri publice - sume alocate din bugetul Autoritătii, aprobate de presedintele acesteia;

i) solicitant - centrele care înaintează Autoritătii documentatia prevăzută la art. 6 lit. c);

j) evaluarea centrelor- actiunea de estimare a capacitătii operationale si financiare a centrelor;

k) evaluarea proiectelor- actiunea de estimare a calitătii proiectelor, tinându-se seama de costuri si de gradul de satisfacere a cerintelor de informare si consultantă a consumatorilor;

l) selectarea centrelor - în functie de punctajul obtinut, selectarea centrelor ce vor primi sume de la bugetul de stat.

 

SECTIUNEA a 3-a

Domeniu de aplicare

 

            Art. 3. - Prevederile prezentei proceduri se aplică pentru finantarea centrelor din bugetul Autoritătii.

 

SECTIUNEA a 4-a

Principii de atribuire a finantării centrelor

 

            Art. 4. - Principiile de finantare a centrelor din sumele aprobate cu această destinatie în bugetul Autoritătii sunt cele definite la art. 4 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finantărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităti nonprofit de interes general, cu modificările si completările ulterioare.

 

CAPITOLUL II

Evaluarea si selectarea centrelor

 

SECTIUNEA 1

Dispozitii si reguli generale

 

Art. 5. -Atribuirea finantării centrelor se face exclusiv pe baza selectiei publice a centrelor de către o comisie, formată la nivelul Autoritătii prin ordin al presedintelui.

Art. 6. - Procedura de evaluare si selectare a centrelor va cuprinde următoarele etape:

a) publicarea programului pentru finantarea centrelor;

b) publicarea anuntului de participare;

c) primirea si înregistrarea cererii de finantare a centrelor, conform anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta procedură, si documentatiei prevăzute la cap. II, sectiunile a 2-a si a 3-a;

d) verificarea eligibilitătii solicitantilor;

e) evaluarea activitătii centrelor;

f) evaluarea propunerilor de proiecte de functionare a centrelor;

g) selectia centrelor;

h) comunicarea rezultatelor;

i) încheierea contractului de finantare;

j) publicarea anuntului de atribuire a contractului sau contractelor de finantare nerambursabilă.

Art. 7. - Selectia în sistem competitiv a centrelor se va face prin evaluarea centrelor si a proiectelor de functionare a acestora pe baza a 3 categorii de criterii:

a) criterii de eligibilitate a centrelor;

b) criterii de evaluare a capacitătii operationale si financiare a centrelor;

c) criterii de evaluare a proiectelor de functionare a centrelor.

 

SECTIUNEA a 2-a

Criterii de eligibilitate

 

Art. 8. - Sunt eligibile doar centrele care:

A. fac parte din structura organizatorică a asociatiilor ce îndeplinesc următoarele criterii de eligibilitate, dovedite prin documente, în original si copie:

1. asociatia este organizatie neguvernamentală, ca persoană juridică, conform legii, care, fără a urmări realizarea de profit pentru membrii săi, are ca unic scop apărarea drepturilor si intereselor legitime ale membrilor săi sau ale consumatorilor, în general;

2. asociatia posedă certificatul de înscriere în Registrul asociatiilor si fundatiilor, conform art. 12 din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 246/2005;

3. asociatia este în evidenta Autoritătii;

4. asociatia face dovada bonitătii;

5. asociatia nu se află în oricare dintre următoarele situatii:

a) nu si-a îndeplinit obligatiile de plată exigibile a impozitelor si taxelor către stat, precum si a contributiei pentru asigurările sociale de stat;

b) furnizează informatii false în documentele prezentate;

c) a comis o gravă greseală în materie profesională sau nu si-a îndeplinit obligatiile asumate printr-un alt contract de finantare nerambursabilă;

d) face obiectul unei proceduri de dizolvare sau lichidare ori se află deja în stare de dizolvare sau de lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

e) nu prezintă declaratia pe propria răspundere care să dovedească încadrarea asociatiei în prevederile alin. (1) si (2) ale art. 12 din Legea nr. 350/2005, cu modificările si completările ulterioare; asociatia nu poate contracta, pentru aceeasi activitate nonprofit, decât o singură finantare nerambursabilă de la Autoritate în decursul unui an fiscal, iar în cazul în care asociatia de consumatori contractează, în cursul aceluiasi an calendaristic, mai mult de o finantare nerambursabilă de la Autoritate, nivelul finantării nu poate depăsi o treime din totalul fondurilor publice alocate programelor aprobate anual în bugetul Autoritătii;

f) reprezentantul legal al asociatiei, desemnat cu formalitătile de obtinere a finantării centrului, nu se află în una dintre situatiile enuntate mai jos:

