MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 727         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 28 octombrie 2008

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 1.005 din 7 octombrie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 23 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale

 

Decizia nr. 1.006 din 7 octombrie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 6 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat

 

Decizia nr. 1.010 din 7 octombrie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 81-85 de la articolul unic pct. 19 (art. 53 pct. 5) din Legea nr. 442/2004 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 26/2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societătilor comerciale aflate în portofoliul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului si consolidarea unor privatizări

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            1.289. - Hotărâre pentru aprobarea limitei pe anul 2008 a finantărilor rambursabile ce pot fi contractate si a tragerilor din finantările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de unitătile administrativ-teritoriale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            1.667. - Ordin al ministrului sănătătii publice pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 1.487/2005 privind aprobarea Criteriilor pentru clasificarea pe categorii a unitătilor si subunitătilor sanitare si stabilirea indemnizatiilor de conducere maxime lunare, diferentiate în raport cu complexitatea si răspunderea ce revin functiei de conducere si mărimea unitătii si subunitătii, precum si a indemnizatiilor pentru îndeplinirea unor sarcini, activităti si responsabilităti suplimentare functiei de bază

 

            2.321/C.- Ordin al ministrului justitiei pentru aprobarea Metodologiei de admitere a candidatilor în Scoala Natională de Pregătire a Agentilor de Penitenciare Târgu Ocna

 

            2.714/C.- Ordin al ministrului justitiei privind durata si periodicitatea vizitelor, greutatea si numărul pachetelor, precum si categoriile de bunuri ce pot fi primite, cumpărate, păstrate si folosite de persoanele aflate în executarea pedepselor privative de libertate

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

12. - Normă pentru completarea Normei Băncii Nationale a României nr. 4/1995 privind functionarea pietei monetare interbancare

 

Rectificări la :

 - Decretul nr. 110/1995;

 - Ordinul ministrului justitiei nr. 1.962/C/2008

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 1.005

din 7 octombrie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 23 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Ion Tiucă - procuror

Mihaela Ionescu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 23 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Uzinsider Engineering” - S.A. din Galati în Dosarul nr. 7.269/121/2007 al Tribunalului Galati - Sectia comercială, maritimă si fluvială, de contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Magistratul-asistent referă asupra cauzei. În acest sens, arată că la dosar au fost comunicate concluzii scrise de către partea Nicolae Mimis, prin care precizează anumite aspecte din dosarul de fond.

Cauza este în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind inadmisibilă întrucât textul de lege criticat a fost modificat anterior sesizării Curtii Constitutionale prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 91/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 671 din 1 octombrie 2007, formularea anterioară, criticată de autorul exceptiei, fiind înlăturată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 6 martie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 7.269/121/2007, Tribunalul Galati - Sectia comercială, maritimă si fluvială, de contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 23 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale. Exceptia a fost ridicată de Societatea Comercială „Uzinsider Engineering” - S.A. din Galati cu prilejul solutionării unei actiuni având ca obiect cererea formulată de Nicolae Mimis pentru eliberarea unei adeverinte privind câstigurile brute.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul sustine, în esentă, că textul de lege criticat, care stabileste că baza lunară de calcul a contributiei individuale de asigurări sociale în cazul asiguratilor o constituie „salariile individuale brute, realizate lunar, inclusiv sporurile si adaosurile reglementate prin lege”, este contrar art. 47 alin. (2) din Constitutie potrivit căruia cetătenii au dreptul la pensie fără a face vreo limitare. Modificarea art. 23 alin. (3) din Legea nr. 19/2000 prin Legea nr. 250/2007, în sensul că „baza de calcul prevăzută la alin. (1) si (2) este venitul brut realizat lunar”, nu înlătură neconstitutionalitatea alin. (1) al aceluiasi articol, care prin notiunea „reglementate de lege” stabileste că venitul realizat lunar ca bază de calcul al pensiei nu va fi cuprins în întregime în baza de calcul. Mai arată că o solutie corectă ar fi înlăturarea textului art. 23 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 19/2000 si înlocuirea cu formularea „încasate de salariat si pentru care au fost achitate contributiile de asigurări sociale”.

Tribunalul Galati - Sectia comercială, maritimă si fluvială, de contencios administrativ si fiscal consideră că exceptia de neconstitutionalitate nu este întemeiată, prevederile de lege criticate neaducând atingere dispozitiilor constitutionale prin care se consacră dreptul fundamental la pensie.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că textul de lege criticat este constitutional.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au transmis punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Obiect al exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 23 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000.

Autorul exceptiei critică acest text de lege în redactarea dată prin modificările aduse de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 9/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 167 din 17 martie 2003, si aprobată prin Legea nr. 577/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 2004.

Astfel, la acel moment, textul de lege criticat avea următorul continut:

- Art. 23 alin. (1) lit. a): „(1) Baza lunară de calcul a contributiei individuale de asigurări sociale în cazul asiguratilor o constituie:

a) salariile individuale brute, realizate lunar, inclusiv sporurile si adaosurile, reglementate prin lege sau prin contractul colectiv de muncă, în cazul asiguratilor prevăzuti la art. 5 alin. (1) pct. I, sau veniturile brute de natura drepturilor salariale realizate lunar de asiguratii prevăzuti la art. 5 alin. (1) pct. II.

Curtea observă însă că, anterior sesizării sale, textul de lege criticat a fost modificat prin art. I pct. 10 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 91/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 671 din 1 octombrie 2007, astfel încât, în prezent, acesta are următoarea redactare: „(1) Baza lunară de calcul a contributiei individuale de asigurări sociale în cazul asiguratilor o constituie:

a) venitul brut realizat lunar, în situatia asiguratilor prevăzuti la art. 5 alin. (1) pct. I si II.

Autorul exceptiei consideră că textul de lege criticat este contrar prevederilor art. 47 alin. (2) din Constitutie, care consacră dreptul cetătenilor la pensie, la concediu de maternitate plătit, la asistentă medicală în unitătile sanitare de stat, la ajutor de somaj si la alte forme de asigurări sociale publice sau private, prevăzute de lege.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine că, în esentă, autorul exceptiei este nemultumit de faptul că, prin redactarea sa, potrivit modificărilor aduse de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 9/2003, textul de lege criticat nu cuprindea întregul venit brut lunar ca bază de calcul a pensiei. Or, Curtea observă că în redactarea actuală, legea se referă la „venitul brut realizat lunar”, fără nicio altă conditionare, formularea anterioară a art. 23 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 19/2000, criticată de autorul exceptiei, fiind înlăturată.

Întrucât această modificare a intervenit anterior sesizării Curtii Constitutionale, exceptia de neconstitutionalitate urmează a fi respinsă ca inadmisibilă.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 23 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Uzinsider Engineering” - S.A. din Galati în Dosarul nr. 7.269/121/2007 al Tribunalului Galati - Sectia comercială, maritimă si fluvială, de contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 7 octombrie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihaela Ionescu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 1.006

din 7 octombrie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 6 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Ion Tiucă - procuror

Mihaela Ionescu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 6 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, exceptie ridicată de Gheorghe Bită în Dosarul nr. 353/89/2008 al Tribunalului Vaslui - Sectia civilă.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza este în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 8 mai 2008, pronuntată în Dosarul nr. 353/89/2008, Tribunalul Vaslui - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat. Exceptia a fost ridicată de Gheorghe Bită cu prilejul solutionării contestatiei formulate împotriva deciziei de pensionare.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esentă, că textul de lege criticat încalcă principiul dreptului câstigat anterior. În acest sens, arată că anterior recalculării avea un punctaj mai mare, iar scopul actiunii de recalculare este mentinerea dreptului câstigat anterior. De asemenea, consideră că textul de lege este retroactiv, întrucât are efecte asupra pensiilor stabilite anterior intrării sale în vigoare. În plus, consideră că sunt create si diferente de tratament juridic, întrucât, în cazul său, a fost fortat să iasă la pensie, în timp ce alti colegi au fost lăsati să lucreze mai mult. Asa fiind, nu are posibilitatea să ajungă la acelasi punctaj avut anterior, în vreme ce alte persoane care au lucrat mai mult au putut ajunge la punctajul anterior recalculării si chiar să îl depăsească. În sfârsit, mai arată că acest articol este premeditat de initiatorul legii, deoarece a lăsat nenuantat art. 2 alin. (3) din Normele metodologice cuprinse în Hotărârea Guvernului nr. 1.550/2004, neprevăzând luarea în calcul a sporului de vechime provenit din grupa I de muncă, conform Legii nr. 3/1977.

Tribunalul Vaslui - Sectia civilă consideră că exceptia de neconstitutionalitate nu este întemeiată. În acest sens, arată că dispozitiile de lege criticate nu contin reglementări care să creeze inegalităti pe diferite criterii, iar prevederea în legi speciale a anumitor modalităti de calcul al pensiei pentru anumite categorii de pensionari, aflati în situatii diferite, nu poate constitui o discriminare sau încălcare a egalitătii de tratament în fata legii. De asemenea, în opinia sa, întrucât autorul exceptiei a fost pensionat sub imperiul Legii nr. 3/1977 si nu al Legii nr. 19/2000, dispozitiile de lege criticate trebuie să se aplice pentru viitor, nu si pentru trecut, potrivit principiului neretroactivitătii legii civile.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că textul de lege criticat este constitutional. În acest sens, arată că art. 6 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 4/2005 se aplică în mod egal tuturor celor aflati în situatia prevăzută de ipoteza normei legale, fără nicio discriminare pe considerente arbitrare.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au transmis punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiect al exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 6 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 7 februarie 2005, si aprobată prin Legea nr. 78/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 din 11 aprilie 2005, dispozitii potrivit cărora, „În situatia în care cuantumul pensiei aferent noului punctaj determinat este mai mic decât cel cuvenit sau aflat în plată, se mentine cuantumul cuvenit sau aflat în plată până la data la care, prin aplicarea formulei de calcul prevăzute de Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, se va obtine un cuantum al pensiei mai mare decât acesta”.

Autorul exceptiei consideră că acest text de lege este contrar prevederilor art. 15 alin. (2) si art. 16 alin. (1) din Constitutie referitoare la principiul neretroactivitătii legii si principiul egalitătii în drepturi a cetătenilor. De asemenea, consideră că sunt încălcate si prevederile Conventiei pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, fără a preciza, însă, care anume texte din această conventie nu sunt respectate.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că textul de lege criticat a mai făcut obiectul controlului de constitutionalitate prin raportare la aceleasi texte din Constitutie si la critici asemănătoare. Astfel, prin Decizia nr. 656 din 28 iunie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 587 din 27 august 2007, Curtea a retinut că „Legea nr. 19/2000 a prevăzut recalcularea pensiilor stabilite anterior în scopul eliminării diferentelor inechitabile între cuantumul pensiilor stabilite pe baza legislatiei anterioare si cel rezultat după noua metodologie de calcul. Initial, s-a prevăzut estimarea punctajului pensionarilor existenti prin raportarea cuantumului pensiilor anterior stabilite la valoarea unui punct de pensie, stabilită la data intrării în vigoare a Legii nr. 19/2000, iar ulterior, în cadrul operatiunii de recalculare, s-a prevăzut determinarea punctajului conform noii reglementări legale.

Între punctajul estimat si cel determinat prin calcul au putut apărea diferente, influentând si cuantumul pensiei acordate, dar atât Legea nr. 19/2000, cât si Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 4/2005 au prevăzut că, în toate cazurile, se mentine în plată cuantumul mai avantajos, neputându-se diminua cuantumul cuvenit sau aflat în plată, acesta putându-se mentine până la data la care, prin aplicarea formulei de calcul prevăzute de Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, se va obtine un cuantum al pensiei mai mare decât acesta.

Operatiunea de recalculare a pensiilor a vizat, în mod necesar, trecutul, pentru că stagiile de cotizare au fost anterior realizate, dar a produs efecte numai pentru viitor, fără a aduce atingere principiului neretroactivitătii legii prevăzut de art. 15 alin. (2) din Constitutie.”

Curtea Constitutională a examinat textul de lege si prin prisma conformitătii acestuia cu principiul egalitătii în drepturi, statuând prin decizii precum Decizia nr. 701 din 17 octombrie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 974 din 6 decembrie 2006, că art. 6 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 4/2005 nu contravine art. 16 alin. (1) din Constitutie.

Analizând, însă, argumentele invocate de autorul exceptiei în prezenta cauză, referitoare la încălcarea principiului egalitătii în drepturi, Curtea constată că aceste argumente nu au legătură cu continutul textului de lege criticat. Astfel, autorul exceptiei invocă faptul că are un punctaj mai mic din cauza faptului că a fost fortat să iasă mai devreme la pensie, din cauza legislatiei anterioare Legii nr. 19/2000. Prin urmare, se consideră dezavantajat în raport cu celelalte persoane care au putut lucra mai mult, obtinând în prezent un punctaj mai mare. Or, Curtea observă că textul de lege criticat nu se referă la situatiile mentionate de autorul exceptiei, iar prevederile sale se aplică în mod egal tuturor persoanelor prevăzute de ipoteza normei legale.

În ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate raportată la prevederile Conventiei pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, Curtea constată că autorul exceptiei nu arată care anume texte din această conventie ar fi încălcate si nici modul în care s-ar aduce atingere prevederilor acesteia, astfel că, sub acest aspect, exceptia de neconstitutionalitate este nemotivată.

În sfârsit, Curtea apreciază că nu pot fi retinute nici argumentele care tin de neconstitutionalitatea textului de lege criticat prin raportare la defectuoasa redactare a normelor metodologice de aplicare a acestuia, întrucât acesta nu constituie un aspect de constitutionalitate. De altfel, legalitatea hotărârilor Guvernului poate fi pusă în discutie în fata instantelor de contencios administrativ, dar a nu celei de contencios constitutional.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 6 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, exceptie ridicată de Gheorghe Bită în Dosarul nr. 353/89/2008 al Tribunalului Vaslui - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 7 octombrie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihaela Ionescu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 1.010

din 7 octombrie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 81-85 de la articolul unic pct. 19 (art. 53 pct. 5) din Legea nr. 442/2004 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 26/2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societătilor comerciale aflate în portofoliul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului si consolidarea unor privatizări

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Ion Tiucă - procuror

Mihaela Ionescu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 81-85 de la articolul unic pct. 19 (art. 53 pct. 5) din Legea nr . 442/2004 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 26/2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societătilor comerciale aflate în portofoliul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului si consolidarea unor privatizări, exceptie ridicată din oficiu de instantă în Dosarul nr. 10.181/3/2008 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a IX-a contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal se prezintă, pentru municipiul Tulcea, consilierul juridic Stanca Hristu, lipsă fiind celelalte părti, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza este în stare de judecată.

