MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 724         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 27 octombrie 2008

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

190. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 10/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni

 

971. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 10/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni

 

192. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 45/2008 privind unele măsuri pentru întărirea capacitătii administrative a României în vederea îndeplinirii obligatiilor ce îi revin în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene

 

973. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 45/2008 privind unele măsuri pentru întărirea capacitătii administrative a României în vederea îndeplinirii obligatiilor ce îi revin în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene

 

194. - Lege privind înfiintarea Institutului Teologic Penticostal din municipiul Bucuresti

 

975. - Decret pentru promulgarea Legii privind înfiintarea Institutului Teologic Penticostal din municipiul Bucuresti

 

195. - Lege privind înfiintarea Universitătii „Avram lancu" din municipiul Cluj-Napoca

 

976. - Decret pentru promulgarea Legii privind înfiintarea Universitătii „Avram lancu" din municipiul Cluj-Napoca

 

217. - Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi

 

1.001. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 10/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 10 din 13 februarie 2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 131 din 20 februarie 2008.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

EUGEN NICOLICEA

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 21 octombrie 2008.

Nr. 190.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 10/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 10/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 20 octombrie 2008.

Nr. 971.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 45/2008 privind unele măsuri pentru întărirea capacitătii administrative a României în vederea îndeplinirii obligatiilor ce îi revin în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 45 din 16 aprilie 2008 privind unele măsuri pentru întărirea capacitătii administrative a României în vederea îndeplinirii obligatiilor ce îi revin în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 322 din 23 aprilie 2008.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

EUGEN NICOLICEA

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 21 octombrie 2008.

Nr. 192.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 45/2008 privind unele măsuri pentru întărirea capacitătii administrative a României în vederea îndeplinirii obligatiilor ce îi revin în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 45/2008 privind unele măsuri pentru întărirea capacitătii administrative a României în vederea îndeplinirii obligatiilor ce îi revin în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 20 octombrie 2008.

Nr. 973.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind înfiintarea Institutului Teologic Penticostal din municipiul Bucuresti

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Se înfiintează Institutul Teologic Penticostal din municipiul Bucuresti, ca institutie de învătământ superior, persoană juridică de drept privat si de utilitate publică, parte a sistemului national de învătământ, cu sediul în municipiul Bucuresti, Bd. Uverturii nr. 210-220, sectorul 6.

Art. 2. - Institutul Teologic Penticostal din municipiul Bucuresti se înfiintează cu următoarea facultate si specializare acreditate: Facultatea de Teologie Penticostală, cu specializarea Teologie penticostală pastorală, cu predarea în limba română.

Art. 3. - În structura Institutului Teologic Penticostal din municipiul Bucuresti intră si facultătile si specializările, altele decât cele prevăzute la art. 2, acreditate sau autorizate să functioneze provizoriu prin hotărâre a Guvernului, în conditiile prevăzute de lege.

Art. 4. - Personalul didactic si nedidactic din institutia care a fost autorizată să functioneze provizoriu se preia, în conditiile legii, la institutia nou-înfiintată, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 5. - (1) Institutul Teologic Penticostal din municipiul Bucuresti dispune de patrimoniu propriu, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta lege. Patrimoniul institutului constă din patrimoniul initial al fondatorilor, la care se adaugă patrimoniul dobândit ulterior. Acesta este compus din bunuri mobile si imobile si din creante.

(2) Patrimoniul prevăzut în anexă este proprietatea privată a Institutului Teologic Penticostal din municipiul Bucuresti, de care dispune în mod liber. În cazul înstrăinării unor bunuri din patrimoniul institutului, contravaloarea lor revine institutului.

(3) În caz de desfiintare, dizolvare sau lichidare, patrimoniul Institutului Teologic Penticostal din municipiul Bucuresti, înfiintat prin lege, revine fondatorilor.

Art. 6. - Cheltuielile privind functionarea institutului se asigură din veniturile proprii dobândite în conditiile legii, precum si din alte surse legale.

Art. 7. - Pentru a se asigura respectarea standardelor legale de calitate specifice învătământului superior, Institutul Teologic Penticostal din municipiul Bucuresti este special monitorizat pe o perioadă de 3 ani, conform metodologiei elaborate de Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului, care se aprobă prin ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

EUGEN NICOLICEA

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 21 octombrie 2008.

Nr. 194.

 

ANEXA

 

PATRIMONIUL

Institutului Teologic Penticostal din municipiul Bucuresti

 

Denumirea

Adresa

Valoarea

- lei -

Titlul în baza căruia este detinut

I. Bunuri imobile, din care:

Bucuresti, Bd. Uverturii nr. 210-220, sectorul 6

20.689.717

 

A. Clădiri

Bucuresti, Bd. Uverturii nr. 210-220, sectorul 6

11.773.554

Proces-verbal de receptie la terminarea lucrărilor nr. 1 din 9 februarie 2000

B. Terenuri

Bucuresti, Bd. Uverturii nr. 210-220, sectorul 6

8.872.500

Contracte de vânzare-cumpărare

C. Altele

Bucuresti, Bd. Uverturii nr. 210-220, sectorul 6

43.663

Facturi fiscale

II. Bunuri mobile, din care:

 

155.213,04

 

A. Tehnică de calcul (calculatoare PC, retele, imprimante, programe)

Bucuresti, Bd. Uverturii nr. 210-220, sectorul 6

29.298,23

Facturi de achizitie Acte de donatie

B. Birotică

Bucuresti, Bd. Uverturii nr. 210-220, sectorul 6

10.431,81

Facturi de achizitie

 

C. Mijloace de transport

Bucuresti, Bd. Uverturii nr. 210-220, sectorul 6

16.572,00

Contracte de vânzare-cumpărare

 

D. Mobilier

Bucuresti, Bd. Uverturii nr. 210-220, sectorul 6

32.285,00

Facturi de achizitie Acte de donatie

 

E. Disponibilităti (cărti bibliotecă)

Bucuresti, Bd. Uverturii nr. 210-220, sectorul 6

34.550,00

Facturi de achizitie Acte de donatie

 

F. Inventar gospodăresc

Bucuresti, Bd. Uverturii nr. 210-220, sectorul 6

32.076,00

Conform inventarului

 

III. Imobilizări financiare

 

-

-

 

A. Depozite bancare

-

-

-

 

B. Fonduri speciale

-

-

-

 

IV. Active circulante, din care:

 

52.257,45

 

 

A. Titluri de plasament

-

-

-

 

B. Disponibilităti

-

49.057,45

Extrase de cont

 

C. Stocuri

-

3.200,00

Conform inventarului

 

D. Creante

-

-

-

 

E. Alte valori

-

-

-

 

 

NOTĂ:

Prezenta anexă are la bază Protocolul de predare-preluare a patrimoniului dintre Cultul Crestin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România si Institutul Teologic Penticostal din municipiul Bucuresti.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind înfiintarea Institutului Teologic Penticostal din municipiul Bucuresti

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind înfiintarea Institutului Teologic Penticostal din municipiul Bucuresti si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 20 octombrie 2008.