- a suferit condamnări definitive din cauza unei conduite profesionale îndreptate împotriva legii, constatată prin hotărâre irevocabilă pronuntată de o autoritate judecătorească competentă;

- a fost subiectul unei judecăti pentru fraudă, coruptie, implicarea în organizatii criminale sau în alte activităti ilegale, constatată prin hotărâre irevocabilă pronuntată de o autoritate judecătorească competentă;

B. prezintă raportul de activitate a centrului, aprobat de adunarea generală a asociatiei în structura căreia functionează;

O prezintă un proiect de functionare a centrului, aprobat de adunarea generală a asociatiei în structura căreia functionează;

D. prezintă următoarele documente justificative:

1. certificatul de înscriere a asociatiei în Registrul asociatiilor si fundatiilor, în original si copie;

2. hotărârea adunării generale a asociatiei de înfiintare a centrului de consultantă si informare a consumatorului, în original si copie;

3. actul constitutiv si statutul asociatiei autentificat, în original si copie;

4. dovada bonitătii asociatiei, emisă de banca la care asociatia are deschis contul, în original si copie;

5. situatia financiară anuală a asociatiei, contul de rezultate si bilantul financiar la data de 31 decembrie a anului anterior ori balanta de verificare pe anul în curs, pentru organizatiile nou-înfiintate, în original si copie;

6. certificatul de atestare fiscală a asociatiei, emis de Agentia Natională de Administrare Fiscală (ANAF), în original si copie;

7. dovada privind situatia juridică a sediului propus de asociatie pentru functionarea centrului, în original si copie;

8. documentele de confirmare a contributiei financiare a asociatiei la functionarea centrului, de minimum 10% din valoarea totală a finantării primite;

9. declaratia pe propria răspundere privind încadrarea asociatiei în prevederile alin. (1) si (2) ale art. 12 din Legea nr. 350/2005, cu modificările si completările ulterioare, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta procedură.

 

SECTIUNEA a 3-a

Criterii de evaluare a capacitătii financiare si operationale a centrelor

 

Art. 9. - Pentru evaluarea capacitătii operationale si financiare a centrului vor fi depuse următoarele documente:

a) cel mai recent raport de activitate anual al centrului, care să cuprindă detalii operationale, financiare si tehnice;

b) curriculum vitae al tuturor angajatilor centrului;

c) denumirea si sediul partenerilor cu care colaborează centrul.

Art. 10. - Criteriile de evaluare a capacitătii operationale si financiare a centrelor sunt prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta procedură.

 

SECTIUNEA a 4-a

Criterii de evaluare a proiectelor de functionare a centrelor

 

Art. 11. - Pentru evaluarea proiectelor de functionare a centrelor, solicitantul va depune o cerere de finantare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 12. - Criteriile de evaluare a proiectelor de functionare a centrelor sunt prevăzute în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezenta procedură.

 

SECTIUNEA a 5-a

Selectia centrelor care primesc sume de la buget

 

            Art. 13. - Selectia centrelor câstigătoare se face după punctajul maxim obtinut din însumarea punctelor obtinute la evaluarea centrelor si la evaluarea proiectelor de functionare a centrelor.

 

CAPITOLUL III

 

SECTIUNEA 1

Transparentă si publicitate

 

Art. 14. -Termenul de depunere a proiectelor de functionare a centrelor pentru finantare este de 30 de zile calendaristice de la anuntul Autoritătii.

Art. 15. - Vor fi luate în considerare doar proiectele de functionare a centrelor care au data expeditiei (stampila postei) în cadrul perioadei precizate mai sus.

Art. 16. - (1) Anuntul de finantare a centrelor se va aduce la cunostinta publicului prin publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a Vl-a, într-un cotidian central si pe site-ul Autoritătii, www.anpcnet.ro

(2) Publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a Vl-a, într-un cotidian central si pe site-ul autoritătii finantatoare a respectivului anunt nu creează autoritătii finantatoare obligatia de a efectua respectiva procedură de evaluare si selectie.

Art. 17. - (1) Numărul solicitantilor la procedura de selectare nu este limitat.

(2) În cazul în care numai un solicitant a depus propunerea de proiect, Autoritatea poate atribui contractul de finantare acestuia, în conditiile legii.

 

SECTIUNEA a 2-a

Afisarea rezultatelor

 

Art. 18. - Autoritatea va transmite spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a Vl-a, un anunt de finalizare a procedurii de evaluare si selectare a centrelor care urmează să fie finantate, nu mai târziu de 30 de zile de la data încheierii procedurii de evaluare si selectare desfăsurate.

Art. 19. În cazul în care, din motive de urgentă, autoritatea finantatoare accelerează procedura de evaluare a centrelor de consultantă si informare a consumatorilor, Regia Autonomă „Monitorul Oficial" are obligatia de a publica anuntul de participare în termen de cel mult 5 zile de la data înregistrării acestuia.