Consilierul juridic al părtii prezente consideră că dispozitiile criticate sunt neconstitutionale.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca devenită inadmisibilă, întrucât prin Decizia nr. 823/2008 Curtea Constitutională a constatat că prevederile criticate sunt neconstitutionale. Or, potrivit prevederilor art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, nu pot face obiectul unei exceptii de neconstitutionalitate dispozitiile constatate ca neconstitutionale printr-o decizie anterioară a Curtii.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 15 aprilie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 10.181/3/2008, Tribunalul Bucuresti - Sectia a IX-a contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 81-85 de la articolul unic pct. 19 (art. 53 pct. 5) din Legea nr. 442/2004 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 26/2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societătilor comerciale aflate în portofoliul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului si consolidarea unor privatizări, exceptie ridicată din oficiu de instanta de judecată.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate Tribunalul Bucuresti - Sectia a IX-a contencios administrativ si fiscal sustine că prevederile de lege criticate aduc atingere unuia dintre atributele dreptului de proprietate, prin impunerea obligatiei de concesionare fără lăsarea posibilitătii ca proprietarul terenului care este autoritatea publică locală să aprecieze asupra oportunitătii concesiunii. Astfel se încalcă prevederile art. 44 alin. (1) si art. 136 din Constitutie.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că textele de lege criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au transmis punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiect al exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 81-85 de la articolul unic pct. 19 (art. 53 pct. 5) din Legea nr. 442/2004 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 26/2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societătilor comerciale aflate în portofoliul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului si consolidarea unor privatizări, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.005 din 1 noiembrie 2004, dispozitii având următorul cuprins:

„Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 26 din 29 aprilie 2004 [...], cu următoarele modificări si completări:

19. După articolul 52 se introduc articolele 53-55 cu următorul cuprins:

«Art. 53. - Ordonanta Guvernului nr. 45/2004 [...] se modifică si se completează astfel:

5. După articolul 8 se introduc articolele 81-85 cu următorul cuprins:

„Art. 81. - Prin derogare de la dispozitiile Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, terenurile aflate în proprietatea publică sau privată a statului, respectiv a unitătilor administrativ-teritoriale pe care sunt amplasate puncte de vânzare ale Societătii Comerciale «Rodipet» - S.A Bucuresti, cu exceptia celor din municipiul Bucuresti, se atribuie acesteia printr-un contract de concesiune, la data intrării în vigoare a prezentei ordonante.

Art. 82. - Concesiunea se face fără întocmirea unui studiu de oportunitate sau a unui caiet de sarcini si fără o formă de publicitate, prin negociere directă între cedent si societatea comercială, exceptie făcând situatiile în care planul de urbanism general, aprobat de autoritătile locale, impune schimbarea locatiei cu una identică ca suprafată si asezare comercială.

Art. 83. - Contractul de concesiune se încheie pe o durată de maximum 49 de ani, cu prelungirea de drept pe o durată de 24 de ani si 6 luni în situatia în care Societatea Comercială «Rodipet» - S.A. Bucuresti continuă exploatarea terenului concesionat pentru realizarea scopului initial.

Art. 84. - Societatea Comercială «Rodipet» - S.A. Bucuresti beneficiază de atribuirea directă printr-un contract de concesiune a terenurilor aflate în proprietatea publică sau privată a statului, respectiv a unitătilor administrativ-teritoriale, cu exceptia celor din municipiul Bucuresti, pe care vor fi amplasate punctele de vânzare realizate pentru îndeplinirea programului de investitii asumat prin contractul de vânzare-cumpărare de actiuni.

Art. 85. - Concesiunea, potrivit prezentei ordonante, are ca obiect exclusiv utilizarea de către Societatea Comercială «Rodipet» - S.A. Bucuresti a terenurilor pentru amplasarea punctelor de vânzare în scopul îndeplinirii obiectului de activitate si nu poate fi extinsă la alte activităti.”»”

Tribunalul Bucuresti - Sectia a IX-a contencios administrativ si fiscal consideră că aceste texte de lege sunt contrare dispozitiilor art. 44 alin. (1) teza întâi si art. 136 din Constitutie prin care este garantat dreptul de proprietate, respectiv se consacră ocrotirea si garantarea proprietătii publice.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că, asupra constitutionalitătii textelor de lege criticate, s-a pronuntat prin Decizia nr. 823 din 7 iulie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 551 din 22 iulie 2008. Astfel, Curtea a retinut că dispozitiile de lege criticate aduc atingere dreptului de dispozitie ca prerogativă a dreptului de proprietate al unitătilor administrativ-teritoriale asupra terenurilor proprietate publică sau privată a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale, întrucât înlătură posibilitatea acestora din urmă să dispună liber de bunurile aflate în proprietatea publică a statului sau a unitătilor-administrativ teritoriale. Astfel, dreptul de dispozitie este înfrânt prin împiedicarea autoritătilor mentionate de a opta liber asupra concesionării terenurilor. Or, Curtea a constatat că, în cauză, prin îngrădirea dreptului de dispozitie al autoritătilor publice se aduce atingere si prevederilor constitutionale cuprinse la art. 136 alin. (2) din Constitutie, care consacră principiul constitutional potrivit căruia proprietatea publică este garantată si ocrotită prin lege. În conformitate cu dispozitiile cuprinse la art. 73 alin. (3) lit. m) din Constitutie, regimul general al proprietătii se reglementează prin lege organică. Curtea a retinut, însă, că Legea nr. 442/2004, supusă examinării, este o lege ordinară, fiind adoptată de Parlamentul României cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutie, care prevăd că „Legile ordinare si hotărârile se adoptă cu votul majoritătii membrilor prezenti din fiecare Cameră.”

Fată de cele expuse, Curtea a constatat că dispozitiile art. 81-85 de la articolul unic pct. 19 (art. 53 pct. 5) din Legea nr. 442/2004 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 26/2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societătilor comerciale aflate în portofoliul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului si consolidarea unor privatizări sunt neconstitutionale.

Astfel, având în vedere prevederile art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, potrivit cărora nu pot face obiectul unei exceptii de neconstitutionalitate dispozitiile constatate ca neconstitutionale printr-o decizie anterioară a Curtii, rezultă că, potrivit alin! (6) al aceluiasi articol, exceptia de neconstitutionalitate a textelor de lege criticate este inadmisibilă. Curtea retine însă că, în spetă, această cauză de inadmisibilitate s-a ivit după data sesizării sale si, prin urmare, exceptia urmează a fi respinsă ca devenită inadmisibilă.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca devenită inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 81-85 de la articolul unic pct. 19 (art. 53 pct. 5) din Legea nr. 442/2004 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 26/2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societătilor comerciale aflate în portofoliul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului si consolidarea unor privatizări, exceptie ridicată din oficiu de instantă în Dosarul nr. 10.181/3/2008 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a IX-a contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 7 octombrie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihaela Ionescu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea limitei pe anul 2008 a finantărilor rambursabile ce pot fi contractate si a tragerilor din finantările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de unitătile administrativ-teritoriale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 11 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - În anul 2008, unitătile administrativ-teritoriale pot contracta finantări rambursabile, prin împrumuturi de la băncile comerciale, de la institutiile de credit si prin emisiuni de titluri de valoare, în limita sumei de 3.000 milioane lei, în conditiile prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - În anul 2008 unitătile administrativ-teritoriale pot efectua trageri din finantările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate în limita sumei de 2.580 milioane lei.

Art. 3. - (1) Comisia de autorizare a împrumuturilor locale, constituită în baza prevederilor art. 61 din Legea nr. 273/2006, cu modificările si completările ulterioare, autorizează finantările rambursabile ce urmează a fi contractate si tragerile din finantările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de unitătile administrativ-teritoriale, cu încadrare în limitele prevăzute la art. 1 si 2.

(2) Prin ordin comun al ministrului economiei si finantelor si al ministrului internelor si reformei administrative, în limitele prevăzute la art. 1 si 2, se stabilesc limitele pe comune, orase, municipii si judete, în functie de ponderea veniturilor proprii ale bugetelor locale pe fiecare categorie de unităti administrativ-teritoriale, raportată la totalul veniturilor proprii ale bugetelor locale pe ansamblul tării.

Art. 4. - Pentru finantările rambursabile si tragerile din acestea, exprimate în alte valute, la încadrarea în limitele prevăzute la art. 1 si 2 se utilizează echivalentul în lei al sumelor respective, calculat la cursul de schimb valutar avut în vedere în bugetul de stat pe anul 2008.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

 

Bucuresti, 14 octombrie 2008.

Nr. 1.289.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 1.487/2005 privind aprobarea Criteriilor pentru clasificarea pe categorii a unitătilor si subunitătilor sanitare si stabilirea indemnizatiilor de conducere maxime lunare, diferentiate în  raport cu complexitatea si răspunderea ce revin functiei de conducere si mărimea unitătii si subunitătii, precum si a indemnizatiilor pentru îndeplinirea unor sarcini, activităti si responsabilităti suplimentare functiei de bază

 

Văzând Referatul de aprobare al Directiei generale organizare, resurse umane, dezvoltare profesională si salarizare nr. E.N. 10.235 din 1 octombrie 2008,

având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitătile sanitare publice din sectorul sanitar, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 125/2005, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii publice emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătătii nr. 1.487/2005 privind aprobarea Criteriilor pentru clasificarea pe categorii a unitătilor si subunitătilor sanitare si stabilirea indemnizatiilor de conducere maxime lunare, diferentiate în raport cu complexitatea s răspunderea ce revin functiei de conducere si mărimea unităti si subunitătii, precum si a indemnizatiilor pentru îndeplinirea unor sarcini, activităti si responsabilităti suplimentare functiei de bază, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 73 din 26 ianuarie 2006, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 2 „Criteriile pentru clasificarea pe categorii a spitalelor clinice, universitare, institute si centre medicale clinice cu personalitate juridică si stabilirea indemnizatiilor de conducere maxime, diferentiate în raport de răspunderea functiei de conducere îndeplinite si mărimea unitătii”, la notă, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 3, cu următorul cuprins:

„3. Pentru functiile de conducere prevăzute în anexa nr. 6 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitătile sanitare publice din sectorul sanitar, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 125/2005, cu modificările si completările ulterioare, care fac parte din comitetul director al spitalelor, indemnizatiile de conducere se acordă în baza prevederilor Ordinului ministrului sănătătii publice nr. 1.501/2006 pentru aprobarea Criteriilor pe baza cărora se stabilesc salariile de bază pentru functiile de conducere care fac parte din comitetul director al spitalelor publice, cu modificările ulterioare.”

2. La anexa nr. 3 „Criteriile pentru clasificarea pe categorii a unitătilor si subunitătilor si stabilirea indemnizatiilor de conducere maxime, diferentiate în raport de răspunderea functiei de conducere îndeplinite, mărimea unitătii si subunitătii” se elimină asteriscurile din tabelul de la capitolul I litera A, iar nota se modifică si va avea următorul cuprins:

„NOTĂ:

1. Unitătile sanitare care au între 301 si 400 de paturi pot să utilizeze functia de asistent medical-sef cu o indemnizatie de conducere maximă lunară de 18% din salariul de bază.

2. Categoria unitătilor sanitare cu paturi constituite ca unităti cu personalitate juridică se stabileste luându-se în calcul numărul total de paturi aprobat pentru fiecare unitate ca structură a activitătii medicale, cuprinzându-se paturile din

sectiile si compartimentele de specialitate, paturile din sectiile exterioare, din stationarele de adulti si copii, paturile de însotitori, paturile altor unităti ca: sanatorii, preventorii, fără personalitate juridică si integrate în structura unitătilor sanitare respective.

3. Pentru functiile de conducere prevăzute în anexa nr. 6 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 115/2004, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 125/2005, cu modificările si completările ulterioare, care fac parte din comitetul director al spitalelor, indemnizatiile de conducere se acordă în baza prevederilor Ordinului ministrului sănătătii publice nr. 1.501/2006, cu modificările ulterioare.”

3. La anexa nr. 3 „Criteriile pentru clasificarea pe categorii a unitătilor si subunitătilor si stabilirea indemnizatiilor de conducere maxime, diferentiate în raport de răspunderea functiei de conducere îndeplinite, mărimea unitătii si subunitătii” capitolul I litera B, la notă, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 3, cu următorul cuprins:

„3. Functiile de conducere din cadrul Institutului National de Hematologie Transfuzională «Prof. Dr. C.T.Nicolau» Bucuresti, prevăzute în anexa nr. 7 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 115/2004, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 125/2005, cu modificările si completările ulterioare, nu beneficiază de indemnizatie de conducere.”

4. În anexa nr. 3 „Criteriile pentru clasificarea pe categorii a unitătilor si subunitătilor si stabilirea indemnizatiilor de conducere maxime, diferentiate în raport de răspunderea functiei de conducere îndeplinite, mărimea unitătii si subunitătii” la capitolul I, litera C se modifică si va avea următorul cuprins:

„C. Unităti sanitare cu personalitate juridică, altele decât cele cu paturi

 

 

Categoria unitătii

Indemnizatia de conducere în procente din salariul de bază maximă lunară

Medic director**)

Medic director adjunct

Director adjunct

Contabil-sef

Sef*) serviciu

Sef birou

Personal sanitar mediu sef/asistent medical-sef

I.

45

35

35

35

30

25

10

II.

42

30

30

30

28

23

9

III.

40

28

28

28

25**)

22

8

IV.

