MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 723         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 24 octombrie 2008

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

193. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

 

974. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

 

197. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 11/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuitătii asistentei medicale primare prin centrele de permanentă

 

978. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 11/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuitătii asistentei medicale primare prin centrele de permanentă

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

133. - Ordonantă de urgentă privind modificarea anexei nr. 11 la Ordonanta Guvernului nr. 64/1999 pentru aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul International Henri Coandă – Bucuresti

 

134. - Ordonantă de urgentă privind transmiterea unei suprafete de teren, proprietate publică a statului, din administrarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti” - Statiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, pentru Universitatea „Stefan cel Mare” din Suceava, în scopul construirii unui laborator complex pentru controlul alimentelor

 

1.311. - Hotărâre pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Economiei si Finantelor din România si Ministerul Finantelor din Republica Arabă Siriană privind acordarea de facilităti fiscale de către Republica Arabă Siriană în favoarea misiunii diplomatice a României si a personalului acesteia în Siria, în vederea îndeplinirii conditiei de reciprocitate pentru acordarea scutirii de taxa pe valoarea adăugată aferentă livrărilor de bunuri si prestărilor de servicii în favoarea misiunii diplomatice a Republicii Arabe Siriene în România si a personalului acesteia, semnat la Damasc la 24 iunie 2008

 

Acord între Ministerul Economiei si Finantelor din România si Ministerul Finantelor din Republica Arabă Siriana privind acordarea de facilităti fiscale de către Republica Arabă Siriană în favoarea misiunii diplomatice a României si a personalului acesteia în Siria, în vederea îndeplinirii conditiei de reciprocitate pentru acordarea scutirii de taxa pe valoarea adăugată aferentă livrărilor de bunuri si prestărilor de servicii în favoarea misiunii diplomatice a Republicii Arabe Siriene în România si a personalului acesteia

 

1.328. - Hotărâre privind încetarea raportului de serviciu al subprefectului judetului Prahova, domnul Stan Constantin Cătălin, prin acordul părtilor

 

1.330. - Hotărâre privind rechemarea unui consul general

 

1.331. - Hotărâre privind aprobarea cheltuielilor ocazionate de organizarea la Bucuresti, de către Ministerul Economiei si Finantelor împreună cu Banca Internatională de Investitii (BII) si Banca Internatională de Cooperare Economică (BICE), a Grupei de lucru a reprezentantilor împuterniciti ai conducătorilor statelor membre ale BII si BICE, a reuniunilor consiliilor de administratie ale BII si BICE si a Consiliului comun BII si BICE (28-31 octombrie 2008)

 

1.342. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 131/2008 privind înfiintarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Cresterea Bovinelor Balotesti prin reorganizarea Institutului de Cercetare si Productie pentru Bovine Balotesti, precum si pentru modificarea unor acte normative privind înfiintarea unor unităti de cercetare-dezvoltare în domeniul agricol

 

1.345. - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Sediul Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.O si al Inspectoratului Teritorial în Constructii Bucuresti Ilfov

 

LEGI SI DECRTE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51 din 21 aprilie 2008 privind ajutorul publicjudiciarîn materie civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 25 aprilie 2008, cu următoarele modificări si completări:

1. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 21, cu următorul cuprins:

„Art. 21. - (1) Prezenta ordonantă de urgentă este aplicabilă si în cazul cererilor formulate de persoane fizice care nu au domiciliul sau resedinta obisnuită pe teritoriul României ori al altui stat membru al Uniunii Europene, în măsura în care între România si statul al cărui cetătean este solicitantul sau pe al cărui teritoriu îsi are domiciliul există o legătură conventională care contine dispozitii referitoare la accesul international la justitie.

(2) Pentru statele cu care România nu are legături conventionale, accesul international la justitie poate fi acordat în baza curtoaziei internationale, sub rezerva principiului reciprocitătii.”

2. Articolul 7 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - Ajutorul public judiciar se poate acorda, separat sau cumulat, în oricare dintre formele prevăzute la art. 6, fără a putea depăsi, în total, în cursul unei perioade de un an, suma maximă echivalentă cu 12 salarii minime brute pe tară la nivelul anului în care a fost formulată cererea de acordare.”

3. După articolul 8 se introduce un nou articol, articolul 81, cu următorul cuprins:

„Art. 81. -Ajutorul public judiciar se acordă, potrivit prezentei ordonante de urgentă, independent de starea materială a solicitantului, dacă prin lege specială se prevede dreptul la asistentă judiciară sau dreptul la asistentă juridică gratuită, ca măsură de protectie, în considerarea unor situatii speciale, precum minoritatea, handicapul, un anumit statut si altele asemenea. În acest caz, ajutorul public judiciar se acordă fără îndeplinirea criteriilor prevăzute la art. 8, dar numai pentru apărarea sau recunoasterea unor drepturi sau interese rezultate ori aflate în legătură cu situatia specială care a justificat recunoasterea, prin lege, a dreptului la asistentă judiciară sau la asistentă juridică gratuită.”

4. După articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 101, cu următorul cuprins:

„Art. 101. - Prezentul capitol nu aduce atingere prevederilor instrumentelor comunitare sau tratatelor internationale încheiate cu statele nemembre ale Uniunii Europene, care contin prevederi referitoare la angajamentele asumate de România privind accesul international la justitie în materie civilă, obligatoriu, total si gratuit.”