Art. 20. - Rezultatele evaluării si selectării centrelor care primesc finantare vor fi publicate pe site-ul Autoritătii.

 

SECTIUNEA a 3-a

Forme de comunicare

 

Art. 21. - (1) Orice comunicare efectuată în sensul celor dispuse de prezenta procedură trebuie transmisă sub formă de document scris, în 3 exemplare originale si două copii, la sediul Autoritătii, în plicuri sigilate cu mentiunea „Pentru comisia de evaluare si selectare a centrelor".

(2) Documentul scris va fi înregistrat în momentul transmiterii si ai primirii.

(3) Documentele scrise pot fi transmise prin una dintre următoarele forme, cu respectarea obligatiilor prevăzute la art. 33 alin. (1) si (2) din Legea nr. 350/2005, cu modificările si completările ulterioare:

a) scrisoare prin postă: Bd. Aviatorilor nr. 72, cod 011865, sectorul 1, Bucuresti;

b) fax: 021.314.34.61;

c) electronică: office@anpc.ro

Art. 22. - (1) Autoritatea are obligatia de a nu face nicio discriminare între solicitanti din punctul de vedere al formei în care acestia transmit sau primesc documente, decizii sau alte comunicări.

(2) Solicitantul are obligatia de a înainta documentele la adresa si până la data-limită pentru depunere, stabilite în anuntul de participare, asumându-si riscurile transmiterii acestuia, inclusiv forta majoră.

(3) Documentele care sunt depuse la o altă adresă decât cea stabilită de autoritatea finantatoare sau/si după expirarea datei-limită pentru depunere se returnează nedeschise.

(4) Solicitantii nu au dreptul de a se asocia si de a depune propuneri de proiect în comun, fiecare dintre acestia asumându-si obligatia pentru propuneri individuale si răspunzând pentru orice consecinte ale viitorului contract de finantare.

(5) Orice solicitant are dreptul de a-si modifica sau de a-si retrage documentele depuse înainte de data-limită stabilită pentru depunerea acestora.

(6) Solicitantul nu are dreptul de a-si retrage sau de a-si modifica datele din documentele depuse după expirarea datei-limită pentru depunerea acestora, sub sanctiunea excluderii acestuia de la procedura de evaluare si selectare.

Art. 23. - (1) Orice solicitant are dreptul de a solicita clarificări, cu cel putin 6 zile înainte de data-limită pentru depunerea propunerilor de proiect.

(2) Autoritatea are obligatia de a transmite răspunsul la solicitările de clarificări cu cel putin 4 zile înainte de data-limită pentru depunerea propunerilor de proiect.

 

SECTIUNEA a 4-a

Anularea aplicării procedurii de evaluare si selectare

 

Art. 24. -Autoritatea are dreptul de a anula procedura de evaluare si selectare a centrelor de consultantă si informare a consumatorilor, dacă această măsură este luată înainte de data anuntării rezultatului aplicării procedurii de evaluare si selectare a centrelor si înainte de data încheierii contractului de finantare, numai în următoarele cazuri:

1. nu a fost posibilă asigurarea unui nivel satisfăcător al propunerii de proiect, respectiv o propunere inacceptabilă si/sau neconformă criteriilor elaborate;

2. nu a fost depusă nicio propunere de proiect;

3. nerespectarea prevederilor legale ce ar putea afecta procedura de evaluare si selectare.

 

CAPITOLUL IV

Încheierea si finalizarea contractului de finantare

 

Art. 25. - Comisia de evaluare si selectare va întocmi propunerea, sub forma unui raport, în două exemplare originale, ce va include centrul evaluat si selectat pentru finantare, propunere înaintată spre aprobare presedintelui Autoritătii.

Art. 26. - Finantarea centrelor din sumele aprobate cu această destinatie în bugetul Autoritătii se face cu respectarea Legii nr. 350/2005, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 27. - (1) Contractul de finantare a centrelor se încheie între autoritatea finantatoare si asociatia de consumatori în structura căreia functionează centrul care a fost selectionat câstigător de către comisie, conform legii.

(2) La încheierea contractului de finantare, beneficiarul este obligat să semneze o declaratie de impartialitate al cărei continut este prevăzut în anexa nr. 5, care face parte integrantă din prezenta procedură.

(3) Monitorizarea implementării proiectelor de finantare a centrelor se face conform legii.

Art. 28. - La încheierea exercitiului financiar anual, raportul final de activitate a centrului si raportul financiar semnat pe propria răspundere de către reprezentantii asociatiei si centrului vor fi depuse la sediul Autoritătii pentru aprobare, în termen de cel mult 30 de zile de la depunerea acestora la organele competente.

Art. 29. - Regimul de gestionare a sumelor finantate si controlul financiar se realizează în conditiile legii.