35

25

25

25

22

20

7

V.

30

22

22

22

20

18

6

 

NOTĂ:

1. Categoria unitătii sanitare este cea stabilită în anexa nr. 4.

2. Functiile de conducere din cadrul centrelor de transfuzie sanguină regionale, judetene si al municipiului Bucuresti, prevăzute în anexa nr. 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 115/2004, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 125/2005, cu modificările si completările ulterioare, nu beneficiază de indemnizatie de conducere.

*) Se utilizează si pentru functia de sef depozit-economist, inginer etc. din cadrul Oficiului Central de Stocare pentru Situatii Speciale Bucuresti.

**) Se utilizează si pentru functiile de director-inginer, economist etc.”

5. La anexa nr. 3 „Criteriile pentru clasificarea pe categorii a unitătilor si subunitătilor si stabilirea indemnizatiilor de conducere maxime, diferentiate în raport de răspunderea functiei de conducere îndeplinite, mărimea unitătii si subunitătii” capitolul I litera D, nota se modifică si va avea următorul cuprins:

„NOTĂ:

1. Ambulatoriile de specialitate ale spitalelor care nu îndeplinesc conditia prevăzută pentru categoria IV de unitate sanitară vor avea un medic coordonator care va prelua atributiile medicului-sef si care va fi desemnat de managerul spitalului/directorul general/comandantul la propunerea directorului medical.

2. Indemnizatiile de conducere maxime lunare pentru ambulatoriul de specialitate fără personalitate juridică din structura spitalului nu se utilizează pentru ambulatoriile integrate aflate în structura spitalelor din reteaua Ministerului Sănătătii Publice, cu exceptia ambulatoriilor de specialitate pentru sportivi si a ambulatoriilor de stomatologie în care se desfăsoară activitate de învătământ.”

6. La anexa nr. 3 „Criteriile pentru clasificarea pe categorii a unitătilor si subunitătilor si stabilirea indemnizatiilor de conducere maxime, diferentiate în raport de răspunderea functiei de conducere îndeplinite, mărimea unitătii si subunitătii” capitolul II, litera B se modifică si va avea următorul cuprins:

„B. Laboratoare medicale

 

 

 

Functia

Categoria laboratorului/centrului, indemnizatia de conducere maximă lunară în procente din salariul de bază:

I

II

III

IV

V

VI

peste 25 posturi

21-25 posturi

16-20 posturi

11-15 posturi

7-10 posturi

cel putin 5 posturi

1. Sef laborator/centru (cu studii superioare de specialitate)

25

22

20

18

15

12

2. Asistent medical-sef

10

9

8

7

6

5

 

NOTĂ:

1. Se utilizează si pentru psihologul sef de laborator de la laboratoarele de psihologie CFR, auto, navale, aviatie, organizate în reteaua sanitară a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

2. Se utilizează si pentru laboratorul de sănătate mintală/centrul de sănătate mintală si laboratorul de recuperare, medicină fizică si balneologie.”

7. La anexa nr. 3 „Criteriile pentru clasificarea pe categorii a unitătilor si subunitătilor si stabilirea indemnizatiilor de conducere maxime, diferentiate în raport de răspunderea functiei de conducere îndeplinite, mărimea unitătii si subunitătii” capitolul II, litera E se modifică si va avea următorul cuprins:

„E. Unitate de Primire Urgente - SMURD, Unitatea de Primire Urgentă si Compartiment de Primire Urgente

 

Nr. crt.

Loc de muncă

Functia de conducere

Indemnizatia de conducere

maximă lunară în procente

din salariul de bază

Indemnizatia maximă lunară pentru îndeplinirea unor sarcini,

activităti si responsabilităti suplimentare functiei de bază, în procente din salariul de bază

1.

Unitatea de Primire Urgentă - SMURD

- medic-sef - asistent medical-sef

25

10

2.

Unitatea de Primire Urgentă

- medic-sef - asistent medical-sef

20

9

3.

Compartiment de Primire Urgente

- medic-sef - asistent medical-sef

15

8”

 

8. La anexa nr. 3 „Criteriile pentru clasificarea pe categorii a unitătilor si subunitătilor si stabilirea indemnizatiilor de conducere maxime, diferentiate în raport de răspunderea functiei de conducere îndeplinite, mărimea unitătii si subunitătii”, la capitolul VII, după tabel se introduce o notă cu următorul cuprins:

„NOTĂ:

Pentru functiile de conducere prevăzute în anexa nr. 8 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 115/2004, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 125/2005, cu modificările si completările ulterioare, care fac parte din comitetul director al Serviciului de ambulantă al municipiului Bucuresti, indemnizatiile de conducere se acordă în baza prevederilor Ordinului ministrului sănătătii publice nr. 518/2008 privind stabilirea Criteriilor pe baza cărora se determină salariile de bază individuale pentru persoanele care ocupă functii de conducere în comitetul director al serviciilor de ambulantă.”

9. La anexa nr. 3 „Criteriile pentru clasificarea pe categorii a unitătilor si subunitătilor si stabilirea indemnizatiilor de conducere maxime, diferentiate în raport de răspunderea functiei de conducere îndeplinite, mărimea unitătii si subunitătii”, la capitolul VIII, după tabel se introduce o notă cu următorul cuprins:

„NOTĂ:

Pentru functiile de conducere prevăzute în anexa nr. 8 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 115/2004, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 125/2005, cu modificările si completările ulterioare, care fac parte din comitetul director al serviciilor de ambulantă judetene, indemnizatiile de conducere se acordă în baza prevederilor Ordinului ministrului sănătătii publice nr. 518/2008.”

10. La anexa nr. 3 „Criteriile pentru clasificarea pe categorii a unitătilor si subunitătilor si stabilirea indemnizatiilor de conducere maxime, diferentiate în raport de răspunderea functiei de conducere îndeplinite, mărimea unitătii si subunitătii”, la capitolul XI, după tabel se introduce o notă cu următorul cuprins:

„NOTĂ:

Functiile de conducere din cadrul Centrului National pentru Organizarea si Asigurarea Sistemului Informational si Informatic în Domeniul Sănătătii Bucuresti, prevăzute în anexa nr. 9 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 115/2004, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 125/2005, cu modificările si completările ulterioare, nu beneficiază de indemnizatie de conducere.”

11. La anexa nr. 4 „Unităti nominalizate pentru care categoria se stabileste în functie de complexitatea si specificul activitătii medicale”, categoria I se completează cu următoarea unitate:

„- Centrul National de Sănătate Mintală”.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 1 octombrie 2008.

Nr. 1.667.

 

MINISTERUL JUSTITIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei de admitere a candidatilor în Scoala Natională de Pregătire a Agentilor de Penitenciare Târgu Ocna

 

Având în vedere prevederile art. 13 alin. (1) lit. a), alin. (3) si (5) si ale art. 28 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici cu statut special din Administratia Natională a Penitenciarelor, cu modificările si completările ulterioare,

în conformitate cu dispozitiile Ordinului ministrului justitiei nr. 2.790/C/2004 privind aprobarea Competentelor de gestiune a resurselor umane ale ministrului justitiei, directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor si directorilor unitătilor subordonate,

în temeiul art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul justitiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de admitere a candidatilor în Scoala Natională de Pregătire a Agentilor de Penitenciare Târgu Ocna, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Administratia Natională a Penitenciarelor va duce la îndeplinire dispozitiile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul justitiei,

Radu Constantin Ragea

 

Bucuresti, 4 septembrie 2008.

Nr. 2.321/C.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

de admitere a candidatilor în Scoala Natională de Pregătire a Agentilor de Penitenciare Târgu Ocna

 

SECTIUNEA 1

Conditii generale de admitere în Scoala Natională de Pregătire a Agentilor de Penitenciare Târgu Ocna

 

1. Dispozitii generale

Art. 1. - Prezenta metodologie reglementează modul de recrutare a candidatilor, conditiile ce trebuie îndeplinite cumulativ de către candidati, organizarea si desfăsurarea concursului de admitere în Scoala Natională de Pregătire a Agentilor de Penitenciare Târgu Ocna, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 2. - Concursul de admitere în Scoala Natională de Pregătire a Agentilor de Penitenciare Târgu Ocna se organizează anual, sub îndrumarea Directiei management resurse umane din Administratia Natională a Penitenciarelor, si constă în sustinerea probelor prevăzute în prezenta metodologie.

2. Recrutarea candidatilor

Art. 3. - Recrutarea candidatilor se realizează de către compartimentele de resurse umane din unitătile subordonate Administratiei Nationale a Penitenciarelor, pe bază de cerere scrisă.

Art. 4. - Pentru a participa la concursul de admitere candidatii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele conditii:

- să aibă cetătenia română si domiciliul în România;

- să cunoască limba română scris si vorbit;

- să fie absolventi de liceu cu diplomă de bacalaureat;

- să aibă capacitate deplină de exercitiu;

- să fie declarati „Apt” din punct de vedere medical si psihologic;

- să nu fi suferit condamnări (cu executarea/suspendarea executării pedepsei, amendă penală sau sanctiune administrativă), să nu se afle în curs de urmărire penală sau judecată pentru săvârsirea de infractiuni;

- să nu fi fost exmatriculati pentru abateri disciplinare dintr-o institutie de învătământ si să fi obtinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală pe fiecare an de studiu de minimum 8,00;

- să aibă vârsta de maximum 30 de ani împliniti în anul concursului de admitere;

- să aibă înăltimea de minimum 1,70 m bărbatii si 1,65 m femeile;

- să nu fi fost eliberati din motive imputabile sau destituiti dintr-o functie publică în ultimii 7 ani;

- să accepte, în situatia în care vor fi declarati „Admis”, interzicerea ori restrângerea exercitării unor drepturi si libertăti cetăţenesti prevăzute de Legea nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici cu statut special din Administratia Natională a Penitenciarelor, cu modificările si completările ulterioare;

- să accepte efectuarea de verificări asupra activitătii si comportamentului lor în situatia în care vor fi declarati „admis”.

Art. 5. - (1) Pentru recrutare, fiecare candidat va depune la compartimentele de resurse umane din unitătile subordonate Administratiei Nationale a Penitenciarelor un dosar cuprinzând următoarele documente:

- documentul nr. 1 - cererea de înscriere (anexa nr. 1);

- documentul nr. 2 - declaratia de confirmare a cunoasterii si acceptării conditiilor de recrutare (anexa nr. 2);

- documentul nr. 3 - diploma de bacalaureat (copie) sau adeverintă care atestă absolvirea liceului cu diplomă de bacalaureat pentru candidatii care au absolvit în anul desfăsurării concursului, pe care să fie specificate media si notele obtinute la examenul de bacalaureat;

- documentul nr. 4 - foaia matricolă (copie);

- documentul nr. 5 - fisa medicală (va fi înmânată în vederea completării de către medicul unitătii si încheiată de către acesta cu mentiunea „Apt/Inapt pentru participarea la concurs”);

- documentul nr. 6 - copii ale actului de identitate (buletin/carte de identitate/carte de identitate provizorie/pasaport), certificatului de nastere, certificatului de căsătorie si livretului militar, dacă este cazul;

- documentul nr. 7 - curriculum vitae (se întocmeste sub îndrumarea lucrătorului de resurse umane din unitate);

- documentul nr. 8 - tabel nominal cu rudele candidatului (se întocmeste sub îndrumarea lucrătorului de resurse umane din unitate);

- documentul nr. 9 - certificat de cazier judiciar;

- documentul nr. 10 - aviz psihologic sau nota biroului de resurse umane, în cazul în care rezultatul examenului psihologic s-a comunicat la unitate;

- documentul nr. 11 - 3 fotografii color, mărimea 2,5/3 cm.

(2) Actele prevăzute a se depune în copie vor fi prezentate împreună cu documentele originale si vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de către compartimentul de resurse umane din unitate.

(3) Candidatii la Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza”, specialitatea Penitenciare, au dreptul de a opta si pentru sustinerea concursului de admitere la Scoala Natională de Pregătire a Agentilor de Penitenciare Târgu Ocna, situatie în care dosarul va fi constituit conform cerintelor specifice academiei si se va mentiona pe dosar „A doua optiune S.N.PA.P Tg. Ocna”. După primirea dosarelor candidatilor declarati „Respins” la Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza”, cele cu a doua optiune vor fi redirectionate către Scoala Natională de Pregătire a Agentilor de Penitenciare Târgu Ocna.

3. Desfăsurarea concursului de admitere

Art. 6. - (1) Concursul de admitere se organizează si se desfăsoară anual, într-o singură sesiune, conform graficului aprobat de Administratia Natională a Penitenciarelor.

(2) Anuntul privind organizarea si desfăsurarea concursului de admitere va fi făcut cu cel putin 30 de zile înaintea datei începerii acestuia, după cum urmează:

- afisare la sediile unitătilor subordonate Administratiei Nationale a Penitenciarelor;

- publicare în presă;

- postare pe pagina de internet a Administratiei Nationale a Penitenciarelor.

(3) Dosarele candidatilor vor fi înaintate de către compartimentele de resurse umane din unităti la Scoala Natională de Pregătire a Agentilor de Penitenciare Târgu Ocna până la data specificată în anunt.

Art. 7. - (1) La prezentarea la sediul Scolii Nationale de Pregătire a Agentilor de Penitenciare Târgu Ocna candidatii vor achita contravaloarea taxei de admitere si vor avea asupra lor buletinul/cartea de identitate/cartea de identitate provizorie/pasaportul în original.

(2) Sunt scutiti de plata taxei de admitere:

a) orfanii de ambii părinti;

b) candidatii proveniti din casele de copii sau din plasament familial;

c) copiii personalului sistemului administratiei penitenciare în activitate, pensionat sau decedat.

(3) Candidatii care solicită scutirea de la plata taxei de participare la concurs trebuie să probeze cu adeverinte eliberate de organele competente că se află în una dintre situatiile prevăzute la alin. (2).

Art. 8. - Prezentarea de înscrisuri false se pedepseste conform legii si atrage eliminarea din concurs a candidatului respectiv. În cazul în care descoperirea falsului se face după încheierea concursului de admitere, candidatul respectiv pierde locul obtinut prin fraudă.