5. La articolul 22, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Sumele reprezentând onorariile avocatului, expertului, traducătorului, interpretului, executorului judecătoresc sau mediatorului se plătesc în cont bancar, prin virament sau în numerar, prin compartimentele economice ale tribunalelor.”

6. La articolul 27, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 27. - (1) După îndeplinirea atributiilor pe care legea si statutul le prevăd în sarcina executorului judecătoresc, instanta va stabili, la cererea executorului judecătoresc, onorariul definitiv, în functie de complexitatea cauzei si de volumul activitătii desfăsurate, în limitele onorariilor stabilite potrivit legii.”

7. La articolul 38 alineatul (3), litera c) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,c) stabileste, prin protocol sau prin ordin, potrivit legii, valoarea sau, după caz, limitele onorariilor pentru acordarea asistentei de către avocat si, respectiv, pentru executorul judecătoresc;”.

8. La articolul 50 alineatul (1), partea introductivă si litera a) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 50. - (1) Pentru ducerea la îndeplinire, în calitate de autoritate centrală, a unor obligatii rezultate din prezenta ordonantă de urgentă sau asumate în cadrul cooperării judiciare internationale, prin instrumentele internationale la care România este parte, Ministerul Justitiei poate încheia, potrivit legii, conventii de colaborare cu:

a) avocati, pentru furnizarea unor servicii de consultantă, asistentă si/sau reprezentare, după caz;”.

9. După articolul 50 se introduc două noi articole, articolele 501 si 502, cu următorul cuprins:

„Art. 501. - Sumele reprezentând limitele de venit prevăzute la art. 8 alin. (1) si (2) se pot actualiza prin hotărâre a Guvernului.

Art. 502. - În situatia în care, prin hotărâre judecătorească definitivă si irevocabilă, beneficiarul ajutorului public dobândeste bunuri sau drepturi de creantă a căror valoare, respectiv cuantum, depăseste de 10 ori cuantumul ajutorului public acordat, acesta este obligat să restituie ajutorul public. Procedura de restituire este cea prevăzută la cap. III din prezenta ordonantă de urgentă.”

Art. II. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 25 aprilie 2008, cu modificările si completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

EUGEN NICOLICEA

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 21 octombrie 2008.

Nr. 193.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 20 octombrie 2008.

Nr. 974.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 11/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuitătii asistentei medicale primare prin centrele de permanentă

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 11 din 30 ianuarie 2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuitătii asistentei medicale primare prin centrele de permanentă, adoptată în temeiul art. 1 pct. III.4 din Legea nr. 373/2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 din 1 februarie 2008.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

EUGEN NICOLICEA

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 21 octombrie 2008.

Nr. 197.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 11/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuitătii asistentei medicale primare prin centrele de permanentă

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 11/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuitătii asistentei medicale primare prin centrele de permanentă si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 20 octombrie 2008.

Nr. 978.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind modificarea anexei nr. 11 la Ordonanta Guvernului nr. 64/1999 pentru aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul International Henri Coandă – Bucuresti

 

Având în vedere situatia de urgentă care constă în iminenta expirării termenului alocat Etapei I a Programului strategic de dezvoltare a Aeroportului International Henri Coandă - Bucuresti si în necesitatea asigurării în avans a capacitătilor aeroportuare necesare pentru mentinerea gradului de sigurantă si securitate, în conditiile cresterii traficului aerian,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Anexa nr. 11 la Ordonanta Guvernului nr. 64/1999 pentru aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul International Henri Coandă - Bucuresti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 405 din 26 august 1999, aprobată cu modificări prin Legea nr. 220/2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor,

Bárna Tánczos,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 22 octombrie 2008.

Nr. 133.

 

ANEXA

(Anexa nr. 11 la Ordonanta Guvernului nr. 64/1999)

 

PROGRAM STRATEGIC DE DEZVOLTARE

a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul International Henri Coandă - Bucuresti pentru perioada 2007-2019

 

Etapa I

1 martie 2007-31 decembrie 2008 Aprobarea Planului urbanistic zonal

Etapa a II-a

1 martie 2007-31 decembrie 2010

Desfăsurarea activitătilor premergătoare realizării Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare:

11.1. 1 martie 2007-31 decembrie 2008 Elaborarea si aprobarea studiilor de fezabilitate;

11.2. 1 ianuarie 2009-30 iunie 2009

Elaborarea si avizarea documentatiilor tehnico-economice pentru studiile de fezabilitate aprobate;

11.3. 1 iulie 2009-30 iunie 2010

Achizitionarea terenurilor necesare realizării obiectivului de investitii aprobat si scoaterea acestora din circuitul agricol, dacă este cazul; asigurarea surselor de finantare necesare pentru realizarea obiectivului de investitii;

11.4. 1 iulie 2010-31 decembrie 2010

Obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor necesare în vederea demarării lucrărilor.

Etapa a III-a

1 ianuarie 2011-31 decembrie 2019

Realizarea lucrărilor din cadrul Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare:

111.1. 1 ianuarie 2011-31 decembrie 2013

Dezvoltarea infrastructurii de transport rutier, metrou si pe calea ferată, în vederea asigurării accesului în zona de est a Aeroportului International Henri Coandă - Bucuresti;

111.2. 1 ianuarie 2011-31 decembrie 2019 Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare necesare prelucrării traficului de pasageri prin realizarea unui nou terminal si a sistemului de căi de rulare si platforme necesar;

111.3. 1 ianuarie 2014-31 decembrie 2016 Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare necesare prelucrării traficului de mărfuri si postă prin realizarea unei platforme multimodale cargo;

Realizarea unui parc tehnologic high tech pentru dezvoltarea activitătilor conexe transportului aerian.