Art. 30. - (1) Dosarul complet, incluzând raportul final al proiectului, trebuie păstrat timp de 5 ani în arhiva beneficiarului pentru un eventual control ulterior.

(2) Dosarul cuprinzând procedura de evaluare si selectare a centrului de consultantă si informare a consumatorilor se păstrează de către autoritatea finantatoare atât timp cât contractul de finantare produce efecte juridice si, oricum, nu mai putin de 5 ani de la data finalizării contractului respectiv.

Art. 31. - (1) Modul de utilizare a sumelor acordate pentru finantarea centrului este supus controlului reprezentantilor autoritătii finantatoare, precum si al organelor cu atributii în materie.

(2) Nerespectarea de către centru a obligatiilor asumate prin documentele ce au stat la baza finantării se sanctionează cu obligatia restituirii sumelor primite, la care se adaugă penalitătile conform legii.

Art. 32. - (1) Contractul de finantare a centrelor poate fi reziliat de plin drept, fără a fi necesară interventia instantei de judecată, în termen de 10 zile calendaristice de la data transmiterii de către autoritate beneficiarului a unei notificări prin care i se aduce la cunostintă că nu si-a îndeplinit obligatiile contractuale.

(2) Notificarea va putea fi comunicată în termen de 10 zile calendaristice de la data constatării neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a uneia sau a mai multor obligatii contractuale.

Art. 33. - (1) Autoritatea si beneficiarul pot stabili în contractul de finantare modalitatea în care vor fi efectuate plătile către beneficiar, în raport cu complexitatea proiectului si cu cheltuielile aferente, în functie de evaluarea posibilelor riscuri financiare, durata si evolutia în timp a activitătii finantate ori de costurile interne de organizare si functionare ale beneficiarului.

(2) Validarea se va face în termen de cel mult 30 de zile de la depunerea de către beneficiar a raportului final de activitate si a raportului financiar.

(3) Autoritatea finantatoare îsi rezervă dreptul de a realiza, direct sau prin împuternicitii desemnati în acest sens, verificarea beneficiarului în ceea ce priveste îndeplinirea obligatiilor asumate, în conditiile legii.

(4) Persoanele fizice sau juridice care au participat în orice fel la procedura de evaluare si selectare a centrului de consultantă si informare a consumatorilor sau care fac parte din comisia de evaluare si selectare nu au dreptul să fie solicitant si beneficiar, sub sanctiunea nulitătii contractului în cauză.

 

CAPITOLUL V

Căi de atac

 

            Art. 34. - Documentele emise de autoritatea finantatoare în aplicarea prevederilor prezentei proceduri pot fi contestate în justitie potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare.

 

ANEXA Nr. 1
la procedură

 

DECLARATIE

 

Subsemnatul,..........................................., domiciliat în localitatea................................., str......................nr....., bl......, ap......, sectorul/judetul........................, cod postal............., posesor al actului de identitate.....................seria......nr............., codul numeric personal........................., declar pe propria răspundere că nu mă aflu/persoana juridică pe care o reprezint nu se află în niciuna dintre următoarele situatii:

1. În incapacitate de plată;

2. cu conturile blocate conform unei hotărâri judecătoresti definitive;

3. nu am încălcat cu bună stiintă prevederile unui alt contract finantat din fonduri publice;

4. nu sunt vinovat de declaratii false cu privire la situatia economică;

5. nu am/are restante către bugetul de stat, bugetul local sau fonduri speciale;

6. nu sunt condamnat pentru: abuz de încredere, gestiune frauduloasă, înselăciune, delapidare, dare sau luare de mită, mărturie mincinoasă, fals, uz de fals, deturnare de fonduri;

7. declar că nu mă aflu în niciuna dintre situatiile de la art. 8 alin. (5) lit. f) din procedură privind eligibilitatea reprezentantului legal al asociatiei;

8. nu sprijin si nu favorizez în niciun fel un partid sau grupare politică.

Cunoscând pedeapsa prevăzută de art. 292 din Codul penal pentru infractiunea de fals în declaratii, am verificat datele din prezenta declaratie, care este completă si corectă.

 

Semnătura...........................

Data.............................

Functia ocupată în asociatie..................................

 

ANEXA Nr. 2

la procedură

 

CRITERII

de evaluare a capacitătii operationale si financiare a centrelor

 

Nr. crt.

Criteriul

Punctaj maxim

Observatii

1.