Nr. 975.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind înfiintarea Universitătii „Avram Iancu" din municipiul Cluj-Napoca

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Se înfiintează Universitatea „Avram lancu" din municipiul Cluj-Napoca, ca institutie de învătământ superior, persoană juridică de drept privat si de utilitate publică, parte a sistemului national de învătământ, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. Ilie Măcelaru nr. 1, judetul Cluj.

Art. 2. - Universitatea „Avram lancu" din municipiul Cluj-Napoca se înfiintează cu următoarele facultăti si specializări acreditate: Facultatea de Asistentă Socială si Antropologie, cu specializările Asistentă socială si Antropologie, ambele cu predare în limba română, si Facultatea de Educatie Fizică si Sport, cu specializarea Educatie fizică si sportivă, cu predare în limba română.

Art. 3. - În structura Universitătii „Avram lancu" din municipiul Cluj-Napoca intră si facultătile si specializările, altele decât cele prevăzute la art. 2, acreditate sau autorizate să functioneze provizoriu prin hotărâre a Guvernului, în conditiile prevăzute de lege.

Art. 4. - Personalul didactic si nedidactic din institutia care a fost autorizată să functioneze provizoriu se preia prin transfer în interesul serviciului la institutia nou-înfiintată, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 5. - (1) Universitatea „Avram lancu" din municipiul Cluj-Napoca dispune de patrimoniu propriu, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta lege. Patrimoniul universitătii constă din patrimoniul initial al fondatorilor, la care se adaugă patrimoniul dobândit ulterior. Acesta este compus din bunuri mobile si imobile si din creante.

(2) Patrimoniul prevăzut în anexă este proprietatea privată a Universitătii „Avram lancu" din municipiul Cluj-Napoca, de care dispune în mod liber. În cazul înstrăinării unor bunuri din patrimoniul universitătii, contravaloarea lor revine universitătii.

(3) În caz de desfiintare, dizolvare sau lichidare, patrimoniul Universitătii „Avram lancu" din municipiul Cluj-Napoca, înfiintată prin lege, revine fondatorilor.

Art. 6. - Cheltuielile privind functionarea universitătii se asigură din veniturile proprii dobândite în conditiile legii, precum si din alte surse legale.

Art. 7. - Pentru a se asigura respectarea standardelor legale de calitate specifice învătământului superior, Universitatea „Avram lancu" din municipiul Cluj-Napoca este special monitorizată pe o perioadă de 3 ani, conform metodologiei elaborate de Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului, care se aprobă prin ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

 

            Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

EUGEN NICOLICEA

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 21 octombrie 2008.

Nr. 195.

 

ANEXA

 

PATRIMONIUL

Universitătii „Avram Iancu" din municipiul Cluj-Napoca

 

Denumirea

Adresa

Valoarea

- lei -

Titlul în baza căruia este detinut

I. Bunuri imobile, din care:

 

331.660

 

A. Clădiri din care:

 

331.660

 

a) Sediu rectorat

Cluj-Napoca, str. Ilie Măcelaru nr. 1, ap. 1

174.612

Contract de vânzare-cumpărare autentificat de notar de stat din Cluj-Napoca sub nr. 22193/1995 CF 10492 Cluj-Napoca

b) Sediu administrativ

Cluj-Napoca, str. Ilie Măcelaru nr. 5

157.048

Contract de vânzare-cumpărare autentificat de notar de stat din Cluj-Napoca sub nr. 24018/1994 CF 38149 Cluj-Napoca

B. Terenuri

 

-

 

C. Altele

 

-

 

II. Bunuri mobile, din care:

 

277.284,41

 

A. Tehnică de calcul (calculatoare PC, retele, imprimante, programe)

Cluj-Napoca, str. Ilie Măcelaru nr. 1, ap. 1,

si Cluj-Napoca, str. Ilie Măcelaru nr. 5

110.443,5

Facturi de achizitie

Conform protocolului de predare-primire

B. Birotica

 

-

 

C. Mijloace de transport

 

-

 

D. Mobilier

Cluj-Napoca, str. Ilie Măcelaru nr. 1, ap. 1,

si Cluj-Napoca, str. Ilie Măcelaru nr. 5

63.198,2

Facturi de achizitie conform protocolului de predare-primire

E. Disponibilităti (fond bibliotecă)

Cluj-Napoca, str. Ilie Măcelaru nr. 1, ap. 1

48.356,41

Facturi de achizitie conform protocolului de predare-primire

F. Inventar gospodăresc

Cluj-Napoca, str. Ilie Măcelaru nr. 1, ap. 1,

si Cluj-Napoca, str. Ilie Măcelaru nr. 5

55.286,3

Facturi de achizitie conform protocolului de predare-primire

III. Imobilizări financiare

 

-

 

A. Depozite bancare

 

-

 

B. Fonduri speciale

 

-

 

IV. Active circulante, din care:

 

-

 

A. Titluri de plasament

 

-

 

B. Disponibilităti

 

-

 

C. Stocuri

 

-

 

D. Creante

 

-

 

E. Alte valori

 

-

 

 

NOTĂ:

Prezenta anexă are la bază Protocolul de predare-preluare a patrimoniului dintre Asociatia academică „Avram lancu" din Cluj-Napoca si Universitatea „Avram lancu" din Cluj-Napoca, care se înfiintează prin lege.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind înfiintarea Universitătii „Avram Iancu" din municipiul Cluj-Napoca

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind înfiintarea Universitătii „Avram lancu" din municipiul Cluj-Napoca si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 20 octombrie 2008.

Nr. 976.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea si completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 din 16 martie 2000, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) Curtea de Conturi exercită controlul asupra modului de formare, de administrare si de întrebuintare a resurselor financiare ale statului si ale sectorului public.

(2) Functia de control a Curtii de Conturi se realizează prin proceduri de audit public extern prevăzute în standardele proprii de audit, elaborate în conformitate cu standardele de audit internationale general acceptate.

(3) Curtea de Conturi îsi desfăsoară activitatea în mod autonom, în conformitate cu dispozitiile prevăzute în Constitutie si în prezenta lege, si reprezintă România în calitatea sa de institutie supremă de audit în organizatiile internationale ale acestor institutii.

(4) Litigiile rezultate din activitatea Curtii de Conturi se solutionează de instantele judecătoresti specializate.

(5) În unitătile administrativ-teritoriale, functiile Curtii de Conturi se exercită prin camerele de conturi judetene si a municipiului Bucuresti, structuri fără personalitate juridică.

(6) Sediul Curtii de Conturi este în municipiul Bucuresti, iar sediile camerelor de conturi sunt în orasele resedintă de judet si în municipiul Bucuresti."

2. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul V, cu următorul cuprins:

„Art. 11. - În întelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) control - activitatea prin care se verifică si se urmăreste modul de respectare a legii privind constituirea, administrarea si utilizarea fondurilor publice;

b) audit public extern - activitatea de audit desfăsurată de Curtea de Conturi, care cuprinde, în principal, auditul financiar si auditul performantei;

c) audit financiar- activitatea prin care se urmăreste dacă situatiile financiare sunt complete, reale si conforme cu legile si reglementările în vigoare, furnizându-se în acest sens o opinie;

d) audit al performantei - evaluarea independentă a modului în care o entitate, un program, o activitate sau o operatiune functionează din punctele de vedere ale eficientei, economicitătii si eficacitătii;

e) auditor public extern - persoana angajată în cadrul Curtii de Conturi, care desfăsoară activităti specifice de audit extern în sectorul public;

f) eficacitate - gradul de îndeplinire a obiectivelor programate pentru fiecare dintre activităti si raportul dintre efectul proiectat si rezultatul efectiv al activitătii respective;

g) eficientă - maximizarea rezultatelor unei activităti în relatie cu resursele utilizate;

h) economicitate - minimizarea costului resurselor alocate pentru atingerea rezultatelor estimate ale unei activităti, cu mentinerea calitătii corespunzătoare a acestor rezultate;

i) standarde de audit - setul de concepte, principii directoare, proceduri si metode pe baza cărora auditorul public determină ansamblul etapelor si procedurilor de verificare, care să permită atingerea obiectivului fixat;

j) entitate auditată - autoritatea publică, compania/ societatea natională, regia autonomă, societatea comercială la care statul sau o unitate administrativ-teritorială detine, singur sau împreună, integral sau mai mult de jumătate din capitalul social;

k) opinie de audit - concluzia auditorului, care se exprimă în scris, asupra situatiilor financiare si/sau a programului sau activitătii auditate, în legătură cu realitatea, fidelitatea si conformitatea acestora cu reglementările aplicabile domeniului;

l) fonduri publice - sumele alocate din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetul Trezoreriei Statului, bugetele institutiilor publice autonome, bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din bugetul de stat, după caz, bugetele institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, bugetul fondurilor provenite din credite externe contractate sau garantate de stat si ale căror rambursare, dobânzi si alte costuri se asigură din fonduri publice, bugetul fondurilor externe nerambursabile, credite externe contractate sau garantate de autoritătile administratiei publice locale, împrumuturi interne contractate de autoritătile administratiei publice locale, precum si din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din bugetele locale;

m) autoritate publică - denumire generică ce include Parlamentul, Administratia Prezidentială, Guvernul, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice, alte autorităti publice, autoritătile administrative autonome, autorităti ale administratiei publice locale si institutiile din subordinea acestora, indiferent de modul lor de finantare;

n) legalitate - caracteristica unei operatiuni de a respecta toate prevederile legale care îi sunt aplicabile, în vigoare la data efectuării acesteia;

o) ordonator de credite - persoana împuternicită prin lege sau prin delegare, potrivit legii, să dispună si să aprobe actiuni cu efect financiar pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public, indiferent de natura acestora;

p) patrimoniu public - totalitatea drepturilor si obligatiilor statului, ale unitătilor administrativ-teritoriale sau ale entitătilor publice ale acestora, dobândite sau asumate cu orice titlu. Drepturile si obligatiile statului si ale unitătilor administrativ-teritoriale se referă exclusiv la bunurile din sectorul public;

q) regularitate - caracteristica unei operatiuni de a respecta sub toate aspectele ansamblul principiilor si regulilor procedurale si metodologice care sunt aplicabile categoriei de operatiuni din care face parte;

r) Organizatia Internatională a Institutiilor Supreme de Audit - INTOSAI cuprinde institutiile supreme de audit din statele membre ale Organizatiei Natiunilor Unite, care emite standarde de audit, metodologii si asigură instruirea în domeniul auditului public."

3. La articolul 2, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) Curtea de Conturi decide în mod autonom asupra programului său de activitate."

4. Articolul 3 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - (1) Curtea de Conturi prezintă anual Parlamentului un raport asupra conturilor de gestiune ale bugetului general consolidat din exercitiul bugetar expirat, cuprinzând si neregulile constatate.

(2) La cererea Camerei Deputatilor sau a Senatului, Curtea de Conturi controlează modul de gestionare a resurselor publice si raportează cele constatate.

(3) Ori de câte ori consideră necesar, Curtea de Conturi înaintează Parlamentului si, prin camerele de conturi judetene si a municipiului Bucuresti, consiliilor locale, judetene si al municipiului Bucuresti rapoarte în domeniile în care este competentă.

(4) Raportul anual al Curtii de Conturi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a lll-a."

5. Articolul 4 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) Curtea de Conturi are acces neîngrădit la acte, documente, informatii, necesare exercitării atributiilor sale.

(2) Entitătile auditate de Curtea de Conturi sunt obligate să îi transmită actele, documentele, informatiile solicitate, la termenele si în structura stabilite de Curtea de Conturi, si să îi asigure accesul în sediile acestora.

(3) La solicitarea auditorilor publici, persoanele fizice sau juridice detinătoare de acte sau documente sunt obligate să le pună la dispozitia acestora.

(4) Entitătile auditate sunt obligate să sprijine activitatea auditorilor publici, în cazul efectuării misiunilor de audit la sediile acestora, prin asigurarea unor spatii de lucru adecvate si a accesului logistic corespunzător.

(5) Entitătile auditate poartă întreaga răspundere pentru actiunile lor si nu pot fi absolvite de această răspundere prin invocarea rapoartelor Curtii de Conturi.

(6) Autoritătile publice cu atributii de control financiar, control fiscal, precum si de control sau de supraveghere prudentială în alte domenii au obligatia să efectueze cu prioritate verificări specifice, la solicitarea Curtii de Conturi.

(7) Dacă, în exercitarea functiilor sale, Curtea de Conturi ia cunostintă de informatii care constituie secrete de stat, de serviciu, comerciale sau individuale, aceasta este obligată să respecte caracterul acestora si să le facă cunoscute numai autoritătilor îndreptătite."

6. Articolul 5 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - Curtea de Conturi îsi întocmeste si aprobă bugetul propriu, pe care îl transmite Guvernului, în vederea includerii acestuia în proiectul bugetului de stat supus aprobării Parlamentului."

7. Articolul 6 se abrogă.

8. Articolul 8 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - (1) Plenul Curtii de Conturi se compune din 18 membri, numiti, în conditiile prezentei legi, de Parlament, care sunt consilieri de conturi.

(2) În structura Curtii de Conturi se cuprind departamente, camerele de conturi judetene si a municipiului Bucuresti si un secretariat general."

9. Articolul 9 se abrogă.

10. Articolul 10 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - (1) Conducerea Curtii de Conturi se exercită de plenul Curtii de Conturi. Conducerea executivă a Curtii de Conturi se exercită de către presedinte, ajutat de 2 vicepresedinti, care sunt consilieri de conturi.

(2) La sedintele plenului Curtii de Conturi pot participa secretarul general, precum si, în calitate de invitati, specialisti cu înaltă pregătire în diferite domenii de activitate ce intră în competenta Curtii.

(3) Presedintele Curtii de Conturi conduce sedintele plenului, în lipsa presedintelui, un vicepresedinte va prezida sedintele.

(4) Presedintele Curtii de Conturi si ceilalti membri ai acesteia sunt independenti în exercitarea atributiilor si în luarea deciziilor si respectă principiile conducerii colective, publicitătii si transparentei."

11. Articolul 11 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 11. - (1) Departamentele sunt conduse de câte un consilier de conturi, care îndeplineste si functia de sef de departament, numit de plenul Curtii.

(2) În cadrul departamentelor pot fi organizate directii, servicii, birouri si compartimente de specialitate.