 

notă: Termenele prevăzute în prezenta anexă sunt termene maximale, orice alte posibilităti si măsuri de accelerare a implementării Programului strategic de dezvoltare fiind acceptate, dacă acestea sunt de natură a conduce la realizarea lucrărilor incluse în prezentul program înainte de termenele prevăzute, în conditiile legii.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTA DE URGENTA

privind transmiterea unei suprafete de teren, proprietate publică a statului, din administrarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti” - Statiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, pentru Universitatea „Stefan cel Mare” din Suceava, în scopul construirii unui laborator complex pentru controlul alimentelor

 

Luând în considerare lipsa unui spatiu propice desfăsurării activitătilor instructiv-educative de către Universitatea „Stefan cel Mare” din Suceava,

având în vedere necesitatea de a construi un laborator complex pentru controlul alimentelor, care să deservească nevoile activitătilor instructiv-educative si de cercetare,

si luând în considerare faptul că impactul estimat vizează interesul public al beneficiarilor educatiei si formării profesionale, nevoia de investitie în acest nivel de calificare profesională constituie o situatie de urgentă a cărei reglementare nu poate fi amânată.

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - (1) Prin derogare de la dispozitiile art. 223 sj 224 din Legea nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitătilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti”, cu modificările si completările ulterioare, se aprobă transmiterea unui teren în suprafată de 1.680 m2, proprietate publică a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă, din administrarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti” - Statiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, pentru Universitatea „Stefan cel Mare” din Suceava, în scopul construirii unui laborator complex pentru controlul alimentelor.

(2) Preluarea-predarea terenului prevăzut la alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

Art. 2. - Anexa nr. 9.b) la Hotărârea Guvernului nr. 1.460/2006 privind înfiintarea unor statiuni de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul culturii plantelor de câmp prin reorganizarea unor statiuni de cercetare si productie agricolă din domeniul culturii plantelor de câmp, cu modificările ulterioare, care contine datele de identificare a suprafetelor de teren din domeniul public al statului care se dau în administrarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava, se modifică prin diminuarea suprafetei de teren de 935,08 ha, aflată în intravilanul municipiului Suceava, cu 1.680 m2.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Anton Anton

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Dacian Ciolos

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 22 octombrie 2008.

Nr. 134.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a suprafetei de teren, proprietate publică a statului, care se transmite din administrarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti” - Statiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, pentru Universitatea „Stefan cel Mare” din Suceava, în scopul construirii unui laborator complex pentru controlul alimentelor

 

Locul unde este situat terenul care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite terenul

Persoana juridică la care se transmite terenul

Caracteristicile tehnice ale terenului

Str. Universitătii nr. 1,

municipiul Suceava,

judetul Suceava

Din administrarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti” - Statiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava

în administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, pentru Universitatea „Stefan cel Mare” din Suceava

Teren intravilan - constructii în suprafată de 1.680 m2 - partial din suprafata totală de 935,080 ha (arabil, nearabil, constructii) Nr. parcelă 1 CC Nr. cadastral 6837 Nr. M.F 152065 partial

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Economiei si Finantelor din România si Ministerul Finantelor din Republica Arabă Siriană privind acordarea de facilităti fiscale de către Republica Arabă Siriană în favoarea misiunii diplomatice a României si a personalului acesteia în Siria, în vederea îndeplinirii conditiei de reciprocitate pentru acordarea scutirii de taxa pe valoarea adăugată aferentă livrărilor de bunuri si prestărilor de servicii în favoarea misiunii diplomatice a Republicii Arabe Siriene în România si a personalului acesteia, semnat la Damasc la 24 iunie 2008

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Acordul dintre Ministerul Economiei si Finantelor din România si Ministerul Finantelor din Republica Arabă Siriană privind acordarea de facilităti fiscale de către Republica Arabă Siriană în favoarea misiunii diplomatice a României si a personalului acesteia în Siria, în vederea îndeplinirii conditiei de reciprocitate pentru acordarea scutirii de taxa pe valoarea adăugată aferentă livrărilor de bunuri si prestărilor de servicii în favoarea misiunii diplomatice a Republicii Arabe Siriene în România si a personalului acesteia, semnat la Damasc la 24 iunie 2008.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

 

Bucuresti, 14 octombrie 2008.

Nr. 1.311.

 

ACORD

între Ministerul Economiei si Finantelor din România si Ministerul Finantelor din Republica Arabă Siriană privind acordarea de facilităti fiscale de către Republica Arabă Siriană în favoarea misiunii diplomatice a României si a personalului acesteia în Siria, în vederea îndeplinirii conditiei de reciprocitate pentru acordarea scutirii de taxa pe valoarea adăugată aferentă livrărilor de bunuri si prestărilor de servicii în favoarea misiunii diplomatice a Republicii Arabe Siriene în România si a personalului acesteia

 

            Ministerul Economiei si Finantelor din România si Ministerul Finantelor din Republica Arabă Siriană, denumite în continuare părti, au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

           

            Partea română recunoaste îndeplinirea conditiei de reciprocitate în vederea acordării scutirii de taxa pe valoarea adăugată aferentă livrărilor de bunuri si prestărilor de servicii în favoarea misiunii diplomatice a Republicii Arabe Siriene in România si a personalului acesteia, prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.