Nivelul si calitatea serviciilor de informare si consultantă asigurate de centru

110 puncte

3 puncte pentru un titlu de dosar de infotecă

Maximum: 15 puncte

3 puncte pentru organizarea unui simpozion în domeniu;

3 puncte pentru o campanie de informare si consiliere a consumatorilor;

2 puncte pentru o actiune de informare si consiliere în scoli;

2 puncte pentru o conferintă de presă;

1 punct pentru o actiune de consiliere realizată în parteneriat public privat

Maximum 30 de puncte

1 punct pentru un titlu de material informativ realizat de centru într-un tiraj de minimum 1.000 de exemplare

Maximum: 10 puncte

1 punct pentru un afis într-un tiraj de minimum 100 de exemplare

Maximum: 5 puncte

10 puncte pentru site;

5 puncte pentru telefon, fax si e-mail.

5 puncte pentru accesibilitate sediu, birotică

Maximum: 20 de puncte

Alte activităti:

5 puncte pentru un spot publicitar radio-tv;

5 puncte pentru fiecare studiu comparativ;

5 puncte pentru fiecare concurs pe teme de protectia consumatorilor organizat

Maximum: 30 de puncte

2.

Calificarea angajatilor centrului

62 de puncte

10 puncte pentru un angajat cu studii superioare si experientă în domeniu, 5 puncte pentru un angajat cu studii superioare, fără experientă în domeniu

Maximum: 40 de puncte

5 puncte pentru un angajat cu studii medii si experientă în domeniu, 2 puncte pentru un angajat cu studii medii, fără experientă în domeniu

Maximum: 20 de puncte

1 punct pentru fiecare angajat fără experientă în domeniu

Maximum: 2 puncte

3.

Experienta centrului în derularea de proiecte, programe si actiuni în domeniul informării si consilierii consumatorilor

40 de puncte

10 puncte pentru fiecare an de functionare

4.

Oportunitatea programelor, proiectelor si actiunilor dezvoltate de centru în raport cu nevoile consumatorilor

25 de puncte

3 puncte pentru fiecare program, proiect si actiune din zona informării consumatorilor privind serviciile turistice;

3 puncte pentru fiecare program, proiect si actiune din zona informării consumatorilor privind drepturile pasagerilor;

3 puncte pentru fiecare program, proiect si actiune din zona informării consumatorilor privind serviciile financiare

5.

Efectele multiplicatoare ale activitătii centrului

20 de puncte

10 puncte pentru sprijinirea activitătii altui centru si transferul de experientă;

3 puncte pentru fiecare aparitie în presă a unor referiri la adresa activitătii centrului

Maximum: 20 de puncte

6.

Solvabilitate financiară

20 de puncte

20 de puncte pentru cazul în care centrul dispune de surse financiare stabile si suficiente în vederea sustinerii activitătii

7.

Colaborările si parteneriatele încheiate

10 puncte

2 puncte pentru fiecare protocol încheiat cu autoritătile publice, organizatii guvernamentale sau neguvernamentale

 

ANEXA Nr. 3 la procedură

 

CERERE DE FINANTARE

 

A. Solicitant:

1. Centru din structura organizatorică a asociatiei..........................................,

2. Adresa (sediul)...............................

3. Telefon:

4. E-mail:

5. Director centru (nume, prenume)........................

6. Coordonator proiect (nume, prenume)..................

B. Proiectul.............................................................

C. Descrierea proiectului:

C.1. Scopul concret al proiectului - maximum 3 rânduri;

C.2. Justificarea proiectului - maximum 1 pagină;

C.3. Obiectivele proiectului - maximum 2 pagini;

C.3.a) Grupul-tintă - beneficiarii proiectului;

C.3.b) Rezultatele scontate;

C.3.c) Indicatorii de performantă;

C.3.d) Impact.

D. Descrierea activitătilor proiectului - maximum 2 pagini:

D.1. Termenii de referintă ai proiectului sunt cei definiti în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 712/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind înfiintarea si functionarea centrelor de consultantă si informare a consumatorilor, precum si modul de constituire a surselor de finantare a acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 521 din 10 iulie 2008;

D.2. Durata si planificarea activitătilor.

E. Bugetul proiectului:

E.1. Detalii pe capitole de eligibilitate a cheltuielilor, conform art. 2 lit. d) din procedură, cu precizarea contributiei asociatiei la finantarea centrului sau a altor finantatori.

F. Precizati dacă ati obtinut alte finantări nerambursabile de la Autoritate si dacă acestea se încadrează în prevederile art. 12 din Legea nr. 350/2005, cu modificările si completările ulterioare.

Declarăm pe propria răspundere că cele de mai sus sunt conforme cu realitatea.

 

Coordonatorul de proiect,

(director centru)

Presedintele asociatiei,

Numele si prenumele...........................

Semnătura............................................

Data......................................................

Localitatea............................................

Numele si prenumele..................................

Semnătura..................................................

Data............................................................

Localitatea...................................................

 

ANEXA Nr. 4

la procedură

 

CRITERII

de evaluare a proiectelor de functionare a centrelor

 

Nr. crt.