(3) Camerele de conturi judetene si a municipiului Bucuresti sunt conduse de către un director si un director adjunct. În structura camerelor de conturi judetene pot functiona servicii si birouri.

(4) Structura organizatorică a Curtii de Conturi, statul de functii, numărul de posturi de conducere si de executie, domeniile de activitate si atributiile departamentelor, ale secretariatului general, precum si ale celorlalte structuri se stabilesc de plenul Curtii de Conturi.

(5) Personalul de control financiar încadrat la Curtea de Conturi dobândeste calitatea de auditor public extern. Pe această functie pot fi încadrate persoane cu studii superioare economice, juridice si de altă specialitate, necesare desfăsurării activitătii Curtii de Conturi."

12. Articolul 12 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - (1) Coordonarea activitătilor desfăsurate în cadrul departamentelor si al camerelor de conturi judetene si a municipiului Bucuresti se realizează de către consilierii de conturi si directorii camerelor de conturi, în conditiile normelor si procedurilor stabilite de plenul Curtii de Conturi.

(2) Organizarea si desfăsurarea activitătilor specifice Curtii de Conturi, precum si valorificarea actelor rezultate din aceste activităti se efectuează potrivit regulamentului aprobat de plenul Curtii de Conturi, în temeiul prezentei legi.

(3) Regulamentul se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I."

13. Articolul 13 se abrogă.

14. Articolul 14 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 14. - În vederea îndeplinirii unor obligatii în domeniul auditului extern, ce revin României în calitate de stat membru al Uniunii Europene, este organizată si functionează Autoritatea de audit pentru fondurile nerambursabile de preaderare acordate României de Uniunea Europeană prin programele PHARE, ISPA si SAPARD, pentru fondurile structurale si de coeziune, pentru Fondul European de Garantare în Agricultură, pentru Fondul European pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală, pentru Fondul European pentru Pescuit, precum si pentru fondurile ce vor fi acordate în perioada postaderare, denumită în continuare Autoritatea de Audit, care are atributii si proceduri de lucru proprii."

15. Articolul 141 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Al. 141. - (1) Autoritatea de Audit este un organism independent din punct de vedere operational fată de Curtea de Conturi si fată de celelalte autorităti responsabile cu gestionarea si implementarea fondurilor comunitare nerambursabile, cu sediul în municipiul Bucuresti. În teritoriu, Autoritatea de Audit are structuri regionale organizate în judetele în care îsi desfăsoară activitatea agentii, autorităti de management si/sau organismele intermediare care gestionează fondurile comunitare.

(2) Autoritatea de Audit este singura autoritate natională competentă să efectueze audit public extern, în conformitate cu legislatia comunitară si natională, asupra fondurilor prevăzute la art. 14.

(3) Autoritatea de Audit poate efectua audit public extern si asupra altor categorii de fonduri decât cele prevăzute la art. 14, urmând ca reglementările care vizează fondurile respective să prevadă si asigurarea resurselor necesare acestei activităti."

16. Articolul 142 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 142. - (1) În conformitate cu prevederile legislatiei comunitare si nationale, cu standardele de audit acceptate pe plan international, Autoritatea de Audit efectuează audit de sistem si audit al operatiunilor.

(2) Principalele atributii ale Autoritătii de Audit sunt următoarele:

a) evaluarea conformitătii sistemelor de management si control pentru programele operationale cofinantate prin instrumentele structurale si prin Fondul European pentru Pescuit cu prevederile legale comunitare;

b) verificarea, pe bază de esantion reprezentativ, a cheltuielilor declarate de autoritătile responsabile cu gestionarea si implementarea fondurilor prevăzute la art. 14;

c) raportarea anuală privind compatibilitatea sistemelor de management si control ale autoritătilor responsabile cu gestionarea si implementarea fondurilor prevăzute la art. 14, referitor la capacitatea acestora de a asigura conformitatea operatiunilor cu reglementările comunitare;

d) verificarea existentei si corectitudinii elementului de cofinantare national;

e) eliberarea certificatelor de audit privind conturile anuale ale agentiilor de plăti, precum si pentru contul Euro SAPARD, în ceea ce priveste integralitatea, acuratetea si veridicitatea acestor conturi;

f) emiterea opiniei asupra declaratiei de asigurare, emise de agentiile de plăti pentru agricultură si dezvoltare rurală;

g) emiterea declaratiilor de închidere, însotite de rapoarte de audit, pentru fiecare program sau măsură finantată din fondurile prevăzute la art. 14, după caz;

h) urmărirea respectării criteriilor de acreditare a autoritătilor responsabile cu gestionarea si implementarea fondurilor comunitare nerambursabile, destinate agriculturii si dezvoltării rurale, pe toată perioada de implementare tehnică si financiară a acestora;

i) urmărirea modului de implementare de entitătile auditate a recomandărilor formulate ca urmare a actiunilor de audit efectuate de Autoritatea de Audit.

(3) Pentru fondurile comunitare nerambursabile, destinate sustinerii agriculturii si dezvoltării rurale, Autoritatea de Audit îndeplineste rolul de organism de certificare.

(4) Pentru realizarea atributiilor ce îi revin, Autoritatea de Audit poate încheia acorduri cu structurile responsabile pentru managementul fondurilor prevăzute la art. 14.

(5) Autoritatea de Audit raportează Comisiei Europene asupra modului de utilizare a fondurilor comunitare nerambursabile prevăzute la art. 14, iar principalele constatări si recomandări rezultate în urma auditurilor efectuate sunt incluse în raportul public anual al Curtii de Conturi.

(6) Autoritatea de Audit are acces neîngrădit la acte, documente si informatii necesare exercitării atributiilor sale, oricare ar fi persoanele juridice sau fizice detinătoare.

(7) Autoritatea de Audit poate încheia contracte cu societăti specializate sau cu experti autorizati pentru realizarea unor activităti, în vederea îndeplinirii atributiilor sale."

17. Articolul 143 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 143. - (1) Autoritatea de Audit este condusă de un presedinte si 2 vicepresedinti numiti de Parlament dintre consilierii de conturi, pentru perioada mandatului de consilier de conturi pentru care acestia au fost numiti. Mandatul nu poate fi reînnoit.

(2) Pentru organizarea si functionarea structurilor centrale si regionale pe care le coordonează, presedintele Autoritătii de Audit emite decizii si instructiuni.