 

ARTICOLUL 2

 

            Partea siriană se angajează, pe baza principiului de reciprocitate, sa acorde misiunii diplomatice a României si personalului acesteia din Siria scutire de la plata oricăror taxe si impozite aferente livrărilor de bunuri si prestărilor de servicii efectuate în favoarea acestora.

 

ARTICOLUL 3

 

(1) Prezentul acord intră în vigoare la data ultimei notificări prin care părtile îsi comunică reciproc îndeplinirea procedurilor interne necesare pentru intrarea în vigoare. 

(2) Prezentul acord ramane in vigoare pentru o perioada nedeterminată

(3) Fiecare parte poate înceta prezentul acord printr-o notificare transmisă pe căi diplomatice. Prezentul acord îsi încetează valabilitatea la 3 luni de la primirea notificării de încetare.

(4) Prezentul acord poate fi amendat în orice moment prin acordul părtilor. Modificările vor intra în vigoare în conformitate cu prevederile alin. (1).

Semnat la Damasc, la data de 24 iunie 2008, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, arabă si engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergentă, va prevala textul în limba engleză.

 

Pentru Ministerul Economiei si Finantelor din România,

Varujan Vosganian

Pentru Ministerul Finantelor din Republica Arabă Siriană,

Mohammed al-Hussein

 

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind încetarea raportului de serviciu al subprefectului judetului Prahova, domnul Stan Constantin Cătălin, prin acordul părtilor

 

Având în vedere prevederile art. 97 lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Raportul de serviciu al subprefectului judetului Prahova, domnul Stan Constantin Cătălin, încetează prin acordul părtilor.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei

administrative,

Cristian David

 

Bucuresti, 22 octombrie 2008.

Nr. 1.328.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind rechemarea unui consul general

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Domnul Eduard Romulus Goean se recheamă din calitatea de consul general, sef al Consulatului General al României la Hong Kong, Regiunea Administrativă Specială Hong Kong.

Art. 2. - Domnul Eduard Romulus Goean îsi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

 

Bucuresti, 22 octombrie 2008.

Nr. 1.330.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cheltuielilor ocazionate de organizarea la Bucuresti, de către Ministerul Economiei si Finantelor împreună cu Banca Internatională de Investitii (BII) si Banca Internatională de Cooperare Economică (BICE), a Grupei de lucru a reprezentantilor împuterniciti ai conducătorilor statelor membre ale BII si BICE, a reuniunilor consiliilor de administratie ale BII si BICE si a Consiliului comun BII si BICE (28-31 octombrie 2008)

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 4 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă cheltuielile de organizare la Bucuresti, de către Ministerul Economiei si Finantelor împreună cu Banca Internatională de Investitii (BII) si Banca Internatională de Cooperare Economică (BICE), a Grupei de lucru a reprezentantilor împuterniciti ai conducătorilor statelor membre ale BII si BICE, a reuniunilor consiliilor de administratie ale BII si BICE si a Consiliului comun BII si BICE (28-31 octombrie 2008).

Art. 2. - Finantarea cheltuielilor aferente organizării la Bucuresti, de către Ministerul Economiei si Finantelor împreună cu BII si BICE, a reuniunilor Grupei de lucru a reprezentantilor împuterniciti ai conducătorilor statelor membre ale BII si BICE, a reuniunilor consiliilor de administratie ale BII si BICE si a Consiliului comun BII si BICE se asigură din bugetul aprobat al Ministerului Economiei si Finantelor pe anul 2008.

Art. 3. - Devizul estimativ al actiunii prevăzute la art. 1 este următorul:

 

 

- lei -

Nr. crt.

Obiectul/ Specificarea actiunii

Suma

1.

Receptie oferită în onoarea participantilor

30.000

2.

Cadouri oferite participantilor

10.000

 

TOTAL:

40.000

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 22 octombrie 2008.

Nr. 1.331.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 131/2008 privind înfiintarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Cresterea Bovinelor Balotesti prin reorganizarea Institutului de Cercetare si Productie pentru Bovine Balotesti, precum si pentru modificarea unor acte normative privind înfiintarea unor unităti de cercetare-dezvoltare în domeniul agricol

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 131/2008 privind înfiintarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Cresterea Bovinelor Balotesti prin reorganizarea Institutului de Cercetare si Productie pentru Bovine Balotesti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 141 din 25 februarie 2008, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatele (4), (5) si (6) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(4) Suprafata de teren de 548,84 ha, aflată în domeniul public al statului si în administrarea Agentiei Domeniilor Statului, concesionată Institutului de Cercetare si Productie pentru Bovine Balotesti, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, trece în administrarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Cresterea Bovinelor Balotesti.

(5) Suprafata de teren de 660,5637 ha, aflată în domeniul privat al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 4, rămâne la dispozitia comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor din comuna Balotesti, judetul Ilfov.

(6) Se aprobă trecerea suprafetei de teren de 5,1900 ha, aflată în domeniul privat al statului si în administrarea Agentiei Domeniilor Statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 5, în domeniul public al statului si în administrarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Cresterea Bovinelor Balotesti.”