Criteriul

Punctaj maxim

Observatii

1.

Contributia proiectului la cresterea nivelului de informare si educare a consumatorilor

50 de puncte

2 puncte pentru realizarea unui titlu nou de pliant/ brosură în tiraje de peste 750 de exemplare;

10 puncte pentru transferul de experientă si sprijinirea activitătii unui nou centru;

10 puncte pentru realizarea unei campanii la scară largă de informare si educare a consumatorilor;

10 puncte pentru cresterea capacitătii centrului de a asigura activităti de consiliere si informare prin cresterea numărului de angajati

2.

Relevanta strategică a optiunilor în raport cu cerintele de informare, consiliere si educare a consumatorilor

40 de puncte

10 puncte pentru un program sau proiect de actiune în domeniul serviciilor imobiliare;

10 puncte pentru un program sau proiect de actiune în domeniul serviciilor turistice;

10 puncte pentru un program sau proiect de actiune în domeniul serviciilor financiare;

10 puncte pentru un program sau proiect de actiune în domeniul drepturilor consumatorilor

3.

Utilizarea sumelor primite

10 puncte

10 puncte pentru un raport descrescător al cheltuielilor centrului, în ordinea: cheltuieli cu salarizarea personalului, cheltuieli de tipărire materiale informative, întretinere sediu, cheltuieli pentru dotări aferente

4.

Descrierea activitătilor care urmează a fi desfăsurate

10 puncte

10 puncte pentru prezentarea unui calendar al desfăsurării activitătii centrului, distributia sarcinilor si analiza riscurilor

5.

Strategia de comunicare aleasă

10 puncte

10 puncte pentru prezentarea grupului-tintă si compatibilitatea surselor de informare utilizate

 

ANEXA Nr. 5

la procedură

 

DECLARATIA DE IMPARTIALITATE

 

Reprezintă conflict de interese orice situatie care îl împiedică pe beneficiar în orice moment să actioneze în conformitate cu obiectivele autoritătii finantatoare, precum si situatia în care executarea obiectivă si impartială a functiilor oricărei persoane implicate în implementarea proiectului poate fi compromisă din motive familiale, politice, economice sau orice alte interese comune cu o altă persoană.

Subsemnatul, ca persoană cu drept de reprezentare a organizatiei...........................în ceea ce priveste implementarea proiectului, mă oblig să iau toate măsurile preventive necesare pentru a evita orice conflict de interese, asa cum este acesta definit mai sus, si, de asemenea, mă oblig să informez autoritatea finantatoare despre orice situatie ce generează sau ar putea genera un asemenea conflict.

 

Numele si prenumele (litere mari de tipar).............................

B.l./C.l. seria......nr..................

Eliberat de.............., la data de.................

CNP.................................

Data.......................................

Functia ocupată în organizatie...............

Semnătura................................................

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

ORDIN

privind abrogarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 1.452/2005 pentru aprobarea Ghidului privind denumirea comercială a medicamentelor de uz uman

 

Văzând Referatul de aprobare al Directiei farmaceutice nr. E.N. 10.742/2008, având în vedere:

- prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, titlul XVII - Medicamentul, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordonanta Guvernului nr. 125/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Medicamentului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 594/2002, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se abrogă Ordinul ministrului sănătătii ir. 1.452/2005 pentru aprobarea Ghidului privind denumirea comercială a medicamentelor de uz uman, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 26 din 11 ianuarie 2006.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 14 octombrie 2008.

Nr. 1.733.

 

MINISTERUL ECONOMIEI Sl FINANTELOR

 

ORDIN

pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 185/2003 privind aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la recipientele simple sub presiune

 

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) si ale art. 19 din Hotărârea Guvernului nr. 454/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a recipientelor simple sub presiune, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul economiei si finantelor emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 185/2003 privind aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la recipientele simple sub presiune, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 339 din 19 mai 2003, cu modificările ulterioare, se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul economiei si finantelor,

Viorel Palască,

secretar de stat

 

Bucuresti, 8 octombrie 2008.

Nr. 2.968.

 

ANEXA

 

LISTA

standardelor române care adoptă standardele europene armonizate, referitoare la recipientele simple sub presiune

 

Nr. crt.

Indicele standardului

Titlul standardului

Nr. standardului înlocuit

Data la care încetează prezumtia de  conformitate cu standardul înlocuit

*Nota 1

1.

SREN 286-1:2001

Recipiente simple sub presiune, nesupuse la flacără, destinate să contină aer sau azot. Partea 1: Recipiente de uz general

EN 286-1:19911

31 august 1998

2.

SREN 286-1:2001/A1:2003

Recipiente simple sub presiune, nesupuse la flacără, destinate să contină aer sau azot. Partea 1: Recipiente de uz general

**Nota 2

31 ianuarie 2003

3.