(3) Atributiile presedintelui Autoritătii de Audit sunt, în principal, următoarele:

a) aprobă rapoartele de audit si semnează opiniile de audit privind evaluarea conformitătii sistemelor de management si control cu prevederile legale comunitare, pentru programele operationale cofinantate prin instrumentele structurale si prin Fondul European pentru Pescuit;

b) aprobă rapoartele de audit si semnează opiniile de audit de operatiuni, ca urmare a verificării cheltuielilor declarate de autoritătile responsabile cu gestionarea si implementarea fondurilor prevăzute la art. 14;

c) aprobă rapoartele anuale privind compatibilitatea sistemelor de management si control ale autoritătilor responsabile cu gestionarea si implementarea fondurilor prevăzute la art. 14, referitor la capacitatea acestora de a asigura conformitatea operatiunilor cu reglementările comunitare;

d) aprobă rapoartele de verificare a existentei si corectitudinii elementului de cofinantare natională;

e) semnează certificatele de audit privind conturile anuale ale agentiilor de plăti, precum si pentru contul Euro SAPARD, în ceea ce priveste integralitatea, acuratetea si veridicitatea acestor conturi;

f) semnează opiniile asupra declaratiilor de asigurare, emise de agentiile de plăti pentru agricultură si dezvoltare rurală;

g) semnează declaratiile de închidere si aprobă rapoartele de audit pentru fiecare program sau măsură finantată din fondurile prevăzute la art. 14, după caz;

h) reprezintă Autoritatea de Audit si asigură relatiile acesteia cu institutiile si autoritătile publice nationale si comunitare, precum si cu organismele nationale si internationale de profil;

i) aprobă deplasarea personalului Autoritătii de Audit pentru îndeplinirea atributiilor acesteia, inclusiv participarea la diverse reuniuni si grupuri ale auditorilor din tară sau străinătate, specifice domeniului gestionării si controlului fondurilor prevăzute la art. 14;

j) aprobă regulile de procedură ale Autoritătii de Audit privind activitatea specifică a acesteia în ceea ce priveste auditul fondurilor prevăzute la art. 14;

k) aprobă manualele si strategiile de audit necesare îndeplinirii cerintelor specifice Autoritătii de Audit, prevăzute în regulamentele comunitare;

l) aprobă si transmite, după caz, serviciilor Comisiei Europene programele anuale de activitate a Autoritătii de Audit;

m) avizează regulamentul propriu de organizare si functionare a Autoritătii de Audit, pe care îl supune aprobării plenului Curtii de Conturi;

n) avizează structura organizatorică si statul de functii ale Autoritătii de Audit, numirea directorilor, a directorilor adjuncti, a sefilor de serviciu si le prezintă plenului Curtii de Conturi, în vederea aprobării;

o) aprobă criteriile de promovare a personalului Autoritătii de Audit si stabileste atributiile acestuia, specifice auditului fondurilor europene, prin fisa postului;

p) aprobă criteriile specifice pentru ocuparea posturilor necesare exercitării auditului fondurilor europene si scoaterea la concurs a posturilor vacante ale Autoritătii de Audit;

q) informează, semestrial si ori de câte ori consideră necesar, plenul Curtii de Conturi asupra principalelor constatări rezultate din actiunile de audit desfăsurate si asupra măsurilor luate în concordantă cu reglementările comunitare;

r) prezintă plenului Curtii de Conturi sinteza constatărilor si a rezultatelor activitătii de audit asupra fondurilor europene, în vederea includerii în raportul public anual ce se înaintează Parlamentului;

s) îndeplineste alte atributii, stabilite în conditiile legii.

(4) Exercitarea unora dintre atributiile prevăzute la alin. (3) poate fi delegată vicepresedintilor Autoritătii de Audit.

(5) Fondurile necesare îndeplinirii atributiilor Autoritătii de Audit se asigură de la bugetul de stat si sunt reflectate distinct în bugetul Curtii de Conturi."

18. Articolul 144 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 144. - (1) Structura organizatorică, numărul de personal si statul de functii ale Autoritătii de Audit se aprobă de plenul Curtii de Conturi, la propunerea presedintelui Autoritătii de Audit. Coordonarea si atributiile structurilor centrale si regionale din aparatul propriu al Autoritătii de Audit si ale personalului de la nivel central si regional se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii de Audit, care este parte integrantă a regulamentului de organizare si functionare a Curtii de Conturi.

(2) În scopul realizării atributiilor sale, Autoritatea de Audit poate angaja si personal de altă specialitate decât cea economică."

19. Articolul 147 se modifică si va avea următorul cuprins: „Art. 147. - Pentru desfăsurarea activitătii Autoritătii de Audit, Guvernul si Curtea de Conturi au obligatia să asigure conditiile necesare angajării si pregătirii profesionale a personalului, spatiile de lucru, dotările si logistica aferente."

20. Titlul capitolului III se modifică si va avea următorul cuprins:

„CAPITOLUL III

Competenta si atributiile Curtii de Conturi"

21. Articolul 16 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 16. - (1) Curtea de Conturi exercită functia de control asupra modului de formare, de administrare si de întrebuintare a resurselor financiare ale statului si ale sectorului public, furnizând Parlamentului si, respectiv, unitătilor administrativ-teritoriale rapoarte privind utilizarea si administrarea acestora, în conformitate cu principiile legalitătii, regularitătii, economicitătii, eficientei si eficacitătii.

(2) Curtea de Conturi poate exercita auditul performantei asupra gestiunii bugetului general consolidat, precum si a oricăror fonduri publice.

(3) Activitatea de audit extern exercitată de Curtea de Conturi se desfăsoară cu respectarea normelor proprii, adoptate pe baza standardelor de audit internationale general acceptate.

(4) Prin constatările si recomandările sale, auditul performantei urmăreste diminuarea costurilor, sporirea eficientei utilizării resurselor si îndeplinirea obiectivelor propuse."

22. La articolul 17, partea introductivă si litera b) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 17. - În cadrul competentelor prevăzute la art. 16, Curtea de Conturi îsi desfăsoară atributiile specifice asupra următoarelor domenii:

b) constituirea si utilizarea celorlalte fonduri publice componente ale bugetului general consolidat;".

23. La articolul 17, literele g1) si h) se abrogă.

24. La articolul 18, partea introductivă se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 18. - În cadrul competentelor prevăzute la art. 16, Curtea de Conturi îsi desfăsoară activitătile specifice asupra următoarelor categorii de entităti publice:"

25. Articolul 19 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 19. - Curtea de Conturi poate hotărî desfăsurarea activitătilor stabilite de lege si la alte persoane decât cele prevăzute la art. 18, care:

a) beneficiază de garantii guvernamentale pentru credite, de subventii sau alte forme de sprijin financiar din partea statului, a unitătilor administrativ-teritoriale, a altor institutii publice;

b) administrează, în temeiul unui contract de concesiune sau de închiriere, bunuri apartinând domeniului public sau privat al statului ori al unitătilor administrativ-teritoriale;

c) administrează si/sau utilizează fonduri publice, în sensul prezentei legi, verificările urmând a se efectua numai în legătură cu legalitatea administrării si/sau utilizării acestor fonduri."

26. La articolul 20, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 20. - (1) Controlul executiei bugetelor Camerei Deputatilor, Senatului, Administratiei Prezidentiale, Guvernului, înaltei Curti de Casatie si Justitie, Curtii Constitutionale, Consiliului Legislativ si Avocatului Poporului se exercită exclusiv de Curtea de Conturi."