2. La articolul 2, alineatul (7) se abrogă.

3. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 21, cu următorul cuprins:

„Art. 21. - (1) Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Cresterea Bovinelor Balotesti are obligatia de a preda, prin protocol de predare-preluare, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Comisiei locale de aplicare a legilor fondului funciar Corbeanca, judetul Ilfov, suprafata de teren de 221,1122 ha, aflată în domeniul public al statului si în administrarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Cresterea Bovinelor Balotesti, în conformitate cu prevederile art. III alin. (11) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Agentia Domeniilor Statului are obligatia, în termenul prevăzut la alin. (1), de a identifica si de a preda Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Cresterea Bovinelor Balotesti în administrare o suprafată de teren comasată de 221,1122 ha arabil, domeniul public sau privat al statului, aflată în administrarea sa, din judetul Ilfov sau judetele limitrofe, în conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare.”

4. Articolul 3 se abrogă.

5. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:

„Art. 31. - Se aprobă scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările si completările ulterioare, si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului a suprafetelor de teren având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 51, în vederea reconstituirii dreptului de proprietate pentru persoanele îndreptătite.”

6. Articolele 4-7 se abrogă.

7. Articolul 8 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Cresterea Bovinelor Balotesti are ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea - Diviziunea 72 cod CAEN.”

8. Articolul 10 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - Finantarea activitătilor Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Cresterea Bovinelor Balotesti se face în conformitate cu art. 14 din Legea nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitătilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice «Gheorghe Ionescu-Sisesti», cu modificările si completările ulterioare.”

9. Anexele nr. 3, 4 si 5 se modifică si se înlocuiesc cu anexele nr. 1, 2 si 3 la prezenta hotărâre.

10. După anexa nr. 5 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 51, al cărei cuprins este prevăzut în anexa nr. 4 la prezenta hotărâre.

11. Anexele nr. 6-9 se abrogă.

Art. II. - Predarea-preluarea suprafetelor de teren prevăzute la art. 2 alin. (4) si (6) din Hotărârea Guvernului nr. 131/2008 privind înfiintarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Cresterea Bovinelor Balotesti prin reorganizarea Institutului de Cercetare si Productie pentru Bovine Balotesti se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. III. - Alineatul (2) al articolului 4 din Hotărârea Guvernului nr. 2.203/2004 privind înfiintarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură si Vinificatie lasi, prin reorganizarea Statiunii de Cercetare si Productie Vitivinicolă lasi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 4 din 4 ianuarie 2005, se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură si Vinificatie lasi are ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea - Diviziunea 72 cod CAEN.”

Art. IV. - Alineatul (2) al articolului 3 din Hotărârea Guvernului nr. 2.205/2004 privind înfiintarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Constanta prin reorganizarea Statiunii de Cercetare si Productie Pomicolă Constanta, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 26 din 10 ianuarie 2005, se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Constanta are ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea - Diviziunea 72 cod CAEN.”

Art. V. - Anexele nr. 1-11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.881/2005 privind înfiintarea unor institute si centre de cercetare-dezvoltare agricolă prin reorganizarea unor institute, centre, statiuni si societăti comerciale de cercetare si productie agricolă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 106 si 106 bis din 3 februarie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La anexa nr. 1, punctul 2 va avea următorul cuprins:

„2. Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajisti Brasov are ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea - Diviziunea 72 cod CAEN.”

2. La anexa nr. 2, punctul 2 va avea următorul cuprins:

„2. Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură si Vinificatie - Valea Călugărească are ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea - Diviziunea 72 cod CAEN.”

3. La anexa nr. 3, punctul 2 va avea următorul cuprins:

„2. Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Pitesti - Mărăcineni are ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea - Diviziunea 72 cod CAEN.”

4. La anexa nr. 4, punctul 2 va avea următorul cuprins:

„2. Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultura si Fluoricultură Vidra are ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea - Diviziunea 72 cod CAEN.”

5. La anexa nr. 5, punctul 2 va avea următorul cuprins:

„2. Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Cresterea Ovinelor si Caprinelor - Palas are ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea - Diviziunea 72 cod CAEN.”

6. La anexa nr. 6, punctul 2 va avea următorul cuprins:

„2. Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit si Acvacultura Galati are ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea - Diviziunea 72 cod CAEN.”

7. La anexa nr. 7, punctul 2 va avea următorul cuprins:

„2. Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii si Dezvoltare Rurală Bucuresti are ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea - Diviziunea 72 cod CAEN.”

8. La anexa nr. 8, punctul 3 va avea următorul cuprins:

„3. Centrul de Cercetare-Dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri Dăbuleni are ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea - Diviziunea 72 cod CAEN.”

9. La anexa nr. 9, punctul 2 va avea următorul cuprins:

„2. Centrul de Cercetare-Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului Perieni are ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea - Diviziunea 72 cod CAEN.”

10. La anexa nr. 10, punctul 3 va avea următorul cuprins:

„3. Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Montanologie Cristian-Sibiu are ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea - Diviziunea 72 cod CAEN.”

11. La anexa nr. 11, punctul 2 va avea următorul cuprins:

„2. Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Plantelor Bucuresti are ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea - Diviziunea 72 cod CAEN.”

Art. VI. - Anexele nr. 1-6 la Hotărârea Guvernului nr. 27/2006 privind înfiintarea unor statiuni de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul viticulturii prin reorganizarea unor statiuni de cercetare si productie agricolă din domeniul

viticulturii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 101 si 101 bis din 2 februarie 2006, se modifică după cum urmează:

1. La anexa nr. 1, punctul 2 va avea următorul cuprins:

„2. Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură si Vinificatie Murfatlar are ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea - Diviziunea 72 cod CAEN.”

2. La anexa nr. 2, punctul 2 va avea următorul cuprins:

„2. Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură si Vinificatie Blaj are ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea - Diviziunea 72 cod CAEN.”