SR EN 286-1:2001/A2:2006

Recipiente simple sub presiune, nesupuse la flacără, destinate să contină aer sau azot. Partea 1: Recipiente de uz general

**Nota 2

30 aprilie 2006

4.

SR EN 286-1:2001/AC:2003

Recipiente simple sub presiune, nesupuse la flacără, destinate să contină aer sau azot. Partea 1: Recipiente de uz general

 

 

5.

SR EN 286-2:2000

Recipiente sub presiune simple, nesupuse la flacără, destinate să contină aer sau azot. Partea 2: Recipiente sub presiune pentru circuite de frânare si circuite auxiliare ale vehiculelor rutiere si remorcilor lor

 

 

6.

SR EN 286-2:000/AC:2003

Recipiente simple sub presiune, nesupuse la flacără, destinate să contină aer sau azot. Partea 2: Recipiente sub presiune pentru circuite de frânare si circuite auxiliare ale vehiculelor rutiere si remorcilor lor

 

 

7.

SR EN 286-3:2001

Recipiente simple sub presiune, nesupuse la flacără, destinate să contină aer sau azot. Partea 3: Recipiente sub presiune, executate din otel, destinate echipamentelor pneumatice de frânare si echipamentelor pneumatice auxiliare ale materialului rulant feroviar

 

 

8.

SR EN 286-4:2001

Recipiente simple sub presiune, nesupuse la flacără, destinate să contină aer sau azot. Partea 4: Recipiente sub presiune, executate din aliaje de aluminiu, destinate echipamentelor pneumatice de frânare si echipamentelor pneumatice auxiliare ale materialului rulant

 

 

9.

SREN 287-1:2004

Calificarea sudorilor. Sudare prin topire. Partea 1: Oteluri

 

 

10.

SR EN 287-1:2004/A2:2006

Calificarea sudorilor. Sudare prin topire. Partea 1: Oteluri

**Nota 2

30 septembrie 2006

11.

SR EN 287-1:2004/AC:2005

Calificarea sudorilor. Sudare prin topire. Partea 1: Oteluri

 

 

12.

SREN 571-1:1999

Examinări nedistructive. Examinări cu lichide penetrante. Partea 1: Principii generale

 

 

13.

SREN 583-1:2001

Examinări nedistructive. Examinarea cu ultrasunete. Partea 1: Principii generale

 

 

14.

SREN 970:1999

Examinări nedistructive ale îmbinărilor sudate prin topire. Examinare vizuală

 

 

15.

SREN 1011-1:2001

Sudare. Recomandări pentru sudarea materialelor metalice. Partea 1: Ghid general pentru sudarea cu arc electric

 

 

16.

SREN 1290:2000

Examinări nedistructive ale îmbinărilor sudate. Examinarea cu pulberi magnetice a îmbinărilor sudate

 

 

17.

SREN 1330-3:2001

Examinări nedistructive. Terminologie. Partea 3: Termeni utilizati la examinarea radiografică industrială

 

 

18.

SREN 1714:2000

Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinarea cu ultrasunete a îmbinărilor sudate

 

 

19.

SREN 10207:2005

Oteluri pentru recipiente sub presiune. Conditii tehnice de livrare pentru table, benzi si bare

 

 

20.

SREN 12062:2001

Examinări nedistructive ale îmbinărilor sudate. Reguli generale pentru materiale metalice

 

 

21.

SREN ISO 15614-1:2004

Specificatia si calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare. Partea 1: Sudarea cu arc electric si cu gaze a otelurilor si sudarea cu arc electric a nichelului si a aliajelor de nichel

 

 

22.

SREN ISO 15614-1:2004/A1:2008

Specificatia si calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare. Partea 1: Sudarea cu arc si sudarea cu gaz a otelurilor si sudarea cu arc a nichelului si a aliajelor de nichel. Amendament 1

**Nota 2

31 august 2008

23.

SREN ISO 15614-2:2005

Specificatia si calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare. Partea 2: Sudare cu arc electric a aluminiului si aliajelor sale

 

 

 

1 Standard european armonizat, neadoptat ca standard român.

 

*NOTA 1:

În general, data încetării prezumtiei de conformitate va fi data de anulare stabilită de către Organismul European de Standardizare, însă se atrage atentia utilizatorilor acestor standarde asupra faptului că aceasta poate diferi în anumite cazuri exceptionale.