Art. 9. - Concursul de admitere se desfăsoară în două etape: probe eliminatorii si probe de evaluare a cunostintelor teoretice.

Art. 10. - (1) Probele eliminatorii sunt următoarele: selectia dosarelor si verificarea aptitudinilor fizice.

(2) La proba de selectie a dosarelor, comisia de verificare a dosarelor validează/invalidează dosarul candidatului prin calificativul „Admis”/„Respins”.

(3) Verificarea aptitudinilor fizice prevăzute în anexa nr. 3 se desfăsoară conform precizărilor din anexa nr. 4. Aprecierea se face prin calificativ: „Admis”/„Respins”.

(4) Fiecare probă are caracter eliminatoriu, participarea la următoarea fiind conditionată de promovarea celei anterioare. Indiferent de cauzele si motivele invocate, nu se admit contestatii, repetări sau reexaminări la aceste probe.

Art. 11. - (1) La probele de evaluare a cunostintelor teoretice participă candidatii care au promovat etapa probelor eliminatorii.

(2) Probele de evaluare a cunostintelor teoretice constau în sustinerea unor lucrări scrise la Limba română si Legislatie, conform tematicii si bibliografiei stabilite (anexa nr. 5).

(3) Admiterea candidatilor se face în limita numărului de locuri aprobat pentru sesiunea de admitere, în ordinea strict descrescătoare a mediilor obtinute.

(4) Media de admitere este media aritmetică a notelor obtinute la fiecare dintre cele două probe de evaluare a cunostintelor teoretice si se calculează cu două zecimale, fără rotunjire. Media de admitere este de minimum 5,00, cu conditia de a ob Î ine cel putin nota 5,00 la fiecare probă.

(5) În cazul în care pe ultimul loc s-au clasat mai multi candidati cu medii egale, departajarea acestora se face conform următoarelor criterii:

a) nota obtinută la lucrarea scrisă la Limba română;

b) media generală obtinută la examenul de bacalaureat;

c) media generală din perioada scolarizării liceale.

(6) În cazul în care după aplicarea criteriilor de departajare mentionate candidatii nu pot fi departajati, Comisia centrală de admitere propune directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor suplimentarea cifrei de scolarizare.

 

SECTIUNEA a 2-a

Organizarea concursului de admitere

 

Art. 12. - (1) Concursul de admitere este coordonat de Comisia centrală de admitere. Aceasta are următoarea componentă:

- presedinte - un reprezentant al Administratiei Nationale a Penitenciarelor sau altă persoană numită prin decizie de către directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor;

- vicepresedinte - directorul Scolii Nationale de Pregătire a Agentilor de Penitenciare Târgu Ocna sau, după caz, directorul adjunct pentru învătământ;

- membri - presedintii comisiilor de examinare;

- secretar - un lucrător al biroului planificare învătământ si bibliotecă.

(2) Comisiile de examinare sunt constituite pentru fiecare probă, după cum urmează:

- Comisia de selectare a dosarelor;

- Comisia pentru verificarea aptitudinilor fizice;

- Comisia pentru verificarea cunostintelor de limba română;

- Comisia pentru verificarea cunostintelor de legislatie;

- Comisia de solutionare a contestatiilor.

(3) Componenta comisiilor de examinare va fi stabilită prin decizie a directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor, la propunerea Directiei management resurse umane, cuprinzând:

- cadre didactice de specialitate cu grad didactic II - I;

- speciali s ti din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor i din unitătile subordonate, stabiliti prin decizie a directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor.

(4) În comisii nu vor fi numite si nu primesc nicio atributie persoanele care au sotul sau sotia, rude sau afini până la gradul IV inclusiv în rândul candidatilor.

(5) Fiecare dintre persoanele desemnate în comisiile prevăzute la alin. (1) si (2), după numire, va semna o declaratie pe propria răspundere în care va preciza că:

a) nu se află în vreuna dintre situatiile de incompatibilitate prevăzute la alin. (4);

b) va respecta secretul si confidentialitatea lucrărilor comisiei si ale variantelor de subiecte ce vor fi elaborate.

(6) O persoană poate detine calitatea de membru într-o singură comisie dintre cele prevăzute la alin. (2).

Art. 13. - Comisia centrală de admitere are următoarele atributii:

a) asigură aplicarea metodologiei de organizare si desfăsurare a concursului de admitere;

b) stabileste baza materială necesară concursului;

c) organizează activitatea de primire a candidatilor, încasarea taxei de participare si distribuirea legitimatiilor de concurs (anexa nr. 6);

d) organizează candidatii în grupe pentru sustinerea probelor de concurs si asigură instruirea acestora privind programul, conditiile si regulile de desfăsurare a concursului de admitere;

e) întocmeste procese-verbale si borderouri pentru fiecare probă, procese-verbale centralizatoare, procese-verbale finale si concluziile privind desfăsurarea concursului de admitere;

f) transmite Administratiei Nationale a Penitenciarelor - Directia management resurse umane documentele privind concursul de admitere (procesul-verbal final si concluziile privind rezultatele concursului de admitere), în termen de 7 zile de la finalizarea concursului de admitere;

g) asigură efectuarea comunicărilor impuse de desfăsurarea concursului de admitere;

h) primeste, înregistrează si transmite contestatiile spre solutionare.

Art. 14. - Presedintele Comisiei centrale de admitere răspunde de întreaga activitate si are următoarele atributii:

a) stabileste personalul care participă la activitătile desfăsurate cu candidatii în perioada concursului de admitere si ia măsuri pentru numirea acestuia prin decizie zilnică pe unitate;

b) stabileste responsabilitătile si atributiile concrete pentru fiecare persoană implicată în organizarea si desfăsurarea concursului de admitere;

c) instruieste personalul privind atributiile ce îi revin în cadrul concursului de admitere;

d) asigură elaborarea subiectelor si a baremelor de corectare si notare, păstrând confidentialitatea acestora;

e) asigură multiplicarea subiectelor în prezenta a cel pu t in

2 membri ai Comisiei centrale de admitere si a cel puin

3 candidati, într-un număr de exemplare egal cu numărul de săli destinate desfăsurării probelor scrise sau cu acela al candidatilor, după care subiectele se introduc în plicuri care se sigilează, urmând să fie înmânate responsabililor de săli;

f) asigură afisarea baremelor de corectare si notare cu 15 minute înainte de finalizarea fiecărei probe scrise;

g) asigură afisarea rezultatelor concursului la sediul Scolii Nationale de Pregătire a Agentilor de Penitenciare Târgu Ocna si transmiterea acestora către Administratia Natională a Penitenciarelor si unitătile care au recrutat candidatii.

Art. 15. - Membrii comisiilor de verificare a cunostintelor teoretice au următoarele atributii:

a) elaborează subiectele si baremele de corectare si notare;

b) verifică si notează lucrările conform baremelor de notare;

c) calculează si trec în borderouri notele obtinute de candidati.

Art. 16. - Secretarul Comisiei centrale de admitere are următoarele atributii:

a) întocmeste documentele necesare desfăsurării concursului de admitere;

b) afisează lista cu rezultatele finale;

c) primeste si înregistrează contestatiile;

d) întocmete concluziile cu privire la desfăsurarea concursului de admitere;

e) predă cu proces-verbal, pentru arhivare, lucrările si borderourile de notare.

Art. 17. - Pe toată perioada desfăsurării concursului de admitere se interzice pătrunderea în zonele de desfăsurare a probelor si în spatiile destinate comisiilor a persoanelor care nu sunt angrenate în organizarea si desfăsurarea probei respective.

Art. 18. - Comisiilor li se asigură spatii corespunzătoare pentru efectuarea instructajelor, desfăsurarea probelor de concurs si evaluarea lucrărilor, mijloace de multiplicare si tehnica de calcul necesare.

 

SECTIUNEA a 3-a

Desfăsurarea probelor de concurs

 

Art. 19. - (1) Probele eliminatorii constau în:

a) selectarea dosarelor - se realizează de către Comisia de selectare a dosarelor si constă în verificarea dosarelor din punctul de vedere al continutului si sub aspectul îndeplinirii conditiilor de participare. Rezultatele verificării dosarelor se consemnează în proces-verbal cu mentiunea „Admis”/„Respins” (anexa nr. 7);

b) verificarea aptitudinilor fizice - se desfăsoară conform procedurii stabilite în anexa nr. 4, după proba de selectare a dosarelor.

(2) Aprecierea aptitudinilor candidatilor se realizează conform baremelor stabilite (anexa nr. 3), rezultatele fiind consemnate în borderouri (anexele nr. 8.1 si 8.2) si în procese-verbale (anexa nr. 8.3) cu mentiunea „Admis”/„Respins”.

Art. 20. - (1) Pentru probele de evaluare a cunostintelor teoretice, subiectele si baremele de corectare si notare vor fi elaborate de membrii comisiilor de admitere (Comisia pentru verificarea cuno s tin t elor de limba română si Comisia pentru verificarea cunotinelor de legislatie), în 3 variante. Fiecare variantă se introduce într-un plic care se sigilează si se semnează de către membrii comisiei, aplicându-se stampila scolii.

(2) În prezenta presedintelui Comisiei centrale de admitere si a cel putin 3 candidati, unul dintre candidati alege un plic cu subiecte.

Art. 21. - (1) Probele scrise se desfăsoară în săli din care s-au înlăturat materialele care pot constitui pentru candidati surse de inspiratie. Pe usa fiecărei săli se afisează lista nominală, în ordine alfabetică, cu candidatii repartizati în sala respectivă.

(2) Pentru supravegherea candidatilor, presedintele Comisiei centrale de admitere desemnează în ziua sustinerii probei, prin tragere la sorti, câte 2 supraveghetori la fiecare sală. Când capacitatea sălii este mai mare de 25 de locuri, la fiecare 1 până la 25 de candidati peste acest număr se stabileste în plus câte un supraveghetor. Supraveghetorii nu vor fi cadre didactice de specialitate la disciplinele probei de concurs.

(3) Persoanele care sunt soti, rude sau afini până la gradul IV inclusiv cu candidati nu pot fi desemnate ca supraveghetori.

(4) Fiecare dintre persoanele desemnate ca supraveghetori, după numire, semnează o declaratie pe propria răspundere în care precizează că nu se află în vreuna dintre situatiile de incompatibilitate prevăzute la alin. (3).

(5) Înainte de a se deplasa în sălile unde au fost repartizati, responsabilii de săli primesc:

- foi tipizate (cu colt negru pentru secretizare);

- hârtie stampilată pentru ciorne;

- etichete;

- procese-verbale de predare/primire a lucrărilor (anexa nr. 9).

Art. 22. - (1) La intrarea candidatilor în sală, personalul de supraveghere verifică identitatea acestora pe baza actului de identitate valabil (buletin de identitate, carte de identitate, carte de identitate provizorie, pasaport), a legitimatiei de concurs si a tabelului nominal cu candidatii repartizati în sală.

(2) Documentul de identitate si legitimatia de concurs rămân la vedere pe toată perioada desfăsurării probei.

(3) Candidatii îsi ocupă locurile în ordinea înscrisă în tabel, numai după ce au lăsat în afara sălilor de concurs ori la catedră toate materialele sau obiectele pe care le au asupra lor: cărti, caiete, notite, serviete, aparatură electronică etc.

Art. 23. - După accesul candidatilor în săli, responsabilul de sală desfăsoară următoarele activităti:

a) înmânează fiecărui candidat câte o foaie tipizată, hârtie stampilată pentru ciorne si etichete;

b) precizează candidatilor modul de completare a foii tipizate cu numele, prenumele tatălui, prenumele său si unitatea care l-a recrutat;

c) verifică corectitudinea scrierii datelor si apoi secretizează lucrarea prin lipirea etichetei;

d) se deplasează împreună cu un candidat la locul stabilit pentru primirea subiectelor;

e) scrie citet subiectele pe tablă sau distribuie fiecărui candidat subiectele.

Art. 24. - (1) Din momentul primirii subiectelor niciun candidat nu mai poate părăsi sala decât dacă predă foaia tipizată si semnează de predarea acesteia.

(2) În cazuri exceptionale, dacă un cursant solicită din motive întemeiate părăsirea temporară a sălii, acesta este însotit de unul dintre supraveghetori până la înapoierea în sală.

(3) Candidatii care nu se află în sală în momentul primirii subiectelor pierd dreptul de a mai sustine proba respectivă.

Art. 25. - (1) Timpul destinat fiecărei probe scrise este de maximum 3 ore din momentul în care s-au comunicat subiectele.

(2) Responsabilul de sală comunică ora exactă la care începe elaborarea lucrării si ora la care aceasta se va încheia.

Art. 26. - Pentru redactarea lucrărilor candidatii folosesc numai cerneală sau pastă de culoare albastră. Se interzice orice semn distinctiv care ar permite identificarea lucrării. Eventualele greseli se taie cu o singură linie orizontală. La cerere, responsabilul de sală distribuie suplimentar candidatilor foi tipizate sau ciorne stampilate, arătându-le în prealabil întregii săli pentru a se constata că nu contin înscrisuri. Rubricile din coltul care urmează să fie secretizat se completează în acelasi mod ca la foile tipizate distribuite initial.

Art. 27. - În cazul în care unii candidati trebuie să îsi transcrie lucrarea, vor primi alte foi tipizate. Transcrierea nu trebuie să depăsească ora-limită stabilită. Foile tipizate folosite se anulează pe loc prin înscrierea în diagonală a cuvântului „Anulat”, sub semnătura responsabilului de sală.

Art. 28. - În timpul desfăsurării probelor scrise, în sălile de concurs au dreptul să intre numai presedintele, vicepresedintele si secretarul Comisiei centrale de admitere.

Art. 29. - Coltul lipit al fiecărei lucrări se semnează de către presedintele sau vicepresedintele Comisiei centrale de admitere, iar secretarul aplică stampila.

Art. 30. - Pe timpul desfăsurării probelor scrise supraveghetorilor le este interzis să dea indicatii referitoare la modalitatea de rezolvare a subiectelor de către candidati, să discute între ei, să părăsească sala ori să desfăsoare orice activitate care să distragă atentia atât lor, cât si candidatilor.