27. Articolul 21 se abrogă.

28. La capitolul III, titlul sectiunii a 2-a se modifică si va avea următorul cuprins:

„SECTIUNEA a 2-a

Atributiile Curtii de Conturi"

29. Articolul 22 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 22. - Curtea de Conturi efectuează auditul financiar asupra următoarelor conturi de executie:

a) contul general anual de executie a bugetului de stat;

b) contul anual de executie a bugetului asigurărilor sociale de stat;

c) conturile anuale de executie a fondurilor speciale;

d) conturile anuale de executie a bugetelor locale, ale municipiului Bucuresti, ale judetelor, ale sectoarelor municipiului Bucuresti, ale municipiilor, ale oraselor si comunelor;

e) contul anual de executie a bugetului Trezoreriei Statului;

f) conturile anuale de executie a bugetelor institutiilor publice autonome;

g) conturile anuale de executie a bugetelor institutiilor publice finantate integral sau partial de la bugetul de stat, de la bugetul asigurărilor sociale de stat, de la bugetele locale si de la bugetele fondurilor speciale, după caz;

h) conturile anuale de executie a bugetelor institutiilor publice finantate integral din venituri proprii;

i) contul general anual al datoriei publice a statului;

j) conturile anuale de executie a bugetului fondurilor externe nerambursabile;

k) alte conturi de executie a unor bugete prevăzute de lege."

30. Articolul 23 se abrogă.

31. Articolul 24 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 24. - Curtea de Conturi are competenta să stabilească limitele valorice minime de la care conturile prevăzute la art. 22 sunt supuse controlului său în fiecare exercitiu bugetar, astfel încât în termenul legal de prescriptie să se asigure verificarea tuturor conturilor."

32. Articolul 25 se abrogă.

33. Articolul 26 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 26. - (1) Curtea de Conturi efectuează auditul performantei utilizării resurselor financiare ale statului si ale sectorului public.

(2) Curtea de Conturi efectuează o evaluare independentă asupra economicitătii, eficientei si eficacitătii cu care o entitate publică, un program, un proiect, un proces sau o activitate utilizează resursele publice alocate pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite.

(3) Auditul performantei se poate efectua atât la finalul, cât si pe parcursul desfăsurării proiectelor, programelor, proceselor sau activitătilor.

(4) Activitatea de audit al performantei se desfăsoară în conformitate cu metodologia proprie, adoptată pe baza standardelor de audit INTOSAI si a celor mai bune practici în domeniu, si se finalizează prin elaborarea unui raport de audit.

(5) Prin constatările si recomandările făcute, auditul performantei trebuie să conducă la diminuarea costului resurselor sau la sporirea rezultatelor."

34. La articolul 27, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 27. - (1) Prin verificările sale la persoanele prevăzute la art. 18 si 19, Curtea de Conturi urmăreste, în principal:

a) exactitatea si realitatea situatiilor financiare, asa cum sunt stabilite în reglementările contabile în vigoare;

b) evaluarea sistemelor de management si control la autoritătile cu sarcini privind urmărirea obligatiilor financiare către bugete sau către alte fonduri publice stabilite prin lege, ale persoanelor juridice sau fizice;

c) utilizarea fondurilor alocate de la buget sau din alte fonduri speciale, conform destinatiei stabilite;

d) calitatea gestiunii economico-financiare;

e) economicitatea, eficacitatea si eficienta utilizării fondurilor publice."

35. Articolul 28 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 28. - Obiectivele controalelor Curtii de Conturi dispuse de Camera Deputatilor sau de Senat ori dispuse de Curte se stabilesc de acestea prin hotărâre si se aduc la cunostinta celor interesati."

36. La capitolul III, titlul sectiunii a 3-a se modifică si avea următorul cuprins:

„SECTIUNEA a 3-a

Certificarea conturilor"

37. Articolul 29 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 29. - (1) Curtea de Conturi certifică acuratetea si veridicitatea datelor din conturile de executie verificate.

(2) Nicio altă autoritate nu se poate pronunta asupra datelor înscrise în conturile de executie, decât provizoriu."

38. Articolul 30 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 30. - (1) Curtea de Conturi exercită auditarea la sediu sau la fata locului.

(2) Auditorii publici externi desemnati să auditeze conturile, precum si celelalte activităti pentru care Curtea de Conturi are competentă întocmesc rapoarte în care prezintă constatările si concluziile, formulează recomandări cu privire la măsurile ce urmează a fi luate si îsi exprimă opinia fată de acestea, cu respectarea procedurilor proprii, stabilite prin regulamentul aprobat conform prevederilor art. 12 alin. (2).

(3) În cazul în care conturile prezentate nu întrunesc conditiile care să facă posibilă verificarea lor, auditorii publici externi le restituie titularilor acestora, fixând termen pentru completarea sau refacerea lor, după caz. Dacă titularii conturilor nu se conformează acestei măsuri, completarea sau refacerea conturilor se face pe cheltuiala acestora de către un expert contabil numit de Curtea de Conturi."

39. Articolul 31 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 31. - (1) Activitatea de valorificare a rapoartelor de audit se face potrivit regulamentului aprobat conform prevederilor art. 12 alin. (2).

(2) În situatia în care se constată regularitatea conturilor, se emite certificatul de conformitate si se comunică entitătii auditate.

(3) În situatiile în care se constată existenta unor abateri de la legalitate si regularitate, care au determinat producerea unor prejudicii, se comunică conducerii entitătii publice auditate această stare de fapt. Stabilirea întinderii prejudiciului si dispunerea măsurilor pentru recuperarea acestuia devin obligatie a conducerii entitătii auditate.

(4) În situatiile în care în rapoartele de audit se constată existenta unor fapte pentru care există indicii că au fost săvârsite cu încălcarea legii penale, conducătorul departamentului sesizează organele în drept pentru asigurarea valorificării constatării si informează entitatea auditată.

(5) Atunci când se constată imposibilitatea întocmirii unui raport de audit, se dispune entitătii auditate completarea si/sau refacerea conturilor verificate."

40. Articolul 32 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 32. - Certificarea contului verificat nu constituie temei pentru exonerarea de răspundere juridică."

41. Articolul 33 se abrogă.

42. Articolul 34 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 34. - Entitatea auditată poate face obiectii scrise la constatările din rapoartele întocmite de auditorii publici externi, în termen de 15 zile de la data primirii acestora. Obiectiile formulate se depun la sediul institutiei din care face parte auditorul public extern si vor fi avute în vedere la valorificarea constatărilor."

43. Articolul 35 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Al. 35. - Pentru motive întemeiate, în termen de un an de la data la care s-a certificat contul verificat, procedura examinării contului poate fi redeschisă."

44. Articolul 36 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 36. - În situatia în care, în urma verificărilor efectuate pe parcursul executiei bugetului la persoanele juridice prevăzute la art. 18 si 19, rezultă fapte prin care au fost constatate prejudicii sau abateri cu caracter financiar, valorificarea constatărilor se face potrivit prevederilor art. 31."

45. Articolele 37-39 se abrogă.

46. Capitolul IV, cuprinzând articolele 40-88, se abrogă.

47. Articolul 93 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 93. - (1) În îndeplinirea atributiilor pe care i le conferă legea, Curtea de Conturi mai are următoarele atributii:

a) să evalueze activitatea de control financiar propriu si de audit intern a persoanelor juridice controlate, prevăzute la art. 18;

b) să solicite organelor de control financiar, fiscal, inclusiv de inspectie bancară ale Băncii Nationale a României, verificarea, cu prioritate, a unor obiective, în cadrul atributiilor lor legale;

c) să ceară si să utilizeze, pentru exercitarea functiilor sale de control si de audit, rapoartele celorlalte organisme cu atributii de control financiar, fiscal, audit intern si inspectie bancară;

d) să ceară unor institutii specializate ale statului, ori de câte ori este necesar, să efectueze verificări de specialitate care să contribuie la clarificarea unor constatări.