"NOTA 2:

În cazul modificărilor, standardul de referintă este SR EN CCCCC: YYYY, modificările sale anterioare, dacă există, si noua modificare mentionată. Prin urmare, standardul înlocuit (coloana 3) se compune din SR EN CCCCC: YYYY si modificările sale anterioare, dacă există, însă fără noua modificare mentionată. La data mentionată, standardul înlocuit încetează să confere prezumtia de conformitate cu cerintele esentiale ale directivei.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARA

privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 septembrie-23 octombrie 2008

 

În baza art. 8 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, în aplicarea prevederilor Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 48 alin. (2) din Legea nr. 312/2004,

Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României hotărăste:

începând cu perioada de aplicare 24 septembrie-23 octombrie 2008, ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii sunt următoarele:

- 3,65% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite în lei;

- 2,00% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite în euro;

- 1,00% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite în dolari SUA.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 7 octombrie 2008.

Nr. 31.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind realizarea si punerea în circulatie, în scop numismatic, a unui set de trei monede din argint dedicate mănăstirilor Cozia, Voronet si Brâncoveanu

 

Art. 1. - În conformitate cu prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, Banca Natională a României va pune în circulatie, în scop numismatic, începând cu data de 20 octombrie 2008, un set de trei monede din argint dedicate mănăstirilor Cozia, Voronet si Brâncoveanu.

Art. 2. - Caracteristicile monedelor din argint sunt următoarele:

 

• valoare nominală:

10 lei;

• material:

argint 999 %

• greutate:

31,103 g;

• formă:

rotundă;

• diametru:

37 mm;

• calitate:

proof;

• margine:

zimtată.

 

Moneda din argint, cu valoare nominală de 10 lei, dedicată mănăstirii Cozia

Aversul prezintă, în stânga, portretul domnitorului Mircea cel Bătrân, reprezentat ca în tabloul votiv din biserica mănăstirii Cozia, si inscriptia „MIRCEA CEL BATRAN"; în dreapta, de sus în jos, inscriptia „ROMÂNIA", anul de emisiune 2008, stema României si valoarea nominală - 10 LEI.

Reversul prezintă, în centru, biserica mănăstirii Cozia; la partea superioară, de la stânga la dreapta, paraclisul de nord, bolnita si paraclisul de sud ale mănăstirii; sus si jos, inscriptiile „MĂNĂSTIREA COZIA" si „MONUMENTE DE ARTA MEDIEVALA CRESTINA".

Moneda din argint, cu valoare nominală de 10 lei, dedicată mănăstirii Voronet

Aversul prezintă, în stânga, portretul domnitorului Stefan cel Mare, reprezentat ca în tabloul votiv din biserica mănăstirii Voronet, si inscriptia „STEFAN CEL MARE"; în dreapta, de sus în jos, inscriptia „ROMÂNIA", anul de emisiune 2008, stema României si valoarea nominală - 10 LEI.

Reversul prezintă, în stânga, biserica, iar în dreapta, turnul-clopotnită si crucea de piatră ale mănăstirii Voronet; sus si jos, inscriptiile „MĂNĂSTIREA VORONET" si „MONUMENTE DE ARTA MEDIEVALA CRESTINA".

Moneda din argint, cu valoare nominală de 10 lei, dedicată mănăstirii Brâncoveanu

Aversul prezintă, în stânga, portretul domnitorului Constantin Brâncoveanu, reprezentat ca în mozaicul de la capătul monumentului funerar al domnitorului, aflat în incinta mănăstirii Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus, si inscriptia „CONSTANTIN BRÂNCOVEANU"; în dreapta, desus în jos, inscriptia „ROMÂNIA", anul de emisiune 2008, stema României si valoarea nominală - 10 LEI.

Reversul prezintă, în stânga, biserica, la partea superioară, arhondaricul, iar în dreapta, turnul-clopotnită ale mănăstirii Brâncoveanu; sus si jos, inscriptiile „MONUMENTE DE ARTA MEDIEVALA CRESTINA" si „MĂNĂSTIREA BRÂNCOVEANU SÂMBĂTA DE SUS".

Art. 3. - Seturile de monede din argint din emisiunea dedicată mănăstirilor Cozia, Voronet si Brâncoveanu, ambalate în capsule de metacrilat transparent, vor fi însotite de brosuri de prezentare a emisiunii numismatice, redactate în limbile română, engleză si franceză. Brosurile includ certificatul de autenticitate al emisiunii, pe care se găsesc semnăturile guvernatorului Băncii Nationale a României si casierului central.

Monedele din argint ce formează seturile vor fi prezentate în cutii adecvate, pe al căror capac este inscriptionată sigla BNR.

Art. 4. - Monedele din argint care alcătuiesc seturile din emisiunea dedicată mănăstirilor Cozia, Voronet si Brâncoveanu au putere circulatorie pe teritoriul României.

Art. 5. - Punerea în circulatie, în scop numismatic, a seturilor de monede din argint, din emisiunea dedicată mănăstirilor Cozia, Voronet si Brâncoveanu se realizează prin sucursalele Bucuresti, Cluj, lasi si Timis ale Băncii Nationale a României.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 14 octombrie 2008.

Nr. 32.