Art. 31. - (1) Eventualele fraude se solutionează de către responsabilul de sală prin eliminarea candidatului în cauză din concurs, prilej cu care îi ia o declaratie, întocmeste un proces-verbal semnat si de ceilalti supraveghetori, din care să rezulte în ce a constat frauda săvârsită, la care se atasează probele materiale.

(2) Lucrarea se anulează cu mentiunea „Fraudă”.

Art. 32. - (1) Pe măsură ce îsi încheie lucrările candidatii le predau responsabilului de sală. La expirarea timpului acordat, candidatii predau lucrările în faza în care se află, fiind interzisă depăsirea timpului stabilit. Ultimii 5 candidati rămân în sală până la predarea ultimei lucrări.

(2) La predarea lucrărilor responsabilul de sală barează spatiile nescrise, verifică numărul de pagini si îl trece în procesele-verbale de predare/primire, pe care le semnează si candidatii.

(3) Ciornele si lucrările anulate se strâng separat.

(4) Responsabilii de săli, în prezenta presedintelui sau a vicepresedintelui Comisiei centrale de admitere, predau lucrările scrise secretarului Comisiei, care verifică dacă numărul lucrărilor predate corespunde cu numărul semnăturilor din procesul-verbal de predare/primire.

(5) Toate lucrările de la aceeasi probă de evaluare a cunostintelor teoretice sunt amestecate si numerotate cu cerneală rosie de către secretarul Comisiei centrale de admitere.

(6) Lucrările numerotate sunt predate cu proces-verbal de predare/primire, pentru corectare, membrilor comisiilor de admitere (Comisia pentru verificarea cunostintelor de limba română si Comisia pentru verificarea cunostintelor de legislatie).

 

SECTIUNEA a 4-a

Evaluarea si notarea lucrărilor scrise

 

Art. 33. - (1) Evaluarea si notarea lucrărilor se realizează de către comisiile de verificare a cunostintelor de limba română, respectiv de legislatie.

(2) Lucrările se corectează si se apreciază de fiecare membru al comisiei respective, separat, cu note de la 10 la 1, respectându-se baremele de corectare si notare, iar notele acordate vor fi trecute în borderouri de notare (anexa nr. 10.1) de către fiecare membru.

(3) Notele acordate de fiecare membru al comisiei se trec într-un borderou centralizator (anexa nr. 10.2), iar presedintele comisiei respective calculează media aritmetică pentru fiecare lucrare si o consemnează cu cerneală albastră. În cazul în care presedintele comisiei respective constată la una dintre lucrări o diferentă mai mare de un punct între notele acordate de membrii comisiei, acesta recorectează lucrarea în prezenta membrilor comisiei, stabileste nota finală a lucrării si consemnează rezultatul cu cerneală rosie în borderoul centralizator. Corectorii si presedintele comisiei respective semnează borderoul centralizator.

(4) Borderourile fiecărui corector si borderoul centralizator semnate sunt predate presedintelui Comisiei centrale de admitere odată cu lucrările corectate.

(5) Nota finală a probei este media aritmetică a notelor acordate de membrii comisiei sau nota acordată după recorectare, se trece pe lucrare de pre s edintele comisiei respective si este verificată si semnată de preedintele Comisiei centrale de admitere.

Art. 34. - (1) După ce toate lucrările scrise au fost corectate si notate, acestea se deschid în prezenta întregii comisii de examinare si a presedintelui Comisiei centrale de admitere, notele finale se înregistrează de către secretarul Comisiei centrale de admitere într-un proces-verbal centralizator (anexa nr. 11) si se calculează media generală.

(2) Candidatii se clasifică în ordinea strict descrescătoare a mediilor generale, cu mentiunea „Admis”/„Respins”, în conformitate cu prevederile art. 11.

Art. 35. - Rezultatele finale se afisează în ziua si la ora stabilite în graficul de desfăsurare a concursului de admitere.

 

SECTIUNEA a 5-a

Contestatii

 

Art. 36. - (1) Contestatiile se pot face numai pentru probele scrise, separat pentru fiecare în parte.

(2) Contestatia se întocme s te si se semnează de către candidat si este adresată preedintelui Comisiei centrale de admitere. Contestatia se depune la sediul Scolii Nationale de Pregătire a Agentilor de Penitenciare Târgu Ocna, personal sau prin fax de la sediul unitătii care a recrutat candidatul.

(3) Contestatiile se primesc de către secretarul Comisiei centrale de admitere în termen de 48 de ore de la data si ora afisării rezultatelor si se înregistrează într-un registru.

Art. 37. - (1) Termenele de depunere si solutionare a contestatiilor (ziua si ora) sunt anuntate odată cu afisarea rezultatului concursului.

(2) Contestatiile depuse în afara termenului precizat la alin. (1) se resping.

Art. 38. - (1) În cazul înregistrării unei contestatii depuse în termen, lucrarea respectivă se recorectează de către Comisia de solutionare a contestatiilor nominalizată prin decizie a directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor.

(2) Comisia de solutionare a contestatiilor este constituită din:

- presedinte - vicepresedintele Comisiei centrale de admitere;

- membri - câte 2 profesori de specialitate pentru fiecare probă scrisă, altii decât cei care au corectat initial;

- secretar - secretarul Comisiei centrale de admitere. Art. 39. - Pentru recorectare, Comisia centrală de admitere resigilează lucrările prin lipirea coltului drept, acoperă nota acordată initial si numărul de ordine al lucrării cu etichete, renumerotează lucrările si le predă pe bază de proces-verbal presedintelui Comisiei de solutionare a contestatiilor. Membrii Comisiei de solutionare a contestatiilor corectează folosind aceleasi bareme de corectare si notare.

Art. 40. - (1) În cazul în care după recorectarea lucrării nota obtinută este mai mare fată de nota initială, comisia admite contestatia, schimbă nota lucrării si se recalculează media. În celelalte situatii rămâne valabilă nota initială.

(2) Nota acordată după recorectare este definitivă. Hotărârile Comisiei de solutionare a contestatiilor se consemnează într-un borderou semnat de membrii comisiei.

(3) Rezultatele finale obtinute după rezolvarea contestatiilor se consemnează într-un proces-verbal final (anexa nr. 12).

Art. 41. - Pentru candidatii care, în urma solutionării contestatiei, au ob t inut o medie generală cel putin egală cu a ultimului admis iniial, Comisia centrală de admitere propune directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor suplimentarea cifrei de scolarizare.

 

SECTIUNEA a 6-a

Dispozitii finale

 

Art. 42. - (1) Membrii comisiilor de admitere, indiferent de atributiile care le revin în cadrul acestora, au obligatia de a-l informa imediat, în scris, pe presedintele Comisiei centrale de admitere referitor la neregulile de orice fel constatate personal ori despre care iau cunostintă, precum si despre orice interventie sau încercare de influentare exercitată asupra lor în ceea ce priveste organizarea si desfăsurarea concursului de admitere.

(2) Membrii comisiilor si persoanele implicate în organizarea si desfăsurarea concursului de admitere care comit fapte cu caracter infractional (furnizări de solutii ale subiectelor, înlocuiri de lucrări, modificări nejustificate de note, facilitarea unor actiuni sau intentii de fraudă ale candidatilor etc.) sau manifestă neglijentă în îndeplinirea răspunderilor vor fi sanctionati în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 43. - În termen de 7 zile de la finalizarea concursului de admitere, procesul-verbal final (anexa nr. 12) si concluziile privind rezultatele concursului de admitere se trimit la Directia management resurse umane din Administratia Natională a Penitenciarelor.

Art. 44. - (1) Cuantumul taxei de participare la concurs este stabilit anual de Scoala Natională de Pregătire a Agentilor de Penitenciare Târgu Ocna, prin decizie a directorului scolii.

(2) Taxa se achită de către candidati, pe bază de chitantă, la casieria Scolii Nationale de Pregătire a Agentilor de Penitenciare Târgu Ocna, la data prezentării pentru sustinerea concursului de admitere.

Art. 45. - Candidatilor li se asigură asistentă medicală de urgentă pe timpul desfăsurării probelor de concurs.

Art. 46. - Candidatilor prezenti la concursul de admitere li se eliberează, la cerere, o adeverintă din care să rezulte perioada participării la concurs. Celor declarati admisi li se comunică data la care urmează să se prezinte la Scoala Natională de Pregătire a Agentilor de Penitenciare Târgu Ocna în vederea începerii cursurilor, precum si materialele pe care trebuie să le aibă asupra lor.

Art. 47. - Anexele nr. 1-12 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

 

ANEXA Nr. 1

la metodologie

 

CERERE DE ÎNSCRIERE

 

Domnule director,

Subsemnatul(a), ........................................ , fiul (fiica) lui .......................... si al (a) .............................. , născut(ă) la data de ............................. în localitatea .................................... , judetul (sectorul) .............. , având cetătenia ............................. , nationalitatea/etnia ...................................... , domiciliul (resedinta) în localitatea ................................... , judetul (sectorul) ........................ , absolvent(ă)/elev(ă) în ultimul an al(a) liceului .......................... , curs de .......................... , de profesie ...................... , salariat(ă) la ................... , stare civilă ............................. , cu serviciul militar ......................... , la arma .......................... , trecut în rezervă cu gradul ....................................... , vă rog să-mi aprobati înscrierea la concursul de admitere organizat de Scoala Natională de Pregătire a Agentilor de Penitenciare Târgu Ocna, sesiunea .............. .

Am luat cunostintă de conditiile de recrutare, selectionare si participare la concursul de admitere, drepturile si obligatiile ce îmi revin pe perioada scolarizării si de prevederile angajamentului pe care urmează să îl închei în situatia în care voi fi declarat(ă) „Admis”.

 

Data ........................................

Semnătura ..........................

 

ANEXA Nr. 2

la metodologie

 

DECLARATIE

 

Subsemnatul(a).............................., fiul (fiica) lui ............................si al (a)............................., născut(ă) la data de..............................., în localitatea ................................., judetul/sectorul .........., posesor (posesoare) al (a) B.I./C.I.  seria ............ nr. ...................... eliberat(ă) de ............................ la data de ................................., în calitate de candidat(ă) la concursul de admitere la Scoala Natională de Pregătire a Agentilor de Penitenciare Târgu Ocna, sesiunea....., declar pe propria răspundere că am luat cunostintă de conditiile de recrutare, cu care sunt de acord si pe care le îndeplinesc cumulativ.

Precizez că nu fac parte din niciun partid, nicio organizatie politică sau grupare interzisă de lege ori care promovează idei si interese contrare ordinii constitutionale si statului de drept.

Am fost informat(ă) si sunt de acord cu efectuarea de verificări, cunoscând că, în situatia în care vor rezulta aspecte contrare celor declarate în prezenta declaratie ori incompatibilităti determinate de neîndeplinirea cumulativă a conditiilor de recrutare, nu voi fi înmatriculat(ă), chiar dacă rezultatele obtinute la admitere permit acest lucru. Dacă o asemenea situatie se va constata după înmatriculare, am fost informat(ă) că urmează să fiu exmatriculat(ă).

Declar, sustin si semnez după ce am luat cunostintă de întregul continut si am completat personal datele din prezenta declaratie.

 

Data ................................

Semnătura .......................

 

ANEXA Nr. 3

la metodologie

 

STEMA

 

ADMINISTRATIA NATIONALĂ A PENITENCIARELOR

SCOALA NATIONALĂ DE PREGĂTIRE A AGENTILOR DE PENITENCIARE TÂRGU OCNA

 

BAREMELE MINIME

pentru verificarea aptitudinilor fizice

 

Probe bărbati

1. Alergare de viteză - 50 m plat: 7”6

2. Flotări: 20

3. Alergare de rezistentă - 1.000 m în teren variat: 3’54”

Probe femei

1. Alergare de viteză - 50 m plat: 8”6

2. Ridicarea trunchiului la 90 de grade din pozitia culcat pe spate (abdomene): 18

3. Alergare de rezistentă - 1.000 m în teren variat: 4’54”

 

ANEXA Nr. 4

la metodologie

 

STEMA

 

ADMINISTRATIA NATIONALĂ A PENITENCIARELOR

SCOALA NATIONALĂ DE PREGĂTIRE A AGENTILOR DE PENITENCIARE TÂRGU OCNA

 

PROBELE

de verificare a aptitudinilor fizice

 

1. Descrierea probelor

a) Flotări

Proba de flotări se execută din pozitia în sprijin culcat înainte.

Se înregistrează numărul de exercitii consecutive corecte (pozitia culcat facial cu sprijin pe palme si vârful picioarelor, corpul întins, privirea înainte, coatele întinse, îndoirea bratelor până când coatele ajung la nivelul umerilor, revenirea în pozitia initială).

Se înregistrează numărul de executii consecutive corecte în 30 de secunde.

b) Abdomene (ridicarea trunchiului la 90 de grade din pozitia culcat pe spate)

Executantul stă culcat pe spate, cu picioarele întinse si fixate la nivelul gleznelor, mâinile la ceafă cu coatele atingând solul, ridicarea trunchiului la verticală (90 de grade) si revenirea la pozitia initială. Se înregistrează câte ridicări de trunchi se execută în 30 de secunde.

c) Alergarea de viteză

Alergarea de viteză se execută pe distanta de 50 metri, cu start din picioare. Se acordă o încercare.

Se cronometrează din momentul în care executantul a pornit în alergare. Se apreciază după timpul realizat.

d) Alergarea de rezistentă

Alergarea de rezistentă se execută pe distanta de 1.000 metri. Se execută cu start din picioare, în serii de până la 20 de candidati. Se aleargă pe teren variat.

Se cronometrează din momentul în care seria a pornit în alergare. Se apreciază după timpul realizat.

2. Precizări

Toate probele sunt obligatorii si se sustin în aceeasi zi de către un candidat. Nesustinerea unei probe sau abandonul echivalează cu retragerea candidatului din concurs.