3. La anexa nr. 3, punctul 2 va avea următorul cuprins:

„2. Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură si Vinificatie Drăgăsani are ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea - Diviziunea 72 cod CAEN.”

4. La anexa nr. 4, punctul 2 va avea următorul cuprins:

„2. Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură si Vinificatie Odobesti are ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea - Diviziunea 72 cod CAEN.”

5. La anexa nr. 5, punctul 2 va avea următorul cuprins:

„2. Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură si Vinificatie Minis are ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea - Diviziunea 72 cod CAEN.”

6. La anexa nr. 6, punctul 2 va avea următorul cuprins:

„2. Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură si Vinificatie Bujoru are ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea - Diviziunea 72 cod CAEN.”

Art. VII. - Anexele nr. 1-9 la Hotărârea Guvernului nr. 35/2006 privind înfiintarea unor statiuni de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul zootehniei, prin reorganizarea unor statiuni de cercetare si productie agricolă în domeniul zootehniei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 107 si 107 bis din 3 februarie 2006, se modifică după cum urmează:

1. La anexa nr. 1, punctul 3 va avea următorul cuprins:

„3. Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cresterea Bovinelor Arad are ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea - Diviziunea 72 cod CAEN.”

2. La anexa nr. 2, punctul 2 va avea următorul cuprins:

„2. Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru cresterea Bovinelor Dancu are ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea - Diviziunea 72 cod CAEN.”

3. La anexa nr. 3, punctul 2 va avea următorul cuprins:

„2. Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cresterea Bovinelor Târgu Mures are ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea - Diviziunea 72 cod CAEN.”

4. La anexa nr. 4, punctul 2 va avea următorul cuprins:

„2. Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cresterea Bubalinelor Sercaia are ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea - Diviziunea 72 cod CAEN.”

5. La anexa nr. 5, punctul 2 va avea următorul cuprins:

„2. Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cresterea Bovinelor Dulbanu are ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea - Diviziunea 72 cod CAEN.”

6. La anexa nr. 6, punctul 2 va avea următorul cuprins:

„2. Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cresterea Ovinelor si Caprinelor Popăuti are ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea - Diviziunea 72 cod CAEN.”

7. La anexa nr. 7, punctul 2 va avea următorul cuprins:

„2. Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cresterea Ovinelor si Caprinelor Caransebes are ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea - Diviziunea 72 cod CAEN.”

8. La anexa nr. 8, punctul 2 va avea următorul cuprins:

„2. Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cresterea Ovinelor si Caprinelor Secuieni are ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea - Diviziunea 72 cod CAEN.”

9. La anexa nr. 9, punctul 2 va avea următorul cuprins:

„2. Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cresterea Ovinelor si Caprinelor Reghin Mures are ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea - Diviziunea 72 cod CAEN.”

Art. VIII. - Anexele nr. 1-15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.460/2006 privind înfiintarea unor statiuni de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul culturii plantelor de câmp prin reorganizarea unor statiuni de cercetare si productie agricolă din domeniul culturii plantelor de câmp, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 915 si 915 bis din 10 noiembrie 2006, se modifică după cum urmează:

1. La anexa nr. 1, punctul 2 va avea următorul cuprins:

„2. Statiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Turda are ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea - Diviziunea 72 cod CAEN.”

2. La anexa nr. 2, punctul 2 va avea următorul cuprins:

„2. Statiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Lovrin are ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea - Diviziunea 72 cod CAEN.”

3. La anexa nr. 3, punctul 2 va avea următorul cuprins:

„2. Statiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Teleorman are ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea - Diviziunea 72 cod CAEN.”

4. La anexa nr. 4, punctul 2 va avea următorul cuprins:

„2. Statiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Secuieni are ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea - Diviziunea 72 cod CAEN.”

5. La anexa nr. 5, punctul 2 va avea următorul cuprins:

„2. Statiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Valu lui Traian are ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea - Diviziunea 72 cod CAEN.”

6. La anexa nr. 6, punctul 3 va avea următorul cuprins:

„3. Statiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Pitesti are ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea - Diviziunea 72 cod CAEN.”

7. La anexa nr. 7, punctul 2 va avea următorul cuprins:

„2. Statiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Simnic are ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea - Diviziunea 72 cod CAEN.”

8. La anexa nr. 8, punctul 2 va avea următorul cuprins:

„2. Statiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Brăila are ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea - Diviziunea 72 cod CAEN.”

9. La anexa nr. 9, punctul 2 va avea următorul cuprins:

„2. Statiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava are ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea - Diviziunea 72 cod CAEN.”

10. La anexa nr. 10, punctul 3 va avea următorul cuprins:

„3. Statiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Livada are ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea - Diviziunea 72 cod CAEN.”

11. La anexa nr. 11, punctul 2 va avea următorul cuprins:

„2. Statiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Oradea are ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea - Diviziunea 72 cod CAEN.”

12. La anexa nr. 12, punctul 2 va avea următorul cuprins:

„2. Statiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Mărculesti are ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea - Diviziunea 72 cod CAEN.”

13. La anexa nr. 13, punctul 2 va avea următorul cuprins:

„2. Statiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Tulcea are ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea - Diviziunea 72 cod CAEN.”

14. La anexa nr. 14, punctul 2 va avea următorul cuprins:

„2. Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof Târgu Secuiesc are ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea - Diviziunea 72 cod CAEN.”