(2) Persoanele juridice supuse controlului Curtii de Conturi sunt obligate să transmită acesteia, până la sfârsitul trimestrului I pentru anul precedent, raportul privind desfăsurarea si realizarea programului de audit intern.

(3) Curtea de Conturi va dezvolta colaborarea cu structurile de audit intern de la nivelul persoanelor juridice, în vederea asigurării complementaritătii si a cresterii eficientei activitătii de audit."

48. Articolul 94 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 94. - În baza constatărilor sale, Curtea de Conturi stabileste:

a) suspendarea aplicării măsurilor care contravin reglementărilor legale din domeniul financiar, contabil si fiscal;

b) blocarea fondurilor bugetare sau speciale, atunci când se constată utilizarea nelegală sau ineficientă a acestora;

c) înlăturarea neregulilor constatate în activitatea financiar-contabilă sau fiscală controlată."

49. Articolul 95 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 95. - Măsurile prevăzute la art. 94 se iau potrivit regulamentului aprobat în temeiul prevederilor art. 12 alin. (2)."

50. Articolul 96 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 96. - Curtea de Conturi cere celor în drept

suspendarea din functie, în conditiile legii, a persoanelor acuzate de săvârsirea de fapte cauzatoare de prejudicii importante sau a unor abateri grave cu caracter financiar, constatate în urma controalelor sau a auditurilor efectuate, până la solutionarea definitivă a cauzelor în care sunt implicate."

51. Capitolul VI, cuprinzând articolele 97-103, se abrogă.

52. Articolul 104 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 104. - (1) Membrii Curtii de Conturi sunt numiti de

Parlament, la propunerea comisiilor permanente pentru buget, finante si bănci ale celor două Camere, pentru un mandat de 9 ani, care nu poate fi prelungit sau înnoit.

(2) Curtea de Conturi se înnoieste cu o treime din consilierii de conturi numiti de Parlament, din 3 în 3 ani, începând cu data expirării mandatului actualilor consilieri de conturi în functie.

(3) Consilierii de conturi în functie numiti de Parlament îsi vor continua activitatea până la expirarea mandatului.

(4) Înainte de a începe să îsi exercite mandatul, membrii Curtii de Conturi depun următorul jurământ în fata presedintilor celor două Camere ale Parlamentului: Jur să respect Constitutia si celelalte legi ale tării, să apăr interesele României, ordinea de drept, drepturile si libertătile fundamentale ale cetătenilor, să-mi îndeplinesc cu onoare, constiintă si fără părtinire atributiile ce-mi revin ca membru al Curtii de Conturi. Asa să-mi ajute Dumnezeu!

(5) Pe perioada exercitării mandatului, consilierii de conturi pot fi revocati din functiile în care au fost numiti numai în cazurile si în conditiile prezentei legi.

(6) Posturile de consilieri de conturi devenite vacante pot fi ocupate doar pentru perioada rămasă până la expirarea mandatului celui a cărui activitate a încetat."

53. Articolul 105 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 105. - (1) Dintre consilierii de conturi, Parlamentul numeste presedintii si vicepresedintii Curtii de Conturi si ai Autoritătii de Audit.

(2) Pentru a fi numiti consilieri de conturi, se cere îndeplinirea următoarelor conditii: studii superioare economice sau juridice, vechime de minimum 10 ani în specialitatea studiilor absolvite si pregătire profesională temeinică."

54. După articolul 105 se introduce un nou articol, articolul 1051, cu următorul cuprins:

„Art. 1051. - (1) În subordinea presedintilor si a vicepresedintilor Curtii de Conturi, precum si ai Autoritătii de Audit se organizează si functionează câte un cabinet, care se încadrează cu personal contractual.

(2) Structura si numărul personalului de la cabinetele respective se stabilesc de plenul Curtii de Conturi."

55. Articolul 106 se abrogă.

56. Articolul 107 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 107. - (1) Membrii Curtii de Conturi sunt independenti în exercitarea mandatului lor si inamovibili pe toată durata acestuia. Acestia sunt demnitari de stat si sunt supusi incompatibilitătilor prevăzute de lege pentru judecători.

(2) Se interzice membrilor Curtii de Conturi să facă parte din partide politice sau să desfăsoare activităti publice cu caracter politic.

(3) Membrilor Curtii de Conturi le este interzisă exercitarea, direct sau prin persoane interpuse, a activitătilor de comert, participarea la administrarea ori conducerea unor societăti comerciale sau civile. Ei nu pot fi experti sau arbitri desemnati de parte într-un arbitraj.

(4) Persoanele care au îndeplinit functia de consilier de conturi pe durata unui mandat complet beneficiază, la data pensionării, de pensie de serviciu, în cuantumul prevăzut de lege pentru magistrati."

57. La articolul 108 alineatul (1), partea introductivă si literele a) si c) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 108. - (1) Membrii Curtii de Conturi sunt obligati: a) să îsi îndeplinească functia încredintată, cu impartialitate si cu respectarea Constitutiei;

c) să îsi exprime votul afirmativ sau negativ în adoptarea actelor Curtii de Conturi, abtinerea de la vot nefiind permisă. În caz de vot negativ, acesta trebuie motivat în scris;".

58. La articolul 108, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Revocarea membrilor Curtii de Conturi se face de Parlament, la propunerea comisiilor de specialitate prevăzute la art. 104 alin. (1)."

59. La articolul 108, alineatul (4) se abrogă.

60. Articolele 109,110 si 113 se abrogă.

61. Articolul 111 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 111. - (1) Auditorii publici externi sunt supusi incompatibilitătilor prevăzute de Codul etic al profesiei.

(2) Persoanele care au îndeplinit functia de controlor financiar sau auditor public extern pe o durată de cel putin 14 ani în cadrul Curtii de Conturi beneficiază la data pensionării de pensii de serviciu, în conditiile prevăzute de lege pentru functionarul public parlamentar."

62. După articolul 111 se introduce un nou articol, articolul 1111, cu următorul cuprins:

„Art. 1111. - (1) Personalul de specialitate al Curtii de Conturi, inclusiv cel cu functii de conducere, este supus mobilitătii în cadrul aceleiasi categorii profesionale, prin modificarea raporturilor de serviciu. Mobilitatea se realizează pentru eficientizarea activitătii Curtii de Conturi si în interesul personalului acesteia, pentru dezvoltarea carierei profesionale.

(2) Mobilitatea personalului Curtii de Conturi se realizează conform Statutului auditorului public extern, aprobat în conditiile prezentei legi.

(3) Deciziile care vizează mobilitatea personalului Curtii de Conturi sunt luate prin hotărâri ale plenului Curtii de Conturi.

(4) Auditorii publici externi se pot constitui într-o asociatie profesională, având ca scop promovarea si dezvoltarea auditului public extern, perfectionarea pregătirii profesionale, cresterea prestigiului profesiei, precum si asigurarea cooperării cu alte organisme similare din tară si din străinătate."