 

ANEXA Nr. 5

la metodologie

 

STEMA

 

ADMINISTRATIA NATIONALĂ A PENITENCIARELOR

SCOALA NATIONALĂ DE PREGĂTIRE A AGENTILOR DE PENITENCIARE TÂRGU OCNA

 

TEMATICA

pentru concursul de admitere la Scoala Natională de Pregătire a Agentilor de Penitenciare Târgu Ocna

 

1. Limba română - elemente de constructie a comunicării

Vocabularul

- Vocabularul limbii române. Vocabularul fundamental. Masa vocabularului

- Cuvântul. Forma si continutul. Cuvântul de bază. Sensul cuvintelor în context. Sensul propriu (de bază si secundar) si sensul figurat

- Mijloace interne de îmbogătire a vocabularului. Derivarea. Compunerea. Schimbarea valorii gramaticale (conversiunea). Familia lexicală

- Mijloace externe de îmbogătire a vocabularului. Împrumuturile. Neologismele

- Sinonimele. Antonimele. Omonimele. Paronimele

- Cuvintele polisemantice.

- Unitătile frazeologice (locutiuni, expresii)

- Pleonasmul

Notiuni de fonetică

- Silaba. Despărtirea cuvintelor în silabe la capăt de rând

- Folosirea corectă a accentului în limba română

Morfosintaxa

- Părtile de vorbire flexibile. Clasificarea/felul (verb, substantiv, articol, pronume, numeral, adjectiv). Locutiunile. Categorii morfologice (diateză, conjugare, mod, timp, persoană, gen, număr, caz, grad de comparatie). Functii sintactice

- Părtile de vorbire neflexibile. Clasificarea/felul (adverb, prepozitie, conjunctie, interjectie). Locutiunile. Functii sintactice (adverb, interjectie)

Notiuni de sintaxă

- Cuvintele si constructiile incidente. Punctuatia lor

- Relatiile sintactice în frază (coordonare si subordonare). Mijloacele de realizare a relatiilor sintactice în propozitie si în frază: jonc t iunea, juxtapunerea, topica

- Fraza. Propozitia principală si propoziia secundară/subordonată. Elementele de relatie în frază. Propozitia regentă si propozitia subordonată. Elementul regent

- Propozitia si părtile de propozitie. Tipurile de propozitie

Scrierea functională

- Tipuri de scrisori

- Cererea

- Procesul-verbal

- Curriculum vitae (în format european)

- Invitatia

Ortografia si punctuatia

- Semnele de punctuatie: virgula, punctul si virgula, punctul, semnul întrebării, semnul exclamării, linia de pauză

- Semnele ortografice: cratima, apostroful, punctul ca semn ortografic

Bibliografie:

- Manualele scolare alternative de gimnaziu

- Manualele de liceu (capitolele de comunicare)

- DOOM, Editura Univers Enciclopedic, Bucuresti, 2005 (editia a II-a revizuită si adăugită)

2. Legislatie:

- Constitutia României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003:

- titlul I, art. 1-14;

- titlul II, cap. I, art. 15-21, cap. II, art. 22-53, cap. III, art. 54-57;

- titlul III, cap I, sectiunea 1, art. 61-68, sectiunea a 3-a, art. 73-78, cap. II, art. 80-101, cap. III, art. 102-110, cap. 5, sectiunea 1, art. 116-119, sectiunea a 2-a, art.120-123, cap. VI, sectiunea 1, art. 124-130, sectiunea a 2-a, art. 131-132, sectiunea a 3-a, art. 133-134;

- Legea nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici din Administratia Natională a Penitenciarelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 281 din 30 iunie 2004, modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 47/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 565 din 29 iunie 2006, si prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 4/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 11 februarie 2008;

- Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 627 din 20 iunie 2006:

- titlul I, art. 1-6;

- titlul IV, cap. 1, art. 11-17, cap. 2, art. 18-24, cap. 3, art. 29, art. 32-35, cap. 4, art. 38-56, cap. 7, sectiunea 1, art. 68, sectiunea a 2-a, art. 70-71;

- Hotărârea Guvernului nr. 1.897/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 24 din 16 ianuarie 2007:

- titlul I, art. 1-2;

- titlul II, cap. I, art. 6-10, cap. II, sectiunea 1, art. 16, sectiunea a 2-a, art. 19-22, cap. III, sectiunea 1, art. 23, 38, 50, 51, art. 54-60, sectiunea a 2-a, art. 62-63, cap. V, art. 76, cap. VI, art. 81-86, cap. VII, sectiunea 1, art. 87, sectiunea a 2-a, art. 92, 93, 104, 105, 113, 114, 120, 121, 129, 130, cap. VIII, sectiunea 1, art. 141, 142, sectiunea a 2-a, art. 149, 150;

- Declaratia Universală a Drepturilor Omului.

 

ANEXA Nr. 6*)

la metodologie

 

LEGITIMATIE DE CONCURS

 

ANEXA Nr. 7

la metodologie

 

STEMA

 

ADMINISTRATIA NATIONALĂ A PENITENCIARELOR

SCOALA NATIONALĂ DE PREGĂTIRE A AGENTILOR DE PENITENCIARE TÂRGU OCNA

 

Nr...................din........................

 

PROCES-VERBAL

cu rezultatele obtinute de către candidatii înscrisi la concursul de admitere, sesiunea ................................... , în urma selectării dosarelor de înscriere

 

Comisia formată din .................................................................. , constituită în baza ................................................................ ,

în perioada ..................................... , a participat la selectarea dosarelor de concurs ale candidatilor înscrisi la concursul de admitere în Scoala Natională de Pregătire a Agentilor de Penitenciare Târgu Ocna, rezultatele fiind următoarele:

 

Unitatea care a recrutat candidatul

Nr. crt.

Numele, prenumele tatălui si prenumele candidatului

Aprecierea candidatului „Admis”/„Respins”

Observatii

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

 

9.

 

 

 

 

COMISIA DE SELECTARE A DOSARELOR:

Presedinte .....................................................................

(numele si prenumele, semnătura)

Membri: ........................................................................

(numele si prenumele, semnătura)

......................................................................................

(numele si prenumele, semnătura)

 

ANEXA Nr. 8.1

la metodologie

 

STEMA

 

ADMINISTRATIA NATIONALĂ A PENITENCIARELOR

SCOALA NATIONALĂ DE PREGĂTIRE A AGENTILOR DE PENITENCIARE TÂRGU OCNA

 

BORDEROU

cu rezultatele obtinute la probele de verificare a aptitudinilor fizice de către candidatii bărbati din grupa.....................

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Numele si prenumele candidatului

Unitatea

Alergare de viteză 50 m

Flotări

Alergare de rezistentă 1.000 m

Calificativul „Admis”/„Respins

Timp

Număr

Timp

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n.

 

 

 

 

 

 

 

COMISIA DE EXAMINARE:

Presedinte .....................................................................

(numele si prenumele, semnătura)

Membri: .....................................................................

(numele si prenumele, semnătura)

......................................................................................

(numele si prenumele, semnătura)

 

ANEXA Nr. 8.2

la metodologie

 

STEMA

 

ADMINISTRATIA NATIONALĂ A PENITENCIARELOR

SCOALA NATIONALĂ DE PREGĂTIRE A AGENTILOR DE PENITENCIARE TÂRGU OCNA

 

BORDEROU

cu rezultatele obtinute la probele de verificare a aptitudinilor fizice de către candidatii femei din grupa ....................

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Numele si prenumele candidatei

Unitatea

Alergare de viteză 50 m

Abdomene

Alergare de rezistentă 1.000 m

Calificativul „Admis”/„Respins”

Timp

Număr

Timp

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n.

 

 

 

 

 

 

 

COMISIA DE EXAMINARE:

Presedinte .....................................................................

(numele si prenumele, semnătura)

Membri: .....................................................................

(numele si prenumele, semnătura)

......................................................................................

(numele si prenumele, semnătura)

 

ANEXA Nr. 8.3

la metodologie

 

STEMA

 

ADMINISTRATIA NATIONALĂ A PENITENCIARELOR

SCOALA NATIONALĂ DE PREGĂTIRE A AGENTILOR DE PENITENCIARE TÂRGU OCNA

 

PROCES-VERBAL

cu rezultatele obtinute de către candidatii înscrisi la concursul de admitere, sesiunea..........................................., în urma sustinerii probei de verificare a aptitudinilor fizice

 

Comisia formată din....................................................................................................., constituită în baza......................, în perioada ..........................................., a realizat verificarea aptitudinilor fizice ale candidatilor înscrisi la concursul de admitere în Scoala Natională de Pregătire a Agentilor de Penitenciare Târgu Ocna, rezultatele fiind următoarele:

 

Nr. crt.

Numele, prenumele tatălui si prenumele candidatului

Unitatea

Aprecierea candidatului „Admis”/„Respins”

Observatii

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

COMISIA DE EXAMINARE:

Presedinte .....................................................................

(numele si prenumele, semnătura)

Membri: .....................................................................

(numele si prenumele, semnătura)

......................................................................................

(numele si prenumele, semnătura)

 

ANEXA Nr. 9

la metodologie

 

STEMA

 

ADMINISTRATIA NATIONALĂ A PENITENCIARELOR

SCOALA NATIONALĂ DE PREGĂTIRE A AGENTILOR DE PENITENCIARE TÂRGU OCNA

 

PROCES-VERBAL

 

Încheiat astăzi, .................................................... , cu ocazia sustinerii concursului de admitere, sesiunea ........................ , la „ .................................. ”, între ................................................. , care a asistat la desfăsurarea probei scrise a examenului în sala nr. . .............. , si .......................................... , secretarul Comisiei centrale de admitere.

În sala nr. . ....................... au sustinut examen următorii candidati:

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Nr. de pagini predate

Semnătura candidatului

Semnătura supraveghetorului

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

n.

 

 

 

 

 

NOTĂ:

Prin semnătura de la rubrica 3, candidatul certifică predarea si secretizarea lucrării, precum si legalitatea concursului.

Semnăturile membrilor comisiei de supraveghere:

1. . ...............................................................

2. . ...............................................................

3. . ...............................................................

Secretarul Comisiei centrale de admitere, ....................................................................

Obiectiile candidatilor cu privire la legalitatea desfăsurării concursului: Numele, initiala tatălui, prenumele candidatului:

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

 

ANEXA Nr. 10.1

la metodologie

 

STEMA

 

ADMINISTRATIA NATIONALĂ A PENITENCIARELOR

SCOALA NATIONALĂ DE PREGĂTIRE A AGENTILOR DE PENITENCIARE TÂRGU OCNA

COMISIA PENTRU VERIFICAREA CUNOSTINTELOR

 

BORDEROU DE NOTARE

Sesiunea .............

 

Proba: ....................................................

Corector: ..................................................

(numele si prenumele)

 

Numărul lucrării

Nota

Observatii

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n.=

 

 

 

...............................

(semnătura)

ANEXA Nr. 10.2

la metodologie

 

STEMA

 

ADMINISTRATIA NATIONALĂ A PENITENCIARELOR

SCOALA NATIONALĂ DE PREGĂTIRE A AGENTILOR DE PENITENCIARE TÂRGU OCNA

COMISIA PENTRU VERIFICAREA CUNOSTINTELOR

 

BORDEROU CENTRALIZATOR DE NOTARE

Sesiunea.............

 

Proba:......................................................

Corectori: 1........................................

(numele si prenumele) 2........................................

(numele si prenumele)

 

 

 

 

Numărul lucrării

Corector 1

Corector 2

Media

Observatii

Nota

Nota

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n.

 

 

 

 

 

Corector 1 .............................................

(semnătura)

Corector 2 .............................................

(semnătura)

 

ANEXA Nr. 11

la metodologie

 

STEMA

 

ADMINISTRATIA NATIONALĂ A PENITENCIARELOR

SCOALA NATIONALĂ DE PREGĂTIRE A AGENTILOR DE PENITENCIARE TÂRGU OCNA

 

Nr.......din.....

 

PROCES-VERBAL CENTRALIZATOR

cu rezultatele obtinute de către candidatii la concursul de admitere în Scoala Natională de Pregătire a Agentilor de Penitenciare Târgu Ocna, sesiunea...................

 

Nr. crt.

Numele, prenumele tatălui si prenumele candidatului

Unitatea

Notă Limba română

Notă Legislatie

Media generală

Calificativul

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n.

 

 

 

 

 

 

 

Presedinte...............................................

(numele si prenumele, semnătura)

Secretar:..................................................

(numele si prenumele, semnătura)

 

ANEXA Nr. 12

a metodologie

 

STEMA

 

ADMINISTRATIA NATIONALĂ A PENITENCIARELOR

SCOALA NATIONALĂ DE PREGĂTIRE A AGENTILOR DE PENITENCIARE TÂRGU OCNA

Nr.......din.....

 

PROCES-VERBAL FINAL

cu rezultatele obtinute de către candidatii la concursul de admitere în Scoala Natională de Pregătire a Agentilor de Penitenciare Târgu Ocna după rezolvarea contestatiilor, sesiunea...................

 

Nr. crt.

Numele, prenumele tatălui si prenumele candidatului

Unitatea

Selectare dosare

Aptitudini fizice

Notă Limba română

Notă Legislatie

Media generală

Calificativul

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

 

n.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presedinte...............................................

(numele si prenumele, semnătura)

Secretar:..................................................

(numele si prenumele, semnătura)

 

MINISTERUL JUSTITIEI

 

ORDIN

privind durata si periodicitatea vizitelor, greutatea si numărul pachetelor, precum si categoriile de bunuri ce pot fi primite, cumpărate, păstrate si folosite de persoanele aflate în executarea pedepselor privative de libertate

 

În temeiul Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, al Hotărârii Guvernului nr. 1.897/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor s i a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal si al Hotărârii Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea i functionarea Ministerului Justitiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul justitiei emite următorul ordin:

 

CAPITOLUL I

Durata si periodicitatea vizitelor acordate persoanelor aflate în executarea pedepselor privative de libertate

 

Art. 1. - (1) Persoanele aflate în executarea măsurilor privative de libertate, denumite în continuare persoane private de libertate, au dreptul să primească vizite în spatii special amenajate, sub supravegherea vizuală a personalului locului de detinere, directă sau prin intermediul unor sisteme electronice.