15. La anexa nr. 15, punctul 2 va avea următorul cuprins:

„2. Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajisti Vaslui are ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea - Diviziunea 72 cod CAEN.”

Art. IX. - Anexele nr. 1 si 2 la Hotărârea Guvernului nr. 853/2006 privind înfiintarea unor statiuni de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul legumiculturii prin reorganizarea unor statiuni de cercetare si productie agricolă din domeniul legumiculturii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 599 din 11 iulie 2006, se modifică după cum urmează:

1. La anexa nr. 1, punctul 2 va avea următorul cuprins:

„2. Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultura Isalnita are ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea - Diviziunea 72 cod CAEN.”

2. La anexa nr. 2, punctul 2 va avea următorul cuprins:

„2. Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultura lernut are ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea - Diviziunea 72 cod CAEN.”

Art. X. - Articolul 4 din Hotărârea Guvernului nr. 249/2008 privind înfiintarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajisti Timisoara, prin reorganizarea Statiunii de Cercetare si Productie pentru Cultura Pajistilor Timisoara, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 din 18 martie 2008, se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajisti Timisoara are ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea - Diviziunea 72 cod CAEN.”

Art. XI. - Articolul 3 din Hotărârea Guvernului nr. 620/1998 privind înfiintarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Industrializarea si Marketingul Produselor Horticole „Horting” si a Societătii Comerciale „Berser” - SA, prin reorganizarea Regiei Autonome „Institutul de Cercetare si Dezvoltare pentru Valorificarea Produselor Horticole”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 362 din 24 septembrie 1998, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 3. - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Industrializarea si Marketingul Produselor Horticole «Horting» are ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea - Diviziunea 72 cod CAEN.”

Art. XII. - Articolul 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.411/2007 privind înfiintarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Cresterea Ovinelor si Caprinelor Bilciuresti prin reorganizarea Statiunii de Cercetare si Productie pentru Cresterea Ovinelor Bilciuresti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 812 din 28 noiembrie 2007, se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cresterea Ovinelor si Caprinelor Bilciuresti are ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea - Diviziunea 72 cod CAEN.”

Art. XIII. - Articolul 4 din Hotărârea Guvernului nr. 250/2008 privind înfiintarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultura Bacău prin reorganizarea Statiunii de Cercetare si Productie Legumicolă Bacău, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 205 din 17 martie 2008, se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultura Bacău are ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea - Diviziunea 72 cod CAEN.”

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Dacian Ciolos

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 22 octombrie 2008.

Nr. 1.342.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 131/2008)

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a suprafetelor de teren din domeniul public al statului, aflate în administrarea Agentiei Domeniilor Statului, care trec în administrarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Cresterea Bovinelor Balotesti

 

Locul unde este situat terenul

Caracteristicile tehnice ale terenului

Tarlaua

Parcela

Categoria de folosintă

Suprafata

- ha -

Balotesti

3

11

Arabil

84,5500

 

 

14

Arabil

2,6000

 

 

16

Arabil

4,2900

 

8

25

Arabil

9,7600

 

9

27

Arabil

18,5900

 

10

30

Arabil

18,8700

 

13

39

Arabil

41,5200

 

14

43

Arabil

59,7700

 

18

59

Arabil

28,9100

 

20

62

Arabil

30,0500

 

107

423

Arabil

5,2300

 

108

425

Arabil

6,8100

 

109

428

Arabil

7,0400

 

110

431

Arabil

10,6500

 

111

430

Arabil

2,8400

 

 

433

Arabil

45,1100

 

112

435

Arabil

21,0400

 

113

437

Arabil

31,9600

 

115

440

Arabil

24,5800

 

119

482/4

Arabil

3,3435

 

119

482/5

Arabil

0,9865

 

120

492

Arabil

0,0600

Total arabil

 

 

Arabil

458,56

Balotesti

118

456/1

Păsune

1,3500

Total păsune

 

 

Păsune

1,3500

total:

 

 

AGRICOL

459,91

 

 

Locul unde este situat terenul

Caracteristicile tehnice ale terenului

Tarlaua

Parcela

Categoria de folosintă

Suprafata

- ha -

Balotesti

3

7

Ape, bălti

0,2800

 

 

10

 

0,1900

 

 

12

 

0,4500

 

4

13

 

0,2100

 

5

17

 

0,5300

 

5

17/1

 

1,6100

 

 

10

 

0,7300

 

3

12

 

0,1100

 

 

13

 

1,2100

 

9

28

 

0,2000

 

10

31

 

0,3500

Balotesti

11

35

Ape, bălti

1,0100

 

12

38

 

0,1600

 

13

41

 

0,6200

 

 

40

 

1,1100

 

14

44

 

0,0900

 

 

45/1

 

0,7200

 

14

45

 

0,6500

 

15

48

 

0,2300

 

16

53

 

0,5500

 

17

55

 

0,0300

 

 

56

 

0,0500

 

 

57

 

0,7700

 

18

58

 

0,6900

 

 

60/2

 

0,6600

 

20

63

 

0,1100

 

 

66

 

1,6000

 

21

68

 

0,7300

 

 

67/1

 

0,0600

 

22

71

 

0,1900

 

 

72

 

0,7500

 

23

74

 

0,1100

 

62

295

 

0,4900

 

83

297

 

0,4600

 

24

422

 

0,4600

 

108

427

 

0,4900

 

113

439

 