63. Articolul 112 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 112. -Auditorii publici externi se bucură de stabilitate."

64. Articolul 114 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 114. - De la data trimiterii în judecată penală, membrii Curtii de Conturi si auditorii publici externi sunt suspendati de drept din functiile lor. În caz de condamnare definitivă, ei sunt demisi de drept, iar în caz de achitare, suspendarea încetează."

65. Articolul 115 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 115. - Personalul cu functii de conducere este numit de plenul Curtii de Conturi, iar celelalte categorii de personal, de presedintele Curtii."

66. Articolul 116 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 116. - (1) Mandatul de membru al Curtii de Conturi încetează în următoarele situatii:

a) la expirarea termenului pentru care a fost numit sau în caz de demisie, de pierdere a drepturilor electorale, de demitere de drept ori de deces;

b) în situatiile de incompatibilitate sau de imposibilitate a exercitării functiei mai mult de 6 luni consecutive;

c) în cazul revocării din functie.

(2) După încetarea mandatului, în conditiile legii, consilierii de conturi au dreptul să revină în postul ocupat anterior, dacă numirea lor la Curtea de Conturi s-a făcut de pe un post dintr-o institutie publică.

(3) Pe perioada în care postul este rezervat, acesta poate fi ocupat numai prin contract de muncă pe durată determinată."

67. Articolele 117-120 se abrogă.

68. Articolul 121 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 121. - Răspunderea disciplinară a auditorilor publici externi, conditiile si procedura de aplicare a acesteia se stabilesc prin Codul etic al profesiei, aprobat de plenul Curtii de Conturi."

69. Articolul 122 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 122. - Atributiile plenului Curtii de Conturi sunt următoarele:

a) adoptă politicile si strategiile Curtii de Conturi;

b) aprobă normele proprii privind activitatea specifică a Curtii de Conturi;

c) aprobă manualele de audit si ghiduri pe domenii specifice, elaborate pe baza normelor proprii ale Curtii de Conturi, precum si alte norme procedurale;

d) aprobă programele anuale de activitate a Curtii de Conturi;

e) aprobă modul de desfăsurare a unor actiuni specifice, solicitate prin hotărârile Camerei Deputatilor sau ale Senatului, care nu sunt deja prevăzute în program;

f) aprobă statul de functii al personalului Curtii de Conturi;

g) aprobă denumirea, sfera de activitate si structura organizatorică a departamentelor Curtii de Conturi;

h) aprobă proiectul de buget al Curtii de Conturi;

i) dezbate si hotărăste transmiterea executiei bugetului Curtii de Conturi către Parlament;

j) aprobă regulamentul propriu al plenului, regulamentul de organizare si functionare a Curtii de Conturi, regulamentul concediilor personalului Curtii de Conturi, regulamentul prevăzut la art. 12 alin. (2), codul de conduită etică si profesională a personalului Curtii de Conturi, precum si alte regulamente specifice;

k) aprobă Statutul auditorului public extern;

l) aprobă structura organizatorică a Curtii de Conturi, numeste directorii, directorii adjuncti, sefii de servicii, secretarul general al Curtii de Conturi si stabileste atributiile acestora, prin fisa postului;

m) aprobă rapoartele prevăzute a fi comunicate Parlamentului;

n) emite avize, potrivit prevederilor art. 92;

o) aprobă structura organizatorică a secretariatului general si atributiile compartimentelor din cadrul acestuia;

p) hotărăste asupra modificării organizării interne a Curtii de Conturi, în limitele legii;

q) solicită periodic si examinează rapoartele asupra activitătii departamentelor Curtii de Conturi si a camerelor de conturi;

r) examinează si aprobă propunerea de ordine de zi a sedintei plenului, formulată de presedintele Curtii;

s) aprobă lista cuprinzând posturile vacante care urmează a fi scoase la concurs, precum si tematicile si organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante;

s) aprobă contractarea de lucrări, bunuri, servicii sau alte prestatii necesare functionării Curtii de Conturi;

t) alte atributii stabilite în conditiile legii."

70. Articolele 124 si 125 se abrogă.

71. La articolul 126 alineatul (1), literele c), d), f), g) si i) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,c) să convoace si să prezideze dezbaterile plenului si să asigure executarea hotărârilor acestuia;

d) să propună ordinea de zi a sedintelor plenului si să o supună aprobării acestuia;

f) să numească personalul Curtii de Conturi, cu exceptia celui numit de plen, si să dispună, dacă este cazul, detasarea sau revocarea din functie a acestuia, în conditiile legii; pentru personalul Autoritătii de Audit, această atributie se exercită numai cu acordul presedintelui acesteia;

g) să exercite actiunea disciplinară, potrivit prevederilor art. 121, si să aplice sanctiuni disciplinare în cazurile prevăzute de Codul etic al profesiei;

i) alte atributii ce pot fi stabilite prin regulamentul de organizare si functionare a Curtii de Conturi."

72. La articolul 126, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Atributiile vicepresedintilor si consilierilor de conturi se stabilesc si se aprobă prin regulamentul propriu de plenul Curtii de Conturi, la propunerea presedintelui acesteia."

73. La articolul 126, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) În exercitarea atributiilor sale, presedintele Curtii de Conturi emite ordine."

74. După articolul 126 se introduce un nou articol, articolul 1261, cu următorul cuprins:

„Art. 1261. - Paza Curtii de Conturi se asigură la nivel central de Serviciul de Protectie si Pază, iar la nivel teritorial, de Jandarmeria Română, în mod gratuit."

75. La articolul 127, litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,b) neîndeplinirea măsurilor dispuse în temeiul prevederilor art. 93 alin. (1) lit. b)-d) si ale art. 96, cu amendă civilă egală cu salariul de la 2 până la 5 luni al persoanei din vina căreia nu au fost duse la îndeplinire măsurile stabilite."

76. După articolul 128 se introduce un nou articol, articolul 1281, cu următorul cuprins:

„Art. 1281. - Nerecuperarea prejudiciilor, ca urmare a nedispunerii si a neurmăririi de conducerea entitătii a măsurilor transmise de Curtea de Conturi, constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 3 ani."

77. Articolul 129 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 129. - (1) Abaterile prevăzute la art. 127 si 128 se constată de auditorii publici externi ai Curtii de Conturi, iar amenda se stabileste potrivit regulamentului aprobat conform prevederilor art. 12 alin. (2).

(2) Sumele reprezentând amenzi civile se fac venit la bugetul de stat."

78. Articolele 130-135 se abrogă.

Art. II. - În scopul aplicării prevederilor art. 11 alin. (5) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în tot cuprinsul Legii nr. 94/1992 sintagma „controlor financiar" se va înlocui cu sintagma „auditor public extern".

Art. III. - În conditiile Legii nr. 94/1992, republicată, cu modificările si completările ulterioare, după încetarea mandatului, consilierii de conturi cu studii juridice, în functie de data intrării în vigoare a prezentei legi, pot fi numiti magistrati, în conditiile prevăzute de Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si de Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Art. IV. - Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 din 16 martie 2000, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

EUGEN NICOLICEA

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 24 octombrie 2008.

Nr. 217.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 24 octombrie 2008.

Nr. 1.001.