(2) Persoanele private de libertate pot fi vizitate de sot sau de sotie ori de rudele până la gradul al IV-lea inclusiv.

(3) Cu consimtământul persoanei private de libertate, aceasta poate fi vizitată si de alte persoane, cu aprobarea scrisă a directorului locului de detinere. Refuzul directorului locului de detinere de a aproba vizitarea persoanei private de libertate de către alte persoane trebuie motivat în scris.

(4) Împotriva actului prin care directorul locului de detinere a refuzat vizitarea persoanei private de libertate de către alte persoane aceasta poate face plângere la judecătorul delegat pentru executarea măsurilor privative de libertate, în conformitate cu dispozitiile art. 61 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.897/2006, denumit în continuare regulament.

Art. 2. - (1) În functie de regimul de executare a pedepsei si de conduita adoptată pe timpul detentiei, persoanele private de libertate pot primi vizite astfel:

a) cu dispozitive de separare, tip cabină;

b) fără dispozitive de separare.

(2) Vizita cu dispozitive de separare se acordă persoanelor condamnate cărora li se aplică regimul de maximă sigurantă si regimul închis, persoanelor arestate preventiv si persoanelor condamnate până la stabilirea regimului de executare a pedepsei.

(3) Vizita fără dispozitive de separare se acordă persoanelor condamnate cărora li se aplică regimul semideschis si deschis.

(4) În mod exceptional, vizita fără dispozitive de separare se poate acorda si persoanelor condamnate pentru care nu s-a stabilit încă regimul de executare a pedepsei, persoanelor condamnate cărora li se aplică regimul de maximă sigurantă ori regimul închis, precum si arestatilor preventiv, cu aprobarea directorului locului de detinere, în conditiile art. 38 alin. (4) din regulament.

(5) Directorul locului de detinere poate dispune ca vizitele persoanelor private de libertate cărora li se aplică regimul semideschis si regimul deschis să aibă loc în spatii prevăzute cu dispozitive de separare, atunci când:

a) există informatii cu privire la posibilitatea producerii unui eveniment negativ;

b) vizitatorul sau persoana privată de libertate solicită acest lucru;

c) împotriva persoanelor private de libertate s-a declansat procedura disciplinară sau au fost sanctionate disciplinar în ultimele 6 luni pentru introducere, comercializare ori detinere de droguri, medicamente fără prescriptie medicală sau obiecte interzise ori pentru exercitarea de violente.

(6) Minorii sanctionati cu măsura educativă a internării într-un centru de reeducare beneficiază numai de vizită fără dispozitiv de separare.

(7) Directorul locului de detinere poate aproba vizite între persoanele private de libertate, indiferent de regimul de executare, în sectorul vizită din cadrul penitenciarului, în spatii prevăzute cu dispozitive de separare, în conditiile prevăzute de art. 40 din regulament.

(8) Durata vizitei este de la 30 de minute până la două ore, în functie de numărul solicitărilor de acordare a vizitelor si de spatiile existente. Persoanele private de libertate pot beneficia în cursul unei zile de o singură vizită.

(9) Persoanele vizitatoare nu pot vizita simultan două sau mai multe persoane private de libertate, cu exceptia situatiilor prevăzute la art. 39 alin. (2) din regulament.

(10) Pentru minori, durata vizitei este de la o oră la 3 ore.

Art. 3. - Persoanele private de libertate cetăteni străini sau apatrizi pot fi vizitate în aceleasi conditii ca si persoanele cu cetătenie română.

Art. 4. - Numărul de vizite la care au dreptul persoanele private de libertate este:

a) condamnatii cărora li se aplică regimul deschis beneficiază de 5 vizite/lună;

b) condamnatii cărora li se aplică regimul semideschis beneficiază de 4 vizite/lună;

c) arestatii preventiv si persoanele condamnate pentru care nu s-a stabilit încă regimul de executare a pedepsei beneficiază de 4 vizite/lună;

d) condamnatii cărora li se aplică regimul închis beneficiază de 3 vizite/lună;

e) condamnatii cărora li se aplică regimul de maximă sigurantă beneficiază de două vizite/lună;

f) minorii si femeile gravide ori care au născut, pentru perioada în care îngrijesc copilul în locul de detinere, beneficiază de 8 vizite/lună;

g) minorii sanctionati cu internarea într-un centru de reeducare beneficiază de un număr nelimitat de vizite.

Art. 5. - (1) Persoanele private de libertate pot fi vizitate oricând de apărătorii lor, în baza împuternicirii avocatiale înregistrate la barou si a carnetului de avocat vizat la zi.

(2) Persoanele private de libertate pot fi vizitate de notari publici, executori judecătoresti ori de alte persoane cu atributii oficiale, în timpul programului de lucru al sectorului vizită din cadrul penitenciarului.

(3) Persoanele private de libertate de altă cetătenie decât cea română pot fi vizitate, cu informarea directorului locului de detinere, de diplomati si functionari consulari din cadrul misiunilor diplomatice sau ai oficiilor consulare străine care reprezintă interesele statului ai cărui cetăteni sunt cei vizitati.

(4) Întrevederile cu persoanele mentionate la alin. (1)-(3) sunt confidentiale si se desfăsoară sub supraveghere în spatii special amenajate, prevăzute cu dispozitive de separare care să limiteze contactul fizic, dar care să permită transmiterea de înscrisuri. Supravegherea poate fi numai vizuală, nefiind permisă ascultarea conversatiei purtate de persoana privată de libertate cu oricare dintre persoanele prevăzute la alin. (1)-(3).

(5) Vizitele efectuate în conditiile alin. (1)-(3) se acordă în afara drepturilor reglementate prin art. 4 din prezentul ordin, dar se consemnează în documentele de evidentă de la sectorul vizită din cadrul penitenciarului si în modulul corespunzător din aplicatia informatizată de gestiune a datelor despre persoanele private de libertate.

Art. 6. - Persoanele private de libertate internate în spitale din afara sistemului penitenciar pot fi vizitate cu aprobarea directorului locului de detinere si cu avizul medicului în a căror supraveghere se află, în prezenta unui lucrător al sectorului vizită din cadrul penitenciarului.

Art. 7. - (1) Persoanele sosite la vizită sunt obligate să îsi dovedească identitatea cu cartea sau buletinul de identitate, cu pasaportul sau cu orice alt act cu fotografie, emis de o autoritate a statului ai cărui cetăteni sau rezidenti sunt.

(2) În cazul în care documentul este deteriorat sau nu poate fi efectuată o verificare corespunzătoare privind identitatea solicitantului, vizita nu se acordă.

Art. 8. - (1) Persoanele sosite în vizită sunt supuse controlului de specialitate si celui antiterorist, în conformitate cu dispozitiile art. 41 din regulament.

(2) Accesul vizitatorilor implică măsuri de control care constau în observare, palpare, control corporal sau în utilizarea unor echipamente tehnice fixe ori portabile de detectare a armamentului, munitiei sau substantelor stupefiante, toxice ori explozive sau a obiectelor interzise.

(3) Vizitatorii asupra cărora s-au descoperit armament, munitie, substante halucinogene, droguri, medicamente ori obiecte interzise, pe care nu le-au declarat înainte de începerea controlului, cei care pot avea o influentă negativă asupra comportamentului persoanelor private de libertate, cei în stare de ebrietate, precum si cei despre care se detin date si informatii că ar putea periclita siguranta locului de detinere nu sunt admisi la vizită, pentru o perioadă stabilită prin decizia directorului locului de detinere, dar care nu poate fi mai mare de 6 luni, fiind informate, totodată, si organele competente, în situatia în care detinerea acestor bunuri este interzisă de lege.

(4) Decizia prin care s-a interzis accesul la vizită, conform prevederilor alin. (3), cu precizarea motivului si a perioadei stabilite, se comunică în scris persoanei în cauză.

(5) Prevederile alin. (3) si (4) se aplică în mod corespunzător si în cazul descoperirii de bunuri si obiecte interzise în bagajele sau pachetele pe care vizitatorii le au asupra lor.

(6) Accesul persoanelor private de libertate la vizită presupune obligativitatea efectuării perchezitiei corporale sumare pentru vizita cu dispozitiv de separare, respectiv a perchezitiei corporale amănuntite pentru vizita fără dispozitiv de separare si obligativitatea acceptării celorlalte măsuri de control necesare pentru asigurarea securitătii în penitenciare.

(7) Refuzul acceptării măsurilor de control din partea vizitatorilor sau a perchezitiei din partea persoanelor private de libertate conduce la anularea vizitei.

Art. 9. - Nerespectarea regulilor privind acordarea si desfăsurarea vizitei atrage încetarea acesteia, cu aprobarea directorului locului de detinere, iar motivele se consemnează într-un registru special destinat, în care se mentionează data si ora producerii incidentului, o scurtă descriere a acestuia, precum si persoanele implicate. În aceste situatii, vizita se înregistrează ca fiind efectuată.

Art. 10. - (1) În situatia nasterii copilului persoanei private de libertate ori a decesului unui membru de familie, directorul locului de detinere poate aproba ca persoanele private de libertate, în baza unei solicitări scrise, să beneficieze de o vizită în afara celor prevăzute de art. 4 din prezentul ordin.

(2) Vizita prevăzută la alin. (1) se poate acorda fără dispozitiv de separare, cu respectarea dispozitiilor art. 38 din regulament.

Art. 11. - (1) Vizita intimă se poate acorda persoanelor private de libertate în conditiile prevăzute de art. 43-45 din regulament.

(2) Dispozitiile art. 7-9 din prezentul ordin se aplică în mod corespunzător.

 

CAPITOLUL II

Greutatea, numărul pachetelor si categoriile de bunuri ce pot fi primite, cumpărate, păstrate si folosite de persoanele aflate în executarea pedepselor privative de libertate

 

Art. 12. - (1) Persoanele private de libertate au dreptul de a primi, cumpăra, păstra si de a folosi pe perioada detentiei bunuri de natura celor prevăzute în anexă.

(2) Modalitatea de intrare în posesia fiecăruia dintre bunurile care pot fi păstrate si folosite este prevăzută în anexă.

(3) Persoanelor private de libertate le sunt interzise primirea, cumpărarea, detinerea si portul bunurilor si obiectelor din metale si pietre pretioase.

Art. 13. - (1) Persoanele private de libertate pot primi lunar un pachet cu produse alimentare în greutate de maximum 10 kg, la care se poate adăuga o cantitate de maximum 6 kg de fructe si legume, precum si o cantitate de maximum 20 litri de apă minerală si/sau băuturi răcoritoare.

(2) Pe lângă pachetele prevăzute la alin. (1), persoanele private de libertate pot primi anual 3 pachete, în conditiile si cantitătile prevăzute la alin. (1), cu ocazia zilei nationale sau a altor sărbători religioase importante ale cultului sau religiei căruia/căreia îi apartin si cu ocazia zilei de nastere.

(3) Persoanele private de libertate pot primi, cu titlu de recompensă, pachete în conditiile si cantitătile prevăzute la alin. (1).

(4) Pachetele prevăzute la alin. (1)-(3) se primesc cu ocazia efectuării uneia dintre vizitele prevăzute la art. 4 din prezentul ordin.

(5) Cu consimtământul persoanei private de libertate, aceasta poate primi pachetele prevăzute la alin. (1)-(3) de la alte persoane, separat de vizitele la care are dreptul conform art. 4, dispozitiile art. 41 din regulament aplicându-se în mod corespunzător.

(6) Primirea, folosirea si păstrarea bunurilor, inclusiv a celor alimentare, se fac cu respectarea regulilor de igienă si a măsurilor de sigurantă impuse de administratia locului de detinere.

(7) Cu ocazia primirii, bunurile si obiectele, precum si produsele prevăzute la alin. (1)-(3) destinate persoanelor private de libertate sunt supuse, în prezenta acestora, controlului specific executat de personalul anume desemnat de către directorul locului de detinere.

(8) Persoanelor private de libertate le este interzisă:

a) primirea de produse alimentare care necesită încălzire, coacere, fierbere sau alte tratamente termice în vederea consumului;

b) cumpărarea de produse alimentare care necesită încălzire, coacere, fierbere sau alte tratamente termice în vederea consumului, cu exceptia cafelei, ceaiului si laptelui;

c) primirea si cumpărarea de lămâi si derivate ale acestora. (9) Articolele si bunurile a căror primire nu este permisă se restituie imediat persoanei care le-a adus, cu exceptia celor care prin lege sunt interzise la detinere, situatie în care este informat organul competent.

Art. 14. - (1) Persoanele private de libertate pot primi medicamente numai la recomandarea unui medic consultant, a unui medic specialist, cu avizul medicului unitătii, în baza unei prescriptii medicale, întocmită în două exemplare, un exemplar însotind în mod obligatoriu medicamentele primite.

(2) Persoanele private de libertate pot primi numai medicamente sub formă de comprimate sau drajeuri, în flacoane sigilate sau în cutii cu blistere ori folii. Primirea de medicamente sub formă de capsule, fiole, pulberi, prafuri sau unguente este interzisă.

(3) Medicamentele trebuie să fie prevăzute în Nomenclatorul produselor medicamentoase de uz uman, aprobat de Agentia Natională a Medicamentului, si să aibă cel putin 6 luni până la expirarea termenului de valabilitate.

(4) Medicamentele primite sunt înregistrate la cabinetul medical si se gestionează separat.

(5) Persoanele private de libertate pot solicita penitenciarului în care se află să achizitioneze medicamente pentru uzul personal, fără a afecta cuantumul săptămânal al sumelor din care persoanele private de libertate pot efectua cumpărături. Directorul fiecărui loc de detinere va desemna persoanele responsabile cu achizitionarea medicamentelor solicitate de către persoanele private de libertate.

Art. 15. - Preturile produselor comercializate în incinta penitenciarelor vor fi controlate de autoritătile competente, limita maximă a acestora neputând-o depăsi pe cea a preturilor practicate în localitatea în care se află penitenciarul.