1,0000

 

115

442

 

0,3800

 

119

485

 

0,1100

 

132

552/1

 

0,5100

 

137

666

 

0,9500

 

138

668

 

0,2500

 

139

670

 

0,3400

 

140

661

 

0,9300

 

140

672

 

0,4700

Total

 

 

Ape, bălti

23,6000

 

 

Locul unde este situat terenul

Caracteristicile tehnice ale terenului

Tarlaua

Parcela

Categoria de folosintă

Suprafata

- ha -

Corbeanca

3

11/1

Drumuri

0,4800

Corbeanca

 

11/2

 

0,1600

Balotesti

3

15

 

0,1400

 

3

17

 

0,2100

 

 

21

 

0,3600

Snagov

262

1.022

 

0,1600

Balotesti

9

29

 

0,2000

 

11

33

 

0,1100

 

 

34

 

0,7700

 

12

37

 

0,1500

 

13

15

 

0,1400

 

14

46

 

0,1400

 

15

49

Drumuri

0,3400

 

 

50

 

0,1200

 

16

52

 

0,2500

 

20

65

 

0,6800

 

21

68

 

0,2100

 

 

69

 

0,1500

 

22

72/1

 

0,1500

 

23

75

 

0,1400

 

49

145

 

0,1600

 

 

151

 

0,2800

 

96

155

 

0,4600

 

96

322

 

0,1100

Balotesti

107

424

Drumuri

0,2300

 

109

429

 

0,4100

 

111

434

 

0,3300

 

112

436

 

0,3300

 

125

547

 

0,1500

 

132

552

 

0,5100

 

133

554

 

0,3500

 

134

556

 

0,5500

 

140

505

 

0,2000

 

140

96

 

0,1100

Total

 

 

Drumuri

9,2400

Balotesti

 

118

Curti, constructii

18,9200

 

 

110

Curti, constructii

13,7200

 

 

108

Curti, constructii

2,5700

 

 

112

Curti, constructii

2,7100

 

 

107

Curti, constructii

0,0400

 

 

107

Curti, constructii

6,4700

 

 

103

Curti, constructii

3,5900

 

 

96

Curti, constructii

8,0700

Total

 

 

Curti, constructii

56,0900

TOTAL:

 

 

NEAGRICOL

88,93

TOTAL GENERAL:

 

 

 

548,84*)

 

*) Suprafată partial înregistrată la Ministerul Economiei si Finantelor cu nr. MEF 115.970.

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 131/2008)

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a suprafetelor de teren din domeniul privat al statului care rămân la dispozitia comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor din comuna Balotesti, judetul Ilfov, în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 997/2002 pentru modificarea pozitiei nr. 69 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 517/1999 privind delimitarea suprafetelor de teren strict necesare pentru cercetarea si producerea de seminte si material săditor din categorii biologice superioare si de animale de rasă si trecerea terenurilor destinate productiei, aflate în administrarea institutelor si statiunilor de cercetare si productie agricolă, în domeniul privat al statului

 

 

Locul unde este situat terenul

Caracteristicile tehnice ale terenului

Tarlaua

Parcela

Categoria de folosintă

Suprafata

- ha -

Balotesti

11

32

Arabil

33,7000

 

17

54

 

27,9800

 

21

67

 

31,0000

 

96

322

 

103,4400

 

123,124

502,504

 

96,1537

 

132

548

 

21,6800

 

133

553

 

51,6900

 

134

555

 

54,5800

 

137

665

 

133,7300

 

138

667

 

38,5200

 

139

669

 

32,3400

 

140

671

 

35,7500

Total

 

 

Arabil

660,5637

TOTAL:

 

 

AGRICOL

660,5637

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 131/2008)

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a suprafetelor de teren din domeniul privat al statului, aflate în administrarea Agentiei Domeniilor Statului, care trec în domeniul public al statului si în administrarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Cresterea Bovinelor Balotesti

 

 

Locul unde este situat terenul

Caracteristicile tehnice ale terenului

Tarlaua

Parcela

Categoria de folosintă

Suprafata

- ha -

Balotesti

96

323

Neproductiv

5,1900

TOTAL:

 

 

Neproductiv

5,1900

 

ANEXA Nr. 4

(Anexa nr. 51 la Hotărârea Guvernului nr. 131/2008)

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a suprafetelor de teren din domeniul public al statului care se scot din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului, de la nr. MEF 115.970, în vederea reconstituirii dreptului de proprietate pentru persoanele îndreptătite

 

 

Locul unde este situat terenul

Caracteristicile tehnice ale terenului

Tarlaua

Parcela

Categoria de folosintă

Suprafata

- ha -

Balotesti

119

482

Arabil

7,56

Balotesti

120

492

Arabil

17,00

TOTAL:

 

 

 

24,56*)

 

*) Suprafată partial înregistrată la Ministerul Economiei si Finantelor cu nr. MEF 115.970.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Sediul Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C. si al Inspectoratului Teritorial în Constructii Bucuresti Ilfov”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 42 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Sediul Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C. si al Inspectoratului Teritorial în Constructii Bucuresti Ilfov”, prevăzuti în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii prevăzut la art. 1 se realizează din surse proprii, prin bugetul Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, conform programului de investitii publice aprobate potrivit legii.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

p. Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

Horváth Anna,

secretar de stat

Inspectorul general de stat al Inspectoratului de Stat în

Constructii,

Dorina Nicolina Isopescu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 22 octombrie 2008.

Nr. 1.345.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.