Art. 16. - (1) În situatia achizitionării unor bunuri de folosintă îndelungată, permise a fi păstrate sau folosite pe perioada executării pedepsei, directorul locului de detinere poate aproba folosirea unei sume mai mari decât cea prevăzută de art. 56 alin. (1) din regulament. Aceste cheltuieli nu afectează cuantumul săptămânal al sumelor din care persoanele private de libertate pot efectua cumpărături.

(2) Pentru bunurile prevăzute la alin. (1), precum si pentru articolele de îmbrăcăminte, încăltăminte si cazarmament se va întocmi bon de primire în păstrare.

Art. 17. - Dispozitiile prezentului ordin se aplică în mod corespunzător persoanelor retinute, arestate preventiv, precum si minorilor fată de care s-a luat măsura educativă a internării într-un centru de reeducare sau într-un institut medical-educativ.

Art. 18. - Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 19. - Prevederile art. 11 se aplică până la data intrării în vigoare a Regulamentului de organizare si executare a serviciului de pază, supraveghere si escortare a persoanelor private de libertate.

Art. 20. - (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la data de 1 noiembrie 2008.

(2) Directorii locurilor de detinere sunt obligati să ia măsuri de diversificare a gamei de bunuri ce pot fi cumpărate de către persoanele private de libertate de la punctele comerciale din incintă, inclusiv produse dintre cele prevăzute în anexă.

Art. 21. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului justitiei nr. 3.042/C/2007 privind durata si periodicitatea vizitelor, greutatea si numărul pachetelor, precum si categoriile de bunuri ce pot fi primite, păstrate si folosite de persoanele aflate în executarea pedepselor privative de libertate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 891 din 27 decembrie 2007.

 

p. Ministrul justitiei,

Gabriel Tănăsescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 20 octombrie 2008.

Nr. 2.714/C.

 

ANEXĂ

 

BUNURILE

care pot fi primite, achizitionate, păstrate si folosite de persoanele private de libertate

 

Nr. crt.

Denumirea bunurilor si a obiectelor

Cantitatea

Primite prin sectorul vizită

Achizitionate

Observatii

I. Articole de îmbrăcăminte (cu exceptia celor similare sau asemănătoare cu uniformele si însemnele de identificare ale personalului penitenciarului) si cazarmament

1.

Lenjerie de corp:

 

Da

Da

 

maiouri

5 bucăti

chiloti

5 bucăti

bluze de corp

2 bucăti

indispensabili

2 bucăi

2.

Pijamale/cămăsi de noapte

2 bucăti

Da

Da

 

3.

Pulovere

3 bucăti

Da

Da

 

4.

Cojoc/palton

1 bucată

Da

Da

 

5.

Pardesiu

1 bucată

Da

Da

 

6.

Pantaloni scurti

3 bucăti

Da

Da

 

7.

Fular

1 bucată

Da

Da

 

8.

Ciorapi

10 perechi

Da

Da

 

9.

Încăltăminte

3 perechi

Da

Da

 

10.

Mănusi

1 pereche

Da

Da

 

11 .

Bretele sau curea pentru pantaloni

1 bucată

Da

Da

 

12.

Papuci

1 pereche

Da

Da

 

13.

Sapcă/pălărie/căciulă/basc/fes

2 bucăti

Da

Da

 

14.

Basma

3 bucăti

Da

Da

 

15.

Lenjerie pentru pat Cearsafuri Fete pernă

2 bucăti

2 bucăti

Da

Da

 

16.

Fată de masă - pentru mesele din dotarea camerelor de detinere

1 bucată

Da

Da

 

17.

Costum de haine/pantalon si sacou

2 bucăti

Da

Da

 

18.

Rochie

3 bucăti

Da

Da

 

19.

Fustă/pantalon

3 bucăti

Da

Da

 

20.

Bluză/tricou

5 bucăti

Da

Da

 

21.

Cămăsi

3 bucăti

Da

Da

 

22.

Cravată

2 bucăti

Da

Da

 

II. Articole pentru igienă

1.

Prosoape

4 bucăti

Da

Da

 

2.

Batiste

5 bucăti

Da

Da

 

3.

Pieptene sau perie pentru păr, cu exceptia celor din metal

1 bucată

Nu

Da

 

4.

Aparat de ras de unică folosintă

în raport de nevoi

Nu

Da

 

5.

Aparat de ras electric cu alimentare la baterie

1 bucată

Da

Da

 

6.

Oglindă de buzunar

1 bucată

Nu

Da

 

7.

Perie de dinti

2 bucăti

Nu

Da

 

8.

Aparat de uscat părul

1 bucată*)

Da

Da

 

9.

Unghieră fără cutit

1 bucată

Da

Da

 

10.

Lighean din material plastic

1 bucată

Nu

Da

 

11 .

Perii pentru haine si încăltăminte

1 bucată din fiecare

Nu

Da

 

12.

Articole pentru igiena personală intimă pentru femei (absorbante)

în raport de nevoi

Da

Da

 

13.

Produse cosmetice s i de întretinere (săpun, detergenti, ampon, pastă de dinti, pastă de ras, deodorant solid etc.)

în raport de nevoi

Nu

Da

 

14.

Produse de parfumerie fără alcool, ambalate în recipiente cu un volum maxim de 330 ml si care să nu permită pulverizarea (parfum, lotiune după ras)

1 bucată din fiecare

Nu

Da

 

III. Alte obiecte si bunuri

1.

Brâu, corset

1 bucată**)

Da

Nu

 

2.

Ochelari de vedere

în raport de nevoi**)

Da

Nu

 

3.

Proteze

în raport de nevoi**)

Da

Nu

 

4.

Umerase

în raport de nevoi

Da

Da

 

5.

Genti sau sacose, cu exceptia celor care au căptuseli, pereti dubli sau care prezintă riscul de a fi deteriorate în timpul controlului ori care detin elemente metalice ce pot fi modificate pentru a se obtine obiecte contondente, tăioase sau ascutite

2 bucăti

Da

Da

 

6.

Ceas de mână

1 bucată

Da

Da

 

7.

Obiecte de podoabă (inele, cercei, lăntisoare etc), cu exceptia celor din metale si pietre pretioase

maximum 3 bucăti din fiecare

Da

Da

 

8.

Brichetă din material plastic transparent, pentru fumători

2 bucăti

Nu

Da

 

9.

Tigări pentru fumători

în raport de nevoi

Nu

Da

 

10.

Pix, creion

5 bucăti

Nu

Da

 

11 .

Hârtie de xerox

în raport de nevoi

Da

Da

 

12.

Hârtie de scris

în raport de nevoi

Da

Da

 

13.

Plicuri si timbre

în raport de nevoi

Da

Da

 

14.

Ace pentru cusut

2 bucăti

Nu

Da

 

15.

Ată pentru cusut

2 papiote

Nu

Da

 

16.

Dispozitiv mecanic pentru deschiderea conservelor

1 bucată

Da

Da

 

17.

Farfurii/castroane din material plastic/metal

câte 2 bucăti

Da

Da

 

18.

Lingură, furculită, lingurită

câte 2 bucăti

Da

Da

 

19.

Pahar, cană din material plastic/metal

câte 2 bucăti

Da

Da

 

20.

Fierbător

1 bucată*)

Da

Da

 

21.

Filtru de cafea

1 bucată*)

Da

Da

 

22.

Televizor cu diagonala de maximum 54 cm, fără optiunea de înregistrare, fără posibilitatea de stocare a informatiei, fără port sau adaptor pentru carduri de memorie, fără mufe de conectare la memorii externe, fără optiunea de comunicare prin porturi wireless

cu aprobarea directorului, în functie de arhitectura camerei si de numărul de persoanelor private de libertate*)

Da

Da

 

23.

Calculatoare si echipamente informatice ale căror caracteristici sunt stabilite prin decizie a directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor

cu aprobarea directorului, în spatii special amenajate*)

Da

Da

 

 

24.

Aparate radio, playere video cu CD sau DVD cu ecran încorporat si playere audio cu casete, CD sau DVD, fără optiunea de înregistrare, fără posibilitatea de stocare a informatiei, fără port sau adaptor pentru carduri de memorie, cu baterii, fără posibilitatea de alimentare la curent electric 220V, fără mufe de conectare la alte surse externe, fără optiunea de conectare sau comunicare prin porturi wireless, în afară de mufe pentru căsti audio, cu dimensiuni cumulate (L + l + h) de maximum 30 cm

1 bucată*)

Da

Da

 

25.

Casete, CD-uri, DVD-uri, jocuri video (cu exceptia celor cu caracter neconstitutional, rasist, xenofob, pornografic, care atentează la libertatea religioasă sau ideologică, aduc atingere demnitătii umane sau reprezintă organizatii teroriste ori incită la violentă), care contin filme, muzică si care au continut educativ, cultural, religios, beletristic, stiintific, tehnic, sportiv ori de divertisment, dacă au licentă si sigiliul producătorului

10 bucăti*)

Da

Da

 

26.

Jocuri video cu ecran încorporat, cu baterii, fără posibilitatea de alimentare la curent electric 220 V, fără optiunea de înregistrare, fără posibilitatea de stocare a informatiei, fără mufe de conectare la alte surse externe, fără optiunea de conectare sau comunicare prin porturi wireless, în afară de mufe pentru căsti audio

1 bucată*)

Da

Da

 

27.

Prelungitor electric cu lungimea de maximum 5 metri

1 bucată pentru

fiecare

televizor*)

Nu

Da

 

28.

Baterii

în raport de nevoi

Nu

Da

 

29.

Instrumente muzicale

în raport de nevoi***)

Da

Da

 

30.

Joc de sah, table, rummy, cărti de joc etc.

câte un set

Da

Da

 

31.

Costume pentru activităti artistice

în raport de nevoi***)

Da

Da

 

32.

Echipament pentru practicarea activitătilor sportive, după cum urmează: trening, tricou, sort, pantofi de sport

în raport de nevoi

Da

Da

 

33.

Materiale pentru practicarea activitătilor sportive, după cum urmează: mingi de volei, baschet, handbal, fotbal, tenis de câmp sau de masă, rachete ori palete, fileu pentru jocuri sportive, extensoare, flexoare

în raport de nevoi***)

Nu

Da

 

34.

Fotografii, cu exceptia celor de dimensiunile cerute pentru actele de identitate sau a celor care, prin modificare, pot fi folosite pentru confectionarea unui astfel de document

în număr rezonabil

Da

Da

 

35.

Obiecte si diferite materiale de uz personal cu semnificatii religioase

În număr rezonabil

Da

Da

 

36.

Materiale pentru desfă s urarea unor activităti ocupationale, cărti, brouri, reviste, ziare cu con t inut educativ, cultural, religios, beletristic, stiinific, tehnic, sportiv ori de divertisment

în număr rezonabil***)

Da

Da

 

37.

Materiale pentru desfăsurarea unor activităti de tip hobby si ocupationale

*)

Da

Da

 

38.

Cartele telefonice

*)

Nu

Da

 

39.

Seringi, în conditiile stabilite de medicul locului de detinere si aprobate de directorul locului de detinere

 

 

 

Distribuite

de administratia

locului

de detinere

IV. Produse alimentare

1.

Alimente

 

Da

Da

 

2.

Fructe

 

Da

Da

 

3.

Legume

 

Da

Da

 

4.

Apă minerală

 

Da

Da

 

5.

Băuturi răcoritoare

 

Da

Da

 

6.

Ceai

 

Nu

Da

 

7.

Cafea

 

Nu

Da

 

8.

Lapte

 

Nu

Da

 

 

*) Cu aprobarea directorului locului de detinere.

**) Cu recomandarea medicului.

***) Cu aprobarea directorului locului de detinere, în raport de spatiile de depozitare existente.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

NORMĂ

pentru completarea Normei Băncii Nationale a României nr. 4/1995 privind functionarea pietei monetare interbancare

 

În baza art. 5 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004,

Banca Nationalǎ a României emite prezenta normă.

Art. I. - Norma Băncii Nationale a României nr. 4/1995 privind functionarea pietei monetare interbancare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126 din 22 iunie 1995, cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:

- La punctul 5, după alineatul 4 se introduc două noi alineate, alineatele 5 si 6, cu următorul cuprins:

„În cazul în care cotatiile pentru depozitele plasate (ROBOR) ale participantilor la calculul ratelor medii ale dobânzilor interbancare depăsesc cu mai mult de 25% nivelul ratei dobânzii pentru facilitatea de credit a Băncii Nationale a României, banca centrală poate suspenda temporar publicarea indicilor ROBID/ROBOR calculati pe baza cotatiilor băncilor participante.

În această situatie, Banca Natională a României va publica indicii ROBID/ROBOR stabiliti astfel: ROBID pe toate scadentele, la nivelul ratei dobânzii pentru facilitatea de depozit a băncii centrale; ROBOR pe toate scadentele, la nivelul ratei dobânzii pentru facilitatea de credit a băncii centrale.”

Art. II. - Prezenta normă va intra în vigoare în ziua lucrătoare următoare publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 24 octombrie 2008.

Nr. 12.

 

RECTIFICĂRI

 

La Decretul nr. 110/1995 privind conferirea medaliei „Crucea comemorativă a celui de-al doilea război mondial, 1941-1945”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 si 244 bis din 25 octombrie 1995, se face următoarea rectificare:

- în loc de: „Gradinaru G. Vasile”se va citi: „Gradinariu Gh. Vasile”.

 

La Ordinul ministrului justitiei nr. 1.962/C/2008 privind acordarea cetăteniei române unor persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 569 din 29 iulie 2008, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexă, la pozitia nr. 2, în loc de: „2. Akkaya Mustafa Kemal, fiul lui Hidir si Fatey, ... Copii minori: Akkaya Gulum Tamara, născută la data de 1 iulie 1996, si Akkaya Ruben Alex, născut la data de 22 februarie 2003. (2.796/A/2007)” se va citi: „2. Akkaya Mustafa Kemal, fiul lui Hidir si Fatey, ... Copii minori: Akkaya Gulum Tamara, născută la data de 25 aprilie 1996, si Akkaya Ruben Alex, născut la data de 22 februarie 2003. (2.796/A/2007)”.